Sunteți pe pagina 1din 79

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 1

CLASA a VIII-a
FAMILIES

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Înțelegerea unor instrucţiuni Books Answer true/false questions
Communication detaliate prin executarea lor Start and maintain a Notebooks Complete the text with the
2.1 Oferirea și solicitarea unor conversation Blackboard correct form of the verbs
explicaţii Auxiliary Answer questions about the
pe teme cunoscute, referitoare la Present simple and materials text
activităţi, întâmplări și situaţii din
continuous Start a conversation and
universul imediat
Grammar 2.2 Argumentarea unei idei, păreri, Present perfect simple maintain it
afirmaţii with for and since Guess the meaning of some
2.3 Participarea semnificativă la Verbs not normally words and phrases
interacţiuni verbale în contexte used in the continuous
familiare tenses
3.4. Deducerea, pe baza Phrasal verbs with get
Vocabulary
contextului, a
semnificaţiei
sintagmelor/cuvintelor Family members
necunoscute dintr-un text citit Relationships
4.3 Exprimarea unor opinii /
puncte de
vedere /argumente asupra unor
teme
de interes din universul apropiat
*4.4 Redactarea unor scurte texte
structurate (mini-eseuri) de
diverse
tipuri, pe teme din universul
referenţial

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 2


CLASA a VIII-a
NEPAL TREK

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Înțelegerea unor instrucţiuni Books Guess the meaning of some
Communication detaliate prin executarea lor Ask, give or refuse Notebooks words
2.1 Oferirea și solicitarea unor permission Blackboard Answer true/false questions
explicaţii Auxiliary Least time expressions under
pe teme cunoscute, referitoare la Past simple and present materials the correct tense heading
activităţi, întâmplări și situaţii din
perfect simple Complete the sentences
universul imediat
Grammar 2.3 Participarea semnificativă la The definite and zero using the past simple or the
interacţiuni verbale în contexte article present perfect simple tense
familiare Write a description of a trip
3.4. Deducerea, pe baza Phrasal verbs with go or complicated journey
contextului, a Travel Complete the sentences with
semnificaţiei
Vocabulary the definite article
sintagmelor/cuvintelor
necunoscute dintr-un text citit Answer the questions about
4.1 Redactarea unei povestiri, the text
REVISION urmând un
plan narativ
EVALUATION 4.3 Exprimarea unor opinii /
puncte de
vedere /argumente asupra unor
teme
de interes din universul apropiat

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 3


CLASA a VIII-a
LUCKY DAY?
CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE
SPECIFICE INVATARE ORE
Books Choose the correct answer
Communication 1.1 Înțelegerea unor instrucţiuni Announce and respond to Notebooks Complete the text with the
detaliate prin executarea lor good and bad news Blackboard correct tense of the verbs
1.3 Recunoașterea organizării Auxiliary Rephrase sentences
logice a Past simple, past
componentelor unui mesaj audiat
materials Answer questions about the
1.4 Deducerea atitudinii
continuous, past perfect text
Grammar vorbitorului Time clauses with when, Complete a chart with some
dintr-un mesaj audiat while, as, as soon as, adjectives and nouns that
2.1 Oferirea și solicitarea unor before, after come from some verbs
explicaţii Discuss about some topics
pe teme cunoscute, referitoare la Word building from related to the text
Vocabulary activităţi, întâmplări și situaţii din verbs of emotion Explain some situations
universul imediat
2.2 Argumentarea unei idei, păreri, Phrasal verbs with give Write a description of an
afirmaţii occasion when some good or
2.3 Participarea semnificativă la bad news was announced in
interacţiuni verbale în contexte
familiare
the family
3.4. Deducerea, pe baza Answer true/false questions
contextului, a
semnificaţiei
sintagmelor/cuvintelor
necunoscute dintr-un text citit
4.1 Redactarea unei povestiri,
urmând un
plan narativ

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 4


CLASA a VIII-a
FANCY SEEING YOU AGAIN!

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Înțelegerea unor instrucţiuni Give, accept and refuse Books Complete the sentences with
Communication detaliate prin executarea lor invitations Notebooks the missing information
2.1 Oferirea și solicitarea unor Blackboard Choose the correct answer
explicaţii Future with will / won’t, Auxiliary Answer true/false questions
pe teme cunoscute, referitoare la
may/might, going to or materials Complete the blanks with the
activităţi, întâmplări și situaţii din
universul imediat present continuous missing verbs
Grammar 2.2 Argumentarea unei idei, păreri, Answer the questions about
afirmaţii Adjectives and the text
2.3 Participarea semnificativă la
interacţiuni verbale în contexte
prepositions Guess the meaning of some
familiare words and phrases
3.4. Deducerea, pe baza 5. The Thirty-Nine Steps Complete some sentences
Vocabulary contextului, a by John Buchan with some prepositions and
semnificaţiei continue the sentences in any
REVISION sintagmelor/cuvintelor way they want
necunoscute dintr-un text citit
4.3 Exprimarea unor opinii /
EVALUATION puncte de
vedere /argumente asupra unor
teme
de interes din universul apropiat

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 6


CLASA a VIII-a
EDINBURGH

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Înțelegerea unor instrucţiuni Shop for clothes Books Talk about the information in
Communication detaliate prin executarea lor Notebooks the text
1.2 Identificarea elementelor cheie Clauses and linkers of Blackboard Complete the sentences with
/
contrast: although, Auxiliary some uncountable nouns and
informaţiilor esenţiale dintr-un
mesaj rostit în limbaj standard, cu however, in spite of/ materials the correct form of the verbs
viteză normală despite + gerund (-ing) in brackets
Grammar 2.1 Oferirea și solicitarea unor Rephrase sentences using
explicaţii Special uncountable although, however and in
pe teme cunoscute, referitoare la nouns spite of/despite
activităţi, întâmplări și situaţii din Places in town Complete some sentences in
universul imediat Clothes any way they want
2.2 Argumentarea unei idei, păreri,
Vocabulary Answer some questions
afirmaţii
2.3 Participarea semnificativă la about the text
interacţiuni verbale în contexte List suitable clothes for
familiare some given occasions
3.4. Deducerea, pe baza Talk about some questions
contextului, a
semnificaţiei
sintagmelor/cuvintelor
necunoscute dintr-un text citit
4.3 Exprimarea unor opinii /
puncte de
vedere /argumente asupra unor
teme
de interes din universul apropiat

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 7


CLASA a VIII-a
MIND HOW YOU GO!

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Înțelegerea unor instrucţiuni Give, accept and refuse Books Answer true/false questions
Communication detaliate prin executarea lor advice Notebooks Talk about some pictures
1.2 Identificarea elementelor cheie Blackboard Guess the meaning of some
/
Verbs should (n’t), Auxiliary words
informaţiilor esenţiale dintr-un
mesaj rostit în limbaj standard, cu ought (n’t) to, had materials Complete the sentences by
viteză normală better (not) making comparisons using
Grammar 2.1 Oferirea și solicitarea unor Comparison of adjectives some given adjectives
explicaţii and adverbs Discuss some question and
pe teme cunoscute, referitoare la Comparatives with write some rules
activităţi, întâmplări și situaţii din much, a lot, far
universul imediat Comparative phrase:
2.2 Argumentarea unei idei, păreri,
Vocabulary the…the…
afirmaţii
2.3 Participarea semnificativă la Obligation and
REVISION interacţiuni verbale în contexte prohibition with verbs
familiare. must, have (got) to,
EVALUATION 3.4. Deducerea, pe baza needn’t
contextului, a
semnificaţiei Motorbikes and cars
sintagmelor/cuvintelor
Phrasal verbs with look
necunoscute dintr-un text citit
4.3 Exprimarea unor opinii /
puncte de
vedere /argumente asupra unor
teme
de interes din universul apropiat
PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 8
CLASA a VIII-a
READY FOR LIFT-OFF

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Înțelegerea unor instrucţiuni Agree and disagree Books Read the text and check the
Communication detaliate prin executarea lor Notebooks meaning of new words with
1.3 Recunoașterea organizării First conditional: Blackboard a partner or in a dictionary
logice a if/unless clause + ‘ll Auxiliary Answer true/false questions
componentelor unui mesaj audiat
(will)/won’t materials Match each positive
2.1 Oferirea și solicitarea unor
explicaţii First conditional: adjective with a negative
Grammar pe teme cunoscute, referitoare la imperative clause with adjective
activităţi, întâmplări și situaţii din conjunction or Answer questions about a
universul imediat Time clauses in the text
2.2 Argumentarea unei idei, păreri, future with when/as Use conditionals to give
afirmaţii soon as warnings in three ways
Vocabulary 2.3 Participarea semnificativă la Complete the sentences
interacţiuni verbale în contexte
familiare Personality adjectives about the future with the
3.4. Deducerea, pe baza Jobs and occupations correct form of the verbs in
contextului, a brackets
semnificaţiei
sintagmelor/cuvintelor
necunoscute dintr-un text citit
4.3 Exprimarea unor opinii /
puncte de
vedere /argumente asupra unor
teme
de interes din universul apropiat

