Sunteți pe pagina 1din 6

PROGRAMA DISCIPLINEI OPŢIONALE

NUME CADRU DIDACTIC: Petrea Veronica – Marilena


TITLUL CURSULUI OPŢIONAL: Magia poveștilor
CLASA: Pregătitoare A
SCOALA: Gimnazială Nr. 1 Tulucești
DURATA: 1 an școlar
AN ȘCOLAR: 2018-2019
TIPUL OPŢIONALULUI: Opțional integrat. Opțional ca disciplină nouă.

MOTIVAŢIA OPORTUNITĂŢII: Prin povestirea liberă, prin exprimarea impresiilor, a


sentimentelor, a opiniei proprii, copilul învaţă să-şi rânduiască ideile, învaţă să vorbească frumos în
propoziţii clare, îşi îmbogăţeşte vocabularul.

REZULTATE AŞTEPTATE: Stimularea interesului pentru carte și dezvoltarea gustului pentru citit,
formarea treptată a unui vocabular adecvat, a unei vorbiri fluente și logice.

ARGUMENT

,,Copilul se naşte curios în lume şi nerăbdător de a se orienta în ea. Literatura care îi satisface
această pornire îl încântă. Ca să fie opere de artă, scrierile pentru copii trebuie să intereseze şi pe
oamenii maturi, instruiţi. A ieşi din lecturi cu stimă sporită pentru om, acesta e secretul marilor
literaturi pentru copii.” (George Călinescu)
Lecturile bunicilor, părinţilor sau ale învăţătorilor constituie cea mai bună modalitate de a
stabili primele contacte ale copiilor cu cărţile. Când intră în contact cu texte sau mai ales cu
vorbitori, achiziţiile unor elemente noi se fac pe baza nativului existent, producându-se o dezvoltare
a acestuia.
Astfel, dezvoltarea posibilităţilor de exprimare a copilului se realizează cu eficienţă maximă în
orele de literatură română, în general şi literatura pentru copii în mod deosebit, prin studierea de
texte specifice vârstei, ce pun în valoare întregul sistem lingvistic. Prin convorbiri, povestiri,
repovestiri, memorizări, lectura unor texte, precum şi prin jocurile didactice realizate în ore, se va
urmări dezvoltarea capacităţii de a comunica şi de a scrie.
Pentru ca apropierea de cărţi să devină o deprindere zilnică, iar deprinderea de a citi o
necesitate, este nevoie ca şcoala şi familia să se implice activ în apropierea elevului de miracolul
cărţii. Lectura expresivă şi metodele care-i fac pe elevi descoperitori ai unui imens tezaur de
informaţii, de experienţe umane, de modele morale, de emoţii şi sentimente, vor impune, în cele din
urmă, literatura în atenţia lor.
Prin orele de literatură pentru copii se realizează mai multe obiective, concretizate în:
* stimularea curiozităţii, imaginaţiei, perseverenţei, încrederii în forţele proprii;
* formarea unei gândiri creative, flexibile;
* încurajarea unei atitudini favorabile faţă de lectură;
* stimularea interesului pentru carte şi dezvoltarea gustului pentru citit;
* formarea capacităţii de a surprinde, de a descoperi conţinuturi şi forme ale realităţii exprimate
într-o multitudine de modalităţi;
* formarea treptată a unui vocabular adecvat, a unei vorbiri fluente şi logice

1
NOTĂ DE PREZENTARE

Prezenta programă de opțional, își propune să îi convingă pe elevii clasei pregătitoare să


devină prietenii cărţilor, să aprecieze cartea ca pe cel mai minunat prieten din lume, cel mai
credincios, cel care răspunde la orice întrebare i-ai pune, aducându-le ca argument cuvintele lui
Charles W. Eliot: ,,Cărţile sunt cei mai tăcuţi prieteni; sunt cei mai accesibili şi înţelepţi consilieri şi
cei mai răbdători profesori”.
Programa şcolară reprezintă un instrument de lucru pentru cadrele didactice. Aceasta este
concepută în aşa fel încât să orienteze activitatea didactică spre formarea la elevi a competenţelor
specifice clasei pregătitoare, lăsând în acelaşi timp flexibilitatea necesară pentru adecvarea
demersului didactic la particularităţile elevilor.
În clasa pregătitoare copilul va învăţa prin metode adecvate vârstei ceea ce îi este necesar
pentru dezvoltarea sa armonioasă la această etapă şi pentru a face faţă cu success cerinţelor şcolare.
La acest nivel de vârstă, abordarea trebuie să se bazeze pe cunoaşterea sincretică.
Pentru formarea competenţelor se vor valorifica activităţile de invăţare propuse pentru
fiecarecompetenţă specifică respectând nivelul cognitiv al şcolarului din clasa pregătitoare.

