Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

CLASA : A VII-A
DATA:7.05.2008

DISCIPLINA: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: OPERA LIRICĂ. PSALMUL
ELEMENT DE CONŢINUT: ATRIBUTUL
TIPUL LECŢIEI: RECAPITULARE ŞI CONSOLIDARE DE CUNOŞTINŢE
OBIECTIVE CADRU:
1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral
2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală
4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: ELEVUL VA FI CAPABIL:
1.3 “ să integreze categoriile semantice în structuri lexicale proprii”
1.4 “ să sesizeze abaterile de la normele limbii române într-un mesaj ascultat”
2.1 “ să asigure coerenţa ideilor exprimate”
2.2 “ să valorifice categoriile semantice învăţate, în contexte diferite”
2.3 “ să respecte normele morfosintactice în propoziţii şi fraze”
4.1 “ să utilizeze corect şi nuanţat neologismele, unităţile frazeologice, categoriile
semantice învăţate”
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
A. Cognitive- Elevii vor fi capabili:
OC1: Să identifice atributele în diferite enunţuri;
OC2: Să precizeze partea de vorbire pe care o determină atributul;
OC3 : Să numească părţile de vorbire prin care sunt exprimate atributele;
OC4 : Să realizeze enunţuri în care să utlizeze atribute exprimate prin diferite părţi de
vorbire;
OC5 : Să diferenţieze atributul de alte părţi de propoziţie ;
B. Afective- Elevii vor fi capabili:
OA1 : Să participe afectiv la lecţie;
OA2 : Să accepte solicitările profesorului şi să se mobilizeze pentru realizarea lor;
OA3 : Să respingă atitudinea negativă a unor elevi faţă de activitatea de învăţare.
C. Psihomotorii- Elevii vor fi capabili:
OP1 : Să-şi dirijeze efortul oculo-motor către centrul de interes vizat de profesor;
OP2 : Să-şi reprime tendinţa de a practica mişcări inutile în timpul orei.

RESURSE
A. BIBLIOGRAFICE:
1. oficiale: Limba Română, Manual pentru clasa a VII-a,
ed. All Educational
GRAMATICA LIMBII ROMÂNE, EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE
2. metodico- didactice: M. Secrieru, Didactica limbii române, Iaşi, 2004
C. Parfene, Metodica studierii limbii şi
literaturii române în şcoală”,
Iaşi 1999
B. Metodologice:
1. metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, activitatea în echipe,
analiza gramaticală.
2. forme de organizare: frontală, individuală, în echipe
3. mijloace didactice: fişe, tabla, caiete, planşe.

