Sunteți pe pagina 1din 14

UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA

DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ


PROFESOR: PROF.
ARIA CURRICULARĂ: „OM ŞI SOCIETATE”
Nr. ore : 1h/săptămână
ANUL ŞCOLAR: 2018-2019
Cf. Plan – cadru aprobat prin OMEN 3393/ 28.02. 2017

Nr............din.......... PLANIFICARE DIDACTICĂ ANUALĂ


EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ
CLASA a VI-a

COMPONENTA SEM. I SEM. II TOTAL


1. CARACTERISTICI ALE SOCIETĂȚII CONTEMPORANE 7 - 7
2. PERSOANA ȘI SOCIETATEA INTERCULTURALĂ 7 7 14
5. PROIECTUL EDUCAȚIONAL - 4 4
6. EVALUARE ŞI SINTEZĂ 3 5 8
15 19 34+Săpt.
Altfel

Competenţe generale:
1. Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața personală și a diferitelor grupuri și comunități, prin utilizarea unor
achiziții specifice domeniului social

2. Cooperarea pentru realizarea unor activități și pentru investigarea unor probleme specifice diferitelor grupuri și comunități, prin
asumarea unor valori și norme sociale și civice

3. Participarea responsabilă la luarea deciziilor, prin exercitarea spiritului de inițiativă și întreprinzător, respectiv prin manifestarea
unui comportament social, civic și economic activ

Competențe specifice:

1.1. Utilizarea corectă a termenilor specifici educației interculturale cu referire la fapte / evenimente / procese din societatea
contemporană
1.2. Identificarea propriilor repere de identitate culturală, prin raportare la sisteme de referință culturale variate
1.3. Analizarea unor situații în acord/dezacord cu valorile și principiile societății interculturale
2.1. Elaborarea, în echipă, a unui proiect intercultural pentru rezolvarea unor probleme cu caracter intercultural
2.2.Participarea, prin derularea unui proiect intercultural, la rezolvarea problemelor comunității și la promovarea dialogului
intercultural
2.3. Rezolvarea în perechi/echipă a unor sarcini de lucru referitoare la viața într-o societate interculturală
3.1. Manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți, față de identitatea culturală proprie și față de identitatea celor
care aparțin unor culturi diferite
3.2.Participarea la rezolvarea problemelor comunității, prin utilizarea capacității de empatie culturală în relațiile cu persoane
aparținând unor culturi diferite

UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA


DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ
PROFESOR: PROF.
ARIA CURRICULARĂ: „OM ŞI SOCIETATE”
Nr. ore : 1h/săptămână
ANUL ŞCOLAR: 2018-2019
PLANIFICAREA DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ
EDUCAȚIE SOCIALĂ –EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ
CLASA a-VI-a
SEMESTRUL I
NR. DOMENIUL DE CONȚINUTURI NR. SĂPT. OBS.
CRT. CONȚINUT COMPETENȚE SPECIFICE ORE
1.1. Utilizarea corectă a termenilor 1.Introducere în studiul educației S1
specifici educației interculturale cu interculturale
referire la fapte / evenimente / procese din 2. Diversitatea culturală- o caracteristică S2
societatea contemporană a societății contemporane
3. Complexitatea identității proprii în S3
1.2. Identificarea propriilor repere de
prezent.
identitate culturală, prin raportare la 4. Identitatea culturală proprie și S4
CARACTERISTICI sisteme de referință culturale variate identitatea culturală a celorlalți. 7
ALE SOCIETĂȚII 1.3. Analizarea unor situații în 5.Patrimoniul cultural/moștenirea S5 Obs.
CONTEMPORANE acord/dezacord cu valorile și principiile culturală curentă
1. societății interculturale 6. Tradiții și obiceiuri comune/diferite S6
8(7+1) ore 2.3. Rezolvarea în perechi/echipă a unor ale culturilor.
sarcini de lucru referitoare la viața într-o 7.Patriotismul și manifestările sale S7
societate interculturală
3.1. Manifestarea unei atitudini pozitive
față de sine și față de ceilalți, față de
identitatea culturală proprie și față de
Testare
identitatea celor care aparțin unor culturi scrisă
Evaluare diferite 1 S8
3.2.Participarea la rezolvarea problemelor
comunității, prin utilizarea capacității de
empatie culturală în relațiile cu persoane
aparținând unor culturi diferite
1.1. Utilizarea corectă a termenilor
specifici educației interculturale cu
1. PERSOANA ȘI referire la fapte / evenimente / procese din PRINCIPII ȘI VALORI ALE
SOCIETATEA societatea contemporană SOCIETĂȚII INTERCULTURALE Obs.
INTERCULTURALĂ curentă
1.3. Analizarea unor situații în
6 ore 1.Principiile și valorile unei societăți 1 S9
acord/dezacord cu valorile și principiile interculturale (dezvoltarea identității
societății interculturale culturale proprii)
2.3. Rezolvarea în perechi/echipă a unor
sarcini de lucru referitoare la viața într-o Acceptarea și respectarea diversității. 1 S10
Valorizarea pozitivă a diferențelor Obs.
societate interculturală
curentă
3.1. Manifestarea unei atitudini pozitive Tratamentul egal al persoanelor și 1 S11
față de sine și față de ceilalți, față de solidaritate
identitatea culturală proprie și față de Promovarea incluziunii sociale, 1 S12
identitatea celor care aparțin unor culturi dialogul intercultural.
diferite
3.2.Participarea la rezolvarea problemelor Abateri de la valorile și principiile
comunității, prin utilizarea capacității de societății interculturale:- forme de 1 S13
empatie culturală în relațiile cu persoane intoleranță (discriminare, segregare,
aparținând unor culturi diferite rasism, xenofobie)
Testare
Abateri de la valorile și principiile scrisă
societății interculturale:-manifestări și 1 S14
efecte ale lipsei de solidaritate
(marginalizare, excludere, izolare)