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 9


CLASA a VIII-a
STAR QUALITY

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Înțelegerea unor instrucţiuni Ask for and give positive Books Find words and phrases
Communication detaliate prin executarea lor and negative opinions Notebooks which mean the same thins
1.3 Recunoașterea organizării Blackboard as the ones given
logice a Defining and non- Auxiliary Answer some questions
componentelor unui mesaj audiat
defining relative clauses materials about the text
2.1 Oferirea și solicitarea unor
explicaţii with who(m), which, Make adjectives by matching
Grammar pe teme cunoscute, referitoare la that, where, whose the first part of each word
activităţi, întâmplări și situaţii din Present perfect simple with the correct ending
universul imediat and continuous Join sentences in two ways,
2.2 Argumentarea unei idei, păreri, Adjective formation with with and without using who
afirmaţii endings –y, -ive, -ful, or which/that
Vocabulary 2.3 Participarea semnificativă la -ent, -ant, -(i)ous, -ic List as many types of film as
interacţiuni verbale în contexte
familiare Phrasal verbs with take they can in two minutes
REVISION 3.4. Deducerea, pe baza care Ask for opinion, give
contextului, a positive opinion, give
EVALUATION semnificaţiei Types of films negative opinion
sintagmelor/cuvintelor The Horse Whisperer Complete the conversation
necunoscute dintr-un text citit
4.3 Exprimarea unor opinii /
Education For Life with the present perfect
puncte de simple or continuous
vedere /argumente asupra unor
teme
de interes din universul apropiat

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 11


CLASA a VIII-a
I WISH…

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Înțelegerea unor instrucţiuni Report faults and request Books Complete the information
Communication detaliate prin executarea lor action, respond Notebooks about a character after
1.3 Recunoașterea organizării Blackboard reading the text
logice a Causative have (have Auxiliary Answer some questions
componentelor unui mesaj audiat
something done) materials about the text
2.1 Oferirea și solicitarea unor
explicaţii Second conditional: Answer some questions
Grammar pe teme cunoscute, referitoare la if/unless + ‘d (would)/ about the electrical
activităţi, întâmplări și situaţii din wouldn’t equipment
universul imediat I wish/if only + past Complete some sentences
2.2 Argumentarea unei idei, păreri, tense using the correct tense of
afirmaţii Verb need + gerund (- have and the cues in brackets
Vocabulary 2.3 Participarea semnificativă la ing) form + passive Complete the sentences with
interacţiuni verbale în contexte infinitive the correct form of the verbs
familiare
3.4. Deducerea, pe baza
in brackets
contextului, a Electrical equipment Use some pictures to make
semnificaţiei Phrasal verbs with turn as many sentences as they
sintagmelor/cuvintelor can using I wish or If only
necunoscute dintr-un text citit Answer true/false questions
4.3 Exprimarea unor opinii / Complete some answers to
puncte de some problems in two
vedere /argumente asupra unor
teme
different ways using some of
de interes din universul apropiat the given verbs

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 12


CLASA a VIII-a
REGRETS

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Înțelegerea unor instrucţiuni Apologize and accept Books Skim read the article and
Communication detaliate prin executarea lor apologies Notebooks choose the best given answer
1.3 Recunoașterea organizării Criticize and make Blackboard Find words and phrases in
logice a
componentelor unui mesaj audiat excuses Auxiliary the text which mean the
2.1 Oferirea și solicitarea unor materials same as the given ones
explicaţii Verbs should Criticize someone’s
pe teme cunoscute, referitoare la
Grammar have/ought to have behaviour using should (n’t)
activităţi, întâmplări și situaţii din
universul imediat
Verbs make, let and be or ought (n’t) to have
2.2 Argumentarea unei idei, păreri, allowed to Compete the sentences with
afirmaţii the correct form of make, let
2.3 Participarea semnificativă la Phrasal verbs and or (not) allowed to and the
Vocabulary interacţiuni verbale în contexte expressions with make verbs in brackets
familiare Talk about some rules
REVISION 3.4. Deducerea, pe baza Answer some questions
contextului, a
semnificaţiei
about the text
EVALUATION sintagmelor/cuvintelor
necunoscute dintr-un text citit
4.3 Exprimarea unor opinii /
puncte de
vedere /argumente asupra unor
teme
de interes din universul apropiat

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 13


CLASA a VIII-a
GUESS WHO?

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Înțelegerea unor instrucţiuni Ask and talk about Books Talk about some pictures
Communication detaliate prin executarea lor personality and mood Notebooks Complete the text with some
1.3 Recunoașterea organizării Blackboard words and phrases
logice a Verbs must/can’t for Auxiliary Answer questions about the
componentelor unui mesaj audiat
drawing conclusions materials text
2.1 Oferirea și solicitarea unor
explicaţii Adjective word order Write a paragraph to
Grammar pe teme cunoscute, referitoare la Verbs seem, look, sound describe the appearance of
activităţi, întâmplări și situaţii din +adjective or like/as if one person
universul imediat Correct some sentences
2.2 Argumentarea unei idei, păreri, Physical appearance Put some adjectives in the
afirmaţii Personality and mood correct order to describe
Vocabulary 2.3 Participarea semnificativă la adjectives some items
interacţiuni verbale în contexte
familiare Complete the sentences with
3.4. Deducerea, pe baza seem, look or sound and use
contextului, a like or as if when necessary
semnificaţiei
sintagmelor/cuvintelor
necunoscute dintr-un text citit
4.2 Ordonarea logică a ideilor într-
o
narațiune
4.3 Exprimarea unor opinii /
puncte de
vedere /argumente asupra unor
teme
de interes din universul apropiat

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 14


CLASA a VIII-a
THEY EMIGRATED TO THE USA

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Înțelegerea unor instrucţiuni Make polite requests, Books Making polite requests,
Communication detaliate prin executarea lor agree or refuse with Notebooks agreeing to requests,
1.3 Recunoașterea organizării reasons Blackboard refusing with a reason
logice a Auxiliary Talk about the differences
componentelor unui mesaj audiat
Verbs used to/be used to materials using used to and be used to
2.1 Oferirea și solicitarea unor
explicaţii Clauses of purpose with Read the text a choose the
Grammar pe teme cunoscute, referitoare la to, in order (not) to, so correct answer
activităţi, întâmplări și situaţii din that Read the text again and
universul imediat Noun formation with check the meaning of new
2.2 Argumentarea unei idei, păreri, endings – ing, - ion, - words with a partner or in a
afirmaţii ment, - once, - ence, - dictionary
Vocabulary 2.3 Participarea semnificativă la ness Answer some questions
interacţiuni verbale în contexte
familiare Heat and Dust by Ruth Make nouns from some
REVISION 3.4. Deducerea, pe baza Prawer Jhabvala verbs and adjectives adding
contextului, a some endings
EVALUATION semnificaţiei Complete each sentence with
sintagmelor/cuvintelor one of the nouns obtained
necunoscute dintr-un text citit before
4.2 Ordonarea logică a ideilor într- Join sentences with to, in
o
order (not) to or so that
narațiune
4.3 Exprimarea unor opinii / Talk about some questions
puncte de
vedere /argumente asupra unor
teme
de interes din universul apropiat
PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 16
CLASA a VIII-a
STRUGGLE FOR SURVIVAL

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
Ask for and make Books Find words or phrases in the
Communication 1.1 Înțelegerea unor instrucţiuni suggestions, agree and Notebooks text which are similar with
detaliate prin executarea lor disagree Blackboard some given in the book
1.3 Recunoașterea organizării Auxiliary Complete the factfile about
logice a
componentelor unui mesaj audiat
The passive: all tenses materials sea turtles
2.1 Oferirea și solicitarea unor with modals, gerunds Answer questions about the
Grammar explicaţii and infinitives text
pe teme cunoscute, referitoare la Complete the sentences with
activităţi, întâmplări și situaţii din The environment the correct passive form of
universul imediat Phrasal verbs and the verbs
2.2 Argumentarea unei idei, păreri, expressions with do Make verbs from some
Vocabulary afirmaţii nouns
2.3 Participarea semnificativă la
interacţiuni verbale în contexte Write a short news report
familiare about an incident
3.4. Deducerea, pe baza Complete some sentences
contextului, a with because and a reason
semnificaţiei Ask for suggestions, make
sintagmelor/cuvintelor suggestions, agree or
necunoscute dintr-un text citit disagree
4.3 Exprimarea unor opinii /
puncte de
vedere /argumente asupra unor
teme
de interes din universul apropiat

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 17


CLASA a VIII-a
DON’T PANIC!

