Sunteți pe pagina 1din 36

Publica¡ie tehnicå specializatå • numårul 2 (6) • 2015

În acest numår:

NOUL TOCÅTOR ªENILAT „PRINOTH RAPTOR 300“

COSITOAREA BRIELMAIER BATE TRACTORUL

HEDERELE COMBINELOR ACTUALE


DE RECOLTAT CEREALE

ECHIPAMENTE DESTINATE SORTÅRII MERELOR

ECOTEC – ENERGIE ªI PROFIT


DIN DEªEURI ªI DEJECºII

EFICIENºA AFACERII TALE


echipamente speciale

INSTALAºIE DE ÎNCERCÅRI ÎN REGIM


SIMULAT ªI ACCELERAT
TIP HIDROPULS
Instala¡ia de încercåri în regim simulat ¿i accelerat tip Hidropuls, apar¡inând INMA Bucure¿ti este o instala¡ie unicå la nivel na¡ional,
ce poate executa expertize, analize ¿i optimizåri ale: elementelor ¿i sistemelor ce permit asigurarea siguran¡ei ¿i securitå¡ii în transportul
de suprafa¡å ¿i aerian, platformelor antiseism, echipamentelor din energeticå cu aplica¡ii speciale, ma¿inilor, echipamentelor agricole, din
industria constructoare de ma¿ini, etc.

• amortizoare auto / cu destina¡ii


speciale (industria de armament, seism,
etc);
• ma¿ini agricole (pluguri, grape cu
discuri, ma¿ini de stropit, prese de
balotat paie, etc,);
• subansamble pentru ma¿ini agri-
cole (furtunuri distribu¡ie semin¡e, sus-
pensii remorci, etc.);
• echipamente de transport
(remorci);
Se pot efectua teståri de rezisten¡å,
la anduran¡å ¿i vibra¡ii pe diverse echipa-
mente tehnologice pentru a se verifica
fiabilitatea si siguran¡a în func¡ionare a
acestora. Astfel se pot identifica si reme-
dia eventualele defecte de proiectare
¿i/sau execu¡ie evitându-se producerea
unor accidente tehnologice în
func¡ionare. De asemenea, se pot testa
echipamente de importan¡å vitalå (trans-
formatoare electrice, etc.), verificându-se
comportamentul acestora în caz de
cutremur (calamitate naturalå).
În domeniul pregåtirii profesionale,
cre¿terea competen¡elor ¿i dezvoltarea
carierelor în cercetarea ¿tiin¡ificå, in-
stala¡ia de încercåri în regim simulat ¿i
Aplica¡Ii realizate pe instala¡Ia Hidropuls accelerat, tip Hidropuls este utilizatå ca:
Pe baza expertizei, analizei ¿i optimizårii solu¡iilor tehnice, ca • suport pentru demonstrarea experimentelor în realizarea
rezultat al activitå¡ilor de cercetare, aceastå infrastructurå conduce tezelor de doctorat ¿i lucråri post-doctoraturå;
la: design ¿i arhitecturå modernå ¿i actualizatå la cererea pie¡ei de • infrastructurå pentru realizarea lucrårilor de dizerta¡ie în
produse ¿i tehnologii (ma¿ini, echipamente, instala¡ii) competitive, masterat, lucråri de laborator ¿i demonstra¡ii;
cu costuri de fabrica¡ie accesibile. • practicå pentru studen¡i în domeniul ingineriei mecanice,
Datoritå complexitå¡ii instala¡iei ¿i posibilitå¡ilor foarte diversifi- mecatronicå ¿i sisteme industriale.
cate de utilizare a acesteia, au rezultat numeroase domenii de
aplica¡ii ¿i anume:
• subansamble care concurå la siguran¡a circula¡iei pe dru-
murile publice (dispozitive de cuplare de la tractoare ¿i remorci, dis-
pozitive de cuplare a remorcilor agricole ¿i auto, dispozitive de INMA BUCUREªTI
protec¡ie antirostogolire de la tractoare, bare antiîmpånare de la re-
morci, structuri de rezisten¡å, etc.); B-dul Ion Ionescu de la Brad nr. 6
• echipamente electrice (încercåri antiseismice pentru trans- Sector 1, Bucure¿ti
formatoare de for¡å, pentru întrerupåtoare ¿i alte aparate specifice Tel: 021/269.32.55;
sta¡iilor de distribu¡ie energie electricå); Fax: 021/269.32.73
• echipamente pentru industria aeronauticå (elemente de sigu- E-mail: icsit@inma.ro
ran¡å, sisteme speciale pentru avioane, etc.); http://www.inma.ro
mai - iunie 2015 – technomarket 1
editorial

Ac¡iune│Echilibru│Calitate
Editor:
ArTech
Tråim la confluen¡a dintre cer ¿i påmânt, dintre bine ¿i råu,
Tel.: 0760-28 41 80 frumos ¿i urât, fizic ¿i spiritual, concret ¿i abstract, la confluen¡a
Mobil: 0751-51 68 64 dintre noi în¿ine ¿i univers.
E-mail: redactia@technomarket.ro Cei care aleg echilibrul, aleg de fapt ac¡iunea pentru cå,
distributie@technomarket.ro paradoxal, ac¡iunea duce la echilibru. Echilibru nu înseamnå ceva
O.P. 80, C.P. 60, Sector 3, Bucure¿ti
static, ci, dimpotrivå, ceva dinamic.
pre¿edinte:
Alegem în fiecare zi, iar via¡a noastrå reprezintå de fapt,
George Rusu
intersec¡ia alegerilor noastre ¿i nu suma lor.
editor ¿ef:
ing. Gabriela Rusu
Este bine så învå¡åm acceptarea! Så ne acceptåm pe noi în¿ine
graficå/DTP: ¿i ceilal¡i. Så acceptåm adevårul despre noi în¿ine ¿i despre rela¡iile
Andrei Avram din via¡a noastrå. Så fim sinceri ¿i drep¡i fa¡å de noi în¿ine ¿i fa¡å de
editor foto: ceilal¡i, iar acest lucru înseamnå un nivel superior de con¿tiin¡å ¿i
Paul Lovas în¡elegere a Universului. Osho spunea cå „nimeni nu este inferior,
distribu¡ie:
nimeni nu este superior ¿i nici egal. Oamenii sunt pur ¿i simplu unici,
Vlad Lazea
incomparabili.”
referen¡i de specialitate:
Echilibrul personal duce la echilibrul societå¡ii. În lungul drum al
• Dr. ing. Mihai Nicolescu – Secretar general
ASAS „Gheorghe Ionescu-Sise¿ti” descoperirii de sine ¿i al evolu¡iei noastre, fiecare are un loc precis
• Prof. dr. ing. Ion Pirna – Director General INMA care asigurå echilibrul unei lumi ce depå¿e¿te cu mult grani¡ele fiin¡ei
• Dr. ing. Valentin Vlådu¡ – Director ªtiintific INMA noastre. Pentru a putea så ne aventuråm dincolo de frontiere, este
• Prof. univ. dr. ing. Gheorghe Voicu – Decan ISB-UPB nevoie ca mai întâi så ne regåsim centrul, locul în care nu existå nicio
• Prof. univ. dr. ing. Sorin-ªtefan Biri¿ – Director department ISB-UPB
concluzie, doar o multitudine de energii opuse gata så conlucreze.
• Dr. ing. Eugen Marin – INMA;
Logica ne spune cå ele sunt în conflict, iar sufletul ne ¿opte¿te
• Dr. ing. Gheorghe Ivan– INMA;
• Dr. ing. Radu Ciupercå– INMA; cå aceste energii împreunå sunt echilibrul însu¿i, starea de lini¿te
• Dr. ing. Drago¿ Manea – INMA; de care avem nevoie pentru ac¡iune, starea de lini¿te care înseamnå,
• Dr. ing. Lucre¡ia Popa – INMA; de fapt, ac¡iune.
• Dr. ing. Ani¿oara Påun– INMA;
ªi ac¡iunea noastrå duce la echilibru, la lini¿te ¿i armonie. Iar
• Dr. ing. Cristian Soricå– INMA;
lucrurile fåcute cu calm, lini¿te ¿i armonie au o altå calitate.
• Dr. ing. Ancu¡a Nedelcu – INMA;
• Dr. ing. Marinela Mateescu – INMA; Foarte probabil, la un moment dat, lumea va con¿tientiza legåtura
• Dr. ing. Carmen Bracåcesu – INMA; indisolubilå dintre sentimentele din sufletul unui om care lucreazå ¿i
• Dr. ing. Alexandra-Liana Vi¿an – INMA; calitatea obiectului produs de acesta. Vom observa cå mânia,
• drd. ing. Adriana Muscalu – INMA; supårarea ¿i triste¡ea provoacå scåderea calitå¡ii produselor. În
• drd. biol. Augustina Pruteanu – INMA;
schimb, sentimentele de bucurie, recuno¿tin¡a ¿i încrederea tind så
• drd. ing. George Lazår – INMA;
• ing. Ion Grigore – INMA;
insufle calitate în obiectele cu care venim în contact.
Astfel, este posibil ca tot mai mul¡i patroni de firmå så con¿tien-
Revistå editatå cu participarea
Institutului Na¡ional de Cercetare – Dezvoltare pentru Ma¿ini ¿i Instala¡ii tizeze necesitatea investirii în bunåstarea spiritualå a angaja¡ilor.
Destinate Agriculturii ¿i Industriei Alimentare – I.N.M.A. Lumea va continua probabil så î¿i îndrepte aten¡ia pe ridicarea
calitå¡ii muncii.
Imagine copertå: Pixabay
ªi anticipåm cå în urmåtoarea perioadå, vânzarea produselor de
Tipar: ArtPrint
calitate va cre¿te semnificativ.
Responsabilitatea asupra autenticitå¡ii materialelor publicate revine Vå doresc succes în a produce lucruri de calitate!
unilateral persoanelor fizice/juridice care semneazå materialul respectiv.
Editorul nu î¿i asumå råspunderea materialå sau moralå pentru eventualele
prejudicii pe care cineva le-ar putea suferi în urma publicårii unui articol sau
anun¡ în paginile revistei.
Este interziså reproducerea integralå sau par¡ialå a materialelor din
revistå, fårå acordul strict al redac¡iei.
ISSN: 2360 – 4085
Revista se poate procura prin abonament, completând talonul inserat Gabriela RUSU
la ultima paginå. editor ¿ef
2 technomarket – mai - iunie 2015
sumar

echipamente speciale
1 INMA – INSTALAºIE DE ÎNCERCÅRI ÎN REGIM SIMULAT ªI
ACCELERAT TIP HIDROPULS

ma¿ini de lucrat solul

ma¿ini de plantat ¿i recoltat 4 NOUL TOCÅTOR ªENILAT „PRINOTH RAPTOR 300“ UTILIZAT
PENTRU LÅRGIREA UNEI ZONE DE PROTECºIE A PÅSÅRILOR
6 TEHNOLOGII PENTRU ÎNFIINºAREA CULTURILOR DE LEGUME
BULBOASE ªI RÅDÅCINOASE PE TEREN MODELAT
autori: dr. ing. Marinela MATEESCU, dr. ing. Valentin VLÅDUº,
dr. ing. Ani¿oara PÅUN, dr. ing. Eugen MARIN,
ing. Gabriel GHEORGHE
INMA Bucure¿ti
8 COSITOAREA BRIELMAIER BATE TRACTORUL
10 RECOLTAREA MECANIZATÅ A PLANTELOR AROMATICE
autori: drd. ing. Adriana MUSCALU, drd. biol. Augustina PRUTEANU
INMA Bucure¿ti
12 HEDERELE COMBINELOR ACTUALE DE RECOLTAT CEREALE
autor: dr.ing. Gheorghe IVAN echipamente pentru irigat, stropit, erbicidat
INMA Bucure¿ti
14 MAT CRAIOVA – MAªINI DE STROPIT

silozuri, celule de depozitare


16 DEPOZITAREA ªI PÅSTRAREA SEMINºELOR DE CEREALE ªI
PLANTE TEHNICE ÎN CADRUL FERMELOR AGRICOLE
Autori:dr. ing. Påun Ani¿oara, dr. ing. Vi¿an Alexandra Liana,
drd. ing. Ciobanu Valeria, ing. Bunduchi George
INMA Bucure¿ti

sere ¿i solarii
18 TEHNOLOGII MODERNE UTILIZATE PENTRU CULTURA
LEGUMELOR ÎN SPAºII PROTEJATE
Autori: ing. Ion GRIGORE, dr. ing. Cristian SORICÅ,
dr. ing. Aurel DANCIU, dr. ing. Valentin VLÅDUº
sisteme pentru industria alimentarå INMA Bucure¿ti

21 TEHNOLOGIE DE DESCUSCUTARE A CERALELOR ªI SEMINºELOR


Autori: dr. ing. Vi¿an Alexandra-Liana, dr. ing. Påun Ani¿oara,
drd. ing. Ciobanu Valeria Gabriela
INMA Bucure¿ti
24 ECHIPAMENTE DESTINATE SORTÅRII MERELOR
Autori: Dr.ing. Lucre¡ia POPA, Drd.George LAZÅR
Drd.ing. Vasilica ªTEFAN, Drd. ing. Albert PETCU
INMA Bucure¿ti
sisteme ecologice
26 INTREºINEREA CULTURILOR ECOLOGICE DE PLANTE
MEDICINALE ªI AROMATICE
Autori: drd. biol. Augustina PRUTEANU, drd. ing. Adriana MUSCALU
INMA Bucure¿ti

energii regenerabile
28 ecoHORNET – SISTEME DE ÎNCÅLZIRE CU PELEºI
29 ECOTEC – ENERGIE ªI PROFIT DIN DEªEURI ªI DEJECºII

fabricat în România
30 Institutul Na¡ional de Cercetare – Dezvoltare pentru Ma¿ini ¿i
Instala¡ii Destinate Agriculturii ¿i Industriei Alimentare – I.N.M.A. Bucure¿ti –

mai - iunie 2015 – technomarket 3


ma¿ini de lucrat solul

ªenile pentru protejarea mediului înconjuråtor?

Noul tocåtor ¿enilat „Prinoth Raptor 300“


utilizat pentru lårgirea unei zone
de protec¡ie a påsårilor
Se poate lucra cu un tocåtor profesional pe ¿enile, protejând mediul înconjuråtor? Chiar fun¡ioneazå? Da, func¡ioneazå! De
pildå func¡ioneazå foarte bine pentru cå ¿enilele speciale au un impact minim asupra solului iar firma Kramberg din Germania
demonstreazå cå noul Raptor 300 poate fi folosit în zona de protejare a påsårilor Wollmatiger Ried (Germania).