3. Recapitulare – 1 S15 Obs.


Evaluare semestrială curentă
1 oră

SEMESTRUL AL II-LEA

NR. DOMENIUL DE COMPETENȚE SPECIFICE CONȚINUTURI NR. SĂPT. OBS.


CRT. CONȚINUT ORE
1.1. Utilizarea corectă a termenilor Persoana în societatea interculturală
specifici educației interculturale cu
referire la fapte / evenimente / procese din 1. Trăsături ale persoanei în societatea 3 S16
societatea contemporană interculturală (spirit deschis, S17
flexibilitate, cooperare, abilități S18
1.2. Identificarea propriilor repere de
relaționale și comunicaționale)
identitate culturală, prin raportare la
sisteme de referință culturale variate
PERSOANA ȘI 1.3. Analizarea unor situații în Obs.
SOCIETATEA acord/dezacord cu valorile și principiile 2. Comunicarea interculturală 1 S19 curentă
4. INTERCULTURALĂ societății interculturale 3. Specificul comunicării interculturale 1 S20
8 (7+1) ore 2.2.Participarea, prin derularea unui 4. Bariere ale comunicării interculturale 1 S21
proiect intercultural, la rezolvarea (stereotipuri și prejudecăți)
problemelor comunității și la promovarea 5. Reguli și principii pentru facilitarea 1 S22
dialogului intercultural comunicării interculturale
2.3. Rezolvarea în perechi/echipă a unor
sarcini de lucru referitoare la viața într-o
societate interculturală 1 S23 Testare
3.1. Manifestarea unei atitudini pozitive scrisă
Evaluare față de sine și față de ceilalți, față de
identitatea culturală proprie și față de
identitatea celor care aparțin unor culturi
diferite
3.2.Participarea la rezolvarea problemelor
comunității, prin utilizarea capacității de
empatie culturală în relațiile cu persoane
aparținând unor culturi diferite
2.1. Elaborarea, în echipă, a unui proiect
intercultural pentru rezolvarea unor 1. ELABORAREA ȘI DERULAREA
probleme cu caracter intercultural PROIECTULUI EDUCAȚIONAL 9 S24-
2.2.Participarea, prin derularea unui INTERCULTURAL S33
proiect intercultural, la rezolvarea
PROIECT Alegerea temei
problemelor comunității și la promovarea
EDUCAȚIONAL Elaborarea fișei de proiect
INTERCULTURAL dialogului intercultural Derularea proiectului propus
5. 9 ore 2.3. Rezolvarea în perechi/echipă a unor Obs.
sarcini de lucru referitoare la viața într-o Evaluarea proiectului propus curentă
societate interculturală
3.2.Participarea la rezolvarea problemelor
comunității, prin utilizarea capacității de
empatie culturală în relațiile cu persoane
aparținând unor culturi diferite

7. Recapitulare și
evaluare semestrială și 2 S34
finală S35
2 ore
UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA
CLASA : a VI- a
DISCIPLINA: Educație interculturală
PROFESOR: PROF.
DOMENIUL DE CONȚINUT: CARACTERISTICI ALE SOCIETĂȚII CONTEMPORANE
NUMĂR ORE ALOCATE: 8 (7+1) ore
SPECIFICE.COMPETENŢE

CONŢINUTURI NR. ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.


