Sunteți pe pagina 1din 12

ANALIZA S.W.O.T.

A SOCIETĂŢII COMERCIALE
COTTONTEX SRL

SUSŢINĂTOR,
Plan
1. Analiza SWOT – aspecte generale
2. Analiza SWOT a SC Cottontex SRL
3. Avantajele analizei SWOT
4. Limitele analizei SWOT
5. Analiza SWOT poate fi făcută cu succes.

2
ANALIZA S.W.O.T.
A S. C. COTTONTEX SRL

SWOT este un acronim pentru a desemna punctele tari, punctele slabe,


oportunităţile sau ameninţările unei firme sau societăţi comerciale. Prin
definiţie, punctele tari sau forte (S) şi punctele slabe sau slăbiciunile (W) sunt
factori externi ce pot fi controlaţi, iar oportunităţile (O) şi ameninţările (T) sunt
factori interni ce nu pot fi controlaţi.
Analiza SWOT reprezintă cel mai renumit instrument pentru verificarea
şi analiza poziţiei strategice de ansamblu a unei societăţi comerciale, iar scopul
acesteia fiind acela de a identifica strategiile care vor crea un model specific
care va alinia cel mai bine resursele şi capacităţile unei firme la cerinţele
mediului în care aceasta funcţionează.
Această analiză examinează toţi factorii din interiorul şi din afara firmei
care influenţează pozitiv sau negativ succesul acesteia. Un studiu amănunţit şi
consecvent al mediului în care firma operează ajută la previzionarea tendinţelor
de schimbare şi, de asemenea, la integrarea acestora în procesul de luare a
deciziilor importante pentru organizaţie.

Analiza S.W.O.T.1 (engl. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats,


iar în limba română se traduce prin puncte tari, slăbiciuni, oportunităţi,
ameninţări) reprezintă una dintre cele mai utilizate forme de analiză în mediul
de afaceri.

1
S.W.O.T. engl. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats.

3
Prin intermediul acestei analize S.W.O.T., S.C. COTTONTEX SRL
analizează şi evalueaza impactul punctelor forte (engl. strengths), a
slăbiciunilor interne ale firmei (engl. weaknesses), a oportunităţilor (engl.
opportunities) şi a ameninţărilor (engl. threats), ce provin din mediul extern.
Partea principală a acestei analize o reprezintă listarea şi evaluarea
acestor puncte:
1. Punctele forte ale organizaţiei: punctele forte sau tari sunt factorii care fac ca
organizaţia să fie competitivă. Punctele tari pot lua forma unor produse sau
servicii pentru care compania are un avantaj competitiv sau deţinerea strategică
a unor resurse în plus faţă de concurenţă. Punctele forte sunt resurse preţioase,
capacităţi şi competenţe de baza pe care organizaţia le are în posesie şi pe care
le poate utiliza în mod eficient pentru a-şi atinge obiectivele de performanţă.
2. Slăbiciunile sunt date de punctele slabe ale firmei, reprezentând acea limitare
sau mai degrabă defect în cadrul organizaţiei, care o va împiedica în realizarea
obiectivelor sale: capacităţi inferioare, resurse insuficiente, comparativ cu
structurile concurente.
3. Oportunităţile includ orice perspectivă favorabilă în mediul organizaţiei,
precum o tendinţă, o piaţă, o schimbare sau o nevoie trecută cu vederea, care
susţine cererea pentru un produs sau serviciu şi permite organizaţiei să-şi
consolideze poziţia concurenţială.
4. Ameninţările sunt date de orice situaţie nefavorabilă, care determină o
modificare iminentă în mediul organizaţiei, un context care devine dăunător sau
pune în pericol capacitatea companiei de a concura pe piaţă. Aceasta poate lua
forma unei bariere, a unei constrângeri sau orice altceva care ar putea cauza
probleme, daune sau chiar prejudicii organizaţiei.