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Înțelegerea unor instrucţiuni Express regrets about the Books Answer true/false questions
Communication detaliate prin executarea lor past Notebooks Express regrets about the
1.3 Recunoașterea organizării Make helpful Blackboard past
logice a suggestions Auxiliary Make helpful suggestions
componentelor unui mesaj audiat
materials Guess the meaning of some
2.1 Oferirea și solicitarea unor
explicaţii I wish/if only + past words and phrases
Grammar pe teme cunoscute, referitoare la perfect Complete some notes
activităţi, întâmplări și situaţii din Third conditional: if Rewrite the sentences using
universul imediat clause + ‘d a third conditional sentence
2.2 Argumentarea unei idei, păreri, (would)/might/could
afirmaţii have
Vocabulary 2.3 Participarea semnificativă la
interacţiuni verbale în contexte
familiare Phrasal verbs and
REVISION 3.4. Deducerea, pe baza expressions with keep
contextului, a Sports and sports
EVALUATION semnificaţiei locations
sintagmelor/cuvintelor
necunoscute dintr-un text citit
Sports terms, verbs an
4.2 Ordonarea logică a ideilor într- people
o
narațiune
4.3 Exprimarea unor opinii /
puncte de
vedere /argumente asupra unor
teme
de interes din universul apropiat

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 18


CLASA a VIII-a
I DON’T BELIEVE IT!

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Înțelegerea unor instrucţiuni Speculate about the past, Books Answer the questions about
Communication detaliate prin executarea lor agree and disagree Notebooks the text
1.3 Recunoașterea organizării Blackboard Complete sentences with the
logice a Verbs must have, might Auxiliary correct form of the verbs
componentelor unui mesaj audiat
have, can’t have for materials Speculate about the past
2.1 Oferirea și solicitarea unor
explicaţii drawing conclusions Agree and disagree
Grammar pe teme cunoscute, referitoare la Reported speech: Rephrase sentences
activităţi, întâmplări și situaţii din statement and questions Make a conversation and
universul imediat Verbs of reporting: draw conclusions about
2.2 Argumentarea unei idei, păreri, various structures some given situations
afirmaţii Read the text and check the
2.3 Participarea semnificativă la
Vocabulary interacţiuni verbale în contexte
Verbs of speaking: say, meaning of new words with
familiare speak, talk, tell a partner or in a dictionary
3.4. Deducerea, pe baza Complete some sentences in
contextului, a reported speech
semnificaţiei Use some verbs to report
sintagmelor/cuvintelor some direct speech
necunoscute dintr-un text citit
4.2 Ordonarea logică a ideilor într-
o
narațiune
4.3 Exprimarea unor opinii /
puncte de
vedere /argumente asupra unor
teme
de interes din universul apropiat

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 19


CLASA a VIII-a
CAUGHT IN THE NET

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Înțelegerea unor instrucţiuni Books Complete the sentences with
Communication detaliate prin executarea lor Express and accept Notebooks the correct information
1.3 Recunoașterea organizării thanks Blackboard Answer the questions about
logice a Auxiliary the text
componentelor unui mesaj audiat Future continuous materials Answer true/false questions
2.1 Oferirea și solicitarea unor
Future perfect Express thanks
explicaţii
Grammar pe teme cunoscute, referitoare la Short answers with verb Accept thanks
activităţi, întâmplări și situaţii din + so/not Rephrase sentences
universul imediat
2.2 Argumentarea unei idei, păreri,
afirmaţii Computer technology
Vocabulary 2.3 Participarea semnificativă la Phrasal verbs with run
interacţiuni verbale în contexte
familiare
REVISION 3.4. Deducerea, pe baza
contextului, a Harry by Rosemary
EVALUATION semnificaţiei Timpley
sintagmelor/cuvintelor
necunoscute dintr-un text citit
4.2 Ordonarea logică a ideilor într-
o
narațiune
4.3 Exprimarea unor opinii /
puncte de
vedere /argumente asupra unor
teme
de interes din universul apropiat

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 1


CLASA a VII-a
I’M HERE TO WORK

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
Books Answer true/false questions
Communication 1.1 Înțelegerea unor instrucţiuni Give personal Notebooks Complete sentences with the
verbale information Blackboard missing words
1.2 Desprinderea sensului global Show interest or surprise Auxiliary Rewrite sentences using an
al unui mesaj
rostit în limbaj standard cu viteză materials infinitive of purpose
normală Present simple and
Grammar 1.3 Identificarea, extragerea și continuous
înțelegerea Echo questions
informaţiilor specifice dintr-un Infinitive of purpose
mesaj audiat, Noun formation with –
pe teme de interes er, -r and –or
Vocabulary 2.1 Exprimarea unor sentimente și
stări de Jobs and occupations
spirit
2.2 Oferirea unor informații
despre sine,
despre activităţi şi evenimente
PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 2
CLASA a VII-a
OVER THREE HOURS LATE

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.2 Desprinderea sensului global Books Answer true/false questions
Communication al unui mesaj Talk about past journeys Notebooks Ask and answer questions
rostit în limbaj standard cu viteză Blackboard Complete the sentences with
normală Past simple of regular Auxiliary the missing words
2.2 Oferirea unor informații
and irregular verbs materials Answer true/false question
despre sine,
despre activităţi şi evenimente Conjunctions So and Order some sentences as to
Grammar 3.1 Identificarea componentelor Because obtain the summary of an
logice și a Linkers: first (of all), event
succesiunii secvenţelor unui text then, before, after
citit (that), later, the next
3.2 Deducerea, din context, a day, in the end
sensului unor Past time adverbials:
Vocabulary cuvinte / sintagme necunoscute
3.3 Extragerea informaţiilor de
yesterday (afternoon),
detaliu dintrun last (week), (a month
REVISION text citit pentru a îndeplini o ago), this (morning)
sarcină de
lucru
EVALUATION 4.1 Redactarea unor evenimente Means of transport
trecute după
un plan narativ
4.3 Redactarea unor texte
funcționale (mesaje,
scrisori personale, scurte
instrucţiuni,
reclame)
4.4 Oferirea și solicitarea unor
informații în
scris despre activităţi, persoane,
evenimente, experienţe

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 3


CLASA a VII-a
A PLACE WHICH ATTRACTS TOURISTS

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
Books Sort words into categories
Communication 1.1 Înțelegerea unor instrucţiuni Talk about the furniture Notebooks Put topic headings into the
verbale Give and respond to Blackboard correct order
2.2 Oferirea unor informații invitations Auxiliary Complete sentences with the
despre sine,
despre activităţi şi evenimente
materials missing words
2.3 Exprimarea unei opinii / punct Correct sentences
Grammar de vedere Defining and non Give and respond to
pe un subiect familiar defining relative clauses invitations
3.1 Identificarea componentelor with who, which and Complete a chart
logice și a where
succesiunii secvenţelor unui text Future with going to,
Vocabulary citit will or present
3.2 Deducerea, din context, a continuous
sensului unor
cuvinte / sintagme necunoscute
3.3 Extragerea informaţiilor de
detaliu dintrun
text citit pentru a îndeplini o
sarcină de
lucru The natural environment
4.2 Redactarea unor paragrafe în
care să
descrie persoane,sentimente şi
reacţii

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 4


CLASA a VII-a
HOW LONG HAVE YOU BEEN HERE?

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Înțelegerea unor instrucţiuni Ask and talk about Books Answer questions about the
Communication verbale experiences Notebooks text
1.3 Identificarea, extragerea și Make comparisons Blackboard List adjectives under the
înțelegerea Auxiliary correct prefix
informaţiilor specifice dintr-un Present perfect simple materials Complete the sentences with
mesaj audiat, with for and since the missing word
pe teme de interes
Grammar Comparison of adjectives Answer true/false questions
2.2 Oferirea unor informații
despre sine,
Intensifier much Ask and talk about
despre activităţi şi evenimente +comparative adjective experiences
2.3 Exprimarea unei opinii / punct Comparison with (not) Write a composition about a
de vedere as…as beautiful place
Vocabulary pe un subiect familiar
3.1 Identificarea componentelor Adjectives with negative
REVISION logice și a prefixes: un-, in-, im-
succesiunii secvenţelor unui text
citit
EVALUATION 3.2 Deducerea, din context, a
sensului unor
cuvinte / sintagme necunoscute
4.1 Redactarea unor evenimente
trecute după
un plan narativ
4.4 Oferirea și solicitarea unor
informații în
scris despre activităţi, persoane,
evenimente, experienţe

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 6


CLASA a VII-a
THE CAR WAS SINKING
CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE
SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Înțelegerea unor instrucţiuni Books Match captions with pictures
Communication verbale Talk about past incidents Notebooks Complete sentences with the
2.2 Oferirea unor informații Ask for and give Blackboard missing words
despre sine, directions Auxiliary Answer questions using the
despre activităţi şi evenimente
2.3 Exprimarea unei opinii / punct
materials past continuous tense
de vedere
Past simple and Write a paragraph about an
Grammar pe un subiect familiar continuous incident
3.1 Identificarea componentelor Time markers: while, as, Describe pictures
logice și a when Ask for and give directions
succesiunii secvenţelor unui text Prepositions of motion:
citit across, along, from,
3.2 Deducerea, din context, a towards, through, past,
Vocabulary
sensului unor
into, over, under, up,
cuvinte / sintagme necunoscute
4.1 Redactarea unor evenimente down
trecute după
un plan narativ Verbs of movement:
4.2 Redactarea unor paragrafe în dive, jump, leap, etc.
care să
descrie persoane,sentimente şi
reacţii
4.4 Oferirea și solicitarea unor
informații în
scris despre activităţi, persoane,
evenimente, experienţe
PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 7
CLASA a VII-a
YOU’RE NICOLA, AREN’T YOU?

