Sunteți pe pagina 1din 26

CATEDRA DE PROPEDEUTICĂ STOMATOLOGICĂ “PAVEL GODOROJA”

ELABORĂRI METODICE

Pentru lecţiile practice la cursul de pregătire preclinică a studenţilor anului III,


semestrul V

(compartimentul Endodonţie Preclinică)

Chişinău 2019

Lucrare practică № 1
RED: 01
CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ DATA: 22.08.2019
„PAVEL GODOROJA”
PAG. 1/34

Tema : Endodonț ie. Noț iuni generale. Scopul ș i sarcinile endodonț iei. Structura spaț iului
endodontic.

Locul petrecerii lecţiei practice : sala pentru pregătirea preclinică a studenţilor


Timpul: 3 ore
Scopul lecţiei: studierea noţiunii de ” Edodonţie” , familiarizarea cu scopul şi sarcinile ei,cu esenţa
metodelor de tratament.

Planul lecţiei

Verificarea cunoştinţelor la acest compartiment- 60 min.

Lucrul practic-Demonstrarea datelor topografice a cavității dentare.

transversală- 60 min
Totalizare-15 min.

Întrebări de verificare

1. Endodonț ie. Noț iuni generale.


2. Scopul endodonț iei.
3. Sarcinile endodonț iei.
4. Metode de diagnostic î n endodonț ie.
5. Criteriile ce favorizează reuș ita terapiei endodontice.
6. Noț iuni despre camera pulpară.
7. Date topografice ale cavităț ii coronare a dintelui (fundul, tavanul ș i pereț ii).
8. Date topografice ale canalelor radiculare (canalul principal, ramificaț ii).
9. Date topografice ale zonei apicale: apex radiologic, apex anatomic, constricț ie apicală
(diametru apical minor), foramen apical (diametru apical major), joncț iune cemento-
dentinară.
10. Tipuri de constricț ii apicale.
11. Clasificarea morfotipurilor canalare după Ingle (1976), Vertucci (1984), Weine (1989).
12. Factori ce generează modificări î n structura cavităț ii dintelui, inclusiv cei de vârstă.

Lucrul pe acasă

 De desenat în caiete:

2
RED: 01
CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ DATA: 22.08.2019
„PAVEL GODOROJA”
PAG. 1/34

1. Date topografice ale cavităț ii coronare a dintelui (fundul, tavanul ș i pereț ii, canalul
principal, ramificaț ii).
2. Apex radiologic, apex anatomic, constricție apicală (diametru apical minor), foramen
apical (diametru apical major), joncț iune cemento-dentinară.
3. Tipuri de constricț ii apicale.
4. Morfotipurile canalare după Ingle (1976), Vertucci (1984), Weine (1989).

Bibliografie
1. Materialul cursurilor
2. Odontologie practică modernă; Alexei Terehov, Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau,
Valentina Nicolaiciuc; Iaşi. Nasticor Ch. Vector 2010
3. Bazele endodonţiei practice modeme; Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau, Valentina
Nicolaiciuc; Nasticor Ch. Vector 2009

4. Iliescu A. Tratat de endodonț ie. Bucureș ti, 2015, 959 p.


5. Pătraş E. Zetu L. Endodonţie practică. Iaşi 1992

6. Garg N., Garg A. Textbook of Endodontics. New Delhi, London, Philadelphia, Panama,
2014, 603 p.
7. Hargreaves K., Berman L.H. Cohen's Pathways of the Pulp. Missouri, 2016, 907 p.
8. Nelson St. Wheeler's Dental Anatomy, Physiology and Occlusion, Ninth Edition.
Missouri, 2010, 346 p.
9. Burlacu V., Fala V. Secretele endodonț iei clinice. Ghid practic. Chiș inău, 2007, 132 p.

Lucrare practică № 2

Tema : Anatomia topografică a cavităț ilor pulpare a dinț ilor permanenț i. Particularităț i de grup
ș i individuale.

Locul petrecerii lecţiei practice :sala pentru pregătirea preclinică a studenţilor


Timpul: 3 ore
Scopul lecţiei: studierea particularităţilor anatomo-topografice a cavităţii pulpare a
dinț ilor permanenț i.

Planul lecţiei

Verificarea cunoştinţelor la acest compartiment- 60 min.

3
RED: 01
CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ DATA: 22.08.2019
„PAVEL GODOROJA”
PAG. 1/34

Lucrul practic- studierea topografiei cavităţii pulpare a a dinț ilor permanenț I în secţiune
transversală şi longitudinală pe fantom şi tabele-60 min.

Totalizare-15 min
Întrebări de verificare

1. Particularităț ile topografiei cavităț ii pulpare a incisivilor centrali maxilari ș i mandibulari,


a incisivilor laterali maxilari ș i mandibulari.
2. Particularităț ile topografiei cavităț ii pulpare caninului maxilar ș i caninului mandibular.
3. Particularităț ile topografiei camerii pulpare la primii premolarii maxilari ș i mandibulari.
4. Particularităț ile topografiei camerii pulpare la premolarii II maxilari ș i mandibulari.
5. Particularităț ile topografiei camerii pulpare la molarii I, II ș i III maxilari ș i mandibulari.
6. Puncte de elecț ie pentru trepanare ș i forma cavităț ii de acces la incisivii maxilarului
superior ș i inferior.
7. Puncte de elecț ie pentru trepanare ș i forma cavităț ii de acces la caninii maxilarului
superior ș i inferior.
8. Puncte de elecț ie pentru trepanare ș i forma cavităț ii de acces la premolarii maxilarului
superior ș i inferior.
9. Puncte de elecț ie pentru trepanare ș i forma cavităț ii de acces la molarii maxilarului
superior.
10. Puncte de elecț ie pentru trepanare ș i forma cavităț ii de acces la molarii maxilarului
inferior.
11. Instrumentarul utilizat pentru realizarea accesului endodontic.
12. Deosebiri î n topografia camerei pulpare la incisivii maxilari ș i mandibulari.
13. Deosebiri î n topografia camerei pulpare la caninii maxilari ș i caninii mandibulari.
14. Deosebiri î n topografia camerei pulpare la premolarii maxilari ș i premolarii mandibulari.
15. Deosebiri î n topografia camerei pulpare la molarii maxilari ș i molarii mandibulari.

