Sunteți pe pagina 1din 3

PLANUL MANAGERIAL AL COMISIEI DIRIGINŢILOR

ANUL ŞCOLAR 2018-2019

ACŢIUNI PRELIMINARE DE PROIECTARE ŞI ORGANIZARE

Nr. Crt. ACTIVITATI TERMEN RESPONSABILI

1.
Numirea diriginţilor cf. R.C.O.F.U.Î.P. Septembrie 2018 Director

2. Sedinta Comisiei Metodice a dirigintilor. Alegerea Septembrie 2018


responsabilului pentru anul scolar 2018-2019 Responsabilul Comisiei
Diriginţilor

3.
Prezentarea regulamentului de organizare şi Ora de dirigenţie din Responsabilul Comisiei
funcţionare a învăţământului preuniversitar şi a prima săptămână de Diriginţilor
regulamentului de ordine interioară /norme PSI şi şcoală Responsabil comisii S.S.M . ,
PM Septembrie 2018 P.S.I

4.
Studierea programelor şcolare pentru Consiliere şi Septembrie 2018 Diriginţii claselor
Orientare şi întocmirea planificării calendaristice
ale orelor de Dirigenţie
5.
Stabilirea şedinţelor cu părinţii şi alcătuirea Septembrie 2018 Diriginţii claselor
Comitetului de Părinţi la fiecare clasă
6.
Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor în Permanent Diriginţii claselor
vederea prevenirii , combaterii abandonului, Consilierul scolar
absenteismului scolar .
7.
Identificarea copiilor cu probleme psiho- Permanent Consilierul scolar
comportamentale şi cu situaţii deosebite în familie
8.
Stabilirea sedintelor lunare ale Comisiei dirigintilor Septembrie 2018 Responsabilul Comisiei
Diriginţilor

ASPECTE PRIVIND IMPLEMENTAREA ACTIVITĂŢILOR PROPUSE

1. Mobilizarea diriginţilor în vederea organizării şi desfăşurării Permanent Responsabilul Comisiei Diriginţilor,


activitatilor scolare si extrascolare Diriginţii, Consiliul elevilor
2. Şedinţa Comisiei diriginţilor în vederea identificării eventualelor Semestrial Responsabilul Comisiei diriginţilor
probleme întâmpinate în buna desfăşurare a activităţilor;
depistarea copiilor cu probleme psiho-comportamentale şi
elaborarea unui plan de măsuri de remediere
3. Menţinerea legăturii cu familiile elevilor prin programarea de Permanent Diriginţii claselor
consultaţii cu părinţii
5. Aplicarea de chestionare care să vizeze– preocupări, opţiuni, Ian. 2019 Psiho-pedagogul şcolii şi responsabilul
idealuri ale elevilor şi măsura în care se consideră posibilă comisiei diriginţilor
implicarea şcolii
6. Consilierea in vederea orintarii profesionale a elevilor claselor a Apr. 2019 Diriginţii claselor a VIII-A
VIII-a
7. Lecţii deschise la Consiliere şi Orientare Conform Director
graficului Responsabilul Comisiei Diriginţilor
Profesori diriginti
ASPECTE CE PRIVESC CONTROLUL ŞI EVALUAREA

1. Analiza activitatii Comisiei dirigintilor Semestrial Responsabilul Comisiei Diriginţilor

2. Asistenţă şi monitorizare la orele de Consiliere şi Orientare Permanent Director


Responsabilul Comisiei Diriginţilor
3. Monitorizarea şi valorificarea rezultatelor obţinute Semestrial Responsabilul Comisiei Diriginţilor
Dirigintii claselor
4. Popularizarea unor activităţi deosebite ale şcolii în mass media Permanent Responsabilul Comisiei Diriginţilor
Responsabil imaginea scolii
Dirigintii claselor

Responsabil Comisia Diriginţilor, Director ,

Prof. Spiridon Elena Ramona Prof. dr. Adrian Bratoi