4
ANALIZA S.W.O.T. a S.C. COTTONTEX SRL
1. PUNCTE TARI sau FORTE:
 Societatea timişoreană beneficiază de un management modern;
 Societatea comercială are un acţionariat internaţional, întrucât este firmă
italo-română;
 Structura organizaţională a societăţii comerciale este modernă, cuprinzând
sectoarele şi compartimentele necesare unei întreprinderi moderne, conform
standardelor europene;
 Societatea are o structura de cercetare a pieţii şi se conformează cerinţelor
europene;
 Prin tehnologiile şi aparatura sa modernă, societatea are posibilitatea
urmăririi eficiente a calităţii produselor, acesta fiind o preocupare constantă;
 S.C. Cottontex SRL este unul din cei mai mari producători de articole textile
din Europa, alături de partenerii săi italieni de la Texmarket;
 Societatea produce şi comercializează articole textile şi sportive pentru cele
mai mari campionate de ciclism din Europa;
 Poziţionare strategică, ce uneşte Vestul cu Estul Europei, în ce priveşte
distribuţia produselor;
 Colectivul de specialişti de toate nivelele: croitori, ingineri, maiştrii,
serigrafi, broderişti, muncitori etc. era, la pornirea fabricii, alcătuit în mare
majoritate din oameni tineri, mulţi dintre aceştia având doar cunoştinte
teoretice şi niciun fel de practică în domeniu.
 Imaginea firmei a fost permanent susţinută, în primul rând prin calitatea
produselor oferite pieţii, şi în al doilea rând, de o strategie de marketing
aliniată cerinţelor economiei de piaţă.

5
 Linia de imprimare echipamente sportive, tricouri, bluze, plase, precum şi
linia de broderie, serigrafie, transfer sublimatic se realizează la cele mai
înalte standarde de calitate;
 Graţie calităţii şi preţurilor atractive ale acestor produse textile, societatea şi-
a construit în timp o imagine favorabilă pe piata, situându-se printre liderii
europeni în domeniu.

2. PUNCTE SLABE sau SLĂBICIUNI:


 S.C. Cottontex SRL funcţionează în parteneriat cu o societate italiană;
 Mai mult de jumatate din acţiunile societăţii sunt deţinute de o companie
străină;
 Infrastructura de distribuţie, deşi bine poziţionată, este slab dezvoltată;
 Materia primă este importată din străinătate, în dauna propriei economii a
ţării, privind producerea şi comercializarea bumbacului.
 În ce priveşte linia mecanizării, a modernizării instalaţiilor şi a procesului
tehnologic, suferă de lipsa specialiştilor, majoritatea plecând în străinătate
pentru salarii mai bune;
 Vânzări mai scăzute în sezonul rece.
 Imposibilitatea de a practica returul produselor, şi de aici şi nemulţumirea
clienţilor, în ce priveşte calitatea sau defectele din fabrică.

3. OPORTUNITĂŢI:
 Creşterea interesului clienţilor pentru sportivitate şi mişcare şi implicit a
vânzărilor de produse, atât în ţară cât şi în străinătate;
 Creşterea în valoare a campionatelor de handbal, fotbal, baschet şi ciclism, şi
implicit şi dorinţa de profit a societăţii comerciale;

6
 Creşterea rapidă a pieţei datorate existenţei unei singure fabrici de textile din
Banat (respectiv, la Timişoara), fabrica de capacitate medie, cu aproximativ
1000 de angajaţi ce asigură necesarul ţării dar şi al Europei cu produsele
sale.
 Societatea are posibilitatea extinderii nomenclatorului de produse, fie prin
adăugarea unor produse şi materiale noi, cum ar fi, elastanul, mult căutat în
europa pentru flexibilitate.
 Societatea comercială, prin potentialul său corelat cu potenţialul zonei euro
în care se află amplasată, are posibilitatea integrare rapidă, atât pe verticală,
cât şi de diversificare.

