Sunteți pe pagina 1din 8

ALCHENE

Răspundeţi cu:
A. dacă numai soluţiile a,b şi c sunt corecte
B. dacă numai soluţiile a şi c sunt corecte
C. dacă numai soluţiile b şi d sunt corecte
D. dacă numai soluţia d este corectă
E. dacă toate cele patru soluţii sunt corecte sau false.

1. Metilen-ciclopentanul şi ciclohexena, ambele:


a. dau prin oxidare acelaşi produs;
b. prezintă izomeri geometrici; (58)
c. au carboni cuaternari;
d. consumă la oxidare acelaşi volum dintr-o soluţie 0,1 N de KMnO4.
2. Metilen-ciclopentanul şi ciclohexena, ambele:
a. au aceeaşi formulă moleculară;
b. conţin carbon nulari;
c. conţin atomi de C hibridizaţi sp3 şi sp2; (59)
d. conţin câte două poziţii alilice diferite per moleculă.
3. Adiţia bromului la orice alchenă nesimetrică:
a. produce compuşi de conţin carbon asimetric;
b. nu necesită lumină; (87)
c. respectă regula lui Markovnikov;
d. nu produce acid bromhidric.
4. Pot fi considerate procese de oxidare:
a. CH4 + O2 → C +2H2O
a. CH4 + O2 → C + 2H2O
b. CH4 + NH3 + 3/2O2 → HCN + 3H2O (114)

c. CH4 + O2 → CH2O + H2O


d. CH3 - CH2 - CH3 → CH3 - CH ═ CH2 + H2
5. Sunt adiţii la alchene:
a. reacţia cu O2; c. reacţia cu H2; (115)
b. reacţia cu HNO3; d. polimerizarea propenei
6. Oxidarea etenei cu O2 în prezenţa Ag la 2500 C conduce la:
a. un compus heterociclic; c. un izomer cu acetaldehida;
b. etandiol; d. un ester. (117)
7. Sunt adevărate următoarele afirmaţii:
a. legătura covalentă este dirijată în spaţiu;
b. carbonul implicat în formarea legăturii duble din alchene are simetrie tetragonală
c. atomii legaţi covalent sunt situaţi la distanţe definite şi caracteristice; (118)
d. numai compuşii legaţi prin legături ionice alcătuiesc molecule propriu-zise.
8. Propena:
a. adiţionează orientat HCl;
b. reacţionează cu benzenul prin substituţie, la nucleu; (149)
c. formează propandiol în soluţie slab bazică de KMnO4;
d. nu decolorează apa de brom.
9. Afirmaţii incorecte referitoare la alchene sunt:
a. alchenele se pot prepara prin dehidrohalogenarea derivaţilor halogenaţi, la încălzire,
cu baze tari, în soluţii alcoolice; (238)
b. alchenele sunt solubile în apă;

1
c. sulfatul acid de alchil este intermediarul ce se formează prin adiţia apei la alchene, în
prezenţă de H2SO4;
d. 1,2,3-propantriolul se formează prin oxidarea propenei cu KMnO4 în soluţie apoasă
slab bazică.
10. Afirmaţiile valabile atât pentru alcani cât şi pentru alchene sunt:
a. punctele lor de fierbere şi de topire cresc odată cu creşterea masei moleculare ale
acestora;
b. în structura lor pot intra atomi de carbon hibridizaţi sp2; (239)
c. în condiţii normale, cei gazoşi nu au miros;
d. există termeni ai seriei lor omoloage care au în moleculă numai atomi de carbon
primari.
11. Pentru compusul cu formula C4H8 este posibilă o structură:
a. ciclică saturată; c. mixtă (ciclică cu catenă laterală);
b. aciclică nesaturată, d. ciclică nesaturată. (243)
12. Substanţa numită 1-butenă poate fi halogenată prin:
a. adiţie de Cl2; c. adiţie de HI;
b. adiţie de HCl; d. substituţie alilică. (257)
13. Care afirmaţii privind ciclopentena sunt corecte ?
a. se poate oxida cu permanganat de potasiu în mediu acid;
b. prezintă izomerie geometrică; (352)
c. poate fi clorurată la carbon adiacent dublei legături (poziţie alilică);
d. prezintă atomi de carbon asimetrici.
14. În prezenţa H2SO4 concentrat, izobutena: (386)
a. se transformă în ester anorganic; c. formează sulfat acid de terţbutil;
b. formează acid izobutansulfonic; d. formează sulfat acid de izobutil.
15. La hidrogenarea hidrocarburilor se pot obţine:
a. cicloalcani; c. alcani; (446)
b. alchene; d. diene.
16. La propenă se pot adiţiona :
a. HBr; c. Cl2; (487)
b. O2; d. C6H6.
17. Referitor la alchene cu formula moleculară C6H12 sunt corecte afirmaţiile:
a. există numai două alchene care folosesc pentru un mol din fiecare un litru soluţie de
K2Cr2O7 1M la oxidare; (491)
b. numai două alchene formează CO2 şi apă prin oxidare cu K2Cr2O7/H+;
c. o singură alchenă necesită un volum minim de soluţie oxidantă de K2Cr2O7/H+;
d. două alchene formează aldehide + acizi carboxilici.
18. Sunt izomeri Z:

