Sunteți pe pagina 1din 5

Tematica pentru examenul de selecţionare

- sesiunea septembrie 2015 -


(supliment)

Capitolul I

TEOLOGIE LITURGICĂ
1. Înţelesul şi folosul postului în Biserica Ortodoxă.
2. Rânduiala slujbelor în sobor.
3. Abateri tipiconale şi practici neliturgice întâlnite la săvârşirea Sfintei Liturghii.
4. Abateri tipiconale şi practici neliturgice întâlnite la săvârşirea Sfintei Taine a Cununiei.
5. Abateri tipiconale şi practici neliturgice întâlnite la săvârşirea înmormântării şi a slujbelor
de pomenire a morţilor.

Bibliografie orientativă
- BRANIŞTE, Pr. Prof. Dr. Ene, Uniformitatea în săvârşirea serviciilor divine, în „Studii Teologice”, an I
(1949), nr. 9-10, p. 781-813.
- Idem, Despre „inovaţii” în săvârşirea serviciilor divine, în „Studii Teologice”, an V (1953), nr. 3-4, p. 279-303.
- Idem, Cu privire la slujba în sobor, în „Mitropolia Olteniei”, an XVI (1955), nr. 1-2, p. 19-28.
- Idem, Rânduiala slujbei în sobor cu preoţi fără diaconi, în „Biserica Ortodoxă Română”, an LXXVIII (1960),
nr. 3-4, p. 218-257.
- Idem, Liturgica specială, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,
1985 sau Editura Nemira, Bucureşti, 2005.
- †DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Foame şi sete după Dumnezeu – înţelesul şi folosul
postului, Editura Basilica a Patriarhiei Riomâne, Bucureşti, 2008.
- NECULA, Pr. Prof. Dr. Nicolae D., Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică, vol. I şi II, Editura Episcopiei
Dunării de Jos, Galaţi, 1996 şi 2001, vol. III, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, Bucureşti, 2004.
- PESTROIU, Pr. Lect. Dr. David, Liturghie şi misiune, cu o prefaţă de Pr. Prof. Dr. Sterea Tache, Editura
Reîntregirea, Alba Iulia, 2011.
- STĂNILOAE, Pr. Prof. Dr. Dumitru, Spiritualitate şi comuniune în liturghia ortodoxă, Craiova, 1986;
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2004 2..
- VINTILESCU, Pr. Prof. Dr. Petre, Liturghierul explicat, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucureşti, 1972 şi 19982;
- PESTROIU, Pr. Lect. Dr. David, Spre viața veșnică, Ed. Cuvântul Vieţii a Mitropoliei Munteniei şi
Dobrogei, Bucureşti, 2013.

Capitolul II
TEOLOGIE PASTORALĂ - Pastoraţie şi misiune în contextul unei lumi în schimbare.
1. Pastoraţia copiilor şi a tinerilor.
2. Pastoraţia bătrânilor.
3. Pastoraţia bolnavilor.
4. Sfânta Taină a Spovedaniei – mijloc de pastoraţie individuală.

Bibliografie orientativă
 †DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Dăruire şi Dăinuire. Raze şi chipuri de lumină din
istoria şi spiritualitatea românilor, Editura Trinitas, Iaşi, 20052.
 Idem, Comori ale Ortodoxiei. Explorări teologice în spiritualitatea liturgică şi filocalică, Editura Trinitas,
Iaşi, 2007.
 Idem, Misiune pentru mântuire. Lucrarea Bisericii în Societate, Editura Basilica a Patriarhiei Române,
Bucureşti, 2009.

