Sunteți pe pagina 1din 12
ROMANIA VIZAT PENTRU LEGALITATE, JUDETUL IASI SE —_ SECRETARUL MUNICIPIULUI PASCANI, MUNICIPIUL PASCAN[SorsifulLocat al uniciniolTFagean) Cone ie TARU IRINA CONSILIUL LOCAL PROIECT DE.HOTARARE LO IM te HOTARARE nr. 1 2019 bugetul local pentru achizitionarea unui sistem privind acordarea unui ajutor financi de incalzire si ap calda menajera, alternativ sistemului centralizat de termoficare Avand in vedere: - Referatul de aprobare inregistrat sub nr. J6O7/ 09) 1 LoUP. 2019, intocmit de Primarul Municipiului Pagcani, domnul Dumitru Pantazi, in calitate de initiator al proiectului de hotarare; - Raportul comun intocmit de Serviciul Comunitar de Asistentaé Sociala si Autoritate Tutelaré, Compartimentul Juridic si Contencios si Directia Economica din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pascani tnregistrat sub nr. L 6. 1 29.09.2019; - prevederile art. 15 — 17 si ale art. 20 din Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale; - dispozitile art. 28, alin. (2) si alin. (5) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare; - prevederile art. 41 si art. 44 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legi nt, 416/201 privind venitul minim garantat, cu modificérile si completarile ulterioare, aprobate prin Hot&rérea Guvernului nr, 50/2011; - dispozitiile art. 129 alin. (1) gi (2) lit. d) gi alin. (7) lit. n) din Ordonanta de Urgenfé a Guvernului nr. 57 privind Codul Administrativ - prevederile Legii nr. 24 din 2000 privind normele de tehnicé legislativé pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificérile si completarile ulterioare; - Rapoartele de avizare ale urmatoarelor comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Pagcani : - Comisia de prognoze economico-sociale, buget, finante, industrie, agricultura, silvicultura, prestari servicii, comert si IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale gi relatii exteme, inregistrat sub nr. I 2019; - Comisia juridic’, ordine publicd, drepturile omului gi libert&fi cetatenesti, inregistrat sub ms 2019; In temeiul art. 139 alin. (1) gi art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenté a Guvernului nr. 57 privind Codul Administrativ HOTARASTE: Art. 4: instalarii unui sistem de incdlzire a locuintei gi apa caldé menajerd, alternativ sistemului Pentru acoperirea partial a unor cheltuieli necesare achizitionarii_ si centralizat de termoficare, pentru familiile gi persoanele singure care figurau cu locuinta brangata tn sezonul rece 01 noiembrie 2018 — 31 martie 2019 si care si.au debrangat-o dupa data de 01.04.2019 sau urmeaza s& o debrangeze de la sistemul centralizat de termoficare, se aprob& acordarea unui ajutor financiar, din bugetul local, in functie de tipul de locuinta, dupa cum urmeaza: * in valoare de 2.800 lei, pentru apartamentele cu 1 camer * in valoare de 3.000 lei, pentru apartamentele cu 2 - 3 camere; © in valoare de 3.500 lei, pentru apartamentele cu 4 camere; Art bugetul local pentru achizitionarea unui sistem de incalzire si apd calda menajeré, (1) Se aproba “Criteriile privind acordarea unui ajutor financiar din alternativ sistemului centralizat de termoficare”, potrivit Anexa nr. 4, parte integranta din prezenta hotdrare (2) Se aproba modelul de cerere pentru acordarea ajutorului financiar prevazut la art. 1 - "Cerere privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local pentru achizifionarea unui sistem de incélzire si apa caldi menajera, alternativ sistemului centralizat de termoficare", prevazut in Anexa nr. 2, parte integranta din prezenta hotarare. (3) Se aprob& modelul de “Angajament” privind obligatia depunerii documentelor justificative, potrivit Anexa nr. 3, parte integrant& din prezenta hotarare Art.3: Fondurile necesare pentru acordarea ajutoarelor