Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” SIBIU

FACULTATEA DE DREPT „SIMION BĂRNUȚIU”


SPECIALIZAREA DREPT

CENTRUL SIBIU

PRACTICA LA INSTANȚELE JUDECĂTOREȘTI

Lect. univ.dr. Andreea TÂRȘIA

STUDENT: Diana Pepelea Nemes


ANUL IV ID
ACCESUL ÎN SALA DE JUDECATĂ
ŞI DESFĂŞURAREA ŞEDINŢEI DE JUDECATĂ

Accesul într-o instanţă de judecată, de orice fel, se face prin intrare destinată publicului.
Cei care doresc să intre trebuie să treacă de filtrul de siguranţă organizat de jandarmerie. La
judecătorii este posibil să nu existe filtru, ci doar pază. Justiţiabilii au, de obicei, o intrare
separată. In localitatea Medias, nu este un filtru de siguranta.
Ţinuta vestimentară a celor care doresc acces într-o instanţă de judecată trebuie să fie
decentă. Avocaţii şi procurorii trebuie să aibă robă. Lipsa acesteia poate fi amendată de către
judecător. Telefoanele mobile sunt permise în incintă, dar trebuie închise în timpul şedinţei
de judecată.
Langa intrarea în sala de judecată sunt expuse listele cu procese, pentru ca fiecare
persoana citata sa stie ordinea. Afişarea termenelor de judecată se face şi în sistem
informatic de tip intranet, fiind disponibile terminale de informaţii în incinta clădirii
instanţei. De asemenea, informaţiile cu privire la dosare sunt expuse şi pe internet, pe site-ul
instanţei.

În cazul unui proces penal, acesta se desfăşoară atât în faza urmăririi penale, cât şi în faza
de judecată. Actele necesare desfăşurării procesului penal se fac din oficiu, în afară de
cazurile în care legea prevede altfel.
În faza de judecată, la intrarea judecătorului în sală, cei prezenţi se ridică în picioare.
Grefiera strigă numărul dosarului şi cheamă părţile, menţionând şi calitatea procesuală a
acestora. Tot grefiera cheamă şi eventuali martori, experţi, interpreţi sau alte persoane ce au
legătură cu desfăşurarea procesului, identificându-i după actul de identitate. În momentul în
care grefiera îi cheamă, ei trebuie să răspundă ridicând mâna şi anunţându-se prezenţi.
Dacă inculpatul este ascultat, el va fi legitimat înainte, fiind necesar să prezinte toate
datele din cartea de identitate precum şi porecla, dacă are una. Inculpatul nu este supus
jurământului în momentul în care este ascultat. Martorii, în schimb, după ce au fost
legitimaţi, sunt ascultaţi sub jurământ.
Dacă martorul lipseşte, deşi a fost citat, poate fi amendat cu o sumă între 250 şi 5000
RON sau poate fi adus silit. Daca neprezentarea este datorată unei imposibilităţi de
deplasare justificate, atunci acesta va fi audiat de către organele judiciare la locul unde se
află. În cazul în care se constată ulterior că declarațiile sale nu sunt conforme cu realitatea
sau dacă acesta refuză să dea informaţii esenţiale pe care le deţine, martorul este acuzat de
mărturie mincinoasă. În cauzele în care sunt infracţiuni de violenţă în cadrul aceleiaşi
familii, instanţa poate să dispună ca martorul sub 16 ani să ie audiat în prealabil, fiind
înregistrat video. Jurământul este consemnat de grefieră şi semnat de martor. În cazul în care
există mai mulţi martori, după identificarea lor, aceștia sunt rugaţi să părăsească sala, fiindu-
le permis accesul numai câte unuia pe rând pentru audiere. Martorii deja ascultaţi nu
părăsesc sala până la finalul şedinţei. La finalul şedinţei, judecătorul va stabli noi termene
sau se va retrage pentru a decide.

B. În cazul unui proces civil, înaintea începerii şedinţei de judecată, avocaţii au posibilitatea
de a cere dosarele pentru a le consulta. Ei trebuie să lase propriul actul de identitate la
grefier cât timp studiază dosarul şi nu pot părăsi incinta sălii de judecată cu dosarul.
În momentul în care judecătorul intră în sală, cei prezenţi se ridică în picioare. Judecătorul
începe prin a întreba care dintre dosare se doresc a fi amânate şi pentru ce motive, avocaţii
comunicându-i numerele acestora. Dacă motivele de amânare sunt întemeiate, judecătorul
admitea amânarea, stabilind următorul termen pentru dosar.
După această fază, judecătorul trece la soluţionarea celorlalte dosare. Ascultă părţile,
avocaţii. Dacă judecătorul apreciază că este necesar în cauză, poate cere aducerea unor noi
probe materiale sau înscrisuri necesare soluţionării cauzei, stabilind apoi noi termene. De
asemenea, el poate admite sau respinge anumite cereri sau proceduri solicitate de către părți.
La finalul audierilor tuturor dosarelor de pe listă, judecătorul părăseşte sala de judecată,
iar cei prezenţi se ridică în picioare.

Teme de lucru:

AB s-a judecat cu pârâții DI și soția DJ și prin sentin ță judec ătoreasc ă a ob ținut


înregistrarea în CF. nr. 2555 Sibiu, nr.top.122/1și 122/2 a dreptului de proprietate
asupra terenului înscris în CF. nr. 2555 Sibiu,cu nr.top.122/1și 122/2.
DI și DJ nu au fost niciodata proprietarii tabulari ai acestui teren astfel c ă AB nu a
dobândit valabil dreptul de proprietate asupra terenului, în timp ce DC este
adevaratul proprietar al imobilului în virtutea calit ății sale de unic mo ștenitor (unic
fiu) al defunctului proprietar tabular DG – fratele lui DI.
Sentința judecătorească dată în procesul dintre reclamantul AB și pârâr ții DI și DJ,
nu este opozabila lui DC.

Așadar, se impune rectificarea cărții funciare, prin radierea dreptului de proprietate


pe numele AB asupra terenului înscris în CF. nr. 2555 Sibiu, cu nr.top.122/1și 122/2,
având în vedere că acesta nu a dobândit în mod valabil dreptul de proprietate
asupra terenului ce constituie, evident, proprietatea lui DC.

Tema:

Formulați prin prisma art. 907, 908 și urm. din Codul civil cererea de rectificare a
întabulării din CF sub B+ prin radierea dreptului de proprietate al numi ților DI și
soția DJ asupra terenului cu nr.top. 122/1 și 122/2, avand in vedere ca acestia nu au
dobandit în mod valabil dreptul de proprietate asupra terenului ce constituie
proprietatea lui DC.

Către,
JUDECATORIA SIBIU

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul Aflat Bogdan , cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu
domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume .....,
prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact ....., personal/prin
mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar(nume .....,
prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în .....,
având următoarele date de contact....,în contradictoriu cu pârâții Dabau Gabriel și Dabau
Jana , cu domiciliul în....., având codul numeric personal....., formulăm:
CERERE DE RECTIFICARE A ÎNSCRIERII DIN CARTEA FUNCIARĂ NR..... ÎN
SENSUL RADIERII/ÎNDREPTĂRII/CORECTĂRII ÎNSCRIERII INEXACTE .....

În fapt, arătăm că soții Dabau Gabriel și Dabau Jana nu au fost niciodata proprietarii
tabulari ai acestui teren astfel că AB nu a dobândit valabil dreptul de proprietate asupra
terenului, în timp ce DC este adevaratul proprietar al imobilului în virtutea calității sale de
unic moștenitor (unic fiu) al defunctului proprietar tabular DG – fratele lui DI.
Sentința judecătorească dată în procesul dintre reclamantul AB și pârârții DI și DJ, nu este
opozabila lui DC.
Așadar, se impune rectificarea cărții funciare, prin radierea dreptului de proprietate pe
numele AB asupra terenului înscris în CF. nr. 2555 Sibiu, cu nr.top.122/1și 122/2, având în
vedere că acesta nu a dobândit în mod valabil dreptul de proprietate asupra terenului ce
constituie, evident, proprietatea lui DC.
Prin urmare, înscrierea ..... în cartea funciară nu mai corespunde cu situația juridică reală
și, având în vedere notarea mențiunii neconforme cu realitatea din cartea funciară, am fost
nevoit să promovez acțiunea civilă de față.
În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 907 și urm. din C. civ.
În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri. În cadrul probei cu înscrisuri,
depunem următoarele înscrisuri....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul,
în.....exemplare.
Solicităm judecarea cauzei, în lipsă, în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc.
civ.
Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în 3 exemplare.
În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pe pârât la plata
cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces.
Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... lei procura în
original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare , copie legalizată
de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant/extras din registrul public/extras, în
copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare.

Data Semnătura

Tema 2

Soții M și O s-au separat în fapt de peste 3 ani din cauza neân țelegerilor
cvasipermanente care degenerau în certuri urmate de lipsa de comunicare între
soți și de plecarea soțului din domiciliul conjugal.
a) Soțul O dorește desfacerea căsătoriei considerând că relațiile conjugale sunt grav
și iremedial vătămate din vina ambilor soți. Dorește ca soția să revină la numele
purtat anterior căsătoriei și să suporte chletuielile de judecat ă.

b1). Soția M se opune divorțului considerând că soțul său este în culpă deoarece a
părăsit domiciliul conjugal și a intrat în relații de concubinaj din care a rezultat un
copil.

b2). Dorește desfacerea căsătoriei din vina soțului, să păstreze numele purtat în
timpul căsătoriei și după divorț, deoarece a publicat mai multe volume de poezii sub
numele de căsătorie, soțul să-i plătească despăgubiri și să suporte el cheltuieile de
judecată.

Despre relațiile tensionate dintre soți și separarea lor în fapt au cunoștin ță vecinii și
asociația de proprietari.

Tema:

1. Formulați cererea de chemare în judecată pentru starea de fapt descris ă la


punctul a).

2. Formulați întâmpinarea pentru starea de fapt descrisă la punctul b1).

3. Formulați cererea reconvențională pentru starea de fapt descrisă la punctul b2).

Către
JUDECATORIA SIBIU

Domnule Preşedinte,
Subsemnatul Ovidiu Precup, cu domiciliul în Sibiu, având codul numeric personal
1920230363955, cu domiciliul în Sibiu, având următoarele date de contact Str Aurel Vlaicu,
Nr. 23, reprezentat prin avocat Diana Mihalache, cu sediul profesional în Sibiu, având
următoarele date de contact Strada Teilor, Bloc 1, Sc. B 5, Ap. 28, în contradictoriu cu
pârâtul Manuela Precup, cu domiciliul în Sibiu, având CNP 2860226525788, formulăm
cerere de chemare in judecata, prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va
pronunţa să dispună:
1. Desfacerea căsătoriei dintre soti ;

2. Soția să revină la numele purtat anterior căsătoriei ;

3. Sotia să suporte chletuielile de judecată.

În fapt, arătăm că soții M și O s-au separat în fapt de peste 3 ani din cauza neânțelegerilor
cvasipermanente care degenerau în certuri si urmate de lipsa de comunicare între soți și de
plecarea soțului din domiciliul conjugal. Relațiile conjugale sunt grav și iremedial vătămate
din vina ambilor soți.
În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile Art. 373 Noul Cod Civil.
În dovedire, solicităm încuviinţarea probei testimoniale.
În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe
numiţii Marius Precup si Iulia Precup, cu domiciliul în Sibiu, pentru dovedirea următoarelor
împrejurări de fapt că soții M și O s-au separat în fapt de peste 3 ani din cauza
neânțelegerilor cvasipermanente care degenerau în certuri si urmate de lipsa de comunicare
între soți și de plecarea soțului din domiciliul conjugale si ca relațiile conjugale sunt grav și
iremedial vătămate din vina ambilor soți şi solicităm citarea acestora.
Solicităm judecarea cauzei, în lipsă, în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C.
proc. civ. În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la
plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces. Depunem prezenta cerere de
chemare în judecată, în 2 exemplare. Anexăm dovada îndeplinirii procedurii prealabile,
achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 500 lei şi procura in original de pe înscrisul
doveditor al calităţii de reprezentant.

Data Semnătura