a. Br Cl b. H3C CH2Cl
C ═ C C ═ C
I F H Cl

c. Cl H d. H3C Br
C ═C C ═C
H CH2Cl H Cl (492)
19. Referitor la oxidul de etenă sunt corecte afirmaţiile:
a. se obţine prin oxidarea etenei cu O2/Ag;
b. prin hidroliză formează etandiol; (579)
c. cu etilamina formează N,N-di(ß-hidroxietil)etilamina;
d. cu acid acetic formează acetat de ß-hidroxietil.

2
20. Au acelaşi procent de clor ca şi hexaclorciclohexanul:
a. 3,3,3- triclorpropena; c. 1,1,4,4-tetraclorbutena;
b. 1,2-dicloetena; d. tetraclorciclobutena.
21. Izobutena:
a. se obţine prin hidrogenarea alchinei corespunzătoare;
b. este un monomer vinilic; (618)
c. prin oxidare cu K2Cr2O7/H2SO4 formează numai CO2 şi H2O;
d. se poate obţine prin cracarea izopentanului.
22. Prin reacţia 2-pentenei cu clorul la 5000 C se formează majoritar:
a. 1-clor-3-pentenă; c. 4-clor-2-pentenă; (666)
b. 2,3-diclorpentan; d. 5-clor-2-pentenă.
23. Referitor la oxidarea alchenelor cu KMnO4 (H2O/Na2CO3) sunt corecte afirmaţiile:
a. se formează dioli;
b. se depune un precipitat brun de MnO2; (672)
c. se decolorează soluţia de KMnO4;
d. culoarea violet a KMnO4 dispare mai repede comparativ cu alchinele.
24.Prin adiţia HCl la 1-metilciclohexenă rezultă:

(672)

25.Alchena care reacţionează cu HBr şi formează un compus cu 58,4% Br este:


a. 1-butena; c. izobutena; (673)
b. 2-butena; d. propena.
2
26. Atomii de carbon sp din alchene pot fi :
a. secundari; c. cuaternari; (675)
b. terţiari; d. nulari.
27. Reacţii ale hidrocarburilor nesaturate datorate legăturii multiple sunt:
a. adiţia; c. polimerizarea; (783)
b. oxidarea cu agenţi oxidanţi; d. arderea.
28. Reacţii întâlnite atât la hidrocarburi nesaturate cât şi la alcani sunt:
a. adiţia; c. polimerizarea; (787)
b. substituţia; d. arderea.

