Sunteți pe pagina 1din 246

PARTEA I

Anul 187 (XXXI) — Nr. 100 bis LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Vineri, 8 februarie 2019

SUMAR

Pagina

Anexele nr. 1—7 la Ordinul ministrului muncii și justiției


sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor
specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile
sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități .... 4–244
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE

ORDIN
privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii
pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități*)
Având în vedere:
— art. 9 alin. (5) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și
completările ulterioare;
— anexa nr. 9 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul
serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, cu modificările și completările ulterioare;
— Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-
cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul:
— art. 9 alin. (1) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și
completările ulterioare;
— art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Autorității Naționale
pentru Persoanele cu Dizabilități, cu modificările și completările ulterioare;
— art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției
Sociale, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul muncii și justiției sociale emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă standardele specifice minime de calitate recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane
obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte adulte cu dizabilități, cod 8899 CZ-D-II, prevăzute în anexa nr. 6
cu dizabilități, după cum urmează: la prezentul ordin;
a) standarde specifice minime de calitate obligatorii pentru g) standarde specifice minime de calitate obligatorii pentru
servicii sociale cu cazare de tip centru de abilitare și reabilitare servicii de asistență și suport pentru persoanele adulte cu
pentru persoane adulte cu dizabilități, centru pentru viață dizabilități, cod 8899 SC-D-I, prevăzute în anexa nr. 7 la
independentă pentru persoane adulte cu dizabilități, centru de prezentul ordin.
îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități, Art. 2. — (1) Standardele specifice minime de calitate
prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin, aplicabile obligatorii prevăzute la art. 1 cuprind două secțiuni.
următoarelor categorii de servicii sociale prevăzute în (2) Secțiunea nr. 1 — standardul minim de calitate este
Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin Hotărârea structurată după cum urmează:
Guvernului nr. 867/2015, cu modificările și completările a) module: denumire și numerotare cu cifre romane;
ulterioare: centre de îngrijire și asistență, cod 8790 CR-D-I, b) standarde: definire, rezultat și numerotare cu cifre arabe;
centre de recuperare și reabilitare, cod 8790 CR-D-II, și centre c) cerințe minime ale fiecărui standard: enunț, detaliere și
de pregătire pentru o viață independentă, cod 8790 CR-D-IV; numerotare cu cifre arabe;
b) standarde specifice minime de calitate obligatorii pentru d) indicatori de monitorizare (Im): modalități de evidențiere a
servicii sociale cu cazare de tip locuință protejată pentru
respectării standardului;
persoane adulte cu dizabilități, cod 8790 CR-D-VII, prevăzute
e) indicatori de control (Ic).
în anexa nr. 2 la prezentul ordin;
(3) Secțiunea a 2-a cuprinde clarificări privind modalitatea de
c) standarde specifice minime de calitate obligatorii pentru
completare a fișei de autoevaluare — formular standard în care
servicii sociale cu cazare de tip centru respiro pentru persoane
adulte cu dizabilități sau centru de criză pentru persoane adulte se înscriu de către solicitantul licenței de funcționare datele și
cu dizabilități, prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul ordin, punctajul estimat de acesta cu privire la gradul de îndeplinire a
aplicabile serviciilor sociale prevăzute în Nomenclatorul standardelor minime aferente procesului de acordare a
serviciilor sociale, cod 8790 CR-D-VI; serviciilor sociale.
d) standarde specifice minime de calitate obligatorii pentru (4) Evaluarea în vederea acordării licenței serviciului social
Serviciul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane adulte cu se realizează pe baza punctajului prevăzut în secțiunea a 2-a a
dizabilități, cod 8810ID-II, prevăzute în anexa nr. 4 la prezentul fiecăreia dintre anexele nr. 1—7, a documentelor justificative și
ordin; a vizitelor de evaluare în teren realizate de inspectorii sociali.
e) standarde specifice minime de calitate obligatorii pentru Art. 3. — (1) Furnizorii publici și privați de servicii sociale au
serviciul „Echipa mobilă pentru persoane adulte cu dizabilități”, obligația de a respecta în integralitate standardele specifice
prevăzute în anexa nr. 5 la prezentul ordin, aplicabile serviciilor minime de calitate obligatorii atât în vederea primirii licenței de
sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, funcționare, cât și ulterior acordării acesteia, pentru întreaga
cod 8810ID-III; perioadă de funcționare a serviciilor sociale.
f) standarde specifice minime de calitate obligatorii pentru (2) Indiferent de forma de organizare a serviciilor sociale
servicii sociale organizate ca centre de zi pentru persoane licențiate, furnizorilor de servicii sociale publici și privați le revine
adulte cu dizabilități, cod 8899 CZ-D-I și centre de servicii de obligația monitorizării respectării standardelor minime de calitate.

*) Ordinul nr. 82/2019 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 8 februarie 2019 și este reprodus și în acest număr bis.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 3

Art. 4. — (1) Verificarea respectării standardelor specifice menționate la alin. (2), în funcție de gravitatea constatărilor
minime de calitate obligatorii în baza cărora au obținut licența de procedează după cum urmează:
funcționare revine inspectorilor sociali, potrivit prevederilor Legii a) sesizează instituția/instituțiile responsabilă/responsabile;
nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor b) recomandă neacordarea/suspendarea licenței de funcționare
sociale, cu modificările și completările ulterioare. și sesizează instituția/instituțiile responsabilă/responsabile;
(2) Verificarea conformității și respectării normelor de igienă c) aplică prevederile art. 27 alin. (2) lit. c) din Legea
și sănătate publică, a normelor privind securitatea la incendiu, nr. 197/2012, cu modificările și completările ulterioare, și
precum și a altor condiții/cerințe/norme pentru care au fost sesizează instituția/instituțiile responsabilă/responsabile.
Art. 5. — Anexele nr. 1—7 fac parte integrantă din prezentul
emise autorizații administrative prealabile de funcționare se
ordin.
realizează de personalul de specialitate desemnat de instituțiile
Art. 6. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
care au emis autorizațiile de funcționare respective, după caz: abrogă Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și
din domeniul sănătății publice, al pazei contra incendiilor, al persoanelor vârstnice nr. 67/2015 privind aprobarea
sănătății și securității în muncă etc. Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor
(3) În realizarea vizitelor de evaluare în teren, inspectorii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, publicat
sociali au în vedere ansamblul de condiții și criterii aferente în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 și 116 bis
fiecărui standard, fără a se limita la indicatorii prevăzuți în fișa de din 13 februarie 2015.
autoevaluare, iar în situația în care apreciază încălcări ale unor Art. 7. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
cerințe care, potrivit legii, intră în competența instituțiilor României, Partea I.
Ministrul muncii și justiției sociale,
Marius-Constantin Budăi

București, 16 ianuarie 2019.


Nr. 82.
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

ANEXA 1

Standarde specifice minime obligatorii de calitate pentru servicii sociale cu cazare de tip
Centru de abilitare i reabilitare pentru persoane adulte cu dizabiliti, Centru pentru
via independent pentru persoane adulte cu dizabiliti, Centru de îngrijire i asisten
pentru persoane adulte cu dizabiliti

SECIUNEA I

În cuprinsul prezentelor standarde, sunt utilizate expresii i acronime care au înelesurile


urmtoare:

ANPD Autoritatea Naional pentru Persoanele cu Dizabiliti


AP asistent personal al persoanei cu handicap grav
APP asistent personal profesionist
beneficiar persoana adult încadrat în grad i tip de handicap
CAbR Centru de abilitare i reabilitare pentru persoane adulte cu
dizabiliti
CIA Centru de îngrijire i asisten pentru persoane adulte cu dizabiliti
CCdz Centru de criz pentru persoane adulte cu dizabiliti
CPVI Centru pentru via independent pentru persoane adulte cu
dizabiliti
CR Centru rezidenial
CRes Centru respiro pentru persoane adulte cu dizabiliti
CSRN Centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu
CZ Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabiliti
document care certificat sau decizie de încadrare în grad de handicap
atest încadrarea în
grad de handicap
EM Echipa mobil pentru persoane adulte cu dizabiliti
FSS Furnizor de servicii sociale (public sau privat)
Ic Indicatori de control
Im Indicatori de monitorizare a aplicrii reglementrilor din domeniul
propriu al ANPD, în scopul îmbuntirii coninutului standardelor de
calitate în domeniul promovrii drepturilor persoanelor cu dizabiliti
(art. 1 alin. (3) din Hotrârea Guvernului nr. 50/2015 privind
organizarea, funcionarea i atribuiile Autoritii Naionale pentru
Persoanele cu Dizabiliti, cu modificrile i completrile ulterioare)
LP Locuin protejat
LmP Locuin minim protejat pentru persoane adulte cu dizabiliti
LMP Locuin maxim protejat pentru persoane adulte cu dizabiliti
PIRIS Program individual de reabilitare i integrare social, în înelesul Legii
nr.448/2006 privind protecia i promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
art. 5, pct. 25
PIS Plan individual de servicii, în înelesul Legii nr.448/2006 privind
protecia i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, art. 5, pct. 24

1
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 5

PP Plan personalizat = planificare de servicii i activiti realizat de


echipa de evaluare a FSS
PPV Plan personal de viitor = stabilete obiectivele pe termen scurt i
mediu de pregtire individual a beneficiarului din LP, în vederea
atingerii unui maxim de independen posibil
ROF Regulament de organizare i funcionare
Reprezentant legal persoana desemnat, în condiiile Codului Civil, s reprezinte
interesul persoanei lipsite de capacitate deplin de exerciiu a
drepturilor civile sau al persoanei lipsite de discernmânt
SAS Servicii de asisten i suport pentru persoane adulte cu dizabiliti
SECPAH – DGASPC serviciul de evaluare complex a persoanelor adulte cu handicap din
cadrul direciilor generale de asisten social i protecia copilului
judeene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureti
SID Serviciu de îngrijiri la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabiliti

MODULUL I – MANAGEMENTUL SERVICIULUI SOCIAL (Standarde 1 – 4)

Centrul de abilitare i reabilitare pentru persoane adulte cu dizabiliti - CAbR - este


serviciul social de tip rezidenial care cuprinde un ansamblu de activiti, cu preponderen
de abilitare i reabilitare, realizate pentru a rspunde nevoilor individuale specifice ale
persoanelor adulte cu dizabiliti, în vederea dezvoltrii potenialului personal.

Centrul pentru via independent pentru persoane adulte cu dizabiliti - CPVI - este
serviciul social de tip rezidenial care cuprinde un ansamblu de activiti, cu preponderen
de dezvoltare a deprinderilor de via independent, realizate pentru a rspunde nevoilor
individuale specifice ale persoanelor adulte cu dizabiliti, în vederea dezvoltrii
potenialului personal.

Centrul de îngrijire i asisten pentru persoane adulte cu dizabiliti – CIA - este


serviciul social de tip rezidenial care cuprinde un ansamblu de activiti realizate pentru a
rspunde nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu dizabiliti, în vederea
meninerii/dezvoltrii potenialului personal.

Standard 1 - ORGANIZARE I FUNCIONARE FSS asigur organizarea i funcionarea CR cu


respectarea prevederilor legale în vigoare.
Rezultat: CR este organizat i funcioneaz cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.

Cerine minime:

1. CR este înfiinat prin hotrârea consiliului local/judeean pentru FSS public sau prin
hotrârea/decizia/dispoziia organului de conducere prevzut de lege pentru FSS
privat, care precizeaz totodat capacitatea CR.
2. CR are avizul de înfiinare emis de ANPD.
3. CR are capacitate maxim de 50 de locuri, cu excepia CPVI care are capacitatea
maxim de 20 de locuri.

2
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

4. Beneficiarii sunt persoane adulte cu dizabiliti pentru care certificatele/deciziile de


încadrare în grad de handicap sunt în termen de valabilitate.
5. CR deine autorizaiile i avizele de funcionare în termen de valabilitate: autorizaia
sanitar de funcionare sau, dup caz, documentul prevzut de procedura în vigoare
privind reglementarea sanitar pentru funcionarea activitilor cu risc pentru starea
de sntate a populaiei; autorizaia sanitar-veterinar, pentru serviciile care asigur
activiti de preparare i distribuire a hranei; autorizaia de securitate la incendiu sau,
dup caz, documentul care atest faptul c nu se supune autorizrii de securitate la
incendiu.
6. CR deine i respect ROF.
7. CR face cunoscut ROF în cadrul unor sesiuni de informare a personalului cel puin o
dat pe an; tabelul cu participanii la sesiunile de informare i semnturile acestora
constituie anex la ROF.
8. Conductorul CR îndeplinete urmtoarele condiii: este absolvent cu diplom de
licen în domeniul psihologie, asisten social, sociologie sau echivalent, cu
experien de minim 2 ani în domeniul serviciilor sociale sau este absolvent cu diplom
de licen în domeniul juridic, medical, economic, al tiinelor administrative sau
echivalent, cu experien de minim 5 ani în domeniul serviciilor sociale.
9. Conductorul CR elaboreaz anual, în luna februarie a anului curent pentru anul
anterior, un raport de activitate care cuprinde cel puin urmtoarele: scurt descriere
a activitilor, gradul de implementare a standardelor de calitate i problemele
întâmpinate, proiecte finanate, rezultatele controalelor, propuneri pentru
îmbuntirea condiiilor de via, inclusiv msurile care s-au impus din analiza
gradului de satisfacie a beneficiarilor/reprezentanilor legali fa de calitatea vieii
din CR; raportul este avizat de ctre FSS i este disponibil la sediul acestuia; raportul
de activitate poate fi postat pe site-ul FSS/CR.
10. FSS/CR respect prevederile actelor normative, inclusiv ale standardelor specifice de
calitate, referitoare la structura, calificarea i responsabilizarea personalului fa de
serviciile i activitile din CR.
11. FSS/CR are i respect planul anual de instruire i formare profesional pentru
personalul angajat.
12. Planul anual de instruire i formare profesional cuprinde module de instruire privind:
egalitatea de anse; prevenirea, recunoaterea i raportarea formelor de exploatare,
violen i abuz; respect pentru diversitate; respect i încurajare pentru autonomia
individual i independena persoanelor cu dizabiliti.
13. Personalul CR este instruit/format anual cu privire la: egalitatea de anse; prevenirea,
recunoaterea i raportarea formelor de exploatare, violen i abuz; respect pentru
diversitate; respect i încurajare pentru autonomia individual i independena
persoanelor cu dizabiliti, altele; dovada instruirilor/formrilor se include în dosarul
de personal.
14. FSS/CR consemneaz sesiunile de instruire în Registrul privind perfecionarea continu
a personalului, în care se menioneaz: data i tema instruirii, numele i semntura
participanilor, numele i semntura persoanei care a realizat instruirea.
15. FSS asigur comunicarea i colaborarea regulat referitoare la nevoile beneficiarilor cu
CR, cu serviciul public de asisten social de la nivelul autoritilor publice locale i
judeene i cu alte instituii publice locale i centrale, în folosul beneficiarilor.
16. FSS/CR încurajeaz activitatea voluntarilor i folosete serviciile acestora în interesul
beneficiarilor, în condiiile legii; activitatea voluntarilor este coordonat de
conductorul CR.
3
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 7

17. FSS/CR promoveaz parteneriatul în îngrijirea i protecia persoanelor adulte cu


dizabiliti, prin identificarea i implicarea de organisme guvernamentale sau
neguvernamentale, specialiti sau alte persoane resurs din diferite domenii de
activitate.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul raportului de activitate respect cerinele minime ale standardului.
Im 2 - Coninutul planului anual de instruire i formare profesional respect cerinele
minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – CR deine hotrârea consiliului local/judeean pentru FSS public sau hotrârea/
/decizia/dispoziia organului de conducere prevzut de lege pentru FSS privat, care
precizeaz capacitatea CR.
Ic 2 – CR deine avizul de înfiinare emis de ANPD.
Ic 3 - CR are capacitate maxim de 50 de locuri, cu excepia CPVI care are capacitatea
maxim de 20 de locuri.
Ic 4 - Documentele care atest calitatea de persoan cu dizabiliti a beneficiarilor sunt în
termen de valabilitate.
Ic 5 – ROF este disponibil la sediul CR, inclusiv tabelul cu participanii la sesiunile de
informare i semnturile acestora.
Ic 6 – Structura, calificarea i responsabilizarea personalului, inclusiv ale conductorului CR,
fa de activitile i serviciile din CR sunt conforme cu prevederile actelor normative în
vigoare.
Ic 7 – Raportul anual de activitate, avizat de ctre FSS, este disponibil la sediile FSS i CR.
Ic 8 - Personalul angajat al CR a fost instruit anual cu privire la temele prevzute în
standardele minime de calitate.
Ic 9 – FF menine comunicarea i colaborarea permanent referitoare la nevoile beneficiarilor
cu CR, cu serviciul public de asisten social de la nivelul autoritilor publice locale i
judeene i cu alte instituii publice locale i centrale, în folosul beneficiarilor.
Ic 10 - FSS/CR are parteneriate în desfurare având ca obiect îngrijirea i protecia
persoanelor adulte cu dizabiliti.

Standard 2 - GZDUIRE CR asigur gzduirea beneficiarilor în condiii


de minim confort, siguran i igien.
Rezultat: Beneficiarii triesc în locaii curate, adaptate
nevoilor lor, confortabile i sigure din punct
de vedere al securitii personale.

Cerine minime:

1. CR este amplasat în comunitate i are acces la mijloacele de transport în comun.


2. Mijloacele prin care se asigur împrejmuirea CR nu împieteaz vizibilitatea în i dinspre
locaie.
3. FSS/CR respect prevederile legale în ceea ce privete adaptrile necesare pentru
persoanele cu dizabiliti, de exemplu : ui cu deschidere larg, nu exist scri i praguri
interioare sau exist rampe de acces/lifturi/planuri înclinate, mân curent etc.

4
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

4. Sistemul de alimentare cu ap al CR furnizeaz ap rece i cald pentru uz menajer i


ap potabil în cantitatea necesar i de o calitate care s respecte standardele în
vigoare, astfel încât s nu afecteze starea de sntate.
5. Spaiile interioare i exterioare ale CR ofer siguran beneficiarilor, de exemplu:
ferestrele sunt securizate, instalaiile i cablurile electrice sunt izolate, uile au sisteme
de închidere accesibile beneficiarilor i personalului, în caz de urgen.
6. Acolo unde exist, spaiile exterioare sunt amenajate, de exemplu cu bnci, foioare
i/sau cu diverse echipamente de relaxare i micare, de exemplu co de baschet, mese
de ah, altele.
7. Echipamentele i materialele utilizate la amenajarea spaiilor exterioare previn
producerea de accidente, de tip alunecri, cderi, plgi înepate sau tiate, altele.
8. CR face cunoscute beneficiarilor potenialele surse de risc din spaiile interioare i
exterioare.
9. Spaiile interioare beneficiaz de lumin natural i de lumin artificial, dup caz.
10. CR dispune de sisteme de înclzire i de deschideri directe (ui, ferestre) ctre aer liber,
pentru ventilaie natural.
11. Fiecare dormitor asigur o suprafa de cel puin 6 mp pentru fiecare beneficiar,
respectiv 8 mp pentru cel care utilizeaz fotoliu rulant.
12. Dormitorul permite amplasarea a maxim 3 paturi, fiecare cu câte o noptier cu lamp de
iluminat, a unui dulap pentru pstrarea hainelor/lenjeriei i a unui cuier.
13. Între paturile persoanelor care utilizeaz fotoliu rulant exist o distan de minim 1,5 m.
14. CR încurajeaz beneficiarii s îi personalizeze spaiul din dreptul patului cu fotografii de
familie sau obiecte decorative, dac nu exist restricii în acest sens precizate în PIS/PP.
15. CR asigur pentru fiecare beneficiar lenjerie de pat, pturi, prosoape i alte obiecte de
uz personal.
16. Lenjeria de pat este curat i în stare bun, se schimb ori de câte ori este nevoie.
17. Hainele beneficiarului sunt personalizate în funcie de sex i vârst, suficiente, bine
întreinute, curate i adecvate sezonului.
18. CR asigur materiale igienico - sanitare necesare în vederea satisfacerii nevoilor
beneficiarilor iar acestea sunt depozitate corespunztor.
19. CR dispune de câte un grup sanitar la maxim 6 persoane; grupul sanitar este dotat cu vas
de toalet, chiuvet, cad sau du, instalaii de ap cald i rece, hârtie igienic i
spun.
20. Spaiile igienico-sanitate sunt separate pentru brbai i femei.
21. CR dispune de cel puin un spaiu/o camer care poate fi utilizat/ pentru socializarea
beneficiarilor, primirea de vizitatori, bibliotec, dotat/ cu mobilier adecvat de tip
canapea, fotolii, tv, radio, altele.
22. CR dispune de o camer intim, în care au acces cuplurile.
23. CR dispune de spaii pentru efectuarea activitilor de zi, dotate cu mobilier adecvat de
tip mese, scaune, dulapuri pentru depozitare materiale de lucru i altele.
24. Camerele video din CR sunt plasate numai la intrarea în CR, în spaiile interioare comune
i în spaiile exterioare.
25. CR dispune de un fiet/spaiu special pentru pstrarea obiectelor de valoare i actelor
personale ale beneficiarului, care se închide cu o cheie aflat în posesia acestuia, dac
nu exist restricii în acest sens precizate în PIS sau PP.
26. CR dispune de cel puin un post telefonic fix sau de un telefon mobil, accesibil
beneficiarilor, precum i de acces la internet.

Indicatori de monitorizare:
5
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 9

Im 1 - Hainele beneficiarului sunt suficiente, bine întreinute i adecvate sexului, vârstei i


sezonului.
Im 2 – Lenjeria de pat este curat i în stare bun.
Im 3 – Spaiile interioare degaj o atmosfer prietenoas.

Indicatori de control:
Ic 1 – CR este amplasat în comunitate, are acces la mijloacele de transport în comun iar
mijloacele prin care se asigur împrejmuirea nu împieteaz vizibilitatea.
Ic 2 - Spaiile CR, interioare i exterioare, sunt curate, igienizate i ofer siguran; spaiile
interioare sunt luminoase i dispun de sisteme de înclzire i ventilaie natural/artificial.
Ic 3 – Spaiile de cazare cuprind maxim 3 paturi iar suprafeele alocate fiecrui beneficiar
respect prevederile cerinelor minime corespunztoare.
Ic 4 – CR este adaptat corespunztor pentru persoanele cu dizabiliti.
Ic 5 – Lenjeria de pat, hainele beneficiarului, atribuirea materialelor igienico-sanitare i a
obiectelor de uz personal corespund prevederilor cerinelor minime corespunztoare.
Ic 6 - Spaiile CR au destinaii i sunt dotate în conformitate cu prevederile cerinelor minime
corespunztoare.
Ic 7 - CR dispune de cel puin un post telefonic fix sau de un telefon mobil, accesibil
beneficiarilor, precum i de acces la internet.

Standard 3 - ALIMENTAIE CR asigur o alimentaie corect din punct de


vedere nutriional i diversificat, într-un
cadru plcut.
Rezultat: Beneficiarii se hrnesc suficient, diversificat,
în condiii igienice i ambian plcut.

Cerine minime :

1. CR deine spaii speciale pentru prepararea alimentelor, de exemplu buctrie sau oficiu,
dotate cu aparatur specific: chiuvete cu ap curent cald i rece, echipament pentru
gtit, frigider, congelator, hot, main de splat vase, altele.
2. CR deine spaii speciale pentru pstrarea alimentelor, de exemplu cmar sau beci.
3. CR deine o sal de mese, curat, amenajat i dotat cu materiale uor de igienizat, cu
mobilier funcional i confortabil, luminat suficient, cu o ambian plcut.
4. CR promoveaz un stil de via sntos, cu reguli clare de igien i sprijin beneficiarii s
îneleag importana obiceiurilor culinare corecte (de exemplu, a nu mânca excesiv
pâine) i a hrnirii conform unui program.
5. CR evit folosirea produselor alimentare semi-preparate sau procesate i încurajeaz
consumul de fructe proaspete i de deserturi preparate (nu cumprate), cel puin de trei
ori pe sptmân.
6. CR afieaz zilnic meniul, la loc vizibil.
7. CR implic beneficiarii, conform posibilitilor i preferinelor lor, în stabilirea meniului
zilnic i în activitile de preparare i servire a hranei, cu respectarea normelor igienico-
sanitare în vigoare.
8. CR poate oferi masa în regim de autoservire sau catering.
9. Vesela i tacâmurile sunt suficiente, adaptate nevoilor, dup caz.

6
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

10. CR încurajeaz beneficiarii s îi aranjeze masa i s se hrneasc singuri, personalul


oferind sprijin direct i îndrumare, dup caz; beneficiarii primesc hrana pasat, dac este
cazul.
11. Beneficiarii a cror condiie de sntate nu permite deplasarea în sala de mese primesc
hrana/sunt hrnii în spaiul propriu de cazare.
12. CR poate organiza gospodrii anex cu profil agro-alimentar i zootehnic, cu respectarea
normelor igienico-sanitare.
13. Gospodriile anex, acolo unde exist, sunt deservite de personalul CR, de beneficiari, în
funcie de recomandrile din PIS sau PP i de alte persoane care desfoar activiti în
interesul comunitii sau voluntari, cu respectarea normelor de securitate i siguran a
muncii.
14. CR utilizeaz produsele obinute din gospodriile anex proprii exclusiv pentru creterea
calitii alimentaiei oferite beneficiarilor.
15. CR asigur câte 3 mese/zi fiecrui beneficiar i, dup caz, gustri, la intervale
echilibrate, variate de la o zi la alta, inându-se cont de recomandrile medicului
specialist i, pe cât posibil, de preferinele beneficiarului.
16. CR aloc suficient timp pentru servirea fiecreia din cele 3 mese; programul de servire a
mesei este afiat la loc vizibil.
17. CR respect dieta recomandat pentru un beneficiar, acolo unde este cazul.

Indicatori de control:
Ic 1 - Alimentele sunt depozitate în siguran, în spaii speciale.
Ic 2 - Alctuirea i afiarea meniului zilnic, precum i programul de servire a mesei respect
prevederile cerinelor minime corespunztoare.
Ic 3 – CR asigur consumul de fructe proaspete i de deserturi preparate (nu cumprate), cel
puin de trei ori pe sptmân.

Standard 4 - ASISTEN PENTRU SNTATE FSS/CR se preocup de meninerea sntii


beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin pentru îngrijirea
strii de sntate.

Cerine minime:

1. FSS elaboreaz i aplic procedura privind meninerea sntii beneficiarilor.


2. Procedura precizeaz, cel puin: modul de gestiune a medicamentelor; modul de
prevenire i gestionare a situaiilor critice i comportamentelor indezirabile, de
tipul: furt, înclcarea intimitii, distrugerea bunurilor; condiiile de respectare a
dreptului la alegere a unui tratament din partea beneficiarului sau
reprezentantului su legal; modaliti de intervenie în situaiile de neglijen a
strii de sntate i igienei din partea beneficiarului, precum i în situaiile de
dependen de alcool, substane ilegale, tutun; situaiile în care se solicit
intervenia de urgen.
3. CR cunoate i aplic procedura privind meninerea sntii beneficiarilor
4. Procedura cuprinde un model de Fi de monitorizare a strii de sntate care
conine evidena internrilor, tratamentelor, imunizrilor, accidentele, situaiile
de prim ajutor, recomandrile medicilor specialiti pentru medicaia administrat

7
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 11

(denumire comercial i dozaj), evidena acesteia i alte situaii medicale în care


au fost implicai beneficiarii.
5. Completarea/actualizarea Fiei de monitorizare a strii de sntate se face de
ctre personal responsabilizat în acest sens.
6. CR înscrie beneficiarul la medicul de familie, sprijin/încurajeaz accesul la
serviciile de sntate furnizate în comunitate, inclusiv consiliere, îngrijire
stomatologic i oftalmologic, terapii i sprijin beneficiarul s îneleag starea
sa de sntate.
7. FSS asigur suport avizat CR, prin parteneriat cu specialiti sau cu organizaii
specializate, pentru teme ca: HIV/SIDA, relaii intime i sex, reproducere i
planificare familial, dependena de substane ilegale, alcool sau tutun, altele.
8. CR dispune de un spaiu cu destinaia de cabinet de consultaii, ce deine dotrile
minime necesare i în care se afl un dulap închis cu cheie în care sunt depozitate
medicamentele i materialele necesare tratamentelor medicale, la care are acces
numai personalul responsabilizat în acest sens prin fia postului.
9. Personalul responsabilizat prin fia de post poate acorda prim ajutor i poate
gestiona tratamentul bolilor minore (rceli, dureri de cap etc.) i aplicarea
medicaiei prescrise, poate acorda sprijin pentru probleme specifice de tip
cataterizare, tratarea escarelor i altele.
10. CR deine o condic de eviden a medicamentelor i materialelor consumabile în
care persoanele responsabilizate în acest sens prin fia postului consemneaz
numele beneficiarilor, cantitatea eliberat, perioada de utilizare, data eliberrii,
semntura persoanei care a eliberat i semntura (sub orice form) a persoanei
care a primit; medicaia eliberat corespunde recomandrilor medicului
consemnate în Fia de monitorizare a strii de sntate.
11. În cazul în care un beneficiar refuz medicaia recomandat, personalul
responsabilizat consemneaz refuzul în Fia de monitorizare a strii de sntate.
12. Beneficiarii care nu-i pot lua singuri medicaia sunt ajutai de personalul
responsabilizat.
13. În cazul în care asistenii medicali lucreaz în ture, CR se asigur c raportul de
tur cuprinde informaii cu privire la problemele de sntate ale beneficiarilor,
de exemplu temperatur, tensiune arterial, puls, stare general alterat.
14. FSS asigur sprijin pentru ca fiecare beneficiar din CR s poat efectua anual câte
o evaluare medical complet.
15. În situaia în care un beneficiar cu probleme complexe de sntate are un plan de
prevenire, intervenie i recuperare individualizat, realizat de specialiti, CR
urmrete realizarea acestuia.
16. CR se asigur c beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia i-a dat
consimmântul pentru îngrijire i tratamente medicale în situaii excepionale;
consimmântul este inclus în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul procedurii privind meninerea sntii respect cerinele minime ale
standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Procedura privind meninerea sntii este disponibil la sediul FSS/CR.
Ic 2 - Fia de monitorizare a strii de sntate este actualizat i inclus în dosarul personal al
beneficiarului.
8
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

Ic 3 - Beneficiarii sunt înscrii la medic de familie.


Ic 4 - Medicamentele i materialele sanitare sunt depozitate în condiii de siguran.
Ic 5 - Condica de eviden a medicamentelor i materialelor consumabile exist i este
corespunztor completat.
Ic 6 – Fiecare beneficiar are o evaluarea medical anual complet.
Ic 7 - Consimmântul beneficiarului/reprezentantului legal pentru îngrijire i tratamente
medicale în situaii excepionale este inclus în dosarul personal.

MODULUL II - ACCESAREA SERVICIULUI SOCIAL (Standarde 1 – 4)

Standard 1 - INFORMARE FSS/CR asigur informarea persoanelor


interesate cu privire la serviciul social.
Rezultat Persoanele interesate primesc informaii cu
privire la modul de organizare i funcionare
a CR, oferta de servicii, drepturile i
obligaiile beneficiarilor.

Cerine minime:

1. FSS/CR elaboreaz materiale informative cu privire la CR.


2. Materialele informative cuprind cel puin: descrierea CR, condiiile de admitere,
activiti i servicii oferite, drepturile i obligaiile beneficiarilor, condiiile de
suspendare/încetare a acordrii serviciilor i, dup caz, modul de calcul al contribuiei
beneficiarului.
3. Materialele informative pot fi pe suport de hârtie i/sau pe suport electronic.
4. CR deine i pune la dispoziia persoanelor interesate materiale informative.
5. CR utilizeaz mijloace de informare adaptate, dup caz: informaii clare i
simple/limbaj uor de citit, prezentri audio-video, limbaj Braille, limbaj mimico-
gestual, altele.
6. FSS/CR utilizeaz imagini ale beneficiarilor i/sau date cu caracter personal în
materiale informative, numai în baza acordului scris al acestora sau al
reprezentanilor legali, acord valabil pe o anumit perioad de timp.
7. CR include acordul scris în vederea utilizrii imaginii i datelor cu caracter personal pe
o anumit perioad de timp, în dosarul personal al beneficiarului.
8. FSS/CR se asigur c materialele informative sunt actualizate cu regularitate.
9. CR permite accesul persoanelor interesate de a cunoate condiiile de locuit i de
desfurare a activitilor i serviciilor, dac exist locuri disponibile.
10. În timpul vizitei, persoanele interesate sunt însoite de un angajat al CR care ofer
informaiile solicitate.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul materialelor informative respect cerinele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Cel puin una din formele de prezentare a materialelor informative actualizate este
disponibil la sediul CR.
Ic 2 - Dosarul personal al beneficiarului cuprinde acordul scris privind utilizarea imaginii i
datelor cu caracter personal pe o anumit perioad de timp.
9
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 13

Standard 2 - ADMITERE FSS realizeaz admiterea beneficiarilor în


condiiile în care poate rspunde, prin
activitile i/sau serviciile CR, nevoilor
specifice identificate.
Rezultat Beneficiarii/reprezentanii legali cunosc i
accept condiiile de admitere în CR.

Cerine minime:

1. FSS elaboreaz i aplic procedura de admitere a beneficiarilor.


2. Procedura de admitere precizeaz cel puin: criteriile de eligibilitate a beneficiarilor,
etapele procesului de admitere i documentele necesare, servicii i activiti, condiii
de suspendare/încetare a acordrii serviciilor, coninutul contractului de furnizare de
servicii, durata acordrii serviciilor, modalitatea de stabilire i actualizare a
contribuiei, drepturile i obligaiile prilor.
3. Procedura precizeaz documentele necesare pentru admiterea persoanei, i anume:
a) cerere de admitere;
b) copie de pe actele de identitate i stare civil, dup caz;
c) copie de pe actul de identitate a reprezentantului legal, dup caz;
d) copie de pe documentul care atest încadrarea în grad de handicap în
termen de valabilitate, PIS, PIRIS;
e) ultimul talon de pensie sau adeverin de venit;
f) raportul de anchet social.
4. CR cunoate i aplic procedura de admitere.
5. FSS emite dispoziia de admitere în baza analizei documentelor depuse; copie de pe
dispoziia de admitere este inclus în dosarul personal.
6. FSS elaboreaz i actualizeaz, dup caz, modelul de contract de furnizare de servicii
pe baza modelului aprobat prin ordin al ministrului muncii i justiiei sociale.
7. FSS/CR explic beneficiarului sau reprezentantului su legal prevederile din contractul
de furnizare de servicii, înainte de a fi semnat, utilizând, dup caz, formate
accesibilizate: prezentri audio-video, limbaj mimico-gestual etc.
8. FSS încheie contractul de furnizare de servicii cu beneficiarul sau, dup caz, cu
reprezentantul legal al acestuia, în cel puin trei exemplare originale: un exemplar se
pstreaz în dosarul personal al beneficiarului, un exemplar se pstreaz la sediul FSS
iar un exemplar se înmâneaz beneficiarului/reprezentantului legal.
9. FSS încheie angajament de plat cu persoana/persoanele din partea beneficiarului
care particip la plata contribuiei.
10. Angajamentele de plat fac parte integrant din contractul de furnizare de servicii i
sunt actualizate.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul procedurii de admitere respect cerinele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Procedura de admitere este disponibil la sediul FSS.
Ic 2 – Documentele prevzute în procedura de admitere, precum i dispoziia de admitere
sunt incluse în dosarul personal.

10
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

Ic 3 - Contractele de furnizare de servicii încheiate cu beneficiarii sau cu reprezentanii legali


ai acestora i actualizate dup caz, inclusiv angajamentele de plat, sunt disponibile la sediul
FSS i în dosarul personal al beneficiarului, în original.

Standard 3 – DOSARUL PERSONAL AL FSS întocmete i pstreaz câte un dosar


BENEFICIARULUI personal pentru fiecare beneficiar.
Rezultat Dosarele personale ale beneficiarilor conin
documentele prevzute de standardele de
calitate i sunt pstrate în regim de
confidenialitate i siguran.

Cerine minime:

1. FSS/CR completeaz dosarul personal al beneficiarului cu alte documente prevzute


de standardele de calitate sau de legislaia în vigoare.
2. Beneficiarul sau reprezentantul su legal poate consulta dosarul personal, la
solicitare.
3. Consultarea dosarului personal de ctre o persoan din sistemul de
protecie/asisten social se face în prezena personalului cu atribuii din FSS/CR.
4. Consultarea dosarului personal de ctre o persoan din afara sistemului de
protecie/asisten social se face cu acordul scris al beneficiarului sau al
reprezentantului legal, în prezena personalului cu atribuii din FSS/CR; acordul scris
se pstreaz în dosarul personal.
5. La solicitarea scris a beneficiarului/reprezentantului su legal, FSS/CR pune la
dispoziia acestuia o copie a dosarului personal.
6. FSS/CR pstreaz dosarele personale ale beneficiarilor în dulapuri închise, accesibile
numai personalului de conducere i angajailor cu atribuii în acest sens precizate în
fia de post.
7. FSS asigur arhivarea dosarelor personale ale beneficiarilor pentru o perioad de 5
ani de la încetarea acordrii serviciilor.
8. FSS/CR ine evidena dosarelor personale arhivate, pe suport de hârtie sau
electronic.

Indicatori de control:
Ic 1 - Dosarele personale ale beneficiarilor sunt disponibile la sediul FSS/CR.
Ic 2 - Dosarele personale ale beneficiarilor conin documentele prevzute de standardele de
calitate.
Ic 3 - Dosarele personale ale beneficiarilor sunt pstrate în dulapuri închise la sediul FSS/CR
în condiii care permit pstrarea confidenialitii datelor.
Ic 4 - FSS/CR deine evidena dosarelor personale arhivate pe suport de hârtie sau electronic.

Standard 4 – SUSPENDAREA/ÎNCETAREA FSS suspend/înceteaz acordarea serviciului


ACORDRII SERVICIILOR social la cererea beneficiarului sau în alte
condiii cunoscute i acceptate de beneficiari
sau de reprezentanii lor legali.
Rezultat Beneficiarilor le sunt suspendate/încetate
serviciile oferite în CR în condiii cunoscute
11
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 15

i acceptate.

Cerine minime:

1. FSS elaboreaz i aplic procedura de suspendare/încetare a acordrii serviciului


social.
2. Procedura de suspendare/încetare a acordrii serviciului social prezint situaiile i
documentele din cadrul procesului de suspendare/încetare, obligaii ale persoanelor
implicate, organizate pe dou componente: a) componenta referitoare la suspendare
pe perioad determinat i b) componenta referitoare la încetare.
3. FSS explic beneficiarului sau reprezentantului su legal prevederile procedurii
referitoare la suspendarea, respectiv încetarea acordrii serviciului social, înainte de
semnarea contractului de furnizare servicii iar beneficiarul sau reprezentantul legal
semneaz de luare la cunotin; tabelul cu numele persoanelor care au semnat
pentru luare la cunotin constituie anex la procedur.
4. CR cunoate i aplic procedura de suspendare/încetare a acordrii serviciului social.
5. Principalele situaii în care FSS poate suspenda acordarea serviciilor pentru un
beneficiar sunt, de exemplu:
a) la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru revenire în familie, cu
acordul acesteia, pentru o perioad de maxim 15 zile;
b) la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru o perioad de maxim 60
zile, în baza acordului scris al persoanei care va asigura gzduirea i îngrijirea
pe perioada respectiv i a anchetei sociale realizat de personal din cadrul CR;
c) în caz de internare în spital cu o durat mai mare de 30 de zile;
d) în caz de transfer într-o alt instituie, pentru efectuarea de programe
specializate, cu acordul scris al instituiei ctre care se efectueaz transferul i
acordul beneficiarului sau reprezentantului legal.
6. Principalele situaii în care FSS poate înceta acordarea serviciilor pentru un
beneficiar sunt, de exemplu:
a) la cererea scris a beneficiarului care are prezervat capacitatea de
discernmânt; dac este de acord, beneficiarul va comunica în cererea scris
domiciliul sau reedina unde pleac dup încetarea acordrii serviciului; în
situaia în care beneficiarul comunic adresa, în termen de 5 zile, FSS va
notifica serviciul public de asisten social pe a crei raz teritorial va locui
beneficiarul;
b) la cererea reprezentantului legal, însoit de un angajament scris prin care
acesta se oblig s asigure gzduirea, îngrijirea i întreinerea beneficiarului,
cu obligaia ca, în termen de 48 ore de la încetare, FSS s notifice serviciul
public de asisten social pe a crei raz teritorial va locui beneficiarul;
c) transfer în alt instituie rezidenial, la cererea scris a
beneficiarului/reprezentantului legal, cu acordul instituiei respective;
d) CR nu mai poate acorda serviciile corespunztoare sau se închide, cu obligaia
de a soluiona împreun cu beneficiarii sau reprezentanii legali, cu 30 de zile
anterior datei încetrii, transferul beneficiarului/beneficiarilor;
e) la expirarea termenului prevzut în contract;
f) în cazul în care beneficiarul nu respect clauzele contractuale, pe baza
hotrârii cu majoritate simpl a unei comisii formate din conductorul CR, un
reprezentant al FSS, managerul de caz sau un reprezentant al personalului CR i
2 reprezentani ai beneficiarilor;
12
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

g) în cazuri de for major (cataclisme naturale, incendii, apariia unui focar de


infecie, suspendarea licenei de funcionare, altele); în aceste situaii FSS va
asigura, în condiii de siguran, transferul beneficiarilor în servicii sociale
similare
h) în caz de deces al beneficiarului.
7. CR întocmete fia de suspendare/încetare a acordrii serviciului, în maxim 12 ore
de la constatarea uneia dintre situaiile descrise la punctele 5 i 6; fia face parte
din dosarul personal al beneficiarului.
8. Fia de suspendare/încetare a acordrii serviciului cuprinde informaii despre
condiiile în care beneficiarul a prsit serviciul: situaia care a determinat
suspendarea/încetarea, documentele aferente, îmbrcmintea i mijloacele de
transport folosite, însoitori, bagaj, precum i destinaia comunicat.
9. În situaia încetrii acordrii serviciului, CR transmite copia documentelor care
alctuiesc dosarul personal al beneficiarului ctre FSS, în baza unui proces-verbal
de predare – primire.
10. Beneficiarul sau reprezentantul su legal poate solicita în scris, la încetarea
acordrii serviciului, copia documentelor care alctuiesc dosarul personal;
predarea – primirea documentelor se face în baza unui proces verbal încheiat cu
FSS.
11. Procesele verbale de predare – primire sunt semnate de pri i arhivate.
12. FSS transmite o copie a fiei de încetare a acordrii serviciului ctre instituia care
a emis decizia de admitere a beneficiarului.
13. CR deine un registru de eviden a intrrilor/ieirilor beneficiarilor.
14. Registrul de eviden cuprinde cel puin urmtoarele: datele de identificare a
beneficiarului, datele de transmitere a notificrilor i destinatarii acestora, data
predrii dosarului personal i semnturi.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul procedurii de suspendare/încetare a acordrii serviciului respect cerinele
minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Procedura de suspendare/încetare a acordrii serviciului este disponibil la sediul
FSS/CR.
Ic 2 - Dosarele personale arhivate ale beneficiarilor conin copie de pe fia de
suspendare/încetare a acordrii serviciului; în cazul încetrii, dosarul personal cuprinde i
procesul verbal de predare – primire, în original.
Ic 3 - Registrul de eviden a intrrilor - ieirilor, completat conform cerinelor minime ale
standardului, este disponibil la sediul CR.

MODULUL III – EVALUARE I PLANIFICARE (Standarde 1-3 )

Standard 1 - EVALUARE FSS/CR identific i cunoate nevoile


beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii primesc servicii în baza nevoilor
individuale identificate.

13
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 17

Cerine minime:

1. Pe parcursul gzduirii în CR, evaluarea va fi realizat în funcie de obiectivul general


i obiectivele pe termen scurt sau mediu stabilite pentru beneficiar i ori de câte ori
este nevoie.
2. Evaluarea iniial, realizat în cel mult 5 zile de la admitere, are ca scop identificarea
nevoilor specifice ale beneficiarului.
3. Evaluarea beneficiarilor care se transfer din CR în alte tipuri de servicii va fi realizat
de echipa multidisciplinar a FSS/CR; în cazul transferului beneficiarului în LP,
evaluarea va stabili nevoia de sprijin: sprijin planificat, pentru persoanele care pot
beneficia de LmP sau sprijin permanent pentru persoanele care pot beneficia de LMP.
4. Echipa multidisciplinar a FSS/CR care realizeaz evaluarea beneficiarilor din CR este
format din cel puin 3 persoane cu specialiti diferite dintre urmtoarele: medic,
asistent medical, asistent social, psiholog, psihopedagog, terapeut ocupaional,
kinetoterapeut, fizioterapeut, specialist în evaluare vocaional, consilier vocaional,
pedagog de recuperare, instructor de educaie, ali terapeui; acolo unde este cazul,
pot interveni interprei de limbaj mimico- gestual.
5. Beneficiarul este evaluat din punct de vedere al strii generale i gradului de
autonomie i comunicare, al nevoilor specifice de abilitare i reabilitare, al nevoii de
meninere sau dezvoltare a deprinderilor de via independent i integrare, de
asisten i îngrijire, al nevoilor educaionale, culturale, al riscurilor posibile,
eventualelor dependene (droguri, alcool, tutun, altele), precum i al intereselor
vocaionale i abilitilor lucrative.
6. Rezultatele sunt consemnate în Fia de evaluare.
7. Fia de evaluare cuprinde cel puin urmtoarele: nevoile identificate, obiectivele pe
termen scurt sau mediu, serviciile i activitile recomandate, profesia i semnturile
persoanelor care au efectuat evaluarea.
8. Reprezentantul legal particip la evaluare ori de câte ori aceasta se realizeaz; în
cazul în care reprezentantul legal opteaz în scris pentru a nu participa la evaluare,
rezultatul evalurii îi va fi adus la cunotin.
9. În cadrul evalurii, echipa multidisciplinar are la baz recomandrile din PIS i PIRIS,
din alte documente de evaluare realizate de structuri specializate, precum i din
documentele care au însoit cererea de admitere în CR.
10. În cadrul evalurii, echipa multidisciplinar implic beneficiarul, ascult i ine cont
de opinia acestuia.
11. Echipa multidisciplinar aduce Fia de evaluare la cunotina beneficiarului sau a
reprezentantului legal i fiecare dintre pri o semneaz.
12. FSS acord sprijin pentru evaluarea beneficiarului în vederea revizuirii/actualizrii
documentului ce atest încadrarea în grad de handicap, PIS, PIRIS sau în cadrul altor
servicii specializate, dup caz.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul Fiei de evaluare respect cerinele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Fia de evaluare este inclus în dosarul personal al beneficiarului.
Ic 2 – Beneficiarul a fost evaluat cel puin o dat pe an.

14
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

Ic 3 - FSS a acordat sprijin pentru evaluarea beneficiarului în vederea revizuirii/actualizrii


documentului ce atest încadrarea în grad de handicap, PIS, PIRIS sau în cadrul altor servicii
specializate, atunci când a fost cazul.

Standard 2 - PLANUL PERSONALIZAT CR asigur activiti i/sau servicii


corespunztoare nevoilor individuale ale
beneficiarilor.
Rezultat: Fiecare beneficiar primete servicii în funcie
de nevoile identificate prin evaluare.

Cerine minime:

1. Echipa multidisciplinar care a efectuat evaluarea iniial completeaz Planul


personalizat (PP) pentru fiecare beneficiar.
2. În PP sunt specificate, cel puin: serviciile i activitile care vor fi acordate
beneficiarului, pe baza evalurii, programarea (zilnic, sptmânal, lunar), timpul
aferent interveniei exprimat în ore/zi sau ore/sptmân, materialele i/sau
echipamentele necesare, modalitile de intervenie (individual/grup), data viitoarei
revizuiri, concluzii, profesia i semnturile persoanelor care au efectuat evaluarea,
precum i semntura beneficiarului sau, dup caz, a reprezentantului su legal.
3. PP realizat în baza evalurii iniiale se întocmete pentru o perioad de maxim 6 luni.
4. Dup perioada de maxim 6 luni de la evaluarea iniial, PP se revizuiete periodic de
ctre echipa multidisciplinar împreun cu managerul de caz, la interval de 6 luni.
5. PP revizuit cuprinde cel puin: serviciile i activitile care vor fi acordate
beneficiarului pentru perioada de pân la urmtoarea revizuire, programarea (zilnic,
sptmânal), timpul aferent interveniei exprimat în ore/zi sau ore/sptmân,
materialele i/sau echipamentele necesare, modalitile de intervenie
(individual/grup), data viitoarei revizuiri, concluzii, profesia i semnturile
persoanelor care au efectuat evaluarea, precum i semntura beneficiarului sau, dup
caz, a reprezentantului su legal
6. În cadrul elaborrii i revizuirii PP, echipa multidisciplinar implic beneficiarul,
ascult i ine cont de opinia acestuia.
7. PP cuprinde cel puin 4 activiti dintre cele desfurate de CR.
8. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu managerul de caz,
completeaz rubrica de concluzii din PP, precizând evoluia persoanei i problemele
întâmpinate.
9. Beneficiarul/reprezentantul legal primete o copie a PP ori de câte ori acesta este
revizuit.
10. PP este inclus în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul PP respect cerinele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 - PP este revizuit la maxim 6 luni.
Ic 2 – PP cuprinde cel puin 4 activiti dintre cele desfurate de CR.

15
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 19

Standard 3 - MONITORIZARE CR se asigur c activitile i/sau serviciile


planificate prin PP sunt realizate.
Rezultat: Beneficiarilor li se asigur implementarea PP.

Cerine minime:

1. FSS desemneaz un manager de caz pentru fiecare beneficiar.


2. FSS se asigur c managerul de caz coordoneaz, monitorizeaz i evalueaz
implementarea PP a beneficiarului.
3. Evoluia situaiei/progreselor beneficiarilor este discutat lunar, în întâlnirea de lucru
a managerului de caz cu echipa; managerul de caz completeaz Fia de monitorizare.
4. Fia de monitorizare cuprinde sinteza discuiilor dintre managerul de caz i personalul
implicat în acordarea serviciilor ctre beneficiar, precum i comentariile privind modul
în care se asigur beneficiarului un mediu sigur din punct de vedere al proteciei
împotriva exploatrii, violenei i abuzului proteciei, împotriva torturii i
tratamentelor crude, inumane sau degradante.
5. FSS/CR se asigur c Fia de monitorizare este utilizat corespunztor cerinelor
standardului de calitate.
6. La încetarea acordrii serviciilor, Fia de monitorizare, însoit de PP, este inclus în
dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 - Coninutul Fiei de monitorizare respect cerinele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

MODULUL IV – ACTIVITI I SERVICII (Standarde 1 - 15)

Standard 1 - INFORMARE I ASISTEN FSS/CR sprijin beneficiarii s dispun de


SOCIAL /SERVICII DE ASISTEN SOCIAL cunotine i informaii din domeniul social i
al dizabilitii.
Rezultat: Beneficiarii sunt informai cu privire la
drepturi i faciliti sociale.

Cerine minime :

1. Activitile de informare i consiliere social se efectueaz conform planificrii din PP,


sunt monitorizate din punct de vedere al realizrii de ctre conductorul CR i din
punct de vedere al evoluiei situaiei beneficiarului de ctre managerul de caz.
2. Principalele activiti de informare i consiliere social, dup caz, constau în :
a) informare i consiliere cu privire la drepturile i facilitile sociale existente,
clarificri privind demersurile de obinere;
b) sprijin pentru meninerea relaiei beneficiarului cu familia, prieteni etc.;
c) informare i sprijin pentru realizarea demersurilor pentru obinerea de
tehnologii i dispozitive asistive i tehnologii de acces;
d) informare i sprijin pentru realizarea demersurilor pentru adaptarea locuinei;
16
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

e) informare despre programele de lucru, facilitile oferite de cabinete


medicale, servicii de abilitare i reabilitare, servicii balneo etc.;
f) informare i sprijin pentru obinerea unor servicii de transport: roviniet, card
de parcare, bilete;
g) informare despre activiti i servicii alternative sau complementare oferite de
furnizori sociali privai, îndeosebi organizaii neguvernamentale;
h) sprijin pentru identificare locuri de munc, angajare, pstrarea locului de
munc, obinerea de tehnologii i dispozitive asistive i tehnologii de acces
necesare la locul de munc;
i) demersuri pentru contientizarea angajatorilor cu privire la dreptul la munc,
potenialul i facilitile angajrii persoanelor cu dizabiliti, realizarea
analizei locului i a mediului de munc;
j) informare privind reelele de suport existente (inclusiv on-line) formate din
persoane aflate în situaii de via asemntoare, altele.
3. Personalul implicat în activitile de informare i consiliere social poate fi: asistent
social.
4. Personalul folosete Fia beneficiarului, în care consemneaz intervenia i durata
acesteia.
5. Personalul relaioneaz cu beneficiarul, menine un climat suportiv, dovedete respect
i ofer acestuia confort fizic si psihic.
6. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu managerul de caz,
completeaz rubrica de concluzii din PP, precizând evoluia persoanei i problemele
întâmpinate.
7. La încetarea acordrii serviciilor, PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul
personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Activitile de informare i consiliere social sunt realizate de personal de specialitate.
Ic 2 - PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Standard 2 - CONSILIERE PSIHOLOGIC FSS/CR se preocup de meninerea


echilibrului psiho-afectiv al beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarilor le sunt asigurate condiii pentru
meninerea echilibrului psiho-afectiv i
optimizare personal.

Cerine minime :

1. Consilierea psihologic este recomandat de echipa de evaluare în PP, se efectueaz


conform planificrii, este monitorizat din punct de vedere al realizrii de ctre
conductorul CR i din punct de vedere al evoluiei situaiei beneficiarului de ctre
managerul de caz.
2. Consilierea are ca obiective: dezvoltarea comportamentului adecvat situaiilor sociale,
dezvoltarea ateniei i gândirii pozitive, adecvarea emoiilor, contientizarea de sine,
evitarea situaiilor de izolare social i depresie, optimizarea i dezvoltarea personal,
autocunoaterea, altele.
3. Consilierea psihologic cuprinde programe de consiliere i terapie suportiv,
intervenii terapeutice specifice.
17
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 21

4. Personalul implicat în realizarea consilierii psihologice poate fi: psiholog/


psihoterapeut.
5. FSS/CR poate implica i ali specialiti, în vederea asigurrii unor servicii specifice
pentru beneficiari.
6. Personalul folosete Fia beneficiarului, în care consemneaz intervenia i durata
acesteia.
7. Personalul relaioneaz cu beneficiarul, menine un climat suportiv, dovedete respect
i ofer acestuia confort fizic si psihic.
8. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu managerul de caz,
completeaz rubrica de concluzii din PP, precizând evoluia persoanei i problemele
întâmpinate.
9. La încetarea acordrii serviciilor, PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul
personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Consilierea psihologic este realizat de personal de specialitate.
Ic 2 - PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Standard 3 - ABILITARE I REABILITARE FSS/CR asigur condiii pentru


meninerea/dezvoltarea autonomiei i a
potenialului beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarilor le sunt asigurate servicii
personalizate de meninere sau dezvoltare a
potenialului funcional.

Cerine minime :

1. Activitile de abilitare i reabilitare sunt recomandate de echipa de evaluare în PP,


se efectueaz conform planificrii, sunt monitorizate din punct de vedere al realizrii
de ctre conductorul CR i din punct de vedere al evoluiei situaiei beneficiarului de
ctre managerul de caz.
2. Activitile de abilitare i reabilitare, dup caz, constau în:
a) logopedie sau psihoterapie;
b) masaj sau kinetoterapie sau fizioterapie;
c) hidroterapie sau termoterapie sau balneoterapie sau terapii speciale sau
artterapie (modelaj, sculptur, pictur sau desen, decoraiuni pe diverse
materiale, artizanat, dans, muzic, teatru) sau terapie prin muzic;
d) stimulare psiho-senzorio-motorie;
e) terapie ocupaional;
f) activiti de tip vocaional /ocupaional.
3. Terapia ocupaional ofer metode variate pentru a îmbogi deprinderile cognitive,
fizice i motorii i pentru a spori încrederea în sine a beneficiarilor, pentru a dezvolta
abilitile de motricitate fin (micarea i dexteritatea muchilor mici din mâini i
degete), de motricitate grosier (micarea muchilor mari din brae i picioare),
abilitile oral-motorii (micarea muchilor din gur, buze, limb, maxilar), abilitile
de auto-îngrijire, altele.
4. Activitile de abilitare i reabilitare includ instruirea privind utilizarea tehnologiilor
de acces, fiind mai cunoscute: afiajul Braille, sintetizatorul de voce hardware,
18
22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

imprimanta Braille, telefoane cu amplificator, tastatura virtual i altele, precum i


instruirea privind utilizarea tehnologiilor i dispozitivelor asistive i tehnologiilor de
acces, cele mai cunoscute fiind: cârje i bastoane, cadru de mers, scaun rulant,
verticalizator, dispozitive auditive, produse pentru comunicare i altele.
5. CR dispune de spaii special amenajate pentru serviciile de abilitare i reabilitare, de
exemplu sal de gimnastic, camer multisenzorial, grdin terapeutic/ser, altele.
6. FSS/CR asigur tehnologii i dispozitive asistive i tehnologii de acces i alte produse
necesare, în funcie de specificul activitilor.
7. Personalul implicat în activitile de abilitare i reabilitare poate fi: logoped,
kinetoterapeut, fizioterapeut, maseur, pedagog de recuperare, terapeut ocupaional,
tehnician evaluare, recomandare, furnizare i adaptare fotolii rulante, instructor de
ergoterapie, instructor de educaie, lucrtor social, infirmier, ali terapeui.
8. FSS/CR poate implica i ali specialiti, în vederea asigurrii unor servicii specifice
pentru beneficiari.
9. Personalul folosete Fia beneficiarului, în care consemneaz intervenia i durata
acesteia.
10. Personalul relaioneaz cu beneficiarul, menine un climat suportiv, dovedete respect
i ofer acestuia confort fizic si psihic.
11. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu managerul de caz,
completeaz rubrica de concluzii din PP, precizând evoluia persoanei i problemele
întâmpinate.
12. La încetarea acordrii serviciilor, PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul
personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Activitile de abilitare i reabilitare sunt realizate de personal de specialitate.
Ic 2 – Activitile de abilitare i reabilitare se desfoar în spaii dotate corespunztor.

Standard 4 - INGRIJIRE I ASISTEN CR asigur servicii de îngrijire i asisten


pentru beneficiari.
Rezultat: Beneficiarilor le este asigurat îngrijirea în
baza evalurii nevoilor individuale.

Cerine minime :

1. Activitile de îngrijire i asisten sunt recomandate de echipa de evaluare în PP, se


efectueaz conform planificrii (numai în/la anumite momente/aciuni ale
activitilor zilnice sau continuu), sunt monitorizate din punct de vedere al realizrii
de ctre conductorul CR i din punct de vedere al evoluiei situaiei beneficiarului de
ctre managerul de caz.
2. Principalele activiti de îngrijire i asisten, dup caz, constau în :
a) sprijin pentru îmbrcat/dezbrcat, înclat/desclat, alegerea hainelor
adecvate;
b) sprijin pentru asigurarea igienei zilnice (splat i ters, îngrijirea propriului
corp i a prilor acestuia, igiena eliminrilor, schimbarea materialelor
igienico-sanitare etc.);
c) sprijin pentru administrarea medicamentaiei, în limita competenei, pe baza
recomandrilor medicului de familie/specialist;
19
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 23

d) sprijin pentru probleme specifice de tip cataterizare, prevenirea ulcerului de


decubit (tratarea escarelor) i altele;
e) sprijin pentru schimbarea poziiei corpului, pentru a trece corpul din poziie
orizontal în alt poziie, întoarcerea de pe o parte pe cealalt a corpului;
f) sprijin pentru transfer i mobilizare, pentru deplasarea în interior / exterior,
inclusiv efectuarea de cumprturi;
g) sprijin pentru comunicare, altele.
3. CR asigur pentru fiecare beneficiar obiecte de igien personal: periu de dini,
past de dini, spun, prosoape etc.
4. CR are în dotare tehnologii i dispozitive asistive i tehnologii de acces necesare
pentru realizarea activitilor.
5. Personalul CR implicat în activitile de îngrijire i asisten poate fi: lucrtor social,
infirmier, pedagog social, pedagog de recuperare, instructor de ergoterapie, ali
terapeui.
7. Personalul folosete Fia beneficiarului, în care consemneaz intervenia i durata
acesteia.
8. Personalul relaioneaz cu beneficiarul, menine un climat suportiv, dovedete respect
i ofer acestuia confort fizic si psihic.
9. FSS/CR faciliteaz i/sau realizeaz sesiuni de instruire a personalului astfel încât, în
activitatea depus, s respecte demnitatea i intimitatea beneficiarului; dovada
acestor instruiri se include în dosarul de personal.
10. FSS/CR poate facilta/realiza sesiuni de instruire privind acordarea de prim ajutor
pentru personalul de îngrijire i asisten.
12. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu managerul de caz,
completeaz rubrica de concluzii din PP, precizând evoluia persoanei i problemele
întâmpinate.
13. La încetarea acordrii serviciilor, PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul
personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Activitile de îngrijire i asisten sunt realizate de personal de specialitate.
Ic 2 – Sesiunile de instruire a personalului sunt consemnate în Registrul privind perfecionarea
continu a personalului.
Ic 3 - PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Standard 5 - DEPRINDERI DE VIA CR se preocup de meninerea/dezvoltarea


INDEPENDENT: meninerea / dezvoltarea aptitudinilor cognitive ale beneficiarilor.
aptitudinilor cognitive
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin pentru
meninerea/dezvoltarea aptitudinilor
cognitive.

Cerine minime :

1. Activitile de meninere/dezvoltare a aptitudinilor cognitive ale beneficiarilor sunt


recomandate de echipa de evaluare în PP, se efectueaz conform planificrii, sunt
monitorizate din punct de vedere al realizrii de ctre conductorul CR i din punct de
vedere al evoluiei situaiei beneficiarului de ctre managerul de caz.
20
24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

2. Activitile de meninere/dezvoltare a aptitudinilor cognitive, dup caz, constau în


aplicarea de tehnici i exerciii pentru ca beneficiarii s-i dezvolte aptitudinile
cognitive, de exemplu:
a) s-i foloseasc simurile pentru a explora obiecte (experiene senzoriale cu
scop): simul vzului, simul auzului, simul tactil, simul olfactiv, simul
gustativ;
b) s dezvolte elemente din învarea de baz: copierea, învarea prin aciuni cu
dou sau mai multe obiecte sau prin joc simbolic, dobândirea de informaii,
dobândirea limbajului suplimentar, repetarea, dobândirea de concepte legate
de caracteristicile lucrurilor, persoanelor sau evenimentelor, dezvoltarea
competenei de a citi, scrie, socoti, dobândirea deprinderilor complexe;
c) s aplice cunotinele prin dezvoltarea concentrrii, meninerea ateniei asupra
unor aciuni/sarcini pe o durat adecvat, dezvoltarea gândirii, exersarea
cititului, scrisului, socotitului, identificarea de rspunsuri i soluii la întrebri
sau situaii din programul zilnic, selectarea unei opiuni pentru luarea unei
decizii i ducerea la îndeplinire a acesteia.
3. Activitile includ instruirea privind utilizarea tehnologiilor de acces, de exemplu a
instrumentelor de scris.
4. Personalul implicat în efectuarea activitilor de dezvoltare/meninere a aptitudinilor
cognitive poate fi: psiholog, psihoterapeut, logoped, terapeut ocupaional, pedagog de
recuperare, pedagog social, instructor de educaie, instructor de ergoterapie, ali
terapeui.
5. Personalul folosete Fia beneficiarului, în care consemneaz intervenia i durata
acesteia.
6. Personalul relaioneaz cu beneficiarul, menine un climat suportiv, dovedete respect
i îi ofer acestuia confort psihic.
7. CR poate realiza sesiuni de instruire teoretic i practic a personalului i a
beneficiarilor cu privire la utilizarea tehnologiilor i dispozitivelor asistive i
tehnologiilor de acces necesare în activitatea de meninere/dezvoltare a aptitudinilor
cognitive (de exemplu tehnologiile de scris, jocurile terapeutice etc.), prin
colaborarea cu furnizori sau organizaii neguvernamentale.
8. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu managerul de caz,
completeaz rubrica de concluzii din PP, precizând evoluia persoanei i problemele
întâmpinate.
9. La încetarea acordrii serviciilor, PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul
personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Activitile de meninere/dezvoltare a aptitudinilor cognitive ale beneficiarilor sunt
realizate de personal de specialitate.
Ic 2 - PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Standard 6 - DEPRINDERI DE VIA CR se preocup de meninerea/dezvoltarea


INDEPENDENT : meninerea/dezvoltarea deprinderilor zilnice ale beneficiarilor.
deprinderilor zilnice
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin pentru
meninerea/dezvoltarea deprinderilor zilnice.

21
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 25

Cerine minime :

1. Activitile de meninere/dezvoltare a deprinderilor zilnice ale beneficiarilor sunt


recomandate de echipa de evaluare în PP, se efectueaz conform planificrii, sunt
monitorizate din punct de vedere al realizrii de ctre conductorul CR i din punct de
vedere al evoluiei situaiei beneficiarului de ctre managerul de caz.
2. Activitile de meninere/dezvoltare a deprinderilor zilnice ale beneficiarilor zilnice,
dup caz, constau în: aplicarea de tehnici i exerciii pentru realizarea unei sarcini
unice, îndeplinirea unor sarcini multiple, pentru organizarea, planificarea i
finalizarea programului zilnic, exerciii pentru gestionarea timpului, pentru a face fa
stresului, situaiilor de tensiune, urgen sau criz, pentru autocontrolul
comportamentului i exprimrii emoiilor adecvate, altele.
3. Personalul implicat în efectuarea activitilor de meninere/dezvoltare a deprinderilor
zilnice poate fi : psiholog, psihoterapeut, terapeut ocupaional, pedagog de
recuperare, pedagog social, lucrtor social, instructor de ergoterapie, instructor de
educaie, ali terapeui.
4. Personalul folosete Fia beneficiarului, în care consemneaz intervenia i durata
acesteia.
5. Personalul relaioneaz cu beneficiarul, menine un climat suportiv, dovedete respect
i îi ofer acestuia confort psihic.
6. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu managerul de caz,
completeaz rubrica de concluzii din PP, precizând evoluia persoanei i problemele
întâmpinate.
7. La încetarea acordrii serviciilor, PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul
personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Activitile de meninere/dezvoltare a deprinderilor zilnice ale beneficiarilor sunt
realizate de personal de specialitate.
Ic 2 - PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Standard 7 - DEPRINDERI DE VIA CR se preocup de meninerea/dezvoltarea


INDEPENDENT: meninerea /dezvoltarea deprinderilor de comunicare a beneficiarilor.
deprinderilor de comunicare
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin pentru
meninerea/dezvoltarea deprinderilor de
comunicare.

Cerine minime :

1. Activitile de meninere/dezvoltare a deprinderilor de comunicare a beneficiarilor


sunt recomandate de echipa de evaluare în PP, se efectueaz conform planificrii,
sunt monitorizate din punct de vedere al realizrii de ctre conductorul CR i din
punct de vedere al evoluiei situaiei beneficiarului de ctre managerul de caz.
2. Activitile de meninere/dezvoltare a deprinderilor de comunicare, dup caz,
constau în: aplicarea de tehnici i exerciii pentru comunicare prin mesaje verbale i
non-verbale, dezvoltarea limbajului mimico-gestual, dezvoltarea abilitilor de a

22
26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

schimba idei/conversa, de a discuta cu una sau mai multe persoane, utilizarea


instrumentelor de comunicare, altele.
3. Personalul implicat în efectuarea activitilor de meninere/dezvoltare a deprinderilor
de comunicare poate fi: psiholog, psihoterapeut, logoped, terapeut ocupaional,
pedagog de recuperare, pedagog social, instructor de educaie, instructor de
ergoterapie, lucrtor social, ali terapeui.
4. Personalul folosete Fia beneficiarului, în care consemneaz intervenia i durata
acesteia.
5. Personalul relaioneaz cu beneficiarul, menine un climat suportiv, dovedete respect
i îi ofer acestuia confort psihic.
6. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu managerul de caz,
completeaz rubrica de concluzii din PP, precizând evoluia persoanei i problemele
întâmpinate.
7. La încetarea acordrii serviciilor, PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul
personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Activitile de meninere/dezvoltare a deprinderilor de comunicare ale beneficiarilor
sunt realizate de personal de specialitate.
Ic 2 - PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Standard 8 - DEPRINDERI DE VIA CR se preocup de meninerea/dezvoltarea


INDEPENDENT: meninerea/dezvoltarea deprinderilor de mobilitate a beneficiarilor.
deprinderilor de mobilitate
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin pentru
meninerea/dezvoltarea deprinderilor de
mobilitate.

Cerine minime :

1. Activitile de meninere/dezvoltare a deprinderilor de mobilitate a beneficiarilor


sunt recomandate de echipa de evaluare în PP, se efectueaz conform planificrii,
sunt monitorizate din punct de vedere al realizrii de ctre conductorul CR i din
punct de vedere al evoluiei situaiei beneficiarului de ctre managerul de caz.
2. Activitile de meninere/dezvoltare a deprinderilor de mobilitate, dup caz,
constau în: aplicarea de tehnici i exerciii pentru schimbarea poziiei corpului,
mutarea corpului dintr-un loc în altul, pentru mutarea sau manipularea obiectelor
folosind mâna, degetele, braul, alte pri ale corpului, pentru deplasarea prin
mers sau alte forme, deplasarea folosind echipamente sau mijloace de transport.
3. Personalul implicat în efectuarea activitilor de meninere/dezvoltare a
deprinderilor de mobilitate poate fi: medic, terapeut ocupaional, kinetoterapeut,
fiziokinetoterapeut, maseur, pedagog de recuperare, instructor de ergoterapie,
pedagog social, lucrtor social, ali terapeui.
4. Personalul folosete Fia beneficiarului, în care consemneaz intervenia i durata
acesteia.
5. Personalul relaioneaz cu beneficiarul, menine un climat suportiv, dovedete
respect i îi ofer acestuia confort psihic.

23
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 27

6. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu managerul de


caz, completeaz rubrica de concluzii din PP, precizând evoluia persoanei i
problemele întâmpinate.
7. La încetarea acordrii serviciilor, PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul
personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Activitile de meninere/dezvoltare a deprinderilor de mobilitate a beneficiarilor sunt
realizate de personal de specialitate.
Ic 2 - PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Standard 9 - DEPRINDERI DE VIA CR se preocup de meninerea/dezvoltarea


INDEPENDENT: meninerea/dezvoltarea deprinderilor beneficiarilor de autoîngrijire.
deprinderilor de autoîngrijire
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin pentru
meninerea/dezvoltarea deprinderilor de
autoîngrijire.

Cerine minime :

8. Activitile de meninere/dezvoltare a deprinderilor de autoîngrijire a


beneficiarilor sunt recomandate de echipa de evaluare în PP, se efectueaz
conform planificrii, sunt monitorizate din punct de vedere al realizrii de ctre
conductorul CR i din punct de vedere al evoluiei situaiei beneficiarului de ctre
managerul de caz.
9. Activitile de meninere/dezvoltare a deprinderilor de autoîngrijire, dup caz,
constau în: aplicarea de tehnici i exerciii pentru învarea aciunilor de splat i
ters corpul sau prile corpului, de îngrijit pielea, dinii, prul, unghiile, nasul, de
realizat toaleta intim, de îmbrcat/dezbrcat, de mâncat/but, altele.
10. Activitile cuprind totodat exerciii de contientizare privind alegerea
îmbrcminii i înclmintei în mod adecvat, inând cont de anotimp i
eveniment, de pstrare în ordine i curenie a obiectelor personale, altele.
11. Personalul implicat în efectuarea activitilor de meninere/dezvoltare a
deprinderilor de autoîngrijire poate fi : terapeut ocupaional, kinetoterapeut,
fiziokinetoterapeut, pedagog de recuperare, instructor de ergoterapie, infirmier,
lucrtor social, pedagog social, ali terapeui.
12. Personalul folosete Fia beneficiarului, în care consemneaz intervenia i durata
acesteia.
13. Personalul relaioneaz cu beneficiarul, menine un climat suportiv, dovedete
respect i îi ofer acestuia confort psihic.
14. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu managerul de
caz, completeaz rubrica de concluzii din PP, precizând evoluia persoanei i
problemele întâmpinate.
15. La încetarea acordrii serviciilor, PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul
personal al beneficiarului.

Indicatori de control:

24
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

Ic 1 - Activitile de meninere/dezvoltare a deprinderilor de autoîngrijire a beneficiarilor


sunt realizate de personal de specialitate.
Ic 2 - PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului

Standard 10 - DEPRINDERI DE VIA FSS/CR se preocup de


INDEPENDENT: meninerea/dezvoltarea meninerea/dezvoltarea deprinderilor
deprinderilor de îngrijire a propriei snti beneficiarilor de îngrijire a propriei snti.
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin pentru
meninerea/dezvoltarea deprinderilor de
îngrijire a propriei snti.

Cerine minime :

1. Activitatea de meninere/dezvoltare a deprinderilor de îngrijire a propriei snti


sunt recomandate de echipa de evaluare în PP, se efectueaz conform planificrii,
sunt monitorizate de conductorul CR i din punct de vedere al evoluiei situaiei
beneficiarului de ctre managerul de caz.
2. Activitatea de meninere/dezvoltare a deprinderilor de îngrijire a propriei snti,
dup caz, constau în: aplicarea de tehnici i exerciii pentru ca beneficiarii s învee
cum s-i pstreze igiena personal i a spaiului de locuit, importana meninerii unei
diete echilibrate i a unei activiti fizice zilnice, cum s fac fa influenelor i
presiunilor legate de riscuri precum consumul de alcool, droguri, infectarea cu infecii
cu transmitere sexual, HIV/SIDA, altele.
3. Activitile cuprind, de asemenea, exerciii de contientizare pentru a înelege i
respecta sfatul medicului, pericolele ce pot amenina sau afecta securitatea personal
sau a altora, provocând durere, riscurile legate de abuzul fizic asupra propriei
persoane (loviri, mucturi, lovirea capului de diferite obiecte etc.), de înghiirea
unor obiecte necomestibile, intoxicaii, loviri, traumatisme, altele.
4. Personalul implicat în efectuarea activitilor de meninere/dezvoltare a deprinderilor
de îngrijire a propriei snti poate fi: medic, asistent medical, psiholog,
psihoterapeut, terapeut ocupaional, lucrtor social, pedagog social, instructor de
ergoterapie, ali terapeui.
5. Personalul folosete Fia beneficiarului, în care consemneaz intervenia i durata
acesteia.
6. Personalul relaioneaz cu beneficiarul, menine un climat suportiv, dovedete respect
i îi ofere acestuia confort psihic.
7. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu managerul de caz,
completeaz rubrica de concluzii din PP, precizând evoluia persoanei i problemele
întâmpinate.
8. La încetarea acordrii serviciilor, PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul
personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Activitile de meninere/dezvoltare a deprinderilor de îngrijire a propriei snti a
beneficiarilor sunt realizate de personal de specialitate.
Ic 2 - PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

25
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 29

Standard 11 - DEPRINDERI DE VIA CR asigur cadrul i sprijin pentru


INDEPENDENT: meninerea/dezvoltarea meninerea/dezvoltarea deprinderilor
deprinderilor de autogospodrire beneficiarilor de autogospodrire.
Rezultat: Beneficiarii sunt încurajai s realizeze
aciuni i sarcini casnice, de fiecare zi, într-o
ambian plcut.