1
 DRĂGULINESCU, asist. univ. dr. Andrei, Dependenţa în cultura şi civilizaţia morţii, Editura Christiana,
Bucureşti, 2008.
 MOLDOVAN, Pr. Prof. Dr. Ilie, Ortodoxia misionară, stâlp de lumină în lumea contemporană, Editura
Mitropolia Olteniei, Craiova, 2009.
 NECULA, Pr. Prof. Dr. Nicolae, Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică, vol. I şi II, Editura Episcopiei
Dunării de Jos, Galaţi, 1996 şi 2001; vol. III, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, Bucureşti, 2004;
 Idem, Cerinţe ale pastoraţiei contemporane în mediul urban, în „Almanah bisericesc”, Bucureşti, 1999, p.
96-103;
 NICODIM AGHIORITUL, Carte foarte folositoare de suflet, traducere de pr. prof. dr. Alexandru Elian,
Bucureşti, 1987 şi Editura Bizantină, Bucureşti, 20042.
 METALLINOS, prot. prof. dr. Gheorghis, Parohia – Hristos în mijlocul nostru, trad. de pr. prof. Ioan I.
Ică, Editura Deisis, Sibiu, 2004;
 PLĂMĂDEALĂ, Mitropolit dr. Antonie, Preotul în biserică, în lume, acasă, Sibiu, 1996.
 TIMIADIS, Mitropolit Emilianos, Preot, parohie, înnoire, trad. de Paul Brusanowschi, Editura Sophia,
Bucureşti, 2001.
 VINTILESCU, pr. prof. dr. Petre, Spovedania şi duhovnicia, Bucureşti, 1939; Alba Iulia, 19942 sau 19953.
 *** Mic manual de spovedanie şi mângâiere a bolnavilor şi muribunzilor, trad. de diac. Ioan I.
Ică jr., Editura Deisis, Sibiu, 2006.
 *** Tineretul şi creştinismul. Repere duhovniceşti pentru tinerii vremurilor noastre, vol.
coordonat de arhim. prof. Vasile Prescure şi pr. dr. Nicolae Răzvan Stan, Editura Mitropoliei Olteniei,
Craiova, 2008;
 POPA, Gheorghe-Cristian, Preotul – misionar în areopagul mediatic. Mijloace modern de
comunicare în pastorația ortodoxă, Ed. Cuvântul Vieţii a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei,
Bucureşti, 2013;
 IONAŞCU, Pr. lect. dr. Stelian, Despre posture, Ed. Cuvântul Vieţii a Mitropoliei Munteniei şi
Dobrogei, Bucureşti, 2013.

Capitolul III
DREPT BISERICESC

1. Probleme de drept bisericesc care se ridică în:


- dialogul preotului cu viitorii miri, înaintea Sfintei Cununii;
- dialogul preotului cu viitorii naşi, înaintea Sfintei Cununii;
- dialogul preotului cu viitorul naş, înaintea Sfântului Botez.
2. Forme instituţionale de manifestare a credinţei şi dragostei creştine apărute în Biserica
veche, modele pentru activitatea social-filantropică a Bisericii de astăzi.
3. Norme canonice privind Sfânta Liturghie.
4. Norme canonice privind predica şi cateheza.
5. Accesare fonduri europene: domenii şi etape.

Bibliografie orientativă
- Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, aprobat de Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române prin hotărârea nr. 4768/2007 luată în şedinţa de lucru din 28 nov.
2007, recunoscut prin HG 53/16 ian. 2008, publicată în M. Of. nr. 50/22 ian 2008;
- Legea privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, nr. 489/2006, publicată în
Monitorul oficial Partea I, nr. 11/8.01.2007
- FLOCA, arhid. prof. dr. Ioan, Canoanele Bisericii Ortodoxe – note şi comentarii, Ed. Sophia, Bucureşti,
20053 – sau orice altă ediţie a Canoanelor Bisericii Ortodoxe;
- Idem, Drept canonic ortodox, legislaţie şi administraţie bisericească, vol. I şi II, EIBMBOR, Bucureşti
1990;
- GHERASIM, pr. lect Alexandru Gabriel, „Puterea învăţătorească şi exercitarea ei în Biserică”, în Anuarul
Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian”, 2005, pp. 411-428;
- VINTILESCU, pr. prof. dr. Petre, Spovedania şi duhovnicia, Bucureşti, 1939 (sau reeditare).
- www.culte.ro: Finanţare> Accesare fonduri europene şi Legislaţie.

