Sunteți pe pagina 1din 10

CADRUL LOGIC – PROIECT CANTINĂ SOCIALĂ CASA PÂINII

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

CADRUL LOGIC PROIECT -

Cantină Socială „CASA PÂINII”

1
CADRUL LOGIC – PROIECT CANTINĂ SOCIALĂ CASA PÂINII

Cantină Socială

Proiectul Casa Pâinii își propune să răspundă unei nevoi de bază în comunitatea
locală. Beneficiarii direcți ai proiectului sunt copiii ai străzii, familiile / persoanele
dezavantajate d.p.d.v. financiar și / sau social și bătrânii singuri sau cu o situație financiară
precară. Beneficiarii indirecți vizați sunt: comunitatea locală, autoriățile locale și societatea.
Prin acest proiect dorim să venim în sprijinul altor inițiative de sprijin a
comunității asigurate prin servicii de tip medical. Desfășurarea acestui proiect preconizăm că va
îmbunătății viața individului în special și a comunității în general prin următoarele aspecte:
 se va suplini nevoia unei alimentații 1 diversificate și sănătoase
pentru persoanele / familiile cu o situație financiară precară sau pentru
persoanele aflate în imposibilitatea de a-și asigura cele necesare unui trai
decent;
 promovarea și încurajarea sprijinului reciproc și a responsabilității
prin cooptarea membrilor comunității în activitatea de voluntariat;
 promovarea unei alimentații simple și sănătoase și astfel
încurajarea de a adopta obiceiuri alimentare sănătoase;
 ocazia de socializare pentru comunitatea locală și de a consolida
relațiile dintre membrii comunității;
 crearea de locuri de muncă.

Problemele cu care se confruntă comunitatea locală și pe care le-am identificat


sunt:
 existența unui număr mare de familii / indivizi aflați într-o situație
de risc (familii monoparentale, șomaj, venituri f. scăzute, bătrâni singuri);
 inexistența unor servicii care să răspundă nevoilor comunității;

 violența în familie.

1
Conform lui A. Maslow (vezi figura de mai jos) nevoia de hrană și apă este una primară și se află la baza
piramidei nevoilor ființei umane. Pe măsură ce individul are mijloace pentru a-și satisface nevoile de bază el
manifestă nevoi superioare, care la rândul lor satisfăcute, au ca rezultat împlinirea sa d.p.d.v. psiho-social și îi dă
astfel posibilitatea individului de a acționa în comunitatea de care aparține la potențialul său maxim

2
CADRUL LOGIC – PROIECT CANTINĂ SOCIALĂ CASA PÂINII

Prin acest proiect vrem să suplinim lipsa veniturilor și să sprijinim indivizii


oferindu-le posibilitatea de a beneficia de mesele oferinte la cantina socială (3 mese pe zi: ora
7:15-8:45, ora 14-15 și ora 18-19). Beneficiarii se vor înscrie în proiect prin intermediul unor
cupoane la unul sau mai multe intervale orare de masă, iar înscrierile se vor face cu 2 săptămâni
în avans.

3
CADRUL LOGIC – PROIECT CANTINĂ SOCIALĂ CASA PÂINII

Arborele problemelor (-)

Comportamente de
risc pentru sănătate
(consum de alcool, Alte
droguri) comportamente
Risc crescut de
de risc
îmbolnăvire
(vagabondaj,
acte antisociale Izolare / separare
Risc pentru cu risc pt propria de comunitate
Stare precară a sănătatea psihică a persoană sau pt
sănătății fizice individului cei din jur, etc.)

