Sunteți pe pagina 1din 3

Aprobat

Directorul grădiniţei de copii


“Poaiana picilor”
Elena Chirilenco
______________

“____” ________________20__

FISA POSTULUI BUCĂTAR

Dispoziţii generale

1. Autoritatea publică: Primăria s. Floreni


2. Instituţia: Grădiniţa –creşă “Poiana picilor”
3. Adresa: r.Anenii Noi, s.Floreni, str.Chisinăului 6
4. Denumirea funcţiei: Bucătar
5. Nivelul funcţiei: personal de execuţie, personal nedidactic, personal de deservire.
6. Nivelul de salarizare: Salariu de funcţie, sporuri, premii, adaosuri la salariu, conform
HG RM nr. 355 din 23.12.2005, HG RM nr. 381 din 13.04.2006.
Descrierea funcţiei
Scopul general al funcţiei:
Executarea lucrărilor de preparare a bucatelor pentru copiii din instituție.
Sarcinile de bază:
1. Pregăteşte bucatele conform normelor tehnologice şi sanitaro-epidemiologice.
2. Contribuie la buna funcţionare a blocului alimentar.
3. Adoptă o atitudine şi comportament decent, academic (verbal, vestimentar, comportamental)
în toată activitatea şi mai ales în relaţiile de serviciu şi cu beneficiarii: copiii şi
părinţii/îngrijitorii acestora.
4. Asigură protecţia copiilor faţă de orice formă de violenţă.
Obligaţiile de serviciu:
1. Pregăteşte bucatele conform normelor tehnologice şi sanitaro-epidemiologice.
a) primeşte la cântar, de la magaziner produsele conform normelor indicate în meniu,
asigură păstrarea şi repartizarea lor corectă;
b) la prepararea bucatelor foloseşte integral produsele alimentare de la depozit în baza
meniului zilnic;
c) participă la elaborarea meniului zilnic;
d) pregăteşte fructele, legumele (curăţă zarzavaturi, le spală etc.) şi alte produse pentru
prepararea mâncării
e) asigură pregătirea hranei copiilor conform meniului zilnic şi în limita alocaţiei stabilite,
inclusiv şi pentru copiii cu alimentaţie dietetică;
f) repartizează produsul finit conform graficului şi normelor prevăzute pentru fiecare grupă
de vârstă.
2. Contribuie la buna funcţionare a blocului alimentar.
a) explorează corect utilajul tehnologic şi frigorific;
b) participă la efectuarea săptămânală a curăţeniei generale la blocul alimentar;
c) participa la curăţarea vaselor, veselei, instalaţiilor şi spaţiilor interioare ale blocului
alimentar;
d) gestionează judicios mijloacele fixe şi inventarul din bucătăria instituţiei;
e) semnalează orice defecţiune apărută la instalaţii şi în măsura posibilităţilor participă la
remedierea acestora.
3. Adoptă o atitudine şi comportament decent, academic (verbal, vestimentar,
comportamental) în toată activitatea şi mai ales în relaţiile de serviciu şi cu beneficiarii:
copiii şi părinţii/îngrijitorii acestora.
a) evită şi nu iniţiază discuţii critice cu colegii sau alte persoane pe tema competenţei
profesionale a angajaţilor din instituţie, a activităţii instituţiei şi a aspectului ce vizează
viaţa personală a angajaţilor;
b) adoptă o ţinută vestimentară curată şi îngrijită, utilizând echipamentul din dotare.
4. Asigură protecţia copiilor faţă de orice formă de violenţă.
a) informează imediat directorul sau coordonatorul din instituţie despre orice caz suspect
sau confirmat de abuz, neglijare, exploatare sau trafic al copilului din partea semenilor sau
a adultilor;
b) intervine pentru a stopa cazurile de abuz şi neglijare a copilului sau solicită ajutor în cazul
în care nu poate interveni de sine stătător.
Responsabilităţile:
 răspunde de îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi prevederilor sarcinilor de serviciu stabilite
în prezenta fişă;
 răspunde de respectarea prevederilor Statutului şi Regulamentului intern al instituţiei;
 este responsabil de calitatea activităţii pe care o desfăşoară conform legii şi conştiinţei
personale;
 este responsabil de păstrarea bunurilor materiale sau de altă natură pe care le are în gestiune;
 este responsabil de respectarea strictă a Instrucţiunii despre ocrotirea vieţii şi sănătăţii
copiilor, a instrucțiunilor securităţii şi sănătăţii în muncă, securităţii anti-incendiare şi
protecţiei civile, din domeniul sanitaro-epidimiologic;
 este obligat să păstreze datele cu caracter personal ale copiilor, părinților/îngrijitorilor,
colaboratorilor/colegilor şi să apere drepturile copiilor în cazul încălcării acestora de către
oricine, inclusiv părinţi/îngrijitori;
 este responsabil de protecţia copiilor faţă de orice formă de violenţă.