Cerine minime :

1. Activitile de meninere/dezvoltare a deprinderilor de autogospodrire sunt


recomandate de echipa de evaluare în PP, se efectueaz conform planificrii, sunt
monitorizate de conductorul CR i din punct de vedere al evoluiei situaiei
beneficiarului de ctre managerul de caz.
2. Activitile de meninere/dezvoltare a deprinderilor de autogospodrire, dup caz,
constau în: aplicarea de tehnici i exerciii necesare pentru prepararea i servirea
hranei, întreinerea veselei i tacâmurilor, curenia spaiului propriu, gestionarea
deeurilor, curenia i aranjarea îmbrcmintei i înclmintei, îngrijirea
dispozitivelor de sprijin (ochelari, lupe, scaun rulat, cadru de mers etc.),
achiziionarea de bunuri, altele.
3. Activitile includ contientizarea acordrii de ajutor pentru deplasare, comunicare,
îngrijire etc., celorlalte persoane din camer/grup.
4. Personalul implicat în efectuarea activitilor de dezvoltare/consolidare a
deprinderilor de autogospodrire poate fi: psiholog, psihoterapeut, terapeut
ocupaional, pedagog de recuperare, pedagog social, lucrtor social, infirmier,
instructor de educaie, instructor de ergoterapie, ali terapeui.
5. Personalul folosete Fia beneficiarului, în care consemneaz intervenia i durata
acesteia.
6. Personalul relaioneaz cu beneficiarul, menine un climat suportiv, dovedete respect
i îi ofer acestuia confort psihic.
7. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu managerul de caz,
completeaz rubrica de concluzii din PP, precizând evoluia persoanei i problemele
întâmpinate.
8. La încetarea acordrii serviciilor, PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul
personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Activitile de meninere/dezvoltare a deprinderilor de autogospodrire a beneficiarilor
sunt realizate de personal de specialitate.
Ic 2 - PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Standard 12 - DEPRINDERI DE VIA CR se preocup de meninerea/dezvoltarea


INDEPENDENT: meninerea/dezvoltarea deprinderilor de interaciune a beneficiarilor.
deprinderilor de interaciune
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin pentru
meninerea/dezvoltarea deprinderilor de
interaciune i stabilire a relaiilor
interpersonale.

26
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

Cerine minime :

1. Activitile de meninere/dezvoltare a deprinderilor de interaciune sunt recomandate


de echipa de evaluare în PP, se efectueaz conform planificrii, sunt monitorizate de
conductorul CR i din punct de vedere al evoluiei situaiei beneficiarului de ctre
managerul de caz.
2. Activitile de meninere/dezvoltare a deprinderilor de interaciune, dup caz,
constau în: aplicarea de tehnici i exerciii pentru ca beneficiarii s învee aciuni i
comportamente necesare pentru stabilirea de interaciuni simple sau complexe cu
membrii familiei, prieteni, cu persoane cunoscute sau necunoscute, educaie sexual
i altele.
3. Activitile cuprind exerciii stimulatorii pentru dezvoltarea capacitilor de a
întreine o conversaie, de a se comporta în diferite situaii (vizite, slujbe religioase,
cinema) sau de a apela la diferite servicii (taxi, tren, metrou, informaii).
4. CR pune la dispoziia beneficiarilor mijloace de comunicare cu membrii de familie i
prietenii (telefon, e-mail, facilitarea trimiterii i primirii corespondenei prin pot).
5. CR pune la dispoziia vizitatorilor un spaiu special amenajat i adaptat nevoilor astfel
încât s nu deranjeze ali beneficiari.
6. Membrii de familie i prietenii pot vizita beneficiarul, cu respectarea programului de
activiti CR.
7. CR va permite vizitele în camerele beneficiarilor cu mobilitate redus i va restriciona
accesul la vizit a unor persoane, în conformitate cu recomandrile din PIS sau PP.
8. CR respect viaa intim a beneficiarilor i asigur, dup caz, camera intim pentru
cupluri, oferind totodat consiliere în ceea ce privete msurile contraceptive.
9. Personalul implicat în efectuarea activitilor de dezvoltare/consolidare a
deprinderilor de interaciune poate fi: psiholog, psihoterapeut, logoped, terapeut
ocupaional, pedagog de recuperare, pedagog social, lucrtor social, instructor de
educaie, ali terapeui.
10. Personalul folosete Fia beneficiarului, în care consemneaz intervenia i durata
acesteia.
11. Personalul relaioneaz cu beneficiarul, menine un climat suportiv, dovedete respect
i îi ofer acestuia confort psihic.
12. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu managerul de caz,
completeaz rubrica de concluzii din PP, precizând evoluia persoanei i problemele
întâmpinate.
13. La încetarea acordrii serviciilor, PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul
personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Activitile de meninere/dezvoltare a deprinderilor de interaciune a beneficiarilor
sunt realizate de personal de specialitate.
Ic 2 - PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Standard 13 - EDUCAIE / PREGTIRE CR se preocup de meninerea /îmbuntirea


PENTRU MUNC nivelului de educaie/pregtire pentru munc
a beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin pentru
meninerea/îmbuntirea nivelului de
27
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 31

educaie/pregtire pentru munc.

Cerine minime :

1. Activitile de meninere/îmbuntire a nivelului de educaie/pregtire pentru


munc sunt recomandate de echipa de evaluare în PP, se efectueaz conform
planificrii, sunt monitorizate de conductorul CR i din punct de vedere al evoluiei
situaiei beneficiarului de ctre managerul de caz.
2. Activitile de meninere/îmbuntire a nivelului de educaie/pregtire pentru
munc, dup caz, constau în: aplicarea de sprijin i exerciii pentru ca beneficiarii s
fac fa cerinelor instituiei colare/profesionale, s participe la aciuni de
meteugrit sau hobby-uri, s-i exerseze/consolideze cunotinele i abilitile
practice i sociale, s-i capaciteze întreg potenialul creativ i lucrativ, altele.
3. Activitile cuprind totodat consiliere pre i post angajare, consiliere juridic,
organizarea de grupuri de suport, altele.
4. FSS/CR dispune de spaii pentru desfurarea de ateliere creative-terapeutice,
ateliere protejate/vocaionale, de exemplu: croitorie i decoraiuni, artizanat,
litografie, grdinrit, tehnoredactare i multiplicare, brutrie, catering , ambalaje,
lumânrit, ceramic i mozaic, altele.
5. Personalul implicat în efectuarea activitilor de îmbuntire a nivelului de
educaie/pregtire pentru munc poate fi: psiholog, psihoterapeut, terapeut
ocupaional, asistent social, consilier de orienare profesional, specialist în angajare
asistat, specialist în evaluare vocaional, consilier vocaional, lucrtor social,
pedagog de recuperare, pedagog social, instructor de educaie, instructor de
ergoterapie, ali terapeui.
6. CR încurajeaz beneficiarii s urmeze, s completeze sau s finalizeze programe
educaionale, vocaionale sau de pregtire pentru munc, s se înscrie la cursuri de
formare profesional i s treac de la o etap de formare profesional la alta.
7. CR face demersuri pentru identificarea de alternative educaionale pentru beneficiari.
8. CR poate organiza ateliere protejate, cu respectarea prevederilor legislative în
vigoare.
9. FSS/CR poate contracta servicii oferite de instituii/organizaii neguvernamentale în
scopul consilierii i orientrii profesionale, motivrii pentru ocupare, altele.
10. CR realizeaz parteneriate cu instituii/operatori economici care pot acorda stagii de
practic, de ucenicie, de voluntariat în vederea pregtirii pentru munc.
11. CR face demersuri pentru obinerea tehnologiilor i dispozitivelor asistive i
tehnologiilor de acces necesare pentru beneficiari, inclusiv pentru organizarea
sesiunilor de instruire în vederea utilizrii.
12. Personalul folosete Fia beneficiarului, în care consemneaz intervenia i durata
acesteia.
13. Personalul relaioneaz cu beneficiarul, menine un climat suportiv, dovedete respect
i îi ofer acestuia confort psihic.
14. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu managerul de caz,
completeaz rubrica de concluzii din PP, precizând evoluia persoanei i problemele
întâmpinate.
15. La încetarea acordrii serviciilor, PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul
personal al beneficiarului.

Indicatori de control :
28
32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

Ic 1 - Activitile de îmbuntire a nivelului de educaie/pregtire pentru munc a


beneficiarilor sunt realizate de personal de specialitate.
Ic 2 - PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.
Ic 3 - CR a fcut/face demersuri pentru identificarea de alternative educaionale pentru
beneficiari.
Ic 4 - CR are parteneriate cu instituii/operatori economici care pot acorda stagii de practic,
de ucenicie, de voluntariat în vederea pregtirii pentru munc.
Ic 5 - CR a fcut/face demersuri pentru obinerea tehnologiilor i dispozitivelor asistive i
tehnologiilor de acces necesare pentru beneficiari, inclusiv pentru organizarea sesiunilor de
instruire în vederea utilizrii.

Standard 14 – ASISTEN I SUPORT FSS/CR asigur asisten i suport pentru


PENTRU LUAREA UNEI DECIZII luarea unei decizii adecvate, în baza evalurii
i identificrii nevoilor specifice ale
beneficiarului.
Rezultat: Beneficiarilor li se acord asisten
individual pentru luarea de decizii conform
voinei i preferinelor proprii.

Cerine minime :

1. FSS elaboreaz i aplic procedura privind acordarea asistenei i suportului pentru


luarea unei decizii.
2. Procedura de lucru precizeaz cel puin: contextul i metodele de evaluare aplicate,
modul de acordare i etapele procesului de asisten i suport, documentele utilizate,
instrumentele de lucru, personalul implicat.
3. CR cunoate i aplic procedura privind acordarea asistenei i suportului pentru
luarea unei decizii.
4. Asistena pentru luarea unei decizii este recomandat de echipa de evaluare în PP, se
efectueaz conform planificrii i este monitorizat din punct de vedere al realizrii
de ctre managerul de caz.
5. Asistena pentru luarea unei decizii presupune aciuni adecvate de pregtire,
consiliere, informare i sprijin direct în scopul realizrii unei alegeri între dou sau
mai multe alternative, beneficiarul fiind constant în centrul procesului, într-un mediu
formalizat i de încredere.
6. Acordarea de asisten pentru luarea unei decizii poate cuprinde, dup caz:
a) informare i consiliere cu privire, fr a se limita, la: drepturile i facilitile
sociale existente, clarificri privind demersurile de obinere a acestora etc.;
b) asisten i suport pentru ordonarea logic a informaiilor privind identificarea
unei probleme, în funcie de context, situaii similare etc.;
c) asisten i suport pentru explorarea i evaluarea alternativelor;
d) asisten i suport pentru alegerea variantei finale i asumarea responsabilitii
consecinelor;
e) asisten i suport pentru desfurarea de aciuni de ctre beneficiar conform
deciziei luate;
f) asisten i suport pentru revizuirea deciziei luate, dup caz, în funcie de
modificarea contextului.

29
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 33

7. Personalul implicat în aciunile legate de asistena pentru luarea unei decizii poate fi:
jurist, avocat, asistent social, psiholog, consilier vocaional, medic în specialitate
psihiatrie, ali specialiti, dup caz.
8. FSS acord sprijin personalului implicat în activitatea de asisten i suport în luarea
unei decizii promovând colaborarea cu ali specialiti din organizaii
neguvernamentale.
9. Beneficiarul este implicat în toate etapele procesului de asisten pentru luarea unei
decizii.
10. Personalul folosete Fia beneficiarului, în care consemneaz intervenia i durata
acesteia; fia este contrasemnat de beneficiar.
11. Personalul relaioneaz cu beneficiarul, menine un climat suportiv, dovedete respect
i ofer acestuia confort fizic si psihic.
12. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu managerul de caz,
completeaz rubrica de concluzii din PP, precizând evoluia persoanei i problemele
întâmpinate.
13. La încetarea acordrii serviciilor, PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul
personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Asistena pentru luarea unei decizii este realizat de personal de specialitate.
Ic 2 - PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Standard 15 – INTEGRARE I PARTICIPARE FSS/CR se preocup de creterea nivelului de


SOCIAL I CIVIC implicare a beneficiarilor în viaa social i
civic.
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin pentru implicarea
activ în viaa social i civic a comunitii.

Cerine minime :

1. Activitile privind implicarea beneficiarilor în viaa social i civic a comunitii sunt


recomandate de echipa de evaluare în PP, se efectueaz conform planificrii, sunt
monitorizate de conductorul CR i din punct de vedere al evoluiei situaiei
beneficiarului de ctre managerul de caz.
2. Activitile sunt diverse i pot cuprinde : cunoaterea mediului social,
stimularea/învarea unui comportament adecvat situaiilor sociale, implicarea în
activiti sportive, culturale, artistice desfurate în comunitate, participarea la
aciuni de recreere i petrecere a timpului liber, la aciuni de meteugrit, vizite,
altele.
3. CR încurajeaz beneficiarii s se implice sau s participe la aciuni din comunitate,
singuri sau însoii de cel puin un membru al personalului, în conformitate cu
recomandrile din PP.
4. În caz de nevoie, CR asigur beneficiarilor obiecte de îmbrcminte, lenjerie i
înclminte.
5. CR acord sprijin pentru ca beneficiarii implicai în aciuni în comunitate s dispun
de materialele necesare pentru exersarea aptitudinilor (materiale pentru pictur,
instrumente muzicale etc.).
6. CR acord sprijin pentru ca beneficiarul/beneficiarii s-i exercite dreptul la vot.
30
34 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

7. CR face demersuri pentru obinerea tehnologiilor i dispozitivelor asistive i


tehnologiilor de acces necesare.
8. CR asigur condiii pentru desfurarea activitilor de timp liber, organizarea
srbtoririi zilelor de natere, a unor srbtori religioase etc.
9. Personalul implicat în efectuarea activitilor de integrare i participare social i
civic poate fi: asistent social, tehnician de asisten social, lucrtor social, psiholog,
psihoterapeut, terapeut ocupaional, kinetoterapeut, fiziokinetoterapeut, pedagog de
recuperare, pedagog social, instructor de ergoterapie, instructor de educaie, art
terapeut, animator-educativ, ali terapeui.
10. Personalul relaioneaz cu beneficiarul, menine un climat suportiv, dovedete respect
i îi ofer acestuia confort psihic.
11. Personalul folosete Fia beneficiarului, în care consemneaz intervenia i durata
acesteia.
12. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu managerul de caz,
completeaz rubrica de concluzii din PP, precizând evoluia persoanei i problemele
întâmpinate.
13. La încetarea acordrii serviciilor, PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul
personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Activitile privind implicarea beneficiarilor în viaa social i civic sunt realizate de
beneficiari cu sprijinul personalului de specialitate.
Ic 2 - CR a fcut/face demersuri pentru obinerea tehnologiilor i dispozitivelor asistive i
tehnologiilor de acces necesare.
Ic 3 - PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

MODULUL V – PROTECIE I DREPTURI (Standarde 1 – 8)

Standard 1 - RESPECTAREA DREPTURILOR FSS/CR respect drepturile beneficiarilor.


BENEFICIARILOR
Rezultat: Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute i
respectate de personal.

Cerine minime:

1. Beneficiarii au, în principal, urmtoarele drepturi:


a) s li se respecte drepturile i libertile fundamentale, fr nici o discriminare;
b) s fie informai cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum i cu
privire la situaiile de risc ce pot aprea pe parcursul derulrii serviciilor;
c) s li se comunice drepturile i obligaiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor
sociale;
d) s beneficieze de serviciile prevzute în contractul de furnizare servicii;
e) s participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale;
f) s li se asigure pstrarea confidenialitii asupra datelor personale, informaiilor
furnizate i primite;
g) s li se garanteze demnitatea i intimitatea;
h) s fie protejai împotriva riscului de abuz i neglijare;
i) s-i exprime liber opinia cu privire la serviciile primite.
31
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 35

2. FSS/CR organizeaz sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor


beneficiarilor.

Indicatori de control:
Ic 1 – Sesiunile de instruire sunt consemnate în Registrul privind perfecionarea continu
a personalului.

Standard 2 - MANAGEMENTUL SITUAIILOR FSS cunoate i aplic managementul


DE RISC situaiilor de risc.
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin adecvat în situaii
de risc.

Cerine minime:

1. FSS elaboreaz procedura privind managementul situaiilor de risc.


2. Procedura precizeaz modalitile concrete de aciune pre i post situaie de risc, în
urmtoarele contexte: când beneficiarii manifest tulburri de comportament sau
comportament distructiv pentru care trebuie solicitat intervenia de urgen, în mod
exclusiv, a organelor abilitate, în caz de fug, de agresiune, plecare neanunat.
3. CR cunoate i aplic procedura privind managementul situaiilor de risc.
4. CR comunic ctre FSS, în termen de maxim 2 ore, situaiile care au necesitat
intervenia de urgen.
5. Documentul care atest intervenia în situaia de risc este inclus în dosarul personal al
beneficiarului.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul procedurii privind managementul situaiilor de risc respect cerinele
minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Procedura privind managementul situaiilor de risc este disponibil la sediul FSS/CR.
Ic 2 - Documentul care atest intervenia în situaia de risc este inclus în dosarul personal al
beneficiarului.

Standard 3 – CODUL DE ETIC FSS elaboreaz i aplic Codul de etic.


Rezultat: Beneficiarilor li se asigur tratament egal.

Cerine minime:

1. FSS elaboreaz i aplic Codul de etic.


2. Codul de etic cuprinde reguli care privesc, în principal, asigurarea unui tratament
egal pentru toi beneficiarii, fr nici un fel de discriminare.
3. Codul de etic prevede acordarea serviciilor exclusiv în interesul beneficiarilor i
pentru protecia acestora, respectarea eticii profesionale în relaia cu beneficiarii.
4. CR cunoate i aplic Codul de etic.
5. FSS/CR organizeaz sesiuni de instruire a personalului privind prevederile Codului de
etic.
Indicatori de monitorizare:
32
36 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

Im 1 – Coninutul Codului de etic respect cerinele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Codul de etic este disponibil, pe suport de hârtie, la sediul FSS/CR.
Ic 2 - Sesiunile de instruire a personalului sunt consemnate în Registrul privind perfecionarea
continu a personalului.

Standard 4 - PROTECIA ÎMPOTRIVA FSS/CR asigur un mediu fr pericole pentru


NEGLIJRII, EXPLOATRII, VIOLENEI I beneficiari din punct de vedere al proteciei
ABUZULUI împotriva neglijrii, exploatrii, violenei i
abuzului.
Rezultat: Beneficiarii sunt protejai împotriva tuturor
formelor de neglijare, exploatere, violen i
abuz.

Cerine minime:

1. FSS elaboreaz i aplic procedura privind protecia împotriva neglijrii, exploatrii,


violenei i abuzului.
2. Procedura precizeaz cel puin: regulile cu privire la administrarea medicamentelor,
modul de identificare i semnalare a cazurilor de neglijare, exploatare, violen i abuz;
raportarea, investigarea i soluionarea situaiilor de neglijare, exploatare, violen i
abuz; modul de gestiune a bunurilor sau banilor beneficiarilor.
3. Procedura precizeaz totodat modul în care sunt consemnate/rezolvate cazurile de
violen i abuz sesizate de personal în timpul activitii acestuia în relaie cu
beneficiarul/familia acestuia.
4. CR cunoate i aplic procedura privind protecia împotriva neglijrii, exploatrii,
violenei i abuzului.
5. FSS/CR organizeaz anual sesiuni de instruire a personalului cu privire la recunoaterea
formelor de neglijare, exploatare, violen, tratament degradant, abuz emoional, fizic
sau sexual.
7. CR încurajeaz i sprijin beneficiarii s sesizeze orice form de neglijare, exploatare,
violen, neglijare i abuz.
8. FSS înregistreaz, în Registrul de eviden a cazurilor de neglijare, exploatare, violen
i abuz, toate situaiile de neglijare, exploatare, violen, tratament degradant, abuz
emoional, fizic sau sexual i acioneaz pentru rezolvare, cu sprijinul beneficiarului, al
CR i/sau al organelor abilitate.
9. FSS arhiveaz toate sesizrile referitoare la cazuri de neglijare, exploatare, violen i
abuz împreun cu soluiile de rezolvare.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul procedurii privind protecia împotriva neglijrii, exploatrii, violenei i
abuzului respect cerinele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Procedura privind protecia împotriva neglijrii, exploatrii, violenei i abuzului este
disponibil la sediul FSS/CR.

33
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 37

Ic 2 - Sesiunile de instruire a personalului sunt consemnate în Registrul privind perfecionarea


continu a personalului.
Ic 3 - FSS a consemnat/consemneaz în Registrul de eviden a cazurilor de neglijare,
exploatare, violen i abuz toate situaiile de neglijare, exploatare, violen, tratament
degradant, abuz emoional, fizic sau sexual.
Ic 4 - Sesizrile referitoare la cazuri de neglijare, exploatare, violen i abuz au fost
înregistrate i sunt arhivate împreun cu soluia de rezolvare.

Standard 5 - PROTECIA ÎMPOTRIVA FSS/CR asigur un mediu fr pericole pentru


TORTURII I TRATAMENTELOR CRUDE, beneficiari din punct de vedere al proteciei
INUMANE SAU DEGRADANTE împotriva torturii i tratamentelor crude,
inumane sau degradante.
Rezultat: Beneficiarii sunt protejai împotriva torturii i
tratamentelor crude, inumane sau
degradante.

Cerine minime:

1. FSS elaboreaz i aplic procedura privind protecia împotriva torturii i tratamentelor


crude, inumane sau degradante.
2. Procedura precizeaz cel puin: modul de identificare i semnalare a cazurilor de
tortur, tratamente crude, inumane sau degradante; raportarea, investigarea i
soluionarea situaiilor de tortur, tratamente crude, inumane sau degradante.
3. CR cunoate i respect procedura privind protecia împotriva torturii i tratamentelor
crude, inumane sau degradante.
4. FSS/CR organizeaz anual sesiuni de instruire a personalului cu privire la recunoaterea
situaiilor/formelor de tortur, tratamente crude, inumane sau degradante.
5. CR încurajeaz i sprijin beneficiarii s sesizeze orice form de tratament crud, inuman
sau degradant.
6. FSS înregistreaz, în Registrul de eviden a cazurilor de tortur i tratamente crude,
inumane sau degradante, toate situaiile de tortur i tratamente crude, inumane sau
degradante i acioneaz pentru rezolvare, cu sprijinul beneficiarului, al CR i/sau al
organelor abilitate.
7. FSS arhiveaz toate sesizrile referitoare la cazurile de tortur, tratamente crude,
inumane sau degradante împreun cu soluiile de rezolvare.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul procedurii privind protecia împotriva torturii i tratamentelor crude,
inumane sau degradante respect cerinele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Procedura privind protecia împotriva torturii i tratamentelor crude, inumane sau
degradante este disponibil la sediul FSS/CR.
Ic 2 - Sesiunile de instruire a personalului a personalului sunt consemnate în Registrul privind
perfecionarea continu a personalului.
Ic 3 - FSS a consemnat/consemneaz, în Registrul de eviden a cazurilor de tortur i
tratamente crude, inumane sau degradante, toate situaiile de tortur i tratamente crude,
inumane sau degradante.
34
38 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

Ic 4 - Sesizrile referitoare la cazuri de tortur i tratamente crude, inumane sau degradante


au fost înregistrate i sunt arhivate împreun cu soluia de rezolvare.

Standard 6 - ASISTENA ÎN CAZ DE DECES FSS/CR asigur asistena beneficiarilor aflai


în stare terminal i în caz de deces.
Rezultat: Beneficiarii primesc asistena adecvat în caz
de stare terminal i serviciile necesare în
caz de deces.

Cerine minime:

1. FSS elaboreaz i aplic procedura privind asistena în stare terminal sau deces a
beneficiarilor.
2. Procedura precizeaz cel puin: modul în care este supravegheat beneficiarului aflat
în stare terminal, cum se asigur tratamentul medical, inclusiv medicaia pentru
terapia durerii, cum se asigur separarea persoanei fa de ceilali beneficiari,
asistena spiritual, informarea familiei.
3. CR cunoate i aplic procedura de asisten în stare terminal sau în caz de deces.
4. CR are obligaia de a informa, în scris sau prin telefon, rudele beneficiarului, în
termen de 8 de ore de la decesul acestuia.
5. CR stabilete cu reprezentantul legal al beneficiarului sau cu membrii de familie,
serviciile furnizate în caz de deces.
6. CR faciliteaz sau realizeaz formalitile de înmormântare, conform prevederilor
înscrise în contractul de furnizare servicii.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul procedurii privind asistena în stare terminal sau deces a beneficiarilor
respect cerinele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Procedura privind asistena în stare terminal sau în caz de deces este disponibil, pe
suport de hârtie, la sediul FSS/CR.

Standard 7 - SESIZRI I RECLAMAII FSS/CR se preocup de asigurarea continu a


calitii activitilor i serviciilor acordate
beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii îi pot exprima opinia cu privire
la calitatea îngrijirii i proteciei în CR i pot
depune reclamaii în caz de nemulumire.

Cerine minime:

1. FSS elaboreaz i aplic procedura privind înregistrarea i soluionarea sesizrilor/


reclamaiilor beneficiarilor.
2. Procedura precizeaz, cel puin: modul de informare a beneficiarilor sau
reprezentanilor lor legali despre posibilitatea depunerii de sesizri/reclamaii sau

35
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 39

despre exprimarea unei nemulumiri în legtur cu calitatea îngrijirii i proteciei în


CR.
3. CR cunoate i respect procedura privind înregistrarea i soluionarea sesizrilor/
reclamaiilor beneficiarilor.
4. FSS/CR poate apela la mediatori externi în anumite situaii considerate critice.
5. FSS arhiveaz toate sesizrile/reclamaiile împreun cu soluiile de rezolvare.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul procedurii privind înregistrarea i soluionarea sesizrilor/reclamaiilor
beneficiarilor respect cerinele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Procedura privind înregistrarea i soluionarea sesizrilor/reclamaiilor beneficiarilor
este disponibil la sediul FSS/CR.
Ic 2 - Sesizrile/reclamaiile au fost arhivate împreun cu soluiile de rezolvare.

Standard 8 - SATISFACIA BENEFICIARILOR FSS/CR se preocup de msurarea gradului de


satisfacie a beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarilor li se creeaz cadrul pentru a-i
exprima satisfacia sau insatisfacia fa de
activitile i serviciile din CR.

Cerine minime:
1. CR aplic anual chestionare pentru cunoaterea prerii beneficiarilor despre
activiti/servicii/atitudini generale.
2. Beneficiarii pot solicita sprijin pentru completarea chestionarelor, de la un membru al
personalului, de la reprezentantul legal sau din partea unui membru de familie.
3. Chestionarele completate sunt depuse de beneficiari într-o cutie special, uor
accesibil.
4. Conductorul CR, managerul de caz i un reprezentant al personalului analizeaz
chestionarele iar rezultatele analizei vor fi incluse în raportul anual.

Indicatori de control:
Ic 1 – CR a analizat chestionarele i a inclus rezultatele analizei în raportul anual pe care îl
realizeaz conductorul CR.

Documente prevzute
în standardele specifice minime obligatorii de calitate pentru servicii sociale cu cazare
de tip Centru de abilitare i reabilitare, Centru pentru via independent, Centru de
îngrijire i asisten pentru persoane adulte cu dizabiliti

Nr. curent Denumire document


1. Hotrârea consiliului local/judeean pentru FSS public sau
hotrârea/decizia/dispoziia organului de conducere prevzut de lege pentru
FSS privat, care precizeaz capacitatea CR
2. Aviz de înfiinare emis de ANPD
3. Regulamentul de organizare i funcionare (ROF)
36
40 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

4. Tabel cu participanii la sesiunile de informare despre ROF


5. Raport de activitate elaborat de conductorul CR
6. Planul anual de instruire i formare profesional pentru personalul angajat
7. Registrul privind perfecionarea continu a personalului
8. Contracte de voluntariat/parteneriat cu organisme neguvernamentale/
guvernamentale
9. Meniul beneficiarilor
10. Programul de servire a mesei
11. Procedura privind meninerea sntii beneficiarilor
12. Fi de monitorizare a strii de sntate
13. Condica de eviden a medicamentelor i materialelor consumabile
14. Raportul de tur a asistenilor medicali
15. Materiale informative cu privire la CR
16. Procedura de admitere a beneficiarilor
17. Dispoziia de admitere
18. Contractul de furnizare de servicii
19. Angajament de plat cu persoana/persoanele din partea beneficiarului care
particip la plata contribuiei
20. Evidena dosarelor personale arhivate, pe suport de hârtie sau electronic
21. Tabelul cu numele persoanelor care au semnat pentru luare la cunotin a
prevederilor privind suspendarea, respectiv încetarea acordrii serviciului
social, înainte de semnarea contractului de furnizare
22. Procedura de suspendare/încetare a acordrii serviciului social
23. Proces verbal încheiat între FSS – beneficiar/reprezentant legal pentru primirea,
în copie, a documentelor care alctuiesc dosarul personal
24. Registru de eviden a intrrilor/ieirilor beneficiarilor
25. Fia de evaluare
26. Planul personalizat (PP)
27. Fia de monitorizare
28. Fia beneficiarului
29. Procedura privind managementul situaiilor de risc
30. Codul de etic
31. Procedura privind protecia împotriva neglijrii, exploatrii, violenei i
abuzului
32. Registrul de eviden a cazurilor de neglijare, exploatare, violen i abuz
33. Procedura privind protecia împotriva torturii i tratamentelor crude, inumane
sau degradante
34. Registrul de eviden a cazurilor de tortur i tratamente crude, inumane sau
degradante
35. Procedura privind asistena în stare terminal sau deces a beneficiarilor
36. Procedura privind înregistrarea i soluionarea sesizrilor / reclamaiilor
beneficiarilor
37. Chestionare pentru cunoaterea prerii beneficiarilor despre
activiti/servicii/atitudini generale

SECIUNEA a 2-a

37
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 41

Clarificri privind modalitatea de autoevaluare a îndeplinirii standardelor specifice


minime obligatorii de calitate pentru servicii sociale cu cazare de tip Centru de abilitare
i reabilitare, Centru pentru via independent, Centru de îngrijire i asisten pentru
persoane adulte cu dizabiliti

Pentru a obine licena de funcionare, Centrul de abilitare i reabilitare pentru persoane


adulte cu dizabiliti - CAbR trebuie s obin punctajul de 83 i s îndeplineasc toate
cerinele minime ale standardului 3 - Abilitare i reabilitare din Modulul IV – Activiti i
servicii.

Pentru a obine licena de funcionare, Centrul pentru via independent pentru persoane
adulte cu dizabiliti - CPVI trebuie s obin punctajul de 83 i s îndeplineasc toate
cerinele minime ale standardelor 5 – 15 - Dezvoltarea deprinderilor de via independent –
din Modulul IV – Activiti i servicii.

Pentru a obine licena de funcionare, Centrul de îngrijire i asisten pentru persoane


adulte cu dizabiliti - CIA trebuie s obin punctajul de 83 puncte.

Fia de autoevaluare se completeaz dup modelul prevzut în Anexa nr.9 la Normele


metodologice de aplicare a Legii nr.197/2012 privind asigurarea calitii în domeniul
serviciilor sociale, aprobate prin Hotrârea Guvernului nr.118/2014.

FIA DE AUTOEVALUARE

Punctajul Punctaj Observa


standardelor rezultat în ii
specifice urma
minime autoevalurii
obligatorii de îndeplinirii
calitate standardelor
specifice
minime
obligatorii de
calitate
MODULUL I – MANAGEMENTUL SERVICIULUI 27
SOCIAL (Standarde 1 - 4)
Standard 1 - ORGANIZARE I FUNCIONARE: 10
FSS asigur organizarea i funcionarea CR cu
respectarea prevederilor legale în vigoare
Rezultat: CR este organizat i funcioneaz cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.
1. CR este înfiinat prin hotrârea consiliului 1
local/judeean pentru FSS public sau prin
hotrârea/decizia/dispoziia organului de
conducere prevzut de lege pentru FSS privat, care
precizeaz totodat capacitatea CR.
2.CR are capacitatea maxim de 50 de locuri, cu 1

38
42 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

excepia CPVI care are capacitatea maxim de 20


de locuri.
3.CR deine avizul de înfiinare emis de ANPD. 1
4.Beneficiarii sunt persoane adulte cu dizabiliti 1
pentru care certificatele/deciziile de încadrare în
grad de handicap sunt în termen de valabilitate.
5.CR deine i respect ROF. 1
6.Structura, calificarea i responsabilizarea 1
personalului, inclusiv ale conductorului CR, fa
de activitile i serviciile din CR sunt conforme cu
prevederile actelor normative în vigoare.
7.Conductorul CR elaboreaz anual, în luna 1
februarie a anului curent pentru anul anterior, un
raport de activitate care cuprinde cel puin
urmtoarele: scurt descriere a activitilor, gradul
de implementare a standardelor de calitate i
problemele întâmpinate, proiecte finanate,
rezultatele controalelor, propuneri pentru
îmbuntirea condiiilor de via, inclusiv msurile
care s-au impus din analiza gradului de satisfacie a
beneficiarilor/reprezentanilor legali fa de
calitatea vieii din CR; raportul este avizat de ctre
FSS i este disponibil la sediul acestuia; raportul
de activitate poate fi postat pe site-ul FSS/CR.
8.Personalul CR este instruit/format anual cu 1
privire la: egalitatea de anse; prevenirea,
recunoaterea i raportarea formelor de
exploatare, violen i abuz; respect pentru
diversitate; respect i încurajare pentru autonomia
individual i independena persoanelor cu
dizabiliti, altele; dovada instruirilor/formrilor
se include în dosarul de personal.
9.FSS menine comunicarea i colaborarea regulat 1
referitoare la nevoile beneficiarilor cu CR, cu
serviciul public de asisten social de la nivelul
autoritilor publice locale i judeene i cu alte
instituii publice locale i centrale, în folosul
beneficiarilor.
10.FSS/CR are parteneriate în desfurare având ca 1
obiect îngrijirea i protecia persoanelor adulte cu
dizabiliti.
Standard 2 - GZDUIRE –
FSS/CR asigur gzduirea beneficiarilor în condiii 7
de minim confort, siguran i igien.
Rezultat: Beneficiarii triesc în locaii curate,
adaptate nevoilor lor, confortabile i sigure din
punct de vedere al securitii personale
1.CR este amplasat în comunitate, are acces la 1
mijloacele de transport în comun iar mijloacele
39
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 43

prin care se asigur împrejmuirea nu împieteaz


vizibilitatea.
2.Spaiile CR, interioare i exterioare, sunt curate, 1
igienizate i ofer siguran; spaiile interioare
sunt luminoase i dispun de sisteme de înclzire i
ventilaie natural/artificial.
3.Spaiile de cazare cuprind maxim 3 paturi iar 1
suprafeele alocate fiecrui beneficiar respect
prevederile cerinelor minime corespunztoare.
4. FSS/CR respect prevederile legale în ceea ce 1
privete adaptrile necesare pentru persoanele cu
dizabiliti, de exemplu : ui cu deschidere larg,
nu exist scri i praguri interioare sau exist
rampe de acces/lifturi/planuri înclinate, mân
curent etc.
5.Lenjeria de pat, hainele beneficiarului, 1
atribuirea materialelor igienico-sanitare i a
obiectelor de uz personal corespund prevederilor
cerinelor minime corespunztoare.
6.Spaiile CR au destinaii i sunt dotate în 1
conformitate cu prevederile cerinelor minime
corespunztoare.
7.CR dispune de cel puin un post telefonic fix sau 1
de un telefon mobil, accesibil beneficiarilor,
precum i de acces la internet.
Standard 3 - ALIMENTAIE – 3
CR asigur o alimentaie corect din punct de
vedere nutriional i diversificat, într-un cadru
plcut.
Rezultat: Beneficiarii se hrnesc suficient,
diversificat, în condiii igienice i ambian
plcut.
1.Alimentele sunt depozitate în siguran, în 1
condiii igienice, în spaii speciale.
2.Alctuirea i afiarea meniului zilnic, precum i 1
programul de servire a mesei respect prevederile
cerinelor minime corespunztoare.
3.CR asigur consumul de fructe proaspete i de 1
deserturi preparate (nu cumprate), cel puin de
trei ori pe sptmân.
Standard 4 - ASISTEN PENTRU SNTATE - 7
FSS/CR se preocup de meninerea sntii
beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin pentru
îngrijirea strii de sntate
1. CR cunoate i aplic procedura privind 1
meninerea sntii beneficiarilor.
2.Fia de monitorizare a strii de sntate conine 1

40
44 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

evidena internrilor, tratamentelor, imunizrilor,


accidentele, situaiile de prim ajutor,
recomandrile medicilor specialiti pentru
medicaia administrat, evidena acesteia i alte
situaii medicale în care au fost implicai
beneficiarii.
3.CR înscrie beneficiarul la medicul de familie, 1
sprijin/încurajeaz accesul la serviciile de
sntate furnizate în comunitate, inclusiv
consiliere, îngrijire stomatologic i oftalmologic,
terapii i sprijin beneficiarul s îneleag starea sa
de sntate.
4.Medicamentele i materialele sanitare sunt 1
depozitate în condiii de siguran.
5.CR deine o condic de eviden a 1
medicamentelor i materialelor consumabile.
6. FSS asigur sprijin pentru ca fiecare beneficiar 1
din CR s poat efectua anual câte o evaluare
medical complet.
7. CR se asigur c beneficiarul sau reprezentantul 1
legal al acestuia i-a dat consimmântul pentru
îngrijire i tratamente medicale în situaii
excepionale; consimmântul este inclus în
dosarul personal al beneficiarului.
Modulul II – ACCESAREA SERVICIULUI 10
(Standarde 1- 4)
Standard 1 - INFORMARE – 2
FSS/CR asigur informarea persoanelor interesate
cu privire la serviciul social.
Rezultat: Persoanele interesate primesc informaii
cu privire la modul de organizare i funcionare a
CR, oferta de servicii, drepturile i obligaiile
beneficiarilor.
1. FSS/CR elaboreaz materiale informative cu 1
privire la CR.
2. FSS/CR utilizeaz imagini ale beneficiarilor 1
i/sau date cu caracter personal în materiale
informative, numai în baza acordului scris al
acestora sau al reprezentanilor legali, acord
valabil pe o anumit perioad de timp.
Standard 2 - ADMITERE – 3
FSS realizeaz admiterea beneficiarilor în condiiile
în care poate rspunde, prin activitile i/sau
serviciile CR, nevoilor specifice identificate.
Rezultat: Beneficiarii/reprezentanii legali cunosc
i accept condiiile de admitere în CR.
1. CR cunoate i aplic procedura de admitere a 1
beneficiarilor.
2.Documentele prevzute în procedura de admitere 1
41
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 45

precum i dispoziia de admitere sunt incluse în


dosarul personal.
3. FSS încheie contractul de furnizare de servicii cu 1
beneficiarul sau, dup caz, cu reprezentantul legal
al acestuia, în cel puin trei exemplare originale:
un exemplar se pstreaz în dosarul personal al
beneficiarului, un exemplar se pstreaz la sediul
FSS iar un exemplar se înmâneaz
beneficiarului/reprezentantului legal.
Standard 3 – DOSARUL PERSONAL AL 2
BENEFICIARULUI –
FSS întocmete i pstreaz câte un dosar personal
pentru fiecare beneficiar.
Rezultat: Dosarele personale ale beneficiarilor
conin documentele prevzute de standardele de
calitate i sunt pstrate în regim de
confidenialitate i siguran.
1.CR completeaz dosarul personal al 1
beneficiarului cu alte documente prevzute de
standardele de calitate sau de legislaia în vigoare.
2. FSS/CR ine evidena dosarelor personale 1
arhivate, pe suport de hârtie sau electronic.
Standard 4 – SUSPENDAREA/ÎNCETAREA 3
ACORDRII SERVICIILOR –
FSS suspend/înceteaz acordarea serviciului social
la cererea beneficiarului sau în alte condiii
cunoscute i acceptate de beneficiari sau de
reprezentanii lor legali.
Rezultat: Beneficiarilor le sunt
suspendate/încetate serviciile oferite în CR în
condiii cunoscute i acceptate.
1.CR cunoate i aplic procedura de 1
suspendare/încetare a acordrii serviciului social.
2. CR întocmete fia de suspendare/încetare a 1
acordrii serviciului în maxim 12 ore de la
constatarea situaiei în care se afl beneficiarul;
fia face parte din dosarul personal al acestuia.
3. CR deine un registru de eviden a intrrilor/ 1
ieirilor beneficiarilor.
Modulul III – EVALUARE I PLANIFICARE 8
(Standarde 1 - 3)
Standard 1 - Evaluare – 3
FSS/CR identific i cunoate nevoile beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii primesc servicii în baza
nevoilor specifice identificate.
1. Evaluarea iniial, realizat în cel mult 5 zile de 1
la admitere, are ca scop identificarea nevoilor
specifice ale beneficiarului.
2.Pe parcursul gzdurii în CR, evaluarea va fi 1
42
46 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

realizat în funcie de obiectivul general i


obiectivele pe termen scurt sau mediu stabilite
pentru beneficiar i ori de câte ori este nevoie.
3 .FSS acord sprijin pentru evaluarea 1
beneficiarului în vederea revizuirii/actualizrii
documentului ce atest încadrarea în grad de
handicap, PIRIS, PIS sau în cadrul altor servicii
specializate, atunci când a fost cazul.
Standard 2 - PLANUL PERSONALIZAT – 3
CR asigur activiti i/sau servicii corespunztoare
nevoilor specifice ale beneficiarilor.
Rezultat: Fiecarui beneficiar i se acord servicii în
funcie de nevoile identificate prin evaluare.
1. Echipa multidisciplinar care a efectuat 1
evaluarea iniial completeaz Planul personalizat
(PP) pentru fiecare beneficiar.
2. PP realizat în baza evalurii iniiale se 1
întocmete pentru o perioad de maxim 6 luni.
3. PP cuprinde cel puin 4 activiti dintre cele 1
desfurate de CR.
Standard 3 - MONITORIZARE – 2
CR se asigur c activitile i/sau serviciile
planificate prin PP sunt realizate.
Rezultat: Beneficiarilor li se asigur implementarea
PP.
1. FSS desemneaz un manager de caz pentru 1
fiecare beneficiar.
2. Evoluia situaiei/progreselor beneficiarilor este 1
discutat lunar, în întâlnirea managerului de caz cu
echipa; managerul de caz completeaz Fia de
monitorizare.
Modulul IV – SERVICII I ACTIVITI 26
(Standarde 1 - 15)
Standard 1 - INFORMARE I CONSILIERE 1
SOCIAL/SERVICII DE ASISTEN SOCIAL –
FSS/CR sprijin beneficiarii s dispun de
cunotine i informaii din domeniul social i al
dizabilitii.
Rezultat: Beneficiarii sunt informai cu privire la
drepturi i faciliti sociale.
1.Activitile de informare i consiliere social se 1
efectueaz de personal de specialitate conform
planificrii din PP, sunt monitorizate din punct de
vedere al realizrii de ctre conductorul CR i din
punct de vedere al evoluiei situaiei beneficiarului
de ctre managerul de caz.
Standard 2 - CONSILIERE PSIHOLOGIC – 1
FSS/CR se preocup de meninerea echilibrului
psiho-afectiv al beneficiarilor.
43
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 47

Rezultat:Beneficiarilor le sunt asigurate condiii


pentru meninerea echilibrului psiho-afectiv i
optimizare personal.
1.Consilierea psihologic este recomandat de 1
echipa de evaluare în PP, se efectueaz conform
planificrii, este monitorizat din punct de vedere
al realizrii de ctre conductorul CR i din punct
de vedere al evoluiei situaiei beneficiarului de
ctre managerul de caz.
Standard 3 - ABILITARE/REABILITARE – 6
CR asigur condiii pentru meninerea/dezvoltarea
autonomiei i a potenialului beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarilor le sunt asigurate servicii
personalizate de dezvoltare sau meninere a
potenialului funcional.
1.Activitile de abilitare i reabilitare sunt
recomandate de echipa de evaluare în PP, se
efectueaz conform planificrii, sunt monitorizate
din punct de vedere al realizrii de ctre
conductorul CR i din punct de vedere al evoluiei
situaiei beneficiarului de ctre managerul de caz
i constau în:.
1.logopedie sau psihoterapie 1
2.masaj sau kinetoterapie sau fizioterapie 1
3.hidroterapie sau termoterapie sau balneoterapie 1
sau terapii speciale sau artterapie (modelaj,
sculptur, pictur sau desen, decoraiuni pe
diverse materiale, artizanat, dans, muzic, teatru)
sau terapia prin muzic
4.stimulare psiho-senzorio-motorie 1
5.terapie ocupaional 1
6.activiti de tip vocaional/ocupaional 1
Standard 4 - ÎNGRIJIRE I ASISTEN - 7
CR asigur servicii de îngrijire i asisten pentru
beneficiari.
Rezultat: Beneficiarilor le este asigurat îngrijirea
în baza evalurii nevoilor individuale.
1.Activitile de îngrijire i asisten sunt
recomandate de echipa de evaluare în PP, se
efectueaz de ctre personal de specialitate
conform planificrii, sunt monitorizate din punct
de vedere al realizrii de ctre conductorul CR i
din punct de vedere al evoluiei situaiei
beneficiarului de ctre managerul de caz i constau
în:
1.sprijin pentru îmbrcat/dezbrcat, 1
înclat/desclat, alegerea hainelor adecvate
2.sprijin pentru asigurarea igienei zilnice (splat i 1
ters, îngrijirea propriului corp i a prilor
44
48 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

acestuia, igiena eliminrilor, prevenirea ulcerului


de decubit, schimbarea materialelor igienico-
sanitare etc.)
3.sprijin pentru administrarea medicamentaiei, în 1
limita competenei, pe baza recomandrilor
medicului de familie/specialist
4.sprijin pentru probleme specifice de tip 1
cataterizare, tratarea escarelor i altele
5.sprijin pentru schimbarea poziiei corpului, 1
pentru a trece corpul din poziie orizontal în alt
poziie, întoarcerea de pe o parte pe cealalt a
corpului
6.sprijin pentru transfer i mobilizare, pentru 1
deplasarea în interior / exterior, inclusiv
efectuarea de cumprturi
7.sprijin pentru comunicare, altele. 1
Standard 5 - DEPRINDERI DE VIA 1
INDEPENDENT – MENINEREA /DEZVOLTAREA
APTITUDINILOR COGNITIVE –
CR se preocup de meninerea/dezvoltarea
aptitudinilor cognitive ale beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin pentru
meninerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive.
1.Activitile de meninere/dezvoltare a 1
aptitudinilor cognitive ale beneficiarilor sunt
recomandate de echipa de evaluare în PP, se
efectueaz conform planificrii, sunt monitorizate
din punct de vedere al realizrii de ctre
conductorul CR i din punct de vedere al evoluiei
situaiei beneficiarului de ctre managerul de caz.
Standard 6 - DEPRINDERI DE VIA 1
INDEPENDENT – MENINEREA /DEZVOLTAREA
DEPRINDERILOR ZILNICE –
CR se preocup de meninerea/dezvoltarea
deprinderilor zilnice ale beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin pentru
meninerea/dezvoltarea deprinderilor zilnice.
1.Activitile de meninere/dezvoltare a 1
deprinderilor zilnice ale beneficiarilor sunt
recomandate de echipa de evaluare în PP, se
efectueaz de ctre personal de specialitate
conform planificrii, sunt monitorizate din punct
de vedere al realizrii de ctre conductorul CR i
din punct de vedere al evoluiei situaiei
beneficiarului de ctre managerul de caz.
Standard 7 - DEPRINDERI DE VIA 1
INDEPENDENT – MENINEREA /DEZVOLTAREA
DEPRINDERILOR DE COMUNICARE -
CR se preocup de meninerea/dezvoltarea
45
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 49

deprinderilor de comunicare a beneficiarilor.


Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin pentru
meninerea /dezvoltarea deprinderilor de
comunicare.
1.Activitile de meninere/dezvoltare a 1
deprinderilor de comunicare a beneficiarilor sunt
recomandate de echipa de evaluare în PP, se
efectueaz de ctre personal de specialitate
conform planificrii, sunt monitorizate din punct
de vedere al realizrii de ctre conductorul CR i
din punct de vedere al evoluiei situaiei
beneficiarului de ctre managerul de caz.
Standard 8 - DEPRINDERI DE VIA 1
INDEPENDENT – MENINEREA /DEZVOLTAREA
DEPRINDERILOR DE MOBILITATE –
CR se preocup de meninerea/dezvoltarea
deprinderilor de mobilitate a beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin pentru
meninerea/dezvoltarea deprinderilor de
mobilitate.
1.Activitile de meninere/dezvoltare a 1
deprinderilor de mobilitate, dup caz, constau în:
aplicarea de tehnici i exerciii pentru schimbarea
poziiei corpului, mutarea corpului dintr-un loc în
altul, pentru mutarea sau manipularea obiectelor
folosind mâna, degetele, braul, alte pri ale
corpului, pentru deplasarea prin mers sau alte
forme, deplasarea folosind echipamente sau
mijloace de transport.
Standard 9 - DEPRINDERI DE VIA 1
INDEPENDENT – MENINEREA /DEZVOLTAREA
DEPRINDERILOR DE AUTOÎNGRIJIRE -
CR se preocup de meninerea/dezvoltarea
deprinderilor beneficiarilor de autoîngrijire.
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin pentru
meninerea/dezvoltarea deprinderilor de
autoîngrijire.
1.Activitile de meninere/dezvoltare a 1
deprinderilor de autoîngrijire a beneficiarilor sunt
recomandate de echipa de evaluare în PP, se
efectueaz de ctre personal de
specialitate,conform planificrii, sunt monitorizate
din punct de vedere al realizrii de ctre
conductorul CR i din punct de vedere al evoluiei
situaiei beneficiarului de ctre managerul de caz.
Standard 10 - DEPRINDERI DE VIA 1
INDEPENDENT – MENINEREA /DEZVOLTAREA
DEPRINDERILOR DE ÎNGRIJIRE A PROPRIEI
SNTI –
46
50 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

FSS/CR se preocup de meninerea/dezvoltarea


deprinderilor beneficiarilor de îngrijire a propriei
snti.
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin pentru
dezvoltarea/meninerea deprinderilor de îngrijire a
propriei snti.
1.Activitatea de meninere/dezvoltare a 1
deprinderilor de îngrijire a propriei snti sunt
recomandate de echipa de evaluare în PP, se
efectueaz conform planificrii, sunt monitorizate
de conductorul CR i din punct de vedere al
evoluiei situaiei beneficiarului de ctre
managerul de caz.
Standard 11 - DEPRINDERI DE VIA 1
INDEPENDENT – MENINEREA /DEZVOLTAREA
DEPRINDERILOR DE AUTOGOSPODRIRE –
CR asigur cadrul i sprijin pentru dezvoltarea
deprinderilor beneficiarilor de autogospodrire.
Rezultat: Beneficiarii sunt încurajai s realizeze
aciuni i sarcini casnice, de fiecare zi, într-o
ambian plcut.
1.Activitile de meninere/dezvoltare a 1
deprinderilor de autogospodrire sunt recomandate
de echipa de evaluare în PP, se efectueaz
conform planificrii, sunt monitorizate de
conductorul CR i din punct de vedere al evoluiei
situaiei beneficiarului de ctre managerul de caz.
Standard 12 - DEPRINDERI DE VIA 1
INDEPENDENT – MENINEREA /DEZVOLTAREA
DEPRINDERILOR DE INTERACIUNE -
CR se preocup de meninerea/dezvoltarea
deprinderilor de interaciune a beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin pentru
meninerea/dezvoltarea deprinderilor de
interaciune i stabilire a relaiilor interpersonale.
1.Activitile de meninere /dezvoltare a 1
deprinderilor de interaciune sunt recomandate de
echipa de evaluare în PP, se efectueaz conform
planificrii, sunt monitorizate de conductorul CR
i din punct de vedere al evoluiei situaiei
beneficiarului de ctre managerul de caz.
Standard 13 - EDUCAIE/PREGTIRE PENTRU 1
MUNC –
CR se preocup de meninerea/îmbuntirea
nivelului de educaie/pregtire pentru munc a
beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin pentru
meninerea/îmbuntirea nivelului de
educaie/pregtire pentru munc.
47
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 51

1.Activitile de meninere/îmbuntire a 1
nivelului de educaie/pregtire pentru munc sunt
recomandate de echipa de evaluare în PP, se
efectueaz conform planificrii, sunt monitorizate
de conductorul CR i din punct de vedere al
evoluiei situaiei beneficiarului de ctre
managerul de caz.
Standard 14 – ASISTEN I SUPORT PENTRU 1
LUAREA UNEI DECIZII
FSS/CR asigur asisten i suport pentru luarea
unei decizii adecvate, în baza evalurii i
identificrii nevoilor specifice ale beneficiarului.
Rezultat: Beneficiarilor li se acord asisten
individual pentru luarea de decizii conform voinei
i preferinelor proprii.
1.Asistena pentru luarea unei decizii este 1
recomandat de echipa de evaluare în PP, se
efectueaz conform planificrii i este monitorizat
din punct de vedere al realizrii de ctre
managerul de caz.
Standard 15 - INTEGRARE I PARTICIPARE 1
SOCIAL I CIVIC -
FF/CR se preocup de creterea nivelului de
implicare a beneficiarilor în viaa social i civic.
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin pentru
implicarea activ în viaa social i civic a
comunitii.
1.Activitile privind implicarea beneficiarilor în 1
viaa social i civic a comunitii sunt
recomandate de echipa de evaluare în PP, se
efectueaz conform planificrii, sunt monitorizate
de conductorul CR i din punct de vedere al
evoluiei situaiei beneficiarului de ctre
managerul de caz.
Modulul V – PROTECIE I DREPTURI 12
(Standarde 1 – 8)
Standard 1 - RESPECTAREA DREPTURILOR 1
BENEFICIARILOR –
FSS/CR respect drepturile beneficiarilor.
Rezultat: Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute i
respectate de personal.
FSS/CR organizeaz sesiuni de instruire a 1
personalului privind respectarea drepturilor
beneficiarilor.
Standard 2 - MANAGEMENTUL SITUAIILOR DE 1
RISC –
FSS cunoate i aplic managementul situaiilor de
risc.
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin adecvat în
48
52 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

situaii de risc.
1.CR cunoate i aplic procedura privind 1
managementul situaiilor de risc.
Standardul 3: CODUL DE ETIC – 1
FSS elaboreaz i aplic Codul de etic.
Rezultat: Beneficiarilor li se asigur tratament
egal.
1.CR cunoate i aplic Codul de etic. 1
Standardul 4 - PROTECIA ÎMPOTRIVA NEGLIJRII, 3
EXPLOATRII, VIOLENEI I ABUZULUI –
FSS/CR asigur un mediu fr pericole pentru
beneficiari din punct de vedere al proteciei
împotriva neglijrii, exploatrii, violenei i
abuzului.
Rezultat: Beneficiarii sunt protejai împotriva
tuturor formelor de neglijare, exploatere, violen
i abuz.
1.CR cunoate i aplic procedura privind protecia 1
împotriva neglijrii, exploatrii, violenei i
abuzului.
2.FSS înregistreaz în Registrul de eviden a 1
cazurilor de neglijare, exploatare, violen i abuz
toate situaiile de neglijare, exploatare, violen,
tratament degradant, abuz emoional, fizic sau
sexual i acioneaz pentru rezolvare, cu sprijinul
beneficiarului, al CR i/sau al organelor abilitate.
3.FSS/CR organizeaz anual sesiuni de instruire a 1
personalului cu privire la recunoaterea formelor
de neglijare, exploatare, violen, neglijare,
tratament degradant, abuz emoional, fizic sau
sexual.
Standardul 5 - PROTECIA ÎMPOTRIVA TORTURII I 3
TRATAMENTELOR CRUDE, INUMANE I
DEGRADANTE –
FSS/CR asigur un mediu fr pericole pentru
beneficiari din punct de vedere al proteciei
împotriva torturii i tratamentelor crude, inumane
sau degradante.
Rezultat: Beneficiarii sunt protejai împotriva
torturii i tratamentelor crude, inumane sau
degradante.
1.CR cunoate i aplic procedura privind protecia 1
împotriva torturii i tratamentelor crude, inumane
sau degradante.
2.FSS înregistreaz în Registrul de eviden a 1
cazurilor de tortur i tratamente crude, inumane
sau degradante, toate situaiile de tortur i
tratamente crude, inumane sau degradante i
acioneaz pentru rezolvare, cu sprijinul
49
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 53

beneficiarului, al CR i/sau al organelor abilitate.


3.FSS/CR organizeaz anual sesiuni de instruire a 1
personalului cu privire la recunoaterea
situaiilor/formelor de tortur, tratamente crude,
inumane sau degradante.
Standard 6 - ASISTEN ÎN CAZ DE DECES - 1
FSS/CR asigur asistena beneficiarilor aflai în
stare terminal i în caz de deces.
Rezultat: Beneficiarii primesc asistena adecvat în
caz de stare terminal i serviciile necesare în caz
de deces.
1.CR cunoate i aplic procedura privind asistena 1
în stare terminal sau deces a beneficiarilor.
Standardul 7 - SESIZRI I RECLAMAII – 1
FSS/CR se preocup de asigurarea continu a
calitii activitilor i serviciilor acordate
beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii îi pot exprima opinia cu
privire la calitatea îngrijirii i proteciei în CR i
pot depune reclamaii în caz de nemulumire.
1.CR cunoate i aplic procedura privind 1
înregistrarea i soluionarea sesizrilor/
reclamaiilor beneficiarilor.
Standardul 8 - SATISFACIA BENEFICIARILOR - 1
FSS/CR se preocup de msurarea gradului de
satisfacie a beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarilor li se creeaz cadrul pentru
a-i exprima satisfacia sau insatisfacia fa de
activitile i serviciile din CR.
1.FSS/CR aplic anual chestionare pentru 1
cunoaterea prerii beneficiarilor despre
activiti/servicii/atitudini generale.
TOTAL 83

50
54 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

ANEXA 2

Standarde specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale cu cazare


de tip Locuin protejat pentru persoane adulte cu dizabiliti

SECIUNEA I

În cuprinsul prezentelor standarde, sunt utilizate expresii i acronime care au înelesurile


urmtoare:
ANPD Autoritatea Naional pentru Persoanele cu Dizabiliti
AP asistent personal al persoanei cu handicap grav
APP asistent personal profesionist
beneficiar persoana adult încadrat în grad i tip de handicap
CAbR Centru de abilitare i reabilitare pentru persoane adulte cu
dizabiliti
CIA Centru de îngrijire i asisten pentru persoane adulte cu
dizabiliti
CCdz Centru de criz pentru persoane adulte cu dizabiliti
CPVI Centru pentru via independent pentru persoane adulte cu
dizabiliti
CR Centru rezidenial
CRes Centru respiro pentru persoane adulte cu dizabiliti
CSRN Centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu
CZ Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabiliti
document care atest certificat sau decizie de încadrare în grad de handicap
încadrarea în grad de
handicap
EM Echipa mobil pentru persoane adulte cu dizabiliti
FSS Furnizor de servicii sociale (public sau privat)
Ic Indicatori de control
Im Indicatori de monitorizare a aplicrii reglementrilor din domeniul
propriu al ANPD, în scopul îmbuntirii coninutului standardelor
de calitate în domeniul promovrii drepturilor persoanelor cu
dizabiliti (art. 1 alin. (3) din Hotrârea Guvernului nr. 50/2015
privind organizarea, funcionarea i atribuiile Autoritii Naionale
pentru Persoanele cu Dizabiliti, cu modificrile i completrile
ulterioare)
LP Locuin protejat
LmP Locuin minim protejat pentru persoane adulte cu dizabiliti
LMP Locuin maxim protejat pentru persoane adulte cu dizabiliti
PIRIS Program individual de reabilitare i integrare social, în înelesul
Legii nr.448/2006 privind protecia i promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, art. 5, pct. 25
PIS Plan individual de servicii, în înelesul Legii nr.448/2006 privind
protecia i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, art. 5, pct.
24

1
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 55

PP Plan personalizat = planificare de servicii i activiti realizat de


echipa de evaluare a FSS
PPV Plan personal de viitor = stabilete obiectivele pe termen scurt i
mediu de pregtire individual a beneficiarului din LP, în vederea
atingerii unui maxim de independen posibil
ROF Regulament de organizare i funcionare
Reprezentant legal persoana desemnat, în condiiile Codului Civil, s reprezinte
interesul persoanei lipsite de capacitate deplin de exerciiu a
drepturilor civile sau al persoanei lipsite de discernmânt
SAS Servicii de asisten i suport pentru persoane adulte cu dizabiliti
SECPAH – DGASPC serviciul de evaluare complex a persoanelor adulte cu handicap
din cadrul direciilor generale de asisten social i protecia
copilului judeene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului
Bucureti
SID Serviciu de îngrijiri la domiciliu pentru persoane adulte cu
dizabiliti

MODULUL I – MANAGEMENTUL SERVICIULUI SOCIAL (Standarde 1 – 4)

Locuina protejat – LP - este serviciul social care asigur gzduire i realizeaz,


preponderent prin Centrul de zi, activiti corespunztoare nevoilor individuale specifice ale
persoanelor adulte cu dizabiliti, pe perioad determinat, în vederea pregtirii pentru
via independent.

Standard 1 - ORGANIZARE I FUNCIONARE FSS asigur organizarea i funcionarea LP cu


respectarea prevederilor legale în vigoare.
Rezultat: LP este organizat i funcioneaz cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.

Cerine minime:

1. LP este înfiinat prin hotrârea consiliului local/judeean pentru FSS public sau prin
hotrârea/decizia/dispoziia organului de conducere prevzut de lege pentru FSS
privat, care precizeaz totodat capacitatea LP.
2. LP are avizul de înfiinare emis de ANPD.
3. LP are capacitate minim de 2 (dou) locuri i capacitate maxim de 10 locuri.
4. Beneficiarii sunt persoane adulte cu dizabiliti pentru care certificatele/deciziile de
încadrare în grad de handicap sunt în termen de valabilitate.
5. LP poate funciona în dou forme:
5.1. locuina maxim protejat (LMP) = asigur beneficiarilor servicii 24 din 24 ore, în
vederea dezvoltrii deprinderilor de via independent; serviciile de care au
nevoie beneficiarii sunt acordate de CZ, la sediul acestuia, în spaiu liber sau,
dup caz, în LMP.
5.2. locuina minim protejat (LmP) = asigur beneficiarilor condiii pentru via
minim asistat, cu sprijin i asisten planificat din partea FSS, în vederea
consolidrii deprinderilor necesare pentru via independent; beneficiarii sunt
angajai în munc, cu excepia celor pentru care a fost stabilit capacitatea de
2
56 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

munc pierdut iar serviciile de care au nevoie sunt acordate de CZ sau de alte
servicii din comunitate.
6. LP deine autorizaiile i avizele de funcionare în termen de valabilitate: autorizaia
sanitar de funcionare sau, dup caz, documentul prevzut de procedura în vigoare
privind reglementarea sanitar pentru funcionarea activitilor cu risc pentru starea
de sntate a populaiei; autorizaia sanitar-veterinar, pentru serviciile care asigur
activiti de preparare i distribuire a hranei; autorizaia de securitate la incendiu sau,
dup caz, documentul care atest faptul c nu se supune autorizrii de securitate la
incendiu.
7. LP deine i respect Regulamentul de organizare i funcionare.
8. FSS face cunoscut ROF în cadrul unor sesiuni de informare a personalului LP cel puin o
dat pe an; tabelul cu participanii la sesiunile de informare i semnturile acestora
constituie anex la ROF.
9. Activitatea LP este coordonat de o persoan cu responsabilitatea de coordonator;
coordonatorul poate fi managerul de caz sau o alt persoan, absolvent de
învmânt superior, cu diplom de licen sau echivalent i cel puin 1 an vechime
în domeniul serviciilor sociale; coordonatorul poate avea în responsabilitate una sau
mai multe LP i/sau alte servicii sociale cu cazare.
10. Coordonatorul LP elaboreaz anual, în luna februarie a anului curent pentru anul
anterior, un raport de activitate care cuprinde cel puin urmtoarele: scurt descriere
a activitilor, gradul de implementare a standardelor de calitate i problemele
întâmpinate, proiecte finanate, rezultatele controalelor, propuneri pentru
îmbuntirea condiiilor de via, inclusiv msurile care s-au impus din analiza
gradului de satisfacie a beneficiarilor/reprezentanilor legali fa de calitatea vieii
din LP; raportul este avizat de ctre FSS i este disponibil la sediul acestuia; raportul
poate fi postat pe site-ul FSS/LP.
11. FSS respect prevederile actelor normative, inclusiv ale standardelor specifice de
calitate, referitoare la structura, calificarea i responsabilizarea personalului fa de
serviciile i activitile din LP.
12. FSS are i respect planul anual de instruire i formare profesional pentru personalul
angajat.
13. Planul anual de instruire i formare profesional cuprinde module de instruire privind:
egalitatea de anse; prevenirea, recunoaterea i raportarea formelor de exploatare,
violen i abuz; respect pentru diversitate; respect i încurajare pentru autonomia
individual i independena persoanelor cu dizabiliti.
14. Personalul LP este instruit/format/perfecionat anual cu privire la: egalitatea de
anse; prevenirea, recunoaterea i raportarea formelor de exploatare, violen i
abuz; respect pentru diversitate; respect i încurajare pentru autonomia individual i
independena persoanelor cu dizabiliti; dovada instruirilor/formrilor se include în
dosarul de personal.
15. FSS/LP consemneaz sesiunile de instruire în Registrul privind perfecionarea continu
a personalului, în care se menioneaz: data i tema instruirii, numele i semntura
participanilor, numele i semntura persoanei care a realizat instruirea.
16. FSS asigur comunicarea i colaborarea regulat referitoare la nevoile beneficiarilor cu
LP, cu serviciul public de asisten social de la nivelul autoritilor publice locale i
judeene i cu alte instituii publice locale i centrale.
17. FSS/LP încurajeaz activitatea voluntarilor i folosete serviciile acestora în interesul
beneficiarilor, în condiiile legii; activitatea voluntarilor este coordonat de
coordonatorul LP.
3
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 57

18. FSS/LP promoveaz parteneriatul în îngrijirea i protecia persoanelor adulte cu


dizabiliti, prin identificarea i implicarea de organisme guvernamentale sau
neguvernamentale, specialiti sau alte persoane resurs din diferite domenii de
activitate.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul raportului de activitate respect cerinele minime ale standardului.
Im 2 - Coninutul planului anual de instruire i formare profesional respect cerinele
minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – LP deine hotrârea consiliului local/judeean pentru FSS public sau
hotrârea/decizia/dispoziia organului de conducere prevzut de lege pentru FSS privat, care
precizeaz totodat capacitatea LP.
Ic 2 – LP are capacitate maxim de 10 de locuri.
Ic 3 - LP deine avizul de înfiinare emis de ANPD.
Ic 4 - Documentele care atest calitatea de persoan încadrat în grad de handicap a
beneficiarilor sunt în termen de valabilitate.
Ic 5 – ROF este disponibil la sediul LP, inclusiv tabelul cu participanii la sesiunile de
informare i semnturile acestora.
Ic 6 – FSS respect prevederile actelor normative referitoare la structura, calificarea i
responsabilizarea personalului, inclusiv ale coordonatorului, fa de activitile i serviciile
din LP.
Ic 7 – Raportul anual de activitate al coordonatorului LP este disponibil la sediul FSS.
Ic 8 - Personalul angajat al LP a fost instruit anual cu privire la temele prevzute în
standardele minime de calitate.
Ic 10 – FSS menine comunicarea i colaborarea regulat referitoare la nevoile beneficiarilor
cu LP, cu serviciul public de asisten social de la nivelul autoritilor publice locale i
judeene i cu alte instituii publice locale i centrale.
Ic 11 - FSS/LP are parteneriate în desfurare având ca obiect îngrijirea i protecia
persoanelor adulte cu dizabiliti.

Standard 2 - GZDUIRE FSS/LP asigur gzduirea beneficiarilor în


condiii de minim confort, siguran i igien.
Rezultat: Beneficiarii sunt gzduii în locaii curate,
adaptate nevoilor lor, confortabile i sigure
din punct de vedere al securitii personale.

Cerine minime:

1. LP este amplasat în comunitate i are acces la mijloacele de transport în comun.


2. Mijloacele prin care se asigur împrejmuirea LP, acolo unde este cazul, nu împieteaz
vizibilitatea în i dinspre locaie.
3. LP se compune din camerele/dormitoarele beneficiarilor, camera de socializare,
buctrie, baie/duuri/grup sanitar, cmar, alte dependine, curte, dup caz.
4. LP doteaz camera de socializare cu mobilier adecvat pentru efectuarea activitilor de
grup a beneficiarilor.
5. Fiecare beneficiar are în folosin o camer proprie.
4
58 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

6. LP poate gzdui dou persoane într-o camer/dormitor numai cu acordul fiecreia dintre
ele sau al reprezentantului legal i cu condiia respectrii parametrilor de suprafa;
acordul este inclus în dosarul personal.
7. Fiecare camer/dormitor asigur o suprafa de cel puin 6 mp pentru fiecare beneficiar,
respectiv 8 mp pentru cel care utilizeaz fotoliu rulant.
8. În cazul introducerii în camer a celui de al doilea pat, între paturi exist o distan de
minim 1,50 m.
9. Camera/dormitor cuprinde câte o noptier pentru fiecare pat i un dulap.
10. LP încurajeaz beneficiarii s îi personalizeze spaiul din dreptul patului cu fotografii de
familie sau obiecte decorative, dac nu exist restricii în acest sens precizate în PIS sau
PPV.
11. LP dispune de câte un grup sanitar la maxim 4 persoane; grupul sanitar este dotat cu vas
de toalet cu capac, chiuvet, cad sau du, instalaii de ap cald i rece, hârtie
igienic i spun.
12. FSS/LP respect prevederile legale în ceea ce privete adaptrile necesare pentru
persoanele cu dizabiliti, de exemplu : ui cu deschidere larg, nu exist scri i praguri
interioare sau exist rampe de acces/lifturi sau planuri înclinate, mân curent, altele.
13. Hainele beneficiarului sunt personalizate în funcie de sex i vârst, suficiente, bine
întreinute, curate i adecvate sezonului.
14. LP asigur pentru fiecare beneficiar lenjerie de pat, pturi, prosoape i alte obiecte de
uz personal.
15. Lenjeria de pat este curat i în stare bun, se schimb ori de câte ori este nevoie.
16. LP asigur materiale igienico-sanitare necesare în vederea satisfacerii nevoilor proprii ale
beneficiarilor iar acestea sunt depozitate corespunztor.
17. Sistemul de alimentare cu ap al LP furnizeaz ap rece i cald pentru uz menajer i ap
potabil în cantitatea necesar i de o calitate care s respecte standardele în vigoare,
astfel încât s nu afecteze starea de sntate.
18. Spaiile interioare i exterioare ale LP ofer siguran beneficiarilor, de exemplu:
ferestrele sunt securizate, instalaiile i cablurile electrice sunt izolate, uile au sisteme
de închidere accesibile beneficiarilor i personalului, în caz de urgen.
19. Acolo unde exist, spaiile exterioare sunt amenajate, de exemplu cu bnci, foioare
i/sau cu diverse echipamente de relaxare i micare, de exemplu co de baschet, mese
de ah, altele.
20. Echipamentele i materialele utilizate la amenajarea spaiilor exterioare previn
producerea de accidente, de tip alunecri, cderi, plgi înepate sau tiate, altele.
21. LP face cunoscute beneficiarilor potenialele surse de risc din spaiile interioare i
exterioare.
22. Spaiile interioare beneficiaz de lumin natural i de lumin artificial, dup caz.
23. LP dispune de sisteme de înclzire i de deschideri directe (ui, ferestre) ctre aer liber,
pentru ventilaie natural.
24. FSS/LP poate asigura pstrarea obiectelor de valoare i a actelor personale ale
beneficiarilor în LP sau la sediul FSS.
25. Camerele video din LP sunt plasate numai la intrarea în LP, în spaiile interioare comune
i în spaiile exterioare.
26. LP dispune de cel puin un post telefonic fix sau de un telefon mobil, accesibil
beneficiarilor, precum i de acces la internet.
27. LP deine i respect Regulile casei, document elaborat împreun cu beneficiarii, într-un
limbaj adecvat i care cuprinde programul i regulile de convieuire în LP.

5
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 59

Indicatori de monitorizare:
Im 1 - Hainele beneficiarului sunt suficiente, bine întreinute i adecvate sexului, vârstei i
sezonului.
Im 2 - Lenjeria de pat este curat i în stare bun.
Im 3 – Spaiile interioare degaj o atmosfer familial.
Im 4 - Regulile casei au fost stabilite împreun cu beneficiarii, limbajul este adecvat.

Indicatori de control:
Ic 1 – LP este amplasat în comunitate, are acces la mijloacele de transport în comun iar
mijloacele prin care se asigur împrejmuirea nu împieteaz vizibilitatea.
Ic 2 - Spaiile LP, interioare i exterioare, sunt curate, igienizate i ofer siguran; spaiile
interioare sunt luminoase i dispun de sisteme de înclzire i ventilaie natural/artificial.
Ic 3 – Spaiul de cazare/dormitor cuprinde maxim 2 paturi.
Ic 4 - Acordul persoanei pentru a locui cu o alt persoan în camer este inclus în dosarul
personal.
Ic 5 – LP este adaptat corespunztor pentru persoanele cu dizabiliti.
Ic 6 – Lenjeria de pat, hainele beneficiarului, atribuirea materialelor igienico-sanitare i a
obiectelor de uz personal sunt în conformitate cu prevederile cerinelor minime
corespunztoare.
Ic 7 - Spaiile LP au destinaii i sunt dotate în conformitate cu prevederile cerinelor minime
corespunztoare.
Ic 8 - LP dispune de cel puin un post telefonic fix sau de un telefon mobil, accesibil
beneficiarilor, precum i de acces la internet.

