Sunteți pe pagina 1din 43

MEMORIU JUSTIFICATIV

Întocmit
Marian Dumitrache
Economist
S.C. Romfin – Consultanta Manageriala S.R.L.

Beneficiar
S.C. START AGRO CONSULT S.R.L.
Reprezentant legal
Gherghe Iulian Dorian

1
CUPRINS

1. DATE GENERALE ................................................................................................................... 3


1.1. Denumirea/Numele solicitantului şi date de identificare ale acestuia................................. 3
1.2. Scurt istoric al solicitantului ................................................................................................ 3
1.3. Obiecte de activitate ale solicitantului................................................................................. 3
1.4. Principalele mijloace fixe aflate în patrimoniul solicitantului: resurse funciare, construcţii,
utilaje şi echipamente, animale ................................................................................................... 4
2. DESCRIEREA PROIECTULUI ............................................................................................... 5
2.1. Denumirea investiţiei........................................................................................................... 5
2.2. Elaborator (coordonate de identificare)............................................................................... 5
2.3. Amplasamentul proiectului (regiunea, judeţul, localitatea)................................................. 5
2.4. Descrierea activităţii propuse prin proiect........................................................................... 6
2.5. Fundamentarea necesităţii şi oportunităţii investiţiei .......................................................... 9
2.6. Piaţa de aprovizionare/desfacere, concurenţa şi strategia de piaţă ce va fi aplicată pentru
valorificarea produselor/serviciilor obţinute prin implementarea proiectului .......................... 12
3. DATE PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ ŞI MANAGEMENTUL PROIECTULUI ............. 14
3.1. Total personal existent....................................................................................................... 14
3.2. Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei.................................. 14
3.3. Responsabilul legal (nume, prenume, funcţie in cadrul organizatiei, studii şi experienţă
profesională) – relevante pentru proiect ................................................................................... 14
4. DESCRIEREA ACHIZIŢIILOR REALIZATE PRIN PROIECT ........................................ 15
4.1. Denumirea, numărul, valoarea utilajelor ce vor fi achiziţionate prin proiect.................... 15
4.2. Caracteristicile tehnice şi funcţionale ale utilajelor agricole ce urmează a fi achiziţionate
prin proiect ................................................................................................................................ 15
4.3. Fundamentarea necesităţii achiziţiei utilajelor prevăzute prin prezentul proiect .............. 16
5. DURATA DE REALIZARE A PROIECTULUI SI ETAPE PRINCIPALE......................... 18
6. DEVIZELE INVESTITIEI ..................................................................................................... 19
6.1. Devizul general al investiţiei ............................................................................................. 19
6.2. Devizul financiar ............................................................................................................... 20
6.3. Devizul pe obiect ............................................................................................................... 22
7. FINANTAREA INVESTITIEI .............................................................................................. 28
8. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI....................... 28
8.1. Valoarea totală a investiţiei ............................................................................................... 28
8.2. Durata de realizare a proiectului........................................................................................ 28
8.3. Capacităţi de producţie rezultate ca urmare a investiţiei realizate (în unităţi fizice) ........ 28
9. PROIECTII FINANCIARE SI INDICATORI FINANCIARI.............................................. 30
9.1. Prognoza veniturilor .......................................................................................................... 30
9.2. Prognoza cheltuielilor........................................................................................................ 32
9.3. Proiecţia contului de profit şi pierdere .............................................................................. 35
9.4. Bilanţ sintetic previzionat.................................................................................................. 37
9.5. Flux de numerar................................................................................................................. 38
9.6. Indicatori financiari ........................................................................................................... 43

2
1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea/Numele solicitantului şi date de identificare ale acestuia

S.C. START AGRO CONSULT S.R.L.

Reprezentant legal: Gherghe Iulian Dorian


Sediu social: Sat Cuca, Comuna Cuca Nr. 134, Judeţul Galati
Cod unic de înregistrare: 26238902
Nr. de ordine în registrul comerţului: J17/1235/2009
Cod de înregistrare fiscală: RO26238902
Telefon: 0762.656.093;
Fax: 0236.331.002
E-mail: dorugherghe@yahoo.com

1.2. Scurt istoric al solicitantului

S.C. Start Agro Consult S.R.L. s-a constituit în data de 19.11.2009.


S.C. Start Agro Consult S.R.L. cu sediul social în Comuna Cuca, Judeţul Galati, este nou-
înfiinţată şi nu a desfăşurat activitate până în prezent. Activitatea societăţii va consta în prestarea
de servicii în agricultură pentru persoanele fizice şi/sau juridice din comuna Cuca şi din zonele
rurale limitrofe care deţin exploataţii agricole. De asemenea se doreşte realizarea unei activităţi
meşteşugăreşti, şi anume: coşuri din răchită împletite manual.
Societatea nu deţine la momentul depunerii prezentului memoriu justificativ teren agricol
în proprietate sau în folosinţă.

1.3. Obiecte de activitate ale solicitantului

S.C. Start Agro Consult S.R.L. are ca obiect de activitate principală: 0161 – Activităţi
auxiliare pentru producţia vegetală, iar ca obiect de activitate secundară: 1629 – Fabricarea altor
produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale împletite.

3
1.4. Principalele mijloace fixe aflate în patrimoniul solicitantului: resurse
funciare, construcţii, utilaje şi echipamente, animale

Valoare neta la data


Data Bucăţi
Denumire mijloc fix întocmirii ultimului bilanţ
achiziţiei
-RON-
1.CLADIRI TOTAL
1.1......................
1.2 ...................
2.UTILAJE TOTAL
2.1 ..............
2.2.......................
3.ANIMALE
3.1 .......................
4.ALTELE - detaliaţi
4.1 ............................
TOTAL

TERENURI
Valoarea
Amplasare Suprafaţa totală (mp) / Regim
Nr.crt contabilă
Judeţ/Localitate Categoria de folosinţă juridic
- RON-
1
2
3

4
2. DESCRIEREA PROIECTULUI

2.1. Denumirea investiţiei

“Achiziţia de maşini şi utilaje agricole pentru dezvoltarea S.C. Start Agro Consult S.R.L. în
comuna Cuca, Judeţul Galaţi”

2.2. Elaborator (coordonate de identificare)

S.C. Romfin-Consultanta Manageriala S.R.L.

Adresa sediului social: Bucureşti, sector 5, Str. Buzoieni nr. 9, bl.


M43, sc. 3, et. 2, aptr. 84
Activitatea principală: 7022 – Activităţi de consultanţă pentru
afaceri şi management
Nr. de ordine în Registrul Comerţului: J40/12797/2007, atribuit în data de
04.07.2007
Cod unic de înregistrare: 22051641, atribuit în data de 04.07.2007
Cod de înregistrare fiscală RO22051641, atribuit în data de 04.07.2007
Mobil: 0767.80.32.15
Fax: 021.420.73.50
E-mail: office@romfinconsult.ro
Adresă web: www.romfinconsult.ro

2.3. Amplasamentul proiectului (regiunea, judeţul, localitatea)

Amplasamentul proiectului: Regiunea Sud-Est


Comuna Cuca, Judeţul Galaţi

Descrierea amplasamentului:

Aşezare geografică: Judeţul Galaţi, cu o suprafaţă de 4.466,3 km2, reprezentând 1,9% din
suprafaţa României, se înscrie în aria judeţelor pericarpatice, dunărene, fiind situat relativ
aproape de Marea Neagră, la confluenţa a trei mari ape curgătoare - Dunărea, Siret, Prut şi la
încrucişarea unor mari drumuri comerciale. Aşezat în sud-estul ţării între 45º25' şi 46º10'
Comuna Cuca este localitate componenta a judetului Galati, asezata in partea central estica
a judetului, in Podisul de Jos al Moldovei. Coordonatele geografice sunt: 45°44' latitudine
nordica si 27°54' latitudine estica, altitudinea de 125 de metri. Comuna Cuca se afla la o distanta
de 38 km fata de municipiul Galati, resedinta judetului aflat in partea estica a tarii.
Comuna Cuca are o suptrafata totala de 4520 ha din care arabil 3391 ha, pasune 269 ha, vii
nobile si hibride 428 ha si pasuni 432 ha. Intravilanul localitatii este de 314 ha din care suprafata
acoperita cu constructii si neagricol este de 106 ha.

5
2.4. Descrierea activităţii propuse prin proiect

Activităţile propuse prin prezentul proiect sunt: prestarea de servicii în agricultură pentru
populaţia din mediul rural şi activitatea de meşteşugărit destinată în principal populaţiei din
mediul rural. Pentru început se doreşte asigurarea servciilor pentru lucrările agricole de arat şi de
recoltat păioase, iar în ceea ce priveşte activitatea de meşteşugărit se doreşte fabricarea de coşuri
din răchită împletite manual. Aceste activităţi vor fi destinate persoanelor fizice şi juridice din
comuna Cuca şi din zonele rurale limitrofe. Pentru desfăşurarea acestor activităţi este necesară
achiziţonarea de maşini şi echipamente agricole noi şi performante, precum şi câteva dotări
necesare atelierului de meşteşugărit.
Astfel, prin proiect se vor achiziţiona:
 pentru activitatea de prestare de servicii în agricultură: o combină agricolă
recoltat cereale, un tractor agricol şi un plug reversibil. Cu ajutorul acestor
utilaje se va desfăşura activitatea prognozată prin proiect şi anume executarea
lucrărilor de arat şi recoltat pentru persoanele fizice şi juridice din zona de
implementare a proiectului, care deţin exploataţii agricole dotate necorespunzător.
Pe lânga achiziţionarea acestor maşini şi echipamente este necesară angajarea
unui mecanic. Acesta va opera maşinile şi echipamentele şi va asigura întreţinerea
acestora.
 pentru activitatea de meşteşugărit - având în vedere că această activitate este o
activitate bazată pe munca manuală calificată, atelierul nu are nevoie de prea
multe dotări, aşadar pentru această activitate se vor achiziţiona: o măsă, un scaun
şi o foarfecă din inox pentru tăiat. Acestea vor fi amplasate în atelierul de
meşteşugărit. Pentru această activitate se va angaja un meşteşugar.

În cadrul prognozei economice s-au luat în calcul venituri din vânzarea coşurilor din
răchita, din prestarea de servicii pentru lucrările de arat, recoltat şi alte lucrări la care poate fi
solicitat tractorul agricol. S-a prognozat utilizarea tractorului şi a combinei la capacitate maximă
şi anume: 12 ore pe zi, 30 de zile pe lună.
În prezent societatea nu desfăşoara activitate şi nu deţine teren agricol în proprietate sau
folosinţă.
Societatea va desfăşura activităţile propuse după implementarea proiectului.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea durabila a economiei rurale prin


încurajarea activitatilor non-agricole, în scopul cresterii numarului de locuri de munca si a
veniturilor aditionale.
Dezvoltarea industriei rurale şi a serviciilor trebuie să reprezinte un obiectiv fundamental
datorită implicaţiilor economice şi sociale ale acestora asupra locuitorilor satelor.
Înfiinţarea S.C. Start Agro Consult S.R.L., precum şi desfăşurarea activităţii de prestare
de servicii în agricultură a apărut ca o necesitate din cauza imposibilităţii fermelor mici de a face
investiţii pentru dotarea proprie cu tractoare şi maşini agricole. Prin activitatea de meşteşugărit se
încurajează activităţile non-agricole şi păstrarea tradiţiilor în mediul rural.
Prin implementarea prezentului proiect, S.C. Start Agro Consult S.R.L.va contribui la
realizarea obiectivului general al măsurii 312 prin desfăşurarea exclusivă a unor activităţi non-
agricole, respectiv realizarea coşurilor din nuiele şi prestarea de servicii în agricultură. Serviciile
în agricultură vor fi prestate exclusiv pentru terţi, societatea nu are teren agricol în proprietate sau
folosinţă şi nu va desfăşura activităţi agricole.

6
Totodată, prin implementarea proiectului, se vor crea 3 locuri de muncă, ceea ce va
contribui la reducerea şomajului pe plan local, se vor achita impozite şi taxe aferente salariilor
ceea ce va contribui la creşterea veniturilor bugetare.
Prestările de servicii au menirea de a asigura folosirea cu un randament superior a forţei
de muncă şi creşterea veniturilor populaţiei din mediul rural.

Obiectivele specifice proiectului sunt:

1.Crearea si mentinerea locurilor de munca în spatiul rural

Cresterea economica înregistrată de către România în perioada anterioară, concentrată în


mare parte în sectoarele urbane, non-agricole ale economiei, atrage populatia activă în zonele
urbane. Migrarea în exterior a populaţiei rurale tinere, alături de îmbătrânirea populaţiei rurale,
conduce la un declin al forţei de muncă disponibile din spaţiul rural. Populaţia rurală activă a
scăzut cu aproape 7% în perioada 2002- 2006, ajungând la circa 4,5 milioane, în timp ce
populaţia activă urbană a crescut cu 3%. În cifre absolute, rata de ocupare a urmat îndeaproape
această tendinţă, aproximativ 4,2 milioane de persoane având locuri de munca în zona rurală.
Rata de ocupare a populaţiei din mediul rural, raportată la totalul populaţiei active rurale, cu
vârstă cuprinsă între 15 si 64 de ani a scazut cu 6,8%, în perioada 1998 – 2005, atingând
procentul de 61,6% în anul 2005.
Majoritatea celor care lucrează în agricultură sunt proprii lor angajaţi, iar agricultura
reprezintă doar 3,2% din numărul total de angajaţi din economia ţării. Economia rurală non-
agricolă utilizează numai 24,5% din populaţia rurală activă. Numărul locurilor de muncă din
sectorul non-agricol rural s-a diminuat în intervalul 1998-2005. Acest declin se explică prin
micşorarea sau restructurarea sectoarelor rurale non-agricole, creşterea migrării în exterior, în
rândul populaţiei active şi veniturile medii scăzute din zona rurală, care generează mai puţină
ocupare şi mai puţine oportunităţi de diversificare. Diversificarea activităţilor din zona rurală
rămane o problemă care trebuie rezolvată; numai 457.000 locuitori rurali (10% din totalul
locurilor de muncă din rural) lucrau în sectorul meşteşugăresc.
S.C. Start Agro Consult S.R.L. îşi propune prin implementarea prezentului proiect crearea
a 3 locuri de muncă în activităţi non-agricole în spaţiul rural.
Posturile create vor fi acelea de mecanic agricol, meşteşugar şi contabil. Locurile de
muncă nu vor avea caracter sezonier, activităţile specifice acestor două postui având caracter de
continuitate pe întreaga perioadă a anului şi vor fi menţinute pe întreaga durată de funcţionare a
întreprinderii.
Această măsură va contribui la obiectivul specific al măsurii, populaţia activă fiind astfel
încurajată să desfăşoare activităţi economice în mediul rural.

2.Cresterea valorii adaugate în activitati non-agricole;

In medie, persoanele implicate in activitati agricole au o performanta de numai 30% din


potentialul unui angajat cu norma intreaga, fie din cauza ca agricultura constituie o ocupatie
secundara, fie din cauza slabei productivitati obtinute din numeroasele exploatatii individuale, de
mici dimensiuni.
Restructurarea activitatilor la nivelul fermelor si intensificarea capitalului pentru fermele
comerciale va conduce inevitabil, la utilizarea unei forte de munca mai reduse pentru
imbunatatirea competitivitatii. Experienta din alte sisteme agricole, din Statele Membre sau din
alte tari, reprezinta o dovada importanta in acest sens.

7
Aceste schimbari cu impact negativ asupra somajului arata inca o data nevoia de creare de
locuri de munca in sectoarele non-agricole, pentru a putea absorbi forta de munca eliberata din
agricultura.
Locurile de muncă create de către S.C. Start Agro Consult S.R.L.vor folosi cu o eficienţă
sporită factorul uman, productivitatea muncii în sectorul serviciilor fiind superioară
productivităţii muncii înregistrate în agricultură.

3.Crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala prestate de catre micro-


întreprinderi.

Prin desfăşurarea activităţilor pentru care s-a autorizat S.C. Start Agro Consult S.R.L.va
contribui la realizarea acestui obiectiv specific.
Principalii beneficiari ai serviciilor şi produselor micro-întreprinderii sunt persoanele
fizice din mediul rural, deţinători ai unor exploataţii agricole de subzistenţă şi semi-subzistenţă
pentru care dotarea cu maşini şi utilaje este foarte greu de realizat din cauza randamentului scăzut
al activităţii şi al condiţiilor de creditare destinate acestor investiţii.
Astfel, prin dezvoltarea unui serviciu suplimentar destinat populaţiei rurale, respectiv
închirierea maşinilor şi utilajelor agricole pentru efectuarea lucrărilor specifice, populaţia rurală
va putea efectua în termen optim lucrările agricole de arat, semănat şi recoltat.

Obiectivul operaţional al acestui proiect este dezvolatarea micro-intreprinderilor


existente în sectorul non-agricol în spaţiul rural şi încurajarea iniţiativelor de afaceri promovate
de catre tineri, precum şi încurajarea activitatilor mestesugaresti si a altor activitati traditionale;
Prin prezentul proiect se doreşte dezvoltarea unei microîntreprinderi cu sediul social în
spaţiul rural, societatea are ca asociat unic pe domnul Gherghe Iulian Dorian, în vărstă de 30 de
ani. Astfel, prin finanţarea proiectului se vor încuraja iniţiativele de afaceri promovate de către
tineri.
Prin prezentul proiect încurajarea activităţilor meşteşugăreşti se va realiza prin crearea
cadrului necesar desfăşurării acestei activităţi. Se va asigura un atelier meşteşugăresc cu toate
dotările necesare.

Capacitatea existenta (daca e cazul) şi capacitatea propusa a se realiza la finalizarea


investiţiei.

În perioada precedentă depunerii proiectului, S.C. Start Agro Consult S.R.L nu a


desfăşurat activitate. De asemenea la depunerea proiectului nu deţine maşini şi echipamente
agricole şi nici teren agricol în proprietate sau în folosinţă. Prin prezentul proiectului societatea
va achiziţiona următoarele:
 pentru activitatea de meşteşugărit: o masă, un scaun şi o foarfecă din inox
 pentru prestarea de servicii în agricultură: o combină, un tractor agricol şi un plug
reversibil.

Producţie preconizată coşuri din răchită


Produsul Bucăţi/Zi Bucăţi/Luna Bucăţi/An
Coşuri din răchită 6 120 1.440
Pentru prognozarea numărului de coşuri de răchită lucrate pe an s-a pornit de la numărul
de coşuri (6 coşuri) care pot fi lucrate pe zi de o persoană şi de la numărul de zile lucrate pe lună
(20 zile).
8
Numărul de ore preconizate pentru prestare servicii în agricultură
Nr.crt. Serviciul prestat Ore pe zi Ore pe lună Total ore pe an
1 Prestări servicii recoltat 12 360 360
2 Prestări servicii arat 12 360 1080
3 Prestări alte servicii 6 180 1080

În cadrul altor servicii am preconizat prestarea de servicii cu tractorul fără plug.


Numărul de ore pe an a fost prognozat în funcţie de necesarul de lucrări agricole la
principalele culturi agricole din zona comunei Cuca, judeţul Galaţi: grâu, floarea soarelui şi
rapiţă.
Pentru previzionarea numărului de ore în care se va presta cu combina s-au luat în calcul
lunile în care se recoltează păioasele, adică o singură lună pe an, iar pentru tractor în angrenaj cu
plugul, lunile în care se ară. De asemenea tractorul se va utiliza şi la alte lucrări, decât aratul, în
care va fi solicitat. Astfel s-a prognozat că se va presta cu tractorul 9 luni pe an, după cum
urmează: 3 luni pe an pentru arat şi 6 luni pe an pentru alte lucrări.
Aceste utilaje agricole au o productivitate net superioară celor deţinute în prezent de
majoritatea agricultorilor din zonă.
Fiind o zonă propice desfaşurării activităţilor agricole, dezvoltarea S.C. Start Agro
Consult S.R.L prin prezentul proiect va determina o mai bună utilizare a potenţialului agricol al
zonei.