La întrebările de mai jos alegeţi un singur răspuns corect:

1. Volumul de etenă (c.n.) obţinut din 180 g glucoză la un randament general al


transformării de 50% este de:
a. 11,2 l d. 44,8 l (22)
b. 22,4 l e. 56,0 l.
c. 33,6 l
2. Ce volum de K2Cr2O7 1N se consumă la oxidarea a 0,15 moli din hidrocarbura C6H5-
CH═C(CH3)-C6H5 :
a. 0,45 l d. 2,70 l (29)
b. 0,90 l e. 3,60 l.
c. 1,80 l
3. 1,68 g dintr-o alchenă consumă la oxidare în mediu neutru sau slab alcalin 400 ml
KMnO4 0,1 N. Izomerul alchenei care consumă cantitatea cea mai mică de oxidant la
oxidarea sa cu K2Cr2O7 în mediu acid este:
a. 2,3-dimetil-1-pentena

3
b. 3-hexena
c. 2,3-dimetil-2-butena (75)
d. 2-etil-1-butena
e. 2,3-dimetil-2-pentena.
4. Afirmaţia corectă privind izomerii cis-trans este:
a. nu se deosebesc prin configuraţie
b. au puncte de fierbere şi de topire diferite (54)
c. sunt în relaţie de tautomerie
d. au solubilităţi identice
e. sunt în relaţie de mezomerie.
5. Dintre compuşii cu formula moleculară C5H10 nu există sub formă de izomeri geometrici
un număr de:
a. 2 d. 8 (81)
b. 3 e. nici un răspuns.
c. 4
6. 140 g de alchenă adiţionează complet 4,627 l clor la 15 atm şi 1500C. Alchena este:
a. etena d. 1-pentena
b. propena (82)
c. 1-butena e. 1-hexena.
7. Alchena care prin oxidare cu K2Cr2O7/H+ formează acid izobutiric şi metilterţbutil-cetonă
este:
a. 2,2,4-trimetil-3-hexenă d. 2,2,3,5-tetrametil-3-hexenă
b. 2,3,4,5-tetrametil-3-hexenă e. 2,3,4-trimetil-3-hexenă.
c. 2,3,5-trimetil-3-hexenă (97)
8. Cât precipitat brun vor depune 4,2 g alchenă, dacă la oxidarea cu permanganat de
potasiu/apă,carbonat de sodiu îi creşte masa moleculară cu 48,57%:
a. 3,11 g d. 4,2 g
b. 3,48 g e. 8,7 g.
c. 6,98 g (130)
9. Alchena care la oxidare foloseşte un volum minim de soluţie de KMnO 4 0,25N în mediu
de acid sulfuric este:
a. 2-pentena d. 4-metil-2-pentena
b. 2-hexena e. 2,3-dimetil-2-butena.
c. 3-hexena (151)
10. Care este alchena cu formula moleculară C6H12 dacă prin oxidarea a 0,6 moli din aceasta
se consumă 0,5 l soluţie K2Cr2O7 de 0,8M în prezenţa H2SO4 ?
a. 3,3-dimetil-1-butena d. 2,3-dimetil-2-butena
b. 2-metil-2-pentena e. 2-hexena.
c. 3-hexena (166)
11. Din 43,56 t de reactanţi (amestec echimolecular de etenă şi clor), rezultă în final 16 t de
policlorură de vinil, randamentul primelor 2 transformări ce conduc la obţinerea
monomerului fiind de câte 80%.Randamentul reacţiei de polimerizare este:
a. 81,81% d. 90,91%
b. 82,5% e. 93,13%. (175)
c. 86,86%
12. Pentru oxidarea unui mol de 3-hidroxi-1-butenă se consumă un volum de soluţie de
K2Cr2O7 2N în mediu acid, egal cu:
a. 3 l d. 6 l
b. 5 l e. 10 (184)
c. 2,5 l
13. 11 l alchenă gazoasă măsuraţi la 270C şi 1 atm reacţionează cu bromul formând 102,68 g
produs de adiţie. Numărul total al izomerilor alchenei este egal cu:

