Sunteți pe pagina 1din 11

FIŞĂ DE EVALUARE

A CURRICULUMULUI ÎN DEZVOLARE LOCALĂ


Clasa a XI-a, învățământ profesional
APROBAT, AVIZAT,
Consiliul de Administrație al ISJ CLDPS
Ședința din data de ........................
Instituția de învățământ: Colegiul Tehnic ”Transilvania“ Brașov
Denumirea operatorului economic/instituției publice partenere:………….....................................................
Titlul CDL: REPARAREA AUTOMOBILELOR
Tipul de CDL: extindere
Profil/Domeniul de pregătire: TEHNIC / MECANICĂ
Calificarea profesională: MECANIC AUTO
Clasa: a XI-a, învățământ profesional
Autor: prof. Ciurte Carmen
 Unitatea de învățământ: Colegiul Tehnic ”Transilvania“ Braşov
 Operatorul economic/instituția publică parteneră:.................................................................................

CRITERII ŞI INDICATORI DE EVALUARE


CRITERII/INDICATORI DA, cu
DA NU
recomandare
I. Respectarea structurii standard a programei prin includerea următoarelor secțiuni:
Nota de prezentare
Lista unităților de rezultate ale învățării din SPP 1 vizate
Rezultatele învățării exprimate în termeni de cunoștințe, abilități și
atitudini
Conținuturile învățării (asociate rezultatelor învățării prevăzute)
Situațiile de învățare
Lista minima de resurse materiale
Sugestiile metodologice (inclusive exemple de activități de învățare și de
metode didactice folosite în procesul de predare/învățare)
Sugestii privind evaluarea (metode de evaluare și instrumente/itemi de
evaluare)
Bibliografie
III. Elemente de calitate
Concordanța cu nevoile de formare identificate la nivel local
Conținutul notei de prezentare
 Oportunitatea curriculumului în dezvoltarea locală
 Concordanța cu resursele disponibile la nivelul unității de
învățământ și ale operatorului economic/instituției publice
partenere
Corelarea rezultatelor învățării cu conținuturile
Corelarea rezultatelor învățării cu situațiile de învățare
Adecvarea exemplelor de metode de predare/învățare cu demersul
didactic propus
Adecvarea modalităților de evaluare cu demersul didactic propus
NOTĂ : Pentru a fi supus aprobării și avizării proiectul de programă trebuie să întrunească criteriul I,
pentru toți indicatorii și criteriul II pentru minim 5 indicatori.
Avizul comisiei metodice a ariei curriculare Tehnologii : ……………………………………….........
Avizul consiliului de administrație al școlii:……………………………………………………….........
Avizul operatorului economic/instituției publice partenere:………………………………….............

1
Se vor preciza dacă este cazul, acea/acele unitate/unități de rezultate ale învățării din SPP care vor avea rezultate ale învățării
propuse spre aprofundare/extindere în cadrul CDL-ului.
1
1. Notă de prezentare

