Sunteți pe pagina 1din 11

Avizat, director Avizat, sef catedra

Scoala Gimnaziala Chitorani, Comuna Bucov


Prof. Sandu Doinita Georgiana
Disciplina: Limba Engleza
Clasa : a IV-a
Nr.ore/sapatamana: 2
Manual: Limba engleza moderna, clasa a IV-a, Ed. Booklet

PLANIFICARE ANUALA LA LIMBA ENGLEZĂ


ANUL ŞCOLAR 2017-2018
SEMESTRUL I

Nr. Unitatea de Nr. ore Săpt./


Conținuturi vizate Competențe specifice Observații
U.Î. învățare alocate Perioada
Detalieri tematice:
 Copilul despre sine: nume, gen,
vârsta, hobby;
 Animale;
 Culori; 1.1. Identificarea semnificației
 Numere; globale a unui mesaj oral clar
articulat în contexte familiare
Revision Funcţii comunicative: 2.2. Participarea la interacțiuni în 4h S1-S2 Testarea
 A saluta şi a răspunde la salut; contexte de necesitate imediată/ pe inițială
 A se prezenta şi a prezenta pe teme familiare
cineva; 2.3. Descrierea simplă a unei
 A identifica elemente din persoane/ unui personaj
universul familiar;

Elemente de construcţie a comunicării:


 Present Simple;
 To have got / To be
 Substantivul (nr. pl);
 Adjectivul posesiv
1.1. Identificarea semnificației
globale a unui mesaj oral clar
articulat în contexte familiare
Detalieri tematice: 1.2. Identificarea orei și a cantității
 Copilul despre sine: Salutul exprimate numeric (prețuri,
 Cladiri numere) în cadrul unui mesaj
audiat articulat clar și rar
Funcţii comunicative: 2.1. Cererea și oferirea de
Welcome Back  A saluta si a raspunde la salut; informații referitoare la numere, la 3h
1. S3-S4
 A localiza cladiri prețuri, la exprimarea orei
 A cere si a da indicatii 2.2. Participarea la interacțiuni în
contexte de necesitate imediată/ pe
Elemente de construcţie a comunicării: teme familiare
 Verbul TO BE 2.3. Descrierea simplă a unei
persoane/ unui personaj
3.2. Identificarea semnificației
globale a unui text simplu pe teme
familiare
Detalieri tematice: 1.1. Identificarea semnificației
 Camerele din casă; globale a unui mesaj oral clar
 Mobila din casă; articulat în contexte familiare
 Obiectele din casă; 1.3. Manifestarea disponibilității
 Locația obiectelor; pentru receptarea de mesaje orale
2. This Is My House simple adecvate vârstei 4h S4-S6
2.2. Participarea la interacțiuni în
Funcţii comunicative: contexte de necesitate imediată/ pe
 A descrie o casă; teme familiare
 A identifica camerele și mobila 3.2. Identificarea semnificației
din casă; globale a unui text simplu pe teme
 A exprima poziția obiectelor din familiar
casă; 3.3. Descifrarea unor mesaje
simple familiare primite de la
Elemente de construcţie a comunicării: prieteni,
 Prepozițiile de loc (on,under, in, in colegi, professor
front of, next to, behind); 4.2. Redactarea unui mesaj simplu
 Exprimarea existenței cu ‘there is/ către un coleg
there are’
 Pronumele demonstrativ: This /
that / these / those
Revision Sistematizarea cunoştinţelor anterioare 1h S6
Evaluare Evaluarea cunostintelor 1h S7
1.1. Identificarea semnificației
Detalieri tematice:
globale a unui mesaj oral clar
 Membrii familiei (parents,
articulat în contexte familiare
grandparents, uncle, aunt, cousin)
1.2. Identificarea orei și a cantității
 Meseriile (gardener, nurse, chef,
exprimate numeric (prețuri,
pilot, student)
numere)
 Numerele 20-100
în cadrul unui mesaj audiat
S8;
articulat clar și rar
Funcţii comunicative: Vacanta
1.3. Manifestarea disponibilității
A Beautiful  A vorbi despre meserii; pentru clasele
3 pentru receptarea de mesaje orale 3h S7-S9
Family  A cere si a da informati de ordin CP-IV si
simple adecvate vârstei
personal gradinite
2.1. Cererea și oferirea de
 A descrie o persoana
informații referitoare la numere, la
prețuri, la
Elemente de construcţie a comunicării:
exprimarea orei
 Posesia cu 's
2.2. Participarea la interacțiuni în
 Adjectivul posesiv: my, your, his,
contexte de necesitate imediată/ pe
her, its, our, their
teme familiare
3.2. Identificarea semnificației
globale a unui text simplu pe teme
familiar
3.3. Descifrarea unor mesaje
simple familiare primite de la
prieteni,
colegi, professor
1.1. Identificarea semnificației
Detalieri tematice: globale a unui mesaj oral clar
 Descrierea persoanelor articulat în contexte familiare
 Aparente fizice: slim, plump, curly 1.3. Manifestarea disponibilității
/wavy hair pentru receptarea de mesaje orale
simple adecvate vârstei
Funcţii comunicative: 2.2. Participarea la interacțiuni în
 A descrie o persoana contexte de necesitate imediată/ pe
 A cere si a da informatii despre teme familiare
4 Who Are You 4h S10-S11
persoane 2.3. Descrierea simplă a unei
persoane/ unui personaj
Elemente de construcţie a comunicării: 3.2. Identificarea semnificației
 Gradele de comparatie ale globale a unui text simplu pe teme
adjectivului familiar
 Have got / has got 3.3. Descifrarea unor mesaje
 WH- questions: who, when, where, simple familiare primite de la
what prieteni,
colegi, professor
Revision Sistematizarea cunoştinţelor anterioare 1h S12
Evaluare Evaluarea cunostintelor 1h S12
Detalieri tematice: 1.1. Identificarea semnificației
 Activitati scolare globale a unui mesaj oral clar
I'm Going to
5  Materii scolare articulat în contexte familiare 3h S12-S13
School
 Obiecte scolare 1.3. Manifestarea disponibilității
pentru receptarea de mesaje orale
Funcţii comunicative: simple adecvate vârstei
 A cere si a da informatii despre 2.2. Participarea la interacțiuni în
persoane contexte de necesitate imediată/ pe
 A relata activitati la prezent teme familiare
3.2. Identificarea semnificației
Elemente de construcţie a comunicării: globale a unui text simplu pe teme
 Present Continuous: aff, neg, interr familiare