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Înțelegerea unor instrucţiuni Books Answer true/false questions
Communication verbale Check information Notebooks Complete the sentences with
1.2 Desprinderea sensului global Blackboard the missing words
al unui mesaj Question tags Auxiliary Talk about clothes
rostit în limbaj standard cu viteză
Present perfect simple materials Describe pictures
normală
2.1 Exprimarea unor sentimente și
with time adverbials Talk about things which are
Grammar stări de just, already, yet popular now
spirit Past simple and present
2.2 Oferirea unor informații perfect simple
despre sine,
despre activităţi şi evenimente Clothes and parts of
2.3 Exprimarea unei opinii / punct clothes
Vocabulary
de vedere
Humour
pe un subiect familiar
REVISION 3.2 Deducerea, din context, a
sensului unor
EVALUATION cuvinte / sintagme necunoscute
3.3 Extragerea informaţiilor de
detaliu dintrun
text citit pentru a îndeplini o
sarcină de
lucru
4.4 Oferirea și solicitarea unor
informații în
scris despre activităţi, persoane,
evenimente, experienţe

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 8


CLASA a VII-a
YOU OUGHT TO TRY THEM

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
Books Put sentences in order to
Communication 1.1 Înțelegerea unor instrucţiuni Give advice Notebooks summaries the story
verbale Talk about obligations Blackboard Match pictures with some
1.2 Desprinderea sensului global Make requests with Auxiliary cooking terms
al unui mesaj
reasons materials Complete the sentences with
rostit în limbaj standard cu viteză
normală the missing words
Grammar 2.1 Exprimarea unor sentimente și Verbs should and ought Make requests with reasons
stări de to Choose the correct answer
spirit Verbs have to and
2.2 Oferirea unor informații must/mustn’t
despre sine, Would you mind…? +
despre activităţi şi evenimente gerund
Vocabulary
2.3 Exprimarea unei opinii / punct
de vedere
pe un subiect familiar Verbs connected with
3.1 Identificarea componentelor food and cooking
logice și a
succesiunii secvenţelor unui text
citit
3.2 Deducerea, din context, a
sensului unor
cuvinte / sintagme necunoscute
3.3 Extragerea informaţiilor de
detaliu dintrun
text citit pentru a îndeplini o
sarcină de
lucru

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 9


CLASA a VII-a
THEY’VE BEEN BULLING ME

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Înțelegerea unor instrucţiuni Books Guess the meaning of some
Communication verbale Offer, accept or refuse Notebooks words
1.3 Identificarea, extragerea și help Blackboard Find adjectives related to
înțelegerea Talk about past events Auxiliary nouns in the text
informaţiilor specifice dintr-un which continue to the materials Complete the sentences with
mesaj audiat,
present the missing words
pe teme de interes
Grammar 2.1 Exprimarea unor sentimente și Give advice
stări de Would like me to…? Complete the missing
spirit Shall I…? information
2.2 Oferirea unor informații Present perfect
despre sine,
continuous with for and
despre activităţi şi evenimente
Vocabulary 2.3 Exprimarea unei opinii / punct since
de vedere
REVISION pe un subiect familiar Nouns and adjectives of
3.2 Deducerea, din context, a emotion
EVALUATION sensului unor
cuvinte / sintagme necunoscute Wide angle: Stowaway
3.3 Extragerea informaţiilor de
detaliu dintrun
text citit pentru a îndeplini o Project: Snapshot of a
sarcină de television programme
lucru
4.4 Oferirea și solicitarea unor
informații în
scris despre activităţi, persoane,
evenimente, experienţe

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 11


CLASA a VII-a
UNLESS I GET TO BED…

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
Books Answer true/false questions
Communication 1.1 Înțelegerea unor instrucţiuni Talk about future Notebooks Make sentences using
verbale possibility Blackboard will/may or might for
1.2 Desprinderea sensului global Show surprise Auxiliary predictions
al unui mesaj materials Say whether some
rostit în limbaj standard cu viteză
normală
Verbs will/ won’t, may statements are true or false
Grammar 2.1 Exprimarea unor sentimente și or might for predictions Match clauses
stări de First conditional: Show surprise
spirit if/unless clause + ‘ll
2.2 Oferirea unor informații (will)/won’t
despre sine, Negative questions
Vocabulary despre activităţi şi evenimente Verb get
3.1 Identificarea componentelor
logice și a
Parts of the body
succesiunii secvenţelor unui text
citit
3.2 Deducerea, din context, a
sensului unor
cuvinte / sintagme necunoscute
4.4 Oferirea și solicitarea unor
informații în
scris despre activităţi, persoane,
evenimente, experienţe

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 12


CLASA a VII-a
THEY WERE DELIVERED TODAY

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Înțelegerea unor instrucţiuni Books Answer questions
Communication verbale Describe processes Notebooks Complain, request and
2.1 Exprimarea unor sentimente și Complain, requests and Blackboard apologize
stări de apologize Auxiliary Rewrite the questions more
spirit
materials formally in the passive
2.2 Oferirea unor informații
*The passive: present Guess the meaning of some
despre sine,
Grammar despre activităţi şi evenimente and past simple words
3.1 Identificarea componentelor Adjectives to describe Write a letter to a newspaper
logice și a behaviour
succesiunii secvenţelor unui text
citit
Vocabulary 3.2 Deducerea, din context, a
sensului unor
cuvinte / sintagme necunoscute
REVISION 3.3 Extragerea informaţiilor de
detaliu dintrun
EVALUATION text citit pentru a îndeplini o
sarcină de
lucru
4.3 Redactarea unor texte
funcționale (mesaje,
scrisori personale, scurte
instrucţiuni,
reclame)
4.4 Oferirea și solicitarea unor
informații în
scris despre activităţi, persoane,
evenimente, experienţe

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 13


CLASA a VII-a
IF I HAD THE MONEY…

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
Talk about imaginary Books Complete the missing words
Communication 1.1 Înțelegerea unor instrucţiuni situations in the future Notebooks Complete a conversation
verbale Ask and give advice Blackboard using the second conditional
2.1 Exprimarea unor sentimente și Auxiliary Answer yes/no questions
stări de
spirit
Pronoun: some-, any-, materials Ask for and give advice
2.2 Oferirea unor informații no-, every- , +thing,
Grammar despre sine, one, where
despre activităţi şi evenimente Second conditional: if
3.2 Deducerea, din context, a clause + would/wouldn’t
sensului unor
cuvinte / sintagme necunoscute
3.3 Extragerea informaţiilor de
Vocabulary Personality adjectives:
detaliu dintrun
text citit pentru a îndeplini o sensitive, aggressive,
sarcină de etc.
lucru
4.4 Oferirea și solicitarea unor
informații în
scris despre activităţi, persoane,
evenimente, experienţe
PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 14
CLASA a VII-a
SOMEONE HAD DROPPED IT
CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE
SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Înțelegerea unor instrucţiuni Books Put the events in the correct
Communication verbale Talk about events before Notebooks order
1.2 Desprinderea sensului global other events in the past Blackboard Match the sentences
al unui mesaj Express pleasure and Auxiliary Rephrase sentences
rostit în limbaj standard cu viteză
thanks materials Search for words in the text
normală
1.3 Identificarea, extragerea și Make sentences
Grammar înțelegerea *Past perfect simple Express pleasure and thanks
informaţiilor specifice dintr-un Too many, too much,
mesaj audiat, not enough
pe teme de interes *Reported requests and
2.2 Oferirea unor informații commands
Vocabulary despre sine, (verb+object+infinitive)
despre activităţi şi evenimente
2.3 Exprimarea unei opinii / punct
REVISION de vedere
pe un subiect familiar Types of music
EVALUATION 3.2 Deducerea, din context, a
sensului unor Wide angle: On the
cuvinte / sintagme necunoscute World
3.3 Extragerea informaţiilor de
detaliu dintrun Project: Snapshot of
text citit pentru a îndeplini o
sarcină de
food and drink
lucru
4.1 Redactarea unor evenimente
trecute după
un plan narativ
4.4 Oferirea și solicitarea unor
informații în
scris despre activităţi, persoane,
evenimente, experienţe

