Sunteți pe pagina 1din 4

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Disciplina Matematică
Anul şcolar 2015-2016
Clasa a VIII-a

 Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 45 minute.


 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.
PARTEA I . . Scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect. ( 45 puncte )

8 1  1 4  7 
5p 1) Rezultatul calculului :    este egal cu:
3  2  2 7  3 
8 2
A. B. 4 C. D. 1
3 3
 7 
5p 2) Se consideră mulţimea A   2;  1 ; 0,  4  ; 6; 8 ; . Mulţimea A are un număr
 9 
de elemente egal cu:
A. 5 B. 2 C. 4 D. 3
5p 3) Expresia (3 - 2x)2 este egală cu:
A. 9 + 12x + 4x2 B. 1 – 9x2 C. 9 – 12x + 4x2 D. (3 - 2x)· (3 + 2x)
5p 4) Un obiect care costă 100 lei s-a scumpit cu 20% şi apoi s-a ieftinit cu 20% . Obiectul costă
acum:
A. 100 lei B. 120 lei C. 110 lei D. 96 lei
5p 5) Soluţia ecuaţiei 5x – 9 = 6 este:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
5p 6) Diagonala unui dreptunghi este de 10 cm şi lungimea 8 cm. Perimetrul dreptunghiului este
egal cu:
A. 18 cm B. 36 cm C. 28 cm D. 80 cm
25 3
5p 7) Aria unui triunghi echilateral este de cm2 . Perimetrul triunghiului este egal cu:
4
A. 15 cm B. 25 cm C. 75 cm D. 16 cm
5p 8) Un romb are diagonalele de 8 cm şi 6 cm. Aria rombului este egală cu:
A. 48 cm2 B. 14 cm2 C. 12 3 cm2 D. 24 cm2
5p 9) Un cerc are raza de 6 cm. Latura hexagonului regulat înscris în cerc este de:
A. 6 cm B. 3 cm C. 6 3 cm D. 6 2 cm

PARTEA a II a . La următoarele probleme se cer rezolvările complete ( 45 puncte ).


x 1 2x  3 x  3
10p 10) Rezolvaţi , în mulţimea numerelor reale ecuaţia  
2 3 4
20p 11) a) Să se arate că numărul a   5  1   5  1   3  2    3  2  este număr întreg.
b) Dacă b = 9 aflaţi media geometrică a numerelor a şi b .
15p 12) În triunghiul ABC, cu , se dă m (< C) = 300 şi m (< ABC) = 1050. Ştiind că
BD = 6 cm, calculaţi:
a) aria triunghiului ABC . b) perimetrul triunghiului ABC.

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


Disciplina Matematică
Anul şcolar 2015-2016
Clasa a VIII-a
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

PARTEA I (45 de puncte)


 Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie punctajul maxim prevăzut în
dreptul fiecărei cerinţe, fie 0 puncte.
 Nu se acordă punctaje intermediare.
Nr. Item 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Rezultate B. C. C. D. C. C. A. D. A.
Punctaj 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p

PARTEA a II-a (45 de puncte)


 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul maxim
corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.

6(x -1)-4(2x -3)=3(x -3) 4p


10. 6x-6-8x+12=3x-9 3p
3p
x=5

a)    5  1  5  1  4
5 1 
5p
 3 2   3  2  3  2  1 5p
11.
a=4 2p
b) m g  a  b
5p
mg= 2 3p

Desen 2p
m (< A) = 45 0 2p
BC=12 cm 2p
12. CD=6 3 cm 3p
 ABD isoscel deci AD=6 cm 2p
AABC=(18+18 3 ) cm2
2p
PABC=(18+6 3 +6 2 ) cm
2p
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.

MATRICEA DE SPECIFICAŢII
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
Disciplina Matematică
Anul şcolar 2015-2016
Clasa a VII-a

Competenţe de

evaluat C 1 C2 C3 C4 C5 C6 Total
Conţinuturi

Operaţii cu numere raţionale I 1-3p I 1-2p 5p

Exemple de numere iraţionale ; I 2-1p I 2-3p I 2-1p 5p


Mulţimea numerelor reale R

Formule de calcul prescurtat II 11-7p I 3-5p 12p

Ecuaţii de forma ax + b = 0 , a ,b I 5-5p I 4-3p II 10-6p 14p


reale

Probleme care se rezolvă cu ajutorul I 4-1p I 4-1p 2p


ecuaţiilor

Noţiuni de trigonometrie în I 8-5p 5p


triunghiul dreptunghic. Arie romb

Paralelograme particulare : I 6-2p 2p


dreptunghi , pătrat , romb ;

Arii (triunghiuri , patrulatere ) I 7-5p I 6-4p 14p


Perimetrul triunghiului , rombului.
Poligoane regulate I 9-5p

Proprietăţi ale relaţiei de egalitate în II 10-3p 3p


mulţimea numerelor reale

Proprietăţi ale radicalilor. Calcule II 11-3p a 3p


cu radicali .

Media geometrică a două numere II 11-10p b 10p

Rezolvarea triunghiului dreptunghic II 12-7p 15p

II 12-8p

TOTAL 14p 4p 24p 8p 11p 29p 90p


COMPETENŢELE DE EVALUAT ASOCIATE TESTULU I DE EVALUARE INIŢIALĂ

CLASA a VIII- a

C1. Determinarea regulilor de calcul eficiente în efectuarea operaţiilor cu numere raţionale


C2. Caracterizarea mulţimilor de numere si a relaţiilor dintre acestea utilizând limbajul logicii matematice si
teoria mulţimilor
C3. Aplicarea regulilor de calcul si folosirea parantezelor în efectuarea operaţiilor cu numere reale
C4. Transpunerea unei situaţii-problemă în limbajul ecuaţiilor, rezolvarea problemei obţinute si
interpretarea rezultatului
C5. Redactarea rezolvării ecuaţiilor si a inecuaţiilor studiate în mulţimea numerelor reale
C6. Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate în vederea calculelor de lungimi de segmente, de măsuri de
unghiuri si de arii