Sunteți pe pagina 1din 548

Despre autor

Maria Mohora, absolventă a Facultăţii de Chimie – Universitatea


Bucureşti, doctor în chimie, este Profesor Universitar la Catedra de
Biochimie, Facultatea de Medicină Generală, Universitatea de Medicină şi
Farmacie, „Carol Davila”, Bucureşti.
Este autor a numeroase lucrări ştiinţifice în domeniu şi coautor la
cărţile: „Noţiuni de biochimie descriptivă”, „Biochimie medicală”, „Lipide
şi efectori biologici derivaţi”, „Biochimie medicală – Teste grilă”, „Chimie
organică – Teste pentru admiterea în învăţământul superior”, „Biochimie
medicală – Manual de laborator”, „Ghid de Biochimie Medicală” (capitolele
3. Metabolismul lipidic şi 6. Elemente de biochimie clinică a metabolismului
lipidic), „Lipoproteins – From Bench to Bedside”, ISBN 978-953-51-4231-7,
Ed. InTech. (capitolul – Obese childhood dyslipidemia management beyond
statins - Mufa and Pufa).
Maria Mohora

BIOCHIMIE MEDICALĂ
– ediţia a VI-a, revizuită –
Referent ştiinţific: Prof. dr. Maria Greabu
Facultatea de Medicină Dentară „UMF Carol Davila”, Bucureşti

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


MOHORA, MARIA
Biochimie medicală / Maria Mohora. – Ed. a 6-a, rev. –
Bucureşti: Editura NICULESCU, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN: 978-973-748-867-1

577.1:61(075.8)

© Editura NICULESCU, 2015


Adresa: Bd. Regiei 6D
060204 – Bucureşti, România
Comenzi: (+40)21-312.97.82
Fax: (+40)21-312.97.83
E-mail: editura@niculescu.ro
Internet: www.niculescu.ro

Tipărit în România

ISBN: 978-973-748-867-1

Toate drepturile rezervate. Nici o parte a acestei cărţi nu poate fi reprodusă sau transmisă sub nici o formă şi prin nici un mijloc, electronic sau
mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau prin orice sistem de stocare şi accesare a datelor, fără permisiunea Editurii NICULESCU.
Orice nerespectare a acestor prevederi conduce în mod automat la răspunderea penală faţă de legile naţionale şi internaţionale privind
proprietatea intelectuală.
Prefaţă

Biochimia a avut şi continuă să aibă contribuţii importante în diferite domenii


care includ medicină, genetică, inginerie genetică, nutriţie, imunologie, ecologie.
Această lucrare prezintă elementele biochimice fundamentale necesare pentru
înţelegerea constituţiei organismului uman şi a disfuncţionalităţilor acestuia.
Lucrarea cuprinde capitole care descriu structura şi funcţiile celor mai
importanţi compuşi macromoleculari: proteine, hidraţi de carbon, lipide, enzime,
vitamine, acizi nucleici, hormoni.
Este prezentată structura şi biosinteza acizilor nucleici, biosinteza şi reglarea
biosintezei proteinelor, leziunile moleculelor de ADN şi repararea acestora.
Un loc important este acordat prezentării sintezei şi degradării moleculelor
biologice: glucide, lipide, proteine, acizi nucleici, ATP.
Având în vedere faptul că starea de boală este determinată de anomaliile care
apar la nivelul structurii moleculelor, reacţiilor chimice sau proceselor biochimice
se prezintă mecanismul de reglare al proceselor metabolice şi implicarea factorilor
biochimici în clinică. Este prezentată diversitatea sistemului endocrin, mecanismele
moleculare de acţiune ale hormonilor şi rolurile acestora în sinteza şi degradarea
constituenţilor celulari.
Lipidele nesaturate din structura membranelor celulare sau a lipoproteinelor
plasmatice (LDL) pot fi ţinta speciilor reactive ale oxigenului (anionul superoxid,
apa oxigenată, oxidul nitric, radicalul hidroxil) care le transformă în hidroperoxizi
lipidici şi aldehide nesaturate reactive. Consecinţa acestor reacţii este degradarea
unor componente celulare. În acelaşi timp celula consumă din capacitatea sa
reductivă pentru a restabili echilibrul. Supuse stresului oxidativ cronic, celulele
răspund prin creşterea sintezei de enzime antioxidante şi de G-SH.
În dorinţa realizării unui text uşor de urmărit, lucrarea este însoţită de un
material ilustrativ bogat cuprinzând scheme, tabele, tablouri sinoptice. Având în
vedere bibliografia amplă şi recentă care a stat la baza elaborării acestei cărţi,
consider lucrarea utilă pentru studenţii în medicină, biochimişti, cercetători în
domeniul medicinei şi biologiei.

Autorul
CUPRINS

1.APA ŞI ECHILIBRUL ACIDO-BAZIC 11


1.1.Proprietăţile fizico-chimice ale apei 11
1.2.Echilibrul acido-bazic 14
1.3.Comportarea acizilor slabi în prezenţa sărurilor 18
1.4.Sisteme tampon 20

2.AMINOACIZI ŞI PROTEINE 24
2.1.Aminoacizi 24
2.2.Peptide 31
2.3.Proteine 35
2.4.Hemoproteine 51
2.5.Proteine plasmatice 61

3.ENZIME 73
3.1.Caracteristici generale ale enzimelor 73
3.2.Factori care influenţează eficienţa catalitică a enzimelor 75
3.3.Cinetica enzimatică 78
3.4.Enzime alosterice 87
3.5.Reglarea activităţii enzimelor 90
3.6.Antienzime 94
3.7.Izoenzime 95
3.8.Complexe multienzimatice 96
3.9.Clasificarea şi denumirea enzimelor 96

4.VITAMINE 100
4.1.Caracteristici generale 100
4.2.Vitamine hidrosolubile 100
4.3.Vitamine liposolubile 111

5.STRUCTURA ŞI PROPRIETĂŢILE ACIZILOR NUCLEICI 116


5.1.Introducere 116
5.2.Componenţii structurali ai acizilor nucleici 117
5.3.Structura primară covalentă a acizilor nucleici 124
5.4.Conformaţia moleculei de ADN; tipuri de conformaţii 126
5.5.Denaturarea şi renaturarea ADN 127
5.6.Hidroliza acizilor nucleici 129
5.7.Distribuţia şi dimensiunile ADN la procariote şi eucariote 132
5.8.Organizarea ADN la eucariote 133
5.9.Organizarea structurală superioară (terţiară) a ADN 134
5.10.Cromozomii eucariotelor 136

6.BIOSINTEZA ADN (REPLICAREA) 139


6.1. Replicarea este semiconservativă 139
6.2. Replicarea ADN bacterian este bidirecţională 139
6.3.Elementele necesare pentru sinteza de ADN 140
6.4.Replicarea este semidiscontinuă 146
6.5.Replicarea cromozomului bacterian 147
6.6.Replicarea la eucariote 149
6.7.Sinteza de ADN pe matriţă de ARN 154

7.MUTAŢII. REPARAREA ADN 155


7.1.Tipuri de mutaţii. 155
7.2.Cauzele care determină apariţia mutaţiilor. 155
7.3.Repararea ADN 157

8.ACIZI RIBONUCLEICI. TRANSCRIERE 158


8.1.Introducere 158
8.2.Caracteristicile structurale ale ARN 158
8.3.Rolurile diferitelor tipuri de ARN 159
8.4.Transcrierea (biosinteza ARN pe matriţă de ADN) 164
8.5.Factorii de iniţiere a transcrierii 167
8.6.Modificarea transcriptelor primare ARN 172
8.7.Reglarea transcrierii genelor la procariote 177
8.8.Reglarea transcrierii genelor la eucariote 182

9. BIOSINTEZA PROTEINELOR 184


9.1.Codul genetic 184
9.2.Etapele biosintezei proteinelor 186
9.3.Prelucrări postraducere ale moleculelor proteice 193
9.4.Inhibitori ai biosintezei proteinelor 194

10. METABOLISM ENERGETIC 195


10.1. Metabolizarea şi transferul de energie în organismele vii 195
10.2. Noţiuni de bioenergetică 196
10.3. Energia liberă 196
10.4. Energia liberă pentru reacţiile de oxido-reducere 199
10.5. Compuşi macroergici 201
10.6. Utilizarea metabolică a nucleozid-trifosfaţilor 206
10.7. Utilizarea intracelulară a oxigenului molecular 208
10.8. Lanţuri transportoare de electroni necuplate cu fosforilarea 224
oxidativă
10.9.Specii incomplet reduse ale oxigenului 228
10.10. „Arderea respiratorie” în leucocite fagocitante 231
10.11. Reoxidarea NADH citosolic 233

11.HIDRATI DE CARBON, FUNCTII SI STRUCTURI 235


11.1.Roluri şi clasificare 235
11.2. Monozaharide 235
11.3. Formula generală 236
11.4. Structuri 236
11.5. Derivaţi ai monozaharidelor 243
11.6. Legături glicozidice 246
11.7. Polizaharidele sau glicanii 249
11.8.Glicozaminoglicanii (GAG sau mucopolizaharide) 250
11.9. Glicoproteinele 254

12.METABOLISMUL HIDRAŢILOR DE CARBON 256


12.1.Digestia şi absorbţia glucidelor 256
12.2.Căile de metabolizare a glucozei 258
12.3.Glicoliza 259
12.4.Soarta metabolică a piruvatului 271
12.5.Ciclul Krebs 274
12.6.Gluconeogeneza (GNG) 284
12.7.Alte căi de metabolizare a glucozei 293
12.8.Metabolizarea fructozei 299
12.9.Metabolismul galactozei 301
12.10.Metabolizarea glicogenului 303

13.STRUCTURA ŞI ROLUL LIPIDELOR 314


13.1.Rolul şi clasificarea 314
13.2.Acizii graşi 315
13.3.Gliceride (acilgliceroli) 318
13.4.Glicerofosfolipide sau fosfatide 321
13.5.Sfingolipidele 326
13.6.Compuşi steroidici 329
13.7.Terpenele 333
13.8.Derivaţi ai acizilor graşi eicosapolienoici 334

14.METABOLISMUL LIPIDELOR 335


14.1.Mobilizarea, transportul şi utilizarea lipidelor 335
14.2.Evoluţia metabolică a componentelor rezultate prin lipoliza 338
triacilglicerolilor
14.3.Oxidarea acizilor graşi 339
14.4.Corpii cetonici 350
14.5. Biosinteza acizilor graşi 358
14.6.Metabolismul colesterolului 376
14.7.Digestia, absorbţia şi transportul lipidelor 389
14.8.Lipide care intră în structura membranelor celulare 407
14.9.Metabolismul sfingolipidelor 415
14.10.Metabolismul arahidonatului 421

15.METABOLISMUL AMINOACIZILOR ŞI 437


PROTEINELOR
15.1 Fondul comun de aminoacizi 437
15.2. Digestia proteinelor 437
15.3. Degradarea intracelulară a proteinelor 440
15.4.Catabolismul aminoacizilor 442
15.5.Metabolismul amoniacului 445
15.6.Conversia scheletului de atomi de carbon al aminoacizilor 450
la intermediari metabolici comuni.
15.7.Biosinteza aminoacizilor neesenţiali 454
15.8.Aminoacizii sunt precursori ai unor compuşi cu funcţii 460
specializate
15.9.Metabolismul hemului 464

16.METABOLISMUL NUCLEOTIDELOR PURINICE ŞI 475


EPIRIMIDINICE
16.1.Biosinteza nucleotidelor purinice 475
16.2.Biosinteza de novo a nucleotidelor pirimidinice 479
16.3.Biosinteza dezoxiribonucleotidelor 482
16.4.Catabolismul nucleotidelor 484

17. HORMONI 487


17.1.Introducere 487
17.2.Mecanismul de acţiune al hormonilor este funcţie de tipul 493
acestora.
17.3.Hormonii hipotalamo hipofizari 505
17.4.Hormonii pancreatici 506
17.5.Hormonii tiroidieni. 513
17.6.Hormoni care reglează homeostazia calciului 516
17.7.Hormoni produşi de glandele suprarenale 520
17.8.Hormonii sexuali 529
INDEX 532
SIMBOLURI ŞI PRESCURTĂRI 546
BIBLIOGRAFIE 547
1. APA ŞI ECHILIBRUL ACIDO-BAZIC

1.1.Proprietăţile fizico-chimice ale apei

Apa este mediul în care se desfăşoară toate procesele biologice. Conţinutul în


apă al organismului este foarte ridicat; 55 – 65% din greutatea corporală la bărbaţi şi cu
10% mai putin la femei, este apă.
Două treimi din apa totală din organism este în lichidul intracelular iar restul în
lichidul extracelular (25% din aceasta fiind în plasmă).
Deoarece participă activ la multe reacţii biochimice intracelulare, apa este un
factor important în determinarea proprietăţilor macromoleculelor în celule (exemplu
proteine).

1.1.2.Structura apei, momentul de dipol


In formula moleculară: H2O, oxigenul este legat covalent de doi atomi de
hidrogen, cele două legături O-H făcând un unghi de 105o.
Datorită electronegativităţii pronunţate a oxigenului, legăturile O-H sunt polare,
electronii legăturilor deplasându-se spre oxigen, iar atomii de hidrogen căpătând sarcini
parţial pozitive. Molecula de apă este un dipol şi prezintă un moment de dipol.
Distribuţia sarcinilor în moleculă este determinată de forma moleculei şi de
polaritatea legăturilor ei. Momentul de dipol este o măsură a gradului de polarizare şi
creşte cu diferenţa de electronegativitate.
Moleculele de apă se atrag reciproc cu forţe puternice, ceea ce face ca apa să
aibă proprietăţi fizice mult deosebite de alte lichide. Punctul de fierbere, punctul de
solidificare, căldura specifică, căldura de vaporizare, tensiunea superficială, ale apei sunt
foarte mari.

1.1.3.Legăturile de hidrogen
Legăturile de hidrogen sunt interacţii electrostatice între atomii de hidrogen
legaţi prin valenţa lor de un element puternic electronegativ şi cu volum mic (X=oxigen,
azot, fluor) şi electronii neparticipanţi ai unui atom electronegativ dintr-o moleculă vecină
(Y= oxigen sau azot):
X H Y

Legăturile de hidrogen sunt intermediare între legăturile covalente care


asigură individualitatea chimică a moleculelor şi interacţiunile fizice intermoleculare, ca
atracţiile dipol – dipol, dipol – ioni sau forţele Van der Waals. Energia necesară pentru a
rupe o legătură de hidrogen dintre moleculele de apă este de 4,5 Kcal/mol, faţă de 110
Kcal/mol pentru a rupe o legătură covalentă O-H din cadrul unei molecule de apă.
Legăturile de hidrogen pot fi intermoleculare sau intramoleculare şi se pot forma
între molecule de apă, între apă şi alte molecule sau între doi atomi care nu sunt implicaţi
în moleculele de apă (Tabel 1.1).
In sistemele biologice, legăturile de hidrogen au rol în stabilizarea structurilor tri-
dimensionale ale proteinelor şi acizilor nucleici, şi în cataliza enzimatică.
1.1.4.Apa ca solvent.
Utilizarea apei ca mediu biologic intracelular şi extracelular, poate fi atribuită
abilităţii ei de a forma legături de hidrogen şi momentului său de dipol. Dipolii
interacţionează cu ionii cu sarcină pozitivă şi negativă. In soluţiile apoase, ionii sunt
înconjuraţi de o sferă de hidratare. Astfel, mulţi compuşi anorganici, ionici se dizolvă
în apă şi există ca ioni separaţi, înconjuraţi de molecule de apă.
Ionul de Na+ este hidratat mai puternic decât K+ şi are un volum mai mare, fapt
care explică penetrabilitatea redusă a ionului Na+ prin membranele biologice. Este de
remarcat gradul puternic de hidratare al cationilor bivalenţi: Ca2+ şi Mg2+.
Solubilitatea mare în apă a numeroaselor clase de compuşi organici: alcooli,
zaharuri, aldehide, acizi, etc., este explicată de formarea legăturilor de hidrogen a acestora
cu apa.
Tabelul 1.1 Exemple de legături de hidrogen
Legături între molecule de apă
H şi O fac parte din molecule de apă diferite. In
gheaţă se realizează potenţialul maxim de
asociere, o moleculă de apă este legată de patru
molecule de apă vecine. Prin transformarea
gheţii în apă lichidă (la 00C) se desfac 15% din
legăturile de hidrogen, iar la 6000C molecula de
apă există în totalitate ca moleculă individuală.
Legături între apă şi alte molecule

H din molecula apei şi O din gruparea carbonil


a acizilor dicarboxilici: aspartic sau glutamic,
din radicalii R ai proteinelor.

O din apă şi hidrogenul grupării hidroxil din


radicalii serinei sau treoninei din proteine.

Legături între alte molecule

H din grupările de tip amină sau amidă N-


substituită şi carbonilul legăturilor amidice din
legăturile peptidice.

H din gruparea hidroxil din serină şi N din


imidazolul histidinei din proteine.

1.1.5.Ionizarea apei
Apa are proprietăţi atât acide cât şi bazice, fiind aptă să cedeze sau să accepte
protoni: H 2 O + H 2 O ←→ H 3O + + HO -
Gradul de ionizare al apei fiind foarte mic, echilibrul reacţiei de ionizare este
mult deplasat spre stânga. Constanta de echilibru a reacţiei de ionizare a apei este dată
de relaţia:
[H3O + ][HO− ]
Ke =
[H 2O]2
12
La 25oC, valoarea lui Ke este 1,8x10-16 moli/l.
Deoarece apa nedisociată este în exces concentraţia ei este constantă 55,56 M
(masa moleculară a apei este 18 g prin urmare într-un litru sau 1000 g se află 1000/18
moli).
Valoarea “constantă” pentru concentratia apei poate fi încorporată în constanta de
disociere, formând o nouă constantă, produsul ionic al apei sau Kw:

K w = [H3O][HO ]

La 25oC, Kw= 1x10-14mol2/l2


Produsul ionic al apei este constant pentru toate soluţiile apoase, chiar dacă
soluţiile apoase conţin acizi sau baze dizolvate
a.Dacă la apa pură este adăugat un număr mare de protoni, concentraţia ionilor
hidroxil trebuie să scadă ca produsul [H+] [OH-] să rămână constant la 25oC (10-14mol2/l2)
b.Dacă la apa pură se adaugă un număr mare de ioni hidroxil, concentratia
protonilor va trebui să scadă ca produsul ionic al apei să rămână constant.

1.1.6. Reacţia soluţiilor pH şi pOH


Soluţiile pot fi acide, neutre sau bazice în funcţie de concentraţia ionilor de H3O+
-
şi HO din aceste soluţii.
În apa pură la 250C:
[ H 3O + ] = [HO − ] = 10−14 = 10 − 7 ioni gram/l

La introducerea unui acid (AH) în apă, soluţia apoasă capătă reacţie acidă. Are
loc transferul de protoni între acid şi apă:

AH + H 2 O ⇔ A − + H 3O +
Echilibrul reacţiei de autoprotoliză a apei este deplasat spre stânga de către ionii
de H3O+, iar concentraţia ionilor HO- scade pentru a satisface relaţia:
[H 3O + ][HO − ] = 10 −14

O bază B, introdusă în soluţie apoasă conferă soluţiei reacţie bazică. Baza acceptă
proton de la apă:
B + H 2 O ⇔ BH + + HO −

Echilibrul reacţiei de autoprotoliză a apei se deplasează spre stânga, astfel încât


concentraţia H3O+ să se reducă.
Între concentraţiile H3O+ şi HO- fiind o relaţie dată de produsul ionic al apei s-a
ales pentru exprimarea reacţiei unei soluţii concentraţia ionilor de H3O+.
În locul acestor concentraţii care au valori mici şi foarte mici s-a propus, de către
Sorensen în 1909, utilizarea mărimii denumită pH: pH = − lg[H + ]
S-a definit şi mărimea: pOH = −lg[HO− ]
Relaţia care defineşte produsul ionic al apei devine: pH + pOH = 14
În Fig.1.1 sunt prezentate valorile pH-ului unor lichide.

13
Fig.1.1 Valorile pH pentru unele lichide

1.2.Echilibrul acido-bazic

1.2.1.Disociaţia acizilor şi bazelor


1.Electroliţi slabi şi tari
Electroliţi tari sunt total disociaţi în soluţii apoase, chiar şi în soluţiile diluate.
Electroliţii slabi sunt doar parţial disociaţi în soluţii apoase (de obicei mai puţin
de 5%).
2.Definiţia acizilor şi bazelor după teoria lui Brőnsted – Lowry
Acizii sunt donori de protoni:
HA ⇔ H + + A −
CH 3 − COOH ⇔ H + + CH 3 − COO −
Bazale sunt acceptori de protoni
B + H + ⇔ BH +
CH 3 − NH 2 + H + ⇔ CH 3 − NH 3+
Funcţionarea unui compus ca acid este condiţionată de prezenţa altui compus care
acceptând protoni funcţionează ca bază. Protonul nu există liber, el este doar transferat de
la acid (HA) la bază (B):
AH + B ⇔ A − + BH +
CH 3 − COOH + CH 3 − NH 2 ⇔ CH 3 − COO − + CH 3 − NH 3+
Un acid (HA) prin cedare de protoni se transformă în baza sa conjugată (A-),
după cum o bază (B) prin acceptare de protoni se transformă în acidul său conjugat (BH+)

1.2.2.Amfoliţii sau substanţele amfotere, funcţionează atât ca acizi cât şi ca


baze. Exemple de amfoliţi:
Apa este amfolit între ale cărei molecule are loc un transfer de protoni:
H 2 O + H 2 O ←→ H 3O + + HO -
Acizii şi bazele polivalente, prin ionizare, formează specii chimice cu caracter
amfoter
2 H3 PO 4 ⇔ H 2 PO −4 + HPO 24 −

2 H2 PO −4 ⇔ HPO 24 − + PO 34−
14
Molecule de acelaşi fel, în stare lichidă, ionizează prin transfer de protoni: acid
acetic, etanol.
CH 3 − CH 2 − OH + CH 3 − CH 2 − OH ⇔ CH 3 − CH 2 − O − + CH 3 − CH 2 − O + H 2
Substanţe complexe care conţin funcţiuni acide şi bazice distincte cum sunt:
aminoacizi, proteine, lipide complexe.

1.2.3.Disocierea acizilor slabi


Substanţa de referinţă pentru caracterizarea tăriei acizilor şi respectiv a bazelor
este apa care poate funcţiona atât ca acid cât şi ca bază.
1.Constanta de aciditate.
La echilibrul reacţiei de ionizare în apă a unui acid putem aplica legea maselor:
AH + H 2 O ⇔ A − + H 3O +

[A − ][H 3O + ]
Ke =
[AH][H 2 O]
Concentraţia iniţială a apei fiind foarte mare în comparaţie cu a acidului,
termenul [H2O] poate fi considerat mărime invariabilă şi în aceste condiţii:
[A − ][H 3O + ]
K a = K e ⋅ [ H 2 O] =
[AH]
Mărimea Ka este constanta de aciditate şi precizează tăria unui acid; cu cât Ka
are o valoare mai mare cu atât acidul este mai puternic.
Mărimea pKa este definită de relaţia:
pK a = −lg K a
Cu cât acidul este mai puternic, cu atât pKa este mai mic.
2.Ecuaţia lui Henderson – Hasselbalch
Concentraţia ionilor de hidrogen în soluţia unui acid slab se obţine prin
rearanjarea expresiei lui Ka:
[HA ]
[H + ] = K a ⋅
[A − ]
Raportul dintre acidul nedisociat şi baza sa conjugată [HA]/[A-], se referă la
valorile concentraţiilor la echilibru.
Prin logaritmarea expresiei de mai sus obţinem:
[A − ]
− lg[H + ] = −lgK a + lg
[HA]
sau
[Baza conjugatăo
pH = pK a + lg
[Acid]
sau
Csare
pH = pK a + lg
Cacid
Aceasta este ecuaţia lui Henderson – Haselbalch şi este valabilă în domeniul
de pH de la 4 – 10 unde ioni de H+ şi OH- nu contribuie, seminificativ la concentraţia
ionică totală.

15
1.2.4.Constanta de bazicitate, este o măsură a tăriei bazelor
In soluţie apoasă o bază este ionizată:
B + H 2 O ⇔ BH + + HO −
La echilibru:
[BH + ][HO − ]
Ke =
[B][H 2 O]
Neglijând variaţia concentraţiei apei obţinem expresia care defineşte Kb:
[BH + ][HO − ]
K b = K e x [H 2 O] =
[ B]
Mărimea Kb este constanta de bazicitate şi precizează tăria unei baze; cu cât Kb
este mai mică cu atât baza este mai slabă.
Mărimea pKb, în mod similar mărimii pKa, se poate defini prin:
pK b = −lgK b
Cu cât o bază este mai tare cu atât mărimea pKb are o valoare mai mică.

1.2.5.Relaţia dintre Ka şi Kb ale unei perechi acid – bază conjugaţi.


Acidul prin cedare de H+ se transformă în baza sa conjugată. Unui acid tare îi
corespunde o bază conjugată slabă. Acizii slabi prin ionizare dau naştere la baze care au o
tendinţă mai mare sau mai mică de a accepta H+.
Să considerăm perechea AH şi A- în soluţie. Acidul ionizează:
AH + H 2 O ⇔ A − + H 3O +
şi îi corespunde constanta de aciditate:
[A − ][H 3O + ]
Ka =
[AH]
Baza sa conjugată A- se caracterizează prin Kb:
A − + H 2 O ⇔ AH + HO −
[AH][HO − ]
de unde Kb =
[A − ]
Produsul dintre cele două constante Ka şi Kb, are o valoare constantă, egală cu
produsul ionic al apei:
− + −
[ A ][ H 3O ] [ AH ][HO ] + −
Ka x Kb = x − = [ H 3O ][HO ]
[ AH] [A ]
sau
K a x K b = 10 −14 (la 250 C)
Această relaţie arată interdependenţa dintre tăriile a doi conjugaţi; ea arată că cele
două mărimi sunt invers proporţionale.
Dacă utilizăm mărimile pKa şi pKb obţinem:
(−lgK a ) + (−lgK b ) = −lg10−14
sau
pK a + pK b = 14

16
Cu această relaţie putem afla pK-ul unuia dintre termenii unei perechi de
conjugaţi atunci când se cunoaşte valoarea constantei celuilalt.
Valorile constantelor pKa şi pKb pentru unele perechi de conjugaţi, care participă
la menţinerea pH-ului fluidelor din organism, la o valoare apropiată de neutralitate, se dau
în tabelul 1.2.

1.2.6.Hidroliza sărurilor
Unele săruri prin dizolvare nu schimbă pH-ul apei; soluţiile lor rămân neutre.
Exemple: NaCl, KCl, Na2SO4 etc.
Alte săruri prin dizolvare, dau soluţii apoase cu reacţie acidă sau bazică.
La dizolvarea în apă a sării formată din neutralizarea acidului HA cu B, sarea
disociază:
BH + A − → BH + + A -
acid bază
Ionii formaţi reacţionează cu apa:
BH + + H 2 O ⇔ B + H 3O +
A − + H 2 O ⇔ AH + HO −
Poziţia echilibrelor protolitice depinde de tăria speciilor A − şi BH + .
Soluţia prezintă o reacţie alcalină dacă afinitatea pentru protoni a bazei A −
este mai mare decât tendinţa acidului BH+ de a ceda protoni.

Tabelul 1.2.Constantele pKa şi pKb ale unor perechi acid – bază conjugaţi (la 250C).

Acid Bază pKa pKb


H 3PO 4 H 2 PO − 2,00 12,00
4
CH3-CH(OH)-COOH CH 3 − CH(OH) − COO − 3,86 10,14
CH3-COOH CH 3 − COO − 4,73 9,27
H 2CO3 HCO3− 6,46 7,54
6,92 7,08
H 2PO −4 HPO 24 −
+ N
HN 7,04 6,96

NH NH

NH +4 NH3 9,26 4,74

CH 3 − NH 3+ CH3-NH2 10,7 3,3

Soluţia prezintă o reacţie acidă, dacă acidul BH + este un acid mai tare decât
baza A − .
Hidroliza unei sări înseamnă descompunerea reversibilă a sării în soluţie prin
reacţia ionilor sării cu apa. Sărurile care suferă această reacţie sunt hidrolozabile.
Comportarea în soluţie a diverselor categorii de săruri:

17
a.Sărurile acizilor tari cu baze tari: NaCl, KCl, NaNO3, Na2SO4, nu
hidrolizează, iar soluţiile lor au reacţie neutră. Cationii: Na+, K+ nu sunt nici acizi nici
baze iar anionii: Cl-, SO42-, NO3- sunt doar virtual baze.
b.Sărurile acizilor slabi cu baze tari, hidrolizează în soluţie (CH3 – COONa,
Na2CO3, Na2HPO4 etc).
Acetatul de sodiu la dizolvare disociează electrolitic:
CH 3 − COONa → CH 3 − COO − + Na +
Ionul acetat reacţionează protolic cu apa
CH 3 − COO − + H 2O ←→ CH 3 − COOH + HO −

Ionii HO- formaţi alcalinizează soluţia


c.Sărurile acizilor tari cu baze slabe, hidrolizează şi dau soluţii cu reacţie acidă
(NH 4 Cl, CH 3 − NH 3 + Cl − ) :
Clorura de amoniu la dizolvare disociază electrolitic:
→ NH +4 + Cl −
NH 4 Cl 
Acidul cationic N+H4 reacţionează protolitic cu apa
NH +4 + H 2 O ←→ NH 3 + H 3O +

Ionii H3O+ rezultaţi acidifică soluţia


d.Sărurile acizilor slabi cu baze slabe hidrolizează şi soluţiiile acestora au o
reacţie neutră, acidă sau alcalină după cum cationul sării are o aciditate egală, mai mare
sau mai mică decât bazicitatea anionului (CH 3 − COO − NH +4 , H - COO - NH +4 , NH 4CN) :
Acetatul de amoniu la dizolvare disociază electrolitic:
→ CH 3 − COO − + NH +4
CH 3 − COONH 4 

Acidul cationic NH 4+ (pKa = 9,26) reacţionează protolitic cu apa:


NH +4 + H 2 O ←→ NH 3 + H 3O +

Ionul acetat CH3COO- (pKb = 9,27) reacţionează protolitic cu apa:→ CH 3 − COOH + HO −
CH 3 − COO + H 2O ←
Numărul ionilor H3O+ fiind egal cu cel al ionilor HO- soluţiile sării au reacţie
neutră.
Pentru formiatul de amoniu HCOONH4, acidul NH +4 este mai tare (pKa =
9,26) decât baza H − COO − (pKb = 10,25) soluţia acestei sări având reacţie acidă.
Pentru cianura de amoniu NH4CN, baza CN- este mai puternică (pKb = 4,70)
decât acidul NH +4 (pKa = 9,26) soluţia acestei sări având reacţie bazică.