Standard 3 - ALIMENTAIE FSS/LP asigur o alimentaie corect din


punct de vedere nutriional i diversificat,
într-un cadru familial.
Rezultat: Beneficiarii se hrnesc suficient, diversificat,
în condiii igienice i ambian plcut.

Cerine minime :

1. LP are buctrie sau oficiu, echipat cu cel puin: chiuvet, aragaz/microunde, frigider,
mas scaune.
2. LP are un spaiu pentru pstrarea alimentelor, de exemplu cmar sau beci.
3. Beneficiarii pot servi masa în buctrie sau în camera de socializare.
4. FSS/LP asigur vesel, tacâmuri sau tacâmuri adaptate, dup caz, fee de mas, alte
materiale necesare asigurrii unui mediu plcut.
5. LP încurajeaz beneficiarii s îi aranjeze masa i s se hrneasc singuri, personalul
oferind sprijin direct i îndrumare, dup caz.
6. Beneficiarii din LmP merg la cumprturi, pregtesc i servesc masa, fr sau cu ajutor
minim din partea personalului.
7. Beneficiarii din LMP primesc sprijin pentru servirea mesei, în manier suportiv.
8. Personalul implicat în pregtirea i servirea mesei poate fi : infirmier, pedagog social.
9. LP promoveaz un stil de via sntos i sprijin beneficiarii s îneleag importana
obiceiurilor culinare corecte (de exemplu, a nu mânca excesiv pâine) i a hrnirii conform
unui program.

6
60 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

10. LP evit folosirea produselor alimentare semi-preparate sau procesate i încurajeaz


consumul de fructe i de deserturi preparate, cel puin de trei ori pe sptmân.
11. LP poate organiza gospodrii anex cu profil agro-alimentar i zootehnic cu respectarea
normelor igienico-sanitare.
12. Gospodriile anex, acolo unde exist, sunt deservite de personalul LP, de beneficiari, în
funcie de recomandrile din PIS sau PPV i, dup caz, de alte persoane care desfoar
activiti în interesul comunitii sau voluntari, cu respectarea normelor de securitate i
siguran a muncii.
13. LP utilizeaz produsele obinute din gospodriile anex proprii pentru creterea calitii
alimentaiei oferite beneficiarilor.
14. LP asigur câte 3 mese/zi fiecrui beneficiar i, dup caz, gustri la intervale echilibrate,
variate de la o zi la alta, inându-se cont, pe cât posibil, de preferinele beneficiarilor;
acordarea meselor se realizeaz în complementaritate/completare cu mesele
beneficiarilor de CZ.
15. LP respect dieta recomandat pentru un beneficiar, acolo unde este cazul.

Indicatori de control:
Ic 1 - Beneficiarii primesc o alimentaie adecvat nevoilor i preferinelor.
Ic 2 – LP asigur consumul de fructe proaspete i de deserturi preparate (nu cumprate), cel
puin de trei ori pe sptmân.
Ic 3 - Produsele din gospodriile anex, acolo unde exist, contribuie la creterea calitii
alimentaiei oferite beneficiarilor.

Standard 4 - ASISTEN PENTRU SNTATE FSS/LP se preocup de meninerea sntii


beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin pentru îngrijirea
strii de sntate.

Cerine minime :

1. FSS elaboreaz i aplic procedura privind meninerea sntii beneficiarilor.


2. Procedura precizeaz, în funcie de tipul LP, cel puin: modul de gestiune a
medicamentelor; modul de prevenire i gestionare a situaiilor critice i
comportamentelor indezirabile, de tipul: furt, înclcarea intimitii, distrugerea
bunurilor; condiiile de respectare a dreptului la alegere a unui tratament din partea
beneficiarului sau reprezentantului su legal; modaliti de intervenie în situaiile de
neglijen a strii de sntate i igienei din partea beneficiarului, precum i în
situaiile de dependen de alcool, substane ilegale, tutun; situaiile în care se
solicit intervenia de urgen.
3. LP cunoate i aplic procedura privind meninerea sntii beneficiarilor.
4. Procedura cuprinde un model de Fi de monitorizare a strii de sntate care conine
evidena internrilor, tratamentelor, imunizrilor, accidentele, situaiile de prim
ajutor, recomandrile medicilor specialiti pentru medicaia administrat (denumire
comercial i dozaj), evidena acesteia i alte situaii medicale în care au fost
implicai beneficiarii.
5. Completarea/actualizarea Fiei de monitorizare a strii de sntate se face de ctre
personal responsabilizat în acest sens.

7
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 61

6. În cazul LMP, pentru beneficiarii care necesit tratament medical permanent i


supravegheat, personalul responsabilizat consemneaz zilnic sau, dup caz,
sptmânal, medicaia acordat i date despre starea general în Fia de monitorizare
a strii de sntate.
7. LP înscrie beneficiarul la medicul de familie, sprijin/încurajeaz accesul la serviciile
de sntate furnizate în comunitate, inclusiv consiliere i terapie, îngrijire
stomatologic i oftalmologic, alte terapii i sprijin beneficiarul s îneleag starea
sa de sntate.
8. FSS asigur beneficiarilor din LP suport avizat, prin parteneriat cu specialiti, pentru
teme ca: HIV/SIDA, relaii intime i sex, reproducere i planificare familial,
dependena de substane ilegale, alcool, tutun, altele.
9. În LMP, personalul responsabilizat prin fia de post poate acorda prim ajutor i poate
gestiona tratamentul bolilor minore (rceli, dureri de cap etc.) i aplicarea medicaiei
prescrise, poate acorda sprijin pentru probleme specifice de tip cataterizare, tratarea
escarelor i altele.
10. LMP dispune de un dulap/spaiu închis în care sunt depozitate medicamentele i
materialele necesare tratamentelor medicale i la care are acces numai personalul
responsabilizat în acest sens prin fia postului.
11. LMP deine o condic de eviden a medicamentelor i materialelor consumabile în
care persoanele responsabilizate în acest sens prin fia postului consemneaz numele
beneficiarilor, cantitatea eliberat, data eliberrii, semntura persoanei care a
eliberat i semntura (sub orice form) a persoanei care a primit; medicaia eliberat
corespunde recomandrilor consemnate în Fia de monitorizare a strii de sntate.
12. În cazul în care un beneficiar refuz medicaia recomandat, personalul
responsabilizat consemneaz refuzul în Fia de monitorizare.
13. Beneficiarii care nu-i pot lua singuri medicaia sunt ajutai de personalul
responsabilizat.
14. FSS asigur sprijin pentru ca fiecare beneficiar din LP s poat efectua anual câte o
evaluare medical complet.
15. În situaia în care un beneficiar cu probleme complexe de sntate are un plan de
prevenire, intervenie i recuperare individualizat, realizat de specialiti, LMP
urmrete realizarea acestuia.
16. LP se asigur c beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia i-a dat
consimmântul pentru îngrijire i tratamente medicale în situaii excepionale;
consimmântul este inclus în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul procedurii privind meninerea sntii respect cerinele minime ale
standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Procedura privind meninerea sntii este disponibil la sediul FSS/LP.
Ic 2 - Fia de monitorizare a strii de sntate este actualizat i inclus în dosarul personal al
beneficiarului.
Ic 3 - Beneficiarii sunt înscrii la medic de familie.
Ic 4 - Medicamentele i materialele sanitare sunt depozitate în condiii de siguran.
Ic 5 – Fiecare beneficiar are o evaluare medical anual complet.
Ic 6 - Consimmântul beneficiarului/reprezentantului legal pentru îngrijire i tratamente
medicale în situaii excepionale este inclus în dosarul personal.
8
62 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

MODULUL II - ACCESAREA SERVICIULUI SOCIAL (Standarde 1 – 4)

Standard 1 - INFORMARE FSS/LP asigur informarea persoanelor


interesate cu privire la serviciul social.
Rezultat Persoanele interesate primesc informaii cu
privire la modul de organizare i funcionare
a LP, oferta de servicii, drepturile i
obligaiile beneficiarilor.

Cerine minime:

1. FSS/LP elaboreaz materiale informative cu privire la LP.


2. Materialele informative cuprind cel puin: descrierea LP, condiiile de admitere,
activiti i servicii oferite, drepturile i obligaiile beneficiarilor, condiiile de
suspendare/încetare a acordrii serviciilor i, dup caz, modul de calcul al contribuiei
beneficiarului.
3. Materialele informative pot fi pe suport de hârtie i/sau pe suport electronic.
4. LP deine i pune la dispoziia persoanelor interesate materiale informative.
5. LP utilizeaz mijloace de informare adaptate, dup caz: informaii clare i
simple/limbaj uor de citit, prezentri audio-video, limbaj Braille, limbaj mimico-
gestual.
6. FSS/LP utilizeaz imagini ale beneficiarilor i/sau date cu caracter personal în
materiale informative, numai în baza acordului scris al acestora sau al
reprezentanilor legali, acord valabil pe o anumit perioad de timp.
7. LP include acordul scris în vederea utilizrii imaginii i datelor cu caracter personal pe
o anumit perioad de timp, în dosarul personal al beneficiarului.
8. FSS/LP se asigur c materialele informative sunt actualizate în permanen.
9. LP permite accesul persoanelor interesate de a cunoate condiiile de locuit i de
desfurare a activitilor i serviciilor, dac exist locuri disponibile.
10. În timpul vizitei, persoanele interesate sunt însoite de un angajat al LP care ofer
informaiile solicitate.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul materialelor informative respect cerinele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Cel puin una din formele de prezentare a materialelor informative actualizate este
disponibil la sediul LP.
Ic 2 - Dosarul personal al beneficiarului cuprinde acordul scris privind utilizarea imaginii i
datelor cu caracter personal pe o anumit perioad de timp.

Standard 2 - ADMITERE FSS realizeaz admiterea beneficiarilor în


condiiile în care poate rspunde, prin
activitile i serviciile LP, nevoilor specifice
identificate.
Rezultat Beneficiarii/reprezentanii legali cunosc i
accept condiiile de admitere în LP.

9
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 63

Cerine minime:

1. FSS elaboreaz i aplic procedura de admitere a beneficiarilor.


2. Procedura de admitere precizeaz cel puin: criteriile de eligibilitate a beneficiarilor,
etapele procesului de admitere i documentele necesare, servicii i activiti, condiii
de suspendare/încetare a acordrii serviciilor, coninutul contractului de furnizare de
servicii, durata acordrii serviciilor, modalitatea de stabilire i actualizare a
contribuiei, dup caz, drepturile i obligaiile prilor.
3. Procedura precizeaz documentele necesare pentru admiterea persoanei, printre
care:
a) cerere de admitere;
b) copie de pe actele de identitate i stare civil, dup caz;
c) copie de pe actul de identitate a reprezentantului legal, dup caz;
d) copie de pe documentul care atest încadrarea în grad de handicap în termen
de valabilitate, PIS, PIRIS;
e) ultimul talon de pensie sau adeverin de venit;
f) raportul de anchet social.
4. LP cunoate i aplic procedura de admitere.
5. FSS emite dispoziia de admitere în baza analizei documentelor depuse; copie de pe
dispoziia de admitere este inclus în dosarul personal.
6. FSS elaboreaz i actualizeaz, dup caz, modelul de contract de furnizare de servicii
pe baza modelului aprobat prin ordin al ministrului muncii i justiiei sociale.
7. FSS/LP explic beneficiarului sau reprezentantului su legal prevederile din contractul
de furnizare de servicii, înainte de a fi semnat, utilizând, dup caz, formate
accesibilizate: prezentri audio-video, limbaj mimico-gestual etc.
8. În cazul LmP, FSS stipuleaz, în coninutul contractului, obligativitatea ca persoana cu
dizabiliti s fie încadrat în munc pe perioada rezidenei în aceast form de
serviciu social, cu acordarea unei perioade de graie de maxim 3 luni pentru
persoanele care pierd locul de munc ulterior încheierii contractului; durata maxim a
contractului de furnizare de servicii este de 5 ani; în situaii bine justificate, în funcie
de rezultatele evalurii i de propunerea echipei multidisciplinare, contractul de
furnizare de servicii poate fi prelungit.
9. FSS încheie contractul de furnizare de servicii cu beneficiarul sau, dup caz, cu
reprezentantul legal al acestuia, în cel puin trei exemplare originale: un exemplar se
pstreaz în dosarul personal al beneficiarului, un exemplar se pstreaz la sediul FSS
iar un exemplar se înmâneaz beneficiarului.
10. FSS încheie angajament de plat cu persoana/persoanele din partea beneficiarului
care particip la plata contribuiei.
11. Angajamentele de plat fac parte integrant din contractul de furnizare de servicii.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul procedurii de admitere respect cerinele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Procedura de admitere este disponibil la sediul FSS/LP.
Ic 2 – Documentele prevzute în procedura de admitere, precum i dispoziia de admitere
sunt incluse în dosarul personal.

10
64 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

Ic 3 - Contractele de furnizare de servicii încheiate cu beneficiarii sau cu reprezentanii legali


ai acestora i actualizate dup caz sunt disponibile la sediul FSS, în original i în dosarul
personal al beneficiarului, în original.

Standard 3 – DOSARUL PERSONAL AL FSS întocmete i pstreaz câte un dosar


BENEFICIARULUI personal pentru fiecare beneficiar.
Rezultat Dosarele personale ale beneficiarilor conin
documentele prevzute de legislaia în
vigoare i sunt pstrate în regim de
confidenialitate i siguran.

Cerine minime:

1. FSS/LP completeaz dosarul iniial al beneficiarului cu alte documente prevzute de


standardele de calitate sau de legislaia în vigoare.
2. FSS pstreaz dosarele personale ale beneficiarilor în condiii de siguran i
confidenialitate.
3. Beneficiarul sau reprezentantul su legal poate consulta dosarul personal, la
solicitare.
4. Consultarea dosarului personal de ctre o persoan din sistemul de protecie/asisten
social se face în prezena personalului cu atribuii din FSS.
5. Consultarea dosarului personal de ctre o persoan din afara sistemului de
protecie/asisten social se face cu acordul scris al beneficiarului sau al
reprezentantului legal, în prezena personalului cu atribuii din FSS; acordul scris se
pstreaz în dosarul personal.
6. La solicitarea scris a beneficiarului/reprezentantului su legal, FSS pune la dispoziia
acestuia o copie a dosarului personal.
7. FSS asigur arhivarea dosarelor personale ale beneficiarilor, în condiii de siguran i
confidenialitate, pentru o perioad de 5 ani de la încetarea acordrii serviciilor.
8. FSS/LP deine evidena dosarelor personale arhivate, pe suport de hârtie sau
electronic.

Indicatori de control:
Ic 1 - Dosarele personale ale beneficiarilor sunt pstrate i disponibile la sediul FSS.
Ic 2 - Dosarele personale ale beneficiarilor conin documentele prevzute de legislaia în
vigoare.
Ic 3 - Dosarele personale ale beneficiarilor sunt arhivate de FSS în condiii care permit
pstrarea confidenialitii datelor.
Ic 4 - FSS/LP deine evidena dosarelor personale arhivate, pe suport de hârtie sau electronic.

Standard 4 – SUSPENDAREA/ÎNCETAREA FSS suspend/înceteaz acordarea serviciului


ACORDRII SERVICIILOR social la cererea beneficiarului sau în alte
condiii cunoscute i acceptate de beneficiari
sau de reprezentanii lor legali.
Rezultat Beneficiarilor le sunt suspendate/încetate
serviciile oferite în LP în condiii cunoscute i
acceptate.
11
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 65

Cerine minime:

1. FSS elaboreaz i aplic procedura de suspendare/încetare a acordrii serviciului social.


2. Procedura de suspendare/încetare a acordrii serviciului social prezint situaiile i
documentele din cadrul procesului de suspendare/încetare, obligaii ale persoanelor
implicate, organizate pe dou componente: a) componenta referitoare la suspendare pe
perioad determinat i b) componenta referitoare la încetare.
3. FSS explic beneficiarului sau reprezentantului su legal prevederile procedurii
referitoare la suspendarea, respectiv încetarea acordrii serviciului social, înainte de
semnarea contractului de furnizare servicii iar beneficiarul sau reprezentantul legal
semneaz de luare la cunotin; tabelul cu numele persoanelor care au semnat pentru
luare la cunotin constituie anex la procedur.
4. LP cunoate i aplic procedura de suspendare/încetare a acordrii serviciului social.
5. Principalele situaii în care FSS poate suspenda acordarea serviciilor pentru un beneficiar
sunt, de exemplu:
a) la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru revenire în familie, cu
acordul acesteia, pentru o perioad de maxim 15 zile;
b) la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru o perioad de maxim 60
zile, în baza acordului scris al persoanei care va asigura gzduirea i îngrijirea pe
perioada respectiv i a anchetei sociale realizat de personal din cadrul FSS;
c) în caz de internare în spital cu o durat mai mare de 30 de zile;
d) în caz de transfer într-o alt instituie, pentru efectuarea de programe
specializate, cu acordul scris al instituiei ctre care se efectueaz transferul i
acordul beneficiarului sau reprezentantului legal.
6. Principalele situaii în care FSS poate înceta acordarea serviciilor pentru un beneficiar
sunt, de exemplu:
a) la cererea scris a beneficiarului care are prezervat capacitatea de
discernmânt; dac este de acord, beneficiarul va comunica în cererea scris
domiciliul sau reedina unde pleac dup încetarea acordrii serviciului; în
situaia în care beneficiarul comunic adresa, în termen de 5 zile, FSS va notifica
serviciul public de asisten social pe a crei raz teritorial va locui
beneficiarul;
b) la cererea reprezentantului legal, însoit de un angajament scris prin care acesta
se oblig s asigure gzduirea, îngrijirea i întreinerea beneficiarului; în termen
de 48 ore de la încetarea acordrii serviciiilor, FSS va notifica serviciul public de
asisten social pe a crei raz teritorial va locui beneficiarul;
c) transfer în alt instituie rezidenial, la cererea scris a
beneficiarului/reprezentantului legal, cu acordul instituiei respective;
d) la expirarea termenului prevzut în contract;
e) LP nu mai poate acorda serviciile corespunztoare sau se închide, cu obligaia de a
soluiona împreun cu beneficiarii sau reprezentanii legali, cu 30 de zile anterior
datei încetrii, transferul beneficiarului/beneficiarilor;
f) în cazul în care beneficiarul nu respect clauzele contractuale i/sau nu respect
în mod regulat Regulile casei, pe baza hotrârii unei comisii formate din
coordonatorul LP, un reprezentant al FSS, managerul de caz sau un reprezentant
al personalului LP i 2 reprezenatni ai beneficiarilor;
g) în cazuri de for major (cataclisme naturale, incendii, apariia unui focar de
infecie, suspendarea licenei de funcionare, altele); în aceste situaii, FSS

12
66 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

asigur, în condiii de siguran, transferul beneficiarilor în servicii sociale


similare;
h) în caz de deces al beneficiarului.
7. LP întocmete Fia de suspendare/încetare a acordrii serviciului în maxim 24 ore de
la constatarea uneia dintre situaiile descrise la punctele 5 i 6.
8. Fia de suspendare/încetare a acordrii serviciului cuprinde informaii despre
condiiile în care beneficiarul a prsit serviciul: situaia care a determinat
suspendarea/încetarea, documentele aferente, îmbrcmintea i mijloacele de
transport folosite, însoitori, bagaj, precum i destinaia comunicat.
9. În situaia încetrii acordrii serviciului, LP transmite ctre FSS toate documentele
care pot completa dosarul beneficiarului.
10. Beneficiarul sau reprezentantul su legal poate solicita în scris, la încetarea acordrii
serviciului, copia documentelor care alctuiesc dosarul personal; predarea – primirea
documentelor se face în baza unui proces verbal încheiat cu FSS.
11. Procesele verbale de predare – primire sunt semnate de pri i arhivate de FSS,
inclusiv dosarele personale.
12. FSS transmite o copie a fiei de încetare a acordrii serviciului ctre instituia care a
emis decizia de admitere a beneficiarului.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul procedurii de suspendare/încetare a acordrii serviciului respect cerinele
minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Procedura de suspendare/încetare a acordrii serviciului este disponibil la sediul
FSS/LP.
Ic 2 - Dosarele personale arhivate ale beneficiarilor conin fia de încetare a acordrii
serviciului i procesul verbal de predare – primire, în original.

MODULUL III – EVALUARE I PLANIFICARE (Standarde 1- 3)

Standard 1 - EVALUARE FSS/LP identific i cunoate nevoile


beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii primesc servicii în baza nevoilor
individuale identificate.

Cerine minime:

1. Pe parcursul gzdurii în LP, evaluarea va fi realizat în funcie de obiectivul general i


obiectivele pe termen scurt sau mediu stabilite pentru beneficiar i ori de câte ori
este nevoie.
2. Evaluarea iniial, realizat în cel mult 5 zile de la admitere, are ca scop
identificarea nevoilor specifice ale beneficiarului.
3. Echipa multidisciplinar a FSS/LP care realizeaz evaluarea beneficiarilor este format
din cel puin 3 persoane cu specialiti diferite dintre urmtoarele: medic, asistent
medical, asistent social, psiholog, psihopedagog, terapeut ocupaional,
kinetoterapeut, fizioterapeut, specialist în evaluare vocaional, consilier vocaional;
acolo unde este cazul, pot interveni interprei de limbaj mimico- gestual.
13
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 67

4. Beneficiarul este evaluat din punct de vedere al strii generale i gradului de


autonomie i comunicare, al nevoilor de abilitare i reabilitare, interelaionare i
responsabilizare, al gradului de dezvoltare a deprinderilor de via independent, al
nevoilor de asisten i îngrijire, educaionale, culturale, al riscurilor posibile i
eventualelor dependene (droguri, alcool, tutun, altele), precum i al interesului
pentru ocupare, integrare i participare social.
5. Rezultatele evalurii sunt consemnate în Fia de evaluare.
6. Fia de evaluare cuprinde cel puin urmtoarele: rezultatele evalurii, nevoile
identificate, obiectivele pe termen scurt sau mediu, serviciile i activitile
recomandate, profesia i semnturile persoanelor care au efectuat evaluarea.
7. Reprezentantul legal particip la evaluare ori de câte ori aceasta se realizeaz; în
cazul în care reprezentantul legal opteaz în scris pentru a nu participa la evaluare,
rezultatul evalurii îi va fi adus la cunotin.
8. În cadrul evalurii, echipa multidisciplinar are la baz recomandrile din PIS i PIRIS,
din alte documente de evaluare realizate de structuri specializate, precum i din
documentele care au însoit cererea de admitere în LP.
9. În cadrul evalurii, echipa multidisciplinar se preocup s implice beneficiarul i s
asculte opinia acestuia.
10. Echipa multidisciplinar aduce Fia de evaluare la cunotina beneficiarului sau a
reprezentantului legal i fiecare dintre pri o semneaz.
11. FSS acord sprijin pentru evaluarea beneficiarului în vederea revizuirii/actualizrii
documentului ce atest încadrarea în grad de handicap, PIS, PIRIS sau în cadrul altor
servicii specializate, dup caz.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul Fiei de evaluare respect cerinele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Fia de evaluare este inclus în dosarul personal al beneficiarului.
Ic 2 – Beneficiarul a fost evaluat cel puin o dat pe an.
Ic 3 - FSS a acordat sprijin pentru evaluarea beneficiarului în vederea revizuirii/actualizrii
documentului ce atest încadrarea în grad de handicap, PIS,PIRIS sau în cadrul altor servicii
specializate, atunci când a fost cazul.

Standard 2 - PLANUL PERSONAL DE VIITOR LP asigur condiii pentru ca beneficiarii s


poat atinge un maxim posibil de
independen.
Rezultat: Beneficiarilor li se asigur servicii
personalizate.

Cerine minime:

1. Echipa multidisciplinar care efectueaz evaluarea completeaz Planul personal de


viitor (PPV) pentru fiecare beneficiar.
2. PPV stabilete obiectivele pe termen scurt (6 luni) i mediu (12 luni) de pregtire
individual a unui beneficiar în vederea atingerii unui maxim de independen
posibil.

14
68 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

3. În PPV sunt specificate, cel puin: serviciile i activitile care vor fi acordate
beneficiarului, pe baza evalurii, durata acordrii i programarea (zilnic,
sptmânal, lunar), timpul aferent interveniei exprimat în ore/zi sau
ore/sptmân, materialele i/sau echipamentele necesare, modalitile de
intervenie (individual/grup), data viitoarei revizuiri, concluzii, profesia i semnturile
persoanelor care au efectuat evaluarea, precum i semntura beneficiarului sau, dup
caz, a reprezentantului su legal.
4. PPV realizat în baza evalurii iniiale se întocmete pentru o perioad de maxim 6
luni.
5. Dup perioada de 6 luni de la evaluarea iniial, PPV este analizat i revizuit cel puin
o dat la 6 luni, în reuniune special de sintez, organizat de managerul de caz cu
membrii personalului care lucreaz direct cu beneficiarul.
6. În cadrul elaborrii i revizuirii PPV, echipa multidisciplinar implic activ
beneficiarul.
7. Membrii familiei, grupul de suport al beneficiarului, managerul de caz, personalul LP
sprijin beneficiarul în implementarea PPV.
8. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu managerul de caz,
completeaz rubrica de concluzii din PPV, precizând evoluia persoanei i problemele
întâmpinate.
9. Beneficiarul/reprezentantul legal primete o copie a PPV ori de câte ori acesta este
revizuit.
10. PPV este inclus în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul PPV respect cerinele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Fiecare beneficiar din LP are PPV.
Ic 2 – PPV este analizat cel puin o dat la 6 luni.

Standard 3 - MONITORIZARE FSS/LP se asigur c activitile i/sau


serviciile planificate prin PPV sunt realizate.
Rezultat: Beneficiarilor li se asigur implementarea
PPV.

Cerine minime:

1. FSS desemneaz un manager de caz pentru fiecare beneficiar.


2. FSS se asigur c managerul de caz coordoneaz, monitorizeaz i evalueaz
implementarea PPV a beneficiarului.
3. Evoluia situaiei/progreselor beneficiarilor este discutat lunar, în întâlnirea de lucru
a managerului de caz cu echipa; managerul de caz completeaz Fia de monitorizare.
4. Fia de monitorizare cuprinde sinteza discuiilor dintre managerul de caz i personalul
implicat în acordarea serviciilor ctre beneficiar, precum i comentariile privind modul
în care se asigur beneficiarului un mediu sigur din punct de vedere al proteciei
împotriva exploatrii, violenei i abuzului proteciei, împotriva torturii i
tratamentelor crude, inumane sau degradante.

15
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 69

5. FSS/LP se asigur c Fia de monitorizare este utilizat corespunztor cerinelor


standardului de calitate.
6. La încetarea acordrii serviciilor, Fia de monitorizare, însoit de PPV, este inclus în
dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 - Coninutul Fiei de monitorizare respect cerinele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – PPV i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

MODULUL IV – ACTIVITI I SERVICII (Standarde 1 - 15)

Standard 1 - INFORMARE I CONSILIERE FSS/LP sprijin beneficiarii s dispun de


SOCIAL/SERVICII DE ASISTEN SOCIAL cunotine i informaii din domeniul social i
al dizabilitii.
Rezultat: Beneficiarii sunt informai cu privire la
drepturi i faciliti sociale.

Cerine minime :

1. Activitile de informare i consiliere social se efectueaz conform planificrii din


PPV, sunt monitorizate din punct de vedere al realizrii de ctre coordonatorul LP i
din punct de vedere al evoluiei situaiei beneficiarului de ctre managerul de caz.
2. Principalele activiti de informare i consiliere social, dup caz, constau în :
a) informare i consiliere cu privire la drepturile i facilitile sociale
existente, clarificri privind demersurile de obinere;
b) sprijin pentru meninerea relaiei beneficiarului cu familia, prieteni etc.;
c) informare i sprijin pentru realizarea demersurilor pentru obinerea de
tehnologii i dispozitive asistive i tehnologii de acces;
d) informare i sprijin pentru realizarea demersurilor pentru adaptarea
locuinei;
e) informare despre programele de lucru, facilitile oferite de cabinete
medicale, servicii de abilitare i reabilitare,tratamente balneo etc.;
f) informare i sprijin pentru obinerea unor servicii de transport: roviniet,
card de parcare, bilete de tren/autobuz;
g) informare despre activiti i servicii alternative sau complementare oferite
de furnizori sociali privai, îndeosebi organizaii neguvernamentale;
h) sprijin pentru identificare locuri de munc, angajare, pstrarea locului de
munc, obinerea de tehnologii i dispozitive asistive i tehnologii de acces
necesare;
i) demersuri pentru contientizarea angajatorilor cu privire la dreptul la
munc, potenialul i facilitile angajrii persoanelor cu dizabiliti,
realizarea analizei locului i a mediului de munc;
j) informare privind reelele de suport existente (inclusiv on-line) formate din
persoane aflate în situaii de via asemntoare.
3. Activitile de informare i consiliere social se desfoar de CZ, la sediul acestuia, în
spaiu liber sau, dup caz, în LMP.
16
70 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

4. Personalul implicat în activitile de informare i consiliere social poate fi: asistent


social.
5. Personalul folosete Fia beneficiarului, în care consemneaz intervenia i durata
acesteia.
6. Personalul relaioneaz cu beneficiarul, menine un climat suportiv, dovedete respect
i ofer acestuia confort fizic si psihic.
7. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu managerul de caz,
completeaz rubrica de concluzii din PPV, precizând evoluia persoanei i problemele
întâmpinate.
8. La încetarea acordrii serviciilor, PPV i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul
personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Activitile de informare i consiliere social sunt realizate de personal de specialitate
din CZ.
Ic 2 - PPV i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Standard 2 – CONSILIERE PSIHOLOGIC FSS/LP se preocup de meninerea


echilibrului psiho-afectiv al beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarilor le sunt asigurate condiii pentru
meninerea echilibrului psiho-afectiv i
optimizare personal.

Cerine minime :

1. Consilierea psihologic este recomandat de echipa de evaluare în PPV, se efectueaz


conform planificrii, este monitorizat din punct de vedere al realizrii de ctre
coordonatorul LP i din punct de vedere al evoluiei situaiei beneficiarului de ctre
managerul de caz.
2. Consilierea are ca obiective : dezvoltarea comportamentului adecvat situaiilor
sociale, dezvoltarea ateniei i gândirii pozitive, adecvarea emoiilor, contientizarea
de sine, evitarea situaiilor de izolare social i depresie, optimizarea i dezvoltarea
personal, autocunoaterea, altele.
3. Consilierea psihologic cuprinde programe de consiliere i terapie suportiv,
intervenii terapeutice specifice.
4. Consilierea psihologic se desfoar de CZ, la sediul acestuia sau, dup caz, în LMP.
5. Personalul implicat în realizarea consilierii psihologice poate fi: psiholog,
psihoterapeut.
6. FSS/LP poate implica i ali specialiti, în vederea asigurrii unor servicii specifice
pentru beneficiari.
7. Personalul folosete Fia beneficiarului, în care consemneaz intervenia i durata
acesteia.
8. Personalul relaioneaz cu beneficiarul, menine un climat suportiv, dovedete respect
i ofer acestuia confort fizic si psihic.
9. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu managerul de caz,
completeaz rubrica de concluzii din PPV, precizând evoluia persoanei i problemele
întâmpinate.

17
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 71

10. La încetarea acordrii serviciilor, PPV i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul
personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Consilierea psihologic este realizat de personal de specialitate din CZ.
Ic 2 - PPV i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Standard 3 – ABILITARE I REABILITARE FSS/LP se preocup ca beneficiarii s-i


dezvolte autonomia i potenialul funcional.
Rezultat: Beneficiarilor le sunt asigurate condiii pentru
dezvoltarea potenialului.
Cerine minime :

1. Activitile de abilitare i reabilitare sunt recomandate de echipa de evaluare în PPV,


se efectueaz conform planificrii, sunt monitorizate din punct de vedere al realizrii
de ctre coordonatorul LP i din punct de vedere al evoluiei situaiei beneficiarului de
ctre managerul de caz.
2. Activitile de abilitare i reabilitare, dup caz, constau în:
a) logopedie sau psihoterapie;
b) masaj sau kinetoterapie sau fizioterapie;
c) hidroterapie sau termoterapie sau balneoterapie sau terapii speciale sau
artterapie (modelaj, sculptur, pictur sau desen, decoraiuni pe diverse
materiale, artizanat, dans, muzic, teatru) sau terapie prin muzic;
d) stimulare psiho-senzorio-motorie;
e) terapie ocupaional;
f) activiti de tip vocaional/ocupaional.
3. Terapia ocupaional ofer metode variate pentru a îmbogi deprinderile cognitive,
fizice i motorii i pentru a spori încrederea în sine a beneficiarilor, pentru a dezvolta
abilitile de motricitate fin (micarea i dexteritatea muchilor mici din mâini i
degete), de motricitate grosier (micarea muchilor mari din brae i picioare),
abilitile oral-motorii (micarea muchilor din gur, buze, limb, maxilar), abilitile
de auto-îngrijire, altele.
4. Activitile de abilitare i reabilitare includ instruirea privind utilizarea tehnologiilor
de acces, fiind mai cunoscute: afiajul Braille, sintetizatorul de voce hardware,
imprimanta Braille, telefoane cu amplificator, tastatura virtual i altele, precum i
instruirea privind utilizarea tehnologiilor i dispozitivelor asistive i tehnologiilor de
acces, cele mai cunoscute fiind: cârje i bastoane, cadru de mers, scaun rulant,
verticalizator, dispozitive auditive, produse pentru comunicare i altele.
5. Activitile de abilitare i reabilitare se desfoar de CZ, la sediul acestuia, în spaiu
liber sau, dup caz, în LMP.
6. LP poate aloca un spaiu i o dotare minim pentru întreinerea autonomiei i a
potenialului funcional, de exemplu : spalier, minge terapeutic, biciclet
medicinal, grdin terapeutic etc.
7. Personalul implicat în activitile de abilitare i reabilitare poate fi: kinetoterapeut,
fizioterapeut, maseur, logoped, terapeut ocupaional, pedagog de recuperare, art-
terapeut, tehnician evaluare, recomandare, furnizare i adaptare fotolii rulante,
instructor de ergoterapie, lucrtor social, instructor de educaie, ali terapeui.

18
72 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

8. Personalul folosete Fia beneficiarului, în care consemneaz intervenia i durata


acesteia.
9. Personalul relaioneaz cu beneficiarul, menine un climat suportiv, dovedete respect
i ofer acestuia confort fizic si psihic.
10. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu managerul de caz,
completeaz rubrica de concluzii din PPV, precizând evoluia persoanei i problemele
întâmpinate.
11. La încetarea acordrii serviciilor, PPV i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul
personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Activitile de abilitare i reabilitare sunt realizate de personal de specialitate din CZ.
Ic 2 - PPV i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Standard 4 – ÎNGRIJIRE I ASISTEN FSS/LP asigur servicii de îngrijire i asisten


pentru beneficiari.
Rezultat: Beneficiarilor le este asigurat îngrijirea în
baza evalurii nevoilor individuale.

Cerine minime :

1. Activitile de îngrijire i asisten sunt recomandate de echipa de evaluare în PPV, se


efectueaz conform planificrii (numai în/la anumite momente/aciuni ale
activitilor zilnice sau continuu), sunt monitorizate din punct de vedere al realizrii
de ctre coordonatorul LP i din punct de vedere al evoluiei situaiei beneficiarului de
ctre managerul de caz.
2. Principalele activiti de îngrijire i asisten, dup caz, constau în :
a) sprijin pentru îmbrcat/dezbrcat, înclat/desclat, alegerea hainelor
adecvate;
b) sprijin pentru asigurarea igienei zilnice (splat i ters, îngrijirea propriului
corp i a prilor acestuia, igiena eliminrilor etc.);
c) sprijin pentru administrarea medicamentaiei, în limita competenei, pe
baza recomandrilor medicului de familie/specialist;
d) sprijin pentru probleme specifice de tip cataterizare, tratarea escarelor i
altele;
e) sprijin pentru transfer i mobilizare, pentru deplasarea în interior/
exterior, inclusiv efectuarea de cumprturi;
f) sprijin pentru deplasare la instituii medicale, uniti spitaliceti, farmacii
etc;
g) sprijin pentru efectuarea analizelor recomandate;
h) sprijin pentru prepararea hranei;
i) sprijin pentru menaj;
j) sprijin pentru comunicare, altele.
3. LP asigur pentru fiecare beneficiar obiecte de igien personal: periu de dini,
past de dini, spun, prosoape etc.
4. LP are în dotare tehnologii i dispozitive asistive i tehnologii de acces necesare pentru
realizarea activitilor.

19
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 73

5. Personalul LP implicat în activitile de îngrijire i asisten poate fi: infirmier,


îngrijitor la domiciliu, pedagog social, lucrtor social, tehnician de asisten social,
pedagog de recuperare.
6. Personalul folosete Fia beneficiarului, în care consemneaz intervenia i durata
acesteia.
7. Personalul relaioneaz cu beneficiarul, menine un climat suportiv, dovedete respect
i ofer acestuia confort fizic si psihic.
8. FSS/LP faciliteaz i/sau realizeaz sesiuni de instruire a personalului pentru ca acesta
s respecte demnitatea i intimitatea beneficiarului; dovada instruirilor se include în
dosarul de personal.
9. FSS/LP poate facilta/realiza sesiuni de instruire privind acordarea de prim ajutor
pentru personalul de îngrijire i asisten.
10. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu managerul de caz,
completeaz rubrica de concluzii din PPV, precizând evoluia persoanei i problemele
întâmpinate.
11. La încetarea acordrii serviciilor, PPV i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul
personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Activitile de îngrijire i asisten sunt realizate de personal de specialitate.
Ic 2 – Sesiunile de instruire a personalului sunt consemnate în Registrul privind perfecionarea
continu a personalului.
Ic 3 - PPV i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Standard 5 - DEPRINDERI DE VIA FSS/LP se preocup de


INDEPENDENT: dezvoltarea/consolidarea dezvoltarea/consolidarea aptitudinilor
aptitudinilor cognitive cognitive ale beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin pentru
dezvoltarea/consolidarea aptitudinilor lor
cognitive.

Cerine minime :

1. Activitile de dezvoltare/consolidare a aptitudinilor cognitive ale beneficiarilor sunt


recomandate de echipa de evaluare în PPV, se efectueaz conform planificrii, sunt
monitorizate din punct de vedere al realizrii de ctre coordonatorul LP i din punct
de vedere al evoluiei situaiei beneficiarului de ctre managerul de caz.
2. Activitile de dezvoltare/consolidare a aptitudinilor cognitive, dup caz, constau în
aplicarea de tehnici i exerciii pentru ca beneficiarii s-i dezvolte aptitudinile
cognitive, de exemplu:
a) s-i foloseasc simurile pentru a explora obiecte (experiene senzoriale cu scop):
simul vzului, simul auzului, simul tactil, simul olfactiv, simul gustativ;
b) s dezvolte elemente din învarea de baz: copierea, învarea prin aciuni cu
dou sau mai multe obiecte sau prin joc simbolic, dobândirea de informaii,
dobândirea limbajului suplimentar, repetarea, dobândirea de concepte legate de
caracteristicile lucrurilor, persoanelor sau evenimentelor, dezvoltarea
competenei de a citi, scrie, socoti, dobândirea deprinderilor complexe;

20
74 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

c) s aplice cunotinele prin dezvoltarea concentrrii, meninerea ateniei asupra


unor aciuni/sarcini pe o durat adecvat, dezvoltarea gândirii, exersarea cititului,
scrisului, socotitului, identificarea de rspunsuri i soluii la întrebri sau situaii
din programul zilnic, selectarea unei opiuni pentru luarea unei decizii i ducerea
la îndeplinire a acesteia.
3. Activitile includ instruirea privind utilizarea tehnologiilor de acces, de exemplu a
instrumentelor de scris.
4. Activitile de dezvoltare/consolidare a aptitudinilor cognitive se desfoar de CZ, la
sediul acestuia, în spaiu liber sau, dup caz, în LMP.
5. Personalul implicat în efectuarea activitilor de dezvoltare/consolidare a
aptitudinilor cognitive poate fi: psiholog, psihoterapeut, logoped, terapeut
ocupaional, instructor de ergoterapie, pedagog social, lucrtor social, instructor de
educaie, ali terapeui.
6. Personalul folosete Fia beneficiarului, în care consemneaz intervenia i durata
acesteia.
7. Personalul relaioneaz cu beneficiarul, menine un climat suportiv, dovedete respect
i îi ofer acestuia confort psihic.
8. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu managerul de caz,
completeaz rubrica de concluzii din PPV, precizând evoluia persoanei i problemele
întâmpinate.
9. La încetarea acordrii serviciilor, PPV i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul
personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Activitile de dezvoltare/consolidare a aptitudinilor cognitive sunt realizate de
personal de specialitate din CZ.
Ic 2 - PPV i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Standard 6 - DEPRINDERI DE VIA FSS/LP se preocup de


INDEPENDENT : dezvoltarea/consolidarea dezvoltarea/consolidarea deprinderilor
deprinderilor zilnice zilnice ale beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin pentru
dezvoltarea/consolidarea deprinderilor
zilnice.

Cerine minime :

1. Activitile de dezvoltare/consolidare a deprinderilor zilnice ale beneficiarilor sunt


recomandate de echipa de evaluare în PPV, se efectueaz conform planificrii, sunt
monitorizate din punct de vedere al realizrii de ctre coordonatorul LP i din punct
de vedere al evoluiei situaiei beneficiarului de ctre managerul de caz.
2. Activitile de dezvoltare/consolidare a deprinderilor zilnice, dup caz, constau în:
aplicarea de tehnici i exerciii pentru realizarea unei sarcini unice, îndeplinirea unor
sarcini multiple, pentru organizarea, planificarea i finalizarea programului zilnic,
exerciii pentru pentru gestionarea timpului, pentru a face fa stresului, situaiilor de
tensiune, urgen sau criz, pentru autocontrolul comportamentului i exprimrii
emoiilor adecvate, altele.

21
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 75

3. Activitile de dezvoltare/consolidare a deprinderilor zilnice se desfoar de CZ, la


sediul acestuia, în spaiu liber sau, dup caz, în LMP.
3. Personalul implicat în efectuarea activitilor de dezvoltare/consolidare a
deprinderilor zilnice poate fi : psiholog, psihoterapeut, terapeut ocupaional, pedagog
de recuperare, pedagog social, lucrtor social, instructor de educaie, instructor de
ergoterapie, ali terapeui.
4. Personalul folosete Fia beneficiarului, în care consemneaz intervenia i durata
acesteia.
5. Personalul relaioneaz cu beneficiarul, menine un climat suportiv, dovedete respect
i îi ofer acestuia confort psihic.
6. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu managerul de caz,
completeaz rubrica de concluzii din PP, precizând evoluia persoanei i problemele
întâmpinate.
7. La încetarea acordrii serviciilor, PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul
personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Activitile de dezvoltare/ consolidare a deprinderilor zilnice ale beneficiarilor sunt
realizate de personal de specialitate din CZ.
Ic 2 - PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Standard 7 - DEPRINDERI DE VIA FSS/LP se preocup de


INDEPENDENT: dezvoltarea/consolidarea dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de
deprinderilor de comunicare comunicare a beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin pentru
dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de
comunicare.

Cerine minime :

1. Activitile de dezvoltare/consolidare a deprinderilor de comunicare a beneficiarilor


sunt recomandate de echipa de evaluare în PPV, se efectueaz conform planificrii,
sunt monitorizate din punct de vedere al realizrii de ctre coordonatorul LP i din
punct de vedere al evoluiei situaiei beneficiarului de ctre managerul de caz.
2. Activitile de dezvoltare/consolidare a deprinderilor de comunicare, dup caz,
constau în: aplicarea de tehnici i exerciii pentru comunicare prin mesaje verbale i
non-verbale, dezvoltarea limbajului mimico-gestual, dezvoltarea abilitilor de a
schimba idei/conversa, de a discuta cu una sau mai multe persoane, utilizarea
instrumentelor de comunicare, altele.
3. Activitile de dezvoltare/consolidare a deprinderilor de comunicare se desfoar de
CZ, la sediul acestuia, în spaiu liber sau, dup caz, în LMP.
4. Personalul implicat în efectuarea activitilor de dezvoltare/consolidare a
deprinderilor de comunicare poate fi : logoped, psiholog, psihoterapeut, terapeut
ocupaional, pedagog social, lucrtor social, pedagog de recuperare, instructor de
educaie, instructor de ergoterapie, ali terapeui.
5. Personalul folosete Fia beneficiarului, în care consemneaz intervenia i durata
acesteia.

22
76 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

6. Personalul relaioneaz cu beneficiarul, menine un climat suportiv, dovedete respect


i îi ofer acestuia confort psihic.
7. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu managerul de caz,
completeaz rubrica de concluzii din PPV, precizând evoluia persoanei i problemele
întâmpinate.
8. La încetarea acordrii serviciilor, PPV i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul
personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Activitile de dezvoltare/ consolidare a deprinderilor de comunicare ale beneficiarilor
sunt realizate de personal de specialitate din CZ.
Ic 2 - PPV i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Standard 8 - DEPRINDERI DE VIA CR se preocup de dezvoltarea/consolidarea


INDEPENDENT: dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de mobilitate a beneficiarilor.
deprinderilor de mobilitate
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin pentru
dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de
mobilitate.

Cerine minime :

1. Activitile de dezvoltare/consolidare a deprinderilor de mobilitate a beneficiarilor


sunt recomandate de echipa de evaluare în PP, se efectueaz conform planificrii,
sunt monitorizate din punct de vedere al realizrii de ctre coordonatorul LP i din
punct de vedere al evoluiei situaiei beneficiarului de ctre managerul de caz.
2. Activitile de dezvoltare/consolidare a deprinderilor de mobilitate, dup caz,
constau în: aplicarea de tehnici i exerciii pentru schimbarea poziiei corpului,
mutarea corpului dintr-un loc în altul, pentru mutarea sau manipularea obiectelor
folosind mâna, degetele, braul, alte pri ale corpului, pentru deplasarea prin
mers sau alte forme, deplasarea folosind echipamente sau mijloace de transport.
3. Activitile de dezvoltare/consolidare a deprinderilor de mobilitate se desfoar
de CZ, la sediul acestuia, în spaiu liber sau, dup caz, în LMP.
4. Personalul implicat în efectuarea activitilor de dezvoltare/consolidare a
deprinderilor de autoîngrijire poate fi : terapeut ocupaional, kinetoterapeut,
fizioterapeut, maseur, pedagog de recuperare, instructor de ergoterapie, ali
terapeui.
5. Personalul folosete Fia beneficiarului, în care consemneaz intervenia i durata
acesteia.
6. Personalul relaioneaz cu beneficiarul, menine un climat suportiv, dovedete
respect i îi ofer acestuia confort psihic.
7. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu managerul de
caz, completeaz rubrica de concluzii din PPV, precizând evoluia persoanei i
problemele întâmpinate.
8. La încetarea acordrii serviciilor, PPV i Fia de monitorizare sunt incluse în
dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
23
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 77

Ic 1 - Activitile de dezvoltare/consolidare a deprinderilor de mobilitate a beneficiarilor


sunt realizate de personal de specialitate.
Ic 2 - PPV i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Standard 9 - DEPRINDERI DE VIA FSS/LP se preocup de dezvoltarea


INDEPENDENT: dezvoltarea/consolidarea /consolidarea deprinderilor beneficiarilor de
deprinderilor de autoîngrijire autoîngrijire.
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin pentru
dezvoltarea / consolidrii deprinderilor de
autoîngrijire.

Cerine minime :

1. Activitile de dezvoltare/consolidare a deprinderilor de autoîngrijire a


beneficiarilor sunt recomandate de echipa de evaluare în PPV, se efectueaz
conform planificrii, sunt monitorizate din punct de vedere al realizrii de ctre
coordonatorul LP i din punct de vedere al evoluiei situaiei beneficiarului de
ctre managerul de caz.
2. Activitile de dezvoltare/consolidare a deprinderilor de autoîngrijire, dup caz,
constau în: aplicarea de tehnici i exerciii pentru învarea aciunilor de splat i
ters corpul sau prile corpului, de îngrijit pielea, dinii, prul, unghiile, nasul, de
realizat toaleta intim, de îmbrcat/dezbrcat, de mâncat/but, altele.
3. Activitile cuprind totodat exerciii de contientizare privind alegerea
îmbrcminii i înclmintei în mod adecvat, inând cont de anotimp i
eveniment, de pstrare în ordine i curenie a obiectelor personale, altele.
4. Activitile de dezvoltare/consolidare a deprinderilor de autoîngrijire se
desfoar de CZ, la sediul acestuia, în spaiu liber sau, dup caz, în LMP.
5. Personalul implicat în efectuarea activitilor de dezvoltare/consolidare a
deprinderilor de autoîngrijire poate fi: terapeut ocupaional, kinetoterapeut,
fizioterapeut, pedagog de recuperare, lucrtor social, instructor de ergoterapie,
infirmier, ali terapeui.
6. Personalul folosete Fia beneficiarului, în care consemneaz intervenia i durata
acesteia.
7. Personalul relaioneaz cu beneficiarul, menine un climat suportiv, dovedete
respect i îi ofer acestuia confort psihic.
8. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu managerul de
caz, completeaz rubrica de concluzii din PPV, precizând evoluia persoanei i
problemele întâmpinate.
9. La încetarea acordrii serviciilor, PPV i Fia de monitorizare sunt incluse în
dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Activitile de dezvoltare/ consolidare a deprinderilor de autoîngrijire a beneficiarilor
sunt realizate de personal de specialitate din CZ.
Ic 2 - PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Standard 10 - DEPRINDERI DE VIA FSS/LP se preocup de dezvoltarea


24
78 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

INDEPENDENT: dezvoltarea/consolidarea /consolidarea deprinderilor beneficiarilor de


deprinderilor de îngrijire a propriei snti îngrijire a propriei snti.
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin pentru
dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de
îngrijire a propriei snti.

Cerine minime :

1. Activitile de dezvoltare/consolidare a deprinderilor de îngrijire a propriei snti


sunt recomandate de echipa de evaluare în PPV, se efectueaz conform planificrii,
sunt monitorizate din punct de vedere al realizrii de coordonatorul LP i din punct de
vedere al evoluiei situaiei beneficiarului de ctre managerul de caz.
2. Activitile de dezvoltare/consolidare a deprinderilor de îngrijire a propriei snti,
dup caz, constau în: aplicarea de tehnici i exerciii pentru ca beneficiarii s învee
cum s-i pstreze igiena personal i a spaiului de locuit, importana meninerii unei
diete echilibrate i a unei activiti fizice zilnice, cum s fac fa influenelor i
presiunilor legate de riscuri precum consumul de alcool, droguri, infectarea cu infecii
cu transmitere sexual, HIV/SIDA i altele.
3. Activitile cuprind, de asemenea, exerciii de contientizare pentru a înelege i
respecta sfatul medicului, pericolele ce pot amenina securitatea personal sau a
altora, provocând durere, riscurile legate de abuzul fizic asupra propriei persoane
(loviri, mucturi, lovirea capului de diferite obiecte etc.), de înghiirea unor obiecte
necomestibile, intoxicaii, loviri, traumatisme, altele.
4. Activitile de dezvoltare/consolidare a deprinderilor de îngrijire a propriei snti
se desfoar de CZ, la sediul acestuia, în spaiu liber sau, dup caz, în LMP.
5. Personalul implicat în efectuarea activitilor de dezvoltare/consolidare a
deprinderilor de îngrijire a propriei snti poate fi : medic, asistent medical,
psiholog, psihoterapeut, lucrtor social, pedagog social, pedagog de recuperare,
instructor de ergoterapie, ali terapeui.
6. Personalul folosete Fia beneficiarului, în care consemneaz intervenia i durata
acesteia.
7. Personalul relaioneaz cu beneficiarul, menine un climat suportiv, dovedete respect
i îi ofere acestuia confort psihic.
8. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu managerul de caz,
completeaz rubrica de concluzii din PPV, precizând evoluia persoanei i problemele
întâmpinate.
9. La încetarea acordrii serviciilor, PPV i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul
personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Activitile de dezvoltare/ consolidare a deprinderilor de îngrijire a propriei snti a
beneficiarilor sunt realizate de personal de specialitate din CZ.
Ic 2 - PPV i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Standard 11 - DEPRINDERI DE VIA FSS/LP asigur cadrul i sprijin pentru


INDEPENDENT: dezvoltarea/consolidarea dezvoltarea/consolidarea deprinderilor
deprinderilor de autogospodrire beneficiarilor de autogospodrire.
Rezultat: Beneficiarii sunt încurajai s realizeze
25
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 79

aciuni i sarcini casnice, de fiecare zi, într-o


ambian plcut.

Cerine minime :

1. Activitile de dezvoltare/consolidare a deprinderilor de autogospodrire sunt


recomandate de echipa de evaluare în PPV, se efectueaz conform planificrii, sunt
monitorizate din punct de vedere al realizrii de coordonatorul LP i din punct de
vedere al evoluiei situaiei beneficiarului de ctre managerul de caz.
2. Activitile de dezvoltare/consolidare a deprinderilor de autogospodrire, dup caz,
constau în: aplicarea de tehnici i exerciii necesare pentru prepararea i servirea
hranei, întreinerea veselei i tacâmurilor, curenia spaiului propriu, gestionarea
deeurilor, curenia i aranjarea îmbrcmintei i înclmintei, îngrijirea
dispozitivelor de sprijin (ochelari, lupe, scaun rulat, cadru de mers etc.),
achiziionarea de bunuri, altele.
3. Activitile includ contientizarea acordrii de ajutor pentru deplasare, comunicare,
îngrijire etc., celorlalte persoane din camer/grup.
4. Activitile de dezvoltare/consolidare a deprinderilor de autogospodrire se
desfoar de ctre CZ, la sediul acestuia, în spaiu liber sau, dup caz, în LMP.
5. Personalul implicat în efectuarea activitilor de dezvoltare/consolidare a
deprinderilor de autogospodrire poate fi : psiholog, psihoterapeut, terapeut
ocupaional, asistent medical, pedagog de recuperare, pedagog social, lucrtor social,
instructor de ergoterapie, instructor de educaie, infirmier, ali terapeui.
6. Personalul folosete Fia beneficiarului, în care consemneaz intervenia i durata
acesteia.
7. Personalul relaioneaz cu beneficiarul, menine un climat suportiv, dovedete respect
i îi ofer acestuia confort psihic.
8. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu managerul de caz,
completeaz rubrica de concluzii din PPV, precizând evoluia persoanei i problemele
întâmpinate.
9. La încetarea acordrii serviciilor, PPV i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul
personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Activitile de dezvoltare/consolidare a deprinderilor de autogospodrire a
beneficiarilor sunt realizate de personal de specialitate din CZ.
Ic 2 - PPV i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Standard 12 - DEPRINDERI DE VIA FSS/LP se preocup de dezvoltarea/


INDEPENDENT: dezvoltarea/consolidarea consolidarea deprinderilor de interaciune a
deprinderilor de interaciune beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin pentru
dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de
interaciune i stabilire/meninere a
relaiilor interpersonale.

Cerine minime :

26
80 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

1. Activitile de dezvoltare/consolidare a deprinderilor de interaciune sunt


recomandate de echipa de evaluare în PPV, se efectueaz conform planificrii, sunt
monitorizate din punct de vedere al realizrii de coordonatorul LP i din punct de
vedere al evoluiei situaiei beneficiarului de ctre managerul de caz.
2. Activitile de dezvoltare/consolidare a deprinderilor de interaciune, dup caz,
constau în: aplicarea de tehnici i exerciii pentru ca beneficiarii s învee aciuni i
comportamente necesare pentru stabilirea de interaciuni simple sau complexe cu
membrii familiei, prieteni, cu persoane cunoscute sau necunoscute, educaie sexual
i altele.
3. Activitile cuprind exerciii stimulatorii pentru dezvoltarea capacitilor de a
întreine o conversaie, de a se comporta în diferite situaii (vizite, slujbe religioase,
cinema) sau de a apela la diferite servicii (taxi, tren, metrou, informaii).
4. Activitile de dezvoltare/consolidare a deprinderilor de interaciune se desfoar de
CZ, la sediul acestuia, în spaiu liber sau, dup caz, în LMP.
5. LP pune la dispoziia beneficiarilor mijloace de comunicare cu membrii de familie i
prietenii (telefon, e-mail, facilitarea trimiterii i primirii corespondenei prin pot).
6. Membrii de familie i prietenii pot vizita beneficiarul, în intervale de timp stabilite cu
coordonatorul LP, cu respectarea programului de activiti i a recomandrilor din PIS
sau PPV.
7. Personalul implicat în efectuarea activitilor de dezvoltare/consolidare a
deprinderilor de interaciune poate fi : logoped, psiholog, psihoterapeut, terapeut
ocupaional, pedagog de recuperare, pedagog social, lucrtor social, instructor de
ergoterapie, instructor de educaie, ali terapeui.
8. Personalul folosete Fia beneficiarului, în care consemneaz intervenia i durata
acesteia.
9. Personalul relaioneaz cu beneficiarul, menine un climat suportiv, dovedete respect
i îi ofer acestuia confort psihic.
10. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu managerul de caz,
completeaz rubrica de concluzii din PPV, precizând evoluia persoanei i problemele
întâmpinate.
11. La încetarea acordrii serviciilor, PPV i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul
personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Activitile de dezvoltare/consolidare a deprinderilor de interaciune a beneficiarilor
sunt realizate de personal de specialitate din CZ.
Ic 2 - PPV i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Standard 13 – DEPRINDERI DE VIA FSS/LP se preocup de dobândirea de ctre


INDEPENDENT: dobândirea independenei beneficiari a independenei economice.
economice
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin pentru dobândirea
independenei economice.

Cerine minime :

1. Activitile privind dobândirea independenei economice este recomandat de echipa


de evaluare în PPV, se efectueaz conform planificrii, sunt monitorizate din punct de
27
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 81

vedere al realizrii de coordonatorul LP i din punct de vedere al evoluiei situaiei


beneficiarului de ctre managerul de caz.
2. Activitile privind dobândirea independenei economice, dup caz, constau în:
aplicarea de tehnici i exerciii pentru ca beneficiarii s învee formele de tranzacii
economice simple i complexe, modul de utilizare a banilor sau de a face schimburi,
forme de gestiune a resurselor proprii, altele.
3. Activitile privind dobândirea independenei economice se desfoar de CZ, la sediul
acestuia, în spaiu liber, în alte locaii sau, dup caz, în LMP.
4. Personalul implicat în efectuarea activitilor privind dobândirea independenei
economice poate fi : psiholog, psihoterapeut, terapeut ocupaional, pedagog de
recuperare, pedagog social, lucrtor social, instructor de educaie, ali terapeui.
5. Personalul folosete Fia beneficiarului, în care consemneaz intervenia i durata
acesteia.
6. Personalul relaioneaz cu beneficiarul, menine un climat suportiv, dovedete respect
i îi ofer acestuia confort psihic.
7. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu managerul de caz,
completeaz rubrica de concluzii din PPV, precizând evoluia persoanei i problemele
întâmpinate.
8. La încetarea acordrii serviciilor, PPV i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul
personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Activitile privind dobândirea independenei economice a beneficiarilor sunt realizate
de personal de specialitate din CZ.
Ic 2 - PPV i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Standard 14 : EDUCAIE/PREGTIRE PENTRU FSS/LP se preocup de îmbuntirea


MUNC nivelului de educaie/pregtire pentru munc
a beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin pentru
îmbuntirea nivelului de
educaie/pregtire pentru munc.

Cerine minime :

1. Activitile de îmbuntire a nivelului de educaie/pregtire pentru munc sunt


recomandate de echipa de evaluare în PPV, se efectueaz conform planificrii, sunt
monitorizate din punct de vedere al realizrii de coordonatorul LP i din punct de
vedere al evoluiei situaiei beneficiarului de ctre managerul de caz.
2. Activitile de îmbuntire a nivelului de educaie/pregtire pentru munc, dup
caz, constau în: aplicarea de sprijin i exerciii pentru ca beneficiarii s fac fa
cerinelor instituiei colare/profesionale, s participe la aciuni de meteugrit sau
hobby-uri, s-i exerseze/consolideze cunotinele i abilitile practice i sociale, s-
i capaciteze întreg potenialul creativ i lucrativ, altele în vederea încadrrii i
pstrrii locului de munc.
3. Activitile cuprind totodat consiliere pre i post angajare, consiliere juridic,
organizarea de grupuri de suport, altele.

28
82 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

4. Activitile de îmbuntire a nivelului de educaie/pregtire pentru munc se


desfoar de CZ, la sediul acestuia, în spaiu liber sau, dup caz, în LMP.
5. Personalul implicat în efectuarea activitilor de îmbuntire a nivelului de
educaie/pregtire pentru munc poate fi : asistent social, psiholog, psihoterapeut,
consilier de orientare profesional, specialist în angajare asistat, specialist în
evaluare vocaional, consilier vocaional, terapeut ocupaional, instructor de
educaie, instructor de ergoterapie, lucrtor social, ali terapeui.
6. LP încurajeaz beneficiarii s urmeze, s completeze sau s finalizeze programe
educaionale, vocaionale sau de pregtire pentru munc, s se înscrie la cursuri de
formare profesional i s treac de la o etap de formare profesional la alta.
7. LP face demersuri pentru identificarea de alternative educaionale pentru beneficiari.
8. FSS/LP realizeaz parteneriate cu instituii/operatori economici care pot acorda stagii
de practic, de ucenicie, de voluntariat în vederea pregtirii pentru munc.
9. FSS/LP face demersuri pentru obinerea tehnologiilor i dispozitivelor asistive i
tehnologiilor de acces necesare pentru beneficiari, inclusiv pentru organizarea
sesiunilor de instruire în vederea utilizrii.
10. Personalul folosete Fia beneficiarului, în care consemneaz intervenia i durata
acesteia.
11. Personalul relaioneaz cu beneficiarul, menine un climat suportiv, dovedete respect
i îi ofer acestuia confort psihic.
12. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu managerul de caz,
completeaz rubrica de concluzii din PPV, precizând evoluia persoanei i problemele
întâmpinate.
13. La încetarea acordrii serviciilor, PPV i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul
personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Activitile de îmbuntire a nivelului de educaie/pregtire pentru munc a
beneficiarilor sunt realizate de personal de specialitate din CZ.
Ic 2 - PPV i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.
Ic 3 - LP a fcut/face demersuri pentru identificarea de alternative educaionale pentru
beneficiari.
Ic 4 - LP are parteneriate cu instituii/operatori economici care pot acorda stagii de practic,
de ucenicie, de voluntariat în vederea pregtirii pentru munc.
Ic 5 - LP a fcut/face demersuri pentru obinerea tehnologiilor i dispozitivelor asistive i
tehnologiilor de acces necesare pentru beneficiari, inclusiv pentru organizarea sesiunilor de
instruire în vederea utilizrii.

Standard 15 – IMPLICARE I PARTICIPARE FSS/LP se preocup de creterea nivelului de


SOCIAL I CIVIC implicare a beneficiarilor în viaa social i
civic.
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin pentru implicarea
activ în viaa social i civic a comunitii.

Cerine minime :

1. Activitile privind implicarea beneficiarilor în viaa social i civic a comunitii sunt


recomandate de echipa de evaluare în PPV, se efectueaz conform planificrii, sunt
29
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 83

monitorizate din punct de vedere al realizrii de coordonatorul LP i din punct de


vedere al evoluiei situaiei beneficiarului de ctre managerul de caz.
2. Activitile sunt diverse i pot cuprinde : cunoaterea mediului social,
stimularea/învarea unui comportament adecvat situaiilor sociale, implicarea în
activiti sportive, culturale, artistice desfurate în comunitate, participarea la
aciuni de recreere i petrecere a timpului liber, la aciuni de meteugrit, vizite,
altele.
3. LP încurajeaz beneficiarii s se implice sau s participe la aciuni din comunitate,
singuri sau însoii de cel puin un membru al personalului, în conformitate cu
recomandrile din PP.
4. În caz de nevoie, LP asigur beneficiarilor obiecte de îmbrcminte, lenjerie i
înclminte.
5. Personalul exerseaz cu beneficiarii pentru cunoaterea i utilizarea fr riscuri a
mijloacelor de transport.
6. FSS/LP acord sprijin pentru ca beneficiarul/beneficiarii s-i exercite dreptul la vot.
7. FSS/LP face demersuri pentru obinerea tehnologiilor i dispozitivelor asistive i
tehnologiilor de acces necesare.
8. FSS/LP acord sprijin pentru ca beneficiarii implicai în aciuni în comunitate s
dispun de materialele necesare pentru exersarea aptitudinilor (materiale pentru
pictur, instrumente muzicale etc.).
9. Personalul implicat în efectuarea activitilor de integrare i participare social i
civic poate fi: asistent social, tehnician de asisten social, lucrtor social, psiholog,
psihoterapeut, kinetoterapeut, fizioterapeut, pedagog de recuperare, terapeut
ocupaional, infirmier, instructor de ergoterapie, animator socio-educativ, art
terapeut, ali terapeui.
10. Personalul relaioneaz cu beneficiarul, menine un climat suportiv, dovedete respect
i îi ofer acestuia confort psihic.
11. Personalul folosete Fia beneficiarului, în care consemneaz intervenia i durata
acesteia.
12. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu managerul de caz,
completeaz rubrica de concluzii din PPV, precizând evoluia persoanei i problemele
întâmpinate.
13. La încetarea acordrii serviciilor, PPV i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul
personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Activitile privind implicarea beneficiarilor în viaa social i civic sunt realizate de
personal de specialitate.
Ic 2 - LP a fcut/face demersuri pentru obinerea tehnologiilor i dispozitivelor asistive i
tehnologiilor de acces necesare.
Ic 3 - PPV i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

MODULUL V – PROTECIE I DREPTURI (Standarde 1 – 8)

Standard 1 – RESPECTAREA DREPTURILOR FSS/LP respect drepturile beneficiarilor.


BENEFICIARULUI
Rezultat: Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute i
respectate de personal.
30
84 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

Cerine minime:

1. Beneficiarii au, în principal, urmtoarele drepturi:


a) s li se respecte drepturile i libertile fundamentale, fr nici o
discriminare;
b) s fie informai cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum i cu
privire la situaiile de risc ce pot aprea pe parcursul derulrii serviciilor;
c) s li se comunice drepturile i obligaiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor
sociale;
d) s beneficieze de serviciile prevzute în contractul de furnizare servicii;
e) s participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale;
f) s li se asigure pstrarea confidenialitii asupra datelor personale,
informaiilor furnizate i primite;
g) s li se garanteze demnitatea i intimitatea;
h) s fie protejai împotriva riscului de abuz i neglijare;
i) s-i exprime liber opinia cu privire la serviciile primite.
2. FSS/LP organizeaz sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor
beneficiarilor.

Indicatori de control:
Ic 1 – Sesiunile de instruire sunt consemnate în Registrul privind perfecionarea continu
a personalului.

Standard 2 – MANAGEMENTUL SITUAIILOR FSS/LP cunoate i aplic managementul


DE RISC situaiilor de risc.
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin adecvat în situaii
de risc.

Cerine minime:

1. FSS elaboreaz i aplic procedura privind managementul situaiilor de risc.


2. Procedura precizeaz, cel puin: exemple de tulburri de comportament sau
comportament distructiv pentru care trebuie solicitat intervenia de urgen, în mod
exclusiv, a organelor abilitate, modul de solicitare a interveniei de urgen, modul de
aciune în caz de fug a beneficiarului, de agresiune, plecare neanunat, modaliti
de aciune post-situaie de risc.
3. LP cunoate i aplic procedura privind managementul situaiilor de risc.
4. LP comunic ctre FSS, în termen de maxim 4 ore, situaiile care au necesitat
intervenia de urgen.
5. Documentul care atest intervenia în situaia de risc este inclus în dosarul personal al
beneficiarului.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul procedurii privind managementul situaiilor de risc respect cerinele
minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Procedura privind managementul situaiilor de risc este disponibil la sediul FSS/LP.
31
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 85

Ic 2 - Documentul care atest intervenia în situaia de risc este inclus în dosarul personal al
beneficiarului.

Standard 3 - CODUL DE ETIC FSS elaboreaz i aplic Codul de etic.


Rezultat: Beneficiarilor li se asigur tratament egal.

Cerine minime:

1. FSS elaboreaz i aplic Codul de etic.


2. Codul de etic cuprinde reguli care privesc, în principal, asigurarea unui tratament
egal pentru toi beneficiarii, fr nici un fel de discriminare.
3. Codul de etic prevede acordarea serviciilor exclusiv în interesul beneficiarilor i
pentru protecia acestora, respectarea eticii profesionale în relaia cu beneficiarii.
4. LP cunoate i aplic Codul de etic.
5. FSS/LP organizeaz sesiuni de instruire a personalului privind prevederile Codului de
etic.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul Codului de etic respect cerinele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Codul de etic este disponibil, pe suport de hârtie, la sediul FSS/LP.
Ic 2 - Sesiunile de instruire a personalului sunt consemnate în Registrul privind perfecionarea
continu a personalului.

Standard 4 - PROTECIA ÎMPOTRIVA FSS/LP asigur un mediu fr pericole pentru


NEGLIJRII, EXPLOATRII, VIOLENEI I beneficiari din punct de vedere al proteciei
ABUZULUI împotriva neglijrii, exploatrii, violenei i
abuzului.
Rezultat: Beneficiarii sunt protejai împotriva tuturor
formelor de neglijare, exploatere, violen i
abuz.

Cerine minime:

1. FSS elaboreaz i aplic procedura privind protecia împotriva neglijrii, exploatrii,


violenei i abuzului.
2. Procedura precizeaz cel puin: regulile cu privire la administrarea medicamentelor,
modul de identificare i semnalare a cazurilor de neglijare, exploatare, violen i abuz;
raportarea, investigarea i soluionarea situaiilor de neglijare, exploatare, violen i
abuz; modul de gestiune a bunurilor sau banilor beneficiarilor.
3. Procedura precizeaz totodat modul în care sunt consemnate/rezolvate cazurile de
violen i abuz sesizate de personal în timpul activitii acestuia în relaie cu
beneficiarul/familia acestuia.
4. LP cunoate i aplic procedura privind protecia împotriva neglijrii, exploatrii,
violenei i abuzului.

32
86 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

5. FSS/LP organizeaz anual sesiuni de instruire a personalului cu privire la recunoaterea


formelor de neglijare, exploatare, violen, neglijare, tratament degradant, abuz
emoional, fizic sau sexual.
7. LP încurajeaz i sprijin beneficiarii s sesizeze orice form de neglijare, exploatare,
violen, neglijare i abuz.
8. FSS înregistreaz în Registrul de eviden a cazurilor de neglijare, exploatare, violen
i abuz toate situaiile de neglijare, exploatare, violen, tratament degradant, abuz
emoional, fizic sau sexual i acioneaz pentru rezolvare, cu sprijinul beneficiarului, al
LP i/sau al organelor abilitate.
9. FSS arhiveaz toate sesizrile referitoare la cazuri de neglijare, exploatare, violen i
abuz împreun cu soluiile de rezolvare.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul procedurii privind protecia împotriva neglijrii, exploatrii, violenei i
abuzului respect cerinele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Procedura privind protecia împotriva neglijrii, exploatrii, violenei i abuzului este
disponibil la sediul FSS/LP.
Ic 2 - Sesiunile de instruire a personalului sunt consemnate în Registrul privind perfecionarea
continu a personalului.
Ic 3 - FSS consemneaz, în Registrul de eviden a cazurilor de neglijare, exploatare, violen
i abuz, situaiile de neglijare, exploatare, violen, tratament degradant, abuz emoional,
fizic sau sexual.
Ic 4 - Sesizrile referitoare la cazuri de neglijare, exploatare, violen i abuz au fost
înregistrate i sunt arhivate împreun cu soluia de rezolvare.

Standard 5 - PROTECIA ÎMPOTRIVA FSS/LP asigur un mediu fr pericole pentru


TORTURII I TRATAMENTELOR CRUDE, beneficiari din punct de vedere al proteciei
INUMANE SAU DEGRADANTE împotriva torturii i tratamentelor crude,
inumane sau degradante.
Rezultat: Beneficiarii sunt protejai împotriva torturii
i tratamentelor crude, inumane sau
degradante.

Cerine minime:

1. FSS elaboreaz i aplic procedura privind protecia împotriva torturii i tratamentelor


crude, inumane sau degradante.
2. Procedura precizeaz cel puin: modul de identificare i semnalare a cazurilor de tortur,
tratamente crude, inumane sau degradante; raportarea, investigarea i soluionarea
situaiilor de tortur, tratamente crude, inumane sau degradante.
3. LP cunoate i aplic procedura privind protecia împotriva torturii i tratamentelor crude,
inumane sau degradante.
4. FSS/LP organizeaz anual sesiuni de instruire a personalului cu privire la recunoaterea
situaiilor/formelor de tortur, tratamente crude, inumane sau degradante.
5. LP încurajeaz i sprijin beneficiarii s sesizeze orice form de tratament crud, inuman
sau degradant.
33
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 87

6. FSS înregistreaz, în Registrul de eviden a cazurilor de tortur i tratamente crude,


inumane sau degradante, toate situaiile de de tortur i tratamente crude, inumane sau
degradante i acioneaz pentru rezolvare, cu sprijinul beneficiarului, al LP i/sau al
organelor abilitate.
7. FSS arhiveaz toate sesizrile referitoare la cazurile de tortur, tratamente crude,
inumane sau degradante împreun cu soluiile de rezolvare.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul procedurii privind protecia împotriva torturii i tratamentelor crude,
inumane sau degradante respect cerinele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Procedura privind protecia împotriva torturii i tratamentelor crude, inumane sau
degradante este disponibil la sediul FSS/LP.
Ic 2 - Sesiunile de instruire a personalului sunt consemnate în Registrul privind perfecionarea
continu a personalului.
Ic 3 - FSS a înregistrat/înregistreaz, în Registrul de eviden a cazurilor de tortur i
tratamente crude, inumane sau degradante, toate situaiile de de tortur i tratamente
crude, inumane sau degradante.
Ic 4 - Sesizrile referitoare la cazuri de tortur i tratamente crude, inumane sau degradante
au fost înregistrate i sunt arhivate împreun cu soluia de rezolvare.

Standard 6 - ASISTENA ÎN CAZ DE DECES FSS/LP asigur asistena beneficiarilor aflai


în stare terminal i în caz de deces.
Rezultat: Beneficiarii primesc asistena adecvat în caz
de stare terminal i serviciile necesare în
caz de deces.

Cerine minime:

1. FSS elaboreaz procedura privind asistena în stare terminal sau deces a


beneficiarilor.
2. Procedura precizeaz cel puin: modul în care este supravegheat beneficiarului aflat
în stare terminal, cum se asigur tratamentul medical, inclusiv medicaia pentru
terapia durerii, cum se asigur separarea persoanei fa de ceilali beneficiari,
asistena spiritual, informarea familiei.
3. LP cunoate i aplic procedura de asisten în stare terminal sau în caz de deces.
4. LP are obligaia de a informa, în scris sau telefonic, rudele beneficiarului, în termen
de 8 ore de la decesul acestuia.
5. LP stabilete cu reprezentantul legal al beneficiarului sau cu membrii de familie,
serviciile furnizate în caz de deces.
6. FSS/LP faciliteaz sau realizeaz formalitile de înmormântare, conform prevederilor
înscrise în contractul de furnizare servicii.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul procedurii privind asistena în stare terminal sau deces a beneficiarilor
respect cerinele minime ale standardului.

34
88 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

Indicatori de control:
Ic 1 - Procedura privind asistena în stare terminal sau în caz de deces este disponibil, pe
suport de hârtie, la sediul FSS/LP.

Standard 7 - SESIZRI I RECLAMAII FSS/LP se preocup de asigurarea continu a


calitii activitilor i serviciilor acordate
beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii îi pot exprima opinia cu privire
la calitatea îngrijirii i proteciei în LP i pot
depune reclamaii în caz de nemulumire.

Cerine minime:

1. FSS elaboreaz i aplic procedura privind înregistrarea i soluionarea sesizrilor/


reclamaiilor beneficiarilor.
2. Procedura precizeaz, cel puin: modul de informare a beneficiarilor sau
reprezentanilor lor legali despre posibilitatea depunerii de sesizri/reclamaii sau
despre exprimarea unei nemulumiri în legtur cu calitatea îngrijirii i proteciei în LP.
3. LP cunoate i aplic procedura privind înregistrarea i soluionarea sesizrilor/
reclamaiilor beneficiarilor.
4. FSS/LP poate apela la mediatori externi în anumite situaii considerate critice.
5. FSS/LP înregistreaz i arhiveaz toate sesizrile/reclamaiile împreun cu soluiile de
rezolvare.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul procedurii privind înregistrarea i soluionarea sesizrilor/ reclamaiilor
beneficiarilor respect cerinele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Procedura privind înregistrarea i soluionarea sesizrilor/reclamaiilor beneficiarilor
este disponibil la sediul FSS/LP.
Ic 2 - Sesizrile/reclamaiile au fost înregistrate i arhivate împreun cu soluiile de
rezolvare.

Standard 8 - SATISFACIA BENEFICIARILOR FSS/LP se preocup de msurarea gradului de


satisfacie a beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii îi pot exprima satisfacia sau
insatisfacia fa de activitile i serviciile
din LP în condiii de siguran i încredere.

Cerine minime:

1. FSS/LP aplic anual chestionare pentru cunoaterea prerii beneficiarilor despre


activiti/servicii/atitudini generale.
2. Beneficiarii pot solicita sprijin pentru completarea chestionarelor, de la un membru al
personalului, de la reprezentantul legal sau din partea unui membru de familie.

35
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 89

3. Chestionarele completate sunt depuse de beneficiari într-o cutie special, uor


accesibil.
4. Coordonatorul LP, managerul de caz i un reprezentant al personalului analizeaz
chestionarele iar rezultatele analizei vor fi incluse în raportul anual.

Indicatori de control:
Ic 1 – LP a analizat chestionarele i a inclus rezultatele analizei în raportul anual pe care îl
realizeaz coordonatorul LP.

Documente
prevzute în standardele specifice minime obligatorii de calitate pentru servicii sociale cu
cazare de tip Locuin protejat pentru persoane adulte cu dizabiliti

Nr. curent Denumire document


1. Hotrârea consiliului local/judeean pentru FSS public sau
hotrârea/decizia/dispoziia organului de conducere prevzut de lege pentru
FSS privat, care precizeaz totodat capacitatea LP
2. Aviz de înfiinare emis de ANPD
3. Regulamentul de organizare i funcionare (ROF)
4. Tabelul cu participanii la sesiunile de informare despre ROF
5. Raport de activitate elaborat de coordonatorul LP
6. Planul anual de instruire i formare profesional pentru personalul angajat
7. Registrul privind perfecionarea continu a personalului
8. Contracte de parteneriat cu organisme neguvernamentale sau guvernamentale
9. Regulile casei
10. Procedura privind meninerea sntii beneficiarilor
11. Fia de monitorizare a strii de sntate
12. Condica de eviden a medicamentelor i materialelor consumabile
13. Materiale informative cu privire la LP
14. Procedura de admitere
15. Dispoziia de admitere
16. Contractul de furnizare de servicii
17. Angajament de plat cu persoana/persoanele din partea beneficiarului care
particip la plata contribuiei
18. Evidena dosarelor personale arhivate, pe suport de hârtie sau electronic
19. Tabelul cu numele persoanelor care au semnat pentru luare la cunotin a
prevederilor privind suspendarea, respectiv încetarea acordrii serviciului
social, înainte de semnarea contractului de furnizare
20. Procedura de suspendare/încetare a acordrii serviciului social
21. Fia de evaluare
22. Planul personal de viitor (PPV)
23. Fia de monitorizare
24. Procedura privind managementul situaiilor de risc
25. Codul de etic
26. Procedura privind protecia împotriva neglijrii, exploatrii, violenei i
abuzului
27. Registrul de eviden a cazurilor de neglijare, exploatare, violen i abuz
36
90 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

28. Procedura privind protecia împotriva torturii i tratamentelor crude, inumane


sau degradante
29. Registrul de eviden a cazurilor de tortur i tratamente crude, inumane sau
degradante
30. Procedura privind asistena în stare terminal sau deces a beneficiarilor
31. Procedura privind înregistrarea i soluionarea sesizrilor/reclamaiilor
beneficiarilor
32. Chestionare pentru cunoaterea prerii beneficiarilor despre
activiti/servicii/atitudini generale

SECIUNEA a 2-a

Clarificri privind modalitatea de autoevaluare a îndeplinirii standardelor specifice


minime obligatorii de calitate pentru servicii sociale cu cazare de tip Locuin protejat
pentru persoane adulte cu dizabiliti

Pentru a obine licena de funcionare, serviciile sociale cu cazare de tip Locuin protejat
pentru persoane adulte cu dizabiliti trebuie s îndeplineasc un punctaj de 67 de puncte.

Fia de autoevaluare se completeaz dup modelul prevzut în Anexa nr.9 la Normele


metodologice de aplicare a Legii nr.197/2012 privind asigurarea calitii în domeniul
serviciilor sociale, aprobate prin Hotrârea Guvernului nr.118/2014.

FIA DE AUTOEVALUARE – LP

Punctajul Punctaj Observaii


standardelor rezultat în
specifice urma
minime autoevalurii
obligatorii de îndeplinirii
calitate standardelor
specifice
minime
obligatorii de
calitate
MODULUL I – MANAGEMENTUL SERVICIULUI SOCIAL 25
(Standarde 1 - 4)
Standard 1: ORGANIZARE I FUNCIONARE - 10
FSS asigur organizarea i funcionarea LP cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.
Rezultat: LP este organizat i funcioneaz cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.
1. LP este înfiinat prin hotrârea consiliului 1
local/judeean pentru FSS public sau prin
hotrârea/decizia/dispoziia organului de
conducere prevzut de lege pentru FSS privat,
care precizeaz totodat capacitatea LP.
2.LP are capacitate minim de 2 (dou) locuri i 1
capacitate maxim de 10 locuri.
37
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 91

3.LP are avizul de infiinare emis de ANPD. 1


4.Beneficiarii LP sunt persoane adulte cu 1
dizabiliti pentru care certificatele/deciziile de
încadrare sunt în termen de valabilitate.
5.LP deine i respect Regulamentul de 1
organizare i funcionare (ROF).
6.Structura, calificarea i responsabilizarea 1
personalului, inclusiv ale conductorului LP, fa
de activitile i serviciile din LP, sunt conforme
cu prevederile actelor normative în vigoare.
7.Coordonatorul LP elaboreaz anual, în luna 1
februarie a anului curent pentru anul anterior,
un raport de activitate; raportul este disponibil
la sediul FSS.
8.Personalul FSS/LP este 1
instruit/format/perfecionat anual cu privire la:
egalitatea de anse; prevenirea, recunoaterea
i raportarea formelor de exploatare, violen i
abuz; respect pentru diversitate; respect i
încurajare pentru autonomia individual i
independena persoanelor cu dizabiliti;
dovada instruirilor/formrilor se include în
dosarul de personal.
9.FSS asigur comunicarea i colaborarea 1
regulat referitoare la nevoile beneficiarilor cu
LP, cu serviciul public de asisten social de la
nivelul autoritilor publice locale i judeene i
cu alte instituii publice locale i centrale.
10. FSS promoveaz parteneriatul în îngrijirea i 1
protecia persoanelor adulte cu dizabiliti, prin
identificarea i implicarea de organisme
guvernamentale sau neguvernamentale,
specialiti sau alte persoane resurs din diferite
domenii de activitate.
Standard 2 - GZDUIRE – 8
FSS/LP asigur gzduirea beneficiarilor în
condiii de minim confort, siguran i igien.
Rezultat: Beneficiarii sunt gzduii în locaii
curate, adaptate nevoilor lor, confortabile i
sigure din punct de vedere al securitii
personale.
1.LP este amplasat în comunitate, are acces la 1
mijloacele de transport în comun iar mijloacele
prin care se asigur împrejmuirea nu împieteaz
vizibilitatea.
2.Spaiile LP, interioare i exterioare, sunt 1
curate, igienizate i ofer siguran; spaiile
interioare sunt luminoase i dispun de sisteme
de înclzire i ventilaie natural/artificial.
38
92 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

3. Fiecare camer/dormitor asigur o suprafa 1


de cel puin 6 mp pentru fiecare beneficiar,
respectiv 8 mp pentru cel care utilizeaz fotoliu
rulant; în cazul introducerii în camer a celui de
al doilea pat, între paturi exist o distan de
minim 1,50 m.
4.Acordul persoanei pentru a locui cu o alt 1
persoan în camer este inclus în dosarul
personal.
5. FSS/LP respect prevederile legale în ceea ce 1
privete adaptrile necesare pentru persoanele
cu dizabiliti, de exemplu : ui cu deschidere
larg, nu exist scri i praguri interioare sau
exist rampe de acces/lifturi sau planuri
înclinate, mân curent, altele.
6.Lenjeria de pat, hainele beneficiarului, 1
asigurarea materialelor igienico-sanitare
corespund prevederilor cerinelor minime
corespunztoare.
7.LP se compune din camerele/dormitoarele 1
beneficiarilor, camera de socializare, buctrie,
baie/duuri/grup sanitar, cmar, alte
dependine, curte, dup caz.
8.LP dispune de cel puin un post telefonic fix 1
sau de un telefon mobil, accesibil beneficiarilor,
precum i de acces la internet.
Standard 3 - ALIMENTAIE – 2
LP asigur o alimentaie corect din punct de
vedere nutriional i diversificat, într-un cadru
familial.
Rezultat: Beneficiarii se hrnesc suficient,
diversificat, în condiii igienice i ambian
plcut.
1. LP asigur câte 3 mese/zi fiecrui beneficiar 1
i, dup caz, gustri la intervale echilibrate,
variate de la o zi la alta, inându-se cont, pe cât
posibil, de preferinele beneficiarilor;
acordarea meselor se realizeaz în
complementaritate/completare cu mesele
beneficiarilor de CZ.
2.LP asigur consumul de fructe proaspete i de 1
deserturi preparate (nu cumprate), cel puin
de trei ori pe sptmân.
Standard 4 - ASISTEN PENTRU SNTATE - 5
FSS/LP se preocup de meninerea sntii
beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin pentru
îngrijirea strii de sntate.
1.FSS elaboreaz i aplic procedura privind 1
39
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 93

meninerea sntii beneficiarilor.


2.LP înscrie beneficiarul la medicul de familie, 1
sprijin/încurajeaz accesul la serviciile de
sntate furnizate în comunitate, inclusiv
consiliere i terapie, îngrijire stomatologic i
oftalmologic, alte terapii i sprijin
beneficiarul s îneleag starea sa de sntate.
3. Beneficiarii care nu-i pot lua singuri 1
medicaia sunt ajutai de personalul
responsabilizat.
4.FSS asigur sprijin pentru ca fiecare beneficiar 1
din LP s poat efectua anual câte o evaluare
medical complet.
5.LP se asigur c beneficiarul sau 1
reprezentantul legal al acestuia i-a dat
consimmântul pentru îngrijire i tratamente
medicale în situaii excepionale;
consimmântul este inclus în dosarul personal
al beneficiarului.
Modulul II - ACCESAREA SERVICIULUI 9
(Standarde 1- 4)
Standard 1 - Informare – 2
FSS/LP asigur informarea persoanelor
interesate cu privire la serviciul social.
Rezultat: Persoanele interesate primesc
informaii cu privire la modul de organizare i
funcionare a LP, oferta de servicii, drepturile i
obligaiile beneficiarilor.
1.LP deine i pune la dispoziia persoanelor 1
interesate materiale informative.
2.LP include acordul scris în vederea utilizrii 1
imaginii i datelor cu caracter personal pe o
anumit perioad de timp, în dosarul personal al
beneficiarului.
Standard 2 - ADMITERE – 3
FSS realizeaz admiterea beneficiarilor în
condiiile în care poate rspunde, prin
activitile i serviciile LP, nevoilor specifice
identificate.
Rezultat: Beneficiarii/reprezentanii legali
cunosc i accept condiiile de admitere în LP.
1.FSS elaboreaz i aplic procedura de 1
admitere a beneficiarilor.
2. FSS emite dispoziia de admitere în baza 1
analizei documentelor depuse; copie de pe
dispoziia de admitere este inclus în dosarul
personal.
3. FSS încheie contractul de furnizare de servicii 1
cu beneficiarul sau, dup caz, cu reprezentantul
40
94 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

legal al acestuia, în cel puin trei exemplare


originale: un exemplar se pstreaz în dosarul
personal al beneficiarului, un exemplar se
pstreaz la sediul FSS iar un exemplar se
înmâneaz beneficiarului.
Standard 3 – DOSARUL PERSONAL AL 2
BENEFICIARULUI –
FSS întocmete i pstreaz câte un dosar
personal pentru fiecare beneficiar.
Rezultat: Dosarele personale ale beneficiarilor
conin documentele prevzute de standardele
de calitate i sunt pstrate în regim de
confidenialitate i siguran.
1.FSS/LP completeaz dosarul iniial al 1
beneficiarului cu alte documente prevzute de
standardele de calitate sau de legislaia în
vigoare.
2. FSS asigur arhivarea dosarelor personale ale 1
beneficiarilor, în condiii de siguran i
confidenialitate, pentru o perioad de 5 ani de
la încetarea acordrii serviciilor.
Standard 4 – SUSPENDAREA/ÎNCETAREA 2
ACORDRII SERVICIILOR –
FSS suspend/înceteaz acordarea serviciului
social la cererea beneficiarului sau în alte
condiii cunoscute i acceptate de beneficiari
sau de reprezentanii lor legali.
Rezultat: Beneficiarilor le sunt
suspendate/încetate serviciile oferite în LP în
condiii cunoscute i acceptate.
1.FSS elaboreaz i aplic procedura de 1
suspendare/încetare a acordrii serviciului
social.
2.Fia de suspendare/încetare a acordrii 1
serviciului cuprinde informaii despre condiiile
în care beneficiarul a prsit serviciul: situaia
care a determinat suspendarea/încetarea,
documentele aferente, îmbrcmintea i
mijloacele de transport folosite, însoitori,
bagaj, precum i destinaia comunicat.
Modulul III – EVALUARE I PLANIFICARE 6
(Standarde 1 - 3)
Standard 1 - EVALUARE – 2
FSS/LP identific i cunoate nevoile
beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii primesc servicii în baza
nevoilor individuale identificate.
1.Pe parcursul gzdurii în LP, evaluarea a 1
fost/este realizat în funcie de obiectivul
41
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 95

general i obiectivele pe termen scurt sau mediu


stabilite pentru beneficiar i ori de câte ori este
nevoie.
2.FSS a acordat sprijin pentru evaluarea 1
beneficiarului în vederea revizuirii/actualizrii
documentului ce atest încadrarea în grad de
handicap, PIRIS, PIS sau în cadrul altor servicii
specializate, atunci când a fost cazul.
Standard 2 - PLANUL PERSONAL DE VIITOR – 2
LP asigur condiii pentru ca beneficiarii s
poat atinge un maxim posibil de independen.
Rezultat: Beneficiarilor li se asigur servicii
personalizate.
1.Echipa multidisciplinar care a efectuat 1
evaluarea iniial a completat Planul personal
de viitor (PPV) pentru fiecare beneficiar.
2. Dup perioada de 6 luni de la evaluarea 1
iniial, PPV este analizat i revizuit cel puin o
dat la 6 luni, în reuniune special de sintez,
organizat de managerul de caz cu membrii
personalului care lucreaz direct cu
beneficiarul.
Standard 3 - Monitorizare – 2
FSS/LP se asigur c activitile i/sau serviciile
planificate prin PPV sunt realizate.
Rezultat: Beneficiarilor li se asigur
implementarea PPV.
1.FSS desemneaz un manager de caz pentru 1
fiecare beneficiar.
2.Evoluia situaiei/progreselor beneficiarilor 1
este discutat lunar, în întâlnirea de echip a
managerului de caz cu echipa; managerul de caz
completeaz Fia de monitorizare.
Modulul IV – ACTIVITI I SERVICII 15
(Standarde 1 - 15)
Standard 1 - INFORMARE I CONSILIERE 1
SOCIAL/SERVICII DE ASISTEN SOCIAL -
FSS/LP sprijin beneficiarii s dispun de
cunotine i informaii din domeniul social i al
dizabilitii.
Rezultat: Beneficiarii sunt informai cu privire la
drepturi i faciliti sociale.
1.Activitile de informare i consiliere social 1
se efectueaz conform planificrii din PPV, sunt
monitorizate din punct de vedere al realizrii de
ctre coordonatorul LP i din punct de vedere al
evoluiei situaiei beneficiarului de ctre
managerul de caz.
Standard 2 - CONSILIERE PSIHOLOGIC – 1
42
96 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

FSS/LP se preocup de meninerea echilibrului


psiho-afectiv al beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarilor le sunt asigurate condiii
pentru meninerea echilibrului psiho-afectiv i
optimizare personal.
1.Consilierea psihologic este recomandat de 1
echipa de evaluare în PPV, se efectueaz
conform planificrii, este monitorizat din punct
de vedere al realizrii de ctre coordonatorul LP
i din punct de vedere al evoluiei situaiei
beneficiarului de ctre managerul de caz.
Standard 3 - ABILITARE I REABILITARE – 1
FSS/LP se preocup ca beneficiarii s-i dezvolte
autonomia i potenialul funcional.
Rezultat: Beneficiarilor le sunt asigurate condiii
pentru dezvoltarea potenialului.
1.Activitile de abilitare i reabilitare sunt 1
recomandate de echipa de evaluare în PPV, se
efectueaz conform planificrii, sunt
monitorizate din punct de vedere al realizrii de
ctre coordonatorul LP i din punct de vedere al
evoluiei situaiei beneficiarului de ctre
managerul de caz.
Standard 4 - ÎNGRIJIRE I ASISTEN – 1
FSS/LP asigur servicii de îngrijire i asisten
pentru beneficiari.
Rezultat: Beneficiarilor le este asigurat
îngrijirea în baza evalurii nevoilor individuale.
Activitile de îngrijire i asisten sunt 1
recomandate de echipa de evaluare în PPV, se
efectueaz conform planificrii (numai în/la
anumite momente/aciuni ale activitilor
zilnice sau continuu), sunt monitorizate din
punct de vedere al realizrii de ctre
coordonatorul LP i din punct de vedere al
evoluiei situaiei beneficiarului de ctre
managerul de caz.
Standard 5 - DEPRINDERI DE VIA 1
INDEPENDENT -
DEZVOLTAREA/CONSOLIDAREA APTITUDINILOR
COGNITIVE –
FSS/LP se preocup de dezvoltarea/consolidarea
aptitudinilor cognitive ale beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin pentru
dezvoltarea/consolidarea aptitudinilor lor
cognitive.
1.Activitile de dezvoltare/consolidare a 1
aptitudinilor cognitive ale beneficiarilor sunt
recomandate de echipa de evaluare în PPV, se
43
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 97

efectueaz conform planificrii, sunt


monitorizate din punct de vedere al realizrii de
ctre coordonatorul LP i din punct de vedere al
evoluiei situaiei beneficiarului de ctre
managerul de caz.
Standard 6 - DEPRINDERI DE VIA 1
INDEPENDENT -
DEZVOLTAREA/CONSOLIDAREA DEPRINDERILOR
ZILNICE –
FSS/LP se preocup de dezvoltarea/consolidarea
deprinderilor zilnice ale beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin pentru
dezvoltarea/consolidarea deprinderilor zilnice.
1.Activitile de dezvoltare/consolidare a 1
deprinderilor zilnice ale beneficiarilor sunt
recomandate de echipa de evaluare în PPV, se
efectueaz conform planificrii, sunt
monitorizate din punct de vedere al realizrii de
ctre coordonatorul LP i din punct de vedere al
evoluiei situaiei beneficiarului de ctre
managerul de caz.
Standard 7 - DEPRINDERI DE VIA 1
INDEPENDENT –
DEZVOLTAREA/CONSOLIDAREA DEPRINDERILOR
DE COMUNICARE –
FSS/LP se preocup de dezvoltarea/consolidarea
deprinderilor de comunicare a beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin pentru
dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de
comunicare.
1.Activitile de dezvoltare/consolidare a 1
deprinderilor de comunicare a beneficiarilor
sunt recomandate de echipa de evaluare în PPV,
se efectueaz conform planificrii, sunt
monitorizate din punct de vedere al realizrii de
ctre coordonatorul LP i din punct de vedere al
evoluiei situaiei beneficiarului de ctre
managerul de caz.
Standard 8 - DEPRINDERI DE VIA 1
INDEPENDENT –
DEZVOLTAREA/CONSOLIDAREA DEPRINDERILOR
DE MOBILITATE –
FSS/LP se preocup de dezvoltarea/consolidarea
deprinderilor de mobilitate a beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin pentru
dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de
mobilitate.
1.Activitile de dezvoltare/consolidare a 1
deprinderilor de mobilitate a beneficiarilor sunt
44
98 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

recomandate de echipa de evaluare în PP, se


efectueaz conform planificrii, sunt
monitorizate din punct de vedere al realizrii de
ctre coordonatorul LP i din punct de vedere al
evoluiei situaiei beneficiarului de ctre
managerul de caz.
Standard 9 - DEPRINDERI DE VIA 1
INDEPENDENT –
DEZVOLTAREA/CONSOLIDAREA DEPRINDERILOR
DE AUTOÎNGRIJIRE –
FSS/LP se preocup de dezvoltarea/consolidarea
deprinderilor beneficiarilor de autoîngrijire.
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin pentru
dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de
autoîngrijire.
1.Activitile de dezvoltare/consolidare a 1
deprinderilor de autoîngrijire a beneficiarilor
sunt recomandate de echipa de evaluare în PPV,
se efectueaz conform planificrii, sunt
monitorizate din punct de vedere al realizrii de
ctre coordonatorul LP i din punct de vedere al
evoluiei situaiei beneficiarului de ctre
managerul de caz.
Standard 10 - DEPRINDERI DE VIA 1
INDEPENDENT –DEZVOLTAREA/CONSOLIDAREA
DEPRINDERILOR DE ÎNGRIJIRE A PROPRIEI
SNTI –
FSS/LP se preocup de dezvoltarea
/consolidarea deprinderilor beneficiarilor de
îngrijire a propriei snti.
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin pentru
dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de
îngrijire a propriei snti.
1.Activitile de dezvoltare/consolidare a 1
deprinderilor de îngrijire a propriei snti sunt
recomandate de echipa de evaluare în PPV, se
efectueaz conform planificrii, sunt
monitorizate din punct de vedere al realizrii de
coordonatorul LP i din punct de vedere al
evoluiei situaiei beneficiarului de ctre
managerul de caz.
Standard 11 - DEPRINDERI DE VIA 1
INDEPENDENT –DEZVOLTAREA/CONSOLIDAREA
DEPRINDERILOR DE AUTOGOSPODRIRE –
FSS/LP asigur cadrul i sprijin pentru
dezvoltarea deprinderilor beneficiarilor de
autogospodrire.
Rezultat: Beneficiarii sunt încurajai s realizeze
aciuni i sarcini casnice, de fiecare zi, într-o
45
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 99

ambian plcut.
1.Activitile de dezvoltare/consolidare a 1
deprinderilor de autogospodrire sunt
recomandate de echipa de evaluare în PPV, se
efectueaz conform planificrii, sunt
monitorizate din punct de vedere al realizrii de
coordonatorul LP i din punct de vedere al
evoluiei situaiei beneficiarului de ctre
managerul de caz.
Standard 12 - DEPRINDERI DE VIA 1
INDEPENDENT -
DEZVOLTAREA/CONSOLIDAREA DEPRINDERILOR
DE INTERACIUNE –
LP se preocup de dezvoltarea/consolidarea
deprinderilor de interaciune a beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin pentru
dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de
interaciune i stabilire a relaiilor
interpersonale.
1.Activitile de dezvoltare/consolidare a 1
deprinderilor de interaciune sunt recomandate
de echipa de evaluare în PPV, se efectueaz
conform planificrii, sunt monitorizate din punct
de vedere al realizrii de coordonatorul LP i din
punct de vedere al evoluiei situaiei
beneficiarului de ctre managerul de caz.
Standard 13 – DEPRINDERI DE VIA 1
INDEPENDENT : DOBÂNDIREA INDEPENDENEI
ECONOMICE –
FSS/LP se preocup de dobândirea de ctre
beneficiari a independenei economice.
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin pentru
dobândirea independenei economice.
1.Activitile privind dobândirea independenei 1
economice este recomandat de echipa de
evaluare în PPV, se efectueaz conform
planificrii, sunt monitorizate din punct de
vedere al realizrii de coordonatorul LP i din
punct de vedere al evoluiei situaiei
beneficiarului de ctre managerul de caz.
Standard 14 - EDUCAIE/PREGTIRE PENTRU 1
MUNC –
FSS/LP se preocup de meninerea
/îmbuntirea nivelului de educaie/pregtire
pentru munc a beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin pentru
meninerea / îmbuntirea nivelului de
educaie/pregtire pentru munc.
1.Activitile de îmbuntire a nivelului de 1
46
100 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

educaie/pregtire pentru munc sunt


recomandate de echipa de evaluare în PPV, se
efectueaz conform planificrii, sunt
monitorizate din punct de vedere al realizrii de
coordonatorul LP i din punct de vedere al
evoluiei situaiei beneficiarului de ctre
managerul de caz.
Standard 15 - INTEGRARE I PARTICIPARE 1
SOCIAL I CIVIC –
FSS/LP se preocup de creterea nivelului de
implicare a beneficiarilor în viaa social i
civic.
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin pentru
implicarea activ în viaa social i civic a
comunitii.
1.Activitile privind implicarea beneficiarilor în 1
viaa social i civic sunt realizate de personal
de specialitate i cuprind: cunoaterea mediului
social, stimularea/învarea unui comportament
adecvat situaiilor sociale, implicarea în
activiti sportive, culturale, artistice
desfurate în comunitate, participarea la
aciuni de recreere i petrecere a timpului liber,
la aciuni de meteugrit, vizite, altele.
Modulul V – PROTECIE I DREPTURI 12
(Standarde 1 – 8)
Standard 1 - RESPECTAREA DREPTURILOR 1
BENEFICIARILOR –
FSS/LP respect drepturile beneficiarilor.
Rezultat: Drepturile beneficiarilor sunt
cunoscute i respectate de personal.
1.FSS/LP organizeaz sesiuni de instruire a 1
personalului privind respectarea drepturilor
beneficiarilor.
Standard 2 - MANAGEMENTUL SITUAIILOR DE 1
RISC –
FSS/LP cunoate i aplic managementul
situaiilor de risc.
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin adecvat în
situaii de risc.
1.LP cunoate i aplic procedura privind 1
managementul situaiilor de risc.
Standardul 3 - CODUL DE ETIC – 1
FSS/LP elaboreaz i aplic Codul de etic.
Rezultat: Beneficiarilor li se asigur tratament
egal.
1.LP cunoate i aplic Codul de etic. 1
Standardul 4 - PROTECIA ÎMPOTRIVA 3
NEGLIJRII, EXPLOATRII, VIOLENEI I
47
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 101

ABUZULUI –
FSS/LP asigur un mediu fr pericole pentru
beneficiari din punct de vedere al proteciei
împotriva neglijrii, exploatrii, violenei i
abuzului.
Rezultat: Beneficiarii sunt protejai împotriva
tuturor formelor de neglijare, exploatere,
violen i abuz.
1.LP cunoate i aplic procedura privind 1
protecia împotriva neglijrii, exploatrii,
violenei i abuzului.
3.FSS înregistreaz în Registrul de eviden a 1
cazurilor de neglijare, exploatare, violen i
abuz toate situaiile de neglijare, exploatare,
violen, tratament degradant, abuz emoional,
fizic sau sexual i acioneaz pentru rezolvare,
cu sprijinul beneficiarului, al LP i/sau al
organelor abilitate.
4.FSS/LP organizeaz anual sesiuni de instruire a 1
personalului cu privire la recunoaterea formelor
de neglijare, exploatare, violen, neglijare,
tratament degradant, abuz emoional, fizic sau
sexual.
Standardul 5 - PROTECIA ÎMPOTRIVA 3
TORTURII I TRATAMENTELOR CRUDE,
INUMANE SAU DEGRADANTE –
FSS/LP asigur un mediu fr pericole pentru
beneficiari din punct de vedere al proteciei
împotriva torturii i tratamentelor crude,
inumane sau degradante.
Rezultat: Beneficiarii sunt protejai împotriva
torturii i tratamentelor crude, inumane sau
degradante.
1.LP cunoate i aplic procedura privind 1
protecia împotriva torturii i tratamentelor
crude, inumane sau degradante.
2.FSS înregistreaz în Registrul de eviden a 1
cazurilor de tortur i tratamente crude,
inumane sau degradante, toate situaiile de
tortur i tratamente crude, inumane sau
degradante i acioneaz pentru rezolvare, cu
sprijinul beneficiarului, al LP i/sau al organelor
abilitate.
3.FSS/LP organizeaz anual sesiuni de instruire a 1
personalului cu privire la recunoaterea
situaiilor/formelor de tortur, tratamente
crude, inumane sau degradante.
Standard 6 - Asisten în caz de deces - 1
FSS/LP asigur asistena beneficiarilor aflai în
48
102 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

stare terminal i în caz de deces.


Rezultat: Beneficiarii primesc asistena adecvat
în caz de stare terminal i serviciile necesare în
caz de deces.
1.LP cunoate i aplic procedura privind 1
asistena în stare terminal sau deces a
beneficiarilor.
Standardul 7 - Sesizri i reclamaii – 1
FSS/LP se preocup de asigurarea continu a
calitii activitilor i serviciilor acordate
beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii îi pot exprima opinia cu
privire la calitatea îngrijirii i proteciei în LP i
pot depune reclamaii în caz de nemulumire.
1.LP cunoate i aplic procedura privind 1
înregistrarea i soluionarea sesizrilor/
reclamaiilor beneficiarilor.
Standardul 8 - Satisfacia beneficiarilor - 1
FSS/LP se preocup de msurarea gradului de
satisfacie a beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarilor li se creeaz cadrul
pentru a-i exprima satisfacia sau insatisfacia
fa de activitile i serviciile din LP.
1.FSS/LP aplic anual chestionare pentru 1
cunoaterea prerii beneficiarilor despre
activiti/servicii/atitudini generale.
TOTAL 67

49
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 103

ANEXA 3

Standarde specifice minime obligatorii de calitate pentru servicii sociale cu cazare


de tip Centru respiro pentru persoane adulte cu dizabiliti, Centru de criz pentru
persoane adulte cu dizabiliti

SECIUNEA I

În cuprinsul prezentelor standarde, sunt utilizate expresii i acronime care au înelesurile


urmtoare:

ANPD Autoritatea Naional pentru Persoanele cu Dizabiliti


AP asistent personal al persoanei cu handicap grav
APP asistent personal profesionist
beneficiar persoana adult încadrat în grad i tip de handicap
CAbR Centru de abilitare i reabilitare pentru persoane adulte cu
dizabiliti
CIA Centru de îngrijire i asisten pentru persoane adulte cu dizabiliti
CCdz Centru de criz pentru persoane adulte cu dizabiliti
CPVI Centru pentru via independent pentru persoane adulte cu
dizabiliti
CR Centru rezidenial
CRes Centru respiro pentru persoane adulte cu dizabiliti
CSRN Centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu
CZ Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabiliti
document care certificat sau decizie de încadrare în grad de handicap
atest încadrarea în
grad de handicap
EM Echipa mobil pentru persoane adulte cu dizabiliti
FSS Furnizor de servicii sociale (public sau privat)
Ic Indicatori de control
Im Indicatori de monitorizare a aplicrii reglementrilor din domeniul
propriu al ANPD, în scopul îmbuntirii coninutului standardelor de
calitate în domeniul promovrii drepturilor persoanelor cu
dizabiliti (art. 1 alin. (3) din Hotrârea Guvernului nr. 50/2015
privind organizarea, funcionarea i atribuiile Autoritii Naionale
pentru Persoanele cu Dizabiliti, cu modificrile i completrile
ulterioare
LP Locuin protejat
LmP Locuin minim protejat pentru persoane adulte cu dizabiliti
LMP Locuin maxim protejat pentru persoane adulte cu dizabiliti
PIRIS Program individual de reabilitare i integrare social, în înelesul
Legii nr.448/2006 privind protecia i promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, art. 5, pct. 25
PIS Plan individual de servicii, în înelesul Legii nr.448/2006 privind
protecia i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, art. 5, pct. 24

1
104 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

PP Plan personalizat = planificare de servicii i activiti realizat de


echipa de evaluare a FSS
PPV Plan personal de viitor = stabilete obiectivele pe termen scurt i
mediu de pregtire individual a beneficiarului din LP, în vederea
atingerii unui maxim de independen posibil
ROF Regulament de organizare i funcionare
Reprezentant legal persoana desemnat, în condiiile Codului Civil, s reprezinte
interesul persoanei lipsite de capacitate deplin de exerciiu a
drepturilor civile sau al persoanei lipsite de discernmânt
SAS Servicii de asisten i suport pentru persoane adulte cu dizabiliti
SECPAH – DGASPC serviciul de evaluare complex a persoanelor adulte cu handicap din
cadrul direciilor generale de asisten social i protecia copilului
judeene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureti
SID Serviciu de îngrijiri la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabiliti

MODULUL I – MANAGEMENTUL SERVICIULUI SOCIAL (Standarde 1 – 4)

Centrul respiro pentru persoane adulte cu dizabiliti - CRes - este serviciul social care
cuprinde un ansamblu de activiti realizate pe durat determinat i în anumite situaii,
pentru a rspunde nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu dizabiliti aflate
în îngrijirea asistenilor personali, asistenilor personali profesioniti, tutorilor sau a altor
membri ai familiei, în vederea meninerii potenialului personal i prevenirii
instituionalizrii.

Centrul de criz pentru persoane adulte cu dizabiliti - CCdz - este serviciul social care
cuprinde un ansamblu de activiti realizate pe durat determinat i în anumite situaii,
pentru a rspunde nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu dizabiliti aflate
în situaii critice de via, în vederea meninerii potenialului personal i prevenirii
instituionalizrii.

Standard 1 - ORGANIZARE I FUNCIONARE FSS asigur organizarea i funcionarea


CRes/CCdz cu respectarea prevederilor legale
în vigoare.
Rezultat: CRes/CCdz sunt organizate i funcioneaz cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.

Cerine minime:

1. CRes/CCdz este înfiinat prin hotrârea consiliului local/judeean pentru FSS public
sau prin hotrârea/decizia/dispoziia organului de conducere prevzut de lege pentru
FSS privat, care precizeaz totodat capacitatea CRes/CCdz.
2. CRes/CCdz are avizul de înfiinare emis de ANPD.
3. CRes are capacitate minim de 4 locuri; capacitatea maxim este stabilit în funcie
de dimensiunea locaiei, de resursele umane i financiare disponibile.
CCdz are capacitate minim de 2 locuri.
4. Beneficiarii CRes sunt persoane adulte cu dizabiliti aflate în îngrijirea asistenilor
personali sau a asistenilor personali profesioniti sau a reprezentanilor legali care

2
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 105

sunt în imposibilitate temporar de efectuare a îngrijirii lor; certificatele/deciziile de


încadrare în grad de handicap sunt în termen de valabilitate.
Beneficiarii CCdz sunt persoane adulte cu dizabiliti aflate în situaii critice de via
(îmbolnvire subit, accident sau deces a asistentului personal/a asistentului personal
profesionist, evacuare din locuin, calamitate natural etc.); certificatele/deciziile
de încadrare în grad de handicap sunt în termen de valabilitate.
5. CRes i CCdz pot fi organizate i pot funciona în aceeai locaie sau în locaii diferite.
6. CRes/CCdz deine autorizaiile i avizele de funcionare în termen de valabilitate:
autorizaia sanitar de funcionare sau, dup caz, documentul prevzut de procedura
în vigoare privind reglementarea sanitar pentru funcionarea activitilor cu risc
pentru starea de sntate a populaiei; autorizaia sanitar-veterinar, pentru serviciile
care asigur activiti de preparare i distribuire a hranei; autorizaia de securitate la
incendiu sau, dup caz, documentul care atest faptul c nu se supune autorizrii de
securitate la incendiu.
7. CRes/CCdz deine i respect Regulamentul de organizare i funcionare.
8. FSS face cunoscut ROF în cadrul unor sesiuni de informare a personalului Cres/CCdz
cel puin o dat pe an; tabelul cu participanii la sesiunile de informare i semnturile
acestora constituie anex la ROF.
9. Activitatea CRes/CCdz este coordonat de o persoan cu responsabilitatea de
coordonator; coordonatorul poate fi managerul de caz sau o alt persoan, absolvent
de învmânt superior, cu diplom de licen sau echivalent i cel puin 1 an
vechime în domeniul serviciilor sociale.
10. Coordonatorul CRes/CCdz elaboreaz anual, în luna februarie a anului curent pentru
anul anterior, un raport de activitate care cuprinde cel puin urmtoarele: scurt
descriere a activitilor, gradul de implementare a standardelor de calitate i
problemele întâmpinate, proiecte finanate, rezultatele controalelor, propuneri
pentru îmbuntirea condiiilor de via, inclusiv msurile care s-au impus din analiza
gradului de satisfacie a beneficiarilor/reprezentanilor legali fa de calitatea vieii
din CRes/CCdz; raportul este avizat de ctre FSS i este disponibil la sediul acestuia;
raportul de activitate poate fi postat pe site-ul FSS/CRes/CCdz.
11. FSS respect prevederile actelor normative, inclusiv ale standardelor specifice de
calitate, referitoare la structura, calificarea i responsabilizarea personalului fa de
serviciile i activitile din CRes/CCdz.
12. FSS are i respect planul anual de instruire i formare profesional pentru personalul
angajat.
13. Planul anual de instruire i formare profesional cuprinde module de instruire privind:
egalitatea de anse; prevenirea, recunoaterea i raportarea formelor de exploatare,
violen i abuz; respect pentru diversitate; respect i încurajare pentru autonomia
individual i independena persoanelor cu dizabiliti.
14. Personalul CRes/CCdz este instruit/format/perfecionat anual cu privire la: egalitatea
de anse; prevenirea, recunoaterea i raportarea formelor de exploatare, violen i
abuz; respect pentru diversitate; respect i încurajare pentru autonomia individual i
independena persoanelor cu dizabiliti; dovada instruirilor/formrilor se include în
dosarul de personal.
15. FSS/CRes/CCdz consemneaz sesiunile de instruire în Registrul privind perfecionarea
continu a personalului, în care se menioneaz: data i tema instruirii, numele i
semntura participanilor, numele i semntura persoanei care a realizat instruirea.

3
106 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

16. FSS asigur comunicarea i colaborarea regulat referitoare la nevoile beneficiarilor cu


CRes/CCdz, cu serviciul public de asisten social de la nivelul autoritilor publice
locale i judeene i cu alte instituii publice locale i centrale.
17. FSS/CRes/CCdz încurajeaz activitatea voluntarilor i folosete serviciile acestora în
interesul beneficiarilor, în condiiile legii; activitatea voluntarilor este coordonat de
coordonatorul CRes/CCdz.
18. FSS/CRes/CCdz promoveaz parteneriatul în îngrijirea i protecia persoanelor adulte
cu dizabiliti, prin identificarea i implicarea de organisme guvernamentale sau
neguvernamentale, specialiti sau alte persoane resurs din diferite domenii de
activitate.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul raportului de activitate respect cerinele minime ale standardului.
Im 2 - Coninutul planului anual de instruire i formare profesional respect cerinele
minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Cres/CCDz deine hotrârea consiliului local/judeean pentru FSS public sau
hotrârea/decizia/dispoziia organului de conducere prevzut de lege pentru FSS privat, care
precizeaz totodat capacitatea EM.
Ic 2 - CRes/CCdz deine avizul de înfiinare emis de ANPD.
Ic 3 - Documentele care atest calitatea de persoan încadrat în grad de handicap a
beneficiarilor sunt în termen de valabilitate.
Ic 4 – ROF este disponibil la sediul CRes/CCdz, inclusiv tabelul cu participanii la sesiunile de
informare i semnturile acestora.
Ic 5 – FSS respect prevederile actelor normative referitoare la structura, calificarea i
responsabilizarea personalului, inclusiv a coordonatorului, fa de activitile i serviciile din
CRes/CCdz.
Ic 6 – Raportul anual de activitate este disponibil la sediul FSS.
Ic 7 - Personalul angajat al CRes/CCdz a fost instruit anual cu privire la temele prevzute în
standardele minime de calitate.
Ic 8 – FSS menine comunicarea i colaborarea regulat referitoare la nevoile beneficiarilor cu
CRes/CCdz, cu serviciul public de asisten social de la nivelul autoritilor publice locale i
judeene i cu alte instituii publice locale i centrale.
Ic 9 – FSS/CRes/CCdz folosete serviciile voluntarilor în interesul beneficiarilor, în condiiile
legii.
Ic 10 - FSS/CRes/CCdz are parteneriate în desfurare având ca obiect îngrijirea i protecia
persoanelor adulte cu dizabiliti.

Standard 2 – GZDUIRE FSS/CRes/CCdz asigur gduirea


beneficiarilor în condiii de minim confort,
siguran i igien.
Rezultat: Beneficiarii sunt gzduii, pe termen limitat,
în locaii curate, adaptate nevoilor lor,
confortabile i sigur din punct de vedere al
securitii personale.

Cerine minime:
4
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 107

1. Cres/CCdz este amplasat în comunitate i are acces la mijloacele de transport în comun.


2. CRes se compune din camerele/dormitoarele beneficiarilor, camera de socializare,
buctrie, baie/grup sanitar, alte dependine, curte, dup caz.
3. CCdz se compune din camerele/dormitoarele beneficiarilor, camera de socializare, o
camer pentru separarea persoanelor cu probleme grave de sntate, baie/grup sanitar,
buctrie, alte dependine, curte, dup caz.
4. În situaia în care CRes i CCdz gestioneaz o locaie comun, cele dou servicii vor fi
separate prin cel puin un hol.
5. Mijloacele prin care se asigur împrejmuirea CRes/CCdz, acolo unde este cazul, nu
împieteaz vizibilitatea în i dinspre locaie.
6. FSS/CRes/CCdz respect prevederile legale în ceea ce privete adaptrile necesare
pentru persoanele cu dizabiliti, de exemplu : ui cu deschidere larg, nu exist scri i
praguri interioare sau exist rampe de acces sau planuri înclinate, mân curent, altele.
7. Spaiile interioare i exterioare ale CRes/CCdz ofer siguran beneficiarilor, de
exemplu: ferestrele sunt securizate, instalaiile i cablurile electrice sunt izolate, uile
au sisteme de închidere accesibile beneficiarilor i personalului, în caz de urgen.
8. Acolo unde exist, spaiile exterioare sunt amenajate, de exemplu cu bnci, foioare
i/sau cu diverse echipamente de relaxare i micare, de exemplu co de baschet, mese
de ah, altele.
9. Echipamentele i materialele utilizate la amenajarea spaiilor exterioare previn
producerea de accidente, de tip alunecri, cderi, plgi înepate sau tiate, altele.
10. Spaiile interioare beneficiaz de lumin natural i de lumin artificial, dup caz.
11. CRes/CCdz dispune de sisteme de înclzire i de deschideri directe (ui, ferestre) ctre
aer liber, pentru ventilaie natural.
12. Fiecare beneficiar din CRes are în folosin o camer proprie.
13. Fiecare camer/dormitor asigur o suprafa de cel puin 6 mp pentru fiecare beneficiar,
respectiv 8 mp pentru cel care utilizeaz fotoliu rulant.
14. CCdz poate gzdui dou persoane într-o camer/dormitor, cu condiia respectrii opiniei
beneficiarului i a parametrilor de suprafa.
15. Camera/dormitorul cuprinde cel puin câte o noptier pentru fiecare pat i un dulap.
16. CRes/CCdz asigur pentru fiecare beneficiar lenjerie de pat, pturi, prosoape i alte
obiecte de uz personal.
17. Lenjeria de pat este curat i în stare bun, se schimb ori de câte ori este nevoie.
18. Hainele beneficiarului sunt personalizate în funcie de sex i vârst, suficiente, bine
întreinute, curate i adecvate sezonului.
19. CRes/CCdz poate asigura, dup caz, materiale igienico-sanitare necesare în vederea
satisfacerii nevoilor beneficiarului iar acestea sunt depozitate corespunztor.
20. CRes/CCdz dispune de câte un grup sanitar la maxim 4 persoane; grupul sanitar este
dotat cu vas de toalet cu capac, chiuvet, cad sau du, instalaii de ap cald i rece,
hârtie igienic i spun.
21. CRes/CCdz dispune de o camer/un spaiu care poate fi utilizat/ atât pentru efectuarea
activitilor de zi a beneficiarilor cât i pentru socializare i primirea de vizitatori,
dotat/ cu fotolii, canapea, tv, radio, altele.
22. Camerele video din CRes/CCdz sunt plasate numai la intrare, în spaiile interioare
comune i în spaiile exterioare.
23. CRes/CCdz dispune de cel puin un post telefonic fix sau de un telefon mobil, accesibil
beneficiarilor, precum i de acces la internet.

5
108 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

Indicatori de monitorizare:
Im 1 - Hainele beneficiarului sunt suficiente, bine întreinute i adecvate sexului, vârstei i
sezonului.
Im 2 - Lenjeria de pat este curat i în stare bun.
Im 3 – Spaiile interioare degaj o atmosfer familial.

Indicatori de control:
Ic 1 – CRes/CCdz este amplasat în comunitate, are acces la mijloacele de transport în comun
iar mijloacele prin care se asigur împrejmuirea nu împieteaz vizibilitatea.
Ic 2 - Spaiile CRes/CCdz, interioare i exterioare, sunt curate, igienizate i ofer siguran;
spaiile interioare sunt luminoase i dispun de sisteme de înclzire i ventilaie
natural/artificial.
Ic 3 – Suprafeele alocate fiecrui beneficiar respect prevederile cerinelor minime
corespunztoare.
Ic 4 – CRes/CCdz este adaptat corespunztor pentru persoanele cu dizabiliti.
Ic 5 – Lenjeria de pat, hainele beneficiarului, atribuirea materialelor igienico-sanitare i a
obiectelor de uz personal corespund prevederilor cerinelor minime corespunztoare.
Ic 6 - Spaiile CRes/CCdz au destinaii i sunt dotate în conformitate cu prevederile cerinelor
minime corespunztoare.
Ic 7 - CRes/CCdz dispune de cel puin un post telefonic fix sau de un telefon mobil, accesibil
beneficiarilor, precum i de acces la internet.

Standard 3 - ALIMENTAIE FSS/CRes/CCdz asigur o alimentaie corect


din punct de vedere nutriional i
diversificat, într-un cadru familial.
Rezultat: Beneficiarii se hrnesc suficient, diversificat,
în condiii igienice i ambian plcut.

Cerine minime :

1. CRes/CCdz are buctrie sau oficiu, echipat cu cel puin: chiuvet, aragaz/microunde,
frigider, mas, scaune, spaiu pentru depozitare alimente.
2. CRes/CCdz evit folosirea produselor alimentare semi-preparate sau procesate i
încurajeaz consumul de fructe i de deserturi preparate, cel puin de trei ori pe
sptmân.
3. Beneficiarii pot servi masa în buctrie, în camera de socializare sau în camer/dormitor,
în funcie de situaia personal.
4. CRes/CCdz asigur vesel, tacâmuri sau tacâmuri adaptate, dup caz, fee de mas, alte
materiale necesare asigurrii unui mediu plcut.
5. CRes/CCdz asigur câte 3 mese/zi fiecrui beneficiar i, dup caz, gustri, la intervale
echilibrate, variate de la o zi la alta, inându-se cont, pe cât posibil, de preferine.
6. CRes/CCdz respect dieta recomandat pentru un beneficiar, acolo unde este cazul.
7. Personalul acord sprijin beneficiarilor, relaioneaz cu acesta cu discreie i calm,
menine un climat suportiv i dovedete respect.

Indicatori de control:
Ic 1 - Beneficiarii primesc o alimentaie adecvat nevoilor i preferinelor.

6
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 109

Ic 2 – CRes/CCdz asigur consumul de fructe proaspete i de deserturi preparate (nu cumprate),


cel puin de trei ori pe sptmân.

Standard 4 - ASISTEN PENTRU SNTATE FSS/CRes/CCdz se preocup de meninerea


sntii beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin pentru îngrijirea
strii de sntate.

Cerine minime :

1. FSS elaboreaz i aplic procedura privind meninerea sntii beneficiarilor.


2. Procedura precizeaz, cel puin: modul de gestiune a medicamentelor; modul de
prevenire i gestionare a situaiilor critice i comportamentelor indezirabile datorate
strii de sntate, de tipul: furt, înclcarea intimitii, distrugerea bunurilor; condiiile
de respectare a dreptului la alegere a unui tratament din partea beneficiarului sau
reprezentantului su legal; modaliti de intervenie în situaiile de neglijen a strii de
sntate i igienei din partea beneficiarului, precum i în situaiile de dependen de
alcool, substane ilegale, tutun; situaiile în care se solicit intervenia de urgen.
3. CRes/CCdz cunoate i aplic procedura privind meninerea sntii beneficiarilor.
4. FSS/CRes/CCdz utilizeaz Fia de monitorizare a strii de sntate care conine, în
funcie de informaiile colectate, evidena internrilor, tratamentelor, recomandrile
medicilor specialiti pentru medicaia administrat (denumire comercial i dozaj),
evidena acesteia i alte situaii medicale în care au fost implicai beneficiarii.
5. Completarea/actualizarea Fiei de monitorizare a strii de sntate se face de ctre
personal responsabilizat în acest sens.
6. În cazul în care beneficiarii necesit tratament medical permanent i supravegheat,
personalul din CRes/CCdz consemneaz în Fia de monitorizare a strii de sntate zilnic
sau, dup caz, sptmânal, medicaia acordat i date despre starea general.
7. CRes/CCdz verific calitatea de asigurat a beneficiarului i ia legtura cu medicul de
familie.
8. Personalul responsabilizat prin fia de post din CRes/CCdz poate acorda prim ajutor i
poate gestiona tratamentul bolilor minore (rceli, dureri de cap etc.) i aplicarea
medicaiei prescrise, poate acorda sprijin pentru probleme specifice de tip cataterizare,
tratarea escarelor i altele.
9. CRes/CCdz dispune de un dulap închis cu cheie în care sunt depozitate medicamentele i
materialele necesare tratamentelor medicale i la care are acces numai personalul
responsabilizat.
10. În cazul în care un beneficiar refuz medicaia oral recomandat, personalul
responsabilizat consemneaz refuzul în Fia de monitorizare a strii de sntate.
11. Beneficiarii care nu-i pot lua singuri medicaia sunt ajutai de personalul
responsabilizat.
12. În situaia în care un beneficiar din CRes/CCdz are un plan de prevenire, intervenie i
recuperare individualizat, realizat de specialiti, CRes/CCdz urmrete realizarea
acestuia.
13. CRes/CCdz se asigur c beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia i-a dat
consimmântul pentru îngrijire i tratamente medicale în situaii excepionale;
consimmântul este inclus în dosarul personal al beneficiarului.

7
110 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

Indicatori de control:
Ic 1 - Fia de monitorizare a strii de sntate este actualizat i inclus în dosarul personal al
beneficiarului.
Ic 2 - Medicamentele i materialele sanitare sunt depozitate în condiii de siguran.
Ic 3 - Consimmântul beneficiarului/reprezentantului legal pentru îngrijire i tratamente
medicale în situaii excepionale este inclus în dosarul personal.

MODULUL II - ACCESAREA SERVICIULUI SOCIAL (Standarde 1 – 4)

Standard 1 – INFORMARE FSS/CRes/CCdz asigur informarea


persoanelor interesate cu privire la serviciul
social.
Rezultat Persoanele interesate primesc informaii cu
privire la modul de organizare i funcionare a
CRes/CCdz, oferta de servicii, drepturile i
obligaiile beneficiarilor.

Cerine minime:

1. FSS elaboreaz materiale informative cu privire la CRes/CCdz.


2. Materialele informative cuprind cel puin: condiii de admitere, servicii i activiti,
condiii de suspendare/încetare, coninutul contractului de furnizare de servicii,
durata acordrii serviciilor, drepturile i obligaiile prilor.
3. Materialele informative pot fi pe suport de hârtie i/sau pe suport electronic.
4. CRes/CCdz deine i pune la dispoziia persoanelor interesate materiale informative.
5. CRes/CCdz utilizeaz mijloace de informare adaptate, dup caz: informaii clare i
simple/limbaj uor de citit, prezentri audio-video, limbaj Braille, limbaj mimico-
gestual.
6. FSS/CRes/CCdz utilizeaz imagini ale beneficiarilor i/sau date cu caracter personal în
materiale informative, numai în baza acordului scris al acestora sau al
reprezentanilor legali, accord valabil pe o anumit perioad de timp.
7. CRes/CCdz include acordul scris în vederea utilizrii imaginii i datelor cu caracter
personal pe o anumit perioad de timp, în dosarul personal al beneficiarului.
8. FSS/CRes/CCdz se asigur c materialele informative sunt actualizate cu regularitate.
9. CRes/CCdz permite accesul persoanelor interesate de a cunoate condiiile de locuit i
de desfurare a activitilor i serviciilor, dac sunt locuri disponibile.
10. În timpul vizitei, persoanele interesate sunt însoite de un angajat al CRes/CCdz care
ofer informaiile solicitate.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul materialelor informative respect cerinele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Cel puin una din formele de prezentare a materialelor informative actualizate este
disponibil la sediul CRes/CCdz.
Ic 2 - Dosarul personal al beneficiarului cuprinde acordul scris privind utilizarea imaginii i
datelor cu caracter personal pe o anumit perioad de timp.

8
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 111

Standard 2 – ADMITERE FSS realizeaz admiterea beneficiarilor în


condiiile în care poate rspunde, prin
activitile i serviciile CRes/CCdz, nevoilor
lor individuale.
Rezultat Beneficiarii/reprezentanii legali cunosc i
accept condiiile de admitere în CRes/CCdz.

Cerine minime:

1. Pentru a beneficia de serviciile CRes/CCdz, potenialii beneficiarii adreseaz o cerere


ctre serviciul public de asisten social din subordinea autoritii administraiei publice
locale în a crei raz are domiciliul/reedina persoana cu dizabiliti, ctre direcia
general de asisten social i protecia copilului judeean, respectiv local a sectorului
municipiului Bucureti sau ctre un furnizor privat de servicii sociale, acreditat /liceniat
în condiiile legii.
2. Cererea de admitere în CRes este supus aprobrii FSS în maxim 3 zile.
3. Cererea de admitere în CCdz este supus aprobrii FSS în maxim 8 ore.
4. DGASPC poate acorda din oficiu servicii de CRes/CCdz.
5. FSS emite dispoziia de admitere în baza analizei situaiei persoanei; copie de pe
dispoziia de admitere este inclus în dosarul personal.
6. FSS/CRes/CCdz explic beneficiarilor prevederile din contractul de furnizare de servicii
realizat pe baza modelului aprobat prin ordin al ministrului muncii i justiiei sociale
înainte de a fi semnat, utilizând, dup caz, formate accesibilizate: prezentri audio-
video, limbaj mimico-gestual etc.
7. FSS încheie contractul de furnizare de servicii cu beneficiarul sau, dup caz, cu
reprezentantul legal al acestuia, în cel puin trei exemplare originale: un exemplar se
pstreaz în dosarul personal al beneficiarului, un exemplar se pstreaz la sediul FSS iar
un exemplar se înmâneaz beneficiarului/reprezentantului legal.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul procedurii de admitere respect cerinele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Dispoziia de admitere este inclus în dosarul personal.
Ic 2 - Contractele de furnizare de servicii încheiate cu beneficiarii sau cu reprezentanii legali
ai acestora i actualizate dup caz sunt disponibile la sediul FSS, în original i în dosarul
personal al beneficiarului, în original.

Standard 3 – DOSARUL PERSONAL AL FSS întocmete i pstreaz câte un dosar


BENEFICIARULUI personal pentru fiecare beneficiar.
Rezultat Dosarele personale ale beneficiarilor conin
documentele prevzute de standardele de
calitate i sunt pstrate în regim de
confidenialitate i siguran.

Cerine minime:

9
112 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

1. FSS/CRes/CCdz întocmete dosarul personal iniial al beneficiarului, care cuprinde cel


puin urmtoarele documente:
a) cererea de admitere, semnat de beneficiar/reprezentant legal;
b) dispoziia de admitere din partea FSS, în original;
c) copie de pe actele de identitate i stare civil, dup caz, ale beneficiarului;
d) copie de pe documentul care atest încadrarea în grad de handicap, aflat în
termen de valabilitate;
e) contractul de furnizare servicii semnat de pri, în original.
2. CRes/CCdz completeaz dosarul iniial al beneficiarului cu alte documente din perioada
încetrii.
3. Beneficiarul sau reprezentantul su legal poate consulta dosarul personal, la solicitare.
4. Consultarea dosarului personal de ctre o persoan din sistemul de protecie/asisten
social se face în prezena personalului cu atribuii din FSS/CRes/ CCdz.
5. Consultarea dosarului personal de ctre o persoan din afara sistemului de
protecie/asisten social se face cu acordul scris al beneficiarului sau al
reprezentantului legal, în prezena personalului cu atribuii din FSS/CRes/CCdz;
excepie fac cazurile în care consultarea dosarului este solicitat de organele de
poliie/cercetare penal; acordul scris se pstreaz în dosarul personal.
6. CRes/CCdz pstreaz dosarele personale ale beneficiarilor în dulapuri închise, accesibile
numai personalului de conducere i angajailor cu atribuii în acest sens precizate în fia
de post.
7. FSS asigur arhivarea dosarelor personale, în regim de confidenialitate, pe o perioad
minim de 5 ani de la încetarea acordrii serviciilor.
8. FSS/CRes/CCdz ine evidena dosarelor personale arhivate, pe suport de hârtie sau
electronic.

Indicatori de control:
Ic 1 - Dosarele personale ale beneficiarilor sunt disponibile la sediul CRes/CCdz.
Ic 2 - Dosarele personale ale beneficiarilor conin documentele prevzute de standardele de
calitate.
Ic 3 - Dosarele personale ale beneficiarilor sunt arhivate de ctre FSS în condiii care permit
pstrarea confidenialitii datelor.
Ic 4 - FSS/CRes/CCdz deine evidena dosarelor personale arhivate pe suport de hârtie sau
electronic.

Standard 4 – SUSPENDAREA/ÎNCETAREA FSS suspend/înceteaz acordarea


ACORDRII SERVICIILOR serviciului social la cererea beneficiarului sau
în alte condiii cunoscute i acceptate de
beneficiari sau de reprezentanii lor legali.
Rezultat Beneficiarilor le sunt suspendate/încetate
serviciile oferite în CRes/CCdz în condiii
cunoscute i acceptate.

Cerine minime:

1. FSS explic beneficiarului sau reprezentantului su legal, înainte de semnarea


contractului de furnizare servicii, prevederile privind suspendarea, respectiv încetarea
acordrii serviciului social.
10
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 113

2. Principalele situaii în care FSS poate suspenda acordarea serviciilor pentru un


beneficiar sunt:
a) la cererea beneficiarului/reprezentantului legal;
b) în caz de internare în spital pe o perioad mai mare de 30 de zile;
c) în caz de transfer într-o alt instituie, pentru efectuarea de programe
specializate, cu acordul scris al instituiei ctre care se efectueaz
transferul i acordul beneficiarului sau reprezentantului legal.
3. Principalele situaii în care FSS poate înceta acordarea serviciilor pentru un beneficiar
sunt:
a) la expirarea termenului prevzut în contract;
b) la cererea scris a beneficiarului;
c) la cererea reprezentantului legal; în cazul CCdz, cererea va fi însoit de un
angajament scris prin care reprezentantul legal se oblig s asigure
gzduirea, îngrijirea i întreinerea beneficiarului;
d) transfer în alt instituie rezidenial, la cererea scris a
beneficiarului/reprezentantului legal, cu acordul instituiei respective;
e) CRes/CCdz nu mai poate acorda serviciile corespunztoare sau se închide;
f) în cazul în care beneficiarul nu respect clauzele contractuale;
g) în cazuri de for major (cataclisme naturale, incendii, apariia unui focar
de infecie, suspendarea licenei de funcionare, altele);
h) în caz de deces.
4. CRes/CCdz întocmete Fia de suspendare/încetare a acordrii serviciului în maxim 4
ore de la constatarea situaiei în care se afl beneficiarul; fia face parte din dosarul
personal al acestuia.
5. Fia de suspendare/încetare a acordrii serviciului cuprinde informaii despre
condiiile în care beneficiarul a prsit serviciul: situaia care a determinat
suspendarea/încetarea, documentele aferente, îmbrcmintea i mijloacele de
transport folosite, însoitori, bagaj, precum i destinaia comunicat.
6. În situaia încetrii acordrii serviciului, CRes/CCdz transmite copia documentelor
care alctuiesc dosarul personal al beneficiarului ctre FSS, în baza unui proces-verbal
de predare – primire.
7. Beneficiarul sau reprezentantul su legal poate solicita în scris, la încetarea acordrii
serviciului, copia documentelor care alctuiesc dosarul personal; predarea – primirea
documentelor se face în baza unui proces verbal încheiat cu FSS; procesele verbale de
predare – primire sunt semnate de pri i arhivate.
8. FSS/CRes/CCdz deine un registru de eviden a intrrilor/ieirilor beneficiarilor.
9. Registrul de eviden cuprinde cel puin urmtoarele: datele de identificare a
beneficiarilor, sumarul documentaiei care motiveaz intrarea în/ieirea din serviciul
social CRes/CCdz, data predrii dosarului personal i semnturi.

Indicatori de control:
Ic 1 - Dosarele personale arhivate ale beneficiarilor conin copie de pe fia de
suspendare/încetare a acordrii serviciului; în cazul încetrii, dosarul personal cuprinde i
procesul verbal de predare – primire, în original.
Ic 2 - Registrul de eviden a intrrilor/ieirilor beneficiarilor, completat conform cerinelor
minime ale standardului, este disponibil la sediul FSS/CRes/CCdz.

11
114 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

MODULUL III – EVALUARE I PLANIFICARE (Standarde 1-3 )

Standard 1 - EVALUARE ANTERIOAR FSS/CRes/CCdz identific nevoile


ADMITERII ÎN CRes/EVALUARE POST- beneficiarilor anterior admiterii în CRes, la
ADMITERE ÎN CCdz domiciliul acestora, sau identific nevoile
beneficiarilor post admitere în CCdz.
Rezultat: Beneficiarii primesc servicii în baza nevoilor
individuale identificate.

Cerine minime:

1. Evaluarea anterioar admiterii în CRes este realizat la domiciliul persoanei adulte cu


dizabiliti, imediat dup aprobarea cererii de admitere. Evaluarea post-admitere a
beneficiarului din CCdz este realizat la sediul CCdz, dup admitere.
2. Din echipa care realizeaz evaluarea la domiciliu, în cazul CRes, fac parte cel puin
un asistent social i un psiholog din cadrul FSS. Evaluarea post-admitere este realizat
de SECPHA – DGASPC, la sediul CCdz.
3. Evaluarea anterioar admiterii în CRes are ca scop identificarea obiceiurilor de via a
persoanei adulte cu dizabiliti.
4. Evaluarea post-admitere în CCdz are ca scop identificarea nevoilor i serviciilor
corespunztoare.
5. Totodat, echipa de evaluare identific problemele legate de starea general de
sntate, de gradul de autonomie, comunicare, de nevoile specifice de asisten,
îngrijire, abilitare i reabilitare, interelaionare, de nevoile educaionale, culturale,
riscurile posibile i eventualele dependene (droguri, alcool, tutun, altele).
6. În cadrul evalurii, echipa de evaluare selecteaz informaii din PIS i PIRIS, din alte
documente.
7. Echipa de evaluare se preocup s implice persoana cu dizabiliti i s asculte opinia
acesteia.
8. Echipa de evaluare consemneaz rezultatele fie în Fia de evaluare anterioar
admiterii – pentru CRes/fie în Fia de evaluare post-admitere – pentru CCdz, incluse în
dosarul personal al beneficiarului.
9. Fia de evaluare anterioar admiterii/Fia de evaluare post-admitere cuprind cel puin
urmtoarele: rezultatele evalurii, nevoile identificate, obiectivele pe termen scurt,
serviciile i activitile recomandate, profesia i semnturile persoanelor care au
efectuat evaluarea, precum i cea a persoanei adulte cu dizabiliti sau a
reprezentantului su legal.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul Fiei de evaluare anterioar admiterii sau al Fiei de evaluare post-admitere
respect cerinele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Fia de evaluare anterioar admiterii sau Fia de evaluare post-admitere este inclus în
dosarul personal al beneficiarului.

12
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 115

Standard 2 - PLANUL PERSONALIZAT CRes/CCdz asigur activiti corespunztoare


nevoilor individuale ale beneficiarilor.
Rezultat: Fiecare beneficiar primete servicii în funcie
de nevoile identificate prin evaluare.

Cerine minime:

1. Echipa care a efectuat Fia de evaluare anterioar admiterii în CRes/Fia de evaluare


post-admitere în CCdz completeaz Plan personalizat (PP) pentru fiecare beneficiar.
2. PP – CRes urmrete respectarea programului obinuit de via a beneficiarului i
asigur realizarea activitilor din care acesta se compune.
3. În PP – CRes sunt specificate: programarea serviciilor i activitilor, modalitile de
realizare, inând cont de implicarea i opiniile beneficiarului, semnturile.
4. În PP - CCdz sunt specificate: programarea serviciilor i activitilor, modaliti de
realizare (în CZ, altele), inând cont de implicarea i opiniile beneficiarului,
semnturile.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul PP respect cerinele minime ale standardului.

Standard 3 - MONITORIZARE CRes/CCdz se asigur c activitile i/sau


serviciile planificate prin PP/PIS sunt
realizate.
Rezultat: Beneficiarilor li se asigur implementarea PP
i PIS.

Cerine minime:

1. FSS desemneaz un manager de caz pentru fiecare beneficiar.


2. FSS se asigur c managerul de caz coordoneaz, monitorizeaz i evalueaz
implementarea PP a beneficiarilor.
3. Evoluia situaiei/progreselor beneficiarilor este discutat sptmânal, în întâlnirea
managerului de caz cu echipa; managerul de caz completeaz Fia de monitorizare.
4. Fia de monitorizare cuprinde sinteza privind evoluia situaiei beneficiarului, sintez
realizat în cadrul întâlnirilor dintre managerul de caz i personalul implicat în
serviciile oferite beneficiarului, precum i comentariile privind modul în care se
asigur beneficiarilor un mediu sigur din punct de vedere al proteciei împotriva
exploatrii, violenei i abuzului proteciei, împotriva torturii i tratamentelor crude,
inumane sau degradante.
5. FSS/CRes/CCdz se asigur c Fia de monitorizare este utilizat corespunztor
cerinelor standardului de calitate.
6. La încetarea acordrii serviciilor, Fia de monitorizare, însoit de PP, este inclus în
dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 - Coninutul Fiei de monitorizare respect cerinele minime ale standardului.

Indicatori de control:
13
116 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

Ic 1 – PP i Fiele de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

MODULUL IV – ACTIVITI I SERVICII (Standarde 1 - 4)

Standard 1 - INFORMARE I CONSILIERE FSS/CRes/CCdz sprijin beneficiarii s


SOCIAL / SERVICII DE ASISTEN SOCIAL dispun de cunotine i informaii din
domeniul social i al dizabilitii.
Rezultat: Beneficiarii sunt informai cu privire la
drepturi i faciliti sociale.

Cerine minime :

1. Activitile de informare i consiliere social se efectueaz conform planificrii din PP,


sunt monitorizate din punct de vedere al realizrii de ctre coordonatorul CRes/CCdz
i din punct de vedere al evoluiei situaiei beneficiarului de ctre managerul de caz.
2. Activitile de informare i consiliere social, dup caz, constau în :
a) informare i consiliere social cu privire la drepturile i facilitile sociale
existente, clarificri privind demersurile de obinere;
b) sprijin pentru meninerea relaiei beneficiarului cu familia, prieteni etc.;
c) informare i sprijin pentru realizarea demersurilor pentru obinerea de
tehnologii i dispozitive asistive i tehnologii de acces;
d) informare i sprijin pentru realizarea demersurilor pentru adaptarea
locuinei;
e) informare despre programele de lucru, facilitile oferite de cabinete
medicale, servicii de abilitare i reabilitare,tratamente balneo etc.;
f) informare i sprijin pentru obinerea unor servicii de transport: roviniet,
card de parcare, bilete de tren/autobuz;
g) informare despre activiti i servicii alternative sau complementare oferite
de furnizori sociali privai, îndeosebi organizaii neguvernamentale;
h) sprijin pentru identificare locuri de munc, angajare, pstrarea locului de
munc, obinerea de tehnologii i dispozitive asistive i tehnologii de acces
necesare;
i) demersuri pentru contientizarea angajatorilor cu privire la dreptul la
munc, potenialul i facilitile angajrii persoanelor cu dizabiliti,
realizarea analizei locului i a mediului de munc;
j) informare privind reelele de suport existente (inclusiv on-line) formate din
persoane aflate în situaii de via asemntoare.
3. Personalul implicat în activitile de informare i consiliere social poate fi: asistent
social.
4. Personalul folosete Fia beneficiarului, în care consemneaz intervenia i durata
acesteia.
5. Personalul relaioneaz cu beneficiarul, menine un climat suportiv, dovedete respect
i ofer acestuia confort fizic si psihic.
6. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu managerul de caz,
completeaz rubrica de concluzii din PP, precizând evoluia persoanei i problemele
întâmpinate.
7. La încetarea acordrii serviciilor, PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul
personal al beneficiarului.
14
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 117

Indicatori de control:
Ic 1 - Activitile de informare i consiliere social i/sau juridic sunt realizate de personal
de specialitate.
Ic 2 - PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Standard 2 - CONSILIERE PSIHOLOGIC FSS/CRes/CCdz se preocup de meninerea


echilibrului psiho-afectiv al beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarilor le sunt asigurate condiii pentru
meninerea echilibrului psiho-afectiv.

Cerine minime :

1. Consilierea psihologic este recomandat de echipa de evaluare în PP, se efectueaz


conform planificrii, este monitorizat din punct de vedere al realizrii de ctre
coordonatorul FSS/CRes/CCdz i din punct de vedere al evoluiei situaiei
beneficiarului de ctre managerul de caz.
2. Consilierea are ca obiective : dezvoltarea comportamentului adecvat situaiilor
sociale, dezvoltarea ateniei i gândirii pozitive, adecvarea emoiilor, contientizarea
de sine, evitarea situaiilor de izolare social i depresie, optimizarea i dezvoltarea
personal, autocunoaterea, altele.
3. Consilierea psihologic cuprinde programe de consiliere i terapie suportiv,
intervenii terapeutice specifice.
4. Consilierea psihologic se desfoar de CZ, la sediul acestuia sau, dup caz, în
CRes/CCdz.
5. Personalul implicat în realizarea consilierii psihologice poate fi: psiholog,
psihoterapeut.
6. FSS/CRes/CCdz poate implica i ali specialiti, în vederea asigurrii unor servicii
specifice pentru beneficiari.
7. Personalul folosete Fia beneficiarului, în care consemneaz intervenia i durata
acesteia.
8. Personalul relaioneaz cu beneficiarul, menine un climat suportiv, dovedete respect
i ofer acestuia confort fizic si psihic.
9. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu managerul de caz,
completeaz rubrica de concluzii din PP, precizând evoluia persoanei i problemele
întâmpinate.
10. La încetarea acordrii serviciilor, PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul
personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Consilierea psihologic este realizat de personal de specialitate.
Ic 2 - PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Standard 3 – ÎNGRIJIRE I ASISTEN FSS/CRes/CCdz asigur servicii de îngrijire i


asisten pentru beneficiari.
Rezultat: Beneficiarii primesc îngrijire i asisten sub
diverse forme, într-un climat calm i
prietenos.
15
118 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

Cerine minime :

1. Activitile de îngrijire i asisten sunt recomandate în PP, se efectueaz conform


planificrii, sunt monitorizate din punct de vedere al realizrii de ctre coordonatorul
CRes/CCdz i din punct de vedere al evoluiei situaiei beneficiarului de ctre
managerul de caz.
2. Activitile de îngrijire i asisten, dup caz, constau în :
a) sprijin pentru îmbrcat/dezbrcat, înclat/desclat, alegerea hainelor
adecvate;
b) sprijin pentru asigurarea igienei zilnice (splat i ters, îngrijirea propriului
corp i a prilor acestuia, igiena eliminrilor, schimbarea materialelor
igienico-sanitare etc.);
c) sprijin pentru administrarea medicamentaiei, în limita competenei, pe baza
recomandrilor medicului de familie/specialist;
d) sprijin pentru probleme specifice de tip cataterizare, prevenirea ulcerului de
decubit (tratarea escarelor) i altele;
e) sprijin pentru schimbarea poziiei corpului, pentru a trece corpul din poziie
orizontal în alt poziie, întoarcerea de pe o parte pe cealalt a corpului;
f) sprijin pentru transfer i mobilizare, pentru deplasarea în interior / exterior,
inclusiv efectuarea de cumprturi;
g) sprijin pentru comunicare, altele.
3. CRes/CCdz asigur, în cazul în care beneficiarii nu dispun de ele, obiecte de igien
personal: periu de dini, past de dini, spun, prosoape etc.
4. CRes/CCdz are în dotare tehnologii i dispozitive asistive i tehnologii de acces
necesare pentru realizarea activitilor.
5. Personalul este instruit cu regularitate pe teme referitoare la utilizarea tehnologiilor
i dispozitivelor asistive i tehnologiilor de acces.
8. Personalul implicat în activitile de îngrijire i asisten poate fi: pedagog de
recuperare, pedagog social, lucrtor social, infirmier, instructor de ergoterapie,
terapeut ocupaional, ali terapeui.
9. Personalul folosete Fia beneficiarului, în care consemneaz intervenia i durata
acesteia.
10. Personalul relaioneaz cu beneficiarul, menine un climat suportiv, dovedete respect
i ofer acestuia confort fizic si psihic.
11. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu managerul de caz,
completeaz rubrica de concluzii din PP, precizând evoluia persoanei i problemele
întâmpinate.
12. La încetarea acordrii serviciilor, PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul
personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Activitile de îngrijire i asisten sunt realizate de personal de specialitate.
Ic 2 – Sesiunile de instruire sunt consemnate în Registrul privind perfecionarea continu a
personalului.
Ic 3 - PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Standard 4 – PROGRAM OBINUIT DE VIA FSS/CRes/CCdz asigur desfurarea


programului obinuit de via a beneficiarilor.
16
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 119

Rezultat: Beneficiarii îi continu programul obinuit de


via.

