Sunteți pe pagina 1din 14

Ediţia a II- a

ACȚIUNEA ESTE ÎNSCRISĂ ÎN CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE,


DESFĂŞURATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2017 - 2018,
PARTE INTEGRANTĂ A PROIECTULUI EDUCAȚIONAL TRANSFRONTALIER
” EU ȘI TU – ÎMPREUNĂ LA ȘCOALĂ !”
Concursul este aprobat de M.E.N în C.A.E.R 2018 poziția 130

Martie 2018
TEMA CONCURSULUI: 8 Martie- Ziua mamei!
ORGANIZATORI: Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Arad
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad
COORDONATORI CONCURS: COMISIA DE ORGANIZARE
INSP. ȘC. GEN. PROF. MLADIN CLAUDIUS PROF. METODIST DĂNCILĂ EMILIA
DIR. PROF. REDEȘ ADELA DIR. ADJ. PROF.MIKLÓSNÉ SUTYA
INSP. PROF. MOLER CAMELIA PROF. STAN ANCA
INSP. PROF. COJOCARIU AMALIA DIR. ADJ. PROF. BALACI LAVINIA
DIR. PROF. DR. TODERICI OVIDIU PROF. CHIVARI ALAXANDRA
DIR. PROF. PIROȘ OLIMPIA PROF. MAN AMALIA CRISTINA
DIR. PROF. OLTEANU JULIA DIR. ADJ. AVACOVICI ADINA
DIR. PROF. STOICA DOINA PROF.DR.SINACI MARIA
DIR. GEN. PÂRVULESCU OANA ȘEF. CENTRU MOISĂ MARCELA
DIR. PROF. DR. NICOARĂ ȘTEFAN PROF. BIRĂU SIMONA
DIR. PROF. DĂRĂU FLAVIA PROF. ȚIFREA DOINA FLORICA
DIR. PROF. DEHELEAN MARIOARA PROF. MOȘ NERSILIA IZABELA
PROF. VITOREANU DANIELA PROF. MOCUȚIU FLORENTINA
PROF. ONEȚIU JANA PROF. HEREMCIUC IOANA DIANA
PREȘEDINTE A.T.U. DUMA IFIGENIA PROF. BRAIȚ CARMEN
PARTENERI: INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ARAD
CASA CORPULUI DIDACTIC ”ALEXANDRU GAVRA” ARAD
MAGDU LUCIAN ROMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BATTONYA, UNGARIA
DIRECȚIA ASISTENȚĂ SOCIALĂ (CENTRUL CURCUBEU)
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”AUREL SEBEȘAN" FELNAC, ARAD
LICEUL TEHNOLOGIC ”FRANCISC NEUMAN” ARAD
GRĂDINIȚA CU PRGRAM PRELUNGIT NR. 14 ARAD
GRĂDINIȚA CU P.P. ”CURCUBEUL COPIILOR” ARAD
ASOCIAȚIA”TINERII UNIȚI - REGIUNEA VEST ” ARAD
Data și locul desfășurării: 16 MARTIE 2018
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad
Date de contact: Prof. Vitoreanu Daniela 0725160027
Prof. Onețiu Jana 0745314531
concurstransfrontalier.csei@gmail.com
“O mamă este acea persoană care poate lua locul oricui, dar nu poate fi
inlocuită cu nimeni”. (Gaspard Mermillod)

ARTA are o mare forţă educativă. Imaginea artistică face apel la sentimentele copilului
şi antrenează latura psihicului său. Activităţile de educaţie plastică și cele de creație literară
exercită o influenţă benefică asupra formării personalităţii copiilor, atât în ceea ce priveşte latura
estetică cât şi cea morală, afectivă şi intelectuală.Copiii sunt atraşi de culoare, de varietatea
instrumentelor tehnice, de latura estetică a lumii înconjurătoare pe care încearcă să o redea atât
prin pictură, desen, colaj cât și prin poezie, proză, dând astfel frâu liber imaginaţiei şi fanteziei.
MAMA ESTE O ARTĂ! Ea se desprinde din culorile pastelate ale pictorilor,
din partiturile calde ale muzicienilor, din paginile pline de sudoare ale scriitorilor, din rimele
duioase ale poeţilor şi din capodoperele grăitoare ale sculptorilor dar cu toate acestea copiii sunt
acele suflete minunate și minți strălucite care pot să- și transpună pe șevaletul vieții cel mai bine
sentimentele de dragoste, iubire şi recunoştinţă pentru fiinţa cea mai dragă- mama.
Așadar, ARTA îl ajută pe copil să se exprime, să stabilească punți de comunicare,
să caute frumosul și să îl creeze.