2.5. Fundamentarea necesităţii şi oportunităţii investiţiei

Fundamentarea necesităţii şi oportunităţii investiţiei într-o activitate de


meşteşugărit.
Necesitatea educării artistice a publicului în spiritul valorilor autentic-tradiţionale,
precum si necesitatea de a ajuta ţăranii meşteşugari -care au salvat miraculos şi continuă să
practice meşteşugurile tradiţionale - să-şi promoveze produsele şi să supravieţuiască într-o
competiţie acerbă, globală, generată de economia liberă de piaţă nu au fost niciodată mai
stringente decât în aceşti ani, când problema fundamentală a naţunii, vizând destinul său istoric
pe termen lung, este conservarea identităţii cultural naţionale, în condiţiile globalizării civilizaţiei
modern-occidentale. De aceea este necesară existenţa unei organizaţii care să servească
intereselor meşteşugarilor din domenii specifice si din anumite arii geografice. Înfiinţarea unei
societăţi care are ca obiect de activitate de meşteşugăritul este necesară din raţiuni economice, de
comunicare şi de promovare a produselor.
În România, ţăranii meşteşugari reprezintă un grup socio-profesional ancorat, încă, într-
un mod de viaţă tradiţional-conservator, care beneficiază, în mică măsură, de accesul la
informaţii şi se caracterizează printr-o inerţie mare a adaptării la conjunctura socio-economică
actuală, dominată de problemele tranziţiei spre economia de piaţă. Dupa anul 1989, pe fundalul
regresului economic general, numărul practicanţilor meşteşugurilor tradiţionale a înregistrat o
descreştere dramatică. Abandonurile temporare sau definitive au fost şi sunt motivate şi de lipsa
contactelor cu piaţa .Mulţi dintre meşteşugari locuiesc în zone rurale izolate sau îndepărtate, cu
acces limitat la piaţa de desfacere, pentru mulţi rămasă o mare necunoscută. Pătrunderea masivă a
produselor industriale ca înlocuitori ai celor tradiţionale “făcute în gospodărie”, chiar şi în cele
mai îndepărtate localităţi, au micşorat, adeseori până la dispariţie, piaţa locală şi regională. Puţinii
meşteşugari rămaşi se întreabă unde să-şi găsească cumpărătorii, în lipsa cărora producţia nu se
justifică. Adeseori, puşi în contact cu cumpărătorul, producătorii nu pot aprecia corect preţurile

9
propriilor valori create, vânzând produsul muncii lor sub nivelul costurilor reclamate de reluarea
ciclului producţiei. Dificultăţile în aprovizionarea cu materie primă se constituie într-un alt uriaş
handicap. Producţia de arte acte tradiţionale de calitate se bazează pe folosirea de materii prime
foarte bune. Aceeaşi izolare de piaţă restricţionează accesul la materialele necesare, de calitatea
dorită. Atunci când totuşi se găsesc, se cumpără de obicei în cantităţi mici, la preţuri “en detail”,
mai mari.
Lipsa pregătirii antreprenoriale şi manageriale este, evident, o condiţie de natură să
condamne din start orice efort de adaptare şi modernizare. Dobândirea abilităţilor practice, de
producţie propriu-zisa se învaţă de obicei în familie, de la o generaţie la alta, dar lipseşte
formarea calităţilor prin care un simplu producător să poată dezvolta o afacere de succes . Fără
aceste cunoştinţe, meşteşugarul poate avea dificultăţi în evaluarea şi selecţia alternativelor de
producţie şi plasare pe piaţă a produselor.
Învestiţia într-o activitate de meşteşugărit este necesară şi oprtună având în vedere
contextul actual. În prezent mai există foarte puţini meşteşugari, din acest motiv considerăm că
activitatea de meşteşugărit trebuie încurajată prin crearea condiţiilor optime pentru practicarea
acesteia, prin prezentul proiect realizându-se aceste condiţii prin punerea la dispoziţia
meşteşugarului a materialelor şi echipamentelor necesare necesare. De asemena pregătirea
antreprenorială şi managerială a beneficiarului acestui proiect va constitui o premisă în
dezvoltarea acestei afaceri.
Această activitate este oportună şi datorită interesului din ce în ce mai mare manifestat pe
piaţă pentru astfel de produse.

Fundamentarea necesităţii şi oportunităţii investiţiei în prestarea de servicii în


agricultură.
Nivelul tehnic de dotare existent în agricultura României este insuficient, nu este adaptat
condiţiilor de producţie care sunt foarte variate (tip de sol, pantă, climă etc.) şi nu este în măsură
să asigure efectuarea lucrărilor mecanice în perioadele optime prevăzute de tehnologiile de
cultură. Mai mult, capitalul fizic încă se caracterizează printr-un grad ridicat de uzură, atât fizică
cât şi morală.
Ca urmare a investiţiilor realizate cu sprijin financiar acordat în perioada de pre-aderare,
exploataţiile agricole comerciale nu au reuşit decât într-o mică măsură să se adapteze nevoilor
actuale ale pieţei.
Activitatea dintr-o unitate agricolă include relaţia faţă de capitalul fix şi cel circulant, care
intervin cu un rol hotărâtor în obţinerea şi cresterea producţiei. Capitalul fix are anumite
particularităţi, servind în mai multe cicluri de producţie, este supus uzurii fizice ( accentuată de
condiţiile din agricultură) şi celei morale.
Insuficienţa capitalului fix şi a celui circulant, deci o slabă capitalizare a unităţii, reduce
posibilităţile de mărire a producţiei, îngreunează desfăşurarea proceselor de muncă, face să
crească consumul de energie biologică a oamenilor, măreşte eforturile fizice ale producătorilor,
iar productivitatea muncii este scazută.
Pentru agricultura noastră, extinderea mecanizării este o necesitate fundamentală. Cu
ajutorul mijloacelor mecanice, agricultorii, a caror muncă pierde din caracterul de duritate,
existent când se desfaşoară manual, acţioneaza asupra unui agro-ecosistem având drept scop
obţinerea de produse agricole. Asigurarea şi utilizarea mijloacelor tehnice în agricultura sunt
dependente de o multitudine de factori direcţi:
 dezvoltarea şi nivelul tehnic al industriei care produce pentru agricultură,
 existenţa mijloacelor financiare în cazul exploataţiilor agricole, pentru ca maşinile
şi tractoarele să poată fi achiziţionate,
 structurile de producţie din agricultură,
10
 condiţiile dimensionale ale exploataţiilor agricole.
Puterea economica slabă a exploataţiilor agricole familiale nu le permite să efectueze
investiţii pentru procurarea de tehnică la nivelul necesităţilor. Astfel, cele peste 4,6 milioane
exploataţii deţineau în anul 2000 numai: 109.000 tractoare, 84.000 de pluguri pentru tractoare,
34.000 semănători şi 13.000 combine autopropulsate.
Activitatea propusă prin proiect este oportună, întrucât dotarea tehnică a celor ce deţin şi
exploatează teren agricol pe raza comunei Cuca este insuficientă. De asemenea maşinile şi
echipamentele existente au un grad mare de uzură tehnică şi morală.
Pe teritoriul comunei Cuca există la data depunerii Cererii de finanţare maşini şi
echipamente agricole deţinute de către persoane fizice, fiind utilizate preponderent în scopul
exploatării suprafeţelor de teren deţinute de aceştia. Astfel, persoanele fizice ce deţin suprafeţe
agricole de subzistenţă şi semisubzistenţă sunt nevoite să întârzie foarte mult efectuarea lucrărilor
agricole specifice, până la data la care mijloacele tehnice devin disponibile.
Achiziţia maşinilor şi echipamentelor agricole prin acest proiect va asigura, pentru micii
producători agricoli, efectuarea lucrărilor de arat şi recoltat în termen optim, fără a suporta
pierderi ocazionate de înrăutăţirea condiţiilor meteorologice.

Activităţile propuse prin prezentul proiect vor genera însemnate consecinţe economice şi
sociale:
 oportunitatea unui locuitor din mediul rural, de a investi într-o activitate non –
agricola ceea ce va duce la creşterea veniturilor acestuia
 se vor crea locuri de muncă pentru populatia din mediul rural
 se vor încuraja activităţile de meşteşugăril şi păstrarea tradiţiilor
 se vor diversifica serviciile pentru populatia rurala prestate de catre micro-
întreprinderi
Astfel pentru desfăşuararea acestei activităţi este absolut necesară achiziţia dotărilor
necesare atelierului de meşteşugărit, a maşinilor şi echipamentelor agricole propuse.
Din analiza pieţei locale ce a stat la baza înfiinţării societăţii, a rezultat faptul că nu există
operatori economici cu acelaşi obiect de activitate, astfel nefiind suportată presiunea
concurenţială manifestată de aceştia.
Astfel, considerăm oportună realizarea investiţiei în contextul economic al comunei
Cuca şi în contextul păstrării şi încurajării activităţilor meşteşugăreşti.

11
2.6. Piaţa de aprovizionare/desfacere, concurenţa şi strategia de piaţă ce va fi
aplicată pentru valorificarea produselor/serviciilor obţinute prin
implementarea proiectului

Aprovizionarea
Selectarea furnizorilor se face după reputaţia şi competenţa în domeniu, amplasearea în
teritoriu, punctualitatea livrărilor şi in funcţie de raportul calitate-preţ.
Aprovizionarea societăţii cu materii prime, materiale şi alte servicii necesare se va face
pentru un ciclu de producţie în concordanţă cu necesarul cantitativ.
În acest tip de activitate sunt preponderente cheltuielile cu combustibilul şi cu întreţinerea
maşinilor şi utilajelor agricole.

POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI


Denumire furnizor de
Valoarea
materii prime/materiale Cantitate % din total
Adresa Produs furnizat aproximativa –
auxiliare/produse sau aproximativa achizitii
RON-
servicii
Jud. Galaţi, Mun.
S.C. Voldisk Com S.R.L. Galaţi, Str. Combustibil 52.560,00 litri 194.472,00 97,12%
Egalităţii Nr. 14
Piaţa locală, târguri Jud. Galaţi Nuiele de răchită 28.800 bucăţi 5.760,00 2,88%
TOTAL - - - 200.232,00 100%

Desfacerea
Produsule activităţilor desfăşurate de societate vor fi: coşurile de nuiele şi prestrea de
servicii în agricultură, şi anume: asigurarea lucrărilor de arat şi recoltat.
Aşadar, principalele venituri se vor realiza din vânzarea coşurilor de nuiele şi din
prestarea de servicii pentru arat şi recoltat. Selectarea clienţilor va fi făcută după o evaluare a
beneficiilor obţinute în urma colaborării cu aceştia. Preţul oferit precum şi oportunităţile de
dezvoltare ale acestora vor fi factori definitorii în selectarea clienţilor.
Principalii clienţi vor fi persoanele fizice şi/sau juridice din comuna Cuca şi din zonele
rurale limitrofe ce exploatează suprafeţe agricole.
S.C. Start Agro Consult S.R.L are în vedere dezvoltarea unor parteneriate de lungă durată
cu viitorii clienţi.

POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI


Valoare
Nr. Crt. Client (denumire si adresa) % din total vanzari
- RON -
1 Persoane fizice din comuna Cuca, judeţul Galaţi 376.200,00 50,00%
2 Persoane juridice din comuna Cuca, judeţul Galaţi 376.200,00 50,00%
TOTAL 752.400,00 100,00%

Tariful practicat pentru prestarea serviciilor în agricultură s-a stabilit în cadrul prognozei
în funcţie de productivitatea maşinilor şi echipamentelor agricole şi de consumul de motorină,
aşadar se va practica un tarif între 70 - 500 de lei pe oră. În ceea ce priveşte preţul de vânzare al
coşurilor din răchită în cadrul prognozei economice s-a luat în calcul un preţ mediu practicat pe
piaţă în momentul de faţa, adică 20 lei.