Firma Kramberg ( www.kramberg-forst.de) de¡ine, de la începutul cu o suprafa¡å totalå de 767 hectare este cea mai mare rezerva¡ie
anului 2015 primul tocåtor ¿enilat, RT de la Prinoth. De¡inåtorul recunoscutå pentru biodiversitatea bogatå cu un numår mare de
Thomas Kramberg sus¡ine cå este esen¡ialå folosirea unui astfel specii de plante ¿i animale. Toamna se numårå între 20.000 ¿i
de utilaj, mai ales în zone umede ¿i pe ternuri cu înclina¡ii mari. Unii 50.000 de påsåri cålåtoare.
ar spune cå un tractor puternic ar putea, la fel de bine så preia În ultimii 10 ani terenul s-a împådurit foarte mult. Astfel, firma
func¡iile tocåtorului Raptor dar în condi¡iile umiditå¡ii solului, în zona Kramberg a fost contractatå pentru a îndepårta vegeta¡ia invazivå,
lacurilor nu ar fi posibil. Tocatorul Raptor 300, cu tot echipamentul pe un sol mlå¿tinos unde accesul cu utilaje clasice este practic im-
cântåre¿te 15,2 tone, cu o putere a motorului suficientå ¿i cu o posibil. La prima vedere, tocåtorul Raptor 300, în ac¡iune, låsa im-
lå¡ime de lucru care måsoarå 2,0 metri, a fost ales pentru amena- presia cå merge prin apå. Crengile, tufi¿urile ¿i be¡ele sunt tocate
jarea / lårgirea unei zone de protec¡ia påsårilor din sudul Germaniei. foarte bine de Raptor. Prin procesul de tocat (Mulchen) se niveleazå
În prealabil au fost extrase tufi¿uri ¿i arbu¿ti, care au fost duse chiar ¿i urmele, ¿an¡urile låsate de tractoare care ¿i-au încercat
la tocat ¿i valorificate. Crengile sunt mårun¡ite de Raptor 300 iar norocul înainte, ¿i astfel devine o suprafa¡å netedå ¿i curatå pe
solul este adus într-o stare propice pentru a putea fi gospodårit cu care o så se formeze o zonå de iarbå. Nu este necesarå o supra-
minim de efort în anii ce vor urma. Aici se va dezvolta un paradis însåmân¡are, ci se sperå cå semin¡ele råmase vor încol¡i în primå-
pentru påsårile clocitoare pe sol. Acest påmânt mlå¿tinos, dintr-o varå. Dispersat, unii pomi ¿i unele tufi¿uri råmân în påmânt pentru
regiune cunoscutå pentru eforturile depuse în ocrotitoare påsårilor, a nu se produce efectul de pustietate.
4 technomarket – mai - iunie 2015
ma¿ini de lucrat solul

Tocåtorul pe ¿enile Raptor 300 este echipat cu un mecanism bunå ¿i directå din cabinå. Ei au fost impresiona¡i de for¡a de
de rulare Delta de dimensiunea D4, cu plåci de bazå simple, cu o trac¡iune mare datå de mecanismul de rulare pe ¿enile. Prin meca-
lå¡ime totalå de 600 mm. Lå¡imea totalå a mecanismului de rulare nismul de rulare pe ¿enile, utilajul are o aderen¡å mai mare la sol
este de 2.200 mm. Mecanismul de rulare al acestui utilaj este un iar greutatea este dispersatå uniform, astfel încât impactul asupra
mecanism hidrostatic. Viteza de rulare poate fi reglatå fårå trepte, terenului este minim, spre deosebire de un tractor pe ro¡i, ceea ce
de la 0 pânå la 7,5 km/h. Motorul este un motor turbo în ¿ase reprezintå un mare avantaj în special pe un teren umed sau înclinat.
cilindri, cu 275 CP. Un rezervor diesel de 360l permite o etapå de Direc¡ia de rota¡ie a arborelui de prizå Raptor 300 este identicå cu
lucru îndelungatå, aerul pentru råcire este adus la radiator cu un cea a unui tractor. Astfel utilajul este multifunc¡ional, ¿i poate fi
exhaustor reversibil. În fa¡å este montat un Mulcher (tocåtor) Ahwi. folosit cu mai multe accesorii.
Rotorul aferent mulcher-ului este o inova¡ie. Impulsul pentru dez- Manevrabilitatea sporitå este ¿i ea consideratå un mare avantaj.
voltarea acestuia a venit din ¡årile reci cu multå zåpadå, cum sunt Este apreciatå ¿i cabina protejatå ¿i modul de construc¡ie robust
Rusia ¿i Canada. Este vorba de un rotor deschis, fårå pun¡i trans- al componentelor individuale.
versale. Înainte se acumula zåpada în aceste pun¡i, care în urma Cei doi ¿oferi împreunå cu ¿eful Thomas Kramberg iau în con-
înghe¡ului avea ca efect un dezechilibru mare al rotorului. siderare înså ¿i câteva dezavantaje: utilajul trebuie transportat la
Cabina este de tip standard, fiind prevåzutå cu un pachet de locul de interven¡ie cu un autovehicul transportator (Trailer). De
dotåri generoase. Cabina este astfel echipatå cu un scaun al asemenea nu este recomandatå deplasarea pe asfalt, beton ¿i
¿oferului confortabil, cotiere reglabile. Ma¿ina este comandatå prin pavaj.Acestea fiind toate dezavantajele, firma Kramberg se bucurå
intermediul unui joystick, un panou pentru afi¿aje permite monito- så fie în posesia unui utilaj revolu¡ionar, din care existå doar douå
rizarea tuturor func¡iilor utilajului. La cerere se instaleazå o camerå pe întreg mapamondul, în acest moment.
pentru mersul înapoi care îl informeazå pe operator prin intermediul Dupå câteva vizite în ¡ara noastrå, în ultimul an, dl. Kramberg
unui monitor în partea frontalå a ma¿inii, cu privire la tot ce se ¿i-a exprimat inten¡ia de a înfiin¡a o reprezentan¡å în România
întâmplå în spatele utilajului. Prin cinci mari orificii, se pot realiza pentru a putea oferii servicii profesionale de îndepårtare a vegeta¡iei
simplu lucårile de mentenan¡å ale motorului ¿i ale celorlalte invazive, curå¡area paji¿tilor împådurite, cu utilajul de ultimå
componente. Amplasarea este sistematicå ¿i clarå. genera¡ie.
Detalii despre serviciile oferite de firma Kramberg,
Ce spun ¿oferii / personalul care lucreazå cu Raptor? într-un articol viitor.
Societatea Kramberg, care presteazå servicii profesionale în
acest domeniu, are în total 15 angaja¡i, ¿ase tåietori de copaci, Mai multe informa¡ii pute¡i ob¡ine de la:
restul angaja¡iilor fiind ma¿ini¿ti, ¿oferi de autocamion ¿i trailere ¿i Michael Klemens
¿oferi de tractoare. ªoferii ne-au prezentat opiniile lor cu privire la Mobil: 0744.889.349
noul utilaj. Roberto Santaguida ¿i Martin Britsch laudå vizibilitatea e-mail: ampecos@gmail.com
mai - iunie 2015 – technomarket 5
ma¿ini de plantat ¿i recoltat

TEHNOLOGII PENTRU ÎNFIINºAREA


CULTURILOR DE LEGUME
BULBOASE ªI RÅDÅCINOASE
PE TEREN MODELAT
dr. ing. Marinela MATEESCU, dr. ing. Valentin VLÅDUº, dr. ing. Ani¿oara PÅUN
dr. ing. Eugen MARIN, ing. Gabriel GHEORGHE
INMA Bucure¿ti

The economic importance of vegetables culture result in the fact that they allow an intensive use of the land. Vegetables culture
provides a better use of land, due to the possibilities of making the successions, on large-scale, both in culture in the open field and
especially in protected culture. For this purpose, for growing vegetables and root bulb are used working mechanization technologies
in classical and innovative system. The classics uses a range of machinery for: deep plowing, leveling tillage, seedbed preparation,
irrigation ditches opening, shaping layers and sowing. Innovative technologies with minimal work imply the use of a single technical
equipment, which performs in a single pass all five operations, performed individually in conventional technology.

Tehnologia clasicå pentru mecanizarea lucrårilor de cultivare a legumelor bulboase (ceapå, usturoi) ¿i rådåcinoase (morcov, påtrunjel,
påstârnac, sfeclå ro¿ie) presupune efectuarea a cinci opera¡ii (fig. 1):
• aråtura adâncå de toamnå cu plugul;
• nivelarea aråturii cu tåvålugul;
• pregåtirea patului germinativ cu combinatorul;
• deschiderea rigolelor de udare cu rari¡a ¿i modelarea straturilor cu modelatorul;
• semånatul cu semånåtoarea pentru semin¡e mici.

Fig. 1. Tehnologie clasicå pentru cultivarea legumelor bulboase ¿i rådåcinoase

Tehnologia inovativå pentru mecanizarea lucrårilor de cultivare a legumelor bulboase (ceapå, usturoi) ¿i rådåcinoase (morcov, påtrunjel,
påstârnac, sfeclå ro¿ie) (fig. 2) presupune aplicarea unui sistem cu lucråri minime prin utilizarea unui echipament tehnic nou, care la o sin-
gurå trecere efectueazå cele cinci opera¡ii, executate individual în tehnologia clasicå.
6 technomarket – mai - iunie 2015
ma¿ini de plantat ¿i recoltat

Fig. 2. Tehnologie inovativå pentru cultivarea


legumelor bulboase ¿i rådåcinoase

Efectele imediate ale acestui sistem de lucråri sunt: cre¿terea Caracteristici principale
¿i dezvoltarea sistemului radicular al legumelor bulboase ¿i rådåci-
noase, reducerea excesului de umiditate la suprafa¡å, concomitent Adâncimea de lucru:
cu reducerea consumurilor energetice.
Echipamentul tehnic (fig. 3) este destinat lucrårilor de afânare pentru afânare, mm 20…60
suplimentarå a solului ¿i/sau spart crusta pe strat, modelarea stra- adâncimea rigolei, mm 150…180
turilor ¿i semånatul semin¡elor de legume bulboase ¿i rådåcinoase
la o singurå trecere, pe teren arat sau pe miri¿te. pentru semånat, mm 0…20

Lå¡imea de lucru, m 4,5

Lå¡imea stratului (coronamentul), mm 1040

Numårul de straturi, buc. 3

Numårul de rigole, buc. 4(2+2 1/2)

Numårul organelor pentru pregåtirea solului, buc/modul 19

Distan¡a între organele de pregåtire a solului, mm 50

Distan¡a între rigole, mm 1500


Fig. 3. Echipament tehnic pentru semånat legume bulboase ¿i rådåcinoase concomi-
tent cu pregåtirea ¿i modelarea Distan¡a între sec¡iile de semånat, mm 200…280

Masa, kg 1272
În vederea minimizårii degradårii solului, echipamentul tehnic
poate executa concomitent:
Procesul de lucru
• pregåtirea patului germinativ pe strat la adâncimea de 2…6 cm;
• spargerea crustei pe strat cu organe pasive tip linguri¡å; Pe måsurå ce tractorul înainteazå, organele de afânare påtrund
• modelarea solului pe strat; în sol pânå la adâncimea de lucru reglatå (datoritå unghiului de
• modelarea/refacerea rigolelor de udare; påtrundere), iar organele de modelare formateazå ¿i modeleazå
• semånatul semin¡elor de legume bulboase (ceapå, usturoi) solul de pe strat ¿i de pe rigolele de udare, realizând trei straturi ¿i
¿i rådåcinoase (morcov, påtrunjel, påstârnac, sfeclå ro¿ie). 2+2 1/2 rigole de udare. Pe stratul format sec¡iile de semånat dis-
Echipamentul tehnic este de tip purtat în lucru ¿i tractat în trans- tribuie semin¡ele de legume bulboase (ceapå, usturoi) ¿i rådåci-
port ¿i se compune din urmåtoarele ansambluri principale: noase (morcov, påtrunjel, påstârnac, sfeclå ro¿ie) conform
• un echipament de afânat ¿i modelat solul pe strat (fig. 4) schemelor impuse. La fiecare capåt de parcelå, procesul de lucru
care are în componen¡å: cadru, 3 organe de afânare, 3 organe de se reia cu condi¡ia ca echipamentul tehnic så fie amplasat pe ultima
modelare (formate din patina centralå, patina lateralå ¿i tasator), rigolå par¡ial refåcutå. Se recomandå ca pentru pozi¡ia de transport
pro¡ap de transport, 2 ro¡i de transport. echipamentul tehnic så fie transportat pe ro¡ile proprii în pozi¡ie
• 3 module de semånat (fig. 4) care au fiecare în componen¡å: tractatå.
o ¡eavå suport pentru sec¡ii, 2 supor¡i cadru pentru sec¡ii, 4 sec¡ii
de semånat semin¡e foarte mici. CONCLUZII
Avantajele implementårii în exploatare a tehnologiei inovative
sunt urmåtoarele:
• eliminå tasarea solului la nivelul plantelor ca urmare a reduc-
erii numårului de treceri;
• rigolele preiau excesul de apå din precipita¡ii ¿i împiedicå
stagnarea apei la nivelul rådåcinilor;
• asigurå accesul printre benzile de plante ¿i u¿ureazå activi-
tatea de recoltare;
Fig. 4. Echipament de afânat ¿i • amelioreazå calitatea mediului prin lucråri minime, care
Fig. 5. Modul de semånat
modelat solul pe strat diminueazå sursele de poluare.
mai - iunie 2015 – technomarket 7
ma¿ini de plantat ¿i recoltat

Cositoarea Brielmaier
bate tractorul
The Brielmaier hydraulic mower have the following advantages:
Central weight distribution on the axis, ideally suited to slopes; Fully hydraulic drive for machine and attachments as well;
Turns on its own axis; Patented, self-cleaning studded roller-wheels with replaceable studs; Easy handling thanks to the ergonomically
adjustable steering bar; Steering and speed controls are equipped with touch-free sensors; Models with GPS-based remote control
are under future development.

Brielmaier Duo 6 este o motocositoare cu o lungime de lucru aceste întrebåri dar ¿i eviden¡ierea avantajelor ¿i dezavantajelor
imenså, de 6 m. Revista Landwirt a comparat motocositoarea acestei tehnici noi. Sistemul Brielmaier Duo 6 stabile¿te noi
Brielmaier Duo 6 cu un tractor cu cositoare rotativå cu discuri. Con- standarde în ceea ce prive¿te eficien¡a energeticå, randamentul
sumul mic de combustibil, randamentul, modul în care menajeazå solul cositului, siguran¡a în timpul lucrului pe teren denivelat, protec¡ia
¿i modul practic de manevrare, ne-au eliminat rapid toate îngrijorårile. solului ¿i calitatea furajului. Paji¿tea, de cca. 2 hectare, aleaså
Brielmaier Duo 6 folose¿te ca ¿i tehnologie de tåiere “cu¡itele pentru teste, se aflå în apropiere de Maunten - Austria. Terenul este
duble” iar furajul råmâne întins uniform dupå cosire, astfel se denivelat fiind, în propor¡ie de aproape 50 % abia accesibil tractoru-
economise¿te munca cu "întorsul fânului". lui, chiar ¿i dotat cu ro¡i duble pe axul spate.
Desigur, este o compara¡ie neobi¿nuitå: tractor contra motocos- Tractorul Steyr 4105 Multi împreunå cu cositoarea Pottinger
itoare? Indiferent cu cine am discutat înaintea testului, aproape to¡i Novacat 265 H este tehnica conven¡ionalå pentru cosit.
au fost sceptici ¿i au pus multe intrebåri: Cum poate o maså de Cositoarea Brielmaier Duo 6 ruleazå pe ro¡i din aluminiu cu
cosit de 6 m så se adapteze unui sol denivelat? Cum ajung cu crampoane din cauciuc. Cositoarea a fost testatå de cåtre producå-
cositoarea pe câmp? Cine ascute cu¡itele? Cât costå aceastå mega- tor, dl. Martin Brielmaier în persoanå, deoarece el are cea mai mare
cositoare? Prin testul practic efectuat, s-au cåutat råspunsuri pentru experien¡å practicå cu acest prototip.
8 technomarket – mai - iunie 2015
ma¿ini de plantat ¿i recoltat

Victorie pentru motocositoare Se adapteazå terenului ¿i copiazå ¿i cele mai denivelate


paji¿ti
S-a måsurat consumul de combustibil ¿i randamentul. Tractorul
a cosit 1.3 hectare pe orå ¿i a consumat 7.5 litri de motorinå la Duo 6 de la Brielmaier a fost testat ¿i pe alte terenuri dificile ¿i
hectar. Brielmaier DUO 6 a reu¿it så coseascå 2.4 hectare la orå nimeni nu ¿i-a putut imagina cât de bine se adapteazå masa de
6 m terenurilor cu denivelåri, gropi ¿i tot felul de alte obstacole.
¿i a consumat 2.8 litri de benzinå la hectar. O victorie clarå pentru
Sfatul nostru: viziona¡i clipul de pe www.cositoarea.com. Ve¡i fi
motocositoare: la cositul unei suprafe¡e aproape duble a consumat uimi¡i!
cu aproape 2 treimi mai pu¡in combustibil.
Sunt diferen¡e mari în ceea ce prive¿te gradul de murdårire al Cum functioneazå Brielmaier Duo 6?
furajului: în timp ce ro¡ile din aluminiu cu crampoane sau compor- Masa de cosit este ac¡ionatå de utilajul de bazå, o cositoare de
totat extreme de bine sub aspectul protejårii solului, ro¡ile tractoru- 26 cp. A doua cositoare ata¿atå masei de cosit, serve¿te doar la
lui practic au smuls iarba cu tot cu påmânt pe por¡iunile abrupte. stabilizarea masei ¿i de aceea poate fi ¿i mai slab motorizatå.
Acest lucru a dus la o mare murdårire a furajului. Conducåtorul opereazå un singur utilaj, cel de-al doilea fiind
co-ac¡ionat sincron.
Iarba cositå cu DUO6, se întinde uniform pe lå¡ime, nu trebuie
Avantajele Brielmaier Duo 6:
întoarså. Acest lucru economise¿te, la recoltarea fânului, cel pu¡in • randament foarte mare de cosit
o etapå de lucru. • consum redus de combustibil
• protejeazå solul
Cositoarea te men¡ine în formå • calitate înaltå a furajului din cauza gradului mic de murdårire
• adaptare la sol
Motocositoarea nu are o cabinå climatizatå. Dacå acest lucru • modul uniform de a¿ezare a stratului de iarbå, astfel fânul
este un avantaj sau un dezavantaj råmâne de våzut. Cine merge în nu mai trebuie întors
urma motocositoarei trebuie sa fie bun “de picior”, va råmâne înså • siguran¡å ¿i stabilitate pe teren accidentat
mai mult timp în formå. Fermierii inventivi ¿i-au montat deja diferite • posibilitatea utilizårii cu telecomandå
sisteme de scaune pentru motocositoarea Brielmaier. E mai pu¡in Suntem convin¿i cå acest concept este de viitor ¿i cå va inspira
agricultorii så reflecte asupra posibilitå¡ilor de integrare în
de mers pe jos dacå se folose¿te telecomanda pentru DUO 6. În
exploata¡ii, mai ales cå existå oportunitå¡i extrem de atractive
func¡ie de forma terenului ¿i de denivelåri, se poate economisi privind accesarea fondurilor nerambursabile, pentru achizi¡ia
jumåtate din mersul pe jos. acestor utilaje. Mai multe detalii în PNDR 2014 – 2020.