Modulul REPARAREA AUTOMOBILELOR se adresează elevilor din clasa a XI-a,


învățământ profesional, DOMENIUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ - MECANICĂ,
calificările MECANIC AUTO, având alocate 135 ore pe parcursul întregului an școlar. Modulul
menționează conținuturile prin care elevii vor dobândi competențele tehnice în concordanță cu
cerințele agenților economici locali, având în vedere pregătirea de bază necesară domeniului.
Modulul „REPARAREA AUTOMOBILELOR” este centrat pe rezultate ale învățării și
vizează dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din
ocupațiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificării profesionale de nivel 3 – MECANIC
AUTO, din domeniul de pregătire profesională Mecanică, sau în continuarea pregătirii într-o
calificare de nivel superior.
Conform OMENCS nr. 3501 din 29.03.2018, „denumirea și conținutul modulului/modulelor
vor fi stabilite de către unitatea de învățământ în parteneriat cu agentul economic/instituția publică
parteneră, cu avizul inspectoratului școlar".
Conform OMENCS nr. 3500 din 29.03.2018,“ pregătirea practică a elevilor prin CDL se poate
desfășura atât prin ore de laborator tehnologic, cât si prin ore de instruire practică, stabilite de comun
acord între unitatea de învățământ și operatorul economic / instituția publică parteneră de practică, în
funcție de necesitățile și posibilitățile de organizare a stagiilor de pregătire practică”
În elaborarea acestuia s-a ținut cont de prevederile Standardelor de Pregătire Profesională
pentru DOMENIUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ-MECANICĂ, nivel 3, calificările
profesionale MECANIC AUTO.
Pregătirea viitorilor absolvenți în DOMENIUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ-
MECANICĂ, este gândită să tina pasul cu cerințele actuale, încercându-se și o orientare către
activitatea informațională si inițierea în utilizarea tehnologiilor de cel mai înalt nivel. Pregătirea forței
de muncă calificate în conformitate cu standardele europene presupune desfășurarea instruirii bazate
pe strategii moderne de predare și evaluare, centrate pe elev.
Orele se vor desfășura în laborator / la operatorul economic / instituția publică parteneră, vor
avea un caracter aplicativ, dar vor tine cont și de specificul calificării (mecanic auto). De aceea se
impune formarea deprinderilor prin lucrări de laborator specifice.
Profesorul are obligația de a folosi materialul didactic adecvat fiecărei teme în mod eficient,
precum și standardele și normele în vigoare. Are libertatea de a propune și alte lucrări practice, în
funcție de baza materială de care laboratorul dispune și de posibilitățile elevilor. De asemenea se va
urmări permanent respectarea normelor de sănătatea și securitatea muncii.
Parcurgerea conținuturilor se va realiza prin punerea elevilor în situația de a executa lucrări
specifice DOMENIULUI DE PREGATIRE PROFESIONALĂ-MECANICĂ, calificările-
MECANIC AUTO având la bază domeniile de competente cheie dobândite și rezultate ale învățării
specifice acestora, integrate și dezvoltate în cadrul unităților de rezultate ale învățării-tehnice
generale.
Domenii de competențe cheie și rezultate ale învățării specifice acestora, integrate și dezvoltate
în cadrul unității de rezultate ale învățării tehnice specializate „Repararea automobilelor”:
• Competențe de comunicarea în limba română și în limba maternă:
- Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate --
Comunicarea/Raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate
• Competențe de bază de matematică, științe și tehnologie:
Colectarea și interpretarea informațiilor furnizate de client
- Propunerea și argumentarea unei intervenții specializate
- Evaluarea inițială a stării tehnice a automobilului culegerea și utilizarea datelor
tehnice necesare pentru evaluarea defectelor
- Executarea operațiilor de control, verificare și măsurare diagnosticare și a
procedurilor specifice de testare a autovehiculului

2
• Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și
cunoaștere
Utilizarea calculatorului în redactarea și completarea diverselor documente /
rapoarte / grafice
• Competența de a învăța să înveți:
Utilizarea corectă a mijloacelor tehnice pentru controlul stării tehnice a
automobilelor
Utilizarea sistemelor de diagnoză ale automobilului
• Competențe sociale și civice:
Colaborarea eficientă cu ceilalți angajați
- Manifestarea tactului, solicitudinii și competenței profesionale în relațiile cu colegii
de echipă, șefii sau beneficiarii
- Asumarea respectării procedurilor interne cu privire la pregătirea automobilului în
vederea realizării intervențiilor
- Preocupare pentru menținerea curățeniei și asigurarea condițiilor de lucru la locul
de muncă
- Asumarea și menținerea unui comportament responsabil față de:
■ îndeplinirea corectă a sarcinile primite;
■ respectarea normelor de securitate și cerințelor de calitate
■ utilizarea rațională a resurselor;
• Competențe antreprenoriale:
- Asumarea inițiativei și demonstrarea responsabilității în rezolvarea unor probleme
Oferirea de sugestii și acceptarea ideilor noi, respectând opiniile celorlalți

2. Tabel cu conținuturile învățării:

LUCRĂRI PRACTICE SPECIFICE


CALIFICĂRII
Rezultate ale învățării (codificate Conținuturile învățării
conform SPP)
Cunoștințe Abilități Atitudini
1. Evaluarea preliminară a stării tehnice ale
automobilului:
1.1. Documentația tehnică utilizată pentru evaluarea sumară
a defectelor
1.2. Simptome de funcționare defectuoasă a automobilului
și cauze posibile.
8.2.1. 1.3. Operații de control preliminar.
8.3.1.
8.1.1. 8.2.2. 1.4. Aplicații practice:
8.3.2.
8.1.3. 8.2.3.
8.3.3. - culegerea și utilizarea datelor tehnice necesare pentru
8.2.5.
evaluarea sumară a defectelor;
- colectarea și interpretarea informațiilor furnizate de
client;
- evaluarea inițială a stării tehnice a automobilului;
- propunerea și argumentarea unei intervenții
specializate

