Sunteți pe pagina 1din 8

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Academia de Poliție „A.I. Cuza”

NESECRET
FACULTATEA DE POLIŢIE Ex. nr. __
Nr. ___________ din ____________

APROB
DECANUL FACULTĂȚII DE POLIȚIE
Comisar-șef de poliție
Conf.univ.dr.
Cristian-Eduard ȘTEFAN

OFERTA EDUCAŢIONALĂ A FACULTĂȚII DE POLIȚIE


PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020
PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Facultatea de Poliție organizează programe de studii universitare de masterat


profesionale orientate preponderent spre formarea competenţelor profesionale specializate care
completează competenţele profesionale de bază obţinute prin programele de licenţă.
Oferta educaţională este în acord cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 318/2019
privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim
de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2019-2020, publicată în Monitorul Oficial
nr. 500 bis din 20.06.2019.
Programele de studii universitare de masterat se organizează la forma de
învăţământ cu frecvenţă (IF) cu o durată de doi ani şi corespund unui număr de 120 credite de
studii transferabile.

PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT


pentru care se organizează examen de admitere la Facultatea de Poliție
în sesiunea septembrie 2019

A. DOMENIUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT: Ordine


publică şi siguranţă naţională

B. PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT:


1. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR DE ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ
NAŢIONALĂ (120 credite – 4 semestre):
 50 locuri: 5 bugetate + 45 cu taxă

Pagina 1 din 8
 Pentru înscrierea la examenul de admitere candidaţilor li se solicită – în afara
documentelor constitutive ale dosarului de înscriere, indiferent de regimul de finanţare
(locuri cu taxă sau bugetate), adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte că
sunt angajaţi în sistemul de ordine publică şi siguranţă naţională.

2. MANAGEMENTUL COOPERĂRII POLIŢIENEŞTI INTERNAŢIONALE (120 credite


– 4 semestre):
 50 locuri: 5 bugetate + 45 cu taxă
 Pentru înscrierea la examenul de admitere candidaţilor li se solicită – în afara
documentelor constitutive ale dosarului de înscriere, indiferent de regimul de finanţare
(locuri cu taxă sau bugetate), adeverinţa de la locul de muncă din care să rezulte că
sunt angajaţi în sistemul de ordine publică şi siguranţă naţională.

3. POLIŢIE JUDICIARĂ (120 credite – 4 semestre):


 50 locuri: 5 bugetate + 45 cu taxă
 Pentru înscrierea la examenul de admitere candidaţilor li se solicită – în afara
documentelor constitutive ale dosarului de înscriere, indiferent de regimul de finanţare
(locuri cu taxă sau bugetate), adeverinţa de la locul de muncă din care să rezulte că
sunt angajaţi în sistemul de ordine publică şi siguranţă naţională.

4. MANAGEMENTUL INVESTIGĂRII FRAUDELOR (120 credite – 4 semestre):


 50 locuri: 5 bugetate + 45 cu taxă

La programele de studii universitare de masterat sunt locuri finanţate de la buget