Cerine minime:

1. CRes desfoar activiti în baza PP, în vederea continurii programului obinuit de


via a beneficiarului, monitorizarea realizrii este asigurat de ctre coordonatorul
CRes iar din punct de vedere al evoluiei situaiei beneficiarului de ctre managerul de
caz.
2. Activitile, dup caz, constau în:
a) continuarea programului de stimulare pentru meninerea/dezvoltarea abilitilor
cognitive;
b) continuarea programului de stimulare pentru meninerea/dezvoltarea deprinderilor
zilnice;
c) continuarea programului de stimulare pentru meninerea/dezvoltarea deprinderilor
de comunicare;
d) continuarea programului de stimulare pentru meninerea/dezvoltarea deprinderilor
de mobilitate;
e) continuarea programului de stimulare pentru meninerea/dezvoltarea deprinderilor
de autoîngrijire;
f) continuarea programului de stimulare pentru meninerea/dezvoltarea deprinderilor
de de îngrijire a propriei snti;
g) continuarea programului de stimulare pentru meninerea/dezvoltarea deprinderilor
de autogospodrire;
h) continuarea programului de stimulare pentru meninerea/dezvoltarea deprinderilor
de interrelaionare;
i) continuarea programelor de abilitare i reabilitare;
j) continuarea programelor de educaie/formare profesional/pregtire pentru
munc;
k) continuarea programelor de integrare social i civic.
3. CCdz desfoar activiti în baza PP, în vederea identificrii nevoilor individuale ale
beneficiarilor i asigurrii serviciilor necesare, monitorizarea realizrii este asigurat
de ctre coordonatorul CRes iar din punct de vedere al evoluiei situaiei
beneficiarului de ctre managerul de caz/responsabilul de caz.
4. FSS/CRes/CCdz asigur tehnologii i dispozitive asistive i tehnologii de acces i alte
produse necesare, în funcie de specificul activitilor.
5. Personalul implicat poate fi: asistent social, tehnician de asisten social, lucrtor
social, psiholog, psihoterapeut, logoped, pedagog de recuperare, pedagog social,
terapeut ocupaional, instructor de ergoterapie, instructor de educaie,
kinetoterapeut, fiziokinetterapeut, medic, asistent medical, infirmier, ali terapeui.
6. Personalul folosete Fia beneficiarului, în care consemneaz intervenia i durata
acesteia.
7. FSS/CRes/CCdz poate implica i ali specialiti, în vederea asigurrii unor servicii
specifice pentru beneficiari.
8. Personalul relaioneaz cu beneficiarul, menine un climat suportiv, dovedete respect
i îi ofer acestuia confort psihic.
9. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu managerul de caz,
completeaz rubrica de concluzii din PP, precizând evoluia persoanei i problemele
întâmpinate.
17
120 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

10. La încetarea acordrii serviciilor, PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul


personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 - FSS/CRes/CCdz realizeaz activitile conform PP, cu personal de specialitate.
Ic 2 - FSS/CRes/CCdz a asigurat/asigur tehnologii i dispozitive asistive i tehnologii de acces
i alte produse necesare, în funcie de specificul activitilor.
Ic 3 - FSS/CRes/CCdz a implicat/implic i ali specialiti, în vederea asigurrii unor servicii
specifice pentru beneficiari.
Ic 4 - PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

MODULUL V – PROTECIE I DREPTURI (Standarde 1 – 8)

Standard 1 - RESPECTAREA DREPTURILOR CRes/CCdz respect drepturile beneficiarilor.


BENEFICIARILOR
Rezultat: Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute i
respectate de personal.

Cerine minime:

1. Beneficiarii au, în principal, urmtoarele drepturi:


a) s li se respecte drepturile i libertile fundamentale, fr nici o
discriminare;
b) s fie informai cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum i cu
privire la situaiile de risc ce pot aprea pe parcursul derulrii serviciilor;
c) s li se comunice drepturile i obligaiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor
sociale;
d) s beneficieze de serviciile prevzute în contractul de furnizare servicii;
e) s participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale;
f) s li se asigure pstrarea confidenialitii asupra datelor personale,
informaiilor furnizate i primite;
g) s li se garanteze demnitatea i intimitatea;
h) s fie protejai împotriva riscului de abuz i neglijare;
i) s-i exprime liber opinia cu privire la serviciile primite.
2. FSS/CRes/CCdz organizeaz sesiuni de instruire a personalului privind respectarea
drepturilor beneficiarilor.

Indicatori de control:
Ic 1 – Sesiunile de instruire sunt consemnate în Registrul privind perfecionarea continu
a personalului.

Standard 2 - MANAGEMENTUL SITUAIILOR FSS cunoate i aplic managementul


DE RISC situaiilor de risc.
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin adecvat în situaii
de risc.

Cerine minime:

18
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 121

1. FSS elaboreaz i aplic procedura privind managementul situaiilor de risc.


2. Procedura precizeaz, cel puin: exemple de tulburri de comportament sau
comportament distructiv pentru care trebuie solicitat intervenia de urgen, în mod
exclusiv, a organelor abilitate, modul de solicitare a interveniei de urgen, modul de
aciune în caz de fug a beneficiarului, de agresiune, plecare neanunat, modaliti de
aciune post-situaie de risc.
3. CRes/CCdz cunoate i aplic procedura privind managementul situaiilor de risc.
4. CRes/CCdz comunic ctre FSS, în termen de maxim 4 ore, situaiile care au necesitat
intervenia de urgen.
5. Documentul care atest intervenia în situaia de risc este inclus în dosarul personal al
beneficiarului.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul procedurii privind managementul situaiilor de risc respect cerinele
minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Procedura privind managementul situaiilor de risc este disponibil la sediul FSS/CRes/
CCdz.
Ic 2 - Documentul care atest intervenia în situaia de risc este inclus în dosarul personal al
beneficiarului.

Standard 3 – CODUL DE ETIC FSS elaboreaz i aplic Codul de etic.


Rezultat: Beneficiarilor li se asigur tratament egal.

Cerine minime:

1. FSS elaboreaz i aplic Codul de etic.


2. Codul de etic cuprinde reguli care privesc, în principal, asigurarea unui tratament
egal pentru toi beneficiarii, fr nici un fel de discriminare.
3. Codul de etic prevede acordarea serviciilor exclusiv în interesul beneficiarilor i
pentru protecia acestora, respectarea eticii profesionale în relaia cu beneficiarii.
4. CRes/CCdz cunoate i aplic Codul de etic.
5. FSS/CRes/CCdz organizeaz sesiuni de instruire a personalului privind prevederile
Codului de etic.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul Codului de etic respect cerinele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Codul de etic este disponibil, pe suport de hârtie, la sediul FSS/CRes/CCdz.
Ic 2 - Sesiunile de instruire a personalului sunt consemnate în Registrul privind perfecionarea
continu a personalului.

Standard 4 - PROTECIA ÎMPOTRIVA FSS/CRes/CCdz asigur un mediu fr


NEGLIJRII, EXPLOATRII, VIOLENEI I pericole pentru beneficiari din punct de
ABUZULUI vedere al proteciei împotriva neglijrii,
19
122 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

exploatrii, violenei i abuzului.


Rezultat: Beneficiarii sunt protejai împotriva tuturor
formelor de neglijare, exploatere, violen i
abuz.

Cerine minime:

1. FSS elaboreaz i aplic procedura privind protecia împotriva neglijrii, exploatrii,


violenei i abuzului.
2. Procedura precizeaz cel puin: regulile cu privire la administrarea medicamentelor, modul
de identificare i semnalare a cazurilor de neglijare, exploatare, violen i abuz;
raportarea, investigarea i soluionarea situaiilor de neglijare, exploatare, violen i
abuz; modul de gestiune a bunurilor sau banilor beneficiarilor.
3. Procedura precizeaz totodat modul în care sunt consemnate/rezolvate cazurile de
violen i abuz sesizate de personal în timpul activitii acestuia în relaie cu
beneficiarul/familia acestuia.
4. CRes/CCdz cunoate i aplic procedura privind protecia împotriva neglijrii, exploatrii,
violenei i abuzului.
5. FSS/CRes/CCdz organizeaz anual sesiuni de instruire a personalului cu privire la
recunoaterea formelor de neglijare, exploatare, violen, tratament degradant, abuz
emoional, fizic sau sexual.
7. CRes/CCdz încurajeaz i sprijin beneficiarii s sesizeze orice form de neglijare,
exploatare, violen, neglijare i abuz.
8. FSS înregistreaz, în Registrul de eviden a cazurilor de neglijare, exploatare, violen i
abuz, toate situaiile de neglijare, exploatare, violen, tratament degradant, abuz
emoional, fizic sau sexual i acioneaz pentru rezolvare, cu sprijinul beneficiarului, al
CRes/CCdz i/sau al organelor abilitate.
9. FSS arhiveaz toate sesizrile referitoare la cazuri de neglijare, exploatare, violen i
abuz împreun cu soluiile de rezolvare.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul procedurii privind protecia împotriva neglijrii, exploatrii, violenei i
abuzului respect cerinele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Procedura privind protecia împotriva neglijrii, exploatrii, violenei i abuzului este
disponibil la sediul FSS/CRes/CCdz.
Ic 2 - Sesiunile de instruire a personalului sunt consemnate în Registrul privind perfecionarea
continu a personalului.
Ic 3 – FSS/CRes/CCdz a consemnat/consemneaz în Registrul de eviden a cazurilor de
neglijare, exploatare, violen i abuz, toate situaiile de neglijare, exploatare, violen i
abuz.
Ic 4 - Sesizrile referitoare la cazuri de neglijare, exploatare, violen i abuz au fost
înregistrate i sunt arhivate împreun cu soluia de rezolvare.

Standard 5 - PROTECIA ÎMPOTRIVA FSS/CRes/CCdz asigur un mediu fr


TORTURII I TRATAMENTELOR CRUDE, pericole pentru beneficiari din punct de
INUMANE SAU DEGRADANTE vedere al proteciei împotriva torturii i
20
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 123

tratamentelor crude, inumane sau


degradante.
Rezultat: Beneficiarii sunt protejai împotriva torturii
i tratamentelor crude, inumane sau
degradante.

Cerine minime:

1. FSS elaboreaz i aplic procedura privind protecia împotriva torturii i tratamentelor


crude, inumane sau degradante.
2. Procedura precizeaz cel puin: modul de identificare i semnalare a cazurilor de tortur,
tratamente crude, inumane sau degradante; raportarea, investigarea i soluionarea
situaiilor de tortur, tratamente crude, inumane sau degradante.
3. CRes/CCdz cunoate i aplic procedura privind protecia împotriva torturii i
tratamentelor crude, inumane sau degradante.
4. FSS/CRes/CCdz organizeaz anual sesiuni de instruire a personalului cu privire la
recunoaterea situaiilor/formelor de tortur, tratamente crude, inumane sau degradante.
5. CRes/CCdz încurajeaz i sprijin beneficiarii s sesizeze orice form de tratament crud,
inuman sau degradant.
6. FSS înregistreaz, în Registrul de eviden a cazurilor de tortur i tratamentelor crude,
inumane sau degradante, toate cazurile de tortur i tratamente crude, inumane sau
degradante i acioneaz pentru rezolvare, cu sprijinul beneficiarului, al CRes/CCdz i/sau
al organelor abilitate.
7. FSS arhiveaz toate sesizrile referitoare la cazurile de tortur, tratamente crude,
inumane sau degradante împreun cu soluiile de rezolvare.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul procedurii privind protecia împotriva torturii i tratamentelor crude,
inumane sau degradante respect cerinele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Procedura privind protecia împotriva torturii i tratamentelor crude, inumane sau
degradante este disponibil la sediul FSS/CRes/CCdz.
Ic 2 – FSS/CRes/CCdz a organizat/organizeaz anual sesiuni de instruire a personalului cu
privire la recunoaterea situaiilor/formelor de tortur, tratamente crude, inumane sau
degradante.
Ic 3 – FSS a consemnat/consemneaz în Registrul de eviden a cazurilor de tortur i
tratamente crude, inumane sau degradante toate situaiile de tortur i tratamente crude,
inumane sau degradante.
Ic 3 - Sesizrile referitoare la cazuri de tortur i tratamente crude, inumane sau degradante
au fost înregistrate i sunt arhivate împreun cu soluia de rezolvare.

Standard 6 - ASISTENA ÎN CAZ DE DECES FSS/CRes/CCdz asigur asistena


beneficiarilor aflai în stare terminal i în
caz de deces.
Rezultat: Beneficiarii primesc asistena adecvat în caz
de stare terminal i serviciile necesare în caz
de deces.
21
124 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

Cerine minime:

1. FSS elaboreaz procedura privind asistena în stare terminal sau deces a


beneficiarilor.
2. Procedura precizeaz cel puin: modul în care este supravegheat beneficiarului aflat
în stare terminal, cum se asigur tratamentul medical, inclusiv medicaia pentru
terapia durerii, cum se asigur separarea persoanei fa de ceilali beneficiari,
asistena spiritual, informarea familiei.
3. CRes/CCdz cunoate i aplic procedura de asisten în stare terminal sau în caz de
deces.
4. CRes/CCdz are obligaia de a informa, în scris sau telefonic, rudele beneficiarului, în
termen de 4 de ore de la decesul acestuia.
5. CRes/CCdz stabilete cu reprezentantul legal al beneficiarului sau cu membrii de
familie, serviciile furnizate în caz de deces.
6. CRes/CCdz faciliteaz sau realizeaz formalitile de înmormântare, conform
prevederilor înscrise în contractul de furnizare servicii.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul procedurii privind asistena în stare terminal sau deces a beneficiarilor
respect cerinele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Procedura privind asistena în stare terminal sau în caz de deces este disponibil, pe
suport de hârtie, la sediul FSS/CRes/CCdz.

Standard 7 - SESIZRI I RECLAMAII FSS/CRes/CCdz se preocup de asigurarea


continu a calitii activitilor i serviciilor
acordate beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii îi pot exprima opinia cu privire
la calitatea îngrijirii i proteciei în CRes/
CCdz i pot depune reclamaii în caz de
nemulumire.

Cerine minime:

1. FSS elaboreaz i aplic procedura privind înregistrarea i soluionarea sesizrilor/


reclamaiilor beneficiarilor.
2. Procedura precizeaz, cel puin: modul de informare a beneficiarilor sau reprezentanilor
lor legali despre posibilitatea depunerii de sesizri/reclamaii sau despre exprimarea unei
nemulumiri în legtur cu calitatea îngrijirii i proteciei în CRes/CCdz.
3. CRes/CCdz cunoate i aplic procedura privind înregistrarea i soluionarea sesizrilor/
reclamaiilor beneficiarilor.
4. FSS/CRes/CCdz poate apela la mediatori externi în anumite situaii considerate critice.
5. FSS arhiveaz toate sesizrile/reclamaiile împreun cu soluiile de rezolvare.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul procedurii privind înregistrarea i soluionarea sesizrilor/ reclamaiilor
beneficiarilor respect cerinele minime ale standardului.
22
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 125

Indicatori de control:
Ic 1 - Procedura privind înregistrarea i soluionarea sesizrilor / reclamaiilor beneficiarilor
este disponibil la sediul FSS/CRes/CCdz.
Ic 2 - Sesizrile/reclamaiile au fost înregistrate i arhivate împreun cu soluiile de
rezolvare.

Standard 8 - SATISFACIA BENEFICIARILOR FSS/CRes/CCdz se preocup de msurarea


gradului de satisfacie a beneficiarilor.
Rezultat: Rezultat: Beneficiarilor li se creeaz cadrul
pentru a-i exprima satisfacia sau
insatisfacia fa de activitile i serviciile
din CRes/CCdz.

Cerine minime:

1. FSS/CRes/CCdz aplic chestionare pentru cunoaterea prerii beneficiarilor despre


activiti/servicii/atitudini generale.
2. Beneficiarii pot solicita sprijin pentru completarea chestionarelor, de la un membru al
personalului, de la reprezentantul legal sau din partea unui membru de familie.
3. Chestionarele completate sunt depuse de beneficiari într-o cutie special, uor
accesibil.
4. Coordonatorul CRes/CCdz, managerul de caz i un reprezentant al personalului
analizeaz chestionarele iar rezultatele analizei vor fi incluse în raportul anual.

Indicatori de control:
Ic 1 – Coordonatorul CRes/CCdz a analizat chestionarele i a inclus rezultatele analizei în
raportul su anual.

Documente
prevzute în standardele specifice minime obligatorii de calitate pentru servicii sociale cu
cazare de tip Centru respiro pentru persoane adulte cu dizabiliti
sau Centru de criz pentru persoane adulte cu dizabiliti

Nr. curent Denumire document


1. Hotrârea consiliului local/judeean pentru FSS public sau pein
hotrârea/decizia/dispoziia organului de conducere prevzut de lege pentru
FSS privat, care precizeaz totodat capacitatea CRes/CCdz
2. Aviz de înfiinare emis de ANPD
3. Regulamentul de organizare i funcionare (ROF)
4. Tabel cu participanii la sesiunile de informare despre ROF
5. Raport de activitate elaborat de coordonatorul Cres/CCdz
6. Planul anual de instruire i formare profesional pentru personalul angajat
7. Registrul privind perfecionarea continu a personalului
8. Contracte de voluntariat/parteneriat cu organisme neguvernamentale/
guvernamentale
9. Procedura privind meninerea sntii beneficiarilor
10. Fia de monitorizare a strii de sntate

23
126 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

11. Materiale informative cu privire la CRes/CCdz


12. Dispoziia de admitere
13. Contractul de furnizare de servicii cu beneficiarul
14. Fia de suspendare/încetare a acordrii serviciului
15. Proces verbal încheiat între FSS – beneficiar/reprezentant legal pentru primirea,
în copie, a documentelor care alctuiesc dosarul personal
16. Registru de eviden a intrrilor/ieirilor beneficiarilor
17. Fia de evaluare anterioar admiterii în CRes
18. Fia de evaluare post-admitere în CCdz
19. Plan personalizat (PP)
20. Fia de monitorizare
21. Fia beneficiarului
22. Procedura privind managementul situaiilor de risc.
23. Codul de etic
24. Procedura privind protecia împotriva neglijrii, exploatrii, violenei i
abuzului
27. Registrul de eviden a cazurilor de neglijare, exploatare, violen i abuz
28. Procedura privind protecia împotriva torturii i tratamentelor crude, inumane
sau degradante
29. Registrul de eviden a cazurilor de tortur i tratamente crude, inumane sau
degradante
30. Procedura privind asistena în stare terminal sau deces a beneficiarilor
31. Procedura privind înregistrarea i soluionarea sesizrilor/reclamaiilor
beneficiarilor
32. Chestionare pentru cunoaterea prerii beneficiarilor despre
activiti/servicii/atitudini generale

SECIUNEA a 2-a

Clarificri privind modalitatea de autoevaluare a îndeplinirii standardelor specifice


minime obligatorii de calitate pentru servicii sociale cu cazare de tip Centru respiro
pentru persoane adulte cu dizabiliti sau Centru de criz pentru persoane adulte cu
dizabiliti

Pentru a obine licena de funcionare, serviciile sociale cu cazare de tip Centru respiro
pentru persoane adulte cu dizabiliti trebuie s îndeplineasc un punctaj de 54 puncte.

Pentru a obine licena de funcionare, serviciile sociale cu cazare de tip Centru de criz
pentru persoane adulte cu dizabiliti trebuie s îndeplineasc un punctaj de 53 puncte.
Standardul 4 – Program obinuit de via - din cadrul Modulului 4 - Activiti i servicii - nu
este obligatoriu.

Fia de autoevaluare se completeaz dup modelul prevzut în Anexa nr.9 la Normele


metodologice de aplicare a Legii nr.197/2012 privind asigurarea calitii în domeniul
serviciilor sociale, aprobate prin Hotrârea Guvernului nr.118/2014.

24
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 127

FIA DE AUTOEVALUARE – CRes/CCdz

Punctajul Punctaj Observaii


standardelor rezultat în
specifice urma
minime autoevalurii
obligatorii de îndeplinirii
calitate standardelor
specifice
minime
obligatorii de
calitate
MODULUL I – MANAGEMENTUL SERVICIULUI SOCIAL 24
(Standarde 1 - 4)
Standard 1 – ORGANIZARE I FUNCIONARE – 10
FSS asigur organizarea i funcionarea CRes/CCdz cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.
Rezultat: CRes/CCdz sunt organizate i funcioneaz
cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
1. CRes/CCdz este înfiinat prin hotrârea consiliului 1
local/judeean pentru FSS public sau prin
hotrârea/decizia/dispoziia organului de conducere
prevzut de lege pentru FSS privat, care precizeaz
totodat capacitatea CRes/CCdz.
2.CRes are capacitate minim de 4 locuri; 1
capacitatea maxim este stabilit în funcie de
dimensiunea locaiei, de resursele umane i
financiare disponibile.
CCdz are capacitate minim de 2 locuri.
3.CRes/CCdz deine avizul de înfiinare emis de 1
ANPD.
4.Beneficiarii CRes sunt persoane adulte cu 1
dizabiliti aflate în îngrijirea asistenilor personali
sau a asistenilor personali profesioniti sau a
reprezentanilor legali care sunt în imposibilitate
temporar de efectuare a îngrijirii lor;
certificatele/deciziile de încadrare sunt în termen de
valabilitate.
Beneficiarii CCdz sunt persoane adulte cu dizabiliti
aflate în situaii critice de via (îmbolnvire subit,
accident sau deces a asistentului personal/a
asistentului personal profesionist, evacuare din
locuin, calamitate natural etc.);
certificatele/deciziile de încadrare sunt în termen de
valabilitate.
5.CRes/CCdz deine i respect Regulamentul de 1
organizare i funcionare (ROF).
6.Structura, calificarea i responsabilizarea 1
personalului, inclusiv a coordonatorului CRes/CCdz,
25
128 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

fa de activitile i serviciile din CRes/CCdz sunt


conforme cu prevederile actelor normativeîn vigoare.
7.Coordonatorul CRes/CCdz elaboreaz anual, în luna 1
februarie a anului curent pentru anul anterior, un
raport de activitate care cuprinde cel puin
urmtoarele: scurt descriere a activitilor, gradul
de implementare a standardelor de calitate i
problemele întâmpinate, proiecte finanate,
rezultatele controalelor, propuneri pentru
îmbuntirea condiiilor de via, inclusiv msurile
care s-au impus din analiza gradului de satisfacie a
beneficiarilor/reprezentanilor legali fa de
calitatea vieii din CRes/CCdz; raportul este avizat
de ctre FSS i este disponibil la sediul acestuia.
8.Personalul CRes/CCdz este 1
instruit/format/perfecionat anual cu privire la:
egalitatea de anse; prevenirea, recunoaterea i
raportarea formelor de exploatare, violen i abuz;
respect pentru diversitate; respect i încurajare
pentru autonomia individual i independena
persoanelor cu dizabiliti; dovada
instruirilor/formrilor se include în dosarul de
personal.
9.FSS asigur comunicarea i colaborarea regulat 1
referitoare la nevoile beneficiarilor cu CRes/CCdz,
cu serviciul public de asisten social de la nivelul
autoritilor publice locale i judeene i cu alte
instituii publice locale i centrale.
10.FSS/CRes/CCdz are parteneriate în desfurare 1
având ca obiect îngrijirea i protecia persoanelor
adulte cu dizabiliti.
Standard 2 – GZDUIRE - 8
FSS/CRes/CCdz asigur gzduirea beneficiarilor în
condiii de minim confort, siguran i igien.
Rezultat: Beneficiarii triesc în locaii curate,
adaptate nevoilor lor, confortabile i sigure din punct
de vedere al securitii personale.
1.CRes/CCdz este amplasat în comunitate, are acces 1
la mijloacele de transport în comun.
2.Spaiile CRes/CCdz, interioare i exterioare, sunt 1
curate, igienizate i ofer siguran; spaiile
interioare sunt luminoase i dispun de sisteme de
înclzire i ventilaie natural/artificial.
3.Fiecare beneficiar din CRes are în folosin o 1
camer proprie.
CCdz poate gzdui dou persoane într-o
camer/dormitor, cu condiia respectrii opiniei
beneficiarului i a parametrilor de suprafa.
4.Fiecare camer/dormitor asigur o suprafa de 1
26
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 129

cel puin 6 mp pentru fiecare beneficiar, respectiv 8


mp pentru cel care utilizeaz fotoliu rulant.
5. FSS/CRes/CCdz respect prevederile legale în 1
ceea ce privete adaptrile necesare pentru
persoanele cu dizabiliti, de exemplu : ui cu
deschidere larg, nu exist scri i praguri interioare
sau exist rampe de acces sau planuri înclinate,
mân curent, altele.
6.CRes/CCdz asigur pentru fiecare beneficiar 1
lenjerie de pat, pturi i alte obiecte de uz personal.
7 - Spaiile CRes/CCdz au destinaii i sunt dotate în 1
conformitate cu prevederile cerinelor minime
corespunztoare.
8.CRes/CCdz dispune de cel puin un post telefonic 1
fix sau de un telefon mobil, accesibil beneficiarilor,
precum i de acces la internet.
Standard 3 - ALIMENTAIE – 1
FSS/CRes/CCdz asigur o alimentaie corect din
punct de vedere nutriional i diversificat, într-un
cadru familial
Rezultat: Beneficiarii se hrnesc suficient,
diversificat, în condiii igienice i ambian plcut.
1.CRes/CCdz asigur câte 3 mese/zi fiecrui 1
beneficiar i, dup caz, gustri, la intervale
echilibrate, variate de la o zi la alta, inându-se
cont, pe cât posibil, de preferine.
Standard 4 - ASISTEN PENTRU SNTATE - 5
FSS/CRes/CCdz se preocup de meninerea sntii
beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin pentru
îngrijirea strii de sntate.
1.CRes/CCdz cunote i aplic procedura privind 1
meninerea sntii beneficiarilor.
2. În cazul în care beneficiarii necesit tratament 1
medical permanent i supravegheat, personalul din
CRes/CCdz consemneaz în Fia de monitorizare a
strii de sntate zilnic sau, dup caz, sptmânal,
medicaia acordat i date despre starea general.
3.CRes/CCdz verific calitatea de asigurat a 1
beneficiarului i ia legtura cu medicul de familie.
4. În situaia în care un beneficiar din CRes/CCdz are 1
un plan de prevenire, intervenie i recuperare
individualizat, realizat de specialiti, CRes/CCdz
urmrete realizarea acestuia.
5.CRes/CCdz se asigur c beneficiarul sau 1
reprezentantul legal al acestuia i-a dat
consimmântul pentru îngrijire i tratamente
medicale în situaii excepionale; consimmântul
este inclus în dosarul personal al beneficiarului.
27
130 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

Modulul II - ACCESAREA SERVICIULUI 9


(Standarde 1- 4)
Standard 1 - INFORMARE – 2
FSS/CRes/CCdz asigur informarea persoanelor
interesate cu privire la serviciul social.
Rezultat: Persoanele interesate primesc informaii cu
privire la modul de organizare i funcionare a
CRes/CCdz, oferta de servicii, drepturile i
obligaiile beneficiarilor.
1.CRes/CCdz deine i pune la dispoziia persoanelor 1
interesate materiale informative.
2. FSS/CRes/CCdz utilizeaz imagini ale 1
beneficiarilor i/sau date cu caracter personal în
materiale informative, numai în baza acordului scris
al acestora sau al reprezentanilor legali, accord
valabil pe o anumit perioad de timp.
Standard 2 - ADMITERE – 2
FSS realizeaz admiterea beneficiarilor în condiiile
în care poate rspunde, prin activitile i serviciile
CRes/CCdz, nevoilor lor individuale.
Rezultat: Beneficiarii/reprezentanii legali cunosc i
accept condiiile de admitere în CRes/CCdz.
1.FSS emite dispoziia de admitere în baza analizei 1
situaiei persoanei; copie de pe dispoziia de
admitere este inclus în dosarul personal.
2.FSS încheie contractul de furnizare de servicii cu 1
beneficiarul sau, dup caz, cu reprezentantul legal al
acestuia, în cel puin trei exemplare originale: un
exemplar se pstreaz în dosarul personal al
beneficiarului, un exemplar se pstreaz la sediul
FSS iar un exemplar se înmâneaz beneficiarului.
Standard 3 – DOSARUL PERSONAL AL 2
BENEFICIARULUI –
FSS întocmete i pstreaz câte un dosar personal
pentru fiecare beneficiar.
Rezultat: Dosarele personale ale beneficiarilor conin
documentele prevzute de standardele de calitate i
sunt pstrate în regim de confidenialitate i
siguran.
1.FSS/CRes/CCdz întocmete dosarul personal iniial 1
al beneficiarului. FSS/CRes/CCdz întocmete dosarul
personal iniial al beneficiarului, care cuprinde cel
puin urmtoarele documente:
a) cererea de admitere, semnat de
beneficiar/reprezentant legal;
b) dispoziia de admitere din partea FSS, în
original;
c) copie de pe actele de identitate i stare
civil, dup caz, ale beneficiarului;
28
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 131

d) copie de pe documentul care atest


încadrarea în grad de handicap, aflat în
termen de valabilitate;
e) contractul de furnizare servicii semnat de
pri, în original.
2. FSS/CRes/CCdz ine evidena dosarelor personale 1
arhivate, pe suport de hârtie sau electronic.
Standard 4 – SUSPENDARE/ÎNCETARE – 3
FSS suspend/înceteaz acordarea serviciului social
la cererea beneficiarului sau în alte condiii
cunoscute i acceptate de beneficiari sau de
reprezentanii lor legali.
Rezultat: Beneficiarilor le sunt suspendate/încetate
serviciile oferite în CRes/CCdz în condiii cunoscute
i acceptate
1.FSS explic beneficiarului sau reprezentantului su 1
legal, înainte de semnarea contractului de furnizae
servicii, prevederile privind suspendarea, respectiv
încetarea acordrii serviciului social.
2.CRes/CCdz întocmete Fia de suspendare/încetare 1
a acordrii serviciului, pe perioad
determinat/nedeterminat, în maxim 4 ore de la
constatarea situaiei în care se afl beneficiarul; fia
face parte din dosarul personal al acestuia.
3.FSS/CRes/CCdz deine un Registru de eviden a 1
intrrilor/ieirilor beneficiarilor.
Modulul III – EVALUARE I PLANIFICARE (Standarde 5
1 - 3)
Standard 1 - Evaluare anterioar admiterii în 2
CRes/Evaluare post-admitere în CCdz -
FSS/CRes/CCdz identific nevoile beneficiarilor
anterior admiterii în CRes, la domiciliul acestora sau
identific nevoile beneficiarilor din CCdz
Rezultat: Beneficiarii primesc servicii în baza
nevoilor individuale identificate.
1.Evaluarea anterioar admiterii în CRes este 1
realizat la domiciliul persoanei adulte cu
dizabiliti, imediat dup aprobarea cererii de
admitere.
Evaluarea post-admitere a beneficiarului este
realizat la sediul CCdz imediat dup admitere.
2. Echipa de evaluare consemneaz rezultatele 1
evalurii în Fia de evaluare anterioar
admiterii/Fia de evaluare post-admitere, inclus în
dosarul personal al beneficiarului
Standard 2 - PLANUL PERSONALIZAT – 1
CRes/CCdz asigur activiti corespunztoare
nevoilor individuale ale beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarilor li se asigur servicii
29
132 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

personalizate.
1.Echipa care a efectuat Fia de evaluare anterioar 1
admiterii în CRes/Fia de evaluare post-admitere în
CCdz completeaz Plan personalizat (PP) pentru
fiecare beneficiar.
Standard 3 - MONITORIZARE – 2
CRes/CCdz se asigur c activitile/serviciile
planificate prin PP/PIS sunt realizate.
Rezultat: Beneficiarilor li se asigur implementarea
PP i PIS.
1.FSS desemneaz un manager de caz pentru fiecare 1
beneficiar.
2.Evoluia situaiei/progreselor beneficiarilor este 1
discutat sptmânal, în întâlnirea de echip cu
managerul de caz care completeaz Fia de
monitorizare.
Modulul IV – ACTIVITI I SERVICII 4
(Standarde 1 - 4)
Standard 1 - INFORMARE I CONSILIERE social 1
/Servicii de asisten social –
FSS/CRes/CCdz sprijin beneficiarii s dispun de
cunotine i informaii din domeniul social i al
dizabilitii.
Rezultat:Beneficiarii sunt informai cu privire la
drepturi i faciliti sociale.
1.Activitile de informare i consiliere social se 1
efectueaz conform planificrii din PP, sunt
monitorizate din punct de vedere al realizrii de
ctre coordonatorul CRes/CCdz i din punct de
vedere al evoluiei situaiei beneficiarului de ctre
managerul de caz.
Standard 2 - CONSILIERE PSIHOLOGIC – 1
CRes/CCdz se preocup de meninerea echilibrului
psiho-afectiv al beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarilor le sunt asigurate condiii
pentru meninerea echilibrului psiho-afectiv.
1.Consilierea psihologic este recomandat de echipa 1
de evaluare în PP, se efectueaz conform
planificrii, este monitorizat din punct de vedere al
realizrii de ctre coordonatorul FSS/CRes/CCdz i
din punct de vedere al evoluiei situaiei
beneficiarului de ctre managerul de caz.
Standard 3 - ÎNGRIJIRE I ASISTEN – 1
CRes/CCdz asigur servicii de îngrijire i asisten
pentru beneficiari.
Rezultat: Beneficiarii primesc îngrijire i asisten
sub diverse forme, într-un climat calm i prietenos.
1.Activitile de îngrijire i asisten sunt 1
recomandate în PP, se efectueaz conform
30
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 133

planificrii, sunt monitorizate din punct de vedere al


realizrii de ctre coordonatorul CRes/CCdz i din
punct de vedere al evoluiei situaiei beneficiarului
de ctre managerul de caz.
Standard 4 - PROGRAM OBINUIT DE VIA - 1
FSS/CRes asigur desfurarea programului obinuit
de via a beneficiarilor
Beneficiarii îi continu programul obinuit de via.
1.CRes desfoar activiti în baza PP, în vederea 1
continurii programului obinuit de via a
beneficiarului, monitorizarea realizrii este asigurat
de ctre coordonatorul CRes iar din punct de vedere
al evoluiei situaiei beneficiarului de ctre
managerul de caz.
Modulul V – PROTECIE I DREPTURI 12
(Standarde 1 – 8)
Standard 1 - RESPECTAREA DREPTURILOR 1
BENEFICIARILOR –
FSS/CRes/CCdz respect drepturile beneficiarilor.
Rezultat: Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute i
respectate de personal.
1.FSS/CRes/CCdz organizeaz sesiuni de instruire a 1
personalului privind respectarea drepturilor
beneficiarilor.
Standard 2 - MANAGEMENTUL SITUAIILOR DE RISC 1
- FSS cunoate i aplic managementul situaiilor de
risc.
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin adecvat în
situaii de risc.
1.CRes/CCdz cunoate i aplic procedura privind 1
managementul situaiilor de risc
Standardul 3 - CODUL DE ETIC – 1
FSS elaboreaz i aplic Codul de etic.
Rezultat: Beneficiarilor li se asigur tratament egal.
CRes/CCdz cunoate i aplic Codul de etic. 1
Standardul 4 - PROTECIA ÎMPOTRIVA NEGLIJRII, 3
EXPLOATRII, VIOLENEI I ABUZULUI –
FSS/ CRes/CCdz asigur un mediu fr pericole
pentru beneficiari din punct de vedere al proteciei
împotriva neglijrii, exploatrii, violenei i
abuzului.
Rezultat: Beneficiarii sunt protejai împotriva tuturor
formelor de neglijare, exploatere, violen i abuz.
1. CRes/CCdz cunoate i aplic procedura privind 1
protecia împotriva neglijrii, exploatrii, violenei i
abuzului.
2.FSS înregistreaz în Registrul de eviden a 1
cazurilor de neglijare, exploatare, violen i abuz
toate situaiile de neglijare, exploatare, violen,
31
134 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

tratament degradant, abuz emoional, fizic sau


sexual i acioneaz pentru rezolvare, cu sprijinul
beneficiarului, al CRes/CCdz i/sau al organelor
abilitate.
3.FSS/CRes/CCdz organizeaz anual sesiuni de 1
instruire a personalului cu privire la recunoaterea
formelor de neglijare, exploatare, violen,
neglijare, tratament degradant, abuz emoional,
fizic sau sexual.
Standardul 5 - PROTECIA ÎMPOTRIVA TORTURII I 3
TRATAMENTELOR CRUDE, INUMANE I DEGRADANTE
- FSS/CRes/CCdz asigur un mediu fr pericole
pentru beneficiari din punct de vedere al proteciei
împotriva torturii i tratamentelor crude, inumane
sau degradante.
Rezultat: Beneficiarii sunt protejai împotriva
torturii i tratamentelor crude, inumane sau
degradante.
1. CRes/CCdz cunoate i aplic procedura privind 1
protecia împotriva torturii i tratamentelor crude,
inumane sau degradante.
2.FSS înregistreaz în Registrul de eviden a 1
cazurilor de tortur i tratamente crude, inumane
sau degradante, toate situaiile de tortur i
tratamente crude, inumane sau degradante i
acioneaz pentru rezolvare, cu sprijinul
beneficiarului, al CRes/CCdz i/sau al organelor
abilitate.
3.FSS/CRes/CCdz organizeaz anual sesiuni de 1
instruire a personalului cu privire la recunoaterea
situaiilor/formelor de tortur, tratamente crude,
inumane sau degradante.
Standard 6 - Asisten în caz de deces - 1
FSS/CRes/CCdz asigur asistena beneficiarilor aflai
în stare terminal i în caz de deces.
Rezultat: Beneficiarii primesc asistena adecvat în
caz de stare terminal i serviciile necesare în caz de
deces
1.CRes/CCdz cunoate i aplic procedura privind 1
asistena în stare terminal sau deces a
beneficiarilor.
Standardul 7 - SESIZRI I RECLAMAII - 1
FSS/CRes/CCdz se preocup de asigurarea continu a
calitii activitilor i serviciilor acordate
beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii îi pot exprima opinia cu
privire la calitatea îngrijirii i proteciei în
CRes/CCdz i pot depune reclamaii în caz de
nemulumire.
32
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 135

1.CRes/CCdz cunoate i aplic procedura privind 1


înregistrarea i soluionarea sesizrilor/reclamaiilor
beneficiarilor.
Standardul 8 - SATISFACIA BENEFICIARILOR - 1
FSS/CRes/CCdz se preocup de msurarea gradului
de satisfacie a beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarilor li se creeaz cadrul pentru a-
i exprima satisfacia sau insatisfacia fa de
activitile i serviciile din CRes/CCdz.
1.FSS/CRes/CCdz aplic chestionare pentru 1
cunoaterea prerii beneficiarilor despre
activiti/servicii/atitudini generale.
TOTAL 54

33
136 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

ANEXA 4

Standarde specifice minime de calitate obligatorii pentru


Serviciul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabiliti

SECIUNEA I

În cuprinsul prezentelor standarde, sunt utilizate expresii i acronime care au înelesurile


urmtoare:

ANPD Autoritatea Naional pentru Persoanele cu Dizabiliti


AP asistent personal al persoanei cu handicap grav
APP asistent personal profesionist
beneficiar persoana adult încadrat în grad i tip de handicap
CAbR Centru de abilitare i reabilitare pentru persoane adulte cu
dizabiliti
CIA Centru de îngrijire i asisten pentru persoane adulte cu
dizabiliti
CCdz Centru de criz pentru persoane adulte cu dizabiliti
CPVI Centru pentru via independent pentru persoane adulte cu
dizabiliti
CR Centru rezidenial
CRes Centru respiro pentru persoane adulte cu dizabiliti
CSRN Centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu
CZ Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabiliti
document care atest certificat sau decizie de încadrare în grad de handicap
încadrarea în grad de
handicap
EM Echipa mobil pentru persoane adulte cu dizabiliti
FSS Furnizor de servicii sociale (public sau privat)
Ic Indicatori de control
Im Indicatori de monitorizare a aplicrii reglementrilor din domeniul
propriu al ANPD, în scopul îmbuntirii coninutului standardelor
de calitate în domeniul promovrii drepturilor persoanelor cu
dizabiliti (art. 1 alin. (3) din Hotrârea Guvernului nr. 50/2015
privind organizarea, funcionarea i atribuiile Autoritii Naionale
pentru Persoanele cu Dizabiliti, cu modificrile i completrile
ulterioare
LP Locuin protejat
LmP Locuin minim protejat pentru persoane adulte cu dizabiliti
LMP Locuin maxim protejat pentru persoane adulte cu dizabiliti
PIRIS Program individual de reabilitare i integrare social, în înelesul
Legii nr.448/2006 privind protecia i promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, art. 5, pct. 25
PIS Plan individual de servicii, în înelesul Legii nr.448/2006 privind
protecia i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, art. 5, pct.
24

 
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 137

PP Plan personalizat = planificare de servicii i activiti realizat de


echipa de evaluare a FSS
PPV Plan personal de viitor = stabilete obiectivele pe termen scurt i
mediu de pregtire individual a beneficiarului din LP, în vederea
atingerii unui maxim de independen posibil
ROF Regulament de organizare i funcionare
Reprezentant legal persoana desemnat, în condiiile Codului Civil, s reprezinte
interesul persoanei lipsite de capacitate deplin de exerciiu a
drepturilor civile sau al persoanei lipsite de discernmânt
SAS Servicii de asisten i suport pentru persoane adulte cu dizabiliti
SECPAH – DGASPC serviciul de evaluare complex a persoanelor adulte cu handicap
din cadrul direciilor generale de asisten social i protecia
copilului judeene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului
Bucureti
SID Serviciu de îngrijiri la domiciliu pentru persoane adulte cu
dizabiliti

MODULUL I – MANAGEMENTUL SERVICIULUI SOCIAL (Standard 1)

Serviciul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabiliti – SID - este


serviciul social prin care se acord asisten i sprijin pentru persoane adulte cu dizabiliti,
la domiciliu, pe perioad determinat i în baza evalurii i identificrii nevoii individuale,
în vederea depirii situaiilor de dificultate i prevenirii instituionalizrii.

Standard 1 - ORGANIZARE I FUNCIONARE FSS asigur organizarea i funcionarea SID cu


respectarea prevederilor legale în vigoare.
Rezultat: SID este organizat i funcioneaz cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.

Cerine minime:

1. SID este înfiinat prin hotrârea consiliului judeean/local pentru FSS public sau
hotrârea/decizia/dispoziia organului de conducere prevzut de lege pentru FSS
privat, care precizeaz totodat capacitatea SID.
2. SID poate funciona în dou forme, din punct de vedere al statutului juridic:
2.1. fr personalitate juridic, în structura/organigrama FSS public sau privat;
2.2. cu personalitate juridic, de sine stttor sau în subordinea FSS public sau
privat.
3. SID are program de minim 40 ore/sptmân pentru un numr de minim 4 persoane/zi.
4. În situaii fundamentate, coordonatorul SID poate stabili acordarea de servicii pentru
un singur beneficiar, 8 ore/zi dar nu mai mult de 5 zile lucrtoare.
5. Durata acordrii SID este stabilit de echipa de evaluare.
6. Beneficiarii sunt persoane adulte cu dizabiliti pentru care certificatele/deciziile de
încadrare în grad de handicap sunt în termen de valabilitate; acetia se pot afla în
îngrijirea familiilor/triesc independent/în asistena AP sau APP.
7. FSS asigur spaiu/spaii care respect condiii minime de accesibilitate i siguran
pentru desfurarea activitilor i serviciilor SID.
8. SID deine i respect Regulamentul de organizare i funcionare.

 
138 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

9. FSS face cunoscut ROF în cadrul unor sesiuni de informare a personalului SID, cel puin
o dat pe an; tabelul cu participanii la sesiunile de informare i semnturile acestora
constituie anex la ROF.
10. Activitatea SID este coordonat de o persoan cu responsabilitatea de coordonator. În
cazul în care SID are personalitate juridic, conducerea serviciului este asigurat de
un absolvent de învmânt superior, cu diplom de licen în domeniul asistenei
sociale sau medicale, sau echivalent. În cazul SID fr personalitate juridic,
conducerea poate fi asigurat de o persoan cu studii post liceale în domeniile
menionate sau echivalent.
11. Coordonatorul SID elaboreaz anual, în luna februarie a anului curent pentru anul
anterior, un raport de activitate care cuprinde cel puin urmtoarele: scurt
descriere a activitilor, gradul de implementare a standardelor de calitate i
problemele întâmpinate, proiecte finanate, rezultatele controalelor, propuneri
pentru îmbuntirea condiiilor de via, inclusiv msurile care s-au impus din
analiza gradului de satisfacie a beneficiarilor/reprezentanilor legali fa de
calitatea vieii din SID; raportul este avizat de ctre FSS i este disponibil la sediul
acestuia; raportul poate fi postat pe site-ul FSS/SID.
12. FSS respect prevederile actelor normative, inclusiv ale standardelor specifice de
calitate, referitoare la structura, calificarea i responsabilizarea personalului fa de
serviciile i activitile din SID.
13. FSS/SID are i respect planul anual de instruire i formare profesional pentru
personalul angajat.
14. Planul anual de instruire i formare profesional cuprinde module de instruire privind,
cel puin: egalitatea de anse; prevenirea, recunoaterea i raportarea formelor de
exploatare, violen i abuz; respect pentru diversitate; respect i încurajare pentru
autonomia individual i independena persoanelor cu dizabiliti.
15. Personalul SID este instruit/format anual cu privire la: egalitatea de anse;
prevenirea, recunoaterea i raportarea formelor de exploatare, violen i abuz;
respect pentru diversitate; respect i încurajare pentru autonomia individual i
independena persoanelor cu dizabiliti, altele; dovada instruirilor/formrilor se
include în dosarul de personal.
16. FSS/SID consemneaz sesiunile de instruire în Registrul privind perfecionarea
continu a personalului, în care se menioneaz: data i tema instruirii, numele i
semntura participanilor, numele i semntura persoanei care a realizat instruirea.
17. FSS asigur comunicarea i colaborarea regulat referitoare la nevoile beneficiarilor
cu SID, cu serviciul public de asisten social de la nivelul autoritilor publice locale
i judeene i cu alte instituii publice locale i centrale.
18. FSS/SID încurajeaz activitatea voluntarilor i folosete serviciile acestora în interesul
beneficiarilor, în condiiile legii; activitatea voluntarilor este coordonat de
coordonatorul SID.
19. FSS/SID promoveaz parteneriatul în îngrijirea i protecia persoanelor adulte cu
dizabiliti, prin identificarea i implicarea de organisme guvernamentale sau
neguvernamentale, specialiti sau alte persoane resurs din diferite domenii de
activitate.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul raportului anual de activitate respect cerinele minime ale standardului.
Im 2 - Coninutul planului anual de instruire i formare profesional respect cerinele
minime ale standardului.

 
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 139

Indicatori de control:
Ic 1 – SID deine hotrârea consiliului local/judeean pentru FSS public sau
hotrârea/decizia/dispoziia organului de conducere prevzut de lege pentru FSS privat, care
precizeaz totodat capacitatea SID.
Ic 2 - Documentele care atest calitatea de persoan încadrat în grad de handicap a
beneficiarilor sunt în termen de valabilitate.
Ic 3 - ROF este disponibil la sediul SID, inclusiv tabelul cu participanii la sesiunile de
informare i semnturile acestora.
Ic 4 – FSS respect prevederile actelor normative referitoare la structura, calificarea i
responsabilizarea personalului, inclusiv a coordonatorului, fa de activitile i serviciile din
SID.
Ic 5 - Personalul SID a fost instruit anual cu privire la temele prevzute în standardele minime
de calitate.
Ic 6 – Raportul anual de activitate este disponibil la sediul FSS.
Ic 7 – FSS menine comunicarea i colaborarea regulat referitoare la nevoile beneficiarilor cu
SID, cu serviciul public de asisten social de la nivelul autoritilor publice locale i
judeene i cu alte instituii publice locale i centrale.
Ic 7 – FSS/SID folosete serviciile voluntarilor în interesul beneficiarilor, în condiiile legii.
Ic 8 – FSS/SID are parteneriate în desfurare având ca obiect îngrijirea i protecia
persoanelor adulte cu dizabiliti.

MODULUL II - ACCESAREA SERVICIULUI SOCIAL (Standarde 1 – 4)

Standard 1 - INFORMARE FSS asigur informarea persoanelor interesate


cu privire la serviciul social.
Rezultat Persoanele interesate primesc informaii cu
privire la modul de organizare i funcionare a
SID, oferta de servicii, drepturile i obligaiile
beneficiarilor.

Cerine minime:

1. FSS elaboreaz materiale informative cu privire la SID.


2. Materialele informative cuprind cel puin: condiii de admitere, activiti i servicii
oferite, condiii de încetare, drepturile i obligaiile beneficiarilor.
3. Materialele informative pot fi pe suport de hârtie i/sau pe suport electronic.
4. SID deine i pune la dispoziia persoanelor interesate materiale informative.
5. SID utilizeaz mijloace de informare adaptate, dup caz: informaii clare i
simple/limbaj uor de citit/prezentri audio-video/limbaj Braille/limbaj mimico-
gestual.
6. FSS/SID utilizeaz imagini ale beneficiarilor i/sau date cu caracter personal în
materiale informative, numai în baza acordului scris al acestora sau al
reprezentanilor legali, acord valabil pe o anumit perioad de timp.
7. FSS include acordul scris în vederea utilizrii imaginii i datelor cu caracter personal
pe o anumit perioad de timp, în dosarul personal al beneficiarului.
8. FSS/SID se asigur c materialele informative sunt actualizate cu regularitate.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul materialelor informative respect cerinele minime ale standardului.

 
140 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

Indicatori de control:
Ic 1 - Cel puin una din formele de prezentare a materialelor informative actualizate este
disponibil la sediul SID.
Ic 2 - Dosarul personal al beneficiarului cuprinde acordul scris privind utilizarea imaginii i
datelor cu caracter personal pe o anumit perioad de timp.

Standard 2 – ADMITERE FSS realizeaz admiterea beneficiarilor în


condiiile în care poate rspunde, prin
activitile i serviciile SID, nevoilor lor
individuale.
Rezultat Beneficiarii/reprezentanii legali cunosc i
accept condiiile de admitere în SID.

Cerine minime:

1. FSS elaboreaz i aplic procedura de admitere a beneficiarilor.


2. Procedura de admitere precizeaz cel puin: criteriile de eligibilitate a beneficiarilor,
etapele procesului de admitere i documentele utilizate, condiiile încetrii
serviciului, coninutul contractului de furnizare de servicii i modelul acestuia,
modalitatea de stabilire a contribuiei beneficiarului, drepturile i obligaiile prilor.
3. Procedura precizeaz documentele necesare pentru admiterea persoanei, printre
care:
a) cerere de admitere;
b) copie de pe actele de identitate a persoanei;
c) copie de pe actele de identitate a reprezentantului legal, dup caz;
d) copie de pe documentul care atest încadrarea în grad de handicap în termen de
valabilitate;
e) raportul de anchet social.
4. SID cunoate i aplic procedura de admitere.
5. FSS emite dispoziia de admitere în baza analizei documentelor depuse; copie de pe
dispoziia de admitere este inclus în dosarul personal.
6. FSS elaboreaz i actualizeaz, dup caz, modelul de contract de furnizare de servicii
pe baza modelului aprobat prin ordin al ministrului muncii i justiiei sociale.
7. FSS/SID explic beneficiarului sau reprezentantului su legal prevederile din
contractul de furnizare de servicii, înainte de a fi semnat, utilizând, dup caz,
formate accesibilizate: prezentri audio-video, limbaj mimico-gestual etc.
8. Contractul de servicii prevede modul de acordare a serviciilor SID în situaia
beneficiarului care se afl în îngrijirea asistentului personal sau a asistentului personal
profesionist.
9. FSS încheie contractul de furnizare de servicii cu beneficiarul sau, dup caz, cu
reprezentantul legal al acestuia, în cel puin trei exemplare originale: un exemplar se
pstreaz în dosarul personal al beneficiarului, un exemplar se pstreaz la sediul FSS
iar un exemplar se înmâneaz beneficiarului.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul procedurii de admitere respect cerinele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Procedura de admitere este disponibil la sediul FSS/SID.

 
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 141

Ic 2 – Documentele prevzute în procedura de admitere, precum i dispoziia de admitere


sunt incluse în dosarul personal.
Ic 3 - Contractele de furnizare de servicii încheiate cu beneficiarii sau cu reprezentanii legali
ai acestora i actualizate dup caz sunt disponibile la sediul FSS, în original i în dosarul
personal al beneficiarului, în original.

Standard 3 – DOSARUL PERSONAL AL FSS întocmete i pstreaz câte un dosar


BENEFICIARULUI personal pentru fiecare beneficiar.
Rezultat Dosarele personale ale beneficiarilor conin
cel puin documentele prevzute de
standardele de calitate i sunt pstrate în
regim de confidenialitate i siguran.

Cerine minime:

1. FSS/SID completeaz dosarul iniial al beneficiarului cu alte documente prevzute de


standardele de calitate sau de legislaia în vigoare.
2. Beneficiarul sau reprezentantul su legal poate consulta dosarul personal, la
solicitare.
3. Consultarea dosarului personal de ctre o persoan din sistemul de protecie/asisten
social se face în prezena personalului cu atribuii din FSS/SID.
4. Consultarea dosarului personal de ctre o persoan din afara sistemului de
protecie/asisten social se face cu acordul scris al beneficiarului sau al
reprezentantului legal, în prezena personalului cu atribuii din FSS/SID; acordul scris
se pstreaz în dosarul personal.
5. La solicitarea scris a beneficiarului/reprezentantului su legal, FSS/SID pune la
dispoziia acestuia o copie a dosarului personal.
6. FSS asigur pstrarea/arhivarea dosarelor personale ale beneficiarilor, în condiii de
siguran i confidenialitate, pentru o perioad de 5 ani de la încetarea serviciilor.
7. FSS/SID ine evidena dosarelor personale arhivate, pe suport de hârtie sau electronic.

Indicatori de control:
Ic 1 - Dosarele personale ale beneficiarilor sunt disponibile la sediul FSS.
Ic 2 - Dosarele personale ale beneficiarilor conin documentele prevzute de standardele de
calitate.
Ic 3 - Dosarele personale ale beneficiarilor sunt pstrate de FSS în condiii care permit
pstrarea confidenialitii datelor
Ic 4 - Evidena dosarelor personale arhivate exist pe suport de hârtie sau electronic.

Standard 4 – ÎNCETAREA ACORDRII FSS înceteaz acordarea serviciului social în


SERVICIILOR condiii cunoscute i acceptate de beneficiari
sau de reprezentanii lor legali.
Rezultat Beneficiarilor le sunt încetate serviciile
oferite în condiii cunoscute i acceptate.

Cerine minime:

1. FSS/SID informeaz beneficiarii asupra condiiilor de încetare a acordrii serviciilor.

 
142 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

2. Încetarea acordrii serviciilor SID ctre beneficiar se poate face:


a) la cererea beneficiarului/reprezentantului legal, prin decizia unilateral a
acestuia;
b) prin decizia argumentat a conducerii FSS/coordonatorului SID;
c) prin acordul prilor.
3. SID înregistreaz zilnic beneficiarii i serviciile oferite în Registrul de eviden
gestionat de coordonatorul SID în condiii de siguran i confidenialitate.

Indicatori de control:
Ic 1 – Registrul de eviden este pstrat în condiii de siguran i confidenialitate.
Ic 2 – Încetarea acordrii serviciilor SID s-a fcut în condiiile prevzute.
Ic 3 - Beneficiarii i serviciile SID sunt înregistrate zilnic.

MODULUL III – EVALUARE I PLANIFICARE (Standarde 1-3 )

Standard 1 - EVALUARE FSS/SID identific nevoile specifice ale


beneficiarilor, la domiciliul acestora.
Rezultat: Beneficiarii primesc servicii în concordan cu
specificul SID.

Cerine minime:

1. FSS elaboreaz i aplic procedura de evaluare a nevoilor individuale specifice ale


beneficiarilor.
2. Procedura precizeaz cel puin: tipul de evaluare (iniial/periodic/la nevoie),
metodele de evaluare aplicate, inclusiv din punct de vedere al necesitii de adaptare
a mediului ambiant, tehnologii i dispozitive asistive i tehnologii de acces, personalul
implicat.
3. SID cunoate i aplic procedura de evaluare.
4. Echipa multidisciplinar care realizeaz evaluarea este format din cel puin dou
persoane cu specialiti diferite dintre urmtoarele: asistent social, psiholog,
psihopedagog, medic, kinetoterapeut, fiziokinetoterapeut, terapeut ocupaional;
acolo unde este cazul, pot interveni interprei de limbaj mimico-gestual.
5. Ulterior evalurii iniiale, evaluarea va fi realizat în funcie de obiectivele planificate
pe termen scurt sau mediu i ori de câte ori este nevoie.
6. Beneficiarul este evaluat din punct de vedere al strii generale, al nevoilor de
asisten i îngrijire, hrnire i hidratare, de informare, interelaionare i participare
la viaa social, al nevoii de tehnologii i dispozitive asistive i/sau tehnologii de acces
i alte adaptri, al riscurilor existente i eventualelor dependene (droguri, alcool,
tutun, altele).
7. În cadrul evalurii, personalul implicat urmrete recomandrile din PIS i PIRIS, din
alte documente de evaluare realizate de structuri specializate, ali specialiti sau de
alte instituii/servicii publice.
8. Rezultatele evalurii sunt consemnate în Fia de evaluare.
9. Fia de evaluare cuprinde cel puin urmtoarele: informaii despre evaluare, nevoile
identificate, data urmtoarei evaluri, profesia i semnturile persoanelor care au
efectuat evaluarea, precum i semntura beneficiarului sau, dup caz, a
reprezentantului su legal.

 
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 143

10. În cadrul evalurii, personalul se preocup s implice beneficiarul i s-i asculte


opinia.
11. Reprezentantul legal particip la evaluare, ori de câte ori se realizeaz; în cazul în
care reprezentantul legal opteaz în scris pentru a nu participa la evaluare, rezultatul
evalurii îi va fi adus la cunotin.
12. Fia de evaluare este inclus în dosarul personal al beneficiarului, însoit sau nu de
alte documente suplimentare.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul procedurii de evaluare respect cerinele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Procedura este disponibil la sediul FSS/SID.
Ic 2 - Fia de evaluare este inclus în dosarul personal al beneficiarului.

Standard 2 – PLANUL PERSONALIZAT SID asigur, pe durat determinat, activiti


i/sau servicii corespunztoare nevoilor
specifice ale beneficiarilor.
Rezultat: Fiecare beneficiar primete servicii în funcie
de nevoile identificate prin evaluare, pe
durat determinat.

Cerine minime:

1. Personalul care a efectuat evaluarea completeaz Planul personalizat (PP) pentru


fiecare beneficiar.
2. În PP sunt specificate, cel puin: serviciile i/sau activitile care vor fi acordate
beneficiarului pe baza evalurii, obiectivele pe termen scurt sau mediu, durata
acordrii i programarea, timpul aferent interveniei exprimat în ore/zi sau
ore/sptmân, materialele i/sau echipamentele necesare, modalitile de
intervenie, data viitoarei revizuiri, concluzii, profesia i semnturile persoanelor care
au efectuat evaluarea, precum i semntura beneficiarului sau, dup caz, a
reprezentantului su legal.
3. În PP se consemneaz modalitatea de implicare a familiei în îngrijirea beneficiarului,
precum i cazurile în care suportul familial este limitat sau lipsete.
4. În cadrul elaborrii i revizuirii PP, personalul implic beneficiarul, ascult i ine cont
de opinia acestuia.
5. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu coordonatorul SID,
completeaz rubrica de concluzii din PP, precizând evoluia persoanei i problemele
întâmpinate.
6. Beneficiarul/reprezentantul legal primete o copie a PP ori de câte ori acesta este
revizuit.
7. PP este inclus în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul PP respect cerinele minime ale standardului.

Standard 3 - MONITORIZARE FSS/SID se preocup ca activitile i/sau

 
144 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

serviciile planificate prin PP s fie realizate.


Rezultat: Beneficiarilor li se asigur implementarea PP.

Cerine minime:

1. Coordonatorul SID monitorizeaz implementarea PP a beneficiarului, utilizând Fia de


monitorizare.
2. Evoluia situaiei beneficiarilor este discutat lunar, pe baza PP, în întâlnirea
coordonatorului SID cu personalul care lucreaz cu beneficiarul.
3. Fia de monitorizare cuprinde sinteza discuiilor dintre coordonatorul SID i personalul
implicat în acordarea serviciilor ctre beneficiar, precum i comentariile privind modul
în care se asigur beneficiarului un mediu sigur din punct de vedere al proteciei
împotriva exploatrii, violenei i abuzului proteciei, împotriva torturii i
tratamentelor crude, inumane sau degradante.
4. La încetarea acordrii serviciilor, Fia de monitorizare se include în dosarul personal al
beneficiarului.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 - Coninutul Fiei de monitorizare respect cerinele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – PP i Fiele de monitorizare sunt incluse în dosarul personal.

MODULUL IV – ACTIVITI I SERVICII (Standarde 1 - 4)

Standard 1 - INFORMARE I CONSILIERE FSS/SID sprijin beneficiarii s dispun de


SOCIAL / SERVICII DE ASISTEN SOCIAL cunotine i informaii din domeniul social i
al dizabilitii.
Rezultat: Beneficiarii sunt informai cu privire la
drepturi i faciliti sociale.

Cerine minime :

1. Activitile de informare i consiliere social sunt recomandate de echipa de evaluare


în PP, se efectueaz conform planificrii i sunt monitorizate din punct de vedere al
realizrii de ctre coordonatorul SID.
2. Principalele activiti, dup caz, constau în :
a) informare i consiliere cu privire la drepturile i facilitile sociale existente,
clarificri privind demersurile de obinere;
b) sprijin pentru meninerea relaiei beneficiarului cu familia, prieteni etc.;
c) informare i sprijin pentru realizarea demersurilor pentru obinerea de tehnologii
i dispozitive asistive i/sau tehnologii de acces;
d) informare i sprijin pentru realizarea demersurilor pentru adaptarea locuinei;
e) informare despre programele de lucru, facilitile oferite de cabinete medicale,
servicii de abilitare i reabilitare, tratamente balneo etc.;
f) informare i suport pentru obinerea unor servicii de transport: roviniet, card de
parcare, bilete de tren/autobuz;
g) informare despre activiti i servicii alternative sau complementare oferite de
furnizori sociali privai, îndeosebi organizaii neguvernamentale;

 
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 145

h) suport pentru identificare locuri de munc i orientare socio-profesional;


i) demersuri pentru contientizarea angajatorilor cu privire la dreptul la munc,
potenialul i facilitile angajrii persoanelor cu dizabiliti, realizarea analizei
locului i a mediului de munc;
j) informare privind reelele de suport existente (inclusiv on-line) formate din
persoane aflate în situaii de via asemntoare;
k) sprijin pentru participare la activiti sportive, culturale, de petrecere a timpului
liber.
3. Activitile de informare i consiliere social se desfoar la domiciliul beneficiarului.
4. Personalul implicat în activitile de informare i consiliere social poate fi: asistent
social.
5. Personalul folosete Fia beneficiarului, în care consemneaz intervenia i durata
acesteia; fia este contrasemnat de beneficiar.
6. Personalul relaioneaz cu beneficiarul, menine un climat suportiv, dovedete respect
i ofer acestuia confort fizic si psihic.
7. FSS/coordonatorul SID poate efectua vizite la domiciliul beneficiarului pentru a se
asigura de efectuarea în bune condiii a serviciilor i pentru a cunoate gradul de
satisfacie fa de calitatea acestora; vizitele pot fi efectuate împreun cu personalul
implicat.
8. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu coordonatorul SID,
completeaz rubrica de concluzii din PP, precizând evoluia persoanei i problemele
întâmpinate.
9. La încetarea acordrii serviciilor, PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul
personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Activitile de informare i consiliere social sunt realizate de personal de specialitate.
Ic 2 - PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Standard 2 – ÎNGRIJIRE PERSONAL FSS/SID organizeaz i acord asistena


adecvat pentru îngrijire personal, la
domiciliul beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii primesc asistena adecvat
pentru a-i menine, pe cât posibil,
autonomia funcional.

Cerine minime :

1. Activitile de îngrijire personal sunt recomandate de echipa de evaluare în PP, se


efectueaz conform planificrii i sunt monitorizate din punct de vedere al realizrii
de ctre coordonatorul SID.
2. Principalele activiti de îngrijire personal, dup caz, constau în :
a) sprijin pentru îmbrcat/dezbrcat, înclat/desclat, alegerea hainelor
adecvate;
b) sprijin pentru asigurarea igienei zilnice (splat i ters, îngrijirea propriului corp i
a prilor acestuia, igiena eliminrilor, prevenirea ulcerului de decubit,
schimbarea materialelor igienico-sanitare etc.);
c) aplicarea medicamentaiei în limita competenei, pe baza recomandrilor
medicului de familie/specialist;

 
146 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

d) prim ajutor, sprijin pentru probleme specifice de tip cataterizare, tratarea


escarelor i altele;
e) sprijin pentru schimbarea poziiei corpului, pentru a trece corpul din poziie
orizontal în alt poziie, întoarcerea de pe o parte pe cealalt a corpului;
f) sprijin pentru transfer i mobilizare, pentru deplasarea în interior/exterior,
inclusiv efectuarea de cumprturi;
g) sprijin pentru menaj uor;
h) sprijin pentru deplasare la instituii medicale, farmacii etc;
i) sprijin pentru efectuarea analizelor recomandate.
3. Personalul implicat în activitile de îngrijire personal poate fi: îngrijitor la domiciliu,
infirmier, asistent medical, sor medical, pedagog social, lucrtor social, instructor
de ergoterapie, terapeut ocupaional, ali terapeui.
4. Personalul folosete Fia beneficiarului, în care consemneaz intervenia la domiciliu
i durata acesteia; fia este contrasemnat de beneficiar/reprezentant legal.
5. Personalul relaioneaz cu beneficiarul, menine un climat suportiv, dovedete respect
i ofer acestuia confort fizic si psihic.
6. FSS/SID instruiete personalul, cel puin o dat pe trimestru, cu privire la:
a) s aplice tehnicile i procedurile adecvate de îngrijire;
b) s acorde serviciile prevzute în contract, cu respectarea opiniilor i demnitii
beneficiarilor;
c) s adopte un comportament i un limbaj adecvat;
d) s respecte normele de igien, pentru prevenirea i combaterea infeciilor;
e) s încurajeze beneficiarul s execute, pe cât posibil autonom, aciuni i
activiti cotidiene i s ia toate msurile necesare pentru prevenirea
riscurilor;
f) s identifice i s semnaleze situaiile de abuz i neglijen, altele.
7. FSS/SID consemneaz sesiunile de instruire în Registrul privind perfecionarea continu
a personalului, în care se menioneaz: data i tema instruirii, numele i semntura
participanilor, numele i semntura persoanei care a realizat instruirea.
8. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu coordonatorul SID,
completeaz rubrica de concluzii din PP, precizând evoluia persoanei i problemele
întâmpinate.
9. FSS/coordonatorul SID poate efectua vizite la domiciliul beneficiarului pentru a se
asigura de efectuarea în bune condiii a serviciilor i pentru a cunoate gradul de
satisfacie fa de calitatea acestora; vizitele pot fi efectuate împreun cu personalul
implicat.
10. La încetarea acordrii serviciilor, PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul
personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Activitile de îngrijire personal sunt realizate de personal de specialitate.
Ic 2 - Sesiunile de instruire sunt cuprinse în Registrul privind perfecionarea continu a
personalului,
Ic 3 - PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Standard 3 – HRNIRE I HIDRATARE FSS/SID organizeaz i acord asistena


adecvat pentru pregtirea hranei i servirea
acesteia.
Rezultat: Beneficiarii primesc asistena adecvat

 
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 147

pentru pregtirea hranei i servirea acesteia.

Cerine minime :

1. Activitile de sprijin pentru hrnire i hidratare sunt recomandate de echipa de


evaluare în PP, se efectueaz conform planificrii i sunt monitorizate din punct de
vedere al realizrii de ctre coordonatorul SID.
2. Principalele activiti, dup caz, constau în :
a) pregtirea alimentelor pentru gtit, inând cont de preferinele personale;
b) sprijin pentru deplasare în zona buctriei;
c) sprijin pentru hrnire i hidratare, inclusiv prin utilizarea de tehnologii i
dispozitive asistive i tehnologii de acces;
d) sprijin pentru aranjarea mesei, întreinerea unui mediu plcut;
e) efectuarea de cumprturi, însoirea în mijloacele de transport, facilitarea
deplasrii la pia, magazine alimentare etc.
3. Personalul implicat în activitile de hrnire i hidratare poate fi: îngrijitor la
domiciliu, infirmier, sor medical, instructor de ergoterapie, pedagog social,
lucrtor social, ali terapeui.
4. Personalul folosete Fia beneficiarului, în care consemneaz intervenia la domiciliu
i durata acesteia; fia este contrasemnat de beneficiar/reprezentant legal.
5. Personalul relaioneaz cu beneficiarul, menine un climat suportiv, dovedete respect
i ofer acestuia confort fizic si psihic.
6. Personalul aloc timp suficient pentru hrnirea beneficiarului.
7. Personalul respect dieta recomandat pentru un beneficiar, acolo unde este cazul.
8. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu coordonatorul SID,
completeaz rubrica de concluzii din PP, precizând evoluia persoanei i problemele
întâmpinate.
9. FSS/coordonatorul SID poate efectua vizite la domiciliul beneficiarului pentru a se
asigura de efectuarea în bune condiii a serviciilor i pentru a cunoate gradul de
satisfacie fa de calitatea acestora; vizitele pot fi efectuate împreun cu personalul
implicat.
10. La încetarea acordrii serviciilor, PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul
personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Activitile de sprijin pentru hrnire i hidratare sunt realizate de personal de
specialitate.
Ic 2 - PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Standard 4 – INTEGRARE I PARTICIPARE FSS/SID se preocup de participarea social a


SOCIAL I CIVIC beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii particip la viaa comunitii.

Cerine minime :

1. Activitile privind integrarea i participarea social i civic sunt recomandate de


echipa de evaluare în PP, se efectueaz conform planificrii i sunt monitorizate din
punct de vedere al realizrii de ctre coordonatorul SID.

 
148 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

2. Activitile privind integrarea i participarea social i civic, dup caz, constau în :


implicarea în activiti desfurate în comunitate, participarea la evenimente
culturale i sportive, activiti de hobby, altele.
3. Activitile includ însoirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasrii în
exterior, companie, însoirea beneficiarului la anumite evenimente în familie.
4. Activitile cuprind, de asemenea, informare în vederea contientizrii exercitrii
dreptului la vot.
5. Personalul implicat în efectuarea activitilor privind participarea social i civic
poate fi: asistent social, tehnician de asisten social, pedagog social, lucrtor social,
pedagog de recuperare, instructor de ergoterapie, animator socio-educativ, art
terapeut, infirmier, ali terapeui.
6. FSS/SID are în dotare tehnologii i dispozitive asistive i tehnologii de acces pentru
realizarea activitilor.
7. Personalul folosete Fia beneficiarului, în care consemneaz intervenia i durata
acesteia; fia este contrasemnat de beneficiar/reprezentant legal.
8. Personalul relaioneaz cu beneficiarul, menine un climat suportiv, dovedete respect
i ofer acestuia confort fizic si psihic.
9. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu coordonatorul SID,
completeaz rubrica de concluzii din PP, precizând evoluia persoanei i problemele
întâmpinate.
10. FSS/coordonatorul SID poate efectua vizite la domiciliul beneficiarului pentru a se
asigura de efectuarea în bune condiii a serviciilor i pentru a cunoate gradul de
satisfacie fa de calitatea acestora; vizitele pot fi efectuate împreun cu personalul
implicat.
11. La încetarea acordrii serviciilor, PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul
personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Activitile privind integrarea i participarea social i civic sunt realizate de personal
de specialitate.
Ic 2 - PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

MODULUL V – PROTECIE I DREPTURI (Standarde 1 – 7)

Standard 1 – RESPECTAREA DREPTURILOR FSS/SID respect drepturile beneficiarilor.


BENEFICIARILOR

Rezultat: Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute i


respectate de personal.

Cerine minime:
1. Beneficiarii au, în principal, urmtoarele drepturi:
a) s li se respecte drepturile i libertile fundamentale, fr nici o discriminare;
b) s fie informai cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum i cu
privire la situaiile de risc ce pot aprea pe parcursul derulrii serviciilor;
c) s li se comunice drepturile i obligaiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor
sociale;
d) s beneficieze de serviciile prevzute în contractul de furnizare servicii;
e) s participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale;

 
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 149

f) s li se asigure pstrarea confidenialitii asupra datelor personale, informaiilor


furnizate i primite;
g) s li se garanteze demnitatea i intimitatea;
h) s fie protejai împotriva riscului de abuz i neglijare;
i) s-i exprime liber opinia cu privire la serviciile primite.
2. FSS/SID organizeaz sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor
beneficiarilor.

Indicatori de control:
Ic 1 – Sesiunile de instruire sunt consemnate în Registrul privind perfecionarea continu
a personalului.

Standard 2 - MANAGEMENTUL SITUAIILOR FSS cunoate i aplic managementul


DE RISC situaiilor de risc.
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin adecvat în situaii
de risc.