3
2. Diagnosticarea automobilelor:
2.1. Sisteme de diagnoză din construcția automobilului
2.2. Mijloace utilizate la controlul tehnic și de identificare a
anomaliilor în funcționarea automobilelor
2.3. Metode și proceduri de testare a automobilului (în mers
și în staționare)
2.4. Norme de sănătatea și securitatea muncii
8.2.4.
8.1.2. 8.3.2. 2.5. Aplicații practice:
8.2.6.
8.1.4. 8.3.3. - utilizarea sistemelor de diagnoză ale automobilelor
8.2.7.
8.1.5. 8.3.4. - lucrări practice de control, verificare, măsurare și
8.2.8.
evaluare a stării tehnice a unui automobil, conform
schemelor de diagnosticare și procedurilor specifice
de testare;
- aplicații de completarea a formularelor specifice cu
informații referitoare la operațiile realizate și rezultatele
testelor.

3. Pregătirea automobilului în vederea realizării


intervențiilor:
3.1. Proceduri specifice cu privire la operațiile de pregătire,
mijloacele de lucru utilizate și reglementările privind
8.3.2. sănătatea și securitatea în muncă
8.1.6. 8.2.9. 8.3.3.
3.2. Aplicații practice de pregătire a automobilului în
8.3.4.
vederea realizării intervențiilor:
- protejarea vehiculului
- identificarea vehiculului;
- culegerea și utilizarea datelor tehnice;
4. Lucrări devehiculului.
- ridicarea reparații simple ale vehiculelor rutiere:
4.1. Operații și mijloace de lucru utilizate la repararea
vehiculelor rutiere
4.2. Norme de sănătate și securitate în muncii și norme de
protecția mediului aplicabile lucrărilor de reparare a
vehiculelor rutiere
8.3.7. 4.3. Aplicații practice privind intervențiile necesare asupra
8.2.10.
8.2.11.
8.3.8. unui vehicul rutier, pe baza evaluării stării tehnice
8.1.7. 8.3.9. - demontarea componentelor;
8.2.12.
8.1.8. 8.3.10. - înlocuirea / repararea pieselor defecte;
8.2.13.
8.1.9. 8.3.11. - remontarea componentelor;
8.2.14.
8.3.12.
8.2.15. - realizarea reglajelor;
8.3.13.
- verificarea stării tehnice a automobilului în urma
intervențiilor;
- montarea și instalarea accesoriilor;
- efectuarea micilor lucrări de ajustare;
- completarea fișei de lucru și furnizarea informațiilor
necesare facturării lucrărilor.

4
3. Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete,
materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobândirii rezultatelor învățării (existente în școală sau la operatorul economic):
- computer, videoproiector, suporturi de curs / aplicative (audio-video), softuri educaționale si
tutoriale video cu lucrări de testare / diagnosticare și reparare a automobilelor;
- Banc didactic 1 - sistem de injecție benzină secvențial cu corp clapetă motorizat și EOBD, permite
vizualizarea, analiza și înțelegerea sistemelor de injecție de ultimă generație- opțional;
- Banc didactic 2 - Detalii: sistem de injecție diesel HDI common-rail, permite vizualizarea, analiza
și înțelegerea sistemelor Diesel Common Rail, cu afișarea presiunilor, temperaturilor, regimului
motor, a fluxului de aer și de carburant-opțional;
- planșe / panoplii cu componente, ansambluri ale autovehiculului;
- fișe de instructaj NTSM + PSI, fișe de documentare, caietul de practică (jurnal de practică, fișe de
observație, fișe de lucru, studii de caz, fișe tehnologice etc);
- documentații tehnice și formulare specifice (de exemplu, carnetul de service, cărți tehnice ale
automobilelor furnizate de producător, cataloage de componente, manuale de întreținere și reparații,
proceduri, reviste de specialitate);
- huse de protecție cu autofixare magnetică;
- scule, dispozitive, verificatoare: trusa mecanicului auto; lampă de atelier; scule, dispozitive,
verificatoare pentru calajul pompelor de injecție Diesel, scule, dispozitive, verificatoare pentru
demontarea injectoarelor, lampă stroboscopică pentru motoare Diesel, dispozitiv de antrenare și
poziționare a fuliei, set 4 cheii de bujii diferite tipuri etc.;
- aparate de măsură și control: analizoare de gaze / opacimetre, compresometre, truse pentru
controlul presiunii uleiului, aparate de verificare a tensiunii curelelor, multimetru digital etc.
- echipamente: instalație de curățat sisteme de injecție, robot pornire + redresor, compresor de aer,
furtun de aer cu mosor si pistol de umflat, echipament pentru verificarea și reglarea geometriei
sistemului de direcție;
- utilaje: elevator/rampă, aparat pentru aerisirea sistemului de frânare etc.;
- standuri de testare, diagnosticare și reglare computerizată: stand cu role, stand de diagnosticare a
pompelor de injecție și a injectoarelor, mașini de echilibrat roți, standuri de frânare cu roluri, stand
pentru ridicarea caracteristicii de oscilație a amortizoarelor, stand cu plăci, echipamente pentru
verificarea și reglarea geometriei direcției, testere pentru verificarea instalației de aprindere, testere
pentru verificarea etanșeității circuit de răcire standuri de încercare a electromotoarelor de pornire și
alternatoarelor, stand cu luxmetru pentru reglarea faruri auto etc.

