Sunteți pe pagina 1din 6

LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG

Str. 1 Decembrienr. 17-19


Tel./Fax: 0240 568 134 ; cod 827220
e-mail: gsatopolog@yahoo.com

Nr. 421/13.02.2018

PLANIFICARE ACȚIUNI DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE A ELEVILOR DE CLASA A VIII-A ȘI


A PĂRINȚILOR ACESTORA, PRIVIND MODALITATEA DE ORGANIZARE ȘI A ÎNSCRIERII – ADMITERII ÎN CLASA A IX-A, PENTRU
ANUL ȘCOLAR 2018-2019

În conformitate cu:
o Ordinul ministrului educației naționale nr. 4794/31.08.2017, privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru
anul școlar 2018-2019;
o Anexa nr.1 la ordinul M.E.N.C.Ș. nr. 4794/31.08.2017 - Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2018-2019;
o Anexa nr.2 la ordinul M.E.N.C.Ș. nr. 4794/31.08.2017 - Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul
școlar 2018-2019
o Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, prevăzută în anexa nr.1 a
ordinului M.E.C.T.S. nr. 4802/2010;
o Anexa nr.3 la ordinul M.E.N. nr. 4432/2014 - Metodologie de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în
liceele vocaționale, - cu modificările ulterioare;
o Metodologia de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale, prevăzută în anexa 3 la
Ordinul ministrului educației naționale nr. 4432/2014, cu modificările;
o Metodologia de organizare și desfășurare și structura probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2011-
2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională, aprobată prin Ordinul ministrului
educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.802/2010

1
LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG
Str. 1 Decembrienr. 17-19
Tel./Fax: 0240 568 134 ; cod 827220
e-mail: gsatopolog@yahoo.com

Nr. Acțiunea întreprinsă Termen Responsabilităţi / Observații


crt. realizare şi monitorizare
1 Popularizarea și dezbaterea în toate unităţile de învăţământ a O.M.E.N. nr. 03.02-28.02. 2018 Directorii Se vor încheia
4794/31.08.2017, a Metodologiei de organizare și desfăşurare a admiterii în Diriginții claselor a VIII- procese verbale
învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, aprobată prin a/ședințe cu părinții/ la toate
O.M.E.C.T.Ș. nr. 4802/31.08.2010, a Calendarului admiterii în învățământul liceal procesele verbale ale dezbaterile/
de stat pentru anul şcolar 2018-2019, a Calculul mediei de admitere utilizate pentru ședințelor acțiunile
admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2018-2019, aprobate prin organizate și se
O.M.E.N. nr. 4794/31.08.2017, anexele nr. 1, 2. vor păstra în
portofoliul
admiterii 2018.
2 Planificarea acţiunilor de consiliere și orientare a elevilor clasei a VIII- a și a 20-28.02.2018 Diriginții claselor a VIII- Graficul va fi
părinţilor acestora, a acţiunilor de informare/instruire privind modalitatea de a/elaborează graficul afișat pentru a
organizare a înscrierii - admiterii, precum și calendarul admiterii 2018-2019. acțiunilor de informare/ putea fi
Transmiterea Planificării acţiunilor de consiliere și orientare a elevilor clasei graficul realizat consultat de
a VIII- a și a părinţilor acestora părinți și elevi
3 Transmiterea, către Comisia de admitere judeţeană (de către UÎ) a graficului 01.03.2018 Directorii
Planificării acţiunilor de consiliere și orientare a elevilor clasei a VIII- a și a Membrii comisiei de
părinţilor acestora, a acţiunilor de informare/instruire privind modalitatea admitere din școală
de organizare a înscrierii - admiterii, precum și calendarul admiterii 2018-
2019.
4 Popularizarea informaţiilor privind desfăşurarea probelor de aptitudini, admiterea în 03.03.-28.04.2018 Diriginții claselor a VIII-
învăţământul seral și frecvenţă redusă; monitorizarea etapelor şi conform a/ședință cu părinții/
Calendarului procesul verbal
5 Constituirea, prin decizie, a comisiilor de înscriere în unităţile de învăţământ 01.03.2018- Directorii
gimnazial (sau liceal care au clasa a VIII-a), conform art. 16 (1) din 2.03.2018
O.M.E.C.T.S. nr. 4802/31.08.2010, a comisiilor de admitere din unităţile de
învăţământ liceal, conform art.19 (1) din acelaşi ordin.
Transmiterea propunerilor UÎ, la Comisia de admitere judeţeană.

