Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC nr.

1
CLASA A IV-A
Invăţător: .........................................................
Aria curriculară: OM ŞI SOCIETATE
Disciplina: ISTORIE
Subiectul lecţiei: MOLDOVA ÎN TIMPUL LUI ŞTEFAN CEL MARE
Tipul lectiei: achiziţii de cunoştinţe
Timp de lucru: 50 minute
COMPETENŢE:
 să recunoască şi să utilizeze informaţii dintr-o sursă istorică;
 să folosească termeni istorici în situaţii diverse;
 să formuleze puncte de vedere cu privire la evenimente/fapte/personalităţi.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 – să identifice personalităţi şi evenimente istorice;
O2 – să enumere opere literare cu conţinut istoric studiate;
O3 – să ordoneze cronologic faptele şi evenimentele istorice;
O4 – să localizeze pe hartă cetăţi,mănăstiri, locul de desfăşurare al unor bătălii;
O5 – să introducă în enunţuri termeni istorici;
O6 – să enumere calităţile lui Ştefan cel Mare.

STRATEGIA DIDACTICĂ:

1. METODE SI PROCEDEE:
a. TRADIŢIONALE: - observaţia, explicaţia, conversaţia euristică,jocul didactic, analiza, problematizarea
b. MODERNE: BRAINSTORMING, CIORCHINELE, DIAGRAMA VENN, ŞTIU-VREAU SĂ ŞTIU-AM ÎNVĂŢAT
2.MIJLOACE DE INVATAMANT: manual, planşe, harta Moldovei , fişe de lucru , friză cronologică, ,,Roata istoriei”, prezentare PPT
3. FORME DE ORGANIZARE: * frontală;
* individuală.
EVALUARE: continuă şi formativă
LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de clasă
BIBLIOGRAFIE:

 *** - ,, Programe şcolare pentru clasa a IV-a “, Ştiinţe ale naturii, Bucureşti, 2004, p. 2 – p. 10.
 Istorie – Sugestii didactice pentru clasa a IV-a - Daniela Beşliu, Monica Dvorski, Mihai Manea, Eugen Palade, Mihai Stamatescu,
Ecaterina Stănescu - Editura Educaţia 2000+ , 2006.
 Ghidul programului de informare/formare a institutorilor/învăţătorilor – Lucrare apărută sub conducerea Centrului Naţional de
Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar – M. E. C. Bucureşti 2003

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

MOMENTELE Timp STRATEGII DIDACTICE


ACTIVITATEA ACTIVITATEA Min.
Ob. EVALUARE
LECŢIEI Op. ÎNVĂŢĂTORULUI ELEVILOR METODE SI FORME
PROCEDEE MIJLOACE DE
ORGANIZARE

1.Moment Se pregătesc pentru lecţia 1’


organizatoric Învăţătorul va asigura toate de istorie.
condiţiile optime desfăşurării Pe banca, fiecare elev are Conversaţia Frontal
lecţiei de istorie materialele necesare.

2.Reactualizare Se prezintă elevilor ,,Roata Răspund la întrebări, 5’ Joc didactic


a cunoştinţelor istoriei”, cu ajutorul căreia se recunosc evenimente, ,,Roata ,,Roata Frontal Formativa
vor recapitula cunoştinţe izvoare istorice etc. istoriei” istoriei”
insuşite de elevi în lecţiile
anterioare.
3.Captarea Se vor citi elevilor câteva 3’ Conversaţia
Individual Autoevaluare
atenţiei O4 ghicitori despre domnitori. Intuiesc răspunsul. Problematiza Ghicitori
(Anexa 1) rea
4. Anunţarea Anunţă titlul lecţiei şi Ascultă, receptează. 3’
conţinutului şi obiectivele. Notează titlul pe caiete. Conversaţia Frontal
a obiectivelor Notează titlul pe tablă.

Elevilor li se prezintă ,,Copacul Vor completa copacul. ,,Copacul Planşă cu frontal


5. Dirijarea ideilor”(un stejar),pe frunzele ideilor” stejar
învăţării căruia se vor nota idei , sau Frunze de
cunoştinţe, informaţii pe care 25’ Diagrama stejar
elevii le au despre Ştefan cel Venn
Mare .

