Sunteți pe pagina 1din 140

COLECTIVUL DE ELABORARE:

Prof. ALECU ANDA-LIGIA – director


Prof. MATEESCU CARMEN GEORGETA – director adjunct
Prof. PETROIU CARMEN – responsabil „Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii”
Prof. CUCUTEANU STELA – profesor discipline tehnice
Prof. Frăţilă Carmen – profesor Educaţie antreprenorială
VLĂDESCU FLORENTINA – secretar șef
CONSTANTINESCU CARMEN - secretar
GHEORGHE RODICA – contabil șef
BĂLEANU MARIA – informatician

PARTENERI SOCIALI:
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL DÂMBOVIŢA
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ DÂMBOVIŢA
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ DÂMBOVIŢA
CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ DÂMBOVIŢA
CUPRINS
Partea I. Contextul 4
I.1. Misiunea şi viziunea şcolii 4
I.2. Profilul şcolii 4
I.3. Analiza rezultatelor şi evoluţiilor din anul şcolar trecut 5
I.4. Priorităţi la nivel european și naţional 30
I.5. Context regional și local 34
Partea a II-a – Analiza nevoilor 42
II.1. Analiza mediului extern (Analiza profilului economic, Analiza pieţei muncii, 42
Date demografice, Cerinţele pieţei muncii şi nevoile utilizatorilor finali inclusiv ale elevilor,
informaţii relevante privind dezvoltarea ÎPT şi nevoile de competenţe pentru domeniile în
care şcoala oferă formare profesională, concluzii clare în legătură cu implicaţiile privind
viitorul ÎPT)
II.2. Analiza mediului intern 47
II.2.1. Predarea şi învăţarea 47
II.2.2. Materiale și resurse didactice 48
II.2.3. Rezultatele elevilor 51
II.2.4. Informarea, consilierea şi orientarea elevilor 66
II.2.5. Calificări şi curriculum 67
II.2.6. Resurse materiale şi umane 69
II.2.7. Parteneriat şi colaborări 75
II.3 Analiza SWOT (rezumat și matrice) 75
II. 4 Rezumatul aspectelor principale care necesită dezvoltare (priorităţi şi obiective 76
generale)
Partea a III-a –Planul operaţional 78
III.1. Obiectivele specifice şi ţintele şcolii 78
III.2. Planul operațional 2018 - 2019 80
III.3. Planul de şcolarizare 89
III.4. Planul de dezvoltare profesională a personalului 97
III.5. Planul de parteneriat al şcolii – pentru colaborarea cu întreprinderile şi cu alţi 98
factori interesaţi
Partea a IV-a – Consultare, monitorizare şi evaluare 114
IV.1. Rezumat privind modul de organizare a procesului de consultare în vederea 114
elaborării planului
IV.2. Organizarea activităţilor de monitorizare, evaluare şi actualizare a planului 114
GLOSAR

2
ANEXE 128
Anexa 1 – Populaţia judeţului şi a localităţii unde este situată şcoala
Anexa 2 – Evoluţia previzionată a absolvenţilor de clasa a VIII-a
Anexa 3 – Elevi şcolarizaţi în unitatea de învăţământ
Anexa 4 – Pierderi cohortă
Anexa 5 – Cauzele pierderilor înregistrate
Anexa 6 – Rata de promovare
Anexa 7 – Rata abandonului şcolar
Anexa 8 – Evoluţia ratei de succes
Anexa 9 – Cheltuieli publice pe elev
Anexa 10 – Nr. elevi/cadru didactic
Anexa 11 – Ponderea personalului didactic calificat in TVET
Anexa 13 – Reţele şcolare
Anexa 15 – Educaţia adulţilor
Anexa 16 – Evoluţia elevilor cuprinşi în învăţământul profesional şi tehnic

3
PARTEA I - CONTEXT
I.1. Misiunea şi viziunea şcolii
Misiunea școlii:
Liceul Tehnologic“Constantin Brâncoveanu” Târgovişte îşi propune să asigure împreună cu toţi partenerii
sociali un mediu favorabil învăţării întemeiate pe calitate, responsabilitate, toleranţă, performanţă aşa încât fiecare
să beneficieze de şanse egale şi reale pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii, să beneficieze de autonomie în
dezvoltarea carierei pentru a deveni un cetăţean activ al comunităţii europene.
Oferind o paletă largă de specializări, unitatea noastră se adresează astfel, tuturor absolvenţilor din
învăţământul gimnazial.
Viziunea şcolii:
”Elevii brâncoveni vor fi adulții societății de mâine,
iar viitorul nostru va fi modelat cu profesionalism de ei!!”

I.2. Profilul şcolii


Aşezat în partea vesticã a oraşului Târgovişte, Liceul Tehnologic,,Constantin Brâncoveanu” în anul şcolar
2016 – 2017, împlineşte 45 de ani de existenţã.
Prin poziţionarea şcolii noastre (în apropiere de autogară şi gară) într-o zonă accesibilă mijloacelor de
transport din tot judeţul, pot opta pentru serviciile educative furnizate de noi absolvenţii de gimnaziu din şcolile
din mediul rural şi din municipiul Târgovişte .
Unitatea noastră şcolară a fost înfiinţată în anul 1972.
Între anii 1972 – 1975 a funcţionat ca şcoală profesională pregătind specialişti pentru Combinatul de
Oţeluri Speciale şi INOX – Târgovişte, în domeniile: electric, mecanic, metalurgic, numindu-se Şcoala
profesională - Uzina de Oţeluri Aliate Târgovişte.
Între anii 1975 – 1977 unitatea noastră şi-a diversificat formele de învăţământ (cursuri de calificare,
şcoală profesională, şcoală de maiştri, liceu curs zi şi seral, şcoală postliceală) transformându-se în liceu industrial
sub denumirea Liceul Metalurgic Târgovişte.
Între anii 1977 – 1979 a funcţionat sub denumirea de Liceul Industrial Nr.4 Târgovişte, iar în perioada
1979 – 1982 s-a numit Liceul Tehnologic al Combinatului de Oţeluri Speciale Târgovişte.
Între anii 1982 – 1992 a purtat denumirea de Liceul Industrial nr.4 Târgovişte.
După anul 2012, unitatea noastră îşi dobândeşte o nouă identitate, numindu-se Liceul Tehnologic
,,Constantin Brâncoveanu” Târgovişte.
În prezent, domeniile de pregătire existente în unitatea noastră școlară sunt diversificate, adaptate după
cerințele pieței muncii, în sensul că se păstrează în opțiunile elevilor, respectiv - Domeniul mecanic, Domeniul
electric, Domeniul Resurse naturale și protecția mediului, Domeniul Producție Media, dar și filieră vocațională –
profil sportiv, iar cu frecvență redusă există specializarea Științe sociale, filiera teoretică.
Învăţământul profesional (mecanic-auto) este reluat din 2014 în școala noastră. Memoria colectivă a
judeţului nostru mai păstrează încă ideea că instituția noastră de învățământ era principalul furnizor de forţă de
muncă pentru Combinatul de Oţeluri Speciale şi pentru INOX TÂRGOVIŞTE, în prezent pentru S.C.
ERDEMIR S.A.
A devenit o tradiţie a şcolii noastre să militeze pentru un mediu curat şi sănătos. Astfel în acest an şcolar,
Simpozionul judeţean numit „Factorii de mediu şi sănătatea”, a ajuns la a XVIII-a ediţie. Și revista școlii,
LABIRINT, ISSN 2286-1785, ISSN-L 2286-1785, este o revistă cu tradiție, cunoscută la nivel județean, calificată
de trei ori la etapa națională de teviste școlare.

Oferta educaţională
Oferta noastră educaţională ţine seama de opţiunile strategice ale învăţământului românesc şi de contextul
european.
Faptul că fondurile externe sunt dirijate în primul rând spre învăţământul profesional şi tehnic ne-a
determinat să optăm pentru acest tip de învăţământ. În unitatea noastră există și câteva clase de filieră teoretică,
științe sociale la învățământ cu frecvență redusă. Pentru că eram deficitari în ceea ce priveşte dotarea atelierelor şi
a laboratoarelor tehnologice, am elaborat un proiect prin care am reuşit să câştigăm un program de finanţare Phare
TVET 2004-2006.

4
Țintele (scopurile) strategice şi planurile opreraţionale ale unităţii noastre vor fi centrate pe specificul
învăţământului TVET, în scopul creşterii şanselor absolvenţilor de integrare socio-profesională, dar nu se vor
neglija celelalte specializări.
Pentru oferta educaţională a şcolii s-a ţinut cont de studiile făcute de specialiştii AJOFM Dâmboviţa, cât
şi de previziunile din PLAI 2018 – 2025. Concluzia a fost că cele mai solicitate domenii (prioritare) de pe piaţa
forţei de muncă în judeţul nostru în ultimii ani extrase din ofertele agenţilor economici sunt:
 Electric- Tehnician în instalații electrice;
 Electronică automatizări-Tehnician operator tehnică de calcul, Tehnician în automatizări;
 Mecanic - specializările Mecanic-auto, Tehnician mecatronist, Tehnician întreținere și reparații ;
 Resurse naturale şi protecţia mediului-Tehnician ecolog și protecția calității mediului,;
 Producție media - Tehnician multimedia și Tehnician procesare text-imagine .
În plus, au devenit tot mai solicitate de către elevi:
 filiera vocațională, profil sportiv, handbal – Instructor sportiv,
 filiera teoretică - Specializarea Științe sociale solicitată la clasele cu frecvență redusă.
Din anul şcolar 2015 – 2016 unitatea şcolară a introdus în oferta educaţională o clasă în domeniul de
pregătire de bază „Producţie media”, cu posibilitate de calificare profesională în ciclul superior al liceul (nivel 4)
„Tehnician multimedia”, respectiv „Tehnician operator procesare text – imagine” (codul calificării: Ordinul
nr. 3331/ 25.02.2010, Anexa 5), motivaţia fiind dinamica domeniului şi numărul mare de agenţi economici de pe
plan local şi naţional. În acest sens conducerea şcolii a aplicat procedura de introducere în planul de şcolarizare a
acestei calificări și a elaborat documentaţia necesară în vederea autorizării provizorii. În urma monitorizării
ARACIP unității școlare i s-a acordat autorizarea provizorie de funcționare pentru domeniul de pregătire de bază
”Producție media”, prin OMEN nr. 4567 din 10.09.2014.

I.3. Analiza rezultatelor şi evoluţiilor din anul şcolar trecut


1.3.a. Dezvoltarea bazei materiale
Şcoala beneficiază de trei corpuri de clădire cu:
 22 săli de clasă şi cabinete;
 12 cabinete și laboratoare (geografie – 1, limba și literatura română – 1, fizică – 1, chimie – 1,
biologie – 1, electrotehnică – 2, electronică automatizări – 1, informatică – 2, producțe media – 1,
mecanică – 1);
 5 ateliere de instruire practică (electrotehnică – 1, electronică – 1, mecanică – 3);
 1 bibliotecă cu 12.475 volume şi sală de lectură;
 o sală de sport;
 un teren de sport.

În anul şcolar 2012 – 2013 s-au parchetat încă patru săli de clasă, au fost schimbate uşile de la şase săli de
clasă cu uşi metalice, s-a făcut igienizarea şcolii prin zugrăvirea şi vopsirea sălilor de clasă, a cancelariei şi a
holurilor, s-a amenajat o a doua cancelarie pentru personalul şcolii, s-a înlocuit mobilierul şcolar în unele săli
de clasă, s-au achiziţionat cărţi şi manuale şcolare la biblioteca şcolii.
În anul şcolar 2013 – 2014 s-a parchetat încă o sală de clasă, au fost schimbate uşile de la două săli de clasă
cu uși metalice, s-a făcut igienizarea şcolii prin zugrăvire și vopsire, s-au făcut reparații curente în sălile de
clasă, s-au achiziţionat cărţi şi manuale şcolare la biblioteca şcolii, s-a amenajat și dotat un laborator
multimedia, s-au înlocuit robineții de la instalația de încălzire tur – retur în subsolul școlii, s-au izolat
condustele de agent termic, s-a înlocuit ușa de la cancelarie cu ușă PVC, s-a lăcuit parchetul din cancelarie,
s-au efectuat lucrări de igienizare la anexa sălii de sport, s-au înlocuit ușile de la biblioiteca școlii cu uși
PVC, s-a înlocuit ușa de la anexa de Limbi moderne cu ușă PVC, s-a zugrăvit, lustruit parchetul și s-a
înlocuit mobilierul în biroul directorului, s-au montat trei centrale termice cu sprijinul Primăriei Târgoviște.
În luna iunie 2014, prin proiectul POSDRU/154/1.1/G/137341, Calitate în educație prin servicii
educaționale moderne și oferte de studii adaptate la piața muncii, s-au achiziționat următoarele materiale
didactice pentru cabinetul Multimedia: 1 aparat foto Nikon, 5 reportofoane, 1 sistem de amplificare, 2
microfoane vocale, 1 scaner și 2 imprimante multifuncționale Samsung. Achizițiile au fost finanțate prin
proiectul ”Calitate în educație prin servicii moderne și oferte de studiu adaptate la cerințele pieței”. În luna
august 2014 s-a demarat achiziția a doua de materiale didactice pentru dotarea cabinetului Multimedia.
Materialele au fost recepționate în luna septembrie 2014. S-au mai achiziționat din finanțare europeană: 17
tablete, 1 sistem audio, 12 Flash Drive,1 roll-up, 1 televizor, 10 laptopuri, 2 camere foto, 1 laptop Lenovo.
În anul școlar 2014 – 2015 au fost inițiate și realizate următoarele lucrări: înlocuirea tuturor caloriferelor
vechi din școală, atragerea de finanțare extrabugetară: vopsirea pardoselii sălii de sport de la partenerul
economic ERDEMIR ROMÂNIA SA, dotarea cu mobilier, covoare, jaluzele – intrare în școală prin transfer
5
de la Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, ignifugarea supreafețelor de susținere a podului școlii, lucrări
de igienizare, zugrăvire și înlocuire a geamurilor sălii de sport.
În anul școlar 2015 – 2016 școala a făcut demersuri pentru reabilitarea termică a clădirilor, în parteneriat cu
Primăria Târgoviște, proiect care a obținut eligibilitatea și care urmează a fi pus în aplicare în 2017.
1.3.b. Dezvoltarea resurselor umane
În anul școlar 2012 – 2013, școala a dispus de:
 61 cadre didactice, dintre care 41 profesori, 11 ingineri și 5 maiștri instructori;
 10 personal didactic auxiliar;
 16 personal administrativ;
 875 elevi.
În anul școlar 2013 – 2014, școala a dispus de:
 57 cadre didactice, dintre care 41 profesori, 11 ingineri și 5 maiștri instructori;
 9 personal didactic auxiliar;
 16 personal administrativ;
 805 elevi.
În anul școlar 2014 – 2015, școala a dispus de:
 55 cadre didactice, dintre care 41 profesori, 11 ingineri și 3 maiștri instructori;
 9 personal didactic auxiliar;
 16 personal administrativ;
 784 elevi.
În anul școlar 2015 – 2016, școala a dispus de:
 49 cadre didactice, dintre care 32 profesori, 11 ingineri și 6 maiștri instructori;
 10 personal didactic auxiliar;
 14 personal administrativ;
 714 elevi.
În anul școlar 2016 – 2017, școala dispune de:
 49 cadre didactice, dintre care 35 profesori, 10 ingineri și 4 maiștri instructori;
 9 personal didactic auxiliar;
 14 personal administrativ;
 679 elevi.
În anul școlar 2017 – 2018, școala dispune de:
 46 cadre didactice, dintre care 31 profesori, 9 ingineri și 6 maiștri instructori;
 10 personal didactic auxiliar;
 13 personal administrativ;
 642 elevi.
În anul școlar 2018 – 2019, școala dispune de:
 45 cadre didactice, dintre care 33 profesori, 10 ingineri și 3 maiștri instructori;
 9 personal didactic auxiliar;
 13 personal administrativ;
 650 elevi.

Profesorii şcolii sunt preocupaţi de formarea lor profesională, corpul profesoral fiind format:
- în anul școlar 2012 – 2013, din:
 41 profesori, ingineri şi maiştri titulari;
 4 profesori detaşaţi;
 16 profesori şi ingineri suplinitori calificaţi;
- în anul școlar 2013 – 2014, din:
 38 profesori, ingineri şi maiştri titulari;
 2 profesori detaşaţi;
 16 profesori şi ingineri suplinitori calificaţi;
 1 profesor suplinitor necalificat.
- În anul școlar 2014 – 2015, din:
 33 profesori, ingineri şi maiştri titulari;
 2 profesori detaşaţi;
 20 profesori şi ingineri suplinitori calificaţi.
- În anul școlar 2015 – 2016, din:
 33 profesori, ingineri şi maiştri titulari;
 8 profesori detaşaţi;

6
 8 profesori şi ingineri suplinitori calificaţi.
- În anul școlar 2016 – 2017, din:
 39 profesori, ingineri şi maiştri titulari;
 1 profesori detaşaţi;
 9 profesori şi ingineri suplinitori calificaţi
- În anul școlar 2017 – 2018, din:
 36 profesori, ingineri şi maiştri titulari;
 2 profesori detaşaţi;
 8 profesori şi ingineri suplinitori calificaţi
- În anul școlar 2018 – 2019, din:
 31 profesori, ingineri şi maiştri titulari;
 2 profesori detaşaţi;
 12 profesori şi ingineri suplinitori calificaţi

Distribuţia cadrelor didactice se prezintă astfel:

Dintre aceştia:
 4 profesori cu doctorat;
 29 profesori cu gradul didactic I;
 8 profesori cu gradul didactic II ;
 4 profesori cu definitivat;
 0 profesori debutanți;
 1 necalificați.

INSPECȚII DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2012-2013


Nr. NUMELE ȘI PRENUMELE CADRULUI
DATA FELUL INSPECȚIEI
crt. DIDACTIC INSPECTAT
1. 9.10.2012 Inspecție curentă pentru acordarea gradului I DOBĂ I. AMALIA OANA
2. 22.11.2012 Inspecție curentă pentru acordarea gradului II CROITORU R. LIZICA
3. 22.11.2012 Inspecție curentă pentru acordarea gradului II EFTIMIE A. CRISTINA - MIHAELA
4. 03.12.2012 Inspecție specială pentru acordarea gradului I MIRICĂ MARIA
5. 12.12.2012 Inspecție curentă pentru acordarea gradului I MIHĂESCU MARIANA
6. 5-6.12.2012 Inspecție curentă pentru acordarea gradului I MARIN SORIN GABRIEL
7. 6.12.2012 Inspecție curentă pentru acordarea gradului II TUDORACHE FLORENTINA NICOLETA
8, 21.02.2013 Inspecție la clasă în vederea definitivării în învățământ NECȘOIU ANDRA
9. 05.03.2013 Preinspecție în vederea înscrierii la gradul didactic I STOICA (MATEESCU) G. GEORGETA CARMEN
10. 06.03.2013 Inspecție specială la clasă pentru examenul național de ROȘOIU ANIȚA GEORGETA
definitivare în învățământ
11. 06.03.2013 Inspecție curentă pentru acordarea gradului I MARIN N. MIRELA

7
12. 21.03.2013 Inspecție curentă pentru acordarea gradului I TUHUȚ ( CUCUTEANU) ELENA STELA
13. 22.05.2013 Inspecție specială la clasă pentru examenul național de ROȘOIU ANIȚA GEORGETA
definitivare în învățământ
14. 23.05.2013 Inspecție la clasă în vederea definitivării în învățământ NECȘOIU ANDRA
15. 27.05.2013 Inspecție specială pentru acordarea gradului II DOGARU ( IANCU) MIHAELA GABRIELA

INSPECȚII DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2013-2014


Nr. NUMELE ȘI PRENUMELE CADRULUI
DATA FELUL INSPECȚIEI
crt. DIDACTIC INSPECTAT
1. 14.11.2013 Inspecție specială pentru acordarea gradului I TUHUȚ ( CUCUTEANU) ELENA STELA
2. 16.01.2014 Inspecție curentă pentru acordarea gradului I ION (VOICU) C. CĂTĂLINA RALUCA
3. 25.02.2014 Inspecție specială pentru acordarea gradului II DOGARU ( IANCU) MIHAELA GABRIELA
4. 27.02.2014 Inspecție la clasă încheiat la definitivarea în învățământ – LIA ALEXANDRA
inspecție specială I
5. 28.02.2014 Inspecție la clasă încheiată la definitivarea în învățământ – NECȘOIU ANDRA
inspecție specială I
6. 13.03.2014 Inspecție curentă pentru acordarea gradului II MARIN CONSTANTIN CRISTIAN
7. 14.03.2014 Inspecție curentă pentru acordarea gradului II CROITORU R. LIZICA
8. 20.03.2014 Inspecție curentă pentru acordarea gradului I PRIOTEASA( ALECU) ANDA LIGIA
9. 20.03.2014 Inspecție curentă pentru acordarea gradului I DINU (PERTEA) CRISTINA ADRIANA
10, 21.03.2014 Inspecție în vederea definitivării în învățământ- inspecție NECȘOIU ANDRA
specială 2
11. 25.03.2014 Inspecție în vederea definitivării în învățământ- inspecție LIA ALEXANDRA
specială 2
12. 25.03.2014 Inspecție la clasă PRODAN SEBASTIAN
13. 27.03.2014 Inspecție specială pentru acordarea gradului I MARIN SORIN GABRIEL
14. 27.03.2014 Inspecție specială pentru acordarea gradului I NEGUȚ (MARIN) N. MIRELA
15. 28.03.2014 Inspecție specială pentru acordarea gradului I DAN( MIHĂESCU) MARIANA
16. 03.04.2014 Inspecție curentă pentru acordarea gradului I STOICA (MATEESCU) G. GEORGETA CARMEN
17. 13.05.2014 Inspecție curentă pentru acordarea gradului II PAȘOL MIRUNA
18. 14.05.2014 Inspecție specială pentru acordarea gradului I DUMITRESCU (DOBĂ) I. AMALIA OANA
19. 22.05.2014 Inspecție la clasă PRODAN SEBASTIAN

INSPECȚII DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2014-2015


Nr. NUMELE ȘI PRENUMELE CADRULUI
DATA FELUL INSPECȚIEI
crt. DIDACTIC INSPECTAT
1. 28.XI.2014 Inspecție specială pentru acordarea gradului II CROITORU R. LIZICA
2. 16.I.2015 Inspecție în vederea dobândirii definitivării I CRISTEA DUMITRU
3. 21.I.2015 Inspecție specială pentru acordarea gradului I PERTEA CRISTINA ADRIANA
4. 21.I.2015 Inspecție specială pentru acordarea gradului I ALECU ANDA-LIGIA
5. 23.I.2015 Inspecție în vederea dobândirii definitivării I LIA ALEXANDRA
6. 19.II.2015 Inspecție curentă pentru acordarea gradului II RUJA (MANOLE) GABRIELA RALUCA
7. 20.II.2015 Inspecție specială pentru acordarea gradului I DOBĂ AMALIA OANA
8. 09.III.2015 Inspecție în vederea dobândirii definitivării I BRÎNZARU C. MARIA ARABELA
9. 11.III.2015 Inspecție în vederea dobândirii definitivării II LIA ALEXANDRA
10. 26.III.2015 Inspecție curentă pentru acordarea gradului I IANCU I. MIHAELA GABRIELA
11. 24.IV.2015 Inspecție curentă pentru acordarea gradului I FIRESCU ANA MARIA
12. 04.V.2015 Inspecție în vederea dobândirii definitivării II BRÎNZARU C. MARIA ARABELA
13. 05.V.2015 Inspecție curentă pentru acordarea gradului II MARIN G. CONSTANTIN CRISTIAN
14. 08.V.2015 Inspecție curentă pentru acordarea gradului I BUCĂȚEA CREMONA LOREDANA
15. 19.V.2015 Inspecție în vederea dobândirii definitivării I CRISTEA DUMITRU
În cursul anului şcolar 2015 – 2016 profesorii şcolii au participat la cursuri de formare profesională
acreditate şi neacreditate organizate prin CCD. Au fost înscrişi la grade didactice 11 profesori şi ingineri (pentru
gradul I – 3 cadre didactice, pentru gradul II – 6 cadre didactice, iar pentru definitivat – 2 cadre didactice).

INSPECȚII DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2015-2016


Nr. NUMELE ȘI PRENUMELE CADRULUI
DATA FELUL INSPECȚIEI
crt. DIDACTIC INSPECTAT
1. 22.09.2015 Inspecție curentă în vederea acordării gradului didactic I CRISTEA DUMITRU
2. 27.01.2016 Inspecție specială pentru acordarea gradului didactic I STOICA (MATEESCU) GEORGETA CARMEN
3. 19.02.2016 Inspecție curentă I pentru acordarea gradului didactic II NECȘOIU ANDRA
4. 24.02.2016 Inspecție curentă pentru acordarea gradului didactic I CROITORU R. LIZICA
5. 29.02.2016 Inspecție specială I în vederea dobândirii definitivării BUCUR IULIANA MARIA
6. 8.03.2016 Inspecție curentă II pentru acordarea gradului didactic II RUJA (MANOLE) GABRIELA RALUCA
7. 17.03.2016 Inspecție curentă pentru acordarea gradului didactic II ROȘOIU ANIȚA GEORGETA
8. 9.05.2016 Inspecție specială II în vederea dobândirii definitivării BUCUR IULIANA MARIA
9. 25.05.2016 Inspecție curentă I pentru acordarea gradului didactic II EIUB CARMEN IZABELA

8
10. 30.05.2016 Inspecție specială pentru acordarea gradului didactic II MARIN CONSTANTIN CRISTIAN
11. 30.05.2016 Inspecție curentă pentru acordarea gradului didactic II PRODAN SEBASTIAN
În cursul anului şcolar 2016 – 2017 profesorii şcolii au participat la cursuri de formare profesională
acreditate şi neacreditate organizate prin CCD. Au fost înscrişi la grade didactice 7 profesori şi ingineri (pentru
gradul I – 3 cadre didactice, pentru gradul II – 4 cadre didactice).

INSPECȚII DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2016-2017


Nr. NUMELE ȘI PRENUMELE CADRULUI
DATA FELUL INSPECȚIEI
crt. DIDACTIC INSPECTAT
1. 18.10.2016 Inspecție curentă pentru acordarea gradului I MARIN G. CONSTANTIN CRISTIAN
2. 28.11.2016 Inspecție specială pentru acordarea gradului I CRISTEA DUMITRU NICULAIE
3. 02.03.2017 Inspecție curentă pentru acordarea gradului II EIUB CARMEN IZABELA
4. 06.03.2017 Inspecție curentă pentru acordarea gradului II NECȘOIU M. ANDRA
5. 09.03.2017 Inspecție curentă pentru acordarea gradului II ROȘOIU I. ANIȚA GEORGETA
6. 22.03.2017 Inspecție curentă pentru acordarea gradului I IANCU I. MIHAELA GABRIELA
7. 24.05.2017 Inspecție curentă pentru acordarea gradului II PRODAN SEBASTIAN
În cursul anului şcolar 2017 – 2018 profesorii şcolii au participat la cursuri de formare profesională
acreditate şi neacreditate organizate prin CCD. Au fost înscrişi la grade didactice 9 profesori şi ingineri (pentru
gradul I – 3 cadre didactice, pentru gradul II – 6 cadre didactice).

