Sunteți pe pagina 1din 5
Dosarul nr. 3-297/2019 2-19149383-02-3-18092019-1 INCHEIERE in numele Legii 24 septembrie 2019 mun. Chisinau Completul de Contencios Administrativ din cadrul Colegiului civil, comercial gi de contencios administrativ al Curtii de Apel Chisinau in component’: Presedintele completului, judecatorul Angela Bostan Judeciitorii Ecaterina Palanciuc si Ala Malii examinand chestiunea executirii hotararii Curfii de Apel Chisinau din 20 septembrie 2019, adoptati in cauza de contencios administrativ, la actiunea reclamantilor Chisilifa Violeta, Secrieru Iraida, Dodon Viorica, Panis Alexei, Gandrabur Marcel, Sirbu Victor, Ciobanu Galina, Avasiloaie Tatiana, Guzun Comeliu, Cazacu Grigori, Barbacaru Igor, Ciumac Vitalii, Pilipenco Serghei, Petrov Ruslan, Danaila Ion, Dvurecenschii Evghenii, Berdila Tudor, Movila Vitalie, Bancov Evgheni, Turcule} Leonid, Busuleac Mihail, Bosti Dumitru, Hrapacov Vasili, Fujenco Dmitrii, Pavliuc Ghenadie, Bularu Sergiu, Tertea Maria, Ciobanu Sergiu, Costiuc Elena, Papuha Serghei, Ratoi Victor, Barbos Ludmila, Martinenco Veaceslav, Corcea Nicolae, Chihai Veniamin, Batalai Igor, Turcanu Radu, Stratan Vitalie, Muntean Vasilisa, Chirtoaca Ion, Paun Petru, Negru Alexandru, Dulghieru Dorin, Niculcea Andrei, Budeci Vitalie, Grecu Radu, Patrascu Natalia, Postica Aureliu, Catané Angela, Valah Ciprian, Harmaniuc Petru, Cernalev Veaceslav si Paduraru Irina impotriva Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la obligarea emiterii actului administrativ individual favorabil,- Completul de Contencios Administrativ din cadrul Colegiului civil, comercial si de contencios administrativ al Curfii de Apel Chisinau ,- a constatat: in procedura de executare a Curfii de Apel Chisinau, se afli Hotirdrea Curfii de Apel Chisinau din 20 septembrie 2019, adoptati in cauza de contencios administrativ la cererea depusi de grupul de judecitori-reclamanti Chisilita Violeta, Secrieru Iraida, Dodon Viorica, Panig Alexei, Gandrabur Marcel, Sirbu Victor, Ciobanu Galina, Avasiloaie Tatiana, Guzun Comeliu, Cazacu Grigorii, Barbacaru Igor, Ciumac Vitalii, Pilipenco Serghei, Petrov Ruslan, Danaila Ion, Dvurecenschii Evghenii, Berdilé Tudor, Movili Vitalie, Bancov Evgheni, Turculet Leonid, Busuleac Mihail, Bosii Dumitru, Hrapacov Vasili, Fujenco Dmitrii, Pavliue Ghenadie, Bularu Sergiu, Tertea Maria, Ciobanu Sergiu, Costiue Elena, Papuha Serghei, Rafoi Victor, Barbos Ludmila, Martinenco Veaceslav, Corcea Nicolae, Chihai Veniamin, Bajalai Igor, Turcanu Radu, Stratan Vitalie, Muntean Vasilisa, Chirtoaca Ion, Paun Petru, Negru Alexandru, Dulghieru Dorin, Niculcea Andrei, Budeci Vitalie, Grecu Radu, Patrascu Natalia, Postica Aureliu, Catana Angela, Valah Ciprian, Harmaniuc Petru, Cemnalev Veaceslav si Paduraru Irina impotriva Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la obligarea emiterii actului administrativ individual favorabil. Prin hotarare, s-a obligat Consiliul Superior al Magistraturii si emit& actul administrativ individual favorabil cu privire la: 1. Convocarea in interiorul termenului prevazut de art, 23? alin, (3) din Legea cu privire la organizarea judecitoreasca a Adunarii Generale a Judecatorilor (exceptionale), la inifiativa a cel putin 50 de judecatori in exercitiu cu proiectul agendei ordinii de zi propuse. 