1.1. Identificarea semnificației


Detalieri tematice: globale a unui mesaj oral clar
 Vocabular specific articulat în contexte familiare
Merry Christmas
 Colinde 1.3. Manifestarea disponibilității 1h S13
Project
 Sa participe la activitati propuse de pentru receptarea de mesaje orale
profesor simple adecvate vârstei

Detalieri tematice: 1.1. Identificarea semnificației


 Activitati zilnice globale a unui mesaj oral clar
 Ceasul articulat în contexte familiare
 Mesele zilei 1.3. Manifestarea disponibilității
pentru receptarea de mesaje orale
Funcţii comunicative: simple adecvate vârstei
6. My Busy Week 3h S14-S15
 A relata activitati la prezent 2.2. Participarea la interacțiuni în
 A exprima ora contexte de necesitate imediată/ pe
teme familiare
Elemente de construcţie a comunicării: 3.2. Identificarea semnificației
 Present Simple: aff, neg, interr globale a unui text simplu pe teme
 Raspunsuri scurte familiare
Revision Sistematizarea cunoştinţelor anterioare 1h S15
Detalieri tematice: 1.1. Identificarea semnificației
A Perfect  Activitati in timpul liber globale a unui mesaj oral clar
7 4h S16-S17
Weekend  Programe TV articulat în contexte familiare
1.3. Manifestarea disponibilității
Funcţii comunicative: pentru receptarea de mesaje orale
 A relata activitati la prezent simple adecvate vârstei
2.2. Participarea la interacțiuni în
Elemente de construcţie a comunicării: contexte de necesitate imediată/ pe
 Prepozitiile: in, at, on teme familiare
 Adverbe de frecventa: always, 3.2. Identificarea semnificației
usually, often, sometimes, rarely, globale a unui text simplu pe teme
never familiare

Final Revision Sistematizarea cunoştinţelor acumulate 2h S18


Planificare pe unităţi (CLASA A IV-A)
SEMESTRUL I
Unitatea de învăţare: REVISION
Număr de ore alocate: 4

Conţinuturi CP Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr Obs.

materiale ore

Recapitularea noțiunilor din clasa a III-a 1.1 - exerciții de corelare; Postere Evaluare 4h
Detalieri tematice: - răspunsuri la întrebări de control; frontala
 Copilul despre sine: nume, gen, vârsta, 2.2 - exerciții de confirmare a înțelegerii Jocuri
hobby; globale a unui text audiat, prin îndeplinirea Observare
 Animale; 2.3 unei sarcini simple (de ex. bifează, Fise sistematica S1-2
 Culori; încercuiește, mimează, desenează etc.);
 Numere; - exerciții de răspuns la Jucarii Test
comenzi/întrebări/formule de comunicare predictiv
manualul
Funcţii comunicative: în societate;
 A saluta şi a răspunde la salut; - dialoguri, conversații;
 A se prezenta şi a prezenta pe cineva; - joc de rol;
 A identifica elemente din universul familiar; - activități de simulare;

Elemente de construcţie a comunicării:


 Present Simple;
 To have got / To be
 Substantivul (nr. pl);
 Adjectivul posesiv
Unitatea de învăţare: 1. Welcome Back
Număr de ore alocate: 3h

Conţinuturi CP Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr Obs.

materiale ore

Lesson 1: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


 Tema: Copilul despre sine (salutul) 1.2. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
2.1. globale a unui text audiat, prin îndeplinirea (pag 6)
 Vocabular: Greetings 2.2. unei sarcini simple (de ex. bifează,
2.3. încercuiește, mimează, desenează etc.); Fise de S3
 Functii comunicative: a saluta si a 3.2. - exerciții de repetare după model; lucru Evaluare
raspunde la salut - exerciții de corectare a pronunției și frontala
intonației; Ilustratii
- dialoguri, conversații;
- joc de rol; CD
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Lesson 2: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


 Tema: Copilul si lumea inconjuratoare 1.2. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
2.1. globale a unui text audiat, prin îndeplinirea (pag 8)
 Vocabular: Buildings 2.2. unei sarcini simple (de ex. Bifează, Evaluare
2.3. încercuiește, mimează, desenează etc.); Fise de frontala S3
Directions: go along, turn 3.2. - exerciții de repetare după model; lucru
left, turn right - exerciții de corectare a pronunției și Project
intonației; Ilustratii
 Functii comunicative: a cere si a da - dialoguri, conversații; (pag 14)
- joc de rol; CD
indicatii; a localiza cladiri
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;
Lesson 3: - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h
 Grammar: To Be - review - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
globale a unui text audiat, prin îndeplinirea (pag 11)
unei sarcini simple (de ex. Bifează, Evaluare
încercuiește, mimează, desenează etc.); Fise de frontala S4
- exerciții de repetare după model; lucru
- exerciții de corectare a pronunției și Around the
intonației; Ilustratii World
- dialoguri, conversații;
- joc de rol; CD (pag 15)
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Unitatea de învăţare: 2. This Is My House


Număr de ore alocate: 4h

Conţinuturi CP Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr Obs.

materiale ore

Lesson 1: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


 Tema: Copilul si lumea inconjuratoare 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
(My House) 2.2. globale a unui text audiat, prin îndeplinirea (pag 16)
3.2. unei sarcini simple (de ex. bifează,
 Vocabular: Rooms / Furniture / Objects 3.3. încercuiește, mimează, desenează etc.); Fise de S4
in the house - exerciții de repetare după model; lucru Evaluare
- exerciții de corectare a pronunției și frontala
 Functii comunicative: a identifica intonației; Ilustratii
elemente din mediul inconjurator - dialoguri, conversații;
- joc de rol; CD
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Lesson 2: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


 Tema: Copilul si lumea inconjuratoare 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
(My House) 2.2. globale a unui text audiat, prin îndeplinirea (pag 18)
3.2. unei sarcini simple (de ex. Bifează,
 Grammar: Demonstrative Pronouns: this / 3.3. încercuiește, mimează, desenează etc.); Fise de S5
that / these / those - exerciții de repetare după model; lucru Evaluare
- exerciții de corectare a pronunției și frontala
intonației; Ilustratii
- dialoguri, conversații;
 Functii comunicative: a identifica CD
- joc de rol;
elemente din mediul inconjurator
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;
Lesson 3: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h
 Tema: Copilul si lumea inconjuratoare 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
2.2. globale a unui text audiat, prin îndeplinirea (pag 20)
 Grammar: There is / There are 3.2. unei sarcini simple (de ex. Bifează,
3.3. încercuiește, mimează, desenează etc.); Fise de S5
 Functii comunicative: a identifica - exerciții de repetare după model; lucru Evaluare
elemente din mediul inconjurator - exerciții de corectare a pronunției și frontala
intonației; Ilustratii
- dialoguri, conversații; Project
- joc de rol; CD
- exerciții de copiere; (pag 23)
-completare de text lacunar;
Lesson 4: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h
 Tema: Copilul si lumea inconjuratoare 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
2.2. globale a unui text audiat, prin îndeplinirea (pag 21)
 Vocabulary: Prepositions of place: on, 3.2. unei sarcini simple (de ex. Bifează,
under, in, next to, in front of, behind 3.3. încercuiește, mimează, desenează etc.); Fise de S6
- exerciții de repetare după model; lucru Evaluare
 Functii comunicative: a localiza elemente - exerciții de corectare a pronunției și Ilustratii frontala
din mediul inconjurator intonației;
- dialoguri, conversații; CD Project
- joc de rol;
- exerciții de copiere; (pag 23)
-completare de text lacunar;
Revision -diverse exercitii de aprofundare a Fise Observare 1h
notiunilor invatate individuale sistematica
si pe grupe
Evaluare
(pag 13 si frontala S6
pag 22)

Evaluation - exercitii de verificare a notiunilor si Fisa Evaluare 1h-S7


competentelor acumulate individuala scrisa