1.3.Comportarea acizilor slabi în prezenţa sărurilor

1.3.1.Titrarea unui acid slab cu o bază tare


Dacă o bază tare cum ar fi NaOH, se adaugă în cantităţi cunoscute succesiv
crescătoare la soluţia unui acid (HA), şi se măsoară pH-ul faţă de cantitatea de bază
adăugată (gradul de neutralizare) se obţine curba de titrare (Fig.1.2).
La adăugarea bazei tari, au loc câteva reacţii:
18
Iniţial, acidul slab disociază în soluţie apoasă
HA ⇔ H + + A −
Când se adaugă HO , acesta este neutralizat de către H+ cu formarea apei.
-

H + + HO − ⇔ H 2 O
Ca răspuns la această îndepărtare a lui H+, va disocia o cantitate mai mare de HA,
pentru a restabili echilibrul între HA şi ionii săi.
Titrarea unui acid slab cu o bază tare este suma celor două reacţii:
HA + HO − ←→ H 2 O + A −

1.3.2.Determinarea pH-ului în timpul titrării unui acid slab cu o bază tare.


a.Calculul pH-ului iniţial
pH-ul iniţial depinde de concentraţia HA şi de valoarea pKa pentru acest acid.
La punctul iniţial [H+] este egală cu [A-], iar pH-ul va fi calculat după cum
urmează:
[ H + ][ A − ] [ H + ]2
Ka = =
[ HA] [ HA]
de unde
[ H + ] = K a x [HA]

pKa − lg[HA]
sau pH =
2
b.Calcularea valorilor intermediare ale pH-ului
Valorile pH-ului pentru punctele curbei de titrare, corespunzătoare unei
neutralizări a acidului cuprinsă între 10% şi 90% se calculează cu ajutorul ecuaţiei lui
Herderson – Hasselbalch.

Fig. 1.2. Curba de titrare pentru 50 ml acid lactic 0.1N (pKa = 3,86) cu NaOH 0,1N

De exemplu, după adăugarea a 0,2 echivalenţi de bază tare la acidul slab cu


pKa=3,9, pH-ul poate fi calculat utilizând ecuaţia
pH = 3,9 + lg(0,2/0,8)
pH = 3,9 + lg 0,25
19
pH = 3,9 – 0,6 deci pH = 3,3
Când 50% din acid a fost neutralizat:
 [A − ] 
[ HA] = [A − ] şi lg  =0
 [HA] 
 
În acest punct pH = pKa
c.pH-ul final
pH-ul în punctul final al titrării (punctul de echivalenţă) nu este de 7,0.
Deoarece reacţia :
HA + HO − ⇔ H 2O + A −

este o reacţie reversibilă, la dispariţia lui HA, A- va reacţiona cu H2 O pentru a produce


HO − şi astfel se stabileşte un echilibru.
Această creştere a [ HO− ] explică de ce pH-ul soluţiei la punctul final al titrării
este mai mare decât 7,0.

1.4.Sisteme tampon.

Sistemele tampon sunt soluţii cu proprietăţi tampon care se opun variaţiei


de pH.
1.4.1.După natura componenţilor primari, se deosebesc:
1.Sisteme tampon de tip I formate, dintr-un acid slab (AH) şi sarea sa cu o bază
tare (ANa). Exemple:
R − COOH H 2 CO 3  NaH 2 PO 4
  
R − COONa  NaHCO 3  Na 2 HPO 4

2.Sisteme tampon formate dintr-o bază slabă (B) şi sarea sa cu un acid tare:
(BHCl). Exemple:
N N+HCl
NH3 R-NH2
;
NH4Cl R-NH3+ Cl- NH NH

La adăugarea bazei tari, au loc câteva reacţii:


Iniţial, acidul slab disociază în soluţie apoasă
HA ⇔ H + + A −
Când se adaugă HO , acesta este neutralizat de către H+ cu formarea apei.
-

H + + HO − ⇔ H 2 O
Ca răspuns la această îndepărtare a lui H+, va disocia o cantitate mai mare de HA,
pentru a restabili echilibrul între HA şi ionii săi.
Titrarea unui acid slab cu o bază tare este suma celor două reacţii:
HA + HO − ←→ H 2 O + A −

1.3.2.Determinarea pH-ului în timpul titrării unui acid slab cu o bază tare.


a.Calculul pH-ului iniţial
pH-ul iniţial depinde de concentraţia HA şi de valoarea pKa pentru acest acid
La punctul iniţial [H+] este egală cu [A-], iar pH-ul va fi calculat după cum
urmează:
20
[ H + ][ A − ] [ H + ]2
Ka = =
[ HA] [ HA]

de unde [ H + ] = K a x [HA]
pKa − lg[HA]
sau pH =
2
1.4.2.Componentele funcţionale ale sistemului tampon
1.Pentru sistemul tampon de tip I acid acetic – acetat de sodiu:
Sarea fiind compus ionic disociază în ioni:
→ CH 3 − COO − + Na +
CH 3 − COONa 
Acidul reacţionează protolitic cu apa:
CH 3 − COOH + HOH ←→ CH 3 − COO − + H 3O +

Se poate admite că, în prezenţa sării sale acidul acetic este practic neionizat.
Tamponarea unui acid o face componenţa bazică a sistemului:
CH 3 − COO − + H 3O + ←→ CH 3 − COOH + H 2 O

Tamponarea unei baze o face componenta acidă a sistemului tampon:


CH 3 − COOH + HO- → CH 3 − COO − + H2O
2.Pentru sistemul tampon de tip II, amoniac-clorură de amoniu:
Sarea de amoniu disociază total în soluţie:
+
NH 4 Cl → NH 4 + Cl -
Baza reacţionează protolitic cu apa:
NH 3 + H 2 O ←→ NH +4 + HO −

Echilibru reacţiei protolitice este deplasat spre stânga de către ionul sării
( NH 4+ ).
Tamponarea unui acid o face componenta bazică a sistemului tampon
NH3 + H3O + → NH 4 + + H2O
Tamponarea unei baze este realizată de componenta acidă a sistemului tampon
NH 4 + + HO − → NH 3 + H2O
1.4.3.pH-ul unui sistem tampon se poate calcula cu ajutorul ecuaţiei
Henderson – Hasselbalch:
[Baza]
pH = pK + lg
a [Acid]
care poate fi aplicată pentru ambele tipuri de sisteme tampon I şi II
pH-ul sistemului tampon depinde de pKa. La un raport Cbază / Cacid = 1,
tamponul are pH = pKa.

Componenţi în concentraţii egale pH sistem tampon


acid acetic – acetat de sodiu pH = 4,73
fosfat monosodic – fosfat disodic pH = 6,92
acid carbonic – bicarbonat de sodiu pH = 6,46
21
pH-ul sistemului tampon depinde de raportul Csare/Cacid. Cu cât acest raport se
modifică mai puţin în cursul tamponării (pH = pKa ± 1) cu atât sistemul are o capacitate
de tamponare mai mare.
Un tampon manifestă puterea tampon cea mai mare când concentraţiile
componenţilor sunt egale iar pH-ul devine: pH = pKa
Capacitatea de tamponare a unui sistem este cu atât mai mare cu cât
concentraţiile componenţilor săi (Csare + Cacid) sunt mai ridicate.

1.4.4.Sisteme tampon biologice


1.Factorii care tind să altereze pH-ul mediului intern sunt:
Hidratarea cu formare de acid carbonic, a bioxidului de carbon rezultat în urma
degradării oxidative complete a glucidelor, lipidelor, proteinelor.
Metabolizarea parţială a glucozei cu formare de acid lactic
Catabolizarea compuşilor ce conţin fosfor şi sulf cu formare de acid fosforic şi
sulfuric
2.Mecanisme prin care se asigură controlul acidităţii organismului:
Acizii şi bazele formate în cursul metabolismului sunt tamponate imediat cu
menţinerea constantă a pH-ului. Protonii sunt încorporaţi tranzitoriu în acizi neionizaţi.
Restabilirea capacităţii de tamponare se realizează, prin intervenţia sistemelor
fiziologice la care participă plămânii şi rinichiul. Bioxidul de carbon se elimină pulmonar,
iar acizii nevolatili se elimină renal.

3.Exemple de sisteme tampon prezente în organism


a.Sisteme tampon la care participă proteinele
b.Sistemul tampon al hemoglobinei (Hb) din sânge.
Proprietăţile tampon ale Hb sunt datorate conţinutului ridicat în histidină,
derivat al imidazolului.
Proprietăţile acido-bazice ale Hb se modifică prin oxigenare. Se deosebesc două
sisteme tampon distincte: hemoglobină acidă – sarea de K a hemoglobinei şi hemoglobină
oxigenată acidă – sarea de K a hemolobinei oxigenate.
c.Sisteme tampon formate din diverşi acizi organici: acid lactic, acid piruvic,
acid acetoacetic, împreună cu sărurile lor:

R − COOH sau R − COOH


 
R − COONa R − COOK

d.Sistemul tampon al bicarbonatului, constituit din H2CO3 şi NaHCO3, se află


în toate compartimentele fluide din organism.
Acidul carbonic este o substanţă instabilă, fiind în soluţie în echilibru cu CO2
nehidratat:
CO 2 + H 2 O ←→ H 2 CO3

Acidul carbonic fiind un acid slab, ionizează într-o proporţie mică în soluţie
apoasă:
H 2 CO 3 + H 2 O ←→ HCO3− + H 3O +

Constanta de aciditate a acidului carbonic este definită de expresia:

22
[HCO 3− ][H 3O + ]
Ka =
[H 2 CO 3 + CO 2 ]
În plasmă, bioxidului de carbon şi acidul carbonic sunt dozate împreună şi suma
concentraţiilor lor este denumită [CO 2 ]liber .
Pentru sistemul acid carbonic - bicarbonat de sodiu, ecuaţia Henderson-
Hasselbalch este:

pH = pKa + lg [HCO 3 ]
[CO 2 ]liber

Valori normale aproximative în sânge sunt: [HCO3− ] = 27 mM , PCO = 40mmHg


2
şi [CO 2 ]liber = 1,35 mM
şi deci: pH = 6,1 + lg 27 = 6,1 + lg 20 = 7,4
1.35 1

Prin pH-ul său uşor alcalin şi prin faptul că sistemul tampon acid carbonic-
bicarbonat cuprinde un exces de bază, acest sistem este adaptat funcţiei sale de a
tampona şi de a transporta acizii de la locurile lor de formare la organele de
eliminare fără ca pH-ul sângelui să se modifice.
Modificarea raportului [HCO-3]/ [CO2]liber poate determina: acidoză (scăderea
pH-ului sângelui) sau alcaloză (creşterea pH-ului sângelui)
Concentraţiile CO2 şi HCO3− în sânge sunt reglate, prin intermediul plămânului şi
rinichiului.
e.Sistemul tampon al fosfaţilor, ai căror componenţi funcţionali sunt:
− acid cu pKa = 6,8 (la 370C);
H PO
2 4
2− bază.
HPO4
–sistemul tampon format din:
NaH2PO4 / Na2HPO4 este predominant în compartimente extracelulare
–sistemul tampon format din KH2PO4 / K2HPO4 este predominant în
compartimentul intracelular
4.Variaţii ale pH-ului sanguin
pH-ul sângelui poate varia ca urmare a afecţiunilor respiratorii sau metabolice.
Scăderea pH-ului sub 7,4 determină acidoza, iar creşterea peste 7,4 determină
alcaloza.
Variaţiile pH-ului determinate de modificarea conţinutului de CO2 produce
acidoza sau alcaloza respiratorie. Variaţiile pH-ului determinate de modificări ale
concentraţiei de HCO-3 produc acidoza sau alcaloza metabolică. Organismul
compensează variaţiile de pH, prin coordonarea activităţii plămânului şi a rinichilor.
Starea de acidoză sau alcaloză respiratorie pot fi compensate prin starea de alcaloză
sau acidoză metabolică.
Tăria unui acid sau a unei baze se definesc prin pka și pkb, care este pH-ul
mediului la care jumatate din acidul sau baza respectivă sunt disociate. Cu cât pka este
mai mic, cu atât acidul este mai puternic. De exemplu, acidul lactic are pka = 3,8, adică la
pH=3,8 jumătate din acid este disociat. La pH-ul organismului, care este 7,4, întreaga
cantitate de acid lactic este disociată. Deci, acidul lactic este un acid puternic pentru
organism, putând induce o acidoză metabolică puternică.

23
2. AMINOACIZI ŞI PROTEINE

2.1.Aminoacizi

2.1.1.Introducere
Aminoacizii sunt unităţile constituente ale proteinelor.
Aminoacizii sunt sursa primară de azot pentru ţesuturi şi servesc ca precursori
pentru alţi compuşi cu azot.
Produşii cu importanţă fiziologică derivaţi din aminoacizi includ: hemul,
purinele, pirimidinele, hormonii, neurotransmiţătorii inclusiv peptidele biologic active.
Prin decarboxilarea histidinei se obţine histamina care are un rol important în multe
reacţii alergice, iar prin decarboxilarea acidului glutamic se formează acidul
γ−aminobutiric
γ− (GABA) cu rol de neurotransmiţător.
Aminoacizii esenţiali (valina, leucina, izoleucina, lizina, metionina, treonina,
fenilalanina, triptofanul şi histidina) se procură în special din alimente deoarece
organismul nu este în măsură să sintetizeze scheletul atomilor de carbon al acestor
aminoacizi.
Anomalii în transportul aminoacizilor în celule duc la diferite afecţiuni. Multe
dintre aceste afecţiuni se caracterizează prin creşterea cantităţii unuia sau mai multor
aminoacizi în urină (aminoacidurie).

2.1.2.Structura aminoacizilor
Toţi aminoacizii au cel puţin două grupări funcţionale: –NH2 şi –COOH. Din
cei aproximativ 300 aminoacizi care se află în natură numai 20, numiţi aminoacizi
naturali (proteinogeni specificaţi prin codul genetic), intră în structura proteinelor.
Prin hidroliza totală a proteinelor rezultă 21 L-α−aminoacizi. In aminoacizii naturali care
sunt α−aminoacizi, grupările amino şi carboxil sunt ataşate la acelaşi atom de carbon
(Cα). Face excepţie unul din cei 21 de aminoacizi, prolina, care are o funcţie aminică
secundară. Selenocisteina este un aminoacid natural, codat de tripletul UGA (care este şi
tripletul de oprire în sinteza proteică). Spre deosebire de cisteină acest aminoacid conţine
Se în locul atomului de S şi este mai reactiv. Aminoacizii naturali au formula generală:
R CH COOH

NH2
Aminoacizii se deosebesc între ei prin natura radicalului R care poate fi o catenă
hidrocarbonată alifatică sau aromatică, un heterociclu sau poate să cuprindă o grupare
funcţională polară (Tabelul 2.1).
2.1.3.Activitatea optică a aminoacizilor
Cu excepţia glicinei toţi aminoacizii naturali sunt optic activi, deoarece conţin
în moleculă cel puţin un atom de carbon asimetric (un centru chiralic). Carbonul asimetric
este de obicei carbonul alfa:
α -
R CH COO
+
NH3

24
Formulele de configuraţie ale enantiomerilor unui aminoacid oarecare,
reprezentate în sistemul D-L, în care compusul de referinţă este aldehida glicerică sunt:
- -
COO COO
+ +
H C NH3 H3N C H
R R
D-aminoacid L-aminoacid

Treonina şi izoleucina au un carbon asimetric adiţional, atomul Cβ. Toţi


aminoacizii care intră în structura proteinelor au configuraţia L-gliceraldehidei, adică sunt
L-aminoacizi, cu toate că unii sunt dextrogiri iar alţii levogiri la pH=7,0.
Aminoacizii din seria D apar numai ocazional, în special la unele
microorganisme şi totdeauna au roluri specifice.

Tabelul 2.1. Aminoacizii naturali

Denumirea Simbol Structura Caracter

Aminoacizi alifatici
Glicina Gly (G) - Nepolar
H CH COO
+
NH3
Alanina Ala (A) - Nepolar
H3 C CH COO
+
NH3
Valina Val (V) - Nepolar
H3C CH CH COO
+
CH 3 NH3

Leucina Leu (L) - Nepolar


H 3 C CH CH2 CH COO
+
CH3 NH3

Izoleucina Ile (I) - Nepolar


H3C CH2 CH CH COO
+
CH3 NH3

Aminoacizi aromatici
Fenilalanina Phe (F) Nepolar
-
CH2 CH COO
+
NH3
Tirozina Tyr (Y) -
Polar
HO CH 2 CH COO neincarcat
+
NH3
Triptofan Trp (W) - Nepolar
CH2 CH COO
+
NH3
N
H
25
Aminoacizi cu grupări hidroxil
-
Serina Ser (S) HO CH2 CH COO Polar
+ neâncarcat
NH3
-
Treonina Thr (T) H3C CH CH COO Polar
+ neâncărcat
OH NH3
Aminoacizii dicarboxilici
- -
Aspartat (Acid Asp (D) O OC CH 2 CH COO Polar încărcat
aspartic) + negativ
NH3
-
Glutamat (Acid Glu (E) -
O OC CH 2 CH 2 CH COO Polar încărcat
glutamic) + negativ
NH3

Amidele aminoacizilor dicarboxilici


Asparagina Asn (N) - Polar
H N 2 C CH CH COO 2
neâncărcat
+
O NH3
Glutamina Gln (Q) - Polar
H2N C CH2 CH2 CH COO
neâncărcat
+
O NH3

Aminoacizi bazici
Lizina Lys (K) -
H 2 C CH 2 CH 2 CH 2 CH COO Polar încărcat
pozitiv
+ +
NH 3 NH3

Arginina Arg (R) - Polar încărcat


H2N C NH (CH 2 ) 3 CH COO
pozitiv
+ +
NH2 NH3
+ -
Histidina His (H) HN CH 2 CH COO Polar încărcat
+ pozitiv
NH3
N
H

Aminoacizi conţinând sulf


Cisteina Cys (C) - Polar
HS CH 2 CH COO
+
neâncărcat
NH3
Metionina Met (M) - Nepolar
S CH2 CH2 CH COO
+
CH3 NH3

Iminoacizi
-
Prolina Pro (P) COO Nepolar
+
H2N CH
H2 C CH2
CH2

26
2.1.4.Ionizarea aminoacizilor în soluţie apoasă
In funcţie de pH-ul mediului în care se află, aminoacizii pot avea sarcină (+), (-)
sau încărcare electrică netă zero.
Aminoacizii conţin cel puţin două grupări ionizabile: carboxil, cu caracter slab
acid şi amino, cu caracter slab bazic. In soluţie cele două forme ale acestor grupări sunt în
echilibru:
- H+ -
COOH COO
acid + H+ baza conjugată
+ H+ +
NH2 NH3
+
bază -H acidul conjugat

R-COOH şi R-NH3+ sunt componentele protonate sau acide ale echilibrului. R-


-
COO şi R-NH2 sunt bazele conjugate (acceptorii de protoni) ale acizilor corespunzători.
Dintre cei doi acizi slabi, R-COOH este mult mai tare decât R-NH3+.
La pH-ul sângelui sau al mediului intracelular (7,4 şi respectiv 7,1), grupările
carboxil sunt în formă de ion carboxilat R-COO -. La aceste valori ale pH-ului, cele mai
multe grupări –NH2 sunt în formă protonată R-NH3+. Structura predominantă a
aminoacizilor în sânge şi în cele mai multe ţesuturi este de amfiion şi poate fi
reprezentată astfel:
-
R CH COOH R CH COO
+
NH2 NH3
Amfiion (ion bipolar)

Datorită interacţiunilor electronice posibile între cele două funcţii organice


învecinate echilibrul reacţiei este deplasat spre dreapta.
Tăria acizilor se exprimă cu ajutorul constantei lor de disociere Ka, sau prin
pKa;
pKa = –log Ka

Valorile pKa, pentru diferite grupări funcţionale prezente în structura celor 20 de


aminoacizi din proteine, sunt prezentate în Tabelul 2.2.
Din examinarea datelor din Tabelul 2.2 se remarcă faptul că funcţia –COOH de la
Cα este un acid mai puternic (pKa ≈ 2) decât gruparea similară cu grupările carboxil din
radical (pKa ≈ 3,86-4,25). Aciditatea grupării –NH3+ este redusă (pKa=9-10), dar întrece
bazicitatea –COO-. De aceea, în apă pură, gruparea–NH3+ donează mai mulţi protoni
decât acceptă ionul –COO-.
Soluţiile apoase ale aminoacizilor sunt slab acide.
Prin funcţiile acidă şi bazică pe care le cuprinde, un aminoacid poate reacţiona cu
baze cedând protoni şi cu acizi, acceptând protoni.
Sarcina netă a unui aminoacid (suma algebrică a tuturor sarcinilor + şi – de la
grupările prezente încărcate) depinde de pH, sau concentraţia H+ din soluţia în care se află
aminoacidul.
Proprietatea aminoacizilor şi a derivaţilor lor de a-şi modifica sarcina la
modificarea pH-ului este folosită pentru separarea aminoacizilor, peptidelor şi
proteinelor.
27
pH-ul izoelectric este pH-ul la care sarcina (+) a aminoacidului este egală cu
sarcina (-), încărcarea electrică a aminoacizilor este zero şi aceştia nu migrează în câmp
electric.
Tabelul 2.2 Valorile pK1 (pKaα−COOH), pK2(pKaα-NH3+), pKR şi pI ale aminoacizilor naturali
Aminoacid pK1 pK2 pKR PI
1. Glicocol 2,34 9,60 5,97
2. Alanina 2,35 9,69 6,02
3. Valina 2,32 9,62 5,97
4. Leucina 2,36 9,60 5,98
5. Izoleucina 2,36 9,68 6,02
6. Fenilalanina 1,83 9,13 5,98
7. Prolina 1,99 10,60 6,10
8. Triptofan 2,38 9,38 5,88
9. Serina 2,21 9,15 5,68
10.Treonina 2,63 10,43 6,53
11.Tirozina 2,20 9,11 10,07 5,65
12.Cisteina 1,71 10,78 8,33 5,02
13.Metionina 2,28 9,21 5,75
14.Asparagina 2,02 8,80 5,41
15.Glutamina 2,17 9,13 5,65
16.Acid aspartic 2,09 9,82 3,86 2,97
17.Acid glutamic 2,19 9,67 4,25 3,22
18.Histidina 1,82 9,17 6,00 7,58
19.Lizina 2,18 8,95 10,53 9,74
20.Arginina 2,17 9,04 12,48 10,76

La pH=pI solubilitatea aminoacizilor este minimă. Calculul pI se face prin


semisuma valorilor pKa ale funcţiilor care generează amfionul fără sarcină netă.
Dacă un aminoacid monoamino-monocarboxilic se află într-o soluţie puternic
acidă grupările acceptoare de protoni sunt protonate în totalitate. La titrarea acestuia cu o
bază tare (HO-) protonii sunt eliberaţi în ordinea descrescătoare a acidităţii grupărilor
funcţionale cu caracter acid. Au loc reacţiile:
+ + - -
H3N CH COOH H3N CH COO H2N CH COO

R R R
Funcţia carboxil de la Cα este caracterizată prin pKaα-COOH (pK1) iar funcţia
aminică de la Cα printr-un pKaα-NH3 (notată pK2).
In cazul alaninei pI-ul se calculează astfel:
pK 1 + pK 2 2,35 + 9,69
pI = = = 6,02
2 2
Pentru aminoacizii neutri, punctele izoelectrice sunt situate la valori de
aproximativ 6, aproape de pH-ul fiziologic.
Aminoacizilor dicarboxilici, diaminici precum şi cisteinei, histidinei şi tirozinei li
se adaugă o a treia mărime pKR, corespunzătoare funcţiei acide sau bazice adiţionale.
Formele acidului aspartic şi glutamic în funcţie de pH-ul soluţiei în care se află, pot fi
deduse, ca şi în cazul aminoacizilor neutri, prin titrarea formei protonate total cu o bază.
Grupările care au caracter acid vor ceda protonii în ordinea descrescătoare a tăriei lor.
28
Astfel, pentru acidul glutamic stările ionizate începând de la un pH foarte
acid sunt:
- - -
COOH COO COO COO
+ + +
-H -H -H
HC NH3+ HC NH3+ HC NH3 + HC NH2
CH2 CH2 CH2 CH2
CH2 CH2 CH2 CH2
- -
COOH COOH COO COO

pI pentru acidul glutamic se calculează prin semisuma valorilor pK ale


funcţiilor care generează ionul fără sarcină netă:

pK1 + pK R 2,19 + 4,25


pI = = = 3,22
2 2
Aminoacizii dicarboxilici aspartic şi glutamic au punctele izoelectrice situate
la valori net acide (2,97 şi respective 3,2). La pH fiziologic resturile acestor
aminoacizi vor avea o sarcină netă (-).
Lizina este un aminoacid cu o funcţie aminică în R. Formele lizinei în raport cu
variaţiile de pH ale mediului sunt:
- - -
COOH COO COO COO
+ + +
-H -H -H
HC NH3 + HC NH3 + HC NH2 HC NH2
(CH2 )3 (CH2 )3 (CH2 )3 (CH2 )3
+
H2 C NH3 + H2 C NH3 H2 C NH3 + H2 C NH2

pI pentru lizină se calculează astfel:


pK 2 + pK R 8,95 + 10,53
pI = = = 9,74
2 2
Arginina are caracter bazic prin gruparea guanidinică:
+
NH NH2
+ H+
R NH C NH2 R NH C NH2
- H+
ion guanidinium

Histidina prezintă caracter bazic determinat de nucleul heterociclic al


imidazolului:
+
N + H+ HN
- H+
N N
H H

Bazicitatea acestei grupări este mai redusă (pK=6,00) şi pI este situat la valori
apropiate de pH-ul fiziologic.
29
În tabelul 2.2 se dau valorile pK1, pK2 şi pKR ale celor 20 de aminoacizi naturali
precum şi valorile pI.
În organismele vii, ţinând cont de pH-ul fiziologic, aminoacizii din structurile
lanţurilor polipeptidice ale proteinelor au sarcini diferite; astfel: resturile aspartil şi
glutamil au în aceste condiţii sarcina net negativă pe când resturile lizil, histidil şi
arginil au sarcina pozitivă.
Sarcina electrică a aminoacizilor din structura proteinelor, la pH fiziologic este
un criteriu de clasificare al acestora.
Anumite proteine conţin aminoacizi derivaţi, formaţi după încorporarea
aminoacidului în molecula proteică (hidroxiprolina, hidroxilizina, acidul
γ−carboxiglutamic, cistina, ornitina).
- -
COO H2 C CH CH2 CH2 CH COO
+
H 2N CH H3 N
+
OH +
NH3
H2 C CH2 5-hidroxi lizină
CH
OH
4-hidroxi prolină - -
-
O OC CH CH2 CH COO
CH2 CH2 CH2 CH COO - +
COO NH3
+ +
H3 N NH3
Ornitină Acid γ−carboxi glutamic

2.1.5.Proprietăţile aminoacizilor
Proprietăţile aminoacizilor sunt determinate de proprietăţile grupărilor –COOH şi
–NH2 de la Cα, şi de proprietăţile radicalilor.
La Cα aminoacizii conţin o grupare amino care la pH fiziologic este în formă de
–NH3+ şi o grupare carboxil care este în formă –COO-. Din cauza sarcinilor pozitive şi
negative această parte a moleculei este hidrofilă şi interacţionează cu moleculele de apă
sau cu alte molecule polare.
Aminoacizii formează legături covalente, între ei, prin eliminarea unei molecule
de apă rezultând peptide şi proteine, şi legături necovalente: interacţiuni electrostatice,
legături de hidrogen şi interacţiuni hidrofobe.
Legăturile necovalente formate între radicalii R pot fi:
1.Legăturile de hidrogen sunt interacţii electrostatice între atomii de hidrogen
legaţi covalent la un atom puternic electronegativ (O sau N) şi electronii neparticipanţi ai
unui atom electronegativ dintr-o moleculă vecină. Direcţia favorabilă, care duce la
interacţiunea cea mai puternică, corespunde colinearităţii celor trei atomi: X, H şi Y:
Xδ− Ηδ+ −δ
Υ
donor de hidrogen Acceptor de hidrogen

Legăturile de hidrogen sunt intermediare între legăturile covalente care asigură


individualitatea chimică a moleculelor şi interacţiunile fizice intermoleculare, ca atracţiile
dipoli-dipoli, dipoli-ioni sau forţe Van der Waals.
In afară de apă, unde fiecare moleculă este angajată simultan în patru legături de
hidrogen, la două participă ca donor şi la două ca acceptor de hidrogen, asociaţiile
intermoleculare prin punţi de hidrogen se întâlnesc la mulţi alţi compuşi, în stare pură sau
în soluţii apoase. Legăturile de hidrogen intra- sau intermoleculare întâlnite la aminoacizi,
peptide, proteine şi alte biomolecule sunt:
30
O H O H O H O C

N H O C N H N

2.Interacţiuni electrostatice se stabilesc între grupări cu sarcini electrice opuse


sau între grupări polare. Aceste legături pot fi:
-asociaţii între perechi de ioni, legături saline (ex. între un rest de Arg şi Glu);
-interacţiuni între o grupare cu sarcină şi o grupare polară fără sarcină;
-interacţiuni între grupări polare fără sarcină.
Interacţiunile dintre aminoacizii cu radical polar, fără sarcină (serina, treonina,
cisteina) care intră în structura proteinelor sunt un factor important pentru stabilizarea
structurilor de ordin superior ale proteinelor.
3.Interacţiunile hidrofobe sunt acele forţe care fac ca moleculele sau grupările
nepolare să se asocieze în agregate şi să reducă la minimum contactul lor cu apa. Acest
fenomen este datorat, în primul rând, factorilor entropici; entropia apei scade când o
moleculă nepolară vine în contact cu apa şi, respectiv, entropia apei creşte dacă această
moleculă este exclusă din apă.
4.Radicalii aminoacizilor pot fi polari sau nepolari.
Alanina, valina, leucina, izoleucina, metionina, prolina, triptofanul, fenilalanina
conţin radicali nepolari. Această parte a moleculei nu poate face legături de hidrogen dar
tinde să se asocieze cu alte molecule nepolare.
Serina, treonina şi tirozina conţin grupări –OH iar cisteina grupare –SH, care sunt
polare şi pot forma legături de hidrogen.
Asparagina, glutamina şi histidina conţin grupări –NH- care pot forma legături de
hidrogen. Niciunul dintre aceşti aminoacizi nu are sarcină la pH celular. Din punct de
vedere electric ei sunt neutri. In contrast, acidul aspartic şi glutamic au sarcină
negativă în radicalul R, la pH=7,4.
Arginina şi lizina au grupări bazice în radical, care le conferă sarcină pozitivă la
pH=7,4. In câmp electric, la pH=7,4, acidul glutamic şi aspartic se vor deplasa către polul
pozitiv (anod), în timp ce arginina şi lizina se vor deplasa către polul negativ (catod).