2
LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG
Str. 1 Decembrienr. 17-19
Tel./Fax: 0240 568 134 ; cod 827220
e-mail: gsatopolog@yahoo.com
6 Dotarea şcolilor gimnaziale și a centrelor zonale / judeţene de admitere cu 01.03- Consiliul de
tehnica necesară derulării optime a operaţiunilor de introducere, 30.03.2018 administraţie
centralizare și listare a datelor, asigurându-se conectarea la Internet
7 Identificarea opţiunilor absolvenţilor romi ai clasei a VIII-a (pentru liceu şi şcoală 01-30.03.2018 Diriginții claselor a VIII-
profesională) a/ședință cu părinții/
procesul verbal
8 Transmiterea rezultatelor către Comisia de admitere judeţeană, anexându-se 30.03. 2018- Comisia de înscriere,
și recomandarea care să ateste apartenenţa la etnie. transmitere la Directorii, diriginţii
I.S.J. Tulcea a claselor a VIII -a
datelor
centralizate
9 Emiterea deciziilor cu componența comisiilor din centrele zonale de 17.04.2018 Directorul școlii
înscriere. (emiterea
deciziilor)
10 Popularizarea ofertei de școlarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în 02.05.2018 Diriginții claselor a VIII-
profiluri, domenii și calificări profesionale, pentru învățământul liceal, filiera a/ședință cu părinții/
tehnologică, afișată la nivelul școlii. procesul verbal
11 Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la 02.05.2018 Directorii școlii,
nivel județean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a, în comisia de înscriere/ de
SIIIR, prin verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor privind elevii și admitere din şcoală
formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociați Informaticianul școlii.
12 Popularizareaoferteloreducaționale: 27.04-31.05.2018 Diriginții claselor a VIII- 23-27.04.2018
-Vizite în unităţile şcolare gimnaziale, liceale și profesionale (acţiuni de a/ activitate de prezentare ”Școala altfel”
-Săptămâna meseriilor prezentare) a ofertelor/ ședințe cu
Consultarea broșurilor cuprinzând informațiile legate de admitere și a graficului părinții/procesul verbal
ședințelor de completare a opțiunilor de către absolvenții clasei a VIII-a și părinții
acestora.
13 Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriile 07.05 2018 Comisia de înscriere
anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului din şcoală
şcolar 2018 – 2019.
14 Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a graficului ședințelor de 07.05. 2018 Comisia de înscriere

3
LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG
Str. 1 Decembrienr. 17-19
Tel./Fax: 0240 568 134 ; cod 827220
e-mail: gsatopolog@yahoo.com
completare a opțiunilor de către absolvenții clasei a VIII-a și părinții
acestora.
15 Organizarea de simulări privind completarea fiselor de înscriere în clasa a IX –a (la 10-25.05.2019 Diriginții claselor a VIII-a
nivelul şcolilor gimnaziale). /Comisia de
înscriere/Activitate cu
părinții elevilor din clasa
a VIII-a
16 Organizarea ședințelor de instruire cu părinții și cu elevii pentru prezentarea 10- 31.05.2018 Diriginții claselor a VIII-a Transmiterea
procedurilor de admitere și a planului de școlarizare. Comisia de graficelor la
înscriere/admitere I.S. J.
17 Afișarea locurilor speciale pentru candidații romi. 11.05.2018 Comisia de admitere în
învățământul liceal.
18 Asigurarea securităţii documentelor scrise sau informatice cu privire la permanent, în Comisia de
înscriere. perioada de înscriere/admitere
înscriere-
admitere 2018
19 Transmiterea graficului Monitorizării și acordării de asistență operațiunilor 07.06.2018 Directorii – preşedinţi
de completare a opțiunilor de către elevii claselor a VIII-a și părinții ai comisiilor de
acestora, la I.S.J. Tulcea. înscriere/admitere din
Monitorizarea și acordarea de asistenţă operaţiunilor de completare a 09.06.- școli
opţiunilor de către elevii claselor a VIII-a și părinţii acestora, conform 11.06.2018 Diriginţii claselor a
graficului transmis de şcolile gimnaziale. VIII-a
20 Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către Comisia 08.06.2018 Comisiade ȋnscriere de
de admitere judeţeană a bazei de date cuprinzând mediile generale de la unităţile de
absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor ȋnvăţământgimnazial
corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin
completarea acesteia în aplicația informatică centralizată.
21 Data-limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile 15.06.2018 Comisia de ȋnscriere de
speciale pentru romi. la unităţile de
ȋnvăţământgimnazial
22 Afișareaînfiecareunitate de învățământgimnazial a 26.06.2018 Comisia de

