Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC

Clasa: a V-a A
Data : 25.09.2019
Disciplina: limba și literatura română
Unitatea de învăţare: Care e alaiul primăverii?
Subiectul: Identificarea și descrierea sumară a obiectelor
Tipul lecţiei: ȋnsuşire de noi cunoştințe

Competenţe specifice: C4
Unitatea de competență: 2.1.

Obiectivele lecț iei : Pe parcursul lecției, elevii vor fi capabili:


O1 - să extragă informații de detaliu din textul audiat;
O2 – să identifice trăsături/caracteristici ale unui obiect;
O3 - să descrie folosind cuvinte proprii un obiect pe baza unui plan dat;
O4 - să formuleze propoziții dezvoltate pentru a realiza o descriere;
O5 - să își exprime părerea în legătură cu conținutul descrierilor audiate.

Metode şi procedee: explicaţia, exerciţiul, conversaţia, problematizarea, jocul didactic, dezbaterea.


Mijloace de învăţământ: manual, caiete, fişe de lucru.
Forme de organizare: frontal, individual, pe echipe
CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂRII

PROCEDEE
ETAPELE

METODE
OB MIJLOACE EVALUARE/
Conceperea, organizarea şi desfăşurarea activităţii
OP LECŢIEI DIDACTICE FEED-BACK
ACTIVITATEA PROPUNĂTOAREI ACTIVITATEA ELEVILOR

ŞI
1 2 3 4 5 6 7
Se pregătesc pentru începerea Observarea
 Asigur un climat de ordine şi disciplină necesar Instructajul
1. Moment orei de limba şi literatura Material comportamen
derulării în bune condiţii a lecţiei. verbal
organizatoric română. didactic tului elevilor
 Organizez colectivul de elevi al clasei.
frontal
 Verific tema scrisă frontal ; fac aprecieri;
2. Verificarea Citesc şi urmăresc rezolvarea Conversaţia Caiete,
corectez eventualele greşeli uşor vizibile. Evaluare orală
temei temei pentru acasă.
Citesc informațiile de pe
3.  Le voi solicita elevilor să citească și să ne fluturași .
Reactualizarea prezinte modul în care au realizat un fluturaș și Aprecieri
O1 Conversația caiete
cunoştințelor vom discuta despre informațiile ce trebuie să le Enumeră caracteristici ale verbale
anterioare conțină un fluturaș. unui fluturaș.

 Îi provoc pe elevi să fie atenți la textul pe care o


să îl citesc deoarece în urma audiției acestuia vor
descoperi ce vom învăța astăzi la ora de limba și
literatura română (Anexa 1).
 Voi adresa întrebări elevilor urmărind ca aceștia Răspund la întrebări.
O1 4. Captarea Expunerea Retropro-
să descopere titlul lecției. Identifică ce tip de text este Evaluare orală
O2 atenției Conversația iector
 Ce am prezentat în primul text? cel prezentat.
Pe cine am prezentat în acest text? Ce am aflat
despre carte?

Ce tip de text este textul A?


 Ce am prezentat în al doilea text?
Ce am aflat despre despre mama?
Ce tip de text este textul B?
Obsevarea
5. Anunţarea  Le spun copiilor că astăzi învățăm să realizăm o Ascultă tema lecției. Notează Expunerea sistematică
titlului lecţiei şi descriere a unui obiect/ a unei ființe. pe caiete ,după ce am notat şi Conversaţia
frontal
a obiectivelor  Scriu ,la tabla, data şi titlul lecţiei, iar elevii, în eu pe tablă, titlul lecției.
caiete.
Exerciţiul
6 .Dirijarea  Voi spune elevilor ce este o descriere.
învățării ●Textul în care se prezintă un obiect, un animal, o
persoană, un colț din natură, cu însușirile lor Caietul
caracteristice, se numește descriere. Explicația
elevului.
 Descrierea poate apărea atât în : Elevii notează ȋn caiete , pe Evaluare orală
- texte literare (descrierea unui personaj, a măsură ce discutăm si notez frontal
unui peisaj, a unui obiect, etc.); pe tablă.
- texte nonliterare (texte științifice).
Retropro- Observarea
 Le prezint elevilor planul de realizare a unei Conversaţia iector sistematică
descrieri și discutăm despre ce trebuie să conțină
o descriere, apoi se atașează aceste informații în
O1 caietul elevilor (Anexa 2). frontal
individual
Plan de idei: (Anexa 2)

 Numim obiectul/ființa;
O2  Prezint părțile componente/alcătuirea
corpului/trăsături fizice/trăsături morale; Expunerea
 Spun ceva important despre obiect/ființă; fişe Aprecieri
 Pun obiectul/ființa în relație cu alte verbale
obiecte/ființe.
Evaluare orală
 Sarcină de lucru pe grupe
O2  Împart clasa în 7 grupe și le voi cere să extragă Observarea
câte un bilețel dintr-un coșuleț pe care sunt scrise Exercițiul sistematică
O3 ca sarcini de lucru să descrie: individual
 O lalea (sarcină pentru 2 grupe); Realizează descrierea
O4  O mașină;
 O păpușă; Aprecieri
 O persoană (sarcină pentru 2 grupe); verbale
 Un animal.
 Voi oferi grupelor obiectele prezentate și îi voi
îndruma să realizeze descrierea acestora.