4.Sugestii metodologice

Conținuturile modulului ,,REPARAREA AUTOMOBILELOR “ trebuie să fie abordate


într-o manieră flexibilă, diferențiată, ținând cont de particularitățile elevilor cu care se lucrează și de
nivelul inițial de pregătire.
Repartizarea numărul de ore alocat modulului pe fiecărei temă rămâne la latitudinea
profesorului, în funcție de dificultatea temelor, de nivelul de cunoștințe anterioare ale elevilor cu
care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică și de ritmul de
asimilare a cunoștințelor de către colectivul instruit.
Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului, care are sarcina de a individualiza și de a
adapta procesul didactic la particularitățile elevilor, de a centra procesului de învățare, pe nevoile și
disponibilitățile acestora, în scopul unei valorificări optime ale acestora, individualizării învățării,
lărgirii orizontului și perspectivelor educaționale.
(cinematice, hidraulice, pneumatice, electrice, bloc), cataloage cu componente auto, caiete de
service, formulare specifice, proceduri etc.
studii de caz asupra simptomelor de funcționare defectuoasă a automobilelor și a cauzelor posibile;
-exerciții de culegere și utilizare a datelor tehnice necesare pentru evaluarea sumară a defectelor;
5
exerciții de colectare și interpretare a informațiilor furnizate de client;
studii de caz asupra metodelor și mijloacelor de testare și diagnosticare a automobilelor;
aplicații de evaluarea inițială a stării tehnice a automobilului;
aplicații practice de determinare/reglare/ajustare a unor parametrii de diagnosticare ai automobilelor
pe platforme de laborator și cu echipamente specifice din atelierele auto;
-exerciții de elaborare a unor propuneri argumentate pentru realizarea unei intervenții specializate.
-exerciții de utilizare a unor instrucțiuni, manuale de întreținere și reparații, proceduri interne etc.
pentru stabilirea etapelor, operațiilor și mijloacelor de lucru necesare pentru pregătirea
automobilului în vederea realizării intervențiilor;
aplicații practice de utilizare a unor planuri de service / întreținere, instrucțiuni, manuale de
întreținere și reparații, caiete de service etc. pentru stabilirea etapelor, operațiilor și mijloacelor de
lucru necesare pentru diferite lucrări de reparații simple ale vehiculelor rutiere;
-exerciții de completare sau înregistrare în formulare specifice a operațiilor / intervențiilor realizate
asupra unui automobil dat;
Pentru laboratorul tehnologic:
lucrări practice de control, verificare, măsurare și evaluare a stării tehnice a unui automobil,
conform schemelor de diagnosticare și procedurilor specifice de testare; aplicații de completarea a
formularelor specifice cu informații referitoare la operațiile realizate și rezultatele testelor;
-lucrări practice de pregătire a automobilului în vederea realizării intervențiilor (protejarea
vehiculului, identificarea vehiculului, culegerea și utilizarea datelor tehnice, ridicarea vehiculului;
lucrări complexe de executare a intervențiilor necesare asupra unui vehicul rutier, pe baza evaluării
stării tehnice a motorului, transmisiei, sistemelor de conducere, sistemelor de susținere și propulsie,
echipamentului electric
o demontarea componentelor; o înlocuirea / repararea pieselor defecte; o remontarea
componentelor; o realizarea reglajelor;
o verificarea stării tehnice a automobilului în urma intervențiilor; o montarea și instalarea
accesoriilor; o efectuarea micilor lucrări de ajustare;
o completarea fișei de lucru și furnizarea informațiilor necesare facturării lucrărilor.
Lista lucrărilor practice poate fi dezvoltată și adaptată condițiilor specifice oferite de
