Sunteți pe pagina 1din 7

Proiectul unităţii de învăţare nr. 4 ,,Cel ce are urechi de auzit să audă!

’’
Numărul de ore: 14
Competențele specifice:

8. Lectura, audierea şi interpretarea textelor literare şi nonliterare, în limita standardelor de conţinut.


9. Operaţionalizarea terminologiei lingvistice şi literare, în limita standardelor de conţinut.
10. Valorificarea mijloacelor expresive ale limbii române literare, în diferite situaţii de comunicare orală şi scrisă.

Subcompetențele vizate:
8.2. Interpretarea textului liric, a textului epic (naraţiune, descriere).
9.1. Aplicarea terminologiei lingvistice şi literare studiate în demersul analitic al textului.
10.3. Realizarea spontană, fluentă, exactă a unei descrieri orale: descrieri de natură, de portret, de interior, de exterior.

Conținuturi:

Literatură: Parabola semănătorului.Parabola.


Elemente de limbă română: Relaţii între cuvinte după conţinut (sinonimia, antonimia). Seriile sinonimice.

Comunicare: Monologul descriptiv.


Evaluare finală: Test de evaluare sumativă.

Resurse:

1. Curriculum școlar pentru disciplina limba și literatura română, clasele a V-a – a IX-a, Lyceum, Chișinău, 2010

2. Ghicov A., Cartaleanu T., Cosovan O., Bolocan V., Limba şi literatura română: Ghid de implementare a curriculumului modernizat pentru treapta
gimnazială de învățămînt, Chișinău, Lyceum, 2011

3. Grama-Tomiţă, A., State, L., Nicolaescu-Onofrei, L., Onofrei, D.,Limba şi literatura română: Manual pentru clasa a VI-a, Chişinău, Cartier, 2011
4. Grama-Tomiţă, A., State, L., Nicolaescu-Onofrei, L., Onofrei, D.,Limba şi literatura română: Ghidul profesorului, clasa a VI-a, Chişinău, Cartier,
2011

5. Grama-Tomiţă, A., State, L., Nicolaescu-Onofrei, L., Onofrei, D., Limba şi literatura română: Caietul elevului, clasa a VI-a, Chişinău, Cartier, 2011
Lecția/ Obiective Activități de predare-învățare Timp Strategii Activităţi/criterii
Data operaționale didactice de evaluare

1. Tema lecției: „Parabola semănătorului”. Observarea textului.

Evocare. Prezentarea unității de învățare.


Enumeră cât mai multe substantive care pot fi folosite în îmbinări 8 Explicația Observare
cu verbul a semăna. Argumentarea sistematică
OO1 - să explice sensul unor Explică sensul expresiilor: a semăna lumină, a semăna fapte bune, Observarea
expresii; a semăna cuvinte. Conversația
OO2 – să comenteze semnificația Realizarea sensului. Citește textul. 25 Lectura Orală
semințelor căzute în pământ bun; Ce semnifică semințele căzute în pământ bun? expresivă
OO3 –să definească, cu ajutorul Ex. 4, 5, pag. 50 Exercițiul
dicționarului, sensul unor
cuvinte;
OO4 – să formuleze întrebări pe Reflecția. Formulați timp de 5 minute cât mai multe întrebări 10 Individual Evaluare
marginea textului lecturat; asupra textului. Interogarea reciprocă
Elevii dau răspuns la întrebări. frontală Elaborarea
întrebărilor
Extindere. Ex. 6, pag. 50 2

2. Tema lecției: „Parabola semănătorului”. Explorarea textului.

OO1 – să comenteze înțelesul Evocare. Cum înțelegi afirmația: ,,Cel ce are urechi de auzit să 15 Comentarea Observare
afirmației; audă’’? afirmației sistematică
Verificarea temei de acasă.
OO2 – să comenteze Realizarea sensului. Ex. 7-9, pag. 50 15 Exerciții Aprecieri verbale
ortografierea cu majuscule a aplicative
unor pronume din text;
OO3 – să identifice morala unei Reflecția. Ex. 12, pag. 50 12 Argumentarea Aprecieri
parabole biblice; Descoperirea reciproce
Prezența
argumentelor
Extindere. Ex. 13, pag. 51 3