Împuterniciri:
 să aducă la cunoştinţă bucătarului-şef orice defecţiune tehnică sau altă situaţie care constituie
un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;
 să utilizeze corect echipamentele tehnice din dotarea blocului alimentar;
 să solicite condiţii adecvate de muncă;
 să solicite echipament de protecţie şi inventar de lucru.
Cui îi raportează titularul funcţiei: bucătarul raportează bucătarul-şef, asistentului medical;
şefului pe probleme de gospodărie.
Cine îi raportează titularului funcţiei: lucrătorul de spălat vase, magazinerul.
Pe cine îl substituie: bucătarul în caz de necesitate, substituie bucătarul-şef, bucătarul auxiliar,
magazinerul şi lucrătorul de spălat vase.
Cine îl substituie: bucătarul poate fi substituit de bucătarul-şef şi bucătarul auxiliar.
Relaţiile de colaborare:
internă cu:
 bucătarul-şef, bucătarul auxiliar, lucrătorul de spălat vase, magazinerul, asistentul medical,
personalul nedidactic al instituţiei.
externă cu: -

Condiţiile de muncă:
- regim de muncă: 8 ore zilnic + 2 ore spălătoreasă de veselă
- program de muncă: 5 zile în săptămînă;
- zi de odihnă : simbătă şi duminică ;
- durata concediului de odihnă : 28 zile calendaristice;
- are toate drepturile stipulate în Codul Muncii al RM şi Regulamentul intern.
Cerinţele funcţiei faţă de persoană
Studii:
 vocaţional/tehnice secundare sau medii speciale;
 curs de instruire igienică la compartimentul SĂNĂTATEA COPIILOR ŞI TINERILOR;
 colocviu sanitar la cunoaşterea normelor sanitaro-epidemiologice;
 Experienţă profesională:
 de preferinţă: cel puţin 3 ani de activitate în domeniu.
Cerinţe specifice:
 fără antecedente penale.
Cunoştinţe:
 cunoaşterea limbii de stat;
 cunoaşterea Statutului şi Regulamentului intern al instituţiei, IOVSC, a instrucţiunilor din
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, din domeniul securităţii anti-incendiare şi
protecţiei civile, din domeniul sanitaro-epidimiologic, Procedurii de organizare instituţională
şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiei de învăţământ în cazurile de abuz, neglijare,
exploatare, trafic al copilului şi a altor acte legislative şi normative.
Abilităţi: imaginaţie, creativitate, afinitate pentru arta culinară, simţul ordinii şi curăţeniei,
responsabilitate, spirit de organizare.
Atitudini /comportamente: sinceritate, colaborare, amabilitate, bun spirit de organizare,
iniţiativă, discreţie, disciplină, responsabilitate.

ÎNTOCMITĂ de:
Nume, prenume__________________________________
Funcţia publică de conducere_______________________
Semnătura______________________________________
Data întocmirii__________________________________

Luat la cunostinta de catre titularul functiei


Nume, prenume___________________________________
Semnatura_______________________________________