Sunteți pe pagina 1din 5

Argument

Acest curriculum este adaptat elevilor cu cerinţe speciale, în vederea parcurgerii cât mai uşor a programei şcolare.
Curriculum îşi propune să aducă în atenţia elevilor cu CES metode tradiţionale dar şi modern, activ-participative de
predare-învăţare-evaluare, de obţinere a informaţiilor necesare parcurgerii materiei, folosind metode, mijloace şi
instrumente de lucru cât mai adecvate acestor cazuri.
În acest scop, se pune accent pe implicaţiile matematicii în viaţa noastră. Prin strategiile abordate, se are în vedere şi
o bună colaborare cu cadrul didactic de sprijin şi integrarea cât mai bună a elevilor în colectivul clasei pentru reuşita
lor la finele clasei a IX-a în reţeaua şcolară .
Scopul major al educaţiei matematice în perioada şcolarităţii obligatorii este atât formarea şi dezvoltarea gândirii
logice, cât şi formarea şi dezvoltarea competenţelor şcolare pentru a realiza dezvoltarea deplină a personalităţii
absolventului gimnaziului şi a-i permite accesul la următoarea treaptă a învăţământului şi/sau integrarea lui socială.
Astfel, matematica este o disciplină obligatorie de studiu pentru toate clasele şi fundamentală pentru studiul
celorlalte discipline şcolare.
Curriculumul este construit astfel încât să nu afecteze proiectarea activităţilor didactice. Astfel, pentru formarea
competenţelor specifice şi a unităţilor de competenţe în condiţiile parcurgerii unităţilor de conţinut este nevoie de a
utiliza diferite strategii didactice conform cerinţelor educaţionale speciale
Competenţele specifice disciplinei „Matematica”
1. Identificarea şi aplicarea conceptelor, terminologiei şi a procedurilor de calcul specifice matematicii în contexte
diverse.
2. Utilizarea achiziţiilor matematice dobîndite pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaţii reale şi/sau
modelate.
3. Modelarea unor contexte matematice variate, prin integrarea cunoştinţelor din diferite domenii.
4. Elaborarea unor planuri de acţiuni privind rezolvarea problemei, situaţieiproblemă reale şi/sau modelate.
5. Selectarea şi sistematizarea, din mulţimea de informaţii culese sau indicate, a datelor necesare pentru rezolvarea
problemei reale şi/sau modelate.
6. Evaluarea/autoevaluarea critică a activităţilor realizate în context matematic şi/sau practic.
7. Iniţierea şi realizarea unor investigaţii/explorări, utilizînd achiziţiile matematice dobîndite, a modelelor
matematice studiate şi a tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale adecvate, inclusiv în domeniul
antreprenorial.
8. Rezolvarea prin consens/colaborare a problemelor, situaţiilor-problemă create în cadrul diverselor activităţi.
Finalități educaționale Conținuturi Strategii/tehnologii Strategii de
didactice evaluare
(Activități de învățare (se vor indica
conforme cerințelor strategiile
educaționale speciale ale specifice de
elevului) evaluare pentru
fiecare finalitate
proiectată)
CAPITOLUL 1: Mulţimea numerelor reale. Recapitulare şi completări
1.1 Identificarea mulţimilor *Noţiunea de număr real. Exerciţii de: Evaluarea initial,
N, Z, Q, R Reprezentarea numerelor -identificare a numerelor evaluarea
1.3 Scrierea numerelor reale reale pe axă natural, întregi, rationale, formative, probe
în diferite forme *Modulul numărului real. iraţionale, reale, puteri, orale, scrise
1.4 Efectuarea de operaţii cu Proprietăţi radicali
numere reale *Incluziunile mulţimilor -ordonare, comparare şi
1.6 Aplicarea modulului
*Submulţimi reprezentare a numerelor
unui număr real
*Intervale de numere reale reale pe axă
*Operaţii cu numere reale. -scrierea numerelor reale în
Proprietăţi diverse forme
*Puteri cu exponent întreg. -determinarea cărei mulţimi
Proprietăţi de numere îi aparţine
*Radicali de ordinal doi. numărul dat
Proprietăţi -calculul cu numere reale
*Raţionalizarea Metode şi activităţi de
numitorilor instruire:
exerciţiul, activitatea în
grup, jocuri didactice, harta
naţională, explozia stelară
CAPITOLUL II: Monoame. Polinoame. Fracţii algebrice
2.1 Identificarea *Noţiunea de monom cu Exerciţii de: Evaluarea
monoamelor, una sau mai multe -identificare a monoamelor, formativă,
polinoamelor şi fracţiilor nedeterminate. Operaţii cu polinoamelor şi fracţiilor evaluarea
algebrice monoame algebrice sumativă, probe
2.2 Efectuarea operaţiilor *Noţiunea de polinom de -efectuare a operaţiilor cu orale, scrise
cu monoame, polinoame una sau mai multe monoame, polinoame şi
şi fracţii algebrice nedeterminate. Operaţii cu fracţii algebrice
2.4 Investigarea valorii de polinoame -amplificare şi simplificare
adevăr a unei afirmaţii *Forma canonică a unui a fracţiilor algebrice
polinom de o singură -determinare a DVA a
nedeterminată. Gradul fracţiilor algebrice
unui polinom de o singură -investigare a valorii de
nedeterminată adevăr a unei afirmaţii
*Împărţirea polinoamelor -determinare a rădăcinilor
de o singură nedeterminată unui polinom de o singură
Teorema împărţirii cu rest nedeteminată
pentru polinoame Metode şi activităţi de
*Împărţirea la binomul X- instruire:
α metoda exerciţiului,
*Teorema lui Bezout activitatea în grup, jocuri
*Descompunerea didactice, harta naţională
polinoamelor în factori
ireductibili
*Noţiunea de rădăcină a
unui polinom de o singură
nedeterminată
*Rădăcini multiple
*Noţiune de fracţie
algebrică
*Amplificarea şi
simplificarea fracţiilor
*Operaţii cu fracţii
algebrice
CAPITOLUL III: Funcţii
3.1Identificarea funcţiilor *Noţiunea de funcţie. Exerciţii de: Evaluarea
3.4 deducerea Moduri de definire a unei -construire a unor exemple sumativă,
proprietăţilor funcţiei de funcţii de funcţii evaluarea
gradul II *Graficul funcţiei -scrierea, citirea noţiunii de formative, probe
3.7 Justificarea unui *Proprietăţi generale ale funcţie orale, scrise,
demers funcţiei -reprezentare în diverse grafice, proiectul
*Transformări ale moduri a unor funcţii
graficelor funcţiilor: -investigare a valorii de
translaţia paralelă cu axele adevăr a unei afirmaţii
de coordinate Metode şi activităţi:
*Funcţia de gradul II. exerciţiul, activitatea în
Graficul funcţiei de gradul grup, jocuri didactice, relaţii
II intra- şi interdisciplinare
*Proprietăţi ale funcţiei de
gradul II
*Aplicaţii ale funcţiei de
gradul Ii şi proprietăţilor
acesteia
*Funcţia de gradul III.
Proprietăţi
CAPITOLUL IV: Ecuaţii, inecuaţii, sisteme
4.1 Identificarea *Noţiunea de ecuaţie. Exerciţii simple de : Evaluarea
notaţiilor aferente Transformări echivalente -rezolvare a ecuaţiilor, formative,
noţiunilor de ecuaţie, *Ecuaţii de forma ax+b=0 inecuaţiilor, sistemelor evaluare
inecuaţie, sistem de şi reductibile la acestea -rezolvare a sistemelor de sumativă, probe
ecuaţii, sistem de *Ecuaţii de gradul II cu o două ecuaţii de gradul I cu orale, scrie,
inecuaţii necunoscută şi reductibile două necunoscute prin grafice, proiectul
4.4Alegerea metodei la acestea metoda reducerii, metoda
adecvate de rezolvare a *Ecuaţii rationale cu o substituţiei
ecuaţiilor, inecuaţiilor, necunoscută şi reductibile -aplicare a metodei
sistemelor de ecuaţii şi la acestea, intervalelor în rezolvări de
inecuaţii *Sisteme de două ecuaţii inecuaţii
4.6 Clasificarea de gradul I cu două -justificare a unui demers
ecuaţiilor, inecuaţiilor, necunoscute şi reductibile Metode şi activităţi de
sistemelor de ecuaţii şi la acestea instruire:
inecuaţii în diverse *Rezolvarea problemelor exerciţiul, activitatea în
contexte cu text cu ajutorul grup, jocuri didactice, harta
ecuaţiilor şi/sau sistemelor naţională, explozia stelară
de ecuaţii
*Inecuaţii de gradul I şi
gradul II cu o necunoscută
şi reductibile la acestea.
