Sunteți pe pagina 1din 13

CURRICULUM ŞCOLAR

GEOGRAFIE
CLASELE IX – XII

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ANUALĂ


ORIENTATIVA
LA CLASELE IX – XII
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2008 – 2009

Această planificare anuală (macroproiectare) are la bază programele


şcolare de geografie pentru clasele IX -XII, structura anului şcolar 2008 – 2009 şi
modelul de proiectare promovat în documentele – cadru ale Curriculum-ului
Naţional şi ghidurile metodologice corespunzătoare.

Proiectarea este realizată atât pentru curriculum - nucleu (o oră în


trunchiul comun) cât şi pentru curriculum extins (cu două ore).

Curriculum - nucleu (competenţe specifice şi conţinuturi) este redat cu


litere aldine iar curriculum extins cu litere italice.
Planificare calendaristică (macroproiectarea instruirii)
Cls. a IX-a Geografie fizică (“Pământul planeta oamenilor”)

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. Săptă- Obs.


învăţare specifice de mâna
vizate ore
Pământul - o 1.1.; 1.2.; Universul şi sistemul solar 1–4 Test iniţial
entitate a 1.3.; 2.1.; Evoluţia Universului şi a Terrei 4 Evaluare
Universului 3.2.; Pământul ca planetă orală
5.1.;5.2.
Măsurarea şi 1.1.; 2.2.; Coordonatele geografice 5–8
reprezentarea 4.1.; 4.2.; Reprezentări cartografice 4
spaţiului terestru 4.3.; 4.4. Măsurarea şi calculul distanţelor
Reprezentările cartografice şi Test
societatea omenească secvenţial
Relieful terestru 1.1.; 1.2.; Scoarţa terestră ca suport al 9 – 14
3.2.; 4.2.; reliefului
4.5.; 5.3.; Unităţile majore 6
5.4.; 5.6.; Agenţi, procese şi forme de relief (12)
5.7. Tipuri şi unităţi de relief
Analiza reliefului
Relieful şi societatea omenească Test
Relieful orizontului local secvenţial
Vacanţă intrasemestrială (20.12.2008 – 04.01.2009)
Atmosfera 1.1.; 1.2.; Alcătuire şi structură 15 - 18
terestră 3.2.; 4.1.; Factorii genetici ai climei 4
(caractere 4.5.; 4.6.; Analiza şi interpretarea datelor (8)
generale) 5.4.; 6.2. Test sem. I
Vacanţă intersemestrială (31.01 – 08.02.2009)
Clima 1.1.; 1.2.; Climatele Terrei 19 - 22
3.2.; 4.1.; Evoluţia climei
46.; 5.4.; Hărţi climatice şi harta sinoptică 4
6.2. Clima şi societatea omenească (8) Test
Clima orizontului local secvenţial
Apele Terrei 1.1.; 1.2.; Componentele hidrosferei 23 – 27
3.2.; 4.1.; Apele continentale şi oceanice
46.; 5.4.; Analiza şi interpretarea datelor 5
6.2. Hidrosfera şi societatea (10) Test
Hidrografia orizontului local secvenţial
Vacanţă intrasemestrială (11 – 19.04.2009)
Viaţa şi solurile 1.1.; 1.2.; Biosfera şi organizarea ei 28 - 31
pe Terra 3.2.; 4.5.; Evoluţia vieţii pe Terra
4.6.; 5.4.; Pedosfera 4
5.5.; 6.2. Zonele biopedoclimatice (8)
Biosfera, solurile şi omul Test
Aplicaţii în orizontul local secvenţial
Mediul, peisajul şi 1.1.; 1.4.; Interacţiunile dintre elementele 32 – 35
societatea 2.3.; 2.4.; naturale
omenească 2.5.; 4.5.; Interacţiunile om - mediu 4
5.5.; 5.9.; Peisajele naturale (8)
6.1. Factorii geoecologici naturali
Tipuri de mediu natural Test sf. sem. II
2
Mediul şi societatea Test final
Mediul orizontului local

3
Planificarea calendaristică (macroproiectarea instruirii)
Clasa a X-a: Geografie (Geografie umană),
X
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptă- Obs.
învăţare specifice ore mâna
vizate
(1) Geografie 1.2. Statele şi grupările regionale de state 1–4
politică 1.3. Evoluţia hărţii politice 4 Test
4.1. Probleme actuale de geografie politică (8)* secvenţial
(2) Geografia 1.1. Dinamica populaţiei. Bilanţul natural 5–9
populaţiei 1.2. Mobilitatea teritorială
3.2. Bilanţul total. Evoluţia numerică a 5
4.1. populaţiei (10) *
4.2. Tipuri de medii. Răspândirea geografică a
4.4. populaţiei. Structuri demografice
4.5. Populaţia, protecţia mediului şi
dezvoltarea durabilă Test
* *
5.1. , 5.2. Activităţi complementare * secvenţial
(3) Geografia 1.1. Habitatul uman: definire şi componente 10 – 14
aşezărilor şi 1.2., 1.3. Urbanizare, dinamică şi explozie urbană
organizarea 3.2. ,4.2. Funcţii şi structuri funcţionale 5
spaţiului 4.5.; 5.6. Forme de aglomerare umană. Peisaje (10) * Test
(A) Aşezări 5.7.; 6.1. rurale. Metropole şi megalopolisuri secvenţial
Vacanţă intrasemestrială (20.12.2008 – 04.01.2009)
(B) 1.1. Organizarea spaţiului urban şi rural. 15 - 18
Organizarea 1.2. Amenajarea locală şi regională
spaţiului 1.3.; 4.2. Planul oraşului 4 Test. sf.
* * *
5.3. , 5.4. Activităţi complementare (8) * sem.I
Vacanţă intersemestrială (31.01 – 08.02.2009)
(4) Resursele 1.1. Resurse naturale (clasificare) 19– 22
naturale 1.2. Resursele extraatmosferei şi ale
3.2. atmosferei 4
4.1. Resursele litosferei, resursele (8) *
5.4., 5.5. hidrosferei, resursele biosferei Test
5.1. *, 5.8. * Activităţi complementare * secvenţial
(5) Geografie 1.1., 1.2. Evoluţia agriculturii. Tipuri şi structuri 23 – 27
economică 3.2., 4.1. Peisaje şi regiuni agricole
(agricultură, 4.5., 4.6. Evoluţia activităţilor industriale 5
industrie) 5.4., 5.5. Industria energiei electrice (10) * Test
5.1. *; 5.2. * Regiunile industriale secvenţial
5.8. *; 6.2. * Studii de caz (regiuni industriale)
Vacanţă intrasemestrială (11 – 19.04.2009)
(6) Servicii 1.1., 2.4. Servicii (definire). Căi de comunicaţie şi 28 – 30
2.5., 5.5. transporturi. Comerţ, turism 6
5.8., 5.9. * Sinteză – Geografie economică (12) * Test sem. II
(7)Ansambluri Marile ansambluri economice şi 31 - 35
economice şi geopolitice
geopolitice Uniunea Europeană 5
Un ansamblu extraeuropean (10) * Test final
Sinteză (sem. II)
Activităţi complementare *

4
Planificarea anuală (macroproiectarea instruirii)
Cls. a XI-a Geografie: Probleme fundamentale ale lumii contemporane

Planificarea anuală (macroproiectarea instruirii) este documentul derivat principal


din curriculum şcolar. Ea are în vedere structura anului şcolar 2008 – 2009 (aprobată prin
ordin MEC) şi concretizează programa şcolară de geografie pentru clasa a XI-a (Probleme
fundamentale ale lumii contemporane), aprobată prin OM nr. 3252/ 13.02.2006.
Această proiectare anuală este realizată în conformitate cu ghidurile metodologice
de curriculum şcolar.

Varianta generală: pentru 1 - 2 ore (1 oră TC şi 1 oră CD)

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. Săptă- Obs.