(detalieri) ORE / MATERIALE PROCEDURALE DE
DATA EVALUARE

- exerciții de descoperire și de clarificare, în a. frontală


1.Introducere înstudiul 1 contexte relevante, a unor termeni specifici a. individuală observarea
educației interculturale 1.1 domeniului, precum: identitate culturală, sistematică a
9-13 IX diversitate culturală, patrimoniu cultural/moștenire
1.2. conversația elevilor
culturală, societate interculturală, societate
manualul descrierea
multiculturală, comunicare interculturală
2. Diversitatea 1.3. - selectarea unor imagini (de exemplu, fotografii,
1
culturală- o postere, desene) în care se pot identifica vizual culegeri de comparaţia - autoevaluare
16-20 IX texte
caracteristică a atât elemente specifice culturii românești, cât și
societății elemente specifice altor culturi din Europa și din activitate pe
lume; includerea imaginilor selectate în cadrul ilustrații grupe
contemporane
unui portofoliu tematic, în format letric sau
electronic dicţionare metoda
- realizarea unor desene, colaje care ilustrează ciorchinelui observarea
3.Complexitatea tradiții, obiceiuri comune culturii românești cu
1 fişe de lucru sistematică a
identității proprii în diferite culturi/ comunități din România, din
23-27 IX analiza elevilor
prezent. 2.3. Europa și din lume
- realizarea unei scurte compuneri în care elevii sinteza
își imaginează că locuiesc, timp de o zi, într-o joc de rol
4.Identitatea culturală 3.1. 1
comunitate care aparține unei culturi diferite/merg temă în clasă/
proprie și identitatea 30 IX-4
culturală a celorlalți 3.2. la o școală într-o comunitate care aparține unei proiectul pentru acasă
X culturi diferite; analizarea unor provocări care lectura
vizează referințe culturale diferite de propria dezbaterea
5.Patrimoniul 1 cultură brainstormingul
cultural/moștenirea - recunoașterea principiilor și valorilor specifice
7-11 X societății interculturale, pornind de la imagini
culturală
date, lectura unor povești, fabule, vizionarea unor
filme adecvate vârstei elevilor, relatări din mass-
6. Tradiții și obiceiuri media, observarea unor comportamente ale
1
comune/diferite ale copiilor și ale adulților în contexte familiare de observarea
culturilor. 14-18 X sistematică a
viață
- exerciții de identificare, prin activități în elevilor
7.Patriotismul și perechi/echipă, a valorilor și principiilor unei
manifestările sale 1 societăți interculturale, în imagini, texte sau în
21-25 X cazuri date temă în clasă/
- realizarea, prin activități în perechi/echipă, a pentru acasă
unui „Calendar intercultural”, în format letric sau
electronic, astfel încât fiecare lună aleasă să fie
dedicată unei minorități culturale din România (de
exemplu, calendarul poate reprezenta diferite
tradiții, obiceiuri, rețete gastronomice, porturi
populare)
- discuții, în grupuri mici sau la nivelul clasei, pe
1.Evaluare 1 teme ca: „Avem nevoie de toleranță în test
28 X-1 societate?”, „Diversitatea este un rău sau un
XI bine?”
- simularea unor situații în care apar bariere în
comunicarea interculturală și propunerea unor
strategii de depășire a acestora

UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA


CLASA : a VI a
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ
PROFESOR: PROF.
DOMENIUL DE CONȚINUT: PERSOANA ȘI SOCIETATEA INTERCULTURALĂ
NUMĂR ORE ALOCATE: 8(7+1) ore
SPECIFICECOMPETENŢE
CONŢINUTURI NR.
(detalieri) ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
DATA MATERIALE PROCEDURALE DE
EVALUARE

