Sunteți pe pagina 1din 30

Adevărul despre Cimitirul Eroilor din Sfântu Gheorghe, în lumina documentelor de arhivă

Adevărul despre Cimitirul Eroilor din Sfântu Gheorghe,


în lumina documentelor de arhivă
Dr. Ioan Lăcătuşu

Key words: Saint George city, heroes cemetery, unpublished informations, archive do-
cuments

The truth about the Heroes Cemetery from Saint George City, in the light of archive
documents
Abstract: After more than 70 years of unrighteous forgetfulness, the documents from the archives re-
store the truth about the Heroes Cemetery from Saint George City.

După 70 de ani de nedreaptă uitare, celelalte faţete sunt înscrise numele mili-
documentele de arhivă restabilesc tarilor, a căror oseminte se află în criptă,
adevărul despre Cimitirul Eroilor din împreună cu ale celor a căror nume nu au
Sfântu Gheorghe. fost identificate (Anexa nr. 1).
După decembrie 1989, în marginea ves-
În cimitirul comun din municipiul Sf. tică a cimitirului au fost amplasaţi trei stâlpi
Gheorghe, jud. Covasna, se află un cimitir funerari, în memoria unor militari din zonă,
al eroilor, din primul război mondial care, căzuţi în luptele din cel de-al doilea război
în mod inexplicabil, nu se bucură de aten- mondial. Nici înainte de decembrie 1989,
ţia cuvenită, fiind uitat de toată lumea şi şi nici după aceea, cimitirul nu a fost şi nu
ocolit de autorităţi. Conform evidenţe- este cuprins în programul manifestărilor
lor deţinute de Asociaţia „Cultul Eroilor”, comemorative organizate de Ziua Eroilor,
în cimitirul respectiv, sunt înhumaţi mi- sau cu alte prilejuri asemănătoare.
litari din „armata austro-ungară, căzuţi Cercetarea documentelor din Fondul ar-
în primul război mondial – 90 de ostaşi, hivistic Primăria oraşului Sf. Gheorghe, din
în morminte individuale şi 114 militari a perioada 1919-1940, documente aflate în
căror nume au fost identificate, în cripta patrimoniul Arhivelor Naţionale Covasna,
(osuarul) aflat sub monumentul central. au condus la aflarea adevărului despre
Cimitirul nu este împrejmuit, iar câteva amenajarea cimitirului menţionat şi des-
din crucile individuale au dispărut. Mo- pre identitatea eroilor care îşi duc somnul
numentul amplasat în centrul cimitirului de veci în el. Aşa după cum se va putea
este deteriorat, cu inscripţiile şi însemne- afla, din documentele ce le vom prezen-
le originale lipsă, cu o inscripţie înserată ta, în prezentul studiu, de fapt, ne aflăm
după cel de al doilea război mondial, re- în faţa unui cimitir al eroilor din primul
feritoare la Horthy Istvan, aproape ilizibi- război mondial, amenajat de către Socie-
lă. Pe faţa centrală a monumentului, este tatea „Cultul Eroilor”, cu sprijinul Primăriei
consemnată inscripţia în limba maghiară oraşului Sf. Gheorghe, Prefecturii jude-
„A HAZÁÉRT” (PRO PATRIA – n.n.), iar pe ţului Treiscaune şi a Garnizoanei militare
185

www.cimec.ro / www.mncr.ro
Dr. Ioan Lăcătuşu

Sf. Gheorghe, între anii 1921-1935. În ci- Totodată s-a dispus ca mormintele
mitir sunt înhumate osemintele militarilor vremelnice să fie înlocuite prin „opere
răniţi în luptele de pe fronturile din Carpa- comemorative durabile”. Misiunea de a
ţii Răsăriteni, din primul război mondial, coordona această acţiune, a revenit, con-
şi decedaţi în spitalul de campanie din Sf. form legii, „Societăţii mormintelor eroilor
Gheorghe, spital care a funcţionat în clădi- căzuţi în război” (înfiinţată la 12 septem-
rea Muzeului Naţional Secuiesc. Împreună brie 1919), patronată de Regina Maria.
cu aceştia, în cimitirul din Sf. Gheorghe, îşi Din Comitetul director mai făceau parte
dorm somnul de veci alte câteva sute de mitropolitul primat (viitorul patriarh al
militari români şi din rândul tuturor arma- României), Miron Cristea, reprezentanţi ai
telor care au luptat, în timpul primului răz- Armatei şi ai Jandarmeriei, un comitet de
boi mondial, căzuţi în luptele purtate pe doamne, reprezentând „societatea civilă”.3
teritoriul judeţului Treiscaune, a căror ose- În acest sens, prin adresa Resortului Afa-
minte, iniţial, au fost îngropate în mormin- cerilor Interne, din cadrul Consiliului Diri-
te răzleţe. Toate aceste oseminte, au fost gent, din 20 februarie 1920, se comunică
deshumate, transportate şi reînhumate, cu Prefecturii judeţului Treiscaune, publicarea
ritual creştin, în cimitirul eroilor din Sf. Ghe- în Monitorul Oficial nr. 123 din 19.IX.1919,
orghe, între anii 1929-1935. a statutului Societăţii „Mormintele eroilor
Este bine cunoscut faptul că, după pri- căzuţi în război”, instituţia prefecturii fiind
mul război mondial ţara întreagă era un invitată „de a lua fără amânare dispoziţiile
cimitir. Referindu-se la acele vremuri, re- ce cad în competenţa sa”.4
vista „Cultul eroilor” menţiona: „Pe câm- Despre primele acţiuni ale noii societăţii
pii, în crânguri, prin sate, prin munţi sau aflăm dintr-un document, din primăvara
pe un platou neted se isca câte o cruce anului 1920, prin care „Corpul VII Armată,
cioplită primitiv, atât cât îi mai rămăsese comunică Prefecturii jud. Treiscaune, fap-
unui camarad grăbit să o ridice. Iar la că- tul că, Societatea Mormintelor eroilor căzuţi
pătâi era un nume şters ca un izvod şi un în război a însărcinat artiştii de la Teatrul
mănunchi de flori de câmp”.1 Naţional Bucureşti, să se deplaseze în tot
Ca urmare a faptului că mulţi săteni Ardealul pentru a ţine reprezentaţii.5
trecuseră la arăturile de primăvară, tră- În anul 1920 a fost adoptată „Legea
gând brazdă direct peste morminte, Ma- pentru cinstirea eroilor căzuţi”, având
rele Stat Major a ordonat, prin ordinul nr. drept obiectiv „identificarea morminte-
5262/1919, ca toţi jandarmi rurali să ia de lor şi realizarea de lucrări de amenajare şi
urgenţă măsura „identificării tuturor mor- înfrumuseţare”. În baza acestei noi legi, în
mintelor şi a îngropării creştineşte a ose- toată ţara au fost amenajate cimitire ale
mintelor risipite”. Această dispoziţie, adusă eroilor şi lucrări de artă pentru eterniza-
la îndeplinire împreună cu preoţii şi învăţă- rea memoriei ostaşilor căzuţi pe front.
torii de la sate, a constituit prima îndatori- Legea prevedea pedepsirea cazurilor de
re publică ce a revenit autorităţilor recent profanare a mormintelor.6
instalate în teritoriu unit al României Mari.2 Pe baza prevederilor acestei legi, în 15

1 Arhiva Muzeului Militar Naţional, fond Cultul eroi- Covasna, în „Eroi şi morminte”, Editura ALPHA MDN,
lor, dosar 1, f. 1, apud Drd. Marian Nencescu, Mormin- Buzău, 2008, p. 87
te şi opere comemorative ale eroilor neamului din jude- 3 Drd. Marian Nencescu, Op.cit., p. 88
ţele Harghita şi Covasna, în „Eroi şi morminte”, Editura 4 Arhivele Naţionale Covasna, fond Primăria oraşu-
ALPHA MDN, Buzău, 2008, p. 87 lui Sf. Gheorghe, d. 340/1920, f. 1
2 Drd. Marian Nencescu, Morminte şi opere come- 5 Ibidem, d. 628/1920, f. 1
morative ale eroilor neamului din judeţele Harghita şi 6 Drd. Marian Nencescu, Op.cit., p. 88
186

www.cimec.ro / www.mncr.ro
Adevărul despre Cimitirul Eroilor din Sfântu Gheorghe, în lumina documentelor de arhivă

martie 1921, Prefectura judeţului Tre- 146 militari trecuţi la cele veşnice, în
iscaune, transmite următoarea circulară perioada ianuarie 1917 – iulie 1918, şi
„către primarii oraşelor şi primpretorii înmormântaţi în cimitirul eroilor din
preturilor de plasă”: „Înaintaţi de urgenţă Sf. Gheorghe, provin din armatele Aus-
un conspect cu datele de mai jos: Localita- tro-Ungară, Germană, Română, Rusă
tea unde se află mormintele ostaşilor morţi şi Italiană. După actuala configuraţie
în război; câte morminte; cum sunt înmor- teritorială a statelor europene, milita-
mântaţi (în cimitir militar, în cimitir comun, rii proveniţi din armatele menţionate,
în grupe de morminte, în morminte izolate); înmormântaţi în cimitirul eroilor din Sf.
a cui este proprietatea unde sunt îngropaţi; Gheorghe, sunt originari din cel puţin
dacă terenul este expropiat sau nu; ce su- 12 state: România, Ungaria, Austria,
prafaţă are; starea cimitirului, este împrej- Germania, Italia, Slovacia, Slovenia,
muit, are cruce sau nu; câţi se cunosc atât Bosnia-Herţegovina, Cehia, Croaţia,
ca nume, contigentul, regimentul şi naţia şi Rusia şi Ucraina – este posibil şi din Ser-
câşi necunoscuţi, arătându-se pe naţiona- bia, Macedonia şi Polonia (Anexa nr. 2).
lităţi şi eventual alte date. Aceste relaţiuni Iniţial, rămăşiţele pământeşti ale acestor
sunt absolut necesare pentru identificarea ostaşi, au fost înmormântate în altă zonă
cerută de Ministerul de război şi vă rugăm a cimitirului, în apropierea actualului obe-
să binevoiţi a ni le înainta cât mai urgent lisc înălţat în memoria ostaşilor germani
posibil”.7 În 20 aprilie 1921 Primarul oraşu- şi maghiari, căzuţi în luptele din perioada
lui Sf. Gheorghe raportează Prefecturii ur- 1914-1917 (Anexa nr. 3 şi Anexa nr. 4).
mătoarele date: „mormintele celor căzuţi Pe data de 1 septembrie 1921 „Prefectu-
în luptă se află în cimitirul comun (este vor- ra judeţului Treiscaune comunică primă-
ba de ostaşii căzuţi în luptele de pe frontul riilor oraşelor şi preturilor, copia ordinul
din Moldova, din primul război mondial – Ministerului de Interne, Direcţiunea Admi-
n.n.); 297 morminte; cimitirul se află în pro- nistraţiei Generale, nr. 32741/1921 spre şti-
prietatea oraşului; teritoriul actual este de re şi conformare: „Domnule Director Gene-
12 pogoane, urmând să fie extins la 20 de ral, Avem onoarea a Vă face cunoscut, după
pogoane; momentan nu este îngrădit, dar cum ne înştiinţează Societatea Mormintele
procedura e în curs de derulare; mormintele Eroilor că, în multe locuri îngrijirea acestor
au fost prevăzute cu cruci; evidenţa soldaţi- morminte este împiedicată din pricina indi-
lor era efectuată la spitalele de campanie, vizilor lipsiţi de simţământul moral, care dis-
dar documentele au dispărut în anul 1918. trug îngrădirile cimitirelor, furând materiale-
În prezent se cunoaşte doar identitatea a 34 le şi crucile, lăsând astfel ca osemintele să fie
persoane îngropate.8 desgropate şi profanate de animale. Pentru
Între timp au fost descoperite docu- îngrădirea acestor ororii criminale şi cruţa-
mentele referitoare la militarii decedaţi rea roadelor muncii depuse de numita soci-
în spitalul de campaniei din Sf. Gheorghe, etate pentru cinstirea Eroilor avem onoarea
documente care, în vâltoarea evenimente- a vă ruga să binevoiţi a da cuvenitele ordine
lor istorice cunoscute, au fost considerate Prefecturilor de judeţe din acel ţinut să ia
pierdute. Conform acestor documente, grabnice şi severe măsuri contra acelora care
respectiv evidenţei nominale păstra- profanează atât de barbar mormintele sacre
tă în arhiva oraşului Sf. Gheorghe, cei ale celor care şi-au jertfit viaţa pentru patrie.
Dispoziţiunile luate vă rugăm să le comuni-
caţi şi acestui minister.”9
7 Arhivele Naţionale Covasna, fond Primăria oraşu-
lui Sf. Gheorghe, d. 1173/1931, f. 34
8 Ibidem, d. 1173/1931, f. 6-33 9 Ibidem, d. 1173/1931, f. 36
187

www.cimec.ro / www.mncr.ro
Dr. Ioan Lăcătuşu

În 18 octombrie 1921 Prefectul jude- al şi asigurarea lor pentru veşnicie, contra