partenerul de practică, cu condiția ca toate rezultatele învățării specificate în standardul de pregătire
profesională și vizate de acest modul să poată fi obținute.
Lucrul în grup, simularea, practica în laborator, în atelierele școală și la unități economice,
discuțiile de grup, prezentările video, multimedia și electronice, temele și proiectele integrate,
vizitele etc. contribuie la învățarea eficientă, prin dezvoltarea abilităților de comunicare, de
negociere, de luare a deciziilor, de asumare a responsabilității, de sprijin reciproc și a spiritului de
echipă, competițional și a creativității elevilor.
Modulul „REPARAREA AUTOMOBILELOR” poate încorpora, în orice moment al
procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice care, prin caracterul lor aplicativ și interactiv
să faciliteze tranziția de la școală la viața activă. Orele se recomandă a se desfășura în cabinete de
specialitate, în laboratoare și în ateliere din unitatea de învățământ sau de la agentul economic,
dotate conform specificațiilor din standardul de pregătire profesională.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activități de învățare
variate, prin care să fie luate în considerare caracteristicile de învățare ale fiecărui elev.
Pentru obținerea rezultatelor învățării vizate de parcurgerea modulului „Repararea automobilului”,
se recomandă, orientativ, o serie de activități practice de învățare:
studii de caz asupra structurii și conținutului principalelor tipuri utilizate în activitățile de verificare
/ control / măsurare / testare, diagnosticare a automobilelor: cărți tehnice, manuale de întreținere și
reparat
Se recomandă:
■ transformarea elevului în coparticipant la propria instruire și educație;
■ învățarea interactiv-creativă;
■ îmbinarea și o alternanță sistematică a activităților bazate pe efortul individual al elevului
6
(documentarea după diverse surse de informare, observația proprie, exercițiul personal, instruirea
programată, experimentul și lucrul individual, tehnica muncii cu fișe) cu activitățile ce solicită
efortul colectiv, de genul discuțiilor, asaltului de idei, etc.;
■ folosirea unor strategii care să favorizeze relația nemijlocită a elevului cu mediul de afaceri
în care va putea valorifica rezultatele dobândite ale învățări și își va construi o carieră;
■ însușirea unor metode de informare și de documentare independentă, care oferă deschiderea
spre autoinstruire, spre învățare continuă.
Având în vedere volumul mare de cunoștințe noi vizate de acest modul și necesitatea de a le
organiza, de a le sistematiza și de a le aplica în diferite contexte pentru rezolvarea unor sarcini
primite la locurile de muncă oferite de partenerii de practică, recomandăm utilizarea unor metode de
predare și învățare care să susțină acest demers, ca de exemplu: „Organizatorul grafic”, „Harta
conceptelor”, tehnica „Lotus”, „Ciorchinele”, „Cubul”, metoda învățării reciproce, metoda
„Mozaic”, metoda „piramidei” etc.
Modulul „Repararea automobilului” poate încorpora, în orice moment al procesului educativ,
metode, mijloace sau resurse didactice care să faciliteze tranziția de la școală la viața activă. Vizita
de studiu la agenții economici din domeniu și la saloane auto poate oferi posibilitatea ca datele
informațional-aplicative obținute în cadrul obiectivelor vizitate să aibă un rol instructiv,
demonstrativ sau aplicativ.
Recomandăm și strategiile didactice inspirate de practica industrială prin utilizarea următoarelor
metode și tehnici: „Brainstorming”, „Explozia stelară”, „Pălăriile gânditoare”, „Caruselul” (Metoda
Graffiti), Metoda „Multi-voting”, masa rotundă, interviul de grup, „Incidentul critic”, Phillips 6-6,