Concursul are ca scop - încurajarea copiilor din învăţământul preuniversitar (învăţământul


de masă, special şi special integrat) de a participa la concurs oferindu- le şanse egale
şi oportunitatea de a-și valorifica potenţialul creativ în realizarea unor creaţii literare
şi artistico-plastice prin folosirea artei cuvântului şi a culorii în exprimarea propriilor trăiri
şi sentimente față de cea mai minunată ființă de pe Pământ- MAMA.

➢ promovarea unui învăţământ centrat pe elev şi orientat spre formarea capacităţilor


cognitive, creative şi acţionale;
➢ descoperirea tinerelor talente şi valorificarea aptitudinilor emoţionale, cognitive
şi artistice ale elevilor (de la nivelul preșcolar, primar, gimnazial și liceal);
➢ afirmarea, cunoaşterea şi stimularea potenţialului creativ al elevilor din învăţământul
preuniversitar (de masă, special şi special integrat- elevi cu CES) prin intermediul artelor
plastice şi ale literaturii;
➢ dezvoltarea şi cultivarea capacităţilor copiilor de a comunica prin cuvânt și culoare;
➢ dezvoltarea spiritului critic şi autocritic ;
➢ stimularea încrederii copilului şi creșterea stimei de sine;
➢ dezvoltarea libertăţii de expresie a copiilor;
➢ dezvoltarea creativităţii, expresivităţii şi sensibilităţii artistice;
➢ îmbunătăţirea imaginii şcolii în comunitate;
➢ organizarea unei expoziţii concurs cu lucrările realizate de copii împreună cu părinții/
tutorii/ persoanele de spijin și cadrele didactice;
➢ diseminarea și multiplicarea rezultatelor în toate unitățile de învățământ

UMANE:
✓ responsabil de proiect la nivelul unităţii de învăţământ;
✓ directorul unităţii de învăţământ;
✓ elevi din învăţământul de masă special şi special integrat;
✓ cadre didactice şi părinţi/ tutori/persoane de sprijin.
MATERIALE:
✓ materiale de lucru specifice creațiilor artistce şi creaţiilor literare;
✓ materiale diferite din care se vor confecționa lucrările pentru expoziție;
✓ pliante informative, lucrări realizate de părinţi împreună cu copiii și îndrumați de cadrele
didactice necesare Standului Expozițional;
✓ calculator, imprimantă, aparat foto, pliante, diplome, cd-uri;
✓ spaţii amenajate în unitatea de învățământ pentru expoziţie.
Grup țintă :
-elevi
-cadre didactice
-părinți
Beneficiari direcți:
- elevi
-cadre didactice
-părinți
Beneficiari indirecți:
-părinți, tutori legali și comunitatea
REZULTATELE AȘTEPTATE:
În urma implementării proiectului se au în vedere, din punct de vedere calitativ:
➢ conştientizarea propriei valori a participanţilor;
➢ colaborarea, comunicarea și oferirea de sprijin necondiționat elevilor din învățământul special
și special integrat;
➢ sensibilizarea copiilor și adulților în gestul de a-i ajuta pe cei care întâmpină dificultăți
în realizarea lucrărilor și acordarea de șanse egale tuturor participanților la acest concurs;
➢ îmbunătăţirea performanţelor artistico - plastice și literare prin însuşirea unor tehnici noi
şi variate;
➢ utilizarea diverselor materiale şi tehnici de lucru în funcţie de temele alese;
➢ dezvoltarea spiritul critic, autocritic;
➢ îmbunătăţirea relaţiilor de comunicare între 80% dintre elevi;
➢ creşterea implicării părinţilor şi a comunităţii locale în activităţile şcolare în proporție
de minim 50%;
➢ familiarizarea cadrelor didactice cu metode noi de stimulare a interesului elevilor pentru artă;
➢ abilitarea cadrelor didactice cu capacitatea de a construi un ambient educaţional care
să motiveze copilul în cadrul procesului instructiv-educativ;
➢ stimularea creativităţii cadrelor didactice în vederea desfăşurării activităţilor cu copiii pe tema
propusă de proiect în instituții din cel puțin 25 de județe.
Din punct de vedere cantitativ se au în vedere:
➢ chestionare de feed-back adresate participanţilor (minim unul/județ), postate pe site-ul
C.J.R.A.E Arad și C.S.E.I Arad;
➢ statistici, rapoarte, fotografii, reacţia directă a participanţilor şi a juriului;
➢ gradul de promovare la nivel de mass-media, înregistrări video;
➢ întâlniri de lucru pentru evaluarea intermediară şi finală;
➢ întocmirea de rapoarte pentru evaluarea intermediară şi finală;
➢ realizarea de elevii participanți direct a exponatelor pentru Standul Expozițional și nu
în ultimul rând realizarea jurnalului expoziției (cu fotografii), a CD-ului dar și a revistei.