INSPECȚII DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-2018


Nr. NUMELE ȘI PRENUMELE CADRULUI
DATA FELUL INSPECȚIEI
crt. DIDACTIC INSPECTAT
1. 27.11.2017 Inspecție curentă pentru acordarea gradului I CROITORU LIZICA
2. 7.12.2017 Inspecție specială pentru acordarea gradului II ROȘOIU I. ANIȚA GEORGETA
3. 14.12.2017 Inspecție specială pentru acordarea gradului II RADU ANDRA
4. 16.01.2018 Inspecție specială pentru acordarea gradului II PRODAN SEBASTIAN
5. 27.02.2018 Inspecție specială pentru acordarea gradului II EIUB CARMEN IZABELA
6. 27.03.208 Inspecție curentă pentru acordarea gradului II MOGOŞ MARIA CRINA
7. 30.03.208 Inspecție specială pentru acordarea gradului I IANCU I. MIHAELA GABRIELA
8. 25.04.2018 Inspecție curentă pentru acordarea gradului II DINU ANCA
9. 22.05.2018 Inspecție curentă pentru acordarea gradului I MARIN CONSTANTIN CRISTIAN

CADRELE DIDACTICE CARE AU STATUTUL DE METODIȘTI/ FORMATORI/ EXPERȚI ÎN


MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
-în anul școlar 2015-2016
NR. NUMELE ȘI
SPECIALITATEA METODIST FORMATOR EXPERT
CRT. PRENUMELE
1. Alecu Anda Ligia Lb. Română X X X
2. Bucăloiu ionela Geografie X X X
3. Cucuteanu Stela Disc. Tehn. - Mecanică X
4. Dobă Oana Ed. Fizică și Sport X
5. Cristea Dumitru Ed. Fizică și Sport X
6. Duroi Alice Biologie X
7. Ion Gabriela Chimie X X X
8. Marin Sorin Ed. Fizică și Sport X X
9. Mateescu Carmen Disc. Tehn. - Mecanică X X X
10. Mihăescu Mariana Geografie X X X
11. Mirică Mariana Lb. engleză X X X
12. Pavel Florentina Fizică X X X
13. Pertea Cristina Lb. Română X X X
14. Petroiu Carmen Disc. Tehn. - Mecanică X X X
15. Preda Luminița Matematică X X
16. Ruja Raluca Lb. Română X
17. Stanca Adriana Matematică X X X
18. Stoica Violeta Religie X
19. Tulpac Claudia Informatică X
20. Voiculescu Mihaela Fizică X X X
TOTAL 12 20 12

9
-în anul școlar 2016-2017
NR. NUMELE ȘI
SPECIALITATEA METODIST FORMATOR EXPERT
CRT. PRENUMELE
1. Alecu Anda Ligia Lb. Română X X X
2. Cucuteanu Stela Mecanică X X
3. Dobă Oana Ed. Fizică și Sport X
4. Cristea Dumitru Ed. Fizică și Sport X
5. Duroi Alice Biologie X
6. Ion Gabriela Chimie X X
7. Marin Sorin Ed. Fizică și Sport X X X
8. Mateescu Carmen Mecanică - X X
9. Mihăescu Mariana Geografie X X X
10. Mirică Mariana Lb. engleză X X X
11. Pavel Florentina Fizică X X
12. Pertea Cristina Lb. Română X X X
13. Petroiu Carmen Mecanică X X X
14. Preda Luminița Matematică X X
15. Stanca Adriana Matematică X X X
16. Stoica Violeta Religie X
17. Tulpac Claudia Informatică X
18. Voiculescu Mihaela Fizică X X X
TOTAL 9 18 12

- în anul școlar 2017-2018


NR. NUMELE ȘI
SPECIALITATEA METODIST FORMATOR EXPERT
CRT. PRENUMELE
1. Alecu Anda Ligia Lb. Română X X X
2. Cucuteanu Stela Mecanică X X
3. Dobă Oana Ed. Fizică și Sport X
4. Cristea Dumitru Ed. Fizică și Sport X
5. Duroi Alice Biologie X
6. Marin Sorin Ed. Fizică și Sport X X X
7. Mateescu Carmen Mecanică - X X
8. Mihăescu Mariana Geografie X X X
9. Mirică Mariana Lb. engleză X X X
10. Pavel Florentina Fizică X X
11. Pertea Cristina Lb. Română X X X
12. Petroiu Carmen Mecanică X X X
13. Preda Luminița Matematică X X
14. Stanca Adriana Matematică X X X
15. Stoica Violeta Religie X
16. Tulpac Claudia Informatică X
TOTAL 8 16 10

- în anul școlar 2018-2019


NR. NUMELE ȘI
SPECIALITATEA METODIST FORMATOR EXPERT
CRT. PRENUMELE
1. Alecu Anda Ligia Lb. Română X X X
2. Pertea Cristina Lb. Română X X X
3. Cucuteanu Stela Mecanică X X
4. Dobă Oana Ed. Fizică și Sport X
5. Cristea Dumitru Ed. Fizică și Sport X
6. Ion Gabriela Chimie X X
7. Marin Sorin Ed. Fizică și Sport X X X
8. Mateescu Carmen Mecanică - X X
9. Mihăescu Mariana Geografie X X X
10. Mirică Mariana Lb. engleză X X X
10
11. Pavel Florentina Fizică X X
12. Pertea Cristina Lb. Română X X X
13. Petroiu Carmen Mecanică X X X
14. Preda Luminița Matematică X X
15. Stanca Adriana Matematică X X X
16. Stoica Violeta Religie X
17. Tulpac Claudia Informatică X
TOTAL 9 18 12

În anul școlar 2017 – 2018, din rândul cadrelor didactice am avut:


 1 expert în corpul de control al M.E.N.
 3 experţi ARACIP;
 9 metodişti la disciplinele: lb. română – 2, lb. engleză – 1, matematică – 2, fizică – 2, chimie – 1,
biologie – 1, religie – 1, geografie – 1, ed. fizică și sport – 3, informatică – 1, discipline tehnice
specialitate (Mecanică) – 3;
 18 formatori (lb. română – 3, lb. engleză – 1, matematică – 2, fizică – 2, chimie – 1, geografie – 2,
biologie – 1, religie – 1, ed. fizică și sport – 3, informatică – 1, discipline tehnice specialitate
(Mecanică) – 3, consiliere şi orientare şi problematica reformei, accesul la educaţie al grupurilor
defavorizate, evaluare competenţe, PAS, evaluare de competențe profesionale, asigurarea calităţii)
 4 autori de manuale
 12 profesori în Corpul Naţional al experţilor în management educaţional.

De asemenea în rândul cadrelor didactice, am avut în anul școlar 2018-2019:


 2 experţi ARACIP;
 9 metodişti la disciplinele: lb. română – 2, lb. engleză – 1, matematică – 1, geografie – 1, ed. fizică și
sport – 1, discipline tehnice specialitate (Mecanică) – 2, informatică – 1;
 17 formatori (lb. română – 3, lb. engleză – 1, matematică – 2, fizică – 1, chimie – 1, geografie – 1,
religie – 1, ed. fizică și sport – 1, discipline tehnice specialitate (Mecanică) – 3, consiliere şi orientare
şi problematica reformei, accesul la educaţie al grupurilor defavorizate, evaluare competenţe, PAS,
evaluare de competențe profesionale, asigurarea calităţii)
 4 autori de manuale
 12 profesori în Corpul Naţional al experţilor în management educaţional.

Unitatea noastră școlară este liceu tehnologic, având nevoi specifice unei instituții de acest tip.
Nevoile unității noastre școlare sunt axate pe următoarele direcții principale:
 îmbunătățirea activității manageriale a personalului cu funcții de decizie în școală și a responsabililor de
comisii metodice și comisii de lucru;
 pregătirea elevilor pentru a crește procentul de promovabilitate la examenele naționale cu cel puțin 5%
față de anul/anii anteriori
 prevenirea abandonului școlar, respectiv continuarea studiilor în ciclul superior al liceului în vederea
inserției pe piața muncii
 alinierea politicilor educaționale ale școlii la nivelul exigențelor politicilor educaționale europene. La
nivelul instituției noastre de învățământ, se identifica, așadar, următoarele nevoi:
- îmbunătățirea competențelor de îndrumare, coordonare și organizare a activității educaționale realizate în școală,
perfecționarea continuă a managerilor școlii, a responsabililor de comisii metodice și comisii de lucru, în vederea
asigurării premizelor creșterii calității în toate departamentele unității școlare (administrativ, educațional,
auxiliar), prin elaborarea și aplicarea unui plan managerial de calitate, axat pe nevoile reale ale școlii, impuse de
necesitățile educaționale ale elevilor;
-identificarea de noi soluții pentru prevenirea abandonului școlar precum: organizarea de acțiuni caritabile,
consiliere, sprijin prin consiliere, implicarea elevilor cu risc crescut de abandon în activități
extrașcolare/extracurriculare, în viața școlii considerată de mulți dintre ei o a doua familie.
- dezvoltarea profesională a cadrelor didactice în scopul realizării unor activități de predare - învățare - evaluare,
la un nivel de calitate similar cu al școlilor europene, prin eficientizarea actului didactic, în scopul creșterii ratei
de promovabilitate a elevilor la disciplinele de curs, la examenul de bacalaureat și la examenul de certificare a
calificării profesionale;
- cunoașterea altor sisteme de învățământ, a altor culturi organizaționale din domeniul învățământului, în scopul
preluării exemplelor de bune practici, a metodelor și procedurilor utilizate și facilitării în vederea alinierii

11
politicilor educaționale ale școlii la nivelul exigențelor europene prin participarea la mobilități în proiecte
internaționale;
- dezvoltarea abilităţilor de relaţionare şi comunicare profesională şi interculturală, a competențelor de
comunicare într-o limbă internațională, pentru personalul școlii;
- dezvoltarea competențelor necesare adaptării curriculumului de dezvoltare locală, la situația actuală a pieței
muncii, la nivelul județului Dâmbovița;
- stabilirea legăturii cu personalul implicat în activitatea didactică din alte țări, în vederea realizării unor
parteneriate ulterioare.
O parte din aceste nevoi identificate la nivelul unității noastre școlare pot fi soluționate prin programe și
proiecte naționale și internaționale, iar oportunități în acest sens sunt reprezentate de ERASMUS + și de ROSE.

1.3.c. Proiecte, parteneriate şi activităţi de cooperare europeană


În anul şcolar 2009-2010 au participat la cursuri de formare Comenius – 1, doamnele profesoare
Voiculescu Mihaela şi Manole Elena şi au obtinut burse doamnele prof. Duroi Alice şi Tinculescu Ana Maria.
În perioada 2006 - 2009, în școala noastră s-a derulat proiectul multilateral ,,Învățarea cetățeniei în școală,
pentru viață", finanțat prin Programul de Învățare pe tot Parcursul Vieții (Programul Sectorial Comenius), care a
avut drept parteneri instituții similare cu instituția noastră din Portugalia, Franța, Suedia, Olanda. Proiectul s-a
derulat în concordanță cu obiectivele propuse și a fost foarte bine primit în rândul tuturor partenerilor.
Începând din anul școlar 2013 – 2014, actualele proiecte de mobilitate, ERASMUS PLUS, oferă școlilor
posibilitatea de elaborarea a unor proiecte care să rezolve unele dintre nevoile acestora. Politica școlii își propune
pe viitor, să dezvolte acest domeniu. Se intenționează ca un număr cât mai mare de cadre didactice să se implice
în realizarea unor proiecte europene, pentru activități de formare și parteneriate interșcolare internaționale.
În ultimii ani, o parte din personalul școlii a participat la câteva formări naționale, insuficiente pentru
rezolvarea nevoilor identificate: cursuri de Managementul calității, cursuri organizate de Agenția Română pentru
Asigurarea Calității în Învățămâtul Preuniversitar. De aceea, se impune formarea personalului școlii, la nivel
european. În acest sens, la nivelul școlii s-a constituit o echipă de proiect, care a elaborat un proiect de mobilitate
școlară ERASMUS PLUS. În urma evaluării, proiectul a obținut 75 de puncte, dar din păcate nu a obținut
finanțarea, din cauza fondurilor insuficiente. Aplicarea proiectului constituie, însă, o experiență pozitivă, care
trebuie fructificată.
În anii şcolari 2011 – 2012 şi 2012 – 2013 şcoala noastră a fost centru de resurse pe domeniul Electric şi
electromecanică, în proiectul POSDRU „Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele
parteneriale”. Tot în acestă perioadă un cadru didactic din şcoala noastră, d-na prof. Petroiu Carmen, a fost
selectată ca expert pe termen scurt în cadrul proiectului POSDRU „Curriculum revizuit în ÎPT”, în cadrul căriua a
participat la analiza SPP-urilor, corelarea calificări ÎPT – COR, elaborarea de noi SPP-uri şi curriculumuri.
În anul şcolar 2012 – 2013, s-au derulat activităţi în cadrul Proiectului POSDRU „Paşii FPI”. În același
an școala a fost reprezentată la Conferinţa Naţională a Proiectului POSDRU „Pas cu pas spre viaţa activă”.
În anul școlar 2013 – 2014 școala a fost cuprinsă în proiectul ”Calitate în educație prin servicii moderne și
oferte de studiu adaptate la cerințele pieței”, proiect prin care școala beneficiază de amenajarea și dotarea unui
cabinet Multimedia. Tot în anul școlar 2013 – 2014 unitatea școlară a derulat, în parteneriat cu Radio Minisat,
proiectul ”Liceenii la radio”, pentru popularizarea ofertei educaționale a școlii. În anul școlar 2013 – 2014, o
echipă de cadre didactice a elaborat un proiect de mobilitate școlară ERASMUS PLUS, evaluat la 75 de puncte,
dar care însă, nu a primit finanțarea din cauza fondurilor insuficiente. În anul școlar 2014 – 2015, s- a elaborat un
alt proiect de mobilitate școlară ERASMUS PLUS, evaluat la 70 de puncte, dar care însă, nu a primit finanțarea
din cauza fondurilor insuficiente.
În anii școlari 2014 – 2015, 2015 - 2016 unitatea școlară a derulat (05.05.2014 – 4.11.2015)
următoarele proiecte POS DRU:
1. Proiectul POSDRU/154/1.1/G/137341 cu titlul Calitate în educație prin servicii educaționale moderne și
oferte de studii adaptate la piața muncii , proiect finanțat prin programul Fondul Social European – Programul
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 1 Educația și formarea profesională în
sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere, Domeniul Major de Intervenție 1.1.
Acces la educație și formare profesională inițială de calitate derulat în perioada 05 mai 2014-04 noiembrie
2015, are o valoare estimată a cheltuielilor eligibile angajate de unitatea noastră școlară pe perioada proiectului
este de 209269.9 lei. În cadrul acestui proiect au fost realizate achiziții: Sistem producție multimedia pentru
crearea unei clase cu specializare Tehnician multimedia/Tehnician operator procesare text-imagine, dotări
(laptopuri, tablete, reportofoane, sistem audio, imprimante, scanner etc) pentru crearea unui Centru de informare
și consiliere profesională pentru elevi, părinți/tutori. Grupul țintă este format din 150 de beneficiari dintre care:
110 elevi, 30 cadre didactice (mebrii ai Consiliului de Administrație, membrii CEAC, consilieri școlari), 10
părinți/tutori. Achiziţia a doua a avut o valoare de 18766,18 lei fără TVA, ceea ce reprezintă 4226,15 euro (fără
12
TVA), iar echipamentele tehnice au fost: un televizor, 10 laptopuri, două camere video digitale, 7 tablete, 12 buc.
Flash Drive și un roll-up.
2. Proiectul POSDRU/153/1.1/S/138511, cu titlul Competențe științifice și abilități practice pentru o carieră de
succes (CSAPCS), proiect finanțat prin programul Fondul Social European – Programul Operațional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 1 Educația și formarea profesională în sprijinul
creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere, Domeniul Major de Intervenție 1.1. Acces la
educație și formare profesională inițială de calitate derulat în perioada 08 aprilie 2014 – 07 octombrie 2015, iar
achizițiile ce au revenit unității noastre școlare au o valoare de 6296.10 lei, reprezentând 10 tablete UTOK și un
laptop Lenovo, materiale necesare dezvoltării și implementării de servicii educaționale, furnizate unui grup de 24
de elevi de clasa a XII-a (grup țintă), în vederea creșterii ratei de tranziție către nivelurile superioare de educație
tehnică, având ca obiective specifice: dezvoltarea și implementarea de servicii de orientare și consiliere școlară
care să vină în sprijinul orientării vocaționale și profesionale a elevilor și dezvoltarea unor instrumente care să
faciliteze accesul la o educație de calitate care să contribuie la dezvoltarea competențelor cheie a elevilor în
vederea îmbunătățirii performanțelor școlare. Important pentru elevi este lucrul pe platformă eLearning, platformă
care are încărcate materiale și resurse educaționale specifice, modele de subiecte și culegeri de exerciții și
probleme, aplicații a căror rezolvare este asistată în mediul virtual prin feedbackul de tip expert oferit celor care
lucrează în activități colaborative sau postează pe platformă rezolvări și soluții adecvate.
3. Proiecte Erasmus+:
3.1. Calitate educațională adaptată standardelor europene (CEASE)/ Educational Quality Adapted to
European Standards, Nr. de înregistrare: 2018-1-RO01-KA101-048576, perioada de implementare:
01.09.2018-29.02.2020. Obiectivul general al proiectului nostru constă în creșterea calității procesului
educațional prin integrarea unor metode, tehnici, strategii de predare-învățare motivante, adaptate cerințelor
învățământului din spațiul european, pentru a îmbunătăți accesul, participarea și performanțele elevilor în situații
de risc din școala noastră și, indirect, părinților și comunității locale, egalitate de șanse și accesibilitate la piața
muncii.
Obiectivele specifice sunt:
O1. Îmbunătățirea competențelor de predare-învățare-evaluare a minimum 70% dintre cadrele didactice din
școală, până la finalul proiectului;
O2. Îmbunătățirea activității manageriale pentru minimum 50% dintre membrii CA, ai comisiilor CEAC și pe
probleme, până la finalul proiectului;
O3. Reducerea cu minimum 10% a absenteismului în rândul elevilor, până la sfârșitul proiectului;
O4. Creșterea cu minimum 5% a efectivului de elevi, până la sfârșitul proiectului.
Cursuri de care vor beneficia cadrele didactice din şcoală:
- ,,Creativity in Teaching and Learning using ICT: The Digital Classroom"/Creativitatea în predare și
învățare prin utilizarea TIC: sală de clasă digitală , Madrid -24-30.11.2018 , unde participă 3 profesori-
responsabili de comisii de metodice.
- ”Don't Give up and Catch your Dreams. Reducing early school leaving” /Nu renunța și împlinește-ți
visele: Reducerea abandonului școlar timpuriu , Paris, Franța, 21 – 27.01.2019 pentru 3 profesori diriginți.
- ”Europeans sharing views - Making sense of the world through multimedia”/ Europenii împărtășesc opinii
- realizarea unui sens al lumii prin intermediul multimedia, Almada / Lisabona, PT, 03 - 08.03.2019 , cursul
va ajuta la dobândirea de competențe specifice domeniului media – 3 cadre didactice.
- ,,Coaching In Educational Contexts To Reduce Early School Leaving”/ Coaching în contexte educaționale
pentru reducerea abandonului școlar, Madrid, ES, 6 – 12.04.2019, - 2 profesori
- ”Educational Marketing – Reaching audiences outside the school walls”/Marketing educațional -
Ajungerea publicului în afara zidurilor școlii, Fátima, Portugalia, 15 – 19.05.2019 pentru 2 cadre didactice
(director și responsabilul CEAC).
- ”School & Family: a constructive relationship that contributes to the prevention of school
dropout”/Școală și familie: o relație constructivă care contribuie la prevenirea abandonului școlar; Leiria,
Portugalia, 21 - 27.07.2019 - directorul adjunct și un membru al CA

3.2. Acțiunea cheie: VET - KA202 - Parteneriate strategice pentru educația și formarea profesională
" Emotional and Entrepreneurial Education in Vocational Training ", Nr. de inregistrare:KA2:2018-1-ES01-
KA202-050980, perioada de implementare: 17.09.2018-16.09.2020
O1 Îmbunătățirea realizării competențelor de bază și transversale relevante și de nivel înalt într-o
perspectivă a învățării pe tot parcursul vieții
O2 Consolidarea abilitătilor pedagogice
O3 Promovarea învățării bazate pe muncă în toate formele sale, acordând o atenție specială formării de tip
ucenicie

13
O4 Pentru a dobândi competențele cheie, comunicarea în limba maternă, limbile străine, abilitățile digitale
și abilitățile de bază în matematică și știință
O5 Compararea abordărilor educaționale din școlile participante.
Parteneri: Polonia, Franţa, Serbia, Italia şi România
Rezultate: - Îmbunătățirea competențelor profesionale, personale, lingvistice și sociale în comunitatea noastră
educațională.
- Capacitate de angajare mai mare și mai bună pentru elevii noștri.
- Mai multă implicare în proiectele de învățare cooperative și de formare.
- Mai puține probleme de sănătate și stres.
- Mărirea muncii și bunăstării personale.

3.3. Acțiunea cheie: KA229 - Parteneriate strategice în domeniul educație școlară „Be active! Promoting
ICT in Flipped Classroom methodology”, Nr. de inregistrare:KA2:2018-1-ES01-KA202-050980, perioada de
implementare: 01.09.2018-30.11.2020.
Parteneri: Italia, Verona (coordonator principal); Spania; Ungaria – Pecsi, Apaczai Csere JanosAltalanos
Iskola, Gimnazium, Kollegium, Alapfoku Muveszeti Iskola și România- Târgoviște, Liceul Tehnologic „
Constantin Brâncoveanu ”.
Scopul proiectului este de a încuraja elevii și profesorii să utilizeze instumente TIC în mod adecvat și eficient în
procesul de învățare și predare; de a-și câștiga experiența în utilizarea metodologiei The Flipped Classroom.
Obiectivele proiectului:
- dobandirea unei experiențe pozitive în utilizarea tehnologiilor în procesul de învățare;
- dezvoltarea de abilități antreprenoriale, cum ar fi cunoașterea modului de a dezvolta idei creative și practice: să
știe cum să implice pe ceilalți, să știe cum să proiecteze și să gestioneze un eveniment;
- să dobândească abilități în utilizarea diferitelor tehnologii informatice;
- creșterea competențelor în limba engleză.
Rezultatele așteptate:
- realizarea unei analize a situației școlilor cu privire la subiect, printr-un chestionar la începutul și la sfârșitul
proiectului;
- broșură care conține aproximativ douăzeci de UD-uri în mai multe discipline, în conformitate cu abordarea
Flipped Classroom, în limba engleză și în limbile partenerilor;
- broșura de difuzare a metodologiei Flipped Classroom în mai multe limbi;
- introducerea unităților de învățământ în proiectele didactice ale cadrelor didactice;
- achiziționarea a 5 roboți Arduino (open source) pentru cele 4 școli care nu le au.
- crearea unui laborator pentru cadrele didactice din fiecare institut care să introducă utilizarea roboților în studiul
diferitelor discipline.

1.3.d. Asigurarea internă a calităţii


Acest proces a fost realizat de către Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii constituită la nivelul
şcolii şi a constat în:
 continuarea implementării principiilor calităţii din Manualul de autoevaluare a furnizorilor de
educaţie şi formare profesională (FEFP);
 monitorizarea internă a activităţii şcolii;
 monitorizarea PAS;
 întocmirea raportului de autoevaluare şi validarea acestuia prin evaluare externă;
 întocmirea planului de îmbunătăţire;
 elaborarea planului operaţional, a Manualului calităţii, a procedurilor de lucru;
 completarea RAEI on_line și elaborarea Raportului anual de evaluare internă.
Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității are nevoie de o dezvoltare a competențelor referitoare la
utilizarea indicatorilor de calitate, astfel încât să poată dirija toate acțiunile ce au loc la nivelul școlii și pot
conduce la îmbunătățirea indicatorilor de calitate, unii indicatori având în prezent valori medii. De asemenea, are
nevoie să deprindă noi abilități și competențe în elaborarea de proceduri și să se raporteze corect la standardele de
calitate existente.
Prin aceasta se urmărește folosirea abilităților și competențelor pentru elaborarea și implementarea de
proceduri, planuri operaționale și de îmbunătățire concret reale, conform modelului EFQM al sistemului calității,
pentru a ne putea raporta corect la standardele de calitate existente, realizarea corectă a autoevaluării la sfârșitul
anului școlar, relaţionarea/ comunicarea din punct de vedere profesional și intercultural, adaptarea curriculumului
de dezvoltare locală la situația actuală a pieței muncii, de la nivelul județului Dâmbovița.

14
Toate acestea au ca scop efectele pozitive asupra beneficiarilor direcți – elevii și asupra beneficierilor
indirecți – părinții, comunitatea locală, societatea. Astfel un număr mult mai mare de elevi vor fi motivați să-și
dezvolte cunoștințele, deprinderile și abilitățile personale, profesionale și antreprenoriale necesare susținerii și
promovării examenului de bacalaureat, a examenului de certificare a calificării profesionale, participării la
olimpiade și concursuri școlare, vor fi interesați pentru dezvoltarea lor personală și profesională, pentru
continuarea studiilor, pentru scăderea absenteismul și abandonului școlar, pentru implicarea în activități
alternative de învățare dupa model european, pentru cunoașterea și va aplicarea în activitățile lor școlare/
extrașcolare, în familie și societate, a principiilor care stau la baza devenirii lor ca buni cetățeni europeni, ceea ce
îi va ajuta să se integreze mult mai ușor în comunitatea europeană, vor fi capabili să-și aleagă corect cariera pe
care doresc să o urmeze.

1.3.e. Rezultatele elevilor la examenele naţionale


Examene de certificare a calificării profesionale:
În anul școlar 2012 – 2013:
- nivel II: 100%;
- nivel III, liceu zi : 99,29%;
- nivel III, liceu seral: 93,75%. (nivel III, cumulat: 98,73%).
În anul școlar 2013 – 2014:
- nivel III, liceu zi : 98,91%;
- nivel III, liceu seral: 100%. (nivel III, cumulat: 99,01%).
În anul școlar 2014 – 2015:
- nivel III, liceu zi : 99%;
- nivel III, liceu seral: 100%. (nivel III, cumulat: 99,05%).
În anul școlar 2015 – 2016:
- nivel IV, liceu zi : 100%;
În anul școlar 2016 – 2017:
- nivel IV, liceu zi : 100%.
În anul școlar 2017 – 2018:
- nivel IV, liceu zi : 100%.
Examenul de bacalaureat:
- promoţia 2011 – 2012, procent cumulat pe cele două sesiuni 12%.
- promoţia 2012 – 2013, procent cumulat pe cele două sesiuni 27,93%.
- promoţia 2013 – 2014, procent cumulat pe cele două sesiuni 28,81%
- promoţia 2014 – 2015, procent cumulat pe cele două sesiuni 35%
- promoţia 2015 – 2016, procent cumulat pe cele două sesiuni 36%
- promoţia 2016 – 2017, procent cumulat pe cele două sesiuni 48,57%.
- promoţia 2017 – 2018, procent cumulat pe cele două sesiuni 50%.

Anul şcolar 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018
% promovabilitate 12% 27,93% 28,81% 35% 36% 48,57% 50%

Din analiza efectuată, se observă că, începând din anul școlar 2012 – 2013 a crescut procentul de
promovabilitate la examenul de bacalaureat, ca urmare a organizării de ore de pregătire suplimentară la
disciplinele care constituie probe de examen și a proiectelor POS DRU în care a fost inclusă școala și care au
vizat pregătirea elevilor claselor a XII-a pentru examenul de bacalaureat.

15
Olimpiade şi concursuri şcolare:

În anul școlar 2011 – 2012 catedra de Educație fizică a obținut următoarele rezultate:
Locul II, faza județeană a ONSS, Handbal fete;
Locul II, faza județeană a ONSS, Handbal băieţi;
Participare faza naţională a ONSS, Pregătire sportivă teoretică.
Elevii școlii și cadrele didactice au participat cu lucrări la Simpozioane județene, naționale și
internaționale.
Elevii şcolii noastre au participat la concursuri naţionale şi internaţionale, sub îndrumarea cadrelor
didactice din şcoală, organizate în cadrul Simpozioanelor, la care au obţinut premii I, II şi III.