3. Tema lecției: „Parabola semănătorului”. Interpretarea textului.

OO1 – să-și expună punctul de Evocare. Verificarea temei de acasă. 13


vedere; Despre care oameni se poate spune că sânt oameni fără rădăcină? Frontal
De ce? Aprecieri verbale

OO2 – să lectureze conștient, Realizarea sensului. Citește Parabola semănătorului după Luca. 16 Aprecieri verbale
expresiv parabola; Compară cele două texte, identificând similitudini și diferențe. În perechi
OO3 – să compare cele două
parabole, identificând
similitudini și diferențe;
OO4 – să redacteze un text, Reflecția. Ex. 17, pag 52 13 Individual Respectarea
pornind de la unul dintre cerinței
începuturile date; Aprecieri cu note
Extindere. Ex. 18, pag. 52 3

4. Tema lecției: Parabola. Noțiunea de parabolă.

Evocare. Verificarea temei de acasă.


OO1 – să identifice morala Profesorul citește parabola ,,Morcovi, ouă sau boabe de cafea?’’ 10 Interogarea Identificarea
parabolei; Spune cu ce te asemeni? Identifică morala parabolei. moralei

OO2 – să cunoască noțiunea de Realizarea sensului. Notarea în caiete a definiției de 20 Aprecieri verbale
parabolă; parabolă.Profesorul aduce câteva titluri de alte parabole
OO3 - să argumenteze că în toate celebre. Lucru în perechi
religiile menționate este prezent Ex. 19, pag. 52. Lucru în grup
unul și același principiu general- Ex. 20, pag. 53
uman;
OO4 - să redacteze o descriere în Reflecția. Redactarea a unei descrieri(7-8 enunțuri) în baza unuia Redactarea
baza unei imagini; dintre tablourile de la ex. 21, pag. 53. 15 Individual decrierii
OO5 – să cunoască elementele Extindere. Organizaţi un concurs al celor mai frumoase desene
distictive ale parabolei; ale parabolelor selectate de voi din diverse surse,nu intitulaţi
desenul , elevii vor ghici denumirea parabolei.

5. Tema lecției: Relaţii între cuvinte după conţinut . (Sinonimia, Antonimia)

OO1 – să-și expună punctul de Evocare. Verificarea temei de acasă - Iarmarocul (cere elevilor 10 Desenele Aprecieri verbale
vedere în cadrul discuției; să schimbe între ei temele). elevilor Aprecieri cu note
P.Titulescu : «Cuvintele , ca şi oamenii, intră în anumite relaţii,
OO2 – să compare relațiile dintre important este însă ca ele să nu se strice prea devreme » .
oameni cu relațiile dintre Organizează o discuţie despre relaţiile dintre oameni şi analogia Discuție ghidată
cuvinte; cu cuvintele dintr-o limbă.

OO3 – să cunoască noțiunile de Realizarea sensului. Ex.1, 2, pag. 54 25 Exercițiul Observare


,,sinonimie’’, ,,antonimie’’; Studierea casetei ,,Îndrumar de gramatică’’ sistematică
OO4 – să găsească echivalente Ex.3-5, pag. 54 Explicația Aprecieri verbale
ale unor cuvinte;
OO5 – să contruiască enunțuri cu 8
perechi de antonime; Reflecția. Ex.10 Conversația Aprecieri
Explicația reciproce

Extindere. Ex. 7, 8, pag. 54 2

6 - 7. Tema lecției: Seriile sinonimice și antonimice.

OO1 - să numească sinonime și Evocare. Verificarea temei de acasă. 11 Frontal


antonime; JOC. Se propun 10 cuvinte, pentru fiecare cuvânt trebuie găsit un Rapiditatea și
sinonim și un antonim. Timpul de realizare a acestui joc este de 1 Joc didactic corectitudinea
minut pentru fiecare elev. răspunsurilor

OO2 - să examineze seriile Realizarea sensului. 19 Individual Aprecieri verbale


sinonimice, identificând cele mai Îndrumar de gramatică.
potrivite pentru a fi folosite în Observare
diferite contexte; sistematică
OO3 - să găsească cîte o expresie Ex. 11, 12, 13, pag. 55-56.
echivalentă; Explicația
Respectarea
OO4 – să includă în enunțuri Conversația cerinței
proprii seriile antonimice;
Observarea
OO5 – să scrie seriile sinonimice Reflecția. Ex. 14, 15, pag. 56. 13 În perechi Aprecieri
ale unor cuvinte; reciproce

Extindere. Ex. 16, pag. 56 2

8-9. Tema lecției: Scrierea imaginativă: Monologul descriptiv.