S.C. BRIELMAIER S.R.L.


Loc. Dinde¿ti nr. 150, Jud. Satu Mare
Mobil: 0744.889.349; 0769.619.960
e-mail: molnar.costel@gmail.com
www.cositoarea.com

mai - iunie 2015 – technomarket 9


ma¿ini de plantat ¿i recoltat

RECOLTAREA MECANIZATÅ A
PLANTELOR AROMATICE
drd. ing. Adriana MUSCALU, drd. biol. Augustina PRUTEANU
INMA Bucure¿ti

Aromatic plants, used skillfully, can give flavor and color even to the most ordinary dishes. These properties are complemented
by the therapeutic ones, many of these plants having strong antioxidant effects, fighting against the dangerous free radicals.
They are responsible for numerous diseases and degenerative processes that accelerate the aging process. A healthy diet also
involves an abundant use of aromatic herbs and spices. în Romania, over the recent years, the interest shown by consumers în
the species of this kind determined the expansion of culture areas, as well as modernizing and adapting the technologies for
cultivation to the current requirements. In general, mechanized harvesting is an important preliminary condition for achieving
profitable productions. Thus, agro-technical measures, the structure of the production cycle and the varieties of aromatic plants
used should be adapted to the possibilities and needs of this type of harvesting. The machines and procedures used for mechanized
harvesting of aromatic plants în small farms are different compared to the ones în large farms.

Plantele aromatice, cunoscute ¿i sub numele de mirodeniile


lumii europene, nu trebuie så lipseascå din nici o bucåtårie
modernå. Conform observa¡iilor medicinei tradi¡ionale chineze¿ti,
plantele medicinale aromatice ¿i condimentare au energie caldå ¿i
mireasmå picantå, inducând astfel o senza¡ie de încålzire, prin care
îmbunåtå¡esc activitatea organelor din regiunea abdominalå a
corpului uman.
Mul¡i speciali¿ti în domeniu considerå cå multe dintre plantele
medicinale pot fi folosite ¿i ca plante aromatice, ¿i invers. De aceea
se folose¿te termenul generic „plante medicinale ¿i aromatice”.
Din multitudinea de plante aromatice, vom face referire la cele Fig.1 Echipamentul SVK AROMATICA Fig.2 FR 28 Culegåtor pentru busuioc
mai utilizate în România, a cåror parte utilå este compuså din
tulpinå ¿i frunze. Dintre acestea fac parte: oregano, mentå, salvie,
Din aceeasi gamå face parte ¿i echipamentul FR 28,
coriandru verde, rozmarin, busuioc, cimbru, rucola etc. (Pentru
CULEGÅTOR PENTRU BUSUIOC realizat de firma SWEERE (S.U.A.).
oregano ¿i rucola au fost uitate vechile denumiri, de ¿ovârf ¿i Acesta poate fi folosit în sere sau direct în câmp. Toate mi¿cårile
respectiv voinicicå). Toate aceste plante aromatice se recolteazå ¿i func¡iile diferite ale echipamentului sunt controlate printr-un
prin tåiere, la o anumitå înål¡ime deasupra solului. În vederea joystick ¿i un bord multifunc¡ional. Sursa de putere a echipamentu-
ob¡inerii unor produc¡ii de calitate, este important så fie cunoscutå lui este un motor de 27 CP cu 3 cilindri, råcit cu lichid, marca
perioada din dezvoltarea lor cea mai propice pentru efectuarea Yanmar. Transmisia echipamentului este hidrostaticå de tip Saur-
acestei opera¡ii. Danfoss ¿i este controlatå electronic. Func¡iile de recoltare ale
În general, recoltarea mecanizatå a plantelor medicinale ¿i aro- echipamentului sunt, de asemenea, controlate electronic de la
matice, reprezintå un factor important pentru reducerea pre¡ului de bord. Elementele principale ale echipamentului sunt aparatul de
cost al materiei prime ¿i, implicit, pentru cresterea calitå¡ii acesteia. taiere ¿i transportorul elevator. Acestea sunt realizate din o¡el
Firma ORTOMEC (Italia) realizeazå echipamentul specializat SVK inoxidabil, iar pentru banda transportoare s-a folosit PVC alimentar.
AROMATICA (fig.1) destinat recoltårii plantelor aromatice, utilizabil Culegåtorul este dotat cu un tambur ce are rolul de a înclina
pe câmp sau în sere. Echipamentul este un sistem autopropulsat plantele spre aparatul de tåiere. Viteza echipamentului este de
(pe ro¡i sau ¿enile de cauciuc), fiind dotat, în principal, cu un aparat 0-4 km/h, lå¡imea de lucru este cuprinså între 100-120cm, iar
de tåiere cu dublu cutit ¿i un transportor elevator. Pentru recoltarea înål¡imea de tåiere este de 22cm (op¡ional 31 cm sau 41 cm).
eficientå ¿i rapidå, în fa¡a echipamentului a fost amplasat un tam- Înål¡imea de tåiere se poate regla automat, din pozi¡ia de conducere
bur cu bare orizontale, care are rolul de a direc¡iona plantele cåtre a operatorului. Capacitatea de încarcare este de aprox. 250 kg, di-
sistemul de tåiere. Pozi¡ia acestuia este reglabilå ¿i, în plus, pentru mensiunile platformei sunt: 120 x 220cm iar dimensiunile de
ca barele så nu produca våtåmari plantelor aromatice, pe acestea gabarit ale ma¿inii sunt: 385 x 150 x 200cm.
sunt montate un fel de perii cu lungimea firului de aprox. 50-60 Plantele aromatice cultivate în benzi pot fi recoltate cu acest
mm. Transmisia echipamentului este hidraulicå-mecanicå cu 4 gen de echipamente, lå¡imea benzilor fiind compatibilå cu lå¡imea
trepte de vitezå, fiecare având un minim/maxim. Conducerea ¿i de lucru. În acest moment, sistemele autopropulsate destinate
comenzile se realizeazå cu ajutorul unui joystick. Viteza de lucru a recoltårii legumelor frunzoase ¿i plantelor aromatice par så fie
echipamentului este de maxim 4km/h. Sursa de putere este un foarte agreate de fermieri ¿i, ca urmare, multe companii de profil
motor Diesel cu doi cilindri, marca Kubota. Controlul înål¡imii de produc o gamå largå de echipamente de acest tip, cu particularizåri
tåiere se realizeazå cu ajutorul unor senzori. Lå¡imea de lucru este tehnice interesante. Existå, de pildå, modele dotate cu accesorii
cea a aparatului de tåiere (1,2m). pentru prelucrarea produsului sau conduse de un pilot automat.
10 technomarket – mai - iunie 2015
ma¿ini de plantat ¿i recoltat
Compania De Pietri a realizat combina autopropulsatå model FR
100 (fig.3), destinatå recoltårii mai multor tipuri de plante aroma-
tice, legume frunzoase ¿i chiar plante medicinale cum ar fi: oregano,
påtrunjel, busuioc, spanac, salatå, salvie, urzicå, mentå, levan¡icå
etc. Ma¿ina este dotatå în partea din fa¡å cu un tambur de
direc¡ionare a plantelor cåtre aparatul de tåiere ¿i un elevator, pen-
tru transportul materialului în buncar. Combina este ac¡ionatå de
un motor Diesel de 100 CP, marca John Deere, având transmisie
hidrostaticå Sauer Danfoss, cu douå trepte de vitezå (0-20 ¿i 0-35
km/h), comandate electric. Puntea fa¡å este directoare (550), în
timp ce puntea spate este fixå, cu cutie de vitezå centralå. Ambele
pun¡i au frâne cu disc în baie de ulei ¿i reductoare planetare, iar
cele 4 ro¡i sunt motrice. Cabina asigura o bunå vizibilitate ¿i confort
pentru operator, care executå manevrele de comandå ale ma¿inii
prin intermediul unui joystick multifunc¡ional. Se pot folosi mai
multe tipuri de anvelope (de lå¡imi ¿i înål¡imi diferite), în functie de
sol ¿i culturå. Aparatul de tåiere este cu dublu cu¡it, ac¡ionat
hidraulic, iar înål¡imea de lucru se regleazå din cabinå, pe display. Fig.6– Culegåtor HT-Kuma
Lå¡imea de lucru a combinei este de 2.05 m. Ridicatorul poate fi
cu degete escamotabile (pentru produse înalte ¿i mai pu¡in delicate)
sau cu bandå de cauciuc (pentru produse scurte ¿i delicate) cu dis-
pozitiv automat de deplasare a produsului recoltat. Podeaua bun-
carului este dotatå cu 2 lan¡uri, ce asigurå mi¿carea continuå a
materialului. Lan¡urile sunt ac¡ionate printr-un reductor de la un
motor hidraulic. Ampatamentul combinei este 2,59m, iar dimensi-
unile de gabarit sunt 7,40x2,40x3,40m. Masa combinei cu
buncårul gol este de 4650 kg. Descårcarea buncårului pentru mode-
lul FR 100 se face la nivelul solului. Combina se produce ¿i în vari-
anta FR 100 Special (fig. 4) care permite descårcarea buncårului
la o înål¡ime de pânå la 3,8 m direct în camionul transportor. Masa
combinei FR100 Special cu buncårul gol este de 4950 kg, celelalte
caracteristici sunt identice cu cele ale combinei FR 100.

Fig.7–Culegåtor HT-Kuma P

Culegåtorul HT-Kuma (fig.6) taie materialul de recoltat, pe care


apoi îl transportå ¿i îl descarcå în container / sac de colectare.
Degetele de pe laterale limiteazå lå¡imea brazdei ¿i direc¡ioneazå
plantele spre aparatul de tåiere. Lå¡imea standard de tåiere este
de 800mm. În lucru, HT-Kuma „încalecå” cultura, distan¡a între ro¡i
Fig.3 Combina autopropulsatå FR 100 Fig.4 Combina FR 100 Special fiind reglabilå între 1250-1500mm. Înål¡imea de tåiere este
reglabilå între 40 ¿i 400 mm. Operatorul merge în spatele culegå-
torului, utilizând ghidoanele reglabile. În transport, la deplasarea
pe distan¡e mai mari, echipamentul se trage, pentru a låsa libere
ro¡ile de transport. Banda transportoare (specialå pentru horticul-
turå) este ac¡ionatå în lucru de la ro¡ile de transport, numai când
echipamentul este împins. Când echipamentul este tras (la mers
înapoi), ro¡ile sunt libere, nu mai transmit mi¿care transportorului.
Cadrul este zincat, pentru o între¡inere facilå. Motorul de ac¡ionare
este tip Husqvarna Zenoah GL3LH-EZ, pe benzinå, cu cilindreea de
Fig 5 Combina BONINO SPECIAL 22,5 cm3, råcit cu aer. Masa echipamentului este de 35 kg, iar di-
mensiunile de gabarit la utilizare sunt: 2350x1390x1100 mm.
Culegåtorul HT-Kuma P (fig.7) este o variantå a modelului
Combina autopropulsatå FR100 a fost conceputå pentru a analizat anterior. El este dotat cu un sistem de direc¡ionare a
råspunde cerin¡elor producåtorilor de plante aromatice, pre¡ul de plantelor cåtre aparatul de tåiere. Lå¡imea de lucru (tåiere) este de
cost ridicat reflectând performan¡ele ¿i calitatea. Chiar ¿i în ¡årile 800 mm (op¡ional 1200 mm) iar distan¡a între ro¡i este de 1130
dezvoltate acest utilaj este achizi¡ionat ¿i utilizat de grupuri sau aso- mm (optional 1500 mm). Masa echipamentului este de 51 kg. Com-
cia¡ii de fermieri, cooperative etc. pania a realizat ¿i un sistem de autopropulsie, ce se bazeazå pe 2
Firma Bonino (Italia) produce combina autopropulsatå BONINO motoare electrice ¿i 2 baterii. Acest sistem poate fi montat pe multe
SPECIAL (fig. 5) cu aceea¿i destina¡ie ca modelul De Pietri. BONINO dintre culegåtoarele produse de firmå.
SPECIAL nu are tambur de direc¡ionare a plantelor, urmând ca Agricultura ecologicå este în plinå dezvoltare în România, iar cul-
acesta så fie compensat printr-o vitezå de lucru corespunzåtoare. tivarea plantelor aromatice este o afacere care poate aduce profit,
Caracteristicle tehnice ale ma¿inii sunt decise împreunå cu clientul, în condi¡iile în care numårul fermierilor ce activeazå pe acest seg-
în func¡ie de solicitårile specifice ale acestuia. ment este încå redus. De aceea, înfiin¡area culturilor de plante aro-
Firma Jenquip (Noua Zeelanda) produce echipamente u¿oare, matice pe baze stiintifice ¿i mecanizarea lucrårilor agricole care
de putere ¿i capacitate micå. Dintre acestea unele modele pot fi acum se executå manual (de exemplu, recoltarea) poate garanta
folosite ¿i pentru recoltarea plantelor aromatice. ob¡inerea unor produc¡ii de calitate, deci profitabile.
mai - iunie 2015 – technomarket 11
ma¿ini de plantat ¿i recoltat

HEDERELE COMBINELOR ACTUALE


DE RECOLTAT CEREALE
dr.ing. Gheorghe IVAN
INMA Bucure¿ti

The article presents the main characteristics and performances of two platforms which equips the current cereal harvester
combines produced by John Deere and Claas companies.

Combinele actuale de recoltat cereale sunt combine de mare


productivitate, unele recoltând 80-100 tone/orå. Hederele acestor
combine trebuie så asigure debite de alimentare de circa douå ori
mai mari decât valoarea productivitå¡ii combinei. Vå prezentåm în
continuare principalele caracteristici ¿i performan¡e ale celor mai
noi hedere produse de firmele John Deere ¿i Claas.

Hederele Seriei 600 R ale combinelor firmei JOHN DEERE

Inversor de mi¿care de mare putere (80 CP)


pentru deblocarea alimentårii

Fig.1 - Hederul 620 R, produs de firma John Deere


(sursa: prospecte firma John Deere)

Degete escamotabile intercalate în zona spirelor pentru mårirea debitului de


transport al melcului de alimentare

Cuplarea hidraulicå si electricå se face cu o singurå manetå

Separatoare de recoltå pliabile pentru u¿urarea


transportului pe drumurile pubice

Senzori pentru sistemul HEADERTRAK

Fig. 2 - Componentele specifice hederelor Seriei 600


Placa intermediarå elevator central-heder oferå posibilitatea reglårii platformei
(sursa: prospecte firma John Deere)
sus-jos cu +/- 9 0 si rota¡ia acesteia cu +/- 4 0

12 technomarket – mai - iunie 2015


ma¿ini de plantat ¿i recoltat
Caracteristicile tehnice ¿i func¡ionale ale hederelor Seriei 600R
sunt prezentate în tabelul urmåtor:

lå¡ime de lucru - m 4,3; 4,85; 5,5; 6,1; 6,7; 7,6; 9,14

înål¡imea de tåiere - mm -120 …+1500

reglaj unghi platformå cu solul +/- 9 0

unghi rota¡ie heder fa¡å de axa


+/- 4 0
centralå

tura¡ie aparat de tåiere - rpm 510


Sprijin suplimentar al melcului alimentare ¿i rabator în zona centralå a hederului

diametru interior melc - mm 410

diametru exterior melc - mm 660

distan¡a melc apqrat tåiere - mm 545 - 715

diametru rabator - mm 1100

numår bare rabator 6

tura¡ie rabator
14-30; 22-50
(roata 13 sau 21 din¡i) - rpm
Platforma de tåiere poate fi prelungitå pentru påioase
cu 20 cm, iar pentru rapi¡å cu 50 cm
ac¡ionare rabator electrohidraulicå cu transmisie finala cu lan¡

sistem control înål¡imea de tåiere


op¡ional
HEADERTRAK

Alte caracteristici:
• convertizorul de mi¿care al aparatului de tåiere este cu
mi¿care epiciclicå (tip Schumaker), care func¡ioneazå practic fårå
vibra¡ii;
• lamele de tåiere sunt cu autocurå¡ire ¿i pot fi u¿or de înlocuit;
• sistemul op¡ional HEADERTRAK asigurå controlul automat al
înål¡imii platformei ¿i înclina¡iei laterale, atunci când recoltarea se
face în pantå sau pe teren denivelat.