2.2.Peptide.

Prin condensarea a două sau mai multe molecule de aminoacizi se formează


combinaţii de tip amide N-substituite (amine acilate) numite peptide.
2.2.1.Legătura peptidică
Doi aminoacizi se pot lega printr-o legătură amidică între gruparea –COOH de la
Cα a unui aminoacid şi gruparea –NH2 de la Cα a celuilalt aminoacid. Două molecule de
glicină se condensează prin eliminarea unei molecule de apă astfel:
Legătura peptidică
O
+ -
H3N CH2 C N CH2 COO
H
Glicil-glicină

Legătura amidică dintre doi aminoacizi este numită legătură peptidică.


Studiile efectuate de Pauling şi Corey au stabilit că legătura peptidică are caracter
31
parţial de dublă legătură, care poate fi explicat de stabilizarea prin rezonanţă (Fig.2.1).
Din acest motiv legătura dintre C şi N din legătura amidică are o lungime de 1,32 Å, fiind
cuprinsă între lungimea legăturii simple C-N (1,49 Å) şi lungimea legăturii duble C=N
(1,27 Å).

Fig.2.1 Stabilizarea legăturii peptidice prin rezonanţă

Legăturile peptidice formate între grupările carbonil şi amino, –CO–NH–, sunt


relativ rigide şi planare iar rotaţia liberă în jurul legăturilor Cα-N şi Cα−C (legături aflate
de o parte şi de alta a legăturii peptidice) permite legăturilor peptidice adiacente să
formeze anumite unghiuri (Fig.2.2).

C N

H
ϕ
H ψ
H
N Cα

C Radicalii aminoacizilor

Planul legăturii amidice


O

Fig.2.2 O porţiune dintr-un lanţ peptidic care arată gradul de rotire al fiecărei legături peptidice
(unghiuri de rotire în sensul acelor de ceasornic cum priveşti de la Cα).

Atomul de hidrogen al grupării amino este aproape totdeauna în poziţie trans faţă
de oxigenul grupării carbonil. Singurele excepţii sunt legăturile peptidice X-Pro (X poate
fi orice rest aminoacidic), care pot fi cis sau trans.
Aceste consideraţii geometrice sunt similare cu cele pentru dubla legătură din
etenă (Fig.2.3).

Fig. 2.3 Comparaţie între planaritatea etenei şi planaritatea legăturii peptidice

32
2.2.2.Prin condensarea aminoacizilor se formează peptide şi proteine
Cei 20 aminoacizi naturali se pot combina în multe feluri. Posibilităţile de
combinare sunt determinate de numărul mare de aminoacizi naturali. Glicina şi alanina
formează două dipeptide mixte cu proprietăţi fizice şi chimice diferite.
Trei aminoacizi distincţi dau naştere la 6 tripeptide izomere (peptidul cuprinde
câte un rest din fiecare aminoacid). Din condensarea a 4 aminoacizi pot rezulta 24
tetrapeptide iar din 5 aminoacizi 120 tetrapeptide.
Prin condensarea mai multor molecule de aminoacizi se formează polipeptide.
Un polipeptid cuprinde o catenă principală în care se repetă grupul de atomi: –
NH–CH–CO–. Varietatea lanţurilor este asigurată de radicalii R legaţi la Cα.
Capătul N-terminal Capătul C-terminal

+ -
H3 N CH CO NH CH CO NH CH CO HN CH CO NH CH CO NH CH COO

R1 R2 R3 R4 R5 R6
Capetele moleculei unui peptid sunt diferite, unul are gruparea aminică liberă,
capăt N-terminal, iar celălalt are gruparea carboxil neangajată, este capătul C-terminal.
Peptidele încep cu capătul N-terminal.
Denumirea peptidelor se face considerându-le derivaţi acilaţi ai restului
aminoacidic C-terminal. Se citesc succesiv radicalii aminoacidici începând cu capătul N-
terminal până la restul C-terminal.
Uneori la legătura peptidică participă grupări carboxil şi amino, care nu sunt
legate la Cα. Peptidele în care se găsesc astfel de legături se numesc atipice (cazul
glutationului, a unor peptide ciclice şi ramificate).

Glutationul ( γ−glutamil-cisteinil-glicină), este un tripeptid atipic în care legătura


covalentă se stabileşte între gruparea carboxil din poziţia γ a acidului glutamic şi gruparea
–NH2 din poziţia α din cisteină.
α β γ
HOOC CH CH2 CH2 CO NH CH CO NH CH2 COOH

NH2 CH2
SH
Glutationul (G-SH), se află în celulele animalelor superioare îndeplinind
următoarele roluri:
Acţionează ca agent redox:
- 2 H+
2 G SH G S S G
forma redusă + 2 H+
forma oxidată

In forma sa redusă serveşte la descompunerea H2O2 şi a peroxizilor de natură


lipidică (L-OOH) protejând astfel membranele celulare de acţiunea oxidantă a acestora:

L-OOH + 2G-SH L-OH + HOH + G-S-S-G

Glutationul este un important agent reducător intracelular contribuind la


menţinerea grupărilor –SH din centrul activ al enzimelor în forma lor redusă:
33
Enz-S-S-R + G-SH Enz-SH + G-S-S-R

Intervine în transformarea methemoglobinei în hemoglobină:

Met Hb (Fe3+) + 2G-SH Hb (Fe2+) + G-S-S-G + 2H+

Inactivează insulina prin desfacerea legăturilor de sulf din molecula acesteia;


Participă la procesul de neutralizare a xenobioticelor (compuşi exogeni)
printr-o reacţie catalizată de glutation S-transferază enzimă prezentă în cantităţi mari în
ficat şi în cantităţi mai mici în alte ţesuturi:
R + G-SH R-S-G unde R=xenobiotic (anumite medicamente şi
carcinogene).
Dacă, xenobioticele potenţial toxice nu ar fi conjugate de glutation, s-ar putea
lega covalent cu ADN, ARN şi proteinele celulare, ducând la distrugeri celulare.
Glutationul este un indicator sensibil al funcţionalităţii celulelor. Scăderea
concentraţiei glutationului redus, G–SH, este în strânsă legătură cu un număr mare de
afecţiuni ale organismului uman.
Transportă aminoacizii de-a lungul membranelor, din spaţiul extracelular în
citosol (vezi fig.15.20).

2.2.3.Rolul peptidelor
Peptidele îndeplinesc diferite roluri fiziologice. In creier au fost identificate
numeroase peptide cu roluri reglatoare în procesele de memorie, durere, somn, etc.
Aceste peptide rezultă din prelucrarea unor precursori polipeptidici proveniţi din
proopiomelanocortină (POMC), polipeptid care cuprinde aproximativ 285 resturi
aminoacidice. Prin prelucrarea acestor precursori, se formează α, β, γ- endorfine şi Met-
encefalină. Endorfinele sunt neuropeptide cu acţiuni asemănătoare cu ale morfinei,
principiu activ extras din opiu, compus cu acţiune analgezică şi euforică. Endorfinele se
leagă prin receptori specifici de terminaţiile nervoase din creier, la care se poate lega şi
morfina, şi alte opioide. Primele opioide descoperite au fost cele două pentapeptide
numite encefaline (Fig.2.4).
+ -
H3 N Thr Gly Gly Phe Met COO
+ -
H3 N Thr Gly Gly Phe Leu COO

Fig.2.4 Structura encefalinelor

Encefalinele se leagă la terminaţiile nervoase care transmit semnalele durerii, şi


blochează activitatea neuronală, alinând durerea. Morfina ca şi alte opiacee nu sunt
peptide. Structura lor este însă similară cu a altor opioide care se leagă de terminaţiile
nervoase din creier.
OR
R=H R`=H morfină
H3C N
R=H R`=-CH3 codeină
O
R=Acetil R`=Acetil heroină

OR`

34
Anumite peptide au rol hormonal. De exemplu, bradikinina este agent
hipotensiv pe când angiotensina II care stimulează secreţia de aldosteron este agent
hipertensiv.
Vasopresina numit şi hormon antidiuretic (stimulează reabsorbţia apei în tubii
renali distali) şi oxitocina (determină contracţia musculaturii netede din uter) sunt
nonapeptide cu câte o punte disulfurică intracelulară, sintetizate în hipotalamus şi
depozitate în neurohipofiză.
Somatostatina care este sintetizată atât în hipotalamus cât şi în pancreas reglează
eliberarea glucagonului ca şi a altor hormoni.
Glucagonul este hormon produs de pancreas cu rol în reglarea glicemiei.
Alte peptide au importanţă comercială. De exemplu, aspartamul (L-aspartil L-
fenilalanil-1-metil ester) este un îndulcitor artificial de 160 de ori mai dulce ca zaharoza.
Indivizii care nu pot metaboliza fenilalanina au intoleranţă la acest îndulcitor.

-
COO
CH2 CH2
+
H3 N CH CO NH CH CO OCH3
L-aspartil-L-fenilalanin-1-metil ester

2.3.Proteine

Proteinele sunt compuşi macromoleculari care se deosebesc prin structura


tridimensională, compoziţia chimică şi funcţiile lor. Se estimează că numărul de tipuri de
proteine din întraga lume vie este de 1010-1012.

2.3.1.Clasificarea proteinelor
1.Clasificare după compoziţia chimică
a.Proteinele simple sunt formate numai din aminoacizi (lizozimul,
ribonucleaza).
b.Proteinele conjugate conţin grupări adiţionale (prostetice) care nu sunt de
natură aminoacidică:
–hem (hemoglobina, mioglobina, citocromii, catalaza, peroxidazele);
–coenzime care sunt derivaţi ai vitaminelor (succinat dehidrogenaza,
transaminazele, lactat dehidrogenaza);
–metale (feritina, ceruloplasmina, carboxipeptidaza);
–acizi nucleici (ribozomii, nucleozomii);
–lipide (chilomicroni, lipoproteinele cu densitate foarte mică-VLDL,
lipoproteinele cu densitate mică-LDL, lipoproteinele cu densitate mare-HDL);
–hidraţi de carbon (imunoglobulinele, colagenul).

2.Clasificarea proteinelor după mărime şi formă.


a.Proteine globulare cu formă sferică compactă, uşor solubile în apă şi în genere
proteine intracelulare: hemoglobina, mioglobina, imunoglobulinele, ribonucleaza,
lizozimul, citocromul c.
b.Proteine fibrilare, insolubile în apă, de regulă proteine extracelulare, cu roluri de
susţinere: collagen, keratină, miozină, elastină.
35
3.Clasificarea proteinelor după funcţie
a.Proteine cu rol structural: colagenul, elastina, keratina;
b.Proteine cu rol catalitic (enzime): tripsina, chimotripsina, ribonucleaza, revers
transcriptaza, ARN polimeraza.
c.Proteine cu rol în apărare: imunoglobulinele, interferonii (proteine produse de
animalele superioare care interferă cu replicarea virală)
d.Proteine cu rol hormonal: insulina, glucagonul, parathormonul;
e.Proteine cu rol în transport: albuminele serice (transportă cationi, vitamine,
metaboliţi) hemoglobina (transportă oxigen), transferina (transportă fier), apoproteinele
(componente ale lipoproteinelor care transportă trigliceride şi colesterol

2.3.2.Structura proteinelor
Complexitatea proteinelor a făcut necesară introducerea mai multor trepte de
organizare structurală denumite structură primară, secundară, terţiară şi cuaternară
(Fig.2.5).
1.Structura primară a proteinelor sau structura covalentă
In 1953, Frederick Sanger a determinat secvenţa aminoacidică a insulinei,
proteină cu rol hormonal. El a demonstrat că insulina conţine numai L-α-aminoacizi.
Cercetările care au urmat au dus la stabilirea secvenţei aminoacidice la mai mult de 104
proteine. S-a stabilit că fiecare proteină are o structură primară unică, foarte precis
definită.
a.Structura primară precizează natura chimică, proporţia şi succesiunea
resturilor aminoacidice din moleculă. Ea redă totalitatea legăturilor covalente din
moleculă şi mai este denumită şi structură covalentă.
Studiile effectuate între anii 1950-1960 au arătat că secvenţa aminoacizilor din
proteine este determinată genetic. Secvenţa nucleotidelor din ADN, molecula eredităţii,
este transcrisă într-o secvenţă complementară de nucleotide din molecula ARN, care
specifică secvenţa aminoacizilor din proteine. Fiecare aminoacid, din cei 20 de
aminoacizi naturali, este codificat de una sau mai multe secvenţe de trei nucleotide
numite codoni. Proteinele din toate organismele sunt sintetizate din aminoacizii lor
constituenţi printr-un mecanism comun.
b.Importanţa cunoaşterii structurii primare a proteinelor
Cunoaşterea structurii primare a proteinelor este necesară pentru determinarea
structurii sale tri-dimensionale şi pentru înţelegerea mecanismului molecular de acţiune al
acestora (ex. mecanismul de acţiune al enzimelor). Succesiunea de legare a aminoacizilor
este legătura între mesajul genetic din ADN şi structura tridimensională care conferă
proteinei proprietăţile ei biologice.
Compararea structurii primare a proteinelor omoloage (proteine înrudite în
cursul evoluţiei) arată care dintre resturile aminoacidice sunt esenţiale pentru funcţia
proteinelor, care sunt mai puţin semnificative şi care au un rol foarte mic.
Unele resturi de aminoacizi din poziţii specifice ale proteinelor omoloage, sunt
relativ invariante; adică, sunt identice în toate speciile sau sunt înlocuite doar rareori.
Proteinele omoloage conţin şi resturi variabile, de obicei majoritatea resturilor din lanţ,
care variază mult mai mult de la o specie la alta şi în care mai mulţi aminoacizi diferiţi se
pot înlocui unii pe alţii.
Determinarea secvenţei aminoacidice este importantă pentru patologia
moleculară. Modificarea secvenţei aminoacidice poate duce la modificarea funcţiei
36
proteinei şi în final la boală. Boli ca anemia falciformă rezultă din înlocuirea acidului
glutamic din poziţia 6 a lanţului β al hemoglobinei cu valina. Inlocuirea aminoacidului
este rezultatul unei mutaţii în molecula ADN care codifică sinteza catenei β a
hemoglobinei.
Aminoacid
a).Structura
primară
Legătură
peptidică

b).Structură
secundară

β-foaie pliată
α-helix
Legături de hidrogen

c).Structura Lasou
tertiară

d).Structura
cuaternară

Fig.2.5 Reprezentarea celor patru nivele structurale ale proteinelor.


a)Structura primară ilustrează secvenţa aminoacizilor în lanţul polipeptidic. b).Structura
secundară redă modul de împachetare a unor segmente distincte din proteinele globulare şi a
întregului lanţ în câteva proteine fibrilare. c).Structura terţiară arată conformaţia spaţială a
întregului lanţ polipeptidic. d).Structura cuaternară apare numai la proteinele formate din mai
multe lanţuri polipeptidice, şi descrie modul de legare al acestora în proteină.

2.3.3.Structura tridimensională a moleculelor proteice


Fiecare proteină are o structură tridimensională specifică care este reprodusă cu
fidelitate de-a lungul generaţiilor şi de foarte multe ori în cursul vieţii unui organism.
Forma specifică a unei molecule proteice este determinată de structura sa
primară, unică pentru fiecare tip de proteină. Aranjamentul spaţial unic pe care un lanţ
polipeptidic îl adoptă într-o soluţie este rezultanta tuturor interacţiunilor
37
necovalente (legături de hidrogen, legături polare şi interacţiuni hidrofobe) care se pot
stabili în cuprinsul moleculei astfel ca nivelul său energetic să fie minim.
Cele două elemente structurale ale unei proteine, axul catenei polipeptidice şi
cele 20 de tipuri de radicali legaţi la Cα, care se pot găsi într-o multitudine de relaţii
reciproce, contribuie la realizarea structurii secundare şi terţiare a proteinelor.
1.Structura secundară a proteinelor se referă la aranjamentul spaţial al
axului catenei polipeptidice
O R2 H O
+
H3 N CH C N CH C N CH C

R1 H O R3

Fig.2.6 Conformaţia unui lanţ polipeptidic cu prezentarea planarităţii fiecărei legături


peptidice.

Axul catenei polipeptidice sau coloana vertebrală a proteinei, poate fi


reprezentată ca o secvenţă de grupări peptidice rigide, planare. In proteine, radicalii R
sunt în configuraţia trans, aşezaţi de o parte şi de alta a legăturii peptidice. Această
conformaţie reduce interacţiile sterice, în special dacă aminoacizii adiacenţi conţin
radicali voluminoşi. Deci, caracterul parţial de dublă legătură al legăturii peptidice
restrînge numărul de conformaţii pe care peptidele le pot adopta, aspect important în
determinarea structurii secundare (Fig.2.6). Lanţul peptidic îşi păstrează flexibilitatea,
prin rotaţia liberă în jurul legăturilor simple Cα-N (Φ) şi Cα-C (Ψ).
O R2
CH C si N CH
R1 H
Conformaţia cea mai stabilă este aceia în care se realizează cel mai mare număr
de punţi de hidrogen între grupările –NH- şi –CO- care aparţin diferitelor grupări
peptidice.

N H O C

Pe baza acestei constatări Pauling şi Corey (1951) au postulat două structuri


secundare pentru lanţurile polipeptidice, α-elicea şi structura β. Structurile α-helix
şi β sunt structuri secundare regulate, deoarece ele sunt compuse din secvenţe de
aminoacizi cu unghiuri Φ şi Ψ ale căror valori se repetă.
a.Structura α-helix
Lanţul polipeptidic format din L-aminoacizi se răsuceşte în jurul unui ax, la
nivelul legăturilor simple, pentru ca grupările –CO- şi –NH- să devină adiacente
stereochimic şi să formeze punţi de hidrogen.
38
Un aminoacid participă la formarea a două legături de hidrogen , cu
gruparea –CO- şi cu –NH-.
O grupare –NH- formează punte de hidrogen cu gruparea –CO- aparţinând celui
de-al patrulea rest aminoacidic din secvenţa liniară. Rezultatul este o legătură de hidrogen
puternică.
Lanţul polipeptidic adoptă o structură elicoidală, cu o geometrie bine definită
(Fig.2.7).
C
O
C
C
O
HO
C
N
O C N
HO
H N C
C O
O
N H
N

HH
NN
NN

Fig.2.7 Structura secundară de α-elice a unui lanţ polipeptidic: reprezentarea legăturilor


de hidrogen dintre grupările –CO- şi-NH- din punţile peptidice, R sunt în afara helixului.

–sensul răsucirii este de la stânga la dreapta (elice dreaptă);


–cu fiecare rest aminoacidic se avanseză pe verticală cu 0,15 nm;
–pasul elicei, distanţa între două puncte echivalente pe verticală de-a lungul axei
este de 0,54 nm şi cuprinde 3,6 resturi aminoacidice per pas;
–diametrul elicei (diametrul suprafeţei cilindrice în care se află atomii Cα), este
de 1,01 nm;
–radicalii R ai tuturor aminoacizilor sunt orientaţi spre exteriorul α-helixului
împiedicându-se astfel interferenţele sterice ale R cu atomii catenei polipeptidice precum
şi interferenţele între R (Fig.2.8);
–miezul helixului este strâns împachetat, atomii săi sunt legaţi prin forţe Van der
Waals.
Structura α se află în diferite proporţii atât la proteinele fibrilare cât şi la cele
globulare. Mioglobina conţine structura α în proporţie de 75% iar proteina fibrilară,
keratina, conţine aproape 100% structură α.

39
a) Atomii Cα ai resturilor
aminoacidice b)
consecutive
R
R R

R
R
0.54 nm
3,6 aminoacizi R
per tur
R
R
Catena polipeptidică

Fig.2.8 Structură α- helix. a) geometria elicei; b) secţiune în structura helixului, care arată
poziţiea radicalilor R.

b.Structura β
In 1951 anul în care Pauling a propus structura de α-helix, Pauling şi Corey au
postulat existenţa structurii β-foaie pliată. Ca şi structura α, structura β se referă tot la
capacitatea coloanei vertebrale polipeptidice, de a forma număr maxim de legături de
hidrogen.
In cadrul acestei structuri toate legăturile peptidice componente sunt
implicate în legături de hidrogen. Legăturile de hidrogen, în cadrul acestei
structuri, sunt perpendiculare pe axul catenei.
Spre deosebire de structura α, care se referă la legăturile de hidrogen dintre
punţile peptidice din cadrul aceluiaşi lanţ polipeptidic, structura β se referă la
legăturile de hidrogen dintre punţile peptidice, care fac parte din lanţuri polipeptidice
diferite.
Tipuri de structuri β
–structură β cu lanţuri antiparalele (un lanţ evoluează de la capătul N-terminal
spre C-terminal şi celălalt în sens invers) (Fig.2.9).
H R O H R O H
N N N

N N
R O H R O H R O

R H O R H O R H
N N N
N N
O R H O R H O
Fig.2.9 Structură β cu lanţurile polipeptidice antiparalele. (Liniile punctate reprezintă
legăturile de hidrogen care sunt perpendiculare pe catena polipeptidică).

40
H R O H R O H
N N N

N N
R O H R O H R O

H R O H R O H

N N N

N N

R O H R O H R O
Fig.2.10 Structură β cu lanţurile polipeptidice paralele

–structură β cu lanţuri paralele (cele două lanţuri evoluează de la capătul N-


terminal spre C-terminal) (Fig.2.10).
Cea mai stabilă interacţiune se obţine dacă lanţurile sunt antiparalele.
Lanţurile polipeptidice se aşează în foi, legăturile de hidrogen fiind intercatenare.
Radicalii R sunt aşezaţi, alternativ, de o parte şi de alta (Fig.2.9)
Structura β se poate realiza şi în cadrul aceluiaşi lanţ polipeptidic dacă acesta se
întoarce cu 1800; se realizează astfel două segmente antiparalele, denumite ac de păr sau
β-turn. Aminoacizi cei mai răspîndiţi în cadrul structurii β-turn sunt prolina şi glicina.
Acest motiv structural este întâlnit frecvent în proteinele globulare.
H2 N

HOOC

Structura β-turn (reverse turns).

Structurile β în proteine conţin între 2-12 catene polipeptidice, în medie şase


catene. Fiecare catenă conţine până la 15 resturi aminoacidice, în medie 6 resturi.
Structura β este întâlnită în proporţie de aproape 100% în proteina din mătase,
fibroina. Datorită unei structuri primare speciale, cu multe resturi Gly şi Ala alternante,
distanţele dintre lanţurile polipeptidice antiparalele, sunt mici, această structură conferind
fibroinei rezistenţă la întindere şi flexibilitate.

c.Structuri supersecundare
In structura proteinelor globulare se combină elemente de structură secundară (α-
helix, β-foaie pliată, secvenţe nerepetitive). Fig.2.11
Repartizarea segmentelor de α-elice şi β-foaie pliată în cuprinsul moleculei
este diferită de la o proteină la alta, în funcţie de distribuţia factorilor stabilizatori şi
destabilizatori ai elicei în structura primară. Structurile regulate de α-elice şi β-foaie
pliată pot fi întrerupte adesea de structuri neregulate.

41
Unitate β−α−β Greek key β-meander β-barell

Fig.2.11. Structuri rezultate prin combinarea elementelor: α-helix, β-foaie pliată şi


secvenţe nerepetitive.

Resturile prolil, prin geometria lor particulară, împiedică răsucirea elicoidală a


lanţurilor polipeptidice. Din cauza lipsei hidrogenului la gruparea aminică, prolina nu
participă la formarea legăturilor de hidrogen, prolina apărând la capetele structurilor
α−elice.
Resturile glicil, lipsite de catena laterală, conferă lanţurilor polipeptidice
flexibilitate şi adesea la nivelul resturilor Gly structura secundară α este întreruptă, lanţul
schimbându-şi uşor direcţia.
In proteinele cu mai mult de 60 aminoacizi, apar structuri de forma literei Ω,
formate din 6 până la 16 resturi aminoacidice. Deoarece aceste structurii sunt invariabil
localizate pe suprafaţa proteinei, ele pot avea un rol important în procesele biologice de
recunoaştere.

d.Structura proteinelor fibrilare


Cele mai bine caracterizate proteine fibrilare din organismele animale sunt:
keratina, miozina, colagenul.

Keratina este o proteină cu reactivitate chimică scăzută, abundentă în păr,


unghii, piele. Keratinele care se găsesc la mamifere au structură α în proporţie de aproape
100%, iar la păsări şi reptile se află keratine cu structura β. La mamifere se află cca. 30
variante de keratină exprimate într-o manieră tisular-specifică.
Conformaţia keratinei este consecinţa structurii sale primare (Fig.2.12).
Segmentul central de ~310 resturi aminoacidice, din fiecare lanţ peptidic, conţine 7
resturi aminoacidice care se repetă, a-b-c-d-e-f-g, cu resturi nepolare care predomină în
poziţiile a şi d. Deoarece un α-helix are 3,6 resturi aminoacidice per tur de elice, resturile
a şi d din α-keratină se vor alinia de-a lungul unei laturi a fiecărui α-helix. Latura
hidrofobă a unui α-helix se asociază cu latura hidrofobă a celuilalt α-helix. Pasul
elicei în α-helix este 0,51 nm faţă de 0,54 nm în elicea din proteinele globulare.
Câte două lanţuri polipeptidice lungi, cu structură de α-helix cu răsucire către
dreapta, se superîncolăcesc cu răsucire către stânga formând dimeri (miozina din muşchi
are tot o structură de tip dimer cu lungimea de 150 nm). Capetele N-terminale şi C-
terminale ale fiecărui polipeptid facilitează asamblarea dimerilor în protofilamente. Prin
dimerizarea protofilamentelor se formează protofibrile, care se asociază câte patru
constituind microfibrile. Prin asocierea acestora se formează macrofibrile rezistente.
Structura superhelicoidală este stabilizată şi prin punţi disulfurice intercatenare,
keratina având un conţinut ridicat în cisteină.
42
a) Dimer b) Protofilament c)Microfibrilă
Capete
N-terminale

~450 A
Capete

Protofibrilă
C-terminale

Fig.2.12. Structura α keratinei.

Keratinele se clasifică în keratine cu conţinut ridicat în sulf “hard”, şi cu


conţinut scăzut în sulf “soft”. Deoarece keratinele din păr şi unghii conţin mult sulf,
sunt mai puţin pliabile decât cele din piele, legăturile disulfurice fiind rezistente la
deformare. Legăturile disulfurice pot fi rupte prin reducere cu mercaptani.
Tratarea părului cu un agent oxidant restabileşte legăturile de sulf într-o
conformaţie nouă, superhlicoidală.

Colagenul.
Colagenul este cea mai abundentă proteină fibroasă reprezentând cca. 25% din
masa proteinelor organismului uman. Este componentul major al ţesutului conjunctiv din
oase, dinţi cartilagii, tendoane cornee şi din matricea fibroasă a pielii şi vaselor de sânge.
Colagenul reprezintă 90% din matricea organică a osului. Colagenul este unicul
constituent al organismelor superioare care prezintă rezistenţă la tracţiune. El conferă
rezistenţă şi păstrează integritatea structurală a ţesuturilor în constituţia cărora intră.
Compoziţia şi secvenţa aminoacidică
Colagenul are o compoziţie aminoacidică specifică. Printre aminoacizii
constitutivi predomină glicina (33%) reprezentând fiecare al treilea rest aminoacidic (X-
Y-Gly)n. Intr-o măsură mai mică (10%) se află prolina iar într-o proporţie şi mai redusă
se găsesc doi aminoacizi atipici: hidroxiprolina şi hidroxilizina. Aceşti doi aminoacizi
atipici se formează din prolină şi lizină în procesul de biosinteză al colagenului, ca
rezultat al modificărilor post-traducere. Hidroxilarea prolinei şi lizinei se face în prezenţa
enzimelor prolilhidroxilaza şi respectiv lizilhidroxilaza. Pentru activarea
prolilhidroxilazei este necesară prezenţa oxigenului molecular, a ionilor Fe2+ şi a
vitaminei C. Deficienţa vitaminei C afectează hidroxilarea şi, prin urmare, obţinerea unui
colagen normal.
Structura tropocolagenului. O singură moleculă de colagen este formată din
trei lanţuri polipeptidice numite lanţuri α (fiecare formând câte o elice cu răsucire spre
43
stânga) care se înfăşoară unul în jurul celuilalt rezultând un triplu helix cu răsucire spre
dreapta (Fig.2.13).
Secventa de
aminoacizi - Gly - X - Y - Gly - X - Y -Gly - X - Y -

α-helix

Triplu helix

Tropocolagen

Fibrila de colagen

Fibra de colagen

Fig.2.13. Tropocolagenul şi fibrila de colagen.