Cerine minime:

1. FSS elaboreaz i aplic procedura privind managementul situaiilor de risc.


2. Procedura precizeaz, cel puin: exemple de tulburri de comportament sau
comportament distructiv pentru care trebuie solicitat intervenia de urgen, în mod
exclusiv, a organelor abilitate, modul de solicitare a interveniei de urgen, modul de
aciune în caz de agresiune din partea beneficiarului, modaliti de aciune post-situaie
de risc.
3. SID cunoate i aplic procedura privind managementul situaiilor de risc.
4. SID comunic ctre FSS, în termen de maxim 4 ore, situaiile care au necesitat intervenia
de urgen.
5. Documentul care atest intervenia în situaia de risc este inclus în dosarul personal al
beneficiarului.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul procedurii privind managementul situaiilor de risc respect cerinele
minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Procedura privind managementul situaiilor de risc este disponibil la sediul FSS/SID.
Ic 2 - Documentul care atest intervenia în situaia de risc este inclus în dosarul personal al
beneficiarului.

Standard 3 – CODUL DE ETIC FSS elaboreaz i aplic Codul de etic.


Rezultat: Beneficiarilor li se asigur tratament egal.

Cerine minime:
1. FSS elaboreaz i aplic Codul de etic.
2. Codul de etic cuprinde reguli care privesc, în principal, asigurarea unui tratament
egal pentru toi beneficiarii, fr nici un fel de discriminare.

 
150 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

3. Codul de etic prevede acordarea serviciilor exclusiv în interesul beneficiarilor i


pentru protecia acestora, respectarea eticii profesionale în relaia cu beneficiarii.
4. SID cunoate i aplic Codul de etic.
5. FSS/SID organizeaz sesiuni de instruire a personalului privind prevederile Codului de
etic.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul Codului de etic respect cerinele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Codul de etic este disponibil, pe suport de hârtie, la sediul FSS/SID.
Ic 2 - Sesiunile de instruire a personalului sunt consemnate în Registrul privind perfecionarea
continu a personalului.

Standard 4 - PROTECIA ÎMPOTRIVA FSS/SID asigur un mediu fr pericole pentru


NEGLIJRII, EXPLOATRII, VIOLENEI I beneficiari din punct de vedere al proteciei
ABUZULUI împotriva neglijrii, exploatrii, violenei i
abuzului.
Rezultat: Beneficiarii sunt protejai împotriva tuturor
formelor de neglijare, exploatere, violen i
abuz.

Cerine minime:

1. FSS elaboreaz i aplic procedura privind protecia împotriva neglijrii, exploatrii,


violenei i abuzului.
2. Procedura precizeaz cel puin: regulile cu privire la administrarea medicamentelor, modul
de identificare i semnalare a cazurilor de neglijare, exploatare, violen i abuz;
raportarea, investigarea i soluionarea situaiilor de neglijare, exploatare, violen i
abuz; modul de gestiune a bunurilor sau banilor beneficiarilor.
3. Procedura precizeaz totodat modul în care sunt consemnate/rezolvate cazurile de
violen i abuz sesizate de personal în timpul activitii acestuia în relaie cu
beneficiarul/familia acestuia.
4. SID cunoate i aplic procedura privind protecia împotriva neglijrii, exploatrii, violenei
i abuzului.
5. FSS/SID organizeaz anual sesiuni de instruire a personalului cu privire la recunoaterea
formelor de neglijare, exploatare, violen, neglijare, tratament degradant, abuz
emoional, fizic sau sexual.
7. FSS/SID încurajeaz i sprijin beneficiarii s sesizeze orice form de neglijare, exploatare,
violen, neglijare i abuz.
8. FSS înregistreaz, în Registrul de eviden a cazurilor de neglijare, exploatare, violen i
abuz, toate situaiile de neglijare, exploatare, violen, tratament degradant, abuz
emoional, fizic sau sexual i acioneaz pentru rezolvare, cu sprijinul beneficiarului, al
SID i/sau al organelor abilitate.
9. FSS arhiveaz toate sesizrile referitoare la cazuri de neglijare, exploatare, violen i
abuz împreun cu soluiile de rezolvare.

Indicatori de monitorizare:

 
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 151

Im 1 – Coninutul procedurii privind protecia împotriva neglijrii, exploatrii, violenei i


abuzului respect cerinele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Procedura privind protecia împotriva neglijrii, exploatrii, violenei i abuzului este
disponibil la sediul FSS/SID.
Ic 2 - Sesiunile de instruire a personalului sunt consemnate în Registrul privind perfecionarea
continu a personalului.
Ic 3 - FSS consemneaz, în Registrul de eviden a cazurilor de neglijare, exploatare, violen
i abuz situaiile de neglijare, exploatare, violen, tratament degradant, abuz emoional,
fizic sau sexual.
Ic 4 - Sesizrile referitoare la cazuri de neglijare, exploatare, violen i abuz au fost
înregistrate i sunt arhivate împreun cu soluia de rezolvare.

Standard 5 - PROTECIA ÎMPOTRIVA FSS/SID asigur un mediu fr pericole pentru


TORTURII I TRATAMENTELOR CRUDE, beneficiari din punct de vedere al proteciei
INUMANE SAU DEGRADANTE împotriva torturii i tratamentelor crude,
inumane sau degradante.
Rezultat: Beneficiarii sunt protejai împotriva torturii i
tratamentelor crude, inumane sau
degradante.

Cerine minime:

1. FSS elaboreaz i aplic procedura privind protecia împotriva torturii i tratamentelor


crude, inumane sau degradante.
2. Procedura precizeaz cel puin: modul de identificare i semnalare a cazurilor de
tortur, tratamente crude, inumane sau degradante; raportarea, investigarea i
soluionarea situaiilor de tortur, tratamente crude, inumane sau degradante.
3. SID cunoate i aplic procedura privind protecia împotriva torturii i tratamentelor
crude, inumane sau degradante.
4. FSS/SID organizeaz anual sesiuni de instruire a personalului cu privire la recunoaterea
situaiilor/formelor de tortur, tratamente crude, inumane sau degradante.
6. FSS/SID încurajeaz i sprijin beneficiarii s sesizeze orice form de tratament crud,
inuman sau degradant.
7. FSS înregistreaz, în Registrul de eviden a cazurilor de tortur i tratamentelor crude,
inumane sau degradante, toate situaiile de tortur i tratamente crude, inumane sau
degradante i acioneaz pentru rezolvare, cu sprijinul beneficiarului, al SID i/sau al
organelor abilitate.
8. FSS arhiveaz toate sesizrile referitoare la cazurile de tortur, tratamente crude,
inumane sau degradante împreun cu soluiile de rezolvare.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul procedurii privind protecia împotriva torturii i tratamentelor crude,
inumane sau degradante respect cerinele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Procedura privind protecia împotriva torturii i tratamentelor crude, inumane sau
degradante este disponibil la sediul FSS/SID.

 
152 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

Ic 2 - Sesiunile de instruire a personalului sunt consemnate în Registrul privind perfecionarea


continu a personalului.
Ic 3 – FSS a consemnat/consemneaz, în Registrul de eviden a cazurilor de tortur i
tratamente crude, inumane sau degradante, toate situaiile de tortur i tratamente crude,
inumane sau degradante.
Ic 4 - Sesizrile referitoare la cazuri de tortur i tratamente crude, inumane sau degradante
au fost înregistrate i sunt arhivate împreun cu soluia de rezolvare.

Standard 6 – SESIZRI I RECLAMAII FSS/SID se preocup de asigurarea continu a


calitii activitilor i serviciilor acordate
beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii îi pot exprima opinia cu privire
la calitatea îngrijirii i proteciei în SID i pot
depune reclamaii în caz de nemulumire.

Cerine minime:

1. FSS elaboreaz i aplic procedura privind înregistrarea i soluionarea sesizrilor/


reclamaiilor beneficiarilor.
2. Procedura precizeaz, cel puin: modul de informare a beneficiarilor sau
reprezentanilor lor legali despre posibilitatea depunerii de sesizri/reclamaii sau
despre exprimarea unei nemulumiri în legtur cu calitatea îngrijirii i proteciei în
SID.
3. SID cunoate i respect procedura privind înregistrarea i soluionarea sesizrilor/
reclamaiilor beneficiarilor.
4. FSS/SID poate apela la mediatori externi în anumite situaii considerate critice.
5. FSS înregistreaz i arhiveaz toate sesizrile/reclamaiile împreun cu soluiile de
rezolvare.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul procedurii privind înregistrarea i soluionarea sesizrilor/reclamaiilor
beneficiarilor respect cerinele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Procedura privind înregistrarea i soluionarea sesizrilor/reclamaiilor beneficiarilor
este disponibil la sediul FSS/SID.
Ic 2 - Sesizrile/reclamaiile au fost înregistrate i arhivate împreun cu soluiile de
rezolvare.

Standard 7 - SATISFACIA BENEFICIARILOR FSS/SID se preocup de msurarea gradului


de satisfacie a beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii îi pot exprima satisfacia sau
insatisfacia fa de activitile i serviciile
din SID în condiii de siguran i încredere.

Cerine minime:

 
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 153

1. FSS/SID aplic chestionare pentru cunoaterea prerii beneficiarilor despre


activiti/servicii/atitudini generale.
2. Beneficiarii pot solicita sprijin pentru completarea chestionarelor, de la un membru al
personalului, de la reprezentantul legal sau din partea unui membru de familie.
3. Coordonatorul SID i doi reprezentani ai personalului analizeaz chestionarele iar
rezultatele analizei sunt incluse în raportul anual.

Indicatori de control:
Ic 1 – SID a analizat chestionarele i a inclus rezultatele analizei în raportul anual pe care îl
realizeaz coordonatorul SID.

Documente
prevzute în standardele specifice minime obligatorii de calitate pentru Serviciul de
îngrijiri la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabiliti

Nr. Denumire document


curent
1. Hotrârea consiliului judeean/local pentru FSS public sau
hotrârea/decizia/dispoziia organului de conducere prevzut de lege pentru FSS
privat, care precizeaz totodat capacitatea SID
2. Regulamentul de organizare i funcionare (ROF)
3. Tabel cu participanii la sesiunile de informare despre ROF
4. Raport de activitate elaborat de coordonatorul SID
5. Planul anual de instruire i formare profesional pentru personalul angajat
6. Registrul privind perfecionarea continu a personalului
7. Contracte de voluntariat/parteneriat cu organisme neguvernamentale/
guvernamentale
8. Materiale informative cu privire la SID
9. Procedura de admitere a beneficiarilor
10. Decizia de admitere
11. Contractul de furnizare de servicii
12. Evidena dosarelor personale arhivate pe suport de hârtie sau electronic
13. Registru de eviden
14. Procedura de evaluare a nevoilor individuale specifice ale beneficiarilor
15. Fia de evaluare
16. Planul personalizat (PP)
17. Fia de monitorizare
18. Fia beneficiarului
19. Procedura privind managementul situaiilor de risc
20. Codul de etic
21. Procedura privind protecia împotriva neglijrii, exploatrii, violenei i abuzului
22. Registrul de eviden a cazurilor de neglijare, exploatare, violen i abuz
23. Procedura privind protecia împotriva torturii i tratamentelor crude, inumane sau
degradante
24. Registrul de eviden a cazurilor de tortur i tratamente crude, inumane sau
degradante
25. Procedura privind înregistrarea i soluionarea sesizrilor / reclamaiilor
beneficiarilor
26. Chestionare pentru cunoaterea prerii beneficiarilor despre

 
154 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

activiti/servicii/atitudini generale

SECIUNEA a 2-a

Clarificri privind modalitatea de autoevaluare a îndeplinirii standardelor specifice


minime obligatorii de calitate pentru
Serviciul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabiliti

Pentru a obine licena de funcionare, Serviciul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane


adulte cu dizabiliti trebuie s îndeplineasc un punctaj 38 puncte.

Fia de autoevaluare se completeaz dup modelul prevzut în Anexa nr.9 la Normele


metodologice de aplicare a Legii nr.197/2012 privind asigurarea calitii în domeniul
serviciilor sociale, aprobate prin Hotrârea Guvernului nr.118/2014.

FIA DE AUTOEVALUARE – SID

Punctaj Punctaj Observai


standarde rezultat în i
specifice urma
minime autoevaluri
obligatorii i îndeplinirii
de standardelor
calitate specifice
minime
obligatorii
de calitate
MODULUL I – MANAGEMENTUL SERVICIULUI SOCIAL 8
(Standard 1)
Standard 1 - ORGANIZARE I FUNCIONARE – 8
FSS asigur organizarea i funcionarea SID cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.
Rezultat: SID este organizat i funcioneaz cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.
1.SID este înfiinat prin hotrârea consiliului 1
judeean/local pentru FSS public sau
hotrârea/decizia/dispoziia organului de
conducere prevzut de lege pentru FSS privat, care
precizeaz totodat capacitatea SID.
2.SID are program de minim 40 ore/sptmân 1
pentru un numr de minim 4 persoane/zi.
3.Beneficiarii sunt persoane adulte cu dizabiliti 1
pentru care certificatele/deciziile de încadrare în
grad de handicap sunt în termen de valabilitate;
acetia se pot afla în îngrijirea familiilor/triesc
independent/în asistena AP sau APP.
4.SID deine i respect ROF. 1
5.Coordonatorul SID elaboreaz anual, în luna 1
februarie a anului curent pentru anul anterior, un
raport de activitate care cuprinde cel puin

 
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 155

urmtoarele: scurt descriere a activitilor, gradul


de implementare a standardelor de calitate i
problemele întâmpinate, proiecte finanate,
rezultatele controalelor, propuneri pentru
îmbuntirea condiiilor de via, inclusiv msurile
care s-au impus din analiza gradului de satisfacie a
beneficiarilor/reprezentanilor legali fa de
calitatea vieii din SID; raportul este avizat de ctre
FSS i este disponibil la sediul acestuia; raportul
poate fi postat pe site-ul FSS/SID.
6. Personalul SID este instruit/format anual cu 1
privire la: egalitatea de anse; prevenirea,
recunoaterea i raportarea formelor de
exploatare, violen i abuz; respect pentru
diversitate; respect i încurajare pentru autonomia
individual i independena persoanelor cu
dizabiliti, altele; dovada instruirilor/formrilor se
include în dosarul de personal.
7. FSS asigur comunicarea i colaborarea regulat 1
referitoare la nevoile beneficiarilor cu SID, cu
serviciul public de asisten social de la nivelul
autoritilor publice locale i judeene i cu alte
instituii publice locale i centrale.
8. FSS/SID promoveaz parteneriatul în îngrijirea i 1
protecia persoanelor adulte cu dizabiliti, prin
identificarea i implicarea de organisme
guvernamentale sau neguvernamentale, specialiti
sau alte persoane resurs din diferite domenii de
activitate.
Modulul II - Accesarea serviciului social 8
(Standarde 1- 4)
Standard 1 - INFORMARE – 2
FSS/SID asigur informarea persoanelor interesate
cu privire la serviciul social.
Rezultat: Persoanele interesate primesc informaii
cu privire la modul de organizare i funcionare a
SID, oferta de servicii, drepturile i obligaiile
beneficiarilor.
1.SID deine i pune la dispoziia persoanelor 1
interesate materiale informative.
2. FSS/SID utilizeaz imagini ale beneficiarilor 1
i/sau date cu caracter personal în materiale
informative, numai în baza acordului scris al
acestora sau al reprezentanilor legali, acord
valabil pe o anumit perioad de timp.
Standard 2 - ADMITERE – 3
FSS/SID realizeaz admiterea beneficiarilor în
condiiile în care poate rspunde, prin activiti i
servicii, nevoilor lor individuale.
Rezultat: Beneficiarii/reprezentanii legali cunosc

 
156 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

i accept condiiile de admitere în SID.


1.SID cunoate i aplic procedura de admitere a 1
beneficiarilor.
2.Documentele prevzute în procedura de admitere 1
precum i dispoziia de admitere sunt incluse în
dosarul personal.
3. FSS încheie contractul de furnizare de servicii cu 1
beneficiarul sau, dup caz, cu reprezentantul legal
al acestuia, în cel puin trei exemplare originale:
un exemplar se pstreaz în dosarul personal al
beneficiarului, un exemplar se pstreaz la sediul
FSS iar un exemplar se înmâneaz beneficiarului.
Standard 3 – DOSARUL PERSONAL AL 2
BENEFICIARULUI –
FSS întocmete i pstreaz câte un dosar personal
pentru fiecare beneficiar.
Rezultat: Dosarele personale ale beneficiarilor
conin documentele prevzute de standardele de
calitate i sunt pstrate în regim de
confidenialitate i siguran.
1.FSS/SID completeaz dosarul iniial al 1
beneficiarului cu alte documente prevzute de
standardele de calitate sau de legislaia în vigoare.
2. FSS/SID ine evidena dosarelor personale 1
arhivate, pe suport de hârtie sau electronic.
Standard 4 – ÎNCETAREA ACORDRII SERVICIILOR– 1
FSS înceteaz acordarea serviciului social în
condiii cunoscute i acceptate de beneficiari sau
de reprezentanii lor legali.
Rezultat: Beneficiarilor le sunt încetate serviciile
oferite în condiii cunoscute i acceptate.
1.SID înregistreaz zilnic beneficiarii i serviciile 1
oferite în Registrul de eviden gestionat de
coordonatorul SID în condiii de siguran i
confidenialitate.
Modulul III – EVALUARE I PLANIFICARE 6
(Standarde 1 - 3)
Standard 1 - EVALUARE – 3
FSS/SID identific nevoile specifice ale
beneficiarilor la domiciliul acestora.
Rezultat: Beneficiarii primesc servicii în
concordan cu specificul SID.
1.SID cunoate i aplic procedura de evaluare a 1
nevoilor individuale specifice ale beneficiarilor.
2. Ulterior evalurii iniiale, evaluarea va fi 1
realizat în funcie de obiectivele planificate pe
termen scurt sau mediu i ori de câte ori este
nevoie.
3.Rezultatele evalurii sunt consemnate în Fia de 1
evaluare.

 
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 157

Standard 2 - PLANUL PERSONALIZAT – 1


SID asigur, pe durat determinat, activiti
i/sau servicii corespunztoare nevoilor individuale
specifice ale beneficiarilor.
Rezultat: Fiecare beneficiar primete servicii în
funcie de nevoile identificate prin evaluare, pe
durat determinat.
1.Personalul care a efectuat evaluarea completeaz 1
Planul personalizat (PP) pentru fiecare beneficiar.
Standard 3 - MONITORIZARE – 2
FSS/SID se preocup ca activitile i/sau serviciile
planificate prin PP s fie realizate.
Rezultat: Beneficiarilor li se asigur implementarea
PP.
1.Coordonatorul SID monitorizeaz implementarea 1
PP a beneficiarului, utilizând Fia de monitorizare.
2. Evoluia situaiei beneficiarilor este discutat 1
lunar, pe baza PP, în întâlnirea coordonatorului SID
cu personalul care lucreaz cu care lucreaz cu
beneficiarul.
Modulul IV – ACTIVITI I SERVICII 5
(Standarde 1 - 4)
Standard 1 - INFORMARE I CONSILIERE 1
SOCIAL/SERVICII DE ASISTEN SOCIAL –
FSS/SID sprijin beneficiarii s dispun de
cunotine i informaii din domeniul social i al
dizabilitii.
Rezultat: Beneficiarii sunt informai cu privire la
drepturi i faciliti sociale.
1.Activitile de informare i consiliere social sunt 1
recomandate de echipa de evaluare în PP, se
efectueaz conform planificrii i sunt monitorizate
din punct de vedere al realizrii de ctre
coordonatorul SID.
Standard 2 - ÎNGRIJIRE PERSONAL – 2
FSS/SID organizeaz i acord asistena adecvat
pentru îngrijire personal, la domiciliul
beneficiarilor
Rezultat: Beneficiarii primesc asistena adecvat
pentru a-i menine, pe cât posibil, autonomia
funcional.
1.Activitile de îngrijire personal sunt 1
recomandate de echipa de evaluare în PP, se
efectueaz conform planificrii i sunt monitorizate
din punct de vedere al realizrii de ctre
coordonatorul SID.
2.FSS/SID instruiete personalul care acord 1
îngrijirile, cel puin o dat pe trimestru.
Standard 3 - HRNIRE I HIDRATARE – 1
FSS/SID organizeaz i acord asistena adecvat

 
158 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

pentru pregtirea hranei i servirea acesteia.


Rezultat: Beneficiarii primesc asistena adecvat
pentru pregtirea hranei i servirea acesteia.
1.Activitile de sprijin pentru hrnire i hidratare 1
sunt recomandate de echipa de evaluare în PP, se
efectueaz conform planificrii i sunt monitorizate
din punct de vedere al realizrii de ctre
coordonatorul SID.
Standard 4 - INTEGRARE I PARTICIPARE SOCIAL 1
I CIVIC –
FSS/SID se preocup de participarea social a
beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii particip la viaa comunitii.
1.Activitile privind integrarea i participarea 1
social i civic sunt recomandate de echipa de
evaluare în PP, se efectueaz conform planificrii i
sunt monitorizate din punct de vedere al realizrii
de ctre coordonatorul SID.
Modulul V – PROTECIE I DREPTURI 11
(Standarde 1 – 7)
Standard 1 - RESPECTAREA DREPTURILOR 1
BENEFICIARILOR –
FSS/SID respect drepturile beneficiarilor.
Rezultat: Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute i
respectate de personal
1.FSS/SID organizeaz sesiuni de instruire a 1
personalului privind respectarea drepturilor
beneficiarilor
Standard 2 - MANAGEMENTUL SITUAIILOR DE 1
RISC –
FSS cunoate i aplic managementul situaiilor de
risc.
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin adecvat în
situaii de risc.
1.SID cunoate i aplic procedura privind 1
managementul situaiilor de risc.
Standard 3 - CODUL DE ETIC – 1
FSS elaboreaz i aplic Codul de etic.
Rezultat: Beneficiarilor li se asigur tratament egal.
1.SID cunoate i aplic Codul de etic. 1
Standardul 4 - PROTECIA ÎMPOTRIVA NEGLIJRII, 3
EXPLOATRII, VIOLENEI I ABUZULUI –
FSS/SID asigur un mediu fr pericole pentru
beneficiari din punct de vedere al proteciei
împotriva neglijrii, exploatrii, violenei i
abuzului.
Rezultat: Beneficiarii sunt protejai împotriva
tuturor formelor de neglijare, exploatere, violen
i abuz.
1.SID cunoate i aplic procedura privind protecia 1

 
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 159

împotriva neglijrii, exploatrii, violenei i


abuzului.
2. FSS înregistreaz în Registrul de eviden a 1
cazurilor de neglijare, exploatare, violen i abuz
toate situaiile de neglijare, exploatare, violen,
tratament degradant, abuz emoional, fizic sau
sexual i acioneaz pentru rezolvare, cu sprijinul
beneficiarului, al SID i/sau al organelor abilitate.
3. FSS/SID organizeaz anual sesiuni de instruire a 1
personalului cu privire la recunoaterea formelor de
neglijare, exploatare, violen, neglijare,
tratament degradant, abuz emoional, fizic sau
sexual.
Standardul 5 - PROTECIA ÎMPOTRIVA TORTURII I 3
TRATAMENTELOR CRUDE, INUMANE I
DEGRADANTE –
FSS/SID asigur un mediu fr pericole pentru
beneficiari din punct de vedere al proteciei
împotriva torturii i tratamentelor crude, inumane
sau degradante.
Rezultat: Beneficiarii sunt protejai împotriva
torturii i tratamentelor crude, inumane sau
degradante.
1.SID cunoate i aplic procedura privind protecia 1
împotriva torturii i tratamentelor crude, inumane
sau degradante.
2.FSS/SID înregistreaz în Registrul de eviden a 1
cazurilor de tortur i tratamente crude, inumane
sau degradante, toate situaiile de tortur i
tratamente crude, inumane sau degradante i
acioneaz pentru rezolvare, cu sprijinul
beneficiarului, al SID i/sau al organelor abilitate.
3.FSS/SID organizeaz anual sesiuni de instruire a 1
personalului cu privire la recunoaterea
situaiilor/formelor de tortur, tratamente crude,
inumane sau degradante.
Standardul 6 - SESIZRI I RECLAMAII – 1
FSS/SID se preocup de asigurarea continu a
calitii activitilor i serviciilor acordate
beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii îi pot exprima opinia cu
privire la calitatea îngrijirii i proteciei în SID i
pot depune reclamaii în caz de nemulumire.
1.SID cunoate i aplic procedura privind 1
înregistrarea i soluionarea sesizrilor/
reclamaiilor beneficiarilor.
Standardul 7 - SATISFACIA BENEFICIARILOR - 1
FSS/SID se preocup de msurarea gradului de
satisfacie a beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarilor li se creeaz cadrul pentru

 
160 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

a-i exprima satisfacia sau insatisfacia fa de


activitile i serviciile din SID.
1.FSS/SID aplic chestionare pentru cunoaterea 1
prerii beneficiarilor despre
activiti/servicii/atitudini generale.
TOTAL 38

 
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 161

ANEXA 5

Standarde specifice minime obligatorii de calitate pentru serviciul


Echipa mobil pentru persoane adulte cu dizabiliti

SECIUNEA I

În cuprinsul prezentelor standarde, sunt utilizate expresii i acronime care au înelesurile


urmtoare:

ANPD Autoritatea Naional pentru Persoanele cu Dizabiliti


AP asistent personal al persoanei cu handicap grav
APP asistent personal profesionist
beneficiar persoana adult încadrat în grad i tip de handicap
CAbR Centru de abilitare i reabilitare pentru persoane adulte cu
dizabiliti
CIA Centru de îngrijire i asisten pentru persoane adulte cu
dizabiliti
CCdz Centru de criz pentru persoane adulte cu dizabiliti
CPVI Centru pentru via independent pentru persoane adulte cu
dizabiliti
CR Centru rezidenial
CRes Centru respiro pentru persoane adulte cu dizabiliti
CSRN Centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu
CZ Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabiliti
beneficiar persoana adult încadrat în grad i tip de handicap
document care atest certificat sau decizie de încadrare în grad de handicap
încadrarea în grad de
handicap
EM Echipa mobil pentru persoane adulte cu dizabiliti
FSS Furnizor de servicii sociale (public sau privat)
Ic Indicatori de control
Im Indicatori de monitorizare a aplicrii reglementrilor din domeniul
propriu al ANPD, în scopul îmbuntirii coninutului standardelor
de calitate în domeniul promovrii drepturilor persoanelor cu
dizabiliti (art. 1 alin. (3) din Hotrârea Guvernului nr. 50/2015
privind organizarea, funcionarea i atribuiile Autoritii Naionale
pentru Persoanele cu Dizabiliti, cu modificrile i completrile
ulterioare
LP Locuin protejat
LmP Locuin minim protejat pentru persoane adulte cu dizabiliti
LMP Locuin maxim protejat pentru persoane adulte cu dizabiliti
PIRIS Program individual de reabilitare i integrare social, în înelesul
Legii nr.448/2006 privind protecia i promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, art. 5, pct. 25
PIS Plan individual de servicii, în înelesul Legii nr.448/2006 privind
protecia i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, art. 5, pct.

 
162 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

24
PP Plan personalizat = planificare de servicii i activiti realizat de
echipa de evaluare a FSS
PPV Plan personal de viitor = stabilete obiectivele pe termen scurt i
mediu de pregtire individual a beneficiarului din LP, în vederea
atingerii unui maxim de independen posibil
ROF Regulament de organizare i funcionare
Reprezentant legal persoana desemnat, în condiiile Codului Civil, s reprezinte
interesul persoanei lipsite de capacitate deplin de exerciiu a
drepturilor civile sau al persoanei lipsite de discernmânt
SAS Servicii de asisten i suport pentru persoane adulte cu dizabiliti
SECPAH – DGASPC serviciul de evaluare complex a persoanelor adulte cu handicap
din cadrul direciilor generale de asisten social i protecia
copilului judeene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului
Bucureti
SID Serviciu de îngrijiri la domiciliu pentru persoane adulte cu
dizabiliti

MODULUL I – MANAGEMENTUL SERVICIULUI SOCIAL (Standard 1)

Echipa mobil pentru persoane adulte cu dizabiliti - EM - este serviciul social prin care
se acord intervenii specializate la domiciliu, pe perioad determinat i în baza evalurii i
identificrii nevoii individuale specifice, pentru persoane adulte cu dizabiliti care nu au
acces facil la CZ i/sau nu se afl în proximitatea unui CZ, în vederea dezvoltrii
potenialului personal i prevenirii instituionalizrii.

Standard 1 - ORGANIZARE I FUNCIONARE FSS asigur organizarea i funcionarea EM cu


respectarea prevederilor legale în vigoare.
Rezultat: EM este organizat i funcioneaz cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.

Cerine minime:

1. EM este înfiinat prin hotrârea consiliului local/judeean pentru FSS public sau prin
hotrârea/decizia/dispoziia organului de conducere prevzut de lege pentru FSS
privat, care precizeaz totodat capacitatea EM.
2. EM poate funciona în dou forme, din punct de vedere al statutului juridic:
2.1. fr personalitate juridic, în structura/organigrama FSS public sau privat.
2.2. cu personalitate juridic, de sine stttoare sau în subordinea FSS public sau
privat.
3. EM are program de minim 40 ore/sptmân pentru minim 2 – 4 beneficiari/zi.
4. Durata acordrii serviciilor de ctre EM este stabilit de echipa de evaluare.
5. Beneficiarii sunt persoane adulte cu dizabiliti pentru care certificatele/deciziile de
încadrare în grad de handicap sunt în termen de valabilitate; acetia se pot afla în
îngrijirea familiilor/triesc independent/în asistena AP sau APP, nu au acces facil la
CZ i/sau nu se afl în proximitatea CZ.
6. În situaii fundamentate, coordonatorul EM poate stabili acordarea de servicii pentru
beneficiari aflai în LMP.

 
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 163

7. EM deine cel puin un mijloc de transport pentru asigurarea desfurrii activitilor.


8. EM deine i respect Regulamentul de organizare i funcionare.
9. FSS face cunoscut ROF în cadrul unor sesiuni de informare a personalului EM cel puin
o dat pe an; tabelul cu participanii la sesiunile de informare i semnturile acestora
constituie anex la ROF.
10. Activitatea EM este coordonat de o persoan cu responsabilitatea de coordonator. În
cazul în care EM are personalitate juridic, conducerea serviciului este asigurat de un
absolvent de învmânt superior, cu diplom de licen în domeniul asistenei sociale
sau medicale, sau echivalent. În cazul EM fr personalitate juridic, conducerea
poate fi asigurat de o persoan cu studii post liceale în domeniile menionate sau
echivalent.
11. Coordonatorul EM elaboreaz anual, în luna februarie a anului curent pentru anul
anterior, un raport de activitate care cuprinde cel puin urmtoarele: scurt descriere
a activitilor, gradul de implementare a standardelor de calitate i problemele
întâmpinate, proiecte finanate, rezultatele controalelor, propuneri pentru
îmbuntirea condiiilor de via, inclusiv msurile care s-au impus din analiza
gradului de satisfacie a beneficiarilor/reprezentanilor legali fa de calitatea vieii
din EM; raportul este avizat de ctre FSS i este disponibil la sediul acestuia; raportul
poate fi postat pe site-ul FSS/EM.
12. FSS respect prevederile actelor normative, inclusiv ale standardelor specifice de
calitate, referitoare la structura, calificarea i responsabilizarea personalului fa de
serviciile i activitile din EM.
13. FSS/EM are i respect planul anual de instruire i formare profesional pentru
personalul angajat.
14. Planul anual de instruire i formare profesional cuprinde module de instruire privind,
cel puin: egalitatea de anse; prevenirea, recunoaterea i raportarea formelor de
exploatare, violen i abuz; respect pentru diversitate; respect i încurajare pentru
autonomia individual i independena persoanelor cu dizabiliti.
15. Personalul EM este instruit/format anual cu privire la: egalitatea de anse; prevenirea,
recunoaterea i raportarea formelor de exploatare, violen i abuz; respect pentru
diversitate; respect i încurajare pentru autonomia individual i independena
persoanelor cu dizabiliti, altele; dovada instruirilor/formrilor se include în dosarul
de personal.
16. FSS/EM consemneaz sesiunile de instruire în Registrul privind perfecionarea continu
a personalului, în care se menioneaz: data i tema instruirii, numele i semntura
participanilor, numele i semntura persoanei care a realizat instruirea.
17. FSS asigur comunicarea i colaborarea regulat referitoare la nevoile beneficiarilor cu
EM, cu serviciul public de asisten social de la nivelul autoritilor publice locale i
judeene i cu alte instituii publice locale i centrale.
18. FSS încurajeaz activitatea voluntarilor i folosete serviciile acestora în interesul
beneficiarilor, în condiiile legii; activitatea voluntarilor este coordonat de
coordonatorul EM.
19. FSS/EM promoveaz parteneriatul în îngrijirea i protecia persoanelor adulte cu
dizabiliti, prin identificarea i implicarea de organisme guvernamentale sau
neguvernamentale, specialiti sau alte persoane resurs din diferite domenii de
activitate.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul raportului de activitate respect cerinele minime ale standardului.

 
164 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

Im 2 - Coninutul planului anual de instruire i formare profesional respect cerinele


minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – EM deine hotrârea consiliului local/judeean pentru FSS public sau
hotrârea/decizia/dispoziia organului de conducere prevzut de lege pentru FSS privat, care
precizeaz totodat capacitatea EM.
Ic 2 - Documentele care atest calitatea de persoan încadrat în grad de handicap a
beneficiarilor sunt în termen de valabilitate.
Ic 3 - ROF este disponibil la sediul EM, inclusiv tabelul cu participanii la sesiunile de
informare i semnturile acestora.
Ic 4 – FSS/EM respect prevederile actelor normative referitoare la structura, calificarea i
responsabilizarea personalului, inclusiv a coordonatorului, fa de activitile i serviciile din
EM.
Ic 5 - Personalul EM a fost instruit anual cu privire la temele prevzute în standardele minime
de calitate.
Ic 6 – Raportul anual de activitate este disponibil la sediul FSS.
Ic 7 – FSS menine comunicarea i colaborarea regulat referitoare la nevoile beneficiarilor cu
EM, cu serviciul public de asisten social de la nivelul autoritilor publice locale i
judeene i cu alte instituii publice locale i centrale.
Ic 8 - FSS/EM are parteneriate în desfurare având ca obiect îngrijirea i protecia
persoanelor adulte cu dizabiliti.

MODULUL II - ACCESAREA SERVICIULUI SOCIAL (Standarde 1 – 4)

Standard 1 - INFORMARE FSS asigur informarea persoanelor interesate


cu privire la serviciul social.
Rezultat Persoanele interesate primesc informaii cu
privire la modul de organizare i funcionare a
EM, oferta de servicii, drepturile i obligaiile
beneficiarilor.

Cerine minime:

1. FSS elaboreaz materiale informative cu privire la EM.


2. Materialele informative cuprind cel puin: condiii de admitere, activiti i servicii
oferite, drepturile i obligaiile beneficiarilor, condiii de încetare i, dup caz, modul
de calcul al contribuiei beneficiarului.
3. Materialele informative pot fi pe suport de hârtie i/sau pe suport electronic.
4. FSS/EM deine i pune la dispoziia persoanelor interesate materiale informative.
5. FSS/EM utilizeaz mijloace de informare adaptate, dup caz: informaii clare i
simple/limbaj uor de citit/ prezentri audio-video/ limbaj Braille/ limbaj mimico-
gestual.
6. FSS/EM utilizeaz imagini ale beneficiarilor i/sau date cu caracter personal în
materiale informative, numai în baza acordului scris al acestora sau al
reprezentanilor legali, acord valabil pe o anumit perioad de timp.
7. FSS include acordul scris în vederea utilizrii imaginii i datelor cu caracter personal
pe o anumit perioad de timp, în dosarul personal al beneficiarului.
8. FSS/EM se asigur c materialele informative sunt actualizate cu regularitate.

 
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 165

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul materialelor informative respect cerinele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Cel puin una din formele de prezentare a materialelor informative actualizate este
disponibil la sediul FSS/EM.
Ic 2 - Dosarul personal al beneficiarului cuprinde acordul scris privind utilizarea imaginii i
datelor cu caracter personal pe o anumit perioad de timp.

Standard 2 - ADMITERE FSS realizeaz admiterea beneficiarilor în


condiiile în care poate rspunde, prin
activitile i serviciile EM, nevoilor lor
individuale.
Rezultat Beneficiarii/reprezentanii legali cunosc i
accept condiiile de admitere în EM.

Cerine minime:

1. FSS elaboreaz i aplic procedura de admitere a beneficiarilor.


2. Procedura de admitere precizeaz cel puin: criteriile de eligibilitate a beneficiarilor,
etapele procesului de admitere i documentele necesare, condiiile încetrii acordrii
serviciului, coninutul contractului de furnizare de servicii i modelul acestuia,
drepturile i obligaiile prilor.
3. Procedura precizeaz documentele necesare pentru admiterea persoanei, printre
care:
a) cerere de admitere;
b) copie de pe actele de identitate i stare civil, dup caz;
c) copie de pe actul de identitate a reprezentantului legal, dup caz;
d) copie de pe documentul care atest încadrarea în grad de handicap în termen
de valabilitate;
e) ultimul talon de pensie sau adeverin de venit;
f) raportul de anchet social.
4. EM cunoate i aplic procedura de admitere.
5. FSS emite dispoziia de admitere în baza analizei documentelor depuse; copie de pe
dispoziia de admitere este inclus în dosarul personal
6. FSS elaboreaz i actualizeaz, dup caz, modelul de contract de furnizare de servicii
pe baza modelului aprobat prin ordin al ministrului muncii i justiiei sociale.
7. FSS/EM explic beneficiarului sau reprezentantului su legal prevederile din contractul
de furnizare de servicii, înainte de a fi semnat, utilizând, dup caz, formate
accesibilizate: prezentri audio-video, limbaj mimico-gestual etc.
8. Contractul de servicii prevede modul de acordare a serviciilor EM în situaia
beneficiarului care se afl în îngrijirea asistentului personal sau a asistentului personal
profesionist.
9. FSS încheie contractul de furnizare de servicii cu beneficiarul sau, dup caz, cu
reprezentantul legal al acestuia, în cel puin trei exemplare originale: un exemplar se
pstreaz în dosarul personal al beneficiarului, un exemplar se pstreaz la sediul FSS
iar un exemplar se înmâneaz beneficiarului.

Indicatori de monitorizare:

 
166 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

Im 1 – Coninutul procedurii de admitere respect cerinele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Procedura de admitere este disponibil la sediul FSS/EM.
Ic 2 – Documentele prevzute în procedura de admitere, precum i dispoziia de admitere
sunt incluse în dosarul personal.
Ic 3 - Contractele de furnizare de servicii încheiate cu beneficiarii sau cu reprezentanii legali
ai acestora i actualizate dup caz sunt disponibile la sediul FSS, în original i în dosarul
personal al beneficiarului, în original.

Standard 3 – DOSARUL PERSONAL AL FSS întocmete i pstreaz câte un dosar


BENEFICIARULUI personal pentru fiecare beneficiar.
Rezultat Dosarele personale ale beneficiarilor conin
cel puin documentele prevzute de
standardele de calitate i sunt pstrate în
regim de confidenialitate i siguran.

Cerine minime:

1. FSS/EM completeaz dosarul iniial al beneficiarului cu alte documente prevzute de


standardele de calitate sau de legislaia în vigoare.
2. Beneficiarul sau reprezentantul su legal poate consulta dosarul personal, la
solicitare.
3. Consultarea dosarului personal de ctre o persoan din sistemul de protecie/asisten
social se face în prezena personalului cu atribuii din FSS/EM.
4. Consultarea dosarului personal de ctre o persoan din afara sistemului de
protecie/asisten social se face cu acordul scris al beneficiarului sau al
reprezentantului legal, în prezena personalului cu atribuii din FSS/EM; acordul scris
se pstreaz în dosarul personal.
5. La solicitarea scris a beneficiarului/reprezentantului su legal, FSS/EM pune la
dispoziia acestuia o copie a dosarului personal.
6. FSS asigur pstrarea/arhivarea dosarelor personale ale beneficiarilor, în condiii de
siguran i confidenialitate, pentru o perioad de 5 ani de la încetarea acordrii
serviciilor.
7. FSS/EM deine evidena dosarelor personale arhivate, pe suport hârtie sau electronic.

Indicatori de control:
Ic 1 - Dosarele personale ale beneficiarilor sunt disponibile la sediul FSS.
Ic 2 - Dosarele personale ale beneficiarilor conin documentele prevzute de standardele de
calitate.
Ic 3 - Dosarele personale ale beneficiarilor sunt pstrate de FSS în condiii care permit
pstrarea confidenialitii datelor.
Ic 4 - Evidena dosarelor personale arhivate exist pe suport hârtie sau electronic.

Standard 4 – ÎNCETAREA ACORDRII FSS/EM înceteaz acordarea serviciului social


SERVICIILOR în condiii cunoscute i acceptate de
beneficiari sau de reprezentanii lor legali.

 
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 167

Rezultat Beneficiarilor le este încetat acordarea


serviciilor în condiii cunoscute i acceptate.

Cerine minime:

1. FSS/EM informeaz beneficiarii asupra condiiilor de încetare a acordrii serviciilor.


2. Încetarea acordrii serviciilor EM ctre beneficiar se poate face:
a) la cererea beneficiarului/reprezentantului legal, prin decizia unilateral a
acestuia;
b) prin decizia argumentat a conducerii FSS/coordonatorului EM;
c) prin acordul prilor.
3. EM înregistreaz zilnic beneficiarii i serviciile oferite în Registrul de eviden
gestionat de coordonatorul EM în condiii de siguran i confidenialitate.

Indicatori de control:
Ic 1 – Registrul de eviden este pstrat în condiii de siguran i confidenialitate.

MODULUL III – EVALUARE I PLANIFICARE (Standarde 1-3 )

Standard 1: EVALUARE FSS/EM identific nevoile specifice ale


beneficiarilor, la domiciliul acestora.
Rezultat: Beneficiarii primesc servicii în concordan cu
specificul EM.

Cerine minime:

1. FSS elaboreaz i aplic procedura de evaluare a nevoilor individuale specifice ale


beneficiarilor.
2. Procedura precizeaz cel puin: tipul de evaluare (iniial/periodic/la nevoie),
metodele de evaluare aplicate, inclusiv din punct de vedere al necesitii de adaptare
a mediului ambiant, tehnologii i dispozitive asistive i tehnologii de acces necesare,
personalul implicat.
3. EM cunoate i aplic procedura de evaluare.
4. Echipa multidisciplinar care realizeaz evaluarea poate fi: asistent social, psiholog,
psihopedagog, logoped, medic, kinetoterapeut, fiziokinetoterapeut, terapeut
ocupaional, consilier vocaional; acolo unde este cazul, pot interveni interprei de
limbaj mimico- gestual.
5. Ulterior evalurii iniiale, evaluarea va fi realizat în funcie de obiectivele planificate
pe termen scurt sau mediu i ori de câte ori este nevoie.
6. Beneficiarul este evaluat din punct de vedere al strii generale, al nevoilor de
informare, de dezvoltare a potenialului fizic, mintal, social, educaional i
profesional, al nevoii de tehnologii i dispozitive asistive i tehnologii de acces i alte
adaptri, al riscurilor existente i eventualelor dependene (droguri, alcool, tutun,
altele).
7. În cadrul evalurii, echipa de evaluare urmrete recomandrile din PIS i PIRIS, din
alte documente de evaluare realizate de structuri specializate, ali specialiti sau de
alte instituii/servicii publice.
8. Rezultatele evalurii sunt consemnate în Fia de evaluare.

 
168 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

9. Fia de evaluare cuprinde cel puin urmtoarele: informaii despre evaluare, nevoile
identificate, data urmtoarei evaluri, profesia i semnturile persoanelor care au
efectuat evaluarea, precum i semntura beneficiarului sau, dup caz, a
reprezentantului su legal.
10. În cadrul evalurii, personalul implic beneficiarul, îi solicit i îi ascult opinia.
11. Reprezentantul legal particip la evaluare ori de câte ori aceasta se realizeaz; în
cazul în care reprezentantul legal opteaz în scris pentru a nu participa la evaluare,
rezultatul evalurii îi va fi adus la cunotin.
12. Fia de evaluare este inclus în dosarul personal al beneficiarului, însoit sau nu de
alte documente suplimentare.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul procedurii de evaluare respect cerinele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Procedura este disponibil la sediul FSS/EM.
Ic 2 - Fia de evaluare este inclus în dosarul personal al beneficiarului.

Standard 2: PLANUL PERSONALIZAT EM asigur, pe durat determinat, activiti


i/sau servicii corespunztoare nevoilor
specifice ale beneficiarilor.
Rezultat: Fiecare beneficiar primete servicii în funcie
de nevoile identificate prin evaluare, pe
durat determinat.

Cerine minime:

1. Personalul care a efectuat evaluarea completeaz Planul personalizat (PP) pentru


fiecare beneficiar.
2. În PP sunt specificate, cel puin: serviciile i activitile care vor fi acordate
beneficiarului prin EM pe baza evalurii, obiectivele pe termen scurt sau mediu,
durata acordrii i programarea, timpul aferent interveniei exprimat în ore/zi sau
ore/sptmân, materialele i/sau echipamentele necesare, modalitile de
intervenie, data viitoarei revizuiri, concluzii, profesia i semnturile persoanelor care
au efectuat evaluarea, precum i semntura beneficiarului sau, dup caz, a
reprezentantului su legal.
3. În PP se consemneaz modalitatea de implicare a familiei în îngrijirea beneficiarului,
precum i cazurile în care suportul familial este limitat sau lipsete.
4. În cadrul elaborrii i revizuirii PP, personalul implic beneficiarul, ascult i ine cont
de opinia acestuia.
5. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu coordonatorul EM,
completeaz rubrica de concluzii din PP, precizând evoluia persoanei i problemele
întâmpinate.
6. Beneficiarul/reprezentantul legal primete o copie a PP ori de câte ori acesta este
revizuit.
7. PP este inclus în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul PP respect cerinele minime ale standardului.

 
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 169

Standard 3: MONITORIZARE FSS/EM se preocup ca activitile i/sau


serviciile planificate prin PP s fie realizate.
Rezultat: Beneficiarilor li se asigur implementarea PP.

Cerine minime:

1. Coordonatorul EM monitorizeaz implementarea PP a beneficiarului, utilizând Fia de


monitorizare.
2. Evoluia situaiei beneficiarilor este discutat lunar, pe baza PP, în întâlnirea
coordonatorului EM cu personalul care lucreaz cu beneficiarul.
3. Fia de monitorizare cuprinde sinteza discuiilor dintre coordonatorul SID i personalul
implicat în acordarea serviciilor ctre beneficiar, precum i comentariile privind modul
în care se asigur beneficiarului un mediu sigur din punct de vedere al proteciei
împotriva exploatrii, violenei i abuzului proteciei, împotriva torturii i
tratamentelor crude, inumane sau degradante.
4. La încetarea acordrii serviciilor, Fia de monitorizare se include în dosarul personal al
beneficiarului.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 - Coninutul Fiei de monitorizare respect cerinele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – PP i Fiele de monitorizare sunt incluse în dosarul personal.

MODULUL IV – ACTIVITI I SERVICII (Standarde 1 - 4)

Standard 1 - INFORMARE I CONSILIERE FSS/EM sprijin beneficiarii s dispun de


SOCIAL / SERVICII DE ASISTEN SOCIAL cunotine i informaii din domeniul social i
al dizabilitii.
Rezultat: Beneficiarii sunt informai cu privire la
drepturi i faciliti sociale.

Cerine minime :

1. Activitile de informare i consiliere social sunt recomandate de echipa de evaluare


în PP, se efectueaz conform planificrii i sunt monitorizate din punct de vedere al
realizrii de ctre coordonatorul EM.
2. Principalele activiti, dup caz, constau în :
a) informare i consiliere cu privire la drepturile i facilitile sociale existente,
clarificri privind demersurile de obinere;
b) sprijin pentru meninerea relaiei beneficiarului cu familia, prieteni etc.;
c) informare i sprijin pentru realizarea demersurilor pentru obinerea de tehnologii
i dispozitive asistive i/sau tehnologii de acces;
d) informare i sprijin pentru realizarea demersurilor pentru adaptarea locuinei;
e) informare despre programele de lucru, facilitile oferite de cabinete medicale,
servicii de abilitare i reabilitare, tratamente balneo etc.;
f) informare i suport pentru obinerea unor servicii de transport: roviniet, card de
parcare, bilete de tren/autobuz;

 
170 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

g) informare despre activiti i servicii alternative sau complementare oferite de


furnizori sociali privai, îndeosebi organizaii neguvernamentale;
h) suport pentru identificare locuri de munc i orientare socio-profesional;
i) demersuri pentru contientizarea angajatorilor cu privire la dreptul la munc,
potenialul i facilitile angajrii persoanelor cu dizabiliti, realizarea analizei
locului i a mediului de munc;
j) informare privind reelele de suport existente (inclusiv on-line) formate din
persoane aflate în situaii de via asemntoare;
k) sprijin pentru participare la activiti sportive, culturale, de petrecere a timpului
liber.
3. Personalul implicat în activitile de informare i consiliere social poate fi: asistent
social.
4. Personalul folosete Fia beneficiarului, în care consemneaz intervenia la domiciliu
i durata acesteia; fia este contrasemnat de beneficiar/reprezentant legal.
5. Personalul relaioneaz cu beneficiarul, menine un climat suportiv, dovedete respect
i ofer acestuia confort fizic si psihic.
6. FSS/coordonatorul EM poate efectua vizite la domiciliul beneficiarului pentru a se
asigura de efectuarea în bune condiii a serviciilor i pentru a cunoate gradul de
satisfacie fa de calitatea acestora; vizitele pot fi efectuate împreun cu personalul
implicat.
7. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu coordonatorul EM,
completeaz rubrica de concluzii din PP, precizând evoluia persoanei i problemele
întâmpinate.
8. La încetarea acordrii serviciilor, PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul
personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Activitile de informare i consiliere social sunt realizate de personal de specialitate.
Ic 2 - PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Standard 4 – CONSILIERE PSIHOLOGIC EM se preocup de sigurana psihic i


emoional a beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarilor le este asigurat confortul psihic
i emoional i optimizarea personal.

Cerine minime :

1. Consilierea psihologic este recomandat de echipa de evaluare în PP, se efectueaz


conform planificrii i este monitorizat din punct de vedere al realizrii de ctre
coordonatorul EM.
2. Consilierea are ca obiective : dezvoltarea comportamentului adecvat situaiilor
sociale, dezvoltarea ateniei i gândirii pozitive, adecvarea emoiilor, contientizarea
de sine, evitarea situaiilor de izolare social i depresie, optimizarea i dezvoltarea
personal, autocunoaterea, altele.
3. Consilierea psihologic cuprinde programe de consiliere i terapie suportiv,
intervenii terapeutice specifice.
4. Personalul implicat în realizarea consilierii psihologice poate fi: psiholog,
psihoterapeut.

 
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 171

5. FSS/EM poate implica i ali specialiti, în vederea asigurrii unor servicii specifice
pentru beneficiari.
6. Personalul folosete Fia beneficiarului, în care consemneaz intervenia la domiciliu
i durata acesteia; fia este contrasemnat de beneficiar/reprezentant legal.
7. Personalul relaioneaz cu beneficiarul, menine un climat suportiv, dovedete respect
i ofer acestuia confort fizic si psihic.
8. FSS/coordonatorul EM poate efectua vizite la domiciliul beneficiarului pentru a se
asigura de efectuarea în bune condiii a serviciilor i pentru a cunoate gradul de
satisfacie fa de calitatea acestora; vizitele pot fi efectuate împreun cu personalul
implicat.
9. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu coordonatorul EM,
completeaz rubrica de concluzii din PP, precizând evoluia persoanei i problemele
întâmpinate.
10. La încetarea acordrii serviciilor, PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul
personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Consilierea psihologic este realizat de personal de specialitate.
Ic 2 - PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Standard 3 – FACILITAREA INDEPENDENEI FSS/EM acord asisten de specialitate


BENEFICIARULUI pentru facilitarea independenei
beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin la domiciliu
pentru a-i menine, pe cât posibil,
autonomia funcional.

Cerine minime :

1. Activitile pentru facilitarea independenei beneficiarului sunt recomandate de


echipa de evaluare în PP, se efectueaz conform planificrii i sunt monitorizate din
punct de vedere al realizrii de ctre coordonatorul EM.
2. Principalele activiti, dup caz, constau în :
a) consiliere i informare cu privire la importana meninerii unui mod de via
sntos i activ;
b) analiz i soluii pentru adaptarea locuinei;
c) instruire pentru utilizarea tehnologiilor i dispozitivelor asistive i tehnologiilor
de acces;
d) analiz i soluii pentru adaptarea locului de munc, dup caz;
e) informare cu privire la servicii i soluii terapeutice existente, noi cercetri, noi
echipamente;
f) informare privind îngrijirea strii generale, prin meninerea unei diete
echilibrate, a unui nivel adecvat de activitate fizic, prin respectarea unor
practici sexuale sntoase, meninerea legturii cu medicul de familie, altele;
g) sprijin pentru dezvoltarea limbajului, inclusiv interpretare în limbaj mimico-
gestual sau în limbaj specific surdocecitii.
3. Personalul implicat în activitile pentru facilitarea independenei beneficiarului
poate fi: asistent social, medic, asistent medical, psiholog, psihopedagog, logoped,
terapeut ocupaional, kinetoterapeut, fiziokinetoterapeut, maseur, tehnician

 
172 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

evaluare, recomandare, furnizare i adaptare fotolii rulante, consilier vocaional,


interpret de limbaj mimico-gestual, alii.
4. Personalul folosete Fia beneficiarului, în care consemneaz intervenia la domiciliu
i durata acesteia; fia este contrasemnat de beneficiar/reprezentant legal.
5. Personalul relaioneaz cu beneficiarul, menine un climat suportiv, dovedete respect
i ofer acestuia confort fizic si psihic.
6. FSS/coordonatorul EM poate efectua vizite la domiciliul beneficiarului pentru a se
asigura de efectuarea în bune condiii a serviciilor i pentru a cunoate gradul de
satisfacie fa de calitatea acestora; vizitele pot fi efectuate împreun cu personalul
implicat.
7. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu coordonatorul EM,
completeaz rubrica de concluzii din PP, precizând evoluia persoanei i problemele
întâmpinate.
8. La încetarea acordrii serviciilor, PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul
personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Activitile pentru facilitarea independenei sunt realizate de personal de specialitate.
Ic 2 - PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Standard 4 – DEZVOLTAREA MOBILITII FSS organizeaz i acord sprijin direct


PERSONALE pentru dezvoltarea mobilitii beneficiarilor,
la domiciliul acestora.
Rezultat: Beneficiarilor li se dezvolt potenialul fizic.

Cerine minime :

1. Activitile privind dezvoltarea mobilitii sunt recomandate de echipa de


evaluare în PP, se efectueaz conform planificrii i sunt monitorizate din punct
de vedere al realizrii de ctre coordonatorul EM.
2. Principalele activiti, dup caz, constau în :
a) aplicarea de tehnici i exerciii pentru schimbarea poziiei corpului,
mutarea corpului dintr-un loc în altul, pentru mutarea sau manipularea
obiectelor folosind mâna, degetele, braul, alte pri ale corpului, pentru
deplasarea prin mers sau alte forme, deplasarea folosind echipamente sau
mijloace de transport;
b) kinetoterapie / fiziokinetoterapie;
c) masaj;
d) terapii de relaxare;
e) instruire cu privire la exerciiile zilnice;
f) consiliere i informare cu privire la importana meninerii unui mod de
via activ;
g) msuri de prevenire a riscurilor posibile de accidente cauzate de mediul
ambiental;
h) instruire pentru utilizarea bicicletei medicinale, a stepper-ului sau a altor
tehnologii i dispozitive asistive i tehnologii de acces.
3. Personalul implicat în activitile privind dezvoltarea mobilitii poate fi: medic,
asistent medical, kinetoterapeut, fiziokinetoterapeut, maseur, terapeut
ocupaional, ali terapeui.

 
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 173

4. Personalul folosete Fia beneficiarului, în care consemneaz intervenia la


domiciliu i durata acesteia; fia este contrasemnat de beneficiar/reprezentant
legal.
5. EM are în dotare tehnologii i dispozitive asistive i tehnologii de acces necesare
pentru realizarea activitilor, pe care le utilizeaz la domiciliul beneficiarului.
6. Personalul relaioneaz cu beneficiarul, menine un climat suportiv, dovedete
respect i ofer acestuia confort fizic si psihic.
7. FSS/coordonatorul EM poate efectua vizite la domiciliul beneficiarului pentru a
se asigura de efectuarea în bune condiii a serviciilor i pentru a cunoate gradul
de satisfacie fa de calitatea acestora; vizitele pot fi efectuate împreun cu
personalul implicat.
8. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu coordonatorul
EM, completeaz rubrica de concluzii din PP, precizând evoluia persoanei i
problemele întâmpinate.
9. La încetarea acordrii serviciilor, PP i Fia de monitorizare sunt incluse în
dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Activitile privind dezvoltarea mobilitii sunt realizate de personal de specialitate.
Ic 2 - PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

MODULUL V – PROTECIE I DREPTURI (Standarde 1 – 7)

Standard 1 – RESPECTAREA DREPTURILOR FSS/EM respect drepturile beneficiarilor.


BENEFICIARULUI
Rezultat: Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute i
respectate de personal.

Cerine minime:

1. Beneficiarii au, în principal, urmtoarele drepturi:


a) s li se respecte drepturile i libertile fundamentale, fr nici o discriminare;
b) s fie informai cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum i cu
privire la situaiile de risc ce pot aprea pe parcursul derulrii serviciilor;
c) s li se comunice drepturile i obligaiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor
sociale;
d) s beneficieze de serviciile prevzute în contractul de furnizare servicii;
e) s participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale;
f) s li se asigure pstrarea confidenialitii asupra datelor personale, informaiilor
furnizate i primite;
g) s li se garanteze demnitatea i intimitatea;
h) s fie protejai împotriva riscului de abuz i neglijare;
i) s-i exprime liber opinia cu privire la serviciile primite.
2. FSS/EM organizeaz sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor
beneficiarilor.

Indicatori de control:

 
174 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

Ic 1 – Sesiunile de instruire sunt consemnate în Registrul privind perfecionarea continu


a personalului.

Standard 2 – MANAGEMENTUL SITUAIILOR FSS cunoate i aplic managementul


DE RISC situaiilor de risc.
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin adecvat în situaii
de risc.

Cerine minime:

1. FSS elaboreaz i aplic procedura privind managementul situaiilor de risc.


2. Procedura precizeaz, cel puin: exemple de tulburri de comportament sau
comportament distructiv pentru care trebuie solicitat intervenia de urgen, în mod
exclusiv, a organelor abilitate, modul de solicitare a interveniei de urgen, modul de
aciune în caz de agresiune din partea beneficiarului, modaliti de aciune post-situaie
de risc.
3. EM cunoate i aplic procedura privind managementul situaiilor de risc.
4. EM comunic ctre FSS, în termen de maxim 4 ore, situaiile care au necesitat intervenia
de urgen.
5. Documentul care atest intervenia în situaia de risc este inclus în dosarul personal al
beneficiarului.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul procedurii privind managementul situaiilor de risc respect cerinele
minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Procedura privind managementul situaiilor de risc este disponibil la sediul FSS/EM.
Ic 2 - Documentul care atest intervenia în situaia de risc este inclus în dosarul personal al
beneficiarului.

Standard 3 - CODUL DE ETIC FSS elaboreaz i aplic Codul de etic.


Rezultat: Beneficiarilor li se asigur tratament egal.

Cerine minime:

1. FSS elaboreaz i aplic Codul de etic.


2. Codul de etic cuprinde reguli care privesc, în principal, asigurarea unui tratament
egal pentru toi beneficiarii, fr nici un fel de discriminare.
3. Codul de etic prevede acordarea serviciilor exclusiv în interesul beneficiarilor i
pentru protecia acestora, respectarea eticii profesionale în relaia cu beneficiarii.
4. EM cunoate i aplic Codul de etic.
5. FSS/EM organizeaz sesiuni de instruire a personalului privind prevederile Codului de
etic.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul Codului de etic respect cerinele minime ale standardului.

 
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 175

Indicatori de control:
Ic 1 – Codul de etic este disponibil, pe suport de hârtie, la sediul FSS/EM.
Ic 2 - Sesiunile de instruire a personalului sunt consemnate în Registrul privind perfecionarea
continu a personalului.

Standard 4 - PROTECIA ÎMPOTRIVA FSS/EM asigur un mediu fr pericole pentru


NEGLIJRII, EXPLOATRII, VIOLENEI I beneficiari din punct de vedere al proteciei
ABUZULUI împotriva neglijrii, exploatrii, violenei i
abuzului.
Rezultat: Beneficiarii sunt protejai împotriva tuturor
formelor de neglijare, exploatere, violen i
abuz.

Cerine minime:

1. FSS elaboreaz i aplic procedura privind protecia împotriva neglijrii, exploatrii,


violenei i abuzului.
2. Procedura precizeaz cel puin: regulile cu privire la administrarea medicamentelor,
modul de identificare i semnalare a cazurilor de neglijare, exploatare, violen i abuz;
raportarea, investigarea i soluionarea situaiilor de neglijare, exploatare, violen i
abuz; modul de gestiune a bunurilor sau banilor beneficiarilor.
3. Procedura precizeaz totodat modul în care sunt consemnate/rezolvate cazurile de
violen i abuz sesizate de personal în timpul activitii acestuia în relaie cu
beneficiarul/familia acestuia.
4. EM cunoate i aplic procedura privind protecia împotriva neglijrii, exploatrii,
violenei i abuzului.
5. FSS/EM organizeaz anual sesiuni de instruire a personalului cu privire la recunoaterea
formelor de neglijare, exploatare, violen, tratament degradant, abuz emoional, fizic
sau sexual.
6. FSS/EM încurajeaz i sprijin beneficiarii s sesizeze orice form de neglijare,
exploatare, violen, neglijare i abuz.
7. FSS înregistreaz, în Registrul de eviden a cazurilor de neglijare, exploatare, violen
i abuz, toate situaiile de neglijare, exploatare, violen, tratament degradant, abuz
emoional, fizic sau sexual i acioneaz pentru rezolvare, cu sprijinul beneficiarului, al
EM i/sau al organelor abilitate.
8. FSS arhiveaz toate sesizrile referitoare la cazuri de neglijare, exploatare, violen i
abuz împreun cu soluiile de rezolvare.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul procedurii privind protecia împotriva neglijrii, exploatrii, violenei i
abuzului respect cerinele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Procedura privind protecia împotriva neglijrii, exploatrii, violenei i abuzului este
disponibil la sediul FSS/EM.
Ic 2 - Sesiunile de instruire a personalului sunt consemnate în Registrul privind perfecionarea
continu a personalului.

 
176 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

Ic 3 – FSS consemneaz în Registrul de eviden a cazurilor de neglijare, exploatare, violen


i abuz situaiile de neglijare, exploatare, violen, tratament degradant, abuz emoional,
fizic sau sexual.
Ic 4 - Sesizrile referitoare la cazuri de neglijare, exploatare, violen i abuz au fost
înregistrate i sunt arhivate împreun cu soluia de rezolvare.

Standard 5 - PROTECIA ÎMPOTRIVA FSS/EM asigur un mediu fr pericole pentru


TORTURII I TRATAMENTELOR CRUDE, beneficiari din punct de vedere al proteciei
INUMANE SAU DEGRADANTE împotriva torturii i tratamentelor crude,
inumane sau degradante.
Rezultat: Beneficiarii sunt protejai împotriva torturii i
tratamentelor crude, inumane sau
degradante.

Cerine minime:

1. FSS elaboreaz i aplic procedura privind protecia împotriva torturii i tratamentelor


crude, inumane sau degradante.
2. Procedura precizeaz cel puin: modul de identificare i semnalare a cazurilor de tortur,
tratamente crude, inumane sau degradante; raportarea, investigarea i soluionarea
situaiilor de tortur, tratamente crude, inumane sau degradante.
3. EM cunoate i aplic procedura privind protecia împotriva torturii i tratamentelor crude,
inumane sau degradante.
4. FSS/EM organizeaz anual sesiuni de instruire a personalului cu privire la recunoaterea
situaiilor/formelor de tortur, tratamente crude, inumane sau degradante.
5. FSS/EM încurajeaz i sprijin beneficiarii s sesizeze orice form de tratament crud,
inuman sau degradant.
6. FSS înregistreaz, în Registrul de eviden a cazurilor de tortur i tratamente crude,
inumane sau degradante, toate situaiile de tortur i tratamente crude, inumane sau
degradante i acioneaz pentru rezolvare, cu sprijinul beneficiarului, al EM i/sau al
organelor abilitate.
7. FSS arhiveaz toate sesizrile referitoare la cazurile de tortur, tratamente crude,
inumane sau degradante împreun cu soluiile de rezolvare.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul procedurii privind protecia împotriva torturii i tratamentelor crude,
inumane sau degradante respect cerinele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Procedura privind protecia împotriva torturii i tratamentelor crude, inumane sau
degradante este disponibil la sediul FSS/EM.
Ic 2 - Sesiunile de instruire a personalului sunt consemnate în Registrul privind perfecionarea
continu a personalului.
Ic 3 – FSS înregistreaz, în Registrul de eviden a cazurilor de tortur i tratamente crude,
inumane sau degradante, toate situaiile de tortur i tratamente crude, inumane sau
degradante i acioneaz pentru rezolvare, cu sprijinul beneficiarului, al EM/FSS i/sau al
organelor abilitate.
Ic 4 - Sesizrile referitoare la cazuri de tortur i tratamente crude, inumane sau degradante
au fost înregistrate i sunt arhivate împreun cu soluia de rezolvare.

 
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 177

Standard 6 - SESIZRI I RECLAMAII FSS/EM se preocup de asigurarea continu a


calitii activitilor i serviciilor acordate
beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii îi pot exprima opinia cu privire
la calitatea îngrijirii i proteciei în EM i pot
depune reclamaii în caz de nemulumire.
Cerine minime:

1. FSS elaboreaz i aplic procedura privind înregistrarea i soluionarea sesizrilor/


reclamaiilor beneficiarilor.
2. Procedura precizeaz, cel puin: modul de informare a beneficiarilor sau reprezentanilor
lor legali despre posibilitatea depunerii de sesizri/reclamaii sau despre exprimarea unei
nemulumiri în legtur cu calitatea îngrijirii i proteciei în EM.
3. EM cunoate i aplic procedura privind înregistrarea i soluionarea sesizrilor/
reclamaiilor beneficiarilor.
4. FSS/EM poate apela la mediatori externi în anumite situaii considerate critice.
5. FSS înregistreaz i arhiveaz toate sesizrile/reclamaiile împreun cu soluiile de
rezolvare.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul procedurii privind înregistrarea i soluionarea sesizrilor/reclamaiilor
beneficiarilor respect cerinele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Procedura privind înregistrarea i soluionarea sesizrilor/reclamaiilor beneficiarilor
este disponibil la sediul FSS/EM.
Ic 2 - Sesizrile/reclamaiile au fost înregistrate i arhivate împreun cu soluiile de
rezolvare.

Standard 7 - SATISFACIA BENEFICIARILOR FSS/EM se preocup de msurarea gradului de


satisfacie a beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii îi pot exprima satisfacia sau
insatisfacia fa de activitile i serviciile
EM în condiii de siguran i încredere.

Cerine minime:

1. FSS/EM aplic chestionare pentru cunoaterea prerii beneficiarilor despre


activiti/servicii/atitudini generale.
2. Beneficiarii pot solicita sprijin pentru completarea chestionarelor, de la un membru al
personalului, de la reprezentantul legal sau din partea unui membru de familie.
3. Coordonatorul EM i doi reprezentani ai personalului analizeaz chestionarele iar
rezultatele analizei vor fi incluse în raportul anual.

Indicatori de control:
Ic 1 – EM a analizat chestionarele i a inclus rezultatele analizei în raportul anual pe care îl
realizeaz coordonatorul EM.

 
178 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

Documente
prevzute în standardele specifice minime obligatorii de calitate pentru serviciul
Echipa mobil pentru persoane adulte cu dizabiliti

Nr. curent Denumire document


1. Hotrârea consiliului local/judeean pentru FSS public sau
hotrârea/decizia/dispoziia organului de conducere prevzut de lege pentru
FSS privat, care precizeaz totodat capacitatea EM
2. Regulamentul de organizare i funcionare (ROF)
3. Tabel cu participanii la sesiunile de informare despre ROF
4. Raport de activitate elaborat de conductorul EM
5. Planul anual de instruire i formare profesional pentru personalul angajat
6. Registrul privind perfecionarea continu a personalului
7. Contracte de voluntariat/parteneriat cu organisme neguvernamentale/
guvernamentale
8. Materiale informative cu privire la EM
9. Procedura de admitere a beneficiarilor
10. Decizia de admitere
11. Contractul de furnizare de servicii
12. Evidena dosarelor personale arhivate pe suport hârtie sau electronic
13. Registru de eviden
14. Procedura de evaluare a nevoilor individuale ale beneficiarilor
15. Fia de evaluare
16. Planul personalizat (PP)
17. Fia de monitorizare
18. Fia beneficiarului
19. Procedura privind managementul situaiilor de risc
20. Codul de etic
21. Procedura privind protecia împotriva neglijrii, exploatrii, violenei i
abuzului
22. Registrul de eviden a cazurilor de neglijare, exploatare, violen i abuz
23. Procedura privind protecia împotriva torturii i tratamentelor crude, inumane
sau degradante
24. Registrul de eviden a cazurilor de tortur i tratamente crude, inumane sau
degradante
25. Procedura privind înregistrarea i soluionarea sesizrilor / reclamaiilor
beneficiarilor
26. Chestionare pentru cunoaterea prerii beneficiarilor despre
activiti/servicii/atitudini generale

SECIUNEA a 2-a

Clarificri privind modalitatea de autoevaluare a îndeplinirii standardelor specifice


minime de calitate pentru serviciul Echipa mobil pentru persoane adulte cu dizabiliti

Pentru a obine licena de funcionare, serviciul Echipa mobil pentru persoane adulte cu
dizabiliti trebuie s îndeplineasc un punctaj de 38 puncte.

 
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 179

Fia de autoevaluare se completeaz dup modelul prevzut în Anexa nr.9 la Normele


metodologice de aplicare a Legii nr.197/2012 privind asigurarea calitii în domeniul
serviciilor sociale, aprobate prin Hotrârea Guvernului nr.118/2014.

Punctaj Punctaj Observaii


standarde rezultat în
specifice urma
minime autoevalurii
obligatorii îndeplinirii
de standardelor
calitate specifice
minime
obligatorii
de calitate
MODULUL I – MANAGEMENTUL SERVICIULUI SOCIAL 9
(Standard 1)
Standard 1 - ORGANIZARE I FUNCIONARE – 9
FSS asigur organizarea i funcionarea EM cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.
Rezultat: EM este organizat i funcioneaz cu
respectarea prevederilor legale în vigoare
1.EM este înfiinat prin hotrârea consiliului 1
local/judeean pentru FSS public sau prin
hotrârea/decizia/dispoziia organului de conducere
prevzut de lege pentru FSS privat, care precizeaz
totodat capacitatea EM.
2.EM are program de minim 40 ore/sptmân 1
pentru minim 2 – 4 beneficiari /zi.
3.Beneficiarii sunt persoane adulte cu dizabiliti 1
pentru care certificatele/deciziile de încadrare sunt
în termen de valabilitate; acetia se pot afla în
îngrijirea familiilor/triesc independent/în asistena
AP sau APP, nu au acces facil la CZ i/sau nu se afl
în proximitatea unui CZ,
4.EM deine i respect ROF. 1
5.EM deine cel puin un mijloc de transport pentru 1
asigurarea desfurrii activitilor.
6.Coordonatorul EM elaboreaz anual, în luna 1
februarie a anului curent pentru anul anterior, un
raport de activitate care cuprinde cel puin
urmtoarele: scurt descriere a activitilor, gradul
de implementare a standardelor de calitate i
problemele întâmpinate, proiecte finanate,
rezultatele controalelor, propuneri pentru
îmbuntirea condiiilor de via, inclusiv msurile
care s-au impus din analiza gradului de satisfacie a
beneficiarilor/reprezentanilor legali fa de
calitatea vieii din EM.
7.Personalul EM este instruit/format anual cu privire 1

 
180 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

la: egalitatea de anse; prevenirea, recunoaterea i


raportarea formelor de exploatare, violen i abuz;
respect pentru diversitate; respect i încurajare
pentru autonomia individual i independena
persoanelor cu dizabiliti, altele; dovada
instruirilor/formrilor se include în dosarul de
personal.
8.FSS asigur comunicarea i colaborarea regulat 1
referitoare la nevoile beneficiarilor cu EM, cu
serviciul public de asisten social de la nivelul
autoritilor publice locale i judeene i cu alte
instituii publice locale i centrale.
9.FSS/EM promoveaz parteneriatul în îngrijirea i 1
protecia persoanelor adulte cu dizabiliti, prin
identificarea i implicarea de organisme
guvernamentale sau neguvernamentale, specialiti
sau alte persoane resurs din diferite domenii de
activitate.
Modulul II - ACCESAREA SERVICIULUI SOCIAL 8
(Standarde 1- 4)
Standard 1 - INFORMARE – 2
FSS/EM asigur informarea persoanelor interesate cu
privire la serviciul social.
Rezultat: Persoanele interesate primesc informaii
cu privire la modul de organizare i funcionare a
EM, oferta de servicii, drepturile i obligaiile
beneficiarilor.
1.FSS/EM deine i pune la dispoziia persoanelor 1
interesate materiale informative.
2. FSS/EM utilizeaz imagini ale beneficiarilor i/sau 1
date cu caracter personal în materiale informative,
numai în baza acordului scris al acestora sau al
reprezentanilor legali, acord valabil pe o anumit
perioad de timp.
Standard 2 - ADMITERE – 3
FSS/EM realizeaz admiterea beneficiarilor în
condiiile în care poate rspunde, prin activiti i
servicii, nevoilor lor individuale.
Rezultat: Beneficiarii/reprezentanii legali cunosc i
accept condiiile de admitere în EM.
1.EM cunoate i aplic procedura de admitere a 1
beneficiarilor.
2. FSS emite dispoziia de admitere în baza analizei 1
documentelor depuse; copie de pe dispoziia de
admitere este inclus în dosarul personal.
3. FSS încheie contractul de furnizare de servicii cu 1
beneficiarul sau, dup caz, cu reprezentantul legal
al acestuia, în cel puin trei exemplare originale: un
exemplar se pstreaz în dosarul personal al
beneficiarului, un exemplar se pstreaz la sediul

 
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 181

FSS iar un exemplar se înmâneaz beneficiarului.