IMPACTUL PROIECTULUI:
În urma derulării ediției anterioare a concursului putem spune că acesta a avut un impact
deosebit atât la nivelul instituților implicate (243 unități de învățământ din 39 de județe la care
s-a alăturat și Battonya- Ungaria), cât și la nivelul comunităților participând și angrenând un
număr de 1495 elevi, părinți și 697 cadre didactice din țară și din Ungaria.

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
➢ Numărul participanţilor şi gradul de implicare efectivă;
➢ Impactul acestuia asupra elevilor, cadrelor didactice, comunităţii;
➢ Diplome pentru elevi si pentru cadrele didactice îndrumătoare;
➢ Jurnalul expoziției
➢ Portofoliul concursului;
➢ CD-ul, Revista cu ISBN

MODALITĂȚI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE:


- portofoliul proiectului;
- feed-back de la părinţi, cadre didactice, comunitatea locală;
- valorificarea şi popularizarea rezultatelor acţiunilor;
- fotografii din perioada derulării activităţilor;
- expoziţie cu lucrările plastice în unitatea organizatoare;
- CD cu ISBN ce va conţine lucrările literare ale elevilor cât și fotografii cu standul expozițional
dar și cu lucrările care au fost premiate transmis tuturor participanţilor;
-revista concursului ”E ziua ta, măicuța mea!” cu ISBN 978-606-11-5974-1
Evaluarea se va realiza prin jurizarea lucrărilor/exponatelor de echipa formată din specialiși.

DIRECTOR, PROF. DR. NICOARĂ ȘTEFAN PROF. MAN AMALIA


PROF. MARGA EMILIA PROF. ONEȚIU JANA
PROF. VITOREANU DANIELA VIOLETA PROF. POP CRISTINA
PROF. MADOȘA RAMONA PROF. CRIȘAN ORIETA
PROF. SIDA ROMAN HORIA PROF. PINCĂ COSMIN
PROF. DUCA IOANA CRISTINA PROF. MOȘ NERSILIA IZABELA
ȘEF CENTRU MOISA MARCELA PSIH. DAN MIHAI
Criterii de jurizare creații artistice:
✓ încadrarea lucrării în tematica concursului;
✓ creativitate și originalitate în redarea temei plastice;
✓ tehnica de realizare a creației plastice;
✓ ingeniozitate în folosirea tehnicilor de lucru;
✓ corectitudinea formelor și a proporțiilor;
Criterii de jurizare creații literare
✓ contribuţia individuală a elevului, complexitatea viziunii sale asupra temei concursului;
✓ inventivitate creativă, autenticitate, elementele de originalitate în respectarea tematicii;
✓ calitatea exprimării literare şi imaginaţia pe care acesta le dovedeşte prin lucrarea realizată;
✓ acuratețe gramaticală (corectitudine gramaticală) şi stilistică.

MODALITĂȚI DE ASIGURARE A CONTINUITĂȚII /


SUSTENABILITĂȚII PROIECTULUI
Realizarea de materiale informative despre proiect şi activităţile sale, precum
şi popularizarea lor în cadrul comisiilor metodice şi cercurilor pedagogice. În cadrul C.J.R.A.E
și C.S.E.I se va constitui un ‚‚punct de documentare’’ pentru proiectele viitoare.

DISEMINARE:
Promovarea și diseminarea acestui proiect se va face prin articole publicate în mass-media
locală (reviste, publicații locale), pe site-ul instituțiilor organizatoare, pe site-ul didactic.ro.
Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare în cadrul comisiilor metodice.
De asemenea se vor distribui pliante copiilor și părinților/ tutorilor legali implicați în proiect.