COMPETENTE GENERALE

1. Stimularea capacităţii de receptare a textelor literare şi a mesajului acestora.


2. Dezvoltarea capacităţilor de exprimare literară (orală/scrisă).
3. Dezvoltarea capacităţii artistice, interpretative, creative ale personalităţii
elevilor.
4. Dezvoltarea motivaţiei şi interesului pentru lectură.

COMPETENTE SPECIFICE ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

Competența generală 1: Stimularea capacităţii de receptare a textelor literare şi a mesajului


acestora.

Nr. Competențe specifice Exemple de activități de învățare


crt.
1.1 - ascultarea cu atenţie a unui text - audierea/vizionarea unor poveşti, basme,
povestiri, poezii, piese de teatru, filme pentru
copii;
- exerciții de ascultare a unor texte literare,
prezentate de către învăţător sau de către un
elev;
- citirea în ritm propriu a unor texte literare
(poveşti, povestiri, poezii, ghicitori) atractive,
accesibile, însoţite de imagini expressive.

2
1.2 - înţelegerea conţinutului unui text -formularea unor răspunsuri scurte la
literar studiat întrebarea: Despre ce este vorba în acest
fragment de poveste?
- stabilirea valorii de adevăr a unor enunţuri
scurte care testează înţelegerea conținutului
textului audiat;
- formularea de răspunsuri la întrebări despre
conţinutul unui mesaj audiat;
- identificarea personajului/personajelor dintr-
un fragment de poveste audiat;
- ex. de recunoaştere a unor momente din text,
după imagini prezentate;
- joc de rol: „Spune mai departe! / La telefon”;
- selectarea unor imagini / jetoane
corespunzătoare textului audiat/vizionat;
- repovestirea/ desenarea unei secvenţe
preferate dintr-un text audiat/vizionat;
- dramatizări ale poveştilor/fragmentelor din
textele audiate.
1.3 - stabilirea legăturii între informaţia - raportarea informaţiei din text la experienţa
din textul dramatic şi faptele de de viaţă;
viaţă - discuţii privind comportamentul personajelor;
- discutarea în grupuri mici a unor proverbe,
zicători, ghicitori ce ilustrează comportamente
acceptate în viaţa de zi cu zi;
- joc de rol: „Aşa da, aşa nu!”.

Competența generală 2: Dezvoltarea capacităţilor de exprimare literară (orală/scrisă).

Nr. Competențe specifice Exemple de activități de învățare


crt.
2.1 -redarea, într-o sucesiune logică, a - ex. de ordonare a imaginilor
conţinutul textului citit, liber sau cu
corespunzătoare firului epic;
ajutorul întrebărilor adresate de - ex. de povestire ( după imagini ), respectând
învăţător. şirul de întâmplări al unui text narativ;
- ex. de redare prin desen conţinutul textului
citit/audiat;
- dramatizarea unor fragmente din poveşti cu
ajutorul păpuşilor pe băţ, pe deget sau pe
mână;
- joc de rol;
- ex. de memorare şi recitare a versurilor;
2.2 - formularea corectă a întrebărilor, -realizarea unui dialog pe o temă dată;

3
răspunsurilor, pornind de la un text -conversaţii,discuţii,dezbateri;
cunoscut - joc didactic.
2.3 - crearea conţinuturilor noi, - jocuri de tipul: să ne imaginăm…?, ce s-ar
valorificând textele studiate întâmpla dacă…?;
- jocuri de modificare a finalului unor poveşti
audiate;
- crearea de poveşti orale având ca suport o
imagine sau un desen.

Competența generală 3: Dezvoltarea capacităţii artistice, interpretative, creative


ale personalităţii elevilor.