ţului transmite Primăriei Sf. Gheorghe dispariţiei, precum şi contribuţia materială
următoarea solicitare: „În baza evidenţe- şi morală a populaţiei”. În ordinul circular
lor vă solicit elaborarea unui document transmis de Ministerul de Interne, Prefec-
topografic, urmând să-l înaintaţi de ur- turii jud. Treiscaune, se dispune sprijinirea
genţă”. La rândul său, primarul, dispune acestor comitete locale, „pentru intensifi-
administratorului oraşului să „realizeze un carea lucrărilor de identificare, exhumare
document topografic, privind locul mor- şi centralizarea eroilor în cimitire de onoa-
mintelor, până cel târziu în 20 ale lunii” şi re, care să se desprindă din frumuseţea lor,
o „evidenţă – în baza datelor existente în adevărată veneraţie pe care o datorăm
documente – cu numele celor îngropaţi celor căzuţi întru cinstea şi trăirea ţării”.
în morminte. Evidenţa trebuie să cuprin- Pe baza ordinului Prefecturii, în 29 martie
dă următoarele elemente: numărul mor- 1922, primarul oraşului, Isidor Rauca-Rău-
mântului, rang, nume, anul naşterii, ziua ceanu, raportează că „a înfiinţat comitetul
decesului”.10 în oraşul nostru”, şi că „s-a ales ca preşedin-
Pe data de 28 octombrie 1921 Primăria te dr. Duducz Zoltan, ca secretar Ilarie Ale-
oraşului Sf. Gheorghe transmite Prefectu- man şi casier Zatyi Josef”.12
rii următoarea comunicare: „Dle Subpre- În 8 decembrie 1923, comandantul Gar-
fect, Loco, La ordinul Dvs, no. 8431/1921, nizoanei Sf. Gheorghe, col. Mihai Todices-
cu onoare Vă raportăm că lucrările pentru cu, adresează Primăriei oraşului Sf. Ghe-
întocmirea cadastrului despre mormintele orghe, următoarea solicitare: „Cu onoare
eroilor – în baza datelor ce ne stau la dispo- vă rog să binevoiţi a aproba să luom din
ziţiune, este în curs. Totodată, Vă raportăm pădurea comunală, lemnul de mesteacăn
şi aceea că, mormintele vor fi prevăzute cu necesar la repararea crucilor de la mor-
cruci înterimate ?! cruci care vor fi confecţi- mintele eroilor. Parte din aceste cruci
onate în aceste zile, dar cel mai târziu până sunt stricate şi parte lipsesc de tot. Cum
la 1 noiembrie. Sf. Gheorghe, la 28 octom- nu putem lăsa în uitare pe cei care şi-au
brie 1921, Primar...”.11 jertfit viaţa pe altarul patriei, rugăm a ni se
În documentul intitulat „Invitaţiune”, satisface cererea, noi punând mâna de lu-
document tipărit în limbile română şi ma- cru”. Cererea a fost aprobată. Dos. 6/1924,
ghiară, este redat un extras din ordinul p. 10-11. În mai 1927 Ocolul Silvic Sf. Ghe-
Direcţiunii Administraţiei Generale, din orghe solicită Primăriei Sf. Gheorghe să
cadrul Ministerului de Interne, datat 28 aprobe „tăierea unui număr de 50 meste-
ianuarie 1922, în care se prevede „ca în ceni necesari pentru reînnoirea crucilor de
fiecare comună şi oraş să se înfiinţeze câte mesteacăn din cimitirul eroilor”.13
un comitet al Societăţii pentru sprijinirea Iniţiativa ridicării unui „monument al
Comitetului Central al Societăţii „Mormin- infanteriei”, în cimitirul comun a aparţinut
tele eroilor căzuţi în război”. Societatea generalului Mihai Todicescu, comandan-
menţionată s-a încredinţat prin Legea pen- tul „Şcoalelor de Aplicaţie ale Infanteri-
tru cinstirea memoriei eroilor căzuţi, votată ei”, din Sf. Gheorghe. În acest scop, în 11
în Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 31 februarie 1924, generalul M. Todicescu a
iulie 1920. Legea prevede, centralizarea şi înaintat Primarul comunei Sf. Gheorghe”
îngrijirea mormintelor eroilor – gruparea următoarea cerere: „Şcoalele de Aplicaţie
mormintelor izolate, într-un cimitir speci- ale Infanteriei au hotărât să dea o serbare

10 Ibidem, d. 1173/1931, f. 37 12 Ibidem, d. 74/1922, f. 1


11 Ibidem, d. 1173/1931, f. 38 13 Ibidem, d. 518/1927, f. 1
188

www.cimec.ro / www.mncr.ro
Adevărul despre Cimitirul Eroilor din Sfântu Gheorghe, în lumina documentelor de arhivă

artistică, cu intrare, în seara zile de 8 martie realizarea operei noastre, al cărui caracter
a.c., în vederea realizării unui fond, pentru a obştesc este învederat, să conlucreze toate
se ridica un Monument al Infanteriei. Ţi- instituţiile de stat cât şi iniţiativa particula-
nând seama de înaltul scop şi contând pe ră. Este de la sine înţeles că această activi-
sentimentele Domniei – Voastre pentru oş- tate revine, în prim rând, autorităţilor, sub
tire în general şi pentru infanterie – Regina a căror oblăduire şi îndrumare trebue să se
sacrificaţilor – în special, cu onoare rugăm dezvolte iniţiativa particulară.
să binevoiţi a ne acorda în mod gratuit sala Următor acestui principiu, legiuitorul
Teatrului orăşenesc, pentru seara de 8 mar- prin art. 27 şi 28 din lege a pus în sarcina co-
tie 1924 (sâmbătă)”.14 munelor întreţinerea şi paza cimitirelor de
În 17 martie 1924, generalul Mihai To- eroi cât şi a tuturor lucrările comemorative
dicescu a înaintat „Domului Răuca Isidor, ale războiului, aflate pe teritoriul lor. Pentru
Primarul comunei Sf. Gheorghe”, urmă- aducerea la îndeplinire a acestor îndatoriri,
toarea adresă: „Am onoarea a vă aduce la izvorâte atât din simţămintele de adâncă
cunoştinţă că acest Comandament a luat pietate faţă de cei căzuţi cât şi din textele
act de donaţia de 4780 lei ce aţi binevoit a legii. Cu onoare, vă rugăm să binevoiţi a lua
face din partea primăriei, în folosul serbării cuvenitele măsuri pentru a asigura întreţi-
organizate de noi pentru ridicarea unui mo- nerea şi paza mormintelor de răsboiu, situ-
nument al infanteriei – sumă ce reprezintă ate în comuna Dvs. In consecinţă, vă rugăm
costul închirierei sălei teatrului local pentru a lua dispoziţiuni pentru instituirea fondu-
seara de 15 martie. Pentru gestul Dv. Patri- lui special, prevăzut de Art. 28 din Lege, din
otic şi bunăvoinţa de care aţi dat dovadă cu care se vor acoperii cheltuielile necesare
ocazia diferitelor repetiţii făcute la teatru de efectuării lucrărilor la mormintele şi cimiti-
ofiţerii ce au avut producţii artistice la ser- rele de război.
bare, Comandamentul vă aduce cele mai Potrivit legii, acest fond urmează să fie
vii mulţumiri”.15 format dintr - o cotă de 10% ce se va prelua
În 15 iulie 1927, Comitetul Central al So- din sumele atribuite comunei Dvs. în baza
cietăţii „Cultul Eroilor”, cu sediul în Palatul art.9 din legea impozitelor pe spectacole
Patriarhiei din Bucureşti, transmite Pri- din 28 Martie 1926. Fondul se va aloca la
măriei Sf. Gheorghe Circulara B, semnată un articol special sub denumirea de „Fond
de patriarhul Miron Cristea, cu următorul pentru întreţinerea mormintelor de război”.
conţinut: „Domnule Primar, Opera, urmă- Totodată vă rugăm să binevoiţi a lua mă-
rită de societatea noastră pentru a asigura suri pentru constituirea comitetului, prevă-
mormintelor de eroi o îngrijire permanentă zut de art. 28 din lege. pentru supraveghe-
şi demnă de jertfa lor, a căpătat un nou im- rea şi administrarea acelui fond. In acest
bold prin Legea asupra regimului mormin- scop veţi invita instituţiunile vizate de sus-
telor de război din România, publicată prin menţionatul articol adică: biserica, şcoala,
Monitorul Oficial No. 119 din 2 Iunie a.c. al armata, comitetul local al Soc. „Cultul Ero-
cărui text se alătură în broşură. Astfel, opera ilor” să-şi desemneze reprezentanţii săi în
de cinstire a celor căzuţi în război, fără nici- comitet. Comitetul va funcţiona pe lângă
o deosebire de naţionalitate şi religiune, administraţia comunală. Fondul fiind spe-
este aşezată şi încadrată pe temelii sigure cial afectat pentru mormintele de război,
şi definitive. Principiul călăuzitor, care răsa- acesta nu va putea fi întrebuinţat decât în
re din economia legii de mai sus, este, că la acest scop şi numai cu aprobarea comitetu-
lui de mai sus. Ordonanţarea şi justificarea
14 Ibidem, d. 6/1924, f. 18
cheltuielilor se va face însă cu respectarea
15 Ibidem, d. 6/1924, f. 17 Legii Contabilităţii Publice. De asemenea,
189

www.cimec.ro / www.mncr.ro
Dr. Ioan Lăcătuşu

vă aducem la cunoştinţă că Ministerul de război, fie răzleţe, fie grupate în cimitire, tre-
Război a dat ordin către toate garnizoanele buiesc îngrijite, înfrumuseţate şi păstrate în
din ţară pentru a conlucra cu Dvs. la îngriji- această stare în mod perpetuu (art. 5 şi 6 din
rea mormintelor de război. Veţi căuta deci lege).Opera de îngrijire şi înfrumuseţare a
a lua contact cu garnizoana locală elabo- mormintelor de război este încredinţată so-
rând programul de lucru de comun acord cietăţii «Cultul Eroilor», fosta societate „Mor-
cu aceasta. mintele Eroilor”, care este ajutată la realiza-
Scopul intervenţiei de faţă este de a re- rea scopului său de toate comunele urbane,
aminti administraţiei Dvs. nevoia de a lua în ce priveşte mormintele de război ce cad
măsuri pentru aplicarea legii şi mai ales de pe teritoriul acestei comune. Potrivit preve-
a obţine coordonarea tuturor energiilor lo- derilor art. 27 şi 28 din lege, comunele sunt
cale cu activitatea societăţii noastre. Sun- îndatorate să asigure întreţinerea şi paza
tem convinşi că printr- o fericită conlucrare cimitirelor de război, cât şi a tuturor lucrări-
a tuturor factorilor locali, ajutaţi fiind şi de lor comemorative ale războiului. Către acest
iniţiativa particulară, care trebuieşte puter- sfârşit, comunele, în unire cu garnizoanele
nic stimulată, vom putea înregistra cele mai militare, vor lua măsuri pentru paza cimitire-
frumoase roade în activitatea noastră şi lor, numindu-se la nevoie şi paznici (custozi)
aceasta cât mai grabnic posibil, mărind ast- la fiecare cimitir în parte. De asemenea se
fel demnitatea Statului şi aducând o slabă vor lua imediate măsuri pentru executarea
mângâiere familiilor celor căzuţi în război. lucrărilor necesare pentru buna întreţinere
Rugăm a ne comunica măsurile luate în ve- a mormintelor, împrejmuirile cimitirelor şi
derea aplicării legii mormintelor de război. construcţiunilor aci aflătoare.
Încredinţaţi că această chemare a noastră Pentru înlesnirea operei d-voastră, socie-
va găsi în sufletele Dvs. răsunetul aşteptat, tatea „Cultul Eroilor” vă va indica direct mor-
vă rugăm, Domnule Primar, să primiţi viile mintele de război aliate pe teritoriul comu-
noastre mulţumiri odată cu expresiunea nei d-voastră. Cheltuielile necesare pentru
înaltei noastre stime. Cu patriarhiceşti bi- efectuarea lucrărilor din anul acesta se va
necuvântări , Preşedintele Societăţii „Cultul căuta să fie acoperite din plusurile eventua-
Eroilor”, Patriarh al României, Miron”.16 le ale creditelor ce aveţi deschise prin buget
În 31 august 1927, Ministerul de Inter- pentru cimitirele civile. In ceea ce priveşte
ne, Direcţiunea Comunală, transmite pri- pe viitor, vă rugăm a îngriji ca, începând cu
măriei oraşului Sf. Gheorghe o circulară exerciţiul 1928, să se înscrie în bugetul comu-
în care se transmit următoarele dispoziţii: nei d-voastră fondul special prevăzut de art.
Domnule Primar, In conformitate cu preve- 28 din legea mormintelor de război, provenit
derile legii asupra regimului mormintelor din 10% din cota de 25% calculate la sume-
de război, publicată prin Monitorul Oficial le atribuite comunelor, în baza art. 9 din le-
No. 119 din 2 Iunie 1927, administraţiile gea impozitelor pe spectacole din 28 Martie
comunelor urbane sunt obligate să conlu- 1926. Fondul se va aloca la un articol special,
creze la întreţinerea şi paza mormintelor de sub denumirea de «fond pentru întreţinerea
război situate pe teritoriile lor, fără nici o de- mormintelor de război”.
osebire de naţionalitate sau religiune. Totodată Vă rugăm să binevoiţi a lua mă-
In vederea împlinirii de către administra- suri pentru instituirea comitetului, compus
ţia comunală a îndatoririlor ce au potrivit din câte un reprezentant al comunei, bise-
legii de mai sus, avem onoare a vă aduce ricii, şcoalei, armatei şi societatea „Cultul
la cunoştinţă următoarele: Mormintele de Eroilor” care va fi de preferinţă o doamnă,
văduvă de război din localitate. Întrebuin-
16 Ibidem, d. 262/1929, f. 1 ţarea acestui fond se va hotărî de acest co-
190