Hederele tip Vario ale combinelor firmei CLAAS Reglarea pozitiei råzuitorilor melcului alimentare se realizeazå din
exteriorul hederului
Datoritå momentelor ¿i for¡elor mari de ac¡ionare a organelor
Fig.3 - Componente specifice hederului tip Vario al combinelor firmei Claas
de lucru, la hederele tip Vario cu lå¡ime mare de lucru se folosesc (sursa: prospecte firma Claas)
transmisii hidrostatice si convertizoare de mi¿care de tip
Schumaker cuplate cu cardane pe ambele pår¡i ale hederelor ¿i spri- Alte caracteristici:
jin suplimentar pentru melcul alimentare ¿i pentru rabator în zona
centralå a acestora. • lå¡imi de lucru: 5,46-11,97 m;
• transmisie rabator: motor hidrostatic+transmisie cu lan¡;
• tura¡ie rabator: 8-60 rpm;
• sisteme automate de recoltare: GPS PILOT ¿i CRUISE PILOT;
• urmårirea terenului: sistem AUTOCONTUR comandat de
LASER PILOT, montat dreapta-stânga heder.

Fig.4 - Reglajele hederelor tip Vario pentru urmårirea terenului în plan


Transmisie hidrostaticå ¿i convertizoare de mi¿care de tip Schumaker cuplate cu transversal ¿i longitudinal
cardan prevåzut cu cuplaj de siguran¡å (sursa: prospecte firma Claas)

mai - iunie 2015 – technomarket 13


echipamente pentru irigat, stropit, erbicidat

MAT Craiova – Ma¿ini de stropit


Today, we are the only national manufacturer of agricultural and multifunctional tractors. The specialization in the production
of equipments, machines and implements for the agricultural farms, industry, constructions and mining or local administrations,
places us on the first place in the top of the largest internal manufacturers. At the same time, we offer to our clients over 5,000
spare parts, and with the CNC machinery, we offer service for the processing of pieces made by cutting, bending or embossing
and mechanical processing. In addition, through the sector dedicated to metallic constructions, we fabricate squint, welded
enclosures, bunkers and tanks for the companies that work in the field of high technicality.

Din cele mai vechi timpuri, lupta cu buruienile a constituit o pre- noi specii din flora spontanå localå sau a unor buruieni din alte
ocupare principalå a omului pentru asigurarea hranei prin protec¡ia zone geografice.
culturilor agricole. Plecând de la premisa combaterii eficiente a buruienilor,
Paralel cu dezvoltarea agriculturii, sortimentul buruienilor s-a MAT Craiova vine în întâmpinarea producåtorilor agricoli cu o serie
diversificat continuu ¿i s-a adaptat la noile condi¡ii impuse de de ma¿ini de stropit pentru culturile de câmp: MEP500, MET1000,
tehnica agricolå. Rezultanta acestor permanente adaptåri se evi- MET2000.
den¡iazå aståzi prin marea capacitate de supravie¡uire a buruie- Ma¿ina de erbicidat semipurtatå MET2000 este destinatå pen-
nilor, ca ¿i prin dinamica ce existå în interiorul comunitå¡ilor tru administrarea pe suprafe¡ele de tratat sau pe plante, a unor
formate de anumite specii, aceastå dinamicå eviden¡iindu-se prin picåturi de lichid con¡inând substan¡e active pentru combaterea
apari¡ia de biotipuri mai adaptate, prin modificarea continuå a dåunåtorilor, bolilor, buruienilor (erbicidare), îngrå¿are extraraticu-
structurii cantitative ¿i calitative a îmburuienårii, prin includerea de larå a plantelor, stimularea dezvoltårii plantelor.
14 technomarket – mai - iunie 2015
echipamente pentru irigat, stropit, erbicidat
Ma¿ina se folose¿te pentru stropit în culturile de câmp, ¿i lucreazå în agregat cu tractoare minim 65 CP, având pompa ac¡ionatå de la
priza de putere a tractorului prin intermediul unui cardan.
Ma¿ina face parte din categoria ma¿inilor de stropit cu volum redus ¿i mediu de lichid distribuit la hectar (50-600 l/ha).
Pulverizarea solu¡iilor se face hidraulic.

Tipul instala¡iei semipurtatå

Lå¡imea de lucru [m] max 18

Capacitatea rezervorului [l] 2000

Capacitate rezervor spålare instala¡ie[l] 200

Norma de lichid [l/ha] 97,5 min / 546 max

02 F110 galben;
Tip duze 03 F110 albastru;
04 F110 ro¿u.

Fine¡ea de pulverizare [μm] 150-450

Tip pompå ZETA 140.1 C


putere [CP] 6,7
tura¡ie [rot/min] 550
debit max. [l/min] 130
presiune max. [bar] 20

Presiunea de lucru [bar] 2–4

Distribuitor cu 5 cåi

Înål¡imea minimå a rampei fa¡å de sol [mm] 550

Productivitatea [ha/sch] 25-30

MAT Craiova
Bld. Decebal, nr. 111, Craiova, Jud.: Dolj, România
Tel.: 0251 / 439 234; Fax: 0251 / 435 421
E-mail: office@matcraiova.ro
Web: www.matcraiova.ro
mai - iunie 2015 – technomarket 15
silozuri, celule de depozitare

DEPOZITAREA ªI PÅSTRAREA
SEMINºELOR DE CEREALE ªI PLANTE
TEHNICE ÎN CADRUL FERMELOR AGRICOLE
dr. ing. Påun Ani¿oara, dr. ing. Vi¿an Alexandra Liana,
drd. ing. Ciobanu Valeria, ing. Bunduchi George
INMA Bucure¿ti

The cereal and technical plant seed storage and preservation represents strictly topical issues for Romanian agriculture,
subject that must be addressed with professionalism and involving all stakeholders in solving them. More and more grain producers,
especially small producers represented by the agricultural farmers, prefer to keep the harvest for: later capitalization, for their
own consumption or as seeding material, without assuming the burden of keeping unaltered the cereals biological characteristics,
to meliorate the cereals cultural value, to perform appropriate treatments upon the seeding material against diseases and pests.
For this reasons it is necessary that the seed storage and preservation technology to be optimized in order to meet the requirements
of cereal producers and to reduce/eliminate the factors that influence seed material deterioration and create optimal conditions
for long-term storage.

În România påstrarea ¿i depozitarea cerealelor ¿i plantelor perioade de timp. Durata påstrårii produselor agricole depinde de
tehnice se realizeazå în moduri diferite fa¡å de ¡årile din Comuni- o multitudine de factori, cum ar fi: factorii tehnici - calitatea izola¡iei
tatea Europeanå. Aceastå varietate a sistemelor de depozitare ¿i termice, gradul de tehnicizare ale spa¡iului de stocare ¿i conservare;
påstrare utilizate în România se datoreazå urmåtoarelor consi- factorii climaterici – condi¡iile atmosferice care în ultimul deceniu
derente: tipul de proprietate a terenurilor agricole; formelor de sunt din ce în ce mai imprevizibile (umiditatea relativå, temperatura
exploatare ¿i structura terenurilor arabile pe principalele specii de mediului ambiant, accesul aerului în masa de semin¡e, etc.); factorii
cereale ¿i plante tehnice; tipul tehnologiilor de manipulare ¿i geografici – zona de amplasarea buncårelor; factori economici –
depozitare a semin¡elor de cereale, gradul de utilare ¿i perspec- raportul calitate/pre¡ vânzare-cumpårare, dar ¿i strategici.
tivele de dezvoltare a spa¡iilor de depozitare ¿i påstrare, etc. Procesul de depozitare ¿i påstrare depinde ¿i de forma sub care
Dupå procesul de recoltare, produsele agricole (semin¡e, fructe, se depoziteazå produsul (boabe, ¿tiule¡i, etc.), de specia de culturå
legume, etc.) nu pot fi utilizate direct în diferite scopul påstrårii, depozitatå, precum ¿i de starea masei de semin¡e (gradul de
consumului, procesårii industriale, comercializårii, material de maturitate; umiditatea; gradul de våtåmare a semin¡elor recoltate
însåmân¡are, etc., deoarece con¡in impuritå¡i (resturi vegetale, mecanic; gradul de infestare cu dåunåtori, etc.).
semin¡e buruieni, alte corpuri, etc.) precum ¿i produse våtåmate. Având în vedere faptul cå România are un poten¡ial ridicat din
Astfel înainte de a primi o anumitå destina¡ie, este necesar ¿i punct de vedere agricol, cå strategiile Europene ¿i na¡ionale încu-
obligatoriu, ca produsele recoltate så fie supuse opera¡iilor de rajeazå agricultura intensivå ¿i sustenabilå, ¿i cå marii producåtori
curå¡ire ¿i sortare.
urmåresc introducerea pe pia¡a europeana de produse de calitate
Marii fermieri care de¡in silozuri de cereale urmåresc eliminarea
superioarå atât din punct de vedere biologic cât ¿i tehnologic,
impuritå¡ilor, semin¡elor de buruieni ¿i spårturilor din masa de
Institutul Na¡ional de Cercetare - Dezvoltare pentru Ma¿ini ¿i in-
cereale înainte de depozitare prin efectuarea opera¡iilor de
stala¡ii destinate agriculturii ¿i Industriei Alimentare – INMA
precurå¡ire, curå¡ire ¿i separare. Aceste opera¡ii reduc ¿i chiar
Bucure¿ti a avut ¿i are preocupåri în domeniul tehnologiilor de
eliminå influen¡ele negative exercitate de impuritå¡ile din masa de
preprocesare (curå¡irii ¿i sortårii semin¡elor), depozitare ¿i
cereale, ¿i totodatå asigurå: cre¿terea puritå¡ii produsului, condi¡ii
mai bune de påstrare, reducerea volumului de transport ¿i depo- conservare a cerealelor dar plantelor tehnice.
zitare, conservarea calitå¡ilor nutritive pe timp îndelungat, Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor ¿i cerin¡elor fermelor agri-
eliminarea deprecierii valorii biologice. coli, respectiv micilor producåtori – categorie fermieri predominantå
Prezen¡a semin¡elor de buruieni în masa de semin¡e poate duce în România, institutul INMA a realizat instala¡ia pentru stocarea ¿i
la degradarea materialului semincer în timpul depozitårii, deoarece conservarea cerealelor, prezentatå în fig.1.
acestea au o umiditate mai mare ¿i creeazå focare de încingere, Aceastå instala¡ie complexå ¿i modernå, este destinatå
astfel se genereazå un mediul propice apari¡iei mucegaiurilor, cerealelor påioase (grâu, orz, secarå), porumbului, leguminoaselor
microorganismelor ¿i dåunåtorilor, care altereazå calitatea ¿i oleaginoaselor, specii cu mare pondere în ansamblul produc¡iei
semin¡elor. Spårturile, semin¡ele nedezvoltate sau våtåmate au o agricole realizate în fermele mici ¿i mijlocii. Instala¡ia poate asigura
rezisten¡å scåzutå ¿i pot fi u¿or atacate de mucegaiuri ¿i dåunåtori, precurå¡irea cerealelor ¿i aerarea lor în timpul stocårii.
ele devenind un factor de alterare a semin¡elor depozitate. Instala¡ia de stocare ¿i conservare ISC10, are urmåtoarea
Doi factori importan¡i care trebuie lua¡i în considerare este componen¡å: transportor cu melc; grup precurå¡ire; celulå de de-
starea masei de semin¡e ¿i ac¡iunea factorilor externi, factori care pozitare; instala¡ie pneumaticå mobilå de transport semin¡e; in-
influen¡eazå procesele fiziologice ¿i fizice care stau la baza proiec- stala¡ie mobilå de aerare; instala¡ie electricå comandå ¿i control ¿i
tårii sistemelor ra¡ionale de depozitare ¿i conservare pe diferite un distribuitor de semin¡e.
16 technomarket – mai - iunie 2015
silozuri, celule de depozitare
impuritå¡ilor ¿i un dozator de produs de tip ecluzå. Rolul func¡ional
al grupului este de a separa prin aspira¡ie impuritå¡ile u¿oare, com-
ponentele feromagnetice, insectele ¿i de a dirija materialul
precurå¡it spre instala¡ia de transport pneumatic. Cadrul metalic al
grupului sus¡ine toate componentele acestuia ¿i permite
amplasarea instala¡iei mobile de transport pneumatic pe trei laturi,
conferind o mare flexibilitate în alegerea direc¡iei de transport a
produsului precurå¡it. Legåtura între evacuarea separatorului în
cascadå ¿i instala¡ia mobilå de transport pneumatic se realizeazå
cu ajutorul unei ecluze rotative care are rol de dozator cât ¿i de
protec¡ie împotriva aspirårii prafului din separator. Ecluza este
ac¡ionatå de un moto-reductor vertical.
Instala¡ia mobilå de transport pneumatic cuprinde un ventilator
radial mono-aspirant prevåzut cu un confuzor cu clapetå montat pe
aspira¡ia ventilatorului, care permite reglarea parametrilor
func¡ionali. Pe orificiul de refulare a ventilatorului este montat un
primitor de produs ¿i un tub flexibil ce asigurå transportul materi-
alului precurå¡at de la grupul de precurå¡ire la distribuitorul de
produs montat pe celulå.
Celula/buncårul poate fi demontabil ¿i are formå cilindricå.
Pere¡i acesteia sunt realiza¡i din tablå zincatå ondulatå ce
alterneazå cu pere¡i perfora¡i tot din tablå zincatå, pentru a asigura
aerarea naturalå a produsului depozitat. La partea superioarå, în
interiorul celulei, este montat un con care asigurå distribu¡ia
uniformå a produsului în celulå ¿i jurul coloanei centrale de aerare.
Coloana centralå de aerare este o construc¡ie metalicå, cilindricå,
realizatå din tablå perforatå iar la baza acesteia se aflå un racord
ce permite cuplarea ei la instala¡ia mobilå de aerare. Pe suprafa¡a
lateralå a celulei sunt prevåzute racorduri pentru recoltarea probelor
¿i pentru controlul temperaturii. U¿a de vizitare este prevåzutå cu
un racord pentru descårcarea celulei. Debitul de produs la descår-
carea celulei poate fi controlat prin ac¡ionarea unui ¿ibår montat pe
racordul de pe u¿å. Încårcarea celulei se face pneumatic, pe la
partea superioarå a acesteia, iar descårcarea face prin cådere
liberå, în saci sau într-un transportor elicoidal. Atunci alimentarea
cu produs a fost finalizatå, orificiul de admisie în celulå este
acoperit cu o membranå de cauciuc ce are rol de protec¡ie. În mod
similar, racordul de cuplare la instala¡ia mobilå de aerare va fi
obturat în cazul nefunc¡ionårii instala¡iei, împiedicând astfel påtrun-
derea în interiorul celulei a rozåtoarelor sau a surselor de depreciere
a produsului stocat.
Instala¡ia mobilå de aerare este asemånåtoare instala¡iei de
transport pneumatic, dar are al¡i parametri constructivi ¿i func¡i-
onali. La refulare este montatå tubulatura pentru aerare a celulei.
Cadrul ventilatorului este mobil ¿i permite deplasarea cu u¿urin¡å
în situa¡ia când instala¡ia de aerare este utilizatå pentru un flux ce
prevede aerarea mai multor celule, maxim 7 buncåre.
Instala¡ia electricå de comandå ¿i contor, cuprinde un tabloul
Fig.1. Instala¡ie pentru stocarea ¿i conservarea cerealelor ISC10, de alimentare ¿i comandå pentru toatå instala¡ia (sistemul de
realizatå de INMA. comandå electric, partea de comandå a sistemele de ac¡ionare,
semnalizåri vizuale ¿i butoane de comandå). Panoul de comandå
Transportorul înclinat cu melc are înål¡ime reglabilå ¿i este
con¡ine butoanele de pornirea ¿i oprirea utilajelor din componen¡a
mobil, pentru a fi deplasat cu u¿urin¡å la diverse puncte de lucru ¿i
instala¡iei ¿i un buton ciupercå pentru avarie. Cuplarea ¿i decu-
pentru a fi integrat cu u¿urin¡å în cadrul fluxului tehnologic (la
plarea tensiunii de alimentare se realizeazå cu ajutorul unui între-
înål¡imea guri de alimentare a grupului de precurå¡ire sau la descår- rupåtor automat montat pe peretele lateral al tabloului. Alimentarea
carea celulei). Capacitatea de transport poate fi reglatå prin inter- instala¡iei electrice se face de la re¡ea trifazatå 380 V/ 50 Hz,
mediul unui ¿ibår pozi¡ionat în partea inferioarå a transportorului. puterea totala instalata fiind de 8,6 kW. De asemenea, echipa-
Rolul acestui transportor este acela de a prelua produsele vrac ¿i mentul electric asigurå protec¡ia la scurtcircuit (prin siguran¡e
le introduce în grupul de precurå¡ire. La partea superioarå este fuzibile) ¿i protec¡ie la suprasarcinå (prin relee termice).
prevåzut cu un dispozitiv de protec¡ie a motorului electric în cazul Caracteristici tehnice: capacitatea celulei este de 10,5 t;
înfundårii instala¡iei în aval de transportor. capacitatea de precurå¡ire a instala¡iei este de 2,2 t; dimensiunile
Grupul de precurå¡ire are in componen¡å: un separator în de gabarit ale instala¡iei (lxLxH) 7140x6750x4780 mm ¿i masa
cascadå cu ventilator propriu, un ciclon pentru decantarea totalå 2400 kg.
mai - iunie 2015 – technomarket 17
sere ¿i solarii

TEHNOLOGII MODERNE UTILIZATE


PENTRU CULTURA LEGUMELOR ÎN
SPAºII PROTEJATE
ing. Ion GRIGORE, dr. ing. Cristian SORICÅ, dr. ing. Aurel DANCIU,
dr. ing. Valentin VLÅDUº
INMA Bucure¿ti

Vegetables play an essential role in human rational nutrition, because of their nutritive value and especially the high content
of vitamins and minerals. In this context, appears the need for expansion in extra season of the fresh vegetable consumption, in
order to provide the nutrients, much needed in a balanced diet. Considering these premises, the vegetable cultivation in
greenhouses and solariums can be a viable solution to meet demand for vegetables in extraseason. This paper presents a brief
overview of modern technologies used for growing vegetables in greenhouses and solariums.