Evocare. Verificarea temei de acasă. Aprecieri cu note

Se lipesc la tablă cîteva cuvinte sugestive : iubire , maternitate , Imagini


OO1 – să argumenteze alegerea frumuseţe , cîntec , pace , lumină etc. Pe tablă sunt prezente
făcută; diverse imagini , se cere să se lipească fiecare cuvînt în dreptul 10 Argumentarea
imaginii ce ar corespunde şi să se argumenteze alegerea.
OO2 – să identifice elementele În perechi Identificarea
unui text descriptiv; Realizarea sensului. Ex. 3, 4, pag. 57-58. 13 elementelor
descriptive

OO3 – să elaboreze un monolog 20 Individual Coerența


descriptiv; Reflecția. Ex. 5, 6, pag. 58. Respectarea
cerinței
OO4 –să prezinte expresiv Prezentarea
monologul în fața colegilor; monologului
Extindere. Ex. 7, 8, 9, pag. 58 2

10. Tema lecției: Atelier de scriere. Realizarea unei descrieri.


OO1 – să descrie, utilizând 3 Evocare. Iarmarocul (cere elevilor să schimbe între ei temele şi 10 Iarmarocul Aprecieri cu note
cuvinte, timpul de afară; să le citească pe rind). Se fac aprecierele de rigoare.
Descrie timpul de afară, în 3 cuvinte.

OO2 – să redacteze un text logic Realizarea sensului. Se propune vizionare unor fotografii la 25 Fotografii Corectitudinea
și coerent pentru a evindenția computer , se aleg 2 la dorinţă şi se face descrierea lor, inventînd Computer realizării descrierii
trăsăturile unui personaj; un nume pentru personaje, ocupaţie, profesie, trăsături de caracter, Individual
defecte etc.

OO3 – să descrie colegii de Reflecția. Se organizează un joc : ghici cine e - cîte un elev trece 8 Frontal Observare
clasă, utilizând caracteristici în faţa clasei şi descrie un coleg, ceilalţi ghicesc cine e sistematică
fizice și morale ale acestora;
Extindere. Ex. 9, pag. 23(caietul elevului) 2

11. Tema lecției: Atelier de scriere. Realizarea unei descrieri.

OO1 – să descrie, în 5-6 enunțuri Evocare. Iarmarocul (cere elevilor să schimbe între ei temele şi 10 Notarea
itinerarul zilnic de acasă până la să le citească pe rind). Se fac aprecierele de rigoare.
școală;
Descrie, în 5-6 enunțuri, itinerarul tău zilnic de acasă până la Individual Observare
școală. sistematică
OO2 – să descrie un obiect de Realizarea sensului. Alege și descrie un obiect de utilitate majoră 25 Corectitudinea
utilitate majoră pentru omul pentru omul modern, folosind tehnica Cubului : realizării sarcinii
modern, utilizând tehnica Cubul; a)Definește/prezintă :
b)Asociază :
c)Compară : Lucru în perechi
d)Analizează :
e)Aplică :
f)Apreciază :

OO3 – să prezinte, într-un Reflecția. Prezintă, într-un monolog descriptiv, locul tău de lucru. 10 Scrierea Aprecieri
monolog descriptiv, locul de imaginativă
lucru; Extindere. Să descrie în 10 rânduri disciplina preferată.
Tema lecției: Oră de sinteză. Recapitularea temelor : Parabola. Sinonimia. Antonimia. Seriile 45 Întrebări – Observare
12. sinonimice, antonimice. Monologul descriptiv. răspuns; sistematică
exerciții

Evaluare sumativă. 45 Test complex


13.
Tema lecției: Analiza evaluării. Comentarea și redactarea greșelilor. 45 Observarea
14. Identificarea
erorilor
Erată personală