EFECTE

EFECTE
Nivel de viață scăzut al comunității
– calitate a vieții sub limita decentă

Satisfacerea necorespunzătoare a
unei nevoi de bază – alimentația
(diversificată și sănătoasă)
CAUZE

Lipsa rețelei Servicii de sprijin Venituri scăzute CAUZE


sociale de suport inexistente sau
(familia insuficiente
apropiată și/sau
extinsă / prieteni
apropiați)
Șomaj crescut

Interesul scăzut al Familii Lipsa locurilor de


autorităților locale monoparentale muncă

4
CADRUL LOGIC – PROIECT CANTINĂ SOCIALĂ CASA PÂINII

Arborele observațiilor (1) – arborele obiectivelor (+)

Nr. scăzut de Frecvență


comportamente de scăzută a altor
risc pentru sănătate Nivel crescut al
comportamente
Risc scăzut de (consum de alcool, sentimentului de
de risc
îmbolnăvire droguri) aparteneță la grup /
(vagabondaj,
la comunitate /
acte antisociale
implicare în
Risc diminuat cu risc pt propria
Nivel crescut al comunitate
pentru sănătatea persoană sau pt
stării de sănătate psihică a cei din jur)
d.p.d.v. individului
fizic/biologic

FINAL
FINAL
Nivel de viață ridicat al comunității
– calitate a vieții mai crescută

Satisfacerea corespunzătoare a
unei nevoi de bază – alimentația
(diversificată și sănătoasă)

MIJLOACE
Existența unor Venituri mai MIJLOACE
Existența unei servicii de sprijin mari
rețele sociale de adecvate
suport la nevoie

Șomaj mai scăzut

Interes crescut al Familii Crearea locurilor


autorităților locale monoparentale ce de muncă
beneficiază de
sprijin și suport

5
CADRUL LOGIC – PROIECT CANTINĂ SOCIALĂ CASA PÂINII

Strategia

Frecvență
scăzută a altor
comportamente Nivel crescut al
de risc sentimentului de
(vagabondaj, aparteneță la grup /
acte antisociale la comunitate /
cu risc pt propria implicare în
Rata șomajului mai persoană sau pt comunitate
Nivel crescut al scăzută în
stării de sănătate cei din jur)
comunitate
d.p.d.v.
fizic/biologic

Nivel de viață ridicat al comunității


– calitate a vieții mai crescută

Obiective în afara
Obiective în cadrul Satisfacerea corespunzătoare a strategiei (acestea
strategiei unei nevoi de bază – alimentația sunt considerate
(diversificată și sănătoasă) supoziții)

Interes
Existența unei Existența unor Venituri crescut al
rețele sociale de servicii de sprijin mai mari autorităților
suport la nevoie adecvate locale
Crearea
locurilor de
muncă

6
CADRUL LOGIC – PROIECT CANTINĂ SOCIALĂ CASA PÂINII

MATRICEA LOGICĂ
INDICATORI
DE
INTERVENȚIA SURSE DE
VERIFICARE A SUPOZIȚII
LOGICĂ VERIFICARE
OBIECTIVELO
R
- Nr. de - Chestionare
tratamente aplicate în
urmate / internări clinici /
în spital scade cu spitale +
17% după un an intervievarea
de activitate; beneficiarilor;
- Furturile scad cu - Rapoarte ale
45% după un an secției de
- Nivel crescut al de activitate; poliție privind
OBIECTIVE stării de frecvența urmării furturile;
GENERALE sănătate d.p.d.v. cursurilor școalre rapoarte ale
fizic/biologic și crește cu 70% instuțiilor
psihic; după 10 luni; școlare
- Frecvență mai - După 6 luni de - Statistici,
scăzută a activitate fiecare rapoarte ale

X
comportamentel beneficiar va AJOFM;
or de risc; menține legături - Interviuri
- Aparteneța la constante cu cel (calitativ) +
grup – ocazie de puțin o persoană chestionare
socializare din afara familiei (cantitativ)
- Beneficiarii Interes din
proiectului partea
cheltuiesc între 1 autorităților și a
și 10% din comunității
SCOPUL
Satisfacerea venituri pentru locale
PROIECTULUI
corespunzătoare alimentație în
a unei nevoi de perioada de
bază – activitate efectivă - Anchete
alimentația a proiectului sociale
REZULTATE - Servicii de - Nr. de - Chestionare
spijin adecvate tratamente aplicate în
nevoilor – urmate / internări clinici /
alimentație în spital datorate spitale +
diversificată și alimentației intervievarea
sănătoasă; necorespunzătoar beneficiarilor;
- Existența unei e scade cu 17% - Raport