Se va prezenta elevilor un Vor viziona materialul. Metoda frontal


material PPS, care va completa Ştiu-Vreau să PPS, PPT
informaţiile despre viaţa ştiu-Am
domnitorului.(portetul lui învăţat
Ştefan, ctitorii, cetatea de
scaun). Fişe cu
Se vor explica termeni istorici ( Vor alcătui enunţuri cu Explicaţia schema
ctitorie - mănăstire, biserică termenii explicaţi. lecţiei
ridicată de un ctitor, un
fondator; cetate de scaun- Conversaţia
capitală; tribut-bani plătiţi de
Ţările Române pentru a avea Vor localiza la hartă.
pace).
Se vor localiza pe hartă : Metoda Planşe
Moldova, cetăţi, mănăstiri, Vor nota schema. Brainstorming sau
locul bătăliilor. sau Furtuna Fişe de
Se va completa schema lecţiei de Idei lucru
în caiete şi pe foi flipchart la
tablă .(anexa 2)
6.Obţinerea Se va prezenta elevilor o friză, Vor ordona la tablă, cu 3’ Friză Evaluare
performanţei unde vor trebuie să ordoneze ajutorul frizei, cronologică orală
cronologic diferite evenimente evenimentele.
din viaţa lui Ştefan cel Mare.

7.Retenţia şi Metoda cretă


transferul Se va realiza un ciorchine pe Vor enumera calităţile 3’ Ciorchinelui colorată
cunoştinţelor tablă,despre Ştefan cel Mare. domnitorului.
Se va prezenta elevilor un
album despre Stefan, realizat de
învăţător şi unde ei vor avea de Vor nota tema pentru
completat diferite pagini . acaasă.

8.Evaluarea Se vor adresa întrebări elevilor. Vor răspunde la întrebări. 5’


cunoştinţelor. Se va cere elevilor să găsească Vor propune simboluri.
un simbol care l-ar putea
reprezenta pe marele domnitor.
Voi evidenţia elevii activi şi voi
propune note.
PROIECT DIDACTIC nr.2
CLASA A IV-A, STEP BY STEP
Invăţător: .........................................................
Aria curriculară: OM ŞI SOCIETATE
Disciplina: ISTORIE
Subiectul lecţiei: ŞTEFAN CEL MARE ŞI MOLDOVA
Tipul lectiei: activitate transdisciplinară, consolidare
Timp de lucru: 50 minute
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
 să recunoască şi să utilizeze informaţii dintr-o sursă istorică;
 să folosească termeni istorici în situaţii diverse;
 să formuleze puncte de vedere cu privire la evenimente/fapte/personalităţi.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 - să completeze ,,copacul ideilor” cu imagini şi idei legate de Ştefan cel Mare, pe baza cunoştinţelor anterioare;
O2 - să interpreteze pe roluri dialogul din ,,Muma lui Ştefan cel Mare”de Dimitrie Bolintineanu, respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie;
O3 - să efectueze analize şi comparaţii între marii domnitori;
O4 - să stabilească toate calităţile fizice şi sufleteşti ale marelui domnitor, pe baza citatelor istorice;
O5 - să recunoască meritul domnitorului român în păstrarea şi apărarea credinţei creştine europene, pe baza unor documente şi pe baza hotărârii Sinodului Bisericii Ortodoxe
Române de a-l numi ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT;
O6 - să acceseze Internetul pentru a căuta diverse informaţii legate de marele domnitor Ştefan cel Mare.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
2. METODE SI PROCEDEE:
c. TRADIŢIONALE: - observaţia, explicaţia, conversaţia euristică,jocul didactic, analiza, problematizarea, munca independentă
d. MODERNE: BRAINSTORMING (FURTUNA DE IDEI), CIORCHINELE, DIAGRAMA VENN, ŞTIU-VREAU SĂ
ŞTIU-AM ÎNVĂŢAT, CVINTETUL
2.MIJLOACE DE INVATAMANT: calculator, manual, hartă planşe, harta Moldovei , fişe de lucru, prezentare PPT, pasaje din filmul “Ştefan cel
Mare”, DEX, ilustraţii, şabloane, hârtie colorată, foarfeci, lipici, diplome, piese puzzle.
3. FORME DE ORGANIZARE: * frontală;
* individuală.
* pe grupe.
EVALUARE: continuă şi formativă
LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de clasă

BIBLIOGRAFIE:
 MANEA, M. - Istorie – manual pentru clasa a IV-a, Editua CD Press, Bucureşti, 2007.
 BIRĂU, R. – Istorie – Editura Cargo, Craiova, 2006.
 DINU, V., Didiţă, P. – Istorie – auxiliar, Editura Carminis, Piteşti, 2006.
 UZUM, Corina ,Strategii pentru eficientizarea învăţării, Ed. Universităţii ,,Aurel Vlaicu ” , Arad, 2009.
 MIHĂIESCU, Mirela; Anita Dulman, Claudia Mihai, Activităţi transdisciplinare-Ghid pentru învăţători, Ed.Radical, Craiova, 2005.
 IONESCU, Miron; Ioan Radu, Didactica modernă, Editura, Dacia, Cluj-Napoca, 2001.
 Articole şi resurse internet, diverse site-uri educaţionale.