(fără taxă) şi locuri în regim cu taxă.
Locurile finanţate de la buget (fără taxă) şi locurile în regim cu taxă se ocupă în
ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere. Admiterea la programele de studii
universitare de master se face prin concurs, pe baza mediilor obţinute la probele de concurs.
Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de
admitere şi în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii. Media generală
minimă de admitere pentru studii universitare de masterat nu poate fi mai mică de 6,00 (şase).
Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de
identitate/paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute în Regulamentul privind
organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de masterat în
facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în anul universitar 2019-2020.
Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă
persoană, pe bază de procură. Pentru Facultatea de Poliţie, înscrierea se va face la sediul din
Aleea Privighetorilor, nr. 1A, sector 1, Bucureşti.
Pentru programele de studii universitare de masterat în regim cu taxă, candidaţii
vor depune următoarele documente:
1. cerere de înscriere (se completează la depunerea dosarului, în funcţie de programul de
studii şi regimul de finanţare ales);
2. cartea de identitate în original sau paşaportul în original (pentru cei care şi-au schimbat
numele – copie după hotărârea judecătorească sau alte documente privind schimbarea
numelui);
3. diploma de bacalaureat, în original şi copia documentului care va fi certificată cu
originalul de către personalul desemnat şi se va semna de către acesta; în cazul în care se
prezintă copia legalizată, aceasta se acceptă;
4. diplomă de licenţă în original şi copia documentului care va fi certificată cu originalul de
către personalul desemnat; în cazul în care se prezintă copia legalizată, aceasta se
acceptă; pentru candidaţii care au promovat în România examenul de licenţă în sesiunile
corespunzătoare anului universitar curent, se va prezenta adeverinţa eliberată de către
Pagina 2 din 8
instituţia de învăţământ în original şi copia documentului care va fi certificată cu
originalul de către personalul desemnat şi se va semna de către acesta, în care se
menţionează: media generală, mediile obţinute în anii de studiu; în cazul în care se
prezintă copia legalizată, aceasta se acceptă;
5. foaie matricolă a studiilor de licenţă/supliment la diplomă în original copia documentului
care va fi certificată cu originalul de către personalul desemnat şi se va semna de către
acesta (cu excepţia absolvenţilor promoţiei din anul admiterii); în cazul în care se prezintă
copia legalizată, aceasta se acceptă;
6. copia certificatului de naştere;
7. copia certificatului de căsătorie, pentru femeile/bărbaţii care şi-au schimbat numele în
urma căsătoriei;
8. adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care să ateste că este apt pentru a
urma studii universitare de masterat;
9. patru fotografii color ¾ (pe hârtie foto);
10. chitanţa de plată a taxei de înscriere sau documentele care atestă faptul că beneficiază de
scutire de plata taxei, conform art. 15 din regulament;
11. un dosar ”plic” pe coperta căruia vor fi trecute datele de identificare ale candidatului:
numele (pentru persoanele căsătorite, în paranteză, numele dobândit din căsătorie),
iniţiala tatălui, prenumele, programul de studii, programul de studii la care se înscrie;
regimul de finanţare – buget sau taxă şi numărul de telefon.
Pentru programele de studii universitare de masterat în regim bugetat organizate
de Facultatea de Poliţie, candidaţii vor depune documentele prevăzute la art.17, alin.1, lit. „A”
punctele 1-11 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere
la studiile universitare de masterat în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”
în anul universitar 2019-2020, la care se vor adăuga:
 adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte că este angajat în sistemul de ordine
publică şi siguranţă naţională;
 raport avizat de șeful structurii/similar şi aprobat de inspectorul şef/directorul
general/similar care să ateste că studiile asigură specializarea potrivită nevoilor unităţii;
 declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu a mai urmat/ a mai urmat o
perioadă de studii sau un ciclu complet de studii universitare de masterat sau echivalente,
în regim bugetat. Declaraţia trebuie să nu admită interpretări şi să conţină precizarea:
,,Declar că nu am beneficiat/ am beneficiat de finanţare de la bugetul de stat (inclusiv pe
locuri finanţate din fonduri europene) în calitate de student masterand”;
 declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu a fost exmatriculat de la un
program universitar de studii de masterat. Declaraţia trebuie să nu admită interpretări şi
să conţină precizarea: „Declar că nu am fost exmatriculat de la un program de studii
universitare de masterat”.
La înscrierea pe locurile finanţate de la bugetul de stat, candidaţii pot depune o
declaraţie pe proprie răspundere prin care îşi exprimă acordul ca, în cazul în care sunt
declaraţi respins în urma concursului de admitere (cu media examenului de admitere minim
6,00) şi în situaţia în care au rămas locuri libere în regim cu taxă, să poată fi repartizaţi pe
acestea, în cadrul aceluiaşi program de studii şi în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute,
cu respectarea tuturor criteriilor iniţiale de înscriere/admitere.
Dosarele ce nu cuprind documentele solicitate conform art.17 din Regulamentul
privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de masterat
în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în anul universitar 2019-2020 sunt
considerate incomplete, iar persoanele nu sunt înscrise la concursul de admitere.
Înscrierea la concursul de admitere confirmă acceptarea completă din partea
candidaţilor a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la
studiile universitare de masterat în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în
anul universitar 2019-2020.

Pagina 3 din 8
Pentru candidaţii declaraţi ”respins” la concursul de admitere, taxa de înscriere nu
se restituie. Prin excepţie de la prevederile art. 40, alin. (1) din Regulamentul privind
organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de masterat în
facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în anul universitar 2019-2020, taxa
plătită de candidaţii înscrişi, care nu s-au prezentat la concurs din motive neimputabile lor şi
dovedite, se va restitui, după afişarea rezultatelor finale ale concursului, pe baza unei cereri
depuse la secretariatului facultății, potrivit legislației în vigoare.

C. GRAFICUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE:


1. Etapa Septembrie 2019:
 09-16 septembrie 2019: perioada de înscrieri (Luni–Vineri: 09.00–15.00 şi Sâmbătă:
09.00–13.00):
 17 septembrie 2019: afişarea repartizării pe săli pentru susţinerea concursurilor de
admitere;
 18-21 septembrie 2019: Susținerea concursurilor de admitere;
 23 septembrie 2019, până la ora 11.00: Afişarea listelor provizorii cu ierarhizarea
candidaţilor, generate după admitere;
 24 septembrie 2019, începând cu ora 11.00 – 25 septembrie 2019, până la ora 11.00:
Depunerea contestaţiilor pentru rezultatele obţinute la examen;
 26 septembrie 2019, începând cu ora 11.00: Soluționarea contestațiilor;
 26-27 septembrie 2019: Afişarea listelor finale a candidaţilor admiși pe locuri fără taxă,
respectiv cu taxă, cât și a celor respinși, pe programe;
 27 și 30 septembrie 2019, după afișarea listelor finale: Depunerea diplomelor de
licență/adeverințelor de absolvire (pentru absolvenții care au promovat examenul de
finalizare a studiilor în sesiunea 2019), în original, depunerea cererilor de renunțare.
2. Etapa Octombrie 2019:
 Prima zi a Anului universitar 2019-2020: Înmatricularea candidaților declarați „Admis”;
 Primele 30 de zile de la înmatriculare: Semnarea contractelor de studii.

Pentru Facultatea de Poliţie examenul de admitere pentru programele de studii


universitare de masterat constă într-un test-grilă care va cuprinde întrebări din tematica de
concurs.
În funcţie de numărul candidaţilor înscrişi, Comisia Centrală de admitere a
Academiei de Poliţie îşi rezervă dreptul de a modifica graficul desfăşurării admiterii 2019-
2020, în vederea optimizării procesului de admitere.
Valoarea taxelor pentru programele de studii universitare de masterat aprobate de
Senatul universitar al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pentru anul universitar
2019-2020:
 Taxa de înscriere la concursul de admitere la masterat – 250 lei. Taxa de înscriere se
plăteşte exclusiv la casieriile Academiei (nu se acceptă efectuarea plăţii prin ordin de plată,
mandat poştal etc.). Dovada plăţii taxei de înscriere se depune la dosarul de înscriere.
Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere:
a) candidaţii orfani de ambii părinţi, fără a depăşi vârsta de 26 ani;
b) copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat.
Copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt
scutiţi de plata taxei de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de
masterat doar o singură dată. Dovada calităţii de personal didactic şi didactic
auxiliar aflat în activitate sau pensionat a părintelui candidatului se face prin
adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ în cadrul căreia îşi desfăşoară/şi-a
desfăşurat activitatea, iar dovada faptului că beneficiază pentru prima dată de
scutirea taxelor de înscriere se face prin declaraţie pe proprie răspundere.
Pagina 4 din 8
 Taxă cursuri la programul de studii universitare de master – 1500 lei/semestru;
 Taxă pentru susţinerea lucrării de disertaţie – 300 lei.

D. TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA:

1. „MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR DE ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ


NAŢIONALĂ”:
Tematica:
1. Conceptul de ordine publică şi reflectarea lui în legislaţia românească;
2. Drepturile şi obligaţiile generale de serviciu ale poliţistului;
3. Cunoaşterea şi analiza situaţiei operative poliţieneşti;
4. Tactica intervenţiei poliţiei pentru prevenirea săvârşirii faptelor antisociale şi menţinerea
ordinii şi liniştii publice;
5. Consideraţii generale privind contravenţia, ca faptă antisocială;
6. Competenţa Poliţiei Române pe linia asigurării şi menţinerii ordinii şi liniştii publice;
7. Structuri instituţionalizate cu atribuţiuni de menţinere a ordinii publice în România;
8. Răspunderea juridică a forţelor de ordine în timpul intervenţiei pentru restabilirea ordinii
publice;
9. Planificarea şi organizarea managerială;
10. Managementul schimbării în structurile de ordine publică şi siguranţă naţională;
11. Conducerea subordonaţilor;
12. Coordonare şi control managerial.

