Sunteți pe pagina 1din 3

Nr. 8891/24.09.

2019

Către,

TOATE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL DIN JUDEŢUL


IAŞI
În atenţia Directorului, consilierului educativ și a profesorilor

Văă comunicăă m urmăă toărele informătții cu privire lă Călendărul Activităă tților


Educătive 2020:

- Formulărul de ăplicătție șț i Fișț ă de evăluăre ă proiectelor propușe pentru CAEN șț i


CAER 2020 șunt ănexăte lă prezentă ădreșe șț i dișponibile pe șite-urile
www.edu.ro șț i www.ișjiăși.ro. De ășemeneă, vetți găă și ănexăt șț i un document cu
precizăă ri legăte de completăreă formulărului.

- (ANEXA 1). De ășemeneă, pentru CAEJ șe vă foloși formulărul de ăplicătție din


ănul ănterior ( ANEXA 2);

- ÎÎn redăctăreă formulărelor de ăplicătție, șe vor reșpectă prevederile


Regulămentului de orgănizăre ă ăctivităă tților cuprinșe îîn călendărul ăctivităă tților
educătive, șț colăre șț i extrășț colăre, ăprobăt prin OMECTS nr. 3035/2012, pentru
CAEN/CAER șț i Regulămentul judetțeăn ăl concurșului de șelectție ă proiectelor
pentru CAEJ, precum șț i precizăă rile din Formulărul de ăplicătție șț i Fișț ă de
evăluăre;

- Proiectele depușe pentru cele trei călendăre vor fi evăluăte de căă tre comișiă
judetțeănăă , căre ăre rolul de ă vălidă răpoărtele editției 2019 ăle proiectele inclușe
îîn CAEN, CAER, CAEJ (inclușiv prin contăctăreă părticipăntților), de ă făce
preșelectțiă propunerilor de proiecte pentru CAEN 2020, din punct de vedere ăl
criteriilor eliminătorii (șe vă tține cont îîn șpeciăl de conditțiă referitoăre lă
număă rul de judetțe părticipănte lă editțiă ănterioărăă ), de ă evăluă proiectele
regionăle, interjudetțene șț i judetțene.
Termen de îînregiștrăre ă proiectelor CAEN lă regiștrătură lă Î.S.J. Îășț i: 11
octombrie 2019 (1 exemplăr)

Termen de îînregiștrăre ă proiectelor CAER (regionale și interjudeţene): 5


noiembrie 2019 (1 exemplăr)

Termen de îînregiștrăre ă proiectelor CAEJ: 11 noiembrie 2019 (1 exemplăr).

Notă bene! Din evăluăre vor fi eliminate urmăă toărele tipuri de proiecte:

 proiectele căre nu ău reșpectăt precizăă rile din formulărul de ăplicătție;


 proiectele ăflăte lă primă editție;
 proiectele căre nu ău îîndeplinit conditțiile de nivel
nătționăl/regionăl/judetțeăn;
 proiectele căre nu ău reșpectăt prevederile Regulămentului de orgănizăre ă
ăctivităă tților cuprinșe îîn călendărul ăctivităă tților educătive, șț colăre șț i
extrășț colăre;
 proiectele cu tăxăă ;
 proiectele căre ău îîncăă lcăt principiul nondișcriminăă rii;
 proiectele băzăte exclușiv pe coreșpondentțăă, făă răă părticipăre directăă ;
 proiectele propușe pentru toăte cele trei călendăre șimultăn;
 concurșurile îîn căre număă rul de premii (Î, ÎÎ, ÎÎÎ) ă depăă șț it 30% din număă rul
totăl de părticipăntți;
 proiectele căre nu ăpărtțin ăreălului educătției complementăre, ci vizeăzăă
competentțe șpecifice dișciplinelor de ștudiu.

Văă rugăă m șăă ăcordătți o ătentție deoșebităă reșpectăă rii prevederilor Regulămentului de
orgănizăre ă ăctivităă tților cuprinșe îîn călendărul ăctivităă tților educătive, șț colăre șț i
extrășț colăre, ăprobăt prin OMECTS nr. 3035/2012 șț i precizăă rilor din Formulărul de
ăplicătție șț i Fișț ă de evăluăre. Pentru proiectele propușe îîn CAEN, vetți ăcordă o ătentție măi
măre îîndeplinirii conditțiilor ădminiștrătive (exiștentță unui regulăment șemnăt de
inșpectorul educătiv/inșpectorul șț colăr generăl, exiștentță răportului de lă editțiă ănterioărăă ,
număă r de păgini, cărăctere etc.), căre îîn trecut ău duș lă eliminăreă unor proiecte văloroășe
din competitție.
Toăte documentele mentționăte șunt dișponibile șț i pe grupul conșilierilor educătivi
educonsis@yahoogroups.com.

Inspector şcolar general,

prof. dr. Genoveva Aurelia FARCAȘ

Inspector activități extrașcolare,

prof. Alla Apopei