2
Capitolul IV
TEME DE SINTEZĂ

1. Atitudinea Bisericii faţă de problemele sociale actuale: integrare, secularizare,


globalizare, indiferentism religios, ateism, terorism, trafic de persoane.
Bibliografie orientativă
 *** Biserica în misiune. Patriarhia Română la ceas aniversar. 120 de ani de autocefalie (1885-2005). 80
de ani de patriarhat (1926-2005), Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucureşti, 2005.
 *** Libertatea religioasă în context românesc şi european. Simpozion internaţional, Bucureşti, 12-13
septembrie 2005 – ACTA, ediţie îngrijită de lect. Dr. Adrian lemeni, dr. Flori Frunză şi Viorel Dima,
Editura Bizantină, Bucureşti, 2005.
 *** Biserica Ortodoxă în Uniunea Europeană, vol. coordonat de pr. prof. dr. Adrian Gabor și asist. dr.
Radu Petre Mureșan, Editura Universității din București, 2006.
 † ANASTASIOS YANNOULATOS, Arhiepiscop al Tiranei şi a toată Albania, Ortodoxia şi problemele
lumii contemporane, trad. de drd. Gabriel Mândrilă şi pr. prof. dr. Constantin Coman, Editura Bizantină,
Bucureşti, 2003.
 BRIA, pr. prof. dr. Ion, Liturghia după liturghie. O tipologie a misiunii apostolice şi a mărturiei creştine
azi, Athena Publishing, Bucuresti, 1996.
 † DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Dăruire şi Dăinuire. Raze şi chipuri de lumină din
istoria şi spiritualitatea românilor, Editura Trinitas, Iaşi, 20052.
 Idem, Comori ale Ortodoxiei. Explorări teologice în spiritualitatea liturgică şi filocalică, Editura
Trinitas, Iaşi, 2007.
 Idem, Misiune pentru mântuire. Lucrarea Bisericii în Societate, Editura Basilica a Patriarhiei Române,
Bucureşti, 2009.
 Idem, Teologie şi spiritualitate, Editura Basilica a patriarhiei Române, Bucureşti, 2009.
 POPA, pr. lect. dr. Gheorghe, Secularizarea lumii moderne: o stringentă problemă pentru reflec ția
teologică, în „Ortodoxia”, 1999, nr. 3-4, p. 261-271.
 POPESCU, pr. prof. dr. Dumitru, Biserica şi lumea contemporană. Integrarea europeană în lumina
teologiei ortodoxe, în „Glasul Bisericii”, 1995, nr. 1-5, p. 5-11.
 SCHMEMANN, pr. prof. Alexander, Biserică, lume, misiune, trad. De Maria Vinţeşer, Editura
Reîntregirea, Alba Iulia, 2006.
 TIA, Arhim. Teofil, Descreştinarea – o „apocalipsă” a culturii, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2009.
 HIMCINSCHI, Pr. Prof. Dr. Mihai, Violenţa: o analiză misionară şi teologică, Editura Reîntregirea, Alba
Iulia, 2010.

2. Problemele morale ale tineretului de azi şi soluţiile lor din


perspectivă creştină.
Bibliografie orientativă
 ACHIMESCU, Pr. prof. dr. Nicolae (coord.), Iniţiere şi familie. O abordare fenomenologică, Presa
Universitară Clujeană, 2012..
 AVDEEV, dr. Dmitri Aleksandrovici, Nervozitatea: cauze, manifestări, remedii duhovniceşti, trad. de
Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, Editura Sophia, Bcuureşti, 2003.
 Idem, Depresia ca patimă şi ca boală, trad. de Adrian Tănăsescu-Vlas, Editura Sophia – Cartea Ortodoxă,
Bcuureşti, 2008.
 BRECK, John, Dorul de Dumnezeu. Meditaţii ortodoxe despre Biblie, etică şi liturghie, trad. de Cezar
Login şi Codruţa Popovici, Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2007.
 CLÉMENT, Olivier, Trupul morţii şi al slavei. Scurtă introducere la o terapeutică a trupului, trad. de
Eugenia Vlad, ediţia a 2-a, revizuită, Editura Christiana, Bucureşti, 1996.
 † DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Dăruire şi Dăinuire. Raze şi chipuri de lumină din
istoria şi spiritualitatea românilor, Editura Trinitas, Iaşi, 20052.
 Idem, Comori ale Ortodoxiei. Explorări teologice în spiritualitatea liturgică şi filocalică, Editura
Trinitas, Iaşi, 2007.
 Idem, Misiune pentru mântuire. Lucrarea Bisericii în Societate, Editura Basilica a Patriarhiei Române,
Bucureşti, 2009.
 DRĂGULINESCU, asist. univ. dr. Andrei, Dependenţa în cultura şi civilizaţia morţii, Editura Christiana,
Bucureşti, 2008.
 † HIEROTHEOS VLACHOS, Mitropolit de Nafpaktos, Boala şi tămăduirea sufletului în tradiţia
ortodoxă, trad. de Constantin Făgeţan, Editura Sophia, Bucureşti, 2001.