www.cimec.ro / www.mncr.ro
Adevărul despre Cimitirul Eroilor din Sfântu Gheorghe, în lumina documentelor de arhivă

mitet special, sumele neputându-se utiliza un comitet judeţean al Soc. „Cultul Eroilor”
decât numai pentru îngrijirea mormintelor care se va constitui potrivit art. 18 şi 20 din
şi cimitirelor de război. Ordonanţarea chel- statut. Comitetul judeţean odată constituit
tuielilor se va face însă pe baza hotărârilor va delega un membru care să reprezinte So-
comitetului, cu respectarea prevederilor cietatea în comitetul special pentru supra-
legii contabilităţii publice şi legii pentru vegherea fondului conf. Art. 28 din Legea
unificarea administrativă. De asemenea vă asupra regimului mormintelor de război
aducem la cunoştinţă că Ministerul de Răz- din România. Un exemplar din procesul ver-
boi a dat ordin către garnizoane pentru a bal de constituire a Comitetului judeţean,
conlucra cu d-voastră la îngrijirea mormin- se va trimite Comitetului Central”.18
telor de război. Veţi căuta deci a lua contact În 4 februarie 1928, „Sublocotenetul
cu garnizoana locală, elaborând progra- Agache Alexandru, delegatul Societă-
mul de lucru de comun acord cu aceasta. ţii Cultul Eroilor, adresează Primăriei Sf.
In afară de aceste lămuriri cari izvorăsc din Gheorghe următoarea scrisoare: Către Dl
spiritul legii asupra regimului mormintelor Inginer Szasz Ştefan, Primăria oraşului Sf.
de război şi la a cărei aplicare sunteţi che- Gheorghe, jud. Treiscaune. Conform pro-
maţi să conlucraţi, trebuie să aveţi în vede- gramului de lucru ordonat de Societatea
re că opera de cinstire a mormintelor celor Cultul Eroilor nr. 204, din 4 februarie 1928,
căzuţi nu este numai o cerinţă a legii, ci o am onoarea a vă face cunoscut că în cursul
înaltă îndatorire de pietate şi recunoştinţă anului 1928, vom centraliza toţi eroii căzuţi
ce avem cu toţii de împlinit faţă de cei ce şi- în război aflaţi înmormântaţi în cuprinsul
au jertfit viaţa, luptând pentru Patrie. Ma- jud. Trei Scaune, la cimitirul de onoare în
surile ce veţi lua în sensul prezentei circulari, oraşul Sf. Gheorghe. În cimitir se vor aduce
rugăm a fi comunicate neîntârziat atât Mi- peste 955 eroi şi se vor înmormânta defi-
nisterului cât şi direct societăţii „Cultul Eroi- nitiv lângă mormintele eroilor în cimitirul
lor”, palatul Patriarhiei, Bucureşti, căreia vă comun. Cu onoare vă rog să binevoiţi a mi
veţi putea adresa direct şi pentru orice alte se transmite la Miercurea Ciuc, str. I.C. Bră-
chestiuni în legătură cu îngrijirea mormin- tianu, pe adresa subsemnatului, o copie
telor de război. p. Ministru, N. BUDURESCU”. după schiţa de plan a cimitirului comunal,
Pe verso documentului este consemnată arătându-ne şi parcela de teren unde vom
menţiunea: „Domnule Primar, La ordinul putea îngropa osemintele eroilor de mai
Dvs. Avem onoarea a vă raporta, că cu sus. Copia după schiţa de plan a cimitirului
ocazia modificării bugetului anului 1927 comunal Sf. Gheorghe, ne este absolut ne-
s-a deschis subcapitolul XVI, art. 83 „Fond cesară, pentru ca subsemnatul să o înaintez
special pentru întreţinerea şi paza mor- la Bucureşti, Comitetului Central al Societă-
mintelor şi cimitirelor de război”, în sumă ţii Cultul Eroilor, cu alte acte referitoare la
de 12.272 lei. Sf. Gheorghe, la 14 Noiem- centralizarea eroilor”. În 2 mai, 1928, adre-
brie 1927, Şef contabil”.17 sa este repartizată Serviciului Tehnic, al
În 20 decembrie 1927, „Societatea „Cul- primăriei, „ pentru executare”, de către pri-
tul Eroilor”, Comitetul Central, transmite marul oraşului. În 26 iulie 1928, ing. Szasz
„Primăriei Comunei Urbane Sf. Gheor- Ştefan, raportează primarului: „Cu onoare
ghe” următoarele precizări: „Avem onoare Vă înaintez planul referitor la sistematiza-
a vă face cunoscut că în conformitate cu rea cimitirului comunal, pe care am arătat:
dispoziţiunile Statutului din care alăturăm cimitirul eroilor, înainte de sistematizare,
un exemplar – fiecare judeţ trebuie să aibă cimitirul eroilor după sistematizare cu roşu,

17 Ibidem, d. 262/1929, f. 5 18 Ibidem, d. 262/1929, f. 7


191

www.cimec.ro / www.mncr.ro
Dr. Ioan Lăcătuşu

iar terenul destinat pentru centralizarea Prin grija comitetului local şi al Primă-
eroilor cu verde”.19 riei Sf. Gheorghe în vara anului 1929 este
Documentele pun în evidenţă constitu- difuzat în principalele locuri publice afişul
irea şi activitatea filialei locale a Societăţii „Societatea „Cultul Eroilor”, pe care îl re-
„Mormintele Eroilor” după cum urmează: dăm în forma sa originală. „Încunoştiinţare
„Proces verbal, dresat astăzi 25 Aprilie 1929, obştească. Mormintele celor căzuţi în război
cu ocazia adunării generale a societăţii fără nici-o deosebire de relegiune sau ori­
„Mormintele Eroilor”, filiala Sf. Gheorghe, gine etnică trebuiesc respectate. Este o înal-
în localul primăriei. Prezidează domnul pri- tă îndatorire omenească şi creştinească.
mar dr. Gyarfas Albert, grefier Tănase Ba- Societatea „Cultul Eroilor”, care este chema-
lea”. Sunt prezenţi 52 de văduve şi orfani de tă să vegheze la îngrijirea tuturor mormin-
război (dintre care Muszka Karolyne, Vojkuj telor de război, se îndreaptă şi pe această
Sandorne, Ştefan Joszefne, Sztoika Abel- cale către toţi cetăţenii acestei Ţări cu rugă-
ne, Raduly Ferencz, Olah Janosne, Sandru mintea de a continua să sprijine opera sa
Gyorgyne, Bacs Jozsefne, Dancsuly Istvan- pioasă şi să ajute la reprimarea manifes-
ne, Sztoika Miklosne ş.a) şi delegatul Cen- tărilor nefericite ale celor rătăciţi, care nu
trului de Instrucţie, mr. Gheorghe Enescu. înţeleg să dea acestor morminte tot respec-
Dl primar, preşedinte, le comunică moti- tul cuvenit. Legea pedepseşte aspru pe cei
vul întrunirii de azi, şi anume: delegarea a vinovaţi. Toate autorităţile şi cetăţenii sunt
5 membrii în comitetul comunal şi a unui rugaţi să îngrijească ca legea de ocrotire a
membru în comitetul de supraveghere a mormintelor de război al cărui text, în par-
fondului. Olah Janosne propune să fie dele- te, îl dăm mai jos să fie aplicată cu stricteţe,
gate în comitetul comunal următoarele vă- dându-i-se cea mai mare publicitate.
duve de război: vad. Lui Sandru Gheorghe, Extras din Legea asupra regimului mor-
Miklos Imrene, Harczeg Mihalyne, Imreh mintelor de război din România, publicată
Jozsefne şi Sziksyai Jozefne, iar în comitetul în Mon. Of. Din 2 Iunie 1927. Cap. VI – Sanc-
de supraveghere pe Simon Frenczne. Adu- ţiuni şi penalităţi. Art. 30. Se vor pedepsi cu
narea generală cu unanimitate de voturi amenzi de la 200 la 25.000 lei următoarele
primeşte propunerea, în urma căreia Dl. infracţiuni: strămutarea mormintelor de
Preşedinte anunţă alegerea.”20 război fără autorizaţia societăţii „Cultul
În 13 mai 1929, cu ocazia şedinţei comi- Eroilor”; murdărirea locurilor comemora-
tetului „Mormintele Eroilor” din Sf. Gheor- tive ale războiului, semnelor funerare, mo-
ghe, „se alege cu unanimitate Dl Protopop numentelor şi a oricăror construcţiuni şi
Nistor Aurel de preşedinte şi Dl Petre Marcu instalaţiuni din cimitirele de război; intro-
secretar şi casier. Comitetul roagă pe dl. ducerea animalelor în cimitire pentru păs-
Preşedinte şi Dl secretar ca împreună cu Dl. cut sau adăpostit. …Art.1 Orice profanare,
Inginer al oraşului să se deplaseze la faţa distrugere sau vătămare a lucrărilor come-
locului şi să constate lucrările ce sunt nece- morative, semnelor funerare, mormintelor,
sare la cimitirul eroilor. Dl secretar şi casier monumentelor, construcţiilor, plantaţiuni-
va cere ordonanţarea tuturor sumelor ce se lor care potrivit legii sunt declarate monu-
cuvin societăţii de la primărie, pe care le va mente publice, este calificată ca delict şi se
depune cu livret la Banca Generală a Ţării va pedepsi cu închisoare de la 15 zile la doi
Româneşti”.21 ani şi cu amendă de la 1.000 la 10.000 lei,
fără prejudiciul pentru daunele ce vor fi ca-
uzate societăţii „Cultul Eroilor”.22
19 Ibidem, d. 377/1928, f. 1
20 Ibidem, d. 225/1929, f. 1
21 Ibidem, d. 225/1929, f. 2 22 Ibidem, d. 262/1929, f. 3
192

www.cimec.ro / www.mncr.ro
Adevărul despre Cimitirul Eroilor din Sfântu Gheorghe, în lumina documentelor de arhivă

Anul 1929 constituie un nou pas pen- din ţară, monumente comemorative, care
tru amenajarea Cimitirului Eroilor din Sf. multe din ele din punct de vedere artistic
Gheorghe, aşa după cum rezultă din do- lasă mult de dorit şi sunt prilej de impresie
cumentul următor: „Societatea „Cultul neplăcută străinilor care ne vizitează ţara.
Eroilor”, Palatul Patriarhal, nr. 1852 / 5 aug. Pentru a se pune capăt pe viitor, unor ase-
1929, Domnul Locot. Agache, În conformi- menea situaţiuni numitul Departament, în
tate cu aprobarea dată de domnul Director urma intervenţiei Ministerului Armatei, cere
Superior, Binevoiţi a cunoaşte că sunteţi ca prefecturile şi primăriile să nu mai auto-
însărcinat cu centralizările din judeţul Trei­ rizeze pe viitor, indiferent de scop, ridicarea
scaune în trei cimitire de onoare: Breţcu, Tg. nici unui monument public, dacă proiectul
Secuiesc şi Sfântul Gheorghe. Veţi începe monumentului nu a fost în prealabil apro-
centralizările întâi pentru cimitirul de onoare bat de Comisiunea ce va funcţiona pe lân-
Sfântul Gheorghe în care scop mai întâi vă gă Direcţiunea Artelor din numitul Depar-
veţi prezenta autorităţilor respective pentru tament. Comunicându-Vă cele ce preced,
solicitarea concursului necesar. Apoi veţi vă rugăm domnule primar să luaţi măsuri
amenaja terenul în vederea centralizărilor, în consecinţă”.24
făcând mutaţiunile necesare, ridicând schiţe Pentru asigurarea terenului necesar
şi liste. În urmă veţi începe centralizările din amenajării cimitirului comun, pe ampla-
comunele Baraolt, Buzău Ardelean, Teliu, samentul actual, Primăria a cumpărat 1
Bicfalău, Micfalău, Bicsad, Cernatul de Jos, jugăr de teren de la comunitatea israelită
Comandău, Limea, Teliu, Vama, Zăbala, ridi- 8 jugăre de la Ioan Melik, 5 jugăre de la
când schiţe de înhumare şi trecerea ulterior Ioan Siko şi schimb de terenuri cu familii-
pe planul de centralizare”. Pe verso docu- le Gaşpar şi Dărăgics.25 O comisie formată
mentului este făcută următoarea rezoluţie din preoţii tuturor confesiunilor existente
a primarului: „Serv. Tehnic, Serv. Sanitar Co- în oraş, au hotărât împărţirea cimitirului
munal, Loco. Cu onoare vi se trimite în copie pe confesiuni: ortodocşii şi greco-catoli-
delegaţia de pe versă spre ştire, invitându-vă cii, protestanţii, romano-catolicii, evreii, o
a da tot concursul Dlui Locotenent Aghache. parcelă rezervată pentru cimitirul militar
10 august a.c.”.23 şi alta „mormintelor onorabile”. În schiţa
La nivel naţional, întreaga acţiune era întocmită de ing. Kos „criptele urmau să
sprijinită de Ministerul Armatei, Ministe- se execute lângă împrejmuirea de sud şi
rul de Interne şi Societatea „Cultul Eroi- de vest ca în viitor criptele să alcătuiască
lor”, iar la nivel local de prefecturi, preturi, împrejmuirea cimitirului. Conform schiţei
primării, principalele culte religioase şi „mormintele eroilor – din cauză că nu cores-
filialele locale ale Societăţii „Cultul Ero- pundeau cu planurile ing. Kos – trebuie să fie
ilor”. Astfel, în circulara Ministerului de exhumate şi deplasate într-o groapă comu-
Interne nr. 9853 / 22 noiembrie 1929, nă, desemnată cu un monument”. Parcele-
adresată Primarului oraşului Sf. Gheor- le urmau să fie plantate cu arbori şi pomi,
ghe, se spune: „Ministerul Instrucţiunilor „conform planului detaliat al ing. Kos, şi
Publice şi Cultelor ne aduce la cunoştinţă, pentru acest scop să se înfiinţeze o şcoală
prin adresa nr. 44560/1929 că, în amintirea de pepinieră în colţul de sud-est a cimi-
faptelor eroice săvârşite în războiul pentru tirului.26 Şeful serviciului tehnic propu-
întregirea neamului şi a eroilor căzuţi pe nea procurarea lucrării în limba germană,
câmpul de onoare, s-au înălţat în pieţele,
din majoritatea comunelor urbane şi rurale
24 Ibidem, d. 706/1929, f. 1
25 Ibidem, d. 517/1934, f. 149-181
23 Ibidem, d. 476/1929, f. 1 26 Idem, f. 164-165
193