învăţare specifice de mâna
vizate ore
Mediul 1.1. Mediul înconjurător – aspecte 1–9
înconjurător (I) 1.2 generale
(Mediul 1.3 Modificări recente ale mediului
înconjurător, 1.4. terestru * 9
factorii 2.1. Factorii geoecologici – aspecte (18)*
geoecologici, tipuri 2.2. generale
de medii şi 2.3. Geosistemul, ecosistemul şi
peisaje) 2.5. peisajul geografic
3.1. Factori geoecologici –
caracteristici şi funcţionalitate *
Tipurile de medii geografice Eval.
Tipurile de peisaje geografice secvenţială
Mediile zonei temperate*
Mediul 1.1. Hazarde naturale şi antropice 10 - 14
înconjurător (II) 1.2. Despăduririle, deşertificarea şi
(Degradarea şi 1.4. poluarea – efecte ale
protecţia mediului) 2.3. activităţilor umane asupra
2.5.* mediului 5
2.6.* Scenarii despre evoluţia (10)*
3.1. mediului *
Protecţia, conservarea şi
ocrotirea mediului Eval.
Managementul mediului secvenţială
înconjurător
Vacanţă intrasemestrială (20.12.2008 – 04.01.2009)
Regionalizarea şi 1.5. Dimensiunile şi domeniile 15 – 18
globalizarea 2.7. regionalizării şi globalizării
lumii 3.2. Spaţiul geografic şi 4
contemporane globalizarea * (8)*
Identitatea, uniformizarea şi Eval.
diversitatea lumii secvenţială
contemporane Test S1
Vacanţă intersemestrială (31.01.2008 – 08.02.2009)

5
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptă- Obs.
învăţare specifice ore mâna
vizate
Populaţia, 1.1. Evoluţii geodemografice 19 – 27
resursele 1.4. contemporane. Diferenţieri
naturale şi 2.3. Resursele umane şi dezvoltarea
dezvoltarea lumii 2.4. Raportul dintre aşezări şi
contemporane 2.6. dezvoltare. Tendinţe. 9
şi 3.3. Resursele naturale şi agricole. (18)*
Elemente de 2.5.* Impactul asupra mediului.
geografie 2.7.* Gestionarea resurselor şi
socială* 2.8.* dezvoltarea durabilă
Viaţa socială şi organizarea
spaţiului umanizat
Spaţiul geografic şi civilizaţia
Mobilitatea şi spaţiul social
Structuri ale vieţii sociale
Raportul dintre rasă, etnie,
religie, cultură şi viaţa socială Eval. secv
Vacanţă intrasemestrială (11 – 19.04.2009)
Sistemul 1.1. Evoluţia economiei mondiale şi 28 – 31
economic şi 2.4. sistemul economic mondial
sistemul 3.4. Sistemul geopolitic mondial
geopolitic 2.5.* Ansambluri economice şi
2.6.* geopolitice mondiale actuale 4
2.8.* Rolul unor state în sistemul (8)*
mondial actual: Statele Unite
ale Americii, Federaţia Rusă,
Japonia, China, India, Brazilia.
Alte state: Republica Africa de
Sud, Israel, Australia * Eval. secv

Organizarea 1.1. Organizarea spaţiului mondial. 32 - 35


spaţiului 2.4. Raportul Nord – Sud
mondial. 3.4. Spaţiul mediteranean
Elemente de 2.5.* De la lumea unipolară la lumea 4
geografie 2.6.* multipolară (8) *
culturală * 2.8.* Originea, geneza şi evoluţia
ariilor culturale Test S2
Mondializare şi occidentalizare Eval.
Sinteză finală
Evaluare

Competenţele şi conţinuturile care formează curriculum nucleu (pentru o oră în TC)


sunt redate cu litere cursive.
Competenţele şi conţinuturile care formează curriculum diferenţiat (pentru o oră în
CD) sunt redate prin litere italice şi asterisc (*).

6
Planificarea anuală (macroproiectarea instruirii)
Cls. a XII-a Geografie: „Europa – România – Uniunea Europeană - probleme
fundamentale„

Planificarea anuală (macroproiectarea instruirii) este documentul derivat principal


din curriculum şcolar. Ea are în vedere structura anului şcolar 2008 – 2009 (aprobată prin
ordin MEdC) şi concretizează programa şcolară de geografie pentru clasa a XII-a,
aprobată prin ordin al MEdC nr. 5959 din 22.12.2006.
Această proiectare anuală este realizată în conformitate cu ghidurile metodologice
de curriculum şcolar.

Varianta generală: pentru 1 - 2 ore (1 oră TC şi 1 oră CD)

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptă- Obs.