Bibliografia
 LEGISLAŢIE:
1. Legea 218 din 23.04.2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, publicată în
Monitorul Oficial, Partea I nr. 305 din 09.05.2002;
2. Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire
socială, a ordinii şi liniştii publice – M.O. nr. 9 din 24 ianuarie 1997 ;
3. Legea nr. 182/2002, privind protecţia informaţiilor clasificate cu modificările şi
completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 9 martie 2005; LEGEA
nr. 268 din 1 octombrie 2007, M.O. nr. 248 din 12 aprilie 2002
4. Legea 360 din 06.06.2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial,
Partea I nr. 440 din 24.06.2002, cu modificările si completările ulterioare;
5. Dispoziţia IGPR nr.123 din 15.11.2012 privind stabilirea Concepţiei unitare de organizare,
funcţionare şi acţiune a structurilor de ordine publică ale Poliţiei Române.
 MONOGRAFII:
1. Constantin Eugeniu-Ciprian, Competenţa în materie contravenţională a structurilor de
ordine publică, Editura Sitech, Craiova, 2014;
2. Constantin Eugeniu-Ciprian, Ţupulan Marin-Claudiu, Competenţe manageriale în
structurile poliţieneşti, Editura Sitech, Bucureşti, 2014;
3. Constantin Eugeniu-Ciprian, Tactică polițienească, Editura Sitech, Bucureşti, 2014;
4. Ştefan Prună, Managementul organizaţional al Poliţiei, Ed. Universul juridic, Bucureşti,
2012.

2. „MANAGEMENTUL COOPERĂRII POLIŢIENEŞTI INTERNAŢIONALE”:


Tematica:
1. Instrumente ale cooperării poliţieneşti internaţionale;
2. Cooperarea judiciară internaţională în materie penală;
3. Forme şi modalităţi ale cooperării poliţieneşti în spaţiul Schengen;
4. Instituţii şi agenţii implicate în lupta împotriva criminalităţii organizate;
5. Protecţie a martorilor;
6. Protecția informațiilor clasificate.
Pagina 5 din 8
7. Cooperarea internaţională în lupta împotriva terorismului;
8. Cooperarea internaţională în lupta împotriva traficului de droguri;
9. Cooperarea internaţională în lupta împotriva traficului de persoane;
10. Metode speciale de supraveghere sau cercetare;
11. Cooperarea polițienească internațională prin intermediul canalelor oficiale de
comunicare;
12. Forme speciale de cooperare polițienească internațională.

Bibliografia:
1. Codul penal;
2. Codul de procedură penală;
3. Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de
droguri, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane cu
modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările
şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea spălării banilor, precum si pentru
instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanţării actelor de terorism, cu
modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr.182/2002 privind protecţia infomaţiilor clasificate;
8. Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi
completările ulterioare;
9. Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Legea nr. 141/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic
Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen, cu
modificările şi completările ulterioare;
11. Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor, cu modificările şi completările
ulterioare;
12. Vasile Viorel, „Asistența polițienească și judiciară internațională – suport al combaterii
criminalității transfrontaliere și terorismului”, Editura M.A.I., București 2016.

3. „POLIȚIE JUDICIARĂ”:
Tematica:
1. Organizarea şi competenţele structurilor de poliţie judiciară.
2. Reglementarea juridică şi investigarea infracţiunilor de competenţa poliţiei judiciare.
3. Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii în cazul infracțiunilor ce intră în
competența de cercetare a structurilor de poliție judiciară.
4. Urmărirea penală în cazul infracțiunilor ce intră în competența de cercetare a structurilor
de poliție judiciară.
5. Cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor cu autori neidentificaţi.
6. Activităţile în cauzele cu autori neidentificaţi.
7. Inregistrarea, evidenţa unitară, circuitul sesizărilor penale şi coordonarea administrativă a
activităţilor dispuse organelor de poliţie de către procuror.
8. Protecţia martorilor.
9. Protecția informațiilor clasificate.
10. Cooperarea judiciară internaţională în materie penală.
11. Protejarea patrimoniului cultural naţional mobil.
12. Managementul organizaţional al poliţiei.

