Sunteți pe pagina 1din 5

Subcompetenţe Conţinutul tematic Activităţi de învăţare/evaluare Eșalonare în timp Obs.

Nr.ore Data
clasa
Diversitatea în lumea vie / IX-A IX-F
- definirea noţiunii de 14 ore
ecosistem;
1.Evaluare iniţială /Crearea unui album cu fotografii, 1
- determinarea imagini cu diverse ecosisteme; 1
2. Diversitatea ecosistemelor
particularităţilor ecosistemelor;
//Realizarea unor activităţi practice de
3. Ecosistemele şi componentele lor; 1
- clasificarea ecosistemelor; calculare a frecvenţei plantelor şi
4. Factorii mediului : abiotici, animalelor pe 1m² dintr-un ecosistem
- reprezentarea schematică a 1
biotici,antropici (ex. parc, lac, pădure etc);
relaţiilor trofice în ecosistem;
5.Biodiversitatea ecosistemului //Analiza categoriilor trofice dintr-un 1
- argumentarea importanţei
6.Relaţii intre conditiile de mediu si ecosistem local (ex. parc, rîu, grădină 1
relaţiilor trofice în ecosistem;
biodiversitate . Lucrare practica Nr.1 ,, etc.);
- diferenţierea biodiversităţii în 1
Calcularea frecvenței plantelor și //Reprezentarea grafică a lanţurilor
diferite tipuri de ecosisteme:
animalelor pe m2 dintr-un ecosistem trofice, piramidelor ecologice, relaţiilor
terestru, acvatic, subteran; 1
(ex. parc, grădină).” trofice din diverse ecosisteme (ex.
- stabilirea relaţiilor între pădure, lac, cîmpie, lan de grîu etc.;
7. Relaţii trofice în ecosistem. Verigi si 1
condiţiile de mediu şi
lanţuri trofice; // Observarea şi înregistrarea în fişele de
biodiversitate;
8. Reţele si piramide trofice; observaţie a factorilor biotici, abiotici şi 1
- proiectarea acţiunilor de antropogeni din cel mai apropiat
ameliorare a stării 9. Biodiversitatea ecosistemului terestru; ecosistem din zona şcolii; 1
ecosistemelor din localitate. 10. Biodiversitatea într-un ecosistem //Redactarea unor eseuri cu
apropiat şcolii; genericul,,Ecosistemul din localitate”; 1
11. Biodiversitatea ecosistemului acvatic; //Proiectarea unor acţiuni de ameliorare
12. Biodiversitatea ecosistemului a stării unui ecosistem din localitate. 1
subteran;
13. Evaluare sumativă. 1
14.Analiza evaluării sumative
1
- identificarea aspectelor Bioritmuri- 4ore
sezoniere ale unor ecosisteme;
1. Aspecte sezoniere ale ecosistemelor.
//Observarea fenofazelor la unele plante
- stabilirea relaţiilor între 1
2. Bioritmul sezonier al plantelor; şi a bioritmului sezonier la unele
condiţiile de mediu şi
3. Lucrare practică Nr 2. Detereminarea animale din diverse ecosisteme din
bioritmurile sezoniere 1
cantităţii de amidon în frunzele plantelor localitate.
ale organismelor;
în perioada de toamă. Formularea
concluziilor; 1
4. Bioritmul sezonier al animalelor

Sisteme de susţinere -
5 ore
recunoaşterea adaptărilor 1. Rolul sistemelor de susţinere in Modelarea unor structuri de susţinere la 1
organelor de susţinere pentru supravieţuirea plantelor plante (rădăcini, vase conducătoare,
integrarea organismelor în cîrcei etc.);
2. Structuri de susţinere a plantelor;
mediu;
Lucrare practică nr.3 //Realizarea unor activităţi practice de
- argumentarea rolului identificare a ţesuturilor mecanice la 1
,, Identificarea țesuturilor mecanice în
structurilor de susţinere în plante;
structura plantelor.”
suravieţuirea organismelor;
//Organizarea unor concursuri cu
prezentări de fotografii şi imagini ce
3.Rolul sistemelor de susţinere in conţin structuri de susţinere la animale
supravetuirea animalelor; pentru supravieţuirea acestora în 2
anumite medii de trai.

4. Evaluare sumativă la 1
mod.Bioritmuri şi Sisteme de susţinere
Sisteme vitale ale ecosistemelor-8 ore /Reprezentarea schematică a ciclurilor
biogeochimice (ciclul apei, ciclul
- reprezentarea schematică a Analiza evaluării sumative 1
carbonului, ciclul azotului);
ciclurilor biogeochimice;
1.Circuitul materiei şi fluxului de
//Schiţarea unor lanţuri trofice prin care
- argumentarea importanţei energiei în natură;
să demonstreze rolul organismelor în 1
organismelor în circuitul
2. Rolul organismelor în circuitul materiei circuitul materiei şi al energiei în natură.
materiei şi energiei în natură
şi al fluxului energiei in natura;
1
3. Cicluri biogeochimice: ciclul apei;
4. Cicluri biogeochimice: ciclul
carbonului; 1
5. Cicluri biogeochimice: ciclul azotului; 1
6. Lucrare de laborator nr.1 1
Evidenţierea experimentală a absorbţiei
1
apei de către plantă;
1
7.Evaluare sumativă
8.Analiza evaluării sumative