Lucrul pentru acasă

De desenat:
1. Cavitatea pulpară a incivilor şi caninilor în secţiune transversală şi longitudinală.

2. Cavitatea pulpară a premolarilor maxilari şi mandibulari în secţiune transversală şi


longitudinală.

3. Cavitatea pulpară a premolarilor maxilari şi mandibulari în secţiune transversală şi


4
RED: 01
CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ DATA: 22.08.2019
„PAVEL GODOROJA”
PAG. 1/34

longitudinală.

Bibliografie
1. Materialul cursurilor
2. Odontologie practică modernă; Alexei Terehov, Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau,
Valentina Nicolaiciuc; Iaşi. Nasticor Ch. Vector 2010
3. Bazele endodonţiei practice modeme; Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau, Valentina
Nicolaiciuc; Nasticor Ch. Vector 2009

4. Iliescu A. Tratat de endodonț ie. Bucureș ti, 2015, 959 p.


5. Pătraş E. Zetu L. Endodonţie practică. Iaşi 1992

6. Garg N., Garg A. Textbook of Endodontics. New Delhi, London, Philadelphia, Panama,
2014, 603 p.
7. Hargreaves K., Berman L.H. Cohen's Pathways of the Pulp. Missouri, 2016, 907 p.
8. Nelson St. Wheeler's Dental Anatomy, Physiology and Occlusion, Ninth Edition.
Missouri, 2010, 346 p.
9. Burlacu V., Fala V. Secretele endodonț iei clinice. Ghid practic. Chiș inău, 2007, 132 p.

Lucrare practică № 3

Tema : Clasificarea formelor anatomo-clinice ale inflamaț iilor pulpare. Factorul microbian î n
patologia endodontică. Necroza ș i gangrena pulpară. Tehnici, materiale ș i substanț e folosite î n
menț inerea vitalităț ii pulpare. Anestezia locală î n endodonț ie. Coafajul indirect ș i direct.

Locul petrecerii lecţiei practice :sala pentru pregătirea preclinică a studenţilor Timpul: 3 ore
Scopul lecţiei: studierea formelor anatomo-clinice ale inflamaț iilor pulpare și a tehnicilor, materialelor
ș i substanț elor folosite î n menț inerea vitalităț ii pulpare.

Planul lecţiei

Verificarea cunoştinţelor la acest compartiment- 60 min.


Lucrul practic- Realizarea pe modele a etapelor de coafaj direct și indirect - 60 min.
Totalizare-15 min.

Întrebări de verificare

1. Clasificarea formelor anatomo-clinice ale inflamaț iilor pulpare.


2. Clasificarea patologiei pulpare după Baume.
5
RED: 01
CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ DATA: 22.08.2019
„PAVEL GODOROJA”
PAG. 1/34

3. Clasificarea patologiei pulpare după Seltzer ș i Bender.


4. Clasificarea patologiei pulpare după Ingle.
5. Clasificarea patologiei pulpare după Grossman.
6. Factorul microbian î n patologia endodontică.
7. Necroza ș i gangrena pulpară.
8. Tehnici, materiale ș i substanț e folosite î n menț inerea vitalităț ii pulpare.
9. Anestezia locală î n endodonț ie.
10. Coafaj indirect. Obiective. Materialele de coafaj indirect.
11. Tehnica coafajului indirect. Coafajul direct. Indicaț ii ș i contraindicaț ii.
12. Condiț ii de aplicare ș i tehnica coafajului direct.

Lucrul pentru acasă

De notat în caietele de lucru etapele de realizare a coafajului direct și indirect.

Bibliografie
1. Materialul cursurilor
2. Odontologie practică modernă; Alexei Terehov, Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau,
Valentina Nicolaiciuc; Iaşi. Nasticor Ch. Vector 2010
3. Bazele endodonţiei practice modeme; Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau, Valentina
Nicolaiciuc; Nasticor Ch. Vector 2009

4. Iliescu A. Tratat de endodonț ie. Bucureș ti, 2015, 959 p.


5. Pătraş E. Zetu L. Endodonţie practică. Iaşi 1992

6. Garg N., Garg A. Textbook of Endodontics. New Delhi, London, Philadelphia, Panama,
2014, 603 p.
7. Hargreaves K., Berman L.H. Cohen's Pathways of the Pulp. Missouri, 2016, 907 p.
8. Nelson St. Wheeler's Dental Anatomy, Physiology and Occlusion, Ninth Edition.
Missouri, 2010, 346 p.
9. Burlacu V., Fala V. Secretele endodonț iei clinice. Ghid practic. Chiș inău, 2007, 132 p.

Lucrare practică № 4

6
RED: 01
CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ DATA: 22.08.2019
„PAVEL GODOROJA”
PAG. 1/34

Tema : Metode de amputaț ie ș i extirpaț ie vitală a pulpei. Totalizare

Locul petrecerii lecţiei practice rsala pentru pregătirea preclinică a studenţilor


Timpul: 3ore
Scopul lecţiei: studierea noţiunii și tehnicii de amputaț ie ș i extirpaț ie vitală a pulpei.

Planul lecţiei

Verificarea cunoştinţelor la acest compartiment- 60 min.

Lucrul practice: Realizarea pe modele a etapelor de amputare și extirpare vitală a pulpei dentare -
65 min.

Totalizare-15 min.

Întrebări de verificare

1. Esenț a de amputaț ie ș i extirpaț ie vitală, noț iune de pulpotomie.


2. Indicaț iile ș i contraindicaț iile pulpotomiei vitale.
3. Avantajele ș i dezavantajele pulpotomiei vitale.
4. Tehnica pulpotomiei vitale.
5. Metode de extirpaț ie vitală a pulpei.
6. Noț iunea de devitalizare a pupei.