învăţare specifice ore mâna
vizate
I. Europa şi 1.1. Spaţiul românesc şi spaţiul european. 1–8
România – 1.2. Elemente fizico – geografice definitorii
geografie fizică 1.3. ale Europei şi ale României:
1.4. - relieful major (trepte, tipuri şi unităţi 8
majore de relief); (16)*
2.1.
- clima (factorii genetici, elementele
2.2.
climatice, regionarea climatică);
2.3. harta sinoptică a Europei şi a
2.5. României
3.1. - hidrografia – aspecte generale;
Dunărea şi Marea Neagră;
- învelişul biopedogeografic; Eval.
- resursele naturale. Secv.
II. Europa şi 1.1. Elemente de geografie umană ale 9 - 14
România – 1.2. Europei şi ale României
geografie 1.4. - harta politică a Europei; România ca
umană 2.2. stat al Europei;
- populaţia şi caracteristicile ei
2.4. 6
geodemografice;
3.1. (12)*
- sistemul de oraşe al Europei; analiza
geografică a unor oraşe;
- activităţile economice – caracteristici
generale; analiza unei ramuri
industriale (la nivel european şi în Eval.
România); sisteme de transport. Secv.
Vacanţă intrasemestrială (20.12.2008 – 4.01.2009)
III. Europa şi 2.2. Mediu înconjurător şi peisaje 15 – 18
România – 2.3. Regiuni geografice în Europa şi în
mediu, peisaje, 2.4. România 4
regiuni, ţări 2.5. - Caracteristici ale unor regiuni (8)*
geografice din Europa şi din România*
vecine 2.6.
- Carpaţii – studiu de caz al unei regiuni
3.1. Eval.
geografice.
Ţările vecine României (caracterizare secv.
geografică succintă). Test S1
Vacanţă intersemestrială (31.01.2009 – 08.02.2009)

7
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptă- Obs.
învăţare specifice ore mâna
vizate
IV. Uniunea 1.1. Formarea Uniunii Europene şi evoluţia 19 – 27
Europeană 2.4. integrării europene.
* 2.6. Caracteristici geografice, politice şi
2.7. economice actuale ale U.E.
Statele Uniunii Europene
3.2. 9
- privire generală şi sintetică
3.3. (18)*
- studii de caz: Franţa, Germania, Regatul
Unit, Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Eval.
Austria; Secv.
Vacanţă intrasemestrială (11 - 19.04.2009)
V. România ca 1.4. România ca parte a Uniunii Europene 28 - 31
parte a Uniunii 3.3. - Oportunităţi geografice ale României
Europene 3.4. cu semnificaţie pentru U.E.
* 3.5. - România şi ţările U.E. –
interdependenţe geografice, economice 4
şi culturale. (8) *
- Organizarea şi amenajarea spaţiului
geografic în U.E. şi în România*.
- Problema energiei în U.E. şi România
- Celelalte ţări ale U.E*.
Diviziuni regionale şi organizarea
spaţiului geografic în U.E.*. Eval.
- Alte probleme comune - la alegere * secv
VI. Europa şi 1.1. Probleme fundamentale ale lumii 32 – 35
Uniunea 1.5. contemporane
Europeană în 2.4. Rolul Europei în construirea lumii
lumea 3.4. contemporane;
U.E. şi ansamblurile economice şi
contemporană 4
geopolitice ale lumii contemporane –
(8)*
privire comparativă;
Mondializare, internaţionalizare şi
globalizare din perspectivă europeană
Europa, Uniunea Europeană şi România
în procesul de evoluţie a lumii
contemporane în următoarele decenii
Test CN
Elemente de 2.5. * - Tipuri tradiţionale de utilizare a
geografie 2.6. * spaţiului geografic *;
socială şi 2.7. * - Tipuri de comunităţi umane şi mentalităţi
culturală * 3.5. * *;
- Diversitatea umană a Europei
(lingvistică, religioasă, etnică) *;
- Structuri teritoriale şi dinamica socială *; Test CD
- Raportul dintre elemente de geografie
socială şi culturală ale Europei şi
României *.

Competenţele şi conţinuturile care formează curriculum nucleu (pentru o oră în TC)


sunt redate cu litere cursive.
Competenţele şi conţinuturile care formează curriculum diferenţiat (pentru o oră în
CD) sunt redate prin litere italice şi asterisc (*).

8
Varianta pentru 1 oră (1 oră TC)

Competenţe specifice şi conţinuturi obligatorii pentru toate filierele, profilurile,


specializările/ calificările profesionale, care au prevăzută în planul-cadru, la disciplina
Geografie, o oră pe săptămână în trunchiul comun (TC); acestea formează nucleul comun
al programei şcolare, pentru toate profilurile şi specializările; în acest context, ele sunt
obligatorii; bugetul de timp este stabilit prin planul-cadru de învăţământ (1 oră în TC).

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptă- Obs.


învăţare specifice ore mâna
vizate
I. Europa şi 1.1. Spaţiul românesc şi spaţiul 1–8
România – 1.2. european.
geografie fizică 1.3. Elemente fizico – geografice
1.4. definitorii ale Europei şi ale 8
României:
2.1.
- relieful major (trepte, tipuri şi
2.2. unităţi majore de relief);
2.3. - clima (factorii genetici,
2.5. elementele climatice,
3.1. regionarea climatică); harta
sinoptică a Europei şi a
României
- hidrografia – aspecte
generale; Dunărea şi Marea
Neagră; Eval.
- învelişul biopedogeografic; secv.
- resursele naturale.
II. Europa şi 1.1. Elemente de geografie umană 9 - 14
România – 1.2. ale Europei şi ale României
geografie umană 1.4. - harta politică a Europei;
2.2. România ca stat al Europei;
- populaţia şi caracteristicile ei
2.4. 6
geodemografice;
3.1.
- sistemul de oraşe al Europei;
analiza geografică a unor
oraşe (patru oraşe europene,
oraşul Bucureşti şi două
oraşe din România);
- activităţile economice –
caracteristici generale;
analiza unei ramuri Eval.
industriale (la nivel european secv.
şi în România);
- sisteme de transport.
Vacanţă intrasemestrială (20.12.2008 – 4.01.2009)
III. Europa şi 2.2. Mediu înconjurător şi peisaje 15 – 18
România – 2.3. Regiuni geografice în Europa şi
mediu, peisaje, 2.4. în România 4
regiuni, ţări 2.5. - Carpaţii – studiu de caz al unei Eval.
regiuni geografice.
vecine 2.6. secv.
Ţările vecine României
3.1. (caracterizare geografică
succintă). Test S1

9
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptă- Obs.
învăţare specifice ore mâna
vizate
Vacanţă intersemestrială (31.01.2008 – 08.02.2009)
IV. Uniunea 1.1. 19 – 27
Europeană 2.4. Formarea Uniunii Europene şi
evoluţia integrării europene.
Caracteristici geografice,
2.7. politice şi economice actuale
3.2. ale U.E. 9
3.3. Statele Uniunii Europene
- privire generală şi sintetică
- studii de caz: Franţa,
Germania, Regatul Unit, Italia,
Spania, Portugalia, Grecia, Eval. secv
Austria;
Vacanţă intrasemestrială (11 – 19.04.2009)
V. România ca 1.4. România ca parte a Uniunii 28 - 30
parte a Uniunii 3.3. Europene
Europene 3.4. - Oportunităţi geografice ale
României cu semnificaţie pentru
U.E. 3
- România şi ţările U.E. –
interdependenţe geografice,
economice şi culturale.
- Problema energiei în U.E. şi
România Eval. secv
VI. Europa şi 1.1. Probleme fundamentale ale lumii 31 – 33
Uniunea 1.5. contemporane
Europeană în 2.4. Rolul Europei în construirea lumii
lumea 3.4. contemporane;
U.E. şi ansamblurile economice şi
contemporană 3
geopolitice ale lumii
contemporane – privire
comparativă;
Mondializare, internaţionalizare şi
globalizare din perspectivă
europeană
Europa, Uniunea Europeană şi
România în procesul de evoluţie a Eval. secv
lumii contemporane în
următoarele decenii Test S2
Sinteză şi 1.1. Sinteză: Europa – România – 2 34 – 35
evaluare .... Uniunea Europeană Eval.
3.5. finală

Competenţele şi conţinuturile care formează curriculum nucleu (pentru o oră în TC)


sunt redate cu litere cursive.
Această proiectare poate fi utilizată la filiera teoretică şi vocaţională, toate
profilurile şi specializările clasei a XII-a, ciclul liceal superior, cu excepţia specializării
ştiinţe sociale.
De asemenea, poate fi utilizată la filiera tehnologică (toate profilurile şi toate
calificările), la clasa a XII-a (ruta directă) şi la clasa a XIII-a, filiera SAM (ruta progresivă).