tehnica 6-3-5, „Controversa creativă”, tehnica acvariului, tehnica focus - grupului, metoda Frisco,
sinectica, Buzz-groups, metoda Delphi, discuția panel etc.
Aplicarea acestor metode va consolida caracterul interactiv al învățării și va contribui la formarea
elevilor ca persoane active, capabile să ia decizii și să rezolve problemele vieții prin acțiune.
Date fiind rezultatele învățării vizate de acest modul, vom exemplifica utilizarea metodelor
interactive de grup în formarea integrată a competențelor specifice și a competențelor cheie printr-o
metodă care are la bază „Diagrama cauză-efect”.
Prezentarea sintetică a metodei:
Această metodă oferă posibilitatea punerii în evidență a izvoarelor unei probleme, unui eveniment
sau unui rezultat. Diagramele sunt folosite de grup ca un proces creativ de generare și organizare a
cauzelor majore (principale) și minore (secundare) ale unui efect.
Diagrama cauză - efect oferă posibilitatea de a evidenția cauza și efectul unor procese, evenimente,
fenomene, probleme etc. și are ca obiectiv stimularea imaginației elevilor pentru rezolvarea
problemei analizate din mai multe perspective. Regulile de organizare și etapele de realizare a
diagramei cauzelor și a efectului sunt următoarele:
1. Se împarte clasa în echipe de lucru;
2. Se stabilește problema de discutat care, în acest caz, este rezultatul unei funcționări defectuoase a
automobilului - efectul. Fiecare grup are de analizat câte un efect.
3. Are loc dezbaterea în fiecare grup pentru a descoperi cauzele care au condus la efectul discutat.
înregistrarea cauzelor se face pe hârtie sau pe tablă.
4. Construirea diagramei cauzelor și a efectului astfel:
- pe axa principală a diagramei se trece efectul;
- pe ramurile axei principale se trec categoriile de cauze (de exemplu, metp mașini / echipamente,
factorul uman, factori de mediu, măsurare pe cauzele majore (principale);
- cauzele minore (secundare) ce decurg din cele principale se trec pe câte o ramură mai mică ce se
deduce din cea a cauzei majore;
5. Etapa examinării listei de cauze generate de fiecare grup:
- examinarea patternurilor (diagramelor);
- evaluarea modului în care s-a făcut distincție între cauzele majore și cele minore și a plasării lor
corecte în diagramă, cele majore pe ramurile principale, cele minore pe cele secundare, relaționând
și/sau decurgând din acestea;
7
- evaluarea diagramelor fiecărui grup și discutarea lor;
6. Stabilirea concluziilor.
Diagramele pot fi folosite de asemenea, pentru a exersa capacitatea de a răspunde la întrebări legate
de anumite probleme aflate în discuție.
Recomandăm aplicarea metodei la toate activitățile practice de diagnosticare. Elevii vor pleca de la
un simptom de funcționare defectuoasă și vor identifica în echipă sau individual cauzele posibile, le
vor clasifica în cauze majore și cauze minore cu ajutorul diagramei, vor prioritiza tratarea cauzelor în
funcție de probabilitatea și posibilitatea de a fi verificate (prioritatea cea mai mare fiind atribuită
cauzelor cu cea probabilitate ridicată și ușor de verificat), vor realiza activități de verificare, testare
și măsurare specifice pentru a stabili un diagnostic.
Rezultate ale învățării avute în vedere sunt:
1. Cunoștințe
8.1.5. Metode și proceduri de testare a automobilului (în mers și în staționare)
2. Abilități
8.2.7. Executarea operațiilor de control, verificare și măsurare conform schemelor de diagnosticare
și procedurilor specifice de testare a automobilului
3. Atitudini
8.3.3. Respectarea procedurilor interne privind controlul stării tehnice a automobilului, stabilirea unui
diagnostic, propunerea intervențiilor necesare și completarea documentelor specific