2. Dispunerea secretariatului Consiliului Superior al Magistraturii, in condifiile cap. II al Regulamentului cu privire la functionarea Adunarii Generale a Judecitorilor, si organizeze procesul prealabil desfisurarii sedinfei extraordinare a Adunaii Generale a Judectorilor si pregatirea materialelor gi actelor normative necesare potrivit chestiunilor incluse in ordinea de zi, inclusiv - publicarea pe pagina web a hotirarii Consiliului Superior al Magistraturii privind convocarea sedinfei extraordinare a Adunirii Generale a Judecatorilor; - informarea instanfelor de judecati despre data si proiectul ordinii de zi gi solicitarea pregedintilor de instante informarea contra semnaturi a judecatorilor, cu expedierea listelor respective secretariatului Consiliului; - pregatirea listelor judecatorilor in exercifiu, separat pe instanje, pentru fnregistrare privind prezenta la adunare si privind cliberarea buletinelor de vot pentru exercitarea dreptului de vot, separat pentru ridicarea mandatelor gi separat pentru exercifiul alegerilor; - pregitirea gi realizarea comunicatelor de presi in vederea informarii societatii civile si mass-media despre convocarea sedinei extraordinare a Adunarii Generale a Judecatorilor gi proiectul agendei ordinii de zi; - multiplicarea si asigurarea sedinfei extraordinare cu texte de legi si acte normative relevante (extrase), cu scenariul de desfiigurare al Adunarii potrivit agendei; - asigurarea localului desfagurarii sedinfei extraordinare al Adundrii Generale a Judecitorilor cu hfrtie, echipament tehnic pentru multiplicare a buletinelor de vot, cabine de vot si urne de vot, echipament de calcul si alte materiale. 3. Informarea imediata a judecdtorilor semnatari despre solufia adoptata pe marginea solicitarii de convocare, prin intermediul adresei de e-mail de la sediul instantelor unde activeaza judecitorii. La data de 23 septembrie 2019, Curtea de Apel a inifiat executarea in baza cererii creditorului privind inifierea executirii, in conformitate cu prevederile art. 249 alin. (3) Codul administrativ. Prin cerere, s-a solicitat s& se dispund inifierea executarii silite a hotirarii adoptate la data de 20 septembrie 2019 si s&i se informeze Consiliul Superior al Magistraturii despre necesitatea executarii hotararii Curfii de Apel Chisindu adoptate la data de 20 septembrie 2019, prin obligarea adoptirii actului administrativ individual favorabil in sedinfa plenului Consiliului Superior al Magistraturii din 24 septembrie 2019, cu dispunerea Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit opiniei juridice din hotarare, s& convoace si desfigoare adunarea generala exceptionala a judecitorilor maximal in data de 27 septembrie 2019, avand in vedere orarul sedinjelor judecdtorilor dar gi actiunile organizafionale ce se impun, inclusiv celelalte obligatii impuse prin hotarare ce tin de organizare si informare. La 23 septembrie 2019, Curtea de Apel Chisinau, in conformitate cu art. 253 alin.(3) Codul administrativ, a informat Consiliul Superior al Magistraturii despre intentia de executare. Curtea, potrivit art.253 alin (4) Codul administrativ, i-a stabilit Consiliului Superior al Magistraturii termenul de indeplinire benevola a obligatiunilor de executare, la data de 24 septembrie 2019 in sedinta Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, convocati la orele 09:00. Curtea de Apel Chisinau a indicat iminenta masurilor de executare ce vor fi aplicate in cazul neexecutarii, conform art. 254 si art. 255 Codul administrativ, aplicarea amenzii de constrangere sau emiterea actului administrativ individual de ciitre instanta de judecata. De asemenea, Curtea de Apel Chisinau a statuat c& potrivit art. 2 alin. (2) Codul administrativ, termenele reflectate in art. 23? alin. (3) din Legea privind organizarea judecatoreasc& se aplicé derogatoriu de la dispozitiile art. 255 Codul administrativ. in sedinta Plenului Consiliului Superior al Magistraturii din 24 septembrie 2019, nu a fost adoptat actul administrativ individual privind convocarea adunarii generale a judecatorilor exceptionala, astfel hotardrea nu a fost executata. Raportind starea de fapt si de drept constatati, completul de contencios administrativ al Colegiului civil, comercial si de contencios administrativ, conchide necesitatea aplicdrii masurii de executare prevazuta in art. 255 Codul administrativ - emiterea actului administrativ individual de catre instanta de judecata, constatand c& o alta masura nu va fi eficienta si nu va asigura o executare potriviti opiniei juridice reflectate in hotiirire. in conformitate cu prevederile art. 254 Codul administrative, daca o persoana juridica de drept public au isi indeplineste obligatia din titlul executoriu, instanta de apel poate stabili si incasa in privinja ei sau a conducatorului ei o amenda de constringere in mirime de la 100 la 20000 de unitati conventionale. Stabilirea si jncasarea amenzii de constringere pot fi repetate. Potrivit dispozifiilor art. 255 Codul administrativ, daca 0 persoana juridicd de drept public nu isi indeplineste obligatia de emitere a unui act administrativ individual in termen de 15 zile, instanja de apel poate emite ea insasi, in cazuri adecvate, actul administrativ. La cererea persoanei juridice de drept public, instanta de apel poate prelungi termenul pentru emiterea actului administrativ individual cu pina la 45 de zile, daca acest lucru este cerut de complexitatea actului administrativ ce trebuie emis. Conform opiniei juridice reflectate in hotirdre, termenul limiti pentru convocarea, dar si desf%igurarea adunarii generale a judec&torilor (exceptionale), este in data de 27 septembrie 2019, iar la convocarea ei urmeazii si se tind cont de oportunititile judecatorilor (agenda judiciara), dar si activitatile stringente ce se impun din punct de vedere organizational si logistic. De asemenea, potrivit aceleasi opinii juridice din hotararea judecaitoreasca, potrivit art. 2 alin. (2) Codul administrativ, termenele reflectate in art. 23? alin. (3) din Legea privind organizarea judecdtoreasca se aplica derogatoriu de la dispozi art. 255 Codul administrativ. Prin urmare, masura de executare amenda de constringere nu poate fi aplicata, or impunerea ei, necesita stabilirea unui nou termen de executare autorit mecanismul devine iluzoriu intrucat deroga de la argumentarea juridica din hotarire, conform careia adunarea generala excepfionala a judecatorilor, trebuie convocata si desfaigurati maxim pana in 27 septembrie 2019 Prin urmare reiegind din caracterul executoriu al hotararii, conform art. 251 alin. (2) Codul administrativ, de faptul c potrivit art. 249 Codul administrative hotirarile judecdtoresti se executé conform prevederilor prezentului capitol, iar pentru executarea lor sént competente instanfele de apel, executarea fiind initiata printr-o cerere a creditorului executarii, iar autoritatea nu a reactionat la scrisoarea de informare a Curfii de Apel Chisinau privind intentia de executare, iar masura amenzii de constrangere nu ofera eficacitate executarii, Completul de contencios administrativ al Colegiului civil, comercial si de contencios administrativ, conchide necesitatea aplicarii masurii de executare prevazuta in art. 255 Codul administrativ - emiterea actului administrativ individual de catre instanta de judecata. Urménd rationamentul dispozitiei art. 255 Codul administrativ, potrivit c&ruia, instanfa de apel ,,in cazuri adecvate” emite insdsi ea actul administrativ favorabil, avand in vedere data limit posibila convocarii si desfasurarii adunarii, potrivits motivatiei juridice reflectate in hotdrire, va determina acest termen limita, drept dati a convocarii si desfigurarii Adundrii Generale a Judecatorilor exceptionale. intrucat creditorii au indicat locatia desfagurarii acestei intruniri, instanta de executare, va indica drept locatie pentru intrunirea si desfigurarea Adunarii Generale Exceptionale a Judecatorilor din data de 27 septembrie 2019 — Casa Sindicatelor, strada 31 August 1989, nr. 129, mun. Chisinau. in conformitate cu prevederile art. 230, art. 249 alin. (3), art. 255 alin. (1) Codul administrativ, completul de contencios administrativ al Colegiului civil, comercial si de contencios administrativ,- dispune: in vederea executarii Hotirdrea Curfii de Apel Chisinau din 20 septembrie 2019, se adopta actul administrativ individual favorabil, dupa cum urmeaza: I. Se convoaca sedinfa extraordinara a Adundrii Generale a Judecatorilor, la data de 27 septembrie 2019, incepand cu orele 10:00, locatie — Casa Sindicatelor, strada 31 August 1989, nr. 129, mun. Chisinau, cu urmatorul proiect al ordinii de zi propus: 1. Evolutia sistemului judecatorese si eficienta asigurarii autoadministr judecatoresti de caitre Consiliul Superior al Magistraturii, ca garant al asigurarii independenfei justifiei. Resetarea si reconfigurarea organului de autoadministrare al autoritiii judecdtoresti. 2. Ridicarea mandatelor membrilor permanenfi si membrilor supleanfi ai Consiliului Superior Magistraturii alesi de ctre Adunarea Generali a Judecitorilor din randul judecattorilor. Il. Se dispune secretariatului Consiliului Superior al Magistraturii, in conditiile cap. II al Regulamentului cu privire la functionarea Adunarii Generale a Judecdtorilor, sf organizeze procesul prealabil desfagurarii sedinfei extraordinare a Adunarii Generale a Judecdtorilor gi pregatirea materialelor si actelor normative necesare potrivit chestiunilor incluse in ordinea de zi, inclusiv - publicarea pe pagina web a prezentului act administrativ individual favorabil privind convocarea sedinfei extraordinare a Adunarii Generale a Judecatorilor; - informarea instanfelor de judecat despre data si proiectul ordinii de zi propus si solicitarea presedintilor de instante informarea contra semnatura a judecatorilor, cu expedierea listelor respective secretariatului Consiliului; - pregitirea listelor judecdtorilor in exercifiu, separat pe instante, pentru inregistrare privind prezenta la adunare si privind eliberarea buletinelor de vot pentru exercitarea dreptului de vot pentru ridicarea mandatelor; - pregatirea si realizarea comunicatelor de presi in vederea informarii societatii civile si mass-media despre convocarea sedinfei extraordinare a Adunarii Generale a Judecatorilor si proiectul agendei ordinii de zi; - multiplicarea si asigurarea sedinfei extraordinare cu texte de legi si acte normative relevante (extrase), cu scenariul de desfasurare al Adunirii potrivit agendei; - asigurarea localului desfasurdrii sedintei extraordinare al Adunarii Generale a Judecatorilor cu hartie, echipament tehnic pentru multiplicare a buletinelor de vot, cabine de vot si urne de vot, echipament de calcul si alte materiale. Se informeazi imediat judecatorii semnatari despre actul administrativ individual emis de catre insasi instanfa de apel, in locul persoanei juridice de drept public care nu a indeplinit obligatia de emitere a actului administrativ individual, prin intermediul adresei de e-mail de la sediul instantelor unde activeaza judecatorii incheierea poate fi contestat& cu recurs la Curtea Ce de Justitie in termen de 3 zile. / Presedintele completului, judecatorul Za Angela Bostan Judecttorii Hb ~'/ Beaterina Palanciue —