www.cimec.ro / www.mncr.ro
Dr. Ioan Lăcătuşu

„care conţine îndrumări practice referitor Consiliului oraşului reşedinţă de judeţ,


la facerea parcurilor în cimitire. Spre mo- Sf. Gheorghe, în care se menţionează:
tivare menţionez – se spune în documen- „Văzând cererea Comitetului pentru îngri-
tul amintit – că cimitirul comunal luând în jirea mormintelor eroilor no. 3 / 1931, prin
vedere mărimea sa va asigura înmormân- care cere cedarea din cimitirul comunei a
tările pe 100 de ani şi astfel este în inte- unei parcele pe care urmează a se înălţa
resul estetic al oraşului înfrumuseţarea un monument comemorativ, Având în ve-
cimitirului”.27 Primăria oraşului, prin deci- dere referatul Serviciului tehnic al oraşului,
zia nr. 9105/1924, hotărăşte: „Începerea lu- prin deciziunea nr. 402 / 1931, În Virtutea
crărilor de instalare şi aranjare a cimitirului dreptului deferit de Consiliul oraşului, prin
comun conform propunerii ce se va face de decizia 402 / 1931, Decide: Aprobă cedarea
inginerul orăşenesc procurându-se materi- parcelei menţionată în schiţa adresată la
alul necesar şi continuând lucrările din an dosar, pentru scopul cerut”.29
în an, care se poate acoperi din suma preli- Din cele prezentate, rezultă că, urma-
minată în bugetul fiecărui an”.28 re a extinderii şi sistematizării cimitirului
La solicitarea Comitetului pentru Îngri- comunal, în anul 1924, este delimitată şi
jirea Mormintelor Eroilor din Sf. Gheor- atribuită Societăţii „Cultul Eroilor”, actua-
ghe, în primăvara anului 1931, Primăria la parcelă din cimitir, în scopul amenajării
oraşului hotărăşte „cedarea din cimitirul cimitirului eroilor şi ridicării unui monu-
comunei a unei parcele pe care urmează ment dedicat acestora, parcelă situată în
a se înălţa un monument comemorativ”. mijlocul cimitirului comun, în vecinătatea
Iată menţiunile documentare: „Comitetul capelei mortuare. În urma cumpărării şi
pentru Îngrijirea Mormintelor Eroilor, Nr. 3 a schimbului de terenuri cu foştii pro-
/ 5 mai 1931, Domnule Primar, În vederea prietari, cimitirul s-a extins şi a fost siste-
înălţării unui monument comemorativ al matizat, pe baza schiţelor întocmite de
Eroilor morţi în marele război, cu onoare vă inginerii Kos şi Szasz. În aceste condiţii,
rugăm să binevoiţi a ne ceda din cimitirul osemintele militarilor îngropate pe ve-
comunal parcela pe care urmează a fi aşe- chiul amplasament, au fost deshumate şi
zat, pentru a putea astfel grăbi lucrările pre- îngropate în perimetrul noului cimitir al
gătitoare în vederea acestui scop. Planurile eroilor, atât în morminte individuale, cât
întregii lucrări se află la serviciul tehnic de şi în cripta peste care va fi înălţat un im-
sub ordinele Dvs. Preşedinte Pr. Aurel Nistor, punător obelisc.
Secretar, Petru Marcu” Pe verso: Referatul Potrivit Regimului mormintelor şi a cimi-
Serviciului Tehnic. „Dle Primar, Având în tirelor de război, stabilit prin Legea publi-
vedere că în urma sistematizării Cimitirului cată în Monitorul oficial nr. 119 / 2 iunie
Eroilor, din cele două parcele ocupate as- 1927 (art. 1 şi 2 din menţionata lege), erau
tăzi, una rămâne liberă la dispoziţia comu- considerate ca morminte de război, mor-
nei, iar având în vedere că la parcela eroilor mintele în care sunt înhumate, rămăşiţele
va fi edificat un monument foarte estetic de pământeşti ale celor căzuţi în următoa-
5 m înălţime propunem aprobarea , adică rele situaţii: ostaşi români – fără nici o
sistematizarea cimitirului proiectat de că- deosebire de religie sau origine etnică –
tre comitetul judeţean.” În document, este căzuţi în timpul şi din cauza războiului;
redată, în continuare, decizia Delegaţiei cercetaşii, surorile de caritate şi persoa-
nele care au căzut îndeplinind un serviciu
comandat, la oricare din formaţiunile ar-
27 Idem, f. 170
28 Arhivele Naţionale Covasna, fond Primăria ora-
şului Sf. Gheorghe, d. 517/1934, f. 156 29 Ibidem, d. 492/1931, f. 1
194

www.cimec.ro / www.mncr.ro
Adevărul despre Cimitirul Eroilor din Sfântu Gheorghe, în lumina documentelor de arhivă

matei, în timpul „războaielor noastre”; in- marul oraşului repartizează documentul


valizii de război; românii de pretutindeni, spre competentă soluţionare, tehnicieni-
care au căzut, de - a lungul veacurilor lor din aparatul primăriei: ” Către Serviciul
pentru dezrobirea Neamului românesc; Tehnic, Loco, Cu onoare vi se trimite adresa
ostaşii, supuşi ai fostelor state belige- de faţă pentru a cerceta cazul şi a face pro-
rante amice şi inamice şi internaţi civili, punere cu privire la întrebuinţarea sumei
căzuţi în timpul războiului pe teritoriul pentru scopul arătat de donator, înaintând
României.30 şi un deviz, 18 XII 1930”. Analizând stadiul
Având în vedere aceste prevederi, pre- lucrărilor de amenajare a cimitirului ero-
cum şi situaţia concretă din cimitirul ero- ilor, Serviciul Tehnic, propune cheltuirea
ilor din Sf. Gheorghe, unde îşi dorm som- sumei după cum urmează: „Dle Primar,
nul de veci un număr mare de cetăţeni Întrucât Comitetul Judeţean al Cultului
români de etnie maghiară, dar şi cetăţeni Eroilor a hotărât sistematizarea cimitirului
ai Ungariei, alături de cei ai fostelor state eroilor din Sf. Gheorghe, precum şi ridicarea
beligerante amice şi inamice, la amenaja- unui monument frumos de 5 m. înălţime,
rea cimitirului eroilor şi la înălţarea mo- prevăzând fiecare mormânt cu cruci de be-
numentului dedicat acestora, a contribuit ton uniforme, care plan este şi aprobat de
financiar şi statul ungar, contribuţie con- direcţiunea centrală a Cultului Eroilor, pro-
semnată de următoarele documente: „Bu- pun ca această sumă să fie predată Comite-
cureşti, la 15 Decembrie anul 1930, Domnu- tului Judeţean pentru acoperirea lucrărilor
le Primar, Am onoarea a vă comunica că în în curs. Sf. Gheorghe, 14 V 1931”.31
ziua de azi pe adresa Domniei Voastre, prin Documentele consemnează primirea
mandat poştal am trimis suma de 5000 de banilor de către Filiala locală a Societăţii
lei, ca contribuţie ungară pentru ridicarea „Cultul Eroilor” şi anunţarea expeditorului
crucilor eroilor, care şi-au îndeplinit servi- despre acest fapt. „Domnule Primar, Avem
ciul militar atât în fostele regimente impe- onoarea a vă înainta, aici alăturat, chitan-
riale şi regale, precum şi în regimentele de ţa nr. 1, doveditoare că societatea „Cultul
honvezi, fără excepţie de naţionalitate. Cu Eroilor” filiala Sf. Gheorghe, a încasat suma
onoare vă rog să binevoiţi a-mi trimite cât de lei 5000 provenind de la Dl. Sandor Cser,
mai urgent chitanţa despre primirea sumei. Calea Moţilor nr. 3 Cluj şi vă rog a o remite
Suma de mai sus, ca o contribuţie ungară aducătorului prezentei. Preşedinte, pr. Au-
este trimisă cu aprobarea Societăţii Cultul rel Nistor, Secretar, Petre Marcu”. Pe verso:
Eroilor. Primiţi, vă rog, Domnule Primar, asi- „Dsale Dlui Cser Sandor, colonel pensionat,
gurarea consideraţiunei mele. Cser Şandor, însărcinatul ungar al cultului eroilor din Ro-
Însărcinatul ungar al cultului eroilor în Ro- mânia, Cluj, calea Moşilor, Avem onoarea
mânia, Calea Moţilor no. 3”. Pe verso docu- a vă trimite anexat, în original, chitanţa nr.
mentului, sunt consemnate menţiunile: 1/1931 eliberată de Soc. Cultul Eroilor din
Dsale Dlui Cser Sandor, colonel pensionat, localitate, prin care recunoaşte. Primirea
însărcinatul ungar al cultului eroilor din sumei de 5000 de lei trimisă de Dv”, 29 V
România, Cluj, calea Moşilor, 3, Confirmăm 1931”.32
prin prezenta , cu mulţumire, primirea su- Modalităţile de asigurarea a fondurilor
mei de 5.000 cincimii lei, trimisă prin man- necesare amenajării cimitirului eroilor şi
dat poştal, pentru întreţinerea crucilor ero- înălţării monumentului dedicat cinstirii
ilor. Despre felul cum a fost întrebuinţată memoriei acestora, au fost diverse, inclu-
suma vă vom aviza la timp. 18 XII 1930. Pri-
31 Ibidem, d. 598/1931, f. 1
30 Ibidem, d. 366/1933, f. 1 32 Ibidem, d. 598/1931, f. 2
195

www.cimec.ro / www.mncr.ro
Dr. Ioan Lăcătuşu

siv tipărirea unor cărţi poştale. „Societatea 1931, a Societăţii „Cultul Eroilor” (Comitetul
„Cultul Eroilor”, Filiala Sf. Gheorghe, Stimate Central), spre ştiinţă. Comandantul pieţii Sf.
Domn Primar, Societatea „Cultul Eroilor”, Gheorghe, Lt. Colonel, Enescu Copie, după
Filiala Sf. Gheorghe în dorinţa de a eterni- adresa nr. 1221 din 23 iunie 1931, a Societă-
za memoria eroilor căzuţi în luptele Mare- ţii „Cultul Eroilor”. La nr. 389 / 1451 / 1931 şi
lui Război ale căror oseminte se odihnesc ca urmare la adresa noastră nr. 739 / 1931;
răsfirate în cimitirul comunal, a luat hotă- Avem onoarea a vă face cunoscut, că So-
rârea de a ridica un monument în ciment şi cietatea „Cultul Eroilor” acordă bronzurile
piatră naturală care să constituie pe lângă următoare: 4 plăci bronz (Semnul aducerii
o achitare a unei pioase datorii a noastră a aminte); 1 stemă mijlocie, sau o cască cu la-
supravieţuitorilor, şi o operă de împodobire uri, după modelul cum se va adopta la mo-
a acestui oraş. Întru cât însă lucrarea, con- nument, în care scop vă rugăm a ne trimite
form schiţei din alăturatele cărţi poştale, va o fotografie a monumentului sau o schiţă.
costa aproximativ 100 000 lei, şi cum mij- În ce priveşte crucile sunt gata, având înăl-
loacele filialei noastre sunt foarte modeste, ţimea de 85 cm. Şi grosimea de 25/10 cm.
iar pe ajutorul centralei nu putem conta, Pentru a vi se putea trimite crucile, urmează
ne-am hotărât să facem un apel către toţi să ne comunicaţi numărul necesar, iar D-vs,
locuitorii acestui oraş şi judeţ, mai ales către la primirea lor să executaţi inscripţiile. Di-
capii de instituţiuni, ca să binevoiască a dis- rectorul Societăţii, Colonel Macarovici. Ptr.
tribui aceste cărţi poştale al căror cost este Conformitate, plot. Major I. Stamate”. Pe
de 5 lei bucata. Vi se înaintează un număr verso: Către Garnizoana Sf. Gheorghe, La
de 30 de bucăţi a căror produs vă rugăm al adresa Dv nr. 436/1931, Avem a vă trimite
remite Dlui Petre Gh. Marcu, directorul Gim- schiţa cerută de Societatea „Cultul Eroilor”,
naziului de Băieţi din localitate, care vă va Comitetul Central, comunicându-vă că
elibera chitanţa doveditoare a sumei înca- avem nevoie de 100 bucăţi cruci. Sf. Ghe., la
sate. Având în vedere caracterul operei care 7 iulie 1931, Preş.”34
tinde să permanentizeze memoria celor tre- În paralel continuă demersurile pen-
cuţi în lumea unde nu există deosebiri etni- tru obţinerea fondurile din banii publici,
ce, credem că apelul nostru va găsi un ecou conform prevederilor legale. „Societatea
puternic în inimile tuturor acelora cărora îl „Cultul Eroilor”, Filiala Sf. Gheorghe, Dom-
adresăm”, Preşedinte, pr. Aurel Nistor, Secre- nule Primar, Deoarece, după cum ştiţi, acest
tar, Petru Marcu”. Pe verso: Dsale Dlui Petre comitet a început construirea unui mo-
Gh. Marcu, directorul Gimnaziului de Băieţi, nument în Cimitirul Comunal, în Cimitirul
Loco, Ca rezultat al adresei Societăţii „Cultul Eroilor căzuţi la marele război, cu onoare
Eroilor”, Filiala Sf. Gheorghe, avem onoarea vă rugăm să binevoiţi a dispune să ni se or-
a vă trimite suma de lei 150, reprezentând donanţeze subvenţiile rămase în restanţă
costul celor 30 cărţi poştale distribuite, ru- pe 1929 şi 1930, precum şi cea pe 1931, spre
gându-vă să binevoiţi a ne confirma primi- a putea face faţă cheltuielilor reclamate de
rea sumei. Sf. Gheorghe, 31 August 1931”.33 lucrarea în curs”. Din rezoluţiile puse pe do-
Pe măsura asigurării suportului finan- cument rezultă că, aceste sume nu au fost
ciar, au înaintat şi lucrările de amenajare, virate deoarece „nu s-a primit cota cuvenită
după cum rezultă din documentele urmă- de la administraţia financiară”.35
toare: „Garnizoana Sf. Gheorghe, Către Pri- În urma investigaţiilor întreprinse, con-
măria oraşului Sf. Gheorghe, Am onoarea a ducerea primăriei Sf. Gheorghe, comunică
trimite mai jos, adresa nr. 1221 din 23 iunie
34 Ibidem, d. 752/1931, f. 1
33 Ibidem, d. 624/1931, f. 1 35 Ibidem, d. 804/1931, f. 1
196

www.cimec.ro / www.mncr.ro
Adevărul despre Cimitirul Eroilor din Sfântu Gheorghe, în lumina documentelor de arhivă

Garnizoanei Sf. Gheorghe şi Comitetului adresa Dv n. 1856 / 1931, avem onoarea a


Central al Societăţii „Cultul Eroilor”, că în vă face cunoscut datele personale cerute:
cimitirele parohiale nu există „parcele de Carl Ghersinich, loc. Col. În K.U.K. I.R.N 64,
onoare rezervate pentru eroii germani din decedat la 5 iulie 1918, născut în anul 1873
timpul războiului, iar în cimitirul comun în Pinguente, Istrien”.38
toţi eroii sunt într-o parcelă singură”.36 În toamna anului 1931, în cripta (osua-
Aşa după cum am menţionat anterior, rul), de la baza monumentului din centrul
în Fondul arhivistic, Primăria oraşului Sf. cimitirului eroilor au fost depuse “spre
Gheorghe, aflat în păstrare la Arhivele veşnică odihnă”, o primă tranşă a osemin-
Naţionale Covasna, s-a păstrat un dosar tele eroilor a căror identitate nu a fost
care cuprinde corespondenţă şi tabele identificată, aşa după cum rezultă din do-
nominale cu ostaşii decedaţi în spitalul cumentul următor: „Comitetul Judeţean
de campanie din Sf. Gheorghe, spital ce Trei Scaune pentru Cultul eroilor, nr. 21 /
a funcţionat în localul Muzeului Secuiesc 21 octombrie 1931, Stimate Domn, Avem
din Sf. Gheorghe, în timpul primului răz- onoarea a vă face cunoscut, că Societatea
boi mondial şi îngropaţi în cimitirul din Sf. “Cultul Eroilor” filiala Sf. Gheorghe a hotă-
Gheorghe. Tabelele nominale cuprind nu- rât ca în ziua de 25 octombrie orele 3 p.m.
mele şi prenumele 37, regimentul din care să se oficieze de către reprezentanţii tuturor
a făcut parte, anul, locul naşterii, ţara de cultelor din această localitate, la Cimitirul
origine şi data decesului 146 ostaşi dece- Comunal un serviciu divin restrâns pen-
daţi în Sf. Gheorghe, în perioada 8 ianua- tru odihna soldaţilor morţi în Marele
rie 1917 – 22 iulie 1918, din cel putin 12 Război şi neidentificaţi, ale căror ose-
ţări: (Anexa nr. 2) minte au fost depuse spre vecinică odih-
În rândul militarilor decedaţi în spi- nă în cripta monumentului ce se înalţă
talul de campaniei din Sf. Gheorghe şi întru eterna lor amintire. Preşedinte Gr.
înmormântaţi în cimitirul eroilor din ora- Popescu, Secretar, Petre Marcu, directorul
şul respectiv, se află şi “eroul Lt. Colonel Gimnaziului de Băieţi. P.S. În cazul în care
Gherzinich”: „Societatea „Cultul Eroilor”, vremea nu va fi favorabilă serviciul se amâ-
Comitetul Central, Domnul Medic Şef al nă pentru o dată ulterioară. Domniei Sale
Spitalului Sf. Gheorghe, 14 octombrie 1931, Domnului Primar al oraşului Sf. Gheorghe,
Avem onoarea a vă ruga să binevoiţi a ne Loco”.39 ( Anexa nr. 5)
comunica: Numele, pronumele, Gradul, Re- O lucrare de o asemenea amploarea,
gimentul şi data decesului eroului Lt. Colo- precum cimitirul şi monumentul eroilor,
nel Gherzinich, ce a fost înhumat de trupele din Sf. Gheorghe, necesita fonduri im-
de ocupaţie în faţa monumentului din Sf. portante, sens în care, în toţi aceşti ani a
Gheorghe, spre a i se putea face inscripţia continuat acţiunile de colectare a resurse-
pe cruce”. Pe verso. Către Primăria Sf. Ghe- lor financiare necesare. „Comitetul pentru
orghe, Avem onoarea a vă transpune în Îngrijirea Mormintelor Eroilor, preşedinte
original prezenta adresă a Societăţii Cultul pr. Aurel Nistor, adresează Primarului ora-
eroilor Bucureşti rugându-Vă să binevoiţi a şului Sf. Gheorghe, în 5 mai 1931, următoa-
satisface cererea întrucât este posibil fiind- rea solicitare: “Întrucât societatea noastră
că datele referitoare la mormintele eroilor nu dispune de toate fondurile necesare
sunt la D voastră.”.... „Către Societatea „Cul- pentru înfăptuirea mauzoleului destinat a
tul Eroilor”, Comitetul Central, Bucureşti La perpetua memoria acelora care s-au jertfit

36 Ibidem, d. 1112/1931, f. 1 38 Ibidem, d. 1173/1931, f. 37


37 Ibidem, d. 1173/1931, f. 1 39 Ibidem, d. 1150/1931, f. 1
197

www.cimec.ro / www.mncr.ro
Dr. Ioan Lăcătuşu

în marele război, cu onoarea să binevoiţi a Între timp, continuă acţiunea de„dezhu-


ne acorda un ajutor de cel puţin 30.000 lei, mare, transport şi reînhumare a osemin-
dispunând în acelaşi timp a ni se ordonanţa telor eroilor aflate în morminte răzleţe”.
ca şi în ceilalţi ani, sumele ce ni se cuvin din „Prefectura Judeţului Treiscaune, Serviciul
bugetul Primăriei”. La această solicitare, Administrativ, no. 16074 din 16 noiembrie
primarul oraşului Sf. Gheorghe, dr. Ioan 1933. Priveşte: Ridicarea şi transportarea
Popa, formulează răspunsul următor: La osemintelor eroilor morţi în campania
adresa Dvoastră nr. 4 / 1932 avem onoarea 1916-1919, Către Primăriile comunelor ur-
a vă face cunoscut, că după aprobarea bu- bane şi Notariatele comunale, La reşedin-
getului pe anul 1931, vom prezenta cererea ţă. În baza ord. Ministerului de Interne No:
Dv. în şedinţa Consiliului pentru a decide. 14006/A 1933, Vă rugăm a da tot concursul
În ceea ce priveşte ordonanţarea sumei cu- legal şi rapid Societăţii „Cultul Eroilor”, cu
venite din alocaţia bugetară, vom dispune ocazia ridicării şi transportării osemintelor
achitarea ei, imediat ce vom primi de la eroilor morţi în campania 1916-1919. Ne
Administraţia Financiară cota cuvenită din mai fiind nici o primejdie de contaminare
impozitele pe spectacole”.40 – formalităţile de îndeplinit vor fi cât mai
Tabelul „despre toate cheltuielile efec- simple şi anume: Se va dresa un proces ver-
tuate din bugetul Primăriei, pentru lucrări bal de către delegatul Societăţii respective,
de interes public”, în anii 1932-1933, con- împreună cu un delegat al oficiului stării ci-
semnează, printre altele şi suma de 5.000 vile şi cu participarea serviciului sanitar din
lei pentru „întreţinerea şi împodobirea comună. Totodată Vă comunică, că între 25
cimitirului civil şi al eroilor”.41 Acţiunea de Oct. – 15 Noemvrie a.c. numita societate, va
strângere a fondurilor a continuat şi în face un transport de eroi în diferite locali-
anul 1932. Astfel Societatea „Cultul Eroi- tăţi, ceruţi de familiile lor. Prefectul judeţu-
lor” din Sf. Gheorghe solicită primarului lui... Şeful Serviciului...”.44
oraşului să pună la dispoziţia societăţii În 10 octombrie 1935, în circulara Pre-
„sala cinematografului pentru seara de 28 fecturii Treiscaune, adresată primăriilor
martie când urmează a se da un concert, orăşeneşti şi preturii plăşilor din judeţ, se
urmat de dans, cu concursul Drei Sophie menţionează: „Comitetul Central al Socie-
Munteanu, în beneficiul societăţii. Pre- tăţii „Cultul Eroilor” ne aduce la cunoştinţă
şedinte Grigore Popescu”.42 În anul 1934, prin adresa no. 1300/1935, că deşi depune
Societatea Cultul eroilor, Filiala Sf. Gheor- toată stăruinţa de a centraliza în cimitire-
ghe, solicită primarului oraşului, să bine- le de onoare, osemintele din mormintele
voiască „a dispune să se ordonanţeze suma răzleţe aflate pe diferite câmpuri de luptă,
de lei 15.000 (cincisprezece mii) destinaţi totuşi i se semnalează de unii turişti, desco-
întreţinerii Cimitirului Eroilor, întru cât so- perirea de noi morminte de război şi chiar
cietatea noastră e datoare cu diverse sume oseminte dezgropate. Susnumitul Comitet,
la Soc. Astra, Parohiei ortodoxe, precum şi fiind în neputinţă de a lucra, simultan, pe în-
Casei Papp Lehel care a lucrat monumentul treaga suprafaţă a ţării, din lipsă de perso-
din beton, înălţat în cimitirul Eroilor”. Preşe- nal şi de fonduri, solicită sprijinul autorită-
dinte, Pr. Aurel Nistor, Casier –secretar, Petre ţilor administrative, în care scop a întocmit
Marcu”.43 instrucţiunile alăturate, cu privire la proce-
dura de urmat în cazurile de descoperire a
mormintele răzleţe. Principiul stabilit prin
40 Ibidem, d. 143/1932, f. 1 aceste instrucţiuni este ca, toate osemintele
41 Ibidem, d. 747/1933, f. 3
42 Ibidem, d. 267/1932, f. 1
43 Ibidem, d. 173/1934, f. 1 44 Ibidem, d. 979/1933, f. 1
198

www.cimec.ro / www.mncr.ro
Adevărul despre Cimitirul Eroilor din Sfântu Gheorghe, în lumina documentelor de arhivă

din mormintele de război, răzleţe, să fie ex- să observaţi prevederile regulamentului în


humate şi centralizate, prin mijloace locale, chestiune, şi să nu mai îngăduiţi construc-
în cimitirele de Eroi, cele mai apropiate sau ţia nici unui monument până nu va obţine
cele mai accesibile. Pentru cazurile excepţi- mai întâi aprobarea Ministerului Instrucţiu-
onale, când din lipsă de mijloace locale, sau nii, al Cultelor şi Artelor”.46
de bunăvoinţă din partea locuitorilor, ar fi După cum s-a arătat prevederile Legii
necesare cheltuieli, urmează să se înştiinţe- privind Regimul mormintelor şi a cimitire-
ze Societatea „Cultul Eroilor” pentru a avi- lor de război, erau foarte generoase, fiind
za. Comunicându-vă cele ce preced, avem considerate ca morminte de război, mor-
onoarea a Vă ruga să luaţi măsuri pentru mintele în care sunt înhumate, rămăşiţele
executarea dispoziţiunilor din alăturatele pământeşti ale ostaşilor români – fără
instrucţiuni.” Instrucţiunile anexate, redau nici o deosebire de religie sau origine
cu minuţiozitate modalităţile de acţiune etnică – căzuţi în timpul şi din cauza răz-
pentru a asigura, dezhumarea, transpor- boiului şi ale ostaşilor, supuşi ai fostelor
tul şi reînhumarea osemintelor eroilor state beligerante amice şi inamice şi in-
aflate în morminte răzleţe, din care redăm ternaţi civili, căzuţi în timpul războiului
un fragment: „ Pe cât cu putinţă va fi, ose- pe teritoriul României”. Dar, în acelaşi
mintele se vor spăla cu grijă, imediat, după timp, se urmărea ca aceste prevederi,
scoaterea din mormânt. Dacă acesta n-ar fi să nu determine situaţii de înrăutăţire
realizabil, osemintele vor fi spălate la locul a climatului de convieţuire interetnică.
de reînhumare, cu apă de var şi stropite cu „Prefectura Judeţului Treiscaune, Serviciul
vin, după obiceiul creştinesc, cu care ocazie Administrativ, no. 17357 din 30 noembrie
preotul localităţii va fi invitat să săvârşeas- 1934, Către primăriile comunelor urbane şi
că un serviciu religios. Se va căuta, pe cât se notaritele comunale, La reşedinţă, În execu-
va putea, ca aceste reînhumări să aibă loc tarea ordinului Ministerului de Interne no.
în zi de Duminecă sau de sărbătoare, pen- 12706 din 26 Noiembrie 1934, Vă rugăm a
tru ca populaţia să poată lua parte la cest lua măsuri, ca inscripţiunile pe monumen-
serviciu.45 tele închinate minoritarilor căzuţi în răz-
Potrivit atribuţiunilor ce-i reveneau, boi, aflătoare în raza comunelor Dvs. să fie
Prefectura judeţului Treiscaune, moni- redactate neapărat şi în limba română, şi
toriza aplicarea prevederilor ordinelor anume: inscripţia în limba română trebu-
emise de către Ministerul de Interne, Mi- ieşte aşezată pe faţa principală a monu-
nisterul Instrucţiunii, al Cultelor şi Artelor, mentului. Celelalte inscripţii se vor aşeza pe
şi a dispoziţiilor Societăţii „Cultul Eroilor”, restul feţelor. Inscripţiile şi în general toate
referitoare la înălţarea monumentelor motivele monumentului nu pot cuprinde
eroilor, în spaţii publice. „Prefectura Jude- expresii sau semne constituind vre-o aţâ-
ţului Treiscaune, Serviciul Administrativ, no. ţare contra Statului Român, sau a ordinei
1529 din 1 februarie 1934, Către primăriile publice. De asemenea sunt interzise mani-
comunelor urbane şi notariatele comunale, festările cu caracter iredentist”.47
La reşedinţă Avem onoarea a Vă reaminti Deşi se poate afirma că în anul 1935,
dispoziţiunile ordinului nostru circular No. lucrările de amenajare a Cimitirului Eroi­
9312 din 28 iunie 1930, referitor la obser- lor din Sf. Gheorghe erau finalizate, cu
varea prevederilor din Regulamentul Co- toate acestea, Comitetul Central al Socie-
misiunei Superioare pentru monumentele tăţii „Cultul Eroilor”, adresează o scrisoare-
publice şi Vă atragem din nou atenţiunea
46 Ibidem, d.105/1934, f. 1
45 Ibidem, d. 1023/1935, f. 1 47 Ibidem, d. 774/1934, f. 1
199

www.cimec.ro / www.mncr.ro
Dr. Ioan Lăcătuşu

Primăriei comunei Sf. Gheorghe, judeţul la mormintele îngrijite. După părerea mea
Treiscaune, cu următorul conţinut: „Avem lucrarea cea mai urgentă ar fi îngrădirea
onoarea a Vă atrage în mod serios şi insis- cimitirului şi din partea estică, unde actual-
tent atenţiunea Dvs. asupra situaţiei deose- mente este complect deschis. Despre aceste
bite în care se află Comuna Dvs, în urma con- lucrări de construire a gardului înaintez de-
struirii Cimitirului de onoare pentru Eroi, din vizul rugându-Vă să binevoiţi a decide.” Pe
acea localitate. În adevăr, asemenea lucrări această bază, Comisia interimară a Primă-
monumentale, au pe lângă caracterul sacru, riei decide să prevadă suma necesară con-
datorită faptului că, în el dorm somnul de struirii gardului proiectat, în cursul anului
veci fiii ţării, căzuţi pe acele locuri în timpul 1935.48 În acelaşi timp, prin Ordonanţa nr.
războiului, mai are şi caracterul de monu- 3731/1935, primarul oraşului Sf. Gheorghe
ment istoric şi educativ, menit să arate ge- dispune: „Se interzice cu desăvârşire trece-
neraţiilor actuale şi viitoare sacrificiile făcute rea pietonilor prin cimitirul oraşului. Este
de aceşti fiii ai ţării, pentru întregirea Ei. În cu desăvârşire oprit a păşuna animale pe
consecinţă şi deosebit de obligaţiunile legale teritoriul cimitirului; mai este interzis copii-
ce revin Primăriei, respectiv Comitetului local lor să se joace în cimitir. Este interzis cu cea
al Societăţii, potrivit prescripţiunilor cuprin- mai mare stricteţe ruperea sau distrugerea
se în Legea şi Statutele alăturate, Comuna florilor de pe morminte”.49 În iunie 1938,
mai are înalta obligaţie morală, de a păstra Primăria oraşului reşedinţă de judeţ Sf.
cu sfinţenie şi în cea mai perfectă stare acest Gheorghe, înaintează Garnizoanei militare
monument, care dacă va fi lăsat în părăsire din localitate, „o schiţă a oraşului Sf. Ghe-
sau neglijat, va atrage în loc de onoarea, o orghe, unde s-a marcat cu roşu locul unde
desconsiderare asupra Dvs şi întregei Co- sunt mormintele „Eroilor Neamului”.50
muni. Nu există în lumea întreagă locali- După executarea îngrădirii cimitiru-
tăţi, în care să se fi realizat asemenea opere lui, se poate aprecia că, în anul 1935,
de recunoştinţă naţională, fără ca ele să fie lucrările de amenajare a cimitirului şi
în grija de căpetenie a autorităţilor locale, de înălţare a monumentului eroilor din
care îşi fac din aceasta un punct de onoare Sf. Gheorghe erau, în mare parte, fina-
şi suntem siguri că şi Dvs. Veţi înţelege şi lizate. Ostaşii români, care îşi duc somnul
aprecia cum se cuvine, importanţa ape- de veci, alături de camarazii lor din cele-
lului, ce facem prin această adresă şi veţi lalte armate ale fostelor state beligerante
lua cele mai lăudabile şi grabnice măsuri, amice şi inamice, atât cei din Transilvania,
pentru întreţinerea în perfectă stare a înrolaţi în armata Austro-Ungară, cât şi cei
Cimitirului de Eroi local, realizat cu atâ- din regimentele din cadrul Regatului Ro-
ta greutate, de către Societatea „Cultul mâniei, apar în documente şi pe inscripţii-
Eroilor” Comitetul Central. În aşteptarea le din cimitirul din Sf. Gheorghe, cu nume-
unei confirmări din partea Dvs., vă dorim le maghiarizate sau germanizate: Barbu
spor şi sănătate. Director General, General, Janos, Petruska Gyorgy, Baju Janos, Lupu
N. Negreanu, Director, Colonel Makarovitsch Joakim, Juan Dobos, Jordache Maneo,
Radu”. Pe verso documentului, în referatul Kostatyte Muntean, Georg Conduratye,
Serviciului Tehnic, se spune: „Dle Preşedinte Juon Stemate, Dumitru Deliscan, Nikolaj
(primar –n.n.), Examinând situaţia cimitiru- Nisturesku, Marin Dumitratyie, Pefur Ilie
lui eroilor precum şi a cimitirului comunal, Naczi, Juon Dinka, Grigori Stanku ş.a.
am constatat că cimitirul eroilor este în stare
corespunzătoare, însă partea estică a cimi-
48 Ibidem, d. 884/1935, f. 1
tirului nefiind îngrădită de loc, cetăţenii tre- 49 Ibidem, d. 568/1935, f. 1
când prin cimitirul comunal produc pagube 50 Ibidem, d. 686/1938, f. 1
200

www.cimec.ro / www.mncr.ro
Adevărul despre Cimitirul Eroilor din Sfântu Gheorghe, în lumina documentelor de arhivă

Din documentele cercetate rezultă că în sala Teatrului orăşenesc, iar la ora 21,
în perioada 1919-1940 principalele ma- retragere cu torţe”.51 (Anexa nr. 6)
nifestări organizate în fiecare an, cu prile- În programul, din anul 1939, printre al-
jul Zilei Eroilor, se desfăşurau la cimitirul tele, se fac următoarele precizări: „Popu-
eroilor din Sf. Gheorghe. De fiecare dată laţiunea de confesiune sau naţionalitate
programul manifestărilor comemorative deosebită nu trebuie să vadă în această
cuprindea parastasul, oficiat de preoţii tu- serbare măreaţă o manifestare de şo-
turor cultelor din oraş, „cuvântările repre- vinism românesc, ci mai mult un prilej
zentanţilor bisericilor, culturii şi armatei, de apropiere între toţi cetăţenii români
împodobirea mormintelor şi defilarea în pentru consolidare Statului, precum şi o
faţa monumentului eroilor”. dovadă a năzuinţelor spirituale şi umani-
Pentru exemplificare, redăm programul tare ale poporului român. În cuvântările
serbării „Zilei Eroilor”, din 21 mai 1936, ti- ce se vor rosti, se va căuta să nu se atingă
părit, ca în fiecare an, într-un frumos afiş, sufleteşte populaţiunile locale. În acest
cuprinde următoarele momente princi- scop sufletul românesc va fi glorificat
pale: 1. La ora 11 Te-Deum în Piaţa Regi- pentru virtuţiile mari, pe care le-a avut
na Maria, în asistenţa tuturor autorităţilor întotdeauna fără a micşora cu nimic din
bisericeşti, militare şi civile, corporaţiilor, calităţile pe care le-au avut neamurile, cu
societăţilor şi comunităţilor de orice fel care noi am fost în luptă, fapt care le dă
şi a publicului. 2. Procesiunea religioasă dreptul la consideraţia noastră”.52
la Cimitirul eroilor în ordinea următoare: Aşa după cum se cunoaşte, în toamna
Poliţia, orfanii, văduvele şi invalizii de răz- anului 1940, au urmat evenimentele dra-
boi cu drapele; şcolile primare de fete şi matice, prilejuite de cedarea Transilvaniei
de băieţi, de stat şi confesionale şi şcoala de Nord-Est, în urma Dictatului de la Viena,
de ucenici; şcolile secundare (Gimnaziul luptele din cel de al doilea război mondi-
de fete, Şcoala Normală, Gimnaziul de al, cu toate consecinţele sale nefaste, apoi
băieţi, Liceul „Miko”, cercetaşii); muzica; instalarea regimului comunist – perioade
praporii; autorităţile bisericeşti, întregul în care cimitirul eroilor din Sf. Gheorghe,
cler în odăjdii; reprezentanţii autorităţilor a fost dat uitării, atât din cauza necunoaş-
militare şi civile; întregul corp ofiţeresc, terii adevărului despre eroii înmormântaţi
magistratura, baroul, corpul funcţionari- aici, dar mai ales ca urmare a ingerinţelor
lor publici, corpul profesional, societăţile nefireşti ale factorilor politici şi etnici.
şi aşezămintele culturale, societăţile co- În sfârşit, cu ajutorul documentelor
rale; Societatea Comercianţilor şi mese- de arhivă, după 70 de ani de nedreaptă
riaşilor; Societatea Pompierilor voluntari; uitare, eroii ce-şi dorm somnul de veci,
toate societăţile şi comunităţile de orice în cimitirul din Sf. Gheorghe, au drep-
confesiune, cu drapelele şi toţi membrii tul să se bucure din nou de cinstirea,
lor; câte o delegaţie a instituţiilor particu- preţuirea şi recunoştinţa generaţiilor
lare, economice, industriale, agricole etc.; prezente şi a celor viitoare, din Sf. Ghe-
Uniunea Foştilor Voluntari; corpurile de orghe şi din toate cele 10 state, majori-
trupă. Pe tot parcursul drumului fanfare- tatea membre a Uniunii Europene.
le şi corurile vor intona imnuri patriotice Este datoria noastră, a tuturor, să ne în-
şi religioase.”. Programul mai cuprindea grijim de reabilitarea cimitirului eroilor din
parastasul, cuvântările reprezentanţilor Sf. Gheorghe, de repararea şi restaurarea
bisericilor, culturii şi armatei, împodobi-
rea mormintelor şi defilarea în faţa monu- 51 Ibidem, d. 521/1936, f. 1
mentului eroilor; la ora 15, Festival şcolar 52 Ibidem, d. 407/1939, f. 4
201

www.cimec.ro / www.mncr.ro
Dr. Ioan Lăcătuşu

crucilor, obeliscului şi împrejmuirii, şi mai de regăsire sub sceptrul aceloraşi valori


ales de includerea sa în programele ma- creştine şi europene, ale democraţiei şi ar-
nifestărilor de cinstire a eroilor, cu partici- moniei interetnice, spre binele comunităţii
parea reprezentanţilor tuturor cultelor din româneşti şi maghiare deopotrivă.
municipiul şi cu invitarea reprezentanţilor Parafrazându-l pe părintele protopop
diplomatici ai ţărilor ai căror ostaşi îşi dorm Aurel Nistor, preşedintele Societăţii „Cul-
somnul de veci aici. Prin originea etnică a tul Eroilor”, din judeţul Treiscaune, din
militarilor înhumaţi în acest cimitir, prin perioada interbelică, şi al comitetului
componenţa celor care au contribuit la de amenajarea a cimitirului eroilor din
amenajarea sa, şi prin reluarea spiritului Sf. Gheorghe, „având în vedere caracterul
ecumenic al manifestărilor organizate aici, operei care tinde să permanentizeze me-
în perioada interbelică, cimitirul eroilor din moria celor trecuţi în lumea unde nu exis-
Sf. Gheorghe poate şi trebuie să reprezinte tă deosebiri etnice”, credem că demersul
un prilej de trăire în comuniune a tuturor nostru „va găsi un ecou puternic în inimile
cetăţenilor oraşului şi a judeţului Covasna, tuturor acelora cărora îl adresăm”.
Anexa nr. 5

Anexa nr. 1

202

27

www.cimec.ro / www.mncr.ro
Adevărul despre Cimitirul Eroilor din Sfântu Gheorghe, în lumina documentelor de arhivă

Anexa nr. 2
Tabel nominal
cu militarii decedaţi în spitalul de campanie din Sf. Gheorghe, în perioada
ianuarie 1917 – iulie 1918, şi înhumaţi în cimitirul eroilor din Sf. Gheorghe

Lauf Truppen- Tag Des Grab


Charge Name Jahr Ort
Nr. Korper Ablebends Nr.
0 1 2 3 4 5 6 7
1
B.h.I.R. Gubó
Mato Zsulyo- 8 Janner
2 Infant. No. 4 1878 Livnó 7.
vits 1917.
Arb. Abtlg. Bosnien
Krgsgf Juan Rum.Inf. Soboan 9. Febr.
3 1883 18.
Infant. DOBOS Reg. No.37. Románie 1917.
Krgsgf. Jodache Rom.Inf. Skurta 13. Feber.
4 1878 22.
Infant. Maneo Reg. No.2/4 Román. 1917.
Markepol
Iván K.u.k.Arb. 13. Feber.
5 Arbeiter. 1892 Zberev 21.
POLOWY Abt.31/UI 1917.
Galizien
Paul,Brunó DeutscheR. Qedlinb. 13. Feber.
6 Ldstrm. 1897 20.
UTTKE Inf.Reg. No.204. Deuschl. 1917
Jousches
Krgsgf Gligor Rom.Inf. 17.Feber.
7 1877 Romanac 31.
Infant. VLEIKO Reg.180. 1917
Román.
Schmad-
Franz Deutsche
8 Geftr. 1893 grode. 19.Feber. 26.
GRUNZE Inf. Reg. 187
Deutschl.
Simnica
Krgsg. Petru Rom.Inf.Reg.
9 1895 Teleorva 24. Feber. 38.
Infant. KURELLA No.20/11.
Románien
Helosest
Krgsgef. Janko Rom. Inf. R.
10 1895 Romanacz 25. Feber. 39.
Infant. DIRIUZ No.80/4.
Románien
Skprcze
Krgsg. Kostatyte Rom. Inf. R.
11 1877 Bakor 26. Feber. 41.
Infant. MUNTEAN No.14/I: ,
Románien
9.Marz. 1917
Kápolnás
Andreas K.u.k. Inf.
12 Gefrt. 1893 Kisfalu 2.Márz. 1917 43.
BOT Reg.82/5.
Udvarhely
Georg Rum.I.R. Brescht
13 Krgsgf. 1888 10. “ “ 50.
Barlodeamu 29/5. Rumán.
Alexander Rum.I.R. Feisch.
14 “ 1883 11. “ “ 49.
MANCIO 41/6. Rumán.
Ivan Rum.I.R. Sterneku
15 “ 1879 11. “ “ 54.
TUDOR 75/3. Rumán.
Georg Rum.I.R. Sebanyes.
16 “ 1891 20. “ “ 71.
Conduratye 25/10. Rumán.
Johann H.Hus. Reg. Karács.
17 Husar 1892 22. “ “ 77.
FEJTKÓ 12/1. mező
Juon Rum.I.R. Fejő
18 Krgsge 1878 23. “ “ 78.
STEMATE 68/11. Rumánien
Deutcsh Xawer D.Ldst.I. Birnbech
19 1892 25. “ “ 82.
Ldstrm. Bruckmeier Reg.18/7. Deuschl.
203

www.cimec.ro / www.mncr.ro
Dr. Ioan Lăcătuşu

Georg Rum.I.R. Lunka


20 Krgsf. 1890 26. “ “ 83.
BAZZ No.29/9. Rumánien
Jakab Honv.I.R. Brene
21 Honv. 1876 28. “ “ 87.
SINJAK No.33/7. Kroatien
Dumitru Rum.I. Reg. Velkoj
22 Krgsgf. 1883 30. “ “ 89.
DELCSAN No.59/1. Rumánien
7.April 1917
Libeschov
Josef Ldw.I.R.
23 Tr.Sold. 1869 Jungbunz- 2.April 1917 91.
CONKA Nr.11.
lau
Rum. Kgf. Konstantin R.I.R. Toleschl
24 1884 2. “ “ 90.
Infant. MIHABAKI Nr.65. Volschir
Sava R.I.R. Orbeasca
25 “ “ 1885 10. “ “ 96.
BADEA Nr.68/II. Tileorman
Vasile R.I.R, Scînteia
26 “ “ 1888 14. “ “ 98.
PETRE Nr.25/5. Vasliu
Heinrich R.I.R. Galacz
27 “ “ 1884 17. “ “ 99.
TOPPEN Nr.51/III. Moldova
Sepsima-
Johann K.u.k.I.
28 Infant. 1868 gyaros 19. “ “ 102.
KORÉ R.Nr.82.
Háromszék
Rum. Krg. Nikolaj R.I.R. Bele
29 1878 19. “ “ 100.
Infant. Nisturesku Nr.62/4. Dembovicza
Tiszafold
Johann K.u.k. Tr.
30 Train S. 1888 Vár 19. “ “ 103.
BLASKÓ Div.Nr.4.
Szolnok
Russis. Peter Russ.I.R. Tomasov
31 1895 21. “ “ 104.
Kgf. I. Kosterov Nr.189/I. Rabows
Anton Russ.I.R. Szertesti
32 “ 1893 24. “ “ 108.
TOMASIK Nr.15. Vasluj
Rum.I.R Konstant. Rum.I.R. Popova 25. April
33 1892 109.
Kgf. Inf. ZAPÓ Nr.25/5 Orensburg 1917
3.Mai 1917.
Ivonest
Rum. Kgf. Vasil Rum.Inf.
34 1887 Dorohoj 1. Mai 1917 112
Infant. CRACIUN Reg.Nr.28.
Rumánen
Pevka
Rum. Kgf. Marin Rum.Inf.
35 1882 Tileorman 7. Mai 1917 113
Infant. Dumitratyie Reg.Nr.68
Rumánen
Russische Geaanyorozv
Russ Kgf. Vasile
36 Inf. Reg. 1882 Padolszko 29. Mai 1917 115
Infant. Besuschko
Nr.151 Russland
4. Juni.
1917
K.u.k.
Suceska
…lija Bosn.herg 9. Juni
37 Jager 1897 Srebrenicza 119
Delic Feldjager- 1917
Bosnien
baon Nr.1/15
K.u.k. Ujszekely
Johann 29. Juni
38 Gefreif Inf.Reg. 1895 Udvárhaly 126
Molnár 1917
Nr.32/14 Ungarn
1. Juli. 1917
K.u.k.
Peter Vizakna
39 Train. S. Traindiv. 1866 1. Juli 942
Gavezda Ungarn
Nr.12
204

www.cimec.ro / www.mncr.ro
Adevărul despre Cimitirul Eroilor din Sfântu Gheorghe, în lumina documentelor de arhivă

Honvéd
Sándor Hetény
40 L.Kanon Scha.nazb Reg. 1876 8. Juli 993
Konz Ungarn
Nr.71
K.u.k.
Einj.Fr. Franz Nagykörös.
41 Inf. Reg. 1897 11. Juli 999
Korporal Szabó Ungarn
Nr.82/7
Androwsky,
Russ. Philip
42 ? 1886 Sinwilszky. 12. Juli 1008
Krgsf. Ponyojev
Russ
K.u.k.
Stefan
43 Infant. Inf. Reg. 1898 Wien 19. Juli 1060
Csormák
Nr.82/3
Kön.ung.
Karl Tiboldaróczi
44 Honvéd. Honv. Inf. 1875 20.Juli 1061
Dózsa Ungarn
Reg. Nr.10/5
31. juli. 1917
Kgf. Jakab R.I.R. Tiliska, Tipilisk.
45 1895 3. August 131
Infant. Monosianec 28 Rus.
Mihajló Arb.Abt. Uroszt, Droho-
46 Infant. 1873 3. August 133
Bezubiak 203/22 bitz. Galiz.
K.u.k. I. Firtosváralja-
47 Feldw. Deák Géza 1893 4. August 132
R.82/2 Űdvarhely
Vasil K.u.k. I. Stare, Bobrka,
48 Infant. 1896 7. August 135
Hryniovec R. 58/16 Böhmen
Johann Geb.Art. Odrepes, Po-
49 Kanon. 1883 7. August 134
Pollák R. 1/9 deprad, Böhm.
Franz K.u.k.Sap Nevesic, Pisek,
50 Sapp 1896 16. August 139
Janacek Baon 8 Böhmen
Ludwig K.u.H..I. Szt. Király
51 Honv. 1898 16. August 141
Nagy R. 314/6 szabdaja.
Kgf. Franz Russ.I.R. Holobky, Ho-
52 1893 17. August 142
Infant. Jezewszky 192/6 linsky, Russ.
Josef K.u.k. I. Csikszép viz
53 Infant. 1886 17. August 140
Kovács R.82 Csik,Ung.
Johann K.u.k. Tr. Décse, Arad
54 Infant. 1894 19. August 145
Tok Staf.1475 Ungarn
Karl
K.u.k.I. Wien, Nied.
55 Feldwebe Schramha- 1890 20. August 150
R.82/10 Oester.
uer
Kgf. I. Viktor R.I.R. Scheline, Wi-
56 1891 20. August 151
Russ. Petruska 502/14 linski, Russ.
Karl D.Res.I. Radau, Regen
57 Ldstrm. 1874 20. August 149
Benke R.157/2 wald. Preus.
Gábor K.u.H..I. Gődermester
58 Honvéd 1882 21. August 152
Tatár R.22/10 haza, Ung.
Kálmán Nagybodóf.
59 Kanon. K.u.F.K.R. 70/2 1896 24. August 155
Tandari K.Szőreny.
Gustav D. Inf. Nied. Girsd.
60 Ldstrm. 1886 27. August 157
Badtke R.157/4 Schlesien
Karl D.Et.Mun.II Skalitz,
61 Fahre 1873 29. August
Novák Kol.301 Preusen
31. August
1917

205

www.cimec.ro / www.mncr.ro
Dr. Ioan Lăcătuşu

Csiszi
Ldstr. Nikolaj K.u.k. Arb.
62 1867 Zloczew 5.Septemb. 165
Arbt. Suprun Abt.2/35
Galizien
Ulesti
Rumán. Petre
63 1883 Dumbowicza 8.Septemb. 166
Kgf. Laceu
Románien
Josef Priubégya
Honv.I.R. 9.
64 Honv. Vizsnyevsz- 1892 Nyitra 168
313/7 Septemb.
ki Ungarn
Teunstetten
Deutsch. Johann Bayr.Res.I.
65 1885 Traumstein 10. Sept. 164
Ldstrm. Hoffmann Reg.5/18
Bayern
Vidembek
Aurél Honv.I.R.
66 Honv. 1897 Brassó 10. Sept. 168
Neamtu 24/1
Ungarn
Dizimune
Rum. Juon Rum.I.R.
67 1896 Dels 14. Sept. 169
Kgf. Barbu 11/1
Rumánien
Przbytawire
Johann K.u.k. UI. R.2.M.G.
68 Ulan. 1892 Brzcska 15. Sept. 170
Szera Abt.
Galizien
Malesewczi
Trgt. Kristo
69 Geb.Art. R. 22/5 1890 Zwornik 16. Sept. 171
Sold. Rikic
Bosnien
Zebucsi
Gyuro B.H.I.R.
70 Inft. 1891 Banyaluka 18. Sept. 173
Vasiljevic 3/14
Bosnien
Ernst Kurt.Geb. Sulze
71 Schutze 1895 19. sept. 175
Kohler Buon Würtenberg
Falkuje
Rum. Pefur Rum.I.R.
72 1880 Romanac 20. sept. 177
Kgf. Ilie Naczi 59/1
Rumánien
Oszechlibei
Jakim Inft.Reg.
73 Inft. 1890 Kotzmann 20. Sept. 176
Lupul 24/14
Bucovina
Vrojan
Pentilije B.H.I.R.
74 Inft. 1895 B.Kluc 29. Sept. 179
Gyurgyevics 5/14
Bosnien
1. Oktober
1917
Anton D.Et.Fahr …illis.
75 Fahrer 1875 3.Oktober 181
Angelo parkk.208 Aürtenb.
Gyure Erkevác
76 Honvéd Honv.I.R. 38/1 1884 9.Oktober 182
Pavlovic Krzevci
Karl D.Ldst.I. Baon Zeulenroda
77 Ldstrm 1870 9.Oktober 185
Flach XXI Deutschl.
Ivan Sosnovka
78 Kgsfang Russ.I.R. Nr.23/15 1881 10.oktober 183
Temnikeu Russland
Juon Dobrune
79 Krgfang Rum.I.R. Nr.11/3 1882 10.oktober 184
Dinka Rumán.
István Lasica
80 Honved Honv.I.R. Nr.33/6 1872 12.oktober 187
Foldi ?rent
Konstant. Rum.I.R. Rakatou
81 Krgfang 1882 13.oktober 189
Zugan Nr.27/11 Rumánien

206

www.cimec.ro / www.mncr.ro
Adevărul despre Cimitirul Eroilor din Sfântu Gheorghe, în lumina documentelor de arhivă

Traw Zmocina
82 Krgsf. Russ.I.R. Nr.22/13 1881 13.oktober 188
Muiskiu Russland
Ivan
V.Varkova
83 Honvéd Rajik Honv.I.R. Nr.33 1880 14.oktober 190
Slovenien
Josef Res.Inf.R. Hanweiler
84 Gefrtr. 1890 17.oktober 191
Meyer III. Nr.204/10 Els.Lothr.
Ludwig Sarfky
85 Honvéd Honv.I.R. Nr.13/1 1896 20.oktober 192
Valente Sopron
Georg K.u.k.Hus Tiszakesz
86 Husar 1892 24.oktober 193
Ivó R.Nr.12/6 Barsód
1.November
1917
Feldpost Leonard K.u.k. Etapest Muhlau
87 1887 1.Nov. 196
Diener Hell 341. Insbruck
H.I.R.
Georg Ostraluke
88 Honvéd 313/7 1897 2.Nov. 197
Bartos Zelyom
Franz Staffel Dahalies
89 Tr.Sold. 1867 4.Nov. 199
Sufert Nr.578 Bohmen
Muska- Peter Deutse. R.I.R. Liobling
90 1895 4.Nov. 198
tier Bujet 11/10 Preusen
Aristo Int. Baukomp. Zagan
91 Tr.Sold 1878 10.Nov. 200
Stevenovie 201. Bosnien
Franz Honv. F. Detreki
92 Lenonier 1897 13.Nov. 202
Kreieier Ken.R. 37/2 Pozsony
Ditrie Lueiew
93 Argfang. Russ.I.R. 503/8 1886 17.Nov. 206
Civilow Russland
Anto Bh.Inf. R. Belegovoi
94 Infant. 1893 16.Nov. 204
Bruie Nr.5/9. Bosnien
Leto Bosnien
95 Infant. Bh.Inft. Reg. 3. 1867 20.Nov. 207
Jolie Tirsina
H.I.R. 2.
Teodor Saprős
96 Infant. Div.Bach. 1891 28.Nov. 210
Sturz Ared
71
Franz K.u.k. Tr. Bolhó
97 Tr.Sold. 1886 28.Nov. 211
Bregyoncez Div.Nr.4 Somogy
1.Dezember
1917
Seme-
Josef K.Ung. Honv. Kézdidánok 3.Dezemb.
98 Honvéd 1872 rische
Fakó Inft. Reg. Nr.24 Háromszek 1917
Friedh
K.u.k. Grun, Mari-
Sanit. Josef
99 Feldspital 1896 enbad Boh- 20.XII. 212
Sold. Füssel
Nr.918 men
Miawa
Samu Feldhau-bitz
100 Kanon. 1898 Nytra 22.XII. 213
Trekspak Reg.Nr.37
Hungrn.
Gusdteti
Halej K.u.k. Gab. Art.
101 Kanon. 1885 Zeninki 28.XII. 214
Mhidics Reg.25/5
Bosnien
1.Janner
1918
Train. Johann H.I.R. Nr.13 Pressburg in
102 1872 18. Janner 218
Soldat Kubis Staffel 783 Ungarn
207

www.cimec.ro / www.mncr.ro
Dr. Ioan Lăcătuşu

It. I. R.
Rosina
Ital. Lingi Nr.70/3
103 1897 Neapel 21. Janner 219
Kgf. Curice K.u.k. Arb.
Italien
Abt.1709
1.februar
1918
K.u.k.
Ujtusnád
Mathias Infant. 8. Feber
104 Infant. 1898 Csik 220
BENEDEK Regimt. 1918
Ungarn
Nr.82
Rocalvoco
Ital. Francesko Ital. Inft. 8. Feber
105 1882 Roma 221
Kgf. Santori Reg.Nr. 105 1918
Italien
Ital. Inft. Banco
Ital. Giuseppe 8. Feber
106 Reg. Nr. 1880 Fotencu 222
Kgf. Tafró 1918
273 Italien
1.Marz
1918
K.u.k. Pisello
Henink Augustin
107 feldjáger 1897 Piebitz 12. III. 224
Jager Wessely
Baon 17 Bőhmen
Runya-set
Henink Josef H.I.R.
108 1888 kiraly Somogy 14. III. 225
Honv. Csonka Nr.19
Ungarn
Cermatino
Henink Ivan K.u.k.
109 1881 Horodenka 15. III. 226
Inft. Bojciuk I.R.Nr.08
Galizien
Nagyrad-
Josef H.I.R. vanyarcz
110 Honv. 1892 19. III. 227
Herédi Nr.16 Nograd
Ungarn
Visoká
Henink Josef H.I.R.
111 1895 Treucsen 21. III. 228
Honv. Hubanik Nr.15
Ungarn
Werizdorf
Josef Schutz
112 Inft. 1883 Fridek 22. III. 229
Barton R.Nr.13
Mőhren

Henink Gyura K.u.k. Sajba


113 1874 30. III. 230
Inft. Purga Inft. Rg. Nr.16 Juvelbanya
Slavonien
31. Marz
1918
Strehanca
Jakob K.u.k.
114 Infant. 1887 Lungerb 31. Marz 231
Petrisch I.R.55/16
Galizien
Nestnroevka
Hun. Isvan Run.I.R.
115 1891 Jaroslavoskov 31. Marz 232
Kgf. ..bitajkin 123/3
Russland
Iarguko K.u.k. Tarospol
116 Inft. 1873 3. April 233
Deputat I.R. 67 Galizien
Rumán. Grigori Ruman Cholugola
117 1888 3. April 234
Kgf. Stanku I.R.21/2 Rumánien

208

www.cimec.ro / www.mncr.ro
Adevărul despre Cimitirul Eroilor din Sfântu Gheorghe, în lumina documentelor de arhivă

Feketeváros
Josef K.u.k.
118 Infant. 1870 Sapron 8. April 236
Weiner I.R.76
Ungarn
Ksuigl. ung.
Finaseg. Johanes Brassó
119 … 1899 9. April 237
zgspt. Gáspár Ungarn
Brannf
Mihály Paroheoznyi
K.u.k.
120 Tr. fold. Samowen- 1876 Hoszüv 9. April 238
Trandiv. 11
dek Galizien
Granicesti
Ilie
121 Ldst. Orb. I.R. No. 22 1881 Sereth 10. April 239
Teodorovic
Bukovina
Samhana
Russ Cholista
122 Russ.I.R. 14/15 1895 Kataiszkaj 11. April 240
Kgf. Charosia
Russland
Heinike- Vinga
Anton
123 hr. H.I.R. No. 2/14 1885 Temes 12. April 241
Drîbza
Honv. Ungarn
Linz
Heinik. Peter
124 L.I.R. No. 2/2 1883 Oberlőster- 15. April 242
Infant. Rosenegyer
reich
Strahanei
Grigori
125 “ Lusv. I.R. 6/5 1895 Strejj … 15. April 243
Pelelysik
Galizien
Heinike- Nagy Lajosfal-
György
126 hr. H.I.R. No.7/3 1874 va Tarontál 15. April 244
Csizik
Honv. Ungaren
Heinike- Ujászárfalva
Josef
127 hr. H.I.R. No.18/1 1874 Szivison 18. April 245
Francsies
Infant. Ungarn
Kászon
Josef K.u.k.
128 Infant. 1881 Jakabfalva 26. April 246
Balázs I.R.No.82
Ungarn
30. April.
1918
Mesterháza,
János
129 Honvéd H.I.R. 18/1 1894 Szpron 14. Mai 248
Bődi
Ungarn
Boroevil,
Iovó
130 Honvéd H.I.R. 33/12 1897 Kostaonica 17. Mai 249
Barajevic
Krotien
Heimke- Gorbolyfalva
George
131 hr. H.I.R. 2/5 1878 Bihar 17. Mai 250
Jeriiel
Honvéd Ungarn
Tornya,
Ludwig
132 Infant. H.I.R. 82/12 1878 ?anád 17. Mai 251
Hoffman
Ungarn
Glusai
Hota Bh..R.
133 Inft. 1895 Vlasania 20. Mai 252
Maximovic 5
Bosnien
Miszteczkó,
Piotra Russ. I.R.
134 Kgf. 1892 Karszovsky, 23. Mai 253
Tuncsenko 127
Russland

209

www.cimec.ro / www.mncr.ro
Dr. Ioan Lăcătuşu

Priak
Franz Ka- I.R. No.
135 Gftr. 1891 Somogy 26. Mai 254
nizsai 44
Ungarn
Danylo I.R.No. Dvorce Svukei
136 Infant. 1884 28. Mai 255
Marnasz 58 Galizien
Valdhida
Fülöp
137 Honv. H.I.R. No.24 1894 N.Kükülő 29. Mai 256
Brendea
Ungarn
fotiuc,
Russ. Piotra Russ.I.R.
138 1888 Kivisk, 29. Mai 257
Kgf. Nichitin 175
Russland
Zarics
Demeter I.R. No.
139 Infant. 1894 Stanislau 29. Mai 258
Czych 124/M.g.
Galizien
31. Mai 1918
Retz
Heim-
Teodor K.u.k. Ober Holler
140 kehr. 1895 10. Juni 260
Piegler Infant. Reg.Nr.84 brunn
Inft.
N.Ö.
K.u.k.I.R.
Nr.44 Stuopne
Josef
141 Infant. zugeteilt 1870 Neubidrow 24. Juni 261
Mateus
Feldspital Böhmen
918.
30. Juni
1918
Heimke- Kl. Pestolz
Ferdinand Ldv. I.R.
142 hr. 1895 ….űnd 5./ VII. 262
Bader No. 24
Infant. N.B.
K.u.k. I.R.
Oberstle- Karl Pinguente
143 No. 64 1873 5. / VII. 263
intnant Ghersinic Istrien
Olosztelek
Jósef H.I.R.
144 Honvéd 1889 Udvarhely 6. / VII. 264
Tóth No. 24
Ungarn
Heimke- Vegezow
Johann Ldv..I.R.
145 hr. 1895 Sanok 13. / VII. 265
Sdebig No.19/1
Infant. Galizien
20. Juli.
1918
Zavar
Janos Pozsony
Honvéd 1874 16. iuli 265
Prerocki megye
Ungarn
Alsovasva
Inft. Janos Zemplem
1896 22. iuli 266
Heimkerh Zajaros megye
Ungarn
31. Iuli. 1918

Sursa: Arhivele Naţionale Covasna, fond Primăria oraşului Sf. Gheorghe,


d. 1173/1931, f. 6-31

210

www.cimec.ro / www.mncr.ro
Adevărul despre Cimitirul Eroilor din Sfântu Gheorghe, în lumina documentelor de arhivă

Anexa nr. 3

Anexa nr. 3

211
25

www.cimec.ro / www.mncr.ro
Dr. Ioan Lăcătuşu

Anexa nr. 4
Anexa nr. 4

212

www.cimec.ro / www.mncr.ro
Adevărul despre Cimitirul Eroilor din Sfântu Gheorghe, în lumina documentelor de arhivă

Anexa nr. 5
Anexa nr. 1

Anexa nr. 2
Tabel nominal
cu militarii decedaţi în spitalul de campanie din Sf. Gheorghe,
în perioada ianuarie 1917 – iulie 1918, şi înhumaţi în cimitirul eroilor din Sf. Gheorghe

Lauf Truppen- Tag Des Grab


Charge Name Jahr Ort
Nr. Korper Ablebends Nr.
0 1 2 3 4 5 6 7
1
B.h.I.R. Gubó
Mato 8 Janner
2 Infant. No. 4 1878 Livnó 7.
Zsulyovits 1917.
Arb. Abtlg. Bosnien
Krgsgf Juan Rum.Inf. Soboan 9. Febr.
3 1883 18.
Infant. DOBOS Reg. No.37. Románie 1917.
Krgsgf. Jodache Rom.Inf. Skurta 13. Feber.
4 1878 22.
Infant. Maneo Reg. No.2/4 Román. 1917.
213
Iván K.u.k.Arb. Markepol 13. Feber.
5 Arbeiter. 1892 21.
POLOWY Abt.31/UI Zberev 1917.

16
www.cimec.ro / www.mncr.ro
Dr. Ioan Lăcătuşu

Anexa nr. 6
Anexa nr. 6

214

28

www.cimec.ro / www.mncr.ro