Uniunea Europeanå este al doilea mare producåtor mondial ¿i în vederea måririi produc¡iei de legume timpurii atât de necesare
un mare consumator de legume ¿i fructe. Oferta de legume pe pia¡a pe pia¡a internå, dacå ¡inem cont de faptul cå importurile acestora
UE se asigurå, prioritar, din interiorul acestui spa¡iu, statele medi- reprezintå un procent foarte mare din produsele existente la ora
teraneene ¿i Olanda fiind cele mai mari producåtoare de legume ¿i actualå pe pia¡å. În acest context, pentru mårirea produc¡iilor de
citrice. Produc¡ia de legume ¿i fructe de¡ine circa 17% în totalul legume solu¡ia idealå ar fi mårirea suprafe¡elor de sere ¿i solarii
produc¡iei agricole a Uniunii Europene. controlate cu sisteme moderne,automatizate astfel incat sa fie asig-
Consumul mediu zilnic de legume recomandat de Organiza¡ia urate conditiile optime pentru o dezvoltare corespunzatoare a
Mondialå a Sånåtå¡ii este de cca. 400 grame, acest nivel atingându- plantelor. La fel de importanta este valorificårea rezultatelor
se în majoritatea statelor membre. Realizarea unui consum satis- cercetårii din domeniile geneticii ¿i ameliorårii, agrochimiei,
fåcåtor constituie un obiectiv important în viitor pentru biochimiei, fiziologiei ¿i protec¡iei plantelor.
îmbunåtå¡irea structurii alimenta¡iei popula¡iilor din statele membre
ale UE, ca element al unui model de consum durabil. În alimenta¡ia
ra¡ionalå, dupå cum aratå numeroasele cercetåri, locul legumelor
¿i fructelor este bine stabilit, tocmai datoritå bogå¡iei de elemente
nutritive din partea lor comestibilå. Trebuie avut în vedere cå
alimenta¡ia ra¡ionalå presupune ¿i asigurarea unor produse curate,
nepoluate ¿i necontaminate.
În condi¡iile unor produc¡ii interne fluctuante inregistrate în
România în ultimii ani în acest sector, se constatå cå pia¡a de profil
are poten¡ial de saturare în sezon. În acest context apare nevoia
justificatå de extindere în extrasezon a consumului de legume în
stare proaspatå în vederea echilibrårii cererii ¿i ofertei de astfel de
produse. ºinând seama de aceste premise, legumicultura realizatå
în sere ¿i solarii poate constitui o solu¡ie viabilå pentru satisfacerea
cererii de legume în extrasezon.
Conform datelor statistice furnizate de Institutul Na¡ional de
Statisticå, în anul 2013, suprafa¡a cultivatå cu legume în sere ¿i
solarii, se situa la valoarea de 3422 ha (aprox. 1,32 % din suprafa¡a
totalå cultivatå cu legume în România), produc¡ia ob¡inutå fiind de
112.222T (aprox. 2,83 % din produc¡ia totalå de legume în
România). Speciali¿tii români din legumiculturå considerå cå
suprafe¡ele cu sere ¿i solarii ar trebui så se tripleze în urmåtorii ani,
pentru a acoperi consumul intern de legume ¿i a asigura cantitå¡i
sporite la export. Potrivit datelor statistice, România se aflå pe un
loc coda¿, neonorabil, la produc¡ia medie de legume, cu numai 12-
16 t/ha ¿i o produc¡ie totalå de aproape 4 milioane T, comparativ
cu alte state europene.
Datoritå noilor tehnologii de culturå, care asigurå condi¡ii optime
de temperaturå, umiditate ¿i luminå, necesare dezvoltårii plantelor
leguminoase, pe tot parcursul anului, în sere se pot cultiva patru-
cinci culturi. Calitatea superioarå a culturilor poate fi ob¡inutå da-
toritå mediului corespunzåtor controlat. Serele din profile metalice
fabricate la ora actualå, atât în stråinåtate cât ¿i în România Fig. 1 - Serå acoperitå cu folie transparentå de polietilenå-(solar)
(Fig. 1), reprezintå o bunå oportunitate pentru agricultorii autohtoni (www.seretransilvania.ro)

18 technomarket – mai - iunie 2015


sere ¿i solarii
Sera reprezintå o construc¡ie specialå din structuri metalice, cu • irigare primarå în timpul etapei de însåmân¡are a buta¿ilor
acoperi¿ ¿i pere¡i din sticlå sau material plastic (policarbonat) pen- sau a plantelor tinere;
tru adåpostirea ¿i cultivarea plantelor care nu suportå frigul. Prote- • råcorirea plantelor tinere în sezonul cald.
jarea legumelor cu ajutorul foliei de polietilenå, este o metodå
accesibilå, care asigurå o protectie ¿i o dezvoltare în condi¡ii optime
a plantelor. Serele ajutå plantele så creascå într-un mediu controlat,
furnizând temperatura constantå, cantitatea de apå ¿i nutrien¡ii
necesari culturii, cantitatea de luminå, aer/ventilare, umiditate ¿i
CO2 optimå, iar datorita efectului de serå, necesarul de energie
consumatå pentru încålzire este mult redus.
Fig. 3 – Microaspersoare
O serå performantå trebuie dotatå cu sisteme de irigare auto- (http://www.mantzaris.ro)
mate, cu senzori de umiditate, ventila¡ie automatå, trape manuale
sau automate, panouri solare (op¡ional), încålzire cu gaz ¿i pompe
de cåldurå. De asemenea, iluminatul artificial al serei presupune Sistemele de irigare prin picurare (Fig. 4 ¿i 5) realizeazå dis-
adaos de luminå de care au nevoie plantele pentru a se dezvolta în tribuirea pe suprafa¡a de culturå a unor cantitå¡i reduse de apå într-
perioada de iarnå, atunci când intensitatea scazutå a luminii o perioadå îndelungatå de timp. De asemenea, sunt folosite cu
naturale scade ritmul de cre¿tere al plantelor. succes atât în câmp deschis cât ¿i în spa¡ii protejate. Irigarea prin
În categoria factorilor de mediu cu influen¡å majorå asupra pro- picurare se va ini¡ia la câteva såptåmâni de la irigarea initiala prin
cesului de cre¿tere a plantelor, amintim: lumina, temperatura ¿i microaspersie, la încheierea etapei de plantare ¿i atunci când sis-
umiditatea. temul radicular s-a extins suficient cât så se afle în raza de
Lumina naturalå este asiguratå în perioada septembrie – aprilie acoperire a aspersorului.
prin curå¡irea sticlei, pentru a asigura o cantitate cât mai mare de
luminå. Începând din luna mai se reduce insola¡ia prin stropirea
sticlei cu emulsii opacizante (cu huma, creta sau slam 20%).
Temperatura în sere trebuie asigurata la minim 16 grade C
noaptea ¿i între 18-22 grade C ziua, în func¡ie de seninåtatea ceru-
lui. În perioda fructificårii temperatura aerului trebuie så fie cuprinså
între 22 ¿i 25 grade C.
Umiditatea solului nu trebuie sa scadå sub 65% din capacitatea
de câmp a apei. Umiditatea relativå a aerului în serå se men¡ine
între 55-70%.
În serele moderne, sistemele de monitorizare ¿i control al venti-
la¡iei, iriga¡iei ¿i fertilizårii, aduc un aport considerabil la ob¡inerea
unor recolte bogate. Fig. 4 – Tub de picurare
Aerisirea în sere se intensificå atunci când temperatura în aer (http://www.easyfarm.ro)
depå¿e¿te 20 grade C, ¿i se continuå în toate zilele de varå. Pentru
dirijarea con¡inutului de CO2, aerisirea se face pe duratå scurtå
atunci când temperatura este mai scåzutå. În zilele cålduroase se
aerise¿te puternic, pentru ca temperatura så nu depå¿eascå 30 de
grade.
Pentru circula¡ia unui curent de aer constant reciclat în serå ¿i
pentru dispersia cât mai uniformå a umiditå¡ii ¿i cåldurii în jurul
plantelor, sunt folosite ventilatoare (Fig. 2). Acestea prezintå urmå-
toarele avantaje:
• distribuie omogen aerul cald;
• asigurå o temperaturå omogenå;
• eliminå norii de umiditate ¿i previne uscarea frunzelor;
• reduc aportul de cåldurå în serele deschise; Fig. 5 – Bandå de picurare
(http://www.agricomag.ro)
• contribuie la ob¡inerea unor recolte de înaltå calitate.

Fertilizarea în sere ¿i solarii este necesar a fi realizatå mai intens


¿i cu doze mai mari de îngrå¿åminte, datoritå procesului de irigare
mai intens, care determinå un proces continuu de spålare în
adâncime a substan¡elor u¿or solubile. În sere, cantitå¡ile de
îngrå¿åminte sunt mai mari decât în solarii, datoritå poten¡ialului de
produc¡ie mai ridicat al cultivårilor, udårii mai abundente ¿i valorilor
Fig. 2 - Ventilator
(http://www.top.pro/ro) diferite ale luminii ¿i temperaturii. Prin fertilizare se asigurå îm-
bunåtå¡irea regimului de nutri¡ie al plantelor, restituirea substan¡elor
extrase din sol sau din substraturile de culturå, mobilizarea unei
Irigarea în sere ¿i solarii se realizeazå cu ajutorul sistemelor pår¡i din rezervele de substan¡e mai greu accesibile, ce se gåsesc
pentru irigare prin microaspersie ¿i picurare. Aceste sisteme oferå în sol ¿i îmbunåtå¡irea însu¿irilor fizice ¿i biologice ale solului.
solu¡ii optime pentru utilizarea pe culturile în sol sau substrat. În ultima perioadå se pune foarte mult accentul pe o fertilizare
În cazul sistemelor de irigare prin microaspersie (Fig. 3), apa de ra¡ionalå a culturilor de legume, ceea ce presupune folosirea com-
iriga¡ie (pompatå direct din surså, canal deschis sau dintr-o re¡ea binatå a îngrå¿åmintelor organice cu cele minerale, în cantitå¡i su-
de presiune) este pulverizatå în aer sub formå de picåturi foarte ficiente ¿i echilibrate, care så asigure aprovizionarea optimå a
fine, care cad pe plante sub formå de ploaie. Aceste sisteme sunt plantelor cu substan¡e nutritive ¿i sporirea treptatå a nivelului de
recomandate pentru debit mic de apa ¿i presiune mica de lucru, fertilitate a solului.
atât la culturi în câmp deschis cât ¿i spa¡ii protejate, având urmå- Fertilizarea ra¡ionalå a solului se face în condi¡ii de eficien¡å
toarele recomandåri de utilizare: economicå maximå, fårå a produce efecte negative asupra solului
• pregåtirea solului înainte de plantare/însåmân¡are; ¿i asupra calitå¡ii comerciale ¿i valorii alimentare a plantelor. Se
mai - iunie 2015 – technomarket 19
sere ¿i solarii
asigurå o calitate mai bunå a legumelor ca: aspect, mårime,
colora¡ie ¿i uniformitate.
Stabilirea necesarului de îngrå¿åminte în sere ¿i solarii se face
prin douå metode:
• prin recoltarea probelor de sol, pentru a asigura necesarul la
nivele optime ¿i a evita dezechilibrul dintre substan¡ele minerale.
Aceste analize se fac în func¡ie de fiecare culturå în parte;
• în func¡ie de grupa cåreia apar¡in plantele, se vor stabili
pår¡ile din plantå ¿i epoca de recoltare a probelor de organe
vegetative.
Pentru refacerea rezervei de materie organicå din sol, se impune
aplicarea periodicå a îngrå¿åmintelor organice. Acestea prin des-
compunere asigurå substan¡ele nutritive de bazå necesare nutri¡iei
minerale. Îngrå¿åmântul organic are un efect prelungit în sol (2-4
ani), astfel cå pânå la o nouå fertilizare de bazå cu îngrå¿åminte
organice, se vor aplica anual ¿i în cursul vegeta¡iei îngrå¿åminte
minerale în propor¡iile cerute de specia cultivatå.
Toamna se recomandå fertilizarea de bazå cu îngrå¿åminte
organice ¿i îngrå¿åmintele minerale mai greu solubile- superfosfat
¿i o parte din sarea potasicå. În sere, cantitatea de îngrå¿åminte
organice este de 80-100 t/ha, iar în solarii este de 60-80 t/ha.
Primåvara se vor aplica îngrå¿åmintele mai u¿or solubile: azotat Fig. 7 - Generator de aer cald
de amoniu, sare potasicå etc. (www.seretransilvania.ro)
Prima fertilizare se face odatå cu semånatul sau plantatul
legumelor. Are ca scop asigurarea corespunzåtoare a nutri¡iei
plantelor în primele 20-30 zile de la råsårire sau plantare.
Pentru realizarea unei temperaturi constante pe toata durata
sezonului rece, serele ¿i solariile trebuiesc dotate cu generatoare
de cåldurå, care utilizeazå diferite surse de energie: biomasa, gaz
natural sau GPL, motorinå sau cårbune.
Centrala pe biomaså (Fig. 6) realizeazå încålzirea în interiorul
serelor ¿i solariilor prin arderea unor materii solide de origine natu-
ralå, precum coji de semin¡e, porumb mårun¡it ¿i chiar tocaturå de
lemn sau rumegu¿.
Generatorul de aer cald (Fig. 7) func¡ioneza cu ajutorul unei tur-
bine care impinge aerul pe lângå cuva de ardere ¿i pe lângå schim-
båtorul de cåldurå al generatorului, de unde se preia cåldura
produså, care mai apoi este degajatå în spa¡iul de încålzit.
Încålzitoarele pe bazå de gaz natural/GPL/motorinå fårå ex-
haustare (Fig. 8), nu sunt prevazute cu co¿ de fum, gazele arse fiind
distribuite în serå. Avantajul fa¡å de celelalte tipuri de generatoare
de cåldurå, este reprezentat de aportul de CO2 necesar plantelor, Fig. 8 - Încålzitor fårå exhaustare
având posibilitatea de a cre¿te produc¡ia cu pânå la 20% pe pe- (www.seretransilvania.ro)
rioada folosirii.
Pentru o eficientizare cât mai ridicatå ¿i obtinerea unor produc¡ii
mari ¿i de calitate a legumelor timpurii, serele ¿i solariile pot fi
dotate cu sisteme de automatizare computerizatå, care u¿ureazå
controlul diferitelor echipamente din zona de cre¿tere, oferind
mediul perfect pentru culturå.

