Sunteți pe pagina 1din 2

ROMANIA

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE


UNIVERSITATEA DIN ORADEA
Adresa: Str. Universitdlii nr. 1, 410087 Oradea, Romdnia
Telefon: +40259 408105, Fax: +40 259 432789
E-mail : rectorat@uoradea.ro, P agina web : ww$,. uoradea.ro

19.11.2018

UI UNIVERSITAR 2OI9 I 2O2O

SEMESTRUL I
Per ioqda
Activitatea Nr. sdpfimilni
de la data pfrnd la data
01.10.19 23.12.19 Activitate didacticd l2 sdptdmdni
24.12.r9 03.01.20 Yacan\d de Crdciun 2 sdptdmdn
06.01.20 17.01.20 Activitate didacticd 2 sdptdmdn
20.0r.20 08.02.20 Sesiune de examene 3 sdptdmdn
r0.02,20 14.02.20 Yacanld I sdntdmdnd
17.02.20 22,02,20 Sesiune de restante si mdriri de note I sdotdmdnd
SEMESTRULII
24.02.20 10.04.20 Activitate didacticd 7 s[ptdmdni
13.04.20 17.04.20 Vacantd de Pagte 1 s[ptdmdnd
2r.04.20 05.06.20 Activitate didacticd 7 sdptdm6ni
09,06.20 27.06.20 Sesiune de examene 3 sdptdmdni
29,06.20 04.07.20 Sesiune de restanfe gi mdriri de note I sdptdmdnd
06.07.20 Practicd + Vacanta de vard
31.08.20 05.09.20 Sesiune de restanJe gi mdriri de note 1 sdptdmdnd
07.09.20 12.09.20 Sesiune de restante si mdriri de note 1 sdptdm6nd

NOTE:
1. Activitdtile din data de 23.12.2019 pot fi recuperate in avans pe parcursul lunii decembrie 2019.
2. Facultd\ile care, potrivit planului de invSldmAnt sau cerintelor ARACIS, nu se pot incadra in
structura propus6, vor solicita aprobarea de cdtre Senat a unei structuri specifice pdnd la inceputul
anului universitar 201912020.
3, La ID gi IFR toate sbptdmdnile de activitate didacticd includ gi zilele de sdmbdtd gi duminicd.

Zile libere, conform Codului Muncii:


. vineri 24.01.2020, ZiuaUnirii Principatelor Romdne;
o luni 20,04.2020, PaEtele ortodox;
. vineri 0I.05.2020, ziuamuncii;
. luni 0L06.2020, ziua copilului;
. luni 08.06.2020, a doua zi de Rusalii: Aricrrl lcilTADC

( 2 6, N0V, 2013
prof. univ. dr.

DEA
RoMANt,q,
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
Adresa: Str. Universitdlii nr. 1, 410087 Oradea, Romdnia
Telefon: +40259 408105, Fax: +40 259 432789
E-mail: rectorat@uoradea,rg, Pagina web: www.uoradeq.rq
19.tt.20t7
UCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2OI9 /2020
- anii terminali -
SEMESTRUL I
Perioada
pdnd la data Activitatea Nr. sdptdmAni
de la datu
0 1.10.1 9 23.t2.19 Activitate didacticd l2 sdntdmdni
24.r2.19 03.01.20 Yacan\d de Crdciun 2 sdptdmdn
06.0r,20 17.0r.20 Activitate didacticd 2 sirytdml,n
20.0t.20 08.02.20 Sesiune de examene 3 sdptdm6n
r0.02.20 14.02.20 Vacanld 1 sdptdm6nd
17.02.20 22.02.20 Sesiune de restante gi mdriri de note 1 sdptdm6nd
SEMESTRUL II
24,02.20 t0.04.20 Activitate didacticd 7 sdptdmAni
t3.04.20 t7.04.20 Yacanld de Paste I sdptdmdnd
22.05.201 5 sdptdmdnir
21.04.20 Activitate didacticd
05.06.202 7 sdntdmdni2
25.05.201 06.06.201 2 sdptdmdnil
Sesiune examene
09,06,202 20.06.202 2 sdptdmi,,ni2
09.06.201 13.06.201
Sesiune restanle gi mdriri de note I sdpt[mdnd
22.06.202 27.06.202
t5.06.20' 20.06.201
Sesiune restanle qi mdriri de note I sdpt[mdnd
29.06.202 04.07.202
22.06.201 27.06.201
Examen de licenld gi disertaJie I sdptdm6nd
06.07.202 rr.07.202
31.08.20 05,09.20 Sesiune de restanle Ei mdriri de note I sdptdmdnd
07,09.20 12.09.20 Examen de licentd si disertatie I sdptdmdnd
I colespunde specializf ilol cu durata de 12 sdptdmdni de activitate didacticdin semestrul II.
2
corespunde specializdrilor cu durata de 14 sdptdmAni de activitate didacticd in semestlul II.

NOTE:
r. Activit[lile din data de 23.I2.20I9 pot fi recuperate in avans pe parcursul lunii decembrie 2019.
2. Facultatea de Medicind gi Farmacie va ayea prima sesiune a examenului de licentd in luna septemblie 2020, iar a
doua sesiune in luna februarie 2021.
3. Programele de master cu durata de trei semestre vor avea prima sesiune a examenului de disertalie in luna februarie
2020, iar a doua sesiune in luna |uhe 2020.
4. Facultiilile care, potrivit planului de inv6!6mdnt sau cerin{elor ARACIS, nu se pot incadla in structura pt'opusd, vor'
solicita aprobarea de c6tre Senat a unei structuri specifice p6nd la inceputul anului universllar 201912020.
5. La ID gi IFR sdptEmdnile de activitate didacticd includ gi zilele de sdmbdtd gi duminicd.
Zile libere, conform Codului Muncii:
o vineri 24.0L2020, ZiuaUnirii Principatelor Romdne; APf,OB THfcDiltADcttmT
. luni 20,04,2020, Pagtele ortodox; DIN DATAOE:

o vineri 01,05.2020, ziuamuncii;


o |.l0v, 2010
luni 01.06.2020, ziua copilului;
. luni 08.06.2020, a doua zi de Rusalii;
/ nncron
prof. univ. dr. Constantin