Sunteți pe pagina 1din 1

_________________________________

(Unitatea de învăţământ-localitatea)
NR. ________/______________

A D E V E R I N ŢĂ

Adeverim prin prezenta că dl./d-na _________________________________, cadru didactic


în unitatea noastră, înscris(ă) la examenul naţional de definitivare în învăţământ sesiunea 2019,
specialitatea _______________________ a obţinut, în conformitate cu prevederile
OMEN nr. 3597/ 2014 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului
didactic şi didactic auxiliar cu modificările şi completările ulterioare, în urma evaluării anuale a
activităţii didactice desfășurate în anul şcolar 2017 – 2018, calificativul anual ________________.
Eliberăm prezenta pentru completarea dosarului de înscriere la examenul naţional de
definitivare în învăţământ sesiunea 2019.

DIRECTOR,
_________________________
(nume şi prenume)
Semnătura şi ştampila
_____________________