Bibliografia:
1. Constituția României.
Pagina 6 din 8
2. Codul penal.
3. Codul de procedură penală.
4. Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române.
5. Legea nr.364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare.
6. Legea nr.290/2004 privind cazierul judiciar.
7. Legea nr.682/2002 privind protecţia martorilor.
8. Legea nr.39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate.
9. Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală.
10. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil.
11. Legea nr.182/2002 privind protecţia infomaţiilor clasificate.
12. Normelor metodologice privind înregistrarea, evidenţa unitară, circuitul sesizărilor penale
şi coordonarea administrativă a activităţilor dispuse organelor de poliţie de către procuror,
aprobate prin Ordinul comun M.A.I. - P.I.C.C.J . nr. 56 din 10.04.2014.
13. Marin Ruiu, ”Metodologie criminalistică”, Editura Universul Juridic, București 2013.
14. Marin Ruiu, „Criminalistică. Elemente de tactică criminalistică”, Editura Universul
Juridic, București 2017.
15. Prună Ștefan, ”Managementul organizațional al poliției”, Editura Universul Juridic,
București, 2012.

4. „MANAGEMENTUL INVESTIGĂRII FRAUDELOR”:


Tematica:
1. Caracteristicile globalizării şi impactul acesteia asupra evoluţiei criminalităţii
economico-financiare din România.
2. Activitatea bancară în România – cadru legal actual.
3. Cauzalitatea criminalităţii financiar-bancare.
4. Piaţa de capital. Modalităţi de comitere a infracţiunilor în domeniu.
5. Investigarea fraudelor din domeniul financiar-bancar şi al pieţei de capital.
6. Tipologii de spălare a banilor. Tehnici speciale de investigare a infracţiunilor din
domeniul spălării banilor.
7. Evaziunea fiscală – frauda fiscală concept, reglementare şi modalităţi de săvârşire.
8. Metodologia investigării infracţiunilor de evaziune fiscală.
9. Proprietatea intelectuală în contextul globalizării.
10. Prevenirea şi combaterea contrafacerilor în domeniul proprietăţii industriale.
11. Organizarea sistemului de management. Organizarea timpului şi muncii în cadrul
formaţiunilor de investigare a fraudelor
12. Bilanţul contabil
13. Metodologia controlului economico-financiar şi expertiza contabilă în materie penală.
14. Tehnici de investigare a infracţiunilor comise cu ajutorul computerelor.
15. Securitatea reţelelor informatice; sisteme de operare; sisteme de fişiere.
16. Instituţii şi instrumente juridice privind cooperarea poliţienească în domeniul
investigării infracţiunilor economico-financiare.
17. Instituţia ataşatului de afaceri interne si a ofiţerului de legătură.
18. Corupţia în sistemul instituţiilor bugetare.
19. Rolul structurilor statului de drept în prevenirea şi combaterea corupţiei.
20. Protecţia juridică a României împotriva criminalităţii transnaţionale.

Bibliografia:
1. Constituţia României
2. Codul penal şi Codul de procedură penală
3. Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române (actualizată)
4. Legea nr. 360/2002 privind statutul poliţistului (actualizată)
5. Legea nr. 31/1990 privind organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale
(actualizată)
6. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (actualizată)
Pagina 7 din 8
7. Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor (actualizată)
8. Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate
(actualizată)
9. Legea nr. 241/2005 privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale (actualizată)
10. Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală
(actualizată)
11. Legea nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul
Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate
Organizată și Terorism (actualizată)
12. Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României (actualizată)
13. Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital (actualizată)
14. Legea nr. 227/2007 - de completare si aprobare a OUG nr.99/2006 - privind instituţiile
de credit şi adecvarea capitalului (actualizată)
15. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare
(actualizată)

Informații suplimentare privind înscrierea, organizarea şi desfăşurarea


concursului de admitere se pot obţine din Regulamentul privind organizarea şi
desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de masterat în facultăţile
Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în anul universitar 2019-2020, ce poate fi
consultat pe site-ul instituţiei, în secțiunea Regulamente și metodologii.
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 021.317.55.23/int. 17400.

DIRECTORUL DEPARTAMENTULUI DE POLIȚIE


Comisar-șef de poliție, Prof.univ.dr.
Marin-Claudiu ȚUPULAN

Pagina 8 din 8