4
LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG
Str. 1 Decembrienr. 17-19
Tel./Fax: 0240 568 134 ; cod 827220
e-mail: gsatopolog@yahoo.com
listeicandidaților,înordineadescrescătoare a mediilor de admitere. ȋnscriere/admitere
Completarea de cătresecretariateleșcolilor a fișelor de înscriere cu
numele/codulunității de învățământgimnazial, cu datelepersonale ale
absolvențilorclaselor a VIII-a, cu mediilegenerale de absolvire, cu
noteleșimediileobținute la evaluareanațională din clasa a VIII-a, cu mediile
de admitere, printipărireaacestora din aplicațiainformaticăcentralizată.
Anunțareaierarhiei la niveljudețean/al
municipiuluiBucureștiaabsolvențilorclaselor a VIII-a, conform
proceduriistabilite de ComisiaNațională de Admitere.
23 Anunțareacalendaruluiadmiterii la învățământul seral sau cu 02-07.2018 Comisia de
frecvențăredusăpentrucandidații din seriileanterioare care împlinescvârsta de ȋnscriere/admitere
18 anipână la data începeriicursuriloranuluișcolar 2018-2019.
24 Eliberarea fișelor de înscriere pentru candidații care solicită să participe la 29.06- Comisia de
admitere în alt județ. 02.07.2018 ȋnscriere/admitere
25 Completareaopţiunilorînfişele de înscriere de cătreabsolvenţiiclasei a VIII-a 29.06- -Comisia de ȋnscriere/
şi de cătrepărinţiiacestora, asistaţi de diriginţiiclaselor a VIII-a. 03.07.2018 admitere
Completareafişelor de înscriere de cătreabsolvenţiiclasei a VIII-a p care
dorescsă participle la admitereîn alt județșidepunerea/transmitereafișelor,
conform proceduriistabilite de ComisiaNațională de Admitere.
26 Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică 29.06- Comisia de ȋnscriere/
centralizată) a datelor din fișele de înscriere. 03.07.2018 admitere
27 Verificarea, de către părinţi şi candidaţi, a fişelor editate de calculator, 30.06- Comisia de ȋnscriere/
corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate 04.07.2018 admitere
din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică
centralizată.
28 Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la 04.07.2018 Comisia de înscriere/
centrul de admitere județean. admitere
29 Comunicarearezultatelorcandidațilorrepartizațiînînvățământulliceal de stat, 09.07.2018 Comisia de ȋnscriere/
conform proceduriistabilite de ComisiaNațională de Admitere. admitere
Afișareaînunitățile de învățământgimnazial a listelor cu

5
LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG
Str. 1 Decembrienr. 17-19
Tel./Fax: 0240 568 134 ; cod 827220
e-mail: gsatopolog@yahoo.com
absolvențiirepartizațiproveniți din școlile respective și a listei cu
locurileneocupateînunitățile de învățământulliceal de stat din județ.
30 Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost 10—13.07.2018 Comisia de ȋnscriere/
repartizați admitere
31 Transmiterea de către unitățile de învățământul liceal de stat a situației 13.07.2018 Comisia de ȋnscriere/
locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această admitere
etapă de admitere.
32 Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din 10- 13.07. 2018 Conducerea unităţilor
seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii de ȋnvăţământ liceal
cursurilor anului şcolar 2018 – 2019 unde se organizează
ȋnvăţământ seral sau cu
frecventă redusă
33 Primirea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a care nu au 03.-06.09.2018 Comisia de ȋnscriere/
participat sau nu au fost repartizați în etapa anterioară, care nu s-au înscris în admitere.
perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară
ulterior etapei anterioare.

Director, prof. Ciobanu Virginia Director adj. Prof. Negru Maria