Sunteți pe pagina 1din 4

ROMÂNIA

JUDEŢUL IAŞI – CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI


INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „CONSTANTIN PĂUNESCU”


Iaşi, B-dul C.A.Rosetti nr. 11-15; Tel.+4 0232 277269; Fax +4 0232 277269;
Email: scoala_speciala_iasi@yahoo.com; www.scoalaspecialaiasi.ro

Nr. / .09.2019
FIŞA DE AUTOEVALUARE / EVALUARE
ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU CADRELE DIDACTICE
ANUL ȘCOLAR 2019 – 2020

Numele şi prenumele cadrului didactic ______________________________________________________

Postul / catedra __________________________________________________

Calificativ final __________________________________

Domenii Criterii de performanţă Indicatori de performanţă Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj


ale evaluării maxim auto- evaluare CA
evaluare comisie
1. 1.1 Respectarea programei şcolare şi a Documentele de proiectare (planificări, planuri de recuperare, planuri 8
Proiectarea normelor de elaborare a documentelor de terapeutice, PIP-uri ) sunt în concordanţă cu programele în vigoare/ nivelul
activităţii proiectare. elevilor şi predate la termen*
* Depăşirea termenului de predare atrage diminuarea punctajului la jumătate
15 puncte – max.4
1.2 Implicarea în activităţile de proiectare Programe pentru discipline opţionale precum şi documente-reper : programe 3
a ofertei educaţionale la nivelul unităţii. şcolare adaptate/planificări/planuri terapeutice/planuri de recuperare – 1
pct./material proiectat, max. 3
1.3 Folosirea TIC în activitatea de Documentele de proiectare sunt tehnoredactate respectând cerinţele stabilite 2
proiectare. la nivelul şcolii
1.4 Proiectarea unor activităţi Proiecte de activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare/ 2
extracurriculare corelate cu obiectivele nevoile şi interesele educabililor/ planul managerial al unităţii, avizate de
curriculare, nevoile şi interesele conducerea unităţii – 1 pct./material proiectat, max. 2
educabililor, planul managerial al unităţii.
2. 2.1 Utilizarea unor strategii didactice care Activităţi didactice bazate pe strategii care asigură caracterul aplicativ al 7
Realizarea asigură caracterul aplicativ al învăţării şi învăţării şi recuperării şi formarea competenţelor specifice certificate de
activităţilor recuperării şi formarea competenţelor conducerea unităţii/ responsabil comisie metodică
didactice specifice.
2.2 Utilizarea eficientă a resurselor Activităţi didactice bazate pe mijloace şi materiale eficiente, adaptate 6
materiale din unitatea de învăţământ în activităţilor didactice şi terapeutice - inclusiv resurse TIC, certificate de
25 puncte vederea optimizării activităţilor didactice- conducerea unităţii/ responsabil comisie metodică
inclusiv resurse TIC.
1
2.3 Diseminarea, evaluarea şi valorizarea Activităţi didactice valorizate /diseminate în cadrul întâlnirilor de comisie 2
activităţilor realizate. metodică/ cerc pedagogic/ simpozioane/ schimburi de experienţă etc. – 1
pct./activitate diseminată, max. 2
2.4 Organizarea şi desfăşurarea Iniţierea, organizarea şi coordonarea de activităţi extracurriculare şi acţiuni 4
activităţilor extracurriculare, participarea de voluntariat – 2 pct./activitate, max. 2
la acţiuni de voluntariat. Participarea la activităţi extracurriculare şi de acţiuni de voluntariat – 1
pct./activitate, max. 2
2.5 Formarea deprinderilor de studiu Activităţi de formare a deprinderilor şi competenţelor-cheie care determină 6
individual şi în echipă în vederea profilul de formare al elevului conform L.E.N.
formării/dezvoltării competenţelor-cheie
conform L.E.N.
3.Evaluarea 3.1 Asigurarea transparenţei criteriilor, a Criteriile / procedurile / instrumentele de evaluare sunt cunoscute şi 3
rezultatelor procedurilor de evaluare şi a rezultatelor accesibile elevilor şi părinţilor
învăţării activităţilor de evaluare.
3.2 Aplicarea testelor predictive, Elaborarea de probe de evaluare predictivă 2
20 puncte interpretarea şi comunicarea rezultatelor. Aplicarea probelor de evaluare predictivă 2
Interpretarea şi comunicarea rezultatelor obţinute la evaluarea predictivă 2
3.3 Utilizarea diverselor instrumente de Activităţi de evaluare bazate pe instrumente de evaluare variate, elaborate 3
evaluare, inclusiv a celor din banca de conform particularităţilor elevilor, inclusiv a celor din banca de instrumente
instrumente de evaluare unică. de evaluare unică