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

MOMENTELE Timp STRATEGII DIDACTICE


ACTIVITATEA ACTIVITATEA Min.
Ob. EVALUARE
LECŢIEI Op. ÎNVĂŢĂTORULUI ELEVILO METODE SI FORME
R PROCEDEE MIJLOACE DE
ORGANIZARE

1.Moment
organizatoric Învăţătorul va asigura condiţiile Se pregătesc materialele 1’
optime desfăşurării lecţiei de istorie, necesare pentru conversaţia Frontal
desfăşurarea în condiţii
adică linişte şi ordine optime a activităţii

2.Reactualizare Răspund la întrebări, 5’ Joc didactic ,,Roata


a cunoştinţelor Se vor recapitula cunoştinţe insuşite recunosc evenimente, ,,Roata istoriei” Frontal Formativa
de elevi în lecţiile anterioare. izvoare istorice etc. istoriei”
Pentru captarea atenţiei se va intona a
3.Captarea O treia strofă din imnul naţional
„Deşteaptă-te române”.
atenţiei 10 - Care sunt eroii neamului pe care Andrei
Elevii primesc 3’ Conversaţia
Mureşeanu îi menţionează în această strofă? informaţiile pregătind ghicitori Frontal Autoevaluare
(Mihai, Ştefan, Corvine) răspunsurile Jocul
- Să privim “măreţele lor umbre” pentru că didactic
sunt un exemplu de sacrificiu pentru ţară.
- Va trebui să îi recunoaşteţi, aşezând
numele fiecăruia sub portretul
corespunzător.( Anexa 1)
- Veţi descoperi domnitorul despre care vom
discuta astăzi întorcând imaginile de la
tablă.
4. Anunţarea Învăţătorul anunţă că astăzi vor consolida
conţinutului şi cunoştinţele despre “Moldova în vremea lui Ascultă, receptează. 3’
Ştefan cel Mare”, realizând împreună un
a obiectivelor portret al acestui domnitor, iar la sfârşitul
Conversaţia Tablă frontal
orei trebuie să ştie: Notează titlul pe
- Ce trăsături de personalitate a avut caiete. Metoda
Ştefan Cel Mare? Ciorchinelui Creta Individual
- Ce rol a avut în lupta pentru Răspund la întrebări colorată
neatârnare?
- Care a fost importanţa domniei lui
Ştefan Cel Mare? Calculator

Se pune ,,copacul ideilor” la tablă lângă


imaginea lui Ştefan cel Mare, apoi cer Copiii notează şi se 3’ Conversaţia
copiilor să spună , pe rând, toate cuvintele şi
5. Verificarea ideile ce le vin în minte când aud acest
gândesc la imaginea Hârtie Frontal
cunoştinţelor nume. Toate ideile vor fi notate pe frunze de lui Ştefan cel Mare Brainstorming colorată
stejar decupate din hârtie şi puse în ,,copac” Individual
. (Anexa 2) Lipici
Astfel stabilesc un punct de plecare bazat
pe cunoştinţele anterioare la care
Decupaje Pe grupe
Foarfeci
- Ce fel de copac este acesta ? Vor completa ,,Copacul Planşă cu frontal
6. Dirijarea O2 Observaţi frunza, fructul, scoarţa. copacul. ideilor” stejar
- De ce credeţi că am ales ca acest copac
învăţării să fie un stejar? (“Stejarul din Borzeşti”)
sau Frunze de
- Acest stejar este un martor al istoriei, 25’ Diagrama stejar
are ramuri puternice, coroana largă şi Venn
bogată, lemnul de calitate superioară.
Putem spune că se aseamănă cu
personalitatea domnitorului.
Discutăm despre copilăria şi părinţii
Metoda Frontal
lui Ştefan cel Mare. Vor viziona Ştiu-Vreau să PPS, PPT
O3 - În ce alte opere literare l-aţi mai materialul. ştiu-Am
întâlnit pe Ştefan Cel Mare? învăţat
(,,Muma lui Ştefan cel Mare” de Dimitrie
Bolintineanu, ,,Ştefan cel Mare şi
Vrâncioaia” după Dumitru Almaş,legende
Fişe cu
istorice...) Munca în schema
Se interpretează pe roluri ,,Muma lui echipă lecţiei
Ştefan cel Mare” de Dimitrie Bolintineanu, Vor alcătui enunţuri
text studiat în acest an şcolar. cu termenii explicaţi.
Le pun întrebări despre conţinutul
Conversaţia
textului:
- Care sunt personajele ce apar în textul
poeziei?
- De ce mama lui Ştefan nu îl primeşte Vor localiza la hartă. Planşe
pe acesta în castel? sau Frontal
- Cum se termină lupta românilor cu
Fişe de
turcii?
Ne grupăm pe echipe: Vor nota schema. lucru
O6 Matematicienii
Pentru a afla alte informaţii despre Învăţarea
Ştefan cel Mare se rezolvă fişa cu prin
exerciţii şi probleme de matematică. descoperire Calculator Frontal
(Anexa 3)
Se citesc cerinţele şi se explică
terminologia: produs, sumă , diferenţă.
1. Ştefan cel Mare a avut o domnie
bogată în fapte mari şi vitejeşti.
Vrei să ştii câţi ani a domnit?
Măreşte produsul numerelor 7 şi 5 cu
produsul numerelor 3 şi 4!
2. Micşorează produsul numerelor 4 şi
10 cu 6 şi vei obţine numărul de bătălii
câştigate de Ştefan cel Mare. Ştiind că a
avut doar două înfrângeri, calculaţi câte
bătălii a purtat.

