Sunteți pe pagina 1din 3

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeţul Timiş, 307315 Periam str. Mureşului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 15


Prezenţi: 14
Pentru: 14
Împotrivă: x
Abţineri: x
HOTĂRÂREA
Nr. 84 din 26.09.2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții


„Modernizare străzi în Localitatea Periam și drum comunal DC 30, Comuna Periam, Județul Timiș”

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea
nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa extraordinară din data de 26.09.2019, având în
vedere următoarele:
- referatul de aprobare nr. 6966/17.09.2019 prezentat de primarul Comunei Periam, Județul Timiș;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr.
6967/17.09.2019 întocmit de domnul Marica Florian, inspector de specialitate IA-promotor local în cadrul
Compartimentului Dezvoltare Economico-socială, Urbanism și Transport public al Primăriei Comunei
Periam;
- documentația de avizare a lucrărilor de intervenții întocmită de proiectant
EUROENGINEERING TIMIȘOARA S.R.L., înregistrată la Primăria Comunei Periam sub nr.
5786/02.08.2019;
- prevederile H.C.L. Periam nr.48/22.12.2016 privind aprobarea Strategiei anuale de Achiziții
Publice a Comunei Periam pe anul 2017, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
- prevederile H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam;
- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
În temeiul prevederilor art.110 alin.1, art.129 alin.1, art.129 alin.2 lit.b, art.129 alin.4 lit.d, art.129
alin.14, art.134 alin.1 lit.a, art.134 alin.3 lit.a, art.139 alin.1, art.196 alin.1 lit.a și art.197-200 din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

1
Art.1. Se aprobă indicatorii tehnici la obiectivul de investiții „Modernizare străzi în Localitatea
Periam și drum comunal DC 30, Comuna Periam, Județul Timiș” conform Documentației de avizare a
lucrărilor de intervenții întocmită de proiectant EUROENGINEERING TIMIȘOARA S.R.L., înregistrată
la Primăria Comunei Periam sub nr. 5786/02.08.2019 și care reprezintă Anexa nr. 1, parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă indicatorii economici conform Devizului general al obiectivului de investiții


„Modernizare străzi în Localitatea Periam și drum comunal DC 30, Comuna Periam, Județul Timiș” și
care reprezintă Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri, după cum urmează:

Indicatorii economici:
- Valoarea totală a investiției (inclusiv T.V.A.): 12.218.732,87 lei
din care C + M: 10.465.584,51 lei

- Valoarea totală a investiției (exclusiv T.V.A.): 10.294.784,54 lei


din care C + M: 8.794.608,83 lei

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează domnul Dumitraş Cornel,


primarul Comunei Periam, doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I principal-contabil în cadrul
Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe şi domnul Marica Florian, inspector de specialitate
IA-promotor local în cadrul Compartimentului Dezvoltare Economico-socială, Urbanism și Transport
public al Primăriei Comunei Periam.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:


- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu
caracter reparatoriu și contencios administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Domnului Marica Florian, inspector de specialitate IA-promotor local în cadrul
Primăriei Comunei Periam;
- Doamnei Ferecean-Guler Daciana, inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei
Comunei Periam;
- EUROENGINEERING TIMIȘOARA S.R.L.;
- La dosarul şedinţei;
- Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de
internet www.primatimperiam.ro

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL U.A.T. PERIAM
 CĂPUȘAN IONEL
L.S.  BRONȚ DACIANA
________________________
_______________________

2
CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PERIAM,
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI PERIAM
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL
COMUNEI PERIAM NR. 84/2019
Semnătura persoanei
Nr. Data
OPERAȚIUNI EFECTUATE responsabile să efectueze
crt. ZZ/LL/AN
procedura
0 1 2 3
1
1 Adoptarea hotărârii ) 26/09/2019
2 Comunicarea către primarul comunei2) 27/09/2019
3 Comunicarea către prefectul județului3) 27/09/2019
4 Aducerea la cunoștință publică4+5) 27/09/2019
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) -
6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz 27/09/2019

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.”;
2)
art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”;
3)
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile
lucrătoare de la data adoptării...;
4)
art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.;
5)
art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la
data comunicării oficiale către prefect.”;
6)
art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;
7)
art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.”