C. Temporale: 50 min.
Scenariul didactic

1. Organizarea activităţii didactice( absenţele, cărţile, caietele, fişele, tabla, creta) 1 min.
2. Captarea atenţiei : 8 min.
Profesorul, împreuna cu elevii, verifică tema din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ.
Profesorul notează pe tablă un text, iar elevii vor trebui să precizeze ce funcţii sintactice
îndeplinesc cuvintele subliniate.
Un lan de rapiţă din împrejurimi ne trimitea plăcutu-i parfum pe aripile unei adieri înăbuşitoare.
Elevii vor preciza funcţiile sintactice ale cuvintelor subliniate .( un lan-subiect; trimitea-
predicat verbal; plăcutu- atribut adjectival; parfum- complement direct; unei adieri- atribut substantival
genitival).
Profesorul solicită elevilor să precizeze care sunt părţile principale de propoziţie şi care sunt
părţile secundare de propoziţie.
Elevii împart părţile de propoziţie astfel: părţi principale de propoziţie- subiectul şi predicatul;
părţi secundare de propoziţie- atributul şi complementul.
3. Anunţarea obiectivelor lecţiei 1 min.
Profesorul enunţă obiectivele lecţiei.
4. Exerciţii aplicative pe baza materialului recapitulativ 25 min.
Profesorul notează pe tablă o serie de propoziţii şi solicită elevilor să identifice atributele şi să
precizeze parţile de vorbire prin care sunt exprimate, precum si cuvintele pe care le determină.
Păsărelele ciripind în copaci ma linişteau. (care pasărele?-ciripind- atribut verbal exprimat prin
verb la modul gerunziu, determină substantivul păsărelele)
Opririle din loc în loc ne-au făcut să întârziem.( care opriri?- din loc în loc- atribut adverbial
exprimat prin locuţiune adverbială, determină substantivul opririle)
Reclamaţiile contra celorlalţi sunt mai numeroase.( care reclamaţii?- contra celorlalţi- atribut
pronominal prepoziţional, cazul genitiv, exprimat prin pronume demonstrativ de diferenţiere ,
determină substantivul reclamaţiile)
Celelalte reclamaţii au fost mai numeroase. ( care reclamaţii?- celelalte- atribut adjectival
exprimat prin adjectiv pronominal demonstrativ, determină substantivul reclamaţii)
Pomul din spatele casei este plantat de bunicul meu.( care pom?- din spatele casei- atribut
substantival prepoziţional, cazul genitiv, exprimat prin substantiv comun, determină substantivul
pomul; care bunic?- (al )meu- atribut adjectival exprimat prin adjectiv pronominal posesiv, determină
substantivul bunicul)
După rezolvarea acestui exerciţiu, profesorul împarte elevilor fişele de lucru Aceştia rezolvă
exerciţiul de pe fişa de lucru. ( anexa 1)
Profesorul împarte elevii în patru echipe.
Echipa nr.1: 1. Construiţi enunţuri în care să utilizaţi atribute exprimate prin: substantiv in cazul
acuzativ, adjectiv provenit din verb la modul participiu, pronume nehotărât în cazul dativ, verb la
modul infinitiv.
2. Identificaţi atributele pronominale din urmatoarele enunţuri şi completaţi schema de
pe planşă.
Grădina lor este mare.
Tricoul acestuia mi-a plăcut.
Ale cui flori au fost puse în vază?
Vreau să ascult şi părerile altora.
Desenul niciuneia dintre colege n-a câştigat concursul.
Cadoul de la ai mei a fost superb.
Rochia a cărei culoare îmi place este albastră.
Echipa nr.2: 1. Construiţi enunţuri în care să utilizaţi atribute exprimate prin: substantiv in cazul dativ,
adjectiv provenit din verb la modul gerunziu, pronume personal în cazul genitiv, adverb.
2. Identificaţi atributele pronominale din urmatoarele enunţuri şi completaţi schema de pe
planşă.
Grădina lor este mare.
Tricoul acestuia mi-a plăcut.
Ale cui flori au fost puse în vază?
Vreau să ascult şi părerile altora.
Desenul niciuneia dintre colege n-a câştigat concursul.
Cadoul de la ai mei a fost superb.
Rochia a cărei culoare îmi place este albastră.
Echipa nr.3: 1. Construiţi enunţuri în care să utilizaţi atribute exprimate prin: substantiv in cazul
genitiv, adjectiv provenit din pronume negativ, pronume demonstrativ în cazul acuzativ, verb la modul
supin.
2. Identificaţi atributele pronominale din urmatoarele enunţuri şi completaţi schema de
pe planşă.
Grădina lor este mare.
Tricoul acestuia mi-a plăcut.
Ale cui flori au fost puse în vază?
Vreau să ascult şi părerile altora.
Desenul niciuneia dintre colege n-a câştigat concursul.
Cadoul de la ai mei a fost superb.
Rochia a cărei culoare îmi place este albastră.
Echipa nr.4: 1. Construiţi enunţuri în care să utilizaţi atribute exprimate prin: substantiv in cazul
nominativ, adjectiv provenit din pronume posesiv, pronume posesiv in cazul dativ, adverb.
2. Identificaţi atributele pronominale din urmatoarele enunţuri şi completaţi schema de pe
planşă.
Grădina lor este mare.
Tricoul acestuia mi-a plăcut.
Ale cui flori au fost puse în vază?
Vreau să ascult şi părerile altora.
Desenul niciuneia dintre colege n-a câştigat concursul.
Cadoul de la ai mei a fost superb.
Rochia a cărei culoare îmi place este albastră.

5. Raportarea şi discutarea lucrului în echipe 13 min.


Fiecare echipă îşi alege câte un reprezentant care va expune răspunsurile grupei sale, iar ceilalţi
colegi vor corecta eventualele greşeli.
6. Concluzii privind gradul de realizare a sarcinilor în ansamblu. 1 min.
Profesorul face aprecieri verbale privind gradul de realizare a obiectivelor.
7. Tema pentru acasă 1 min.
Profesorul prezintă elevilor tema pentru acasă: Realizaţi o compunere descriptivă cu titlul
“ Icoana firavei bunici” în care să utilizaţi toate tipurile de atribute invăţate, marcându-le prin
subliniere.
Anexa 1
Fişă de lucru

Subliniaţi forma corectă a cuvintelor cu funcţie sintactică de atribut adjectival din enunţurile de
mai jos:
 Mi-a placut răspunsul fetei respectuoasă/ respectuoase.
 Coperta cărţii aparută/ apărute ieri este foarte frumoasă.
 I-am scris dragei/ dragii mele prietene.
 I-am luat o jucărie micei/ micii mele surori.
 Am ascultat la radio ultimele/ ultimile ştiri.
 Ioana a asortat la fustă o bluză movă/ mov.
 Profesorii înşişi/ însuşi au participat la organizarea spectacolului.
 Elevele însăşi/ înseşi au realizat planşa.