În anul şcolar 2012 – 2013 s-au obţinut numeroase premii şi menţiuni, la olimpiade şcolare, concursuri
extraşcolare, expoziţii şi simpozioane, organizate la nivel judeţean, naţional şi internaţional, după cum urmează:

1. Concursul Județean Istoria Petrolului și Petrolul în Istorie, 3 aprilie 2013:


 premiul al II-lea, eleva Niță Cristina (clasa a XI-a D),
 premiul al III-lea, elevul Pătulea Cosmin (clasa a XI-a D),
 mențiune, elevul Oprea Dragoș (clasa a XI-a D).
Profesor coordonator Duţu Runceanu Angelica Cristina
2. Expoziția Națională Mărțișor 2013, Iași, 1-8 martie 2013:
 premiul I, elevii Ciubotariu Mihai (clasa a XI-a D),
 premiul I, eleva Radu Andreea (clasa a X-a F),
 premiul I, elevul Tudorache Ionuț (clasa a X-a F),
 premiul al II-lea, eleva Căliman Bianca (clasa a X-a F)
 premiul al II-lea, elevu Rusu Marius (clasa a X-a F),
 premiul al III-lea, eleva Niță Cristina (clasa a XI-a D).
Profesor coordonator Duţu Runceanu Angelica Cristina
3. Concursul de reviste şcolare, etapa judeţeană , premiul I şi calificare la etapa naţională – Revista Labirint
la Expoziția Internațională – Concurs 1 Iunie-Copilul Ambasadorul Prieteniei între Popoare, 1 iunie 2013:
 premiul I, elevul Ciubotariu Mihai (clasa a XI-a D),
 premiul I, elevul Stan Alexandru (clasa a X-a F),
 premiul al II-lea, eleva Medrega Alexandra (clasa a X-a F),
 premiul al II-lea, eleva Paraschiv Bianca (clasa a X-a F),
 premiul al II-lea, elevul Tudorache Ionuț (clasa a X-a F).
Profesor coordonator Duţu Runceanu Angelica Cristina
4. SANITARII PRICEPUȚI – etapa zonală- 2013, mentiune - prof. coordonator prof. Duroi Alice
5. EXPOZIŢIA NAŢIONALĂ – CONCURS „Sfintele Paşti” 2013, profesor coordonator: Petroiu Carmen:
 Bănică Paula – clasa a IX-a C – premiul III
 Dinu Gabi – clasa a X-a D – premiul II
 Pacu Simona Rodica – clasa a XII-a A – premiul I
 Rădulescu Ana Maria – clasa a XII-a A – premiul III
 Şerban Cristina – clasa a IX-a C – premiul II
6. Concursul naţional SNAC de desene „Dincolo de cuvintele rostite” – faza judeţeană, profesor
coordonator: Petroiu Carmen şi Duţu Runceanu Angelica:
 Mihai Suzana Adina – clasa a XII-a F – premiul I
 Pătulea Cosmin – clasa a XI-a D – premiul II
 Pacu Simona Rodica – clasa a XII-a A – premiul III
 Tulică Marinela – clasa a XI-a C – premiul III
7. Concursul Naţional de Chimie - faza naţionala Ploiesti 16-19.05.2013 – Ciubotariu D. Mihai Valerio -
Clasa a XI-a D -Menţiune speciala , prof. coordonator :Manole Elena.
8. Concursuri artistice-etapa județeană, secţiunea interpret muzică populară: Moroe Bianca- clasa a XI-a E -
Premiul I, Prof. coordonatori: Pertea Cristina și Voiculescu Mihaela; secţiunea interpret muzică uşoară : Râncă
Alexandra- clasa a X-a E - Premiul al II –lea, prof. coordonatori Duroi Alice și Voiculescu Mihaela
9. Concursul judeţean Mărţişor, Dobrescu Georgiana- clasa a XI-a E - Premiul I, prof. coordonator Pertea
Cristina
10. Concursul de educație rutieră “Sunt tânăr, sunt și responsabil”- faza pe școală (au participat 18 elevi),
profesor organizator: Voiculescu Mihaela:

16
 Dobrescu Georgiana- clasa a XI-a E - 14 puncte
 Ciubotariu D. Mihai Valerio - Clasa a XI-a D - 14 puncte
 Costache Bogdan Alexandru - clasa a XI-a E - 14 puncte
Niciun elev nu s-a calificat la etapa finală.
11. Concurs de eseuri (la nivelul școlii – 10- 18 noiembrie 2012) - “Probleme fundamentale ale cetăţeniei
globale ”, profesori coordonatori: Duroi Alice-Isabela, Pertea Cristina:
 Premiul I : Rinca Alexandra (clasa X-a E)- ”Globalizarea trairii intr-o lume globalizata”
 Premiul al II-lea : Andreescu Emanuela - Andreea (clasa a X-a A) – ”Masuri pentru a face o lume
mai buna si mai durabila”
 Premiul al III-lea: Niculae Gabriela Cristiana (clasa a XI-a E) – ”Cauzele si efectele problemelor
care afecteaza lumea ...”
 Mentiuni :
 I - Nichita Alexandra Cristina (clasa a IX-a D) – ”Lumea in care as vrea sa traiesc”
 II - Maxim Alexandra (clasa a X-a G) – ”Cum as dori sa fie lumea in care traiesc”
 III - Modolea Elena Crina (clasa a IX-a B) – ”Rolul nostru ca cetateni ai acestei lumi”
12. Concurs de poezie (la nivelul școlii) ”Martie - Sărbătoarea primăverii”
 Premiul I: Şuruparu Mădălina, clasa a IX-a E, cu poezia “Prima zi de primăvară”
 Premiul II: Căliman Bianca, clasa a X-a F, cu poezia “Măicuţă dragă”
 Premiul III: Modolea Elena Crina, clasa a IX-a B cu poezia “ E ziua mamei”
13. Festivalul „Iedera, un colţ de rai”, secţiunile muzică populară şi muzică uşoară, Râncă Alexandru,
clasa a X-a E – premiul I, Profesori coordonatori: Mihăescu Mariana, Alecu Anda Ligia, Mateescu Carmen,
Duroi Alice, Pertea Cristina, Băleanu Maria
14. Expoziţia Naţională – Concurs de reviste, publicaţii, materiale publicitare, ediţia a VI-a, organizată
de Asociaţia Cultural – ştiinţifică „Vasile Pogor” Iaşi, Revista Buletin Eco de educaţie ecologică (Colectiv
de redacţie: Petroiu Carmen, Duroi Alice, Duţu- Runceanu Angelica, Marin Mirela, Eftimie Cristina, Alecu
Anda-Ligia, Mateescu Georgeta Carmen) – premiul III
15. Expoziţia Naţională – Concurs – 1 Iunie – Copilul, ambasadorul preiteniei între popoare, ediţia a II-
a, organizată de Asociaţia Cultural – ştiinţifică „Vasile Pogor” Iaşi
 Ciubotariu Mihai, clasa a XI-a – Premiul I
 Medrega Elena, clasa a X-a – Premiul II
 Paraschiv Bianca, clasa a X-a – Premiul II
 Stan Alexandru, clasa a X-a – Premiul II
 Tudorache Ionuţ, clasa a X-a – Premiul II
Profesor coordonator: Duţu – Runceanu Angelica
 Aurel Bianca, clasa a X-a – Premiul I
 Barbu Georgiana, clasa a X-a – Premiul I
 Oneaţă Aurelian, clasa a X-a – Premiul II
 Paraschiv Bianca, clasa a X-a – Premiul I
 Vintilă Ionela, clasa a X-a – Premiul I
Profesor coordonator: Eftimie Cristina
 Aurel Bianca, clasa a X-a – Premiul III
 Căliman Bianca, clasa a X-a – Premiul II
 Pătulea Cosmin, clasa a X-a – Premiul II
 Păun Bogdan, clasa a IX-a – Premiul II
 Turculeţ Andrei, clasa a IX-a – Premiul II
Profesor coordonator: Marin Mirela
 Bănică Diana, clasa a IX-a – Premiul I
 Bănică Paula, clasa a IX-a – Premiul I
 Constantin Alin, clasa a IX-a – Premiul I
 Marinescu Gabriel, clasa a IX-a – Premiul I
 Dinu Gabi, clasa a X-a – Premiul I
 Vulpoi Antonio, clasa a X-a – Premiul I
Profesor coordonator: Petroiu Carmen
16. Olimpiada interdisciplinară tehnică, faza judeţeană, Grigore Ovidiu, clasa a XI-a, Tehnician în
automatizări – Premiul I, profesori îndrumători: Croitoru Lizica, Stanciu Nicolae
17. Concursul pentru sănătate şi prim ajutor Sanitarii pricepuţi, ediţia 2013, Menţiune – ETAPA ZONALĂ,
elevii claselor a X-a E şi a XI-a E, profesor coordonator: Alecu Anda – Ligia
17
18. Concursul Judeţean E dreptul meu, sunt cetăţean European!, organizat de Centrul EUROPE DIRECT,
Târgovişte, 9 mai 2013 – coordonatorul delegaţiei care a reprezentat instituţia de învăţământ profesor Alecu Anda
– Ligia
19. Concursul Naţional VIITORUL ESTE VERDE, ediţia a IV-a, Iaşi, 25 aprilie 2013, profesor coordonator:
Alecu Anda – Ligia
 Premiul al II-lea: Băleanu Andreea, clasa a X-a E
 Premiul al I: Erculescu Bogdan, cls a X-a E
20. Participare Simpozionul Interjudeţean ENERGIE – VIAŢĂ, Târgovişte, 31 mai 2013 – prof. Coordonatori
Alecu Anda şi Duroi Alice, Menţiunea a III-a
21. Concursul Intenaţional Natura inspiră şi dăruieşte, ediţia a VII-a, martie 2013, Galaţi, profesor
coordonator: Alecu Anda – Ligia, Premiul I, elev Băleanu Andreea, cls a X-a E
22. Concursul Internaţional de Creaţie ,,Sărbătoarea Învierii – Lumina Sufletelor Noastre”, ediţia a IV-a,
Iaşi, mai-iunie 2013 – creaţie literară, eleva Rîncă Alexandra, cls. a X-a E – Premiul I, profesor coordonator:
Alecu Anda – Ligia
23. Concursul Internaţional de Creaţie ,,Sărbătoarea Învierii – Lumina Sufletelor Noastre”, ediţia a IV-a,
Iaşi, mai-iunie 2013 – creaţie plastică, elev Erculescu Bogdan, cls. a X-a E – Premiul al II-lea, profesor
coordonator: Alecu Anda – Ligia
24. Concursul Internaţional de Creaţie ,,Sărbătoarea Învierii – Lumina Sufletelor Noastre”, ediţia a IV-a,
Iaşi, mai-iunie 2013 – felicitări, elevul Erculescu Bogdan, cls a X-a E - Premiul Special al Juriului, profesor
coordonator: Alecu Anda – Ligia
25. Festivalul Internaţional COPIL CA TINE SUNT ŞI EU, EDIŢIA a IX-a, Simeria, jud. Hunedoara, profesor
coordonator: Alecu Anda – Ligia
 Premiul I – elev Hau Raluca, cls a XI-a E
 Premiul al II-lea – eleva Dina Ana - Maria, cls a X-a E – creaţie plastică
26. Concurs de poezie Martie – sărbătoarea primăverii, activitate organizată de Consiliul Şcolar al Elevilor, 1
– 8 Martie 2013, profesor coordonator: Pertea Cristina – Adriana
27. Concursul pentru sănătate şi prim ajutor Sanitarii pricepuţi, ediţia 2013, menţiune – ETAPA ZONALĂ,
elevii claselor a X-a E şi a XI-a E, profesor coordonator: Pertea Cristina - Adriana
28. Concursul Naţional VIITORUL ESTE VERDE, ediţia a IV-a, Iaşi, 25 aprilie 2013, profesor coordonator:
Pertea Cristina – Adriana
 Premiul al II-lea: Băleanu Andreea, clasa a X-a E
 Premiul al III-lea: Erculescu Bogdan, cls a X-a E
29. Participare Simpozionul Interjudeţean ENERGIE – VIAŢĂ, Târgovişte, 31 mai 2013 – prof. coordonatori
Mateescu Carmen şi Pertea Cristina, elev Stan Diana Elena, cls. A X-a E
30. Concursul Artistic, etapa judeţeană – Premiul I, eleva Moroe Bianca Mihaela, clasa A XI-a E, profesor
coordonator: Pertea Cristina - Adriana
31. Concursul Intenaţional Natura inspiră şi dăruieşte, ediţia a VII-a, martie 2013, Galaţi – Premiul I, elev
Costache Bogdan, clasa a XI-a E, profesor coordonator: Pertea Cristina - Adriana
32. Proiectul Educaţional Mărţişor – Legendă, Mediu, Tradiţie, Realitate, secţiunea a III-a, ediţia a II-a,
martie 2013, Târgovişte, profesor coordonator: Pertea Cristina - Adriana
 Premiul I, eleva Dobrescu Larisa Georgiana, cls a XI-a E
 Premiul al II-lea, elevii Niculae Gabriela, Popescu Bianca, Drăguţ Mirabela, Tarbă Izabela,
Stoica Andreea, cls a XI-a E
33. Concursul Internaţional de Creaţie ,,Sărbătoarea Învierii – Lumina Sufletelor Noastre”, ediţia a IV-a,
Iaşi, mai-iunie 2013 – creaţie literară, eleva Nedelcu Oana, clasa A XI-a E – Premiul I, profesor coordonator:
Pertea Cristina - Adriana
34. Concursul Internaţional de Creaţie ,,Sărbătoarea Învierii – Lumina Sufletelor Noastre”, ediţia a IV-a,
Iaşi, mai-iunie 2013 – creaţie plastică, eleva Niculae Gabriela, cls. A XI-a E – Premiul al II-lea, profesor
coordonator: Pertea Cristina – Adriana
35. Concursul Internaţional de Creaţie ,,Sărbătoarea Învierii – Lumina Sufletelor Noastre”, ediţia a IV-a,
Iaşi, mai-iunie 2013 – creaţie literară, elevul Stîngaciu Adrian, cls a XI-a E – Premiul Special al Juriului,
profesor coordonator: Pertea Cristina – Adriana
36. Festivalul Internaţional COPIL CA TINE SUNT ŞI EU, EDIŢIA a IX-a, Simeria, jud. Hunedoara,
Profesor coordonator: Pertea Cristina - Adriana
 elev Costache Dragoş, cls a XI-a E – Premiul I
 eleva Dobrescu Georgiana, cls a XI-a E – creaţie plastică – Premiul al II-lea
 eleva Tudorache Andreea, cls a XI-a E – creaţie plastică – Premiul al II-lea
 eleva Nedelcu Oana, cls a XI-a E – creaţie plastică – Menţiune
18
37. Concursul Naţional MESAJUL MEU ANTIDROG, ediţia a X-a, secţiunea GRAFICĂ, etapa judeţeană,
elev Turculeţ Andrei – Premiul al III-lea, profesor coordonator: Pertea Cristina - Adriana
38. CONCURSULUI NAŢIONAL DE PROTECŢIA MEDIULUI Împreună putem schimba lumea!, coor.
Duroi Alice, Pertea Cristina, Eftimie Cristina, CAEN, anexa A9, poziţia 28, martie 2013, secţiunea GRAFICĂ,
elevii Cristea Nicoleta – Bianca şi Ungureanu Mihai – Menţiune, profesor coordonator: Pertea Cristina –
Adriana
39. CONCURSUL INTERNAŢIONAL ,,Copii, salvaţi PLANETA ALBASTRĂ!”, Moreni, ediţia a IX-a,
2013 – CAEN 2013, A9, domeniul ecologie, poz. 16, pag. 9, elev Costache Dragoş, clasa a XI-a E – Premiul al
III-lea şi medalie de bronz, profesor coordonator: Pertea Cristina - Adriana
40. Concursul pentru sănătate şi prim ajutor Sanitarii pricepuţi, ediţia 2013, Menţiune – ETAPA ZONALĂ,
elevii claselor a X-a E şi a XI-a E, profesor coordonator: Mateescu Carmen
41. Concursul Naţional VIITORUL ESTE VERDE, ediţia a IV-a, Iaşi, 25 aprilie 2013, Profesor
coordonator: Mateescu Carmen
 Premiul al II-lea: Băleanu Andreea, clasa a X-a E
 Premiul al I: Erculescu Bogdan, cls a X-a E
42. Concursuri sportive:
 Crosul tineretului
- Andon Visarion – premiul I
- Ciobanu Oana – premiul I
- Matei Diana - premiul al II-lea
- Bondac Alin - premiul al II-lea
- Tănase Lucian – premiul al III-lea
- Ion Ramona - premiul al III-lea
 Concurs de role
- Mărăcine Robert - premiul I
- Bunea Beatrice - premiul I
 Aruncarea cercurilor la punct fix
- Tănase Florin - premiul I
- Ciobanu Oana - premiul I
Două echipaje ale liceului au obținut premiul I si premiul al II-lea la acțiunea ”Trasul cu frânghia”.

În anul școlar 2013 – 2014 s-au obținut următoarele premii și mențiuni, la concursuri, expoziții concurs,
simpozioane și sesiuni de comunicări științifice:

1. Expozitia Nationala ,,MÃRŢIŞOR 2014’’, din 1-8 martie 2014 de la Iaşi


Prof. Petroiu Carmen
 Premiul I – BÃNICÃ DIANA-MARIA clasa a X-a C
 Premiul I - BÃNICÃ PAULA-SABINA clasa a X-a C
 Premiul I - CONSTANTIN ALIN-IONUŢ clasa a X-a
 Premiul I – MARINESCU GABRIEL- ANTONIO clasa a X-a
 Premiul I – ŞERBAN CRISTINA clasa a X-a
Prof. Voicu Cǎtǎlina-Raluca
 Premiul I – ARSU B. JESSICA-IOANA clasa a X-a D
 Premiul I - TRONARU C. ANA-MARIA clasa a XII-a F
 Premiul al II-lea- MODOLEA C. ELENA-CRINA clasa Ax-a
 Premiul al III-lea – SCORCEA C. ANDREEA-BIANCAclasa a X-a D
Prof. Marin Mirela
 Premiul I – CÃLIMAN BIANCA clasa a XI-a
 Premiul I - RUSU MARIUS clasa a XI-a
 Premiul al II-lea- RADU ANDREEA clasa aXI-a
 Premiul al II-lea – STAN ALEXANDRU- MARIUS clasa a XI-a
 Premiul al III-lea – MEMELEAGÃ ELENA-ALEXANDRA clasa a XI-a
2. CONCURSUL NAŢIONAL DE DESENE ,,DINCOLO DE CUVINTELE ROSTITE’’, Faza
judeţeanǎ- Tȃrgovişte, 9.04.2014
Prof. Petroiu Carmen
 Premiul al II-lea – BÃLEANU ANDREEA clasa a XI-a
 Premiul al II –lea - BÃNICÃ PAULA-SABINA clasa a X-a C

19
 Premiul al III-lea - TULICÃ MARINELA clasa a XII-a C
 Menţiune – LUŢÃ ANA-MARIA clasa a XI-a D
 Menţiune – BÃLEANU ANDREEA clasa a XI-a
Prof. Voicu Cǎtǎlina-Raluca
 Menţiune – MORARU IONUŢ-FLORENTIN clasa a IX-a A
 Menţiune - VITREGU VASILE-ALIN clasa a X-a A
3. SESIUNEA DE COMUNICÃRI CONCURS FUNDAŢIA ECOLOGICÃ GREEN, Şcoala
Postlicealǎ F.E.G. Tȃrgovişte, Faza judeţeanǎ, Prof. VOICU CÃTÃLINA-RALUCA, Prof. PETROIU
CARMEN
 Premiul al II-lea – BUTÃROIU DANIELA-FLORENTINA
 TRONARU ANA-MARIA
4. CONCURSUL NAŢIONAL ECO-VERDE ÎN ROMÂNIA, EDIŢIA A VI-A, 2014, Prof. PERTEA
CRISTINA
 MENŢIUNEA I - Costache Bogdan
 MENŢIUNEA I - Stîngaciu Adrian
5. CONCURSUL NAŢIONAL CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ
„NATURA INSPIRĂ ŞI DĂRUIEŞTE", Prof. PERTEA CRISTINA, PREMIUL I – Costache Bogdan –
lucrarea ”Un zâmbet, o floare, un pic de culoare”, 9 martie 2014
6. CONCURSUL JUDEŢEAN PENTRU ELEVI ÎN DOMENIUL MATERIALELOR AUXILIARE
DESTINATE EDUCAŢIEI PENTRU DREPTURILE OMULUI, DEMOCRAŢIE ŞI O CULTURĂ A
PĂCII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, Prof. PERTEA CRISTINA, PREMIUL I -Stan
Diana şi Râncă Alexandra, clasa a XI-a E, apr.2014
7. CONCURSUL JUDEȚEAN DE REVISTE ȘCOLARE, PREMIUL I -revista ”LABIRINT”, Prof.
coordonatori: Alecu Anda, Mateescu Carmen, Pertea Cristina, Preda Luminița, Mirică Maria
8. CONCURSUL DE PROTECȚIE CIVILĂ ”Cu viața mea apăr viața”, Prof. coordonator Marin Sorin
 locul I –etapa pe localitate
 locul II – etapa județeană
9. “O ACTIVITATE DE SUCCES ÎN SĂPTĂMÂNA ȘCOALA ALTFEL: SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ
FII MAI BUN !” – ediția 2014, Domeniul educaţie ecologică și protecţia mediului, SIMPOZIONUL
JUDEŢEAN ”FACTORII DE MEDIU ŞI SĂNĂTATEA”, Proiect calificat pentru faza națională:
Prof. Carmen Miriţă
1. Bîrloagă Daniel, clasa a XII-a F
* premiul III la Concursul National,,Tinere Condeie”, etapa judeteana
* premiul II la Concursul National,,Excelentei sale, cartea”, Mangalia.
* premiul II la Concursul Interjudetean ,,Părul Berenicei”, Palatul Copiilor Târgoviste.
* premiul III la Concursul International ,,Tudor Muşatescu”, Pitesti.
* diploma de participare la Concursul de creatie literara din cadrul Festivalului de creatie
literara ,,Ana Blandiana”, Brăila.
* participare cu poezii la Concursul National Licart.
2. Tronaru Ana Maria, clasa a XII-a F
* Mentiune la Concursul Interjudetean ,, Părul Berenicei”, Palatul Copiilor Târgoviste.
* diploma de participare la Concursul de creatie literara din cadrul Festivalului de creatie
literara ,,Ana Blandiana”, Brăila.
* participare cu poezii la Concursul National Licart.
3. Birjaru Andrei Daniel, clasa a XI-a F
- premiul III la Concursul National,,Tinere Condeie”, etapa judeteana
- premiul III la Concursul Interjudetean ,,Părul Berenicei”, Palatul Copiilor Târgoviste
- premiul I la Concursul National de Haihu, Palatul Copiilor Craiova.
- diploma de participare la Concursul de creatie literara din cadrul Festivalului de creatie
literara ,,Ana Blandiana”, Brăila.
4. Căliman Bianca Nicoleta, clasa a XI-a F
- premiul III la Concursul National,,Tinere Condeie”, etapa judeteana
- mentiune la Concursul Interjudetean ,,Părul Berenicei”, Palatul Copiilor Târgoviste
- premiul II la Concursul National de Haihu, Palatul Copiilor Craiova.
- diploma de participare la Concursul de creatie literara din cadrul Festivalului de creatie
literara ,,Ana Blandiana”, Brăila.
- participare cu poezii la Concursul National Licart.
10. Alexandrescu Adina Mihaela – bibliotecar
20
1. Căliman Bianca Nicoleta, clasa a XI-a F
- premiul de originalitate la sectiunea ,,Concurs de recitări” din cadrul Simpozionului Judetean
,,Pledoarie pentru carte” dedicat Zilei Mondiale a Cărtii, 8 aprilie 2014.

2. Mitroi Mihaela, clasa a IX-a F


- mentiune la sectiunea Eseu cu tema ,,Cea mai frumoasă pledoarie pentru carte” din cadrul
Simpozionului Judetean ,,Pledoarie pentru carte” dedicat Zilei Mondiale a Cărtii, 8 aprilie
2014.

În anul școlar 2014 – 2015 s-au obținut următoarele premii și mențiuni, la concursuri, expoziții concurs,
simpozioane și sesiuni de comunicări științifice:
1. Premiul al II- lea la Concursul Național „Si gestul tău conteaza!”, ediția a IX-a, organizat de
Palatul Copiilor Botoșani și Asociatia „Papucul Doamnei”, secțiunea - Cel mai util obiect din deseuri, -
elevi: Dinu Andreea, Șuruparu Mădălina Alexandra, cls. a XI-a E, coordonator prof. Andra Necșoiu
2. Mențiune - Sesiunea de comunicări stiințifice la biologie, pentru elevii de liceu, etapa județeana,
pentru lucrarea " Influența schimbărilor climatice asupra vegetației". Susținător eleva Băleanu Andreea,
prof. coord. Duroi Alice Isabela
3. Mentiune - Concursul judetean pentru elevi în domeniul materialelor auxiliare destinate
educației, etapa nationala., pentru lucrarea " Calendarul sănătății", susținător eleva Băleanu Andreea,
prof. coord. Duroi Alice, Necșoiu Andra, Alecu Anda, Roșoiu Anița, Mateescu Carmen, Pertea Cristina.
4. Participare la cea de-a VI-a ediţie a Simpozionului Judeţean ,,Pledoarie pentru carte", dedicat
Zilei Mondiale a Cărţii, 8 aprilie 2015, desfăşurat la Liceul Tehnologic ,,Nicolae Ciorănescu" Târgovişte.
Profesor coordonator Miriţă Carmen şi bibliotecar Alexandrescu Mihaela
Elevi:
- Birjaru Andrei Daniel, clasa a XII-a F, la sectiunea ,,Concurs de recitări", îndrumător prof. Miriţă
Carmen.
-Măglaşu Denisa, clasa a IX-a B, la sectiunea ,,Concurs de recitări", îndrumător
prof. Miriţă Carmen.
- Burcea Gabriela, clasa a IX-a B, la sectiunea ,,Concurs de recitări", îndrumător
bibliotecar Alexandrescu Mihaela.
-Cojoc Roxana, clasa a X-a C, la sectiunea ,, Afişe şi mesaje pro lectură", îndrumător bibliotecar
Alexandrescu Mihaela.
5. Participare la Simpozionul Naţional din cadrul Proiectului educaţional Naşterea Domnului –
Renaşterea Bucuriei, Ediţia a IV-a, Iaşi, nov.-dec. 2014, cu lucrarea OBICEIURI DE ANUL NOU ÎN
LUME (ISBN 978-606-624-829-7)- Profesor coordonator Pertea Cristina
6. Participare la Simpozionul Naţional AUXILIARE CURRICULARE, PORTOFOLII ŞI
PROIECTE ALE ELEVILOR, ediţia a X-a, Cluj-Napoca, 24.04.2015, cu auxiliarul curricular
DIATOPIC ÎN LEXICUL OPEREI NARATIVE A LUI LIVIU REBREANU, ISSN 2286-4156, Profesor
coordonator Pertea Cristina
7. Participarea la Colocviul Internaţional LATINITATE-ROMANITATE-ROMÂNITATE, ediţia a
XIV-a, Târgovişte, 29-30 mai 2015, cu lucrarea DIASTRATIC, DIATOPIC ŞI DIACRONIC ÎN
LEXICUL OPEREI LUI LIVIU REBREANU - Profesor coordonator Pertea Cristina
8. DIPLOMĂ DE PARTICIPARE – Concursul Naţional UMBRELA VERDE, eiţia a VI-a, martie
2015, secţiunea: fotografie, elevul MANEA VLĂDUŢ, clasa a XII-a G- Profesor coordonator Pertea
Cristina
9. Participare la Simpozionul Judeţean FACTORII DE MEDIU ŞI SĂNĂTATEA, ediţia a
XVI-a, Târgovişte, aprilie 2015, eleva: Georgescu Florina Diana, clasa a IX-a D, cu lucrarea: Poluarea
mediului înconjurător - Profesor coordonator Pertea Cristina
10. Premiul al II-lea, CONCURSUL JUDEŢEAN DE REVISTE ŞCOLARE, revista
LABIRINT, mai 2015 - Profesor coordonator Pertea Cristina
11. Premiul I, Concursul de Eseuri MARTIE, SĂRBĂTOAREA PRIMĂVERII, organizat de
Consiliul Şcolar al Elevilor, eleva: Neagu Gabriela, clasa a X-a S - Profesor coordonator Pertea Cristina
12. Premiul I, Concursul Naţional CINE ÎNVAŢĂ, ŞTIE, la disciplina LIMBA ŞI
LITERATURA ROMÂNĂ, ediţia a II-a, ianuarie 2015, Piteşti, eleva: Sănduc Giulia, clasa a IX-a D -
Profesor coordonator Pertea Cristina
13. Premiul al II-lea, Concursul Naţional CINE ÎNVAŢĂ, ŞTIE, la disciplina LIMBA ŞI
LITERATURA ROMÂNĂ, ediţia a II-a, ianuarie 2015, Piteşti, eleva: Ionescu Daniela, clasa a IX-a A -
Profesor coordonator Pertea Cristina

21
14. Participare la Simpozionul Naţional INTERDISCIPLINARITATE,
TRANSDISCIPLINARITATE ŞI PLURIDISCIPLINARITATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
CONTEMPORAN, ediţia I, oct. 2014, Câmpina, ISBN 978-973-0-17815-9, cu lucrarea
Interdisciplinaritatea – necesitate a depăşirii limitelor creatoare de cunoaştere
15. DIPLOMĂ DE PARTICIPARE la Simpozionul judeţean IDEOLOGII ŞI PRACTICI
DEMOCRATICE ÎNTR-O ROMÂNIE EUROPEANĂ, 11 dec. 2015, Târgovişte - Profesor
coordonator Pertea Cristina
16. Premiul al II-lea -Concurs cultural- artistic-ecologic IEDERA un colț de rai trupa „Bad
Girls”(dans modern) –prof. coordonator Mihăescu Mariana, Anda Alecu, Mateescu Carmen, Firescu
Ana Maria
17. Premiul al III-lea -Concurs cultural- artistic-ecologic IEDERA un colț de rai- Ciprian
Constantin Dumitru (muzică ușoară)- prof. coordonatori Mihăescu Mariana, Anda Alecu, Mateescu
Carmen
18. Premiul al I-lea -Concurs cultural- artistic-ecologic IEDERA un colț de rai-Nicolae Mureșan
(muzică ușoară), prof. coordonatori Mihăescu Mariana, Anda Alecu, Mateescu Carmen, Pertea Cristina
19. Premiul al II-lea -Concurs cultural- artistic-ecologic IEDERA un colț de rai- Chiva Roxana
(dans oriental)- prof. coordonatori Mihăescu Mariana, Anda Alecu, Mateescu Carmen
20. Mențiune – Simpozionul Național IPO-TECH, Tg. Neamț – Marinescu Gabriel, prof. coord.
Petroiu Carmen
21. Premiul I – Simpozionul Național ”Sfintele Paști 2015”, Asociația Vasile Pogor Iași – Lupu
Sebi, Ioniță Cosmin, Ionescu Daniela, Băleanu Andreea, Bănică Paula, prof. coord. Petroiu Carmen
22. Participare – Concursul Județean ”Energii regenerabile”, Cluj Napoca – Băleanu Andreea, prof.
coord. Petroiu Carmen
23. Premiul I – Expoziția Națională ”Mărțișor 2015”, Asociația Vasile Pogor Iași – Lupu Sebi,
Bănică Paula, Durău Andrei, Luță Ana Maria, Sandu Atena, prof. coord. Petroiu Carmen
24. Premiul al II-lea – Concursul SNAC ”Dincolo de cuvintele rostite” – faza județeană, Turculeț
Andrei, prof. coord. Lia Alexandra
25. Mențiune - Concursul SNAC ”Dincolo de cuvintele rostite” – faza județeană, Băleanu Andreea,
prof. coord. Lia Alexandra
26. Mențiune - Concursul SNAC ”Dincolo de cuvintele rostite” – faza județeană, Luță Ana Maria,
prof. coord. Petroiu Carmen
27. Premiul al II-lea – Concursul de mascote SNAC – faza județeană, echipa de voluntari a școlii,
prof. coord. Lia Alexandra și Petroiu Carmen.