PRINCIPII ȘI a. frontală
VALORI ALE - redactarea unui text plecând de la un a. individuală observarea
SOCIETĂȚII număr de termeni dați, specifici domeniului sistematică a
INTERCULTURAL 1.1. - exerciții de completare/de continuare a unui conversația elevilor
E text, de comentare a unor afirmații/enunțuri manualul descrierea
referitoare la diferite aspecte privind
1.3. studiu de caz
interculturalitatea
1.Principiile și - recunoașterea principiilor și valorilor culegeri de comparaţia - autoevaluare
valorile unei societăți 1 specifice societății interculturale, pornind de texte
interculturale 2.3. la imagini date, lectura unor povești, fabule, activitate pe
(dezvoltarea identității 4-8 XI vizionarea unor filme adecvate vârstei ilustrații grupe
culturale proprii) elevilor, relatări din mass-media, observarea
3.1. unor comportamente ale copiilor și ale dicţionare metoda
adulților în contexte familiare de viață ciorchinelui observarea
2.Acceptarea și 1 - exemplificarea unor situații care implică fişe de lucru sistematică a
respectarea 11-15 XI toleranță/intoleranță analiza elevilor
- prezentarea și discutarea unor studii de caz
diversității.Valorizare sinteza
privind manifestări de intoleranță,
a pozitivă a 3.2. discriminare, excludere la nivelul joc de rol
diferențelor persoanelor/al societății
- activități specifice de celebrare a „Zilei proiectul
1.3. copilului” (1 iunie), a „Zilei Naționale” (1 lectura temă în clasă/
4.Tratamentul egal al 1 decembrie), a „Zilei internaționale a dezbaterea pentru acasă
persoanelor și 18-22 XI toleranței” (16 noiembrie), a „Zilei
solidaritate Minorităților Naționale” (18 decembrie) prin brainstormingul
concursuri, expoziții, postere, dezbateri sau
5.Promovarea 1 prin realizarea de portofolii pe teme specifice
educației interculturale, realizate în școală
incluziunii sociale, 25-29 XI
sau în afara școlii
dialogul intercultural.
1.1. - prezentarea și discutarea unor informații din observarea
6.Abateri de la mai multe perspective, pentru a stimula sistematică a
valorile și principiile 1.3. conștiința diversității și a unității prin elevilor
societății 1 diversitate a. frontală
interculturale:- forme 2-6 XII manualul a. individuală
- studii de caz, în grupuri mici, pentru
de intoleranță 3.1. discutarea consecințelor care decurg din - autoevaluare
(discriminare, abaterea de la valorile și principiile societății culegeri de conversația
segregare, rasism, interculturale texte descrierea
xenofobie) 2.3. - realizarea, prin activități în perechi/echipă,
a unui „Calendar intercultural”, în format letric ilustrații comparaţia
7.Abateri de la 1 sau electronic, astfel încât fiecare lună
valorile și principiile 9-13 XII aleasă să fie dedicată unei minorități dicţionare activitate pe grupe observarea
societății culturale din România (de exemplu, sistematică a
interculturale:- 3.1. calendarul poate reprezenta diferite tradiții, fişe de lucru metoda ciorchinelui elevilor
obiceiuri, rețete gastronomice, porturi
manifestări și efecte studiu de caz
populare)
ale lipsei de analiza
solidaritate 3.2. sinteza
(marginalizare, argumentarea
excludere, izolare) temă în clasă/
proiectul pentru acasă
lectura
dezbaterea test

Recapitulare- 1 brainstormingul
Evaluare semestrială 16-20
XII

UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ


CLASA : a VI- a
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ
PROFESOR: PROF.
DOMENIU DE CONȚINUT: PERSOANA ȘI SOCIETATEA INTERCULTURALĂ
NUMĂR ORE ALOCATE: 8 (7+1) ore

SPECIFICECOMPETENŢE
CONŢINUTURI NR.
(detalieri) ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
DATA MATERIALE PROCEDURALE DE
EVALUARE

Persoana în societatea - exerciții de completare/de continuare a manualul a. frontală observarea