3
 METALLINOS, prot. prof. dr. Gheorghis, Parohia – Hristos în mijlocul nostru, trad. de pr. prof. Ioan I.
Ică, Editura Deisis, Sibiu, 2004.
 TIMIADIS, Mitropolit Emilianos, Preot, parohie, înnoire, trad. de Paul Brusanowschi, Editura Sophia,
Bucureşti, 2001.
 *** Tineretul şi creştinismul. Repere duhovniceşti pentru tinerii vremurilor noastre, vol. coordonat de
arhim. prof. Vasile Prescure şi pr. dr. Nicolae Răzvan Stan, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2008.
 *** Tinerii şi Biserica în zilele noastre. Caiet de lucru pentru preoţi în vederea diversificării activităţilor
de pastoraţie a tinerilor, Arhiepiscopia Craiovei – Centrul de formare şi consiliere „Sf. Arhangheli Mihail
şi Gavriil”, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2007.

3. Bioetica şi provocările lumii contemporane (avort, eutanasie,


eugenie, transplant de organe, inginerie genetică, clonare etc.).
Bibliografie orientativă

 BRECK, John, Darul sacru al vieţii, Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2001.


 Idem, Dorul de Dumnezeu. Meditaţii ortodoxe despre Biblie, etică şi liturghie, trad. de Cezar Login şi
Codruţa Popovici, Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2007.
 CLÉMENT, Olivier, Trupul morţii şi al slavei. Scurtă introducere la o terapeutică a trupului, trad. de
Eugenia Vlad, Editura Christiana, Bucureşti, 1996.
 ENGELHARDT, Tristram H., Fundamentele bioeticii creştine – perspectiva ortodoxă, trad. de M.
Neamţu şi C. Login, Editura Deisis, Sibiu, 2005.
 LARCHET, Jean-Claude, Etica procreaţiei în învăţătura Sfinţilor Părinţi, trad. de Marinela Bojin,
Editura Sophia, Bucureşti, 2003.
 RĂDUCĂ, pr. prof. dr. Vasile, Bioetica, familia şi morala creştină, în „Studii Teologice”, L (1999), nr. 3-4,
p. 103-118.
 Idem, Bioetica din perspectiva teologiei ortodoxe, în „Educaţia în Bioetică şi Drepturile Omului în
România”, Comisia Naţională a României pentru UNESCO, Bucureşti, 2006, p. 295-303.
 Idem, Procreerea umană medical asistată, în ,,Ortodoxia”, 2009, nr. 2.
 SGRECIA, Elio şi TAMBONE, Victor, Manual de Bioetică, Editura Romano-Catolică, Bucureşti, 2001.
 WILLKE, J. şi WILLIKE, B., Avortul - întrebări si răspunsuri, Editura Pro-Vita Media, 2007.