CONCURSURI EDUCATIE FIZICA SI SPORT:


Ciobanu Oana cls aXII-a G- locul III CROSUL TINERETULUI
Bărăţeanu Tania cls a X-a S - locul IV CROSUL TINERETULUI
Ion Ramona cls a XII-a G - locul V CROSUL TINERETULUI
Văduva Mihai cls a XI- a D - locul V CROSUL TINERETULUI
Arsu Jessica cls a XI-a D- locul IV CROSUL TINERETULUI
Robu Alexandru cls a XI-a D- locul XV CROSUL TINERETULUI
Ion Ramona cls a XII- a G- locul VII CAMPIONATUL TINERETULUI
ONSS handbal băieţi - locul II faza judeţeană
ONSS handbal fete - locul II faza judeţeană
CUPA UNIRII – Aninoasa handbal fete – locul III
PROMOVAREA HANDBALULUI IN SCOLI – locul II Aninoasa
Manea Vlăduţ cls a XII-a G - locul II CROSUL SANATATII
Ion Ramona cls a XII-a G- locul I CROSUL SANATATII

PREMII OBȚINUTE DE ELEVI LA CONCURSURILE ȘCOLARE


ÎN ANUL ȘCOLAR 2015-2016

1. Concursuri județene
PREMIUL I – concursul national de reviste şcolare, etapa judeteana, mai 2016. Revista LABIRINT, ISSN 2286
– 17, coordonator prof. Alecu Anda-Ligia, prof. Mateescu Georgeta Carmen, prof. Preda Luminița, prof. Mirică
Maria, prof. Pertea Cristina Adriana, prof. Voiculescu Mihaela, inf. Băleanu Maria,

22
Concursul Naţional de creaţie literară „Tinere Condeie”, 2016, secţiunea Poezie-liceu, la care Măglaşu Denisa,
clasa a X-a A, a obţinut PREMIUL I la etapa judeţeană şi Burcea Gabriela, clasa a X-a A, PREMIUL al III-lea;
prof. coordinator Miriță Carmen.

Concursul LICART, ediţia a XV-a, 2016, participant Burcea Gabriela, clasa a X-a A, îndrumător prof. Miriţă
Carmen;

Diplomă de participare la ”Ora de voluntariat” în cadrul concursului CARPATCEMENT, prof. coordonatori


Necșoiu Andra și Roșoiu Anița

Diplomă de participare la Concurs de pictură ”Arta între talent și dăruire” – elev Turculeț Andrei, prof.
coordonator Roșoiu Anița
Simpozion ”Factorii de mediu și sănătatea”, elev Olteanu Oana Ștefania, prof. coordonator Roșoiu Anița

Locul I ONSS, faza judeteana – handbal fete;


Locul I ONSS, faza judeteana – pregatire sportiva teoretica – Onica Andreea;
Locul I, faza judeteana – Concursul National Un condei numit fair play ,,JOCURILE OLIMPICE, spatiu sacru al
prieteniei si pacii” – Axinia Georgiana Roxana;
Locul I, Campionatul judetean de fotbal unificat, in cadrul FRF;
Locul II ONSS, faza judeteana – handbal baieti;
Locul II, faza zonala - Campionatul de fotbal unificat, in cadrul FRF;
Locul II ONSS, faza judeteana – pregatire sportiva teoretica – Radu Alexandru;
Locul III – Cupa prieteniei.
Locul IV ONSS, faza judeteana – cros: Arsu Jessica;
Locul VI ONSS, faza judeteana – cros: Dragut Alexandra;
Locul VI ONSS, faza judeteana – tenis de masa: Halip Cristina;

2. Concursuri interjudețene
PREMIUL I- Zamfir Ana Maria- Concursul Interjudețean „ Bucuria Sărbătorilor de Iarnă”, secțiunea Creație
Literară- organizat de Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Buzău în parteneriat cu ISJ Buzău, prof.
coordonator Mirică Maria

PREMIUL I- Zamfir Ana Maria- Concursul Interjudețean „ Nu lăsa violența să intre în viața ta”, secțiunea
Creație Literară-organizat de Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Buzău în parteneriat cu ISJ Buzău , prof.
coordonator Mirică Maria

PREMIUL I – Dobrescu Adelin, Concursul Interjudeţean BUCURIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ, secţiunea


PREZENTĂRI PPT; prof. coordonator Pertea Cristina Adriana

PREMIUL I pentru eleva SANDU MARIA CRISTINA, cls. a IX-a E, la Concursul Interjudetean "Viitorul
planetei incepe cu noi", Targoviste 2016, prof. coordonator Duroi Alice Isabela

3. Concursuri naționale
PREMIUL I la Concursul National de Protectia mediului, Buzau, 2016, pentru eleva SERBAN MIHAELA, cls.
a IX-a E - prof. coordonator Duroi Alice Isabela
PREMIUL II, la Concursul Național cu participare internațională ”Natura inspiră și dăruiește”, pentru elevul
Stanciu Florin, prof. coordonator Cucuteanu Elena

PREMIUL III, la Concursul Național cu participare internațională ”Natura inspiră și dăruiește”, pentru eleva
Bănică Paula, prof. coordonator Cucuteanu Elena

Locul XII ONSS, faza nationala - pregatire sportiva teoretica – Onica Andreea;
Locul XIII ONSS, faza nationala - pregatire sportiva teoretica – Neagu Denisa Gabriela;
Gagiu Lăcrămioara, clasa a X-a S, diplomă de participare la Concursul Naţional de Creaţie Plastică, ARTA –
ÎNTRE TALENT ŞI DĂRUIRE, ediţia a II-a, Bucureşti, aprilie, 2016; coordonator prof. Pertea Cristina Adriana

Diplomă de participare la Concursul Național „Arta-între talent și dăruire”- Cojoc Roxana, cls. XI C, prof.
coordonator Necșoiu Andra

23
Bănică Diana, diplomă de participare la Concursul Naţional de Creaţie Plastică, ARTA – ÎNTRE TALENT ŞI
DĂRUIRE, ediţia a II-a, Bucureşti, aprilie, 2016; prof. coordonator Cucuteanu Elena

Diplomă de participare la Concursul Național „Și gestul tău contează”(C.A.E.N., Anexa A9, poziția 3)-
Suruparu Madalina, cls. XII E , prof. coordonator Necșoiu Andra

4. Concursuri internaționale
SANDU MARIA CRISTINA, cls. a IX-a E - PREMIUL I la Concursul International " Copii, salvati Planeta
albastra", Moreni, Romania, prof. coordonator Duroi Alice Isabela

5. Simpozioane
Diplomă de participare la simpozionul județean „Factorii de mediu și sănătatea”- Grosu Florentina, cls. XI D,
prof. coordonator Necșoiu Andra
Diplomă de participare la Simpozionul internațional „Copii, salvați planeta albastră”- Dinu Andreea, cls. XII E,
prof. coordonator Necșoiu Andra
Diplomă de participare la simpozionul județean „Factorii de mediu și sănătatea” pentru elevul Dumitru Ciprian,
profesor coordonator Croitoru Lizica

PREMII OBȚINUTE DE ELEVI LA CONCURSURILE ȘCOLARE


ÎN ANUL ȘCOLAR 2016-2017

1. Locul I – Revista LABIRINT la Concursul județean de reviste școlare – calificare la etapa națională
2. Locul I –CONCURSUL NAȚIONAL NAȘTEREA DOMNULUI-RENAȘTEREA BUCURIEI, elev
STOICA DRAGOȘ, clasa a X-a M,prof Alecu Anda-Ligia – coordonator
3. Diplomă de participare 620/23.03.2017 Concursul Național UMBRELA VERDE, ediția a VIII-a, 2017 –
prof Alecu Anda-Ligia
4. Alecu Anda-Ligia - coordonator al elevei BRATU ANDRADA care a participat la secțiunea desen la
Concursul Național UMBRELA VERDE, ediția a VIII-a, 2017, diplomă de participare nr. 619/23.03.2017
5. Alecu Anda-Ligia - organizator - Simpozionul Județean FACTORII DE MEDIU ȘI SĂNĂTATEA, ediția a
XVIII-a, 30 martie 2017, diplomă de participare 30.03.2017
6. Participare conferința internațională despre studii în străinătate, ediția a IX-a, 24.02.2017, sub egida Global
Confederation of Romanian Students, diplomă de participare nr. 1_152/24.02.2017, prof. Alecu Anda-Ligia
7. Alecu Anda-Ligia profesor coordonator la implementarea proiectului educațional interjudețean Aproape de
Eminescu- Adeverință nr. 431.2/20.02.2017
8. Diplomă de participare 620/23.03.2017 Concursul Național UMBRELA VERDE, ediția a VIII-a, 2017 – prof
Mateescu Georgeta
9. Locul I –CONCURSUL NAȚIONAL NAȘTEREA DOMNULUI-RENAȘTEREA BUCURIEI, eleva
BĂNESCU LAVINIA, clasa a X-a M, prof Mateescu Georgeta – coordonator
10. Mateescu Georgeta- coordonator al elevei PĂTRAȘCU SORANA FLORINA care a participat la secțiunea
desen la Concursul Național UMBRELA VERDE, ediția a VIII-a, 2017, diplomă de participare nr.
619/23.03.2017
11. Mateescu Carmen - - organizator - Simpozionul Județean FACTORII DE MEDIU ȘI SĂNĂTATEA, ediția a
XVIII-a, 30 martie 2017, diplomă de participare 30.03.2017
12. Participare cu lucrarea BENZILE DESENATE ÎN CULTURA POPOARELOR ȘI IMPACTUL ACESTORA
ASUPRA EDUCAȚIEI la Simpozionul Internațional pentru educația intergenerațională, ediția a III-a, 7. 04.
2017, prof. Mateescu Carmen
13. Participare cu lucrarea BENZILE DESENATE ONLINE ȘI ROLUL LOR ÎN EDUCAȚIA TIMPURIE A
COPIILOR la Simpozionul Internațional pentru educația intergenerațională, ediția a III-a, 7. 04. 2017, prof.
Preda Luminița.
14. Premiul I - Șerban Mihaela, Pătrașcu Ionela, Concursul Județean pentru Elevi ”Viitorul Planetei începe cu
noi”, concurs cuprinsîn CAEJ Dâmbovița, Nr. 12366/22.11.2016, poz. 9, data 29.03.2017, prof. Duroi Alice
15. Premiul II – Olteanu Oana Ștefania, Concursul de comunicări științifice ale elevilor din învățământul liceal
la disciplina biologie, etapa județeană, data 7.03.2017, prof. Duroi Alice
16. Diplomă de participare – Zugrăvoiu Andreea, Concursul Național ,,UMBRELA VERDE", ediția a VIII-a,
Câmpina, 2017, secțiunea: DESEN, prof. Pertea Cristina;
17. Premiul I – Axinia Mihaela, Concursul Regional ,,Bucuria Sărbătorilor de Iarnă", ediția a II-a, Buzău, 2017,
secțiunea: CREAȚIE LITERARĂ – POEZIE, prof. Pertea Cristina;
18. Premiul I - Sănduc Giulia, Concursul Regional ,,Bucuria Sărbătorilor de Iarnă", ediția a II-a, Buzău, 2017,
secțiunea: CREAȚIE LITERARĂ – PROZĂ, prof. Pertea Cristina;
24
19. ONSS Handbal fete licee: LOCUL I – centrul metodic ,18 februarie 2017, prof. dr. Dumitru Cristea
20. ONSS Handbal fete licee: LOCUL I – etapa județeană, 25 februarie 2017, prof. dr. Dumitru Cristea
21. ONSS Handbal fete licee: LOCUL IV, mențiune – etapa zonală, 31 martie-02 aprilie 2017, prof. dr. Dumitru
Cristea
22. ONSS Handbal fete licee: LOCUL I – Cupa 1 Decembrie, 26-27 noiembrie 2016, prof. dr. Dumitru Cristea
23. ONSS Handbal fete licee: LOCUL I – Cupa Mărțișorului, 4-5 martie 2017, prof. dr. Dumitru Cristea
24. ONSS Pregătire Teorie Sportivă: LOCUL I – etapa locală, Ilie Ana-Maria, clasa a XI-a S, 15 februarie 2017,
prof. dr. Dumitru Cristea
25. ONSS Pregătire Teorie Sportivă: LOCUL I – etapa județeană, Ilie Ana-Maria, clasa a XI-a S, 20 martie 2017,
prof. dr. Dumitru Cristea
26. ONSS Pregătire Teorie Sportivă: LOCUL II – etapa națională, Ilie Ana-Maria, clasa a XI-a S, 19-22 aprilie
2017, prof. dr. Dumitru Cristea
27. ONSS: LOCUL III – etapa județeană, Ologeanu Cătălina, prof. Dobă Oana
28. ONSS: LOCUL II – etapa județeană, fotbal fete, prof. . Dobă Oana
29. ONSS: LOCUL III – etapa județeană, fotbal băieți, prof. Dobă Oana
30. ONSS: LOCUL V – etapa județeană, tenis de masă, prof. Dobă Oana
31. ONSS: LOCUL III – etapa județeană, handbal băieți, prof. Marin Cristian
32. LOCUL II – Cupa 1 Decembrie, Aninoasa, prof. Marin Cristian
33. LOCUL I, Cupa Primăverii, Aninoasa, prof. Marin Cristian
34. ONSS Handbal fete licee: LOCUL III , prof. Prodan Sebastian
35. ONSS: LOCUL II – etapa județeană, fotbal fete, prof. Prodan Sebastian
36. ONSS: LOCUL III – etapa județeană, fotbal băieți, prof. Prodan Sebastian
37. PREMIUL al II-lea - CONCURSUL NAȚIONAL “GEO-INFORMATICA”, specific disciplinelor:
geografie și informatică pentru clasele IX-XII,secțiunea SOFT EDUCAȚIONAL – PAGINA WEB, SOFT
UTILIZAT - HTML, în perioada 22-27.05.2017, cu pagina Web - titlul ORICE GRAD IN PLUS +, Elevi:
Bănescu Lavinia Maria, Rîncă Iustina Alexandra, Zamfir Ana Maria, prof. îndrumător Mihăescu Mariana și
Tulpac Claudia.

PREMII OBȚINUTE DE ELEVI LA CONCURSURILE ȘCOLARE


ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-2018

1. Diplomă de participare la SIMPOZIONUL NAȚIONAL ,,PROMOVAREA UNUI STIL DE VIAȚĂ


SĂNĂTOS”, 21-25 mai 2018, prof. Pertea Cristina-Adriana
2. Premiul III la CONCURSUL NAȚIONAL ,,PROMOVAREA UNUI STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS” , 21-25
mai 2018, elev Dobrescu Adelin, prof. coord. Pertea Cristina-Adriana
3. Premiul I la Concursul Județean PROECOLOGICA, Iunie, 2018, elev Sănduc Giulia, prof. coord. Pertea
Cristina-Adriana
4. Premiul I la Concurs Național – Nașterea Domnului – Renașterea Bucuriei - CAERI, 2017, elev Zugrăvoiu
Andreea, prof. coord.Pertea Cristina-Adriana
5. Diplomă de participare la SIMPOZION INTERJUDEȚEAN AUXILIARE CURRICULARE, Teoriile și
funcțiile comunicării, CAER, 18 mai 2018, ANEXA 7, POZ. 1947, prof. Pertea Cristina-Adriana
6. Diplomă de participare la SIMPOZION INTERNAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIA
INTERGENERAȚIONALĂ, -Educația familială, transmiterea intergenerațională a valorilor, 20 aprilie 2018,
Revista CLEPSIDRE, ISSN 2360-4948, prof. Pertea Cristina-Adriana
7. Premiul I la Concurs Național cu participare internațională – Bucuria Sărbătorilor de iarnă, Buzău, CAEN,
nr. 3076--/17.01.2018, poz. 1126, pag. 26, elev Simion Miruna, prof. coord. Pertea Cristina-Adriana
8. Premiul I la Concurs Național Creație Plastică – Copil ca tine sunt și eu Negrești, iunie 2018, CAERI
24986/2/22.01.2018, poz. 1596, elev Ionescu Daniela prof. coord.Pertea Cristina-Adriana
9. Premiul I la Simpozion Internațional Strategii pentru educație, Lucrarea Considerații teoretice privind
mecanica ruperii, Iași, 13 mai 2018, prof. Pertea Cristina-Adriana
10. Diplomă de participare la Concurs Național EUROSCOLA, ediția 2017, prof. Pertea Cristina-Adriana
11. Premiul I la Concursul Național NU LĂSA VIOLENȚA SĂ INTRE ÎN VIAȚA TA!, aprilie, 2018, elev Bobeică
Livia, prof. coord. Pertea Cristina-Adriana
12. Diplomă de participare, Concursul Național NU LĂSA VIOLENȚA SĂ INTRE ÎN VIAȚA TA!, aprilie, 2018,
prof. Pertea Cristina-Adriana
13. Premiul al II-lea la Concursul ‘Be Creative, Have Fun, Feel Free’ , sectiunea III- Story -mai 2018, elev
Drosu Emilia Florenta, prof. coord. Eiub Izabela
14. Menţiune la Concursul ‘Be Creative, Have Fun, Feel Free’ , sectiunea I- Poem, -Baia Mare, mai 2018, elev
Achim Daniela, prof. coord. Eiub Izabela
25
15. Premiul I la Festivalul Concurs “Iedera, un colţ de rai”, secţiunea Parada vestimentaţiilor ecologice, elevi
Bănică Andreea, Grigore Miruna, prof. coord. Petroiu Carmen şi Mihăescu Mariana
16. Premiul I la Festivalul Concurs “Iedera, un colţ de rai”, secţiunea Muzică instrumental, elevi Bănică
Andreea, Grigore Miruna, prof. coord. Petroiu Carmen şi Mihăescu Mariana
17. Diploma de participare la SIMPOZIONUL NAȚIONAL DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE ,, DACIA’’,
EDIȚIA a III-a, București, 09 mai 2018, prof. Cucuteanu Stela
18. Premiul I la Concursul Naţional ,,Așteptând Învierea Domnului”, elev Dumitra Ciprian, prof. coord.
Cucuteanu Stela
19. Premiul II la Concursul Naţional ,,Așteptând Învierea Domnului”, elev Drăgulescu Marian, prof. coord.
Cucuteanu Stela
20. Premiul I la Concursul Național: ,, Nu lăsa violența să intre în viața ta”, elev Țenea Cristian, prof. coord.
Cucuteanu Stela
21. Diploma de participare la Simpozionul Național ,, Violența școlară și educația interculturală’’cu lucrarea: ,,
Măsuri pentru combaterea fenomenului de violență în mediul școlar”, prof. Cucuteanu Stela
22. Locul II la ONSS HANDBAL, faza judeteana fete, prof. coord. Prodan Sebastian/ Cristea Dumitru
23. Locul I la ONSS HANDBAL, faza locală fete, prof. coord. Prodan Sebastian/ Cristea Dumitru
24. Locul II la ONSS HANDBAL, faza locala baieti, prof. coord. Marin Cristian/ Marin Sorin
25. Locul III la ONSS FOTBAL baieti, faza locală, prof. coord. Doba Oana/ Prodan Sebastian
26. Locul V la ONSS TENIS DE MASA, faza judeţeană, prof. coord. Dobă Oana/ Marin Cristian
27. Locul I la ONSS, PREGATIRE SPORTIVA TEORETICA, faza naţională, elev Onicescu Alexandru, Prof.
coord. Marin Sorin
28. Locul I la ONSS, PREGATIRE SPORTIVA TEORETICA, faza judeţeană, Ologeanu Cătălina, prof. coord.
Dobă Oana
29. Locul I la ONSS, PREGATIRE SPORTIVA TEORETICA, faza judeţeană, elev Ilie Ana Maria, prof . coord.
Cristea Dumitru
30. Participare la ONSS, PREGATIRE SPORTIVA TEORETICA, faza naţională, elev Ilie Ana Maria, prof.
coord. Cristea Dumitru
31. Premiul III la Concursul de artă fotografică „Pasărea măiastră”, elev Olteanu Oana Ştefania, prof. coord.
Roşoiu Aniţa
32. Premiul I la Concursul Naţional de creație plastică COPIL CA TINE SUNT ȘI EU!, ediția a V-a, CAERI
nr. 24986/2/22.01.2018, poziția 1596, Negrești, Vaslui, elev Trăică David Răducu, clasa a IX-a E, prof. coord.
Alecu Anda – Ligia
33. Premiul I la Concursul Naţional cu participare internațională BUCURIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ,
ediția a III-a, Buzău, 2018, CAEN nr. 3076/17.01.2018, poziția 1126, pag. 26, elev Constantin Marian, clasa a XI-
a M, profesor coordonator: Alecu Anda – Ligia
34. Premiul II la Concurs Național NU LĂSA VIOLENȚA SĂ INTRE ÎN VIAȚA TA!, ediția a V-a, Buzău,
avizat MEN, CAEN, 2018, nr. 3076/17.01.2018, pag. 36, poziția 1589, secțiunea creație literară, Mihai Alberto
Dănuț, clasa a XI-a M, profesor coordonator: Alecu Anda – Ligia
35. Premiul I la Festival – Concurs IEDERA, UN COLȚ DE RAI, EDIŢIA a VIII-a, CAEN 2018, Iedera, jud.
Dâmbovița, elev Ristoiu Daniel, cls a XI-a E, Profesor coordonator: Alecu Anda – Ligia
36. Premiul al II-lea la Simpozion Internațional STRATEGII PENTRU EDUCAȚIE, Ediția a II-a, 13 mai
2018, secțiunea I, Științe socio-umaniste, Iași, Români, 13 mai 2018, pentru lucrarea Abordarea conceptului de
discurs, prof. Alecu Anda Ligia
37. Premiul III la Concurs județean de artă fotografică PASĂREA MĂIASTRĂ, ediția a IX-a, secțiunea
fotografie, peisaj urban, CAEJ, 22.12.2017, Petrila, eleva Mirea Marilena Ioana, profesor coordonator: Alecu
Anda – Ligia
38. Premiul I la Concursul cu participare internaţională de Creaţie ,,Sărbătoarea Învierii – Lumina
Sufletelor Noastre”, ediţia a IX-a, Iaşi, aprilie-august 2018 – Domeniul Cultural-artistic, Culturi și civilizații II,
pag. 19, poz. 399, CAERI 2017, avizat MEN, eleva Olteanu Ioana, cls. a XI-a E, prof. coord.: Alecu Anda – Ligia
39. Premiul III la Concursul cu participare internaţională de Creaţie ,,Sărbătoarea Învierii – Lumina
Sufletelor Noastre”, ediţia a IX-a, Iaşi, aprilie-august 2018 – Domeniul Cultural-artistic, Culturi și civilizații II,

26
pag. 19, poz. 399, CAERI 2017, avizat MEN, eleva Ghibea Cosmin, cls. a XI-a E, profesor coordonator: Alecu
Anda – Ligia
40. Premiul II la Concursul cu participare internaţională de Creaţie ,,Sărbătoarea Învierii – Lumina
Sufletelor Noastre”, ediţia a IX-a, Iaşi, aprilie-august 2018 – Domeniul Cultural-artistic, Culturi și civilizații II,
pag. 19, poz. 399, CAERI 2017, avizat MEN, eleva Șerban Mihaela, cls. a XI-a E, profesor coordonator: Alecu
Anda – Ligia
41. Premiul I la Concurs Județean cu participare națională FILE DE TRADIȚIE ROMÂNEASCĂ, ediția I,
Iași, aprilie-august 2018, eleva Ilie Ana-Maria, clasa a XII-a S, Profesor coordonator: Alecu Anda – Ligia
42. Premiul II la Concurs Județean cu participare națională FILE DE TRADIȚIE ROMÂNEASCĂ, ediția I,
Iași, aprilie-august 2018, eleva Onică Andreea, clasa a XII-a S, Profesor coordonator: Alecu Anda – Ligia
43. Premiul III la Concurs Județean cu participare națională FILE DE TRADIȚIE ROMÂNEASCĂ, ediția
I, Iași, aprilie-august 2018, eleva Șerban Mihaela, clasa a XI-a E, Profesor coordonator: Alecu Anda – Ligia
44. Premiul I la Concurs Național NAȘTEREA DOMNULUI- RENAȘTEREA BUCURIEI, ediția a VII-a,
decembrie 2017, Creație literară, Iași, CAERI, avizat MEN, eleva Șerban Mihaela, clasa a XI-a E, Profesor
coordonator: Alecu Anda – Ligia
45. Premiul II la Concurs Național NAȘTEREA DOMNULUI- RENAȘTEREA BUCURIEI, ediția a VII-a,
decembrie 2017, Creație literară, Iași, CAERI, avizat MEN, elevul Ghibea Cosmin, clasa a XI-a E, Profesor
coordonator: Alecu Anda – Ligia
46. Premiul I la Festival – Concurs IEDERA, UN COLȚ DE RAI, EDIŢIA a VIII-a, CAEN 2018, Iedera, jud.
Dâmbovița, elev Ristoiu Daniel, cls a XI-a E, Profesor coordonator: Mateescu Georgeta Carmen
47. Premiul II la Concurs Național NAȘTEREA DOMNULUI- RENAȘTEREA BUCURIEI, ediția a VII-a,
decembrie 2017, Creație literară, Iași, CAERI, avizat MEN, elevul Stancu Ana-Maria, clasa a XI-a B, Profesor
coordonator: Mateescu Georgeta Carmen
47. Premiul I la Concursul Naţional de creație plastică COPIL CA TINE SUNT ȘI EU!, ediția a V-a, CAERI
nr. 24986/2/22.01.2018, poziția 1596, Negrești, Vaslui, elev Stan Mihai Adrian, clasa a XI-a B, profesor
coordonator: Mateescu Georgeta Carmen
48. Premiul II la Concursul Naţional de creație plastică COPIL CA TINE SUNT ȘI EU!, ediția a V-a, CAERI
nr. 24986/2/22.01.2018, poziția 1596, Negrești, Vaslui, elev Amarandei Mihai Eduard, clasa a XI-a A, profesor
coordonator: Mateescu Georgeta Carmen
49. Premiul III la Concursul Naţional cu participare internațională BUCURIA SĂRBĂTORILOR DE
IARNĂ, ediția a III-a, Buzău, 2018, CAEN nr. 3076/17.01.2018, poziția 1126, pag. 26, elev Matei Denisa, clasa a
XII-a M, profesor coordonator: Mateescu Georgeta Carmen
50. Premiul I la Concursul cu participare internaţională de Creaţie ,,Sărbătoarea Învierii – Lumina
Sufletelor Noastre”, ediţia a IX-a, Iaşi, aprilie-august 2018 – Domeniul Cultural-artistic, Culturi și civilizații II,
pag. 19, poz. 399, CAERI 2017, avizat MEN, eleva Mitrache Marian Lucian, cls. a XII-a A, Profesor
coordonator: Mateescu Georgeta Carmen
51. Premiul III la Concursul cu participare internaţională de Creaţie ,,Sărbătoarea Învierii – Lumina
Sufletelor Noastre”, ediţia a IX-a, Iaşi, aprilie-august 2018 – Domeniul Cultural-artistic, Culturi și civilizații II,
pag. 19, poz. 399, CAERI 2017, avizat MEN, eleva Zamfir Alexandru George, cls. a XI-a A, Profesor
coordonator: Mateescu Georgeta Carmen
52. Premiul al I la Simpozion Internațional STRATEGII PENTRU EDUCAȚIE, Ediția a II-a, 13 mai 2018,
secțiunea I, Științe socio-umaniste, Iași, Români, 13 mai 2018, pentru lucrarea Considerații teoretice privind
mecanica ruperii, secțiunea II, Științe exacte, prof. Mateescu Georgeta Carmen.