Date de contact: Prof. Vitoreanu Daniela 0725160027


Prof. Onețiu Jana 0745314531

SUCCES TUTUROR PARTICIPANŢILOR


Centrul Judeţean de Resurse Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Arad
și Asistență Educaţională Arad Str. Căpitan Ignat, Nr. 10, cod poștal 310056
Mun. Arad, Str.Mucius Scaevola, nr. 9 Telefon: 0257/280.291; Fax: 0257/280.301
Telefon/fax: 0257/214.570, E-mail: scspeciala_arad@yahoo.com
e-mail: office@cjraearad.ro

REGULAMENT DE PARTICIPARE
Concurs transfrontalier”E ziua ta, măicuța mea!”

Centrul Judeţean de Resurse și Asistență Educaţională Arad și Centrul Școlar pentru


Educație Incluzivă Arad vă invită să participați la cea de-a II-a ediție a Concursului
transfrontalier ”E ziua ta, măicuța mea!”. Acțiunea este înscrisă în Calendarul Activităților
Educative din județul Arad desfășurate în anul școlar 2017-2018, fiind inclusă în Proiectul
Transrontalier”Eu și Tu- împreună la școală!” și aprobată de M.E.N în C.A.E.R 2018 poziția130.
Concursul are ca scop - încurajarea copiilor din învăţământul preuniversitar (învăţământul
de masă, special şi special integrat) de a participa la concurs oferindu- le şanse egale
şi oportunitatea pentru a-și valorifica potenţialul creativ în realizarea unor creaţii literare
şi artistico-plastice prin folosirea artei cuvântului şi a culorii în exprimarea propriilor trăiri
şi sentimente față de cea mai minunată ființă de pe Pământ- MAMA.

SECŢIUNI:
Etapa I- Creații artistice și literare
Secțiunea I- Picturi și colaje realizate în tehnici la alegere format A4, A3;
Secțiunea a II-a- Felicitări realizate prin diverse tehnici de lucru, format A5;
Secțiunea a III-a- Creaţii literare în versuri şi proză (care pot fi în limba
română, engleză, germană sau maghiară).
Etapa a II –a Stand Expozițional
Concursul se adresează preşcolarilor, şcolarilor mici, elevilor de gimnaziu şi liceu din întreaga
ţară dar și din Ungaria, având ca temă- mama- ziua mamei- în viziunea artistică a elevilor,
cu următoarele precizări:
- preşcolari – picturi, colaje, felicitări;
- elevii claselor I - IV – poezii, compuneri, scrisori pentru mama, picturi, colaje, felicitări;
- elevii claselor V - VIII – poezii,compuneri, scrisori pentru mama, picturi, colaje, felicitări;
- elevii de liceu – poezii, eseuri, scrisori pentru mama, picturi, colaje, felicitări;
Prima etapă a concursului este rezervată creațiilor artistice și literare.

✓ Se pot înscrie la concurs preşcolarii şi elevii din învăţământul preuniversitar (învăţământul


de masă, special şi special integrat);
✓ Fiecare cadru didactic poate participa în concurs cu maximum 3 lucrări ale elevilor, indiferent
de secţiunea şi etapa din concurs;
✓ Înscrierea elevilor participanţi se face până pe data de 12. 03. 2018, pe baza fişei de înscriere
(Anexa 1) care se va trimite numai prin e- mail la concurstransfrontalier.csei@gmail.com;
✓ La secţiunile I şi II, lucrările vor fi realizate pe suport de hârtie, carton, pânză, abordând
o tehnică de lucru la alegere și vor fi trimise prin poştă până la data de (12. 03. 2018-
data poștei) într-un plic A4, la adresa: Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad,
Adresa: Strada Capitan Ignat nr. 10, Arad, jud. Arad;
✓ Fiecare lucrare expediată va fi însoţită în colţul din dreapta jos, pe verso, de etichetă
cu următoarea structură: Titlul lucrării, Nume şi prenume elev, Clasa, Unitatea de învăţământ
Localitate, Judeţ, Cadru didactic coordonator, Nr. telefon cadru didactic, Adresa de e-mail;
✓ Toate lucrările vor reflecta tematica concursului, urmărindu-se originalitatea, creativitatea
autenticitatea şi ingeniozitatea realizării acesteia;
✓ Pentru secțiunea a III-a - Creaţii literare în versuri și/ sau proză materialele (poezie, proză-
scrisori pentru mama, compuneri) se vor redacta în format A4, vor fi scrise în Microsoft Word
cu caractere Times New Roman, corp de litera 12 şi nu vor depăşi o pagină A4. Titlul va fi scris
cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold). La două rânduri de titlu se vor scrie: numele
elevului, clasa, unitatea de învățământ, județul, numele cadrului didactic îndrumător (Times New
Roman 12, Bold). La două rânduri de datele de identificare se va scrie conţinutul lucrării (Times
New Roman 12- cu diacritice).
✓ Lucrările vor fi trimise prin e- mail până la data stabilită- 12. 03. 2018 și vor fi pulicate
în revista cu ISBN 978-606-11-5974-1
✓ Se vor acorda premii ( premiul I, premiul II, premiul III, menţiune) pentru fiecare categorie
de concurs şi pentru fiecare nivel de învăţământ ( primar, gimnazial, liceal).