Lucrul pentru acasă


De notat în caietele de lucru etapele de realizare a amputaţiei şi extirpaţiei vitale.

Bibliografie

1. Materialul cursurilor
2. Odontologie practică modernă; Alexei Terehov, Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau,
Valentina Nicolaiciuc; Iaşi. Nasticor Ch. Vector 2010
3. Bazele endodonţiei practice modeme; Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau, Valentina
Nicolaiciuc; Nasticor Ch. Vector 2009

4. Iliescu A. Tratat de endodonț ie. Bucureș ti, 2015, 959 p.


5. Pătraş E. Zetu L. Endodonţie practică. Iaşi 1992

6. Garg N., Garg A. Textbook of Endodontics. New Delhi, London, Philadelphia, Panama,
2014, 603 p.
7. Hargreaves K., Berman L.H. Cohen's Pathways of the Pulp. Missouri, 2016, 907 p.

7
RED: 01
CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ DATA: 22.08.2019
„PAVEL GODOROJA”
PAG. 1/34

8. Nelson St. Wheeler's Dental Anatomy, Physiology and Occlusion, Ninth Edition.
Missouri, 2010, 346 p.
9. Burlacu V., Fala V. Secretele endodonției clinice. Ghid practic. Chiș inău, 2007, 132 p.

Lucrare practică № 5

Tema : Instrumentarul endodontic manual. Metode de sterilizare ș i dezinfecț ie. Asepsia î n


endodonț ie.

Locul petrecerii lecţiei practice :sala pentru pregătirea preclinică a studenţilor


Timpul: 3 ore
Scopul lecţiei: studierea instrumentarului endodontic, familizarea cu metodele de sterilizare ale
acestuia.

Planul lecţiei

1. Verificarea cunoştinţelor la acest compartiment- 60 min.


2. Lucrul practic- studierea instrumentarului endodontic în baza tabelelor şi a
seturilor de instrumente de demonstrare- 65 min.
3. Totalizare-15 min.

Întrebări de verificare

1. Clasificarea instrumentelor endodontice după ISO-FDI.


2. Clasificarea instrumentarului endodontic după Grossman.
3. Clasificarea instrumentelor endodontice î n funcț ie de metoda de folosire (Nisha Garg,
2014).
4. Clasificarea instrumentelor endodontice după: menirea instrumentului, metoda de
confecț ionare, materialul din care sunt confecț ionate, flexibiltatea instrumentului,
lungimea instrumentului, codificarea instrumentelor endodontice conform mărimii, forma
părț ii active ș i a vârfului instrumentului, conicitatea, modul de a acț iona instrumentele.
5. Mărimile instrumentelor endodontice după ISO.
6. Codificarea coloră ale instrumentelor endodontice.
7. Standardizarea instrumentelor endodontice după ISO.
8. Simboluri după ISO.
9. Metode de sterilizare ș i dezinfecț ie î n endodonț ie.
10. Asepsia î n endodonț ie.

Lucrul pe acasă

8
RED: 01
CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ DATA: 22.08.2019
„PAVEL GODOROJA”
PAG. 1/34

De notat în caietele de lucru clasificarea instrumentului endodontic după ISO, metodile de


sterilizare în endodonţie. De notat în caiete tabelul cu mărimile după ISO, codificarea coloră a
instrumentelor endodontice, sistemul de numerotare prin simboluri. De desenat conicitatea
instrumentelor endodontice.

Bibliografie
1. Materialul cursurilor
2. Odontologie practică modernă; Alexei Terehov, Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau,
Valentina Nicolaiciuc; Iaşi. Nasticor Ch. Vector 2010
3. Bazele endodonţiei practice modeme; Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau, Valentina
Nicolaiciuc; Nasticor Ch. Vector 2009

4. Iliescu A. Tratat de endodonț ie. Bucureș ti, 2015, 959 p.


5. Pătraş E. Zetu L. Endodonţie practică. Iaşi 1992

6. Garg N., Garg A. Textbook of Endodontics. New Delhi, London, Philadelphia, Panama,
2014, 603 p.
7. Hargreaves K., Berman L.H. Cohen's Pathways of the Pulp. Missouri, 2016, 907 p.
8. Nelson St. Wheeler's Dental Anatomy, Physiology and Occlusion, Ninth Edition.
Missouri, 2010, 346 p.
9. Burlacu V., Fala V. Secretele endodonț iei clinice. Ghid practic. Chiș inău, 2007, 132 p.

Lucrare practică № 6

Tema : Instrumentarul endodontic rotativ. Piese endodontice.

Locul petrecerii lecţiei practice :sala pentru pregătirea preclinică a studenţilor


Timpul: 3 ore
Scopul lecţiei: însuşirea tipurilor de instrumentar endodontic rotative.

Planul lecţiei

Verificarea cunoştinţelor la acest compartiment- 60 min.

Lucrul practic- studierea și demonstrarea instrumentarului endodontic rotative în baza tabelelor


şi a seturilor de instrumente de demonstrare- -65 min.

Totalizarea -15 min.

Întrebări de verificare

9
RED: 01
CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ DATA: 22.08.2019
„PAVEL GODOROJA”
PAG. 1/34

1. Instrumentarul rotativ din oț el.


2. Instrumentarul rotativ din Ni-Ti: cu turaț ie continuă,
3. Sistemul Protaper,
4. Sistemul Profile,
5. Sistemul Protaper Next,
6. Sistemul cu miș care reciprocă,
7. Sistemul WaveOne,
8. Sistemul SAF (Self Adjusting File).
9. Piese endodontice.

Lucrul pentru acasă

De notat în caietele de lucru tipul intsrumentarului rotativ endodontic.