Tropocolagenul, unitatea de bază a colagenului constă din trei lanţuri peptidice α înfăşurate unul
în jurul celuilalt. Moleculele de tropocolagen se asociază cu formarea fibrei de colagen

La mamifere s-au identificat cel puţin 19 varietăţi de colagen format din


asocierea a cca 30 lanţuri α, distincte genetic. Unul dintre cele mai răspândite tipuri de
colagen în organismele superioare este Tipul I, care constă din două lanţuri α1(I) şi un
lanţ α2(I).
Lanţurile α din constituţia oricărui tip de colagen se deosebesc de lanţurile
α din alte proteine deoarece au pasul mult mai mare (0,93 nm). Distanţa dintre doi
aminoacizi măsurată de-a lungul axului elicei este de 0,33 nm. Această structură este
impusă de resturile de prolină aflate în lanţ, care împiedică formarea unei elice cu pasul
mai mic. Asocierea a trei lanţuri α (cu elice stângă) şi împletirea lor, tot în formă
helicoidală au ca rezultat formarea unei elice triplă (dreaptă) cu pasul de ~2,8 nm.
(Fig.2.13)
Aceasta este structura unităţii de bază a colagenului, numită tropocolagen.
Moleculele de tropocolagen sunt asociate atât în lungime cât şi în lăţime formând
microfibrile care se dispun paralel, fiind stabilizate prin legături covalente încrucişate
care nu pot fi legături disulfurice deoarece colagenul nu conţine cisteină. Datorită
acestor legături covalente încrucişate inter- şi intramoleculare, la care participă resturile
de Lys şi His, fibrilele de colagen capătă rezistenţă mecanică mare şi solubilitate mică.
Este de remarcat că odată cu înaintarea în vârstă numărul legăturilor încrucişate
creşte. Diversele tipuri de colagen se deosebesc între ele prin numărul legăturilor

44
încrucişate precum şi prin grosimea fibrelor. Microfibrilele se dispun în mod deosebit
în diverse organe; în tendoane formaţiunile fibrilare sunt dispuse în mănunchiuri paralele.

Elastina
Elastina, este cea mai importantă scleroproteină din compoziţia fibrelor elastice ale
tendoanelor, vaselor de sânge, pielii şi ale altor ţesuturi elastice ale corpului. În aortă se află
în proporţii cuprinse între 30 şi 57 % din greutatea uscată .
Caracteristici structurale. Elastina se diferenţiază de colagen prin compoziţia sa
în aminoacizi: conţine multă prolină (aproximativ 10% din totalul aminoacizilor) şi multă
glicină (aproximativ 30%); conţine o proporţie foarte mică de hidroxiprolină şi nu conţine
hidroxilizină; conţine mulţi aminoacizi nepolari.
Elastina, ca şi colagenul, se sintetizează în fibroblaşti sub formă de proelastină
care devine elastină propriu-zisă numai după “secreţia” în mediul extracelular. Ea
formează agregate de câte două molecule care se unesc covalent prin intermediul
resturilor de lizină constitutive. In mediul extracelular elastina se asociază cu colagenul şi
alţi constituenţi.
Este de remarcat că în ţesuturi elastina se asociază cu glucide şi lipide. Această
acumulare de lipide în ţesutul elastic al arterelor coronare şi aortă constituie unul dintre
factorii patogenici ai aterosclerozei.
Ca şi colagenul, elastina este degradată prin hidroliză enzimatică. Hidrolaza
corespunzătoare acestui proces se numeşte elastază.

2.Structura terţiară a proteinelor


Structura terţiară descrie împachetarea lnţului polipeptidic ca urmare a
interacţiunilor necovalente dintre radicalii R de la Cα, fie că aceştia se află înregiuni
cu structură secundară α sau β, fie că sunt cuprinşi în segmente neorganizate. Structura
tridimensională a unei proteine este dictată de structura sa primară.
a.Tipuri de legături necovalente dintre radicalii R ai aminoacizilor
Legături ionice, între radicalii cu sarcină negativă (din resturi aspartil, glutamil)
şi radicalii cu sarcină pozitivă ( din resturi lizil şi arginil):

NH NH
- +
CH CH2 COO H3N (CH2)4 CH

CO CO

Aspartil Lizil

Punţi de hidrogen între radicalii cu grupări alcoolice (din resturi seril, treonil),
fenolice (din resturi tirozil), amidice (din resturi glutaminil şi asparaginil):

NH H NH
CH CH2 OH O CH2 CH
CO CO

Seril Seril

45
Interacţiuni hidrofobe între resturile aminoacizilor nepolari ca valină, leucină,
izoleucină, fenilalanină, alanină:

NH H3 C NH
CH CH3 CH CH
CO H3 C CO

Alanil Valil

Resturile cisteinil din multe proteine formează legături disulfurice care leagă
covalent resturi de cisteină din regiuni mai depărtate ale lanţurilor polipeptidice:

NH NH
CH CH2 S S CH2 CH
CO CO

Cisteinil Cisteinil

b.Localizarea radicalilor în structura tridimensională a proteinelor în


funcţie de polaritatea lor
Proteinele globulare nu conţin în structura primară secvenţe aminoacidice
repetabile care susţin conformaţia regulată observată la proteinele fibrilare. La acest tip
de proteine radicalii R sunt distribuiţi spaţial în funcţie de polaritatea lor:
Radicalii nepolari de la Val, Leu, Ile, Met şi Phe ocupă în cea mai mare parte
interiorul proteinei, fiind lipsiţi de contactul cu apa. Efectele hidrofobe care promovează
această distribuţie sunt în mare măsură responsabile de structura tridimensională a
proteinei native.
Radicalii polari, cu sarcină electrică de la Arg, His, Lys, Asp şi Glu sunt de
obicei localizaţi la suprafaţa proteinei în contact cu apa.
Grupările polare neîncărcate electric de la Ser, Thr, Asn, Gln şi Tyr sunt de obicei
la suprafaţa proteinei dar se pot localiza şi în interiorul moleculei. Când se află în
interiorul moleculei aceste grupări sunt angajate în legături de hidrogen în scopul
neutralizării polarităţii lor.

Mioglobina a fost prima proteină globulară a cărei structură tridimensională a


fost stabilită în cele mai mici detalii de către Kendrew şi colab. în 1957. Mioglobina este
o proteină abundentă în muşchi având rolul de rezervor tisular de oxigen.
Mioglobina este formată dintr-o parte proteică numită globină şi o grupare
neproteică denumită hem. In Fig.2.14. Este ilustrată conformaţia moleculei de
mioglobină asemănătoare cu conformaţia lanţurilor polipeptidice din hemoglobină.
În mioglobină 75% din lanţul polipeptidic formează α-helix. Lanţul
polipeptidic cuprinde 8 segmente elicoidale (denumite A, B, C, ….H) separate de
segmente neelicoidale la nivelul cărora lanţul polipeptidic îşi schimbă direcţia. In patru
puncte de terminare a elicelor se află prolina. Prin aceste schimbări ale direcţiei lanţului
polipeptidic molecula devine extrem de compactă. Interiorul moleculei cuprinde numai
aminoacizi cu R nepolar, cu excepţia a două resturi histidil angajate în legarea grupării hem.

46
Suprafaţa externă a moleculei cuprinde toate resturile polare şi cu sarcină electrică,
aşezate printre radicali nepolari.

Hem
C

F
B D
G
E

H
A

Fig. 2. 14 Conformaţia mioglobinei cu denumirea segmentelor elicoidale.

3.Structura cuaternară
Multe proteine, în particular cele cu masa moleculară >100 kD, sunt alcătuite din
mai multe lanţuri peptidice, de regulă un număr mic şi pereche (proteine oligomere)
(Tabelul 2.3 ). Lanţurile individuale denumite protomeri sau subunităţi, prezintă fiecare
structura sa primară, secundară şi terţiară. Asamblarea protomerilor, structura
cuaternară, se realizează numai prin forţe slabe necovalente şi asocierea devine
stabilă, numai dacă suprafeţele de contact sunt complementare şi un număr cât mai mare
de atomi se apropie până la nivelul razelor lor van der Waals (raze de contact).

Tabelul 2.3. Exemple de proteine oligomere

Proteina Masa proteinei Număr Masa


Kdaltoni protomeri protomerilor
Kdaltoni
Creatin kinaza 80 2 40
Miozina 468 2 212
Lactat 150 4 35
dehidrogenaza
Glicogen 270 4 92,5
fosforilaza
Hemoglobina 64,5 4 16
Ceruloplasmina 151 8 18
Glutamin sintetaza 592 12 48,5

Complementaritatea suprafeţelor de contact asigură un grad foarte înalt de


precizie şi de specificitate a structurilor cuaternare. Fig.2. 15. Protomerii unei proteine
omoloage de la specii diferite nu se asociază.
Proteina oligomeră îşi îndeplineşte funcţia specifică numai dacă este în formă de
oligomer, protomerii separaţi sunt inactivi.
47
+

Fig. 2.15. Reprezentarea schematică a unei structuri cuaternare formată din patru
protomeri.

Protomerii cooperează între ei prin intermediul suprafeţelor complementare.


Primele interacţiuni favorizează formarea celorlalte.
Importanţa structurii cuaternare
Structurile cuaternare permit funcţionarea unor mecanisme de reglare a
activităţii proteinelor.
Pentru proteinele cu rol enzimatic creşterea dimensiunilor proteinei conduce la o
aşezare mai bună a grupărilor reactive în cadrul structurii tridimensionale.
Creşterea dimensiunilor unei proteine prin asocierea de subunităţi identice este
mult mai eficientă decât creşterea lanţului polipeptidic în lungime, deoarece fiecare
subunitate are centrul său activ. Construcţia multor enzime din subunităţii furnizează baza
structurală pentru reglarea activităţii lor. O perturbaţie la nivelul unui protomer
(combinarea sa cu un anumit compus), poate fi transmisă în restul moleculei, fiind
resimţită la nivelul contactului dintre protomeri.
Avantajul construirii unei proteine din mai multe subunităţi este
asemănător cu avantajul construirii unei clădiri din elemente prefabricate. Defectele
pot fi reparate prin simpla înlocuire a subunităţii. Locul de fabricare al subunităţilor poate
fi diferit de locul de asamblare final. Hemoglobina este un exemplu de proteină cu
structură cuaternară

4.Şaperonii moleculari
Împachetarea proteinelor in vivo se produce în condiţii în care în mediu se află
concentraţii mari din alte proteine cu care acestea ar putea interacţiona. Şaperonii sunt
proteine care se leagă la lanţurile polipeptidice neîmpachetate sau parţial împachetate
pentru a preveni asocierea improprie a segmentelor hidrofobe din care ar rezulta o
formă ne-naturală a proteinei ca şi o agregare şi o precipitare a proteinei. Acest proces
este important mai ales în cazul proteinelor multidomeniale, formate din mai multe
subunităţi sau ale căror componente trebuie să se împacheteze complet înainte ca ele să se
asocieze unele cu altele. Şaperonii moleculari permit de asemenea proteinelor greşit
împachetate să se rearanjeze în forma lor nativă.
Şaperonii au fost descrişi pentru prima oară ca proteine de şoc termic (Hsp)
deoarece viteza lor de sinteză creşte cu creşterea temperaturii. Probabil, este necesară o
cantitate mai mare de şaperoni pentru a repara proteinele împachetate greşit sau a preveni
împachetarea greşită, din cauza stresului termic sau oxidativ.

48
S-au identificat două clase de şaperoni moleculari la procariote şi eucariote:
familia Hsp 70, proteine cu masa moleculară 70-kD şi şaperonine, proteine mari cu
multe subunităţi.
Proteina Hsp 70 leagă polipeptidul nou sintetizat, chiar de la începutul sintezei
lui, după legarea a 30 aminoacizi la nivelul ribozomului. Scopul legării este împiedicarea
împăturirii premature.
Şaperoninele sunt formate din două tipuri de proteine:
–proteine Hsp 60 (Gro EL în E. coli.) formate din 14 subunităţi aranjate în forma
unui cilindru;
–proteine Hsp 10 (Gro ES în E. coli), formate din 7 subunităţi aşezate în forma
unui dom.
Paul şi Singler au arătat că unul din capetele goale ale cilindrului Gro EL este
acoperit cu complexul Gro ES. In interiorul cilindrului proteina are mediu hidrofob
favorabil împăturirii fiind protejată de contactul cu alte proteine parţial împăturite.
Subunitatea Gro EL leagă ATP şi catalizează hidroliza la ADP şi fosfat
anorganic, process care determină o modificare conformaţională cu mascarea zonelor
hidrofobe. Proteina legată este eliberată şi stimulată să continue împăturirea. Acest ciclu
ATP-dependent de legare, eliberare şi împăturire a proteinei continuă până când proteina
capătă conformaţia nativă.

5.Proprietăţi electrochimice ale proteinelor.


Proteinele pot fi considerate amfoliţi macromoleculari ce cuprind un număr mai
mare sau mai mic de grupări acide şi bazice. La pH fiziologic grupările acide şi bazice
sunt ionizate, astfel încât în ansamblu proteina apare ca un poliamfolit.
pH izoelectric, notat cu pI, este pH-ul soluţiei în care proteina are un număr egal
de grupări negative şi respectiv pozitive. pI ca şi pH-ul poate lua valori cuprinse în
domeniul acid pI<7, în cazul în care proteina cuprinde preponderent aminoacizi cu
caracter acid (acid glutamic, acid aspartic) sau în domeniul bazic, pI > 7, în cazul în care
în structura proteică există un exces de aminoacizi cu caracter bazic (arginina, lizina,
histidina). Fiecare proteină are o anumită valoare a pI-ului, astfel:
–hemoglobina pI= 7,07
–miozina pI= 5,2
–insulina pI= 5,35
–histona pI= 10,8

6.Denaturarea proteinelor.
Modificarea conformaţiei native a proteinelor poartă denumirea de denaturare.
Prin denaturare sunt afectate legăturile necovalente din structura unei proteine, care
asigură conformatia acesteia.
Procesul denaturării nu presupune hidroliza legăturilor peptidice. Prin denaturare
se pierde, parţial sau total, activitatea biologică specifică.
Agenţi denaturanţi mai importanţi sunt: radiaţiile UV, γ, X , temperatura, pH-uri
extreme (acide sau bazice), alcooli, acizi organici, ureea, guanidina etc. Nu toti agentii
denaturanţi actionează în acelaşi mod. Unii (alcooli, uree, guanidina, temperatura) desfac
legăturile de hidrogen, alţii (acizi tari, baze tari) scindează legăturile ionice, etc.

49
7.Solubilitatea.
Hidrosolubilitatea proteinelor depinde de pH-ul mediului în care se află proteina,
deoarece această însuşire este datorată repartizării pe suprafaţa moleculelor proteice a
resturilor de aminoacizi cu sarcini electrice şi grupări polare.
Diverse săruri ale metalelor uşoare, influenţează considerabil solubilitatea
proteinelor, dintre acestea mai importante sunt: NaCl, MgCl2, Na2SO4, etc.
De altfel sulfatul de amoniu este utilizat pentru a separa globulinele [care
precipită când soluţiile în care se află sunt aproximativ semisaturate cu (NH4)2SO4] de
albumina [care precipită în soluţie saturată de (NH4)2SO4].

8.Impăturirea greşită a proteinelor (protein misfolding)


Impăturirea proteinelor este un proces complex care uneori poate duce la
formarea unor molecule improprii. Proteinele greşit împăturite sunt de obicei marcate şi
degradate în interiorul celulei. Cu toate acestea, sistemul de control nefiind perfect,
agregate de proteine împăturite greşit se pot acumula, intracelular sau extracelular, mai
ales pe măsura înaintării în vîrstă. Depozitarea acestui tip de proteine este asociată cu
anumite boli ca de exemplu amiloidozele şi bolile prionice.
a.Amiloidozele
Impăturirea greşită a proteinelor se poate produce spontan sau poate fi
determinată de o mutaţie genetică. In plus, câteva proteine aparent normale, după o
proteoliză anormală, pot adopta o conformaţie unică, citotoxică, ce duce la formarea unor
ansamble proteice fibrilare, lungi, formate din foi β-pliate. Acumularea acestor proteine
care se agregă spontan, numite amiloide, este implicată în multe boli degenerative ca de
exemplu boala Alzheimer.
Precursorul
proteinei
amiloid
Amiloid
Clivare
Extracelular enzimatică Aβ
β
Agregarea spontană a
Membrană amiloidului cu formarea
fibrilelor de foi β-pliate
Intracelular
Clivare
enzimatică

Fig.2.16. Formarea plăcii amiloid prezentă în boala Alzheimer.

Componentul dominant al plăcii amiloide care se acumulează în boala Alzheimer


este Aβ, un peptid de 40-43 aminoacizi. Acesta provine din clivarea proteolitică a
proteinei precursoare a amiloidului, o proteină transmembranară care se exprimă la
suprafaţa celulelor din creier şi alte ţesuturi. Peptidele Aβ se agregă, generând amiloidul
care se găseşte în parenchimul cerebral şi în jurul vaselor de sânge (Fig.2.16). Cele mai
multe cazuri de boli Alzheimer nu sunt genetice, numai 10-15% fiind familiale.

b.Bolile prionice
Prionii sunt proteine implicate în maladii ca: encefalopatia spongiformă
transmisibilă, care include maladia Creutzfeldt-Jakob la oameni, scrapie la oi şi
encefalopatia spongiformă bovină la vaci (cunoscută popular ca boala vacii nebune
50
“mad cow disease”). Forma neinfecţioasă a prionilor are aceiaşi secvenţă aminoacidică
(structura primară şi genetică) cu proteina infecţioasă şi este prezentă în creierul
mamiferelor fiziologic normale, pe suprafaţa neuronilor şi a celulelor gliale. Nu s-au
identificat modificări post-traducere în forma normală a prionilor. Prionii sunt proteine
gazdă. Transformarea proteinei normale într-o proteină infecţioasă este determinată
de modificări ale conformaţiei tri-dimensionale ale acesteia. S-a constatat că prin
transformarea unor structuri α-helix în β-foaie pliată proteina normală devine infecţioasă.
Este posibil ca această diferenţă conformaţională să confere rezistenţă la degradarea
proteolitică a prionilor infecţioşi. Agentul infecţios este , prin urmare, o versiune
modificată a proteinei normale, care acţionează ca “template” pentru transformarea
proteinei normale într-o formă patogenică.

2.4.Hemoproteinele

Hemoproteinele, sunt proteine conjugate care conţin în structura lor gruparea


prostetică numită hem legată de o parte proteică. Din acest grup de proteine fac parte:
hemoglobina, mioglobina, citocromii, diverse oxidaze şi peroxidaze.
Varietatea hemoproteinelor rezultă din diferenţe în structura hemului sau pentru
aceiaşi grupare hem din diferenţe în structura apoproteinei sau din modul de asociere a
acesteia cu hemul.

2.4.1.Hemul
Hemul este o grupare prostetică care permite legarea oxigenului la mioglobină şi
hemoglobină. Fără această grupare, apoproteina nu leagă oxigenul. (Fig.2.17)
Hemul este format din Fe2+ şi protoporfirina IX. Protoporfirina IX este un
compus cu structură macrociclică, tetrapirolică, cu caracter aromatic, care poartă în
poziţiile 1-8 următorii substituenţi:
–1, 3, 5, 8 grupări –CH3 (metil, M);
–2, 4 grupări –CH=CH2 (vinil);
–6,7 grupări –CH2-CH2-COOH (propionic, P)
M V

HC CH
M N M
H
N N
H
P N V
HC CH

P M
Protoporfirină IX

Fig.2.17 Structura protoporfirinei IX şi coordinarea liganzilor externi X şi Y la protoporfirină.

Protoporfirina leagă coordinativ un ion de Fe2+ formând hemul. Hemul este


aşezat într-o cavitate hidrofobă a moleculei de mioglobină. Ionul feros din hem are
capacitatea de a coordina 6 liganzi (are cifra de coordinaţie 6).

51
Asocierea Fe2+ la protoporfirină se face prin cei patru atomi de azot ai porfirinei,
şi alţi doi liganzi externi, de regulă furnizaţi de grupări din proteină (Fig.2.17).

2.4.2.Locul de legare a O2 în mioglobină


Mioglobina este o hemoproteină cu rol în depozitarea şi dispersarea O2 la nivel
tisular. Ea leagă reversibil un mol de O2 (Fig.2.18):
Mb + O2 MbO2

His proximală

N N
Fe2+

N N

O=O His distală


Fig.2.18. Atomul central Fe(II) este legat de patru atomi de azot din ciclurile pirolice A-
D. Hemul este un sistem conjugat, toate legăturile Fe-N sunt echivalente. A 5-a poziţie de
coordinare a Fe(II) este ocupată de His F 8 proximală iar a 6-a de O2, când acesta este prezent.

In mioglobina deoxigenată, ligandul extern X este reprezentat de un rest de His


din lanţul polipeptidic (His proximală) iar poziţia Y de coordinare a Fe2+ este vacantă.
In mioglobina oxigenată, ligandul extern X este reprezentat de un rest de His din
lanţul polipeptidic (His proximală) iar în poziţia Y, molecula de O2, se interpune între
Fe2+ şi un rest de histidină din molecula proteinei pe latura distală a ciclului
protoporfirinei (His distală) (Fig.2.18).
Cavitatea hidrofobă a mioglobinei protejază Fe2+ din hem de oxidare la Fe3+. In
vitro, în absenţa globinei, Fe2+ din hem se oxidează la Fe3+. Mioglobina în care se află
Fe3+ se numeşte metmioglobină, şi nu poate lega O2. Oxigenul este înlocuit cu o
moleculă de apă în metmioglobină. Modul de asociere dintre Fe(II) şi proteină face
posibilă oxigenarea reversibilă a mioglobinei, fără modificarea valenţei fierului.
In afara oxigenului, şi alte molecule mici ca: CO, NO, H2S se pot lega la
gruparea hem din proteine. Afinitatea de legare a acestor compuşi fiind mult mai mare
decât afinitatea de legare a oxigenului, ei sunt foarte toxici.
O2
CO2

Plămân
PO2=100mm Hg

Sânge Hemoglobină + CO2 Hemoglobină + O2

PO2=20 mm Hg
Muschi CO2 Mioglobină + O2

Mitocondria

Fig.2.19 Schema transportului O2.

52
Mioglobina are rol în depozitarea şi transportul oxigenului la nivel muscular.
Pentru a realiza acest rol mioglobina trebuie să lege oxigenul la o presiune mică a
acestuia, cum se întâmplă la nivel tisular, unde oxigenul este eliberat de pe hemoglobină
(Fig.2.19).

Oxigenul este transportat de către Hb de la plămân unde presiunea parţială a


oxigenului (PO2) este 100 mm Hg, la ţesuturi unde Hb eliberează oxigenul, presiunea
parţială a oxigenului fiind 20 mm Hg. Oxigenul difuzează în celule unde este folosit în
respiraţia celulară. In muşchi, oxigenul poate fi legat de Mb şi depozitat în vederea
utilizării.

100
Saturare cu O2 (%)

80 Mb

60

40

20

20 40 60 80 100 120
Presiunea O2 (mm Hg)

Fig.2.20 Curba de oxigenare a mioglobinei

Dioxidul de carbon (CO2) difuzează în afara celulei şi este transportat de către Hb


la plămân, unde este expirat.
Proprietatea mioglobinei de a lega oxigenul la o presiune mică a acestuia se
observă din curba de oxigenare a mioglobinei, presiunea oxigenului la care mioglobina
se saturează în proporţie de 50% cu oxigen (P50) este de 1 torr.
Curba de oxigenare a mioglobinei este un arc de hiperbolă (Fig.2.20).

3.Hemoglobina, proteină intracelulară, tetramerică, care dă culoarea sângelui,


este una dintre primele proteine căreia i s-a precizat rolul fiziologic. Ca şi în mioglobină
fiecare subunitate a hemoglobinei conţine o grupare prostetică hem, aşezată într-o
cavitate hidrofobă a globinei, unde se leagă oxigenul. Grupările hem din mioglobină şi
hemoglobină sunt identice.
a.Structura hemoglobinei. Este o proteină oligomeră. In hematiile normale, se
află mai multe specii moleculare de hemoglobină. Componenta principală din sângele
adultului este hemoglobina A1(Hb A1) alături de care se află în cantitate mică HbA2. La
embrion există o HbE iar la făt şi nou-născut HbF.
Toate speciile de Hb cuprind patru lanţuri polipeptidice de câte două tipuri:
Hb A1 = α2β2
Hb A2 = α2δ2
Hb F = α2γ2
Hb E = α2ε2

53
a) b) β2 β1
β

Hem
Locul de legare a α2
2,3-bisfosfogliceratului α1
Fig.2.21. Structura hemoglobinei (a.structura terţiară a lanţului β al hemoglobinei; b.structura
cuaternară a hemoglobinei).

Fiecare protomer este legat de câte o grupare hem (Fig.2.21). Activitatea de


transport a oxigenului se manifestă numai la nivelul tetramerului.
Lanţul α este format din 141 iar β din 146 resturi aminoacidice. Structurile
terţiare ale acestor lanţuri sunt similare cu ale mioglobinei.
In cadrul structurii cuaternare, contactele între protomerii identici α şi α sunt
reduse. Un lanţ α este asociat de cele două lanţuri β prin zone de contact diferite α1β1 şi
α1β2. Contactul α1β2 este cel mai întins în spaţiu. Al doilea contact α1β1 este mai restrâns.
Datorită acestui contact mai slab, hemoglobina se disociază mai întâi în dimeri şi apoi
sunt eliberaţi protomerii:

α2β2 2 αβ 2α+2β

b.Rolul fiziologic
Hemoglobina transportă oxigenul de la plămân la ţesuturi, şi dioxidul de carbon
şi protonii de la ţesuturi la plămân.

Curba de oxigenare a hemoglobinei.


Oxigenarea maximă a hemoglobinei corespunde fixării a patru molecule de
dioxigen. Oxigenarea reversibilă este descrisă prin reacţiile:

O2 O2 O2
O2
Hb HbO2 Hb(O2)2 Hb(O2)3 Hb(O2)4

Cinetica oxigenării hemoglobinei este diferită de cea a mioglobinei. Spre


deosebire de mioglobină la care curba de oxigenare este un arc de hiperbolă, curba de
oxigenare a hemoglobinei este o sigmoidă (Fig.2.22).
O comparare a curbelor de oxigenare a mioglobinei şi hemoglobinei arată că
hemoglobina leagă efficient oxigenul, în plămân, unde presiunea oxigenului este mare şi
îl eliberează în ţesuturi unde presiunea oxigenului este mică. In contrast, mioglobina
leagă efficient oxigenul eliberat de hemoglobină, la ţesuturi, unde presiunea acestuia este
mică.
Valoarea presiunii de semisaturare (P50) pentru hemoglobină este de 26 mm
Hg.

54
Mioglobină Hemoglobină (pH=7,4)
100

Saturare cu O2 (%)
80 Tesut
Plămân
60

40

20 P50 (Hb)

20 40 60 80 100 120
Presiunea O2 (mm Hg)

Fig.2.22 Curbele de oxigenare ale mioglobinei şi hemoglobinei.

Diferenţele dintre aspectul curbelor de oxigenare şi valoarea presiunii de


semisaturare scoase din curbele specifice sunt determinate de faptul că mioglobina nu are
structură cuaternară şi deci fixează o singură moleculă de O2, în timp ce hemoglobina are
structură tetramerică şi fixează 4 molecule de O2. Legarea oxigenului la hemoglobină se
face prin cooperativitate. Fixarea O2 la o primă subunitate, este corelată cu modificări
structurale nu numai la nivelul acesteia ci şi la nivelul celorlalte subunităţi.

c.Stările conformaţionaleT şi R ale hemoglobinei


Perutz a formulat un mecanism pentru oxigenarea hemoglobinei. Hemoglobina
are două stări conformaţionale, starea T (conformaţia deoxihemoglobinei) şi starea R (
conformaţia oxihemoglobinei).
Conformaţia celor patru subunităţi în starea T diferă de conformaţia lor în starea
R. Legarea oxigenului iniţiază o serie de transformări al căror rezultat este trecerea
hemoglobinei din starea T în starea R în câteva microsecunde.
Structural, starea T se caracterizează printr-un număr maxim de interacţiuni atât
intracatenare cât şi intercatenare; între grupările carboxil şi amino se stabilesc opt legături
ionice care se scindează la oxigenarea Hb (Fig.2.23).

Asp His
NH3+ COO- β2
94 146

Arg Asp Lys


COO- NH3+ α1
141 126 40
Lys Asp Arg
NH3+ COO- α2
40 126 141
His Asp
COO- NH3+ β1
146 94

Fig.2.23. Legături ionice între subunităţile Hb în starea T.


55
În starea T, Fe2+ din fiecare subunitate este situat în afara planului protoporfirinei
IX (la o distanţă de 0,6 Ǻ) ca urmare a legării lui de histidina proximală (Fig.2.24).
Planul
protoporfirinei

CH CH
H2C H2C O
N 2+
Fe N Fe2+ O
C C
CH O2 CH
Histidina proximală
(F 8)
Fig.2.24. Poziţia Fe2+ faţă de planul protoporfirinei în Hb neoxigenată şi oxigenată.

Plasarea oxigenului între planul protoporfirinei şi His distală aduce Fe2+ în planul
protoporfirinei IX. Deoarece legătura Fe2+ cu His proximală nu se scindează în urma
fixării oxigenului (Fe2+ trece din starea pentacoordinată în starea hexacoordinată) acest
rest aminoacidic antrenează modificări în structura secundară şi terţiară ale fiecărei
subunităţi (Fig.2.25). Subunităţile fiind strâns cuplate, o modificare în structura terţiară a
unei subunităţi nu se poate face fără modificări în întregul tetramer.
Legarea primei molecule de oxigen favorizează prin cooperativitate legarea
oxigenului la celelalte subunităţi. Datorită scindării celor opt legături ionice se produc
modificări semnificative în structura cuaternară, care constituie tranziţia stării T în starea
R (relaxată). Starea R are o afinitate mare pentru O2.
Disocierea O2 de hemoglobină se face după aceiaşi curbă dar parcursă în sens
invers. Presiunea parţială mică a O2, în ţesuturi , favorizează procesul cedării sale de către
hemoglobină dar îl şi întrerupe în momentul când hemoglobina este încă oxigenată în
proporţie de 50-60 %. Deci, hemoglobina va prelua în plămâni doar restul de 40-50% O2.
În muşchi, oxigenul cedat de Hb este uşor preluat de Mb. În timpul sarcinii O2
este cedat cu uşurinţă de la Hb mamei la Hb embrionului şi a fătului ale căror curbe de
oxigenare sunt, sigmoidale, dar deplasate la stânga în raport cu cea a HbA1.
Forma T Helix F

Leu
Leu Val

Forma R
Histidina proximală (F 8)

Planul protoporfirinei
O2

Fig.2.25 Mişcarea Fe2+ şi a helixului F în timpul tranziţiei hemoglobinei din starea T în


R (• reprezintă Fe 2 + ) .