Concluzii
Culturile în spa¡ii protejate s-au extins pe plan mondial, în ul-
timul timp existând preocupåri ¿i în ¡ara noastrå pentru dezvoltarea
acestui sector. Exploatarea culturilor în spa¡ii protejate prezintå o
serie de avantaje:
• se ob¡in produc¡ii de legume proaspete atât în sezon cât ¿i
în extrasezon;
• se ob¡in produc¡ii foarte mari raportate la unitatea de
suprafa¡å;
• se asigurå o folosire permanentå a for¡ei de muncå, fårå
pauze tehnologice în cursul anului.
• culturile sunt ferite de intemperii, ob¡inerea produc¡iei fiind
mult mai sigurå;
• permite o e¿alonare mai bunå a produc¡iei pe o perioadå mai
mare de timp;
Fig.6 - Centralå pe biomaså • Solariile, ca ¿i serele, permit o folosire intensivå a
(www.seretransilvania.ro) suprafe¡elor de teren prin culturi succesive ¿i asociate.
20 technomarket – mai - iunie 2015
sisteme pentru industria alimentarå

TEHNOLOGIE DE DESCUSCUTARE
A CERALELOR ªI SEMINºELOR
dr. ing. Vi¿an Alexandra-Liana, dr. ing. Påun Ani¿oara,
drd. ing. Ciobanu Valeria Gabriela
INMA Bucure¿ti

Dodder separation technology gas a great importance, for nation and international agriculture and food industry, because
implementing this machine in the grains and seeds technological process can eliminate one of the most dangerous parasitic
weeds, respectively dodder seeds, that have a wide spreading range and an amazing breading power. After applying dodder
separation process is obtained a product with a high purity level, which can reach the highest quality standards, and it can be
capitalized either as raw material for the food industry, either as seed material.

“La nivel global, invazia biologicå este recunoscutå ca fiind una cu piliturå de fier ce capåtå proprietå¡i feromagnetice. Procesul
dintre cele mai mari amenin¡åri la adresa diversitå¡ii biologice, a tehnologic de descuscutare poate så includå un numår minim de 2
economiei ¿i sånåtå¡ii umane” ¿i reprezintå un factor de risc major treceri a materialului prin ma¿inå, caz în care gradul de contaminare
având in vedere faptu cå activitå¡ii de comercializare a semin¡elor a semin¡elor este foarte scåzutå, dar în practicå acest proces se
sa intensificat. Din aceste considerente a fost elaboratå legisla¡ia repetå de pânå 4 ori pentru ca så elimine toate semin¡ele din
de carantinå care apoi a fost implementatå ¿i în România, în scopul material.
stopårii råspândirii lor peste grani¡ele.
O problemå importantå cu care se confruntå agricultura
româneascå o reprezintå gradul ridicat de îmburuienare, îndeosebi
dezvoltarea buruienilor parazite care afecteazå calitatea produc¡iei
culturilor agricole (culturilor de plante leguminoase, culturilor de
plante furajere perene); sånåtatea animalelor atunci cînd ele sunt
prezente în materialul furajer; cât ¿i flora ¿i fauna spontanå.
Deoarece România are un poten¡ial agricol ridicat, care se
urmåre¿te de a fi valorificate aplicând strategiile de dezvoltare
Europene prin implementarea unei agriculturii intensive ¿i suste-
nabile, strategii care sunt adoptate ¿i sus¡inute la nivel na¡ional,
încurajând marii producåtori de cereale ¿i semin¡e så introducå pe
pia¡a europeanå produse de calitate superioarå atât din punct de
vedere biologic cât ¿i tehnologic.
Tehnologia de descuscutare are rolul de a diminua ¿i elimina
prezen¡a semin¡elor de buruieni din masa de cereale ¿i semin¡e,
care poate conduce la degradarea materialului recoltat în timpul
depozitårii (deoarece acestea au o umiditate mai mare ¿i creeazå
focare de încingere care genereazå un mediul propice apari¡iei
mucegaiurilor, microorganismelor ¿i dåunåtorilor). Un rol secundar
al acestei tehnologii este acela de a eliminå prezen¡a spårturilor,
semin¡ele sau cerealele subdezvoltate sau våtåmate deoarece
acestea au rezisten¡å scåzutå ¿i pot fiind u¿or atacate de muce-
gaiuri ¿i dåunåtori, devenind la rândul lor un factor de alterare a
semin¡elor ¿i cerealelor depozitate. De asemenea, ma¿ina de
decuscutat poate fi destinatå procesatorilor ¿i sta¡iilor de selectare
a semin¡elor de trifoliene, pentru a aplica metodele de combatere
¿i controlul integrat al buruienilor parazite din materialul semincer
¿i reducerea semnificativå a gradului de contaminare a culturilor
agricole.
Aceastå tehnologie este foarte des utilizatå la nivel
interna¡ional, iar una dintre cele mai reprezentative ma¿inii de
descuscutare este cea de la firma Petkus din Germania, una dintre
cele mai importante firme producåtoare e ma¿inii de preprocesare
a cerealelor ¿i semin¡elor. Modelul K 590, prezentat în fig.1, este
recunoscut la nivel european, principiul de func¡ionare a acestei
ma¿ini, se bazeazå pe atrac¡ia unui câmp electro-magnetic generat
de un singur tambur rotativ asupra semin¡elor de cuscutå acoperite Fig. 1. Ma¿ina de descuscutat K 590 –Petkus

mai - iunie 2015 – technomarket 21


sisteme pentru industria alimentarå
ºinând cont de contextul actual Institutul Na¡ional de Cercetare O altå varintå constructivå este modelul MD 400, prezentat în
- Dezvoltare pentru Ma¿ini ¿i Instala¡ii destinate agriculturii ¿i fig. 3, ce are o construc¡ie modularå: sistemul de pregåtirea a
Industriei Alimentare – INMA Bucure¿ti a avut ¿i are preocupåri în amestecului (buncar de alimantare, sisitem de amestecare, trans-
domeniul tehnologiilor de preprocesare (curå¡irea, sortarea,
portor înclinat melcat, dozator de apå, dozator de pulbere de fier),
descuscutarea), condi¡ionare, depozitare ¿i påstrare a cerealelor ¿i
semin¡elor în condi¡ii optime. Astfel au fost realizate douå ma¿ini sistemul de descuscutare (cadru frontal, sistemul de distributie a
de descuscutare, ma¿ina MDS si MD 400, care func¡ioneazå pe materialului de lucru, separatoarele magnetice ¿i sistemul de dis-
acela¿i principiu dar diferå din punct de vedere constructiv tribu¡ie) ¿i un sistem de comandå ¿i control (panou de comandå,
(utilizeazå doi tamburi magnetici, pentru a optimiza procesul de sisteme de reglare a parametrilor de lucru, etc.).
descuscutare), al gabaritului ¿i al gradului de automatizare. Buncårul de alimentare este prevåzut cu o sitå pe toatå
Prima ma¿inå de descuscutat realizatå în România este ma¿ina
suprafa¡a de alimentare care are rolul de a re¡ine paielor sau alte
MDS, fig. 2,ce a fost proiectatå ¿i realizatå astfel încât så fie
integratå în hale cu dimensiuni mici, respectiv pentru micii producå- corpuri stråine grosiere în ma¿inå ¿i de un sisitem de reglare a deb-
tori agricoli, din acest motiv tot fluxul tehnologic (de la alimentare, itului de semin¡e/cereale cu ajutorul unui ¿iber antrenat de un
amestecare ¿i separare magneticå) este dispus pe verticalå iar ¿urub cu pas fin ¿i a unei riglete, astfel debitul minim de func¡ionare
reglajele sunt efectuate manual. a ma¿inii este de 70 kg/h ¿i cel maxim de 450 kg/h.
Amestecåtorul materialului de lucru este realizat doi melci cu
palete reglabile, a¿eza¡i în paralel. Pozi¡ia paletelor poate fi stabilitå
în func¡ie de debitul de alimentare a buncårului. Capacul sistemului
de amestecare este prevåzut cu 3 orificii: unu pentru alimentare cu
materie primå, altul pentru umectare ¿i ultimul pentru alimentare
cu pulbere de fier (pulbere care se depune pe suprafa¡a exterioara
a semin¡elor de cuscutå). Sistemul de distribu¡ie a amestecului, ce
este alimentat cu ajutorul transportorului înclinat, este distribuit pe
masele vibratoare, care în prealabil sunt reglate în func¡ie de tipul
caracteristicile amestecului. Separatoarele magnetice preia mate-
rialul uniform distribuit ¿i îl antreneazå într-o mi¿care de rota¡ie.
Semin¡ele de culturå, respectiv semin¡ele cu tegument lucios, se
deta¿eazå de tambur la un moment dat ¿i sunt direc¡ionate cåtre a
doua maså vibratoare pentru a se repeta procesul de separare.
Semin¡ele de cuscutå sunt atrase de magne¡i ¿i sunt direc¡ionate
spre sistemul de colectare. Tamburii magnetici sunt prevåzu¡i cu
peri rotative care au rolul de a desprinde pulberea de fier ¿i
semin¡ele pe care s-a depus pulberea feromagneticå. Colectorul de
semin¡e de cuscutå este prevåzut cu site pentru a recupera pilitura
de pe suprafa¡a semin¡elor de cuscutå.
Procesul de lucru al acestei ma¿ini MD 400 este influen¡at de
gradul de contaminare a materialui destinat separårii (ce trebuie
cunoscut inaintea introducerii materialului in ma¿inå) precum ¿i a
caracateristicilor bilogice (umiditate, dimensiune, calitatea
suprafetei externe, etc.). În func¡ie de ace¿ti parametrii se regleazå
ccantitatea de apa administrata, temperatura acesteia, cantitatea
de pilitura, mesele vibratorii ¿i viteza de rotatie a tamburilor
Fig.2. Ma¿ina de decuscutat MDS, INMA
magnetici.
Separarea amestecului de semin¡e se face in 5 sorturi. În sortul
A sunt colectate semin¡ele/cerealele din cea de a doua separare
¿i are cel mai mic con¡inut de semin¡e de buruieni, Sortul B este
colectat tot de la a doua separare unde sunt colectate semin¡e
bune ¿i o parte mai mare de cuscutå, acest material mai poate fi
introdus o datå în ma¿ina de descuscutare pentru a reduce din pird-
eri. Sortul C, D ¿i E sunt colectate semin¡ele din prima trecere care
au fost atrase de tamburul magnetic superior. Semin¡ele din sortul
C au un con¡inut ridicat de semin¡e de cuscutå ¿i spårturi, sortul D
colecteazå pulberea de fier de pe semin¡ele de cuscutå ce au fost
desprinse de pe tamburul magnetic cu ajutorul periei rotative iar în
sortul E cunt colectate semin¡ele de buruieni, respectiv de cuscutå.
Principalele caracteristici tehnice ale ma¿inii de descuscutat
sunt: productivitatea pânå la 400 kg/h, numårul tamburilor mag-
netici monta¡i în cascadå este 2; diametrul/ lå¡imea tamburilor F
410 / 450 mm; puterea instalatå 2,7 kW; dimensiunile ma¿inii
(lxLxH) 3500x820x2580 mm; masa utilajului 655 kg; materialului
Fig.3. Ma¿ina de decuscutat MD 400, INMA. este separat în 5 sorturi (semin¡e curate, semin¡e ce pot fi reintro-
22 technomarket – mai - iunie 2015
sisteme pentru industria alimentarå
duse în procesul de separare pentru a mic¿ora pierderile de mate-
rial, recuperarea pulberi de fier, semin¡e sparte + cuscutå + impu-
ritå¡i ¿i semin¡e de cuscutå).

www.technomarket.ro
Pentru a asigura criteriile de calitate, respectiv zero semin¡e de
cuscutå în materialul separat, cerealel sau semin¡ele trebuie så fie
trecut de minim 2 ori prin ma¿ina de descuscutare, iar parametrii
de func¡ionare trebuie regla¡ii în func¡ie de gradul de contaminare.
Aceastå tehnologie este recomandat a fi utilizatå în incinte închise
pentru ca procesul de separare så nu fie influen¡at de parametii
externi (temperaturå, vânt, umiditate, etc.), iar aceasta poate fi
integratå cu succes în fluxul tehnologic de preporcesare a
semin¡elor ¿i cerealelor, respectiv curå¡irea ¿i sortarea.
Aceastå tehnologie poate fi utilizatå ¿i de producåtorii agriculi
ecologici deoarece calitatea materialului semincer este superioarå
¿i se reduc seminificativ costurile de între¡inere a recoltelor ¿i cel
pe substan¡e fitosanitare (erbicide, insecticide, ciuperici ¿i muce-
gaiuri) ¿i are unefect benefic asupra calitå¡ii solului (se reduce
fenomenul de tasare, se poluare cu semin¡e de buruinei, de poluare
cu îngrå¿åminte li substan¡e fitosanitare) ¿i a apelor subterane
(scaderea gradului de contaminare a apelor subterane).
Aceste preocupåri sunt de real interes în ¡årile dezvoltate eco-
nomic ¿i se pune un mare accent pe men¡inerea sub control a
råspândirii buruienilor parazite în teritoriul agricol ¿i utilizarea
tehnologiilor ecologice integrate pentru a evita riscurile de poluare
a mediului care sunt infleun¡ate de tipul tehnologiiloe agricole uti-
lizate, de gradul de deteriorare a solului (cre¿terea pericolului eroz-
iunii) ¿i reducerea semnificativå a fertilitå¡ii acestuia.
Impactul acestei tehnologii de descuscutare este foarte ridicat
atât din punct de vedere economic, social cât ¿i al mediului. Im-
pactul socio-economic este vast: crearea oportunitå¡iilor de dez-
voltarea economicå a zonelor cu poten¡ial agricol ridicat (producerea
de cereale ¿i semin¡e de calitate superioarå) ¿i zootehnic (produc-
erea materialeor furajere cu calitate nutritivå ridicatå); produsele
obtinute så aibe o valoare ridicatå pe piatå ¿i mårirea perioadei de
comercializare; produsele ob¡inute pot påtrunde ¿i pe pia¡a euro-
peanå, deoarece calitatea acestora corespunde celor mai înalte
standarde; crearea/men¡inerea locurilor de muncå în cadrul firmelor
producåtoare de cereale ¿i semin¡e datoritå utlizårii unei tehnologii
performante ¿i integrarea acestei în liniile tehnologice de preproce-
sare; reducerea costurilor agricole datoritå reducerea numårului de
lucråri de inte¡inere a culturilor, de combare a dåunåtorilor ¿i de
prelucrare a solului; oferå posibilitatea producåtorilor de a introduce
pe piatå produse biologice care la momentul actual au o mare
cåutare pe plan interna¡ional. Impactul asupra mediului a acestei
tehnologii este minim, deoarece: se eliminå semin¡ele buruienilor
parazite din culturi (agricole, furajere, perene, legumicole, floricole,
etc) ¿i asigurarea unui material de calitate superioarå ce poate fi
valorificat ca produs agro-alimentar ¿i ca material semincer; reduc-
erea gardului de contaminare a culturilor ¿i cre¿terea productivitå¡ii,
datoritå numårului mic de semin¡e de buruieni para¡ite în materialul
semincer dezvoltarea plantelor de culturå nu mai intrå în competi¡ie
cu plantele para¡ite ¿i condi¡iile de dezvoltare ¿i rodire se îm-
bunåtå¡esc; reducerea gradului de poluare a solului cu substan¡e
chimice fito-sanitare; reducerea gradului de tasare, compactare ¿i
eropziune a solului; reducerea contitå¡ilor de semin¡e de plante
parazite în solurile cultivate; reducerea gradului de contaminare a
aerului cu substan¡e firosanitare, praf ¿i noxe produse de tehnologi-
ile agricole; precum ¿i reducerea riscului de contaminare a apelor,
florei spontane, rezerva¡iilor ¿i siturilor cu plante parazite atunci
cînd se aflå proximitatea culturilor agricole.
mai - iunie 2015 – technomarket 23
sisteme pentru industria alimentarå

ECHIPAMENTE DESTINATE
SORTÅRII MERELOR
dr.ing. Lucre¡ia POPA, drd. George LAZÅR
drd.ing. Vasilica ªTEFAN,drd. ing. Albert PETCU
INMA Bucure¿ti

Fruits are horticultural products that are characterized by active enzymatic processes and high perishability due to high water and
sugar content. These features entail the need for rapid processing, preserving special conditions because of their predisposition to
rapid deterioration. în apples conditioning technology highlights the work of sorting them by size, called calibration. Worldwide there
have been developed various equipment for this technology, leading to the development of highly complex machines that can do
sorting by surface defects or in-depth as fruit color, firmness, ripeness, food, etc. These are industrial equipment, consequently,
suited to the sort of quantities of apples and therefore the cost price is extremely high. Their acquisition is not profitable, în terms of
small fruit production, return on investment is impossible to create than a very long time.