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 16


CLASA a VII-a
THEY USED TO HIDE HERE

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
Books Guess the meaning of some
Communication 1.1 Înțelegerea unor instrucţiuni Talk about past habits Notebooks words
verbale Buy tickets Blackboard Answer true/false questions
1.2 Desprinderea sensului global
Auxiliary Answer some questions
al unui mesaj
Verb used to materials Complete the sentences with
rostit în limbaj standard cu viteză
normală So and such a/an the missing words
Grammar 2.1 Exprimarea unor sentimente și +adjective) noun for Complete the sentences with
stări de exclamations the missing information
spirit So and such with clauses
2.2 Oferirea unor informații of result
despre sine,
despre activităţi şi evenimente Word building from
Vocabulary
3.1 Identificarea componentelor
different parts of speech
logice și a
succesiunii secvenţelor unui text
citit
3.2 Deducerea, din context, a
sensului unor
cuvinte / sintagme necunoscute
3.3 Extragerea informaţiilor de
detaliu dintrun
text citit pentru a îndeplini o
sarcină de
lucru
4.4 Oferirea și solicitarea unor
informații în
scris despre activităţi, persoane,
evenimente, experienţe

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 17


CLASA a VII-a
HE SAID HE’D BEEN AWAY

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Înțelegerea unor instrucţiuni Books Rewrite sentences
Communication verbale Report what people said Notebooks Complete the missing
1.2 Desprinderea sensului global Using the telephone Blackboard information
al unui mesaj
Auxiliary Make words by matching the
rostit în limbaj standard cu viteză
*Report statements materials first part of each word with
normală
1.3 Identificarea, extragerea și the correct endings
Grammar înțelegerea Noun formation with Using the telephone
informaţiilor specifice dintr-un endings: -ment, -ion, -er,
mesaj audiat, -ance
pe teme de interes
2.2 Oferirea unor informații
despre sine,
Vocabulary despre activităţi şi evenimente
3.1 Identificarea componentelor
REVISION logice și a
succesiunii secvenţelor unui text
citit
EVALUATION 3.2 Deducerea, din context, a
sensului unor
cuvinte / sintagme necunoscute
4.4 Oferirea și solicitarea unor
informații în
scris despre activităţi, persoane,
evenimente, experienţe

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 18


CLASA a VII-a
“THE BIRDS”

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Înțelegerea unor instrucţiuni Books Correct the sentences
Communication verbale Report what people Notebooks Answer true/false questions
1.3 Identificarea, extragerea și asked Blackboard Find words in the text that
înțelegerea Ask permission with Do Auxiliary mean the same as some
informaţiilor specifice dintr-un you mind/Is it all right materials given ones
mesaj audiat, if I…?
Grammar pe teme de interes
2.2 Oferirea unor informații Reported questions
despre sine,
Phrases of approximate
despre activităţi şi evenimente
2.3 Exprimarea unei opinii / punct time and quantity:
de vedere A few (minutes ago),
Vocabulary pe un subiect familiar about, a couple of,
3.1 Identificarea componentelor several, lots of (people),
logice și a etc.
succesiunii secvenţelor unui text
citit
3.2 Deducerea, din context, a
sensului unor
cuvinte / sintagme necunoscute
3.3 Extragerea informaţiilor de
detaliu dintrun
text citit pentru a îndeplini o
sarcină de
lucru
4.4 Oferirea și solicitarea unor
informații în
scris despre activităţi, persoane,
evenimente, experienţe

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 19


CLASA a VII-a
HE’S TOO GOOD TO FALL

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Înțelegerea unor instrucţiuni Say the right thing Books Answer true/false questions
Communication verbale Notebooks Complete the sentences with
1.2 Desprinderea sensului global Too + adjective/adverb Blackboard the missing words
al unui mesaj
+ to (not) + Auxiliary Answer the questions
rostit în limbaj standard cu viteză
normală adjective/adverb + materials Say the right thing
2.1 Exprimarea unor sentimente și enough to
Grammar stări de Verb + infinitive /
spirit gerund
2.2 Oferirea unor informații
despre sine, Neutral and strong
despre activităţi şi evenimente adjectives
2.3 Exprimarea unei opinii / punct
Vocabulary
de vedere
pe un subiect familiar Wide angle: The Boy
REVISION 3.1 Identificarea componentelor Who Was Taught To
logice și a Talk By Dolphins
EVALUATION succesiunii secvenţelor unui text
citit
3.2 Deducerea, din context, a
sensului unor
cuvinte / sintagme necunoscute
3.3 Extragerea informaţiilor de
detaliu dintrun
text citit pentru a îndeplini o
sarcină de
lucru
4.4 Oferirea și solicitarea unor
informații în
scris despre activităţi, persoane,
evenimente, experienţe
PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 1
CLASA a VI-a
NICE TO MEET YOU ALL

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.2. Identificarea elementelor Books Answer true/false questions
Communication cheie Talk about personal Notebooks Language puzzle – countries
dintr-un discurs standard pe details Blackboard and nationalities
subiecte
familiare
Auxiliary Talk about personal details
*1.3 Desprinderea informaţiilor
Present simple-revision materials Talk about family members
factuale and relations between the
Grammar dintr-un mesaj clar articulat emis Countries and members
cu nationalities Complete a conversation
viteză normală Family members Complete a text with some
2.1 Folosirea unor formule orale Types of music words
simple,
Complete the notes about
adecvate unor situații de
Vocabulary comunicare Liverpool
uzuală
2.2 Descrierea unor locuri și
persoane
2.3 Participarea la interactiuni
orale pe
subiecte familiare
3.2 Selectarea informaţiilor dintr-
un text
citit și inserarea lor într-un tabel/
diagramă

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 2


CLASA a VI-a
YOU MUSTN’T PLAY LOUD MUSIC

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.2. Identificarea elementelor Talk about rules Books Complete a text with the
Communication cheie Notebooks correct preposition
dintr-un discurs standard pe There is/there are with Blackboard Describe some items
subiecte
familiare
some and any Auxiliary Ask about things in a room
*1.3 Desprinderea informaţiilor Verb Must/Mustn’t, materials Write the description of their
factuale Can/Can’t own room
Grammar dintr-un mesaj clar articulat emis Prepositions of place: in, Talk about school routine
cu on, under, in front of, (must/mustn’t)
viteză normală behind, above, next to, Talk about rules
2.1 Folosirea unor formule orale opposite, on the
simple, left/right (of), between,
Vocabulary adecvate unor situații de in the corner (of), near
comunicare
uzuală
Parts of the room
2.2 Descrierea unor locuri și
REVISION persoane
Furniture and objects
4.2. Descrierea unor persoane si Patterns and colours
EVALUATION locuri
după un plan dat
*4.3 Redactarea unor texte scurte
pe
teme familiare

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 3


CLASA a VI-a
I ALWAYS HAVE COFFEE

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.2. Identificarea elementelor Books Correct some notes
Communication cheie Talk about routines Notebooks Talk about clock times and
dintr-un discurs standard pe Blackboard periods of time
subiecte Adverbs/phrases of Auxiliary Answer questions
familiare frequency materials Complete a text with the
2.1 Folosirea unor formule orale Present simple for correct adverb of frequency
Grammar simple, routines Talk about routines
adecvate unor situații de
Present continuous Answer questions about the
comunicare
uzuală Present simple and text
2.3 Participarea la interactiuni continuous in contrast Write sentences using the
orale pe present continuous tense
Vocabulary subiecte familiare Clock times/ periods of
3.1. Extragerea unor informaţii time
generale Free-time activities
si specifice dintr-un text citit în
gând

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 4


CLASA a VI-a
WOULD YOU LIKE A SANDWICH?
CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE
SPECIFICE INVATARE ORE
1.2. Identificarea elementelor Offer food and drink Books Talking about countable and
Communication cheie with would like Notebooks uncountable nouns
dintr-un discurs standard pe Blackboard Answer true /false questions
subiecte
familiare
Countable and Auxiliary Offering food and drink
2.1 Folosirea unor formule orale uncountable nouns materials Complete a dialogue with
simple, Verb Have got with the going to future
Grammar adecvate unor situații de Some and Any Guess the meaning of some
comunicare Going to future words
uzuală Complete a chart
2.3 Participarea la interactiuni Food and drink
orale pe
subiecte familiare
Vocabulary Wide angle: Radio Days

REVISION

EVALUATION
PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 6
CLASA a VI-a
WHO ARE THEY PLAYING?