4. AMENINŢĂRI:
 Presiunea crescândă a pieţei europene, precum şi diversificarea rapidă a
articolelor textile, schimbarea permanentă a modei, care implică şi o
actualizare permanentă a maşinilor şi liniilor tehnologice de producţie;
 Presiunea tot mai crescândă a concurenţei – fabricile de textile consacrate
din Europa;
 Emanciparea cumpărătorilor şi în general, a marilor supermarketuri care pun
în vânzare articolele produse;
 Publicitatea şi advertisingul european, în general, tot în creştere, cu pretenţii
contractuale din ce în ce mai mari;
 Fluctuaţiile cotaţiei monedei naţionale, comparativ cu moneda Euro (€) sau
Dolar ($);
 Pauperizarea populaţiei şi puterea tot mai scăzută a cumpărării;

7
 Politicile de reducere şi de încurajare a nesportivităţii, precum şi graba
introducerii materialelor textile chinezeşti în dauna celor din bumbac, care s-
au dovedit a fi net superioare din punctul de vedere al calităţii şi sănătăţii.

PUNCTE TARI: SLĂBICIUNI:


S.C. Cottontex SRL are un
management modern, poziţie S.C. Cottontex SRL
strategică ce uneşte Estul cu funcţionează în parteneriat cu o
Vestul Europei, acţionariat societate italiană, unde aceasta
internaţional, tehnologii deţine peste 50%. Materia
europene ce-i permite primă este importată, în dauna
dezvoltarea continuă, propriei economii. Mecanizarea
personal specializat precum suferă de lipsa specialiştilor. În
şi o linie de producţie în timpul iernii vânzările sunt
scăzute, iar returul inexistent.
continuă modernizare.
STRENGTH WEAKNESS

OPORTUNITĂŢI: AMENINŢĂRI:
Creşterea producţiei în S.C. Cottontex SRL suferă la
domeniul sportiv şi încheierea capitolul diversificare a
contractelor cu Europa. articolelor textile. Presiunea
Sondarea pieţei şi creşterea concurenţei şi a pretenţiilor
potenţialului de producţie. cumpărătorilor. Fluctuaţiile
cotaţiei monedei naţionale,
Extinderea nomenclatorului
pauperizarea crescândă a
prin adăugarea unor produse
şi materiale noi. Adaptarea la OPPORTUNITIES THREATS populaţiei şi puterea de
noile cerinţe ale pieţei. cumpărare tot mai scăzută.

Figura nr. 1 – Analiza S.W.O.T. a S.C. Cottontex SRL

Analiza S.W.O.T. s-a dovedit a fi metoda cea mai eficientă, utilizată în


cazul planificării strategice pentru identificarea potenţialelor, a priorităţilor
firmei, dar şi pentru crearea unei viziuni comune de realizare a strategiei de
dezvoltare. De fapt, analiza S.W.O.T. trebuie să ofere răspunsul la întrebarea
Unde suntem?, implicând analiza mediului intern al întreprinderii şi a mediului
extern general şi specific.
Analiza S.W.O.T. a S.C. Cottontex SRL a oferit ocazia identificării
măsurilor oportune pentru înlăturarea sau diminuarea pe cât cu putinţă a
punctelor slabe sau chiar ierarhizarea acestora, după priorităţi şi eliminarea, în
mare măsură, a surprinderii, în cazul posibilelor ameninţări interne şi externe.

8
Avantajele analizei SWOT
Analiza S.W.O.T. reprezintă cel mai eficient instrument pentru
formularea unei strategii şi a unei selecţii care vizează firma sau organizaţia.
Aceasta este un instrument puternic care implică un mare element subiectiv. Cel
mai bine este atunci când această analiză este folosită ca un ghid practic bun de
urmat şi nu ca o prescripţie ce induce la obligativitate.
Toate afacerile de succes se bazează pe punctele lor tari, corectând
punctele slabe şi luând măsuri de protecţie atât împotriva slăbiciunilor interne
cât mai ales împotriva ameninţărilor externe. Acestea au o imagine de ansamblu
asupra mediului lor de afaceri şi recunosc şi valorifică noi oportunităţi într-un
ritm mult mai alert decât concurenţii lor.
Analiza SWOT sprijină planificarea strategică a firmei în următorul mod:
- construieşte punctele tari ale organizaţiei sau firmei;
- ajută la identificarea competenţelor de bază ale firmei;
- este o sursă de informare pentru planificarea strategică;
- ajută la depăşirea ameninţărilot firmei;
- ajută la stabilirea obiectivelor pentru planificarea strategică;
- contribuie la cunoaşterea trecutului şi a prezentului, şi astfel, valorificând
datele din trecut şi cele actuale, viitorul să poată fi conturat.
Analiza SWOT oferă informaţii ce pot ajuta la sincronizarea resurselor şi
capacităţilor organizaţiei cu mediul concurenţial în care operează firma.