12
Concurenţa
În cazul activităţii de meşteşugărit practic nu există concurenţă avand în vedere ca nu
există societăţi comerciale cu acest obiect de activitate în zonă, iar persoanele fizice care încă mai
practică acest meşteşug sunt foarte puţine.
În schimb, în activitatea de prestare de servicii în agricultură cel mai mare risc în privinţa
concurenţei, îl reprezintă societăţile comerciale ce dispun de utilaje agricole în exces. După
efectuarea lucrărilor agricole ce se impun pe suprafeţele proprii de teren agricol, acestea pot
închiria utilajele pentru prestarea de servicii către terţi.
Pe raza comunei Cuca şi a zonelor limitrofe acesteia nu există agenţi economici care să
desfăşoare această activitate. Maşinile şi utilajele agricole ce formează concurenţa pentru
serviciile desfăşurate de societate se află în dotarea tehnică a unor exploataţii agricole, utilajele
fiind disponibile pentru prestarea serviciului către terţi după ce sunt recoltate în totalitate propriile
suprafeţe de teren agricol.
În acest tip de activitate, respectiv prestarea de servici în agricultură, cel mai mare risc în
privinţa concurenţei, îl reprezintă societăţile comerciale ce dispun de utilaje agricole în exces.
După efectuarea lucrărilor agricole ce se impun pe suprafeţele proprii de teren agricol, acestea pot
închiria utilajele pentru prestarea de servicii către terţi.

Strategia de piaţă

Politica de preţ pe care o va aplica S.C. Start Agro Consult S.R.L este axată pe
maximizarea beneficiilor obţinute de societate în condiţiile dezvoltării unor parteneriate de
durată. Un aspect important în gestiunea financiară a activităţii îl constituie asigurarea unui cash-
flow pozitiv pe toată durata anului financiar, lucru dificil de realizat datorită ciclicităţii activităţii
agricole care constituie piaţa de desfacere a solicitantului. Un flux de numerar pozitiv pe întreaga
durată a anului financiar va fi asigurat de activitatea de meşteşugărit.
Tariful pentru prestarea servicului se va stabili în funcţie de cererea manifestată pe piaţă, de
costurile de exploatare a maşinilor şi echipamentelor agricole utilizate, de productivitatea
acestora şi de tipul serviciului prestat. Un alt factor important în stabilirea tarifului este evoluţia
imprevizibilă a cursului valutar, care determină variaţii ale costurilor combustibilului, principala
cheltuiala a societăţii.
Preţul de vânzare al coşurilor din răchită se va stabili în funcţie de costul de producţie şi
preţul practicat pe această piaţă.
Promovarea va fi orientată către două direcţii de acţiune, si anume: consolidarea ca agent
economic competitiv prin obţinerea recunoaşterii calităţii lucrărilor executate şi promovarea
efectiva a serviciului.
În ceea ce priveşte consolidarea reputaţiei, toate acţiunile întreprinse vor viza stabilirea
unor relaţii armonioase cu colaboratorii. În acest sens atenţia va fi îndreptată către îndeplinirea cu
serizitate a contractelor şi respectarea termenelor de execuţie.
Se urmăreşte îndeplinirea cu stricteţe a serviciului oferit, astfel încât să se satisfacă
cerinţele beneficiarului şi să corespundă contractelor încheiate. Se urmăreşte ritmicitatea
încasărilor de la clienţi cât şi plata la timp a furnizorilor pentru a putea crea o colaborare
fructuoasă pe viitor.

13
3. DATE PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ ŞI MANAGEMENTUL PROIECTULUI

3.1. Total personal existent

Total personal existent 0


din care personal de execuţie 0

3.2. Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei

Locuri de muncă nou create 3

3.3. Responsabilul legal (nume, prenume, funcţie in cadrul organizatiei, studii şi


experienţă profesională) – relevante pentru proiect

Nume: Gherghe
Prenume: Iulian Dorian

Funcţie: administrator

Studii: Facultatea de Agricultură Iaşi – absolvită in anul 2005

Experienţă profesională – relevantă pentru proiect

2008 – până în prezent preşedintele S.A. Petru Rareş


2005 – 2008 inginer agronom în cadrul S.A. Petru Rareş

14
4. DESCRIEREA ACHIZIŢIILOR REALIZATE PRIN PROIECT

4.1. Denumirea, numărul, valoarea utilajelor ce vor fi achiziţionate prin proiect

Curs Euro = 4,2845 Ron din data de 20.11.2009


Valoare fara Total cu
Nr. Denumire/Tip Numar TVA
TVA TVA
Crt. utilaj/echipament bucati –RON-
–RON- – RON-
1 Combina agricolă 1 597.687,75 113.560,67 711.248,42
2 Tractor agricol 1 492.717,50 93.616,33 586.333,83
3 Plug reversibil 1 64.267,50 12.210,83 76.478,33
4 Masa 1 500,00 95,00 595,00
5 Scaun 1 200,00 38,00 238,00
6 Foarfeca inox 1 100,00 19,00 119,00
TOTAL - 1.155.472,75 219.539,82 1.375.012,57

4.2. Caracteristicile tehnice şi funcţionale ale utilajelor agricole ce urmează a fi


achiziţionate prin proiect

Nr.
Denumire/Tip utilaj/echipament Caracteristici tehnice şi funcţionale
Crt.
Putere maxima 204 CP – 150 KW
Rezervor combustibil 500 l
1 Combina agricolă Buncar cereale 6.500 litri
Tocator paie
Heder paioase 5,4 metri
Putere maxima 249 CP – 179 KW
2 Tractor agricol Capacitate cilindrică 7146 cm3
Viteză maximă 40 km/h
Număr trupiţe: 6
Putere necesară tractor: până la 200 C.P.
3 Plug reversibil
Distanţa între corpuri: 850mm/950mm/1050mm
Lăţimea de lucru între: 12” – 20”
4 Masa Lxlxh: 2x1,5x1
5 Scaun Ergonomic
6 Foarfeca inox Din inox

15
4.3. Fundamentarea necesităţii achiziţiei utilajelor prevăzute prin prezentul
proiect

Bunurile (masa, scaunul şi foarfeca de inox) prevăzute a se achiziţona prin prezentul


proiect sunt neceare pentru dotarea atelierului de meşteşugărit. Având în vedere ca activitatea de
meşteşugărit presupune muncă manuală nu sunt necesare alte echipamente specifice.
Utilajele prevăzute a se achiziţiona prin prezentul proiect vor fi utilizate pentru prestarea
de lucrări mecanizate către terţi, şi anume: arat şi recoltat, în comuna Cuca şi în zonele limitrofe
comunei în care este înrtegistrat solicitantul.
Achiziţia acestor utilaje este absolut necesară având în vedere activitatea propusă prin
prezentul proiect şi faptul că parcul de utilaje deţinute de către societăţile din domeniul agricol
este compus din utilaje şi maşini agricole cu un grad mare de uzură tehnică şi morală şi nu există
alternativă pentru înlocuirea lor.
Maşinile şi echipamentele agricole utilizate în cadrul exploataţiilor agricole din zona
comunei Cuca, sunt foarte vechi, gradul de uzură moral şi tehnic fiind ridicat, necesitând reparaţii
dese, deci întreruperi în perioada lucrărilor agricole. Acestea sunt utilizate în principal de
proprietarii acestora. Din cauza numărului mic de echipamente existente pe raza comunei Cuca
deţinătorii de exploataţii agricole sunt nevoiţi să aştepte un timp destul de mare până la efectuarea
lucrărilor agricole necesare. Activitatea societăţii fiind binevenită în aceste condiţii, fiind foarte
utilă şi pentru exploataţiie agricole care nu deţin un parc de utilaje complet.
Pe raza comunei nu există nici o societate cu acest timp de activitate. În urma analizării
situaţiei existente pe raza comunei Cuca s-a ajuns la concluzia că este oportună achiziţionarea
maşinilor şi echipamentelor agricole propuse prin prezentul proiect şi prestarea de servicii în
agricultură cu ajutorul acestora. În viitor se vizează extinderea acestui timp de activitate prin
achiziţionarea şi altor tipuri de maşini şi utilaje agricole absolut necesare deţinătorilor de
exploataţii agricole.
Acest tip de activitate se adresează în special gospodăriilor ce deţin exlopataţii agricole de
mici dimensiuni, aceştia neavând posibilitatea achiziţionării de maşini şi utilaje agricole, din
cauza veniturilor destul de mici obţinute din activitatea agricolă, practicând o agricultură de
subzistenă sau semisubzistentă.
Prin achiziţionarea dotărilor propuse, maşinilor şi utilajelor agricole propuse, se va putea
realiza obiectul de activitate al S.C. Start Agro Consult S.R.L., astfel, indirect, sprijinindu-se
micii producători.
De asemenea precizăm ca activităţile S.C. Start Agro Consult S.R.L nu se adresează
exclusiv comunei Cuca, ci şi zonelor limitrofe, în funcţie de cererea manifestată pe piaţă.

Producţie preconizată coşuri din răchită


Produsul Bucăţi/Zi Bucăţi/Luna Bucăţi/An
Coşuri din răchită 6 120 1.440
Pentru prognozarea numărului de coşuri de răchită lucrate pe an s-a pornit de la numărul
de coşuri (6 coşuri) care pot şi lucrate pe zi de o persoană şi de la numărul de zile lucrate pe lună
(20 zile).

Numărul de ore preconizate pentru prestare servicii în agricultură


Nr.crt. Serviciul prestat Ore pe zi Ore pe lună Total ore pe an
1 Prestări servicii recoltat 12 360 360
2 Prestări servicii arat 12 360 1080
3 Prestări alte servicii 6 180 1080

16
Numărul de ore pe an a fost prognozat în funcţie de necesarul de lucrări agricole la
principalele culturi agricole din zona comunei Cuca, judeţul Galaţi: grâu, floarea soarelui şi
rapiţă.
Pentru previzionarea numărului de ore în care se va presta cu combina s-au luat în calcul
lunile în care se recoltează păioasele, adică o singură lună pe an, iar pentru tractor în angrenaj cu
plugul, lunile în care se ară. De asemenea tractorul se va utiliza şi la alte lucrări, decât aratul, în
care va fi solicitat. Astfel s-a prognozat că se va presta cu tractorul 9 luni pe an, după cum
urmează: 3 luni pe an pentru arat şi 6 luni pe an pentru alte lucrări.

Descrierea activităţii de meşteşugărit

Împletiturile vegetale sunt un mesteşug tradiţional.


Mesteşugul împletitului, în special din paie, ca şi toate meşteşugurile din fibre naturale de
altfel este cunoscut înca din Antichitate.
O etapa de înflorire se întalneşte în Basarabia între sec. XIX-XX unde meşteri iscusiţi se
specializau în a acoperi casele cu paie de secara.
În ziua de azi meşterii care mai practică meşteşugul împletitului confecţionează diverse
obiecte decorative, obiecte de uz casnic sau jucării din nuiele de răchită, paie de secară, ovăz, orz
sau grâu, acestea fiind materiale 100% naturale.
Desi numarul practicantilor este tot mai mic, cei care impletesc fac acest lucru atat pentru
supravietuire ca modalitate de existenta cat si datorita actiunii pozitive a paielor prin proprietatile
lor curative demonstrata si de specialisti sau chiar a practicarii propriu-zise a mestesugului.
Împletitul din nuiele de răchita este cunoscut din cele mai vechi timpuri. Daca cele mai
groase nuiele erau folosite pentru coşuri de porumb sau garduri in jurul curtilor, din nuielele mai
subtiri se faceau cosuri pentru caratul fructelor sau a strugurilor.
Împletitul cosurilor este o operaţiune care necesită foarte multă migală.
Împletirea coşurilor presupune mai întâi despicarea nuielelor de răchită cu un obiect tăios
şi apoi împletirea acestora de către meşterul care dă formă viitoarelor coşuri.

Activitatea societăţii se va desfăşura în imobilul din satul Cuca, comuna Cuca, judeţul
Galaţi, compus din teren în suprafaţă totală de 1.500,00 mp (respectiv 1.500,72 mp real măsurat),
identificat în cvartalul 38, parcela 16, compus din:
 teren curţi-construcţii: 605,47 mp
 teren grădină: 216,78 mp
 teren plantat cu vie: 678,47 mp
 constructii: 75,00 mp (respectiv 75,75 mp real măsurat), constând din: casă de
locuit, având suprafaţa de 69,70 mp, construită din zidărie şi paiantă pe fundaţie
de beton, cu acoperiş tip şarpantă şi învelitoare din tablă şi carton asfaltat,
compusă din două camere, o magazie, o bucătorie şi hol, iar separat anexele
gospodăreşti, constând dintr-o magazie, având număr cadastral 63, unde societatea
urmeză sa-şi desfăşoare activitatea de meşteşugărit..

17
5. DURATA DE REALIZARE A PROIECTULUI SI ETAPE PRINCIPALE

Durata de realizare a proiectului este de 12 luni: IANUARIE 2010 – DECEMBRIE 2010

Graficul de eşalonare a investiţiei exprimat valoric pe luni şi activităţi


Mii lei
Indicatori Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Semnarea contractului de
X
finanţare
Consultanta 25,7070,0000,000 0,0000,0000,0000,0000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 25,707
Semnarea contractelor
X
cu furnizorii de bunuri
Depunerea dosarelor de
X
achiziţie pt. bunuri şi servicii
Taxe si cote legale 0,0920,0000,000 0,0000,0000,0000,0000,000 4,122 0,000 0,000 0,000 4,214
Actualizare (Max 5% din SE) 0,0000,0000,000 0,0000,0000,0000,0000,000 0,000 0,000 0,000 59,019 59,019
Cheltuieli cu creditul 0,0000,0000,000 0,0000,0000,0000,0000,000 16,917 16,91716,917 16,917 67,667
Achizitionare
utilaje si echipamente 0,0000,0000,000 0,0000,0000,0000,0000,000 1154,673 0,000 0,000 0,000 1154,673
de transport
Achiziţionare dotări 0,0000,0000,000 0,0000,0000,0000,0000,000 0,800 0,000 0,000 0,000 0,800
Depunerea dosarului
X
cererii de plată
Încasarea ajutorului
X
financiar nerambursabil
TOTAL GENERAL 25,7990,0000,000 0,0000,0000,0000,0000,0001.175,712 16,91716,917 75,9361.312,079

18
6. DEVIZELE INVESTITIEI

6.1. Devizul general al investiţiei


DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii proiectului „Achiziţia de maşini şi utilaje agricole pentru dezvoltarea S.C. Start
Agro Consult S.R.L. în comuna Cuca, Judeţul Galaţi"
In mii lei / mii euro la cursul = 4,2845 lei / euro din data de 20.11.2009
Valoare fără TVA TVA Valoare (inclusiv TVA)
Nr. Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 7 8
PARTEA I
CAPITOLUL 1 - CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI
1.1. Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2. Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la
1.3. starea initiala 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISITENTA TEHNICA
3,1 Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3,2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3,3 Proiectare si enginerie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.4. Organizarea procedurior de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5. Consultanta 25,707 6,000 4,884 30,591 7,140
3,6 Asistenta tehnica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 3 25,707 6,000 4,884 30,591 7,140
CAPITOLUL 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4,1 Constructii si instalatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4,2 Montaj utilaje tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu
4,3 montaj 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4,4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 1.154,673 269,500 219,388 1.374,061 320,705
4,5 Dotari 0,800 0,187 0,152 0,952 0,222
4,6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4 1.155,473 269,687 219,540 1.375,013 320,927
CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI
5.1. Organizare de santier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.1. Lucrari de constructii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5,2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 71,881 16,777 0,000 71,881 16,777
5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 5 71,881 16,777 0,000 71,881 16,777
CAPITOLUL 6 – CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR
6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.2. Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL 1.253,060 292,464 224,424 1.477,485 344,844
Din care C+M 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Întocmit,
Marian Dumitrache
Economist
S.C. Romfin-Consultanta Manageriala S.R.L.

19
6.2. Devizul financiar

20
Curs euro din data de 20.11.2009: 1 euro = 4,2845 lei
Comisioane, impozite, taxe
Nr. crt Specificatie Valoare
Lei Euro
1 Impozite 0,00 0,00
2 Comision banca 4.213,96 983,54
3 Taxe 0,00 0,00
4 TVA 224.424,15 52.380,48
5 Cheltuieli aferente casei sociale a consructorilor 0,00 0,00
Total impozite, taxe, comisioane, TVA 228.638,11 53.364,01
6 Costuri de finantare 67.666,67 15.793,36
Total valoare fara TVA 71.880,62 16.776,90
Valoare TVA 224.424,15 52.380,48

TOTAL DEVIZ FINANCIAR 296.304,77 69.157,38

Întocmit,
Dumitrache Marian
Economist
S.C. Romfin-Consultanta Manageriala S.R.L.

Comisionul bancă este calculat ca 0,3% din toate operaţiunile realizate prin bancă (plata
utilajelor şi consultanţei – inclusiv TVA).
Costurile de finanţare reprezintă dobânzile plătite în perioada de implementare a
proiectului aferente creditului bancar contractat pentru implementarea acestuia.

21
6.3. Devizul pe obiect

Curs euro din data de 20.11.2009: 1 euro = 4,2845 lei


Valoare (fara Valoare (inclusiv
Nr.crt.Denumire TVA) TVA TVA)
Combina agricola cu heder Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si
2 arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Instalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare. PSI, radio-tv,
6 intranet 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
II MONTAJ
1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
III PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2 Utilaje si echipamente de transport 597,688 139,500 113,561 711,248 166,005
3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL III 597,688 139,500 113,561 711,248 166,005
TOTAL (TOTAL I +TOTAL II + TOTAL III) 597,688 139,500 113,561 711,248 166,005
Întocmit,
Marian Dumitrache
Economist
S.C. Romfin-Consultanta Manageriala S.R.L.

22
Curs euro din data de 20.11.2009: 1 euro = 4,2845 lei
Valoare (fara Valoare (inclusiv
Nr.crt.Denumire TVA) TVA TVA)
Tractor agricol Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si
2 arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Instalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6 Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare. PSI, radio-tv, intranet 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
II MONTAJ
1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
III PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2 Utilaje si echipamente de transport 492,718 115,00093,616 586,334 136,850
3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL III 492,718 115,00093,616 586,334 136,850
TOTAL (TOTAL I +TOTAL II + TOTAL III ) 492,718 115,00093,616 586,334 136,850

Întocmit,
Marian Dumitrache
Economist
S.C. Romfin-Consultanta Manageriala S.R.L.

23
Curs euro din data de 20.11.2009: 1 euro = 4,2845 lei
Valoare (fara Valoare
Nr.crt. Denumire TVA) TVA (inclusiv TVA)
Plug agricol Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si
2 arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Instalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6 Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare. PSI, radio-tv, intranet 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
II MONTAJ
1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
III PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2 Utilaje si echipamente de transport 64,268 15,000 12,211 76,478 17,850
3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL III 64,268 15,000 12,211 76,478 17,850
TOTAL (TOTAL I +TOTAL II + TOTAL III ) 64,268 15,000 12,211 76,478 17,850
Întocmit,
Marian Dumitrache
Economist
S.C. Romfin-Consultanta Manageriala S.R.L.

24
Curs euro din data de 20.11.2009: 1 euro = 4,2845 lei
Valoare (fara Valoare (inclusiv
Nr.crt. Denumire TVA) TVA TVA)
Masa Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Constructii: rezistenta (fundatii, structura de


rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare,
2 compartimentari, finisaje) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Instalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare. PSI,
6 radio-tv, intranet 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
II MONTAJ
1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
III PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2 Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Dotari 0,500 0,117 0,095 0,595 0,139
TOTAL III 0,500 0,117 0,095 0,595 0,139
TOTAL (TOTAL I +TOTAL II + TOTAL III ) 0,500 0,117 0,095 0,595 0,139
Întocmit,
Marian Dumitrache
Economist
S.C. Romfin-Consultanta Manageriala S.R.L.

25
Curs euro din data de 20.11.2009: 1 euro = 4,2845 lei
Valoare (fara Valoare (inclusiv
Nr.crt. Denumire TVA) TVA TVA)
Scaun Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Constructii: rezistenta (fundatii, structura de


rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare,
2 compartimentari, finisaje) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Instalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare. PSI,
6 radio-tv, intranet 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
II MONTAJ
1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
III PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2 Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Dotari 0,200 0,047 0,038 0,238 0,056
TOTAL III 0,200 0,047 0,038 0,238 0,056
TOTAL (TOTAL I +TOTAL II + TOTAL III ) 0,200 0,047 0,038 0,238 0,056
Întocmit,
Marian Dumitrache
Economist
S.C. Romfin-Consultanta Manageriala S.R.L.

26
Curs euro din data de 20.11.2009: 1 euro = 4,2845 lei
Valoare (fara Valoare (inclusiv
Nr.crt. Denumire TVA) TVA TVA)
Foarfeca inox Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Constructii: rezistenta (fundatii, structura de


rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare,
2 compartimentari, finisaje) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Instalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare. PSI,
6 radio-tv, intranet 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
II MONTAJ
1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
III PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2 Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Dotari 0,100 0,023 0,019 0,119 0,028
TOTAL III 0,100 0,023 0,019 0,119 0,028
TOTAL (TOTAL I +TOTAL II + TOTAL III ) 0,100 0,023 0,019 0,119 0,028
Întocmit,
Marian Dumitrache
Economist
S.C. Romfin-Consultanta Manageriala S.R.L.

27
7. FINANTAREA INVESTITIEI

Din valoarea totală a investiţiei de 1.536.504 RON, ajutorul public nerambursabil este de
856.900 RON, reprezentând 69,09% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Curs euro /leu: 1 euro = 4,2845 lei din data de 20.11.2009


Procent finantare publică = 70%
Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Total
RON EURO RON EURO RON EURO
Ajutor public
nerambursabil 856.900 200.000 - - 856.900 200.000
Sursele de finantare pentru
completarea necesarului de
finantare din care: 383.299 89.462 296.305 69.157 679.604 158.619
- autofinanţare 0 0
- împrumuturi 383.299 89.462 296.305 69.157 679.604 158.619
TOTAL PROIECT 1.240.199 289.462 296.305 69.157 1.536.504 358.619

8. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

8.1. Valoarea totală a investiţiei

Valoarea totală a investiţiei este de 1.536.504 RON.


Valoarea eligibila a investitiei este de 856.900 RON.

8.2. Durata de realizare a proiectului


Durata de realizare a proiectului este de 12 luni: IANUARIE 2010 – DECEMBRIE 2010
Graficul de eşalonare a investiţiei exprimat valoric pe luni şi activităţi
MII LEI
Indicatori Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Semnarea contractului de
X
finanţare
Consultanta 25,7070,0000,000 0,0000,0000,0000,0000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 25,707
Semnarea contractelor
X
cu furnizorii de bunuri
Depunerea dosarelor de
X
achiziţie pt. bunuri şi servicii
Taxe si cote legale 0,0920,0000,000 0,0000,0000,0000,0000,000 4,122 0,000 0,000 0,000 4,214
Actualizare (Max 5% din SE) 0,0000,0000,000 0,0000,0000,0000,0000,000 0,000 0,000 0,000 59,019 59,019
Cheltuieli cu creditul 0,0000,0000,000 0,0000,0000,0000,0000,000 16,917 16,91716,917 16,917 67,667
Achizitionare
utilaje si echipamente 0,0000,0000,000 0,0000,0000,0000,0000,000 1154,673 0,000 0,000 0,000 1154,673
de transport
Achiziţionare dotări 0,0000,0000,000 0,0000,0000,0000,0000,000 0,800 0,000 0,000 0,000 0,800
Depunerea dosarului
X
cererii de plată
Încasarea ajutorului
X
financiar nerambursabil
TOTAL GENERAL 25,7990,0000,000 0,0000,0000,0000,0000,0001.175,712 16,91716,917 75,9361.312,079

28
8.3. Capacităţi de producţie rezultate ca urmare a investiţiei realizate (în unităţi
fizice)

Producţie preconizată coşuri din răchită


Produsul Bucăţi/Zi Bucăţi/Luna Bucăţi/An
Coşuri din răchită 6 120 1.440
Pentru prognozarea numărului de coşuri de răchită lucrate pe an s-a pornit de la numărul
de coşuri (6 coşuri) care pot şi lucrate pe zi de o persoană şi de la numărul de zile lucrate pe lună
(20 zile).

Centralizarea numărului de coşuri de răchită lucrate pe anii de prognoză


Nr.
Produsul Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5
Crt.
1 Coşuri din răchită 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440

Numărul de ore preconizate pentru prestare servicii în agricultură


Nr.crt. Serviciul prestat Ore pe zi Ore pe lună Total ore pe an
1 Prestări servicii recoltat 12 360 360
2 Prestări servicii arat 12 360 1080
3 Prestări alte servicii 6 180 1080

Numărul de ore pe an a fost prognozat în funcţie de necesarul de lucrări agricole la


principalele culturi agricole din zona comunei Cuca, judeţul Galaţi: grâu, floarea soarelui şi
rapiţă.
Pentru previzionarea numărului de ore în care se va presta cu combina s-au luat în calcul
lunile în care se recoltează păioasele, adică o singură lună pe an, iar pentru tractor în angrenaj cu
plugul, lunile în care se ară. De asemenea tractorul se va utiliza şi la alte lucrări, decât aratul, în
care va fi solicitat. Astfel s-a prognozat că se va presta cu tractorul 9 luni pe an, după cum
urmează: 3 luni pe an pentru arat şi 6 luni pe an pentru alte lucrări.

Centralizarea numărului de ore mecanizate pe lună pe primul an de prognoză


Nr.
Serviciul prestat Ian Feb Mar Apr Mai Iunie Iulie Aug Sept Oct Noi Dec Total
Crt.
1 Prestări servicii arat 0 0 0 0 0 0 0 360 360 360 0 0 1.080
2 Prestări alte servicii 0 0 180 180 180 180 180 0 0 0 180 0 1.080
3 Prestări servicii recoltat 0 0 0 0 0 0 360 0 0 0 0 0 360
Total 0 0 0 0 0 0 540 360 360 360 0 0 2.520

Centralizarea numărului de ore mecanizate pe lună pe anii de prognoză


Nr.
Serviciul prestat Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5
Crt.
1 Prestări servicii arat 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080
2 Prestări alte servicii 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080
3 Prestări servicii recoltat 360 360 360 360 360
Total 2.520 2.520 2.520 2.520 2.520

29
9. PROIECTII FINANCIARE SI INDICATORI FINANCIARI
9.1. Prognoza veniturilor

Prognoza veniturilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu proiect


Anul 1 Anul 2
Total Total Total Total Total
Nr. Pret in TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM
Categoria UM An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Crt. RON/UM I II III IV I II III IV
Vanzari fizice previzionate
1 Venituri din prestarea de servicii de recoltat 300,00 lei/ora 360,00 360,00 360 360 360 360 360
2 Venituri din prestarea de servicii de arat 500,00 lei/ora 720,00 360,00 720,00 360,00 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080
Venituri din prestarea de servicii cu
3 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080
tractorul fara utilaje 70,00 lei/ora 180,00540,00180,00 180,00 180,00 540,00180,00 180,00
4 Cosuri din rachita 20,00 lei/buc360,00360,00360,00 360,00 360,00 360,00360,00 360,00 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440
Vanzari valorice previzionate
1 Venituri din prestarea de servicii de recoltat 300,00 RON 108.000 108.000 108.000108.000108.000108.000108.000
2 Venituri din prestarea de servicii de arat 500,00 RON 360.000180.000 360.000180.000540.000540.000540.000540.000540.000
Venituri din prestarea de servicii
3 70,00 RON 12.60037.800 12.600 12.60012.600 37.800 12.600 12.600 75.600 75.600 75.600 75.600 75.600
cu tractorul fara utilaje
4 Cosuri din rachita 20,00 RON 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800
Venituri productie proprie – total RON 19.80045.000487.800199.80019.800 45.000487.800199.800752.400752.400752.400752.400752.400
13 Alte venituri RON
Total productie vanduta RON 19.80045.000487.800199.80019.800 45.000487.800199.800752.400752.400752.400752.400752.400
14 Venituri din vanzari marfuri RON
Venituri din subventii de exploatare
15 RON
aferente cifrei de afaceri nete
16 Venituri din subventii pentru investitii RON
17 Venituri din alte activitati RON
Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru
18 RON
D)
Venituri din productia realizata pentru
19 RON
scopuri proprii si capitalizata
20 Alte venituri din exploatare RON 18.08718.087 18.087 18.08718.087 18.087 18.087 18.087 72.347 72.347 72.347 72.347 72.347
Total venituri din exploatare RON 37.88763.087505.887217.88737.887 63.087505.887217.887824.747824.747824.747824.747824.747
La linia 24 Alte venituri din exploatare s-a înregistrat cota-parte a subvenţiilor pentru investiţii recunoscutaă la venituri
corespunzator amortizării înregistrate.

30
Centralizarea veniturilor din vânzarea coşurilor din răchită pe lună
lei
Nr.
Produsul Ian Feb Mar Apr Mai Iunie Iulie Aug Sept Oct Noi Dec Total
Crt.
1 Coşuri din răchită 2.4002.4002.400 2.4002.400 2.4002.4002.4002.4002.400 2.4002.400 28.800
Se vor lucra 120 de coşuri din răchită pe lună şi se vor vinde la un preţ de aproximativ 20 lei.

Centralizarea veniturilor din vânzarea coşurilor din răchită pe anii de prognoză


Lei
Nr.
Produsul Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5
Crt.
1 Coşuri din răchită 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800

Centralizarea veniturilor din prestarea de servicii pe lună


Lei
Nr. Serviciul
Ian Feb Mar Apr Mai Iunie Iulie Aug Sept Oct Noi Dec Total
Crt. prestat
Prestări
1 servicii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 540.000,00
arat
Prestări
2 alte 0,00 0,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 0,00 0,00 0,00 12.600,00 0,00 75.600,00
servicii
Prestări
3 servicii 108.000,00
recoltat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 120.600,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 12.600,00 0,00 723.600,00

Centralizarea veniturilor din prestarea de servicii pe anii de prognoză


Lei
Nr.
Serviciul prestat Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5
Crt.
1 Prestări servicii arat 540.000,00540.000,00540.000,00540.000,00540.000,00
2 Prestări alte servicii 75.600,00 75.600,00 75.600,00 75.600,00 75.600,00
3 Prestări servicii recoltat 108.000,00108.000,00108.000,00108.000,00108.000,00
Total 723.600,00723.600,00723.600,00723.600,00723.600,00

31
9.2. Prognoza cheltuielilor

Prognoza cheltuielilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu proiect


Anul 1 Anul 2
Total Total Total Total Total
Nr. TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM
Categoria UM An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Crt. I II III IV I II III IV
Cheltuieli cu
materiile
1 prime si cu RON 3.216 6.768141.74448.504 3.216 6.768141.74448.504200.232200.232200.232200.232200.232
materialele
consumabile
Alte
2 cheltuieli RON 5.777 5.777 5.777 5.777 5.777 5.777 5.777 5.777 23.109 23.109 23.109 23.109 23.109
materiale
Alte
cheltuieli din
3 afara (cu RON
energia si
apa)
Cheltuieli
4 privind RON
marfurile
Cheltuieli
5 materiale – RON 8.993 12.545147.52154.281 8.993 12.545147.52154.281223.341223.341223.341223.341223.341
total
Cheltuieli cu
6 personalul RON 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 8.977 35.906 35.906 35.906 35.906 35.906
angajat
Cheltuieli cu
asigurarile si
7 RON 2.611 2.611 2.611 2.611 2.611 2.611 2.611 2.611 10.444 10.444 10.444 10.444 10.444
protectia
sociala
Cheltuieli
cu
8 RON11.588 11.588 11.58811.58811.588 11.588 11.58811.588 46.350 46.350 46.350 46.350 46.350
personalul –
total
Cheltuieli
9 cu RON 24.056 24.056 24.05624.05624.056 24.056 24.05624.056 96.223 96.223 96.223 96.223 96.223
amortizarile
Alte
10 cheltuieli de RON 62 62 62 62 62 62 62 62 250 250 250 250 250
exploatare
Cheltuieli
pentru
11 RON44.699 48.251183.22789.98744.699 48.251183.22789.987366.164366.164366.164366.164366.164
exploatare -
total

La linia 2 Alte cheltuieli materiale sunt cuprinse cheltuielile cu întreţinerea utilajelor.


La linia 10 Alte cheltuieli de exploatare sunt cuprinse cheltuielile cu impozitul pe
mijloacele de transport.

32
Linia Cheltuieli cu personalul – total a fost prognozată luând în calcul necesarul de forţă de
muncă în cadrul S.C. Start Agro Consult S.R.L.. Personalul va fi format din personal direct
productiv (angajat permanent şi sezonier).
Procentul de 28,75% reprezentând cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala suportate
de către angajator a fost calculat astfel:

Nr. Crt. Contibuţiile angajatorului Coeficient


1 Somaj 0,5%
2 CAS 20,8%
3 CASS 5,2%
4 Concedii 0,85%
5 ITM 0,75%
6 Fond garantare salarii 0,25%
7 Coeficient accidente de munca calculat in functie de cod CAEN 0,61%
TOTAL 28,75%

Structura cheltuielilor aferente productiei la anul 1 lei


Total
Cheltuieli Alte
Cheltuieli cu Impozite cheltuieli
Produsul materii cheltuieli Amortismente
combustibili si taxe de
prime materiale
exploatare

Prestări servicii recoltat 0,00 47.952,00 3.449,17 37,25 49.807,31 101.245,74

Prestări servicii arat 0,00 135.864,00 17.245,86 186,27 35.997,26 189.293,39

Prestări alte servicii 0,00 10.656,00 2.414,42 26,08 10.418,16 23.514,65

Cosuri din rachita 5.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.760,00


TOTAL GENERAL 5.760,00 194.472,00 23.109,46 249,60 96.222,73 319.813,78

Structura cheltuielilor aferente productiei la anul 2 lei

Cheltuieli Alte Total


Cheltuieli cu Impozite
Produsul materii cheltuieli Amortismente cheltuieli de
combustibili si taxe
prime materiale exploatare

Prestări servicii
0,00 47.952,00 3.449,17 37,25 49.807,31 101.245,74
recoltat
Prestări servicii arat 0,00 135.864,00 17.245,86 186,27 35.997,26 189.293,39

Prestări alte servicii 0,00 10.656,00 2.414,42 26,08 10.418,16 23.514,65

Cosuri din rachita 5.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.760,00


TOTAL GENERAL 5.760,00 194.472,00 23.109,46 249,60 96.222,73 319.813,78

33
Structura cheltuielilor aferente productiei la anul 3 lei
Total
Cheltuieli Alte
Cheltuieli cu Impozite si cheltuieli
Produsul materii cheltuieli Amortismente
combustibili taxe de
prime materiale
exploatare
Prestări servicii
0,00 47.952,00 3.449,17 37,25 49.807,31 101.245,74
recoltat
Prestări servicii arat 0,00 135.864,00 17.245,86 186,27 35.997,26 189.293,39

Prestări alte servicii 0,00 10.656,00 2.414,42 26,08 10.418,16 23.514,65

Cosuri din rachita 5.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.760,00


TOTAL GENERAL 5.760,00 194.472,00 23.109,46 249,60 96.222,73 319.813,78

Structura cheltuielilor aferente productiei la anul 4 lei


Total
Cheltuieli Alte
Cheltuieli cu Impozite si cheltuieli
Produsul materii cheltuieli Amortismente
combustibili taxe de
prime materiale
exploatare
Prestări servicii
0,00 47.952,00 3.449,17 37,25 49.807,31 101.245,74
recoltat
Prestări servicii arat 0,00 135.864,00 17.245,86 186,27 35.997,26 189.293,39

Prestări alte servicii 0,00 10.656,00 2.414,42 26,08 10.418,16 23.514,65

Cosuri din rachita 5.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.760,00


TOTAL GENERAL 5.760,00 194.472,00 23.109,46 249,60 96.222,73 319.813,78

Structura cheltuielilor aferente productiei la anul 5 lei


Total
Cheltuieli Alte
Cheltuieli cu Impozite si cheltuieli
Produsul materii cheltuieli Amortismente
combustibili taxe de
prime materiale
exploatare
Prestări servicii
0,00 47.952,00 3.449,17 37,25 49.807,31 101.245,74
recoltat
Prestări servicii arat 0,00 135.864,00 17.245,86 186,27 35.997,26 189.293,39

Prestări alte servicii 0,00 10.656,00 2.414,42 26,08 10.418,16 23.514,65

Cosuri din rachita 5.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.760,00


TOTAL GENERAL 5.760,00 194.472,00 23.109,46 249,60 96.222,73 319.813,78

Costul cu materia primă pentru coşuri din răchită

Consum Pret
Cost/unitatea de
Nr.crt Specificatie UM specific unitar/materie
produs finit (lei)
UM prima (lei)

1 Rachita (2 m) buc 20,00 0,20 4,00

34
9.3. Proiecţia contului de profit şi pierdere

Proiectia contului de profit si pierdere activitate cu proiect


Anul 0 Anul 1 Anul 2
(anterior Total Total Total Total Total
Nr. TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM
Categoria depunerii cererii An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Crt. I II III IV I II III IV
de finantare)
Venituri din exploatare
1 Cifra de afaceri RON 19.800 45.000 487.800 199.800 19.800 45.000 487.800 199.800 752.400 752.400 752.400 752.400 752.400
Variatia stocurilor (+
2 RON
pentru C; - pentru D)
Venituri din
productia realizata
3 RON
pentru scopuri
proprii si capitalizata
Alte venituri din
4 RON 18.087 18.087 18.087 18.087 18.087 18.087 18.087 18.087 72.347 72.347 72.347 72.347 72.347
exploatare
Venituri din
5 RON 37.887 63.087 505.887 217.887 37.887 63.087 505.887 217.887 824.747 824.747 824.747 824.747 824.747
exploatare – total
Cheltuieli pentru exploatare
Cheltuieli materiale
6 RON 8.993 12.545 147.521 54.281 8.993 12.545 147.521 54.281 223.341 223.341 223.341 223.341 223.341
– total
Cheltuieli cu
7 RON 11.588 11.588 11.588 11.588 11.588 11.588 11.588 11.588 46.350 46.350 46.350 46.350 46.350
personalul – total
Cheltuieli cu
8 RON 24.056 24.056 24.056 24.056 24.056 24.056 24.056 24.056 96.223 96.223 96.223 96.223 96.223
amortizarile
Alte cheltuieli de
9 RON 62 62 62 62 62 62 62 62 250 250 250 250 250
exploatare
Cheltuieli pentru
10 RON 44.699 48.251 183.227 89.987 44.699 48.251 183.227 89.987 366.164 366.164 366.164 366.164 366.164
exploatare - total
Rezultatul din
11 RON -6.812 14.836 322.660 127.900 -6.812 14.836 322.660 127.900 458.583 458.583 458.583 458.583 458.583
exploatare
Venituri financiare – total
Venituri financiare –
12 RON
total
Cheltuieli financiare, din care
Cheltuieli privind
13 RON 20.326 19.029 17.731 16.434 15.136 13.839 12.542 11.244 73.520 52.761 32.003 11.244
dobanzile
14 Alte cheltuieli RON

35
financiare
Cheltuieli
15 RON 20.326 19.029 17.731 16.434 15.136 13.839 12.542 11.244 73.520 52.761 32.003 11.244
financiare - total
- -
16 Rezultatul financiar RON -20.326 -17.731 -16.434-15.136 -12.542 -11.244 -73.520 -52.761 -32.003 -11.244
19.029 13.839
17 Rezultatul brut RON -27.138 -4.193 304.929 111.466-21.949 997 310.118 116.656 385.064 405.822 426.581 447.339 458.583
Impozitul pe profit /
18 RON 61.610 64.932 61.610 64.932 68.253 71.574 73.373
cifra de afaceri
Rezultatul net al
19 exercitiului RON -27.138 -4.193 304.929 49.856-21.949 997 310.118 51.724 323.454 340.891 358.328 375.765 385.210
financiar

36
9.4. Bilanţ sintetic previzionat

BILANT SINTETIC PREVIZIONAT - RON


Anul 0
(anterior
depunerii Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5
cererii de
finantare)
1 Active imobilizate - brute 1.155.473 1.155.4731.155.473 1.155.4731.155.473
2 Valoarea amortizarii cumulate 96.223 192.445 288.668 384.891 481.114
I Active imobilizate - nete (1-2) 01.059.250 963.027 866.805 770.582 674.359
3 Stocuri 0 0 0 0 0
4 Creante 186.767 306.898 427.029 547.160 667.291
5 Casa si conturi la banci 306.815 403.175 516.972 648.206 937.161
II Total active circulante (3+4+5) 0 493.581 710.072 944.001 1.195.3661.604.452

TOTAL ACTIV (I+II) 01.552.831 1.673.1001.810.805 1.965.9482.278.811


Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de
III
pana la un an 0 0 0 0 0 0
6 Imprumuturi si datorii la institutii de credit
7 Datorii comerciale
8 Alte datorii, inclusiv fiscale si la asigurari sociale
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai
IV
mare de un an 0 444.825 296.550 148.275 0 0
9 Imprumuturi si datorii la institutii de credit 444.825 296.550 148.275 0 0
10 Datorii comerciale
11 Alte datorii, inclusiv fiscale si la asigurari sociale
V Subventii pentru investitii 784.553 712.205 639.858 567.511 495.164
12 Capital social
13 Rezultatul exercitiului financiar 323.454 340.891 358.328 375.765 385.210
14 - repartizare profit la dividende
15 - repartizare profit la la rezerve
16 Rezerve 0 323.454 664.344 1.022.6721.398.437
VI Total capitaluri proprii 0 323.454 664.3441.022.672 1.398.4371.783.647
TOTAL PASIV 01.552.831 1.673.1001.810.805 1.965.9482.278.811

37
9.5. Flux de numerar

Flux de numerar - previziuni - RON Anul 1 al implementarii Total


OPERATIUNEA/PERIOADA Luna 1Luna 2 Luna 3 Luna 4Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10Luna 11 Luna 12 Anul 1
I. ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE al implementarii
Total intrari de lichiditati din:
A. 30.000 1.450.000 856.900 2.336.900
(A1+A2+A3+A4)
A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi
30.000
de la actionari/asociati) 30.000
A2. Vanzari de active, inclusiv TVA
A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1.
1.450.000 1.450.000
+ A.3.2.)
A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect 1.450.000 1.450.000
A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si
lung, leasinguri, alte datorii financiare
A4. Ajutor nerambursabil FEADR (inclusiv
856.900
avans) 856.900
Total iesiri de lichiditati prin investitii:
B. 30.591 1.374.061 1.404.652
(B1+B2+B3)
B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv
1.374.061
TVA 1.374.061
B2. Achizitii de active fixe necorporale,
30.591
inclusiv TVA 30.591
B3. Cresterea investitiilor in curs
Total iesiri de lichiditati prin finantare
C.
(C1+C2) 92 21.039 16.917 16.917 873.817 928.781
C1. Rambursari de Credite pe termen mediu
si lung, din care: (C.1.1.+ C.1.2.) 856.900 856.900
C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la
proiect 856.900 856.900
C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu
si lung, leasinguri, alte datorii financiare
C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen
mediu si lung, din care: (C.2.1.+C.2.2.) 92 21.039 16.917 16.917 16.917 71.881
C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect 92 21.039 16.917 16.917 16.917 71.881
C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si
lung, leasinguri, alte datorii financiare
Flux de lichiditati din activitatea de
D. -683 1.450.000 -1.395.099 -16.917 -16.917 -16.917 3.467
investitii si finantare (A-B-C)
II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

38
Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv
E.
TVA
Incasari din activitatea financiara pe termen
F.
scurt
G. Credite pe termen scurt
H. Total intrari de numerar (E+F+G)
Plati pentru activitatea de exploatare,
I.
inclusiv TVA (dupa caz), din care:
I1. Materii prime si materiale
I2. Alte materiale
I3. Energia si apa
I4. Marfuri
I5. Aferente personalului angajat
I6. Asigurari si protectie sociala
I7. Prestatii externe
I8. Impozite, taxe si varsaminte asimilate
I9. Alte plati aferente exploatarii
Flux brut inainte de plati pentru impozit
J. pe profit /cifra de afaceri si ajustare TVA
(H-I)
Plati/incasari pentru impozite si taxe (K1-
K.
K2+K3) -4.884 -219.540 -224.424
K1. plati TVA
K2. rambursari TVA 4.884 219.540 224.424
K3. impozit pe profit/cifra de afaceri
L. Rambursari de credite pe termen scurt
M. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt
N. Dividende
Total plati exclusiv cele aferente
O. -4.884 -219.540 -224.424
exploatarii (K+L+M+N)
Flux de numerar din activitatea de
P. 4.884 219.540 224.424
exploatare (J-O)
III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)
Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P) 4.201 1.450.000 -1.175.560 -16.917 -16.917 -16.917 227.892
R. Disponibil de numerar al lunii precedente 4.201 4.201 4.201 4.201 4.201 4.201 4.201 1.454.201 278.642 261.725 244.808
Disponibil de numerar la sfarsitul
S.
perioadei (R+Q) 4.201 4.201 4.201 4.201 4.201 4.201 4.2011.454.201 278.642 261.725 244.808 227.892 227.892

39
Flux de numerar - previziuni - RON
OPERATIUNEA/PERIOADA Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5
I. ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE
A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4)
A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati)
A2. Vanzari de active, inclusiv TVA
A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. + A.3.2.)
A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect
A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii
financiare
A4. Ajutor nerambursabil FEADR (inclusiv avans)
B. Total iesiri de lichiditati prin investitii: (B1+B2+B3)
B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA
B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA
B3. Cresterea investitiilor in curs
C. Total iesiri de lichiditati prin finantare (C1+C2) 221.795 201.036 180.278 159.519
C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care: (C.1.1.+
C.1.2.) 148.275 148.275 148.275 148.275
C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect 148.275 148.275 148.275 148.275
C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte
datorii financiare
C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care:
(C.2.1.+C.2.2.) 73.520 52.761 32.003 11.244
C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect 73.520 52.761 32.003 11.244
C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii
financiare
D. Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare (A-B-C) -221.795-201.036-180.278-159.519
II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
E. Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA 752.400 752.400 752.400 752.400752.400
F. Incasari din activitatea financiara pe termen scurt
G. Credite pe termen scurt
H. Total intrari de numerar (E+F+G) 752.400 752.400 752.400 752.400752.400
Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (dupa caz), din
I.
care: 312.376 312.376 312.376 312.376312.376
I1. Materii prime si materiale 238.276 238.276 238.276 238.276238.276
I2. Alte materiale
I3. Energie si apa
I4. Marfuri
I5. Aferente personalului angajat 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000
I6. Asigurari si protectie sociala 10.350 10.350 10.350 10.350 10.350
I7. Prestatii externe
I8. Impozite, taxe si varsaminte asimilate 250 250 250 250 250
I9. Alte plati aferente exploatarii 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500
Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de afaceri
J. 440.024 440.024 440.024 440.024440.024
si ajustare TVA (H-I)
K. Plati/incasari pentru impozite si taxe (K1-K2+K3) 139.306 142.628 145.949 149.271151.070
K1. plati TVA 77.696 77.696 77.696 77.696 77.696
K2. rambursari TVA
K3. impozit pe profit/cifra de afaceri 61.610 64.932 68.253 71.574 73.373
L. Rambursari de credite pe termen scurt
M. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt
N. Dividende
O. Total plati, exclusiv cele aferente exploatarii (K+L+M+N) 139.306 142.628 145.949 149.271151.070
P. Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-O) 300.718 297.396 294.075 290.754288.954
III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)
Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P) 78.923 96.360 113.797 131.234288.954
R. Disponibil de numerar al perioadei precedente 227.892 227.892 306.815 403.175 516.972648.206
S. Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (Q+R) 227.892 306.815 403.175 516.972 648.206937.161

40
Graficul de rambursare al creditului existent

Creditul va fi contractat pentu a acoperi valoarea utilajelor, ce urmează a se achiziţiona


într-o singură tranşă, inclusiv TVA.
Prima rată de rambursat reprezintă valoarea ajutorului nerambursabil primit din partea
FEADR .
Valoarea rămasă de rambursat se va achita în 48 de tranşe lunare, în care valoarea
principalului este constantă.

Valoarea creditului 1.450.000,00


Durata (ani) 5
Perioada de graţie (luni) 11 Credit pe termen lung
Rata dobânzii 14%
Luna in care se ia credit 8
Rata de
Anul Luna Anuitate Dobânda Sold credit
rambursat

8 0,00 0,00 1.450.000,00


9 16.916,67 16.916,67 1.450.000,00
AN 0 10 16.916,67 16.916,67 1.450.000,00
11 16.916,67 16.916,67 1.450.000,00
12 873.816,67 16.916,67 856.900,00 593.100,00
1 19.275,75 6.919,50 12.356,25 580.743,75
2 19.131,59 6.775,34 12.356,25 568.387,50
3 18.987,44 6.631,19 12.356,25 556.031,25
4 18.843,28 6.487,03 12.356,25 543.675,00
5 18.699,13 6.342,88 12.356,25 531.318,75
6 18.554,97 6.198,72 12.356,25 518.962,50
AN 1
7 18.410,81 6.054,56 12.356,25 506.606,25
8 18.266,66 5.910,41 12.356,25 494.250,00
9 18.122,50 5.766,25 12.356,25 481.893,75
10 17.978,34 5.622,09 12.356,25 469.537,50
11 17.834,19 5.477,94 12.356,25 457.181,25
12 17.690,03 5.333,78 12.356,25 444.825,00
1 17.545,88 5.189,63 12.356,25 432.468,75
2 17.401,72 5.045,47 12.356,25 420.112,50
3 17.257,56 4.901,31 12.356,25 407.756,25
4 17.113,41 4.757,16 12.356,25 395.400,00
5 16.969,25 4.613,00 12.356,25 383.043,75
6 16.825,09 4.468,84 12.356,25 370.687,50
AN 2
7 16.680,94 4.324,69 12.356,25 358.331,25
8 16.536,78 4.180,53 12.356,25 345.975,00
9 16.392,63 4.036,38 12.356,25 333.618,75
10 16.248,47 3.892,22 12.356,25 321.262,50
11 16.104,31 3.748,06 12.356,25 308.906,25
12 15.960,16 3.603,91 12.356,25 296.550,00
AN 3 1 15.816,00 3.459,75 12.356,25 284.193,75
2 15.671,84 3.315,59 12.356,25 271.837,50
3 15.527,69 3.171,44 12.356,25 259.481,25
4 15.383,53 3.027,28 12.356,25 247.125,00
5 15.239,38 2.883,13 12.356,25 234.768,75

41
6 15.095,22 2.738,97 12.356,25 222.412,50
7 14.951,06 2.594,81 12.356,25 210.056,25
8 14.806,91 2.450,66 12.356,25 197.700,00
9 14.662,75 2.306,50 12.356,25 185.343,75
10 14.518,59 2.162,34 12.356,25 172.987,50
11 14.374,44 2.018,19 12.356,25 160.631,25
12 14.230,28 1.874,03 12.356,25 148.275,00
1 14.086,13 1.729,88 12.356,25 135.918,75
2 13.941,97 1.585,72 12.356,25 123.562,50
3 13.797,81 1.441,56 12.356,25 111.206,25
4 13.653,66 1.297,41 12.356,25 98.850,00
5 13.509,50 1.153,25 12.356,25 86.493,75
6 13.365,34 1.009,09 12.356,25 74.137,50
AN 4
7 13.221,19 864,94 12.356,25 61.781,25
8 13.077,03 720,78 12.356,25 49.425,00
9 12.932,88 576,62 12.356,25 37.068,75
10 12.788,72 432,47 12.356,25 24.712,50
11 12.644,56 288,31 12.356,25 12.356,25
12 12.500,41 144,16 12.356,25 0,00

42
9.6. Indicatori financiari

INDICATORI FINANCIARI
Total Total Total Total
Total an 5
Anul UM an 1 an 2 an 3 an 4
Nr.crt. Specificatie Valoare
Valoare investitie(Vi)=
1 valoarea totala a proiectului fara RON 1.312.079
TVA
Veniturile din exploatare (Ve)
= veniturile realizate din
2 activitatea curenta, conform RON 824.747 824.747 824.747 824.747 824.747
obiectului de activitate al
solicitantului.
Cheltuieli de exploatare (Ce)=
3 cheltuielile generate de RON 366.164 366.164 366.164 366.164 366.164
derularea activitatii curente
Rata rezultatului din
4 exploatare (rRe) - trebuie sa % 55,60% 55,60% 55,60% 55,60% 55,60%
fie minim 10%
Durata de recuperare a
5 ANI 6,1460
investitiei (Dr) - maxim 12 ani
Rata rentabilitatii capitalului
6 investit (rRc) - trebuie sa fie % 22,92% 22,67% 22,41% 22,16% 22,02%
minim 5%
Rata acoperirii prin fluxul de
7 numerar (RAFN) - trebuie sa Numeric 1,3558 1,4793 1,6312 1,8227 Nu este cazul !
fie mai mare sau egal cu 1.2
Rata indatorarii pe termen
8 mediu si lung (rI) - maxim % 28,65% 17,72% 8,19%
60%
9 Rata de actualizare 8%

Valoare actualizata neta


10 RON 250.937
(VAN) - trebuie sa fie pozitiva
Disponibil de numerar la
11 sfarsitul perioadei - trebuie sa RON 306.815 403.175 516.972 648.206 937.161
fie pozitiv

43