financiare, stabite in concitite prezentei hot&rari se vor asigura din bugetul local, de la capitolul bugetar ajutoare de urgenta A Serviciul Administratie Public&. va comunica in copie prezenta hotarare care: - Institutia Prefectului judetului lasi; - Primarul municipiului Pagcani; - Directia Economica; - Serviciul Comunitar de Asistenfa Social si Autoritate Tutelara; - Compartimentul Juridic si Contencios; - Mass — media. PRESEDINTE DE SEDINTA Contrasemneaza pentru legalitate, consilier, SECRETAR, ‘ons. jr. Jitaru Irina INITIATO! PRIMA| ANEXA Nr. laH.C.L. nr, 1__2019 CRITERII privind acordarea ajutorul financiar din bugetul local pentru achizitionarea unui sistem de incalzire gi apa calda menajera, alternativ sistemului centralizat de termoficare 1. Consideratii generale 1.1. Situatia deosebita pentru acordarea ajutorului financiar: Avand in vedere ca find situatie deosebita imposibilitatea asigurarii serviciului public de alimentare cu ap& cald& menajerd gi energie termica in sistem centralizat, pe raza municipiului Pagcani, se impune luarea unor masuri de protectie social a populatiei vulnerabile, intr-un termen cat mai scurt posibil, pentru a se realiza toate masurile administrative premergtoare sezonului rece 01 noiembrie 2019 - 31 martie 2020. Pentru acoperirea partial a unor cheltuieli necesare achizitionarii unui sistem de Inclzire a locuinfei, astfel incat s2natatea persoanelor singure / famililor defavorizate s& nu fie pusa in pericol de lipsa acestuia si care au un venit net / luna / membru de familie de pana la nivelul venitului minim net pe fara, se acorda un ajutor de pana la 3.500 lei, o singura data, la instalarea sistemului de incdlzire. Acest ajutor se acorda proprietarilor / coproprietarilor care figurau cu locuintele brangate la sistemul centralizat de incdilzire cu energie termica la data de 01.04.2019 1.2, Criteriu social general: a, Ajutorul financiar pentru achizitionarea unui sistem de incalzire si apa calda menajer, alternativ sistemului centralizat de termoficare se acordé famililor sau persoanelor singure care figura cu locuinta brangata in sezonul rece 01 noiembrie 2018 -— 31 martie 2019 si care si-au debrangat-o dupa data de 01.04.2019 sau urmeaza s& o debrangeze de la sistemul centralizat de termoficare. b. Valoarea ajutorului financiar este de maxim 3.500 lei, pentru achizitionarea unui sistem de incalzire si apa cald&, alternativ pentru tneailzirea locuintei, incluzand accesorille necesare instalarii / functionarii sistemului de ineaizire, in functie de tipul de locuint& (numa de camere). ¢. Sistemul de incdizire si ap& caldé s& fie achizitionat dupa data acordarii ajutorului financiar. 1.3, Categorii de beneficiari: famille sau persoanele singure care au utilizat pentru inc&lzirea locuintei energie termica furnizata in sistem centralizat in sezonul rece 2018 — 2019 si care si-au debrangat-o dupa data de 01.04.2019 sau care urmeaz& sao debrangeze de la sistemul centralizat de termoficare, 1.4, Criterii de eligibilitate pentru a beneficia de ajutorul financiar: Ajutorul financiar se acorda famililor si persoanelor singure, cu domiciliul / resedinfa pe raza municipiului Pagcani, care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele criteri: 1. sunt persoane fizice, cu calitatea de proprietari / coproprietari / au instrainat locuinta de domiciliu pentru care solicita ajutorul financiar, cu pastrarea dreptului de uzufruct / habitatie viagera; sunt legal imputerniciti, prin procuré notarial special, de catre proprietarul / beneficiarul dreptului de uzufruct / habitafie viagera 2. nu Inregistreaza obligatii de plata restante la bugetul local (taxe, impozite, amenzi sau orice sume datorate); 3. In sezonul rece 1 noiembrie 2018 - 31 martie 2019, pentru incaizirea locuintei au folosit