Sunteți pe pagina 1din 1

Anul XXI, nr.

45 (761) 1-7 NOIEMBRIE 2010

PE URMELE MÂNTUITORULUI (XVI) Acum las Fratele Androne Auricã


lumea ºi mã atent la predania pãrinºilor
O hartã cu locurile
din jurul Ierusalimului
duc la tat[l De o deosebită importanţă pentru viaţa de credinţă este legătura
neîntreruptă cu înaintaşii. Spun aceasta nu numai Sfântul Apostol Pavel,

P D
dar şi cei care i-au urmat. În veacul al IV-lea, Sfântul Cuvios Antonie cel
entru orientarea ci- mul pe care S-a arătat Iisus ce- upă aceste făgă- Mare, înainte să plece la Domnul, înconjurat de ucenici, a lăsat acestora
titorilor, dăm aici o lor doi Apostoli după Înviere. duinţe scumpe şi un adevărat testament de credinţă: „Păziţi-vă deci pe voi curaţi şi păstraţi
hartă a locurilor din Înspre răsărit de Ierusalim, se adevărate, cu care predania Părinţilor şi, în primul rând, dreapta credinţă în Domnul nostru
Domnul şi Mântuitorul nos- Iisus Hristos, pe care aţi învăţat-o din Scriptură şi pe care v-am adus-o
tru a mângâiat inimile uce- în minte de multe ori” (Sf. Atanasie cel Mare, Viaţa Cuviosului Părinte
nicilor Săi, El le-a spus des- Antonie, PSB 16, EIBMBOR, Buc., pg. 242). În secolul al IV-lea exista
luşit, în acest singur verset, deja o Predanie, una strict legată de Părinţii Bisericii.
tot marele adevăr mântui- A fi în legătură directă cu înaintaşii, cu Părinţii, este şi un privi-
tor: legiu, dar şi o datorie. Nu poţi întreprinde nimic credibil fără a avea
suportul continuităţii. Cuvântul de învăţătură pe care fratele Androne
„Am ieşit de la Tatăl şi am Aurică l-a rostit la Sfatul Frăţesc de la Rusaliile anului 2009 este
venit în lume, acum las lumea edificator în acest sens: „Suntem aşa de datori faţă de Domnul şi
şi Mă duc la Tatăl.” Mântuitorul nostru Iisus Hristos şi faţă de cei de care S-a folosit Dom-
(In 16, 28) nul pentru ca să ne aducă şi nouă această veste bună: Părintele Iosif
Trifa, fratele Ioan Marini, fratele Traian Dorz, fratele Moise [Velescu] şi
toţi ceilalţi fraţi care nu mai sunt în mijlocul nostru... Ei sunt nu numai
Ieşise de la Tatăl, adică
pilde vrednice de urmat, ci şi vrednici de recunoştinţa noastră”.
venise din cer, ca Dumne- Atenţia fratelui Androne s-a îndreptat în special către Părintele
zeu adevărat. A venit din Iosif Trifa, cel care a luat învăţătură de la „predania Părinţilor”, de la
voia Tatălui, din dragostea cele ce Biserica a păstrat de veacuri: învăţătura cea curată şi dreaptă,
Tatălui şi ca trimis al Tată- pe care a predat-o apoi ucenicilor săi, calfele de nădejde Ioan Marini
lui, pentru Lucrarea de mân- şi Traian Dorz.
tuire a noastră. Martor la o întâlnire din 1946, fratele Androne relata că fratele
Acum Lucrarea se apro- Marini a mers la fraţii din zona Comăneştilor şi, cu o deosebită
jurul Ierusalimului. Precum arată află Iordanul, Ierihonul, Marea pia de încheiere şi vremea dragoste frăţească, dar cu deplină responsabilitate, i-a întrebat pe
harta, Betleemul cade spre sud- Moartă, Betania și alte locuri de
se apropia de împlinire. Dar, fiecare: „Frate, de când nu te-ai spovedit şi împărtăşit cu Trupul şi
vest de la Ierusalim. În partea
aceasta e și Hebronul, fosta ca- (continuare în pg. 5)
până la revederea de Mâine Sângele Domnului?”, îndemnându-i să nu se despartă de „hrana
pitală a Iudeii. Aici, nu departe Dimineaţă, în Slavă, va tre- Vieţii”. Iată grija de părinte a unui adevărat veghetor peste lucrul
de Ierusalim, e și Emausul, dru- Părintele Iosif TRIFA bui să treacă această noapte Domnului!
de patimi. Ca unul care a participat la cea de a treia zi istorică a Oastei
Patimile vor fi trecătoa- Domnului – Poiana Braşovului, 7 noiembrie 1976 –, fratele Androne a
re, deşi vor fi grele, însă sla- păstrat cu deosebit respect „predania” însuşită atunci de la fratele
va de după ele va fi veşnică. Traian Dorz, mărturisind că aceasta a fost pentru el ca o a doua
Moartea de taină Dar, pentru că întunericul
va fi atât de puternic, iar fi-
revelaţie asupra Moţiunii din 12 septembrie 1937. Iată impactul unui
adevărat transfer de adevăruri de la o generaţie la alta!