Conditionarea este operatia tehnologica prin care se creeazå Ma¿inile de sortat fructe trebuie så asigure o precizie ridicatå
sorturi omogene de fructe, cu aceea¿i culoare, formå, mårime, de sortare ¿i un grad redus de våtåmåri mecanice pentru orice soi
stare fitosanitarå, grad de integritate ¿i de maturare. prelucrat. Precizia pe fiecare frac¡ie sortatå trebuie så fie de 10%
Condi¡ionarea constå în: presortare, sortare, spålare, periere, fructe din frac¡iile alåturate, iar fructele dintr-o frac¡ie så nu difere
lustruire, ceruie, tratare pentru distrugerea microflorei epifite. dimensional, unele de altele, cu mai mult de 4...6 mm, pentru
Sortarea se face par¡ial sau total, în timpul recoltårii ¿i dupå. asigurarea unei uniformitå¡i dimensionale corespunzåtoare. În
Sortarea este o opera¡ie foarte importantå care presupune prezent, în ¡årile europene, ca ¿i în normativele noastre, pentru ma-
separarea fructelor dupå calitatea ¿i/sau mårimea/greutatea lor. joritatea fructelor ¿i legumelor, drept criteriu de calitate pentru
Sortarea pe calitate are în vedere, aspectul general al fructului ¿i fructele de aceea¿i naturå din frac¡iile sortate, se ia diametrul
se efectueazå automatizat, cu ajutorul unor echipamente foarte de ecuatorial maxim.
complexe. Sortarea manualå are loc în cazul unor produc¡ii mici de
fructe (fig.1). SOLUTII CONSTRUCTIVE DE ECHIPAMENTE PENTRU
SORTARE DUPÅ DIMENSIUNI
Calibrarea înseamnå sortarea produselor horticole dupå dimen-
siuni ¿i se face în general mecanizat ¿i partial manual, caz în care
se utilizeazå o truså de inele sau ¿abloane de calibrat.
Ma¿inile de sortat fructe dupå dimensiuni, diferite constructiv,
sunt mai simple, au siguran¡å mare în exploatare ¿i de aceea au
cåpåtat cea mai largå råspândire. Aceste ma¿ini efectueazå
sortarea fructelor ¿i legumelor, îndeosebi dupå diametrul lor, ¿i mai
rar dupå forma alungitå, deoarece majoritatea fructelor care se
sorteazå sunt de formå sfericå sau foarte apropiatå de aceasta.
Sortarea fructelor se face dupå diametrul lor ecuatorial maxim
(Dmax).
Dupå aceea¿i caracteristicå are loc sortarea ¿i pe acele organe
de lucru cu fante la care se realizeazå orientarea fructelor de-a
Fig. 1 - Aspect din timpul sortårii selective lungul fantei prin, deplasarea relativå a acestora fa¡å de organul de
sortare (ex. fante variabile, divergente, de tip transportor cu benzi,
cu palpatoare, cu role cu suprafa¡a elicoidalå ¿i de tip transportor
cu maså conicå-carusel).
Pe tipurile de organe de sortare cu fante, pe care nu se
realizeazå orientarea fructelor, sortarea are loc, în general, dupå
dimensiunea minimå (denumitå grosime) a fructelor.
Pe plan mondial existå numeroase firme care produc echipa-
mente de sortare dupå dimensiuni. Aceste echipamente sunt de tip
industrial, au o complexitate mare ¿i un pre¡ de cost pe måsurå.
Echipamentul opto-electronic de sortare dupå mårime OMS-250
(Firma FRUMAC-Olanda) (fig. 3) are o capacitate de sortare de 2000
kg/h. Realizeazå sortarea dupå dimensiuni utilizând camere optice.
• Precizie de 1 mm.
• Viteza maximå de sortare: 3 cupe/sec/linie.
Fig. 2 - Aspect din timpul sortårii dupå masa fructului • Disponibilå cu 2 linii de sortare.
24 technomarket – mai - iunie 2015
sisteme pentru industria alimentarå
Caracteristici tehnice
• Grupe dimensionale de sortare:
• < 60 mm;
• 60…65 mm
• 65…70 mm;
• 70…75 mm;
• 75…80 mm;
• 80…85 mm;
• > 85 mm.
• Capacitatea maximå de lucru orarå: 250...290 kg/h;
Fig. 3 - Echipamentul OMS-250 (FRUMAC Olanda) • Masa proprie echipament: cca. 300 kg
Echipamentul are trei zone principale de sortare: în partea din
Op¡ional, poate face sortarea dupa maså, culoare ¿i/sau
fa¡å sunt colectate merele destinate a fi consumate dupå proce-
defecte exterioare. Are precizie mare, datoritå posibilitå¡ii de a efec-
sare, în zona centralå sunt colectate merele pentru consum direct
tua pânå la 10 imagini/produs.
care au dimensiuni între 60...85 mm iar în partea posteriorå sunt
Echipament optic de sortare dupå mårime ¿i/sau maså OMS
colectate merele cu dimensiuni de peste 85 mm, care au o
470 (fig. 4)
propor¡ie mai micå în masa totalå. Echipamentul are ca organe
Sortator cu cupe computerizat, destinat sortårii produselor prin
active val¡uri profilate, care sunt dispuse la un unghi corespunzåtor
utilizarea camerelor de filmare ¿i a celulelor de cântårire.
ob¡inerii grupelor dimensionale dorite. Val¡urile sunt reglabile, prin
• Viteza maximå: 3 cupe/sec/linie.
modificarea unghiului modificându-se dimensiunile fantelor create
• Precizie: aprox. 1 mm
între val¡uri. Pe masa de colectare se pot colecta merele pe grupe
dimensionale, pozi¡ia separatoarelor de pe masa de sortare
putându-se modifica, în func¡ie de propor¡ia dimensionalå a
merelor.

ECHIPAMENTE DE SORTARE DUPÅ CULOARE, DEFECTE,


FERMITATE, GRAD DE VÅTÅMARE
Pe plan mondial existå echipamente de sortare dupå culoare,
defecte, fermitate, grad de våtåmare.
Echipamentul PowerVision (Firma Aweta-Olanda) (fig. 6) face
sortare dupå: culoare, marime, formå ¿i defecte.
Fig. 4 - Echipament optic de sortare dupå mårime OMS 470
Este o instala¡ie foarte performantå ce permite utilizatorului så
utilizeze standarde de calitate diferite în scopul încadrårii fiecårui
• Lå¡ime mare a benzii transportorului pentru a asigura produs într-o claså de calitate. În acest fel, fructele care nu cores-
u¿urin¡a la manipulare, chiar ¿i la capacitatea maximå de lucru; pund caracteristicilor din standardele specifice sunt automat selec-
• Gama de sortare: tate ¿i îndepårtate. Avantajul este cå echipamentul eliminå
• Diametru: 35...120 mm subiectivismul ochiului uman. Se va face astfel o sortare omogenå,
• Lungime: 40...145 mm pe baza cerin¡elor standardului integrat.
• Capacitate: pânå la ± 1000 kg/h/linie PowerVision3D utilizeazå camere de filmare. Este capabilå så
• Precizie ridicatå datoratå celor 10 imagini/produs. detecteze ¿i så furnizeze informa¡ii despre imperfec¡iunile fructelor.
• Op¡ional poate face sortarea dupå maså, culoare ¿i/sau Se pot identifica în¡epåturi ale insectelor, zgârieturi, defecte
defecte externe. datorate fenomenelor meteo, vânåtåi, ¿.a. Distinge diferite nuan¡e
I.N.M.A. Bucure¿ti a avut preocupåri pentru realizarea unui de culori, defecte frecvente: cicatrici de mici dimensiuni, începând
echipament de sortare dupå dimensiuni (fig. 5). de la 0,5 mm, utilizând rezolu¡ia performantå a camerei de filmare,
iluminarea de tip LED ¿i peste 100 parametri care pot fi måsura¡i.
Recunoa¿te forme individuale, cum ar fi neregularitå¡i sau forme
asimetrice. Sorteazå fructe cu dimensiuni de pânå la 140 mm,
viteza de sortare: 8 fructe/sec/linie.

Fig. 5 - Echipament destinat sortårii merelor dupå dimensiuni

Echipamentul (fig. 5) realizeazå sortarea la sta¡ionar, putând fi


amplasat în cadrul depozitelor fermierilor mici ¿i mijlocii. Are gabarit
redus, fåcând posibilå utilizarea acestuia în spa¡ii mici de lucru. Fig. 6 - Echipamentul PowerVision 3D (Aweta-Olanda)

mai - iunie 2015 – technomarket 25


sisteme ecologice

INTREºINEREA CULTURILOR
ECOLOGICE DE PLANTE MEDICINALE
ªI AROMATICE drd. biol. Augustina PRUTEANU, drd. ing. Adriana MUSCALU
INMA Bucure¿ti

The return to nature, and especially to the remedies it offers, is a tendency that was strongly felt during the last years. According
to data from W.H.O., over 80% of the world population is currently using medicinal plants, this percentage constantly increasing. The
growing interest for these plants was not generated only by traditional phytotherapy, but also by the fact that they are a rich source
of biologically active substances. For this reason, the cultivation of medicinal plants in an organic system is emerging. Maintaining
crops in general also implies the control of weeds, which, in recent years, has become a big challenge for conventional agriculture
systems. Compared to those, in organic agriculture systems this is even more difficult, not having the possibility to apply herbicides.
Nevertheless, the principle is the same, meaning that weed competition must be prevented, in the purpose of obtaining maximum
crop yields. Of course this principle also applies to organic medicinal plant crops, implying synchronization between the moment of
removing weeds using adequate physical methods and the so called “critical period for weed competition”.

Managementul buruienilor nu este în general o sarcinå u¿oarå,


în agricultura ecologicå fiind chiar mai dificilå, mai ales în zonele în
care mâna de lucru este deficitarå, iar pre¡urile nu sunt accesibile.
Buruienile perene sunt dificil de controlat ¿i cer o abordare speci- Fig. 1 - Prå¿itoare cu degete tip Kress
ficå. În agricultura ecologicå sunt permise doar metodele fizice de
combatere ce se bazeazå pe mai multe tehnici diferite ce se aplicå
buruienilor, cum ar fi: îndepårtarea manualå, smulgerea, cosirea,
înåbu¿irea cu mulci, combaterea termicå (ardere, radia¡ii etc), com-
baterea mecanicå. Prå¿itul buruienilor este una din lucrårile ce se
pot executa cu cultivatorul. Cu acest tip de echipament se mai pot
executa: lucrarea de pregåtire a solului pentru semånat, deschiderea Fig. 2 - Mod de ac¡ionare prå¿itoare cu
rigolelor, încorporarea în sol a îngrå¿åmintelor sau afânarea solului. degete
În urma trecerii unui cultivator peste câmp, principala cauzå a mor-
talitå¡ii buruienilor, este sufocarea prin îngropare completå sau
par¡ialå. Deasemenea cultivatorul smulge buruienile, expunându-le
radåcina la suprafa¡a solului. Alte ac¡iuni includ ruperea contactului
dintre rådåcini ¿i sol, ruperea plantelor ¿i diminuarea rezervei de
semin¡e (pentru buruienile anuale) sau scåderea propagårii semin¡elor Fig. 3 - Cultivator comun îmbunåtå¡it
(pentru buruienile perene). Ac¡iunea cultivatorului este mai eficientå
în sol uscat. Dacå apar precipitå¡ii dupå utilizarea cultivatorului, efi-
cacitatea opera¡iei scade, deoarece unele buruieni î¿i pot reveni. Uti-
lizarea cultivatorului în soluri umede provoacå formarea de bulgari sau
compactarea solului, favorizând råspândirea buruienilor perene. Alt tip de organe care ac¡ioneazå în apropierea plantelor sunt cele
În general echipamentele tip cultivator pot fi împår¡ite în trei tipuri de tip co¿ de plivit (fig.4) realizate de firma Buddingh (USA). Organele
în func¡ie de zona de ac¡iune a organelor active: cultivatoare între de lucru tip co¿ de plivit sunt realizate din sârmå de arc de 1/4 inch.
rânduri, cultivatoare lângå rânduri ¿i cultivatoare între plantele de pe
rând. Adâncimea optimå de lucru este în general de 3 cm. Ea poate
fi ajustatå prin intermediul sistemului de ridicare al tractorului sau cu
ajutorul ro¡ilor de reglare a adâncimii de lucru, ata¿ate de cadrul cul-
tivatorului. Cultivatoarele ce ac¡ioneazå între rândurile de plante sunt
Fig 4 - Co¿uri de plivit tip Buddingh
binecunoscute, fiind dotate cu organe active clasice (rigide sau vibra-
toare), destinate combaterii mecanice a buruienilor. Cultivatoarele
se aleg cu aceea¿i lå¡ime de lucru ca a ma¿inii de plantat utilizate.
Pentru cre¿terea eficien¡ei cultivatorului, mai ales a celor uti-
lizate pentru culturile ecologice de plante medicinale, au fost con-
cepute diverse tipuri de organe active prietenoase plantelor.
Acestea se alåturå organelor active comune, ac¡ionând în Fig. 5 - Cultivator cu co¿uri de plivit tip
apropierea plantelor fårå a le produce våtåmåri. Kress
Compania Kress & Co (Germania) a conceput ni¿te organe ac-
tive de tip prå¿itoare cu degete (fig.1), realizate din cauciuc, care
sunt pozi¡ionate de o parte ¿i de alta a plantei, ac¡ionând asupra
buruienilor proaspåt germinate, într-o zonå de neatins pentru or-
ganele active comune (fig.2). Prå¿itoarele cu degete tip Kress pot
fi montate pe orice cultivator comun, în fa¡å sau spate (fig.3), Fig. 6 - Co¿ de plivit cu lå¡ime ajustabilå
sporindu-i eficien¡a. Viteza de lucru pentru aceste organe de lucru
este cuprinså între 4-15 km/h. Cele mai mici (φ=26 cm) sunt reco-
mandate pentru distante între rânduri mai mici de 35 cm.
26 technomarket – mai - iunie 2015
sisteme ecologice
Fiind trase pe sol, ele se rotesc cu o vitezå determinatå de viteza
tractorului. Modelul are douå axe orizontale perpendiculare pe axa
tractorului, pe care sunt montate co¿urile de plivit. Între axe existå o
Fig 10 - HOAF Weedstar 50i
transmisie cu lan¡, pentru a måri viteza roatoarelor din spate.
Primul set de co¿uri (axa din fa¡å) slåbe¿te/dislocå solul, în
timp ce al doilea set îl pulverizeazå, favorizând smulgerea buruie-
nilor tinere. Firma Kress & Co. specializatå în echipamente pentru
combaterea buruienilor, realizeazå o gama largå de echipamente
dotate cu cosuri de plivit de lå¡ime fixå (14, 16, 18, 21, 26 24, 28,
33, 38 cm) în fig.5, sau cu lå¡ime reglabila (22-28 cm, 24-32 cm,
26-36 cm, 28-40 cm, 30-44 cm, 32-48cm), în fig.6. Pentru acest
tip de organe de lucru adâncimea de lucru este de 2-4 cm, iar viteza
de lucru este de 3-12 km/h.
Plivitul buruienilor prin ardere cu flacårå este indicat så se
Fig. 11 - Echipamentul HOAF KB1,5
foloseasca primåvara devreme, pentru a le elimina din patul germi-
nativ ¿i de a da posibilitatea plantelor medicinale så råsarå fårå
dificultate. Repetarea tratamentului slåbe¿te ¿i diminueazå
depunerea de nutrien¡i, mai ales în rådåcinile buruienilor perene.
Ultimul tratament este indicat så se aplice dupå perioada de
cre¿tere a buruienilor. Acesta va deteriora semin¡ele ¿i frunzele
buruienilor, determinând pentru acestea o cre¿tere tardivå ¿i
greoaie în primåvara urmåtoare.
Dintre firmele de profil, Reinert (Germania) produce mai multe
Fig.12 - Echipamentul HOAF Twin Sprite
tipuri de echipamente pentru plivitul buruienilor la suprafa¡å cu
flacårå. Cele utilizate în fermele agricole pot fi alimentate de la
butelii de gaz lichefiat (al cåror numår diferå în func¡ie de lå¡imea Echipamentul HOAF Weedstar 50i (fig. 10) are o lå¡ime de lucru
de lucru) sau de la un rezervor de gaz lichefiat (300 l). Echipa- de 2 x 500 mm dispozitiv foarte flexibil. Pentru a preveni consumul
mentele sunt de tip tractat, cu posibilitå¡i de reglare a înål¡imii de inutil de gaz ambele capete ale arzåtorului pot lucra independent ¿i
lucru. Fiecare model are capacul de protec¡ie la cåldurå, realizat din pot fi reglate lateral cu pânå la 500 mm, prin intermediul unui
o¡el inoxidabil, iar panourile laterale sunt reglabile în înål¡ime. mecanism secundar. În combina¡ie cu suflante de aer se ob¡ine un
Aprinderea arzåtorului se realizeazå electric cu ionizare de control. efect maxim. Echipamentul HOAF KB1,5 (fig.11) este utilizat pentru
Pentru modele A511HF (fig.7) lå¡imea de lucru este de 1,5-2,0 m, tratarea solului. Pentru cå arzåtoarele sunt dispuse pe o lå¡ime
pentru modele A2000HF, (fig.8), aceasta este de 1,5-6,0 m. mare de lucru (1,5 m), ac¡iunea lor poate distruge semin¡ele, muce-
gaiurile, sporii ¿i bacteriile din sol, realizând sterilizarea acestuia.
Echipamentul HOAF Twin Sprite (fig.12) este destinat arderii buruie-
nilor dintre rânduri. Fiecare arzåtor are o lå¡ime de lucru de 250
mm ¿i poate fi pornit / oprit în mod independent. Înål¡imea arzå-
toarelor este reglabilå. Echipamentul poate fi dotat cu 4, 6 ¿i 8 arzå-
Fig. 7 - Echip. Reinert – A511HF
toare, care pot fi echipate cu un scut de vânt pentru a minimiza
influen¡ele meteorologice.
Pentru o combatere mecanicå eficientå a buruienilor din culturile
ecologice se pot folosi ¿i sisteme automate specifice agriculturii de
precizie. Acestea se bazeazå pe o camerå foto/ digitalå cuplatå la
un calculator, care identificå ¿i analizeazå pozi¡ia fiecårei plante din
culturå. Calculatorul controleazå un element prin care se variazå
pozi¡ia sau viteza organului activ ce ac¡ioneazå asupra buruienilor.
Fig. 8 - Echip. Reinert – A2000HF Sistemele sunt eficiente (98%), dar scumpe.
Pe lângå multitudinea de utilaje specializate destinate comba-
terii buruienilor din culturile ecologice, implicit ¿i din cele de plante
medicinale, se utilizeazå ¿i metode consacrate de preventie a
„concuren¡ei buruienilor“. Acestea se referå la: cresterea ratei la
semånat, eventual semånatul în benzi al plantelor medicinale,
respectiv acoperirea zonei dintre rândurile de plante, innåbu¿ind
buruienile. Aceastå acoperire se poate realiza utilizând straturi
Fig. 9 - Echipament SW900DH ¿i biodegradabile din ingrå¿åminte verzi (mulci verde), ce îmbogå¡e¿te
capete de aplicare
solul cu nutrien¡i sau din paie, frunze, scoar¡a de pin, plante medi-
cinale ce au fost supuse procesului de distilare etc., care
Firma Weedtechnics (Australia) produce modelul SW900DH pen- îmbogå¡esc solul cu carbon. Acoperirea cu folie nedegradabilå din
tru combaterea buruienilor din culturile ecologice, cu ajutorul abu- poliester sau poliamidå, se poate realiza doar între rândurile de
rului saturat (fig. 9), utilizând mai multe capete de aplicare ce pot plante sau pe întreaga suprafa¡å, fiind recomandatå mai ales în
fi deschise (fig. 9a) sau închise (fig. 9a). zonele uscate. Straturile de acoperire utilizate au rolul de a reduce
Combaterea termicå a buruienilor se poate realiza ¿i cu ajutorul evaporarea, permit infiltrarea apei, împiedicå eroziunea solului ¿i
radia¡iilor infraro¿ii. Astfel firma HOAF (Olanda) realizeaza mai multe reduc varia¡iile termice. Uneori se pot folosi ¿i straturi anorganice,
tipuri de echipamente destinate combaterii buruienilor sau tratårii din materiale, nisipul fiind cel mai utilizat.
solului, înaintea opera¡iei de semånat. La toate echipamentele se Combaterea buruienilor din culturile ecologice de plante medi-
folose¿te un sistem ce combinå radia¡iile infraro¿ii cu aerul cald. cinale este o opera¡ie de între¡inere a culturilor foarte importantå,
Pentru vegeta¡ia expuså la acest sistem, proteinele se coa- care trebuie efectuatå conform unor reguli, în concordan¡å cu prin-
guleazå, celulele plesnesc datoritå reducerii bru¿te a umiditå¡ii ¿i cipiile de produc¡ie stricte ¿i riguroase ale agriculturii organice, ce
începe ofilirea. Toate echipamentele folosesc propan lichefiat, din sunt în conformitate cu standardele ¿i ghidurile na¡ionale ¿i
butelii sau rezervor, a cårui aprindere se realizeazå electric. interna¡ionale.
mai - iunie 2015 – technomarket 27
energii regenerabile