A doua etapă- Stand Expozițional

✓ Cadrele didactice din județul Arad împreună cu elevii (a căror participare va fi directă) vor
pregăti materiale pentru amenajarea Standului Expozițional care ar trebui să cuprindă:
1 model pliant și un afiș A3 prin care să promoveze evenimentul (concursul-”E ziua ta,
măicuța mea!”) precum și obiecte realizate cu materiale diferite și prin tehnici diferite
urmărindu-se originalitatea, creativitatea, autenticitatea şi ingeniozitatea realizării acestora
dar și spiritul de echipă.
✓ Materialele pentru stand vor fi realizate înaintea desfășurării concursului
✓ Confirmarea participării pentru această etapă se face până la data de 12. 03. 2018.
✓ Se vor acorda premii atât inividuale cât și pe echipe.
Jurizarea lucrărilor se va face de o echipă de cadre didactice de specialitate, pe secţiuni
şi pe nivele de învăţământ: preșcolar, primar, gimnazial, liceal urmărindu-se originalitate
şi creativitatea participanţilor oferind astfel tuturor copiilor (atât din învățământul de masă cât
și cel special și special integrat) şanse egale şi oportunitatea de a participa la concurs pentru a-şi
valoriza potenţialul creative.
Pentru secțiunile I și II creații artistice- lucrările se trimit în plic (cu un plic
autoadresat, timbrat) + protocol de colaborare (în două exemplare originale, ştampilat
şi semnat de directorul instituţiei, specificându-se numele cadrului didactic participant
pe acord) iar fișa de înscriere se trimite în fomat electronic la adresa de e-mail
concurstransfrontalier.csei@gmail.com;
Pentru secțiunea III creații literare- lucrările și fișa de înscriere se trimit în format
electronic la adresa de e-mail concurstransfrontalier.csei@gmail.com iar protocolul
de colaborare (în două exemplare originale, ştampilat şi semnat de directorul instituţiei,
specificându-se numele cadrului didactic participant pe acord) se trimite prin poștă (cu un
plic autoadresat, timbrat).
Pentru participarea directă la realizarea Standului Expozițional organizatorii pun
la dispoziție locația și materialele necesare realizării pliantelor, afișelor, lucrărilor pentru
participanți sau grupurile participante (cadru didactic și 1- 3 elevi).
Lucrările înscrise în concurs nu se vor returna.
Lucrările care nu se încadrează în tema dată vor fi descalificate!
Pentru participarea la Concurs - Nu se percepe Taxă !

Revista cu ISBN și documentele specifice concursului vor fi trimise on-line


iar acordurile de parteneriat și CD-ul concursului vor fi expediate poștal
până la data de 15 iunie 2018
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR

NR.
CONTINUTUL METODE ŞI MIJLOACE DE REALIZARE PERIOADA
CRT.
Întocmirea
-Elaborarea proiectului
documentaţiei
-Semnarea acordurilor de parteneriat cu unităţile 9 oct.- 15 nov. 2017
1. privind realizarea
partenere
proiectului
-Avizarea proiectului
Popularizarea proiectului (forum ISJ Arad,
05 febr. 2018- 12 martie
CJRAE Arad, CSEI Arad, didactic.ro, întâlniri 2018
metodice)
Desfăşurarea
Primirea lucrărilor pentru concurs (creații literare,
activităţilor
2 lucrări artistico-plastice) 26 febr.- 12 martie 2018
planificate în
cadrul proiectului
Realizarea materialelor pentru Standul expozițional 13-15 martie 2018
Evaluarea lucrărilor artistico-plastice și a creațiilor
16 martie 2018
literare, jurizarea și premierea
Selectarea materialelor necesare realizării CD-ului
19 martie- 20 aprilie
și a Revistei cu ISBN
2018