7
CADRUL LOGIC – PROIECT CANTINĂ SOCIALĂ CASA PÂINII

după un an de
activitate;
- După un an de
activitate
proiectul se
extinde prin
“masa pe roți”
(pe baza
voluntariatului)2; progres
rețele sociale de - Începerea proiect +
suport; efectivă a chestionare
- Crearea de activității p.p. beneficiari;
locuri de muncă crearea a 11 - Diagramă de
și implicit posturi full-time posturi proiect
suplimentarea + 1 post part- + evidența
veniturilor time3 angajați
ACTIVIȚĂȚI MIJLOACE
COSTURI
(RESURSE)
1.1. Analiza Manager proiect; Costul total al
nevoilor asistent manager; 2 proiectului este
comunitare sociologi; 3 de
asistenți sociali; 3 1.362.837,78
1.2. Desfășura pc-uri lei (RON)
rea cercetării
Topolog, geolog,
hidrolog, arhitect,
2.1. Studiere 2 consultanți,
teren manager proiect
Manager proiect,
asistent manager,
2.2. Achiziție asistent social, 2
teren sociologi
Manager proiect,
asistent manager, 2
consultanți, 2
sociologi, arhitect,
2.3. Proiectarea asistent social
....
Arhitect,
constructori (firmă
de construcții),
4.1. Construcția materiale de
clădirii construcție
4.2. Instalarea și Constructori,
legarea la utilități echipament
necesar

2
după 18 luni de activitate programul “masa pe roți” este funcțional pt. un nr. de cel puțin 10 persoane
nedeplasabile
3
4 bucătari, 3 portari, 2 pers. serviciul curățenie, 1 trainer volunari după 3 luni de activitate, 2 șoferi

8
CADRUL LOGIC – PROIECT CANTINĂ SOCIALĂ CASA PÂINII

4.3. Amenajare
exterior
5.1. Amenajare
interior
5.2. Amenajare
grupuri sanitare
5.3. Amenajare
bucătărie Constructori,
5.4. Amenajare echipament
subsol necesar+materiale
5.5. Amenajare corespunzătoare, 3
sală asistenți sociali
Manager proiect,
asistent manager, 3
6.1. Selecția asistenți sociali, 2
personalului sociologi
2 sociologi;3
asistenti
sociali;asistent
manager;manager
proiect;4
bucatari;3
portari;trainer
voluntari;serviciul
6.2. Angajare curățenie (2 pers),
personal 2 șoferi
PRECONDIȚII

-Susținere a
factorilor
decizionali din
comunitate
-Sponsorizări și /
sau voluntariat

9
CADRUL LOGIC – PROIECT CANTINĂ SOCIALĂ CASA PÂINII

BUGETUL4 PE ACTIVITĂȚI
NR. CRT. ACTIVITĂȚI LEI (RON)
A1 STUDIUL NEVOILOR 155.362
1.1. Analiza nevoilor comunitare 78.580
1.2. Desfășurarea cercetării 76.782
A2 GĂSIREA SPAȚIULUI 81.271
2.1. Studierea terenului 5.850
2.2. Achiziția terenului 2.834
2.3. Proiectarea 72.587
... …5 30.993,33
A4 CONSTRUCȚIE CLĂDIRE F1 648.511,72
4.1. Construcția clădirii 447.644,22
4.2. Instalarea și legarea la utilități 120.760
4.3. Amenajare exterior 80.107,50
A5 CONSTRUCȚIE CLĂDIRE F2 424.835,73
5.1. Amenajare interior 80.066,80
5.2. Amenajare grupuri sanitare 86.909
5.3. Amenajare bucătărie 73.111,23
5.4. Amenajare subsol 160.328,70
5.5. Amenajare sală 24.420
A6 RECRUTARE PERSONAL 21.864
6.1. Selecția personalului 12.600
6.2. Angajare personal 9.264
TOTAL 1.362.837,78

4
Bugetul este orientativ având în vedere că nu se știe exact cantitatea de materiale de construcții necesare și nr.
exact de muncitori folosiți la fiecare etapă a construcției clădirii (depinde de firma de construcții)
5
Am exemplificat numai o parte din activitățile cuprinse în proiect; activițățile care nu se găsesc în tabel sunt
cuprinse aici

10