Sisteme de încålzire cu pele¡i


Inven¡ie româneascå!
Produs românesc!

Centralele termice ecoHORNET


sunt concepute pentru arderea biomasei
granulare sub formå de pele¡i ¿i utilizarea energiei
termice rezultate atât la încålzirea imobilelor cât ¿i la
ob¡inerea apei calde menajere.
Centralele termice ecoHORNET pot fi conectate atât la instala¡iile clasice de încålzire (calorifere, ventiloconvectori, încålzire prin
pardosealå) sau pot fi interconectate cu alte sisteme de producere a energiei termice (panouri solare, pompe de caldurå etc).
Arzåtorul gravita¡ional ¿i procedeul de ardere al pele¡ilor, de conceptie proprie - Brevet de Inven¡ie nr. A2008/00996 - asigurå o func¡ionare în
regim automat la un randament constant, fårå fum în gazele arse, fårå depuneri de funingine sau creozot (gudron) pe schimbåtorul de cåldurå ¿i
prin modernizarea arzåtorului s-a eliminat ¿i posibilitatea conglomerårii pe gråtar a pele¡ilor cu con¡inut excesiv de siliciu sau al¡i compu¿i chimici.
Randamentul ridicat al centralei termice se påstreazå constant pe toatå perioada de utilizare atât datoritå formei constructive a
arzåtorului ecoHORNET, a dinamicii arderii cât ¿i datoritå controlului arderii realizat prin automatizarea completå.
Randamentul arderii înregistrat în arzåtoarele gravita¡ionale ecoHORNET urcå peste 98%,
realizându-se atât arderea combustibilului cât ¿i a fumului rezultat din combustia primarå.
Substan¡a råmaså în urma arderii, asa zisa „cenu¿å“ este minimå (circa 2 kg/tonå la pele¡ii
de brad), este de fapt substan¡a mineralå din lemn ¿i poate fi utilizatå ca îngrå¿åmânt. Se
recomandå a fi scoaså o datå la o såptåmâna pentru a påstra randamentul radia¡iei în zona
orizontalå la un nivel superior.
Prin arderea completå a pele¡ilor se valorificå sporit puterea caloricå a combustibilului.
Prin utilizarea centralelor termice ecoHORNET sunte¡i beneficiarii celui mai eficient sistem
de încålzire cu biomaså granularå, acestea fiind în varful tehnologiei în urma implementårii
inven¡iei proprii, iar consumul de combustibil este extrem de redus.
Aceastå energie termicå ob¡inutå în urma arderii complete este preluatå în propor¡ie de
peste 94-97 % de agentul termic datoritå schimbåtorului de cåldurå de concep¡ie proprie.
Schimbåtorul de cåldurå are o zonå orizontalå ce preia radia¡ia flåcårii pe toatå lungimea
ei ¿i o zonå verticalå ce utilizeazå convec¡ia gazelor arse. În schimbåtorul de cåldurå se aflå
o cantitate mare de agent termic distribuitå uniform ce se încålze¿te rapid datoritå suprafe¡ei
mari de schimb, astfel încât se realizeazå atingerea temperaturii setate într-un interval de
timp scurt ¿i cu consum mic de combustibil cât ¿i men¡inerea temperaturii la valoarea setatå
o duratå mai îndelungatå datoritå iner¡iei termice a unui volum mare de agent termic.

Date Tehnice
CTP20 CTP40 CTP60 CTP100 CTP200 CTP300 CTP400 CTP500
Putere (kW) 20-35 40-55 60-75 90-125 150-225 250-325 350-400 450-500
Lå¡ime (mm) 770 770 770 970 970 1270 1270 1270
Adâncime (mm) 1860 2200 2450 2500 2500 2800 2800 2800
Înål¡ime (mm) 1950 1950 1950 2200 2200 2700 2700 2700
Volum de agent termic con¡inut (l) 114 163 203 325 303 600 600 600
Greutate (kg) 375 520 605 1025 1125 1775 1885 1995
Racord tur-retur (toll) 1 1/2 1 1/2 1 1/2 2 2 3 3 3
Alimentare energie electricå 230V, 50Hz
Consum energie elctricå (W/h)
100 125 150 200 230 290 350 450
când centrala func¡ioneazå

S.C. ECOHORNET SRL


Autostrada Bucure¿ti-Pite¿ti, km. 13,2, ie¿irea Ciorogârla
Str. Italia, nr. 4; Chiajna, jude¡ Ilfov
Mobil: +40 745 050 050, +40 740 888 085,+40 742 050 055
Fax: 021.351.58.64
E-mail: president@ecohornet.ro

28 technomarket – mai - iunie 2015


energii regenerabile

ENERGIE ªI PROFIT DIN DEªEURI ªI DEJECºII


FABRICI DE BIOGAZ CU FERMENTARE SUCCESIVÅ ÎN REGIM MEZOFIL ªI TERMOFIL

Pentru ferme familiale Pentru aplica¡ii industriale

• Controlul procesului este complet automatizat.


• Largå flexibilitate în alegerea materiilor prime.
• Valorificå foarte bine de¿eurile organice ale altor industrii
• Mai multå energie din aceea¿i cantitate de materii prime (cu pânå la 20%).
• Fertilizantul ob¡inut este liber de agen¡i patogeni (gra¡ie fermentårii în regim termofil)
• Semin¡ele de buruieni din siloz, dacå acesta face parte din re¡etå, sau dejec¡ii sunt
complet inactivate (gra¡ie fermentårii în regim termofil)
• Costuri reduse cu ierbicidele pe parcelele fertilizate cu digestat
• Sporuri de produc¡ie vegetalå pe parcelele fertilizate

Vå oferim de asemenea:
TEHNOLOGII PENTRU REDUCEREA COSTURILOR ªI CREªTEREA PERFORMANºEI ÎN FERMELE ZOOTEHNICE
Pe baza unor concepte tehnologice ¿i economice proprii, combinåm elementele clasice ale unei ferme zootehnice cu
tehnologii de eficien¡å energeticå pentru a asigura fermierului sporuri de produc¡ie ¿i costuri reduse de exploatare.

Hale semicirculare izolate termic


pentru fermele de porci ¿i påsåri Echipamente pentru adåpare, furajare Recuperatoare de Bazine pentru stocarea dejec¡iilor
sau neizolate pentru fermele de ¿i ventila¡ie cåldurå lichide sau a digestatului
bovine ¿i ovine

ECHIPAMENTE PENTRU GESTIUNEA DEJECºIILOR

Pompe Agitatoare Separatoare Cisterne pentru dejec¡ii

Str. Eschile nr 55; cod 550059 Tel: +40 269 221277; Fax: +40 269 221277 E-mail: office_ecotec@yahoo.com
Sibiu; România Mob: +40 740 163825 www.ecotec-sibiu.wix.com/ecotec

mai - iunie 2015 – technomarket 29


fabricat în România

INSTITUTUL NAºIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE


PENTRU MAªINI ªI INSTALAºII DESTINATE
AGRICULTURII ªI INDUSTRIEI ALIMENTARE
- INMA Bucure¿ti -

Caracteristici tehnice:

tractor
sursa energeticå
65–100 CP
Ma¿ina de numår sec¡ii de plantare, buc 1

plantat puie¡i adâncimea maximå de plantare, mm 300


forestieri distan¡a între puie¡i/rând 0,5; 0,75; 1;
MPF (5 scheme), m 1,5; 3

mod de plantare semiautomat

viteza de lucru, km/h 0,25-3

Caracteristici tehnice:

tractor
sursa energeticå
65–100 CP
Echipament de numår sec¡ii de plantare, buc 1

plantat puie¡i adâncimea maximå de plantare, mm 300


forestieri distan¡a între puieti/ rând 0,5; 0,75; 1;
EPF (5 scheme), m 1,5; 3

mod de plantare semiautomat

viteza de lucru, km/h 0,25-3

Caracteristici tehnice:

Echipament de sursa energeticå tractor 45 CP

extras pomi
cca. 108
EXPLANT capacitatea de lucru pe schimb
plante

înål¡imea max. de ridicare balot de


220
påmânt de la sol, mm

30 technomarket – mai - iunie 2015


fabricat în România

Caracteristici tehnice:

sursa energeticå tractor 45 CP


Vindrover
tractat cu lå¡imea de lucru, mm 2375

rotor tipul aparatului de tåiere


cu discuri rota-
tive

VTR tipul strivitorului cu 2 val¡uri

viteza de lucru max. km/h 10

Caracteristici tehnice:

sursa energeticå tractor 45 CP


Echipament de
adunat gândaci numår rânduri prelucrate la o trecere 2

de Colorado distan¡a între sec¡ii max., cm 75

viteza de lucru, km/ h 2-4

Caracteristici tehnice:

Sortator pentru productivitate 80–120 kg/h

plante puterea motorului electric, kW 2 x 0,15


medicinale ¿i
aromatice numår de rame cu site / sortator buc 3

1.495 x 600 x
dimensiunile ramelor cu site, mm
40

Caracteristici tehnice:

Instalatie de productivitate
250 ÷ 350
kg/24 h
deshidratat modul de uscare
convectivå, în
¿arje pe tåvi
plante
medicinale suprafa¡a de uscare cca. 10 m2

temperatura agentului termic la intrare cca. 90°C

INMA este autorizat så B-dul Ion Ionescu de la Brad nr. 6


desfå¿oare activitå¡i de Sector 1, Bucure¿ti
calificare ¿i perfec¡ionare în Tel: 021/269.32.59;
cadrul centrului de formare Fax: 021/269.32.73
profesionalå pentru E-mail: icsit@inma.ro;
mecanici agricoli http://www.inma.ro
mai - iunie 2015 – technomarket 31
&
talon de abonament

TALON DE ABONAMENT
Doresc să mă abonez 6 ediţii – 70 lei, începând cu ediţia ........... / 2015, la revista

Nume .............................................................., Profesia..............................................., Funcţia.............................................

Firma ..........................................................................., Domeniul de activitate al firmei .......................................................

Adresa acasă birou Str. .................................................................................................... nr. ............,

bl. ................, sc. .............., et. ............., ap. ...........judeţ/sector ............................................., cod poștal ................................,

localitatea ..............................................................................................................................................................................

telefon: .................................................., mobil: .........................................................e-mail: ....................................................

Nr. reg. com J......../................../.......................; CUI/CNP.................................................................................................,

IBAN ........................................................................................................, Banca ..................................................................

Plata se face către Technomarket Communication SRL, IBAN: RO 81 INGB 0000999902750082, ING Bank Victoriei, București, CUI 29516191.
Talonul completat se va trimite însoţit de copia documentului care certifică plata, la O.P. 80 – C.P 60 sau e-mail: distributie@technomarket.ro
Revista se expediază prin poștă. Editura nu răspunde pentru pierderea coletelor.

Desfășor activitatea în:

• Fermă

vegetală zootehnică mixtă

În suprafaţă de:

sub 20 ha între 21 și 80 ha între 81 și 200 ha peste 200 ha

• Companie producătoare/distribuitoare/prestatoare de servicii în:

Agricultură Zootehnie Industrie alimentară

Alt domeniu ……….....................................................................................……………

Doresc să găsesc în revistă informaţii și despre: .....................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................
&

32 technomarket – mai - iunie 2015