Sunteți pe pagina 1din 4

Dosarul nr.

3-297/19 (2-19149383-02-3-18092019-1)

ÎNCHEIERE
19 septembrie 2019 mun.
Chişinău

Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ


al Curţii de Apel Chişinău

în componenţa:
Preşedintele completului, Angela Bostan
judecători Anatol Pahopol, Veronica Negru

examinînd declarația de abținere a judecătorului Curții de Apel Chișinău,


Ala Malîi de la judecarea cererii de chemare în judecată înaintată de Grupul de
Judecători conform listei anexate la cererea către Consiliul Superior al
Magistraturii privind obligarea emiterii actului administrativ individual favorabil,

C O N S T A T Ă:
La data de 18 septembrie 2019, un Grup de Judecători conform listei anexate
la cerere au înaintat, în ordinea contenciosului administrativ, către Consiliul
Superior al Magistraturii cerere de chemare în judecată solicitînd obligarea
Consiliului Superior al Magistraturii să emită actul administrativ individual
favorabil cu privire la convocarea Adunării Generale a Judecătorilor, dispunerea
secretariatului CSM pregătirea procesului prealabil adunării și informarea imediată
a judecătorilor.
Prin dispoziţia preşedintelui Curţii de Apel Chişinău nr. 1 din 02 ianuarie 2019,
privind constituirea completelor de judecată în cadrul Colegiilor Curţii de Apel
Chişinău pentru anul 2019, s-au constituit în cadrul Colegiului civil şi de
contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău completele de judecată de
drept comun (civil), de contencios administrativ şi de insolvabilitate.
Astfel, completul de judecători format din preşedintele completului Clima
Vladislav şi judecătorii Palanciuc Ecaterina şi Malîi Ala sînt desemnaţi în calitate
de judecători specializaţi pentru examinarea cauzelor de contencios administrativ.
Potrivit fișei de repartizare a dosarului, la data de 18 septembrie 2019, cererea a
fost repartizată aleatoriu judecătorului raportor, Ala Malîi.
La data de 18 septembrie 2019, judecătorul Ala Malîi a declarat abținere de la
judecarea prezentei cereri de chemare în judecată.
În motivarea declarației de abținere a indicat că, abținerea sa de la examinarea
cauzei respective este generată de faptul că este cumătră cu unul din reclamanţi şi
anume, Judecătorul Pavliuc Ghenadie.
Invocînd prevederile art.4 alin.(4) al Codului de etică şi de conduită
profesională al judecătorului, aprobat prin Hotărîrea Adunării Generale a
Judecătorilor nr.8 din 11.09.2015, art.15 alin. (1) lit. a), d) din Legea cu privire la
statutul judecătorului, susține că dînsa este obligată să se abține de la judecarea
cauzei.
Tot aici judecătorul face referire la prevederile Opiniei consultative nr.2 a
Comisiei de etică din 22 aprilie 2019, potrivit căreia, naşul, finul de botez, finul de
cununie sau cumătrul judecătorului - se consideră drept persoană care are legături
apropiate cu familia judecătorului în sensul art.4 alin.(4) al Codului de etică şi de
conduită profesională al judecătorului.
Prin urmare, consideră că se află în imposibilitate de a judeca prezenta cerere,
or, dînsa se află în relații apropiate de familie cu unul din reclamanți.
Studiind materialele cauzei, Completul judiciar consideră necesar a respinge
declaraţia de abţinere de la judecarea cauzei civile a judecătorului raportor, Ala
Malîi, din considerentele ce succed:
În conformitate cu prevederile art.49 alin.(1) din Codul administrativ, într-o
procedură administrativă, pentru o autoritate publică nu au dreptul să acţioneze
persoanele care: a) înseşi au statut de participant la procedura administrativă; b)
sînt membri de familie ai unui participant; c) în virtutea legii sau în baza procurii,
reprezintă în general sau în această procedură administrativă un participant; d) sînt
membri de familie ai reprezentantului unui participant în această procedură
administrativă; e) desfăşoară activitate remunerată la un participant al procedurii
administrative sau activează la el în calitate de membru al consiliului de conducere,
al consiliului de supraveghere sau al unui alt organ de acest gen. Această prevedere
nu se aplică persoanelor angajate la o instituţie de drept public participantă la
procedura administrativă; f) în chestiunea respectivă au întocmit o expertiză sau au
acţionat în mod similar în afara calităţii lor funcţionale/de serviciu.
Potrivit art.50 alin.(1), (2) lit.a) din Codul administrativ, pentru o autoritate