56
d.Transportul CO2 şi efectul Bohr.
În 1904 Christian Bohr a precizat că Hb cedează mai uşor O2 dacă pH-ul este mai
mic decât cel fiziologic şi presiunea parţială a CO2 este mai mare, curba de oxigenare
fiind deplasată spre dreapta (Fig.2.26).

100
pH=7,6

Saturare cu O2 (%)
80
pH=7,4
60
pH=7,2
40

20

20 40 60 80 100 120
Presiunea O2 (mm Hg)

Fig.2.26. Efectul Bohr, creşterea afinităţii Hb pentru O2, cu creşterea pH-ului.

Aceste constatări sunt cunoscute sub numele de “efect Bohr”. In vivo, la nivelul
ţesuturilor, se află concentraţii mari de CO2 şi de protoni rezultate în urma proceselor
catabolice.
CO2 reglează oxigenarea hemoglobinei prin formarea carbamaţilor:
Aproximativ 15% din CO2 este transportat la plămân în vederea eliminării în
formă de carbamaţi. Forma T (deoxi) a Hb leagă mai mult CO2 decât forma R (oxi).
Grupările –NH2 ale aminoacizilor terminali din lanţurile Hb şi a altor proteine
reacţionează cu CO2:
-
R NH2 + CO2 R NH COO + H+
ion carbamat

Aproximativ 85% din CO2 este transportat în formă de ion bicarbonat la


plămân:
anhidraza carbonică
CO2 + H2O H2CO3

H2CO3 H+ + HCO3-

CO2 produs în ţesuturi difuzează în capilare unde formează HCO3-. In eritrocite


anhidraza carbonică accelerează această reacţie.
În capilare, unde pO2 este mică, H+ generat prin formarea bicarbonatului este
legat de hemoglobină pentru formarea legăturilor ionice din starea T. Acest proces
favorizează formarea bicarbonaţilor.
Efectul Bohr reprezintă un mecanism prin care hemoglobina furnizează
oxigen suplimentar muşchiului în contracţie, unde pO2 poate fi <20 tori. Muşchiul
generează acid lactic foarte repede încât pH-ul poate ajunge de la 7,4 la 7,2. La pO2 de 20
tori hemoglobina eliberează de ~10 ori mai mult oxigen la pH=7,2 decât la pH=7,4
(Fig.2.27).

57
Plămân Sânge Muschi

Respiratie
Expirare
AC AC
CO2+H2O CO2 HCO3- +H+ HCO3- +H+ CO2 CO2+H2O

H2 O H2 O
MbO2
+ +
Inspirare Hb HbH HbH Hb

O2 O2
O2
Mb
pO2=100 tori HbO2 HbO2
pO2=20 tori

Fig.2.27. Rolul Hb şi al Mb în transportul O2 de la plămân la ţesuturi şi al CO2 (ca HCO3- ) de la


ţesuturi la plămân.

În plămân, unde pO2 este mare, legarea O2 la Hb duce la ruperea legăturilor


ionice cu formarea stării R şi eliberarea protonilor Bohr, care se recombină cu
bicarbonatul conducând la formarea CO2.

Bisfosfogliceratul se leagă la deoxihemoglobină


Faptul că Hb pură are afinitate mai mare pentru O2 decât Hb din sânge, l-a
determinat pe Joseph Barcroft, în 1921, să admită că sângele conţine pe lângă CO2 şi alte
substanţe care afectează legarea O2 la hemoglobină. Una din aceste substanţe este D-2,3-
bisfosfogliceratul (BPG).
O-
C O

H C O PO32-
H C O PO32-

H
D-2,3-bisfosfoglicerat

2,3-bisfosfogliceratul, sintetizat în cursul glicolizei şi prezent în eritrocite într-o


concentraţie egală cu aceea a hemoglobinei, micşorează afinitatea hemoglobinei pentru
O2 prin menţinerea acesteia în conformaţia deoxi. 2,3-DPG se intercalează în cavitatea
centrală a hemoglobinei când aceasta se află în starea T, ca urmare a atracţiilor
electrostatice între grupările sale ionizate negativ şi grupările amino, ionizate pozitiv ale
lanţurilor de tip β (Fig.2.28).
Prin aceasta este stabilizată starea T a hemoglobinei, crescând dificultatea fixării
O2 (curba sigmoidală se deplasează la dreapta). După ce Hb a fixat O2 la o subunitate,
modificarea conformaţională a tuturor subunităţilor, responsabilă de tranziţia T R, face
incompatibilă rămânerea 2,3-bisfosfogliceratului în cavitatea centrală.
58
His 143

Lys
82 His 2

G
P
NH3+

B
NH3+

Lys 82
His 2

His 143

Fig.2.28. Modul de legare al 2,3-bisfosfogliceratului la deoxihemoglobina speciei umane.

Curba de oxigenare a hemoglobinei în absenţa 2,3-bisfosfogliceratului este nu


numai deplasată spre stânga dar îşi pierde în bună măsură aspectul sigmoidal tinzând spre
cel hiperbolic (Fig.2.29).
Hemoglobina fetală, în vitro, în absenţa 2,3-bisfosfogliceratului, are afinitate
mult mai mică pentru oxigen decât hemoglobina A1. In condiţii fiziologice, în prezenţa
2,3-bisfosfogliceratului, oxigenul trece de pe hemoglobina mamei pe hemoglobina fetală
la presiunea mică a oxigenului de la nivelul placentei (Fig. 2.30).
Fără 2,3-BPG
100
Saturare cu O2 (%)

80
Cu 2,3-BPG
60

40

20

20 40 60 80 100 120
Presiunea O2 (mm Hg)

Fig.2.29. Curba de oxigenare a hemoglobinei în absenţa 2,3-bisfosfogliceratului

Afinitatea mai mare pentru O2 a Hb F, în condiţii fiziologice, este determinată de


afinitatea mică a lanţurilor peptidice γ din Hb F pentru 2,3-bisfosfoglicerat. Curba de
oxigenare a Hb F este deplasată către stânga comparativ cu cea a HB A1.
59
Hematii de la făt
100

Saturare cu O2 (%)
80

60 Hematii de la mamă

40
O2 trece de la oxihemoglobina
20 maternă la deoxihemoglobina
fetală

20 40 60 80 100 120
Presiunea O2 (mm Hg)
Fig. 2.30. Reprezentarea curbelor de oxigenare pentru Hb F şi Hb A1.

d.Hb transportă NO la celulele din pereţii capilarelor tisulare favorizând


eliberarea O2
Hb leagă NO, un potenţial vasodilatator, foarte instabil în sânge şi îl transferă pe
glutation stabilizându-l (G-S-NO). De pe glutation NO trece pe receptori specifici din
celulele pereţilor vaselor sanguine, promovând relaxarea vasculară. La eliberarea NO,
Hb trece din forma oxi (R) în forma dezoxi (T) cu afinitate mică pentru O2.
În concluzie, Hb catalizează conversia NO liber, instabil în NO stabil (G-S-NO)
în scopul transferului unui potenţial vasodilatator către vasele de sânge

e.Aspecte clinice
Glicozilarea Hb A1 în diabetul zaharat
In condiţii fiziologice hemoglobina reacţionează neenzimatic, lent cu glucoza
formând un compus cunoscut sub numele de hemoglobină glicozilată (Hb1c). Intre
gruparea carbonil din glucoză şi gruparea amino a aminoacidului terminal al lanţului β se
formează neenzimatic, un compus de tip bază Schiff.
Gradul de glicozilare a hemoglobinei este dependent de concentraţia plasmatică a
glucozei. Concentraţia hemoglobinei glicozilate în sânge este mică în condiţii fiziologice,
dar în diabet, când concentraţia glucozei în sânge este mare, peste 12% din cantitatea
totală de hemoglobină poate fi glicozilată.
Hemoglobinopatiile sunt afecţiuni determinate de mutaţiile din structura
subunităţilor proteice:
Hemoglobina S sau anemia falciformă (cu hematii în formă de seceră) este
determinată de înlocuirea acidului glutamic din poziţia 6 a lanţului de globină β cu valină.
Thalasemiile sunt anemii hemolitice determinate de producerea unor cantităţi
insuficiente de subunităţii α sau β din hemoglobină.

4.Citocromii sunt hemoproteine ce transportă electroni prin oscilarea fierului


între starea de valenţă +2 şi +3.

60
cit c
1 e- Fe3+ 1 e-
citocrom c citocrom c
reductaza cit c oxidaza
Fe2+

Citocromii sunt componenţi ai lanţului respirator mitocondrial şi ai celui din


reticulul endoplasmic hepatic. Citocromii mitocondriali (a, a3, b, c, c1) mijlocesc
transferul electronilor prin lanţul respirator, proces care cuplat cu fosforilarea oxidativă
asigură biosinteza ATP. Cel mai cunoscut este citocromul c, la care hemul are următoarea
structură (Fig.2.31).
Met 80
CH3
H 3C CH2 S CH 2

Lant polipeptidic
H3C HC CH
N CH3

N Fe2+ N

CH2 N
HC CH CH 2 S CH 2
-
CH 2
O OC
CH 3
CH 2 CH 3
CH 2
-
O OC Hys 18
Fig.2.31. Structura citocromului c

2.5. Proteinele plasmatice

Concentraţia proteinelor plasmatice este de aproximativ 7g/dl. Una din tehnicile


de laborator mult utilizate în procesul de separare, identificare şi dozare a proteinelor
plasmatice este electroforeza. Prin electroforeză la pH=8,6, (toate componentele proteice
serice migrează spre anod) s-au identificat 5 fracţiuni: serum albumine cu mobilitatea
electroforetică cea mai mare şi α1, α2, β şi γ globulinele. Prin electroforeza plasmei între
fracţiunea β şi γ-globulinelor apare fibrinogenul.

1.Serumalbuminele
Sunt cele mai abundente proteine plasmatice depăşind cu puţin proporţia de 50%
din totalul proteinelor plasmatice. Sunt proteine sintetizate în ficat. Au pI = 5.
La pH-ul fiziologic migrează spre anod, având o încărcare negativă.
Prin concentraţia lor plasmatică mare, sunt componentele responsabile de
presiunea coloid osmotică a plasmei, având rolul de a menţine apa în compartimentul
intravascular.

61
Serumalbuminele au proprietatea de a lega, mai mult sau mai puţin specific,
diverşi componenţi plasmatici, îndeplinind rolul de transportori al acestora: hormoni,
vitamine şi medicamente, cationi, acizi graşi liberi, bilirubină.
Prin concentraţia lor ridicată reprezintă un important sistem tampon plasmatic

2.Globulinele
Sunt mai heterogene, fiecare componentă enumerată mai sus fiind alcătuită din
mai multe subcomponente:
−α1-globulinele sunt alcătuite din următoarele subcomponente: α1-glicoproteina
(orosomucoid), α1-antiproteaza (α1-antitripsina), apolipoproteina A şi α1-fetoproteina
−α2-globulinele sunt alcatuite din haptoglobina, α2-macro-globulina şi
ceruloplasmina.
−β-globulinele cuprind: transferina, apolipoproteina B, C4 şi C3 (componente ale
complementului), β2-microglobulina, etc.
−γ-globulinele cuprind anticorpii (imunoglobulinele).

2.5.1.Imunoglobulinele (anticorpi), sunt proteine solubile, prezente în general


în toate umorile: salivă, lacrimi, lapte matern, majoritar în plasmă, elaborate de
plasmocite în urma unui stimul antigenic. Anticorpii, indifferent de tip sau masă
moleculară, nu pot traversa bariera hemato-encefalică sau filtrul renal. Deci nu se
vor găsi în lichidul cefalo rahidian sau în urină. Un anticorp se combină cu antigenul
specific formând un complex antigen-anticorp care blochează antigenul şi totodată
iniţiază procese care distrug antigenul patogen.
1.Funcţiile sistemului imun sunt:
–recunoaşterea microorganismelor sau compuşilor macromoleculari (proteine,
polizaharide, acizi nucleici) străini, numiţi antigeni, ca fiind distincţi de componentele
normale ale organismului;
–declanşarea căilor care să conducă la distrugerea agenţilor invadatori patogeni
(activarea complementuli şi a celulelor fagocitante care distrug organismele străine);
–recunoaşterea şi distrugerea celulelor anormale care apar spontan în organism şi
care altfel ar putea duce la cancer.
Celulele cheie responsabile pentru asigurarea imunităţii la mamifere sunt celulele
albe din sânge numite limfocite, care se formează în organele limfoide primare (timus şi
măduva hematogenă). O parte din aceste celule trecând în circulaţia periferică, migrează
către organele limfoide secundare (splină, ganglioni limfatici, amigdale), iar restul rămân
pentru o perioadă în circulaţia generală ca limfocite circulante unde totalizează
aproximativ 25% din elementele figurante albe.
Pentru asigurarea protecţiei organismelor animale, sistemul imun utilizează două
mecanisme:
a.Răspunsul imun umoral (humor = fluid) se bazează pe producerea de proteine
solubile, numite anticorpi sau imunoglobuline, de către limfocitele B (maturarea lor se
produce în măduva hematogenă). Limfocitele B sunt principalele elemente celulare ale
sistemului imun care, în contextul unor semnale accesorii adecvate răspund faţă de
patogenii potenţiali prin proliferare şi diferenţiere în plasmocite, care sunt celule
secretoare de Ig. Acest răspuns imun este iniţiat de recunoaşterea şi legarea antigenului de
către receptorii specifici situaţi pe membranele limfocitelor B. Aceşti receptori sunt foarte
asemănători cu anticorpii, secretaţi de către celulele derivate în urma diferenţierii
62
limfocitelor B. Principala diferenţă ce există între Ig şi receptorii celulari B constă în
faptul că aceştia prezintă în plus o secvenţă hidrofobă ce străbate membrana, ea fiind
urmată de un scurt segment intracitoplasmatic format numai din trei aminoacizi (Lys-Val-
Lys);
b.Răspunsul imun celular mediat de limfocitele T (maturarea lor se face în
timus). Limfocitele T prezintă pe suprafaţa lor o serie de receptori capabili să recunoască
o gamă foarte variată de antigeni. Particularităţile acestor receptori sunt:
– sunt heterodimeri ce formează un singur situs de recunoaştere al antigenului;
– pot exista numai ca molecule exprimate şi ataşate la suprafaţa limfocitelor T,
spre deosebire de Ig care pot exista ca molecule solubile sau ca molecule ataşate
membranei limfocitelor B;
– în timp ce Ig pot recunoaşte Ag solubile sau Ag native, receptorii celulelor T
recunosc numai epitopii rezultaţi din procesarea antigenelor native şi care au fost
expuşi la suprafaţa celulelor prezentatoare de antigen (macrofage, monocite, limfocite B,
celule dendritice) în conjuncţie cu moleculele MHC II (complexul major de
histocompatibilitate).
În imunitatea celulară limfocitele T sunt responsabile de recunoaşterea şi
distrugerea agenţilor străini. Limfocitele T citotoxice sunt numite şi celule T killer.
Limfocitele T care ajută limfocitele B să producă anticorpi se numesc celule T helper.
Limfocitele T supresoare reprezintă o subpopulaţie de limfocite T care sintetizează
factori ce supresează răspunsul celulelor B.
Macrofagele derivate dintr-o celulă stem hematopoietică diferită de cea din care
derivă limfocitele, transformă antigenele digerate în fragmente mai mici, pe care apoi le
prezintă limfocitelor. In afară de prezentarea antigenului către limfocite, macrofagele
eliberează anumiţi mediatori, care ulterior vor amplifica răspunsul limfocitelor.

c.Antigeni. Prin antigeni se înţelege orice substanţă de origină exo- sau


endogenă, capabilă să declanşeze un răspuns imun care, în mod obligatoriu, constă în
stimularea şi proliferarea celulelor Ag-specifice cât şi în sinteza unor molecule de
recunoaştere a Ag (Ac sau receptori celulari) ce au capacitatea de a se combina specific in
vivo sau in vitro cu Ag inductor.
Proprietăţile fundamamentale ale antigenelor sunt: imunogenitatea şi
specificitatea.
Imunogenicitatea reprezintă proprietatea de a produce un răspuns din partea
organismului. Declanşarea răspunsului imun presupune trei aspecte:
–Ag selectează dintr-un repertoriu preexistent de limfocite, doar pe cele ce sunt
Ag specifice, respectiv exprimă pe suprafaţa lor receptori ce pot recunoaşte şi pot stabili
legături cu antigenul inductor; acest proces poartă numele de selecţie clonală. O
populaţie de celule identice este numită clonă
–ca urmare a recunoaşterii antigenice, limfocitele selectate sunt activate
metabolic;
–secundar stimulării activităţii metabolice limfocitare, acestea proliferează, prin
creşterea impresionantă a numărului de celule realizându-se expansiunea clonală.
Capacitatea Ag de a declanşa răspunsul imun, care implică selecţia clonală,
activarea clonei selectate şi expansiunea acesteia, se numeşte imunogenitate.
Specificitatea reprezintă capacitatea de a produce un răspuns imun specific,
adică de a induce sinteza de anticorpi care se combină doar cu antigenele care au indus
63
răspunsul. Antigenele reacţionează strict cu produsele rezultate ca urmare a declanşării
răspunsului imun, fie că acestea sunt molecule solubile de tipul anticorpilor, fie că sunt
molecule ataşate membranelor celulare cu funcţie de receptori limfocitari T sau B pentru
Ag.
Subcomponente ale macromoleculei antigenice, responsabile de specificitatea
antigenică se numesc determinanţi antigenici sau epitopi. Pe suprafaţa unui antigen pot
exista 10 până la 1000 determinanţi antigenici. Macromolecula de antigen poate induce
mai multe feluri de răspunsuri imune, deci, o macromoleculă de antigen este
multivalentă şi multispecifică.
Pe suprafaţa oricărei celule din lumea vie, fie că aparţine unui
microorganism, fie că aparţine unui macroorganism, există un mozaic de antigene
proprii.
Epitop sau determinant este locul specific de pe antigen la care se leagă
anticorpul. Un antigen poate avea unul sau mai mulţi epitopi. Anticorpii pot lega antigenii
prin legături: hidrofobe, ionice, Van der Wals, dar nu prin legături covalente.
Antigenele pot fi:
–imunogene sau complete ce prezintă dublă capacitate, aceea de a declanşa un
răspuns imun şi de a reacţiona specific cu produsele rezultate (anticorp sau receptorul de
membrană);
–haptene sau Ag incomplete, sunt Ag cu greutate moleculară mică şi foarte
mică şi care sunt capabile să reacţioneze cu imunoglobulinele specifice,dar nu pot iniţia
un răspuns imun umoral tradus prin producţie de anticorpi, decât dacă sunt cuplate cu o
macromoleculă purtătoare. Haptenele sun de obicei molecule mici cum ar fi
medicamentele. Dacă ele sunt legate la o moleculă mare, purtătoare, haptenele pot să
declanşeze răspunsul imun. Medicamente cum ar fi penicilina sunt haptene care legate la
proteinele serice pot declanşa un răspuns imun.
Se poate generaliza că un Ag complet este format dintr-o componentă haptenică
şi una purtătoare.
Condiţii de antigenicitate
Pentru ca o substanţă să fie antigenică aceasta trebuie să îndeplinească anumite
condiţii:
–să fie non-self, să aibă o structură biochimică cât mai diferită de structurile
biochimice ale organismului;
–să aibă o greutate moleculară mai mare de 10.000 dal. Substanţele străine cu
masa moleculară mică, numite haptene, pot deveni antigenice prin legare de
macromolecule;
–să aibă conformaţie spaţială stabilă, de exemplu gelatina, deşi are masă
moleculară mare, nu este antigenică, neavând o conformaţie spaţială stabilă;
–structura chimică să fie cât mai complexă. Cu cât antigenul are o structură
chimică mai complexă, cu atât puterea sa imunogenă este mai mare.

Clase de antigene
Proteinele sunt cele mai puternic antigenice. Au putere imunogenă foarte mare.
Glucidele pot deveni antigene numai legate de proteine. In schimb acestea
conferă specificitate înaltă.
Lipidele nu sunt antigenice. Ele devin antigene prin legare de proteine
(complexele fosfolipoproteice); Acizii nucleici sunt slab antigenici.
64
d.Structura anticorpilor (Fig.2.32).
Anticorpii sunt tetrameri cu formula moleculară H2L2.
Molecula anticorpului este alcătuită din două lanţuri grele identice H (heavy) ce
cuprind aproximativ 440 resturi aminoacidice şi două lanţuri uşoare identice L (light)
cu aproximativ 220 resturi aminoacidice, unite între ele prin punţi disulfurice. Cele patru
lanţuri pot fi separate prin reducerea acestor legături.

VL VL
Loc de legare Lant usor Loc de legare
antigen antigen
CL CL

VH VH
COO- -
OOC

Lant CH 1 CH 1
greu Fab
Fab Papaina Zonă flexibilă

OHC CHO Zonă de legare a complementului

CH 2 CH 2
Punti de sulf
Fc

CH 3 CH 3 V = Zone variabile
C = Zone constante

-
OOC COO-

Fig.2.32. Structura imunoglobulinelor umane IgG.

Papaina secţionează molecula anticorpilor (deasupra punţii de sulf ce leagă


lanţurile grele între ele) în două fragmente identice Fab (fragment antigen binding),
fiecare dintre ele având situs de legare antigenică, şi un al treilea fragment, ce nu posedă
capacitate de legare antigenică Fc (fragment crystallizable) (Fig.2.32).
Pepsina secţionează molecula anticorpului sub puntea disulfurică ce leagă cele
două lanţuri grele între ele.
Regiuni variabile şi constante. Fiecare dintre lanţuri prezintă o regiune variabilă
şi una constantă. Porţiunile N-terminale atât ale lanţurilor grele (segmentele 1-125) cât
şi ale lanţurilor uşoare (segmentele 1-108) sunt domenii variabile, VL şi VH. Celelalte
segmente au structuri primare aproape identice pentru fiecare clasă de imunoglobuline,
sunt regiuni constante, CL şi CH.
Secvenţe din cadrul regiunilor variabile, ce prezintă cea mai mare diversitate în
rândul anticorpilor se numesc regiuni hipervariabile. Lanţurile L cuprind trei zone şi
lanţurile H patru zone cu un grad de variabilitate mai mare. (Fig. 2.32). Secvenţele
hipervariabile au rol în recunoaşterea antigenilor.
Regiunea constantă a lanţurilor L corespunde unui singur domeniu CL. regiunea
CH cuprinde trei domenii constante CH1, CH2, CH3.
65
Domeniile constante determină funcţiile secundare ale anticorpilor cum ar fi,
capacitatea de fixare a complementului (domeniul CH2) sau de legare la suprafaţa
celulelor ce prezintă receptori Fc (macrofage, bazofile, mastocite).
Domeniile imunoglobulinelor. Intre diversele porţiuni ale lanţurilor L şi H s-au
stabilit analogii structurale. Segmente cu lungimi de aproximativ 110 resturi
aminoacidice, două în lanţuri L şi 4 în lanţuri H, prezintă analogii la nivelul structurilor
primare şi al organizării lor secundare şi terţiare, alcătuind domenii structurale. Un
domeniu este alcătuit din două foi plisate cu lanţuri antiparalele cu structură β. Intre foi,
se stabilesc interacţiuni hidrofobe prin intermediul radicalilor nepolari şi punţi disulfurice
intracatenare care determină apariţia de bucle ale lanţului polipeptidic. Impachetarea
specifică a unui astfel de domeniu bistrat cu foi antiparalele, este întâlnită şi la alte
proteine: receptorul celulelor T, complexele majore de histocompatibilitate (MHC clasa I
şi clasa II), ceea ce pledează pentru originea lor genetică comună (Fig.2 32).
Funcţiile imunoglobulinelor
Funcţia principală a unei imunoglobuline este aceea de a recunoaşte şi de a se
combina cu antigenul sau determinantul antigenic, formând complexul Ag-Ac:
Ag + Ac l Ag – Ac.
O moleculă tetramerică de imunoglobulină este bivalentă, cuprinde două situsuri
de legare, cu aceiaşi specificitate, alcătuite din capetele N-terminale ale lanţurilor L şi H.
Interacţiile dintre Ag şi Ac sunt necovalente, interacţiuni hidrofobe, polare, punţi de
hidrogen şi se bazează pe complementaritatea chimică şi sterică dintre determinantul
antigenic şi situsul de legare al anticorpului.
Fixarea Ag la Ac este urmată de evenimente care duc la distrugerea antigenului.
Clasele de anticorpi. Pe baza structurii regiunilor constante ale lanţurilor grele,
imunoglobulinele au fost împărţite în clase: G, A, M, D, E, şi subclase. Aceste clase şi
subclase se numesc izotipuri.
Lanţurile uşoare sunt de două feluri: kappa (k) şi lambda (λ). Ambele tipuri, cu
o greutate moleculară de 23 Kda, sunt comune tuturor izotipurilor de imunoglobuline. In
organismul uman proporţia dintre lanţurile uşoare de tip k şi λ este de aproximativ 2:1. O
anumită imunoglobulină poate conţine în molecula sa două lanţuri identice de tip k sau λ,
dar niciodată ambele tipuri.
Lanţurile grele au o greutate moleculară cuprinsă între 50 şi 75 Kda. Compoziţia
lor stă la baza subdiviziunii imunoglobulinelor în cinci clase.
IgG conţin lanţuri grele de tip γ; se cunosc patru subclase ale IgG (IgG1, IgG2,
IgG3, IgG4).
IgA conţin lanţuri grele de tip α; se cunosc două subclase ale IgA.
IgM conţin lanţuri grele de tip µ; se cunosc două subclase ale IgM.
IgD conţin lanţuri grele de tip δ; nu se cunosc subclase ale IgD.
IgE conţin lanţuri grele de tip ε; nu se cunosc subclase ale IgE.
Rolul anticorpilor
IgG. Sunt monomeri cu masa moleculară 150 kDa. Sunt bivalente. Reprezintă
80% din totalul imunoglobulinelor organismului. Sunt prezente în sânge (45% din total),
limfă şi lichidele interstiţiale. Concentraţia lor serică este de 1-2g/dl. Traversează activ
bariera placentară trecând din sângele matern în circulaţia fetală. Timpul de înjumătăţire
al IgG este de 23 zile. In cursul răspunsului imun primar anticorpii IgG apar după

66
anticorpii IgM şi IgE, pe care îi înlocuiesc. In cursul răspunsului imun secundar se vor
sintetiza în principal IgG, în cantităţi mari.
IgA. Se prezintă sub formă monomeră şi dimeră. Forma dimeră a IgA se
constituie din două subunităţi monomer legate prin punţi de sulf la extremitatea C-
terminală cu participarea lanţului polipeptidic J (joint=legare) (Fig.2.33). Au masa
moleculară de 400 kDa şi reprezintă 17% din totalul imunoglobulinelor organismului. Se
află în sânge în proporţie de 42% din totalul lor, restul fiind dispersate în secreţii şi pe
suprafaţa mucoaselor unde constituie imunoglobulinele active majore. Timpul de
înjumătăţire este de 5,9 zile. IgA nu activează complementul.
IgM. Sunt pentameri cu masa moleculară 900 kDa. Prezintă doar cinci situsuri
de legare a antigenului restul situsurilor până la 10 fiind mascate. La constituirea
moleculei participă un lanţ polipeptidic J (Fig.2..33). Reprezintă 3% din totalul
imunoglobulinelor organismului. Se găsesc predominant intravascular (80%). Pot traversa
bariera vasculară alterată, apărând în focarele inflamatorii. Nu se transmit transplacentar,
dar apar în concentraţii reduse în colostru şi secreţii. Timpul de înjumătăţire al IgM este
de 5,1 zile. In dinamica răspunsului imun IgM intervin după IgE, dar înaintea IgG.

S C
λ
S S J µ
S S

Fig.2.33. Structura IgA secretoare (stânga); IgM (dreapta).


(linile întrerupte reprezintă punţile disulfurice; CS=componenta secretorie; J-lanţul polipeptidic de
legătură).
IgE. Sunt monomeri cu greutatea moleculară 190 kDa, deci bivalente. Se mai
numesc reagine. O parte din IgE sunt circulante, o parte sunt fixate la suprafaţa masto-
citelor, având rol în stările de hipersensibilitate de tip anafilactic. Timpul de înjumătăţire
este de 2,4 zile, fiind cel mai scurt dintre toate imunoglobulinele. După imunizare, sunt
primii anticorpi care apar (între ziua a 7-a şi a 10-a). Nu activează complementul.
IgD. Sunt monomeri cu greutatea moleculară 180 kDa, deci sunt bivalente.
Reprezintă 0,2% din totalul imunoglobulinelor serice. Fincţia biologică a IgD nu este încă
bine precizată. IgD se află în cea mai mare parte pe suprafaţa limfocitelor B, în structura
receptorilor.

2.5.2.Proteine implicate în coagularea sângelui.


Coagularea sângelui este o componentă a hemostazei care implică: vasocon-
stricţie, aderarea şi activarea trombocitelor la locul leziunii vasculare.
La lezarea unui vas de sânge, se formează un cheag ca urmare a agregării
plachetelor (celule sanguine mici, anucleate) şi formării unei reţele insolubile de fibrină în
care se inserează celulele sanguine. Fibrina se produce prin acţiunea serin proteazei
67
numită trombină asupra fibrinogenului, proteină sanguină, circulantă, solubilă. La
coagulare participă mulţi componenţi plasmatici sau tisulari.
Componenţii cascadei de coagulare care includ enzime şi cofactori proteici
neenzimatici, se notează cu cifre Romane, de la I la XIII (factorul VI nu există), care nu
denotă ordinea de activare in vivo, iar sufixul a arată că factorul este activ.
Ionii de Ca2+ indispensabili coagulării reprezintă factorul IV. Factorii V şi VIII
nu sunt enzime, ei participă ca factori auxiliari (cofactori) în procesul de activare a unor
componenţi ai coagulării. Factorul III sau factorul tisular este o proteină
transmembranară produsă de endoteliul vascular, care conţine 263 aminoacizi. După
lezarea vasului de sânge capătul amino terminal (1-219 aminoacizi) al factorului tisular
reprezintă receptorul membranar extracelular la care se leagă Factorul VII, numai în
prezenţa ionilor de Ca2+. Factorul VII, o proteină care conţine resturi de acid γ-
carboxiglutamic, este iniţial activat ca urmare a legării la factorul tisular. Suplimentar,
Factorul VII este activat, prin proteoliză, de către trombină, astfel încât, în mod normal, o
cantitate mică de Factor VII se află în forma sa activă VIIa.
Factorii coagulării prezenţi în sânge, în formă inactivă de zimogeni, se activează
prin proteoliză, în cascadă (Fig.2.34).
Există două căi iniţiate de activatori diferiţi care converg într-o cale finală comună:
Calea extrinsecă, este iniţiată când o proteină (factorul tisular) eliberată de
ţesutul lezat, formează un complex cu factorul circulant VII sau VIIa, în prezenţa ionilor
de Ca2+. Complexul rezultat (F VII – Ca2+- F III) reprezintă complexul enzimatic de
iniţiere al căii extrinseci care declanşează procesul de coagulare al sângelui.
Complexul factor tisular-Ca2+- factor VIIa transformă factorul X, inactiv, în
factor Xa. Factorul Xa transformă protrombina în trombină, care generează fibrina. Etapa
coagulării dependentă de factorul tisular se numeşte extrinsecă deoarece factorul tisular
are provenienţă extravasculară.
Calea intrinsecă susţine activarea trombinei, toţi componenţii acestei căi fiind
prezenţi în circulaţie. Calea intrinsecă este stimulată de complexul factor tisular-factor
VIIa, care transformă factorul X în forma sa activă Xa. Factorul Xa transformă
protrombina în trombină. Trombina rezultată activează un număr de componente ale căii
intrinseci, inclusiv factorul XI, o protează care activează factorul IX, pentru a menţine
coagularea în absenţa factorului tisular sau a factorului VIIa.
Trombina activează de asemenea factorii V şi VIII, care sunt mai degrabă
cofactori decât proteaze. Factorul Va promovează activarea protrombinei prin factorul
Xa, şi factorul VIIIa promovează activarea factorului X prin factorul IXa. Astfel,
trombina promovează propria sa activare printr-un mecanism feedback care amplifică
etapele precedente ale cascadei. Factorul XIII, o enzimă care catalizează formarea de
legături covalente încrucişate între monomerii fibrinei cu formarea unei reţele puternice,
este de asemenea activată de trombină.
Calea intrinsecă a coagulării poate fi indusă de sarcinile negative de la suprafaţa
sticlei. Sângele coagulează când este colectat într-un vas de sticlă curat. In absenţa
factorului tisular, chiagul de fibrină apare în câteva minute, dar în prezenţa acestuia
chiagul se formează în câteva secunde. Acest fapt arată că pentru coagularea rapidă in
vivo este necesar factorul tisular şi proteine ale căii intrinseci.
Indivizii care au deficit de factor VII tind să sângereze excesiv. Sângerare
anormală rezultă de asemenea în cazul lipsei factorului VIII (hemofilia a) sau factorului
IX (hemofilia b).
68
Interesant, deficienţa factorului XI duce la tulburări hemoragice minore.
Calea intrinsecă
Calea extrinsecă
Kalikreină, Kininogen
Traumă tisulară
Factor XII Factor XIIa
Factor tisular
Factor XI Factor XIa
Factor VIIa Factor VII
Factor IV (Ca2+)
Factor IX Factor IXa
VIIIa

VIII Factor X
Factor X Factor Xa
Va
V

Protrombina Trombină
Factor XIII
II

Fibrinogen Fibrină Factor XIIIa


I

Retea stabilizată de fibrină

Fig.2.34. Cascada coagulării sângelui

1.Fibrinogenul (Factorul I), proteină plasmatică cu masa moleculară de 340


kD, solubilă în apă, este precursorul fibrinei (Factorul Ia). Concentraţia sa plasmatică
este de 200-400 mg/dl (2-3% din proteinemia totală).

a.Structură.
Este un hexamer alcătuit din trei tipuri de lanţuri: Aα (610 aminoacizi), Bβ (461
aminoacizi) şi γ (411 aminoacizi). Formula sa moleculară este (AαBβγ)2. Molecula este
alungită (460 Å), prezentând trei zone globulare, două periferice şi una centrală
(Fig.2.35). Lanţurile Bβ şi γ cuprind oligozaharide legate N-glicozidic. Fibrinogenul
cuprinde 17 punţi disulfurice.
Segmentele N-terminale A şi B (fibrinopeptide) din lanţurile Aα şi Bβ, cuprind
multe resturi de Glu şi Asp; în segmentul B se găsesc şi resturi de tirozină sulfatată.

69
Fibrinopeptidul A
Fibrinopeptidul B Lantul Aα
α

Lantul Bβ
β
Lantul γ
- +
-COO -NH3 -COO-

47,5 nm
Fig.2.35. Structura fibrinogenului

Prin asocierea paralelă a celor trei lanţuri Aα, Bβ şi γ se formează trimerul Aα


Bβ γ. Doi trimeri se asociază prin capetele lor N-terminale, fibrinopeptidele A şi B
apărând ca proeminenţe ale nodului central. Nodul central are o sarcină netă negativă (-8)
ca şi nodulii periferici (Fig.2.35).
Repulsiile electrostatice între moleculele de fibrinogen previn agregarea lor
şi proteina este menţinută în soluţie.
b.Transformarea fibrinogen-fibrină (Fig.2.36)

Fibrinogen
H2 O

Fibrinopeptide

Monomer de fibrină
Agregare

Chiag moale de fibrină


Factor XIIIa (transamidază)

Chiag stabil de fibrină


Fig.2.36. Ilustrarea conversiei fibrinogenului la aggregate fragile de fibrină ca urmare a
acţiunii trombinei. Factorul XIIIa stabilizează fibrina prin formarea de legături covalente.

70
Fibrinogenul este transformat în fibrină a cărei formulă moleculară este (αβγ)2,
prin îndepărtarea fibrinopeptidelor A şi B, ca urmare a acţiunii proteolitice a trombinei.
Prin îndepărtarea fibrinopeptidelor A şi B, bogate în sarcini negative,
responsabile de menţinerea fibrinogenului în soluţie, nodulul central capătă sarcina +5.
Moleculele de fibrină se asociază longitudinal şi lateral, prin interacţiuni
necovalente, formând agregate de fibrină fragile (chiag moale) (Fig.2.36).
Agregatele fragile de fibrină se stabilizează sub acţiunea factorului XIIIa, factor
stabilizator al fibrinei, prin formarea de legături covalente între resturile de lizină şi
glutamină. Ca urmare a acestor legături, polimerii de fibrină devin insolubili şi rezistenţi.
Hematiile şi trombocitele sunt încorporate în reţeaua de fibrină formând chiagul.

2.Protrombina (Factorul II), precursorul trombinei (Factorul IIa) este


sintetizată în ficat. Protrombina este un polipeptid format din 582 aminoacizi. Capătul N-
terminal al protrombinei conţine multe resturi de acid glutamic carboxilat (Fig.2.37),
carboxilarea fiind un process dependent de prezenţa vitaminei K (Fig.4.8).

O-OC COO-
CH
R CH2
NH CH CO NH CH CO

Fig.2.37. Fragment de protrombină carboxilat la resturile de acid glutamic.

Prin legarea calciului la resturile carboxilate de acid glutamic, creşte afinitatea


protrombinei pentru fosfolipidele din membrana plachetelor activate. Prin legarea la
plachetele activate, protrombina este adusă în apropierea factorului Xa şi Va, proces care
accelerează transformarea protrombinei în trombină.
Transformarea protrombinei în trombină are loc sub acţiunea factorului Xa, şi
presupune scindarea unor legături peptidice, transformare în care se pierde segmental N-
terminal care cuprinde resturile de acid glutamic γ−carboxilat.

3.Trombina este o protează cu specificitate mare care activează un număr mare


de factori din cascada de coagulare:
–fibrinogen (factorul I);
–factorul de stabilizare a fibrinei (factorul XIII);
–factorulV;
–factorul VIII;
–factorul XI.
Reglarea procesului de coagulare
Coagularea este un process rapid care trebuie să rămână localizat la locul leziunii
vasculare şi chiagul trebuie să fie dizolvat cât mai rapid. Reglarea procesului de coagulare
presupune inhibarea formării chiagului şi degradarea chiagului în timp util.

a.Inhibarea naturală a formării chiagului. Factorii activi ai coagulării, ca de


exemplu trombina, sunt diluaţi în torentul circulator, transportaţi la ficat şi catabolizaţi.

71
b.Inhibarea coagulării de către componenţi plasmatici
–inhibitorul căii extrinseci comută formarea chiagului de la calea extrinsecă la
cea intrinsecă, el nefiind un inhibitor general al coagulării;
–antitrombina III este un inhibitor al factorilor: trombină, factorul IXa, factorul
Xa, factorul XIa;
–proteina C este o serin protează plasmatică, dependentă de vitamina K,
activată de trombină, care transformă factorii activi VIIIa şi Va ai coagulării în forme
inactive;
–trombomodulina, o glicoproteină integral membranară din celulele endoteliului
vascular (conţine 560 aminoacizi şi prezintă secvenţe omoloage cu receptorul pentru
lipoproteinele cu densitate mică) acţionează ca receptor pentru trombină; în complexul
trombină-trombomodulină-Ca2+, trombina prezintă specificitate scăzută pentru
fibrinogen şi crescută pentru proteina C (trombina comută astfel de la rolul procoagulant
la cel anticoagulant).

c.Degradarea chiagului (fibrinoliza).


Sistemul fibrinolitic presupune pe de o parte degradarea cheagurilor de fibrina
de la suprafata endoteliilor vasculare lezate, prevenind astfel trombozele vasculare, iar pe
de alta parte, evitarea lizei premature a fibrinei si implicit aparitia hemoragiilor.
Chiagul format la locul leziunii trebuie dezagregat şi dizolvat cât mai rapid.
Etapa finală a fibrinolizei este catalizată de plasmină, o serin proteinază prezentă în
plasmă, care transformă fibrina în fragmente solubile.
In acest scop plasminogenul (o β globulină de origine hepatică), precursorul
plasmatic inactiv al plasminei care este încorporat în reţeaua de fibrină, este activat
proteolitic de enzime din diferite ţesuturi: urokinaza (activatorul plasminogenului din
rinichi), factorul tisular activator al plasminogenului (protează eliberată de endoteliul
vascular). In contrast, proteina plasmatică α2-antiplasmina se leagă de plasmina activă
inhibând fibrinoliza.
De reţinut este faptul cǎ plasmina acţioneazǎ numai în interiorul cheagului de
fibrinǎ, orice cantitate cât de micǎ de plasminǎ ce iese din cheag fiind inactivatǎ de α2-
atiplasmina din plasmǎ.
Urokinaza, factorul tisular activator al plasminogenului şi streptokinaza o
proteinază bacteriană cu activitate similară, sunt utilizate în clinică pentru dizolvarea
chiagurilor formate în urma unor afecţiuni cardiace.

4.Plasmina provine din plasminogen, un precursor plasmatic inactiv (Fig.3.18).


Factorul tisular activator al plasminogenului este o protează eliberată de endoteliul
vascular care transformă plasminogenul în plasmină.

72
3. ENZIME

3.1.Caracteristici generale ale enzimelor

Enzimele sunt catalizatori ai reacţiilor chimice care au loc în organismele vii.


3.1.1.Însuşirile generale ale catalizatorilor se regăsesc la enzime
Enzimele acţionează în concentraţii foarte mici, nu se consuma în cursul reacţiei,
nu modifică constantele de echilibru ale reacţiilor pe care le catalizează, ele grăbesc
numai atingerea stării de echilibru pentru reacţiile termodinamic posibile.

3.1.2.Însuşiri caracteristice ale enzimelor


1.Cu excepţia unor forme de ARN numite ribozimi, descoperite în 1986, care
pot avea acţiuni catalitice, enzimele sunt invariabil proteine. Structural ele pot fi:
a.enzime cu structura strict proteică, care prin hidroliză eliberează numai
aminoacizi (ribonucleaza, chimotripsina, lizozimul din mucusul nazal şi lacrimi).
b.enzime cu structura heteroproteică formate dintr-o parte proteica numită
„apoenzimă“ şi o parte neproteică numită:
–cofactor, în cazul tuturor compuşilor neproteici;
–coenzimă, în cazul componentelor neproteice organice, legate slab necovalent
de apoenzimă;
–grupare prostetică, în cazul cofactorilor de natură organică, care se leagă prin
legături puternice de apoenzimă, chiar covalente (ex. hemul)

2.Enzimele asigură viteze mari reacţiilor, ca urmare a scăderii energiei de


activare (reacţiile enzimatice sunt de 106 - 1012 ori mai rapide ca cele neenzimatice).
Hidratarea CO2 este catalizată de anhidraza carbonică , cea mai activă
enzimă:
CO2 + H2O H2CO3

Fiecare molecula de AC poate cataliza transformarea în H2CO3 a 105 molecule de


CO2 într-o secunda. Reacţia este de 107 ori mai rapidă decât reacţia necatalizată.
Descompunerea H2O2 este catalizată de Fe3+ şi de catalază:
2 H2O2 2 H2O + O2

Activitatea catalazei este de 2 x 106 ori mai mare ca a Fe3 + .


3.Enzimele prezintă specificitate de reacţie (unei reacţii posibile îi corespunde în
lumea vie o enzimă). În reacţiile catalizate enzimatic din reactanţi şi substrate date se
formează numai anumiţi produşi şi nu au loc reacţii secundare. Pe baza acestui tip de
specificitate se face clasificarea enzimelor: oxido-reductaze, transferaze, hidrolaze,
liaze, ligaze.

4.Enzimele prezintă specificitate de substrat (selectivitate în alegerea


substratului)
73
a.Specificitate absolută prezintă enzimele care utilizează ca substrat un singur
compus chimic: ureaza, anhidraza carbonica, acetil colinesteraza.
Ureaza catalizează hidroliza ureei:
H2N CO NH2 + 2 H2O CO2 + 2 NH3

Acetilcolinesteraza catalizează hidroliza esterului colinei cu acidul acetic:


H3C COO CH2 CH2 + H2O H3C COOH + H2C CH2
+
N (CH3 )3 HO N+(CH3)3

b.Specificitate relativă de grup prezintă enzimele apte să catalizeze un anumit


gen de reacţie, într-o familie de compuşi înrudiţi.
Alcool dehidrogenaza catalizează transformarea prin dehidro-genare a unui grup
de alcooli monohidroxilici cu număr mic de atomi de carbon în aldehidele
corespunzătoare:
Alcool dehidrogenaza
R CH2 OH R CH O

NAD+ NADH + H+

Enzima recunoaşte gruparea chimică, viteza reacţiilor variind însă cu S funcţie


şi de alcoolii care servesc ca substrat (cea mai rapidă transformare o suferă alcoolul
etilic).
c.Specificitate largă din punct de vedere al numărului substratelor, o au enzimele
litice: proteaze, lipaze, etc.
Glicozidazele catalizează hidroliza glicozidelor de tipul α-glucozide (hidrolizate
de α-glucozidază) sau β-galactozide (hidrolizate de β-galactozidază), enzimele fiind
indiferente faţă de celălalt partener al glicozidului.
Proteazele catalizează hidroliza legăturilor peptidice din peptide şi proteine.
Enzimele proteolitice digestive (pepsina, tripsina, chimotripsina, sunt endopeptidaze care
acţionează în funcţie de resturile aminoacizilor care formează legătura peptidică.
Carboxil esterazele, care catalizează hidroliza esterilor, pot prezenta specificitate
fie numai pentru restul acil, fie numai pentru restul alcool.

5.Enzimele prezintă specificitate stereochimică. Ele au capacitatea de a distinge


un enantiomer levogir de cel dextrogir precum şi un izomer cis de cel trans.
Lactat dehidrogenaza în muşchi, poate utiliza ca substrat numai acidul L - lactic
pe care îl transformă în acid piruvic:
COOH COOH
Lactat dehidrogenaza
HO C H C O
CH3 CH3
NAD+ NADH + H+
Acid L-lactic Acid piruvic

Dehidrogenarea enzimatică a acidului succinic în prezenţa succinat


dehidrogenazei, dă naştere la izomerul trans (acidul fumaric); acidul maleic (izomerul cis)
nu se obţine nici în urme:
74
COOH H COOH
CH2 Succinat dehidrogenaza C

CH2 C
HOOC H
COOH FAD FADH2
Acid succinic Acid fumaric

6.Activitatea catalitică a enzimelor poate fi modulată (creşte sau scade eficienţa


catalitică) de anumiţi agenţi reglatori.

3.2.Factorii care influenţează eficienţa catalitică a enzimelor

3.2.1.Formarea complexului ES
Enzima poate lega molecula de substrat în centrul său activ aducând astfel
legătura susceptibilă transformării în imediata vecinătate a grupării catalitice a enzimei
şi astfel orientată faţă de aceasta încât starea de tranziţie să fie uşor formată. Cele mai
simple reacţii enzimatice se pot reprezenta:
E + S ES E + Produsi

1.Centrul activ al enzimelor


Enzimele sunt macromolecule cu dimensiuni mult mai mari decât moleculele de
substrat.
O regiune restrânsă din proteina enzimă, cu structura chimică şi geometria
bine determinate, conferite de natura resturilor aminoacidice şi de organizarea
secundară, terţiară şi cuaternară a proteinei, corespunde centrului activ al enzimelor.
Resturile aminoacidice din centrul activ al enzimelor pot fi depărtate unele de altele în
structura primară a lanţului polipeptidic. Plierea caracteristică a lanţurilor peptidice ale
protein-enzimelor aduce resturile aminoacidice de la diferite lanţuri sau din regiuni
diferite ale aceluiaşi lanţ peptidic în poziţia optimă corespunzătoare formării centrului
activ.
S S S S S S
A B C

S S S S
α-chimotripsina contine 5 legături disulfurice

La structura centrului activ al chimotripsinei, care este formată din trei lanţuri A,
B, C, contribuie: His - 57 din lanţul B, Ser - 195 din lanţul C şi Asp - 102 din lanţul B.
Centrele active ale enzimelor au resturi aminoacidice care asigură legarea
substratului (centre de legare) şi altele care sunt responsabile de catalizarea propriu-zisă
(centre catalitice).
Resturile de aminoacizi care se întâlnesc cel mai frecvent în situsurile catalitice
ale enzimelor sunt resturile de: cisteină, serină, histidină, tirozină, acid glutamic şi
acid aspartic, cu grupările funcţionale:
-OH, -SH, -NH3+, -COO-, imidazol.
Centrul activ nu este o suprafaţă plană ci este o entitate tridimensională cu
forme diferite.

75
2.Complexul enzimă – substrat (ES)
Complexele ES sunt structuri labile, cu o viaţă foarte scurtă. Legarea
substratului la enzimă se face prin forţe necovalente (punţi de hidrogen, interacţiuni
hidrofobe, interacţiuni electrostatice) sau covalente reversibile. Specifi-citatea de legare
a substratului în centrul activ al enzimei este determinată de complementaritatea
chimică şi geometrică. S-au elaborat două modele cu privire la legarea substratului la
centrul activ al enzimei:
a.Modelul clasic al structurii spaţiale a centrului activ în raport cu structura
substratului, este acela de lacăt - cheie, propus de Emil-Fischer (Fig. 3.1).
Este un model rigid. Modelul presupune că centrul activ al enzimei şi substratul
sunt perfect complementare, se potrivesc ca o cheie în broască

Substrat
+

Complex ES
Enzimă

Fig. 3.1. Modelul „lacăt-cheie“ de interacţiune a enzimei cu substratul

b.Modelul dinamic produs de Koshland şi numit „centrul indus“sau


„complementaritate indusă“, este acela de mâna în mănuşă (Fig. 3.2).

Substrat
+

Complex ES
Enzimă

Fig. 3.2 Modelul „centrul activ indus“ de interacţie enzimă-substrat

Modelul indus presupune o flexibilitate a zonei în care se afla centrul activ;


fixarea substratului printr-o porţiune din molecula sa, induce progresiv o modificare
conformaţională în geometria centrului activ realizându-se aşezarea corectă a
substratului în centrul activ.
3.2.2.Cataliza covalentă
Unele enzime se pot combina cu substratul formând un intermediar covalent
instabil care poate fi rapid transformat în produşi de reacţie. Enzimele care funcţionează
prin intermediari covalenţi enzimă-substrat sunt clasificate după tipul aminoacidului din
centrul activ cu care reacţionează substratul în mai multe clase (tabel 3.1)
3.2.3.Cataliza acido-bazică
Enzimele conţin grupări funcţionale care pot acţiona ca donori sau ca acceptori de
protoni: grupările amino, carboxil, sulfhidril, imidazol, hidroxilul fenolic. Reacţiile
organice care au loc în celule: adiţia apei la grupările carbonilice, hidroliza esterilor
carboxilici şi fosforici, eliminarea apei cu formarea dublei legături, reacţii de izomerizare,
reacţii de substituţie, sunt supuse acestui tip de cataliză.
76
3.2.4.Factorul de tensiune în cataliza enzimatică
Prin legarea substratului, enzimele pot induce tensiuni sau distorsiuni în molecula
acestuia. Este de presupus că schimbările conformaţionale induse prin legarea moleculei
de substrat pot deforma atât enzima cât şi substratul, făcându-le să atingă starea de
tranziţie mult mai rapid.
In afara acestor factori cu rol major în realizarea eficienţei catalitice a enzimelor
s-a observat că centrul activ al unor enzime este relativ nepolar, astfel încât gruparea
catalitică este înconjurată de un mediu cu constantă dielectrică scăzută. Acest fapt
determină un efect de polarizare nu numai asupra grupării catalitice, ci şi asupra legăturii
din substrat care trebuie transformată, mărindu-le reactivitatea şi contribuind astfel la
creşterea vitezei de reacţie.

Tabel 3.1. Enzime care formează compuşi covalenţi enzimă-substrat.


Enzima Intermediarul
covalent
Clasa serinei
Tripsina Acil-enzimă
Chimotripsina Acil-enzimă
Elastaza Acil-enzimă
Acetilcolinesteraza Acil-enzimă
Fosfoglucomutaza Fosfoenzimă
Clasa cisteinei
Gliceraldehid 3P-dehidrogenaza Acil-enzimă
Papaina Acil-enzimă
Clasa histidinei
Glucozo 6-fosfataza Fosfoenzimă
Succinil~CoA sintetaza Fosfoenzimă
Clasa lizinei
D-aminoacid oxidaza Bază Schiff
Transaldolaza Bază Schiff

3.2.5.Energia de activare a reacţiilor catalizate enzimatic. Toate reacţiile


chimice sunt însoţite de variaţii ale energiei. Parametrul termodinamic urmărit pentru
reacţiile care au loc în organismele vii superioare, la care temperatura şi presiunea sunt
constante, este variaţia energiei libere ∆G.
Daca ∆G în cursul reacţiei este negativă (se eliberează energie), reacţia este
„exergonică“, invers, reacţia este „endergonică“. Reacţiile permise termodinamic sunt
acelea care decurg cu scăderea energiei libere a reactanţilor. Diferenţa dintre energia
liberă a produşilor şi energia liberă a reactanţilor are o valoare negativă (∆G<O).
Virtual toate reacţiile chimice au o barieră de energie care separă reactanţii de
produşi. Pentru ca moleculele reactanţilor să sufere transformarea chimică ele trebuie să
depăşească bariera de energie. Această barieră numită energie liberă de activare este
diferenţa dintre energia liberă a reactanţilor şi energia liberă a stării de tranziţie (∆G*),
este energia necesară formării complexului activat.
Cu cît această barieră este mai jos, cu atât mai multe molecule de reactanţi o
depăşesc, şi viteza reacţiei este mai mare (Fig. 3.3).

77
Energia liberă de activare
Energia liberă
a reactiei (necatalizate)
Stare de tranzitie
(reactie necatalizată)

Stare de tranzitie
(reactie catalizată) Energia liberă de activare
Stare initială a reactiei (catalizate)
Reactanti A + B

Energia totală
eliberată Stare finală
Produsi C + D

Durata reactiei

Fig.3.3 Diagrama energiei libere de activare pentru o reacţie: (A+B C+D) catalizată şi
necatalizată.

O enzimă permite unei reacţii să se producă mai rapid în condiţiile din celule,
prin producerea unei căi alternative de reacţie, cu o energie liberă de activare mai mică.
Enzima nu modifică energia liberă a reactanţilor sau a produşilor şi nici echilibrul
reacţiilor.
Centrul activ al enzimelor foloseşte o diversitate de mecanisme chimice pentru a
favoriza transformarea substratului în produşi. Factorii responsabili de eficienţa catalitică
a enzimei sunt:
-stabilizarea stării de tranziţie (centrul activ acţionează ca un template
molecular flexibil care stabilizează starea de tranziţie a substratului);
-centrul activ prezintă resturi aminoacidice care măresc probabilitatea
producerii stării de tranziţie (anumite resturi aminoacidice acceptă sau cedează protoni
în cataliza acido-bazică în anumite enzime sau pot fi implicate în formarea unor complexe
intermediare covalente instabile, în alte enzime).
Enzimele scad mult energia de activare în raport cu catalizatorii chimici.

3.3.Cinetica enzimatică

Cinetica studiază reacţiile chimice, din următoarele puncte de vedere:


– al desfăşurării în timp a reacţiei;
– al factorilor care influenţează viteza reacţiilor;
– al etapelor intermediare prin care trec reactanţii până devin produşi.

3.3.1.Caracterizarea cinetică a unei reacţii chimice


Se face prin viteza cu care aceasta are loc.
Viteza unei reacţii este definită ca variaţia în timp a concentraţiei reactanţilor
sau a produşilor de reacţie.
Pentru reacţia: A → B

78
d[A ] d[B]
v=− sau v=+
dt dt
Relaţiile matematice dintre vitezele de reacţie şi concentraţiile reactanţilor se
numesc ecuaţii cinetice.

3.3.2.Clasificarea reacţiilor chimice după ordinul cinetic


Legea cinetică care guvernează majoritatea reacţiilor chimice este: viteza este
proporţională cu produsul concentraţiilor reactanţilor.
Reacţiile de ordinul zero decurg cu viteze independente de concentraţia
reactantului.
Pentru o reacţie de forma: A → Produşi

v = K[A]

Pentru reacţii de genul: A + B → Produşi

v = K[A][B]

K = constanta de viteză sau viteza specifică şi reprezintă viteza unei reacţii la


concentraţii unitare (1M) ale reactanţilor şi are dimensiunea unei concentraţii (M).
Diferite reacţii se pot compara între ele pe baza uşurinţei cu care decurg în
condiţii standard, cu ajutorul constantelor de viteză.

3.3.3.Activitatea enzimatică, pentru aceiaşi enzimă se poate exprima în moduri


diferite:
1.Activitatea moleculară redă numărul de molecule de substrat a căror
transformare în produs este catalizată de către o molecula de enzimă într-o secundă (se
stabileşte pentru enzimele purificate, a căror masă moleculară se cunoaşte).
2.U.I. (unitatea internaţională), reprezintă activitatea enzimei care asigură
transformarea 1 µmol de substrat / minut în condiţii standard de pH, temperatură,
prezenţa cofactori.
3.Activitatea specifica, reprezintă numărul de unităţi de activitate
enzimatică/mg de proteină totală.
4.Katalul este activitatea enzimei care asigură transformarea unui mol de
substrat/secundă.
5.Constanta catalitică (Kcat) sau numărul de reînnoire (turn-over number),
reprezintă numărul de transformări „Substrat – Produs“, catalizate de fiecare centru activ
al enzimei în unitatea de timp. Kcat măsoară eficienţa catalitică a enzimei când enzima
este saturată cu substrat.

3.3.4.Teoria cinetică Michaelis-Menten a reacţiilor enzimatice


Ecuaţia care reda desfăşurarea celor mai simple reacţii catalizate enzimatic:
K1 K3
E+S ES E + Produs
K2

Activitatea enzimelor depinde de diverşi factori.


79
a.Influenţa temperaturii asupra activităţii enzimatice.
În organismul uman toate reacţiile enzimatice se desfăşoară în mod curent la
temperatura de 370C. Studii efectuate pe enzime extrase din diferite medii biologice şi
aduse în soluţie arată că pentru o creştere a temperaturii cu 100 C vitezele reacţiilor se
dublează, efectul manifestându-se numai în intervalul în care proteina catalitică este
stabilă.
Q10 se numeşte „coeficientul termic al reacţiei“ şi reprezintă creşterea
vitezei de reacţie pentru o creştere a temperaturii cu 10 0C. Pentru reacţiile enzimatice
valoarea lui Q10 este cuprinsă între 1 şi 2 fiind mai mică decât pentru reacţiile
necatalizate. Temperatura optimă, este temperatura la care activitatea enzimei este
maximă, pentru enzimele din organismul uman ea fiind între 40-500C (Fig.3.4) (la
enzimele plantelor temperatura optimă este 50-600C, iar la enzimele microorganismelor,
din apele termale 80-1000C). Peste temperatura optimă viteza reacţiei scade brusc datorita
denaturării termice a apoenzimei
activitatea
enzimatică
%
100

50

20 40 Toptimă 60
temperatura
Fig. 3.4 Variaţia activităţii enzimelor în funcţie de temperatură

b.Influenţa pH asupra activităţii enzimelor.