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
*1.3 Desprinderea informaţiilor Books Answer questions about a
Communication factuale Make polite requests Notebooks text
dintr-un mesaj clar articulat emis with could Blackboard Answer yes/no or don’t
cu
viteză normală
Auxiliary know questions
2.1 Folosirea unor formule orale
Present continuous as materials Talk about dates, report
simple, future events
Grammar adecvate unor situații de Gerund (-ing form) Complete a questionnaire
comunicare after like, love, hate, using the verbs: like, don’t
uzuală don’t mind, prefer like, love, hate and the
2.3 Participarea la interactiuni Defining relative clauses gerund (-ing form)
orale pe with who, which, where Make polite requests using
subiecte familiare
Vocabulary 3.1. Extragerea unor informaţii could
generale Months and dates Put the questions in the
si specifice dintr-un text citit în Sports/Sports locations correct place
gând Complete the sentences with:
who, which or where
PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 7
CLASA a VI-a
A LIVERPOOL GHOST STORY

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.2. Identificarea elementelor Books Complete a text with the past
Communication cheie Ask and talk about past Notebooks tense of some verbs
dintr-un discurs standard pe events Blackboard Put some sentences in the
subiecte
familiare
Auxiliary correct order
*1.3 Desprinderea informaţiilor
Past simple of regular materials Answer questions about a
factuale verbs text
Grammar dintr-un mesaj clar articulat emis Past simple of verb To Ask and talk about past
cu Be, HAVE, CAN events
viteză normală Possessive pronouns Complete the sentences with
2.1 Folosirea unor formule orale Question word: Whose? the correct possessive
simple,
pronouns
adecvate unor situații de
Vocabulary Common adjectives Talk about school subjects
comunicare
Schools subjects
uzuală
REVISION 2.3 Participarea la interactiuni
orale pe
subiecte familiare
EVALUATION
4.1 Redactarea unor evenimente
trecute
şi experienţe personale

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 8


CLASA a VI-a
GIRLS SCREAMES AND WEPT

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Înțelegerea unor instrucţiuni Books Write dates for some
Communication de Give biographical details Notebooks headlines and put the
orientare în spaţiu prin marcarea Buy things in shops Blackboard headlines in the correct
unui traseu pe o hartă sau Ask for and give Auxiliary chronological order
marcarea
directions materials Complete a dialogue with
unei rute pe un desen
the correct form of the verbs
Grammar 2.1 Folosirea unor formule orale Past simple of irregular Buy things in a shop
simple, verbs Ask for and give directions
adecvate unor situații de Talk about places in town
comunicare
English money
uzuală
2.2 Descrierea unor locuri și
Places in town
Vocabulary persoane
2.3 Participarea la interactiuni
orale pe
subiecte familiare
gând

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 9


CLASA a VI-a
WHAT WAS IT DOING?

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.2. Identificarea elementelor Books Talk about people and their
Communication cheie Describe past events Notebooks pets
dintr-un discurs standard pe Blackboard Answer true/false questions
subiecte Past continuous
familiare
Auxiliary Talk about the place where
Time clauses with When materials some film stars where at
2.2 Descrierea unor locuri și
persoane / While certain times
Grammar 2.3 Participarea la interactiuni PAST SIMPLE VS. Answer questions about a
orale pe PAST CONTINUOUS text
subiecte familiare Animals Put the events in the correct
*3.3 Deducerea sensului Rooms and parts of the chronological order to
cuvintelor house summaries the story
necunoscute din context
Vocabulary 4.1 Redactarea unor evenimente Write a short text about an
trecute Wide angle: Into the accident
REVISION şi experienţe personale Jaws of Danger
*4.3 Redactarea unor texte scurte Project: Snapshot of a
EVALUATION pe famous life
teme familiare
PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 11
CLASA a VI-a
I’VE LOST MY RUCKSACK

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.2. Identificarea elementelor Books Answer true/false questions
Communication cheie Ask about and describe Notebooks Talk about personal
dintr-un discurs standard pe objects Blackboard possessions
subiecte Describe people
familiare
Auxiliary Ask about and describe
2.2 Descrierea unor locuri și materials objects
persoane *Present perfect simple Describe personal
Grammar 2.3 Participarea la interactiuni Prepositions: with, on, in possessions
orale pe Describe a person
subiecte familiare Materials and personal
*3.3 Deducerea sensului possessions
cuvintelor Clothes
necunoscute din context
Vocabulary Physical description
4.1 Redactarea unor evenimente
trecute
şi experienţe personale
4.2. Descrierea unor persoane si
locuri
după un plan dat
PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 12
CLASA a VI-a
IT’S THE HIGHEST IN THE WORLD

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.2. Identificarea elementelor Books Correct sentences which are
Communication cheie Ask and talk about Notebooks not true
dintr-un discurs standard pe experiences Blackboard Ask and talk about
subiecte Make comparisons
familiare
Auxiliary experiences
2.1 Folosirea unor formule orale materials Compare cars
simple, *Present perfect simple Complete the questions with
Grammar adecvate unor situații de with never and ever the correct superlatives
comunicare Comparative and Answer some questions
uzuală superlative of short and about a text
2.3 Participarea la interactiuni long adjectives Complete the questions with
orale pe (IRREGULAR the correct adjective
subiecte familiare
Vocabulary ADJECTIVES)
4.1 Redactarea unor evenimente
trecute
REVISION şi experienţe personale Question word: How +
4.2. Descrierea unor persoane si adjective
locuri
EVALUATION după un plan dat Adjectives of
*4.3 Redactarea unor texte scurte measurement: fast,
pe
teme familiare
heavy, high, long, wide

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 13


CLASA a VI-a
YOU SHOULD’T MOVE IT

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.2. Identificarea elementelor Books Match the words with the
Communication cheie Talk about injuries Notebooks pictures
dintr-un discurs standard pe Make decisions Blackboard Talk about parts of the body
subiecte Give advice
familiare
Auxiliary Answer questions about a
2.1 Folosirea unor formule orale materials text
simple, Verb Will/ won’t for Complete a conversation
Grammar adecvate unor situații de predictions and decisions with will or won’t
comunicare Verb should/shouldn’t Talk about injuries and take
uzuală for advice and obligation decisions
2.2 Descrierea unor locuri și Talk about pictures making
persoane *Parts of the body suggestions with
2.3 Participarea la interactiuni
Vocabulary orale pe
should/shouldn’t
subiecte familiare Complete a questionnaire
4.1 Redactarea unor evenimente
trecute
şi experienţe personale
4.2. Descrierea unor persoane si
locuri
după un plan dat

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 14


CLASA a VI-a
DO I HAVE TO?

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.2. Identificarea elementelor Books Talk about household jobs
Communication cheie Talk about jobs Notebooks Complete the dialogue with
dintr-un discurs standard pe Blackboard have to (past simple)
subiecte Verb have to (present
familiare
Auxiliary Talk about jobs
2.1 Folosirea unor formule orale
and past simple) materials Match questions with
simple, paragraphs
Grammar adecvate unor situații de Household jobs
comunicare Occupations
uzuală
3.1. Extragerea unor informaţii Project:
generale Snapshot of my
si specifice dintr-un text citit în
Vocabulary experiences
gând
*4.3 Redactarea unor texte scurte
REVISION pe Wide angle: On the
teme familiare world
EVALUATION
PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 16
CLASA a VI-a
WHAT WOULD YOU LIKE TO DO?

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
2.1 Folosirea unor formule orale Books Talk about events
Communication simple, Ask for and make Notebooks Answer questions
adecvate unor situații de suggestions with shall, Blackboard Talk about leisure activities
comunicare why don’t we..?, let’s… Auxiliary Ask for suggestions, make
uzuală
Express preferences materials suggestions and express
2.2 Descrierea unor locuri și
persoane preferences
Grammar 2.3 Participarea la interactiuni Would rather/would
orale pe prefer + an infinitive
subiecte familiare with or without to
4.1 Redactarea unor evenimente The imperative for
trecute instructions and advice
şi experienţe personale
Vocabulary 4.2. Descrierea unor persoane si
locuri
Leisure activities
după un plan dat
PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 17
CLASA a VI-a
IF YOU COMPLAIN ANY MORE,………

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.2. Identificarea elementelor Books Answer true/false questions
Communication cheie Apologize with a reason Notebooks Complete a text with the
dintr-un discurs standard pe and respond Blackboard correct adverb
subiecte
familiare
Auxiliary Complete sentences with the
2.1 Folosirea unor formule orale
*First conditional: if materials correct tense of the verb
simple, clause + ‘ll (will)/won’t Apologize with a reason and
Grammar adecvate unor situații de respond
comunicare Adverb formation
uzuală Adjectives and adverbs
2.3 Participarea la interactiuni
orale pe
subiecte familiare
Vocabulary 3.1. Extragerea unor informaţii
generale
si specifice dintr-un text citit în
REVISION gând

EVALUATION

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 18


CLASA a VI-a
THE SCENES ARE FILMED HERE

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.2. Identificarea elementelor Books Answer questions about the
Communication cheie Remind and reassure Notebooks text
dintr-un discurs standard pe people with will/won’t
subiecte Blackboard Match the jobs with the
familiare *The passive: present Auxiliary pictures
2.1 Folosirea unor formule orale simple materials Complete a text with the
simple,
present passive of the verbs
adecvate unor situații de
Grammar comunicare Jobs in the media Talk about films
uzuală Types of films Remind and reassure people
2.2 Descrierea unor locuri și Answer questions about the
persoane text
2.3 Participarea la interactiuni
Vocabulary orale pe
subiecte familiare
4.1 Redactarea unor evenimente
trecute
şi experienţe personale
4.2. Descrierea unor persoane si
locuri
după un plan dat
PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 19
CLASA a VI-a
THEY WERE SOLD AS SLAVES

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.2. Identificarea elementelor Order food and drink in a Books Answer questions about the
Communication cheie restaurant Notebooks text
dintr-un discurs standard pe Blackboard Write questions for some
subiecte
familiare
*The passive: past Auxiliary answers
2.1 Folosirea unor formule orale simple materials Find synonyms for some
simple, Much, many, a lot of words
Grammar adecvate unor situații de Complete a text with the
comunicare Food and drink in a missing words (past passive)
uzuală restaurant Complete sentences with
2.3 Participarea la interactiuni much, many or a lot of
orale pe
Wide angle: A Diary of Order food and drink in a
subiecte familiare
Vocabulary 3.1. Extragerea unor informaţii Hope restaurant
generale Put topics in the correct
REVISION si specifice dintr-un text citit în order
gând
EVALUATION

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 1


CLASA a V-a
IT’S GREAT TO BE HERE

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Desprinderea sensului global Books Match names with people
Communication al unui mesaj articulat clar, emis Greet people and Notebooks Greeting people
cu o viteză normală exchange names Blackboard Complete the sentences with
1.2 Identificarea unor informaţii Ask someone’s age
specifice dintr-un scurt mesaj
Auxiliary the verb To Be
audiat, articulat clar şi rar
Classroom instructions materials Asking about objects using
2.2 Cererea și oferirea unor the article a/an
Grammar informații despre sine, despre Verb To Be singular Asking someone’s age
persoane, despre activități din question words: What?; Write a magazine
universul imediat How (old)?; Who? advertisement
*2.3 Comunicarea interactivă Demonstrative pronouns:
într-un schimb simplu de this/that
Vocabulary informații Indefinite articles : a/ an
3.3 Asocierea informaţiilor Possessive adjectives:
factuale dintr-un text citit cu o
imagine/ un set de imagini
my, your
4.1 Solicitarea și oferirea unor
informații despre sine Common objects and
furniture
Numbers 1-30
PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 2
CLASA a V-a
WHO’S EM?

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Desprinderea sensului global Introduce people Books Answer true or false
Communication al unui mesaj articulat clar, emis Greet people you know Notebooks questions
cu o viteză normală Ask where people and Blackboard Introducing people
1.2 Identificarea unor informaţii
specifice dintr-un scurt mesaj
things are Auxiliary Ask and answer about some
audiat, articulat clar şi rar materials pictures using some
2.2 Cererea și oferirea unor Verb To Be singular adjectives and prepositions
Grammar informații despre sine, despre Question word: Where? Ask and answer about
persoane, despre activități din Possessive adjectives: partner’s family and friends
universul imediat my, your, his, her, its Match the caption with the
*2.3 Comunicarea interactivă Genitive apostrophe s picture
într-un schimb simplu de (s’) Ask the name of things using
Vocabulary informații Prepositions: in, on, at English language
3.3 Asocierea informaţiilor
factuale dintr-un text citit cu o
Definite article: the
imagine/ un set de imagini
REVISION 4.1 Solicitarea și oferirea unor Common adjectives:
informații despre sine right, wrong, big, small,
EVALUATION hot, cold, hungry,
thirsty, tired
Titles: Mr., Mrs., Miss.,
Ms

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 3


CLASA a V-a
I’M FRENCH-CANADIAN

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Desprinderea sensului global Books Talking about countries and
Communication al unui mesaj articulat clar, emis Talk about nationality Notebooks nationalities
cu o viteză normală and say where you are Blackboard Write the plural of some
1.2 Identificarea unor informaţii from
specifice dintr-un scurt mesaj
Auxiliary nouns
audiat, articulat clar şi rar materials Answer true/false questions
2.2 Cererea și oferirea unor Plurals of nouns Complete the gaps with the
Grammar informații despre sine, despre Verb To Be plural correct word
persoane, despre activități din Answer questions
universul imediat Countries and Write a letter to a famous
*2.3 Comunicarea interactivă nationalities person
într-un schimb simplu de Compass point and
informații places
Vocabulary 3.3 Asocierea informaţiilor
factuale dintr-un text citit cu o
imagine/ un set de imagini
4.1 Solicitarea și oferirea unor
informații despre sine

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 4


CLASA a V-a
CAN YOU SPELL THAT, PLEASE?

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Desprinderea sensului global Ask for and give Books Complete a day-pass
Communication al unui mesaj articulat clar, emis telephone numbers Notebooks Asking about and giving
cu o viteză normală Ask for and give names Blackboard telephone numbers
1.2 Identificarea unor informaţii and addresses Auxiliary Spelling names
specifice dintr-un scurt mesaj materials Giving name and address
audiat, articulat clar şi rar Verb Can (request) Answer questions about
2.2 Cererea și oferirea unor
Grammar Question word: When? some days of the week
informații despre sine, despre
Preposition On with days Talking about TV
persoane, despre activități din
universul imediat of the week programmes
*2.3 Comunicarea interactivă
într-un schimb simplu de Greetings through the
Vocabulary informații day
3.3 Asocierea informaţiilor Numbers 20-100
REVISION factuale dintr-un text citit cu o The alphabet
imagine/ un set de imagini Days of the week
4.1 Solicitarea și oferirea unor
EVALUATION
informații despre sine

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 6


CLASA a V-a
I’VE GOT TWO SISTERS
CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE
SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Desprinderea sensului global Books Listen and repeat words and
Communication al unui mesaj articulat clar, emis Talk about family Notebooks phrases
cu o viteză normală Talk about people’s Blackboard Identify people in the
1.2 Identificarea unor informaţii appearance
specifice dintr-un scurt mesaj
Auxiliary Freeman family
audiat, articulat clar şi rar materials Rewrite some sentences
2.2 Cererea și oferirea unor Possessive adjective: using the genitive
Grammar informații despre sine, despre our, your, their apostrophe
persoane, despre activități din Genitive apostrophe s: Complete sentences with the
universul imediat singular (‘s) and plural possessive adjective
*2.3 Comunicarea interactivă (s’) Complete sentences with the
într-un schimb simplu de Verb Have/ Has got (a correct form of Have got
Vocabulary informații lot of) Talking about families
3.3 Asocierea informaţiilor Question words: How
factuale dintr-un text citit cu o
Talking about appearance
imagine/ un set de imagini
many? Why?
4.1 Solicitarea și oferirea unor Linker: because
informații despre sine
Family members
Personal appearance
PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 7
CLASA a V-a
DO YOU LIKE HEAVY METAL?

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Desprinderea sensului global Books Complete a chart
Communication al unui mesaj articulat clar, emis Talk about likes and Notebooks Talking about what they like
cu o viteză normală dislikes Blackboard and what they don’t like
1.2 Identificarea unor informaţii
specifice dintr-un scurt mesaj
Auxiliary Complete a dialogue with
audiat, articulat clar şi rar
Present simple materials the correct object pronoun
2.2 Cererea și oferirea unor Adverbs of degree: very Talking about people in a
Grammar informații despre sine, despre much, a lot, at all band
persoane, despre activități din Object pronouns: me,
universul imediat you, him, her, it, us,
*2.3 Comunicarea interactivă them
într-un schimb simplu de
Vocabulary informații Types of music
3.3 Asocierea informaţiilor
factuale dintr-un text citit cu o
REVISION imagine/ un set de imagini
4.1 Solicitarea și oferirea unor
EVALUATION informații despre sine
PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 8
CLASA a V-a
CAN I COME TOO?

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Desprinderea sensului global Books Answer yes/no questions
Communication al unui mesaj articulat clar, emis Ask for permission Notebooks Tell the time
cu o viteză normală Ask and say the time Blackboard Talk about English money
1.2 Identificarea unor informaţii Buy things in shops
specifice dintr-un scurt mesaj
Auxiliary How to buy things
audiat, articulat clar şi rar materials Ask for permission
2.2 Cererea și oferirea unor Present simple with
Grammar informații despre sine, despre fixed times
persoane, despre activități din Question words: How
universul imediat long?, How much?
*2.3 Comunicarea interactivă Verb Can (permission)
într-un schimb simplu de
Vocabulary informații Clock times
3.3 Asocierea informaţiilor Fast food and drinks
factuale dintr-un text citit cu o
imagine/ un set de imagini
English money
4.1 Solicitarea și oferirea unor
informații despre sine