publică într-o procedură administrativă nu pot acţiona, de asemenea, persoanele în
privinţa cărora există un motiv de justificare a neîncrederii faţă de o exercitare
imparţială a funcţiei. Motivul indicat la alin.(1) poate exista, în special, atunci cînd
persoana care acţionează pentru autoritatea publică întreţine relaţii personale
strînse cu un participant la procedura administrativă ori cu reprezentantul legal sau
împuternicit al acestuia.
Conform art.202 din Codul administrativ, judecătorul care examinează acţiunea
în contencios administrativ trebuie să se abţină sau poate fi recuzat în baza
temeiurilor prevăzute la art.49 şi 50. Nu este un motiv pentru suspiciuni de
părtinire indicaţiile verbale ale judecătorului, în cadrul unei discuţii juridice, sau
scrise asupra situaţiei de drept. Declaraţia de abţinere sau cererea de recuzare se
face în scris, cu indicarea motivelor şi anexarea probelor pertinente. Recuzarea sau
abţinerea judecătorului se examinează în ordinea prevăzută în Codul de procedură
civilă
La caz, judecătorul a declarat abținere de la judecarea prezentei cereri de
chemare în judecată, fără însă a indica temeiul de drept prevăzut de art.49 – 50 din
Codul administrativ pe care își întemeiază declarația de abținere. Or, referire al
art.202 din Codul administrativ, care trimite la temeiurile de recuzare/abținere, nu
constituie temei independent de abținere de la judecarea cauzei.
În acest sens, Completul judiciar notează că, norma legală a art.49, 50 din
Codul administrativ, prevăd exhaustiv temeiurile legale care obligă judecătorul de
a se abține de la judecarea cauzei și care nu include și faptul ”relațiilor de cumătri”.
Or, norma art.50 alin.(2) lit.a) condiționează existența relațiilor personale strînse cu
un participant la proces, argumentat prin motive și probe pertinente, de natură a
crea judecătorului convingerea subiectivă pe marginea litigiului deferit judecății.
Completul judiciar remarcă că, existența ”relațiilor de cumătri” a fost calificată
ca temei de abținere de la judecarea cauzei în conținutul Opiniei consultative nr.2 a
Comisiei de etică din 22 aprilie 2019, însă, potrivit legii și anume, art.17 alin.(2)
CPC, hotărîrile explicative ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie şi opiniile
consultative ale colegiilor Curţii Supreme de Justiţie au caracter de îndrumare şi
nu sînt obligatorii pentru instanţele judecătoreşti.
Mai mult ca atît, art.12 alin(1) CPC, prevede imperios că instanţa
judecătorească soluţionează cauzele civile în temeiul Constituţiei Republicii
Moldova, al tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, al
hotărîrilor şi deciziilor Curţii Europene a Drepturilor Omului, al hotărîrilor Curţii
Constituţionale, al legilor organice şi ordinare, al hotărîrilor Parlamentului, al
decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, al hotărîrilor şi ordonanţelor
Guvernului, al actelor normative ale ministerelor, ale altor autorităţi administrative
centrale şi ale autorităţilor administraţiei publice.
Completul judiciar remarcă că nici un act normativ din cele enumerate de lege
nu prevede ca temei de abținere de la judecarea existența relațiilor de cumătri. Or,
prin prisma art.1 alin.(3) al Legii nr.544 din 20.07.1994 cu privire la statutul
judecătorului, judecătorii instanţelor judecătoreşti sînt independenţi, imparţiali şi
inamovibili şi se supun numai legii.
În contextul celor supra-elucidate, Completul judiciar conchide netemeinicia
declarației de abținere de la judecarea cauzei civile a judecătorului Ala Malîi,
aceasta urmînd a fi respinsă.
Din aceste motive, în conformitate cu art.art.49 – 50, 202, 230 din Codul
administrativ, art. 12, 17 CPC, Colegiul civil, comercial şi de contencios
administrativ,

DISPUNE:
Se respinge declarația de abținere a judecătorului Curții de Apel Chișinău, Ala
Malîi de la judecarea cererii de chemare în judecată înaintată de Grupul de
Judecători conform listei anexate la cererea către Consiliul Superior al
Magistraturii privind obligarea emiterii actului administrativ individual favorabil.
Examinarea cauzei continuă în aceeași componență.
Încheierea separat nu se supune nici unei căi de atac, însă poate fi atacată odată
cu fondul cauzei.

Preşedintele completului, Angela Bostan

Judecătorii Anatol Pahopol

Veronica Negru