interculturală unui text, de comentare a unor a. individuală sistematică a
1.1 afirmații/enunțuri referitoare la diferite culegeri de conversația elevilor
1.Trăsături ale persoanei aspecte privind interculturalitatea texte descrierea
- realizarea unui glosar ilustrat cu
în societatea interculturală 1.2. 3 comparaţia
termenii cheie din domeniul educației
(spirit deschis, 13-17 I interculturale ilustrații activitate pe - autoevaluare
flexibilitate, cooperare, 1.3. 20-24 I grupe
abilități relaționale și 2.2. 27 -31 - realizarea unor audiții muzicale care dicţionare metoda observarea
comunicaționale) ilustrează muzica tradițională/populară fişe de lucru ciorchinelui sistematică a
românească cât și muzica analiza elevilor
2.3. tradițională/populară a diferitelor culturi/ manualul lectura
comunități din România, din Europa și dezbaterea
2.Comunicarea 1 din lume culegeri de a. frontală - autoevaluare
interculturală 3.1. 3-7 II texte a. individuală
- realizarea unor colaje/postere care
observarea
ilustrează diferite situații de comunicare
3.Specificul comunicării 3.2. 1 interculturală adecvată/bariere ale ilustrații conversația sistematică a
interculturale 10-14 II comunicării interculturale descrierea elevilor
dicţionare
- participarea activă la realizarea comparaţia
4.Bariere ale comunicării 1.1 1 proiectelor propuse, pe diferite teme (de fişe de lucru temă pentru acasă
interculturale (stereotipuri 17-21 II exemplu: participarea civică a activitate pe
și prejudecăți) 1.2. minorităților și/sau a imigranților, o grupe
problemă concretă privind relațiile
1.3. interculturale locale, integrarea unei metoda
minorități defavorizate, personalități
5.Reguli și principii 2.2. 1 locale care ilustrează diversitatea și manualul ciorchinelui observarea
pentru facilitarea 24-28 II interferențele culturale, istoria locală) studiu de caz sistematică a
comunicării interculturale culegeri de elevilor
- realizarea, prin activități în texte
perechi/echipă, a unui „Calendar
analiza
intercultural”, în format letric sau
electronic, astfel încât fiecare lună ilustrații sinteza
aleasă să fie dedicată unei minorități argumentarea
culturale din România (de exemplu, dicţionare temă pentru
calendarul poate reprezenta diferite acasă
tradiții, obiceiuri, rețete gastronomice, fişe de lucru
porturi populare) proiectul autoevaluare
lectura
- discuții, în grupuri mici sau la nivelul dezbaterea
clasei, pe teme ca: „Avem nevoie de
toleranță în societate?”, „Diversitatea
temă pentru
este un rău sau un bine?”
acasă
- simularea unor situații în care apar
bariere în comunicarea interculturală și
propunerea unor strategii de depășire a
acestora

test

6. Evaluare 1
2-6 III
UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA
CLASA : a VI-a
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ
PROFESOR: PROF.
DOMENIUL DE CONȚINUT: PROIECTUL EDUCAȚIONAL
NUMĂR ORE ALOCATE: 6(4+2)ore

COMPETENŢE SPECIFICE
CONŢINUTURI INSTRUMENTE OBS
(detalieri) NR. RESURSE RESURSE DE .
ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE MATERIALE PROCEDURALE EVALUARE
DATA

1. Elaborarea și
derularea unui proiect - implicarea fiecărui elev, la nivel de a. frontală
educațional pentru clasă, școală sau la nivelul comunității a. individuală observarea
promovarea unui/unor locale, în echipele de proiecte, pe sistematică a
drepturi ale copilului: diferite teme dedicate educației manualul conversația elevilor
interculturale, prin: alegerea temei,
- Alegerea temei 2.1. 1
formularea unor alternative de
9-13 III soluționare, alegerea unei soluții culegeri de activitate pe temă pentru
dezirabile, identificarea unor resurse texte grupe acasă
- Elaborarea fișei de 2 relevante
proiect 2.2. 16-20 III ilustrații observarea
23-27 III - participarea activă la realizarea sistematică a
proiectelor propuse, pe diferite teme dicţionare proiectul elevilor
(de exemplu: participarea civică a lectura
- Derularea proiectului 5 minorităților și/sau a imigranților, o fişe de lucru proiect
propus 2.3. 21-24 IV problemă concretă privind relațiile
interculturale locale, integrarea unei
18-22 V dezbaterea eseuri, rebus-uri
minorități defavorizate, personalități
locale care ilustrează diversitatea și
interferențele culturale, istoria locală)

- realizarea, prin activități în


- Evaluarea proiectului 3.2. 2 perechi/echipă, a unui „Calendar
propus 25-29 V intercultural”, în format letric sau
electronic, astfel încât fiecare lună
1-5 VI aleasă să fie dedicată unei minorități
culturale din România (de exemplu,
calendarul poate reprezenta diferite
tradiții, obiceiuri, rețete gastronomice,
porturi populare)
2. Recapitulare și 1
evaluare finală. 8-9 VI

Întocmit,
Director, Responsabil Comisie, Prof.

S-ar putea să vă placă și