10
Filiera Tehnologică, profilul Servicii (2 ore în TC)

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. Săptă- Obs.


învăţare specifice de mâna
vizate ore
I. Europa şi 1.1. Spaţiul românesc şi spaţiul 1–8
România – 1.2. european.
geografie fizică 1.3. Elemente fizico – geografice
1.4. definitorii ale Europei şi ale 8
României:
2.1.
- relieful major (trepte, tipuri
2.2. şi unităţi majore de relief);
2.3. - clima (factorii genetici,
2.5. elementele climatice,
3.1. regionarea climatică); harta
sinoptică a Europei şi a
României
- hidrografia – aspecte
generale; Dunărea şi
Marea Neagră; Eval.
- învelişul biopedogeografic; secvenţială
- resursele naturale.
II. Europa şi 1.1. Elemente de geografie umană 9 - 14
România – 1.2. ale Europei şi ale României
geografie umană 1.4. - harta politică a Europei;
2.2. România ca stat al Europei;
- populaţia şi caracteristicile
2.4. 6
ei geodemografice;
3.1.
- sistemul de oraşe al
Europei; analiza geografică
a unor oraşe (patru oraşe
europene, oraşul Bucureşti
şi două oraşe din
România);
- activităţile economice –
caracteristici generale; Eval.
analiza unei ramuri secvenţială
industriale (la nivel
european şi în România);
- sisteme de transport.
Vacanţă intrasemestrială (20.12.2008 – 4.01.2009)
III. Europa şi 2.2. Mediu înconjurător şi peisaje 15 – 18
România – 2.3. Regiuni geografice în Europa
mediu, peisaje, 2.4. şi în România 4
regiuni, ţări 2.5. - Carpaţii – studiu de caz al Eval.
unei regiuni geografice.
vecine 2.6. secvenţială
Ţările vecine României
3.1. (caracterizare geografică
Test S1
succintă).

11
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. Săptă- Obs.
învăţare specifice de mâna
vizate ore
Vacanţă intersemestrială (31.01.2009 – 08.02.2009)
IV. Uniunea 1.1. Formarea Uniunii Europene şi 19 – 22
Europeană 2.4. evoluţia integrării europene.
2.7. Caracteristici geografice, 8
3.2. politice şi economice actuale
ale U.E.
3.3.
Statele Uniunii Europene
- privire generală şi sintetică
- studii de caz: Franţa,
Germania, Regatul Unit,
Italia, Spania, Portugalia,
Grecia, Austria; Eval. secv
V. România ca 1.4. România ca parte a Uniunii 23 - 24
parte a Uniunii 3.3. Europene
Europene 3.4. - Oportunităţi geografice ale
României cu semnificaţie pentru
U.E. 4
- România şi ţările U.E. –
interdependenţe geografice,
economice şi culturale.
- Problema energiei în U.E. şi
România Eval. secv
VI. Europa şi 1.1. Probleme fundamentale ale lumii 25 – 27
Uniunea 1.5. contemporane
Europeană în 2.4. Rolul Europei în construirea lumii
lumea 3.4. contemporane;
U.E. şi ansamblurile economice
contemporană 6
şi geopolitice ale lumii
contemporane – privire
comparativă;
Mondializare, internaţionalizare şi
globalizare din perspectivă
europeană
Europa, Uniunea Europeană şi
România în procesul de evoluţie Eval. secv
a lumii contemporane în
următoarele decenii Test S2
Vacanţă intrasemestrială (11 – 19.04.2009)
Elemente de * * 2.5. - Căi de comunicaţie şi mijloace 28 - 34
geografia * * 2.8. de transport **;
serviciilor şi * * 2.9. - Relaţii economice **;
administraţie * * 3.6. - Turism, comerţ, activităţi 14
complementare * *;
- Elemente de geografie
administrativă * *.
- Organizarea administrativă în
ţări din Europa * *.
- Organizarea administrativă a
României * *.
Sinteză şi 1.1. Sinteză şi evaluare 2 35 Eval.
evaluare ... finală
3.6.
12
13