Rezultatele şcolare pe cicluri, forme şi tranşe de medii, în anul şcolar 2013 - 2014:

Procent de Note sub 7 la


Clasa 5 - 6,99 7,00 – 8,99 9,00 - 10
promovabilitate purtare
Ciclul inferior al liceului
IX liceu 86 55 1 80,60% 44
X liceu 65 54 - 90,80% 27

27
Total ciclul inferior al
151 109 1 85,34% 71
liceului
Ciclul superior al liceului
a XI-a 87 69 2 89,26% 4
a XII-a 53 59 3 92,74% 6
Total ciclul superior al
140 128 5 90,03% 10
liceului
Ciclul superior al liceului, ruta progresivă, învăţământ de zi şi seral
Clasa a XIII-a ruta
24 1 - 80,64% 2
progresivă, seral
Clasa a XIV-a ruta
19 1 - 90,90% 2
progresivă, seral
Total ruta progresivă 43 2 - 84,90% 4
Ciclul inferior al liceului, învăţământ frecvenţă redusă
IX liceu, f.r. 11 7 - 52,94% 0
X liceu, f.r. 24 17 - 83,67% 34
Total ciclul inferior al
liceului, frecvenţă 35 24 - 71,08% 34
redusă
Ciclul superior al liceului, învăţământ frecvenţă redusă
XI liceu, f.r. 34 23 - 73,07% 0
Total ciclul superior al
liceului, frecvenţă 34 23 - 73,07% 0
redusă

Rezultatele şcolare pe cicluri, forme şi tranşe de medii, în anul şcolar 2014 – 2015:

Procent de Note sub 7 la


Clasa 5 - 6,99 7,00 – 8,99 9,00 - 10
promovabilitate purtare
Ciclul inferior al liceului
IX liceu 66 47 4 77,42% 22
X liceu 87 43 - 91,84% 15
Total ciclul inferior al
153 90 4 84,30% 40
liceului

a XI-a 44 52 1 93,26% 5
a XII-a 74 68 4 96,68% 4
Total ciclul superior al
118 120 5 95,29% 9
liceului
Ciclul superior al liceului, ruta progresivă, învăţământ de zi şi seral
Clasa a XIII-a ruta
- - - - -
progresivă, seral
Clasa a XIV-a ruta
23 2 0 100% 1
progresivă, seral
Total ruta progresivă 23 2 0 100% 1
Ciclul inferior al liceului, învăţământ frecvenţă redusă
IX liceu, f.r. 5 11 0 59,25% 7
X liceu, f.r. 18 11 0 76,31% 5
Total ciclul inferior al
liceului, frecvenţă 23 22 0 69,23% 12
redusă
Ciclul superior al liceului, învăţământ frecvenţă redusă
XI liceu, f.r. 15 18 0 67,37% 14
XII liceu, f.r. 42 11 0 81,53% 7
Total ciclul superior al
liceului, frecvenţă 57 29 0 75,43% 21
redusă

28
Rezultatele şcolare pe cicluri, forme şi tranşe de medii, în anul şcolar 2015 – 2016:

Procent de Note sub 7 la


Clasa 5 - 6,99 7,00 – 8,99 9,00 - 10
promovabilitate purtare
Ciclul inferior al liceului
IX liceu 80 48 1 79% 32
X liceu 48 58 2 78% 22
Total ciclul inferior al
122 106 3 82% 54
liceului

a XI-a 83 31 2 87% 21
a XII-a 36 55 3 92% 8
Total ciclul superior al
119 86 5 91% 29
liceului
Ciclul superior al liceului, ruta progresivă, învăţământ de zi şi seral
Clasa a XIII-a ruta
- - - - -
progresivă, seral
Clasa a XIV-a ruta
- - - - -
progresivă, seral
Total ruta progresivă - - - - -
Ciclul inferior al liceului, învăţământ frecvenţă redusă
IX liceu, f.r. 10 8 0 72% 6
X liceu, f.r. 12 17 0 78% 4
Total ciclul inferior al
liceului, frecvenţă 22 25 0 75% 10
redusă
Ciclul superior al liceului, învăţământ frecvenţă redusă
XI liceu, f.r. 15 24 0 78% 5
XII liceu, f.r. 28 11 0 90% 8
XIII liceu, f.r. 26 28 0 98%
Total ciclul superior al
liceului, frecvenţă 69 63 0 100% 13
redusă

Rezultatele şcolare pe cicluri, forme şi tranşe de medii, în anul şcolar 2016 – 2017:

Procent de Note sub 7 la


Clasa 5 - 6,99 7,00 – 8,99 9,00 - 10
promovabilitate purtare
Ciclul inferior al liceului
IX liceu 74 51 0 77,16% 35
X liceu 58 60 2 88,23% 26
Total ciclul inferior al
132 111 2 83,21% 61
liceului

a XI-a 42 38 5 86,73% 16
a XII-a 75 6 0 90,83% 4
Total ciclul superior al
117 44 5 88,99% 20
liceului
Ciclul superior al liceului, ruta progresivă, învăţământ de zi şi seral
Clasa a XIII-a ruta
- - - - -
progresivă, seral
Clasa a XIV-a ruta
- - - - -
progresivă, seral
Total ruta progresivă - - - - -
Ciclul inferior al liceului, învăţământ frecvenţă redusă
IX liceu, f.r. 6 10 0 69,56% 3
X liceu, f.r. 18 42 0 76,92% 9
Total ciclul inferior al
liceului, frecvenţă 24 52 0 74,19% 12
redusă
Ciclul superior al liceului, învăţământ frecvenţă redusă

29
XI liceu, f.r. 10 20 0 76,92% 6
XII liceu, f.r. 22 17 1 95,23% 0
XIII liceu, f.r. 16 13 0 100% 4
Total ciclul superior al
liceului, frecvenţă 48 50 1 92,50% 10
redusă

Rezultatele şcolare pe cicluri, forme şi tranşe de medii, în anul şcolar 2017 – 2018:

Procent de Note sub 7 la


Clasa 5 - 6,99 7,00 – 8,99 9,00 - 10
promovabilitate purtare
Ciclul inferior al liceului
IX liceu şi şcoală
40 42 1 80,23% 10
profesională
X liceu şi şcoală
70 26 1 82,47% 16
profesională
Total ciclul inferior al
110 68 2 97,82% 26
liceului
Ciclul superior al liceului
a XI-a liceu şi şcoală
53 50 4 71,96% 3
profesională
a XII-a 46 39 4 85,72% 1
Total ciclul superior al
99 89 8 96,07% 4
liceului
Ciclul superior al liceului, învăţământ seral
Clasa a XI-a, seral 2 13 - 71,42% 3
Total seral 2 13 - 71,42% 3
Ciclul inferior al liceului, învăţământ frecvenţă redusă
IX liceu, f.r. - 17 - 68% 5
X liceu, f.r. 12 24 - 83,72% 4
Total ciclul inferior al
liceului, frecvenţă 12 41 - 77,94% 9
redusă
Ciclul superior al liceului, învăţământ frecvenţă redusă
XI liceu, f.r. 8 21 - 82,85% 6
XII liceu, f.r. 15 26 - 95,34% 2
XIII liceu, f.r. 24 13 2 97,50% 0
Total ciclul superior al
liceului, frecvenţă 47 60 2 92,37% 8
redusă

1.4. Priorități la nivel european și național - Contextul european (Sursa: PLAI 2017 – 2020)

Educația și formarea profesională din România din perspectiva țintelor și indicatorilor derivați din
Strategia Europa 2020:
Strategia Europa 2020 definește următoarele obiective principale pentru deceniul 2010-2020:
a) creşterea ratei de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani la cel puțin 75%1;
b) alocarea a 3% din PIB pentru cercetare-dezvoltare;
c) obiectivul “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră sau cu 30%, dacă există condiții
favorabile în acest sens, creşterea cu 20% a ponderii energiei regenerabile în consumul final de energie,
creşterea cu 20% a eficienţei energetice, comparativ cu 1990;
d) reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii2 la maximum 10%3 și creșterea procentului persoanelor cu vârsta
cuprinsă între 30 și 34 de ani cu studii de nivel terțiar la cel puțin 40%4 în 2020;
e) reducerea la nivelul UE 28 a numărului de persoane în risc de sărăcie sau excluziune socială cu 20 de
milioane de persoane până anul 2020 comparativ cu anul 20085.
1
Față de nivelul de referință de 69% la momentul adoptării Strategiei EFP
2
Prin definiția acceptată de UE încă din 2003 (Reuniunea miniștrilor educației în cadrul Consiliului UE din mai 2003),
abandonul școlar timpuriu se referă la persoanele cu vârstă cuprinsă între 18 și 24 de ani care au absolvit cel mult
învățământul secundar inferior și care nu-și continuă educația sau formarea profesională
3
Față de nivelul de referință de 15% la momentul adoptării Strategiei EFP
4
Față de nivelul de referință de 31% la momentul adoptării Strategiei EFP
30
2. Țintele strategice pentru anul 2020, adoptate în cadrul ET 2020 sunt următoarele:
1) până în 2020, în medie, cel puțin 15 % dintre adulți ar trebui să participe la programele de învățare de-a lungul
vieții6;
2) până în 2020, procentul persoanelor cu vârsta de 15 ani, cu competențe scăzute de citire, matematică și științe
exacte7, ar trebui să fie mai mic de 15 %;
3) până în 2020, proporția persoanelor de 30-34 de ani, care au absolvit învățământul terțiar8, ar trebui să fie de
cel puțin 40 %;
4) până în 2020, proporția părăsirii timpurii a școlii9 din sistemele de educație și formare, ar trebui să fie sub 10
%;
5) până în 2020, cel puțin 95 % dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 4 ani și vârsta pentru înscrierea obligatorie la
școala primară, ar trebui să beneficieze de educație preșcolară;
6) până în 2020, proporția de absolvenți angajați10 cu vârste cuprinse în 20 și 34 de ani, care au finalizat sistemul
de educație și de formare profesională cu cel mult trei ani înaintea anului de referință, ar trebui să fie de cel puțin
82 %, comparativ cu 76,5 % în 201011.
Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2014-2020 are următoarele
obiectivele strategice şi direcţiile de acţiune:
Obiectivul strategic 1: Îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de formare profesională pentru piaţa muncii,
având ca țintă strategică creşterea ratei de ocupare a tinerilor din grupa de vârstă 20-34 ani, necuprinşi în educaţie
şi formare, cu nivel de educaţie ISCED 3 și 4 la 63% până în 2020, față de 57,2% în 2014
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:
1.Actualizarea instrumentelor de descriere a ocupaţiilor şi calificărilor, a curriculumului şi a auxiliarelor
curriculare, pe nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul național al calificărilor, pentru o mai bună articulare
între subsisteme, pentru facilitarea mobilităţii în educaţie şi formare profesională și pentru creşterea relevanţei
pentru piaţa muncii;
2.Dezvoltarea mecanismelor pentru anticiparea competenţelor solicitate pe piaţa muncii, definirea profilurilor
profesionale, în scopul dezvoltării/revizuirii calificărilor în concordanţă cu abilităţile şi cunoştinţele relevante
pentru nevoile pieţei forţei de muncă şi adaptarea programelor de învăţământ la nevoile şi tendinţele pieţei
muncii;
3.Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor programelor de formare;
4.Îmbunătăţirea învăţării la locul de muncă în formarea profesională;
5.Îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare publică şi privată a formării profesionale;
6.Creşterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare profesională.
Obiectivul strategic 2: Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de formare profesională,
având ca ținte strategice:
a)Creşterea ponderii elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi în învăţământul profesional la 60% în
2020, față de 49,8% în 2014;
b)Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții la 10% în 2020, de la
1,5% în 2014.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:
7. Dezvoltarea marketingului programelor de formare profesională și al rezultatelor învăţării dobândite în context
nonformal şi informal;
8. Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră;
9. Consolidarea şi flexibilizarea mecanismelor de recunoaştere şi validare a rezultatelor învăţării dobândite în
context nonformal şi informal;
10. Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul de învățământ pentru tineri, cu accent
pe cei din grupuri vulnerabile;
Obiectivul strategic 3: Îmbunătăţirea calităţii formării profesionale, având ca ținte strategice:

5
Pragul național de sărăcie este stabilit la 60% din venitul median disponibil în fiecare stat membru
6
Adică procentul din populația cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani care a participat la programe de educație și formare în
cele patru săptămâni care au precedat ancheta (Eurostat, Studiul privind forța de muncă)
7
Sursă: OCDE/PISA
8
Nivelurile ISCED 5 și 6 (EUROSTAT, UOE)
9
Adică procentul din populația cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani care au absolvit doar învățământul secundar inferior sau
mai puțin și care nu mai sunt înscriși într-o instituție de învățământ sau de formare (Eurostat, Studiul privind forța de muncă)
10
Se referă la absolvenții învățământului secundar superior (ISCED 3), terțiar nonuniversitar(ISCED 4) și absolvenții
învățământului terțiar (ISCED 5-6)
11
Măsurată ca proporția populației angajată cu vârste cuprinse între 20 și 34 de ani, care a absolvit în urmă cu 1, 2 și 3 ani și
care nu este înscrisă în prezent în nici o altă activitate de educație și formare profesională.
31
a) Reducerea ratei abandonului şcolar la învăţământul liceal tehnologic şi la învăţământul profesional la 2% în
2020, de la 4,2% în 2014 ;
b) Creşterea ponderii absolvenţilor învăţământului liceal tehnologic declaraţi reuşiţi la examenul de bacalaureat
la 60% în 2020, de la 45 % în 2014;
c) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții la 10% în 2020, de la
1,5% în 2014.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:
11. Dezvoltarea unui cadru naţional de asigurare a calităţii educației și formării profesionale la nivel de sistem;
12. Asigurarea calității certificării rezultatelor învățării;
13. Îmbunătăţirea competenţelor persoanelor cu atribuţii în furnizarea programelor de formare profesională din
formarea profesională inițială şi formarea profesională continuă și în evaluarea rezultatelor învăţării dobândite în
context formal, nonformal și informal;
14. Îmbunătăţirea infrastructurii formării profesionale iniţiale şi continue;
15. Promovarea excelenţei în educație și formare profesională.
Obiectivul strategic 4: Dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi internaţionale în domeniul formării
profesionale, având ca ținte strategice:
a) Creşterea numărului total de elevi implicaţi în programe de inovare şi dezvoltarea spiritului antreprenorial la
50.000 în 2020, de la 40.000 în 2014;
b) Creșterea numărului total de elevi implicaţi în programe de mobilitate internațională la 4.600 în 2020, de la
2.800 în 2014.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:
16. Dezvoltarea componenţelor privind inovarea, creativitatea şi spiritul antreprenorial din cadrul programelor
de formare profesională;
17. Dezvoltarea mobilităţii internaţionale în formarea profesională;
18. Extinderea învăţării mutuale şi a schimbului de bune practici, în vederea asigurării premiselor pentru
participarea la o piaţă a muncii europene incluzive.
Contextul în care se urmăreşte dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic prin strategiile menţionate
mai sus este definit prin Legea Educaţiei Naţionale, nr. 1 din 2011, cu modificările şi completările
ulterioare.
Contextul naţional este definit de o serie de strategii, între care, de o relevanţă deosebită pentru educaţia şi
formarea profesională se numără:
- Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2014-2020;
- Strategia națională de învăţare pe tot parcursul vieţii 2015 -2020;
- Strategia pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii în România;
- Strategia națională pentru învățământ terțiar 2015-2020;
- Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020;
- Strategia națională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020;
- Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030;
- Strategia naţionala privind incluziunea sociala si reducerea sărăciei 2015-2020;
- Strategia de dezvoltare teritorială a României - România policentrică 2035, Coeziune şi competitivitate
teritorială, dezvoltare şi şanse egale pentru oameni;
- Strategia națională pentru competitivitate 2014-2020;
- Strategia guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru
perioada 2014-2020;
- Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România 2020;
- Strategia Naţională a României privind Schimbările Climatice 2013-2020;
- Strategia naţională de gestionare a deşeurilor 2014-2020;
- Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont 2020-2030;
- Planul strategic național multianual privind acvacultura 2014-2020;
- Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020 actualizată pentru perioada 2011-2020;
- Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020.

Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2014-2020 are următoarele
obiectivele strategice şi direcţiile de acţiune:
Obiectivul strategic 1: Îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de formare profesională pentru piaţa muncii,
având ca țintă strategică creşterea ratei de ocupare a tinerilor din grupa de vârstă 20-34 ani, necuprinşi în educaţie
şi formare, cu nivel de educaţie ISCED 3 și 4 la 63% până în 2020, față de 57,2% în 2014
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:

32
1.Actualizarea instrumentelor de descriere a ocupaţiilor şi calificărilor, a curriculumului şi a auxiliarelor
curriculare, pe nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul național al calificărilor, pentru o mai bună articulare
între subsisteme, pentru facilitarea mobilităţii în educaţie şi formare profesională și pentru creşterea relevanţei
pentru piaţa muncii;
2.Dezvoltarea mecanismelor pentru anticiparea competenţelor solicitate pe piaţa muncii, definirea profilurilor
profesionale, în scopul dezvoltării/revizuirii calificărilor în concordanţă cu abilităţile şi cunoştinţele relevante
pentru nevoile pieţei forţei de muncă şi adaptarea programelor de învăţământ la nevoile şi tendinţele pieţei
muncii;
3.Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor programelor de formare;
4.Îmbunătăţirea învăţării la locul de muncă în formarea profesională;
5.Îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare publică şi privată a formării profesionale;
6.Creşterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare profesională.
Obiectivul strategic 2: Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de formare profesională,
având ca ținte strategice:
a) Creşterea ponderii elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi în învăţământul profesional la
60% în 2020, față de 49,8% în 2014;
b) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții la 10% în 2020, de
la 1,5% în 2014.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:
7. Dezvoltarea marketingului programelor de formare profesională și al rezultatelor învăţării dobândite în context
nonformal şi informal;
8. Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră;
9. Consolidarea şi flexibilizarea mecanismelor de recunoaştere şi validare a rezultatelor învăţării dobândite în
context nonformal şi informal;
10. Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul de învățământ pentru tineri, cu accent
pe cei din grupuri vulnerabile;
Obiectivul strategic 3: Îmbunătăţirea calităţii formării profesionale, având ca ținte strategice:
a) Reducerea ratei abandonului şcolar la învăţământul liceal tehnologic şi la învăţământul profesional la 2% în
2020, de la 4,2% în 2014 ;
b) Creşterea ponderii absolvenţilor învăţământului liceal tehnologic declaraţi reuşiţi la examenul de bacalaureat
la 60% în 2020, de la 45 % în 2014;
c) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții la 10% în 2020, de la
1,5% în 2014.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:
11. Dezvoltarea unui cadru naţional de asigurare a calităţii educației și formării profesionale la nivel de sistem;
12. Asigurarea calității certificării rezultatelor învățării;
13. Îmbunătăţirea competenţelor persoanelor cu atribuţii în furnizarea programelor de formare profesională din
formarea profesională inițială şi formarea profesională continuă și în evaluarea rezultatelor învăţării dobândite în
context formal, nonformal și informal;
14. Îmbunătăţirea infrastructurii formării profesionale iniţiale şi continue;
15. Promovarea excelenţei în educație și formare profesională.
Obiectivul strategic 4: Dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi internaţionale în domeniul formării
profesionale, având ca ținte strategice:
a) Creşterea numărului total de elevi implicaţi în programe de inovare şi dezvoltarea spiritului antreprenorial la
50.000 în 2020, de la 40.000 în 2014;
b) Creșterea numărului total de elevi implicaţi în programe de mobilitate internațională la 4.600 în 2020, de la
2.800 în 2014.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:
16. Dezvoltarea componenţelor privind inovarea, creativitatea şi spiritul antreprenorial din cadrul programelor
de formare profesională;
17. Dezvoltarea mobilităţii internaţionale în formarea profesională;
18. Extinderea învăţării mutuale şi a schimbului de bune practici, în vederea asigurării premiselor pentru
participarea la o piaţă a muncii europene incluzive.
Contextul în care se urmăreşte dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic prin strategiile menţionate
mai sus este definit prin Legea Educaţiei Naţionale, nr. 1 din 2011, cu modificările şi completările
ulterioare.
Învățământul liceal asigură continuarea studiilor în învățământul obligatoriu (clasele a IX-a și a X-a) și în ciclul
superior (clasele a XI-a și a XII-a), dezvoltând, aprofundând și particularizând competențe (cunoștințe, abilități și
atitudini) formate în ciclurile anterioare ale învățării.
33
Învăţământul liceal cuprinde următoarele filiere şi profiluri:
a) filiera teoretică, cu profilurile umanist şi real;
b) filiera tehnologică, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului;
c) filiera vocaţională, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic şi pedagogic.
Durata studiilor în învăţământul liceal, forma de învăţământ cu frecvenţă, este de 4 ani, în conformitate cu
planurile-cadru aprobate de Ministerul Educației. Pentru unele forme de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă
redusă, durata studiilor se prelungeşte cu un an.
Studiile învățământului liceal se finalizează cu examenul național de bacalaureat și cu examen de certificare,
pentru absolvenții filierelor tehnologică și vocațională.
Absolvenţii de liceu fără diplomă de bacalaureat pot continua studiile în învăţământul postliceal și pot obține,
ulterior, nivelul 5 de calificare. Absolvenții cu diplomă de bacalaureat pot continua studiile în învățământul
postliceal pentru obținerea nivelului 5 sau în învățământul superior, în orice program de studii și pot obține
nivelurile de calificare 6, 7 și 8.
Absolvenții învățământului liceal, filierele tehnologică și vocațională, care promovează examenul de
certificare, dobândesc certificat de calificare de nivel 4 al Cadrului naţional al calificărilor (tehnician) și
suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Învățământul profesional se organizează pentru calificări stabilite în funcție de nevoile pieței muncii,
identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare regionale, județene și locale, pe baza
unui contract de pregătire practică, încheiat între unitatea de învățământ, operatorul economic și elev.
Învăţământul profesional are următoarele forme de organizare:
- învăţământ profesional, cu durata de 3 ani, organizat după finalizarea clasei a VIII-a, ca parte a
învățământului secundar superior, începând cu anul şcolar 2014/ 2015, pe baza unui contract cadru, încheiat între
unitatea de învățământ şi operatorii economici implicaţi în formarea profesională a elevilor;
- învăţământul dual cu durata de 3 ani, organizat după finalizarea clasei a VIII-a, ca parte a
învățământului secundar superior, începând cu anul şcolar 2017/ 2018, pe baza unui contract de parteneriat
încheiat între unul sau mai mulţi operatori economici sau între o asociaţie/un consorţiu de operatori economici,
unitatea de învăţământ şi unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea şcolară. unui contract de
pregătire practică, încheiat între unitatea de învățământ – agentul economic și elev;
- stagii de pregătire practică cu durata de 720 de ore, organizate după finalizarea clasei a X-a de
liceu , formă de organizare specifică în prezent programelor de tip „A doua șansă”.
În învățământul profesional se parcurg disciplinele pentru învăţământul obligatoriu şi modulele de pregătire de
specialitate pentru obținerea calificării profesionale. Studiile se finalizează cu examen de certificare. Absolvenții
care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare de nivel 3 al
Cadrului naţional al calificărilor (muncitor calificat) și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.

1.5. Context regional și local


Contextul regional

Planul de Dezvoltare Regională Sud Muntenia 2014-2020


Priorități:
Prioritatea 1 – Dezvoltarea durabilă a infrastructurii locale și regionale
Prioritatea 2 – Dezvoltarea urbană durabilă
Prioritatea 3 – Creșterea competitivității economiei regionale pe termen lung
Prioritatea 4 – Protecția mediului și creșterea eficienței economice
Prioritatea 5 – Susținerea educației și ocupării forței de muncă
OBIECTIVUL STRATEGIC GENERAL
Dezvoltarea capitalului uman din regiunea Sud Muntenia prin creșterea accesului și a participării la educație și
instruire pe tot parcursul vieții și stimularea ocupării forței de muncă
Măsuri:
5.1. Dezvoltarea și modernizare infrastructurii educaționale și de cercetare
Scopul acestei măsuri este de a îmbunătăți calitatea infrastructurii educaționale și de cercetare prin dotarea și
modernizarea școlilor, a grădinițelor, a campusurilor școlare, precum și a centrelor pentru formare profesională și
a centrelor și instituțiilor de cercetare, în vederea asigurării unui proces educațional de calitate care să corespundă
standardelor europene și a creșterii participării populației școlare și a adulților la procesul educațional.
5.2. Dezvoltarea capacității instituționale a sistemului educațional, de cercetare și de formare
continuă
5.3. Corelarea programelor educaționale cu cerințele pieței muncii
5.4. Sprijinirea adaptabilității forței de muncă și promovarea antreprenoriatului
34
STRATEGIA PENTRU SPECIALIZARE INTELIGENTĂ A REGIUNII SUD MUNTENIA PENTRU
PERIOADA 2014-2020
Priorități orizontale
1. Economie regională competitivă bazată pe inovare
2. Stimularea transferului tehnologic și științific
3. Dezvoltarea și menținerea în regiune a capitalului uman înalt specializat

Priorităţile locale – conform PLAI 2018 – 2020

PRIORITATEA 1: ARMONIZAREA OFERTEI IPT CU PIAŢA MUNCII


Obiective:
Corelarea ofertei şcolilor IPT din regiune cu nevoile de calificare, în condiţiile de calitate a procesului de educaţie
şi formare profesională, în scopul facilitării tranziţiei de la şcoală la viaţa activă şi continuării învăţării pe tot
parcursul întregii vieţi.
Indicatori de impact:
- Adaptarea ofertei la ţintele PLAI stabilite în concordanţă cu cererea previzionată a pieţei muncii
- Creșterea ratei ocupării pentru persoanele cu vârsta între 20-64 ani la 70% până în 2020.
- Asigurarea continuării studiilor, după învăţământul obligatoriu, pentru cel puţin 85% din populaţia de vârstă
şcolară a judeţului cuprinsă în învăţământul IPT

PRIORITATEA 2: ASIGURAREA DE ŞANSE EGALE PRIN SISTEMUL IPT PRIVIND ACCESUL LA


EDUCAŢIE AL TINERILOR DIN JUDEŢ.
Obiective:
Creşterea adaptării şcolare, medierea succesului şi integrarea profesională a tuturor elevilor, indiferent de nevoile
lor, prin asigurarea accesului la educaţie.
Indicatori de impact:
- Prevenirea şi reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii la 11,3 % până în anul 2020

PRIORITATEA 3: DEZVOLTAREA BAZEI DIDACTICO-MATERIALE A ŞCOLILOR IPT DIN


REGIUNE ÎN PARTENERIAT CU ALTE ORGANIZAŢII.
Obiectiv:
Reabilitarea şi dotarea cu echipamente didactice a şcolilor IPT din regiune în concordanţă cu cerinţele domeniilor
de pregătire profesională.
Indicatori de impact:
- Reabilitarea a 5% din numărul şcolilor IPT ale judeţului, până în 2020.
- Toate şcolile IPT sa aibă dotare minimala conform domeniilor de calificare şi 50% dintre acestea sa aibă dotare
în concordanţă cu evoluţiile tehnologice ale domeniilor de pregătire.

PRIORITATEA 4: EFICIENTIZAREA RELAŢIILOR PARTENERIALE EXISTENTE ŞI


DEZVOLTAREA DE NOI PARTENERIATE PENTRU IPT
Obiectiv:
Dezvoltarea parteneriatului social activ pentru formarea profesională, în scopul planificării strategice a IPT la
nivel regional
Indicatori de impact:
- Cel puţin un parteneriat pentru formarea profesională în fiecare şcoală IPT pentru fiecare domeniu de pregătire.
- Participarea cadrelor didactice din IPT la cel puţin un curs de formare profesionala continuă, anual.

PRIORITATEA 6: EFICIENTIZAREA ŞI DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR DE CONSILIERE


PROFESIONALĂ A TINERILOR
Obiectiv:
Dezvoltarea orientării şi consilierii profesionale în scopul creşterii performanţelor educaţionale şi ratelor de
tranziţie către nivele superioare de educaţie
Indicatori de impact:
- Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere profesionala pentru toţi elevii din învăţământul IPT, până în
2020.

