Sunteți pe pagina 1din 4

Nume şi prenume elev:

Clasa:

FIŞA DE LUCRU
Categorii specifice obiectului de studiu al contabilităţii

I. În coloana A sunt enumerate părţile patrimoniului, iar in coloana B elementele patrimoniale. Scrieţi
asocierile dintre cifrele din coloana A şi literele corespunzătoare din coloana B.

A. PĂRŢILE PATRIMONIULUI
1. Activul patrimonial
2. Pasivul patrimonial

B. ELEMENTELE PATRIMONIALE
a. capital social
b. cheltuieli de constituire
c. debitori diverşi
d. clienţi creditori
e. rezerve legale
f. provizioane pentru riscuri şi cheltuieli
g. creditori diverşi
h. mărfuri
i. clădiri
j. furnizori debitori

1-
2-

II. Completează spaţiul punctat astfel încât să obţii afirmaţii adevărate:


a) Casa şi conturile la bănci fac parte din categoria activelor .................................
b) Materialele de natura obiectivelor de inventar fac parte din categoria ............................
c) Clienţii sunt elemente din categoria ...................................
d) Construcţiile sunt elemente din structura imobilizărilor ......................................

III. Notaţi în dreptul literei, A pentru enunţul adevărat şi cu F pentru enunţul fals:
a) mărfuri - stocuri
b) active fixe - imobilizări necorporale
c) taxe - datorii fiscale
d) debitori diverşi - creanţe
e) clienţi - creanţe
f) asigurări sociale - datorii salariale
g) cheltuieli de cercetare - imobilizări corporale
h) TVA de plată - datorii fiscale
i) credite bancare - disponibilităţi băneşti

IV. Determinaţi valoarea:


a) patrimoniului, ştiind că valoarea drepturilor de proprietate este de 65.000 lei, valoarea obligaţiilor este
de 35.000 lei iar valoarea bunurilor economice este de 100.000 lei
c) rezultatului exerciţiului unei firme care a realizat venituri de 200.000 lei şi cheltuieli de 120.000 lei
d) rezultatului exerciţiului unei firme care a realizat venituri de 280.000 lei şi cheltuieli de 380.000 lei
FIŞA DE LUCRU
Categorii specifice obiectului de studiu al contabilităţii

O societate comercială dispune de următoarele elemente patrimoniale:


Elemente patrimoniale Sume (lei)
Echipament tehnologic 80.000
Capital social 80.000
Imobilizări corporale în curs 20.000
Materiale consumabile 10.030
Mărfuri 10.000
Rezultatul exerciţiului (profit) 10.000
Prime de capital 2.000
Rezerve 5.000
Furnizori 40.030
Creditori diverşi 5.000
Alte taxe, impozite 10.500
Credite bancare pe termen scurt 20.000
Clienţi 10.500
Debitori diverşi 2.000
Conturi la bănci în lei 40.000
Cerinţe: Grupaţi elementele de mai sus pe categorii de patrimoniu

SFAT: Grupaţi elementele astfel încât cele două părţi să fie egale.

FIŞA DE LUCRU
Categorii specifice obiectului de studiu al contabilităţii

Societatea comercială ”ALFA” S.R.L. dispune la 01.12.2018 de următoarele


elemente patrimoniale:
Element patrimonial Suma Element patrimonial Suma
(lei)
Echipament tehnologic 80.000 Rezerve 4.000
Capital social 80.000 Furnizori 40.030
Imobilizări corporale în curs 20.000 Creditori diverşi 5.000
Materiale consumabile 10.030 Alte impozite, taxe 10.050
Mărfuri 10.000 Credite bancare pe termen scurt 20.000
Profit şi pierdere (profit) 10.000 Clienţi 10.500
Prime de capital 2.000 Debitori diverşi 2.000
Rezerve din reevaluare 1.000 Conturi la bănci în lei 40.000
Determinaţi: totalul activului şi pasivului; valoarea activelor: imobilizate, circulante; valoarea
capitalurilor proprii şi datoriilor.
FIŞA DE LUCRU
Categorii specifice obiectului de studiu al contabilităţii

I. Stabiliţi corespondenţa dintre cifrele din coloana A şi literele din coloana B:


Coloana A Coloana B
1. profit a. capitaluri proprii
2. TVA de plată b. imobilizări financiare
3. casa c. datorii sociale
4. efecte de primit d. datorii fiscale
5. terenuri e. imobilizări necorporale
6. cheltuieli de constituire f. stocuri
7. ambalaje g. disponibilităţi băneşti
8. contribuţii la asigurările sociale h. creanţe
i. imobilizări corporale
j. datorii comerciale

II. Alegeţi din lista următoare, elementele patrimoniale de activ potrivite pentru completarea
cercurilor de mai jos:
1. Mijloace de transport
2. Materiale consumabile
3. Terenuri
4. Casa
5. Conturi la bănci
6. Ambalaje
7. Fond comercial
8. Clienţi
9. Chieltuieli de constituire
10. Utilaje

Active circulante:
Active imobilizate: -
- -
- -
- -
- -
-

III. Identificaţi elementul patrimonial ce reprezintă următoarele caracteristici :


 Intervine pe termen scurt in activitatea de exploatare a întreprinderii
 Se află intr-o continuă mişcare şi transformare
 Se consumă în primele faze ale fabricaţiei
 Se regăseşte în componenţa produselor în stare iniţială sau transformată