5. Sugestii privind evaluarea

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care cadrul
didactic va măsura eficiența întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmărește măsura în care
elevii și-au format competențele propuse în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea poate fi:
a. în timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a rezultatelor învățării;
■ instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcție de specificul modulului și de metoda de evaluare
- probe orale, scrise, practice;
■ planificarea evaluării trebuie să aibă loc într-un mediu real, după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea evaluărilor în aceeași perioadă de timp;
■ va fi realizată pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanță și la condițiile
de aplicabilitate ale acestora, corelate cu tipul de evaluare specificat în Standardul de Pregătire
Profesională pentru fiecare rezultat al învățării;
b. finală, realizată printr-o lucrare cu caracter aplicativ și integrat la sfârșitul procesului de
predare/învățare și care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoștințelor,
abilităților și atitudinilor.
Se propun următoarele instrumente de evaluare continuă pentru utilizare:
• fișe de observație; fișe de lucru; fișe de autoevaluare;
• teste cu itemi cu alegere multiplă, itemi alegere duală, itemi de completare, itemi de tip pereche,
itemi de tip întrebări structurate sau itemi de tip rezolvare de probleme.
De asemenea, propunem și instrumente de evaluare finală:
■ proiectul, prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea bibliografiei, materialelor și
echipamentelor, acuratețea tehnică, modul de organizare a ideilor și materialelor într-un raport; poate
fi abordat individual sau de către un grup de elevi;
■ studiul de caz, care poate viza un proces de testare, de diagnosticare și de reparare a automobilelor;
■ portofoliul, care oferă informații despre rezultatele școlare ale elevilor, activitățile extrașcolare etc.
în parcurgerea modulului se va utiliza evaluare de tip formativ și la final de tip sumativ pentru
verificarea atingerii rezultatelor învățării. Elevii trebuie evaluați numai în ceea ce privește atingerea
rezultatelor învățării specificate în cadrul acestui modul.

8
Test 1.
Indicați defectele și tehnologia de recondiționare a principalelor organe componente ale ambreiajului.
Răspuns:
1. Discul condus poate prezenta următoarele defecte care se înlătură după cum urmează:
a. garniturile de frecare uzate peste limita admisă se înlocuiesc;
b. discul deformat se remediază prin strunjirea garniturii de frecare pe adâncimea de maximum 1
mm;
c. în găurile pentru niturile garniturilor de frecare uzate se introduc nituri noi, care refulează până la
umplerea găurilor;
d. găurile pentru bolțurile distanțiere uzate se alezează cu un alezor fix și se introduc bolțuri dis-
tanţiere majorate.

2. Discul de presiune poate prezenta următoarele defecte care se înlătură astfel:


a. rizurile pe suprafața de lucru sau deformarea discului se remediază prin strunjirea suprafeței de
lucru a discului, respectând cota minimă admisă;
b. locașul pârghiei uzate sau deteriorat se recondiționează prin frezare la cota maximă și folosirea a
două șaibe compensatoare (asigurate prin puncte de sudură);
c. găurile pentru bolțul suportului, uzate, se recondiționează prin alezarea locașului și folosirea de
bolț majorat;
d. suprafețele laterale de ghidare în carcasă, uzate, se recondiționează prin încărcare cu sudură
oxiacetilenică, urmată de ajustare prin frezare la cota nominală;
e. urechile ghidajelor și bosajelor de centrare a arcurilor sparte sau uzate se recondiționează prin
sudarea oxiacetilenică urmată de ajustare la nivelul materialului de bază.

3. Pârghiile de decuplare pot avea următoarele defecte care se înlătură după cum urmează:
a. suprafața de acționare uzată se recondiționează prin încărcarea cu sudură electrică și se rectifică
la cota nominală;
b. locașurile pentru bolțurile de ghidare uzate se recondiționează prin alezare și folosire de bolțuri
majorate;
c. suprafețele laterale uzate din zona de contact se recondiționează prin frezarea ambelor suprafețe,
respectând cota minimă și folosirea a două șaibe corespunzătoare.

4. Furca de decuplare poate avea următoarele defecte care se înlătură astfel:


a. locașul pentru bolțul cu cap sferic uzat se recondiționează printr-o rectificare sferică a locașului la
cota de reparație, folosindu-se bolț sferic la cota majorată;
b. locașul sferic pentru tija de comandă uzat se recondiționează prin rectificarea sferică a locașului
la cota de reparație, folosindu-se tijă de comandă recondiționată la cota majorată;
c. suprafața de fixare a manșonului de decuplare uzată se înlătură prin rectificarea plană a ambelor
suprafețe și folosirea a două șaibe compensatoare;
d. filetul găurilor pentru șuruburile de fixare a manșonului de decuplare deteriorat se
recondiționează prin filetare la cota majorată.