3.Ştefan cel Mare a murit în 1504. Aflaţi


câţi ani sunt de la moartea sa! Munca în Fişe de Frontal
Micii meşteşugari
Să decupeze sabia şi să lipească pe ea,
Elevii colorează şi echipă lucru
în ordine cronologică, bătăliile avute decupează sabia lui
pentru apărarea ţării.(Anexa 5) Ştefan Planşe Pe grupe
Liderul grupei prezintă lucrarea în faţa Expunerea
clasei, apoi o expunem lângă portretul
domnitorului de la tablă.
Ştiu că cel mai mult v-au impresionat
Elevii lucrează pe
luptele la care a participat Ştefan cel Mare, grupe, astfel că
de aceea v-am pregătit o surpriză. liderul fiecărei grupe
Vom urmări o secvenţă din filmul prezintă rezultatele
„Ştefan cel Mare” în care se prezintă colegilor săi din Povestirea
bătălia de la Vaslui. Discutăm despre
grupă
tactica folosită de Ştefan pentru a învinge
numeroasa oaste a turcilor.
Bătălia s-a desfăşurat la Podul Inalt,
într-o zonă mlăştinoasă. Otomanii conduşi
de Soliman Pasa sunt învinşi, românii ies
invingători întărind independenţa ţării.
Pentru a slăbi puterea otomanilor Ştefan a
folosit tehnica de înfometare după care l-a
atras pe Soliman şi armata sa într-o zonă
mlăştinoasă şi profitând de ceaţă şi de
panică, Ştefan şi armata sa îi atacă,
câştigând.

7. Evaluare O7 - Cine a fost Ştefan cel Mare? Ce politică Vor răspunde 3’ Munca Evaluare
externă a dus? De ce a fost numit cel Mare? întrebărilor independen Frontal orală
Dar cel Sfânt? Cum a fost caracterizat de
papa Sixtus al IV-lea? De ce?

Le cer elevilor să completeze fişa de
evaluare. După 5 minute se citesc fişele
pentru a se corecta. (Anexa 6 )
8.Retenţia şi O8 Jocul cretă Pe grupe
transferul Organizez un joc puzzle cu întrebări şi Vor enumera calităţile 3’ didactic colorată
cunoştinţelor răspunsuri despre domnitor, pe grupe. În domnitorului.
final, copiii vor obţine portretul lui Ştefan
cel Mare.( Anexa 8)
Vor nota tema pentru Conversaţia Frontal
acaasă.

9.Încheierea - Imaginaţi-vă că Ştefan cel Mare a lăsat 5’


activităţii. O un mesaj urmaşilor săi, deci şi vouă. Ce
poată să conţină acest mesaj?
10 Le citesc un mesaj care conţine cuvintele
Vor răspunde la
lui Ştefan către oştenii săi. întrebări.
(Anexa 7) Conversaţia Frontal
Apreciez participarea elevilor la lecţie şi a
câtorva copii în mod special, care vor primi
diplomă.
Cântăm împreună cântecul “Ştefan,
Ştefan, domn cel Mare”.
“Ştefan, Ştefan, domn cel Mare
Seamăn pe lume nu are Vor propune
Decât numai mândrul soare simboluri.
Din Suceava când el sare
Pune pieptul la hotare
Ca un zid de apărare.”