3.4 Promovarea autoevaluării şi Activităţi de evaluare care promovează autoevaluarea şi interevaluarea. 2


interevaluării.
3.5 Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor Stabilirea/propunerea unor modalitati de evaluare a satisfactiei elevilor, 1
educaţionali parintilor si colaboratorilor
Aplicarea modalităților de evaluare; interpretarea și comunicarea rezultatelor 1
3.6 Coordonarea elaborării portofoliului Existenţa Portofoliilor educaţionale actualizate pentru toţi elevii* 4
educaţional ca element central al evaluării * Existenţa de portofolii educaționale neactualizate sau doar pentru unii
rezultatelor învăţării. elevi atrage diminuarea punctajului la jumătate – max.3
4. 4.1 Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de Asigurarea unui cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru 3
Managemen conduită, atitudini, ambient) pentru desfășurarea activităţilor în conformitate cu particularităţile spaţiului şi
tul clasei / desfășurarea activităţilor în conformitate clasei de elevi*
grupei de cu particularităţile clasei/grupei de elevi. * Neadaptarea cadrului atrage diminuarea punctajului la jumătate – max.1,5
elevi 4.2 Monitorizarea comportamentului Stabilirea de măsuri eficiente şi utilizarea instrumentelor pentru 3
elevilor şi gestionarea situaţiilor monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor
10 puncte conflictuale. conflictuale/oricăror forme de violență - jurnalul clasei, caiet predare-
primire elevi, referate, alte instrumente etc. *
* Inexistenţa măsurilor sau utilizarea inconsecventă a instrumentelor pentru
monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor
conflictuale atrage diminuarea punctajului la 0 puncte
4.3 Cunoaşterea, consilierea şi tratarea Gradul de adaptare a activităţilor didactice la particularităţile şi nevoile 2
diferenţiată a elevilor. elevilor.
4.4 Motivarea elevilor prin valorizarea Activitati de evaluare si diseminare a exemplelor pozitive in activitatile de 2
exemplelor de bună practică invatare

2
5. 5.1 Participarea la programele de formare Participarea la programe de formare continuă de lungă durată - 2 pct./curs, 2
Managemen continuă/perfecţionare. max. 2 pct.
tul carierei Participarea la programe de formare continuă de scurtă durată – 1 pct./curs, 1
şi al max. 1 pct.
dezvoltării 5.2 Implicarea în organizarea activităţilor Îndeplinirea funcţiei de responsabil/membru : comisie metodică / cerc 2
personale metodice la nivelul comisiei/catedrei pedagogic / alte comisii ale şcolii
Susţinerea de activităţi demonstrative/prezentare de instrumente de lucru în 2
10 puncte comisia metodică/cerc pedagogic – 2 pct./activitate, max. 2
5.3 Realizarea/actualizarea portofoliului Existenţa Portofoliului profesional individual actualizat * 1
profesional şi dosarului personal. * Existenţa de portofolii neactualizate atrage diminuarea punctajului la
jumătate – max.1
5.4 Dezvoltarea capacităţii de comunicare Realizarea unei comunicari eficiente intre profesorul de psihopedagogie 1
şi relaţionare în interiorul şi în afara speciala, profesorul educator, profesorul psihopedagog, kinetoterapeut
unităţii (cu elevii, personalul şcolii, echipa Dezvoltarea unor strategii de comunicare eficienta cu elevii, parintii si alti
managerială şi cu beneficiarii din cadrul parteneri educationali.
comunităţii-familiile elevilor) Comunicarea eficienta cu echipa manageriala.