Nr. Competențe specifice Exemple de activități de învățare


crt.
3.1 - receptarea unui repertoriu de cântece -audierea unor cântece destinate
după auz, respectând intonația copiilor(folclorul copiilor );
-reproducerea în colectiv/individual a
cântecelor însuşite intuitiv, pronunţând
corect cuvintele din text;
-acompanierea cântecelor cu jucării
muzicale ( tobe, muzicuţe, beţişoare,
lemne, etc ), cu percuţie corporală ( bătăi
din palme, bătăi cu degetul în bancă );
-ex. de interpretare după auz a unor
cântece, respectând o dicţie şi o emisie
corectă;
-exerciţii-joc de dicţie, cântece, numărători
ritmate intuitiv.
3.2 - crearea de întâmplări şi fapte -realizarea unor dialoguri improvizate pe
prezentate în texte literare. diferite teme;
- punerea în corespondenţă a desenelor,
picturilor, modelajului, colajului cu mesaje
orale indicate;
- realizarea unor lucrări în care să se
asocieze elemente de exprimare plastică,
cu alte forme de exprimare artistică;
- ex. de schimbare a finalului textului
literar;
- dramatizare, scenete literare, teatru
şcolar;
- ex. de povestire prin desen.

4
Competența generală 4: Dezvoltarea motivaţiei şi interesului pentru lectură.

Nr. Competențe specifice Exemple de activități de învățare


crt.
4.1 - manifestarea grijii şi interesului -ex. de cunoaştere şi folosire a bibliotecii
pentru carte, ca bun de valoare . şcolare;
- vizită la bibliotecă;
- ex. de organizare a unei biblioteci personale;
- prezentarea etapelor de realizare a unei cărţi.
4.2 -manifestarea atitudinii pozitive -ex. de iniţiere în vederea citirii unor cărţi din
faţă de actul lecturii literature pentru copii;
-concursuri tematice pe baza lecturilor
audiate/citite în clasă/acasă;
-realizarea unor momente artistice:dramatizări,
serbări şcolare,dimineţi de basm,recitări

VALORI ŞI ATITUDINI

1. Manifestarea iniţiativei şi disponibilităţii de a aborda sarcini variate.


2. Dezvoltarea creativităţii elevilor.
3. Dezvoltarea independenţei în acţiune şi gândire.
4. Formarea motivaţiei pentru studiul literaturii române şi universale.
5. Manifestarea interesului pentru lectură.

CONŢINUTURI

 Popas la biblioteca şcolii (familiarizarea cu biblioteca)


 Trăistuţa cu poveşti şi basme
 Texte în proză din literatura română: Ion Creangă, Petre Ispirescu.
 Texte în proză din literatura universală: H.Cr.Andersen, Fraţii Grimm.
 Poezia anotimpurilor – Vladimir Pop Mărcanu, V.Alecsandri.
 Prieteni necuvântători – texte în proză şi versuri despre vieţuitoare
 Copilul şi copilăria – poezii din opera scriitorilor Nina Cassian, Elena Farago, Tudor
 Arghezi etc.
 Din înţelepciunea populară – proverbe, zicători, ghicitori

MODALITĂŢI DE EVALUARE

În evaluarea elevilor la disciplina opţională „Magia poveștilor” voi utiliza atât metodele
tradiţionale cât şi metodele alternative de evaluare.

5
Din categoria metodelor tradiţionale voi utiliza proba orală şi cea scrisă, iar portofoliul
elevilor, observarea sistematică a comportamentului elevilor şi autoevaluarea ca metode alternative
de evaluare.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

 Gh.Alexandru,E.Şincan – Îndrumător metodic pentru învăţători,părinţi şi elevi.


 Lecturi literare pentru ciclul primar,ed.Gheorghe Alexandru Craiova,1993
 Antologie de texte literare pentru ciclul primar , Ed. Aramis, 2004.
 Elena Petroaia, Dumitru D. Pârâială, Viorica Pârâială – Discipline opţionale la clasele I-IV,
 Colecţia Collegium, Editura Polirom, Iaşi, 2000;
 Lidia Ţugulan, Maria Florea - Literatură pentru copii. E.D.P, Bucureşti, 1992;
 Lecturi suplimentare pentru clasele primare, Editura Coresi, Bucureşti, 1998;
 Curriculum pentru discipline opţionale, Bucureşti, 2000.
 Disciline opţionale la clasele I- IV, Elena Petroaia,Dumitru D. Pârâială, Viorica Pârâială
 (coordonatori), Editura Polirom, Iaşi, 2000
 Ion Creangă – Poveşti
 Fraţii Grimm – Hansel şi Gretel, Albă ca Zăpada
 Ch.Perault –Scufiţa Roşie
 G.Coşbuc; Vasile Alecsandri; Tudor Arghezi; Otilia Cazimir; Elena Farago – Poezii

S-ar putea să vă placă și