Bibliografie
1. Materialul cursurilor
2. Odontologie practică modernă; Alexei Terehov, Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau,
Valentina Nicolaiciuc; Iaşi. Nasticor Ch. Vector 2010
3. Bazele endodonţiei practice modeme; Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau, Valentina
Nicolaiciuc; Nasticor Ch. Vector 2009

4. Iliescu A. Tratat de endodonț ie. Bucureș ti, 2015, 959 p.


5. Pătraş E. Zetu L. Endodonţie practică. Iaşi 1992

6. Garg N., Garg A. Textbook of Endodontics. New Delhi, London, Philadelphia, Panama,
2014, 603 p.
7. Hargreaves K., Berman L.H. Cohen's Pathways of the Pulp. Missouri, 2016, 907 p.
8. Nelson St. Wheeler's Dental Anatomy, Physiology and Occlusion, Ninth Edition.
Missouri, 2010, 346 p.
9. Burlacu V., Fala V. Secretele endodonț iei clinice. Ghid practic. Chiș inău, 2007, 132 p.

Lucrare practică № 7

Tema: Determinarea lungimii de lucru î n canalele radiculare.

Locul petrecerii lecţiei practice: sala pentru pregătirea preclinică a studenţilor Timpul: 3 ore
10
RED: 01
CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ DATA: 22.08.2019
„PAVEL GODOROJA”
PAG. 1/34

Scopul lecţiei: însuşirea metodelor şi tehnicilor de determinăre a lungimii de lucru î n canalele


radiculare.

Planul lecţiei

1. Verificarea cunoştinţelor la acest compartiment- 60 mirt.

2. Lucrul practic- realizarea determinării lungimii de lucru î n canalele radiculare.

- 65min.

3. Totalizare-15 min.

Întrebări de verificare

1. Definiț ia lungimii de lucru î n canalul radicular, lungimii de lucru a dintelui.


2. Metode de determinare a lungimii de lucru a canalului radicular.
3. Clasificare: metode radiologice ș i neradiologice.
4. Lungimea calculată a dintelui ș i rădăcinii.
5. Metoda tactilă. Metoda radiologică.
6. Metoda clinico-radiologică de determinare a lungimii de lucru a canalului radicular.
7. Tehnică. Instrumentar în determinarea lungimii de lucru.
8. Procedeul Dieck.
9. Metode electronice. Avantaje, dezavantaje. Indicaț ii. Instrumentar. Aparataj.

Lucrul pentru acasă

De notat în caietele de lucru metodele de determinare a lungimii de lucru canalului radicular. De


desenat imaginea anatomo- topografică apicală(Cohen) şi tabelul lungimilor medii ale dinţilor
(Weine).

Bibliografie

1. Materialul cursurilor
2. Odontologie practică modernă; Alexei Terehov, Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau,
Valentina Nicolaiciuc; Iaşi. Nasticor Ch. Vector 2010
3. Bazele endodonţiei practice modeme; Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau, Valentina
Nicolaiciuc; Nasticor Ch. Vector 2009

4. Iliescu A. Tratat de endodonț ie. Bucureș ti, 2015, 959 p.


5. Pătraş E. Zetu L. Endodonţie practică. Iaşi 1992

11
RED: 01
CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ DATA: 22.08.2019
„PAVEL GODOROJA”
PAG. 1/34

6. Garg N., Garg A. Textbook of Endodontics. New Delhi, London, Philadelphia, Panama,
2014, 603 p.
7. Hargreaves K., Berman L.H. Cohen's Pathways of the Pulp. Missouri, 2016, 907 p.
8. Nelson St. Wheeler's Dental Anatomy, Physiology and Occlusion, Ninth Edition.
Missouri, 2010, 346 p.
9. Burlacu V., Fala V. Secretele endodonț iei clinice. Ghid practic. Chiș inău, 2007, 132 p.

Lucrare practică № 8

Tema : Utilizarea instrumentarului endodontic manual î n permeabilizarea, lărgirea ș i prelucrarea


chemomecanică a canalului radicular.

Locul petrecerii lecţiei practice :sala pentru pregătirea preclinică a studenţilor Timpul: 3 ore

Scopul lecţiei: însuşirea utilizării instrumentului endodontic manual î n permeabilizarea, lărgirea


ș i prelucrarea chemomecanică a canalului radicular.

Planul lecţiei

1. Verificarea cunoştinţelor la acest compartiment- 60 min.

2. Lucrul practic- realizarea etapizată a prelucrării mecanice a canalelor radiculare la diferite


grupuri de dinţi pe fantom- 65 min.

3. Totalizare-15 min.

Întrebări de verificare

1. Modalitatea de manevrare a instrumentelor de canal.


2. Modalitatea de lărgire manuală a canalelor.
3. Regulile pentru prelucrarea instrumentală a canalului radicular.
4. Reaming.
5. Pilirea circumferenț ială.
6. Recapitularea.
7. Metoda lărgirii chimice a canalelor radiculare.

12
RED: 01
CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ DATA: 22.08.2019
„PAVEL GODOROJA”
PAG. 1/34

8. Preparate pentru lărgirea chimică a canalelor radiculare.


9. Tehnicile de lărgire manuală.
10. Tehnica standardizată,
11. Tehnica step- back,
12. Tehnica step-back modificată,
13. Tehnica step-back pasivă,
14. Tehnica balanced force,
15. Tehnica step-down/crown-down (telescopării progresive),
16. Tehnica dublei telescopări (duble flare),
17. Tehnica cilindrului apical (apical box).
18. Prepararea ultrasonică a canalului radicular.
19. Prepararea vibratorie a canalului radicular.
20. Tipurile de piese endodontice cu acţ iune vibratorie.

Lucrul pentru acasă


1. De notat în caietele de lucru regurile de preparare a canalelor radiculare, timpii operatori
în cadrul tratamentul mecanic de canal, etapele şi instrumentarul endodontic utilizat în
diferite tehnici de modelare endodontică. De desenat principalele instrumente
endodontice.