35
ANALIZA SWOT A CORELĂRII OFERTEI DE FORMARE PROFESIONALĂ CU CEREREA LA
NIVEL LOCAL
Analiza SWOT este realizată pe baza concluziilor privind situaţia actuală şi previziunile referitoare la
Demografie, Economie, Piaţa muncii şi Educaţie, dar şi pe baza concluziilor evaluării progresului în
implemetarea PLAI pentru perioada septembrie 2009 - martie 2010. Analiza SWOT pune în evidenţă ca puncte
tari şi puncte slabe elementele din analiza capitolului de educaţie pentru sistemul de învăţământ profesional şi
tehnic din judeţ (mediul intern)
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
1. Planificarea strategică pe termen lung a ofertei de şcolarizare prin 1. Dificultăţi în acoperirea cu norme
IPT, corelată la toate nivelurile decizionale: judeţean (PLAI), unitate pentru profesorii titulari în unele
şcolară (PAS); domenii cum ar fi: profesori şi maiştri
2. Reactualizarea PLAI Dâmboviţa în concordanţă cu viziunea instructori din domeniile mecanic, electric,
economică la nivel judeţean; construcţii, etc.
3. Identificarea şi eliminarea unor dezechilibre între planurile de 2. Înregistrarea unui declin demografic
şcolarizare şi nevoile de calificare; general, accentuat pentru populaţia tânără,
4. Consolidarea parteneriatului social prin antrenarea în procesul cu reduceri semnificative pentru populaţia
decizional şi de planificare strategică a ÎPT a reprezentanţilor instituţiilor de vârstă şcolară, în paralel cu îmbătrânirea
şi organizaţiilor relevante: Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de populaţiei.
Muncă, autorităţi şi alte organizaţii care pot contribui la integrarea socio- 3. Armonizarea parţială a ofertei şcolare cu
profesională a absolvenţilor; piaţa muncii, generând dezechilibre între
5. Generalizarea utilizării instrumentelor de asigurare a calităţii în toate cerere şi ofertă.
şcolile IPT 4. Accesul limitat al tinerilor din mediul
6. Asigurarea accesului cadrelor didactice din TVET la programe de rural la învăţământul IPT din lipsa
reconversie profesională; condiţiilor materiale.
7. Număr mare de şcoli (14) IPT la nivelul judeţului care au beneficiat 5. Proces lent de transformare a şcolilor în
de: furnizori de servicii pentru comunităţile
- Reabilitare şi dotare cu echipamente didactice şi de birotică din locale;
finanţările Phare TVET (14); 6. Dezvoltarea moderată a
- Formarea personalului didactic şi managerial pe problematica parteneriatelor cu agenţii economici;
schimbărilor fundamentale din curriculum-ul TVET. 7. Număr mic de şcoli IPT autorizate ca
8. Reţea şcolară de învăţământ obligatoriu care acoperă întreg teritoriul furnizori de FPC;
judeţului 8. Număr insuficient de cabinete de
9. Asigurarea accesului la educaţie şi formare profesională a populaţiei orientare şcolară şi profesională şi de
de vârstă şcolară din mediul rural prin extinderea învăţământului IPT în consilieri şcolari;
şcolile din mediul rural; 9. Nivel scăzut al competenţelor cheie,
10. Reţele şcolare tematice constituite între unităţile de învăţământ din constatat încă de la intrarea în sistemul de
proiectele Phare 2001-2003 şi 2004-2006, pe de o parte, şi între unităţile ÎPT;
de învăţământ din proiect şi celelalte unităţi de învăţământ profesional şi
tehnic din judeţe, pe de altă parte, constituite cu scopul de diseminare a
bunelor practici;
11. Crearea unei baze de date cu absolvenţii utilă agenţilor economici;
12. Existenţa unor Centre universitare (Universitatea Valahia
Târgovişte, Universitatea Spiru Haret, ASE) în judeţ care permit accesul
absolvenţilor de liceu la învăţământul superior
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
1. Dezvoltarea de noi calificări în domeniul agricol şi silvic, datorate 1. Scăderea numărului populaţiei la
specificului judeţului. nivelul întregului judeţ ritmul cel mai alert
2. Existenţa programelor cu finanţare externă pentru realizarea unor de descreştere înregistrând populaţia de
proiecte privind dezvoltarea resurselor umane. vârstă şcolară. Cele mai afectate vor fi
3. Atragerea surselor de finanţare de către IMM-urile din domeniul efectivele din grupa de vârstă 15-18 ani –
industriei şi cel agricol; scădere prognozată de 36,7% la nivel
4. Strategia ISJ Dâmboviţa privind îmbunătăţirea calităţii si eficienţei regional pentru perioada 2005-2015. De
sistemelor de educaţie şi formare profesională, facilitarea accesului asemenea, reduceri semnificative sunt
tuturor la sistemele de educaţie şi formare profesională, deschiderea prognozate pentru grupa de vârstă 19-24
sistemelor de educaţie şi formare profesională către societate; ani (care interesează învăţământul
5. Creşterea numărului agenţilor autorizaţi ca furnizori de FPC postliceal şi superior) – scădere cu 29,9%
6. Introducerea noilor tehnologii şi creşterea productivităţii muncii. la nivel regional pentru perioada 2005-
7. Mobilitatea în UE va conduce la creşterea gradului de inserţie a 2015.
absolvenţilor pe piaţa muncii; 2. Migraţia în creştere în afara regiunii şi
8. Dezvoltarea turismului local. a ţării având ca efect reducerea numărului
9. Elaborarea de către şcolile IPT, comunitatea locală şi instituţiile de elevi şi diminuarea posibilităţii
abilitate a unor prognoze privind dinamica pieţei locale a muncii, având planificării corecte a cifrei de şcolarizare

36
în vedere o perspectivă de cel puţin 2-5 ani, în vederea unei mai bune 3. Numărul extrem de scăzut al
proiectări a ofertei educaţionale; populaţiei tinere ocupate.
10. Introducerea unui sistem de asigurare a calităţii la nivelul şcolilor 4. Ponderea mare a şomerilor tineri
IPT. (15-24 ani), indiferent de sex sau mediul
11. Programe de reabilitare şi modernizare a infrastructurii (spaţii de de viaţă al acestora.
curs, laboratoare, ateliere, infrastructura de utilităţi) şi de dotare cu 5. Existenţa în imediata apropiere a
echipamente de laborator şi instruire practică prin accesarea fondurilor judeţului, a capitalei Bucureşti, cu oferte
nerambursabile; multiple de pregătire profesională şi
12. Existenţa condiţiilor pentru realizarea agriculturii ecologice, locuri de muncă atrăgătoare.
reclamă competenţe noi pentru personalul calificat 6. Participarea scăzută a forţei de muncă
13. Extinderea şi modernizarea infrastructurii de protecţie a mediului; în programe de formare continuă - în
14. Colaborarea cu Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă, contrast cu nevoile de formare în creştere.
Agenţii economici/ Patronate, Consiliul Judeţean, Consiliile Locale, 7. Rata de tranziţie în învăţământul
Primăriile, Instituţia Prefectului, mass-media locală etc secundar superior scăzută, în rândul
populaţiei şcolare din mediul rural.
8. Dezinteresul şi neimplicarea părinţilor
în cunoaşterea problemelor din IPT;
9. Diminuarea rolului partenerilor
sociali în planificarea ofertei şi antrenarea
sporită a acestora în procesele decizionale.

REZUMATUL PRINCIPALELOR CONCLUZII ŞI OBIECTIVELE DEZVOLTĂRII IPT LA


ORIZONTUL ANULUI 2020 (Sursa: PLAI 2017 – 2020)

PLAI cuprinde o analiză a mediului demografic şi economic, a pieţei muncii şi a ofertei şcolilor IPT,
analiză în urma căreia au fost formulate concluzii şi recomandări structurate astfel:
 Demografia
Concluzii Recomandări pentru învăţământul IPT
 Restructurarea reţelei şcolare pentru raţionalizarea ofertei în raport cu
nevoile de calificare şi acoperirea teritorială prin:
- eliminarea suprapunerii ofertelor de şcolarizare ale şcolilor teritorial
apropiate
- concentrarea resurselor în şcoli cu perspective reale de dezvoltare
 Dezvoltarea de programe pentru menţinerea elevilor în educaţie şi
prevenirea părăsirii timpurii a şcolii;
Scăderea numărului populaţiei la
 Dezvoltarea unor pachete integrate pentru creşterea participării la
nivelul întregii regiuni, ritmul cel
învăţământul IPT a persoanelor care provin din grupuri vulnerabile (populaţia
mai alert de descreştere înregistrând
de etnie rromă, familii cu venituri scăzute etc.): „şcoala după şcoală”, învăţarea
populaţia de vârstă şcolară
asistată şi educaţia remedială, „educaţia de a doua şansă”
 Crearea şi dezvoltarea reţelelor de şcoli pe domenii de interes cum ar fi:
formarea adulţilor care ar putea acoperi nişa creată în formarea profesională
iniţială.
 Asigurarea accesului resurselor umane din IPT la procesul de formare
profesională continuă în vederea adaptării la schimbările intervenite pe piaţa
muncii
 Asigurarea accesului la educaţie şi formare profesională a populaţiei de
vârstă şcolară din mediul rural prin:
Scăderea populaţiei urbane pe
- extinderea învăţământului IPT în şcolile din mediul rural
fondul dominării populaţiei rurale
- dezvoltarea infrastructurii şcolilor aflate în zone defavorizate (transport
deficitar, venituri reduse ale populaţiei)
 Creşterea şcolarizării pentru domeniile de calificare: turism şi alimentaţie,
estetica şi igiena corpului omenesc, în scopul dezvoltării serviciilor medicale,
sociale şi turistice pentru vârsta a III-a.
Îmbătrânirea populaţiei la nivelul
 Dezvoltarea unor programe de formare profesională continuă în scopul
întregii regiuni
păstrării resurselor umane pe piaţa muncii pe o perioadă cât mai lungă
(bătrâneţe activă) prin retragerea din activitate mai târziu şi progresiv.

Ponderea populaţiei de etnie rromă Înfiinţarea de clase pentru învăţământul IPT în localităţile cu populaţie
în totalul populaţiei regiunii preponderent de etnie rromă şi iniţierea unor acţiuni pentru şcolarizarea acestora.
depăşeşte ponderea acesteia la nivel
naţional

37
 Economie

Concluzii Recomandări pentru învăţământul IPT


Industria deţine cea mai importantă  Menţinerea calificărilor din domeniile industriei prelucrătoare care
pondere în economia judeţului şi se atrag cu precădere investiţiile străine (metalurgie, alimente, băuturi şi
caracterizează prin: tutun, chimică, construcţii de maşini şi echipamente)
- Număr mare de muncitori angajaţi  Şcolarizarea pentru domeniile de calificare din industria
determinat de insuficienta dotare cu utilaje prelucrătoare, electronică, automatizări, informatică, prelucrări
performante neconventionale în scopul adaptării competenţelor la tendinţele de
- lipsa de specialişti în aproape toate tehnologizare avansată din aceste domenii
domeniile legate de industria prelucrătoare  Reducerea ofertei de şcolarizare pentru calificări din industria textilă
- introducerea noilor tehnologii şi şi pielărie care presupun utilizarea lohn-ului intensiv
creşterea productivităţii muncii.
Construcţiile reprezintă un domeniu în  Creşterea şcolarizării pentru calificările de nivel 2 şi 3 în scopul
creştere, caracterizat prin insuficienţa forţei ridicării nivelului de competenţe al lucrătorilor din construcţii în utilizarea
de muncă şi nivel scăzut de calificare al materialelor şi tehnologiilor neconvenţionale precum şi a echipamentelor
lucrătorilor. performante.
 Dezvoltarea unor calificări de nivel superior în domeniul materialelor
de construcţii (sector conex al domeniului construcţii), în scopul creşterii
productivităţii muncii şi folosirii unor tehnologii şi materiale noi.
Sectorul serviciilor este în creştere, cu  Dezvoltarea ofertei de şcolarizare pentru calificări din domeniul
accent pe: tranzacţii imobiliare-închirieri - serviciilor prin:
servicii, transport, depozitare şi - diversificarea calificărilor
comunicaţii, turism (în special servicii - şcolarizarea pentru calificări de nivel 4 în domeniul bancar, tranzactii
agroturistice). financiare, asigurări, transporturi şi infrastructură
- creşterea cifrei de şcolarizare
- creşterea nivelului competenţelor profesionale
- extinderea reţelei şcolare
Suprafaţa agricolă, reprezintă 61% din  Restructurarea ofertei de şcolarizare pentru calificări din agricultură
suprafaţa totala a judeţului. prin:
Creşterea producţiei agricole ca urmare a - creşterea ponderii nivelului 4 de pregătire, care va asigura un nivel
sporirii randamentelor (introducere de ridicat de competenţe pentru personalul calificat
echipamente performante, utilizarea - introducerea/extinderea calificărilor specifice agriculturii montane
automatizărilor, extinderea şi modernizarea ecologice.
sistemelor de irigaţii), va necesita o - creşterea ponderii calificărilor din domeniul protecţiei mediului
redimensionare a nivelului de pregătire a  Dezvoltarea parteneriatului şcoală – agenţi economici
forţei de muncă în acest domeniu.  Adaptarea învăţământului din zona montană la cerinţele specifice
Problematica stringentă şi complexă a acesteia (economie rurală, agricultură, agroturism);
ruralului montan din perspectiva socio-  Consolidarea parteneriatului social prin antrenarea în procesul
economică a localităţilor şi gospodăriilor decizional şi de planificare strategică a ÎPT a reprezentanţilor instituţiilor şi
ţărăneşti, a mediului şi dezvoltării organizaţiilor relevante pentru ruralul montan
durabile implică atenţie deosebită pentru  Completarea/adaptarea pregătirii elevilor de la nivelul gimnazial din
IPT. zonele montane cu noţiuni generale privind economia ruralului montan
Existenţa condiţiilor pentru realizarea (prin orele de educaţie tehnologică / componenta CDS)
agriculturii ecologice, reclamă
competenţe noi pentru personalul calificat
Extinderea şi modernizarea infrastructurii
de protecţie a mediului;
Reconstrucţia ecologică a zonelor
degradate şi protejarea patrimoniului
natural.

 Piaţa muncii
Concluzii Recomandări pentru învăţământul IPT
Tendinţa de scădere a populaţiei active din perioada 2002-  Anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea
2006 este înlocuită în 2007 de o creştere cu peste un procent a ofertei la nevoile pieţei muncii.
ratei de activitate şi 1,4 procente a ratei de ocupare, urmata de  Acţiuni sistematice de informare, orientare şi
o scadere in 2009 cu 3,7 procente a ratei de ocupare si 1,8 consiliere a elevilor.
procente a ratei de activitate.  Autorizarea şcolilor ca furnizori de formare
Rata de ocupare în judeţul Dâmboviţa în 2009 este de profesională continuă şi implicarea în programe de
56,6%, mai mare decât cea la nivel regional (56,2%). formare continuă pentru adulţi.
 Autorizarea centrului de resurse din judeţ ca centru

38
de evaluare-validare a competenţelor profesionale
Ierarhia sectoarelor economice din punct de vedere al
obţinute în sistem nonformal.
ocupării forţei de muncă civile, în 2009: serviciile – 35,6%,
 Diversificarea ofertei de formare şi adaptarea la
agricultura – 36,1%, industria - 24,7%, construcţiile - 3,5%
nevoile grupurilor ţintă, exemple: programe de formare
la distanţă, consultanţă, etc.
Existenţa unor sectoare de activitate care cunosc uşoare  Implicarea în programele de măsuri active pentru
creşteri a populaţiei ocupate: comerţ, construcţii, sănătate şi ocuparea forţei de muncă, în special în cele privind
asistenţă socială, transport depozitare şi comunicaţii, hoteluri şi oferirea unei noi calificări tinerilor care nu şi-au găsit un
restaurante, administraţie publica şi apărare. loc de muncă după absolvirea şcolii.
Structura pe niveluri de instruire a populaţiei ocupate  Dezvoltarea parteneriatelor şcolilor cu agenţii
evidenţiază că ponderea cea mai însemnată o deţin persoanele economici, Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă,
care au absolvit o instituţie de învăţământ liceal, fiind urmate autorităţi şi alte organizaţii care pot contribui la
de absolvenţii de învăţământ profesional sau de ucenici, integrarea socio-profesională a absolvenţilor – prioritate
situaţie similara cu cea înregistrată la nivel regional şi naţional. permanentă a managementului şcolar.
Numărul populaţiei tinere ocupate este extrem de scăzut.  Asigurarea accesului la educaţie şi formare
În perioada 2004-2010, numărul şomerilor tineri în judeţul profesională a populaţiei de vârstă şcolară din mediul
Dâmboviţa (15-24 ani) a fost în continuă scădere şi pe fondul rural şi din categorii defavorizate din punct de vedere
scăderii nivelului şomajului înregistrat, ponderea acestora din economic şi social.
totalul şomerilor (16,7% la 31 dec.2010) fiind mai mare decât la  Măsuri sistemice pentru creşterea generală a
nivel regional. calităţii învăţământului rural.
În scădere, faţă de anii anteriori, rata şomajului BIM se  Creşterea ofertei de calificări înalte şi stimularea
menţine mai ridicată decât la nivel naţional (9,4% faţă de 7,3%); elevilor de a dobândi un nivel de pregătire profesională
Rata şomajului mai ridicată în mediul urban (12,4%), sensibil cât mai ridicat pentru a fi competitivi pe piaţa muncii.
mai mare faţă de rata şomajului urban la nivel naţional (8,6%);  Înzestrarea forţei de muncă cu competenţe
Şomajul BIM este mai mare în cazul bărbaţilor (10,4%, faţă tehnologice complexe şi informaţionale.
de 8,0% în cazul femeilor);  Asigurarea unei mobilităţi profesionale ridicate a
Rata ridicată a şomajului tinerilor (raportat la populaţia absolvenţilor de învăţământ preuniversitar ce vor intra
activă, 15-24 ani): 24,0 %, apropiată de cea la nivel naţional în următorii ani pe piaţa muncii.
(26,4%) dar sensibil mai mare decât cea la nivel european (UE-
 Dobândirea de competenţe antreprenoriale de
27: 17,1%), mai ridicată însă în cazul barbatilor (27,0%) şi în
către absolvenţii învăţământului IPT în vederea creşterii
mediul urban (37,0%).
şanselor lor de ocupare.
Riscul de şomaj creşte şi şansele de ocupare se reduc cu
 Facilitarea inserţiei absolvenţilor IPT pe piaţa
cât nivelul de educaţie este mai scăzut.
muncii prin dezvoltarea competentelor „cheie” şi a unor
Rata şomajului înregistrat de 8,5%, eset situată la un
abilităţi, precum:
nivel de mijloc, între judeţele Regiunii.
 disponibilitate la schimbare şi la mobilitate
Deficit de forţă de muncă se preconizează în: construcţii,
profesională;
comerţ, sectorul transporturi, depozitare, comunicaţii şi în
 capacitate de adaptare a competenţelor la
hoteluri şi restaurante.
cerinţele angajatorilor;
Excedent de forţă de muncă se preconizează în
 capacitate de comunicare;
agricultură, industrie, servicii publice.
 disponibilitate la mobilitate geografică;
Peste 20% dintre salariaţi se confruntă cu
 capacitate de adaptare la transformările micro şi
incompatibilitate semnificativă între pregătirea lor
macroeconomice;
profesională şi cerinţele postului
 abilităţi antreprenoriale;
Majoritatea salariaţilor nu au avut acces la formare în
 abilităţi de stabilire a scopurilor şi priorităţilor,
ultimii 5 ani, dintre care 50% nu au urmat niciodată un curs de
de a-şi valorifica iniţiativa proprie
formare profesională
 Creşterea nivelului de calificare a capitalului uman
şi formarea de noi competenţe pentru adaptarea la
schimbările tehnologice şi organizaţionale din
întreprinderi
 Adecvarea calificării cu locul de muncă
 Reconversia profesională în funcţie de nevoile pieţei
Participarea scăzută a forţei de muncă în programe de formare
muncii
continuă
 Recunoaşterea şi valorificarea experienţei
profesionale şi a competenţelor dobândite pe cale
formală şi informală
 Diversificarea ofertei de formare şi adaptarea la
nevoile grupurilor ţintă, exemple: programe de formare
la distanţă, consultanţă, etc.
 Planificarea strategică pe termen lung a ofertei de
calificare, corelată la toate nivelurile decizionale:
Dezechilibrul pe piaţa muncii între cerere şi ofertă regional (PRAI), judeţean (PLAI), unitate şcolară
(PAS)18
 Identificarea şi eliminarea unor dezechilibre între
39
planurile de şcolarizare şi nevoile de calificare
 Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte ponderea
crescută a serviciilor şi perspectiva dezvoltării acestora,
nevoile în creştere în construcţii, precum şi
diversificarea şi modernizarea ocupaţiilor din acest
domeniu, calificările necesare ramurilor industriale cu
potenţial competitiv (cu accent pe creşterea nivelului de
calificare şi noile tehnologii), priorităţile strategice
sectoriale pentru agricultură şi dezvoltare rurală.
 Parteneriate între şcolile de profil şi factorii
interesaţi, în special agenţii economici ,
 Pregătirea tinerilor pentru exploatarea eficientă a
potenţialului agricol – presupune creşterea nivelului de
calificare (nivel 4, competenţe integrate pentru
exploatarea şi managementul fermei, procesarea primară
a produselor agro - alimentare)
Necesitatea elaborării unei strategii sectoriale pentru agricultură  Diversificarea ofertei de calificare având în vedere:
şi dezvoltarea rurală vizând modernizarea agriculturii şi agricultura ecologică, promovarea agroturismului, a
diversificarea activităţilor economice în mediul rural. meşteşugurilor tradiţionale, valorificarea resurselor
locale prin mica industrie şi dezvoltarea serviciilor
 Implicarea în programe de formare continuă pe două
componente:
 formarea competenţelor necesare unei agriculturi
competitive
 reconversia excedentului de forţă de muncă din
agricultură spre alte activităţi
 Măsuri sistemice pentru creşterea generală a calităţii
învăţământului rural
 Asigurarea accesului egal la educaţie în condiţii de
Existenţa unor decalajele privind nivelul de educaţie în mediul
calitate
rural faţă de urban
 Măsuri de sprijin pentru continuarea studiilor de
către elevii din mediul rural şi din categorii defavorizate
economic şi social
 Creşterea nivelului competentelor „cheie” cât şi
dezvoltarea de abilităţi precum:
 disponibilitate la schimbare şi la mobilitate
profesionala;
 capacitate de adaptare a competentelor la
cerinţele angajatorilor;
Facilitarea Inserţiei absolvenţilor TVET pe piaţa muncii  capacitate de comunicare;
 disponibilitate la mobilitate geografica;
 capacitate de adaptare la transformările micro şi
macroeconomice;
 abilităţi antreprenoriale;
 abilităţi de stabilire a scopurilor şi priorităţilor,
de a-şi valorifica iniţiativa proprie

 Oferta şcolilor pentru învăţământul profesional şi tehnic (TVET)


Concluzii Recomandări pentru învăţământul IPT
Populaţia şcolară din
 Restructurarea reţelei şcolare IPT, în funcţie de evoluţia regională şi locală,
învăţământul preuniversitar judeţean a
prin:
înregistrat o uşoară scădere, în perioada
- introducerea de specializări/ calificări noi pentru domeniile: agricultură,
2000 – 2009.
energie electrică şi termică, gaze, apă, colectarea, depozitarea, reciclarea
Pentru orizontul de planificare
deşeurilor;
2016, prognozele INS prevăd un declin
- introducerea de calificări/ specializări noi, de nivel 3 şi 4 în domeniile
demografic general, accentuat pentru
întermedieri fînanciare şi servicii, construcţii, comerţ, hoteluri şi restaurante,
populaţia tânără, cu reduceri
transport, electronică, informatică, materiale de construcţii
semnificative pentru populaţia de vârstă
- reducerea numărului de clase în domeniile: mecanică, industrie textilă.
şcolară, în paralel cu îmbătrânirea
 Asigurarea internă a calităţii în activitatea furnizorilor de educaţie şi
populaţiei. Cele mai afectate vor fi
formare profesională.
efectivele din grupa de vârstă 15-18
 Elaborarea de către şcolile IPT, comunitatea locală şi instituţiile abilitate
ani – scădere prognozată de 36,7% la
unor prognoze privind dinamica pieţei locale a muncii, având în vedere o
40
nivel regional pentru perioada 2005- perspectivă de cel puţin 2-5 ani, în vederea unei mai bune proiectări a
2016. De asemenea, reduceri ofertei educaţionale.
semnificâtive sunt prognozate pentru  Deciziile privind planificarea şi alegerea unui traseu de pregătire în ÎPT
grupa de vârstă 19-24 ani (care sa fie subordonate finalităţilor (calificări) şi nu invers.
interesează învăţământul postliceal şi  Creşterea gradului de adecvare a procesului de formare şi evaluare în
superior) – scădere cu 29,9% la nivel raport cu SPP.
regional pentru perioada 2005-2016.  Oferirea unor trase îndividualizate de pregătire.
Oferta şcolară se armonizează  Acoperirea raţională a nevoilor de calificare în teritoriu.
parţial cu piaţa muncii, generând  Eliminarea unor paralelisme nejustificate în scopul lărgirii gamei de
dezechilibre între cerere şi ofertă. calificări pentru care poate opta elevul în zonă.
 Creşterea numărului de clase şi calificări profesionale pentru nivel nivelul 5.
 Utilizarea optimă a resurselor materiale şi umane cu impact în creşterea
eficienţei şi calităţii serviciilor.
 Soluţiile cele mai bune pentru asigurarea accesului la educaţie şi continuării
studiilor la nivelul următor de calificare, în condiţii de şanse egale (acces,
calitate, varietate de opţiuni).
 Necesitatea unei politici coerente de reabilitare, modernizare şi dotare a
spaţiilor educaţionale pentru IPT.
 Nevoia creşterii resurselor alocate pentru dotarea şi infrastructura ÎPT,
Baza didactico-materială a şcolilor
 Nevoia diversificării surselor de finanţare prin identificarea şi atragerea de
IPT asigură desfăşurarea procesului
resurse suplimentare, extrabugetare
instructiv educativ
 Necesitatea unor programe de reabilitare şi modernizare a infrastructurii
(spaţii de curs, laboratoare, ateliere, infrastructura de utilităţi) şi de dotare cu
echipamente de laborator şi instruire practică prin accesarea fondurilor
 Asigurarea accesului la formare profesională continuă a cadrelor didactice
Disponibilitatea personalului didactic din IPT prin stagii de formare metodică, activităţi de mentorat, stagii de
din învăţământul IPT în vederea formare specializată la agenţii economici etc.
pregătirii continue  Asigurarea şcolilor IPT cu personal didactic calificat pentru toate
specializările.
 Realizarea condiţiilor de transport şi cazare
Accesul limitat al tinerilor din mediul
 Şcolarizarea la nivel 3 de calificare a tinerilor din mediul rural prin
rural la învăţământul IPT
înfiinţarea şcolii profesionale în mediul rural;
 Şcolile să contribuie activ la ţinta adoptată ca benchmark de UE care prevede
Proces lent de transformare a şcolilor în ca în 2020 media în UE privind participarea la formarea continuă să fie de
furnizori de servicii pentru comunităţile cel puţin 15% din populaţia adultă (grupa de vârstă 25-64 ani).
locale;

 Consolidarea structurilor consultative din ÎPT şi creşterea rolului


partenerilor sociali în planificarea ofertei şi antrenarea sporită a acestora în
procesele decizionale
Dezvoltarea moderată a parteneriatelor  Susţinerea eforturilor pentru introducerea unui sistem de asigurare a
de tip public – privat. calităţii
 Promovarea reţelelor de colaborare între şcoli, inclusiv cu şcoli din UE,
pentru stimularea progresului în raport cu un set comun de indicatori de
referinţă şi adoptarea celor mai bune practici (benchmarking)
 Înfiinţarea de cabinete de orientare şi consiliere profesională la nivelul
fiecărei unităţi şcolare
Număr insuficient de cabinete de  Monitorizarea atentă a indicatorului (abandon şcolar)
orientare şi consiliere  Eforturi conjugate pentru prevenirea abandonului în special în mediul rural,
comunităţile etnice dezavantajate, zonele afectate de migrarea populaţiei,
etc.

41
PARTEA a II-a – ANALIZA NEVOILOR
II.1. Analiza mediului extern (Analiza profilului economic, Analiza pieţei muncii, Date demografice,
Cerinţele pieţei muncii şi nevoile utilizatorilor finali inclusiv ale elevilor, informaţii relevante privind
dezvoltarea ÎPT şi nevoile de competenţe pentru domeniile în care şcoala oferă formare profesională,
concluzii clare în legătură cu implicaţiile privind viitorul ÎPT.

II.1.1. Analiza profilului economic


Principalele concluzii din analiza mediului economic judeţean. Implicaţii pentru ÎPT
Regiunea Sud Muntenia este o regiune cu posibilităţi mari de creştere, cu rezultate economice superioare
mediei naţionale, situându-se la nivel naţional pe locul trei.
În perioada 2002-2008, în Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia atât Produsul Intern Brut total cât şi
Produsul Intern Brut pe cap de locuitor, au crescut de la un an la altul în perioada analizată, urmând tendinţa de pe
plan naţional. Deşi în ceea ce priveşte Produsul Intern Brut pe cap de locuitor, creşterea este importantă în ultimii
ani, atât la nivel de regiune cât şi la nivelul întregii ţării, rezultând astfel un nivel ridicat de dezvoltare economică,
PIB-ul pe cap de locuitor reprezintă doar 30 % din media Uniunii Europene. Industria, alături de comerţ,
transporturi şi agricultură sunt sectoarele care au ponderea cea mai ridicată în formarea VABR. Se impune totuşi
observaţia că în ultimul timp ponderea acestora este în scădere în favoarea unor ramuri în plin avânt precum
serviciile şi construcţiile.
Industria dâmboviţeană se caracterizează printr-un grad ridicat de diversitate, bazându-se pe bogăţia şi
varietatea resurselor naturale existente: zăcămînte de ţiţei, gaze naturale, cărbune, sulf, ape sulfuroase, marne,
calcare, gresie. Judeţul Dâmboviţa este considerat un judeţ mediu industrializat comparativ cu judeţele Argeş,
Prahova, Regiunile Nord Vest şi Centru, care sunt puternic industrializate.
În producţia industrială a judeţului ponderea predominantă o deţine industria prelucrătoare,
preponderente fiind activităţile din industria metalurgică, industria de maşini şi echipamente, industria
materialelor de construcţie şi a altor produse din minerale nemetalice, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte,
industria alimentară, industria textilă, etc. Industria extractivă cu o pondere de 15,4% se concretizează în
exploatarea de ţiţei, gaze naturale, cărbune şi agregate minerale pentru construcţii.
O pondere importană o are şi industria producătoare de energie electrică şi termică, gaze şi apă, judeţul
Dâmboviţa producând energie electrică pe cărbune la Electrocentrala Doiceşti şi hidro la Complexul de
microhidrocentrale de la Dobreşti şi Scropoasa. Industria suferă în continuare din cauza numărului mare de
muncitori angajaţi determinat de insuficienta dotare cu utilaje performante. Dacă pe ansamblu se constată o
scădere a cererii de munca în acest domeniu, în schimb, se observa o lipsa de specialişti în aproape toate
domeniile legate de industria prelucrătoare. Se recomandă şcolarizarea pentru domeniile de calificare din
industrie, în special la nivelurile 3 şi 4.