-redactarea și completarea diplomelor


dar și înregistrarea și ștampilarea acordurilor 23 aprilie- 25 mai 2018
Diseminarea de parteneriat ale instituțiilor participante;
3 rezultatelor -editarea Revistei cu ISBN
proiectului
Transmiterea documentelor specifice proiectului
28 mai- 08 iunie 2018
C.D-ului și revistei cu I.S.B.N către participanţi
Constituirea bazei de date cu toți participanții la
concurs/expoziție (elevi, cadre didactice) 11-15 iunie 2018

Întocmirea raportului privind desfăşurarea


proiectului şi impactul produs asupra 15 - 29 iunie 2018
participanţilor

Concursul se va desfășura în data de 16. 03. 2018.


Anexa 1

FIŞA DE INSCRIERE

1. Unitatea de învățământ …………………………………………………………….............


2. Numele și prenumele îndrumătorului …………………………............................................
3. Adresa prof. îndrumător:.......................................................................................................
............…………………………………………………………….....................................
4. Telefon.......................................................................................................
5. E-mail.........................................................................................................

c Numele și prenumele clasa Titlul lucrării Etapa/ participare


elevului Secțiunea
directă indirectă
1
2
3

Anexa 2
ACORD DE PUBLICARE

Concurs Transfrontalier

Subsemnatul/Subsemnata (numele și prenumele) ...................................................................


profesor la (unitatea de învățământ) ......................................................................................
din județul…………………………sunt de acord cu publicarea lucrării (titlul)........................
……………………………………..elevului…………………………………………………..
din clasa………….…în revista cu ISBN “E ziua ta, măicuţa mea!”.
Semnătura,
Centrul Școlar Centrul Judeţean de Resurse Unitatea de învăţământ
pentru Educație Incluzivă și Asistență Educaţională Arad ………………………………………...
Strada Capitan Ignat nr.10 Str.Mucius Scaevola, nr. 9 Adresa…………………………………….
scspeciala_arad@yahoo.com office@cjraearad.ro e- mail:………………………………..

Nr._________/__________ Nr.________/___________ Nr.________/___________

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE


Încheiat azi ……………………..

1. Părţile contractante:
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Arad, Str.Mucius Scaevola, nr. 9 reprezentată prin:
director prof. dr. Toderici Ovidiu Florin și prof. Vitoreanu Daniela Violeta în calitate de Coordonator
Concurs Transfrontalier „E ziua ta, măicuţa mea!”
I. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad, Strada Capitan Ignat nr.10, Arad
reprezentată prin: director prof. Piroş Olimpia și prof. Onețiu Jana în calitate de Organizator
Concurs Transfrontalier „E ziua ta, măicuţa mea!” şi
Şcoala………………………………………............,str.…………………............., nr.……...,
localitatea……………………..,jud.…………………, reprezentată prin.............................................
…………........................................................................................, în calitate de Partener.
II. Obiectul contractului:
1.Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener
în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare prin concursul transfrontalier de creaţie
„E ZIUA TA, MĂICUŢA MEA!”
2. Grup ţintă: preșcolari, elevi din învăţământul preuniversitar (de masă şi special integrat)
3. Obligaţiile părţilor:
a) Aplicantul se obligă :
- să informeze unitățile de învățământ despre organizarea concursului;
- să organizeze expoziţia cu lucrările preșcolarilor/elevilor;
- să respecte termenele de desfăşurare a concursului;
- să emită şi să distribuie diplomele elevilor premiaţi și cadrelor didactice îndrumătoare;
-b) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
- să mediatizeze concursul în unitatea de învățământ;
- să pregătească preșcolarii/elevii pentru activitate;
- să selecteze lucrările preșcolarilor/elevilor participanţi la concurs;
- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului.
4. Durata acordului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada semestrului II al
anului şcolar 2017– 2018.
5. Clauze finale ale acordului:
Concursul transfrontalierde creaţie„E ziua ta, măicuţa mea!” face parte din categoria activităţilor
extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din ţară şi UE.

Drector C.J.R.A.E Arad Director C.S.E.I Arad Director,


Prof. dr. Toderici Ovidiu Prof . PIroş Olimpia

S-ar putea să vă placă și