identificarea factorilor ce Sisteme de coordonare şi integrare ale


determină starea de echilibru şi organismelor în mediu- 8 ore
factorii care produc
1. Reglarea echilibrului ecosistemelor;
dezechilibrul ecosistemului; //Investigarea unor factori (de ex. 1
2. Succesiunea unui ecosistem; vînătoare, pescuit intensiv, modificarea
- descrierea procesului de
condiţiilor de mediu, introducerea de noi
succesiune a unui ecosistem;
specii de organisme etc.) ce produc 1
- argumentarea rolului 3. Relaţii ale organismelor într-un dezechilibrul în ecosistem;
diferitelor categorii de ecosistem(concurente şi neconcurente);
//Crearea unui ecosistem artificial (de
organisme şi a omului în 4. Teoria evoluţiei;
1
ex. acvarium, heleşteu);
menţinerea echilibrului 1
ecosistemului; 5. Selecţia naturală - factor de menţinere a // Observarea şi interpretarea relaţiilor
echilibrului ecosistemului; dintre organismele unor ecosisteme: 1
- proiectarea acţiunii de
6. Selecţia artificială; parc, pădure, rîu, grădină etc.;
ocrotire a ecosistemelor din
localitate 1
7. Lucrare de laborator nr 2 1
Demonstrarea experimentală a influenţei
/ Elaborarea unor proiecte de ocrotire a
usturoiului, cepei asupra mucegaiului;
ec.nat
1
8. Evaluare sumativă

Reproducerea în lumea vie. Bazele


geneticii.
18 ore
/Observarea la microscop, pe planşe a 1
Analiza evaluării sumative celulelor sexuale şi schiţarea structurii
- descrierea procesului de
acestora;
gametogeneză; 1. Înmulţirea sexuată.
1
Gametogeneza; //Elaborarea unor scheme demonstrative
- compararea ovogenezei şi
2. Lucrare de laborator nr.3 referitoare la transmiterea caracterelor
spermatogenezei;
ereditare la mazăre;
,, Analiza la microscop, pe planșe a 1
- descrierea mecanismelor de
celulelor sexuale.”
transmitere a caracterelor 1
ereditare conform legilor lui 3. Variabilitatea caracterilor; //Rezolvarea problemelor focalizate pe
Mendel; 4. Metode genetice de cercetare mecanismul transmiterii caracterelor
ereditare (legile lui Gr. Mendel); 1
- utilizarea simbolurilor 5. Legităţile eredităţii;
genetice în situaţii de 1
6.Legea uniformitatii hibrizilor
comunicare;
//Investigarea cauzelor apariţiei unor 1
7.Rezolvarea problemelor
- analiza acţiunii factorilor de boli ereditare la om (polidactilia, 1
mediu asupra variabilităţii 8.Evaluare formativă hemofilia, sindromul Down etc.);
organismelor; 1
9.Legea segregării caracterilor //Alcătuirea unui arbore genealogic al
familiei. 1
10Rezolvare de probleme
- argumentarea rolului 11. Legea independentei caracterilor ***formarea comportamentului 1
eredităţii şi variabilităţii în con;tient despre existenta unor boli
12. Rezolvarea problemelor la legea 2
viaţa organismelor; eriditare la om ce se transmit pe cale
independenţei caracterelor;
eriditara,analiza actiunii factorilor de
- analiza acţiunii factorilor de
13.Eriditatea şi cromozomii mediu in aparitia maladiilor eriditare la
mediu în apariţia maladiilor 1
14 Maladii ereditare genice şi om si propunerea modalitatilor de
ereditare la om;
profilaxie ale acestora 1
cromozomiale;
15. Profilaxia bolilor ereditare;
- propunerea modalităţilor de 1
profilaxie a maladiilor 16. Recapitulare;
ereditare la om. 1
17. Evaluare sumativă;
1
18. Analizaevaluării sumative.
1
Ocrotirea mediului -9ore //Elaborarea unui album cu fotografii şi
date despre rezultatele pozitive şi
1.Influenţa omului asupra biodiversităţii; 1
negative ale intervenţiei omului într-un
2.Poluarea centrelor urbane ecosistem natural din localitate;
- interpretarea consecinţelor 3.Poluare apei şi a solului // Redactarea unor comunicări 1
acţiunii omului asupra referitoare la rolul ariilor protejate de
4.Arii protejate ale Republica Moldova; 1
biodiversităţii; stat din Republica Moldova;
5.Cartea Roşia a Republicii Moldova 1
- argumentarea rolului //Organizarea dezbaterilor referitoare la
complexelor naturale, protejate 6. Impactul acţiunii umane asupra propriei formarea găurilor de ozon, ploile acide, 1
de stat, din Republica existenţe; încălzirea globală etc.; 1
Moldova; 7. Salvaţi Planeta- proiect ecologic; //Elaborarea unui proiect de reciclare a 1
- analiza efectelor poluării deşeurilor din propria gospodărie.
8. Evaluare sumativă.
mediului asupra propriei
existenţe; 9.Analiza evaluării sumative
1
1

66 ore