II.1.2. Analiza pieţei muncii. Cerinţele pieţei muncii şi nevoile utilizatorilor finali inclusiv ale
elevilor
Principalele constatări desprinse din informaţiile din AMIGO la nivel regional (PRAI Sud-Muntenia 2016-2025)
 Populaţia activă, populaţia ocupată:
 Tendinţa de scădere la nivel regional a populaţiei active şi mai ales a populaţiei ocupate, cu diferenţe
majore pe sexe şi medii rezidenţiale.
 Reducerea populaţiei active şi a populaţiei ocupate: mult mai mare în cazul femeilor decât în cazul
bărbaţilor.
 Populaţia activă şi populaţia ocupată înregistrează scăderi mai mari în mediul rural faţă de mediul urban.
 Rata de activitate şi rata de ocupare:
 Tendinţă de scădere atât a ratei de activitate cât şi a ratei de ocupare la nivel regional. Există însa
disparităţi majore pe sexe şi medii rezidenţiale. Destul de grav pare faptul că rata de ocupare este mult
mai redusă pentru populaţia feminină.
Se remarcă un fenomen al subocupării care afectează în mod deosebit populaţia feminină din mediul
rural, combinat cu o calitate redusă a ocupării în mediul rural (în condiţiile unei ocupări de subzistenţă, în
agricultură)
 Şomajul (BIM)- la nivel regional:
 Rata şomajului BIM se menţine mai ridicată decât la nivel naţional.
 Rata şomajului mai ridicată în mediul urban.
 Şomajul BIM este mai mare în cazul bărbaţilor.
 Rata ridicată a şomajului tinerilor.
42
 Ocuparea şi şomajul pe niveluri de educaţie
 Riscul de şomaj creşte şi şansele de ocupare se reduc cu cât nivelul de educaţie este mai scăzut.
Rata şomajului regional pentru persoanele cu nivel scăzut de educaţie (cu cel mult învăţământ
gimnazial) este mai mare decât la nivel naţional.
În Regiunea Sud Muntenia şansele de ocupare sunt mult mai reduse decât la nivel naţional pentru
persoanele cu nivel scăzut de pregătire (cu cel mult învăţământ gimnazial).
La nivel regional rata de ocupare a femeilor cu nivel scăzut de educaţie este de sensibil mai mică
decât cea a bărbaţilor.
 Tendinţa de creştere a ponderii în ocupare a populaţiei cu studii superioare şi a celor cu nivel de pregătire
liceal şi de scădere a ponderii cu nivel scăzut de pregătire (cel mult gimazial).
Concluzii din analiza principalilor indicatori din Balanţa Forţei de Muncă (BFM)
 Populatia activă civilă, respectiv populatia ocupată civilă (conf. BFM)
Tendinţa este de scădere, pentru ambii indicatori.
 Rata de ocupare a resurselor de muncă (conf. BFM)
- Tendinţe sinuoase, de scădere uşoară a ratelor de activitate şi de ocupare a populaţiei civile în perioada
2010-2013, creştere sensibilă pentru anul 2014 şi un regres în perioada 2015-2017. Cele mai bune valori
rămân cele din 2007 și 2008. În anul 2017, cei doi indicatori sunt sub nivelul anului 2012, ajungând la
60,0%, respectiv la 56,8%. Revirimentul produs în 2017 este valabil pentru rata de ocupare.
- Ratele de activitate şi de ocupare a populaţiei civile sunt mai mici în judeţul Dâmboviţa, iar cele cele
înregistrate la nivel regional sunt la rândul lor mai mici decât cele la nivel naţional.
- Rata de ocupare mai redusă pentru populaţia feminină faţă de cea masculină.
 Şomerii înregistraţi în evidenţele AJOFM:
 Cu o evolutie fluctuantă, rata şomajului înregistrat în judeţul Dâmboviţa se situează atât peste media
naţională cât şi peste cea regională în perioada 2007-2017,cu excepţia anilor 2009 şi 2010 când atinge valori
inferioare celei regionale. Începând cu anul 2012, tendința este continuu descrescătoare și ajunge la finele anului
2017 la cea mai mică valoare din interval, atingând nivelul anului 2007.
 Rata şomajului înregistrat în jud. Dâmboviţa - mai mică în cazul femeilor în toată perioada 2007-2015,
după care situația se inversează în 2016 şi 2017.
 Şomajul tinerilor. Ponderea numărului de şomeri tineri în total, la 31 decembrie 2017 înregistrează
valoarea de 10,97 % fiind foarte apropiată de cea înregistrată la nivel național (11,05%).
Concluzii din analiza structurii populaţiei ocupate civile
Cea mai mare pondere o are populaţia ocupată în servicii, urmată de a celei ocupate în industrie.
Ponderea populaţiei din servicii o întrece pe cea de la nivelul regional, dar este mai mică decât cea naţională.
Ponderea populaţiei din industria judeţeană este superioară atât celei similare regionale, cât şi celei de la nivelul
naţional. Agricultura are o pondere puţin mai mică decât cea a Regiunii Sud Muntenia, dar sensibil mai mare
decât ponderea de la nivelul naţional. Pentru sectorul construcţiilor , această pondere este mai mică, atât faţă de
Regiune cât şi faţă de nivelul naţional.
Concluzii din analiza comparativă pe ocupaţii a şomajului şi locurilor de muncă vacante înregistrate la
AJOFM
Din datele administrative ale AJOFM, rezultă că nu s-au produs schimbări semnificative faţă de anii
trecuţi în structura domeniilor avantajate din prisma ofertelor de locuri de muncă.
Domeniile favorizate ar fi următoarele:
 Construcții
 Confecţii şi industrie textilă
 Comerţ
 Lucrări de instalații electrice
 Industria alimentară
 Turism şi alimentaţie publică
 Transporturi
Concluzii din observaţiile desprinse ca urmare a activităţilor specifice serviciului public de ocupare (de
recrutare de forţă de muncă, de mediere a muncii, de informare şi consiliere profesională, de formare
profesională).
Din activitatea desfăşurată în mod curent cu clienţii serviciului public de ocupare (persoane în căutare de
loc de muncă, agenţi economici) dar şi de cea în care am fost beneficiari sau parteneri în cadrul unor proiecte cu
finanţare FSE POSDRU, respectiv POCU, constatăm că pot avea loc multe îmbunătăţiri în ce priveşte
următoarele aspecte:
- Consilierea precoce (în clasele VI-VII) a părinţilor (tutorilor) asupra unei orientări şcolare şi profesionale
a copiilor, cu accent pe avantajele pe care le poate aduce alegerea unei rute a învăţământului profesional
şi tehnic
43
- Insuflarea unui cult al muncii şi al respectului faţă de aceasta către populaţia şcolară, în paralel cu
campanii de educaţie a angajatorilor în a recompensa corect şi motivant proprii angajaţi.

Implicaţiile pentru ÎPT


 Scăderea ratei de ocupare, rata şomajului peste media la nivel naţional, nivelul ridicat al şomajului
tinerilor şi şomajul de lungă durată - obligă sistemul de ÎPT la:
 anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei muncii
 acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor
 abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, din perspectiva învăţării pe parcursul
întregii vieţi
 implicarea în programele de măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă, în special în cele privind
oferirea unei noi calificări tinerilor care nu şi-au găsit un loc de muncă după absolvirea şcolii.
 parteneriate active cu agenţii economici, Serviciul Public de Ocupare, furnizori de ocupare si formare,
autorităţi şi alte organizaţii care pot contribui la integrarea socio-profesională a absolvenţilor – prioritate
permanentă a managementului şcolar.
 Participarea scăzută a forţei de muncă în programe de formare continuă - în contrast cu nevoile de
formare în creştere (pentru întreprinderi, salariaţi, şomeri), decurgând din mobilitatea ocupaţională accentuată
de procesele de restructurare a economiei, nevoile de actualizare şi adecvare competenţelor la cerinţele în
schimbare la locul de muncă, etc. - oferă şcolilor oportunitatea unei implicării active ca furnizori de formare
pentru adulţi, având în vedere:
 creşterea nivelului de calificare a capitalului uman şi formarea de noi competenţe pentru adaptarea la
schimbările tehnologice şi organizaţionale din întreprinderi
 adecvarea calificării cu locul de muncă
 reconversia profesională în funcţie de nevoile pieţei muncii
 recunoaşterea şi valorificarea în experienţei profesionale şi a competenţelor dobândite pe cale formală şi
informală – infiintare de Centre de “Evaluare a Competentelor”;
 diversificarea ofertei de formare şi adaptarea la nevoile grupurilor ţintă: ex. programe de formare la
distanţă, consultanţă, platforme e-learning etc.
 Evoluţiile sectoriale în plan ocupaţional şi prognozele privind cererea şi oferta pe termen lung -
trebuiesc avute în vedere pentru:
 Planificare strategică pe termen lung a ofertei de calificare, corelată la toate nivelurile decizionale:
regional (PRAI), judeţean (PLAI), unitate şcolară (PAS)
 Identificarea şi eliminarea unor dezechilibre între planurile de şcolarizare şi nevoile de calificare rezultate
din prognoză
 Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte si sa se adapteze la domeniile de specializare din “Strategia
Nationala pentru Competitivitate 2014 – 2020”, pe sectoarele economice cu potential competitiv: Turism
si ecoturism; Textile pielarie; Lemn si mobila; Industrii creative; Tehnologia Informatiei si
Comunicatiilor; Procesarea alimentelor si a bauturilor; Sanatate si produse farmaceutice; Energie si
management de mediu; Bioeconomie (agricultura, silvicultura, pescuit si acvacultura) si biotehnologii;
 Decalajele privind nivelul de educaţie în mediul rural faţă de urban - obligă la:
 Măsuri sistemice pentru creşterea generală a calităţii învăţământului rural
 Asigurarea accesului egal la educaţie în condiţii de calitate
 Măsuri de sprijin pentru continuarea studiilor de către elevii din mediul rural şi din categorii defavorizate
economic şi social
 „Agenda pentru noi competenţe şi locuri de muncă”, document comunicat către Parlamentul
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor, în care se relevă
importanţa atingerii obiectivului de ocupare a forţei de muncă (rată de ocupare de 75% până în 2020 ),
prin acţiuni concentrate pe priorităţi-cheie, obligă IPT si partenerii acestuia:
 Priorităţi în sistemul educaţional şi formativ pentru ştiinţe, tehnologie, inginerie şi matematică
 Asigurare de competenţe din cele mai diverse- accent pe cele digitale şi ecologice
 Formarea de specialişti în domeniul sănătăţii şi serviciilor sociale, în special în profesii auxiliare
asistenţei medicale
 Asigurarea competenţelor - cheie digitale şi transversale, educaţie în domeniul mass-media şi comunicare
într-o limbă străină
 Includerea temei “spiritul antreprenorial” în programa şcolară, crearea unei mase critice de profesori de
antreprenoriat, colaborări între universităţi şi centre de cercetare în domeniul inovării şi antreprenoriatului
pentru a crea competenţele necesare crearii şi gestionării profitabile a IMM-urilor
 Consolidarea cooperării între serviciile de ocupare a forţei de muncă şi cele de orientare în domeniul
ocupaţiei.
44
II.1.3. Date demografice
Principalele concluzii din analiza demografică. Implicaţii pentru IPT
Imaginea furnizată de analiza demografică, se caracterizează prin următoarele aspecte:
 scăderea numărului populaţiei s-a conturat ca o tendinţă de lungă durată iar continuarea acestei
tendinţe pe termen lung este de natură să genereze mari probleme economico-sociale;
 densitate superioara mediei pe ţară;
 scăderea populaţiei urbane pe fondul dominării populaţiei rurale;
 spor natural negativ;
 dominarea populaţiei de naţionalitate romana.
 ponderea populaţiei de etnie rroma în totalul populaţiei regiunii depăşeşte ponderea acesteia la
nivel naţional.
 profunzimea deteriorării structurii pe vârste a populaţiei în contextul declinului natalităţii şi
fertilităţii şi implicaţiile acestei deteriorări din perspectiva eventualelor redresări a stării demografice a ţării.
Se recomandă înfiinţarea de clase pentru învăţământul TVET în localităţile cu populaţie preponderent
de etnie rroma şi iniţierea unor acţiuni pentru şcolarizarea acestora.
Tendinţa de îmbătrânire a populaţiei are următoarele efecte negative:
 reducerea numărului populaţiei active ;
 deteriorarea raportului de dependenţă economică;
 reducerea populaţiei de vârstă şcolară cu efecte negative asupra întregului sistem educaţional şi
asupra întregii vieţi economice şi sociale.
Îmbătrânirea populaţiei constatâtă la nivelul regiunii reclamă implementarea unor politici care să
conducă la prelungirea vieţii active pentru adulţi.
Creşterea populaţiei pensionate înseamnă:
 dezvoltarea şi extinderea la nivel naţional a serviciilor adecvate nevoilor specifice ale populaţiei
vârstnice (asistenţa medicală comunitară, îngrijiri la domiciliu, terapia durerii, centre medicale de zi, centre
comunitare de psihiatrie, unităţi medico-sociale);
 dezvoltarea ofertei serviciilor turistice pentru vârsta a treia (cantitativ şi calitativ prin asigurarea
de agenţi de turism – ghizi cu experienţă în a avea grijă de pensionari), dezvoltarea serviciilor de estetică şi
înfrumuseţare. Se recomandă creşterea şcolarizării pentru domeniile de calificare: turism şi alimentaţie, estetica şi
igiena corpului omenesc.
Declinul tranşei de vârstă 15–24 de ani ridică problema dezvoltării resurselor umane prin sprijinirea unei
vieţi active pe piaţa muncii cât mai lungi şi o bătrâneţe activă. Aceasta presupune educaţia şi formarea pe
parcursul întregii vieţi, retragerea din activitate mai târziu şi progresiv.
Scăderea populaţiei şcolare necesită:
- restructurarea reţelei şcolare şi corelarea ofertei TVET cu cererea pieţei muncii;
- dezvoltarea de programe pentru menţinerea elevilor în educaţie şi prevenirea părăsirii timpurii a
şcolii;
- dezvoltarea unor pachete integrate pentru creşterea participării la învăţământul TVET a persoanelor
care provin din grupuri vulnerabile;
- promovarea unei culturi a învăţării permanente;
- asigurarea accesului cadrelor didactice din TVET la programe de reconversie profesională.

II.1.4. Rezumatul principalelor concluzii şi obiectivele dezvoltării ÎPT


Contextul european de politici în educaţie şi formare profesională; implicaţii pentru ÎPT judeţean
- Asigurarea unor resurse umane competente pe piaţa muncii, atât prin formarea lor iniţială de calitate, prin
sistemul educaţional, până la intrarea pe piaţa muncii, cât şi prin valorificarea potenţialului fiecărui individ prin
ocupare, respectiv prin asigurarea oportunităţilor de dezvoltare profesională, de actualizare a cunoştinţelor, de
perfecţionare şi îmbunătăţire a competenţelor, pentru a face dinamicii sociale, economice şi tehnologice
- Creşterea implicării şcolilor din ÎPT în programe şi proiecte active pentru ocuparea forţei de muncă.
- Creşterea nivelului de pregătire, prin sisteme mai bune de educaţie şi formare şi promovarea culturii
antreprenoriale.
- Pentru o mai bună potrivire cu nevoile curente şi viitoare ale pieţei muncii, este necesară o îmbunătăţire a
nivelului cunoştinţelor, deprinderilor şi competenţelor.
- Promovarea prioritară a calificărilor/competenţelor care contribuie la economia bazată pe cunoaştere.
- Aplicarea de către IPT a propunerilor ,,Agendei pentru noi competenţe şi locuri de muncă", cum ar fi
dezvoltarea parteneriatelor între sectorul educaţiei şi lumea muncii, în special prin implicarea partenerilor sociali
în planificarea ofertei de educaţie şi fomare profesională; implementarea Cadrului European al Calificărilor

45
(EQF); Cadrul Naţional al Calificărilor corelat cu EQF; asigurarea dobândirii şi recunoaşterii, prin învăţământul
general, profesional şi superior şi prin formarea adulţilor, a competenţelor cerute pentru angajare în formarea
continuă şi pe piaţa muncii.
- Pentru a putea adapta continuu competenţele indivizilor la nevoile şi dinamica pieţei muncii, sunt esenţiale
competenţe de bază, transversale, dobândite încă din educaţia şi formarea iniţială, ce îi permit adultului să
acumuleze, să se actualizeze continuu, prin învăţare pe parcursul întregii vieţi.
- Adoptarea la toate nivelurile de planificare a unor ţinte şi măsuri adecvate pentru apropierea de indicatorii de
referinţă UE (Benchmarks), măsurarea sistematică a progresului în îndeplinirea indicatorilor propuşi.
Contextul educaţional
- Creşterea atractivităţii sistemului ÎPT.
- Creşterea gradului de adecvare a procesului de formare şi evaluare în raport cu SPP.
- Dezvoltarea de sisteme educaţionale şi de formare moderne care să asigure competenţe-cheie şi excelenţă.
- Susţinerea unei dezvoltări puternice a învăţării transnaţionale şi a mobilităţii profesionale pentru tineri.
- Rute de formare mai flexibile pentru a permite cu uşurinţă valorificarea achiziţiilor unui anumit parcurs de
formare, respectiv sprijinirea pentru a trece dintr-o rută de formare în alta.
- Dezvoltarea unor scheme flexibile de transfer între calificări, dar şi a unor scheme funcţionale de tranziţie de
la şcoală la locul de muncă pentru absolvenţii de ÎPT
Contextul demografic:
- Măsuri compensatorii pentru scăderile demografice: asigurarea cuprinderii fiecărui copil şi tânăr de vârstă
şcolară într-o formă de învăţământ şi dezvoltarea unor programe educaţionale individualizate adresate adulţilor
care nu au beneficiat de prima şansă oferită de educaţie pentru dobândirea competenţelor cheie, pentru a putea
participa activ pe piaţa muncii
Cheltuielile publice/elev:
- Nevoia creşterii resurselor alocate pentru dotarea şi infrastructura ÎPT, în particular la învățământul
profesional
- Nevoia diversificării surselor de finanţare prin identificarea şi atragerea de resurse suplimentare, extrabugetare
Resurse umane din ÎPT:
- Actualizarea competenţelor de specialitate cu accent pe noile tehnologii şi schimbările organizaţionale din
mediul economic.
- Dezvoltarea competenţelor metodice şi a cele aferente noilor calificări cerute pe piaţa muncii.
- Introducerea unor măsuri specifice de susţinere şi motivare, întărirea intrărilor în sistem, autonomie
instituţională completă în definirea normei didactice şi de cercetare, facilitarea şi impulsionarea procesului de
perfecţionare de-a lungul carierei profesionale.
- Elaborarea unui program la nivel naţional care să includă măsuri la toate nivelurile: administrativ- managerial,
al formării şi dezvoltării profesionale, al promovării, al condiţiilor şi relaţiilor de muncă, al profesionalizării
carierei didactice.
- Participarea în mai multe proiecte cu finanţare europeană a multor cadre didactice din IPT
Resurse materiale şi condiţii de învăţare:
- Modernizarea permanentă a infrastructurii educaţionale şi de formare, inclusiv prin dotarea cu echipamente
şcolare şi tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC).
- Identificarea unităţilor şcolare viabile ce necesită dezvoltarea infrastructurii şi a dotărilor şi elaborarea de noi
programe de reabilitare şi modernizare a infrastructurii şi de programe de dotare cu echipamente didactice pentru
pregătirea de specialitate.
- investiţii în resurse materiale şi umane pentru a transforma şcolile în adevărate centre comunitare de învăţare,
Mecanismele decizionale şi descentralizarea funcţională în IPT
- Întărirea capacităţii manageriale la nivelul şcolilor şi al autorităţilor locale, deoarece fără o pregătire adecvată
a autorităţilor şi dezvoltarea unor departamente bine pregătite pentru problematica educaţională, nu putem vorbi
de o bună funcţionare în sistemul descentralizat.
- Consolidarea autonomiei unităţilor de învăţământ, prin accelerarea procesului de descentralizare, cu stabilirea
unor competenţe clare legate de managementul integrat al resurselor umane, precum şi de managementul
financiar.
- Întărirea capacităţii instituţionale şi a competenţelor structurilor parteneriale create la nivel local şi regional,
precum şi identificarea unor soluţii de susţinere a activităţii acestor structuri.
Serviciile de orientare şi consiliere;
- Necesitatea unor măsuri vizând creşterea gradului de acoperire şi a calităţii serviciilor de orientare şi
consiliere, cu privire la numărul de ore de consiliere/elev, numărul de elevi testaţi aptitudinal şi consiliaţi pentru
o decizie informată în alegerea carierei, respectiv a traseului de pregătire.
- Adoptarea unui sistem unitar de raportare şi a unor indicatori calitativi de evaluare a activităţii serviciilor de
orientare şi consiliere.
46
Rata netă de cuprindere în educaţie și Gradul de cuprindere în educaţie:
- Adoptarea unor măsuri de creştere a accesului la educaţie pentru elevii din mediul rural, categorii
dezavantajate
- Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere
- Dezvoltarea şi implementarea unei strategii de promovare și şi conştientizare a beneficiilor învățământului
profesional și tehnic asupra dezvoltării carierei.
Ratele de tranziţie în învăţământul liceal şi profesional:
- Asigurarea accesului şi a participării la educaţie/servicii educaţionale de calitate pentru toţi în special pentru
elevii din mediul rural şi pentru cei proveniţi din medii dezavantajate.
- Stabilirea unor ţinte măsurabile privind ratele de tranziţie la următorul nivel de calificare în perspectiva 2020.
Abandonul şcolar:
- Monitorizarea atentă a indicatorului (abandon şcolar)
- Eforturi conjugate pentru prevenirea abandonului în mod deosebit la învățământul profesional și în special în
mediul rural, comunităţile etnice dezavantajate, zonele afectate de migrarea populaţiei etc.
- Dezvoltarea unor instrumente financiare de sprijin care să permită participarea grupurilor vulnerabile la
educaţie şi formare
Rata de părăsire timpurie a sistemului de educaţie:
- Asigurarea accesului la formarea iniţială de nivel cât mai înalt, prin acordarea unor facilităţi de menţinere în
sistemul de formare profesională iniţială a tinerilor proveniţi din mediul rural sau din grupuri vulnerabile şi
flexibilizarea rutelor de reintrare în sistemul educaţional.
Nivel scăzut al competenţelor cheie:
- Învăţarea centrată pe elev, urmărirea şi încurajarea progresului individual
- Programe remediale pentru elevii cu dificultăţi de învăţare (în special cei din categorii defavorizate)
- Facilitarea unor trasee individualizate de formare.
Rata de participare în formarea continuă a populaţiei adulte (25-64 ani):
- Diversificarea sistemului de ofertare pentru asigurarea celei de-a doua şansă la educaţie, a educaţiei de bază a
adulţilor.
- Extinderea reţelei de servicii educaţionale pentru adulţi.
Indicatorii de impact:
- Necesitatea adoptării unui sistem unitar de monitorizare a inserţiei absolvenţilor prin încheierea de protocoale
de colaborare între ISJ-uri şi AJOFM-uri, monitorizarea administrativă a inserţiei absolvenţilor prin parteneriatul
ISJ/AJOFM.
- Realizarea de proiecte privind inserţia absolvenţilor, inclusiv de către CJRAE de la nivelul judeţului,
compatibilizarea datelor din şomaj cu noile trasee şi finalităţi ale sistemului de educaţie şi formare profesională.
- Realizarea periodică a unor sondaje în rândul absolvenţilor şi al angajatorilor care să vizeze inserţia
profesională, gradul de utilizare a competenţelor şi alte informaţii utile privind finalităţile sistemului de educaţie
şi formare profesională
Concluzii din analiza ofertei IPT curente:
- Acoperirea raţională a nevoilor de calificare în teritoriu
- Eliminarea unor paralelisme nejustificate în scopul lărgirii gamei de calificări pentru care poate opta elevul în
zonă
- Utilizarea optimă a resurselor materiale şi umane cu impact în creşterea eficienţei şi calităţii serviciilor
- Asigurarea accesului la educaţie şi continuării studiilor la nivelul următor de calificare, în condiţii de şanse
egale (acces, calitate, varietate de opţiuni)
- Evaluarea sistematică a planurilor de şcolarizare la nivel local şi regional, din perspectiva relevanţei pentru
cerinţele şi tendinţele de pe piaţa muncii.
- Restructurarea reţelei şcolare.

II.2. Analiza mediului intern

II.2.1. Predarea şi învăţarea


Procesul de predare – învăţare - evaluare s-a desfățșurat în concordanţă cu programele şcolare specifice
filierei, profilului şi calificării claselor. Au fost implementate metodele de învățare centrată pe elev, ţinând cont de
stilurile de învăţare ale elevilor şi de nivelul de performanţă individual. Lucrul pe grupe de elevi, studiul de caz,
jocul de rol, brainstormingul, metoda expertului, cubului, turul galeriei, referatul, portofoliul, fişele de lucru sunt
tehnicile aplicate în cadrul metodei de învăţare centrată pe elev.
Elevilor au avut la dispoziţie informaţii şi îndrumări despre toate programele de învăţare existente şi
primesc ajutor pentru a înţelege, a obţine sau a căuta informaţii conform nevoilor lor.

47
Cadrele didactice, prin evaluarea iniţială, au avut o imagine exactă asupra fiecărui elev pe baza căreia și-
au planificat un program de învăţare adecvat care să răspundă aspiraţiilor şi potenţialului acestora dezvoltându-le
cunoştinţele, abilităţile, atitudinile şi experienţele anterioare.
În procesul de predare-învăţare profesorii/ maiştrii instructori au folosit măsuri eficace pentru a promova
egalitatea şanselor şi pentru a împiedica discriminarea, astfel încât elevii să îşi poată atinge potenţialul.
Cadrele didactice au implicat elevii în evaluarea progresului pe care îl realizează. Elevii au fost încurajaţi
să-şi asume responsabilitatea pentru propriul proces de învăţare devenind astfel conştienţi de propriile puncte tari
şi puncte slabe pe care le au.
Cadrele didactice din şcoală au participat la sesiuni de comunicări ştiinţifice şi simpozioane judeţene,
naţionale şi internaţionale.
Totodată, cadre didactice şi personal didactic auxiliar din şcoală (profesori: Alecu Anda Ligia, Mateescu
Carmen, Mihăescu Mariana, Voiculescu Mihaela, Petroiu Carmen, Duroi Alice, Manole Elena, Georgescu
Ariadna, Neagu Cristina, informatician Băleanu Maria) organizează, anual, simpozioanele judeţene:
 Factorii de mediu şi sănătatea;
 Drepturile omului nucleu al educaţiei pentru democraţie.
Oferta educaţională a şcolii este popularizată în rândul elevilor de gimnaziu şi al părinţilor acestora prin
intermediul Târgului Ofertelor Educaţionale organizat anual de ISJ Dâmboviţa, prin pliante distribuite elevilor,
vizite ale cadrelor didactice în şcolile gimnaziale şi vizite ale elevilor în unitatea de învăţământ, prin site-ul şcolii
(http://cbrancoveanutgv.weebly.com/).
La începutul fiecărui an şcolar se prezintă elevilor şi părinţilor acestora de către profesorii diriginţi Regulamentul
de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar, Regulamentul intern, procedurile privind
protecţia şi securitatea elevilor, al personalului didactic şi nedidactic, procedura privind accesul persoanelor
străine, elevilor şi părinţilor în incinta şcolii.
Începând cu anul şcolar 2013 – 2014, între unitatea şcolară şi beneficiarii direcţi (elevii) şi indirecţi
(părinţii elevilor) se încheie un contract educaţional, care prevede drepturile şi obligaţiile părţilor, în scopul
responsabilizării părţilor implicate în vederea reducerii absenteismului, apropierii familiilor elevilor de şcoală,
păstrării bazei materiale a şcolii, creşterii promovabilităţii, implicării în activităţi şcolare, extraşcolare şi
extracurriculare, îmbunătăţirii performanţei elevilor şi a comunicării.

II.2.2. Materiale şi resurse didactice


a) spaţiile şcolare
Nr. Număr
Tipul de spaţiu Suprafaţă (mp)
crt. spaţii
1. Săli de clasă /grupă 22 1056
2. Cabinete* 2 49
3. Laboratoare* 6 689
4. Ateliere/ Laboratoare tehnologice* 5/4 1228
5. Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi sport* 1 459,2
6. Teren de sport 1 1884,74
Alte spaţii (anexe) 15 180

b) spaţiile auxiliare
Nr. Număr Suprafaţă
crt. Tipul de spaţiu
spaţii (mp)
1. Bibliotecă şcolară / centru de informare şi documentare 1 160
2. Sală pentru servit masa ( conservare activă)* 1 220
3. Dormitor * - -
4. Bucătărie( conservare activă) * 1 150
5. Spălătorie * - -
6. Spaţii sanitare* 14 490
7. Spaţii depozitare materiale didactice - -
8. Alte spaţii (sală de festivităţi) 1 240

c) spaţiile administrative
Nr.
Tipul de spaţiu Număr spaţii Suprafaţă (mp)
crt.
1. Secretariat 1 28
2. Spaţiu destinat echipei manageriale 2 37,8
3. Contabilitate * 2 41
4. Casierie* 1 14
5. Birou administraţie* 1 9

48
d) echipamente de specialitate
Echipamente Echipamente
Dotare laboratoare / ateliere de instruire practică
birotica audio-video
Calculatoare - 8 Televizoare -3 Informatică:
Imprimantă - 8 Video player -3  92 calculatoare şi laptopuri (toate calculatoarele legate în
Xerox -5 Camera video -1 reţea şi conectate la Internet);
Retroproiector -2 Cameră foto -1  1 imprimante;
Casetofon -3  1 scanner.
Staţie de amplificare -1 Fizică, Chimie, Biologie:
 truse şi echipamente standard;
 planşe didactice;
 laptop.
Electrotehnică:
 8 calculatoare;
 echipamente didactice De Lorenzo;
 standuri de electrotehnică (6 standuri);
 machete funcţionale realizate de elevi;
 multimetre digitale;
 4 platforme cu maşini electrice;
 4 mese de electrotehnică cu stelaje;
 planşe didactice.
Electronică:
 11 calculatoare;
 statii de lucru;
 manuale;
 aparate de masurat (analogice si digitale);
 module (circuite analogice si digitale);
 pistoale de lipit;
 generatoare de funcții;
 surse de alimentare;
 osciloscoape catodice;
 multimetre;
 conectori de legatură;
 miliohmmetre.
Mecanică:
 șublere, micrometre, ceasuri comparatoare;
 machete;
 planșe didactice;
 softuri educaționale.
Producție media:
 1 aparat foto Nikon;
 5 reportofoane;
 1 sistem de amplificare;
 2 microfoane vocale;
 1 scaner;
 2 imprimante multifuncționale Samsung;
 17 tablete;
 1 sistem audio;
 12 Flash Drive;
 1 roll-up;
 1 televizor;
 10 laptopuri;
 2 camere de fimat;
 1 laptop Lenovo.
Atelier electrotehnică:
 machete functionale realizate de elevi;
 echipamente didactice De Lorenzo;
 bancuri de lucru prevăzute cu truse de scule;
 planşe didactice;
 aparate de măsură.
Atelier mecanică:
 bancuri de lucru prevazute cu truse de scule;
 maşini de găurit;
 strunguri;
 polizoare;
 transformator de sudură;
 mijloace de măsură şi control ;
 laptop.