Metoda intervalelor.
Metoda grafică
*Inecuaţii rationale cu o
necunoscută şi reductibile
la acestea. Metoda
intervalelor
*Sisteme de inecuaţii de
gradul I cu o necunoscută
şi reductibile la acestea
CAPITOLUL V: Unghiuri, triunghiuri, patrulatere. Recapitulare şi completări
5.1 Clasificarea şi *Unghiuri. Clasificarea Exerciţii simple de: Evaluarea
compararea figurilor unghiurilor. Proprietăţi -clasificare şi comparare a formative,
geometrice studiate *Triunghi. Elementele figurilor geometrice studiate evaluare
5.2 Reprezentarea în plan triunghiului. Clasificarea -reprezentare în plan a sumativă, probe
a figurilor geometrice triunghiurilor figurilor geometrice scrie, proiectul
studiate *Congruenţa triunghiurilor studiate, utilizând
5.3 Rezolvarea *Asemănarea tiunghiurilor instrumentele de desen
problemelor simple *Patrulatere -rezolvarea unor problem
5.7 Justificarea unui *Patrulatere particulare: simple cu referire la figurile
demers paralelogramul, geometrice
dreptunghiul, rombul, -investigarea a valorii de
pătratul, trapezul. adevăr a unei afirmaţii
Proprietăţi. Criterii Metode şi activităşi de
*Poligoane convexe. instruire:
Elemente. Noţiunea de exerciţiul, modelarea,
polygon regulat. activitatea în grup, jocuri
Triunghiul regulat, didactice, harta naţională,
pătratul, hexagonal regulat explozia stelară, relaţii intra-
şi interdisciplinare
CAPITOLUL VI: Cercul
6.1Reprezentarea în plan *Defeniţia cercului. Exerciţii simple de: Evaluarea
a figurilor geometrice Elemente. Proprietăţi. -identificare, descriere formative,
studiate, utilizând Tangenta la cerc scrisă a figurilor geometrice evaluare
instrumentele de desen *Discul. Elemente. studiate sumativă, probe
6.2Recunoaşterea Proprietăţi -clasificare şi comparare a scrie, proiect
elementelor unui cerc *Unghi la centru, unghi figurilor geometrice studiate
6.4Rezolvarea înscris în cerc. Arc de cerc -reprezentare în plan a
problemelor simple *Proprietatea coardelor figurilor geometrice
6.7Investigarea valorii de egal depărtate de centrul studiate, utilizând
adevăr a unei afirmaţii cercului. Proprietatea instrumentele de desen
arcelor cuprinse între -rezolvarea problemelor
coardele paralele simple cu referire la figurile
*Triunghi înscris în cerc geometrice studiate
*Triunghiu circumscris -investigarea valorii de
unui cerc adevăr a unei afirmaţii
*Patrulater înscris în cerc Metode şi activităşi de
*Patrulater circumscris instruire:
unui cerc exerciţiul, modelarea,
activitatea în grup, jocuri
didactice, harta naţională,
explozia stelară, relaţii intra-
şi interdisciplinare
CAPITOLUL VII: Arii
7.1Recunoaşterea în *Noţiunea de arie Exerciţii simple de: Evaluarea
diverse enunţuri *Aria triunghiului -reprezentare în plan a formative,
formulele de calcul a *Aria paralelogramului. figurilor geometrice evaluare
ariilor triunghiului, Aria dreptunghiului, studiate, utilizând sumativă, probe
patrulaterelor, discului rombului, pătratului instrumentele de desen scrie, proiect
7.2Alegerea *Aria trapezului -aplicare a calculului ariilor
reprezentărilor *Noţiune de poligon figurilor geometrice studiate
geometrice adecvate în regulat. Aria hexagonului -rezolvarea problemelor
vederea calcului regulat. Aria triunghiului simple cu referire la figurile
lungimilor de segmente, echilateral geometrice studiate şi la
măsuri de unghiuri şi de *Lungimea cercului. Aria unităţile de măsură
arii discului relevante ariilor
7.3Utilizarea în rezolvări -investigarea valorii de
de problem simple a adevăr a unei afirmaţii
formulelor de calcul a Metode şi activităşi de
ariilor triunghiului, instruire:
patrulaterelor, discului exerciţiul, modelarea,
7.6Investigarea valorii de activitatea în grup, jocuri
adevăr a unei afirmaţii didactice, harta naţională,
explozia stelară, relaţii intra-
şi interdisciplinare
CAPITOLUL VIII: Poliedre
8.1 Identificarea în *Noţiunea de prismă. Exerciţii simple de: Evaluarea
diverse enunţuri şi Clasificarea prismelor -identificare, descriere formative,
clasificarea după diverse *Elemente ale prismei. scrisă utilizând notaţiile evaluare
criteria a poliedrelor Desfăşurata suprafeţei respective a poliedrelor sumativă, probe
studiate unei prisme drepte -reprezentare în plan a scrie, proiect
8.3 Calcularea ariilor, *Calculul ariilor corpurilor geometrice
volumelor poliedrelor, suprafeţelor, volumelor studiate, utilizând
utilizând formulele prismelor drepte instrumentele de desen
corespunzătoare *Noţiunea de piramidă. -rezolvarea problemelor
8.4 Rezolvarea Clasificarea piramidelor simple cu referire la
problemelor simple cu *Elemente ale piramidei. corpurile geometrice
referire la poliedre Desfăşurata suprafeţei studiate
8.6 Investigarea valorii de piramide -investigarea valorii de
adevăr a unei afirmaţii *Calculul ariilor adevăr a unei afirmaţii
suprafeţelor, volumelor Metode şi activităşi de
piramidelor regulate instruire:
*Trunchiul de piramidă. exerciţiul, modelarea,
Elemente clasificare activitatea în grup, jocuri
didactice, harta naţională,
explozia stelară, relaţii intra-
şi interdisciplinare
CAPITOLUL IX: Corpuri rotunde
9.1 Identificarea în *Noţiunea de cilindru. Exerciţii simple de: Evaluarea
diverse enunţuri şi Clasificarea cilindrilor -identificare, descriere formative,
clasificarea după diverse *Elemente ale cilindrului. scrisă a corpurilor rotunde evaluare finală,
criteria a corpurilor Desfăşurata suprafeţei studiate probe scrie,
rotunde studiate unui cilindru circular drept -reprezentare în plan a proiectul
9.2 Calcularea ariilor *Calculul ariilor corpurilor geometrice
suprafeţelor, volumelor suprafeţelor, volumelor studiate, utilizând
corpurilor rotunde, cilindrului circular drept instrumentele de desen
utilizând formulele *Noţiunea de con. -rezolvarea problemelor
corespunzătoare Clasificarea conurilor simple cu referire la
9.3Rezolvarea *Elemente ale conului. corpurile rotunde studiate
problemelor simple cu Desfăşurata suprafeţei -investigarea valorii de
referire la corpurile conului circular drept adevăr a unei afirmaţii
rotunde studiate *Trunchiul de con circular Metode şi activităşi de
9.5 Investigarea valorii de drept. Elemente. instruire:
adevăr a unei afirmaţii Desfăşurata suprafeţei exerciţiul, modelarea,
trunchiului de con circular activitatea în grup, jocuri
drept didactice, harta naţională,
*Sfera. Corpul sferic. explozia stelară, relaţii intra-
Elemente. Aria suprafeţei şi interdisciplinare
sferice
*Volumul corpului sferic

S-ar putea să vă placă și