5.5 Manifestarea atitudinii morale şi civice Respectarea prevederilor Regulamentului de organizare si funcţionare a 1
(limbaj, ţinută, respect, comportament), unităţilor de învăţământ preuniversitar, ale Codului de conduită, ale
respectarea şi promovarea deontologiei Regulamentului de organizare internă, ale procedurilor interne
profesionale.
6. 6.1 Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte Coordonarea de parteneriate şi proiecte educaţionale naţionale şi 1
Contribuţia educaţionale în vederea dezvoltării internaţionale
la instituţionale. Membru în echipa de implementare a parteneriatelor şi proiectelor 2
dezvoltarea educaţionale naţionale şi internaţionale şi/sau coordonarea de parteneriate şi
instituţiona- proiecte educaţionale judeţene şi/sau derularea de parteneriate cu implicarea
lă şi familiei – 1 pct. /proiect, max. 2
promovarea Membru în echipa de implementare a parteneriatelor şi proiectelor 2
imaginii educaţionale judeţene şi/sau coordonarea de parteneriate şi proiecte
unităţii educaţionale locale – 1 pct. /proiect, max. 2
şcolare
6.2 Promovarea ofertei educaţionale. Activităţi de promovare a ofertei educaţionale a şcolii – 1 pct./activitate, 2
max. 2 pct.
15 puncte 6.3 Promovarea imaginii şcolii în Promovarea imaginii şcolii la nivel naţional şi/sau internaţional (prin 2
comunitate prin participarea și rezultatele activități extracurriculare și extrașcolare şi/sau prin participarea și rezultatele
elevilor la olimpiade, concursuri, elevilor la concursuri, competiţii) – 2 pct./activitate/rezultat, max. 2
competiţii, activități extracurriculare și Promovarea imaginii şcolii în comunitate, la nivel regional, judeţean sau
extrașcolare. local (prin activități extracurriculare și extrașcolare şi/sau prin participarea și 2
rezultatele elevilor la concursuri, competiţii) – 2 pct./activitate/rezultat,
max. 2

3
6.4 Realizarea/participarea la Coordonarea de programe de prevenire şi combatere a violenţei şi 2
programe/activităţi de prevenire şi comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar, familie și societate - 2
combatere a violenţei şi comportamentelor pct./program
nesănătoase în mediul şcolar, familie și Participare la derularea de activităţi punctuale de prevenire şi combatere a
societate. violenţei şi comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar, familie și
societate – 1 pct./activitate
6.5 Respectarea normelor, procedurilor de Derularea procedurilor şi completarea actelor ce dovedesc respectarea 1
sănătate şi securitate a muncii şi de PSI şi normelor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI şi ISU pentru toate
ISU pentru toate tipurile de activităţi tipurile de activităţi
desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ
precum şi în îndeplinirea sarcinilor
suplimentare.
6.6. Implicarea activă în crearea unei Derularea activităţilor cu respectarea standardelor de calitate pentru 1
culturi a calităţii la nivelul organizaţiei. învăţământul special
7. Conduita 7.1 Manifestarea atitudinii morale şi Respectarea principiilor morale si etice atat in scoala cat si in afara ei prin 2
profesio- civice (limbaj, ţinută, respect, adoptarea unei conduite civilizate
nală comportament)
7.2 Respectarea şi promovarea Realizarea tuturor activitatilor didactice cu respectarea deontologiei 3
5 puncte deontologiei profesionale profesionale si a confidentialitatii datelor.

Data completării:_________________________ Nume şi prenume cadru didactic evaluat: ______________________________________________


Semnătură cadru didactic evaluat:__________________________________

- de la 100 până la 85 de puncte, calificativul Foarte bine;


- de la 84,99 până la 71 de puncte, calificativul Bine;
- de la 70,99 până la 61 de puncte, calificativul Satisfăcător;
- sub 60,99 puncte, calificativul Nesatisfăcător. Semnături:
Responsabil comisie metodică: Director:
Membrii CA: