Sunteți pe pagina 1din 5

Doxologie

de Păr. Nectarie Schimonahul

Ήχος Πα

S la vă Ţi e ce lui cene-ai a ră tat lu mi i nă

Sla vă în tru cei de sus lui Dum ne zeu și pre pă

mântpa a ce în tru oa a meni bu nă vo i re

L ă u dă ă mu te bi ne te cu vân tăm în

chi nă mu -ne Ţi e slă vi mu -te mul ţu mim ţi i

e pen tru sla va Ta cea ma a a re

D oa mne îm pă ra te ce resc Dumne ze u le pă

rin te a tot ţi i to ru le Doa mne Fi u le u nu le

năs cut I i su u se Hris toa a se și Du u

hu le Sfi i in te

1
D oa mne Dum ne ze e le mi e lu șe e lul lui

Dum ne ze eu Fi ul Ta a tă ă lui ce el ce ri dici pă

ca tul lu u mii mi lu ie ște -ne pre no oi ce

el ce ri dici pă ca a te le lu u u mii

P ri i me ște ru gă ciu nea noa stră Cel ce șezi de-a

dreapta Ta tă lui și ne mi lu ie ștepre noi

C ă Tu ești u nul Sfânt Tu ești u nul Do omn I i

sus Hris tos în tru sla a va lui Dum ne ze eu

Ta a tăl a min

Î n toa te zi le le bi ne te voi cu vân ta și voi

lă u da nu u me le Tău în vea ac și în vea cul

vea cu lui

2
Î n vred ni ce e ște -ne Doa am ne în zi i ua

a cea a sta fă ră de pă ca at să ne pă zim noi

B i ne ești cu vân tat Doam ne Dumne ze ul pă ri in

ţi lor no o ștri și lă u dat și prea slă vit e

ste nu u me le Tău în veci a min

F i e Doamne e mi la ta spre noi pre cum am nă dăj du

i it în tru Ti i i ne

B i neeșticu vân tat Doamne în va ţă -mă în drep tă ă

ri le Ta le

D oa am ne scă pa re te-ai fă cu ut no uă în ne

am și în neam eu am zi is Doam ne mi lu ie ște

-mă vin de că su u fle tul me e e eu că am gre șit

3
Ţi i i e

D oam ne că tre Ti ne am scă pat în va ţă -mă să

fa ac vo ia Ta că Tuești Dum ne ze ul meu

C ă la Ti ne e ste iz vo o rul vie e e ţii

în tru lu mi na Ta vom ve dea lu mi i i na

T in de mi i la a Ta ce e lor ce Te cu nosc pre

Ti i ne

S fin te Dum ne ze e u le Sfin te ta a re

Sfi in te fă ră de moa ar te mi lu ie ște -ne pre noi

S la vă ta tă lui și Fi u lui și Sfâ ân tu lui

Duh

S i a cum și pu ru rea și în ve cii ve ci lor A

4
min Sfin te făr' de moa a a ar te mi lu ie ște -ne pre noi

S fin te Du u um ne ze e u u le e e

Sfi i i i in te e e ta a a a re Sfin te fă ăr'

de e moa a ar te mi i i lu ie e ște -ne e

e pre e e e no o o oi