Se deosebesc două aspecte în studiul influenţei pH-ului:
pH-urile extreme determinate de prezenţa acizilor şi bazelor mai concentrate
denaturează proteinele şi le anulează activitatea catalitică.
Variaţii mici de pH (fracţiuni de unitate), în intervalul în care proteina este
stabilă, modifică considerabil vitezele de reacţie. La pH-uri mai mici sau mai mari
viteza de reacţie scade brusc, de aceea curbele de variaţie v = f(pH) au aspectul unui
clopot.
Vitezele cele mai mari se obţin într-o zona îngustă de pH, numit pH optim de
acţiune. pH-ul optim corespunde pH-ului mediului în care enzimele operează „în vivo“.
Pentru cele mai multe enzime zonele optime de pH sunt situate în jurul neutralităţii.
Pentru unele enzime, pH-ul optim de acţiune este deplasat spre zona acidă (pepsina are
zona optimă de acţiune între pH 1 şi 2) sau spre zona alcalină (tripsina pH 8) (fig.3.5).
Efectul pronunţat al variaţiei de pH (în zona de stabilitate a proteinei enzimă)
asupra activităţii enzimei arată că:
– gradul de ionizare al unor grupări funcţionale acide sau bazice din centrul
activ al enzimelor are un rol hotărâtor în legarea substratului şi în actul catalitic;
– modificarea sarcinii unor grupări funcţionale prin modificarea gradului lor de
ionizare, poate schimba geometria (conformaţia) centrului activ.

80
activitatea
enzimatică pepsina tripsina colinesteraza
100
%

50

1 2 7 8 9 10 14
pH
Fig. 3.5. Variaţia activităţii unor enzime în funcţie de pH

Determinările de activitate enzimatică „în vitro“ se fac la pH optim, menţinut


constant cu ajutorul sistemelor tampon.

3.3.5.Dependenţa vitezei reacţiilor enzimatice de [E] şi [S]


1.Influenţa [E] asupra vitezei de reacţie
Pentru o concentraţie constantă de substrat [S], viteza reacţiei este
proporţională cu cantitatea de enzimă (fig. 3.6) (experiment uşor de realizat „în vitro“),
vo = K[E]
activitatea
enzimatică
%

concentratia enzimei

Fig. 3.6 Variaţia vitezei unei reacţii enzimatice în funcţie de [E]

2.Influenţa [S] asupra vitezei de reacţie .


a.Constanta Michaelis
Concentraţia majorităţii enzimelor celulare este constantă în timp (cu excepţia
enzimelor inductibile), pe când concentraţia substratelor celor mai multe enzime variază
destul de mult după starea metabolică a ţesutului.
În condiţii de [E], temperatură şi pH constante, se obţine o curbă a dependenţei
v de reacţie de [S], cunoscută drept curbă Michaelis-Menten (1913), care este un arc de
hiperbolă (cu excepţia enzimelor alosterice). Michaelis şi Menten au introdus parametrii
cinetici KM şi vmax (Fig. 3.7).
La concentraţii mici de substrat, viteza de reacţie creşte aproape liniar cu
concentraţia lui [S].
La concentraţii mari de substrat se atinge un platou, o viteză maximă. Atingerea
vitezei maxime corespunde transformării tuturor moleculelor de E în ES, saturării
enzimei cu substrat.
81
K1 K3
E+S ES E + Produs
K2
Etapa rapidă Etapa lentă

Unde E, ES şi S sunt în echilibru


activitatea
enzimatică

vmax
saturatie
vmax
2

KM concentratia substratului
Fig. 3.7 Variaţia vitezei unei reacţii enzimatice în funcţie de [S]

Viteza globală a reacţiei catalizate enzimatic este: vo = K3[ES] deoarece v se


exprimă prin cantitatea de produşi formaţi în unitatea de timp, iar concentraţia
produșilor este proporţională cu [ES].
Determinantă de viteza în reacţia catalizată enzimatic este reacţia 3. Viteza
acestei reacţii depinde în fiecare moment de [S]. Când enzima este saturată cu substrat:

[Etotal] = [ES]

vo = Vmax şi Vmax = K3[Et]

Într-o stare staţionară, [ES] rămâne practic constantă, adică viteza cu care se
formează complexul ES este egală cu viteza lui de disociere:
v1 = v2 + v3

K1[E][S] = K2[ES] + K3[ES]

K1[E][S] = [ES](K2 + K3)

[ E][S] K 2 + K 3
= = KM
[ES] K1

KM este constanta Michaelis-Menten şi este caracteristică fiecărei enzime în


raport cu substratul asupra căruia acţionează:
Pentru multe enzime K3 << K1, K2 şi poate fi neglijat, astfel KM devine:

K 2 [ E ][S]
KM = =
K1 [ES]

82
În aceste condiţii, KM este o constantă de echilibru, constanta de disociere a
complexului ES, inversul constantei de asociere dintre S şi E.
KM este o măsură a afinităţii dintre E şi S (afinităţile enzimelor pentru
substraturile lor sunt cu atât mai mari cu cât valorile KM sunt mai mici).

b.Ecuaţia Michaelis - Menten


În deducerea ecuaţiei se pleacă de la:
K1 K3
E+S ES E + Produsi
K2

Etapa a 3-a este ireversibilă deoarece este o etapa lentă iar „în vivo“ P devin
substraturi în alte reacţii.
Viteza globală a transformării: S → P este:

v0 = K3[ES]

Când [S] este atât de mare încât toată E este în forma de complex ES, vo poate fi
înlocuit cu Vmax:
[Etotal] = [ES] şi vo = Vmax => Vmax = K3[Et]

[Et] = [E] + [ES]


v0 K [ES] [ES]
= 3 =
Vmax K 3 [E t ] [ E] + [ES]

[E ][S] [E][S]
Din KM = => [ ES] =
[ES] KM
v0 [S ]
=
Vmax K M + [ S ]

Vmax .[ S ]
v0 =
K M + [S ]

Această este ecuaţia de viteza a reacţiilor enzimatice cu un singur substrat sau


ecuaţia lui Michaelis-Menten, a cărei reprezentare grafică vo = f([S]) este un arc de
hiperbolă. (Fig. 3.7.).
Ecuaţia permite obţinerea valorii lui KM
Vmax
Pentru v 0 =
2

Vmax Vmax ⋅ [S]


= ⇒ K M = [S]
2 K M + [S]

KM este numeric egală cu [S] la care viteza reacţiei este semimaximă.


KM se obţine prin metoda grafică.
83
c.Ecuaţia Lineweaver – Burk
Trasarea unei curbe Michaelis-Menten necesită un număr mare de date
experimentale (adesea greu de obţinut).
Ecuaţia Michaelis-Menten inversată este ecuaţia unei drepte.
1 KM 1 1
= ⋅ +
V0 Vmax [S] Vmax

1 1
Reprezentarea grafică = f( ) este o dreaptă, (Fig. 3.8)
V0 [S]

1/V

Panta = KM/Vmax

1/Vmax

- 1/KM 0 1/[S]

Fig. 3.8. Variaţia 1/vo în funcţie de 1/[S]

3.3.6.Inhibiţia activităţii enzimelor


Inhibarea unei enzime constă în scăderea activităţii sale catalitice în prezenţa
unui compus chimic denumit inhibitor (este diferită de denaturare).
Inhibitorii pot fi:
– endogeni (metaboliţi)
– exogeni (substanţe toxice, medicamente, etc.)
Inhibiţia poate fi ireversibilă şi reversibilă:
1.Inhibiţia ireversibilă. Enzima este inactivată prin formarea de legături
covalente între grupări din centrul activ cu unii compuşi chimici:
E + I EI

Când cantitatea de I este egală cu cea de enzimă, activitatea catalitică a enzimei


este redusă la zero.
Hidrolazele de tipul enzimelor care au în centrul activ gruparea -OH de la serina
sunt foarte sensibile la acţiunea diizopropil-fluorofosfatului (DIFP), un compus utilizat ca
paralizant (acetilcolinesteraza este foarte sensibilă la acţiunea DIFP) (Fig. 3.9).
NH CH CO
CH2 NH CH CO
OH CH2
+ - HF
CH3 F CH3 CH3 O CH3

HC O P O CH HC O P O CH

CH3 O CH3 CH3 O CH3


DIFP

84
Fig.3.9 Acţiunea diizopropil-fluorofosfatului (DIFP) asupra activităţii enzimelor
Hemoproteinele (citocromi, hemoglobina) sunt inactivate de către: CO, CN care
se leagă de ionul de Fe2+ din hem

2.Inhibiţia reversibilă. Intre enzimă şi inhibitor au loc reacţii reversibile:


E + I EI

Acţiunea I este evaluată cu ajutorul efectelor pe care ei le au asupra celor doi


parametrii cinetici vmax şi KM
Inhibiţia reversibilă poate fi: competitiveă, necompetitivă, uncompetitivă.
a.Inhibiţia reversibilă competitivă
Inhibitorul este analog structural al substratului şi se leagă în centrul activ al
enzimei prin aceleaşi grupări ca S;
Într-un sistem cu E, S şi Inhibitor competitiv (Ic) au loc reacţiile:
E+S ES E + Produsi
+
I

EI

La concentraţii suficient de mari de S, complexul EI poate fi disociat în totalitate


şi reacţia enzimatică atinge vmax (aceeaşi ca fără I) cu deosebirea că pentru a satura E cu S
în prezenţa lui I sunt necesare concentraţii mari de S.
In reprezentarea grafica, aparent creste KM, deci afinitatea enzimei pentru S scade
şi nu se modifica vmax (Fig.3.10).
activitatea
enzimatică + Ic
1/V
vmax
saturatie
vmax + Ic
1/Vmax
2

KM K ` concentratia substratului - 1/KM - 1/KM` 0 1/[S]


M

Fig. 3.10. Vo = f([S]) şi a 1/vo = f(1/[S]) în prezenţa Ic

Exemple de Ic (compuşi naturali sau de sinteză)


Acizii dicarboxilici: oxalic, malonic, malic, oxaloacetic, pirofosfat sunt
inhibitori competitivi ai succinat dehidrogenazei (SD).
Multe produse naturale sau compuşi de sinteză folosite în terapia umană,
acţionează prin inhibarea competitivă a unor enzime:
Sulfanilamida, cea mai simpla sulfamidă, are structura asemănătoare cu acidul
para-amino-benzoic pe care îl poate înlocui în cursul sintezei acidului folic de către
bacterii. Dihidrofolat sintetaza va sintetiza un intermediar care conţine sulfanilamidă în
locul acidului p-amino-benzoic care nu poate fi convertit la folat.
85
NH2 NH2

SO2 NH2 Sulfanilamida COOH Acid p-aminobenzoic

Cum acidul folic este indispensabil bacteriilor, acestea mor. La om nu se întâmplă


acest lucru deoarece el ia din hrană acidului folic.
Analogi structurali ai bazelor purinice şi pirimidinice se utilizează în
chimioterapia cancerului. Ei inhibă sinteza de acizi nucleici, împiedicând diviziunea
celulară care este mult mai rapidă la tumori (vezi acizi nucleici).
Metotrexat (ametopterina), analog al acidului folic se foloseşte în chimioterapia
leucemiilor. Mecanismul de acţiune se bazează pe competiţia sa cu dihidrofolatul pentru
dihidrofolatreductază. Metotrexatul se legă de 1000 de ori mai puternic decât substratul
natural de centrul activ al enzimei fiind un inhibitor competitiv puternic. El inhibă sinteza
timidinmonofosfatului şi a altor nucleotide împiedicând astfel sinteza acizilor nucleici şi
proliferarea celulară.
c.Inhibiţia reversibilă necompetitivă
Substratul şi inhibitorul necompetitiv (In) nu sunt analogi structurali, nu cuprind
aceleaşi grupări active şi nu au dimensiuni comparabile.
Enzima poate lega şi In şi S (ei nu se exclud ca la inhibiţia competitivă).
Afinitatea E pentru S nu este modificată dacă pe enzimă s-a legat In.
În sistemul cu E, S şi In au loc reacţiile:
E+S ES E + Produsi
+ +
I I

EI + S ESI

In se leagă atât la E cât şi la ES.


Viteza reacţiei este diminuată în inhibiţia necompetitivă deoarece o parte din E
rămâne blocată în formă EI sau EIS (Fig.3.11).
În inhibiţia necompetitivă, In nu poate fi deplasat în totalitate de pe enzimă oricât
de mare ar fi [S].
activitatea
enzimatică
1/v + In
vmax

v`max + In 1/v`max
vmax / 2
v`max / 2 1/vmax

KM concentratia substratului - 1/KM 0 1/[S]

Fig. 3.11 Reprezentare Vo = f([S]) şi a 1/vo = f(1/[S]) în prezenţa In.


86
Vmax este inferioară Vmax a aceleiaşi reacţii în absenţa In, dar afinitatea
enzimei pentru S deci KM nu se modifică în prezenţa inhibitorului.
Unele enzime care conţin grupări - SH libere în alte poziţii decât centrul activ, pot
fixa prin legături slabe ioni ai metalelor grele Ag+, Hg2+ care micşorează sau chiar
anulează activitatea enzimelor (aşa se explică efectul otrăvitor al unor metale grele).
e.Inhibiţia reversibilă uncompetitivă
Inhibitorul se leagă numai la complexul ES într-un loc distinct de centrul activ,
formându-se complexul inactiv EIS.
E+S ES E + Produsi
+
I

ESI

Un astfel de inhibitor modifică şi KM şi Vmax


Acest tip de inhibiţie se întâlneşte la enzimele cu două (sau mai multe)
substraturi, inhibitorul se substituie celui de-al doilea substrat.

3.4.Enzime alosterice

Cinetica Michaelis-Menten este întâlnită la enzimele monomerice, cu un singur


centru de legare a substratului; curbele v = f([S]) au alura unui arc de hiperbolă.
Enzimele oligomere cuprind mai multe centre de legare pentru S (câte un
centru pentru fiecare subunitate. Curbele v = f([S]) sunt sigmoide (fig. 3.12).
Vmax se atinge atunci când toate centrele active sunt ocupate cu S;
Aspectul particular al comportamentului acestor enzime apare la
concentraţii mai mici de substrat (pentru concentraţii mari de S apare o creştere mai
rapidă a vitezei)
Parametrii cinetici pentru enzimele oligomere sunt Vmax şi S0,5(S50), concentraţia
substratului pentru care reacţia are o viteză semimaximă.
Aspectul sigmoid al curbei v = f([S]) reflectă o modificare a afinităţii
enzimei pentru substrat. Fixarea lui S într-un centru uşurează legarea substratului într-un
alt centru, situat pe altă subunitate. Cele două centre, depărtate în spaţiu, pot coopera prin
intermediul întregii molecule proteice.
activitatea
enzimatică
vmax

vmax / 2

KM concentratia substratului

Fig. 3.12 Reprezentarea grafică a v = f[S] pentru enzimele alosterice

87
Teoria complementarităţii induse dintre enzimă şi substrat poate explica acest
comportament, prin propagarea modificării conformaţionale indusă de substrat într-un
centru, până la nivelul celui de-al doilea centru de legare. Contactul dintre subunităţi, în
cadrul structurii cuaternare, permite comunicarea între centre de legare depărtate în
spaţiu.
Enzimele care dau curbe v=f([s]) sigmoide sunt denumite alosterice.
Liganzii fixaţi pot să fie de acelaşi fel (de ex. substratul să fie fixat în ambele
locuri ale unui dimer) sau diferiţi;
Într-un centru este legat substratul (centru izosteric) şi în alt centru care poate
fi situat pe acelaşi lanţ polipeptidic dar în regiune diferită, denumit centru alosteric
(allos=altul) este fixat un compus distinct de substratul enzimei, denumit efector
alosteric;
Ocuparea cu ligand a centrului alosteric, induce o tranziţie conformaţională
resimţită şi de centrul de legare a substratului, fie în sensul creşterii afinităţii, fie în sensul
scăderii afinităţii sale pentru substrat (Fig. 3.13).

activitatea vmax
enzimatică 100
%
3 1
50 2

KM [S]
Fig. 3.13 Reprezentarea grafică a vo=f([S]) pentru: (1.enzima alosterică cu efect homotrop,
2.enzima alosterică + modulator negativ, 3.enzima alosterică + modulator pozitiv).

Efectorul alosteric apare ca un modulator al activităţii enzimei,


–un activator (efector +) sau
–un inhibitor (efector -)
După natura centrelor alosterice şi al liganzilor pentru aceste centre, efectele
alosterice sunt:
–Efecte homotrope (presupun cooperarea între două centre izosterice), centru
alosteric leagă acelaşi ligand ca şi centrul izosteric (exemplu enzimele cu două sau mai
multe centre de legare pentru substrat);
–Efecte heterotrope (cooperare între un centru izosteric şi un centru alosteric),
centrul (centrele) alosteric leagă un ligand (efector alosteric + sau -), distinct de substrat.
Efectele alosterice heterotrope, activatoare sau inhibitoare, reprezintă o
modalitate de reglare a activităţii enzimelor în vivo.
Alosteria este capacitatea unor liganzi de a modifica funcţiile unor proteine
prin inducerea unor tranziţii alosterice (modificări conformaţionale).
În afara enzimelor oligomere se comportă ca proteine alosterice şi alte proteine
ca: proteine de transport, receptori hormonali, etc.
Sunt esenţiale două constatări cu privire la enzimele alosterice:
Sunt enzime reglatoare ale etapelor cheie din căile metabolice; reacţiile catalizate
de enzimele alosterice au ∆Go < 0, ele sunt deci ireversibile.
88
Ele au structura cuaternară, numărul monomerilor din oligomeri este par (2, 4, 6,
etc.)
În legătură cu modul de acţiune s-au propus două modele, luând în considerare
o proteină dimerică cu două centre de legare pentru acelaşi ligand (substrat S):
1.modelul concertat (simetric)
2.modelul secvenţial
Elemente comune ale modelelor
Fiecare monomer al oligomerului are centrul său activ
Monomerii cooperează în fixarea substratului şi în desfăşurarea procesului
catalitic, deci se influenţează reciproc:
–cooperare pozitivă;
–cooperare negativă;
–cooperare de tip homotrop, între centre active de acelaşi fel ale oligomerului;
–cooperare de tip heterotrop, între centre active ale oligomerilor şi centre
alosterice
Reglarea alosterică se face cu consum minim de energie deoarece interacţiile
între monomeri în oligomeri nu implică rupere de legături covalente iar efectorii
alosterici se află curent în fondul metabolic celular (prezintă însă fluctuaţii din punct de
vedere al concentraţiei).

3.4.1.Modelul simetric postulează suplimentar:


Pentru un dimer cu două subunităţi, fiecare din cele două subunităţi ale dimerului,
poate exista în două conformaţii denumite R (relaxată) cu afinitate mare pentru
substrat şi T (tensionată) cu afinitate mică pentru substrat.
Modelul impune simetria dimerului, care ar putea exista numai în forma R sau
T. Transformarea conformaţiei R în T şi invers este un proces reversibil, cu echilibrul
deplasat spre conformaţia T (Fig.3.14):

Fig. 3.14 Modelul alosteric simetric

La enzimele heterotrope, efectul modulatorilor se suprapune peste cel al


substratului (Fig. 3.15):

Fig. 3.15 În modelul simetric un inhibitor alosteric stabilizează forma T pe când un activator
alosteric stabilizează forma R
89
Activatorii stabilizează starea R cu afinitate mare pentru substrat
Efectorii negativi stabilizează starea T cu afinitatea mică pentru substrat.

3.4.2.Modelul secvenţial (Fig.3.16) mai elastic presupune:


Legarea lui S la un monomer reclamă transformarea T ↔ R, dar nu exclude
interacţia stării R a acesteia cu stările T ale celorlalţi monomeri;
Legarea lui S la primul monomer se face cu dificultate datorita stării T a tuturor
monomerilor enzimei;
Modificarea conformaţiei primului monomer induce modificarea corespunzătoare
a monomerului vecin, acesta la următorul, etc.

Fig. 3.16. Modelul alosteric secvenţial

Deşi nu este enzimă hemoglobina fixează O2 prin cooperativitate coordonată


de factorii: H+; CO2; 2,3-DPG

3.5.Reglarea activităţii enzimelor

Organismele vii îşi menţin homeostazia în raport cu variabilitatea factorilor de


mediu prin menţinerea între anumite limite a parametrilor biochimici şi
funcţionali. Adaptarea organismului la modificări de temperatură, la intensitatea
efortului fizic, la prezenţa unor factori nocivi, la diversitatea surselor nutritive se face
prin:
–modificarea activităţii enzimelor;
–modificarea concentraţiei metabolitilor intermediari.
Viteza reacţiilor enzimatice cheie din căile metabolice depinde de doi factori:
–cantitatea de proteina enzimatică;
–eficienţa enzimelor în calitatea de catalizatori.

3.5.1.Reglarea cantităţii de proteină enzimatică


Cantitatea oricărei proteine (deci şi a enzimelor) prezentă la un moment dat într-o
celulă, depinde de dinamica proceselor de biosinteză (constanta generală a proceselor
de biosinteză este Ks) şi de degradare (constantă generală a proceselor de degradare este
Kd):
Ks
Aminoacizi Proteine
Kd

O echilibrare a celor două procese menţine cantitatea de enzimă la un nivel


constant.

90
1.Enzimele constitutive sunt enzimele la care Ks = Kd.
Ele catalizează procese fundamentale pentru existenţa celulei. Enzimele
constitutive se găsesc în celule în cantităţi relativ constante. Aceste enzime nu suferă
fluctuaţii semnificative în raport cu factorii de mediu.
2.Enzimele inductibile sunt enzimele pentru care Ks > Kd :
In general, enzimele inductibile sunt implicate în căi catabolice. Enzima este
sintetizată numai dacă există substratul asupra căruia să acţioneze. Substratul acţionează
ca un inductor, accelerând sinteza enzimelor.
3.Enzimele represibile, sunt enzimele pentru care Ks < Kd:
Sunt represibile unele enzime implicate în procese de sinteză a unor constituenţi
celulari (procese anabolice). Sinteza acestor enzime este încetinită de produsul final al
reacţiei catalizate;
Represia se face de obicei, prin intermediul unor compuşi cu molecula mică
numiţi corepresori care acţionează sub forma unor complexe cu proteine specializate
numite aporepresori.

3.5.2.Controlul degradării proteinelor (enzimelor) se face indepen-dent de cel


al sintezei, prin intermediul ubiquitinei şi este proces dependent de ATP.

3.5.3.Reglarea eficienţei catalitice a enzimelor


La reglarea proceselor metabolice din organism contribuie separat sau împreuna
toţi factorii care influenţează viteza reacţiilor enzimatice: pH-ul, temperatură,
concentraţia substratului, inhibitori sau activatori.
1.Reglarea prin concentraţia substratului
Pentru enzimele alosterice, răspunsul enzimei la creşterea concentraţiei
substratului în domeniul concentraţiilor mici de substrat este mai amplu decât la enzimele
cu cinetica Michaelis Menten.
Au fost identificate enzime alosterice a căror activitate creşte în prezenţa unor
modulatori (substratul poate fi modulator care activează prima enzimă)
E1 E2 E3
A B C P

Unul dintre intermediari poate să activeze o enzimă aflată în continuarea căii


metabolice (feed forward stimulare):
E1 E2 E3
A B C D Produsi

La concentraţii fiziologice ale substraturilor multe enzime sunt saturate sau


aproape de saturaţie cu substraturile lor, vitezele de reacţie fiind maxime.
Anumite enzime care catalizează etape cheie în unele căi metabolice, nu sunt de
regulă saturate cu substrat, astfel că o creştere a concentraţiei substratului determină o
creştere a vitezei de reacţie catalizată
Fosforilarea glucozei este catalizată de două enzime: hexokinaza şi glucokinaza.

91
Glucoză + ATP Glucozo-6-P + ADP

Hexokinaza, prezentă în toate ţesuturile extrahepatice, are afinitate mare pentru


glucoza (KM = 0,15 mM) şi face ca aceste ţesuturi să preia glucoza din sânge la orice
valoare a glicemiei
Glucokinaza, prezenta numai în ficat, are afinitate mică pentru glucoza (KM =
10 mM) şi face să crească influxul de glucoză în ficat la o creştere tranzitorie a glicemiei
(după ingestia de glucide).

2.Reglarea activităţii enzimelor alosterice prin produsul final (inhibiţie de


tip feed back) a fost elucidată de Monod şi Colab pe unele enzime bacteriene:
a.Produsul final acumulat într-o cale metabolică (peste necesităţile de moment)
devine inhibitor al enzimei care catalizează prima din şirul reacţiilor implicate în
biosinteză. Acest tip de inhibiţie s-a numit inhibiţie prin produs final sau retroinhibiţie:
E1 E2 E3
A B C D Produsi

b.În cazul căilor metabolice cu ramificaţii, produşii finali sunt inhibitori ai


enzimelor care catalizează reacţii la nivelul ramificaţiilor:

E3 D P1
E1 E2
A B C
E4 E P2

3.5.4.Reglarea covalentă
Apare la organismele superioare şi presupune:
1.Transformarea unor enzime din forma activă în forma inactivă şi invers prin
ruperea unor legături covalente. Enzimele supuse acestui tip de reglare se numesc enzime
interconvertibile, conversia având loc prin:
–fosforilare;
–nucleotidilare (adăugarea reversibilă a unui nucleotid, la un aminoacid
specific, predominantă la bacterii);
2.Trecerea enzimelor inactive în enzime active prin proteoliză, ruperea unei
legături covalente (proces unidirecţional).
1.Enzime interconvertibile prin fosforilare <==> defosforilare
Fosforilarea se face prin transferul unui singur rest de acid fosforic de pe ATP
pe un rest de serină şi mai rar de treonină sau tirozină care nu fac parte din centrul activ al
enzimei (Fig.3.17).
Fosforilările sunt catalizate de kinaze specifice care la rândul lor sunt enzime
convertibile (fosfokinaze sau defosfokinaze) supuse unui control hormonal;
Reacţiile de fosforilare sunt ireversibile fiind puternic endergonice;
92
Transformarea inversă este tot ireversibilă, şi se face hidrolitic în prezenţa unor
fosfataze. Fosfatazele sunt la rândul lor supuse unui control hormonal.
Unele enzime sunt active în forma fosforilată (glicogen fosforilaza implicată în
catabolismul glicogenului), altele sunt active în forma defosfo (glicogen sintaza implicată
în biosinteza glicogenului, proces anabolic).
Acest tip de activare este, de multe ori, etapa finală într-o cascadă de evenimente
declanşate de legarea unui hormon la o membrană celulară.
ATP ADP
proteinkinaze

Enzimă (Ser-OH) Enzimă (Ser-OP)


forma defosfo forma fosfo

fosfataze
Pi H2O

Fig.3.17. Reglarea activităţii enzimelor prin fosforilare-defosforilare.

2.Reglarea covalentă prin proteoliză


Proenzimele (zimogenii) sunt forme inactive produse la locul de sinteză,
activarea acestora urmând să se facă la locul de acţiune.
Activarea lor se face sub influenţa factorilor de mediu şi autocatalitic, printr-un
proces ireversibil de rupere a unor legături peptidice specifice.
Existenţa zimogenilor este o modalitate de a obţine foarte rapid, prin transformări
minore, cantităţi mari de enzime active.
Enzimele eliberate sub formă de proenzime sunt:
Enzimele proteolitice digestive
–secretate de stomac (pepsinogenul)
–secretate de pancreas (tripsinogenul, chimotripsinogenul, proelastaza,
procarboxipeptidaza)
Enzimele coagulării sângelui (secretate de ficat în formă de proenzime)
Enzimele sistemului complement

a.Enzimele proteolitice digestive hidrolizează proteine:


Transformarea pepsinogen → pepsina este iniţiată de aciditatea sucului gastric
(H+) şi apoi se continuă autocatalitic. Se îndepărtează din pepsinogen un segment
terminal (44 aminoacizi) cu caracter bazic care masca centrul activ al enzimei.
Transformarea tripsinogen → tripsină este proces iniţiat în duoden de către
enteropeptidază (enterokinază) şi apoi se continuă autocatalitic. Se îndepărtează un
fragment N-terminal de 6 aminoacizi din tripsinogen formându-se tripsina activă, care
activează tripsinogenul, chimotripsinogenul, proelastaza, şi procarboxipeptidaza.
Zimogenii pancreatici se activează când conţinutul stomacal a ajuns în duoden.
Transformarea chimotripsinogen → chimotripsină este activată de tripsină şi
se face prin îndepărtarea a două dipeptide. Chimotripsina cuprinde trei lanţuri peptidice şi
cinci punţi de sulf (vezi pg. 74).

93
b.Enzimele coagulării şi fibrinolizei.
Iniţierea procesului de coagulare este urmată de activarea în cascadă a
factorilor de coagulare (Fig.2.34).
Unii dintre factorii coagulării sunt zimogeni care după activare se transformă în
enzime proteolitice cu specificitate foarte mare.
Avantajele unui răspuns reglator în cascada sunt:
-o cantitate foarte mică de iniţiator este necesară pentru a iniţia un răspuns
amplu. Activarea nu are loc fără iniţiator, răspunsul putând fi astfel localizat la locul de
activare.
-fiecare etapă a cascadei amplifică răspunsul ceea ce asigură un răspuns amplu şi
rapid.
Există două căi iniţiate de activatori diferiţi care converg într-o cale finală
comună (vezi cap 2, Fig. 2.34)
–calea intrinsecă, cu participare de factori sanguini;
–calea extrinsecă, la care participă şi factori de origine exclusiv tisulară.
Fibrinoliza. Componenţii necesari dezagregării chiagului se găsesc în sânge în
formă inactivă şi se activează proteolitic (Fig. 3.18).
Factor tisular

Plasminogen Plasmină

Cheag de fibrină Peptide solubile

Fig. 3.18. Plasmina formată din plasminogen prin acţiunea proteolitică a factorului tisular de
activare a plasminogenului, lizează chiagul de fibrină.