Standard 3 – Dosarul personal al beneficiarului - 2
FSS întocmete i pstreaz câte un dosar personal
pentru fiecare beneficiar.
Rezultat: Dosarele personale ale beneficiarilor
conin documentele prevzute de standardele de
calitate i sunt pstrate în regim de
confidenialitate i siguran.
1.FSS/EM completeaz dosarul iniial al 1
beneficiarului cu alte documente prevzute de
standardele de calitate sau de legislaia în vigoare.
2. FSS/EM deine evidena dosarelor personale 1
arhivate, pe suport hârtie sau electronic.
Standard 4 – ÎNCETAREA ACORDRII SERVICIILOR - 1
FSS înceteaz acordarea serviciului social la cererea
beneficiarului sau în alte condiii cunoscute i
acceptate de beneficiari sau de reprezentanii lor
legali.
Rezultat: Beneficiarilor le este încetat acordarea
serviciilor oferite în EM în condiii cunoscute i
acceptate.
1.EM înregistreaz zilnic beneficiarii i serviciile 1
oferite în Registrul de eviden gestionat de
coordonatorul EM în condiii de siguran i
confidenialitate.
Modulul III – EVALUARE I PLANIFICARE 6
(Standarde 1 - 3)
Standard 1 - EVALUARE – 3
FSS/EM identific nevoile specifice ale
beneficiarilor, la domiciliul acestora.
Rezultat: Beneficiarii primesc servicii în concordan
cu specificul EM.
1.EM cunoate i aplic procedura de evaluare a 1
nevoilor individuale specifice ale beneficiarilor.
2.Ulterior evalurii iniiale, evaluarea va fi realizat 1
în funcie de obiectivele planificate pe termen scurt
sau mediu i ori de câte ori este nevoie.
3.Rezultatele evalurii sunt consemnate în Fia de 1
evaluare.
Standard 2 - PLANUL PERSONALIZAT – 1
EM asigur, pe durat determinat, activiti i/sau
servicii corespunztoare nevoilor specifice ale
beneficiarilor.
Rezultat: Fiecare beneficiar primete servicii în
funcie de nevoile identificate prin evaluare.
1.Personalul care a efectuat evaluarea completeaz 1
Planul personalizat (PP) pentru fiecare beneficiar.
Standard 3 - MONITORIZARE – 2
EM se preocup ca activitile i/sau serviciile
planificate prin PP s fie realizate.

 
182 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

Rezultat: Beneficiarilor li se asigur implementarea


PP.
1.Coordonatorul EM monitorizeaz implementarea 1
PP a beneficiarului, utilizând Fia de monitorizare.
2.Evoluia situaiei beneficiarilor este discutat 1
sptmânal, pe baza PP, în întâlnirea
coordonatorului EM cu personalul care lucreaz cu
care lucreaz cu beneficiarul.
Modulul IV – ACTIVITI I SERVICII 4
(Standarde 1 - 4)
Standard 1 - INFORMARE I CONSILIERE 1
SOCIAL/SERVICII DE ASISTEN SOCIAL –
FSS/EM sprijin beneficiarii s dispun de cunotine
i informaii din domeniul social i al dizabilitii.
Rezultat: Beneficiarii sunt informai cu privire la
drepturi i faciliti sociale.
1.Activitile de informare i consiliere social sunt 1
recomandate de echipa de evaluare în PP, se
efectueaz conform planificrii i sunt monitorizate
din punct de vedere al realizrii de ctre
coordonatorul EM.
Standard 2 - CONSILIERE PSIHOLOGIC – 1
EM se preocup de sigurana psihic i emoional a
beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarilor le este asigurat confortul
psihic i emoional i optimizarea personal.
1.Consilierea psihologic este recomandat de 1.
echipa de evaluare în PP, se efectueaz conform
planificrii i este monitorizat din punct de vedere
al realizrii de ctre coordonatorul EM.
Standard 3 - FACILITAREA INDEPENDENEI 1
BENEFICIARULUI –
FSS/EM acord asisten de specialitate pentru
facilitarea independenei beneficiarilor.
Rezultat:Beneficiarii primesc sprijin la domiciliu
pentru a-i menine, pe cât posibil, autonomia
funcional.
1.Activitile pentru facilitarea independenei 1
beneficiarului sunt recomandate de echipa de
evaluare în PP, se efectueaz conform planificrii i
sunt monitorizate din punct de vedere al realizrii
de ctre coordonatorul EM.
Standard 4 - DEZVOLTAREA MOBILITII 1
PERSONALE –
FSS organizeaz i acord sprijin direct pentru
dezvoltarea mobilitii beneficiarilor, la domiciliul
acestora.
Rezultat: Beneficiarilor li se dezvolt potenialul
fizic.
1.Activitile privind dezvoltarea mobilitii sunt 1

 
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 183

recomandate de echipa de evaluare în PP, se


efectueaz conform planificrii i sunt monitorizate
din punct de vedere al realizrii de ctre
coordonatorul EM.
Modulul V – PROTECIE I DREPTURI 11
(Standarde 1 – 7)
Standard 1 - RESPECTAREA DREPTURILOR 1
BENEFICIARILOR –
FSS/EM respect drepturile beneficiarilor.
Rezultat: Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute i
respectate de personal.
1.FSS/EM organizeaz sesiuni de instruire a 1
personalului privind respectarea drepturilor
beneficiarilor
Standard 2 - MANAGEMENTUL SITUAIILOR DE RISC 1
- FSS cunoate i aplic managementul situaiilor de
risc.
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin adecvat în
situaii de risc.
1.EM cunoate i aplic procedura privind 1
managementul situaiilor de risc.
Standard 3 - CODUL DE ETIC - FSS/EM elaboreaz 1
i aplic Codul de etic.
Rezultat: Beneficiarilor li se asigur tratament egal.
1.EM elaboreaz i aplic Codul de etic. 1
Standardul 4 - PROTECIA ÎMPOTRIVA NEGLIJRII, 3
EXPLOATRII, VIOLENEI I ABUZULUI –
FSS/EM asigur un mediu fr pericole pentru
beneficiari din punct de vedere al proteciei
împotriva neglijrii, exploatrii, violenei i
abuzului.
Rezultat: Beneficiarii sunt protejai împotriva
tuturor formelor de neglijare, exploatere, violen i
abuz.
1.EM cunoate i aplic procedura privind protecia 1
împotriva neglijrii, exploatrii, violenei i
abuzului.
2.FSS înregistreaz în Registrul de eviden a 1
cazurilor de neglijare, exploatare, violen i abuz
toate situaiile de neglijare, exploatare, violen,
tratament degradant, abuz emoional, fizic sau
sexual i acioneaz pentru rezolvare, cu sprijinul
beneficiarului, al EM i/sau al organelor abilitate.
3.FSS/EM organizeaz anual sesiuni de instruire a 1
personalului cu privire la recunoaterea formelor de
neglijare, exploatare, violen, neglijare, tratament
degradant, abuz emoional, fizic sau sexual.
Standardul 5 - PROTECIA ÎMPOTRIVA TORTURII I 3
TRATAMENTELOR CRUDE, INUMANE I
DEGRADANTE –

 
184 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

FSS/EM asigur un mediu fr pericole pentru


beneficiari din punct de vedere al proteciei
împotriva torturii i tratamentelor crude, inumane
sau degradante.
Rezultat: Beneficiarii sunt protejai împotriva
torturii i tratamentelor crude, inumane sau
degradante.
1.EM cunoate i aplic procedura privind protecia 1
împotriva torturii i tratamentelor crude, inumane
sau degradante.
2.FSS înregistreaz în Registrul de eviden a 1
cazurilor de tortur i tratamente crude, inumane
sau degradante, toate situaiile de tortur i
tratamente crude, inumane sau degradante i
acioneaz pentru rezolvare, cu sprijinul
beneficiarului, al EM i/sau al organelor abilitate.
3.FSS/EM organizeaz anual sesiuni de instruire a 1
personalului cu privire la recunoaterea
situaiilor/formelor de tortur, tratamente crude,
inumane sau degradante.
Standardul 6 - SESIZRI I RECLAMAII – 1
FSS/EM se preocup de asigurarea continu a
calitii activitilor i serviciilor acordate
beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii îi pot exprima opinia cu
privire la calitatea îngrijirii i proteciei în EM i pot
depune reclamaii în caz de nemulumire.
1.EM cunoate i aplic procedura privind 1
înregistrarea i soluionarea sesizrilor/
reclamaiilor beneficiarilor.
Standardul 7 - SATISFACIA BENEFICIARILOR - 1
FSS/EM se preocup de msurarea gradului de
satisfacie a beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarilor li se creeaz cadrul pentru
a-i exprima satisfacia sau insatisfacia fa de
activitile i serviciile din EM.
1.FSS/EM aplic chestionare pentru cunoaterea 1
prerii beneficiarilor despre
activiti/servicii/atitudini generale.
TOTAL 38

 
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 185

ANEXA 6

Standarde specifice minime de calitate pentru servicii sociale organizate ca Centre de zi


pentru persoane adulte cu dizabiliti i Centre de servicii de recuperare neuromotorie
de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabiliti

SECIUNEA I

În cuprinsul prezentelor standarde, sunt utilizate expresii i acronime care au înelesurile


urmtoare:
ANPD Autoritatea Naional pentru Persoanele cu Dizabiliti
AP asistent personal al persoanei cu handicap grav
APP asistent personal profesionist
beneficiar persoana adult încadrat în grad i tip de handicap
CAbR Centru de abilitare i reabilitare pentru persoane adulte cu
dizabiliti
CIA Centru de îngrijire i asisten pentru persoane adulte cu
dizabiliti
CCdz Centru de criz pentru persoane adulte cu dizabiliti
CPVI Centru pentru via independent pentru persoane adulte cu
dizabiliti
CR Centru rezidenial
CRes Centru respiro pentru persoane adulte cu dizabiliti
CSRN Centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu
CZ Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabiliti
document care atest certificat sau decizie de încadrare în grad de handicap
încadrarea în grad de
handicap
EM Echipa mobil pentru persoane adulte cu dizabiliti
FSS Furnizor de servicii sociale (public sau privat)
Ic Indicatori de control
Im Indicatori de monitorizare a aplicrii reglementrilor din domeniul
propriu al ANPD, în scopul îmbuntirii coninutului standardelor
de calitate în domeniul promovrii drepturilor persoanelor cu
dizabiliti (art. 1 alin. (3) din Hotrârea Guvernului nr. 50/2015
privind organizarea, funcionarea i atribuiile Autoritii Naionale
pentru Persoanele cu Dizabiliti, cu modificrile i completrile
ulterioare
LP Locuin protejat
LmP Locuin minim protejat pentru persoane adulte cu dizabiliti
LMP Locuin maxim protejat pentru persoane adulte cu dizabiliti
PIRIS Program individual de reabilitare i integrare social, în înelesul
Legii nr.448/2006 privind protecia i promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, art. 5, pct. 25
PIS Plan individual de servicii, în înelesul Legii nr.448/2006 privind
protecia i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, art. 5, pct.
24186 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

PP Plan personalizat = planificare de servicii i activiti realizat de


echipa de evaluare a FSS
PPV Plan personal de viitor = stabilete obiectivele pe termen scurt i
mediu de pregtire individual a beneficiarului din LP, în vederea
atingerii unui maxim de independen posibil
ROF Regulament de organizare i funcionare
Reprezentant legal persoana desemnat, în condiiile Codului Civil, s reprezinte
interesul persoanei lipsite de capacitate deplin de exerciiu
a drepturilor civile sau al persoanei lipsite de discernmânt
SAS Servicii de asisten i suport pentru persoane adulte cu dizabiliti
SECPAH – DGASPC serviciul de evaluare complex a persoanelor adulte cu handicap
din cadrul direciilor generale de asisten social i protecia
copilului judeene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului
Bucureti
SID Serviciu de îngrijiri la domiciliu pentru persoane adulte cu
dizabiliti

MODULUL I – MANAGEMENTUL SERVICIULUI SOCIAL (Standarde 1 – 4)

Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabiliti - CZ - este serviciul social care


cuprinde un ansamblu de activiti realizate în intervale diferite ale zilei pentru a rspunde
nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu dizabiliti, în vederea depirii
situaiilor de dificultate, dezvoltrii potenialului personal i prevenirii instituionalizrii.

Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane


adulte cu dizabiliti – CSRN - este serviciul social care ofer intervenii specializate
centrate pe recuperarea neuromotorie pentru a rspunde nevoilor individuale, identificate
prin evaluare, ale persoanelor adulte cu dizabiliti, în vederea meninerii/dezvoltrii
potenialului personal i prevenirii instituionalizrii.

Standard 1 - ORGANIZARE I FUNCIONARE FSS asigur organizarea i funcionarea CZ cu


respectarea prevederilor legale în vigoare.
Rezultat: CZ este organizat i funcioneaz cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.

Cerine minime:

1. CZ este înfiinat prin hotrârea consiliului local/judeean pentru FSS public sau prin
hotrârea/decizia/dispoziia organului de conducere prevzut de lege pentru FSS
privat, care precizeaz totodat capacitatea CZ.
2. CZ are avizul de înfiinare emis de ANPD.
3. CZ are capacitate minim de 8 beneficiari/zi.
4. Beneficiarii CZ sunt persoane adulte cu dizabiliti pentru care certificatele/deciziile
de încadrare în grad de handicap sunt în termen de valabilitate; acetia beneficiaz de
servicii de tip LP/se afl în îngrijirea familiilor/triesc independent/în asistena AP
sau APP.
5. CZ poate funciona ca:MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 187

5.1. Centru de zi în care se desfoar activitile: Informare i consiliere social;


Consiliere psihologic; Abilitare i reabilitare; Dezvoltarea deprinderilor de
via independent; Dezvoltarea abilitilor lucrative, pregtirea pentru
angajarea în munc i sprijin pentru meninerea locului de munc; Integrare i
participare social i civic;
5.2. Centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu, care asigur
beneficiarilor servicii de recuperare medical.
6. CZ are program minim de 40 ore/sptmân; programul de lucru este afiat în loc
vizibil.
7. CZ deine autorizaiile i avizele de funcionare în termen de valabilitate: autorizaia
sanitar de funcionare sau, dup caz, documentul prevzut de procedura în vigoare
privind reglementarea sanitar pentru funcionarea activitilor cu risc pentru starea
de sntate a populaiei; autorizaia sanitar-veterinar, pentru serviciile care asigur
activiti de preparare i distribuire a hranei; autorizaia de securitate la incendiu sau,
dup caz, documentul care atest faptul c nu se supune autorizrii de securitate la
incendiu.
8. CZ deine i respect Regulamentul de organizare i funcionare.
9. FSS face cunoscut ROF în cadrul unor sesiuni de informare a personalului CZ cel puin o
dat pe an; tabelul cu participanii la sesiunile de informare i semnturile acestora
constituie anex la ROF.
10. Activitatea CZ este coordonat de o persoan cu responsabilitatea de coordonator;
coordonatorul este absolvent de învmânt superior, cu diplom de licen în
domeniul asisten social, psihologie sau medicin, sau echivalent, cu cel puin 1 an
vechime în servicii sociale.
11. Coordonatorul CZ elaboreaz anual, în luna februarie a anului curent pentru anul
anterior, un raport de activitate care cuprinde cel puin urmtoarele: scurt descriere
a activitilor, gradul de implementare a standardelor de calitate i problemele
întâmpinate, proiecte finanate, rezultatele controalelor, propuneri pentru
îmbuntirea condiiilor de via, inclusiv msurile care s-au impus din analiza
gradului de satisfacie a beneficiarilor/reprezentanilor legali fa de calitatea vieii
din CZ; raportul este avizat de ctre FSS i este disponibil la sediul acestuia; raportul
poate fi postat pe site-ul FSS/CZ.
12. FSS respect prevederile actelor normative, inclusiv ale standardelor specifice de
calitate, referitoare la structura, calificarea i responsabilizarea personalului fa de
serviciile i activitile din CZ.
13. FSS/CZ are i respect planul anual de instruire i formare profesional pentru
personalul angajat.
14. Planul anual de instruire i formare profesional cuprinde module de instruire privind:
egalitatea de anse; prevenirea, recunoaterea i raportarea formelor de exploatare,
violen i abuz; respect pentru diversitate; respect i încurajare pentru autonomia
individual i independena persoanelor cu dizabiliti.
15. Personalul CZ este instruit/format anual cu privire la: egalitatea de anse; prevenirea,
recunoaterea i raportarea formelor de exploatare, violen i abuz; respect pentru
diversitate; respect i încurajare pentru autonomia individual i independena
persoanelor cu dizabiliti, altele; dovada instruirilor/formrilor se include în dosarul
de personal.
16. FSS/CZ consemneaz sesiunile de instruire în Registrul privind perfecionarea continu
a personalului, în care se menioneaz: data i tema instruirii, numele i semntura
participanilor, numele i semntura persoanei care a realizat instruirea.188 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

17. FSS asigur comunicarea i colaborarea regulat referitoare la nevoile beneficiarilor cu


CZ, cu serviciul public de asisten social de la nivelul autoritilor publice locale i
judeene i cu alte instituii publice locale i centrale.
18. FSS/CZ încurajeaz activitatea voluntarilor i folosete serviciile acestora în interesul
beneficiarilor, în condiiile legii; activitatea voluntarilor este coordonat de
coordonatorul CZ.
19. FSS/CZ promoveaz parteneriatul în îngrijirea i protecia persoanelor adulte cu
dizabiliti, prin identificarea i implicarea de organisme guvernamentale sau
neguvernamentale, specialiti sau alte persoane resurs din diferite domenii de
activitate.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul raportului de activitate respect cerinele minime ale standardului.
Im 2 - Coninutul planului anual de instruire i formare profesional respect cerinele
minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – CZ deine hotrârea consiliului local/judeean pentru FSS public sau
hotrârea/decizia/dispoziia organului de conducere prevzut de lege pentru FSS privat, care
precizeaz totodat capacitatea CZ.
Ic 2 - CZ deine avizul de înfiinare emis de ANPD.
Ic 3 - Documentele care atest calitatea de persoan încadrat în grad de handicap a
beneficiarilor sunt în termen de valabilitate.
Ic 4 - ROF este disponibil la sediul CZ, inclusiv tabelul cu participanii la sesiunile de
informare i semnturile acestora.
Ic 5 – FSS respect prevederile actelor normative referitoare la structura, calificarea i
responsabilizarea personalului, inclusiv a coordonatorului, fa de activitile i serviciile din
CZ.
Ic 6 – Raportul anual de activitate este disponibil la sediul FSS.
Ic 7 - Personalul CZ a fost instruit anual cu privire la temele prevzute în standardele minime
de calitate.
Ic 8 – FSS menine comunicarea i colaborarea regulat referitoare la nevoile beneficiarilor cu
CZ, cu serviciul public de asisten social de la nivelul autoritilor publice locale i
judeene i cu alte instituii publice locale i centrale, în folosul beneficiarilor.
Ic 9 - FSS/CZ are parteneriate în desfurare având ca obiect îngrijirea i protecia
persoanelor adulte cu dizabiliti.

Standard 2 – SIGURAN I CONFORT FSS/CZ asigur condiii de siguran i confort


PENTRU BENEFICIARI pentru desfurarea activitilor.
Rezultat: Beneficiarii primesc servicii în locaii curate,
adaptate nevoilor lor, confortabile i sigure
din punct de vedere al securitii personale.

Cerine minime:

1. CZ este amplasat în comunitate i are acces la mijloacele de transport în comun.


2. Mijloacele prin care se asigur împrejmuirea CZ, acolo unde este cazul, nu împieteaz
vizibilitatea în i dinspre locaie.
3. CZ respect prevederile legale în ceea ce privete adaptrile necesare pentru
persoanele cu dizabiliti, de exemplu : ui cu deschidere larg, nu exist scri iMONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 189

praguri interioare sau exist rampe de acces/lifturi sau planuri înclinate, mân
curent, pavaj tactil, altele.
4. CZ dispune de un spaiu de primire pentru beneficiari, dotat cu scaune i mese.
5. CZ dispune de spaii pentru desfurarea activitilor, precum i de spaii
administrative.
6. Spaiile pentru desfurarea activitilor sunt dotate i adaptate în concordan cu
natura activitilor, de exemplu cu tehnologii i dispozitive asistive i tehnologii de
acces, de kinetoterapie, de dezvoltare abiliti lucrative (maini de cusut/roata
olarului, cuptor pentru ceramic etc.), IT, mese, scaune, altele.
7. Spaiile pentru desfurarea activitilor sunt iluminate natural i artificial i, dup
caz, sunt dotate cu aparate de aer condiionat, echipamente de înclzire etc.
8. Spaiile interioare i exterioare ofer siguran beneficiarilor, de exemplu: ferestrele
sunt securizate, instalaiile i cablurile electrice sunt izolate, uile au sisteme de
închidere accesibile beneficiarilor i personalului, în caz de urgen, pardoselile sunt
antiderapante, altele.
9. Echipamentele i materialele utilizate la amenajarea spaiilor exterioare previn
producerea de accidente de tip alunecri, cderi, plgi înepate sau tiate, altele.
10. Acolo unde este posibil, spaiile exterioare sunt amenajate, de exemplu cu bnci,
foioare i/sau cu diverse echipamente de relaxare i micare, de exemplu co de
baschet, mese de ah, altele.
11. CZ deine grupuri sanitare separate pe sexe; numrul grupurilor sanitare destinate
beneficiarilor este de dou, fiecare dintre acestea fiind adaptat.
12. Grupurile sanitare sunt dotate cu chiuvete cu ap cald i rece, spun i materiale
igienico-sanitare (hârtie igienic, prosoape de hârtie, dezinfectante etc.),
echipamente de aerisire.
13. Alezele, halatele, prosoapele i orice alte echipamente din material textil utilizate de
CZ sunt curate i igienizate.
14. Camerele video din CZ sunt plasate la intrare, în spaiile comune i cele exterioare.
15. CZ dispune de cel puin un post telefonic fix sau de un telefon mobil, accesibil
beneficiarilor, precum i de acces la internet.
16. CZ dispune de mijloace de transport auto pentru transportul beneficiarilor, dup caz.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Spaiile CZ degaj o atmosfer familial.

Indicatori de control:
Ic 1 – CZ este amplasat în comunitate, are acces la mijloacele de transport în comun iar
mijloacele prin care se asigur împrejmuirea nu împieteaz vizibilitatea.
Ic 2 - Spaiile CZ, interioare i exterioare, sunt curate, igienizate i ofer siguran; spaiile
interioare sunt luminoase i dispun de sisteme de înclzire i ventilaie natural/artificial.
Ic 3 – CZ este adaptat corespunztor pentru persoanele cu dizabiliti.
Ic 4 - Spaiile CZ au destinaii i sunt dotate în conformitate cu prevederile cerinelor minime
corespunztoare.
Ic 5 - CZ dispune de cel puin un post telefonic fix sau de un telefon mobil, accesibil
beneficiarilor, precum i de acces la internet.

Standard 3 – ALIMENTAIE, ÎNGRIJIRE I FSS/CZ asigur, în anumite condiii, o


ASISTEN mas/zi, într-un cadru familial.
Rezultat: Beneficiarii se hrnesc i primesc îngrijire i
asisten în condiii igienice i ambian190 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

plcut.

Cerine minime :

1. CZ poate asigura cel puin o mas/zi pentru beneficiarii care particip la activiti care
dureaz minim 4 ore/zi; acordarea meselor se realizeaz în
complementaritate/completare cu programul din LP.
2. CZ dispune, dup caz, de un oficiu, echipat cu chiuvet, aragaz/microunde,
frigider/spaiu pentru depozitare alimente.
3. FSS/CZ poate asigura materiale necesare (vesel, tacâmuri) pentru un mediu familial
pentru servirea mesei.
4. CZ promoveaz un stil de via sntos i sprijin beneficiarii s îneleag importana
obiceiurilor culinare corecte (de exemplu, a nu mânca excesiv pâine).
5. CZ poate organiza grdin terapeutic sau cresctorie de animale mici, deservite de
personal, beneficiari, în funcie de recomandrile din PIS i, dup caz, de alte persoane
care desfoar activiti în interesul comunitii sau voluntari, cu respectarea normelor
de securitate i siguran a muncii.
6. CZ utilizeaz produsele obinute din aceste forme terapeutice de gospodrire pentru
creterea calitii alimentaiei oferite beneficiarilor.
7. CZ respect dieta recomandat pentru un beneficiar, acolo unde este cazul.
8. Principalele activiti de îngrijire i asisten, dup caz, constau în :
a) sprijin pentru îmbrcat/dezbrcat, înclat/desclat;
b) sprijin pentru asigurarea igienei;
c) sprijin pentru transfer i mobilizare, pentru deplasarea în interior/ exterior,
altele.
9. Personalul implicat poate fi : infirmier, pedagog social, lucrtor social, pedagog de
recuperare, instructor de ergoterapie.
10. Personalul relaioneaz cu beneficiarul, menine un climat suportiv, dovedete respect i
ofer acestuia confort fizic si psihic, îi sprijin acolo unde este nevoie.
11. FSS/CZ faciliteaz i/sau realizeaz sesiuni de instruire a personalului astfel încât, în
activitatea depus, s respecte demnitatea i intimitatea beneficiarului; dovada acestor
instruiri se include în dosarul de personal.
12. 10. FSS/CZ poate facilita/realiza sesiuni de instruire privind acordarea de prim ajutor
pentru personalul implicat în activiti de îngrijire i asisten.

Indicatori de control:
Ic 1 - Beneficiarii primesc o alimentaie adecvat nevoilor i preferinelor.
Ic 2 - Produsele din gospodriile anex, acolo unde exist, contribuie la creterea calitii
alimentaiei oferite beneficiarilor.
Ic 3 - Activitile de hrnire, îngrijire i asisten sunt realizate de personal de specialitate.
Ic 4 – Sesiunile de instruire a personalului implicat sunt consemnate în Registrul privind
perfecionarea continu a personalului.

Standard 4 - ASISTEN PENTRU SNTATE FSS/CZ se preocup de meninerea sntii


beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin pentru îngrijirea
strii de sntate.

Cerine minime :MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 191

1. CZ sprijin beneficiarul s îneleag starea sa de sntate.


2. FSS/CZ poate asigura beneficiarilor suport avizat, prin parteneriat cu specialiti, pentru
teme ca: HIV/SIDA, relaii intime i sex, reproducere i planificare familial, altele.
3. În cazul în care un beneficiar are nevoie de intervenie medical, CZ apeleaz la servicii
medicale de urgen.

Indicatori de control:
Ic 1 - FSS/CZ a asigurat/asigur beneficiarilor suport avizat, prin parteneriat cu specialiti,
pentru teme ca: HIV/SIDA, relaii intime i sex, reproducere i planificare familial, altele.

MODULUL II - ACCESAREA SERVICIULUI SOCIAL (Standarde 1 – 4)

Standard 1 - INFORMARE FSS/CZ asigur informarea persoanelor


interesate cu privire la serviciul social.
Rezultat Persoanele interesate primesc informaii cu
privire la modul de organizare i funcionare
a CZ, oferta de servicii, drepturile i
obligaiile beneficiarilor.

Cerine minime:

1. FSS elaboreaz materiale informative cu privire la CZ.


2. Materialele informative cuprind cel puin: condiii de admitere, activiti i servicii
oferite, drepturile i obligaiile beneficiarilor, condiii de încetare a acordrii
serviciilor.
3. Materialele informative pot fi pe suport de hârtie i/sau pe suport electronic.
4. CZ deine i pune la dispoziia persoanelor interesate materiale informative.
5. CZ utilizeaz mijloace de informare adaptate, dup caz: informaii clare i
simple/limbaj uor de citit/ prezentri audio-video/ limbaj Braille/ limbaj mimico-
gestual.
6. FSS/CZ utilizeaz imagini ale beneficiarilor i/sau date cu caracter personal în
materiale informative, numai în baza acordului scris al acestora sau al
reprezentanilor legali, acord valabil pe o anumit perioad de timp.
7. CZ include acordul scris în vederea utilizrii imaginii i datelor cu caracter personal pe
o anumit perioad de timp, în dosarul personal al beneficiarului.
8. FSS/CZ se asigur c materialele informative sunt actualizate cu regularitate.
9. CZ permite, în anumite intervale orare, accesul persoanelor interesate s cunoasc
condiiile de desfurare a activitilor i serviciilor.
10. În timpul vizitei, persoanele interesate sunt însoite de un angajat al CZ care ofer
informaiile solicitate.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul materialelor informative respect cerinele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Cel puin una din formele de prezentare a materialelor informative actualizate este
disponibil la sediul CZ.
Ic 2 - Dosarul personal al beneficiarului cuprinde acordul scris privind utilizarea imaginii i
datelor cu caracter personal pe o anumit perioad de timp.192 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

Standard 2 - ADMITERE FSS realizeaz admiterea beneficiarilor în


condiiile în care poate rspunde, prin
activitile i serviciile CZ, nevoilor individuale
specifice.
Rezultat Beneficiarii/reprezentanii legali cunosc i
accept condiiile de admitere în CZ.

Cerine minime:

1. FSS elaboreaz i aplic procedura de admitere a beneficiarilor.


2. Procedura de admitere precizeaz cel puin: criteriile de eligibilitate a beneficiarilor,
etapele procesului de admitere i documentele necesare, condiiile încetrii acordrii
serviciului, coninutul contractului de furnizare de servicii i modelul acestuia,
drepturile i obligaiile prilor.
3. Procedura precizeaz documentele necesare pentru admiterea persoanei, printre
care:
a) cerere de admitere;
b) copie de pe actele de identitate i stare civil, dup caz;
c) copie de pe actul de identitate a reprezentantului legal, dup caz;
d) copie de pe documentul care atest încadrarea în grad de handicap în
termen de valabilitate, PIS, PIRIS;
e) ultimul talon de pensie sau adeverin de venit;
f) raportul de anchet social.
4. CZ cunoate i aplic procedura de admitere.
5. FSS emite dispoziia de admitere în baza analizei documentelor depuse; copie de pe
dispoziia de admitere este inclus în dosarul personal
6. FSS elaboreaz i actualizeaz, dup caz, modelul de contract de furnizare de servicii
pe baza modelului aprobat prin ordin al ministrului muncii i justiiei sociale.
7. FSS/CZ explic beneficiarului sau reprezentantului su legal prevederile din contractul
de furnizare de servicii, înainte de a fi semnat, utilizând, dup caz, formate
accesibilizate: prezentri audio-video, limbaj mimico-gestual etc.
8. FSS încheie contractul de furnizare de servicii cu beneficiarul sau, dup caz, cu
reprezentantul legal al acestuia, în cel puin trei exemplare originale: un exemplar se
pstreaz în dosarul personal al beneficiarului, un exemplar se pstreaz la sediul FSS
iar un exemplar se înmâneaz beneficiarului/reprezentantului legal.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul procedurii de admitere respect cerinele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Procedura de admitere este disponibil la sediul FSS/CZ.
Ic 2 – Documentele prevzute în procedura de admitere, precum i dispoziia de admitere
sunt incluse în dosarul personal.
Ic 3 - Contractele de furnizare de servicii încheiate cu beneficiarii sau cu reprezentanii legali
ai acestora i actualizate dup caz sunt disponibile la sediul FSS, în original i în dosarul
personal al beneficiarului, în original.

Standard 3 – DOSARUL PERSONAL AL FSS întocmete i pstreaz câte un dosar


BENEFICIARULUI personal pentru fiecare beneficiar.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 193

Rezultat Dosarele personale ale beneficiarilor conin


documentele prevzute de standardele de
calitate i sunt pstrate în regim de
confidenialitate i siguran.

Cerine minime:

1. FSS/CZ completeaz dosarul iniial al beneficiarului cu alte documente prevzute de


standardele de calitate sau de legislaia în vigoare.
2. FSS/CZ pstreaz dosarele personale ale beneficiarilor în condiii de siguran i
confidenialitate.
3. Beneficiarul sau reprezentantul su legal poate consulta dosarul personal, la
solicitare.
4. Consultarea dosarului personal de ctre o persoan din sistemul de protecie/asisten
social se face în prezena personalului cu atribuii din FSS.
5. Consultarea dosarului personal de ctre o persoan din afara sistemului de
protecie/asisten social se face cu acordul scris al beneficiarului sau al
reprezentantului legal, în prezena personalului cu atribuii din FSS; acordul scris se
pstreaz în dosarul personal.
6. La solicitarea scris a beneficiarului/reprezentantului su legal, FSS pune la dispoziia
acestuia o copie a dosarului personal.
7. FSS asigur arhivarea dosarelor personale ale beneficiarilor, în condiii de siguran i
confidenialitate, pentru o perioad de 5 ani de la încetarea acordrii serviciilor.
8. FSS/CZ deine evidena dosarelor personale arhivate, pe suport de hârtie sau
electronic.

Indicatori de control:
Ic 1 - Dosarele personale ale beneficiarilor sunt pstrate i disponibile la sediul FSS.
Ic 2 - Dosarele personale ale beneficiarilor conin documentele prevzute de standardele de
calitate.
Ic 3 - Dosarele personale ale beneficiarilor sunt arhivate de FSS în condiii care permit
pstrarea confidenialitii datelor.
Ic 4 – FSS/CZ deine evidena dosarelor personale arhivate, pe suport de hârtie sau electronic.

Standard 4 – ÎNCETAREA ACORDRII FSS/CZ înceteaz acordarea serviciului social,


SERVICIILOR în condiii cunoscute i acceptate de
beneficiari sau de reprezentanii lor legali.
Rezultat Beneficiarilor le este încetat acordarea
serviciilor în condiii cunoscute i acceptate.

Cerine minime:

1. Încetarea acordrii serviciilor CZ ctre beneficiar se poate face:


a) la cererea beneficiarului/reprezentantului legal, prin decizia unilateral a
acestuia;
b) prin decizia argumentat a conducerii FSS/coordonatorului CZ;
c) prin acordul prilor.
2. CZ înregistreaz, zilnic sau sptmânal, beneficiarii i serviciile oferite în Registrul de
eviden care se pstreaz la sediul CZ.194 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

3. CZ pstreaz/arhiveaz registrele de eviden, în condiii de siguran i


confidenialitate, pe o perioad de 5 ani de la încetarea acordrii serviciilor.
4. FSS/CZ deine evidena registrelor de eviden arhivate, pe suport de hârtie sau
electronic.

Indicatori de control:
Ic 1 – Registrele de eviden sunt pstrate în condiii de siguran i confidenialitate.

MODULUL III – EVALUARE I PLANIFICARE (Standarde 1-3 )

Standard 1 - EVALUARE FSS/CZ identific i cunoate nevoile


specifice ale beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii primesc servicii adecvate nevoilor
identificate, în concordan cu specificul CZ.

Cerine minime:

1. Evaluarea iniial, realizat în cel mult 5 zile de la admitere, are ca scop identificarea
nevoilor specifice ale beneficiarului.
2. Ulterior evalurii iniiale, evaluarea va fi realizat în funcie de obiectivul general i
obiectivele pe termen scurt sau mediu stabilite pentru beneficiar i ori de câte ori
este nevoie.
3. Personalul care realizeaz evaluarea poate fi: asistent social, psiholog, psihopedagog,
medic, kinetoterapeut, fiziokinetoterapeut, terapeut ocupaional, specialist în
evaluare vocaional, consilier vocaional, specialist în angajare asistat, tehnician
evaluare, recomandare, furnizare i adaptare fotolii rulante, ali terapeui; acolo unde
este cazul, pot interveni interprei de limbaj mimico-gestual.
4. Beneficiarul este evaluat din punct de vedere al strii generale i gradului de
autonomie i comunicare, al nevoilor de abilitare i reabilitare, al nevoii de meninere
sau dezvoltare a deprinderilor de via independent i integrare, al nevoilor
educaionale, culturale, al riscurilor posibile, eventualelor dependene (droguri,
alcool, tutun, altele), precum i al intereselor vocaionale i abilitilor lucrative.
5. În cadrul evalurii, echipa de evaluare urmrete recomandrile din PIS i PIRIS, din
alte documente de evaluare realizate de structuri specializate, ali specialiti sau de
alte instituii/servicii publice.
6. Rezultatele evalurii sunt consemnate în Fia de evaluare.
7. Fia de evaluare cuprinde cel puin urmtoarele: informaii despre evaluare, nevoile
identificate, obiectivele pe termen scurt sau mediu, serviciile i activitile
recomandate, profesia i semnturile persoanelor care au efectuat evaluarea, precum
i semntura beneficiarului sau, dup caz, a reprezentantului su legal.
8. În cadrul evalurii, personalul se preocup s implice beneficiarul i s–i asculte
opinia.
9. Reprezentantul legal particip la evaluare ori de câte ori aceasta se realizeaz; în
cazul în care reprezentantul legal opteaz în scris pentru a nu participa la evaluare,
rezultatul evalurii îi va fi adus la cunotin.
10. Fia de evaluare este inclus în dosarul personal al beneficiarului, însoit sau nu de
alte documente suplimentare.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul Fiei de evaluare respect cerinele minime ale standardului.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 195

Indicatori de control:
Ic 1 - Fia de evaluare este inclus în dosarul personal al beneficiarului.

Standard 2: PLANUL PERSONALIZAT CZ asigur activiti/servicii corespunztoare


nevoilor individuale specifice ale
beneficiarilor.
Rezultat: Fiecare beneficiar primete servicii în funcie
de nevoile identificate prin evaluare.

Cerine minime:

1. Echipa multidisciplinar care a efectuat evaluarea iniial completeaz Planul


personalizat (PP) pentru fiecare beneficiar, pentru o perioad de maxim 6 luni.
2. În PP sunt specificate, cel puin: serviciile i activitile care vor fi acordate
beneficiarului, pe baza evalurii, durata acordrii i programarea (zilnic,
sptmânal, lunar), timpul aferent interveniei exprimat în ore/zi sau
ore/sptmân, materialele i/sau echipamentele necesare, modalitile de
intervenie (individual/grup), data viitoarei revizuiri, concluzii, profesia i semnturile
persoanelor care au efectuat evaluarea, precum i semntura beneficiarului sau, dup
caz, a reprezentantului su legal.
3. În PP se consemneaz modalitatea de implicare a familiei în îngrijirea i susinerea
participrii beneficiarului.
4. PP se revizuiete la interval de maxim 6 luni de ctre echipa multidisciplinar
împreun cu managerul de caz/responsabilul de caz.
5. PP revizuit cuprinde cel puin: serviciile i activitile care vor fi acordate
beneficiarului pentru perioada de pân la urmtoarea revizuire, programarea (zilnic,
sptmânal, lunar), timpul aferent interveniei exprimat în ore/zi sau
ore/sptmân, materialele i/sau echipamentele necesare, modalitile de
intervenie (individual/grup), data viitoarei revizuiri, concluzii, profesia i semnturile
persoanelor care au efectuat evaluarea, precum i semntura beneficiarului sau, dup
caz, a reprezentantului su legal
6. În cadrul elaborrii i revizuirii PP, echipa multidisciplinar implic beneficiarul,
ascult i ine cont de opinia acestuia.
7. PP cuprinde cel puin 3 activiti dintre cele desfurate de CZ.
8. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu managerul de
caz/responsabilul de caz, completeaz rubrica de concluzii din PP, precizând evoluia
persoanei i problemele întâmpinate.
9. Beneficiarul/reprezentantul legal primete o copie a PP ori de câte ori acesta este
revizuit.
10. PP este inclus în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul PP, iniial i revizuit, respect cerinele minime ale standardului.
Im 2 - PP consemneaz modalitatea de implicare a familiei în îngrijirea i susinerea
participrii beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 - PP este revizuit la maxim 6 luni.
Ic 2 – PP cuprinde cel puin 3 activiti dintre cele desfurate de CZ.196 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

Standard 3 - MONITORIZARE FSS/CZ se asigur c activitile/serviciile


planificate prin PP sunt realizate.
Rezultat: Beneficiarilor li se asigur implementarea PP.

Cerine minime:

1. FSS desemneaz un manager de caz/responsabil de caz pentru fiecare beneficiar.


2. FSS se asigur c managerul de caz coordoneaz, monitorizeaz i evalueaz
implementarea PP a beneficiarului.
3. Evoluia situaiei/progreselor beneficiarilor este discutat lunar, în întâlnirea de lucru
a managerului de caz cu echipa; managerul de caz completeaz Fia de monitorizare.
4. Fia de monitorizare cuprinde sinteza discuiilor dintre managerul de
caz/responsabilul de caz i personalul implicat în acordarea serviciilor ctre
beneficiar, precum i comentariile privind modul în care se asigur beneficiarului un
mediu sigur din punct de vedere al proteciei împotriva exploatrii, violenei i
abuzului proteciei, împotriva torturii i tratamentelor crude, inumane sau
degradante.
5. FSS/CZ se asigur c Fia de monitorizare este utilizat corespunztor cerinelor
standardului de calitate i este anex la PP.
6. La încetarea acordrii serviciilor, Fia de monitorizare, însoit de PP, este inclus în
dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 - Coninutul Fiei de monitorizare respect cerinele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 - PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

MODULUL IV – ACTIVITI I SERVICII (Standarde 1 - 7)

Standard 1 - INFORMARE I CONSILIERE FSS/CZ sprijin beneficiarii s dispun de


SOCIAL cunotine i informaii din domeniul social i
al dizabilitii.
Rezultat: Beneficiarii sunt informai cu privire la
drepturi i faciliti sociale.

Cerine minime :

1. Activitile de informare i consiliere social se efectueaz conform planificrii din PP,


sunt monitorizate din punct de vedere al realizrii de ctre coordonatorul CZ i din
punct de vedere al evoluiei situaiei beneficiarului de ctre managerul de
caz/responsabilul de caz.
2. Principalele activiti de informare i consiliere social, dup caz, constau în :
a) informare i consiliere cu privire la drepturile i facilitile sociale existente,
clarificri privind demersurile de obinere;
b) sprijin pentru meninerea relaiei beneficiarului cu familia, prieteni etc.;
c) informare i sprijin pentru realizarea demersurilor pentru obinerea de tehnologii
i dispozitive asistive i tehnologii de acces;MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 197

d) informare i sprijin pentru realizarea demersurilor pentru adaptarea locuinei;


e) informare despre programele de lucru, facilitile oferite de cabinete medicale,
servicii de abilitare i reabilitare,tratamente balneo etc.;
f) informare i sprijin pentru obinerea unor servicii de transport: roviniet, card de
parcare, bilete de tren/autobuz;
g) informare despre activiti i servicii alternative sau complementare oferite de
furnizori sociali privai, îndeosebi organizaii neguvernamentale;
h) sprijin pentru identificare locuri de munc, angajare, pstrarea locului de munc,
obinerea de tehnologii i dispozitive asistive i tehnologii de acces necesare;
i) demersuri pentru contientizarea angajatorilor cu privire la dreptul la munc,
potenialul i facilitile angajrii persoanelor cu dizabiliti, realizarea analizei
locului i a mediului de munc;
j) informare privind reelele de suport existente (inclusiv on-line) formate din
persoane aflate în situaii de via asemntoare.
3. Activitile de informare i consiliere social se desfoar de CZ, la sediul acestuia, i
la domiciliul beneficiarului.
4. Personalul implicat în activitile de informare i consiliere social poate fi: asistent
social.
5. Personalul folosete Fia beneficiarului, în care consemneaz intervenia i durata
acesteia.
6. Personalul relaioneaz cu beneficiarul, menine un climat suportiv, dovedete respect
i ofer acestuia confort fizic si psihic.
7. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu managerul de
caz/responsabilul de caz, completeaz rubrica de concluzii din PP, precizând evoluia
persoanei i problemele întâmpinate.
8. La încetarea acordrii serviciilor, PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul
personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Activitile de informare i consiliere social sunt realizate de personal de specialitate.
Ic 2 - PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Standard 2 – CONSILIERE PSIHOLOGIC FSS/CZ se preocup de meninerea


echilibrului psiho-afectiv al beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarilor le sunt asigurate condiii pentru
meninerea echilibrului psiho-afectiv i
optimizare personal.

Cerine minime :

1. Consilierea psihologic este recomandat de echipa de evaluare în PP, se efectueaz


conform planificrii, este monitorizat din punct de vedere al realizrii de ctre
coordonatorul CZ i din punct de vedere al evoluiei situaiei beneficiarului de ctre
managerul de caz/responsabilul de caz.
2. Consilierea are ca obiective : dezvoltarea comportamentului adecvat situaiilor
sociale, dezvoltarea ateniei i gândirii pozitive, adecvarea emoiilor, contientizarea
de sine, evitarea situaiilor de izolare social i depresie, optimizarea i dezvoltarea
personal, autocunoaterea, altele.
3. Consilierea psihologic cuprinde programe de consiliere i terapie suportiv,
intervenii terapeutice specifice.198 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

4. FSS/CZ asigur i doteaz corespunztor un spaiu pentru desfurarea consilierii


psihologice, individuale sau de grup.
5. Consilierea psihologic se poate acorda i la domiciliul beneficiarilor.
6. Personalul implicat în realizarea consilierii psihologice poate fi: psiholog,
psihoterapeut.
7. FSS/CZ poate implica i ali specialiti, în vederea asigurrii unor servicii specifice
pentru beneficiari.
8. Personalul folosete Fia beneficiarului, în care consemneaz intervenia i durata
acesteia.
9. Personalul relaioneaz cu beneficiarul, menine un climat suportiv, dovedete respect
i ofer acestuia confort fizic si psihic.
10. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu managerul de
caz/responsabilul de caz, completeaz rubrica de concluzii din PP, precizând evoluia
persoanei i problemele întâmpinate.
11. La încetarea acordrii serviciilor, PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul
personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Consilierea psihologic este realizat de personal de specialitate.
Ic 2 - FSS/CZ a implicat i ali specialiti în vederea asigurrii unor servicii specifice pentru
beneficiari.

Standard 3 – ABILITARE I REABILITARE FSS/CZ se preocup ca beneficiarii s-i


dezvolte autonomia i potenialul funcional.
Rezultat: Beneficiarilor le sunt asigurate condiii pentru
dezvoltarea potenialului.

Cerine minime :

1. Activitile de abilitare i reabilitare sunt recomandate de echipa de evaluare în PP,


se efectueaz conform planificrii, sunt monitorizate din punct de vedere al realizrii
de ctre coordonatorul CZ i din punct de vedere al evoluiei situaiei beneficiarului
de ctre managerul de caz/responsabilul de caz.
2. Activitile de abilitare i reabilitare, dup caz, constau în:
a) logopedie sau psihoterapie;
b) masaj sau kinetoterapie sau fizioterapie;
c) hidroterapie sau termoterapie sau balneoterapie sau terapii speciale sau
artterapie (modelaj, sculptur, pictur sau desen, decoraiuni pe diverse
materiale, artizanat, dans, muzic, teatru) sau terapie prin muzic;
d) stimulare psiho-senzorio-motorie;
e) terapie ocupaional;
f) activiti de tip vocaional /ocupaional, altele.
3. Terapia ocupaional ofer metode variate pentru a îmbogi deprinderile cognitive,
fizice i motorii i pentru a spori încrederea în sine a beneficiarilor, pentru a dezvolta
abilitile de motricitate fin (micarea i dexteritatea muchilor mici din mâini i
degete), de motricitate grosier (micarea muchilor mari din brae i picioare),
abilitile oral-motorii (micarea muchilor din gur, buze, limb, maxilar), abilitile
de auto-îngrijire, altele.
4. Activitile de abilitare i reabilitare includ instruirea privind utilizarea tehnologiilor
de acces, fiind mai cunoscute: afiajul Braille, sintetizatorul de voce hardware,MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 199

imprimanta Braille, telefoane cu amplificator, tastatura virtual i altele, precum i


instruirea privind utilizarea tehnologiilor i dispozitivelor asistive i tehnologiilor de
acces, cele mai cunoscute fiind: cârje i bastoane, cadru de mers, scaun rulant,
verticalizator, dispozitive auditive, produse pentru comunicare i altele.
5. Fiecrui beneficiar îi sunt acordate cel puin 3 activiti de abilitare i reabilitare din
cele menionate la cerina minim nr. 2.
6. Activitile de abilitare i reabilitare se desfoar de CZ, la sediul acestuia, sau în
spaiu liber sau la domiciliul beneficiarilor.
7. FSS/CZ asigur tehnologii i dispozitive asistive i tehnologii de acces i alte produse
necesare, în funcie de specificul activitilor.
8. Personalul implicat în efectuarea serviciilor de abilitare i reabilitare poate fi:
kinetoterapeut, fizioterapeut, maseur, logoped, terapeut ocupaional, pedagog de
recuperare, tehnician evaluare, recomandare, furnizare i adaptare fotolii rulante,
instructor de ergoterapie, art-terapeut, instructor de educaie, instructor de
ergoterapie, pedagog social, lucrtor social, ali terapeui.
9. FSS/CZ poate implica i ali specialiti, în vederea asigurrii unor servicii specifice
pentru beneficiari.
10. Personalul folosete Fia beneficiarului, în care consemneaz intervenia i durata
acesteia.
11. Personalul relaioneaz cu beneficiarul, menine un climat suportiv, dovedete respect
i îi ofere acestuia confort fizic si psihic.
12. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu managerul de
caz/responsabilul de caz, completeaz rubrica de concluzii din PP, precizând evoluia
persoanei i problemele întâmpinate.
13. La încetarea acordrii serviciilor, PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul
personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Activitile de abilitare i reabilitare sunt realizate de personal de specialitate.
Ic 2 – Fiecare beneficiar desfoar cel puin 3 activiti de abilitare i reabilitare.
Ic 3 - PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Standard 4 - DEPRINDERI DE VIA FSS/CZ se preocup de dezvoltarea


INDEPENDENT deprinderilor de via independent a
beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin pentru dezvoltarea
deprinderilor de via independent.

Cerine minime :

1. Activitile de dezvoltare a deprinderilor de via independent a beneficiarilor sunt


recomandate de echipa de evaluare în PP, se efectueaz conform planificrii, sunt
monitorizate din punct de vedere al realizrii de ctre coordonatorul CZ i din punct de
vedere al evoluiei situaiei beneficiarului de ctre managerul de caz/responsabilul de
caz.
2. Activitile de dezvoltare a deprinderilor de via independent, dup caz, constau în:
a) aplicarea de tehnici i exerciii pentru ca beneficiarii s-i dezvolte aptitudinile
cognitive, de exemplu: a) s-i foloseasc simurile pentru a explora obiecte
(experiene senzoriale cu scop): simul vzului, simul auzului, simul tactil, simul
olfactiv, simul gustativ; b) s dezvolte elemente din învarea de baz: copierea,200 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

învarea prin aciuni cu dou sau mai multe obiecte sau prin joc simbolic,
dobândirea de informaii, dobândirea limbajului suplimentar, repetarea,
dobândirea de concepte legate de caracteristicile lucrurilor, persoanelor sau
evenimentelor, dezvoltarea competenei de a citi, scrie, socoti, dobândirea
deprinderilor complexe; c) s aplice cunotinele prin dezvoltarea concentrrii,
meninerea ateniei asupra unor aciuni/sarcini pe o durat adecvat, dezvoltarea
gândirii, exersarea cititului, scrisului, socotitului, identificarea de rspunsuri i
soluii la întrebri sau situaii din programul zilnic, selectarea unei opiuni pentru
luarea unei decizii i ducerea la îndeplinire a acesteia.
b) aplicarea de tehnici i exerciii pentru ca beneficiarii s-i dezvolte deprinderile
zilnice de organizare, planificare i finalizare a programului zilnic, pentru
gestionarea timpului, pentru a face fa stresului, situaiilor de tensiune, urgen
sau criz, pentru autocontrolul comportamentului i exprimrii emoiilor adecvate,
altele;
c) aplicarea de tehnici i exerciii pentru comunicare prin mesaje verbale i non-
verbale, dezvoltarea limbajului mimico-gestual, dezvoltarea abilitilor de a
schimba idei/conversa, de a discuta cu una sau mai multe persoane, utilizarea
instrumentelor de comunicare, altele;
d) aplicarea de tehnici i exerciii pentru schimbarea poziiei corpului, mutarea
corpului dintr-un loc în altul, pentru mutarea sau manipularea obiectelor folosind
mâna, degetele, braul, alte pri ale corpului, pentru deplasarea prin mers sau
alte forme, deplasarea folosind echipamente sau mijloace de transport;
e) aplicarea de tehnici i exerciii pentru ca beneficiarii s-i dezvolte deprinderile de
autonomie personal/autoîngrijire, pentru învarea aciunilor de splat i ters
corpul sau prile corpului, de îngrijit pielea, dinii, prul, unghiile, nasul, de
realizat toaleta intim, de îmbrcat/dezbrcat, de mâncat/but; activitile
cuprind totodat exerciii de contientizare privind alegerea îmbrcminii i
înclmintei în mod adecvat, inând cont de anotimp i eveniment, de pstrare în
ordine i curenie a obiectelor personale, altele.
f) aplicarea de tehnici i exerciii pentru ca beneficiarii s învee cum s-i pstreze
igiena personal i a spaiului de locuit, importana meninerii unei diete
echilibrate i a unei activiti fizice zilnice, altele;
g) aplicarea de exerciii de contientizare pentru a înelege pericolele ce pot
amenina securitatea personal sau a altora, riscurile legate de situaii care pot
determina accidente, traumatisme sau leziuni, riscuri legate de consumul de
alcool, droguri, infectarea cu infecii cu transmitere sexual, HIV/SIDA, altele;
h) aplicarea de tehnici i exerciii necesare pentru ca beneficiarii s-i dezvolte
deprinderi de autogospodrire prin prepararea i servirea hranei, curenia
spaiului propriu, gestionarea deeurilor, aranjarea îmbrcmintei i înclmintei,
îngrijirea dispozitivelor de sprijin (ochelari, lupe, scaun rulat, cadru de mers etc.),
achiziionarea de bunuri i servicii i altele;
i) aplicarea de tehnici i exerciii pentru ca beneficiarii s învee cunoaterea
diferitelor tipuri de relaii, exersarea unor abiliti sociale, aciuni i
comportamente necesare pentru stabilirea de interaciuni cu membrii familiei, ali
beneficiari, cu persoane cunoscute sau necunoscute, educaie sexual i altele;
j) aplicarea de tehnici i exerciii pentru ca beneficiarii s fac fa tranzaciilor
economice de baz (s utilizeze bani pentru a cumpra produse), s gestioneze
resurse proprii i altele;
k) exerciii pentru dezvoltarea abilitilor educaionale, a nivelului de educaie i
altele.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 201

3. Activitile se desfoar de CZ, la sediul acestuia, sau în spaiu liber sau la domiciliul
beneficiarilor.
4. Personalul implicat în efectuarea activitilor de dezvoltare a deprinderilor de via
independent poate fi: medic, asistent medical, sor medical, asistent social,
psiholog, psihoterapeut, terapeut ocupaional, kinetoterapeut, fiziokinetoterapeut,
pedagog de recuperare, instructor de ergoterapie, pedagog social, instructor de
educaie, lucrtor social, tehnician de asisten social, art terapeut, ali terapeui.
5. FSS/CZ asigur tehnologii i dispozitive asistive i tehnologii de acces i alte produse
necesare, în funcie de specificul activitilor.
6. FSS/CZ realizeaz sesiuni de instruire teoretic i practic a personalului i a
beneficiarilor cu privire la utilizarea tehnologiilor i dispozitivelor asistive i
tehnologiilor de acces necesare în activitile de dezvoltare a deprinderilor de via
independent, prin colaborarea cu furnizori sau organizaii neguvernamentale.
7. FSS/CZ poate implica i ali specialiti, în vederea asigurrii unor servicii specifice
pentru beneficiari.
8. Personalul folosete Fia beneficiarului, în care consemneaz intervenia i durata
acesteia.
9. Personalul relaioneaz cu beneficiarul, menine un climat suportiv, dovedete respect
i îi ofer acestuia confort psihic.
10. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu managerul de
caz/responsabilul de caz, completeaz rubrica de concluzii din PP, precizând evoluia
persoanei i problemele întâmpinate.
11. La încetarea acordrii serviciilor, PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul
personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Activitile de dezvoltare a deprinderilor de via independent sunt realizate de
personal de specialitate.
Ic 2 – Sesiunile de instruire sunt incluse în Registrul privind perfecionarea continu a
personalului.
Ic 3 - PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Standard 5 - DEZVOLTAREA ABILITILOR FSS/CZ se preocup de îmbuntirea


LUCRATIVE, PREGTIREA PENTRU MUNC abilitilor lucrative i a nivelului de
ANGAJAREA ÎN MUNC I SPRIJIN PENTRU pregtire pentru munc a beneficiarilor.
MENINEREA LOCULUI DE MUNC
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin pentru
dezvoltarea potenialului lucrativ.

Cerine minime :

1. Activitile de dezvoltare a abilitilor lucrative, pregtirea pentru angajarea în


munc i sprijin pentru meninerea locului de munc sunt recomandate de echipa de
evaluare în PP, se efectueaz conform planificrii, sunt monitorizate de coordonatorul
CZ i din punct de vedere al evoluiei situaiei beneficiarului de ctre managerul de
caz/responsabilul de caz.
2. Activitile de dezvoltare a abilitilor lucrative, pregtirea pentru angajarea în
munc i sprijin pentru meninerea locului de munc, dup caz, constau în:202 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

a) sprijin i exerciii pentru ca beneficiarii s-i exerseze/consolideze cunotinele


în vederea dezvoltrii abilitilor practice i comportamentelor sociale necesare
lucrului în grup, încadrrii în munc i gestionrii bugetului propriu ;
b) sprijin pentru ca beneficiarii s-i dezvolte nivelul de educaie i de formare
profesional ;
c) consiliere pre i post angajare;
d) consiliere juridic ;
e) organizarea de grupuri de suport, altele.
3. Activitile cuprind totodat aciuni i demersuri pentru contientizarea angajatorilor
cu privire la dreptul la munc, potenialul i facilitile angajrii persoanelor cu
dizabiliti, realizarea analizei locului i a mediului de munc, altele.
4. Activitile se desfoar de CZ, la sediul acestuia, în spaiu liber, la locul de munc al
beneficiarului sau la domiciliul acestuia.
5. CZ poate organiza i desfura activiti cu specific lucrativ, de exemplu: sortat i
prelucrat materiale textile, cusut de mân sau cu maina, croetat, execuie bijuterii,
produse decorative, activiti de asamblare, ambalare, altele.
6. CZ poate organiza ateliere protejate, cu respectarea prevederilor legislative în
vigoare.
7. FSS/CZ dispune de spaii pentru desfurarea de ateliere creative-terapeutice,
ateliere protejate/vocaionale, de exemplu: croitorie i decoraiuni, artizanat,
litografie, grdinrit, tehnoredactare i multiplicare, brutrie, catering, ambalaje,
lumânrit, ceramic i mozaic, altele.
8. FSS/CZ asigur tehnologii i dispozitive asistive i tehnologii de acces i alte produse
necesare, în funcie de specificul activitilor.
9. FSS/CZ poate contracta servicii oferite de instituii/organizaii neguvernamentale în
scopul consilierii i orientrii profesionale, motivrii pentru ocupare, altele.
10. CZ are parteneriate cu instituii/operatori economici care pot acorda stagii de
practic, de ucenicie, de voluntariat în vederea pregtirii pentru munc.
11. FSS/CZ face demersuri pentru obinerea de tehnologii i dispozitive asistive i
tehnologii de acces necesare pentru beneficiari, inclusiv pentru organizarea sesiunilor
de instruire în vederea utilizrii.
12. Personalul implicat în activitile de dezvoltare a abilitilor lucrative, pregtirea
pentru angajarea în munc i sprijin pentru meninerea locului de munc poate fi :
asistent social, tehnician de asisten social, lucrtor social, psiholog, psihoterapeut,
terapeut ocupaional, art-terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare,
pedagog social, instructor de educaie, instructor de ergoterapie, specialist în
angajare asistat, specialist în evaluare vocaional, consilier vocaional, ali
terapeui.
13. FSS/CZ poate implica i ali specialiti, în vederea asigurrii unor servicii specifice
pentru beneficiari.
14. Personalul folosete Fia beneficiarului, în care consemneaz intervenia i durata
acesteia.
15. Personalul relaioneaz cu beneficiarul, menine un climat suportiv, dovedete respect
i îi ofer acestuia confort psihic.
16. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu managerul de
caz/responsabilul de caz, completeaz rubrica de concluzii din PP, precizând evoluia
persoanei i problemele întâmpinate.
17. La încetarea acordrii serviciilor, PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul
personal al beneficiarului.

Indicatori de control :MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 203

Ic 1 - Activitile de dezvoltare a abilitilor lucrative, pregtirea pentru angajarea în munc


i sprijin pentru meninerea locului de munc sunt realizate de personal de specialitate.
Ic 2 – PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Standard 6 – INTEGRARE I PARTICIPARE FSS/CZ se preocup de dezvoltarea


SOCIAL I CIVIC autonomiei sociale a beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii particip la viaa comunitii.

Cerine minime :

1. Activitile de integrare i participare social i civic sunt recomandate de echipa de


evaluare în PP, se efectueaz conform planificrii, sunt monitorizate din punct de
vedere al realizrii de ctre coordonatorul CZ i din punct de vedere al evoluiei
situaiei beneficiarului de ctre managerul de caz/responsabilul de caz.
2. Activitile sunt diverse i pot cuprinde : cunoaterea mediului social,
stimularea/învarea unui comportament adecvat situaiilor sociale, implicarea în
activiti sportive, culturale, artistice desfurate în comunitate, participarea la
aciuni de recreere i petrecere a timpului liber, la aciuni de meteugrit, vizite,
altele.
3. Personalul implicat în efectuarea activitilor de integrare i participare social i
civic poate fi: asistent social, psiholog, psihoterapeut, terapeut ocupaional,
kinetoterapeut, fiziokinetoterapeut, pedagog de recuperare, instructor de
ergoterapie, instructor de educaie, tehnician de asisten social, lucrtor social,
animator socio-educativ, art terapeut, ali terapeui.
4. FSS/CZ asigur tehnologii i dispozitive asistive i tehnologii de acces i alte produse
necesare, în funcie de specificul activitilor.
5. FSS/CZ realizeaz sesiuni de instruire teoretic i practic a personalului i a
beneficiarilor cu privire la utilizarea tehnologiilor i dispozitivelor asistive i
tehnologiilor de acces necesare în activitile de integrare i participare social i
civic, prin colaborarea cu furnizori sau organizaii neguvernamentale.
6. FSS/CZ poate implica i ali specialiti, în vederea asigurrii unor servicii specifice
pentru beneficiari.
7. Personalul folosete Fia beneficiarului, în care consemneaz intervenia i durata
acesteia.
8. Personalul relaioneaz cu beneficiarul, menine un climat suportiv, dovedete respect
i îi ofer acestuia confort psihic.
9. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu managerul de
caz/responsabilul de caz, completeaz rubrica de concluzii din PP, precizând evoluia
persoanei i problemele întâmpinate.
10. La încetarea acordrii serviciilor, PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul
personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Activitile de integrare i participare social i civic sunt realizate de personal de
specialitate.
Ic 2 - FSS/CZ a asigurat/asigur tehnologii i dispozitive asistive i tehnologii de acces i alte
produse necesare, în funcie de specificul activitilor.
Ic 3 - PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.204 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

Standard 7 – RECUPERARE NEUROMOTORIE FSS/CZ încurajeaz beneficiarii s-i menin


DE TIP AMBULATORIU autonomia i s-i dezvolte potenialul
funcional.
Rezultat: Beneficiarilor le sunt asigurate condiii pentru
meninerea sau dezvoltarea potenialului
funcional.

Cerine minime :

1. Serviciile de recuperare neuromotorie sunt recomandate de echipa de evaluare în PP,


se efectueaz conform planificrii, sunt monitorizate din punct de vedere al realizrii
de ctre coordonatorul CZ i din punct de vedere al evoluiei situaiei beneficiarului
de ctre managerul de caz/responsabilul de caz.
2. Serviciile de recuperare neuromotorie cuprind, de exemplu: kinetoterapie, terapie
prin masaj, fizioterapie, terapii de relaxare i altele.
3. CZ dispune de dotrile necesare pentru realizarea serviciilor de recuperare
neuromotorie.
4. Personalul implicat în efectuarea serviciilor de recuperare neuromotorie poate fi:
medic, kinetoterapeut, fiziokinetoterapeut, pedagog de recuperare, terapeut
ocupaional, instructor de ergoterapie, ali terapeui.
5. FSS/CZ poate implica i ali specialiti, în vederea asigurrii unor servicii specifice
pentru beneficiari.
6. Personalul relaioneaz cu beneficiarul, menine un climat suportiv, dovedete respect
i îi ofere acestuia confort fizic si psihic.
7. Personalul ine evidena zilnic a beneficiarilor i a activitilor desfurate, pe
intervale orare, într-un Registru de eviden.
7. Evoluia situaiei/progreselor beneficiarilor este discutat lunar, în întâlnirea de lucru
a managerului de caz cu echipa; managerul de caz completeaz Fia de monitorizare.
8. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu managerul de
caz/responsabilul de caz, completeaz rubrica de concluzii din PP, precizând evoluia
persoanei i problemele întâmpinate.
9. La încetarea acordrii serviciilor, PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul
personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Serviciile de recuperare neuromotorie sunt realizate de personal de specialitate.
Ic 2 - PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

MODULUL V – PROTECIE I DREPTURI (Standarde 1 – 7)

Standard 1 – RESPECTAREA DREPTURILOR FSS/CZ respect drepturile beneficiarilor.


BENEFICIARULUI
Rezultat: Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute i
respectate de personal.

Cerine minime:

1. Beneficiarii au, în principal, urmtoarele drepturi:


a) s li se respecte drepturile i libertile fundamentale, fr nici o discriminare;MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 205

b) s fie informai cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum i cu


privire la situaiile de risc ce pot aprea pe parcursul derulrii serviciilor;
c) s li se comunice drepturile i obligaiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor
sociale;
d) s beneficieze de serviciile prevzute în contractul de furnizare servicii;
e) s participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale;
f) s li se asigure pstrarea confidenialitii asupra datelor personale,
informaiilor furnizate i primite;
g) s li se garanteze demnitatea i intimitatea;
h) s fie protejai împotriva riscului de abuz i neglijare;
i) s-i exprime liber opinia cu privire la serviciile primite.
2. FSS/CZ organizeaz sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor
beneficiarilor.

Indicatori de control:
Ic 1 – Sesiunile de instruire sunt consemnate în Registrul privind perfecionarea continu
a personalului.

Standard 2 – MANAGEMENTUL SITUAIILOR FSS cunoate i aplic managementul


DE RISC situaiilor de risc.
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin adecvat în situaii
de risc.

Cerine minime:

1. FSS elaboreaz i aplic procedura privind managementul situaiilor de risc.


2. Procedura precizeaz, cel puin: exemple de tulburri de comportament sau
comportament distructiv pentru care trebuie solicitat intervenia de urgen, în mod
exclusiv, a organelor abilitate, modul de solicitare a interveniei de urgen, modul de
aciune în caz de plecare neanunat a beneficiarului, de agresiune, modaliti de aciune
post-situaie de risc.
3. CZ cunoate i aplic procedura privind managementul situaiilor de risc.
4. CZ comunic ctre FSS, în termen de maximum 4 ore, situaiile care au necesitat
intervenia de urgen.
5. Documentul care atest intervenia în situaia de risc este inclus în dosarul personal al
beneficiarului.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul procedurii privind managementul situaiilor de risc respect cerinele
minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Procedura privind managementul situaiilor de risc este disponibil la sediul FSS/CZ.
Ic 2 - Documentul care atest intervenia în situaia de risc este inclus în dosarul personal al
beneficiarului.

Standard 3 - CODUL DE ETIC FSS elaboreaz i aplic Codul de etic.


Rezultat: Beneficiarilor li se asigur tratament egal.206 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

Cerine minime:

1. FSS elaboreaz i aplic Codul de etic.


2. Codul de etic cuprinde reguli care privesc, în principal, asigurarea unui tratament
egal pentru toi beneficiarii, fr nici un fel de discriminare.
3. Codul de etic prevede acordarea serviciilor exclusiv în interesul beneficiarilor i
pentru protecia acestora, respectarea eticii profesionale în relaia cu beneficiarii.
4. CZ cunoate i aplic Codul de etic.
5. FSS/CZ organizeaz sesiuni de instruire a personalului privind prevederile Codului de
etic.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul Codului de etic respect cerinele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Codul de etic este disponibil, pe suport de hârtie, la sediul FSS/CZ.
Ic 2 - Sesiunile de instruire a personalului sunt consemnate în Registrul privind perfecionarea
continu a personalului.

Standard 4 - PROTECIA ÎMPOTRIVA FSS/ CZ asigur un mediu fr pericole pentru


NEGLIJRII, EXPLOATRII, VIOLENEI I beneficiari din punct de vedere al proteciei
ABUZULUI împotriva neglijrii, exploatrii, violenei i
abuzului.
Rezultat: Beneficiarii sunt protejai împotriva tuturor
formelor de neglijare, exploatere, violen i
abuz.

Cerine minime:

1. FSS elaboreaz i aplic procedura privind protecia împotriva neglijrii, exploatrii,


violenei i abuzului.
2. Procedura precizeaz cel puin: regulile cu privire la administrarea medicamentelor, modul
de identificare i semnalare a cazurilor de neglijare, exploatare, violen i abuz;
raportarea, investigarea i soluionarea situaiilor de neglijare, exploatare, violen i
abuz; modul de gestiune a bunurilor sau banilor beneficiarilor.
3. Procedura precizeaz totodat modul în care sunt consemnate/rezolvate cazurile de
violen i abuz sesizate de personal în timpul activitii acestuia în relaie cu
beneficiarul/familia acestuia.
4. CZ cunoate i aplic procedura privind protecia împotriva neglijrii, exploatrii, violenei
i abuzului.
5. FSS/CZ organizeaz anual sesiuni de instruire a personalului cu privire la recunoaterea
formelor de neglijare, exploatare, violen, tratament degradant, abuz emoional, fizic
sau sexual.
7. CZ încurajeaz i sprijin beneficiarii s sesizeze orice form de neglijare, exploatare,
violen, neglijare i abuz.
8. FSS înregistreaz, în Registrul de eviden a cazurilor de neglijare, exploatare, violen i
abuz, toate situaiile de neglijare, exploatare, violen, tratament degradant, abuz
emoional, fizic sau sexual i acioneaz pentru rezolvare, cu sprijinul beneficiarului, al CZ
i/sau al organelor abilitate.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 207

9. FSS arhiveaz toate sesizrile referitoare la cazuri de neglijare, exploatare, violen i


abuz împreun cu soluiile de rezolvare.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul procedurii privind protecia împotriva neglijrii, exploatrii, violenei i
abuzului respect cerinele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Procedura privind protecia împotrivaneglijrii, exploatrii, violenei i abuzului este
disponibil la sediul FSS/ CZ.
Ic 2 - Sesiunile de instruire a personalului sunt consemnate în Registrul privind perfecionarea
continu a personalului.
Ic 3 - FSS consemneaz, în Registrul de eviden a cazurilor de neglijare, exploatare, violen
i abuz, situaiile de neglijare, exploatare, violen, tratament degradant, abuz emoional,
fizic sau sexual.
Ic 4 - Sesizrile referitoare la cazuri de neglijare, exploatare, violen i abuz au fost
înregistrate i sunt arhivate împreun cu soluia de rezolvare.

Standard 5 - PROTECIA ÎMPOTRIVA FSS/CZ asigur un mediu fr pericole pentru


TORTURII I TRATAMENTELOR CRUDE, beneficiari din punct de vedere al proteciei
INUMANE SAU DEGRADANTE împotriva torturii i tratamentelor crude,
inumane sau degradante.
Rezultat: Beneficiarii sunt protejai împotriva torturii i
tratamentelor crude, inumane sau
degradante.

Cerine minime:

1. FSS elaboreaz i aplic procedura privind protecia împotriva torturii i tratamentelor


crude, inumane sau degradante.
2. Procedura precizeaz cel puin: modul de identificare i semnalare a cazurilor de tortur,
tratamente crude, inumane sau degradante; raportarea, investigarea i soluionarea
situaiilor de tortur, tratamente crude, inumane sau degradante.
3. CZ cunoate i aplic procedura privind protecia împotriva torturii i tratamentelor crude,
inumane sau degradante.
4. FSS/CZ organizeaz anual sesiuni de instruire a personalului cu privire la recunoaterea
situaiilor/formelor de tortur, tratamente crude, inumane sau degradante.
5. CZ încurajeaz i sprijin beneficiarii s sesizeze orice form de tratament crud, inuman
sau degradant.
6. FSS înregistreaz, în Registrul de eviden a cazurilor de tortur i tratamente crude,
inumane sau degradante, toate situaiile de tortur i tratamente crude, inumane sau
degradante i acioneaz pentru rezolvare, cu sprijinul beneficiarului, al CZ i/sau al
organelor abilitate.
7. FSS arhiveaz toate sesizrile referitoare la cazurile de tortur, tratamente crude,
inumane sau degradante împreun cu soluiile de rezolvare.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul procedurii privind protecia împotriva torturii i tratamentelor crude,
inumane sau degradante respect cerinele minime ale standardului.208 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

Indicatori de control:
Ic 1 - Procedura privind protecia împotriva torturii i tratamentelor crude, inumane sau
degradante este disponibil la sediul FSS/CZ.
Ic 2 - Sesiunile de instruire a personalului sunt consemnate în Registrul privind perfecionarea
continu a personalului.
Ic 3 - FSS a înregistrat/înregistreaz, în Registrul de eviden a cazurilor de tortur i
tratamente crude, inumane sau degradante, toate situaiile de tortur i tratamente crude,
inumane sau degradante.
Ic 4 - Sesizrile referitoare la cazuri de tortur i tratamente crude, inumane sau degradante
au fost înregistrate i sunt arhivate împreun cu soluia de rezolvare.

Standard 6: SESIZRI I RECLAMAII FSS/CZ se preocup de asigurarea continu a


calitii activitilor i serviciilor acordate
beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii îi pot exprima opinia cu privire
la calitatea îngrijirii i proteciei în CZ i pot
depune reclamaii în caz de nemulumire.

Cerine minime:

1. FSS elaboreaz i aplic procedura privind înregistrarea i soluionarea sesizrilor/


reclamaiilor beneficiarilor.
2. Procedura precizeaz, cel puin: modul de informare a beneficiarilor sau reprezentanilor
lor legali despre posibilitatea depunerii de sesizri/reclamaii sau despre exprimarea unei
nemulumiri în legtur cu calitatea îngrijirii i proteciei în CZ.
3. CZ cunoate i aplic procedura privind înregistrarea i soluionarea sesizrilor/
reclamaiilor beneficiarilor.
4. FSS/CZ poate apela la mediatori externi în anumite situaii considerate critice.
5. FSS înregistreaz i arhiveaz toate sesizrile/reclamaiile împreun cu soluiile de
rezolvare.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul procedurii privind înregistrarea i soluionarea sesizrilor/ reclamaiilor
beneficiarilor respect cerinele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Procedura privind înregistrarea i soluionarea sesizrilor/reclamaiilor beneficiarilor
este disponibil la sediul FSS/CZ.
Ic 2 - Sesizrile/reclamaiile au fost înregistrate i arhivate împreun cu soluiile de
rezolvare.

Standard 7 - SATISFACIA BENEFICIARILOR FSS/CZ se preocup de msurarea gradului de


satisfacie a beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii îi pot exprima satisfacia sau
insatisfacia fa de activitile i serviciile
din CZ în condiii de siguran i încredere.

Cerine minime:MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 209

1. FSS/CZ aplic chestionare pentru cunoaterea prerii beneficiarilor despre


activiti/servicii/atitudini generale.
2. Beneficiarii pot solicita sprijin pentru completarea chestionarelor, de la un membru al
personalului, de la reprezentantul legal sau din partea unui membru de familie.
3. Chestionarele completate sunt depuse de beneficiari într-o cutie special, uor
accesibil.
4. Coordonatorul CZ, managerul de caz i un reprezentant al personalului analizeaz
chestionarele iar rezultatele analizei sunt incluse în raportul anual.

Indicatori de control:
Ic 1 – CZ a analizat chestionarele i a inclus rezultatele analizei în raportul anual pe care îl
realizeaz coordonatorul CZ.

Documente
prevzute în standardele specifice minime obligatorii de calitate pentru servicii sociale
organizate ca Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabiliti i Centre de servicii de
recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabiliti

Nr. curent Denumire document


1. Hotrârea consiliului local/judeean pentru FSS public sau
hotrârea/decizia/dispoziia organului de conducere prevzut de lege pentru
FSS privat, care precizeaz totodat capacitatea CZ
2. Aviz de înfiinare emis de ANPD
3. Regulamentul de organizare i funcionare (ROF)
4. Tabelul cu participanii la sesiunile de informare despre ROF
5. Raport de activitate elaborat de coordonatorul CZ
6. Planul anual de instruire i formare profesional pentru personalul angajat
7. Registrul privind perfecionarea continu a personalului
8. Contracte de parteneriat cu organisme neguvernamentale sau guvernamentale
9. Materiale informative cu privire la LP
10. Procedura de admitere
11. Decizia de admitere
12. Contractul de furnizare de servicii
13. Evidena dosarelor personale arhivate, pe suport de hârtie sau electronic
14. Tabelul cu numele persoanelor care au semnat pentru luare la cunotin a
prevederilor privind suspendarea, respectiv încetarea acordrii serviciului
social, înainte de semnarea contractului de furnizare
15. Registru de eviden a beneficiarilor
16. Procedura de evaluare a nevoilor specifice ale beneficiarilor
17. Fia de evaluare
18. Planul personalizat (PP)
19. Fia de monitorizare
20. Procedura privind managementul situaiilor de risc
21. Codul de etic
22. Procedura privind protecia împotriva neglijrii, exploatrii, violenei i
abuzului
23. Registrul de eviden a cazurilor de neglijare, exploatare, violen i abuz210 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

24. Procedura privind protecia împotriva torturii i tratamentelor crude, inumane


sau degradante
25. Registrul de eviden a cazurilor de tortur i tratamente crude, inumane sau
degradante
26. Procedura privind înregistrarea i soluionarea sesizrilor / reclamaiilor
beneficiarilor
27. Chestionare pentru cunoaterea prerii beneficiarilor despre
activiti/servicii/atitudini generale

SECIUNEA a 2-a

Clarificri privind modalitatea de autoevaluare a îndeplinirii standardelor specifice


minime obligatorii de calitate pentru servicii sociale organizate ca Centre de zi pentru
persoane adulte cu dizabiliti i Centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip
ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabiliti

Pentru a obine licena de funcionare, serviciile sociale organizate ca Centre de zi pentru


persoane adulte cu dizabiliti trebuie s îndeplineasc un punctaj de 53 puncte. Standardul 7
de la Modulul IV Activiti i servicii nu este obligatoriu.

Pentru a obine licena de funcionare, serviciile sociale organizate ca Centre de servicii de


recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabiliti trebuie s
îndeplineasc un punctaj de 49 puncte. Standardele 2, 4, 5 i 6 de la Modulul IV Activiti i
servicii nu sunt obligatorii.

Fia de autoevaluare se completeaz dup modelul prevzut în Anexa nr.9 la Normele


metodologice de aplicare a Legii nr.197/2012 privind asigurarea calitii în domeniul
serviciilor sociale, aprobate prin Hotrârea Guvernului nr.118/2014.

FIA DE AUTOEVALUARE - CZ

Punctaj Punctaj Observaii


Standarde rezultat în
specifice urma
minime autoevalurii
de îndeplinirii
calitate standardelor
specifice
minime
obligatorii
de calitate
MODULUL I – MANAGEMENTUL SERVICIULUI SOCIAL 19
(Standarde 1 - 4)
Standard 1 - ORGANIZARE I FUNCIONARE: 11
FSS asigur organizarea i funcionarea CZ cu
respectarea prevederilor legale în vigoare
Rezultat: CZ este organizat i funcioneaz cu
respectarea prevederilor legale în vigoareMONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 211

1. CZ este înfiinat prin hotrârea consiliului 1


local/judeean pentru FSS public sau prin
hotrârea/decizia/dispoziia organului de conducere
prevzut de lege pentru FSS privat, care precizeaz
totodat capacitatea CZ.
2.CZ are capacitatea de minim 8 beneficiari/zi. 1
3.CZ are avizul de infiinare emis de ANPD. 1
4.Beneficiarii CZ sunt persoane adulte cu dizabiliti 1
pentru care certificatele/deciziile de încadrare în
grad de handicap sunt în termen de valabilitate;
acetia beneficiaz de servicii de tip LP/se afl în
îngrijirea familiilor/triesc independent/în asistena
AP sau APP.
5.CZ deine i respect Regulamentul de organizare 1
i funcionare (ROF).
6.FSS/CZ respect prevederile actelor normative 1
referitoare la structura, calificarea i
responsabilizarea personalului, inclusiv a
coordonatorului, fa de activitile i serviciile din
CZ.
7.Coordonatorul CZ elaboreaz anual, în luna 1
februarie a anului curent pentru anul anterior, un
raport de activitate.
8.Raportul anual de activitate este disponibil la 1
sediul FSS.
9. Personalul CZ este instruit/format anual cu privire 1
la: egalitatea de anse; prevenirea, recunoaterea i
raportarea formelor de exploatare, violen i abuz;
respect pentru diversitate; respect i încurajare
pentru autonomia individual i independena
persoanelor cu dizabiliti, altele; dovada
instruirilor/formrilor se include în dosarul de
personal.
10. FSS asigur comunicarea i colaborarea regulat 1
referitoare la nevoile beneficiarului cu CZ, cu
serviciul public de asisten social de la nivelul
autoritilor publice locale i judeene i cu alte
instituii publice locale i centrale.
11. FSS/CZ promoveaz parteneriatul în îngrijirea i 1
protecia persoanelor adulte cu dizabiliti, prin
identificarea i implicarea de organisme
guvernamentale sau neguvernamentale, specialiti,
voluntari sau alte persoane resurs din diferite
domenii de activitate.
Standard 2 – SIGURAN I CONFORT PENTRU 7
BENEFICIARI:
FSS/CZ asigur condiii de siguran i confort
pentru desfurarea activitilor.
Rezultat: Beneficiarii primesc servicii în locaii
curate, adaptate nevoilor lor, confortabile i sigure212 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

din punct de vedere al securitii personale.


1.CZ este amplasat în comunitate, are acces la 1
mijloacele de transport în comun iar mijloacele prin
care se asigur împrejmuirea nu împieteaz
vizibilitatea.
2.Spaiile CZ, interioare i exterioare, sunt curate, 1
igienizate i ofer siguran; spaiile interioare sunt
luminoase i dispun de sisteme de înclzire i
ventilaie natural/artificial.
3.CZ dispune de spaii pentru desfurarea 1
activitilor, precum i de spaii administrative,
inclusiv de un spaiu de primire pentru beneficiari,
dotat cu scaune i mese.
4. CZ respect prevederile legale în ceea ce privete 1
adaptrile necesare pentru persoanele cu
dizabiliti, de exemplu : ui cu deschidere larg, nu
exist scri i praguri interioare sau exist rampe de
acces/lifturi sau planuri înclinate, mân curent,
altele.
5.CZ deine grupuri sanitare separate pe sexe; 1
numrul grupurilor sanitare destinate beneficiarilor
este de minim dou, fiecare dintre acestea fiind
adaptat.
6. Spaiile pentru desfurarea activitilor sunt 1
dotate i adaptate în concordan cu natura
activitilor, de exemplu cu tehnologii i dispozitive
asistive i tehnologii de acces, de kinetoterapie, de
dezvoltare abiliti lucrative (maini de cusut/roata
olarului, cuptor pentru ceramic etc.), IT, mese,
scaune, altele.
7.CZ dispune de cel puin un post telefonic fix sau 1
de un telefon mobil, accesibil beneficiarilor, precum
i de acces la internet.
Standard 4 - ASISTEN PENTRU SNTATE – 1
FSS/CZ se preocup de meninerea sntii
beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin pentru
îngrijirea strii de sntate.
1.CZ sprijin beneficiarul s îneleag starea sa de 1
sntate.
Modulul II - ACCESAREA SERVICIULUI SOCIAL 7
(Standarde 1- 4)
Standard 1 - INFORMARE – 2
FSS/CZ asigur informarea persoanelor interesate cu
privire la serviciul social.
Rezultat: Persoanele interesate primesc informaii
cu privire la modul de organizare i funcionare a
CZ, oferta de servicii, drepturile i obligaiile
beneficiarilor.
1.CZ deine i pune la dispoziia persoanelor 1MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 213

interesate materiale informative.


2. FSS/CZ utilizeaz imagini ale beneficiarilor i/sau 1
date cu caracter personal în materiale informative,
numai în baza acordului scris al acestora sau al
reprezentanilor legali, acord valabil pe o anumit
perioad de timp.
Standard 2 - ADMITERE – 2
FSS realizeaz admiterea beneficiarilor în condiiile
în care poate rspunde, prin activitile i serviciile
CZ, nevoilor lor individuale.
Rezultat: Beneficiarii/reprezentanii legali cunosc i
accept condiiile de admitere în CZ.
1. FSS emite dispoziia de admitere în baza analizei 1
documentelor depuse; copie de pe dispoziia de
admitere este inclus în dosarul personal.
2. FSS încheie contractul de furnizare de servicii cu 1
beneficiarul sau, dup caz, cu reprezentantul legal
al acestuia, în cel puin trei exemplare originale: un
exemplar se pstreaz în dosarul personal al
beneficiarului, un exemplar se pstreaz la sediul
FSS iar un exemplar se înmâneaz
beneficiarului/reprezentantului legal.
Standard 3 – DOSARUL PERSONAL AL 2
BENEFICIARULUI
FSS întocmete i pstreaz câte un dosar personal
pentru fiecare beneficiar.
Rezultat: Dosarele personale ale beneficiarilor
conin documentele prevzute de standardele de
calitate i sunt pstrate în regim de confidenialitate
i siguran.
1.FSS/CZ completeaz dosarul iniial al 1
beneficiarului cu alte documente prevzute de
standardele de calitate sau de legislaia în vigoare.
2. FSS/CZ deine evidena dosarelor personale 1
arhivate, pe suport de hârtie sau electronic.
Standard 4 - ÎNCETAREA ACORDRII SERVICIILOR – 1
FSS/CZ înceteaz acordarea serviciului social la
cererea beneficiarului sau în alte condiii cunoscute
i acceptate de beneficiari sau de reprezentanii lor
legali.
Rezultat: Beneficiarilor le este încetat acordarea
serviciile oferite în CZ în condiii cunoscute i
acceptate.
1.CZ înregistreaz, zilnic sau sptmânal, 1
beneficiarii i serviciile oferite în Registrul de
eviden care se pstreaz la sediul CZ.
Modulul III – EVALUARE I PLANIFICARE 8
(Standarde 1 - 3)
Standard 1 - EVALUARE – 3
FSS/CZ identific i cunoate nevoile specifice ale214 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii primesc servicii adecvate
nevoilor identificate, în concordan cu specificul
CZ.
1.Evaluarea iniial a beneficiarului, care se 1
realizeaz în cel mult 5 zile de la admitere, are ca
scop identificarea nevoilor specifice ale
beneficiarului.
2.Ulterior evalurii iniiale, evaluarea va fi realizat 1
în funcie de obiectivul general i obiectivele pe
termen scurt sau mediu stabilite pentru beneficiar i
ori de câte ori este nevoie.
3. Rezultatele evalurii sunt consemnate în Fia de 1
evaluare.
Standard 2 - PLANUL PERSONALIZAT – 3
CZ asigur activiti i/sau servicii corespunztoare
nevoilor specifice ale beneficiarilor.
Rezultat: Fiecare beneficiar primete servicii în
funcie de nevoile identificate prin evaluare.
1.Echipa multidisciplinar care a efectuat evaluarea 1
iniial completeaz Planul personalizat (PP) pentru
fiecare beneficiar.
2.PP realizat în baza evalurii iniiale se întocmete 1
pentru o perioad de maxim 6 luni.
3. PP cuprinde cel puin 3 activiti dintre cele 1
desfurate de CZ.
Standard 3 - MONITORIZARE – 2
FSS/CZ se asigur c activitile i/sau serviciile
planificate prin PP sunt realizate.
Rezultat: Beneficiarilor li se asigur implementarea
PP.
1.FSS desemneaz un manager de caz/responsabil de 1
caz pentru fiecare beneficiar.
2.FSS/CZ se asigur c Fia de monitorizare este 1
utilizat corespunztor cerinelor standardului de
calitate.
Modulul IV – ACTIVITI I SERVICII (Standarde 1 - 9
14)
Standard 1 - INFORMARE I CONSILIERE SOCIAL – 1
FSS/CZ sprijin beneficiarii s dispun de cunotine
i informaii din domeniul social i al dizabilitii.
Rezultat: Beneficiarii sunt informai cu privire la
drepturi i faciliti sociale.
1.Activitile de informare i consiliere social se 1
efectueaz de personal de specialitate, conform
planificrii din PP, sunt monitorizate din punct de
vedere al realizrii de ctre coordonatorul CZ i din
punct de vedere al evoluiei situaiei beneficiarului
de ctre managerul de caz/responsabilul de caz.
Standard 2 - CONSILIERE PSIHOLOGIC – 1MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 215

FSS/CZ se preocup de meninerea echilibrului


psiho-afectiv al beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarilor le sunt asigurate condiii
pentru meninerea echilibrului psiho-afectiv i
optimizare personal.
1.Consilierea psihologic este recomandat de 1
echipa de evaluare în PP, se efectueaz de personal
de specialitate conform planificrii, este
monitorizat din punct de vedere al realizrii de
ctre coordonatorul CZ i din punct de vedere al
evoluiei situaiei beneficiarului de ctre managerul
de caz/responsabilul de caz.
Standard 3 - ABILITARE I REABILITARE - . 2
FSS/CZ se preocup ca beneficiarii s-i dezvolte
autonomia i potenialul funcional.
Rezultat: Beneficiarilor le sunt asigurate condiii
pentru dezvoltarea potenialului.
1.Activitile de abilitare i reabilitare sunt 1
recomandate de echipa de evaluare în PP, se
efectueaz de personal de specialitate conform
planificrii, sunt monitorizate din punct de vedere al
realizrii de ctre coordonatorul CZ i din punct de
vedere al evoluiei situaiei beneficiarului de ctre
managerul de caz/responsabilul de caz.
2.Fiecrui beneficiar îi sunt acordate cel puin 3 1
activiti de abilitare i reabilitare.
Standard 4 - DEPRINDERI DE VIA INDEPENDENT 2
– FSS/CZ se preocup de dezvoltarea deprinderilor
de via independent a beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin pentru
dezvoltarea deprinderilor de via independent.
1.Activitile de dezvoltare a deprinderilor de via 1
independent a beneficiarilor sunt recomandate de
echipa de evaluare în PP, se efectueaz de ctre
personal de specialitate conform planificrii, sunt
monitorizate din punct de vedere al realizrii de
ctre coordonatorul CZ i din punct de vedere al
evoluiei situaiei beneficiarului de ctre managerul
de caz/responsabilul de caz.
2. FSS/CZ realizeaz sesiuni de instruire teoretic i 1
practic a personalului i a beneficiarilor cu privire
la utilizarea tehnologiilor i dispozitivelor asistive i
tehnologiilor de acces necesare în activitile de
dezvoltare a deprinderilor de via independent,
prin colaborarea cu furnizori sau organizaii
neguvernamentale.
Standard 5 - DEZVOLTAREA ABILITILOR 1
LUCRATIVE, PREGTIREA PENTRU MUNC,
ANGAJAREA ÎN MUNC I SPRIJIN PENTRU
MENINEREA LOCULUI DE MUNC –
FSS/CZ se preocup de îmbuntirea abilitilor216 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

lucrative i a nivelului de pregtire pentru munc a


beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin pentru
dezvoltarea potenialului lucrativ.
1.Activitile de dezvoltare a abilitilor lucrative, 1
pregtirea pentru angajarea în munc i sprijin
pentru meninerea locului de munc sunt
recomandate de echipa de evaluare în PP, se
efectueaz conform planificrii, sunt monitorizate
de coordonatorul CZ i din punct de vedere al
evoluiei situaiei beneficiarului de ctre managerul
de caz/responsabilul de caz.
Standard 6 - Integrare i participare social i 1
civic –
FSS/CZ se preocup de dezvoltarea autonomiei
sociale a beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii particip la viaa comunitii.
1.Activitile de integrare i participare social i 1
civic sunt recomandate de echipa de evaluare în
PP, se efectueaz de ctre personal de specialitate,
conform planificrii, sunt monitorizate din punct de
vedere al realizrii de ctre coordonatorul CZ i din
punct de vedere al evoluiei situaiei beneficiarului
de ctre managerul de caz/responsabilul de caz.
Standard 7 - RECUPERARE NEUROMOTORIE DE TIP 1
AMBULATORIU –
FSS/CZ încurajeaz beneficiarii s-i menin
autonomia i s-i dezvolte potenialul funcional.
Rezultat: Beneficiarilor le sunt asigurate condiii
pentru meninerea sau dezvoltarea potenialului
funcional.
1.Serviciile de recuperare neuromotorie sunt 1
recomandate de echipa de evaluare în PP, se
efectueaz conform planificrii, sunt monitorizate
din punct de vedere al realizrii de ctre
coordonatorul CZ i din punct de vedere al evoluiei
situaiei beneficiarului de ctre managerul de
caz/responsabilul de caz.
Modulul V – PROTECIE I DREPTURI (Standarde 1 – 11
7)
Standard 1 - RESPECTAREA DREPTURILOR 1
BENEFICIARILOR –
FSS/CZ respect drepturile beneficiarilor.
Rezultat: Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute i
respectate de personal.
1.FSS/CZ organizeaz sesiuni de instruire a 1
personalului privind respectarea drepturilor
beneficiarilor
Standard 2 - MANAGEMENTUL SITUAIILOR DE RISC 1
– FSS cunoate i aplic managementul situaiilor de
risc.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 217

Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin adecvat în


situaii de risc.
1. CZ cunoate i aplic procedura privind 1
managementul situaiilor de risc.
Standard 3 - CODUL DE ETIC – 1
FSS elaboreaz i aplic Codul de etic.
Rezultat: Beneficiarilor li se asigur tratament egal.
1.CZ cunoate i aplic Codul de etic. 1
Standardul 4 - PROTECIA ÎMPOTRIVA NEGLIJRII, 3
EXPLOATRII, VIOLENEI I ABUZULUI –
FSS/CZ asigur un mediu fr pericole pentru
beneficiari din punct de vedere al proteciei
împotriva neglijrii, exploatrii, violenei i
abuzului.
Rezultat: Beneficiarii sunt protejai împotriva
tuturor formelor de neglijare, exploatere, violen i
abuz.
1.CZ cunoate i aplic procedura privind protecia 1
împotriva neglijrii, exploatrii, violenei i
abuzului.
2.FSS înregistreaz în Registrul de eviden a 1
cazurilor de neglijare, exploatare, violen i abuz
toate situaiile de neglijare, exploatare, violen,
tratament degradant, abuz emoional, fizic sau
sexual i acioneaz pentru rezolvare, cu sprijinul
beneficiarului, al CZ i/sau al organelor abilitate.
3.FSS/CZ organizeaz anual sesiuni de instruire a 1
personalului cu privire la recunoaterea formelor de
neglijare, exploatare, violen, neglijare, tratament
degradant, abuz emoional, fizic sau sexual.
Standardul 5 - PROTECIA ÎMPOTRIVA TORTURII I 3
TRATAMENTELOR CRUDE, INUMANE I
DEGRADANTE –
FSS/CZ asigur un mediu fr pericole pentru
beneficiari din punct de vedere al proteciei
împotriva torturii i tratamentelor crude, inumane
sau degradante.
Rezultat: Beneficiarii sunt protejai împotriva
torturii i tratamentelor crude, inumane sau
degradante.
1.CZ cunoate i aplic procedura privind protecia 1
împotriva torturii i tratamentelor crude, inumane
sau degradante.
2.FSS înregistreaz în Registrul de eviden a 1
cazurilor de tortur i tratamente crude, inumane
sau degradante, toate situaiile de tortur i
tratamente crude, inumane sau degradante i
acioneaz pentru rezolvare, cu sprijinul
beneficiarului, al CZ i/sau al organelor abilitate.
3.FSS/CZ organizeaz anual sesiuni de instruire a 1218 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

personalului cu privire la recunoaterea


situaiilor/formelor de tortur, tratamente crude,
inumane sau degradante.
Standardul 6 - SESIZRI I RECLAMAII – 1
FSS/CZ se preocup de asigurarea continu a
calitii activitilor i serviciilor acordate
beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii îi pot exprima opinia cu
privire la calitatea îngrijirii i proteciei în CZ i pot
depune reclamaii în caz de nemulumire.
1.CZ cunoate i aplic procedura privind 1
înregistrarea i soluionarea sesizrilor/reclamaiilor
beneficiarilor.
Standardul 7- SATISFACIA BENEFICIARILOR – 1
FSS/CZ se preocup de msurarea gradului de
satisfacie a beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarilor li se creeaz cadrul pentru
a-i exprima satisfacia sau insatisfacia fa de
activitile i serviciile din CZ.
1.FSS/CZ aplic anual chestionare pentru 1
cunoaterea prerii beneficiarilor despre activiti,
servicii, atitudini generale.
TOTAL 54MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 219

ANEXA 7

Standarde specifice minime obligatorii de calitate pentru


Servicii de asisten i suport pentru persoanele adulte cu dizabiliti

SECIUNEA I

În cuprinsul prezentelor standarde, sunt utilizate expresii i acronime care au înelesurile


urmtoare:

ANPD Autoritatea Naional pentru Persoanele cu Dizabiliti


AP asistent personal al persoanei cu handicap grav
APP asistent personal profesionist
beneficiar persoana adult încadrat în grad i tip de handicap
CAbR Centru de abilitare i reabilitare pentru persoane adulte cu
dizabiliti
CIA Centru de îngrijire i asisten pentru persoane adulte cu
dizabiliti
CCdz Centru de criz pentru persoane adulte cu dizabiliti
CPVI Centru pentru via independent pentru persoane adulte cu
dizabiliti
CR Centru rezidenial
CRes Centru respiro pentru persoane adulte cu dizabiliti
CSRN Centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu
CZ Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabiliti
document care atest certificat sau decizie de încadrare în grad de handicap
încadrarea în grad de
handicap
EM Echipa mobil pentru persoane adulte cu dizabiliti
FSS Furnizor de servicii sociale (public sau privat)
Ic Indicatori de control
Im Indicatori de monitorizare a aplicrii reglementrilor din domeniul
propriu al ANPD, în scopul îmbuntirii coninutului standardelor
de calitate în domeniul promovrii drepturilor persoanelor cu
dizabiliti (art. 1 alin. (3) din Hotrârea Guvernului nr. 50/2015
privind organizarea, funcionarea i atribuiile Autoritii Naionale
pentru Persoanele cu Dizabiliti, cu modificrile i completrile
ulterioare
LP Locuin protejat
LmP Locuin minim protejat pentru persoane adulte cu dizabiliti
LMP Locuin maxim protejat pentru persoane adulte cu dizabiliti
PIRIS Program individual de reabilitare i integrare social, în înelesul
Legii nr.448/2006 privind protecia i promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, art. 5, pct. 25
PIS Plan individual de servicii, în înelesul Legii nr.448/2006 privind
protecia i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, art. 5, pct.
24

 
220 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

PP Plan personalizat = planificare de servicii i activiti realizat de


echipa de evaluare a FSS
PPV Plan personal de viitor = stabilete obiectivele pe termen scurt i
mediu de pregtire individual a beneficiarului din LP, în vederea
atingerii unui maxim de independen posibil
ROF Regulament de organizare i funcionare
Reprezentant legal persoana desemnat, în condiiile Codului Civil, s reprezinte
interesul persoanei lipsite de capacitate deplin de exerciiu a
drepturilor civile sau al persoanei lipsite de discernmânt
SAS Servicii de asisten i suport pentru persoane adulte cu dizabiliti
SECPAH – DGASPC serviciul de evaluare complex a persoanelor adulte cu handicap
din cadrul direciilor generale de asisten social i protecia
copilului judeene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului
Bucureti
SID Serviciu de îngrijiri la domiciliu pentru persoane adulte cu
dizabiliti

MODULUL I – MANAGEMENTUL SERVICIULUI SOCIAL (Standard 1)

Serviciile de asisten i suport pentru persoanele adulte cu dizabiliti - SAS - cuprind


un ansamblu de activiti realizate pentru a rspunde nevoilor specifice individuale ale
persoanelor adulte cu dizabiliti i ale membrilor familiei sau reprezentanilor lor, în
vederea depirii situaiilor de dificultate i prevenirii instituionalizrii.

Standard 1 - ORGANIZARE I FUNCIONARE FSS asigur organizarea i funcionarea SAS cu


respectarea prevederilor legale în vigoare.
Rezultat: SAS este organizat i funcioneaz cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.

Cerine minime:

1. SAS este înfiinat prin hotrârea consiliului judeean/local pentru FSS public sau
hotrârea/decizia/dispoziia organului de conducere prevzut de lege pentru FSS
privat, care precizeaz totodat capacitatea SAS.
2. SAS este un serviciu social care funcioneaz fr personalitate juridic, în
structura/organigrama FSS public sau privat.
3. Programul SAS este de minim 40 ore/sptmân i se desfoar la sediul SAS sau în
teren, dup caz, în conformitate cu nevoile specific ale beneficiarilor; programul de
lucru este afiat în loc vizibil.
4. Beneficiarii sunt persoane adulte cu dizabiliti, membrii familiei acestora, persoane
care au calitatea de tutore, curator, asistent personal sau asistent personal
profesionist.
5. FSS asigur spaiu/spaii care respect condiii minime de accesibilitate i siguran
pentru desfurarea activitilor i serviciilor SAS.
6. SAS deine i respect Regulamentul de organizare i funcionare.
7. FSS face cunoscut ROF în cadrul unor sesiuni de informare a personalului SAS, cel puin
o dat pe an; tabelul cu participanii la sesiunile de informare i semnturile acestora
constituie anex la ROF.

 
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 221

8. Activitatea SAS este coordonat de o persoan cu responsabilitatea de coordonator,


absolvent de învmânt superior, cu diplom de licen sau echivalent, care
asigur un management eficient i modern în vederea creterii permanente a calitii
serviciilor.
9. Coordonatorul SAS elaboreaz anual, în luna februarie a anului curent pentru anul
anterior, un raport de activitate care cuprinde cel puin urmtoarele: scurt descriere
a activitilor, gradul de implementare a standardelor de calitate i problemele
întâmpinate, proiecte finanate, rezultatele controalelor, propuneri pentru
îmbuntirea activitilor, inclusiv msurile care s-au impus din analiza gradului de
satisfacie a beneficiarilor/reprezentanilor legali fa de calitatea serviciilor din SAS;
raportul este avizat de FSS i este disponibil la sediul acestuia; raportul poate fi postat
pe site-ul FSS/SAS.
10. FSS respect prevederile actelor normative, inclusiv ale standardelor specifice de
calitate, referitoare la structura, calificarea i responsabilizarea personalului fa de
serviciile i activitile din SAS.
11. FSS/SAS are i respect planul anual de instruire i formare profesional pentru
personalul angajat.
12. Planul anual de instruire i formare profesional cuprinde module de instruire privind,
cel puin: egalitatea de anse; prevenirea, recunoaterea i raportarea formelor de
exploatare, violen i abuz; respect pentru diversitate; respect i încurajare pentru
autonomia individual i independena persoanelor cu dizabiliti.
13. Personalul SAS este instruit/format anual cu privire la: egalitatea de anse;
prevenirea, recunoaterea i raportarea formelor de exploatare, violen i abuz;
respect pentru diversitate; respect i încurajare pentru autonomia individual i
independena persoanelor cu dizabiliti, altele; dovada instruirilor/formrilor se
include în dosarul de personal.
14. FSS/SAS consemneaz sesiunile de instruire în Registrul privind perfecionarea
continu a personalului, în care se menioneaz: data i tema instruirii, numele i
semntura participanilor, numele i semntura persoanei care a realizat instruirea.
15. FSS asigur comunicarea i colaborarea regulat referitoare la nevoile beneficiarilor cu
SAS, cu serviciul public de asisten social de la nivelul autoritilor publice locale i
judeene i cu alte instituii publice locale i centrale.
16. FSS/SAS încurajeaz activitatea voluntarilor i folosete serviciile acestora în interesul
beneficiarilor, în condiiile legii; activitatea voluntarilor este coordonat de
coordonatorul SAS.
17. FSS/SAS promoveaz parteneriatul în îngrijirea i protecia persoanelor adulte cu
dizabiliti, prin identificarea i implicarea de organisme guvernamentale sau
neguvernamentale, specialiti sau alte persoane resurs din diferite domenii de
activitate.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul raportului anual de activitate respect cerinele minime ale standardului.
Im 2 - Coninutul planului anual de instruire i formare profesional respect cerinele
minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – SAS deine hotrârea consiliului local/judeean sau hotrârea/decizia/dispoziia
organului de conducere prevzut de lege a furnizorului de servicii sociale.
Ic 2 - ROF este disponibil la sediul SAS, inclusiv tabelul cu participanii la sesiunile de
informare i semnturile acestora.

 
222 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

Ic 3 – FSS respect prevederile actelor normative referitoare la structura, calificarea i


responsabilizarea personalului fa de activitile i serviciile din SAS.
Ic 4 - Personalul SAS a fost instruit anual cu privire la temele prevzute în standardele minime
de calitate.
Ic 5 – Raportul anual de activitate este disponibil la sediul FSS.
Ic 6 – FSS menine comunicarea i colaborarea regulat referitoare la nevoile beneficiarilor cu
SAS, cu serviciul public de asisten social de la nivelul autoritilor publice locale i
judeene i cu alte instituii publice locale i centrale.
Ic 7 – FSS/SAS folosete serviciile voluntarilor în interesul beneficiarilor, în condiiile legii.
Ic 8 – FSS/SAS are parteneriate în desfurare având ca obiect îngrijirea i protecia
persoanelor adulte cu dizabiliti.

MODULUL II - ACCESAREA SERVICIULUI SOCIAL (Standarde 1 – 4)

Standard 1 - INFORMARE FSS asigur informarea persoanelor interesate


cu privire la serviciul social.
Rezultat Persoanele interesate primesc informaii cu
privire la modul de organizare i funcionare a
SAS, oferta de servicii, drepturile i obligaiile
beneficiarilor.

Cerine minime:

1. FSS elaboreaz materiale informative cu privire la SAS.


2. Materialele informative cuprind cel puin: condiii de admitere, activiti i servicii
oferite, condiii de încetare, drepturile i obligaiile beneficiarilor.
3. Materialele informative pot fi pe suport de hârtie i/sau pe suport electronic.
4. SAS deine i pune la dispoziia persoanelor interesate materiale informative.
5. SAS utilizeaz mijloace de informare adaptate, dup caz: informaii clare i
simple/limbaj uor de citit/prezentri audio-video/limbaj Braille/limbaj mimico-
gestual.
6. FSS/SAS utilizeaz imagini ale beneficiarilor i/sau date cu caracter personal în
materiale informative, numai în baza acordului scris al acestora sau al
reprezentanilor legali, acord valabil pe o anumit perioad de timp.
7. FSS include acordul scris în vederea utilizrii imaginii i datelor cu caracter personal
pe o anumit perioad de timp, în dosarul personal al beneficiarului.
8. FSS/SAS se asigur c materialele informative sunt actualizate cu regularitate.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul materialelor informative respect cerinele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Cel puin una din formele de prezentare a materialelor informative actualizate este
disponibil la sediul SAS.
Ic 2 - Dosarul personal al beneficiarului cuprinde acordul scris privind utilizarea imaginii i
datelor cu caracter personal pe o anumit perioad de timp.

Standard 2 – ADMITERE FSS realizeaz admiterea beneficiarilor în

 
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 223

condiiile în care poate rspunde, prin


activitile i serviciile SAS, nevoilor specifice
identificate.
Rezultat Beneficiarii/reprezentanii legali cunosc i
accept condiiile de admitere în SAS.

Cerine minime:

1. FSS elaboreaz i aplic procedura de admitere a beneficiarilor.


2. Procedura de admitere precizeaz cel puin: criteriile de eligibilitate a beneficiarilor,
etapele procesului de admitere i documentele necesare, condiiile încetrii
serviciului, coninutul contractului de furnizare de servicii i modelul acestuia,
drepturile i obligaiile prilor.
3. Procedura precizeaz documentele necesare pentru admiterea persoanei, i anume:
a) cerere de admitere;
b) copie de pe actele de identitate i stare civil, dup caz;
c) copie de pe documentul care atest încadrarea în grad de handicap
pentru persoane adulte, în termen de valabilitate;
d) raportul de anchet social, dup caz.
4. SAS cunoate i aplic procedura de admitere.
5. FSS emite dispoziia de admitere în baza analizei documentelor depuse; dispoziia este
inclus în dosarul personal.
6. FSS elaboreaz i actualizeaz, dup caz, modelul de contract de furnizare de servicii
pe baza modelului aprobat prin ordin al ministrului muncii i justiiei sociale.
7. FSS/SAS explic beneficiarului prevederile din contractul de furnizare de servicii,
înainte de a fi semnat, utilizând, dup caz, formate accesibilizate: prezentri audio-
video, limbaj mimico-gestual etc.
8. FSS încheie contractul de furnizare de servicii cu beneficiarul, în cel puin trei
exemplare originale: un exemplar se pstreaz în dosarul personal al beneficiarului,
un exemplar se pstreaz la sediul FSS iar un exemplar se înmâneaz beneficiarului.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul procedurii de admitere respect cerinele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Procedura de admitere este disponibil la sediul FSS/SAS.
Ic 2 – Documentele prevzute în procedura de admitere, precum i dispoziia de admitere
sunt incluse în dosarul personal.
Ic 3 - Contractele de furnizare de servicii încheiate cu beneficiarii sau cu reprezentanii legali
ai acestora i actualizate dup caz sunt disponibile la sediul FSS, în original, i în dosarul
personal al beneficiarului, în original.

Standard 3 – DOSARUL PERSONAL AL FSS întocmete i pstreaz câte un dosar


BENEFICIARULUI personal pentru fiecare beneficiar.
Rezultat Dosarele personale ale beneficiarilor conin
cel puin documentele prevzute de
standardele de calitate i sunt pstrate în
regim de confidenialitate i siguran.

 
224 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

Cerine minime:

1. FSS/SAS completeaz dosarul personal al beneficiarului cu alte documente prevzute


de standardele de calitate sau de legislaia în vigoare.
2. Beneficiarul sau reprezentantul su legal poate consulta dosarul personal, la
solicitare.
3. Consultarea dosarului personal de ctre o persoan din sistemul de
protecie/asisten social se face în prezena personalului cu atribuii din FSS/SAS.
4. Consultarea dosarului personal de ctre o persoan din afara sistemului de
protecie/asisten social se face cu acordul scris al beneficiarului sau al
reprezentantului legal, în prezena personalului cu atribuii din FSS/SAS; acordul
scris se pstreaz în dosarul personal.
5. La solicitarea scris a beneficiarului/reprezentantului su legal, FSS/SAS pune la
dispoziia acestuia o copie a dosarului personal.
6. FSS asigur pstrarea/arhivarea dosarelor personale ale beneficiarilor în condiii de
siguran i confidenialitate, pentru o perioad de 5 ani de la sistarea serviciilor.
7. FSS/SAS ine evidena dosarelor personale arhivate, pe suport de hârtie sau
electronic.

Indicatori de control:
Ic 1 - Dosarele personale ale beneficiarilor sunt disponibile la sediul FSS.
Ic 2 - Dosarele personale ale beneficiarilor conin documentele prevzute de standardele de
calitate.
Ic 3 - Dosarele personale ale beneficiarilor sunt pstrate de FSS în condiii care permit
pstrarea confidenialitii datelor
Ic 4 - Evidena dosarelor personale arhivate exist pe suport de hârtie sau electronic.

Standard 4 – ÎNCETAREA ACORDRII FSS înceteaz acordarea serviciului social în


SERVICIILOR condiii cunoscute i acceptate de beneficiari
sau de reprezentanii lor legali.
Rezultat Beneficiarilor le sunt încetate serviciile
oferite în condiii cunoscute i acceptate.

Cerine minime:

1. FSS/SAS informeaz beneficiarii asupra condiiilor de încetare a acordrii serviciilor.


2. Încetarea acordrii serviciilor SAS ctre beneficiar se poate face:
a) la cererea beneficiarului, prin decizia unilateral a acestuia;
b) prin decizia argumentat a conducerii FSS/coordonatorului SAS;
c) prin acordul prilor.
3. SAS înregistreaz zilnic beneficiarii i serviciile oferite în Registrul de eviden
gestionat de coordonatorul SAS în condiii de siguran i confidenialitate.

Indicatori de control:
Ic 1 – Registrul de eviden este pstrat în condiii de siguran i confidenialitate.
Ic 2 – Încetarea acordrii serviciilor SAS s-a fcut în condiiile prevzute.
Ic 3 - Beneficiarii i serviciile SAS sunt înregistrate zilnic.

 
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 225

MODULUL III – EVALUARE I PLANIFICARE (Standarde 1-3 )

Standard 1 - EVALUARE FSS/SAS identific i cunoate nevoile


specifice ale beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii primesc servicii conform nevoilor
specifice identificate.

Cerine minime:

1. FSS elaboreaz procedura de evaluare a nevoilor specifice ale beneficiarilor.


2. Procedura precizeaz cel puin: tipul de evaluare (iniial/periodic/la nevoie),
contextul i metodele de evaluare aplicate, documentele utilizate, personalul
implicat.
3. SAS cunoate i aplic procedura de evaluare.
4. Echipa multidisciplinar care realizeaz evaluarea este format din cel puin dou
persoane cu specialiti diferite dintre urmtoarele: asistent social, psiholog,
psihopedagog, terapeut ocupaional, specialist în evaluare vocaional, consilier
vocaional, ali terapeui; acolo unde este cazul, pot interveni interprei de limbaj
mimico- gestual.
5. În cadrul evalurii, personalul implicat urmrete recomandrile din PIS i PIRIS, din
alte documente de evaluare realizate de structuri specializate, ali specialiti sau de
alte instituii/servicii publice.
6. Ulterior evalurii iniiale, evaluarea va fi realizat în funcie de obiectivele planificate
pe termen scurt sau mediu i ori de câte ori este nevoie.
7. Beneficiarul este evaluat din punct de vedere al nevoilor de informare i consiliere i
al nevoilor specifice legate de barierele cu care se confrunt privind integrarea i
participarea la viaa social, al interesului pentru incluziune social sau ocupare în
munc sau pentru lucrul în grup i altele.
8. Rezultatele evalurii sunt consemnate în Fia de evaluare.
9. Fia de evaluare cuprinde cel puin urmtoarele: informaii despre evaluare, nevoile
specifice identificate, data urmtoarei evaluri, profesia i semnturile persoanelor
care au efectuat evaluarea, precum i semntura beneficiarului.
10. În cadrul evalurii, personalul ascult i consemneaz opinia beneficiarului.
11. Fia de evaluare este inclus în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul procedurii de evaluare respect cerinele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Procedura este disponibil la sediul FSS/SAS.
Ic 2 - Fia de evaluare este inclus în dosarul personal al beneficiarului.

Standard 2 - PLANUL PERSONALIZAT SAS asigur, pe durat determinat,


activiti i/sau servicii corespunztoare
nevoilor specifice ale beneficiarilor.
Rezultat: Fiecare beneficiar primete servicii în funcie
de nevoile identificate prin evaluare, pe
durat determinat.

 
226 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

Cerine minime:
1. Personalul care a efectuat evaluarea completeaz Planul personalizat (PP) pentru
fiecare beneficiar.
2. În PP sunt specificate, cel puin: activitile i/sau serviciile care vor fi acordate
beneficiarului prin SAS, obiectivele pe termen scurt sau mediu, durata acordrii i
programarea, timpul aferent interveniei exprimat în ore/zi sau ore/sptmân,
materialele i/sau echipamentele necesare, modalitile de intervenie, data viitoarei
revizuiri, concluzii, profesia i semnturile persoanelor care au efectuat evaluarea,
precum i semntura beneficiarului.
3. În PP se consemneaz relaia beneficiarului - persoan adult cu dizabiliti - cu
membrii familiei care au solicitat servicii de asisten i suport, modalitatea de
implicare a familiei/altor persoane în îngrijirea/asistena persoanei adulte cu
dizabiliti.
4. În cadrul elaborrii i revizuirii PP, personalul implic beneficiarul, ascult i ine cont
de opinia acestuia.
5. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu coordonatorul SAS,
completeaz rubrica de concluzii din PP, precizând evoluia persoanei i problemele
întâmpinate.
6. Beneficiarul primete o copie a PP ori de câte ori acesta este revizuit.
7. PP este inclus în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul PP respect cerinele minime ale standardului.
Im 2 - PP consemneaz relaia beneficiarului - persoan adult cu dizabiliti - cu membrii
familiei care au solicitat servicii de asisten i suport, modalitatea de implicare a
familiei/altor persoane în îngrijirea/asistena persoanei adulte cu dizabiliti.

Standard 3: MONITORIZARE FSS/SAS se preocup ca activitile i/sau


serviciile planificate prin PP s fie realizate
în interesul beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarilor li se asigur implementarea PP.

Cerine minime:

1. Coordonatorul SAS monitorizeaz implementarea PP a beneficiarului, utilizând Fia de


monitorizare.
2. Evoluia situaiei beneficiarilor este discutat lunar, pe baza PP, în întâlnirea
coordonatorului SAS cu personalul care lucreaz cu beneficiarul.
3. Fia de monitorizare cuprinde sinteza discuiilor dintre coordonatorul SAS i personalul
implicat în acordarea serviciilor ctre beneficiar.
4. La sistarea serviciilor, Fia de monitorizare se include în dosarul personal al
beneficiarului.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 - Coninutul Fiei de monitorizare respect cerinele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – PP i Fiele de monitorizare sunt incluse în dosarul personal.

 
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 227

MODULUL IV – ACTIVITI I SERVICII (Standarde 1 - 5)

Standard 1 - INFORMARE I CONSILIERE FSS/SAS sprijin beneficiarii s dispun de


SOCIAL /SERVICII DE ASISTEN SOCIAL informaii din domeniul asistenei sociale i al
dizabilitii.
Rezultat: Beneficiarii sunt informai cu privire la
drepturi i faciliti sociale.

Cerine minime :

1. Activitile de informare i consiliere social sunt recomandate de echipa de evaluare


în PP, se efectueaz conform planificrii i sunt monitorizate din punct de vedere al
realizrii de ctre coordonatorul SAS.
1. Principalele activiti, dup caz, constau în :
a) informare i consiliere cu privire la drepturile i facilitile sociale
existente, clarificri privind demersurile de obinere;
b) consiliere i suport pentru meninerea relaiei beneficiarului cu familia,
prieteni etc.;
c) consiliere i suport pentru demersurile privind obinerea de tehnologii i
dispozitive asistive i/sau tehnologii de acces, dup caz;
d) informare i suport pentru realizarea demersurilor pentru adaptarea
locuinei;
e) informare despre programele de lucru, facilitile oferite de cabinete
medicale, servicii de abilitare i reabilitare, tratamente balneo etc.;
f) informare i suport pentru obinerea unor servicii de transport: roviniet,
card de parcare, bilete de tren/autobuz;
g) informare despre activiti i servicii alternative sau complementare oferite
de furnizori sociali privai, îndeosebi organizaii neguvernamentale;
h) suport pentru identificare locuri de munc i orientare socio-profesional;
i) consiliere i sprijin pentru angajare i pstrarea locului de munc;
j) demersuri pentru contientizarea angajatorilor cu privire la dreptul la
munc, potenialul i facilitile angajrii persoanelor cu dizabiliti,
realizarea analizei locului i a mediului de munc;
k) informare privind reelele de suport existente (inclusiv on-line) formate din
persoane aflate în situaii de via asemntoare;
l) sprijin pentru participare la activiti sportive, culturale, de petrecere a
timpului liber.
2. Activitile de informare i consiliere social se pot desfura la sediul FSS/SAS sau la
domiciliul beneficiarului.
3. Personalul implicat în activitile de informare i consiliere social poate fi: asistent
social.
4. Personalul folosete Fia beneficiarului, în care consemneaz intervenia i durata
acesteia; fia este contrasemnat de beneficiar.
5. Personalul relaioneaz cu beneficiarul, menine un climat suportiv, dovedete respect
i ofer acestuia confort fizic si psihic.
6. FSS/coordonatorul SAS poate efectua vizite la domiciliul beneficiarului pentru a se
asigura de efectuarea în bune condiii a serviciilor i pentru a cunoate gradul de
satisfacie fa de calitatea acestora; vizitele pot fi efectuate împreun cu personalul
implicat.

 
228 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

7. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu coordonatorul SAS,


completeaz rubrica de concluzii din PP, precizând evoluia persoanei i problemele
întâmpinate.
8. La încetarea acordrii serviciilor, PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul
personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Activitile de informare i consiliere social sunt realizate de personal de specialitate.
Ic 2 - PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Standard 2 – CONSILIERE PSIHOLOGIC SAS se preocup de meninerea echilibrului


psiho-afectiv al beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarilor li se acord intervenii
specializate pentru meninerea echilibrului
psiho-afectiv i optimizare personal.

Cerine minime :

1. Consilierea psihologic este recomandat de echipa de evaluare în PP, se efectueaz


conform planificrii i este monitorizat din punct de vedere al realizrii de ctre
coordonatorul SAS.
2. Consilierea are ca obiective : dezvoltarea comportamentului adecvat situaiilor
sociale, dezvoltarea ateniei i gândirii pozitive, adecvarea emoiilor, contientizarea
de sine, evitarea situaiilor de izolare social i depresie, optimizarea i dezvoltarea
personal, autocunoaterea, altele.
3. Consilierea psihologic cuprinde programe de consiliere i terapie suportiv,
intervenii terapeutice specifice i alte terapii pentru dezvoltarea competenelor
parentale.
4. FSS asigur i doteaz corespunztor un spaiu pentru desfurarea consilierii
psihologice, individuale sau de grup.
5. Consilierea psihologic se poate acorda i la domiciliul beneficiarilor.
6. Personalul implicat în realizarea consilierii psihologice poate fi: psiholog,
psihoterapeut.
7. FSS/SAS poate implica i ali specialiti, în vederea asigurrii unor servicii specifice
pentru beneficiari.
8. Personalul folosete Fia beneficiarului, în care consemneaz intervenia i durata
acesteia.
9. Personalul relaioneaz cu beneficiarul, menine un climat suportiv, dovedete respect
i ofer acestuia confort fizic si psihic.
10. FSS/coordonatorul SAS poate efectua vizite la domiciliul beneficiarului pentru a se
asigura de efectuarea în bune condiii a serviciilor i pentru a cunoate gradul de
satisfacie fa de calitatea acestora; vizitele pot fi efectuate împreun cu personalul
implicat.
11. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu coordonatorul SAS,
completeaz rubrica de concluzii din PP, precizând evoluia persoanei i problemele
întâmpinate.
12. La încetarea acordrii serviciilor, PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul
personal al beneficiarului.

 
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 229

Indicatori de control:
Ic 1 – Consilierea psihologic este realizat de personal de specialitate.
Ic 2 - FSS/SAS a implicat i ali specialiti în vederea asigurrii unor servicii specifice pentru
beneficiari.

Standard 3 – FACILITAREA INDEPENDENEI FSS acord asisten de specialitate pentru


BENEFICIARULUI facilitarea independenei beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii primesc informaii, asisten i
suport pentru a-i menine independena.

Cerine minime :

1. Activitile pentru facilitarea independenei beneficiarului sunt recomandate de


echipa de evaluare în PP, se efectueaz conform planificrii i sunt monitorizate din
punct de vedere al realizrii de ctre coordonatorul SAS.
2. Principalele activiti, dup caz, constau în :
a) consiliere i informare cu privire la importana meninerii unui mod de via
sntos i activ prin diete echilibrate, nivel adecvat de activitate fizic i altele;
b) analiz i soluii pentru adaptarea locuinei;
c) instruire pentru utilizarea tehnologiilor i dispozitivelor asistive i/sau a
tehnologiilor de acces;
d) analiz i soluii pentru adaptarea locului de munc, dup caz;
e) informare cu privire la servicii i soluii terapeutice existente, noi cercetri, noi
echipamente;
f) sprijin pentru dezvoltarea competenelor de relaionare, de munc sau de lucru în
echip;
g) informare privind respectarea unor practici sexuale sntoase;
h) interpretare în limbaj mimico-gestual sau în limbaj specific surdocecitii.
3. Activitile pentru facilitarea independenei beneficiarului se pot desfura i la
domiciliul beneficiarilor.
4. Personalul implicat în activitile pentru facilitarea independenei beneficiarului
poate fi: asistent social, medic, psiholog, psihopedagog, logoped, terapeut
ocupaional, instructor de ergoterapie, tehnician evaluare, recomandare, furnizare i
adaptare fotolii rulante, pedagog social, lucrtor social, consilier vocaional, interpret
de limbaj mimico-gestual, ali terapeui.
5. FSS/SAS poate implica i ali specialiti, în vederea asigurrii unor servicii specifice
pentru beneficiari.
6. Personalul folosete Fia beneficiarului, în care consemneaz intervenia la domiciliu
i durata acesteia; fia este contrasemnat de beneficiar/reprezentant legal.
7. Personalul relaioneaz cu beneficiarul, menine un climat suportiv, dovedete respect
i ofer acestuia confort fizic si psihic.
8. FSS/coordonatorul SAS poate efectua vizite la domiciliul beneficiarului pentru a se
asigura de efectuarea în bune condiii a serviciilor i pentru a cunoate gradul de
satisfacie fa de calitatea acestora; vizitele pot fi efectuate împreun cu personalul
implicat.
9. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu coordonatorul SAS,
completeaz rubrica de concluzii din PP, precizând evoluia persoanei i problemele
întâmpinate.

 
230 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

10. La încetarea acordrii serviciilor, PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul


personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Activitile pentru facilitarea independenei sunt realizate de personal de specialitate.
Ic 2 - PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Standard 4 – SUPORT INDIVIDUAL / GRUP DE FSS/SAS asigur suport în baza evalurii i


SUPORT identificrii nevoilor specifice individuale.
Rezultat: Beneficiarilor li se acord suport individual
sau în grup.

Cerine minime :

2. Activitile privind organizarea i realizarea de suport individual/grupuri suport pentru


beneficiari sunt recomandate de echipa de evaluare în PP, se efectueaz conform
planificrii i sunt monitorizate din punct de vedere al realizrii de ctre
coordonatorul SAS.
3. Activitile au ca scop dezvoltarea de abiliti parentale prin împrtirea de
competene între membrii din diferite familii, dezvoltarea abilitilor de îngrijire a
persoanelor adulte cu dizabiliti, crearea i dezvoltarea reelei de sprijin comunitar,
dezvoltarea capacitii membrilor de familie de a face fa provocrilor legate de
problematica handicapului, reducerea izolrii prinilor prin relaionarea cu ali
prini, altele.
4. Principalele activiti, dup caz, constau în :
a) organizarea i desfurarea de întâlniri de suport individual, în funcie de
obiectivele stabilite prin evaluare;
b) organizarea i desfurarea de grup de suport, pentru beneficiari cu
probleme comune;
c) organizarea i desfurarea de întâlniri de grup de suport privind
cunoaterea legislaiei în domeniul dizabilitii, a prevederilor specifice
referitoare la persoanele adulte cu dizabiliti, clarificri de termeni i
concepte, altele;
d) organizarea i desfurarea de întâlniri de grup de suport privind tehnici i
metode de comunicare cu persoanele adulte cu dizabiliti, transfer de
informaii i experiene personale privind tipurile de comunicare: limbaj
uor de citit, limbaj mimico-gestual, comunicare augmentativ, limbaj
non-verbal, altele;
e) organizarea i desfurarea de întâlniri de grup de suport privind tehnici i
metode de transfer i mobilizare, pentru deplasare, transfer experiene
personale, altele;
f) organizarea i desfurarea de întâlniri de grup de suport privind tehnici i
metode de motivare pentru pregtirea pentru munc, transfer de
experiene personale, altele;
g) organizarea i desfurarea de întâlniri de grup de suport privind limitarea
dependenelor de tutun, acool, altele;
h) organizarea i desfurarea de întâlniri de grup de suport privind
încurajarea i susinerea participrii la aciuni din comunitate, la

 
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 231

evenimente, manifestri colective, în vederea evitrii izolrii sociale,


altele.
5. Activitile de suport individual se pot desfura i la domiciliul beneficiarilor.
6. Personalul implicat în activitile de suport individual/grup de suport pentru
beneficiari poate fi: asistent social, medic, asistent medical, sor medical, psiholog,
psihoterapeut, terapeut ocupaional, instructor de ergoterapie, kinetoterapeut,
fiziokinetoterapeut, pedagog social, lucrtor social, consilier vocaional, infirmier,
ali terapeui.
7. Personalul folosete Fia beneficiarului, în care consemneaz intervenia i durata
acesteia; fia este contrasemnat de beneficiar.
8. Personalul relaioneaz cu beneficiarul, menine un climat suportiv, dovedete respect
i ofer acestuia confort fizic si psihic.
9. FSS/SAS poate implica i ali specialiti, în vederea asigurrii unor servicii specifice
pentru beneficiari.
10. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu coordonatorul SAS,
completeaz rubrica de concluzii din PP, precizând evoluia persoanei i problemele
întâmpinate.
11. La încetarea acordrii serviciilor, PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul
personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Activitile de suport individual/grup de suport sunt realizate de personal de
specialitate.
Ic 2 - PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Standard 5 – ASISTEN I SUPORT PENTRU FSS/SAS asigur asisten i suport pentru


LUAREA UNEI DECIZII luarea unei decizii adecvate, în baza evalurii
i identificrii nevoilor specifice ale
beneficiarului.
Rezultat: Beneficiarilor li se acord asisten
individual pentru luarea de decizii conform
voinei i preferinelor proprii.

Cerine minime :

1. FSS/SAS elaboreaz i aplic procedura privind acordarea asistenei i suportului


pentru luarea unei decizii.
2. Procedura de lucru precizeaz cel puin: contextul i metodele de evaluare aplicate,
modul de acordare i etapele procesului de asisten i suport, documentele utilizate,
instrumentele de lucru, personalul implicat.
3. SAS cunoate i aplic procedura privind acordarea asistenei i suportului pentru
luarea unei decizii.
4. Asistena pentru luarea unei decizii este recomandat de echipa de evaluare în PP, se
efectueaz conform planificrii i este monitorizat din punct de vedere al realizrii
de ctre coordonatorul SAS.
5. Asistena pentru luarea unei decizii presupune aciuni adecvate de pregtire,
consiliere, informare i sprijin direct în scopul realizrii unei alegeri între dou sau
mai multe alternative, beneficiarul fiind constant în centrul procesului, într-un mediu
formalizat i de încredere.

 
232 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

6. Acordarea de asisten pentru luarea unei decizii de ctre beneficiar poate fi însoit
de activiti de abilitare i reabilitare personal, care promoveaz autodeterminarea.
7. Acordarea de asisten pentru luarea unei decizii poate cuprinde, dup caz:
a) informare i consiliere cu privire, fr a se limita, la: drepturile i facilitile
sociale existente, clarificri privind demersurile de obinere a acestora etc.;
b) asisten i suport pentru ordonarea logic a informaiilor privind identificarea
unei probleme, în funcie de context, situaii similare etc.;
c) asisten i suport pentru explorarea i evaluarea alternativelor;
d) asisten i suport pentru alegerea variantei finale i asumarea responsabilitii
consecinelor;
e) asisten i suport pentru desfurarea de aciuni de ctre beneficiar conform
deciziei luate;
f) asisten i suport pentru revizuirea deciziei luate, dup caz, în funcie de
modificarea contextului.
8. Asistena se poate desfura i la domiciliul beneficiarului sau în alte locaii în care
acesta se afl.
9. Personalul implicat în aciunile legate de asistena pentru luarea unei decizii poate fi:
jurist, avocat, asistent social, psiholog, consilier vocaional, medic în specialitate
psihiatrie, interpret de limbaj mimico-gestual, ali specialiti, dup caz.
10. FSS acord sprijin personalului implicat în activitatea de asisten i suport în luarea
unei decizii promovând colaborarea cu ali specialiti din organizaii
neguvernamentale.
11. Beneficiarul este implicat în toate etapele procesului de asisten pentru luarea unei
decizii.
12. Personalul folosete Fia beneficiarului, în care consemneaz intervenia i durata
acesteia; fia este contrasemnat de beneficiar.
13. Personalul relaioneaz cu beneficiarul, menine un climat suportiv, dovedete respect
i ofer acestuia confort fizic si psihic.
14. La încetarea acordrii serviciilor, personalul implicat, împreun cu coordonatorul SAS,
completeaz rubrica de concluzii din PP, precizând evoluia persoanei i problemele
întâmpinate.
15. La încetarea acordrii serviciilor, PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul
personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Asistena pentru luarea unei decizii este realizat de personal de specialitate.
Ic 2 - PP i Fia de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

MODULUL V – PROTECIE I DREPTURI (Standarde 1 – 7)

Standard 1 – RESPECTAREA DREPTURILOR FSS/SAS respect drepturile beneficiarilor.


BENEFICIARILOR
Rezultat: Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute i
respectate de personal.

Cerine minime:

1. Beneficiarii au, în principal, urmtoarele drepturi:

 
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 233

a) s li se respecte drepturile i libertile fundamentale, fr nici o


discriminare;
b) s fie informai cu privire la drepturile sociale, serviciile primite,
precum i cu privire la situaiile de risc ce pot aprea pe parcursul derulrii
serviciilor;
c) s li se comunice drepturile i obligaiile, în calitate de beneficiari ai
serviciilor sociale;
d) s beneficieze de serviciile prevzute în contractul de furnizare servicii;
e) s participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor
sociale;
f) s li se asigure pstrarea confidenialitii asupra datelor personale,
informaiilor furnizate i primite;
g) s li se garanteze demnitatea i intimitatea;
h) s fie protejai împotriva riscului de abuz i neglijare;
i) s-i exprime liber opinia cu privire la serviciile primite.
2. FSS/SAS organizeaz sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor
beneficiarilor.

Indicatori de control:
Ic 1 – Sesiunile de instruire sunt consemnate în Registrul privind perfecionarea continu
a personalului.

Standard 2 - MANAGEMENTUL SITUAIILOR FSS cunoate i aplic managementul


DE RISC situaiilor de risc.
Rezultat: Beneficiarii primesc sprijin adecvat în situaii
de risc.

Cerine minime:

1. FSS elaboreaz i aplic procedura privind managementul situaiilor de risc.


2. Procedura precizeaz, cel puin:modalitile concrete de aciune pre i post situatie de
risc, în urmtoarele contexte: când beneficiarii manifest tulburri de comportamente
distructive, în caz de agresiune din partea beneficiarului, plecare neanunat, altele.
3. SAS cunoate i aplic procedura privind managementul situaiilor de risc.
4. SAS comunic ctre FSS, în termen de maxim 4 ore, situaiile care au necesitat intervenia
de urgen.
5. Documentul care atest intervenia în situaia de risc este inclus în dosarul personal al
beneficiarului.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul procedurii privind managementul situaiilor de risc respect cerinele
minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Procedura privind managementul situaiilor de risc este disponibil la sediul FSS/SAS.
Ic 2 - Documentul care atest intervenia în situaia de risc este inclus în dosarul personal al
beneficiarului.

 
234 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

Standard 3 – CODUL DE ETIC FSS elaboreaz i aplic Codul de etic.


Rezultat: Beneficiarilor li se asigur tratament egal.
Cerine minime:

1. FSS elaboreaz i aplic Codul de etic.


2. Codul de etic cuprinde reguli care privesc, în principal, asigurarea unui tratament
egal pentru toi beneficiarii, fr nici un fel de discriminare.
3. Codul de etic prevede acordarea serviciilor exclusiv în interesul beneficiarilor i
pentru protecia acestora, respectarea eticii profesionale în relaia cu beneficiarii.
4. SAS cunoate i aplic Codul de etic.
5. FSS/SAS se asigur c personalul cunoate i respect Codul de etic.
6. FSS/SAS organizeaz sesiuni de instruire a personalului privind prevederile Codului de
etic.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul Codului de etic respect cerinele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Codul de etic este disponibil, pe suport de hârtie, la sediul FSS/SAS.
Ic 2 - Sesiunile de instruire a personalului sunt consemnate în Registrul privind perfecionarea
continu a personalului.

Standard 4 - PROTECIA ÎMPOTRIVA FSS/SAS asigur un mediu fr pericole


EXPLOATRII, VIOLENEI I ABUZULUI pentru beneficiari din punct de vedere al
proteciei împotriva exploatrii, violenei i
abuzului.
Rezultat: Beneficiarii sunt protejai împotriva tuturor
formelor de neglijare, exploatere, violen i
abuz.

Cerine minime:

1. FSS elaboreaz i aplic procedura privind protecia împotriva neglijrii, exploatrii,


violenei i abuzului.
2. Procedura precizeaz cel puin: regulile cu privire la administrarea medicamentelor, modul
de identificare i semnalare a cazurilor de neglijare, exploatare, violen i abuz; raportarea,
investigarea i soluionarea situaiilor de neglijare, exploatare, violen i abuz; modul de
gestiune a bunurilor sau banilor beneficiarilor.
3. Procedura precizeaz totodat modul în care sunt consemnate/rezolvate cazurile de
violen i abuz sesizate de personal în timpul activitii acestuia în relaie cu
beneficiarul/familia acestuia.
4. SAS cunoate i aplic procedura privind protecia împotriva neglijrii, exploatrii,
violenei i abuzului.
5. FSS/SAS organizeaz anual sesiuni de instruire a personalului cu privire la recunoaterea
formelor de neglijare, exploatare, violen, tratament degradant, abuz emoional, fizic sau
sexual.
7. SAS încurajeaz i sprijin beneficiarii s sesizeze orice form de neglijare, exploatare,
violen, neglijare i abuz.

 
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 235

8. FSS înregistreaz în Registrul de eviden a cazurilor de neglijare, exploatare, violen i


abuz toate situaiile de neglijare, exploatare, violen, tratament degradant, abuz
emoional, fizic sau sexual i acioneaz pentru rezolvare, cu sprijinul beneficiarului, al SAS
i/sau al organelor abilitate.
9. FSS arhiveaz toate sesizrile referitoare la cazuri de neglijare, exploatare, violen i
abuz împreun cu soluiile de rezolvare.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul procedurii privind protecia împotriva neglijrii, exploatrii, violenei i
abuzului respect cerinele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Procedura privind protecia împotrivaneglijrii, exploatrii, violenei i abuzului este
disponibil la sediul FSS/SAS.
Ic 2 - Sesiunile de instruire a personalului sunt consemnate în Registrul privind perfecionarea
continu a personalului.
Ic 3 - FSS consemneaz în Registrul de eviden a cazurilor de neglijare, exploatare, violen
i abuz toate situaiile de neglijare, exploatare, violen, tratament degradant, abuz
emoional, fizic sau sexual.
Ic 4 - Sesizrile referitoare la cazuri de neglijare, exploatare, violen i abuz au fost
înregistrate i sunt arhivate împreun cu soluia de rezolvare.

Standard 5 - PROTECIA ÎMPOTRIVA FSS/SAS asigur un mediu fr pericole


TORTURII I TRATAMENTELOR CRUDE, pentru beneficiari din punct de vedere al
INUMANE SAU DEGRADANTE proteciei împotriva torturii i tratamentelor
crude, inumane sau degradante.
Rezultat: Beneficiarii sunt protejai împotriva torturii i
tratamentelor crude, inumane sau
degradante.

Cerine minime:

1. FSS elaboreaz i aplic procedura privind protecia împotriva torturii i tratamentelor


crude, inumane sau degradante.
2. Procedura precizeaz cel puin: modul de identificare i semnalare a cazurilor de tortur,
tratamente crude, inumane sau degradante; raportarea, investigarea i soluionarea
situaiilor de tortur, tratamente crude, inumane sau degradante.
3. SAS cunoate i aplic procedura privind protecia împotriva torturii i tratamentelor
crude, inumane sau degradante.
4. FSS/SAS organizeaz anual sesiuni de instruire a personalului cu privire la recunoaterea
situaiilor/formelor de tortur, tratamente crude, inumane sau degradante.
6. FSS/SAS încurajeaz i sprijin beneficiarii s sesizeze orice form de tratament crud,
inuman sau degradant.
7. FSS consemneaz, în Registrul de eviden a cazurilor de tortur, tratamente crude,
inumane sau degradante, toate situaiile de tortur, tratamente crude, inumane sau
degradante i acioneaz pentru rezolvare, cu sprijinul beneficiarului, al SAS i/sau al
organelor abilitate.
8. FSS arhiveaz toate sesizrile referitoare la cazurile de tortur, tratamente crude,
inumane sau degradante împreun cu soluiile de rezolvare.

 
236 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul procedurii privind protecia împotriva torturii i tratamentelor crude,
inumane sau degradante respect cerinele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Procedura privind protecia împotriva torturii i tratamentelor crude, inumane sau
degradante este disponibil la sediul FSS/SAS.
Ic 2 - Sesiunile de instruire a personalului sunt consemnate în Registrul privind perfecionarea
continu a personalului.
Ic 3 - FSS consemneaz, în Registrul de eviden a cazurilor de tortur, tratamente crude,
inumane sau degradante, toate situaiile de tortur, tratamente crude, inumane sau
degradante.
Ic 4 - Sesizrile referitoare la cazuri de tortur i tratamente crude, inumane sau degradante
au fost înregistrate i sunt arhivate împreun cu soluia de rezolvare.

Standard 6 – SESIZRI I RECLAMAII FSS/SAS se preocup de asigurarea continu a


calitii activitilor i serviciilor acordate
beneficiarilor.
Rezultat: Beneficiarii îi pot exprima opinia cu privire
la calitatea îngrijirii i proteciei în SAS i pot
depune reclamaii în caz de nemulumire.

Cerine minime:

1. FSS elaboreaz i aplic procedura privind înregistrarea i soluionarea


sesizrilor/reclamaiilor beneficiarilor.
2. Procedura precizeaz, cel puin: modul de informare a beneficiarilor sau reprezentanilor
lor legali despre posibilitatea depunerii de sesizri/reclamaii sau despre exprimarea unei
nemulumiri în legtur cu calitatea îngrijirii i proteciei în SAS.
3. SAS cunoate i aplic procedura privind înregistrarea i soluionarea sesizrilor/
reclamaiilor beneficiarilor.
4. FSS/SAS poate apela la mediatori externi în anumite situaii considerate critice.
5. FSS înregistreaz i arhiveaz toate sesizrile/reclamaiile împreun cu soluiile de
rezolvare.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Coninutul procedurii privind înregistrarea i soluionarea sesizrilor/reclamaiilor
beneficiarilor respect cerinele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 - Procedura privind înregistrarea i soluionarea sesizrilor/reclamaiilor beneficiarilor
este disponibil la sediul FSS/SAS.
Ic 2 - Sesizrile/reclamaiile au fost înregistrate i arhivate împreun cu soluiile de
rezolvare.

Standard 7 - SATISFACIA BENEFICIARILOR FSS/SAS se preocup de msurarea gradului


de satisfacie a beneficiarilor.

 
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 237

Rezultat: Beneficiarilor li se creeaz cadrul pentru a-i


exprima satisfacia sau insatisfacia fa de
activitile i serviciile din SAS.

Cerine minime:

1. FSS/SAS aplic anual chestionare pentru cunoaterea prerii beneficiarilor despre


activiti/servicii/atitudini generale.
2. Beneficiarii pot solicita sprijin pentru completarea chestionarelor, de la un membru al
personalului, de la reprezentantul legal sau din partea unui membru de familie.
3. Coordonatorul SAS i doi reprezentani ai personalului analizeaz chestionarele iar
rezultatele analizei sunt incluse în raportul anual.

Indicatori de control:
Ic 1 – SAS a analizat chestionarele i a inclus rezultatele analizei în raportul anual pe care îl
realizeaz coordonatorul SAS.

Documente
prevzute în standardele specifice minime obligatorii de calitate pentru
Serviciile de asisten i suport pentru persoanele adulte cu dizabiliti

Nr. curent Denumire document


1. Hotrârea consiliului judeean/local pentru FSS public sau
hotrârea/decizia/dispoziia organului de conducere prevzut de lege pentru
FSS privat, care precizeaz totodat capacitatea SAS
2. Regulamentul de organizare i funcionare (ROF)
3. Tabel cu participanii la sesiunile de informare despre ROF
4. Raport de activitate elaborat de coordonatorul SAS
5. Planul anual de instruire i formare profesional pentru personalul angajat
6. Registrul privind perfecionarea continu a personalului
7. Contracte de voluntariat/parteneriat cu organisme neguvernamentale/
guvernamentale
8. Materiale informative cu privire la SAS
9. Procedura de admitere a beneficiarilor
10. Decizia de admitere
11. Contractul de furnizare de servicii
12. Evidena dosarelor personale arhivate pe suport de hârtie sau electronic
13. Registru de eviden
14. Procedura de evaluare a nevoilor specifice ale beneficiarilor
15. Fia de evaluare
16. Planul personalizat (PP)
17. Fia de monitorizare
18. Fia beneficiarului
19. Procedura privind acordarea asistenei i suportului pentru luarea unei decizii
20. Procedura privind managementul situaiilor de risc
21. Codul de etic
22. Procedura privind protecia împotriva neglijrii, exploatrii, violenei i
abuzului
23. Registrul de eviden a cazurilor de neglijare, exploatare, violen i abuz

 
238 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

24. Procedura privind protecia împotriva torturii i tratamentelor crude, inumane


sau degradante
25. Registrul de eviden a cazurilor de tortur, tratamente crude, inumane sau
degradant
26. Procedura privind înregistrarea i soluionarea sesizrilor/reclamaiilor
beneficiarilor
27. Chestionare pentru cunoaterea prerii beneficiarilor despre
activiti/servicii/atitudini generale

SECIUNEA a 2-a

Clarificri privind modalitatea de autoevaluare a îndeplinirii standardelor specifice


minime obligatorii de calitate pentru Serviciile de asisten i suport pentru persoanele
adulte cu dizabiliti

Pentru a obine licena de funcionare, Serviciile de asisten i suport pentru persoanele


adulte cu dizabiliti trebuie s îndeplineasc un punctaj de 37 puncte.

Fia de autoevaluare se completeaz dup modelul prevzut în Anexa nr.9 la Normele


metodologice de aplicare a Legii nr.197/2012 privind asigurarea calitii în domeniul
serviciilor sociale, aprobate prin Hotrârea Guvernului nr.118/2014.

Pentru a obine licena de funcionare, FSS va desfura minim dou activiti din cele
menionate în cadrul Modulului IV - ACTIVITI I SERVICII – în situaia în care una dintre
acestea este Activitatea 5 - Asisten i suport pentru luarea unei decizii, îndeplinind un
punctaj de 34 puncte.

În situaia în care FSS nu desfoar Activitatea 5 - Asisten i suport pentru luarea unei
decizii –, acesta va obine licena de funcionare dac desfoar cel puin 3 activiti dintre:
Informare i consiliere social/Servicii de asisten social, Consiliere psihologic,
Facilitarea independenei beneficiarului, Suport individual/Grup de suport), îndeplinind un
punctaj de 35 puncte.

FI  DE AUTOEVALUARE

Punctaj
rezultat în
urma
Punctaj autoevalurii
standarde îndeplinirii
specifice standardelor
minime specifice Observaii
obligatorii minime
de calitate obligatorii de
calitate
MODULUL I – Managementul serviciului social
(Standard 1) 8

 
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019 239

Standard 1: Organizare i funcionare –


FSS asigur organizarea i funcionarea SAS cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.
Rezultat: SAS este organizat i funcioneaz cu
respectarea prevederilor legale în vigoare. 8
1.SAS este înfiinat prin hotrârea consiliului
judeean/local pentru FSS public sau prin
hotrârea/decizia/dispoziia organului de conducere
prevzut de lege pentru FSS privat care precizeaz
totodat capacitatea SAS. 1
2.SAS are program minim de 40 ore/sptmân. 1
3.Beneficiarii sunt persoane adulte cu dizabiliti,
membrii familiei acestora, persoane care au calitatea
de tutore, curator, asistent personal sau asistent
personal profesionist. 1
4.SAS deine i respect Regulamentul de organizare
i funcionare. 1
5.Coordonatorul SAS elaboreaz anual, în luna
februarie a anului curent pentru anul anterior, un
raport de activitate care cuprinde cel puin
urmtoarele: scurt descriere a activitilor, gradul
de implementare a standardelor de calitate i
problemele întâmpinate, proiecte finanate,
rezultatele controalelor, propuneri pentru
îmbuntirea activitilor, inclusiv msurile care s-au
impus din analiza gradului de satisfacie a
beneficiarilor/reprezentanilor legali fa de calitatea
serviciilor din SAS; raportul este avizat de FSS i este
disponibil la sediul acestuia; raportul poate fi postat
pe site-ul FSS/SAS. 1
6. Personalul SAS este instruit/format anual cu privire
la: egalitatea de anse; prevenirea, recunoaterea i
raportarea formelor de exploatare, violen i abuz;
respect pentru diversitate; respect i încurajare
pentru autonomia individual i independena
persoanelor cu dizabiliti, altele; dovada
instruirilor/formrilor se include în dosarul de
personal. 1
7. FSS asigur comunicarea i colaborarea regulat
referitoare la nevoile beneficiarului cu SAS, cu
serviciul public de asisten social de la nivelul
autoritilor publice locale i judeene i cu alte
instituii publice locale i centrale. 1
8. FSS/SAS promoveaz parteneriatul în îngrijirea i
protecia persoanelor adulte cu dizabiliti, prin
identificarea i implicarea de organisme
guvernamentale sau neguvernamentale, specialiti sau
alte persoane resurs din diferite domenii de
activitate. 1

 
240 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100 bis/8.II.2019

Modulul II - Accesarea serviciului social (Standarde


1- 4) 8
Standard 1 - Informare –
FSS asigur informarea persoanelor interesate cu
privire la serviciul social.
Rezultat: Persoanele interesa