49
e) Cheltuieli publice /elev
Valorile acestui indicator, extrem de important pentru planificarea resurselor necesare dezvoltării
învăţământului TVET, au fost deduse din raportările statistice ale inspectoratului şcolar, nefiind defalcate pentru
învăţământul TVET.
Analizând acest indicator se pot observa unele tendinţe şi trage unele concluzii:
- cheltuielile publice curente/elev, au crescut în ultimii ani la toate nivelurile, ca urmare a indexării
salariilor şi a scăderii numărului de elevi pe clasa (a scăzut şi populaţia şcolară); în structura cheltuielilor
ponderea cea mai mare o reprezintă costurile pentru învăţământul liceal;
În anul 2012 cheltuielile publice /elev au fost :
- din bugetul naţional: 1 458 650 lei
- din bugetul local: 4 897 740 lei
- cheltuieli/ elev: 6 356 390 lei
În anul 2013 cheltuielile publice /elev (ian. – sept.) au fost :
- din bugetul naţional: 215 150 lei
- din bugetul local: 2 608 460 lei
- cheltuieli/ elev: 2 823 610 lei
În anul 2013 cheltuielile publice /elev (sept. – dec.) au fost :
- din bugetul naţional: 153 086 lei
- din bugetul local: 4 658 lei
- cheltuieli/ elev: 662 470 lei
În anul 2014 cheltuielile publice /elev (ian. – sept.) au fost :
- din bugetul naţional: 163 818lei
- din bugetul local: 2 065 768 lei
- cheltuieli/ elev: 276 980 lei
În anul 2014 cheltuielile publice /elev (sept. – dec.) au fost :
- din bugetul naţional: 588 440 lei
- din bugetul local: 4 714 869 lei
- cheltuieli/ elev: 675 579 lei
În anul 2015 cheltuielile publice /elev (ian. – sept.) au fost :
- din bugetul naţional: 210 330 lei
- din bugetul local: 6 883 760 lei
- cheltuieli/ elev: 903 705 lei
În anul 2015 cheltuielile publice /elev (sept. – dec.) au fost :
- din bugetul naţional: 531 270 lei
- din bugetul local: 1 639 770 lei
- cheltuieli/ elev: 304 067 lei
În anul 2016 cheltuielile publice /elev (ian. – dec.) au fost :
- din bugetul naţional: 307 006 lei
- din bugetul local: 3 079 000 lei
- cheltuieli/ elev: 458 808 lei
În anul 2017 cheltuielile publice /elev (ian. – sept.) au fost :
- din bugetul naţional: 290 623 lei
- din bugetul local: 3 596 000 lei
- cheltuieli/ elev: 605 392 lei
În anul 2017 cheltuielile publice /elev (sept. – dec.) au fost :
- din bugetul naţional: 428 640 lei
- din bugetul local: 4 898 230 lei
- cheltuieli/ elev: 5 326 870 lei
În anul 2018 cheltuielile publice /elev (ian. – dec.) au fost :
- din bugetul naţional: 5 995 540 lei
- din bugetul local: 437 010 lei
- cheltuieli/ elev: 6 392 550 lei

Numărul de elevi / cadru didactic 860/ 61= 14,09 (2012 – 2013)


Numărul de elevi / cadru didactic 805/ 57= 14,12 (2013 – 2014)
Numărul de elevi / cadru didactic 784/ 55= 14,25 (2014 – 2015)
Numărul de elevi / cadru didactic 784/ 55= 14,57 (2015 – 2016)
Numărul de elevi / cadru didactic 738/ 49= 15,06 (2016 – 2017)

50
Numărul de elevi / cadru didactic 642/ 46= 13,95 (2017 – 2018)
Numărul de elevi / cadru didactic 650/ 45= 14,44 (2018 – 2019)

2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 -


Anul şcolar 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nr. Elevi/cadru
16.23 14.09 14.12 14.25 14.57 15.06 13.95 14.44
didactic

Din analiza efectuată, se constată că numărul de elevi/ cadru didactic a scăzut simţitor în anul şcolar 2012
– 2013, faţă de 2011 – 2012, şi a crescut ușor din 2012 – 2013, până în anul școlar 2016 - 2017, urmată de o
scădere în anul școlar 2017 – 2018, cauza fiind variaţia populaţiei şcolare de la un an la altul. Scăderea dramatică
din anul 2012 – 2013 a fost cauzată şi de adâncirea crizei economice, marcată de disponibilizările masive şi
reducerile salariale, iar cea din anul școlar curent a fost cauzată de scăderea efectivelor școlare cu vârsta cuprinsa
între 14 și 18 ani, dar și de creșterea absenteismului în rândul elevilor, ca urmare a situației materiale precare a
familiilor acestora, neimplicarea familiilor în viața școlii și a elevilor etc. În anul şcolar 2018 – 2019 nr. De elevi
/ cadru didactic a crescut semnificativ faţă de anul şcolar 2017 – 2018, ca urmare a unei bune populartizări a
ofertei şcolii, care i-a motivat pe elevi să aleagă învăţământul tehnologic.

II.2.3 Rezultatele elevilor


INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI la începutul anului şcolar 2013 - 2014:

Nivel de Număr de Număr Forma Limba de predare


învăţământ clase/ de elevi / de învăţământ
grupe copii /
adulţi:
Liceal, cl. a –IX-a 7 174 zi LIMBA ROMÂNĂ
(ciclul inferior) 1 34 Frecvenţă redusă LIMBA ROMÂNĂ
din care cl. a –X-a 6 132 zi LIMBA ROMÂNĂ
1 49 Frecvenţă redusă LIMBA ROMÂNĂ
Total 15 389
Liceal cl. a –XI-a 7 169 zi LIMBA ROMÂNĂ
(ciclul superior) cl. a –XII-a 6 124 zi LIMBA ROMÂNĂ
cl. a –XI-a 2 78 Frecvenţă redusă LIMBA ROMÂNĂ
cl. a –XIII-a RP 1 31 seral LIMBA ROMÂNĂ
cl. a –XIV-a RP 1 22 seral LIMBA ROMÂNĂ
Total 17 424

INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI la începutul anului şcolar 2014 - 2015:

Nivel de Număr de Număr Forma Limba de predare


învăţământ clase/ de elevi / de învăţământ
grupe copii /
adulţi:
Liceal, cl. a –IX-a 5 129 zi LIMBA ROMÂNĂ
(ciclul inferior) 1 27 Frecvenţă redusă LIMBA ROMÂNĂ

51
din care 1 22 Învățământ LIMBA ROMÂNĂ
profesional - zi
cl. a –X-a 5 142 zi LIMBA ROMÂNĂ
1 37 Frecvenţă redusă LIMBA ROMÂNĂ
Total 13 357
Liceal cl. a –XI-a 5 123 zi LIMBA ROMÂNĂ
(ciclul superior) cl. a –XII-a 7 161 zi LIMBA ROMÂNĂ
cl. a –XI-a 1 50 Frecvenţă redusă LIMBA ROMÂNĂ
cl. a –XII-a 2 68 Frecvenţă redusă LIMBA ROMÂNĂ
cl. a –XIV-a RP 1 25 seral LIMBA ROMÂNĂ
Total 17 427

INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI la începutul anului şcolar 2015 - 2016:

Nivel de Număr de Număr Forma Limba de predare


învăţământ clase/ de elevi / de învăţământ
grupe copii /
adulţi:
Liceal, cl. a –IX-a 5 129 zi LIMBA ROMÂNĂ
(ciclul inferior) 1 23 Frecvenţă redusă LIMBA ROMÂNĂ
din care 1 29 Învățământ LIMBA ROMÂNĂ
profesional - zi
cl. a –X-a 5 105 zi LIMBA ROMÂNĂ
1 35 Frecvenţă redusă LIMBA ROMÂNĂ
1 17 Învățământ LIMBA ROMÂNĂ
profesional - zi
Total 14 338
Liceal cl. a –XI-a 5 129 zi LIMBA ROMÂNĂ
(ciclul superior) cl. a –XII-a 5 100 zi LIMBA ROMÂNĂ
cl. a –XI-a 1 50 Frecvenţă redusă LIMBA ROMÂNĂ
cl. a –XII-a 1 42 Frecvenţă redusă LIMBA ROMÂNĂ
cl. a –XIII-a 2 55 Frecvenţă redusă LIMBA ROMÂNĂ
Total 14 376

INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI la începutul anului şcolar 2016 - 2017:


Nivel de Număr de Număr Forma Limba de predare
învăţământ clase/ de elevi / de învăţământ
grupe copii /
adulţi:
Liceal, cl. a –IX-a 5 128 zi LIMBA ROMÂNĂ
(ciclul inferior) 1 20 Frecvenţă redusă LIMBA ROMÂNĂ
din care 1 28 Învățământ LIMBA ROMÂNĂ
profesional - zi
cl. a –X-a 5 109 zi LIMBA ROMÂNĂ
1 36 Frecvenţă redusă LIMBA ROMÂNĂ
1 24 Învățământ LIMBA ROMÂNĂ
profesional - zi
Total 14 345
Liceal cl. a –XI-a 4 81 zi LIMBA ROMÂNĂ
(ciclul superior) cl. a –XI-a 1 15 Învățământ
profesional - zi
cl. a –XII-a 5 120 zi LIMBA ROMÂNĂ
cl. a –XI-a 1 36 Frecvenţă redusă LIMBA ROMÂNĂ
cl. a –XII-a 1 42 Frecvenţă redusă LIMBA ROMÂNĂ
cl. a –XIII-a 1 39 Frecvenţă redusă LIMBA ROMÂNĂ
Total 13 333

52
INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI la începutul anului şcolar 2017 - 2018:
Nivel de Număr de Număr Forma Limba de predare
învăţământ clase/ de elevi / de învăţământ
grupe copii /
adulţi:
Liceal, cl. a –IX-a 5 83 zi LIMBA ROMÂNĂ
(ciclul inferior) 1 25 Frecvenţă redusă LIMBA ROMÂNĂ
din care 1 29 Învățământ LIMBA ROMÂNĂ
profesional - zi
cl. a –X-a 6 101 zi LIMBA ROMÂNĂ
1 43 Frecvenţă redusă LIMBA ROMÂNĂ
1 20 Învățământ LIMBA ROMÂNĂ
profesional - zi
Total 11 301
Liceal cl. a –XI-a 6 108 zi LIMBA ROMÂNĂ
(ciclul superior) cl. a –XI-a 1 21 seral LIMBA ROMÂNĂ
cl. a –XI-a 1 22 Învățământ
profesional - zi
cl. a –XII-a 4 74 zi LIMBA ROMÂNĂ
cl. a –XI-a 1 35 Frecvenţă redusă LIMBA ROMÂNĂ
cl. a –XII-a 1 43 Frecvenţă redusă LIMBA ROMÂNĂ
cl. a –XIII-a 1 40 Frecvenţă redusă LIMBA ROMÂNĂ
Total 15 343

INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI la începutul anului şcolar 2018 - 2019:


Nivel de Număr de Număr Forma Limba de predare
învăţământ clase/ de elevi / de învăţământ
grupe copii /
adulţi:
Liceal, cl. a –IX-a 3 81 zi LIMBA ROMÂNĂ
(ciclul inferior) 1 36 Frecvenţă redusă LIMBA ROMÂNĂ
din care 1 28 Învățământ LIMBA ROMÂNĂ
profesional - zi
cl. a –X-a 3 58 zi LIMBA ROMÂNĂ
1 42 Frecvenţă redusă LIMBA ROMÂNĂ
1 25 Învățământ LIMBA ROMÂNĂ
profesional - zi
Total 10 270
Liceal cl. a –XI-a 4 91 zi LIMBA ROMÂNĂ
(ciclul superior) cl. a –XI-a 1 36 seral LIMBA ROMÂNĂ
cl. a –XI-a 1 20 Învățământ
profesional - zi
cl. a –XII-a 4 84 zi LIMBA ROMÂNĂ
cl. a –XII-a 1 25 seral LIMBA ROMÂNĂ
cl. a –XI-a 1 41 Frecvenţă redusă LIMBA ROMÂNĂ
cl. a –XII-a 1 38 Frecvenţă redusă LIMBA ROMÂNĂ
cl. a –XIII-a 1 45 Frecvenţă redusă LIMBA ROMÂNĂ
Total 14 380

Distribuţia efectivelor de elevi, din anul şcolar 2012 - 2013 în funcţie de filieră, profil/ domeniu, specializare
/ calificare profesională:

Nr. Specializare / Calificare Număr


Nivel Filieră Profil / Domeniu Număr clase
Crt. profesională elevi
1. Liceal/ruta Denumire Specializare /
directă Calificare profesională
TEHNOLOGICĂ Tehnic /Electronică a-IX-a 1 23
automatizări

53
TEHNOLOGICĂ Tehnic / Electric a-IX-a 1 26
TEHNOLOGICĂ Tehnic /Mecanic a-IX-a 1 26
TEHNOLOGICĂ Resurse naturale şi a-IX-a 2 48
protecţia mediului
Sportiv a-IX-a 1 25
TEHNOLOGICĂ Tehnic / Electronică a-X-a 2 49
şi automatizări
TEHNOLOGICĂ Tehnic / Electric a-X-a 1 26
TEHNOLOGICĂ Tehnic /Mecanic a-X-a 1 25
TEHNOLOGICĂ Resurse naturale şi a-X-a 2 57
protecţia mediului
VOCAŢIONALĂ Sportiv a-X-a 1 30
TEHNOLOGICĂ Tehnic / Electronică Tehnician în automatizări a-XI-a 1 21
şi automatizări
TEHNOLOGICĂ Tehnic /Electric Tehnician în instalaţii a-XI-a 1 25
electrice
TEHNOLOGICĂ Tehnic /Mecanic Tehnician mecanic pentru a-XI-a 1 24
întreţinere şi reparaţii

TEHNOLOGICĂ Resurse naturale şi Tehnician ecolog şi a-XI-a 1 26


protecţia mediului protecţia mediului
TEHNOLOGICĂ Tehnic Tehnician în chimie a-XI-a 1 23
industrială
VOCAŢIONALĂ Sportiv Instructor sportiv - a-XI-a 1 32
handbal
TEHNOLOGICĂ Tehnic / Electronică Tehnician operator a-XII-a 1 26
şi automatizări tehnica de calcul
TEHNOLOGICĂ Tehnic /Electric Tehnician în instalaţii a-XII-a 2 46
electrice
TEHNOLOGICĂ Tehnic/ Mecanic Tehnic mecanic pentru a-XII-a 1 27
întreţinere şi reparaţii
TEHNOLOGICĂ Resurse naturale şi Tehnician ecolog şi a-XII-a 1 26
protecţia mediului protecţia calităţii mediului
TEHNOLOGICĂ Resurse naturale şi Tehnician chimist de a-XII-a 1 20
protecţia mediului laborator
VOCAŢIONALĂ Sportiv Instructor sportiv - a-XII-a 1 36
handbal
2. An de TEHNOLOGICĂ Calificare profesională
completare Electronica si Electronist aparate şi a-XI-a 1 25
automatizari echipamente seral
3. Liceal/ruta Calificare profesională
progresivă TEHNOLOGICĂ Electric Tehnician electrotehnist a-XIII-a 0,5 23
Mecanic Tehnician mecanic pentru a-XIII-a 0,5 13
întreţinere şi reparaţii
4. Liceu seral TEHNOLOGICĂ Tehnic/Electric Tehnician electrotehnist a-XII-a 1 29
- RP Tehnic/Electric/ Tehnician electrotehnist/ a-XIII-a 1 24
Tehnic/Electric Tehnician electrotehnist a-XIV-a 0,5 10

Tehnician electronist a-XIV-a 0,5 10

5. Liceu Teoretică Uman Ştiinţe sociale a IX-a 1 40


frecvenţă
redusă a X-a 1 38

Real Ştiinţele naturii a X-a 1 28

Se constată menținerea relativ constantă a numărului de elevi școlarizați în unitatea școlară, cu toate că s-
a desființat forma de învățământ SAM, ca urmare a creşterii preocupării acestora pentru pregătirea în calificările
de nivel 3, prin filiera tehnologică, forma de învăţământ zi şi seral.

Distribuţia efectivelor de elevi, din anul şcolar 2013 - 2014 în funcţie de filieră, profil/ domeniu, specializare
/ calificare profesională:
Nr. Specializare / Calificare Număr
Nivel Filieră Profil / Domeniu Număr clase
Crt. profesională elevi
1. Liceal/ruta Denumire Specializare /
directă Calificare profesională
TEHNOLOGICĂ Tehnic /Electronică automatizări a-IX-a 1 21
TEHNOLOGICĂ Tehnic / Electric a-IX-a 1 21

54
TEHNOLOGICĂ Tehnic /Mecanic a-IX-a 2 44
TEHNOLOGICĂ Resurse naturale şi protecţia a-IX-a 2 59
mediului
Sportiv a-IX-a 1 29
TEHNOLOGICĂ Tehnic / Electronică şi a-X-a 1 23
automatizări
TEHNOLOGICĂ Tehnic / Electric a-X-a 1 23
TEHNOLOGICĂ Tehnic /Mecanic a-X-a 1 21
TEHNOLOGICĂ Tehnic / Electronică şi a-X-a 1 23
automatizări
TEHNOLOGICĂ Resurse naturale şi protecţia a-X-a 2 40
mediului
VOCAŢIONALĂ Sportiv a-X-a 1 25
TEHNOLOGICĂ Tehnic / Electronică şi Tehnician în automatizări a-XI-a 1 20
automatizări
TEHNOLOGICĂ Tehnic /Electric Tehnician în instalaţii a-XI-a 1 26
electrice
TEHNOLOGICĂ Tehnic /Mecanic Tehnician mecanic pentru a-XI-a 1 20
întreţinere şi reparaţii
TEHNOLOGICĂ Resurse naturale şi protecţia Tehnician ecolog şi protecţia a-XI-a 2 50
mediului mediului
TEHNOLOGICĂ Tehnic / Electronică şi Tehnician operator tehnică de a-XI-a 1 22
automatizări calcul
VOCAŢIONALĂ Sportiv Instructor sportiv - handbal a-XI-a 1 31
TEHNOLOGICĂ Tehnic / Electronică şi Tehnician în automatizări a-XII-a 1 17
automatizări
TEHNOLOGICĂ Tehnic /Electric Tehnician în instalaţii a-XII-a 1 16
electrice
TEHNOLOGICĂ Tehnic/ Mecanic Tehnic mecanic pentru a-XII-a 1 15
întreţinere şi reparaţii
TEHNOLOGICĂ Resurse naturale şi protecţia Tehnician ecolog şi protecţia a-XII-a 1 23
mediului calităţii mediului
TEHNOLOGICĂ Chimie industrială Tehnician în chimie a-XII-a 1 21
industrială
VOCAŢIONALĂ Sportiv Instructor sportiv - handbal a-XII-a 1 32
2. Liceu seral TEHNOLOGICĂ Tehnic/Electric/ Tehnician electrotehnist/ a-XIII-a 1 31
- RP
Tehnic/Electric Tehnician electrotehnist a-XIV-a 1 22

3. Liceu Teoretică Uman Ştiinţe sociale a IX-a 1 34


frecvenţă
redusă a X-a 1 49
a XI-a 1 40
Real Ştiinţele naturii a XI-a 1 38

Școala oferă o paletă variată de domenii de pregătire (mecanic, electric, electronică automatizări, resurse
naturale și protecția mediului, chimie industrială) și calificări de nivel 2 și 3 (Electronist aparate și echipamente,
Tehnician operator tehnică de calcul, Tehnician electrotehnist, Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații,
Tehnician în automatizări, Tehnician în instalații electrice, Tehnician în chimie industrială, Tehnician ecolog și
protecția calității mediului), prin liceu filieră tehnologică, învățământ de zi și seral, prin Filiera teoretică,
învățământ seral, profil real (Ştiințe ale naturii, Ştiinţe sociale) și prin liceu, filieră vocațională, profil Sportiv,
specializarea Handbal.

Distribuţia efectivelor de elevi, din anul şcolar 2014 - 2015 în funcţie de filieră, profil/ domeniu, specializare
/ calificare profesională:
Nr. Specializare / Calificare Număr
Nivel Filieră Profil / Domeniu Număr clase
Crt. profesională elevi
1. Liceal/ruta Denumire Specializare /
directă Calificare profesională
TEHNOLOGICĂ Tehnic /Electronică automatizări a-IX-a 1 21
TEHNOLOGICĂ Tehnic / Electric a-IX-a 1 22
TEHNOLOGICĂ Tehnic /Mecanic a-IX-a 1 29
TEHNOLOGICĂ Resurse naturale şi protecţia a-IX-a 1 28
mediului
TEHNOLOGICĂ Învățământ profesional Mecanic auto a-IX-a 1 22
Sportiv a-IX-a 1 29
TEHNOLOGICĂ Tehnic / Electric a-X-a 0,5 18
TEHNOLOGICĂ Tehnic /Mecanic a-X-a 1 34
TEHNOLOGICĂ Tehnic / Electronică şi a-X-a 0,5 15
automatizări
TEHNOLOGICĂ Resurse naturale şi protecţia a-X-a 2 51
mediului
VOCAŢIONALĂ Sportiv a-X-a 1 24
TEHNOLOGICĂ Tehnic / Electronică şi Tehnician în automatizări a-XI-a
automatizări

55
TEHNOLOGICĂ Tehnic /Electric Tehnician în instalaţii a-XI-a 0,5 16
electrice
TEHNOLOGICĂ Tehnic /Mecanic Tehnician mecanic pentru a-XI-a 0,5 16
întreţinere şi reparaţii
TEHNOLOGICĂ Resurse naturale şi protecţia Tehnician ecolog şi protecţia a-XI-a 2 40
mediului mediului
TEHNOLOGICĂ Tehnic / Electronică şi Tehnician operator tehnică de a-XI-a 1 22
automatizări calcul
VOCAŢIONALĂ Sportiv Instructor sportiv - handbal a-XI-a 1 29
TEHNOLOGICĂ Tehnic / Electronică şi Tehnician în automatizări a-XII-a 1 18
automatizări
TEHNOLOGICĂ Tehnic / Electronică şi Tehnician operator tehnică de a-XII-a 1 18
automatizări calcul
TEHNOLOGICĂ Tehnic /Electric Tehnician în instalaţii a-XII-a 1 24
electrice
TEHNOLOGICĂ Tehnic/ Mecanic Tehnic mecanic pentru a-XII-a 1 18
întreţinere şi reparaţii
TEHNOLOGICĂ Resurse naturale şi protecţia Tehnician ecolog şi protecţia a-XII-a 2 44
mediului calităţii mediului
VOCAŢIONALĂ Sportiv Instructor sportiv - handbal a-XII-a 1 39
Tehnic/Electric Tehnician electrotehnist a-XIV-a 1 25

3. Liceu Teoretică Uman Ştiinţe sociale a IX-a 1 27


frecvenţă
redusă a X-a 1 37
a XI-a 1 50
a-XII-a 1 38
Real Ştiinţele naturii a XII-a 1 30

Distribuţia efectivelor de elevi, din anul şcolar 2015 - 2016 în funcţie de filieră, profil/ domeniu, specializare
/ calificare profesională:
Nr. Specializare / Calificare Număr
Nivel Filieră Profil / Domeniu Număr clase
Crt. profesională elevi
1. Liceal/ruta Denumire Specializare /
directă Calificare profesională
TEHNOLOGICĂ Tehnic /Electronică automatizări a-IX-a 1 29
TEHNOLOGICĂ Tehnic / Producție media a-IX-a 1 28
TEHNOLOGICĂ Tehnic /Mecanic a-IX-a 1 23
TEHNOLOGICĂ Resurse naturale şi protecţia a-IX-a 1 27
mediului
TEHNOLOGICĂ Învățământ profesional Mecanic auto a-IX-a 1 29
Sportiv a-IX-a 1 22
TEHNOLOGICĂ Tehnic / Electric a-X-a 0,5 11
TEHNOLOGICĂ Tehnic /Mecanic a-X-a 1 25
TEHNOLOGICĂ Tehnic / Electronică şi a-X-a 0,5 21
automatizări
TEHNOLOGICĂ Resurse naturale şi protecţia a-X-a 1 21
mediului
Învățământ profesional Mecanic auto a-X-a 1 17
VOCAŢIONALĂ Sportiv a-X-a 1 27
TEHNOLOGICĂ Tehnic / Electronică şi Tehnician operator tehnică de a-XI-a 0,5 15
automatizări calcul
TEHNOLOGICĂ Tehnic /Electric Tehnician în instalaţii a-XI-a 0,5 16
electrice
TEHNOLOGICĂ Tehnic /Mecanic Tehnician mecatronist a-XI-a 1 20

TEHNOLOGICĂ Resurse naturale şi protecţia Tehnician ecolog şi protecţia a-XI-a 2 49


mediului mediului
VOCAŢIONALĂ Sportiv Instructor sportiv - handbal a-XI-a 1 29
TEHNOLOGICĂ Tehnic / Electronică şi Tehnician operator tehnică de a-XII-a 1 16
automatizări calcul
TEHNOLOGICĂ Tehnic /Electric Tehnician în instalaţii a-XII-a 0,5 11
electrice
TEHNOLOGICĂ Tehnic/ Mecanic Tehnic mecanic pentru a-XII-a 0,5 11
întreţinere şi reparaţii
TEHNOLOGICĂ Resurse naturale şi protecţia Tehnician ecolog şi protecţia a-XII-a 2 37
mediului calităţii mediului
VOCAŢIONALĂ Sportiv Instructor sportiv - handbal a-XII-a 1 25
3. Liceu Teoretică Uman Ştiinţe sociale a IX-a 1 23
frecvenţă
redusă a X-a 1 35
a XI-a 1 50
a-XII-a 1 42
a-XIII-a 1 32
Real Ştiinţele naturii a XIII-a 1 23

56
Distribuţia efectivelor de elevi, din anul şcolar 2016 - 2017 în funcţie de filieră, profil/ domeniu, specializare
/ calificare profesională:
Nr. Specializare / Calificare Număr
Nivel Filieră Profil / Domeniu Număr clase
Crt. profesională elevi
1. Liceal/ruta Denumire Specializare /
directă Calificare profesională
TEHNOLOGICĂ Tehnic /Electronică automatizări a-IX-a 1 24
TEHNOLOGICĂ Tehnic / Producție media a-IX-a 1 29
TEHNOLOGICĂ Tehnic /Mecanic a-IX-a 1 27
TEHNOLOGICĂ Resurse naturale şi protecţia a-IX-a 1 28
mediului
TEHNOLOGICĂ Învățământ profesional Mecanic auto a-IX-a 1 28
Sportiv a-IX-a 1 20
TEHNOLOGICĂ Tehnic / Producție media a-X-a 1 21
TEHNOLOGICĂ Tehnic /Mecanic a-X-a 1 22
TEHNOLOGICĂ Tehnic / Electronică şi a-X-a 1 20
automatizări
TEHNOLOGICĂ Resurse naturale şi protecţia a-X-a 1 25
mediului
TEHNOLOGICĂ Învățământ profesional Mecanic auto a-X-a 1 24
VOCAŢIONALĂ Sportiv a-X-a 1 21
TEHNOLOGICĂ Tehnic / Electronică şi Tehnician operator tehnică de a-XI-a 1 20
automatizări calcul
TEHNOLOGICĂ
TEHNOLOGICĂ Tehnic /Mecanic Tehnician mecanic pentru a-XI-a 1 19
întreținere și reparații
TEHNOLOGICĂ Resurse naturale şi protecţia Tehnician ecolog şi protecţia a-XI-a 1 18
mediului mediului
VOCAŢIONALĂ Sportiv Instructor sportiv - handbal a-XI-a 1 24
TEHNOLOGICĂ Învățământ profesional Mecanic auto a-XI-a 1 15
TEHNOLOGICĂ Tehnic / Electronică şi Tehnician operator tehnică de a-XII-a 0,5 11
automatizări calcul
TEHNOLOGICĂ Tehnic /Electric Tehnician în instalaţii a-XII-a 0,5 14
electrice
TEHNOLOGICĂ Tehnic/ Mecanic Tehnician mecatronist a-XII-a 1 15
TEHNOLOGICĂ Resurse naturale şi protecţia Tehnician ecolog şi protecţia a-XII-a 2 47
mediului calităţii mediului
VOCAŢIONALĂ Sportiv Instructor sportiv - handbal a-XII-a 1 33
3. Liceu Teoretică Uman Ştiinţe sociale a IX-a 1 20
frecvenţă
redusă a X-a 1 36
a XI-a 1 36
a-XII-a 1 42
a-XIII-a 1 39

Școala oferă o paletă variată de domenii de pregătire (mecanic, electric, electronică automatizări, resurse
naturale și protecția mediului, producție media) și calificări de nivel 4 (Tehnician operator tehnică de calcul,
Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații, Tehnician în instalații electrice, Tehnician mecatronist,
Tehnician ecolog și protecția calității mediului), prin liceu filieră tehnologică, învățământ de zi, prin școală
profesională filieră t