2. De desenat în caietele de lucru tehnica de lărgire step-back.

3. De desenat în caietele de lucru tehnica de lărgire crown-down.

Bibliografie

1. Materialul cursurilor
2. Odontologie practică modernă; Alexei Terehov, Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau,
Valentina Nicolaiciuc; Iaşi. Nasticor Ch. Vector 2010
3. Bazele endodonţiei practice modeme; Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau, Valentina
Nicolaiciuc; Nasticor Ch. Vector 2009
13
RED: 01
CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ DATA: 22.08.2019
„PAVEL GODOROJA”
PAG. 1/34

4. Iliescu A. Tratat de endodonț ie. Bucureș ti, 2015, 959 p.


5. Pătraş E. Zetu L. Endodonţie practică. Iaşi 1992

6. Garg N., Garg A. Textbook of Endodontics. New Delhi, London, Philadelphia, Panama,
2014, 603 p.
7. Hargreaves K., Berman L.H. Cohen's Pathways of the Pulp. Missouri, 2016, 907 p.
8. Nelson St. Wheeler's Dental Anatomy, Physiology and Occlusion, Ninth Edition.
Missouri, 2010, 346 p.
9. Burlacu V., Fala V. Secretele endodonț iei clinice. Ghid practic. Chiș inău, 2007, 132 p.

Lucrare practică № 9

Tema : Utilizarea instrumentarului endodontic rotativ î n prelucrarea chemomecanică a canalului


radicular. Totalizare.

Locul petrecerii lecţiei practice :sala pentru pregătirea preclinică a studenţilor


Timpul: 3 ore
Scopul lecţiei: Însușirea utilizării instrumentarului endodontic rotativ î n prelucrarea chemomecanică a
canalului radicular.

Planul lecţiei

Verificarea cunoştinţelor la acest compartiment- 60 min.

Lucrul practic- Utilizarea instrumentarului endodontic rotativ î n prelucrarea chemomecanică a canalului


radicular- 65 min.

Totalizare-15 min.

Întrebări de verificare

1. Regulile lărgirii rotative.


2. Sisteme de freze rotative Ni-Ti.
3. Tipuri de miș cări de lărgire rotativă: miș care de rotaț ie continuă.
4. Sistemul ProTaper universal,
5. Sistemul Profile,
6. Sistemul ProTaper Next,
7. Sistemul WaveOne.
8. Tehnica hibridă de lărgire rotativă a canalelor radiculare.
9. Miș care reciprocă.

14
RED: 01
CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ DATA: 22.08.2019
„PAVEL GODOROJA”
PAG. 1/34

Lucrul pentru acasă

De înregistrat în caiete de lucru consecutivitatea utilizării instrumentarului rotative în


prelucrarea canalului radicular.

Bibliografie

1. Materialul cursurilor
2. Odontologie practică modernă; Alexei Terehov, Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau,
Valentina Nicolaiciuc; Iaşi. Nasticor Ch. Vector 2010
3. Bazele endodonţiei practice modeme; Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau, Valentina
Nicolaiciuc; Nasticor Ch. Vector 2009

4. Iliescu A. Tratat de endodonț ie. Bucureș ti, 2015, 959 p.


5. Pătraş E. Zetu L. Endodonţie practică. Iaşi 1992

6. Garg N., Garg A. Textbook of Endodontics. New Delhi, London, Philadelphia, Panama,
2014, 603 p.
7. Hargreaves K., Berman L.H. Cohen's Pathways of the Pulp. Missouri, 2016, 907 p.
8. Nelson St. Wheeler's Dental Anatomy, Physiology and Occlusion, Ninth Edition.
Missouri, 2010, 346 p.
9. Burlacu V., Fala V. Secretele endodonț iei clinice. Ghid practic. Chiș inău, 2007, 132 p.

Lucrare practică № 10

Tema : Metode de dezinfectare ș i irigare a canalelor radiculare.

Locul petrecerii lecţiei practice :sala pentru pregătirea preclinică a studenţilor


Timpul: 3 ore
Scopul lecţiei: însuşirea tipurilor de soluții și tehnici de irigare a canalelor radiculare.

15
RED: 01
CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ DATA: 22.08.2019
„PAVEL GODOROJA”
PAG. 1/34

Planul lecţiei

Verificarea cunoştinţelor la acest compartiment- 60 min.


Lucrul practic- irigarea canalelor radiculare cu diverse soluții pentru irigare- 65 min.
Totalizare-15 min.

Întrebări de verificare

1. Soluț ii de lavaj: hipocloritul de sodiu.


2. Soluț ii de lavaj: EDTA,
3. Soluț ii de lavaj: soluț ii iodurate
4. Soluț ii de lavaj: Digluconatul de clorhexidină
5. Soluț ii de lavaj: MTAD
6. Soluț ii de lavaj: acidul citric
7. Tehnici ș i protocoale de lavaj.
8. Cerinț ele ș i funcț iile iriganț ilor.
9. Alegerea soluț iilor de lavaj.
10. Irigare ultrasonică.
11. Soluț ii moderne de irigare.
12. Metode de irigare.
13. Endovac.
14. Medicamente intracanalare.

Lucrul pentru acasă

De înregistrat în caiete etapele şi regulule generale de permeabilizare a canalelor


radiculare.

Bibliografie

1. Materialul cursurilor
2. Odontologie practică modernă; Alexei Terehov, Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau,
Valentina Nicolaiciuc; Iaşi. Nasticor Ch. Vector 2010
3. Bazele endodonţiei practice modeme; Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau, Valentina
Nicolaiciuc; Nasticor Ch. Vector 2009

4. Iliescu A. Tratat de endodonț ie. Bucureș ti, 2015, 959 p.

16
RED: 01
CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ DATA: 22.08.2019
„PAVEL GODOROJA”
PAG. 1/34

5. Pătraş E. Zetu L. Endodonţie practică. Iaşi 1992

6. Garg N., Garg A. Textbook of Endodontics. New Delhi, London, Philadelphia, Panama,
2014, 603 p.
7. Hargreaves K., Berman L.H. Cohen's Pathways of the Pulp. Missouri, 2016, 907 p.
8. Nelson St. Wheeler's Dental Anatomy, Physiology and Occlusion, Ninth Edition.
Missouri, 2010, 346 p.
9. Burlacu V., Fala V. Secretele endodonț iei clinice. Ghid practic. Chiș inău, 2007, 132 p.

Lucrare practică № 11

Tema : Materiale de obturaț ie a canalelor radiculare. Clasificări. Proprietăț i fizico-chimice.

Locul petrecerii lecţiei practice :sala pentru pregătirea preclinică a studenţilor


Timpul: 3 ore
Scopul lecţiei: însuşirea tipurilor de materiale de obturaț ie a canalelor radiculare

Planul lecţiei

1. Verificarea cunoştinţelor la acest compartiment- 60 min.


2. Lucrul practic- malaxarea diverselor materiale de obturare a canalelor radiculare- 65 min.
3. Totalizare-15 min.

Întrebări de verificare

1. Materiale de obturaț ie.


2. Clasificarea ș i cerinț ele către materialele de obturaț ie radiculară.
3. Materiale solide: gutaperca.
4. Sigilanț ii: pe bază de oxid de zinc ș i eugenol,
5. Sigilanț ii: pe bază de mineral trioxide agregate.
6. Răș ini epoxide pentru obturaț ia canalelor radiculare.

Lucrul pentru acasă

De înregistrat în caiete clasificarea materialelor de obturaţie a canalelor radiculare.

Bibliografie

1. Materialul cursurilor
2. Odontologie practică modernă; Alexei Terehov, Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau,
Valentina Nicolaiciuc; Iaşi. Nasticor Ch. Vector 2010

17
RED: 01
CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ DATA: 22.08.2019
„PAVEL GODOROJA”
PAG. 1/34

3. Bazele endodonţiei practice modeme; Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau, Valentina


Nicolaiciuc; Nasticor Ch. Vector 2009

4. Iliescu A. Tratat de endodonț ie. București, 2015, 959 p.


5. Pătraş E. Zetu L. Endodonţie practică. Iaşi 1992

6. Garg N., Garg A. Textbook of Endodontics. New Delhi, London, Philadelphia, Panama,
2014, 603 p.
7. Hargreaves K., Berman L.H. Cohen's Pathways of the Pulp. Missouri, 2016, 907 p.
8. Nelson St. Wheeler's Dental Anatomy, Physiology and Occlusion, Ninth Edition.
Missouri, 2010, 346 p.
9. Burlacu V., Fala V. Secretele endodonț iei clinice. Ghid practic. Chiș inău, 2007, 132 p.

Lucrare practică № 12

Tema : Obturarea canalelor radiculare cu diferite materiale.

Locul petrecerii lecţiei practice :sala pentru pregătirea preclinică a studenţilor


Timpul: 3 ore
Scopul lecţiei: studierea metodelor de obturare a canalelor radiculare.

Planul lecţiei

1. Verificarea cunoştinţelor la acest compartiment- 60 min.


2. Lucrul practic- obturarea canalelor radiculare prin metoda condensării verticale și
laterale. Tehnica obturației cu un singur con.- 65 min.
3. Totalizarea-15 min.

Întrebări de verificare

1. Obturarea radiculară. Importanț a obturaț iei de canal.


2. Momentul optim al obturaț iei de canal.
3. Limita apicală a obturaț iei de canal.
4. Tehnici de obturare radiculară.
5. Clasificarea tehniclor de obturare radiculară .
6. Tehnica obturaţ iei cu un singur con. Timpii operatori. Instrumentar, materiale.
7. Tehnica condensării laterale la rece. Timpii operatori. Instrumentar, materiale.
8. Tehnica condensării verticale. Timpii operatori. Instrumentar, materiale.

18
RED: 01
CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ DATA: 22.08.2019
„PAVEL GODOROJA”
PAG. 1/34

9. Obturaţ ia canalelor radiculare cu tehnica Thermafill, Gutacore. Timpii operatori.


Instrumentar.

Lucrul pentru acasă.

De notat în caietele de lucru clasificarea tehnicilor de obturare radiculară. De desenat


imaginea cavităţii pulpare unui dinte monoradicular în secţiune longitudinală obturat prin tehnica
unui con, calibrat la apex şi prin condensare laterală.

Bibliografie

1. Materialul cursurilor
2. Odontologie practică modernă; Alexei Terehov, Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau,
Valentina Nicolaiciuc; Iaşi. Nasticor Ch. Vector 2010
3. Bazele endodonţiei practice modeme; Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau, Valentina
Nicolaiciuc; Nasticor Ch. Vector 2009

4. Iliescu A. Tratat de endodonț ie. Bucureș ti, 2015, 959 p.


5. Pătraş E. Zetu L. Endodonţie practică. Iaşi 1992

6. Garg N., Garg A. Textbook of Endodontics. New Delhi, London, Philadelphia, Panama,
2014, 603 p.
7. Hargreaves K., Berman L.H. Cohen's Pathways of the Pulp. Missouri, 2016, 907 p.
8. Nelson St. Wheeler's Dental Anatomy, Physiology and Occlusion, Ninth Edition.
Missouri, 2010, 346 p.
9. Burlacu V., Fala V. Secretele endodonț iei clinice. Ghid practic. Chiș inău, 2007, 132 p.

Lucrare practică № 13

Tema : Retratament endodontic. Totalizare.

Locul petrecerii lecţiei practice :sala pentru pregătirea preclinică a studenţilor Timpul: 3 ore
Scopul lecţiei: însuşirea metodelor şi tehnicilor de re-tratament endodontic.

Planul lecţiei

19
RED: 01
CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ DATA: 22.08.2019
„PAVEL GODOROJA”
PAG. 1/34

1. Verificarea cunoştinţelor la acest compartiment- 60 min.


2. Lucrul practic- Aplicarea etapelor de re-tratament endodontic- 65 min.
3. Totalizare-15 min.

Întrebări de verificare

1. Factorii decizionali.
2. Etapele retratamentului ortograd.
3. Accesul retratamentului ortograd.
4. Trepanarea sau î ndepărtarea obturaț iei coronare sau a coroanelor de î nveliș .
5. Îndepărtarea dispozitivelor corono-radiculare.
6. Înlăturarea materialelor existente coronar ș i î n canale.
7. Îndepărtarea materialelor de reconstituire coronară din camera pulpară.
8. Îndepărtarea materialului de obturaț ie endodontică.
9. Solvenț ii pentru sigilanț i.

Lucrul pentru acasă

 De notat în caietele de lucru etapele retratamentului endodontic.


 De notat în caietele de lucru instrumentarul şi solvenţii utilizaţi în cadrul dezobturării
canalelor incomplete obturate.

Bibliografie

1. Materialul cursurilor
2. Odontologie practică modernă; Alexei Terehov, Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau,
Valentina Nicolaiciuc; Iaşi. Nasticor Ch. Vector 2010
3. Bazele endodonţiei practice modeme; Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau, Valentina
Nicolaiciuc; Nasticor Ch. Vector 2009

4. Iliescu A. Tratat de endodonț ie. Bucureș ti, 2015, 959 p.


5. Pătraş E. Zetu L. Endodonţie practică. Iaşi 1992

6. Garg N., Garg A. Textbook of Endodontics. New Delhi, London, Philadelphia, Panama,
2014, 603 p.
7. Hargreaves K., Berman L.H. Cohen's Pathways of the Pulp. Missouri, 2016, 907 p.
8. Nelson St. Wheeler's Dental Anatomy, Physiology and Occlusion, Ninth Edition.
Missouri, 2010, 346 p.
9. Burlacu V., Fala V. Secretele endodonț iei clinice. Ghid practic. Chiș inău, 2007, 132 p.

20
RED: 01
CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ DATA: 22.08.2019
„PAVEL GODOROJA”
PAG. 1/34

Lucrare practică № 14

Tema : Examenul imagistic î n tratamentul endodontic.

Locul petrecerii lecţiei practice :sala pentru pregătirea preclinică a studenţilor


Timpul: 3 ore
Scopul lecţiei: însuşirea tipurilor de radiografii utilizate în practica endodontică.

Planul lecţiei

1. Verificarea cunoştinţelor la acest compartiment- 60 min.


2. Lucrul practic- analiza diverselor tipuri de imagini radiologice utilizate în practica
endodontică-65 min.
3. Totalizare- 15 min

Întrebări de verificare

1. Radiografia retroalveolară. Tehnici.


2. Reperele radiologice normale la maxilă ș i mandibulă.
3. Reperele radiologice patologice dentare î n caria dentară, fracturi coronare, radiculare,
resorbț ii radiculare externe ș i interne.
4. Radiografia digitală.
5. Tomografia computerizată cu fascicul conic (CBCT).
6. Valoarea examenului CBCT.
7. Indicaț iile CBCT î n endodonț ie.

Lucrul pentru acasă

 De desenat în caietele de lucru reperele radiologice fiziologice dentare.

 De desenat în caietele de lucru reperele radiologice patologice dentare (tratament


endodontic incomplete, rezorbție osoasă periapicală)

Bibliografie

1. Materialul cursurilor
2. Odontologie practică modernă; Alexei Terehov, Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau,
Valentina Nicolaiciuc; Iaşi. Nasticor Ch. Vector 2010
3. Bazele endodonţiei practice modeme; Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau, Valentina
Nicolaiciuc; Nasticor Ch. Vector 2009

21
RED: 01
CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ DATA: 22.08.2019
„PAVEL GODOROJA”
PAG. 1/34

4. Iliescu A. Tratat de endodonț ie. Bucureș ti, 2015, 959 p.


5. Pătraş E. Zetu L. Endodonţie practică. Iaşi 1992

6. Garg N., Garg A. Textbook of Endodontics. New Delhi, London, Philadelphia, Panama,
2014, 603 p.
7. Hargreaves K., Berman L.H. Cohen's Pathways of the Pulp. Missouri, 2016, 907 p.
8. Nelson St. Wheeler's Dental Anatomy, Physiology and Occlusion, Ninth Edition.
Missouri, 2010, 346 p.
9. Burlacu V., Fala V. Secretele endodonț iei clinice. Ghid practic. Chiș inău, 2007, 132 p.

Lucrare practică № 15 Tema

Erori ș i complicaț ii î n endodonț ie. Metode ș i tehnici de tratament.

Locul petrecerii lecţiei practice :sala pentru pregătirea preclinică a studenţilor

Timpul: 3 ore
Scopul lecţiei: elucidarea erorilor şi complicaţiilor în endodonţie în scopul prevenirii apariţiei
lor.

Planul lecţiei

1. Verificarea cunoştinţelor la acest compartiment- 60 min.


2. Lucrul practic- însuşirea erorilor şi complicaţiilor în terapia endodontică prin
demonstrare pe fantom, tabelele,radiografii,dinţi umani extraşi - 65 min
3. Totalizare-15 min.

Întrebări de verificare

1. Clasificarea erorilor ș i complicaț iilor î n tratamentul endodontic.


2. Accidente î n lărgirea canalelor radiculare.
3. Blocajele.
4. Pragurile.
5. Fenestrarea.
6. Transportarea apicală.
7. Fracturarea instrumentarului î n canale.
8. Tratamentul accidentelor.
9. Anestezie incompletă. Cauze. Conduita.
10. Acces endodontic incorect. Cauze. Conduita.
11. Posibile erori (perforaţ ia planş eului ş i peretele camerei pulpare, fractura peretelui).
12. Perforaţ ia pereţ ilor canalului radicular.
22
RED: 01
CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ DATA: 22.08.2019
„PAVEL GODOROJA”
PAG. 1/34

13. Subobturarea canalului radicular. Cauze. Consecinţ e. Conduita.


14. Supraobturarea canalului radicular. Cauze. Consecinţ e. Conduita.
15. Fractura rădăcinii. Cauze. Conduita.
16. Inhalarea de corpi străini. Conduita.
17. Înghiţirea instrumentelor. Cauze. Conduita.
18. Emfizemul părţilor moi. Cauze. Conduita.
19. Hemoragia intracanalară. Cauze. Conduita.
20. Metode de prevenire a accidentelor î n terapia endodontică.

Lucrul pentru acasă

 De notat în caiete erorile şi complicaţiile în terapia endodontică.


 De desenat imaginea unei perforaţii, subobturări şi supraobturări.

Bibliografie

1. Materialul cursurilor
2. Odontologie practică modernă; Alexei Terehov, Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau,
3. Valentina Nicolaiciuc; Iaşi. Nasticor Ch. Vector 2010
4. Bazele endodonţiei practice modeme; Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau, Valentina
5. Nicolaiciuc; Nasticor Ch. Vector 2009
6. Gafar M. Iliescu A. Odontologie. Endodonţie clinică şi practică. Bucureşti. Ed. Medicală.
7. Pătraş E. Zetu L. Endodonţie practică. Iaşi 1992
8. Mocanu C. Vataman M. Endodonţie practică. Iaşi 1992
9. Borovski E. Stomatologie terapeutică. Chişinău, Editura Lumina, 1990

Lucrare practică № 16
Tema : Metode moderne de restaurare a dinț ilor trataț i endodontic.

Locul petrecerii lecţiei practice :sala pentru pregătirea preclinică a studenţilor

Timpul: 3 ore
Scopul lecţiei: însuşirea metodelor moderne de restaurare a dinților tratați endodontic.

Planul lecţiei

1. Verificarea cunoştinţelor la acest compartiment- 60 min.


2. Lucrul practic-realizarea etapelor de restaurare a dinților tratați endodontic - 65 min
3. Totalizare-15 min.

23
RED: 01
CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ DATA: 22.08.2019
„PAVEL GODOROJA”
PAG. 1/34

Întrebări de verificare

1. Metode de restaurare directă.


2. Obturaț ie coronară simplă.
3. Restaurarea dinț ilor frontali.
4. Restaurarea dinț ilor laterali. Obiective. Indicaț ii. Contraindicaț ii.
5. Obturaț ie coronară armată.
6. Prepararea spaț iului radicular.
7. Restaurarea dinț ilor devitali cu pivoturi din fibre de sticlă.
8. Metode de restaurare indirectă (protetică).

Lucrul pentru acasă

De notat în caiete etapele de restaurare a dinț ilor trataț i endodontic.

Bibliografie

1. Materialul cursurilor
2. Odontologie practică modernă; Alexei Terehov, Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau,
Valentina Nicolaiciuc; Iaşi. Nasticor Ch. Vector 2010
3. Bazele endodonţiei practice modeme; Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau, Valentina
Nicolaiciuc; Nasticor Ch. Vector 2009

4. Iliescu A. Tratat de endodonț ie. Bucureș ti, 2015, 959 p.


5. Pătraş E. Zetu L. Endodonţie practică. Iaşi 1992

6. Garg N., Garg A. Textbook of Endodontics. New Delhi, London, Philadelphia, Panama,
2014, 603 p.
7. Hargreaves K., Berman L.H. Cohen's Pathways of the Pulp. Missouri, 2016, 907 p.
8. Nelson St. Wheeler's Dental Anatomy, Physiology and Occlusion, Ninth Edition.
Missouri, 2010, 346 p.
9. Burlacu V., Fala V. Secretele endodonț iei clinice. Ghid practic. Chiș inău, 2007, 132 p.

Lucrare practică № 17

Tema : Examenul clinic î n endodonț ie. Totalizare

Locul petrecerii lecţiei practice :sala pentru pregătirea preclinică a studenţilor

24
RED: 01
CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ DATA: 22.08.2019
„PAVEL GODOROJA”
PAG. 1/34

Timpul: 3 ore

Scopul lecţiei: însuşirea totalităţii de metode în cadrul examenului clinic şi complementar al

pacienţilor

1. Anamneza. Anamneza medicală ș i dentară.


2. Examenul clinic general.
3. Examenul clinic loco-regional.
4. Examenul exooral ș i endooral.
5. Examenul părț ilor moi.
6. Examenul arcadelor dentare.
7. Examene complementare.
8. Teste de vitalitate termice.
9. Testul la cald.
10. Testul la rece.
11. Teste de vitalitate electrice.
12. Testul de masticaț ie.
13. Testul frezajului explorator.
14. Testul anesteziei selective.
15. Transiluminarea.
16. Examenul radiologic.

Lucrul pentru acasă

De notat în caiete schema fişei de observaţie clinică a pacientului.

Bibliografie

1. Materialul cursurilor
2. Odontologie practică modernă; Alexei Terehov, Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau,
Valentina Nicolaiciuc; Iaşi. Nasticor Ch. Vector 2010
3. Bazele endodonţiei practice modeme; Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau, Valentina
Nicolaiciuc; Nasticor Ch. Vector 2009

4. Iliescu A. Tratat de endodonț ie. Bucureș ti, 2015, 959 p.


5. Pătraş E. Zetu L. Endodonţie practică. Iaşi 1992

6. Garg N., Garg A. Textbook of Endodontics. New Delhi, London, Philadelphia, Panama,
2014, 603 p.
7. Hargreaves K., Berman L.H. Cohen's Pathways of the Pulp. Missouri, 2016, 907 p.
25
RED: 01
CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ DATA: 22.08.2019
„PAVEL GODOROJA”
PAG. 1/34

8. Nelson St. Wheeler's Dental Anatomy, Physiology and Occlusion, Ninth Edition.
Missouri, 2010, 346 p.
9. Burlacu V., Fala V. Secretele endodonției clinice. Ghid practic. Chiș inău, 2007, 132 p.

26

S-ar putea să vă placă și