Aprecierea
 Voi cere câte unui elev din fiecare grupă să
verbală
citească textul realizat și vom urmări dacă în
7.Obţinerea Individual
descriere s-au atins pașii prezentați în planul de Exercițiul
O5 performanţelor Citesc descrierile realizate minifişe Observarea
idei. De asemenea, voi îndruma elevii să
sistematică
observe modul de exprimare și coerența textului
Aprecieri ȋntre
realizat de colegi.
colegi
 Voi adresa elevilor întrebări în vederea
8.Asigurarea
consolidării cunoștințelor noi învățate:
retenţiei şi a
Despre ce am discutat astăzi? Îşi notează tema pentru acasă Aprecieri
O1 transferului Conversația
Ce este o descriere? ȋn caiete. verbale
Ce conține o descriere?
 Tema de casă : pg 79 auxiliar
Observarea
 Fac aprecieri verbale asupra participării elevilor Ascultă cu atenție aprecierile
sistematică
la lecţie. făcute.
frontal
ANEXA 1
1. Citeşte cu atenţie textele:

Textul A Textul B

Cartea Mama mea


Mama mea se numește Domnița. Ea are 60 de
Cartea este un obiect confecționat din foi de ani.
hârtie numite pagini sau file. Paginile, adesea Are capul rotund, părul negru, pielea albă, ochi
conțin documente sau informații științifice, mari, strălucitori, verzi. Ea este scundă și plinuță, are
povești și ilustrații potrivite textelor. mâinile micuțe și aspre deoarece muncește mult.
Coperta e confecționată din carton sau Se îmbracă cu fuste și bluze colorate, este veselă,
plastic, ea conține titlul cărții, autorul și de obicei generoasă, optimistă și încrezătoare. Ea este foarte
o ilustrație potrivită. grijulie cu mine, îmi este alături în toate momentele
Cotorul e din același material din care e dificile, mă sprijină și mă încurajează.
confecționată coperta. Îi place să coase și să confecționeze obiecte
tradiționale românești, să lucreze în grădină și să
vizioneze spectacole de muzică populară.
Eu îmi iubesc mult mama și ea are un loc
special în inima mea.
Ghiocelul
Ghiocelul este floarea ce vesteşte primăvara. Legenda ghiocelului
El răsare din pământul înzăpezit , începând chiar A fost odată o rază de soare. Era chiar fata cea mai
cu luna februarie şi rezistă foarte bine la mică și răsfățată a astrului luminos. Și tocmai pentru
temperaturile scăzute. că era cea mai mică și mai răsfățată, tatăl ei o lăsa să
zburde pe unde îi dorea inima.
Ghiocelul are câte două sau trei frunze lungi
şi subţiri de culoare verde, iar florile, care ies Într-o bună zi, pe când umbla prin văzduh, se opri
dintr-un bulb, sunt albe și înmiresmate. într-o grădină plină de flori minunate.

Interesant este şi faptul că animalele Și, repezită cum era, s-a năpustit asupra grădinii,
sălbatice evită să transforme ghiocelul în hrana a cules o floare și s-a înălțat din nou în zare.
lor.
Există peste o sută de specii de ghiocei.
ANEXA 2

Plan de idei:
 Numim obiectul/ființa;
 Prezint părțile componente/alcătuirea corpului/trăsături
fizice/trăsături morale;
 Spun ceva important despre obiect/ființă;
 Pun obiectul/ființa în relație cu alte obiecte/ființe.
Textul în care se prezintă un obiect, un animal, o persoană, Textul în care se prezintă un obiect, un animal, o persoană,
un colț din natură, cu însușirile lor caracteristice, se numește un colț din natură, cu însușirile lor caracteristice, se numește
descriere. descriere.
 Descrierea poate apărea atât în :  Descrierea poate apărea atât în :
- texte literare (descrierea unui personaj, a unui peisaj, - texte literare (descrierea unui personaj, a unui peisaj,
a unui obiect, etc.); a unui obiect, etc.);
- texte nonliterare (texte științifice). - texte nonliterare (texte științifice).

Plan de idei pentru realizarea unei descrieri: Plan de idei pentru realizarea unei descrieri:

 Numim obiectul/ființa;  Numim obiectul/ființa;


 Prezint părțile componente/alcătuirea corpului/  Prezint părțile componente/alcătuirea corpului/
trăsături fizice/trăsături morale; trăsături fizice/trăsături morale;
 Spun ceva important despre obiect/ființă;  Spun ceva important despre obiect/ființă;
 Pun obiectul/ființa în relație cu alte obiecte/ființe.  Pun obiectul/ființa în relație cu alte obiecte/ființe.
Textul în care se prezintă un obiect, un animal, o persoană,
un colț din natură, cu însușirile lor caracteristice, se numește
descriere.
 Descrierea poate apărea atât în :
- texte literare (descrierea unui personaj, a unui peisaj,
a unui obiect, etc.);
- texte nonliterare (texte științifice).

Plan de idei pentru realizarea unei descrieri:


 Numim obiectul/ființa;
 Prezint părțile componente/alcătuirea corpului/
trăsături fizice/trăsături morale;
 Spun ceva important despre obiect/ființă;
 Pun obiectul/ființa în relație cu alte obiecte/ființe.

S-ar putea să vă placă și