4
a. 5 d. 11 (203)
b. 6 e. 12
c. 10
14. Un amestec de 20 cm3 metan şi etenă se trece printr-un vas cu brom. După trecerea
amestecului, se constată o creştere a masei vasului cu 11,2 mg. Compoziţia în procente
de volum a amestecului este:
a. 50% metan şi 50% etenă d. 25% metan şi 75% etenă
b. 44,8% metan şi 55,2% etenă e. 40% metan şi 60% etenă.
c. 80% metan şi 20% etenă (205)
15. Un amestec de 1-butenă şi 3-hexenă în raport molar 2:3 se oxidează cu KMnO 4/H2SO4.
Substanţa organică formată se dizolvă în 1,26 g apă formând o soluţie cu concentraţia
37%. Masa de 1-butenă din amestec este egală cu:
a. 116 g d. 315 g
b. 140 g e. 44,1 (226)
c. 630 g
16. Prin barbotarea a 44,8 l C2H2 (c.n.) se poate decolora cantitativ următorul volum de
KMnO4 în mediu slab bazic:
a. 2 l soluţie 3,33M d. 1 l soluţie 5,33M
b. 1l soluţie 3,55M e. 1l soluţie 5,66M. (250)
c. 1 l soluţie 4,66M
17. Câte alchene cu formula C3nH4n+4 prezintă izomerie E-Z ?
a. 1 d. 4 (256)
b. 2 e. 5.
c. 3
18. Alchena care prin oxidare cu dicromat de potasiu şi acid sulfuric formează numai
acetonă este:
a. 2-metil-2-butenă d. 2,3-dimetil-2-butenă
b. 3,4-dimetil-3-hexenă e. 2-butenă. (289)
c. 2,3-dimetil-2-pentenă
19. Prin monoclorurarea propenei la 5000C se obţine:
a. 1-clorpropenă d. 3,3-dicloro-1-propenă
b. clorura de alil e. 1,2-dicloro-propan. (290)
c. clorura de vinil
20. La oxidarea unei alchene cu dicromat de potasiu în mediu de acid sulfuric se obţine CO2
şi o cetonă. În acest caz atomii legaţi prin legătură dublă sunt:
a. secundari e. unul secundar, altul
b. terţiari cuaternar.
c. cuaternari (250)
d. unul secundar, altul terţiar
21. Prin oxidarea ciclohexenei cu dicromat de potasiu în mediu acid se obţine:
a. acid hexanoic d. ciclohexanol
b. acid butanoic, CO2 şi H2O e. acid adipic. (293)
c. ciclohexanonă
22. Câţi cm3 de soluţie 0,1M de brom sunt decoloraţi de 448 cm3 izobutenă (c.n.):
a. 100 d. 44,8
b. 200 e. 48. (294)
c. 224
23. Cu câte procente se reduce volumul unui amestec echimolecular de propan, propenă şi
hidrogen dacă el este trecut peste un catalizator de Ni la 2000C şi 200 atm (η=100%):
a. 33,33% d. 50,85%
b. 20% e. 66,66%. (295)
c. 25%

5
24. Prin arderea a 0,4 moli dintr-o alchenă se formează 36 g de apă. Numărul de izomeri ai
alchenei (exceptând izomerii geometrici) este:
a. 2 d. 8
b. 4 e. 10 (365)
c. 6
25. Într-un vas Berzelius se află o soluţie 0,1M de KMnO 4 alcalinizată. Dacă până la
decolorarea soluţiei din vas şi apariţia unui precipitat brun se barbotează 201,6 cm 3
propenă, volumul soluţiei decolorate şi cantitatea de precipitat (AMn = 55) formată sunt:
a. 30 ml şi 0,261 g d. 100 ml şi 0,174 g
b. 120 ml şi 1,044 g e. 50 ml şi 0,087 g. (375)
c. 60 ml şi 0,522 g
26. Afirmaţiile de mai jos referitoare la etenă sunt corecte, cu excepţia:
a. adiţionează apă în prezenţă de acid fosforic şi Al2O3 la cald
b. cu O2, în prezenţă de Ag, la 2500C formează oxid de etenă (379)
c. decolorează soluţia de apă de brom formând 1,2-dibrom-etan
d. atât punctul de topire cât şi punctul de fierbere sunt sub 00C
e. prin trimerizare la 600-8000C, formează benzen.
27. Structura alchenei prin a cărei oxidare cu K 2Cr2O7 în mediu de H2SO4 se formează acid
acetic şi metil-izopropil-cetonă, este:
a. 3,4-dimetil-2-hexenă d. 2-hexenă
b. 2,4-dimetil-2-pentenă e. 3-metil-2-pentenă. (383)
c. 3,4-dimetil-2-pentenă
28. Alchena cu formula moleculară C7H14, care prin hidrogenare formează n-heptanul, iar
prin oxidare cu K2Cr2O7 în mediu de H2SO4 formează doi acizi monocarboxilici omologi
este:
a. 3-metil-2-hexenă d. 1-heptenă
b. 2,2-dimetil-3-pentenă e. 3-heptenă. (400)
c. 3-metil-3-hexenă
29. Prin adiţia bromului la o alchenă se formează un produs ce conţine 4,92% (% de masă)
hidrogen. Formula moleculară a alchenei este:
a. C8H18 d. C5H10
b. C6H12 e. C4H8 .(409)
c. C3H6
30. Prin adiţia HCl la 2-cloro-1-pentenă se formează:
a. 2,3-diclorpentan d. 2,2-diclorpentan
b. 1,2-diclorpentan e. 1,3-diclorpentan. (413)
c. 1,1-diclorpentan
31. Volumul soluţiei de bicromat de potasiu 0,2N necesară oxidării, în mediu de acid
sulfuric, a 14,8 g de hidrocarbură ce formează la oxidare acid acetic, CO 2 şi apă în
raportul molar de 1:1:1 este:
a. 1,1 l d. 11 l
b. 22 l e. 3,5 l(476)
c. 5,5 l
32. Pentru fabricarea clorurii de vinil se introduc în reactorul de sinteză 130 m 3/h C2H2 şi
HCl gazos (c.n.). Ce cantitate de clorură de vinil de puritate 99,5% se obţine în 24 h,
dacă aceasta se obţine cu un randament de 98%, raportat la acetilenă, iar acetilena
introdusă în procesul de fabricaţie este de puritate 99,7% în volume?
a. 8574,12 kg d. 8900,87 kg
b. 8463,12 kg e. 356,18 kg. (453)
c. 8548,39 kg
33. Prin sulfonarea cu H2SO4 a 2-butenei rezultă:
a. sulfat acid de butil b. sulfat acid de 2-butil

6
c. sulfat acid de izobutil e. nici un răspuns. (494)
d. acid butansulfonic
34. Se trec 1,4 g alchenă prin 200 g soluţie de brom 4%. După îndepărtarea bromderivatului,
concentraţia soluţiei scade la 2,04% brom. Care este alchena, ştiind că ea conţine un
atom de carbon cuaternar ?
a. 2-metil-1-hexenă d. izobutena
b. 2-metil-1-pentenă e. 2-butena. (495)
c. 2-metil-1-butenă
35. Volumul de soluţie de K2Cr2O7 0,2N necesar pentru oxidarea a 8,25 g de hidrocarbură
care formează la oxidare acid acetic, acid propionic şi acid cetopropionic în raport molar
1:1:1 şi numărul de stereoizomeri ai acestei hidrocarburi sunt:
a. 2 l şi 4 d. 10 l şi 2
b. 1 l şi 6 e. 5 l şi 8. (496)
c. 10 l şi 2
36. Prin oxidarea unei probe de alchenă cu K2Cr2O7/H2SO4 se consumă 0,892 l soluţie 0,1N
de oxidant cu degajare a 219,78 ml CO 2 măsuraţi la 270C. Prin arderea unei probe
identice din aceeaşi alchenă se formează 2,214 g amestec de CO 2 şi vapori de apă.
Alchena este:
a. CH3 - CH2 - CH ═ CH2 d. CH3 - C ═ CH2
b. CH3 - CH ═ CH - CH2 - CH3 |
c. CH3 - CH2 - C - CH3 CH3
|| e. CH3- CH2- CH2- CH ═ CH2
CH2
(497)
37. Ce volum de etenă (c.n.) este necesar pentru a obţine 5000 kg oxid de etenă de puritate
88% cu un randament de 80% ?
a. 1792 m3 d. 2314 m3
b. 2800 m3 e. 3615 m3. (498)
3
c. 3500 m
38. Câţi cm3 de soluţie 0,1M de brom în CCl 4 (ρ = 1,6 g/cm3) sunt decoloraţi de 224cm3
amestec echimolecular de izobutenă şi etenă ?
a. 100 d. 160
b. 62,5 e. 125. (499)
c. 48
39. O probă de pentan, izopentan şi pentenă cu 35% pentenă (% de masă) decolorează 40 ml
soluţie de apă de brom 0,25M.Masa probei este:
a. 1 g d. 2,5 g
b. 1,5 g e. 3 g. (571)
c. 2 g
40. Câte alchene C7H14 există, care oxidate cu KMnO4 +H2SO4 dau raportul g CO2
produs/atom gram [O] utilizat egal cu un număr natural ?
a. 2 d. 5
b. 3 e. 6. (586)
c. 4
41. 77 g amestec propenă-butenă, aflate în raport molar 1:2, se hidrogenează formând 79.3 g
amestec final. Dacă randamentul hidrogenării butenei a fost 75%, care a fost
randamentul hidrogenării propenei ?
a. 20% d. 80%
b. 25% e. 85%. (589)
c. 60%
42. 0,3 moli amestec de hidrocarburi gazoase aciclice C2Hx şi C3Hx, trecut printr-un vas cu
brom, cresc masa vasului cu 10,8 g. La arderea cu O2 a aceluiaşi amestec nu se constată o

7
creştere
a. 10%a volumului
C2Hx gazos (apa fiind considerată d.gaz).
40%Compoziţia
C2Hx procentuală a
amestecului
b. 25% iniţial
C2Hx era: e. 50% C2Hx. (590)
c. 33,33% C2Hx
43. O hidrocarbura cu formula moleculară C5H10 formează cu Cl2 la 5000C un singur compus
monoclorurat şi prin oxidare cu K2Cr2O7/H2SO4 formează acid 2-metil-propionic.
Hidrocarbura este:
a. 1-butenă d. 2-pentena
b. 3-metil-1-butena e. izoprenul. (604)
c. 2-metil-1-butena
44. Alchena cu un număr maxim de atomi de carbon cuaternari este:
a. 2-metil-1-pentena d. 2-metil-2-pentena
b. 2,3-dimetil-2-butena e. 2,3-dimetil-1-butena.
c. 3,3-dimetil-1-butina (754)
0
45. Ce volum de etenă, la 10 C şi 1 atm, poate fi oxidat la glicol cu 3 ml soluţie KMnO 4
0,1N ?
a. 3,48 cm3 d. 3,99 cm3
b. 33,6 cm3 e. 4,48 cm3. (769)
3
c. 22,4 cm
46. Prin oxidarea unei alchene cu KMnO4 în mediu acid se obţin doi compuşi din clase
diferite, media maselor moleculare fiind 59. Alchena este:
a. etena d. 2-metil-2-butena
b. 2-butena e. izobutena.
c. 1-butena
47. Prin arderea unui amestec echimolecular de propan şi etenă se formează 220 g CO 2. Ce
volum de H2 (c.n.) se foloseşte pentru hidrogenarea amestecului ?
a. 44,8 l d. 79,2 l
b. 33,6 l e. 22,4 (815)
c. 56 l
48. Hidrocarbura care prin oxidare cu K2Cr2O7/H2SO4 formează: acid malonic, acetonă,
izobutil-metil-cetonă, consumă un număr de echivalenţi gram de bicromat pe mol de
hidrocarbură egal cu:
a. 2 d. 10
b. 4 e. 12. (858)
c. 6
49.Ce cantitate de etenă de puritate 80% trebuie introdusă în reactie pentru obtinerea a 20 t
stiren de puritate 52%, dacă 70% din etenă reactionează:
a. 5,7 t d. 3,2 t
b. 2,4 t e. 18,4 t (62)
c. 5 t
50. Volumul de solutie de K2Cr2O7 2N folosit pentru a obtine 60 g produs la oxidarea a
2,3-difenil-2-butenei este:
a. 0,25 l d. 1 l
b. 0,5 l e. 1,5 l (136)
c. 0,75 l

S-ar putea să vă placă și