energie termica in sistem centralizat, iar debrangarea s-a facut ulterior datei de 01.04.2019 sau au solicitat / urmeaza sa solicite debrangarea locuintei; 4, venitul net lunar pe membru de familie / persoana singura este de pana la nivelul venitul minim net pe tara, stabilit in conditile legit; 5. instalafia de furnizare a gazelor naturale, existenta la nivelul imobilului din care face parte locuinfa solicitantului, este in stare de functionare, Ajutorul financiar se acorda proprietarului o singura dat& si numai pentru locuinta de domiciliu. Beneficiarul este familia sau persoana singuré, iar titularul ajutorului financiar este reprezentantul familiei, stabilit in conditiile legii. Il, Modul de stabilire gi acordare a ajutorului financiar: 4. Dreptul la ajutorul financiar se acorda pe baza de cerere, (formularul din Anexa nnr.2), insotit& de documentele privind componenta gi veniturile familiei, potrivitlistei de mai jos: a. act de identitate al proprietarului / al coproprietarului locuinfei de domiciliu gi al celorlalti membri ai familiei cu acelasi domiciliu / regedinta ( copie si original ); b. act de proprietate al imobilului pentru care se solicita ajutorul financiar ( copie si original ); c. adeverinta eliberaté de furnizorul serviciului public de alimentare cu apa calda si energie termica in sistem centralizat pe raza municipiului Pagcani (RAG.C.L. Pascani ), din care s& reiasa faptul c& solicitantul figureazé ou locuinta brangaté la sistemul centralizat de termoficare, la data de 01.04.2019, num&rul de persoane declarate la plata cheltuielilor de intrefinere, suma datorata cu titlu de cheltuieli servicii furnizare energie termica la data depunerii cererii; d. certificatul de atestare fiscal pentru persoanele fizice privind impozitele, taxele locale gi alte venituri ale bugetului local, valabil la data depunerii cererii; e. adeverinfe privind veniturile nete realizate de cdtre titularul solicitarii si membrii familiei cu acelasi domiciliu/regedinf& in luna anterioaré depunerii cererii; f. angajamentul (formular Anexa nr.3), prin care beneficiarul se obligd s& prezinte, in termen de 30 de zile de la data acordarii ajutorului financiar, documente doveditoare (facturi, chitante, etc.) privind folosirea sumei Incasate in scopul pentru care a fost acordat, iar, in termen de 90 de zile de la data acordérii ajutorului financiar, procesul verbal de punere in functiune a sistemului de inoalzire si apa calda; g. factura proforma privind achizitionarea sistemului de incalzire si apa calda. h. extras de cont, dupa caz, in scopul virdrii ajutorului financiar aprobat. Cererea, insofita de actele doveditoare de mai sus, se inregistreazi la Compartimentul Consiliere, Informare si Relatii cu Societatea Civilé din cadrul Primariei municipiului Pagcani Verificarea datelor si a informatilor cuprinse in cererea tip, precum si a documentelor anexate se realizeaza in termen de 30 de zile de la data inregistrairii acestora, de c&tre personalul Serviciului Comunitar de Asistent& Sociala si Autoritate Tutelara din cadrul Primariei Municipiului Pageani. Verificarea datelor si a informatillor cuprinse in cererea tip, precum gi a documentelor anexate se realizeaza prin ancheta sociala, potrivit modelului folosit pentru acordarea ajutoarelor de urgent&, in condifile Leaii_nr. 416/2001 privind venitul minim garantat , cu modificarile si completarile ulterioare. Acordarea / respingerea ajutorului financiar se face prin dispozitia scrisa a primarului in termen de maxim 10 zile de la finalizarea verificarii. Dispozifia primarului contine numele gi prenumele titularului, adresa de domiciliu, cod numeric personal, cuantumul ajutorului financiar acordat si modalitatea de plata a acestuia Dispozitia de acordare / respingere a ajutorului financiar se comunica titularului cererii in termen de 5 zile de la emiterea acesteia Plata ajutorului financiar se realizeaz& in functie de optiunea beneficiarului, prin casieria Primariei Municipiului Pagcani, in contul curent personal al titularului cererii in baza extrasului de cont sau catre furizorul de echipamente, in baza declaratiei pe proprie raspundere a beneficiarului ajutorului financiar si a facturii proforme anexate la cerere. Ill, Dispoziti final a. Ajutorul financiar este asigurat exclusiv pentru achizitionarea si instalarea unui sistem de incdlzire si apa alternativ sistemului centralizat de termoficare. b. Valoarea total a facturilor privind achizitionarea si instalarea unui sistem de Incalzire si ap cald, prezentate de beneficarul ajutorului financiar nu poate fi mai mica decat cuantumul ajutorului acordat. cc. In cazul nerespectarii obligatillor prevazute in angajamentul, asumat prin semnatura titularului ajutorului, Serviciul Comunitar de Asistent& Sociala si Autoritate Tutelaré va comunica Compartimentului Juridic gi Contencios, pentru a proceda de indaté la recuperarea sumelor acordate cu titlu de ajutor financiar, prin executare silta, in conditile legit. ANEXA nr.2 laH.C.L. nr. 2019 CERERE privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local pentru achizifionarea unui sistem de incalzire $i apa caldé menajeré, alternativ sistemului centralizat de termoficare DOMNULE PRIMAR, Subsemnatul / subsemnata : domiciliat (8) str, one, bl. 186, vet ap. .jud. lagi, regedinta in «st. : nr. bl. 80. et ap. .jud. lagi, telefon . va rog s& imi aprobafi un ajutor financiar din bugetul local pentru achizitionarea unul sistem de incalzire $i apa calda menajeré, alternativ sistemului centralizat de termoficare. Declar pe propria raspundere urmatoarele: 4. Componenta fami Familia este compusa dintr-un numar de persoane, potrivit actelor anexate, 2. Locuinta familie! mele (de domiciliu / regedinta) are camere, potrivit actul de proprietate anexat. 3. Venitul net lunar pe membru de familie / persoana singura este de: lei, potrivit actelor anexate. 4. Nu inregistez / inregistram obligatii de plata restante la bugetul local (taxe, impozite, amenzi sau orice sume datorate), potrivit certiicatului / certificatelor de atestare fiscal anexate. 5. Suma datorata cu titlu de cheltuieli privind servicille furnizate de oatre RA.G.C.L. Pagcani la data depuneri cererti lei, potrivit actelor anexate. Subsemnatul / subsemnata sunt de acord cu prelucrarea datelor $i informatiilor cu character personal mentionate in cerere, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal gi libera circulatie a acestor date, cu modificarile gi completarile. ‘Subsemnatul / subsemnata declar pe propria réspundere, sub sanctiunea prevézuta de art. 326 din Legea nr. 289/2009 privind Codul Penal, cu modificarile si completarile ulterioare, c& datele gi informatiile prezentate sunt complete gi corespund realitatii gi ma oblig s& aduc la cunostinta Primariei municipiului Pagcani, in scris, orice modificare a situatiel mai sus prezentate care poate conduce la neacordarea ajutorului. Dat 2019 Numele solicitantului Semnatura ANEXA or.3 laH.C.L. nr. 1___ 2019 ANGAJAMENT ‘Subsemnatul / subsemnata : domiciliat (8) » str nr. bl. 1 86. vet +p. .jud. lagi, regedinta in str. : or bl. 86. set ap. , jud. lagi, telefon . posesor al actului de identitate B.I/C.I., seria Ar. , eliberat de la data de ,codnumeric personalCNP_ mé oblig c: 41. Sainchei un angajament de plata cu furnizorul serviciului public de alimentare cu apa cald& gi energie termica in sistem centralizat pe raza municipiului Pascani (R.A.G.C.L. Pascani ), pentru suma datoraté si s&-I prezint pana la emiterea dispozitiei privind acordarea ajutorului financiar. 2.. In termen de 30 de zile de la primirea ajutorului financiar s& prezint acte care dovedesc c suma incasaté a fost folosita in scopul pentru care a fost acordata, 3. in 90 de zile de la data acordarii_ajutorului financiar s8 prezint procesul verbal de punere in functiune a sistemului de incdlzire. Prin primirea ajutorului financiar pentru asigurarea unui sistem de inoalzire gi apa calda alternativ sistemului centralizat de termoficare, exonerez autoritatea locala de obligafia asigurarii furnizarii de agent termic in sistem centralizat. ‘Am luat la cunostinta faptul c&, in cazul nerespectarii obligatilor din angajament, Serviciul Comunitar de Asistent& Sociala si Autoritate Tutelar& va Inainta Serviciului Juridic gi Contencios dosarul pentru recuperarea de indat& a sumei acordate cu titlu de ajutor financiar, prin executare silita, in conditile legii Prezentul angajament a fost redactat in doua exemplare, unul, pentru Serviciul Comunitar de Asistent& Sociala si Autoritate Tutelara gi altul, pentru titularul cereril Data: 2019 Numele solicitantului ‘Semnatura ROMANIA JUDETUL IASI UNITAREA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL PASCANI PRIMARUL MUNICIPIULUI PASCANI Nr. /6og9l 1S409, 2019 = REFERAT DE APROBARE — Referitor: Proiectul de Hotarare privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul entru ach calda menajera, alternativ sistemului centralizat de termoficara Avand in vedere prevederile art. 15 - 17 gi ale art. 20 din Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale; Avand in vedere dispozitille art. 28, alin. (2) si alin. (5) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificérrle si completarile ulterioare; Avand in vedere prevederile art. 41 i art. 44 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotdrarea Guvernului nr. 50/2011; Avand in vedere dispozitille art. 129 alin. (1) si (2) lit. d) si alin. (7) lit. n) din Ordonanfa de Urgenté a Guvernului nr. 57 privind Codul Administrativ, Avand in vedere prevederile Legii nr. 24 din 2000 privind normele de tehnic& legislativ pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Avand in vedere imposibilitatea asigurarii serviciului public de alimentare cu apa cald& menajera si energie termica in sistem centralizat, pe raza Municipiului Pascani, se impune luarea unor masuri de protectie a populatiei vulnerabile, intr-un termen cat mai scurt posibil, pentru a se realiza toate m&surile administrative premergatoare sezonului rece 01 noiembrie 2019 — 31 martie 2020. Pentru acoperirea partial a unor cheltuieli necesare achizitionarii unui sistem de Incalzire a locuinfei, astfe! incat s&natatea persoanelor singure si familillor defavorizate care fac parte din asociatii de locatari sau proprietari s& nu fie pusa in pericol de lipsa acestuia, inaintez spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al Municipiului Pagcani, Projectul de hotarare privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local pentru achizitionarea unui sistem de incdlzire si apa caldé menajera, alternativ sistemului central ROMANIA SE APROBA, JUDETUL IASI PRIMARUL MUNICIPIULUI PASCANI, MUNICIPIUL PASCANI F wr. 60I21 209.2019 -RAPORT- Referitor: Proiectul de Hotarare privind acordarea unui ajutor finan’ local pentru achizitionarea unui sistem de incalzire si apa cald4 menajera, alternativ sistemul Avand in vedere Referatul de aprobare inregistrat sub nr. / 2019, intocmit de Primarul Municipiului Pascani, in calitate de initiator al proiectului de hotarare; |. Situatia deosebité existent la nivelul municipiului Pascani: iin condifile in care Regia Autonoma de Gospodarie Comunala si Locativa Pascani nu mai poate asigura prestarea serviciului public de alimentare cu apa caldé menajera si energie termica in sistem centralizat, pe raza Municipiului Pagcani, se impune Iuarea unor masuri de protectie a populatiei vulnerabile intr-un termen cat mai scurt posibil, pentru a se realiza toate masurile administrative premergatoare sezonului rece 01 noiembrie 2019 — 31 martie 2020, Pentru a acoperi partial unele cheltuieli necesare achizifionarii unui sistem de incalzire a locuintei astfel incat sdnatatea persoanelor singure gi familiilor defavorizate care fac parte din asociatii de locatari sau proprietari s8 nu fie pusa in pericol de lipsa acestuia, considerém c este necesara acordarea unui ajutor financiar din bugetul local pentru achizitionarea unui sistem de incdlzire si apa cald& menajera, alternativ sistemului centralizat de termoficare. Potrivit datelor inregistrate in evidentele R.A.G.C.L. Pagcani, fumizorul serviciului public de alimentare cu apa calda si energie termica in sistem centralizat pe raza municipu- lui Pagcani, la acest moment, locuintele brangate in sezonul rece 01 noiembrie 2018 - 31 martie 2019 / care au fost debrangate dupa data de 01.04.2019, au avut urmatoarea tipo- logie’ © apartament cu 1 camera: 1.157 * apartamente cu 2 - 3 camere: 609 * apartamente cu 4 camere: 16 Potrivit datelor inregistrate tn evidenfele Serviciului Comunitar de Asistenta Social gi Autoritate Tutelara din cadrul Primariei municipiului Pagcani, in sezonul rece in sezonul rece 01 noiembrie 2018 - 31 martie 2019, ajutoarele acordate pentru incalzirea locuintei persoanelor singure / familillor cu venituri reduse pana la 1.082 lei ( venitul net mediu lunar pe membru de familie) au fost in numar de 131 (Raport statistic pe luna martie 2019). i Cadrul legal aplicabil: Avand in vedere prevederile art. 15 - 17 gi ale art. 20 din Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale care prevad urmatoarele: “ART. 15, (1) Statul acordé beneficille de asisten{é social’ prin autoritatile administratiei publice centrale sau locale, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare in domeniu. (2) Beneficille de asistenfé socialé acordate de autoritatile administratiei publice centrale, direct sau prin institutile aflate in subordinea acestora, se stabilesc in bani sau in natura si reprezinté mésuri financiare destinate asigurarii unui standard minim de viaté, sustinerii familie’ $i copilului, promovaiii si garantarii exercitarii de catre persoanele cu nevoi speciale a dreptunilor si livertatilor fundamentale. (3) Beneficiile de asistenté socialé acordate de autoritatile administratiei publice locale se stabilese in bani sau in natura si sunt masuri complementare celor prevazute la alin. (2), sustinute din bugetele locale. ART. 16 (1) Dreptul la beneficii de asisten{é social se acordé la cererea scrisé a persoanei indreptatite, a reprezentantului familiei sau a reprezentantului legal al persoanei indreptatite. (2) Cererea este formularul tipizat care confine date privind componenta familioi, veniturile realizate de membrii acesteia, bunurile definute, date referitoare la situatia educationala $i profesional a acestora, precum $i informatii referitoare la nevoile speciale 9 situatile particulare in care acestia se afd (3) Cererea este insotité in mod obligatoriu de documentele doveditoare privind componenta familiei, veniturile realizate de membrii acesteia sau de persoana singuré, precum si de orice alte documente privind situatia membrilor familiei, prevazute de lege. (4) Pentru solicitarea beneficilor de asisten{4 socialé finanate din bugetul de stat se utilizeazé un formular unic de cerere. Formularul unic de cerere se stabileste prin hotarare a Guvemului, in termen de 120 de zile de la data intrari in vigoare a prezentei legi. (5) Pentru beneficille de asisten{é social acordate din bugetele locale, autoritatile administratiei publice locale utilizeaza formulare de cerere aprobate prin hotarari ale consililor locale. ART. 17 (1) Cererea, insofité de documentele justificative, se depune si se inregistreazé la autoritatea administratiei publice locale in a cérei raza teritorialé domiciliazé, isi are resedinta sau, dupa caz, locuieste/traieste familia ori persoana singuré care solicité unul sau mai multe beneficii de asistenta socialé. (2) Pentru beneficille de asisten{a sociala platite din bugetul de stat, cererea, certificaté de primar, se transmite pana pe data de 5 a luni urmatoare, pentru luna anterioard, la structura sau, dupa caz, la serviciul deconcentrat din subordinea platitorului dreptului, pe baz de borderou, al cérui model se stabileste prin hotarare a Guvernului, in termen de 120 de zile de la data intrérii in vigoare a prezentei legi. (3) Verificarea indepiinini conditilor de eligibilitate se realizeazé de céitre autoritatile administrate’ publice centrale sau locale, in functie de tipul si natura beneficiului de asisten{a social, pe baza documentelor doveditoare ce insofesc cererea, a informatilor fumizate de celelalte baze de date detinute de autonitati ale administratiei publice centrale gi locale, precum si a altor proceduri stabilite de lege. (4) In termen de 3 ani de la data intrérii in vigoare a prezentei legi, sistemul informatic integrat va asigura venificarea datelor inscrise in cerere, precum gi a altor informatii referitoare la solicitant si situatia socioeconomica a acestuia. (5) Incepand cu data la care se implinesc 6 luni de la inceperea functionéiri sistemului informatic integral, cererea se va putea depune fara a fi necesare documente doveditoare. Acestea se vor prezenta doar la solicitarea expres a autoritalor prevézute la alin. (1) pentru stabilirea anumitor beneficii de asisten{a social prevazute de lege.” Avand in vedere dispozitiile art. 28, alin. (2) si alin. (5) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completérile ulterioare care stipuleazé urmatoarele: “ART. 28 ( (2) Primarii pot acorda ajutoare de urgenfa famililor si persoanelor care se afié in situatii de necesitate cauzate de calamitati naturale, incendii, accidente, precum $i pentru alte situatii deosebite, stabilite prin hotarare a consiliului local. () (5) Fondurile necesare pentru plata ajutorului de urgen{& acordat de primari, prevazut la alin. (2), precum $i ajutoarele prevazute la alin. (4) se suport din bugetul local.” Avand in vedere prevederile art, 41 si art. 44 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011 care prevad urmatoarele: ART. 41 Primarul poate acorda ajutoare de urgenf& familillor sau persoanelor singure aflate in situatii de necesitate datorate calamitatilor naturale, incendillor, accidentelor, precum $i pentru alte situatii deosebite stabilite prin hotarére a consiliului local. ART. 44 ‘Ajutoarele de urgent prevazute la art. 41 se pot acorda in bani si/sau in natura.” Avand in vedere dispozitille art. 129 alin. (1) si (2) lit d) gi alin. (7) lit n) din Ordonanfa de Urgent a Guvernului nr. 57 privind Codul Administrativ, Tinand seama de prevederile Legii nr. 24 din 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Faté de considerentele expuse anterior, Compartimentul Juridic si Contencios, Directia Economica, Serviciul Comunitar de Asistent& Social gi Autoritate Tutelara din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pascani, inaintd spre analiza si dezbatere_Proiectul de Hotarare privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local pentru achizitionarea unui sistem de incalzire si apa calda menajera, alternativ sistemului centralizat de termoficare. cons. jr. VLAD | JARIUS ec, ANGELICA LABONTU 4 ‘SERVICIUL COMUNITAR DE ASISTENTA $1 AUTORITATE TUTELARA, Sef serviciu, cons. jr. ADRIAN HARIGA “pe COMPARTIMENT JURI x $I CONTENCIOS, DIRECTIA ECONOMICA,

S-ar putea să vă placă și