Limitele analizei SWOT


Din experienţele proprii ale firmelor s-a putut constata faptul că analiza
SWOT nu este liberă de limitările sale întrucât acestea pot prevedea anumite
circumstanţe, iar organizaţiile pot trece cu vederea unele contacte strategice

9
fudamentale ce pot apărea. Mai mult decât atât, categorizarea punctelor forte,
punctelor slabe, oportunităţilor şi ameninţărilor ar putea fi un lucru foarte
subiectiv întrucât exista un grad mare de incertitudine pe piaţă.
Există anumite limitări ale analizei SWOT care nu se află în controlul de
management, iar acestea includ: mediul economic, majorările de preţ, legislaţia
guvernamentală, intrările de materii prime, căutarea unei noi pieţi pentru
produsul care nu are o piaţă din cauza restricţiilor de import.
Analiza SWOT poate avea anumite limitări interne, cum ar fi: lipsa forţei
de muncă eficientă şi calificată, lipsa productivităţii în timpul util, insuficienţa
cercetării şi facilităţii de dezvoltare, descoperirea produselor cu defecte din
pricina superficialităţii unui control al calităţii, relaţii industriale slabe etc.

Analiza SWOT poate fi făcută cu succes


Înaintea efectuării oricărei analize SWOT, orice manager de firmă ar fi
trebuit să decidă exact ce anume doreşte să obţină prin aceasta, iar dacă o
consideră ca fiind cel mai bun instrument pentru nevoile şi succesul firmei,
atunci să procedeze ca atare.
Pentru ca analiza SWOT să poată fi făcută cu succes în orice firmă,
specialiştii recomandă:
- orice manager trebuie să păstreze schiţa iniţială a analizei SWOT şi să includă
detaliile relevante pentru o formă finală a analizei;
- prioritizarea rezultatelor prin listarea acestora în ordinea factorilor
semnificativi ce afectează afacerea firmei;
- luarea în calcul a mai multor perspective privind profitul firmei, de pildă,
obţinerea unor input-uri de la angajaţi, furnizori, clienţi şi parteneri ai firmei;
- aplicarea imediată a analizei SWOT pe o problemă specifică, moment prielnic
pentru îndeplinirea unui obiectiv ce nu suferă amânare;

10
- luarea în calcul a poziţiei actuale a firmei şi cum s-ar putea ea îmbunătăţi pe
viitor, la factorii esenţiali pentru eficientizarea şi dezvoltarea ei în timp;
- luarea unor decizii în ce priveşte firma menite a o dezvolta continuu şi de a o
poziţiona pe locuri fruntaşe.

11
BIBLIOGRAFIE

Lucrări de specialitate
 IONESCU, Gheorghe, Dimensiunile culturale ale managementului, Editura
Economică, Bucureşti, 1996.
 MICLĂUŞ, Ioan Marian; MICLĂUŞ, Mircea Marian, Management general,
Editura Dacia, Cluj Napoca, 2006.
 NICOLESCU, O., Management, Editura Economică, Bucureşti, 1999.
 PRICOP, M., Managementul întreprinderii, Editura Economică, Bucureşti,
2003.

Reviste, articole, resurse internet


 Revista de Management General, Universitatea Spiru Haret, Braşov, 2014.
 Revista de Management Comparat Internaţional, management.ase.ro.
 Curs de Management General, pe www.business-academy.ro.
 www.rmee.org.
 www.managementgeneral.ro.
 www.manager.ro.
 www.manager.unibuc.ro.
 www.facultateademanagement.ro.
 www.businessdictionary.com.
 www.business-academy.ro.

12