4. Implicarea Bisericii în asistenţa socială – o vocaţie spirituală şi o


necesitate practică.
Bibliografie orientativă

 † DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Misiune pentru mântuire. Lucrarea Bisericii în
Societate, Editura Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2009.
 † HRISTODOULOS, Arhiepiscopul Atenei, Misiunea socială a Bisericii, trad. M. Filimon, P. Sidoreac şi
D. Şcheul, Editura Trinitas, Iaşi, 2000.
 ICĂ jr., Ioan şi MARANI, Germano (ed.), Gândirea socială a Bisericii. Fundamente — documente —
analize — perspective, Editura Deisis, Sibiu, 2002.
 ILOAIE, Ştefan (coord.), Ethos şi etnos. Aspecte teologice şi sociale ale mărturiei creştine, Presa
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2008.
 METALLINOS, prot. prof. dr. Gheorghis, Parohia – Hristos în mijlocul nostru, trad. de pr. prof. Ioan I.
Ică, Editura Deisis, Sibiu, 2004.
 SCHÖNBORN, Cardinal Christoph, Oamenii, Biserica, Ţara. Creştinismul ca provocare socială, trad. de
T. Petrache şi R. Neţoiu, Editura Anastasia, Bucureşti, 2000.
 TIMIADIS, Mitropolit Emilianos, Preot, parohie, înnoire, trad. de Paul Brusanowschi, Editura Sophia,
Bucureşti, 2001.
 *** Condiția umană între suferință și iubirea lui Dumnezeu. Terapia bolii și îngrijirile
paliative, vol. 1-2, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2012;
 BĂDIȚĂ, diac. Bogdan Dumitru, Pastorația bolnavilor, Ed. Cuvântul Vieţii a Mitropoliei Munteniei
şi Dobrogei, Bucureşti, 2012.

5. Rolul Bisericii în combaterea manifestărilor oculte: vrăjitorie,


magie, superstiţie, ocultism.
Bibliografie orientativă
 *** Dicționar biblic, capitolul Magie şi vrăjitorie, Editura Cartea creştină, Oradea, 1995.

4
 BĂNCESCU, Iuliana, Misiunea preotului faţă de magia contemporană, Bucureşti, 2003.
 ACHIMESCU, pr. prof. dr. Nicolae, Noile mişcări religioase, Editura Limes, Cluj, 2004.
 AGHIORITUL, SF. NICODIM, Despre vrăjitorie, trad. din limba greacă de Ion Diaconescu, Editura
Sophia, Bucureşti, 2003.
 CAMUS, Dominique, Puteri şi practici vrăjitoreşti, trad.de Muguraş Constantinescu, Editura Polirom,
Iaşi, 2003.
 COJOCARU, pr. asist. Haralambie, Legislaţia canonică a Bisericii Ortodoxe faţă de superstiţie şi magie,
vrăjitorie şi obscurantism, în „Studii Teologice”, I (1949), nr. 5-6.
 DRĂGULIN, pr. prof. dr. Gheorghe, Împotriva farmecelor şi a altor superstiţii, Bucureşti, 2004.
 FLOCA, arhid. prof. dr. Ioan, Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note şi comentarii, Bucureşti, 1991.
 MALINOWSKI, Bronislaw, Magie, ştiinţă, religie, traducere de Nora Vasilescu, Ed. Modova, Iaşi, 1993.
 MANOLACHE, Anca, Cunoaşterea ocultă - falsificarea cunoaşterii adevărului, în „Studii Teologice”, IV
(1952), nr. 3-4.
 PESTROIU, Pr. lect. dr. David, Atitudinea Bisericii Ortodoxe faţă de manifestările oculte, în „Glasul
Bisericii”, 7-9/2008.
 REZUŞ, Pr. Prof. Petru, Superstiţiile şi combaterea lor, în „Studii Teologice”, 1950, nr. 9-10.
 Idem, Consideraţiuni asupra originii şi combaterii superstiţiilor, obscurantismului, bigotismului,
fanatismului şi fatalismului, în „Glasul Bisericii”, XII (1953).
 URZICĂ, Mihai, Minuni şi false minuni, Anastasia, Bucureşti, 1993.
 VASILESCU, diac. prof. Emilian, Religie, superstiţie, ocultism, spiritism şi teozofie, în „Studii teologice”,
I (1949), nr. 5-6;
 PESTROIU, Pr. Lect. Dr. David, Ocultismul contemporan: expansiune şi disimulare, în volumul: Invazia
non-valorilor într-o lume multimedia. Criza spirituală şi discreditarea Sacrului, Ed. Reîntregirea, Alba
Iulia, 2010, pp. 471-489.

De asemenea, pentru acest Examen, este obligatoriu şi Îndrumătorul Administrativ Bisericesc, ediţia a II-
a, Editura „Cuvântul Vieţii” a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, Bucureşti, 2010, cu bibliografia indicată la finalul
fiecărui capitol.