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 9


CLASA a V-a
WELCOME TO BRIGHTON

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Desprinderea sensului global Books Talk about the location of a
Communication al unui mesaj articulat clar, emis *Ask and say where Notebooks building
cu o viteză normală places are Blackboard Answer true/false questions
1.2 Identificarea unor informaţii Ask and talk about
specifice dintr-un scurt mesaj
Auxiliary Match words with their
audiat, articulat clar şi rar
places and facilities materials definition
2.2 Cererea și oferirea unor Make suggestions with Make and respond to
Grammar informații despre sine, despre Let’s suggestions
persoane, despre activități din Match pictures with
universul imediat Preposition of place: descriptions
*2.3 Comunicarea interactivă in/on (a road), next to, Answer true/false questions
într-un schimb simplu de near, behind, in front Talking about a person
informații
Vocabulary of, in the centre of, on
3.3 Asocierea informaţiilor
factuale dintr-un text citit cu o the corner of…etc
REVISION imagine/ un set de imagini There is and there are
4.1 Solicitarea și oferirea unor Indefinite pronoun: one
EVALUATION informații despre sine Verb Want +infinitive

Wide Angle: Six Places in town


of a Kind Leisure activities

Snapshot of my
town

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 10


CLASA a V-a
I NEVER GO STRAIGHT HOME

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Desprinderea sensului global Books Answer questions about a
al unui mesaj articulat clar, emis Ask and talk about daily
Communication cu o viteză normală routines Notebooks character
1.2 Identificarea unor informaţii Blackboard Match the captions with the
specifice dintr-un scurt mesaj Present simple for Auxiliary pictures
audiat, articulat clar şi rar
routines materials Talk about daily activities
2.2 Cererea și oferirea unor
informații despre sine, despre
Linkers: first, then, Ask about times
Grammar persoane, despre activități din after that Talk about radio
universul imediat Adverbs of frequency: programmes
*2.3 Comunicarea interactivă always, usually, often,
într-un schimb simplu de sometimes, never
informații
Vocabulary 3.3 Asocierea informaţiilor Daily activities
factuale dintr-un text citit cu o
imagine/ un set de imagini
4.1 Solicitarea și oferirea unor
informații despre sine

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 11


CLASA a V-a
CAN YOU SCUBA-DIVE?

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Desprinderea sensului global Books Answer questions about the
Communication al unui mesaj articulat clar, emis Ask and talk about things Notebooks text
cu o viteză normală you can do Blackboard True / false questions
1.2 Identificarea unor informaţii Ask and talk about dates Auxiliary
specifice dintr-un scurt mesaj
Talk about the sports they
audiat, articulat clar şi rar materials can or can’t do
2.2 Cererea și oferirea unor How often with Write sentences using like/
Grammar informații despre sine, despre adverbial phrases of don’t like/ love or hate
persoane, despre activități din frequency Ask about dates
universul imediat Verb Can (ability) Answer true/false questions
*2.3 Comunicarea interactivă Gerund (-ing form) after
într-un schimb simplu de like, love, hate
Vocabulary informații Prepositions in and on
3.3 Asocierea informaţiilor with dates
factuale dintr-un text citit cu o
REVISION imagine/ un set de imagini
4.1 Solicitarea și oferirea unor Sports and activities
EVALUATION informații despre sine Months and seasons of
the year
Ordinal numbers with
dates
PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 13
CLASA a V-a
WHAT’S DANIEL DOING?

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Desprinderea sensului global Books Make question about what’s
Communication al unui mesaj articulat clar, emis Describe what’s Notebooks happening in some pictures
cu o viteză normală happening now Blackboard using present continuous
1.2 Identificarea unor informaţii Give orders
specifice dintr-un scurt mesaj
Auxiliary tense and answer them
audiat, articulat clar şi rar materials Complete a text with some
2.2 Cererea și oferirea unor Present continuous given verbs
Grammar informații despre sine, despre Positive and negative Describe a house or a flat
persoane, despre activități din imperatives Answer questions about the
universul imediat text
*2.3 Comunicarea interactivă Give orders
într-un schimb simplu de Rooms and parts of the
Vocabulary informații house
3.3 Asocierea informaţiilor
factuale dintr-un text citit cu o
imagine/ un set de imagini
4.1 Solicitarea și oferirea unor
informații despre sine
PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 14
CLASA a V-a
WHAT ARE YOU GOING TO WEAR?

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Desprinderea sensului global Books Guess the meaning of some
Communication al unui mesaj articulat clar, emis Comment on clothes Notebooks words
cu o viteză normală Make plans Blackboard Talk about taste in clothes
1.2 Identificarea unor informaţii
specifice dintr-un scurt mesaj
Auxiliary Answer questions about the
audiat, articulat clar şi rar
Simple future – future materials text
2.2 Cererea și oferirea unor with will Comment on clothes
Grammar informații despre sine, despre Verb going to for future Describe what is going to
persoane, despre activități din plans and intentions happen in each picture
universul imediat Too + adjectives Ask about plans or intentions
*2.3 Comunicarea interactivă Demonstrative Correct some statements
într-un schimb simplu de adjectives: these/those
informații
Vocabulary 3.3 Asocierea informaţiilor
factuale dintr-un text citit cu o Clothes, colours
REVISION imagine/ un set de imagini PARTS OF THE BODY
4.1 Solicitarea și oferirea unor
Snapshot of my lifestyle
informații despre sine
EVALUATION
Wide angle: On
the world
Project

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 16


CLASA a V-a
WERE YOU OUT LAST NIGHT?

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Desprinderea sensului global Books Answer true/false questions
Communication al unui mesaj articulat clar, emis Offer, accept and refuse Notebooks Match words with pictures
cu o viteză normală with would like Blackboard Offer, accept or refuse (a
1.2 Identificarea unor informaţii Ask about past events
specifice dintr-un scurt mesaj Auxiliary drink)
audiat, articulat clar şi rar Verb to be past simple materials Complete a dialogue with
2.2 Cererea și oferirea unor Past time adverbials: last the correct form of the verb
Grammar informații despre sine, despre night, yesterday to be (past simple)
persoane, despre activități din
evening, AGO etc. Guess the meaning of some
universul imediat
*2.3 Comunicarea interactivă Have/Can-past simple words
într-un schimb simplu de Complete a text with the
informații Drinks missing information
Vocabulary 3.3 Asocierea informaţiilor
factuale dintr-un text citit cu o
imagine/ un set de imagini
4.1 Solicitarea și oferirea unor
informații despre sine

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 17


CLASA a V-a
DID YOU TALK ABOUT ME?
CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE
SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Desprinderea sensului global Books Match questions with
Communication al unui mesaj articulat clar, emis Talk about the past Notebooks answers
cu o viteză normală Express opinions Blackboard Complete the dialogue with
1.2 Identificarea unor informaţii
specifice dintr-un scurt mesaj
Auxiliary some phrases
audiat, articulat clar şi rar
*Past simple of regular materials Complete a questionnaire
2.2 Cererea și oferirea unor verbs Express opinion
Grammar informații despre sine, despre *Past simple questions Write a letter to a friend
persoane, despre activități din with did
universul imediat
*2.3 Comunicarea interactivă Daily activities
într-un schimb simplu de Adjectives of quality
Vocabulary informații Adjectives to describe
3.3 Asocierea informaţiilor personality
factuale dintr-un text citit cu o
REVISION imagine/ un set de imagini
4.1 Solicitarea și oferirea unor
EVALUATION informații despre sine
PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 18
CLASA a V-a
IT WAS A WARM EVENING

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Desprinderea sensului global Books Ask and answer about the
Communication al unui mesaj articulat clar, emis Ask and talk about the Notebooks weather in the picture
cu o viteză normală weather Blackboard Talk about the weather
1.2 Identificarea unor informaţii *Talk about past events
specifice dintr-un scurt mesaj
Auxiliary Put sentences in the correct
audiat, articulat clar şi rar
Special phrase: What’s materials order
2.2 Cererea și oferirea unor the weather like? Complete a text with the
Grammar informații despre sine, despre *Past simple of irregular missing verbs (past simple)
persoane, despre activități din verbs Write captions for the
universul imediat pictures
*2.3 Comunicarea interactivă Weather words
într-un schimb simplu de
Vocabulary informații
3.3 Asocierea informaţiilor
factuale dintr-un text citit cu o
imagine/ un set de imagini
4.1 Solicitarea și oferirea unor
informații despre sine
PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 19
CLASA a V-a
MY JOKE IS FUNNIER

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Desprinderea sensului global Make comparisons Books Answer questions about the
Communication al unui mesaj articulat clar, emis Notebooks text
cu o viteză normală Comparative and Blackboard Complete a text with useful
1.2 Identificarea unor informaţii
specifice dintr-un scurt mesaj
superlative of short Auxiliary phrases
audiat, articulat clar şi rar adjectives materials Talk about the pictures
2.2 Cererea și oferirea unor Comparative and Complete a quiz with the
Grammar informații despre sine, despre superlative of good and comparative or the
persoane, despre activități din bad superlative form of some
universul imediat Question word: Which? adjectives
*2.3 Comunicarea interactivă Match topics with
într-un schimb simplu de The natural environment paragraphs
Vocabulary informații Wide angle: Canada in
3.3 Asocierea informaţiilor
factuale dintr-un text citit cu o Focus
REVISION imagine/ un set de imagini
4.1 Solicitarea și oferirea unor
EVALUATION informații despre sine