4. Carcasa ambreiajului poate prezenta următoarele defecte care se recondiționează după cum
urmează:
a. fisurile, crăpăturile sau rupturile (care nu leagă între ele două sau mai multe găuri și au o lungime
de până la 100 mm) se înlătură limitând fisurile sau crăpăturile prin executarea unor găuri cu 0 3
mm, la distanţa de 10-15 mm de capetele fisurilor pe o adâncime de 4-5 mm. urmată de o sudare
oxiacetilenică și ajustare prin pilire și frezare până la nivelul materialului de bază;
b. gaura de centrare uzată se recondiționează prin majorare și folosirea unui ştift de centrare la cota
corespunzătoare;

9
Test 2.
Să se întocmească diagrama de diagnoză pentru situația în care motorul MAS nu are putere.
Răspuns:
Cauza probabilă Remediu
Presiunea redusă în compresie
Funcționare defectuoasă a aprinderii
– Reglaj defectuos al aprinderii Se reglează
– Bujii defecte Se reglează sau înlocuiesc
Se repară sau înlocuiește inclusiv
– Distribuitor
rotorul
Se înlocuiește sau se conectează
– Scăpări electrice sau conexiune slaș la fisa de înaltă tensiune
corect
– Funcționare defectuoasă a sistemului de reglare a unghiului
Se reglează sau se înlocuiește
de avans
Funcționare defectuoasă a alimentării
– Carburator murdar Se dezasamblează și se curătă
– Conducta de benzină înfundată Se curătă
– Filtru de benzină înfundat sau murdar Se înlocuiește
– Filtru de aer înfundat sau murdar Se înlocuiește sau se curăță
– Garnitura galeriei de admisie deteriorată Se înlocuiește
Altele
– Frâne blocate Se repară sau înlocuiesc
Test 3.
Să se întocmească diagrama de diagnoză în funcție de cauzele consumului de ulei în exces.
Răspuns:
Manifestarea: Consum de ulei in exces
Cauze consum de ulei probabile Remediu
Pierderi de ulei
– Bușon golire ulei slăbit Se strânge
– Șuruburi slăbite la baia de ulei Se strâng
– Pierderi la simeringul arborelui cotit Se înlocuiește
– Pierderi la garnitura capacului chiulasei Se înlocuiește
– Filtru de ulei slăbit Se strânge
– Manocontact ulei slăbit Se strânge
– Garnitura de chiulasa distrusa Se înlocuiește
– Pierderi la simeringul axului cu came Se înlocuiește
Ulei in camera de ardere
Se îndepărtează carbonul si se
– Segment blocat
înlocuiește segmentul
– Piston, cilindru zgâriat Se honuiește sau înlocuiește
– Segment, locaș segment zgâriat Se înlocuiește pistonul, segmentul
– Fanta segment in poziție necorespunzătoare Se reglează poziția
– Zgârierea sau distrugerea sistemului de supape Se înlocuiesc

Bibliografie

[1] Gheorghe Frățilă, Mariana Frățilă, Sterian Samoilă - Automobile. Cunoaștere, întreținere și
reparare, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2008
[2] Mihai Stratulat, Cristian Andreescu, - Diagnosticarea automobilului, Editura Știință &
Tehnică, București, 1997
[3] Mihail Ionescu ș.a - Tehnologia de întreținere, exploatare și reparare a autovehiculelor
rutiere, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1997
10
[4] V. Otăt ș.a. - Echipamente si tehnici de diagnosticare a autovehiculelor, Editura
Universitaria,
Craiova, 2005
[5] Comeliu Modiru ș.a. - Autoturisme Dacia, diagnosticare, întreținere, reparare, Editura
Tehnică, București, 1998
[6] E. Rakoși - Diagnosticarea autovehiculelor. Tehnici și echipamente, Editura „Gh.Asachi”
Iași, 1999
[7] D. Marincaș, D. Abăitancei - Fabricarea și repararea autovehiculelor rutiere, Editura
Didactică si Pedagogică, București, 1982
[8] ***
- Norme interne se service auto
[9] *** - Cărți tehnice ale automobilelor, manuale de întreținere și reparații
[10] Alina Melnic s.a. - Auxiliar curricular „Testarea automobilului”, 2008,
http://www.tvet.rO/Anexe/4.Anexe/Aux Phare/Aux 2005/Electric/
[11] Alina Melnic s.a. - Auxiliar curricular „Diagnosticarea automobilului”, 2009,
http://tvet.ro/Anexe/4.Anexe/Aux Phare/Aux 2006/Mecanica/
[12] Simona Pavelescu s.a. - Auxiliar curricular „întreținerea și repararea automobilului”, 2009,
http://tvet.rO/Anexe/4.Anexe/Aux Phare/Aux 2006/Mecanica/

11