a inimii rea ucenicilor va fi atât de Fratele Traian Dorz, cel care a încredinţat multe taine fratelui
Androne, a lăsat un adevărat testament urmaşilor săi: „Slobozenia
slabă, este nevoie să li se
Adevărului te face liber pe voinţa ta, sigur pe învăţătura ta, sănătos în
Predică la Duminica a 24-a după Rusalii îmbărbăteze inima cu un
cunoaşterea ta, puternic în credinţa ta, statornic în legământul tău,
adevăr mai puternic decât cinstit în conştiinţa ta, orientat deplin în gândurile tale, ordonat şi
„N-a murit, ci doarme!” (Lc 8, 52). acela pe care îl vedeau şi stăpân în dorinţele tale, iubit şi iubitor în frăţietatea ta, mulţumit şi
îl presimţeau ucenicii. mulţumitor în toate împrejurările tale, curat şi drept faţă de toţi semenii

A
Iată acest Adevăr: tăi, adică un om după inima lui Dumnezeu...” (Traian Dorz, Calea
şa le-a spus Domnul numeşte şi înţelege prin „moarte” Hristos a fost din veşnicie
altceva decât înţelege, în general, bunului urmaş, Ed. Oastea Domnului, Sibiu, 2005, pp. 194-195).
celor care se tânguiau Una cu Tatăl, deci: Dumne-
omul, prin „moarte”. Slobod „în slujba” Adevărului, fratele Androne a ştiut să păstreze
în casa lui Iair. Cei care zeu Atotadevărat, Atotputer- echilibrul unui om duhovnicesc responsabil şi responsabilizat în
l-au auzit au râs. Ironic. „Cum nic, Atotînţelept, Atotcunos-
Care e adevărata moarte? acelaşi timp... Zâmbetul său totdeauna cald şi sincer dezarma, oricât
să doarmă? Noi am văzut-o foarte
Sf. Macarie cel Mare spune: cător. de încrâncenat putea fi cineva. Părea întru totul, mai ales în ultimele
bine pe fetiţă. E moartă. Ce
„Moartea adevărată e ascunsă El, tot ce a făcut, a făcut luni de viaţă, numai zâmbet şi lumină; lumina aceea care străbate
vorbeşte Acesta?...”, vor fi gândit
prin Voinţa şi prin Puterea de dincolo de lumi, din veşnicul tabor, făcându-l plin de viaţa care îşi
ei. Ceea ce nu înţelegeau aceştia avea rădăcinile în lumina lui Hristos.
(continuare în pg. 5) Sa, în dragostea şi în bună-
e că Cel care a spus aceste cuvinte De la fratele Moise Velescu, fratele Androne a învăţat statornicia
tatea Lui, pentru mântuirea
era... Dumnezeu, iar Dumnezeu Pr. Florin MOLDOVAN creaturilor Sale şi a creaţi- şi consecvenţa, dar şi blândeţea şi mângâierea. Formând o vred-
Din sumar unii Sale.
Tot ce trebuia făcut pen-
nică grupă de gardă cu fraţii ostaşi Costică Iacobuţă şi Gh. Precu-
pescu, toţi patru au acţionat ca o singură mână în ogorul Domnului,
• False adevăruri... / Andrei DUMITRICĂ, pg. 2 tru această mântuire era nelăsând loc nici unui fel de dubii în ceea ce priveşte drumul Oastei
Domnului în viitor.
încă de pe acum făcut.
• Familia creştină / Pr. Gr. GHEORGHE, pg. 2 Încheierea de pe Golgo- Sfântul Antonie îi îndemna pe ucenici să se păzească pe ei curaţi,
duhovniceşte, şi să păstreze predania Părinţilor... În curăţia celui care
• De pe fronturile Oastei din Republica Moldova / ta, fiind cunoscută şi accep-
tată mai dinainte de a se fi
este slobod în Adevăr şi în sinceritatea celui care este foarte atent la
cuvintele înaintaşilor l-am regăsit şi pe fratele Androne Aurică. Fie ca
Vasile CHINDEA, pg. 3 desfăşurat, era tot aşa de şi atenţia noastră să se îndrepte cu mai multă profunzime asupra
•Un strugure mare şi dulce / Ionel STANCIU, pg. 4 (continuare în pg. 6)
celor ce acest din urmă înaintaş a lăsat Frăţietăţii Oastei!

•Comemorare fr. Gh. Simion / S. PLOSCARU, pg. 4 Aurel MATEI


Traian DORZ