3.6.Antienzime (antiproteaze)

Grupuri de proteine înrudite ca structură şi funcţie alcătuiesc familii de enzime


(ex. familia serinenzimelor).
Serpinele sunt inhibitori de serin proteaze. Ele se leagă prin legături necovalente
în centrul activ al serin proteazelor.
Activitatea enzimelor proteolitice provenite din zimogeni, poate fi întreruptă
printr-un mecanism inhibitor la care participă anti-proteazele în calitate de proteine
reglatoare.
Din familia sepinelor fac parte:
–antitrombina III
–αα1 antiproteaza (denumită şi α1 antitripsina)
–inhibitorul pancreatic al tripsinei
–inhibitorul proteinei C (proteina C este o serin protează plasmatică dependentă
de vitamina K, activată de trombină, care transformă factorii activi VIIIa şi Va ai
coagulării în forme inactive).
Antitrombina III este prezentă în plasmă şi inactivează trombina şi alţi factori ai
coagulării: IXa, Xa, XIa întrerupând cascada de coagulare. Heparina acţionează ca un
anticoagulant, prin creşterea vitezei de formare a complexelor ireversibile între
antitrombina III şi serin proteazele coagulării.
94
α1-antiproteaza, proteină plasmatică, cu masa 53-Kd, este componenta
principală a fracţiunii α1−globulinice. Enzima se leagă ireversibil în centrul active al
elastazei, tripsinei şi al altor proteaze inhibându-le activitatea.
α1-antiproteaza sintetizată de ficat şi de alte ţesuturi ca monocitele şi macrofagele
alveolare difuzează în plasmă şi apoi în spaţiul intersitiţial unde are rol în protejarea
ţesuturilor de acţiunea elastazei (enzimă proteolitică distructivă, poate distruge elastina
din pereţii alveolelor pulmonare) secretată de neutrofilele activate. O deficienţa la nivelul
α1-antiproteazei poate duce la instalarea emfizemului pulmonar.
Inhibitorul pancreatic al tripsinei este o proteină cu masa moleculară mică,
produsă de pancreas. Acest inhibitor se leagă foarte strâns de tripsină, prevenind pe
această cale activarea prematură a cascadei enzimelor proteolitice pancreatice, fapt ce ar
duce la distrugerea pancreasului.

3.7.Izoenzimele

O modalitate de control a activităţii metabolice intracelulare este elaborarea de


izoenzime.
Izoenzimele sunt proteine oligomere, prezente la aceeaşi specie, care
catalizează aceeaşi reacţie în toate ţesuturile dar care diferă prin una sau mai multe
însuşiri.
Diferenţele pot fi: structurale, determinate genetic şi legate de distribuţia
cantitativă tisulară.
Diferenţele structurale pot influenta proprietăţile fizico-chimice:
–pH izoelectric
–mobilitate electroforetică
–masa moleculară
Izoenzimele se diferenţiază între ele şi prin însuşirile lor catalitice:
–pot avea afinităţi diferite faţă de acelaşi substrat;
–pot avea sensibilităţi diferite la acţiunea unor efectrori alosterici;
–pot avea specificităţi distincte pentru coenzime.

3.6.1.Izoenzimele LDH (lactat dehidrogenaza)


LDH are structură cuaternară omogenă sau heterogenă;
LDH catalizează în toate ţesuturile, reacţia reversibilă de transformare a acidului
lactic în acid piruvic:

Lactat dehidrogenaza
H3C CH COOH H3C C COOH

OH O
Acid L-lactic + + Acid piruvic
NAD NADH + H

LDH este o proteină tetramerică, alcătuită din lanţuri M (de la muscle) şi din
lanţuri H (de la heart). Prin combinarea celor două tipuri de protomeri rezultă cinci
izoenzime: H4, H3M, H2M2, HM3, şi M4 sau după mobilitatea electroforetică LDH1
LDH5.

95
Izoenzimele LDH au afinităţi diferite pentru piruvat (sau lactat):
Izoenzimele H4 şi H3M sunt caracteristice inimii, cu un metabolism oxidativ
aerob.
Izoenzima H4 are cea mai mica afinitate pentru piruvat (îl transformă greu în
lactat).
Izoenzimele M4 şi M3H sunt caracteristice muşchilor scheletici, ficatului,
unde prin metabolizarea glucozei se formează cantităţi mari de lactat. Izoenzima M4 are
afinitate mai mare pentru piruvat ca H4.
Determinarea activităţii enzimelor serice poate fi folosită în clinică pentru
stabilirea originii ţesutului lezat, dacă se are în vedere distribuţia relativ diferită a
izoenzimelor LDH în diferite ţesuturi.

3.6.2.Izoenzimele creatin kinazei (creatin fosfokinaza)


Creatin kinaza, enzimă intracelulară, este un dimer format din două subunităţi:
–de tipul B (de la brain)
–de tipul M (de la muscle)
Prin combinarea celor două tipuri de protomeri, rezultă trei izoenzime:
–MM (prezentă în muşchi şi miocard)
–BB (prezentă în creier şi muşchi)
–MB (prezentă în urme numai în miocard).
Creatin kinaza catalizează reacţia reversibilă:
Creatin kinaza
Creatina + ATP Fosfocreatina + ADP

Creşterea activităţii creatin kinazei-MB în ser, indică lezarea miocardului (infarct de


miocard).

3.8.Complexe multienzimatice

Aceste complexe sunt asamblări de diferite proteine într-un complex, cu scopul


de a creşte eficienţa globală a unui proces care implică parcurgerea unui număr mai mare
de reacţii.
Integrarea structurală a mai multor enzime într-o unitate funcţională face posibilă:
–cataliza coordonată a unei succesiuni de reacţii;
–intermediarii de reacţie trec pe rând de la un centru activ la altul, fără să
difuzeze şi să se dilueze în mediu;
–minimalizarea unor reacţii secundare.
Exemple de complexe multienzimatice sunt: acid gras sintaza, complexul
piruvat dehidrogenazei, etc.

3.9.Clasificarea şi denumirea enzimelor

3.9.1.Denumirea enzimelor
Pentru denumirea enzimelor se pot utilza două modalităţi:
1.In cele mai multe cazuri numele enzimei se formează prin adăugarea sufixului –
ază la numele substratului (zaharază, urează, glucozidază) sau se dă denumirea după
acţiunea specifică a enzimei (guanilat ciclază, lactate dehidrogenază, glutation reductază).
96
Pentru unele enzime s-au atribuit denumiri particulare fără legătură cu reacţia catalizată:
pepsină, chimotripsină, tripsină.
2.Identificarea unui număr mare de enzime a impus intoducerea unor denumiri
bazate pe criterii chimice prin care numele enzimei cuprinde denumirea substratului, tipul
reacţiei catalizate, coenzima şi este corelat cu clasa, subclasa, sub-subclasa şi numărul de
ordine al enzimei. Fiecare enzimă este codificată de patru cifre, care definesc: clasa,
subclasa, sub-subclasa, numărul de ordine al enzimei din şir.

3.9.2.Clasificarea enzimelor
Sunt 6 clase de enzime după tipul de reacţie catalizat:
1.Oxidoreductaze
2.Transferaze
3.Hidrolaze
4.Liaze
5.Izomeraze
6.Ligaze

1.Oxidoreductazele catalizează reacţii redox, de transfer de electroni sau de


hidrogen.
Subclase:
Dehidrogenazele catalizează transferul de hidrogen de la substrat (SH2) pe o
coenzimă redox (NAD+; NADP+; FMN; FAD):
SH2 + Co Sox + CoH2

Reductazele catalizează transferul de hidrogen de la o coenzima redusă (adesea


NADPH) la un acceptor:
Sox + CoH2 SH2 + Co

Oxidazele catalizează transferul de echivalenţi reducători de la un substrat la


dioxigen, reducându-l fie la apă, fie la peroxid de hidrogen:
SH2 + 1/2 O2 Sox + H2O

SH2 + O2 Sox + H2O2

Peroxidazele catalizează transferul de echivalenţi reducători de la un substrat la


un peroxid (HOOH sau R-OOH)
SH2 + HOOH Sox + 2 H2O

Dioxigenazele încorporează dioxigenul în molecula de substrat (care cuprinde o


legătură dublă):
CH CH + O2 CH O + O CH

97
Monooxigenazele încorporează numai un atom de oxigen în substrat, celalalt
atom al dioxigenului este redus la apă. Multe monooxigenaze sunt hidroxilaze care
implică participarea sistemului redox: NADP+ - (NADPH + H+)
R-H + O2 + (NADPH + H+) R-OH + H2O + NADP+

2.Transferazele catalizează reacţii de transfer a unei grupări de la un donor către


un acceptor:
AX + BY AY + BX

Subclase
Împărţirea în subclase se face, după natura grupării transferate, transferul fiind de
multe ori mediat de o coenzima:
Aminotransferaze (transaminaze) catalizează transferul unei grupări amino între
un amino şi un cetoacid. Coenzima participantă este piridoxal fosfatul.
R1 CH COOH + R2 C COOH R1 C COOH + R2 CH COOH
NH2 O O NH2
Aciltransferazele catalizează transferul restului acil de pe compuşi cu potenţial
chimic ridicat (R-CO~SCoA), pe acceptori potriviţi cu formare de esteri, amide,
anhidride:
R-CO~S-CoA + R1-OH R-CO-OR1 + CoA-SH

Fosforil transferazele (kinaze) catalizează transferul resturilor fosforil de pe


ATP pe substraturi:
Glucoză + ATP Glucozo-6-P + ADP

Metiltransferazele catalizează transferul grupărilor metil, coenzima care poartă


această grupare fiind tetrahidrofolatul.

3.Hidrolazele catalizează reacţii de hidroliză:


A-B + H2O A-H + B-OH

Subclase
Esterazele care pot fi:
–carboxilesteraze (cu substrat R-COOR’)
–tiolesteraze (cu substrat R-CO -SR’)
–fosfomonoesteraze (substrat R-O-PO3H2)
–fosfodiesteraze sau fosfataze (substrat R-O-PO2H-O-R1)
Glicozidaze
Peptidaze

4.Liazele catalizează reacţii de adiţie reversibile, la legături multiple.

Anhidraza carbonică catalizează hidratarea dioxidului de carbon:

98
CO2 + H2O H2CO3

Fumaraza catalizează hidratarea acidului fumaric la acid malic:

H COOH COOH
C Fumaraza HC OH
+ H2O
C CH2
HOOC H
COOH
Acid fumaric Acid malic

Sintazele catalizează legarea a două molecule fără implicarea ATP (δ-aminolevu-


linat sintaza, Nitric oxid sintaza)

5.Izomerazele catalizează reacţii de izomerizare;


Racemazele transformă un enantiomer dextrogir în enantiomerul levogir
L-Alanina D-Alanina

Epimerazele schimbă configuraţia unui singur atom de carbon asimetric


D-Glucoză D-Galactoză

Izomerazele cis-trans modifică configuraţia unei duble legături


Acid fumaric Acid maleic

Mutazele schimbă poziţia unei grupări în moleculă

COOH COOH
mutază
HC OH HC OPO3 H2
H2 C OPO3 H2 H2 C OH

Acid 3-fosfogliceric Acid 2-fosfogliceric

6.Ligazele catalizează reacţii de condensare cuplate cu scindare de ATP


A-H + B-OH A-B
ATP
ADP + Pi

Prin astfel de reacţii se obţin: amide, esteri, anhidride acide.


Sinteza glutaminei catalizată de glutaminsintetază:
Acid glutamic + NH3 Glutamină
ATP ADP+ Pi

99
4. VITAMINE

4.1.Caracteristici generale

4.1.1.Definiţie. Vitaminele sunt compuşi organici pe care ţesuturile umane nu îi


pot sintetiza dar care sunt necesari pentru creşterea şi dezvoltarea normală a
organismului. Aceşti compuşi trebuie să facă parte din raţia alimentară.
Vitaminele sunt necesare în cantitate mică (câteva mg sau µg pe zi) ele nefiind
surse de carbon, azot sau energie.
Când cantitatea de vitamine din dietă este sub nivelul necesar, apar stări
patologice specifice

4.1.2.Surse pentru vitamine. Vitaminele provin esenţial în organismul uman din


alimentaţie. Toate vitaminele pot fi furnizate de alimente.
Unele vitamine pot fi sintetizate de către microorganismele intestinale dar acestea
nu pot furniza întregul necesar de vitamine al organismului uman.

4.1.3.Clasificare
După solubilitate vitaminele pot fi: solubile în apă sau liposolubile.
Vitaminele solubile în apă, includ: vitaminele B, acidul folic, niacina, acidul
pantotenic, biotina şi vitamina C. Vitaminele hidrosolubile şi adesea derivaţii lor servesc
drept cofactori pentru enzime. Vitaminele cofactor sunt adesea denumite coenzime.
Vitamine liposolubile includ: vitaminele A, D, E şi K sunt vitamine liposolubile
ce conţin un rest izoprenic:
CH2 C CH CH2
CH3
Dintre vitaminele liposolubile ţesuturile umane pot sintetiza vitamina D. În
ţesuturile umane se folosesc resturile de izopren pentru sinteza colesterolului şi a
ubiquinonei (coenzima Q).

4.2.Vitamine hidrosolubile

Formele active ale vitaminelor hidrosolubile au rol de coenzime.


4.2.1.Vitamina B1 (tiamina)
Structura. Tiamina este alcatuită din două heterocicluri, unul pirimidinic şi unul
tiazolic (ambii substituiţi), legate între ele printr-o punte metilenică (Fig.4.1). Prin
esterificarea grupării -OH cu acid fosforic, se formează: TMP (tiaminmonofosfatul), TDP
(tiamindifosfatul).
Tiamin pirofosfatul, constituie partea activă enzimatic, decarboxilaza.
Surse. Vegetale: cereale (germenii boabelor de porumb, secara) tărâţele
cerealelor, legume (fasole, mazăre), fructe (nuci, prune, struguri) şi produse animale
(carne, organe, ouă, lapte).
Biosinteza. Vitamina B1 este sintetizată de majoritatea micro-organismelor,
vertebratele însă nu sintetizează vitamina B1. Anumite microorganisme din flora
intestinală sunt producătoare iar altele sunt consumatoare de tiamină.
100
Absorbţia se face la nivelul intestinului subţire, unde are loc într-o anumită
măsură şi pirofosforilarea cu formarea de TDP.
NH2 O
CH3
R= P OH Tiaminmonofosfat (TMP)
N N+
CH2 CH2 OR OH
O O
H3 C N S
R= P O P OH Tiamindifosfat (TDP) =
R=H Tiamina = Aneurina = Vitamina B1 OH OH Tiaminpirofosfat (TPP)

Fig.4.1 Vitamina B1 şi coenzima sa tiaminpirofosfatul

Transformarea tiaminei libere în decarboxilază, formă activă enzimatic: se


face cu consum de ATP în intestin, ficat, rinichi, unde TPP format se combină cu proteine
specifice şi rezultă enzime active:
ATP AMP

Tiamină Tiaminpirofosfat
tiaminkinaze
(ex. tiamin pirofosfokinaza)

Cantitatea de aprox. 25 mg de tiamină din organismul uman este în majoritate


(90%) în formă activă enzimatic TDP, restul fiind depozitată pentru durată scurtă în
rinichi, ficat, muşchi cardiac.
Prin defosforilare, apare tiamina liberă care este vehiculată cu sângele spre
diferite organe unde se transformă din nou în decarboxilază legată cu proteine specifice
(decarboxilaze).
Mecanismul de acţiune biochimică. Tiamin pirofosfatul (coenzimă) constituie
partea activă a decarboxilazelor (enzime), participând la următoarele reacţii enzimatice:
–decarboxilarea α−cetoacizilor:
α−
piruvat-decarboxilaza
Piruvat Acetaldehidă + CO2
(în drojdii)

complexul multienzimatic
Piruvat Acetil-CoA + CO2
al piruvat-dehidrogenazei

complexul multienzimatic
α-cetoglutarat Succinil-CoA + CO2
al α-ceto-glutarat dehidrogenazei

–reacţiile de transcetolizare (în calitate de coenzimă a transcetolazelor participă


la transferul de grupări cetol:
H2 C CO
OH
Avitaminoza determină deficienţe în metabolismul glucidic. Acidul piruvic se
acumulează în organism, ceea ce atrage o serie de manifestări patologice resimţite, în
special, la nivelul sistemului nervos. Deficienţa de vitamina B1 determină boala beri-
beri.
101
4.2.2.Vitamina B2
Structura. Conţine structură heterotriciclică numită izoaloxazină (izomer cu
aloxazină). Prin ataşarea unui rest de ribitil la dimetil-aloxazina sau lumicrom se obţine
vitamina B2, riboflavină (Fig.4.2).
Surse naturale de B2 sunt: alimentele de origine animală (lapte, brânză, ouă,
carne) şi vegetală (tomate, mazăre);
Biosinteza este realizată de microorganisme.
Absorbţia se face la nivelul intestinului subţire, unde are loc şi o fosforilare.
În celule şi ţesuturi coenzimele (FAD şi FMN) se găsesc asociate necovalent cu
enzimele dând naştere la flavoproteine (culoare galbenă).
Eliminarea se face urinar, prin transpiraţie, materii fecale.
NH2
N
N
O O
N N
CH2 CH CH CH CH2 O P O P O H2 C
O
OH OH OH O- O-
H3C N N O
OH OH
NH
H3C N adenozină

O
(H)
lumicrom
lumiflavină (H)
(OH)
riboflavină (H) adenozin 5`-monofosfat
(H) (AMP)
flavin mononucleotid (FMN)

flavin adenin dinucleotid (FAD)

Fig.4.2. Vitamina B2, FMN şi FAD

Mecanismul de acţiune biochimică. Mecanismul de acţiune biochimică


presupune activarea riboflavinei prin fosforilare în prezenţa ATP şi Mg2+
ATP ADP
Mg2+
Riboflavina Flavin mononucleotid (FMN)

FMN poate lega în continuare AMP dintr-o moleculă de ATP sub influenţa flavin
mononucleotid-pirofosfatazei şi a Mg2+ cu formarea de FAD.
Mg2+
FMN + ATP FAD + PPi

Prima reacţie are loc în mucoasa intestinului subţire, iar în ficat, rinichi şi alte
ţesuturi au loc ambele reacţii cu formare de FMN şi FAD.
Flavoproteinele funcţionează ca transportori de hidrogen.
Enzime
SH2 + FMN (FAD) Sox + FMNH2 (FADH2)

102
Exemple de reacţii catalizate de dehidrogenaze flavinice:
–dehidrogenarea oxidativă a aminoacizilor, cu formarea de cetoacizi:

R CH COOH + H2O L-aminoacid-oxidaza R C COOH + NH3


NH2 O
FMN FMNH2

–dehidrogenarea (α −β) acizilor graşi saturaţi (sub formă de acil~SCoA):


Acil-CoA dehidrogenaza
R CH2 CH2 CO-SCoA R CH CH CO-SCoA

FAD FADH2

–dehidrogenarea acidului succinic:


Succinat dehidrogenaza
Acid succinic Acid fumaric

FAD FADH2

Avitaminoza determină: afecţiuni nervoase, tulburări oculare (fotofobie), leziuni


dermice, dureri musculare.

4.2.3.Vitamina PP, acidul nicotinic sau niacina şi amida sa, nicotinamida sau
niacinamida (Fig.4.3).
Structura sa este reprezentată de acidul piridin-β-carboxilic sau nicotinic şi
amida sa, nicotinamida sau niacinamida (amida este considerată ca adevărata vitamină)
CONH2

+
CONH2 N
COOH O H2 C
O
O P O-
NH2
N N
O OH OH
Acidul nicotinic Amida acidului nicotinic N
N
(niacina) (niacinamida) O P O-

O H2 C N N
O
+
Nicotinamid-adenin dinucleotid (NAD )
(R = H formează NAD+ ;
R = -PO3H2 formează NADP+)
OH OR
Fig.4.3 Vitamina PP, NAD+ şi NADP+

Formele active ale vitaminei PP sunt coenzimele:


–Nicotinamid -Adenin-Dinucleotidul (NAD+);
–Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid fosfatul (NADP+).
Surse naturale pentru vitamina PP sunt: alimentele de origine animală (carne,
ficat) şi vegetală (mazăre, cartofi, spanac) ca şi drojdia de bere.
Biosinteza. Se face în intestin de către flora microbiană intestinală utilizând
triptofanul (provitamina PP).
103
Absorbţia acidului nicotinic, care se eliberează din complexele alimentare (în
cafea creşte conţinutul de acid nicotinic prin prăjire, datorită transformării trigonelinei în
acid nicotinic) se face la nivelul intestinului subţire.
Eliminarea se face prin urină sub forma unor produşi de metabolizare (N+-metil-
nicotinamida şi lactona cunoscute sub numele de trigonelină, acid nicotinic,
nicotinamidă).
Mecanismul de acţiune biochimică. Coenzimele nicotinamidei NAD+ şi
+
NADP joacă un rol deosebit de important în oxidoreducerile celulare.
NAD+ şi NADP+ sunt formele oxidate, ale acestor coenzime, care pot prelua doi
atomi de hidrogen de la substrat trecând în formele reduse conform reacţiilor:
SH2 + NAD+ Sox + NADH + H+

SH2 + NADP+ Sox + NADPH + H+

Coenzimele se asociază cu diverse apoenzime prin legături foarte slabe (mai


slabe ca cele flavinice), fapt ce explică trecerea lor cu uşurinţă de pe o apoenzimă pe alta
în funcţie de necesităţile de moment.
Coenzimele NAD+ sunt implicate mai mult în procese catabolice iar NADP+ în
procese anabolice.
Avitaminoza produce boala numită pelagră sau maladia celor 3D (dermatită,
diaree, demenţă).

4.2.4.Vitamina B6
Structura. Există trei vitamere: piridoxina, piridoxamina şi piridoxalul, cu rol de
vitamină B6. Ele conţin un nucleu piridinic substituit.
H2 C OH HC O H2C NH2
HO CH2 OH HO CH2 OH HO CH2 OH

H3 C N H3C N H3C N
Piridoxina Piridoxal Piridoxamina

În citoplasma celulelor aceste trei vitamere sunt substraturi pentru piridoxal


kinaza care le transformă în esteri fosforici.
Piridoxal fosfatul şi piridoxamin fosfatul au rol de coenzime.
Sursele sunt alimentele animale sau vegetale (ficat, peşte, nuci, cereale) ca şi
sinteza bacteriană intestinală.
Necesarul de vitamina B6 este de 2 mg/zi, cerinţele fiind crescute în timpul
sarcinii şi lactaţiei.
Cele trei forme nefosforilate sunt absorbite la nivelul intestinului. Acestea sunt
transformate în esteri fosforici de către piridoxal kinaze în prezenţa ATP în: creier, ficat,
rinichi. Vitamina este metabolizată în ficat cu formare de acid piridoxic care se excretă
urinar.
Mecanismul de acţiune biochimică. Piridoxalfosfatul este cofactor pentru multe
enzime care metabolizează aminoacizii. Acesta formează prin intermediul grupării
carbonil o legătura covalentă de tip bază-Schiff cu grupările α-amino din aminoacizi, în
reacţiile de: transaminare, decarboxilare, etc.
104
HC O HC O O
HO CH2 OH ATP ADP HO CH2 O P O-
O-
piridoxal-kinaza
H3 C N H3 C N
Piridoxal Piridoxalfosfat

H2 C NH2 H2 C NH2 O
CH2 OH ATP ADP
HO HO CH2 O P O-
O-
piridoxamin-kinaza
H3 C N H3C N
Piridoxamina Piridoxaminfosfatul

Transaminarea este procesul prin care piridoxal fosfatul şi piridoxamin fosfatul


intervin pentru transformarea unui aminoacid în cetoacid şi invers:
R1 CH COOH + R2 C COOH R1 C COOH + R2 CH COOH
NH2 O O NH2
Decarboxilarea aminoacizilor este procesul în care piridoxal fosfatul intervine
(în calitate de coenzimă) prin formarea de baze Schiff intermediare.
R1 CH COOH R1 CH2
NH2 NH2
CO2

Avitaminoza pusă în evidenţă prin nivelul scăzut al piridoxal fosfatului în sânge;


afectează activitatea transaminazelor în eritrocit, ducând la simptome clinice ca: leziuni
ale pielii şi mucoasei, anemie sideroblastică, afecţiuni nervoase, modificări de
personalitate.

4.2.5.Acidul folic
Structura acizilor folici conţine trei compuşi condensaţi:
COOH
OH 9 10
N CH2 NH CO NH CH
N 5
CH2

H2 N N N CH2

pterina acid p-aminobenzoic COOH


acid glutamic
acid pteroic

–un heterociclu trisubstituit numit pteridină;


–acid p-amino benzoic (PAB);
–acid glutamic.
Prin condensarea pteridinei cu acidul p-amino benzoic se formează acidul pteroic.
Acidul pteroic se poate condensa cu: un singur rest de acid glutamic sau cu 5 resturi de
acid glutamic (produs aflat în ficatul animalelor).
Din acidul folic în vivo, sub acţiunea folat reductazei şi a acidului ascorbic se
obţine acidul tetrahidrofolic FH4, cu rol de coenzimă.
105
Surse. Primul compus din acest grup de vitamine a fost izolat din frunze de
spanac (în latină - folia) şi s-a dovedit a avea caracter acid.
Acizii folici pot fi sintetizaţi de unele microorganisme, inclusiv de cele din flora
intestinală, în drojdii şi legumele verzi şi într-o măsură mai mică şi în mod condiţionat în
ţesuturile unor animale.
Folaţii se distrug uşor prin prelucrare.
Necesarul de acid folic este de 200 µg/zi, cerinţele crescând în perioada de
sarcină şi lactaţie.
Absorbţia. Folatul este prezent în hrană sub formă de poliglutamat. Resturile de
glutamat sunt clivate de o enzimă intestinală (conjugaza) înainte de absorbţie. Folatul
neconjugat este absorbit la nivelul intestinului subţire. Se consideră că acidul folic este
convertit în mucoasă intestinală la CH3-FH4 formă sub care trece în venă porta şi de aici
în ficat.
La microorganismele care folosesc acidul p-amino benzoic ca precursor în
biosinteza acidului folic, sulfamidele (analogi structurali ai acidului p-amino benzoic)
intră în competiţie cu acesta afectând astfel producerea acizilor folici şi respectiv a
coenzimelor care îi conţin; consecinţă este inhibarea dezvoltării microorganismelor
dependente de acidul p-amino benzoic (PAB).
Organismele superioare, inclusiv omul nu pot sintetiza acidul folic necesitând
aport exogen. Ca atare sulfamidele afectează organismele superioare numai în măsura în
care acestea alterează flora intestinală şi determină astfel, o stare de carenţă folinică.
Analogii competitivi ai PAB cum sunt sulfamidele sunt larg utilizaţi în terapia infecţiilor.
Transportul se face prin sânge în special în formă de CH3-FH4 legat de proteine.
În timpul eritropoezei folaţii sunt încorporaţi în eritrocite unde persistă pe tot parcursul
vieţii acestora. Nivelul folaţilor din eritrocite reflectă nivelul folaţilor din întregul
organism. Acesta scade în anemie, ciroză alcoolica, cancere.
Eliminarea se face în cea mai mare parte prin fecale şi în procent foarte mic prin
urină.
Mecanismul de acţiune biochimică al folaţilor. La micro-organisme, acizii
folici sunt factori de creştere. La organismele superioare, acizii folici sub formă de
acizi tetrahidrofolici (FH4) reprezintă coenzimele unor sisteme de activare şi transport
de la un metabolit la altul al grupărilor cu un atom de carbon: metil (-CH3),
hidroximetil (-CH2OH), formil (-CHO), formimino (-CH=NH), metilen (-CH2-),
grupări interconvertibile, importante în: biosinteza nucleotidelor (acid timidilic),
transformarea glicinei în serină, biosinteza proteinelor (în etapa formilării ARN fMet~Met),
ca factor antianemic, împreună cu vitamina B12, etc. De exemplu:
–transformarea serinei în glicină:
CH2
H 9 10
N CH2 NH CH2 N
H2 C OH N
5
+ serin hidroximetil
HC NH2 H2 C NH2 +
transferază
COOH N COOH N
H H
Serină FH4 Glicină N5, N10-metilen FH4

–formarea grupărilor metil:


N5,N10-metilen-FH4 + (NADH + H+) N5-metil-FH4 + NAD+

106
–metilarea homocisteinei la metionină

CH3
H
H2 C SH N CH2 NH H2 C S CH3 N CH2 NH
5 homocistein- H2 C
H2 C + metiltransferaza +
HC NH2 metilcobalamina HC NH2
N N
COOH H COOH H
Homocisteină N5-metil FH4 Metionină FH4

–metilarea etanolaminei (colamina) la trimetil-colamina (colina) cu S-


adenozilmetionina (SAM) care se transformă în S-adenozil homocisteină (SAH):
NH2

N
N

HOOC CH CH2 CH2 S+ H2 C N N


ATP + Metionină O + PPi
NH2 CH3

OH OH
S-Adenozil metionină
HO CH2 CH2 NH3+ + 3 SAM HO CH2 CH2 N+(CH3 ) + 3 SAH
Etanolamină Colină

–transformarea deoxiuridilatului în deoxitimidilat (folosit în sinteză de


ADN):
O O
H3 C
NH NH
CH2
O O
N O CH2 N N O
O- P O H2 C N O- P O H2 C
O timidilat sintaza O
O- + + FH4
O-
N
H
OH H OH H
dUMP N5, N10-metilen FH4
dTMP

Deficitul de acizi folici determină: anemie, tulburări intestinale. Deficitul de


vitamina B12 determină un deficit de acid folic. În absenţa vitaminei B12 se constată
acumularea în ser a acidului N5-metil-FH4 inactiv metabolic deoarece convertirea acestuia
la N5-formil-FH4 necesita coenzima B12. Vitamina B12 are rol în transferul folatilor şi
retinerea lor în celule, ceea ce explica scaderea folatilor din ficat şi eritrocite,
concomitent cu cresterea lor în ser, la pacientii şi animalele cu deficit de vitamina B12.

4.2.6.Vitamina B12
Structură. Vitamina B12 are un nucleu de bază, corina similar cu porfirinele, dar
cu o legătura –CH= mai puţin şi cu partea „periferică“ asemănătoare unui nucleotid cu
riboză (Fig.4.4).
Sistemul tetrapirolic central diferă de hem prin următoarele caracteristici:
–în centru se află ionul de Co2+:
107
–două nuclee pirolice sunt unite direct;
–este mult mai saturat;
–are un număr mai mare de substituenţi, mulţi dintre ei cu grupări amidice.

H3C

H 2 N CO CH2 CH2 C H3 C
CH2-CO-NH2

H 2 N CO CH2
(CH2)2-CO-NH2
A B
H3C N R N

H3C CH
Co+
CH3
H2N-OC-H2C N N
D C
CH3

CH3 (CH2) 2 -CO-NH2


CH2 C
CH3
CH2
CH3 C O

HC CH2 NH
-
O O N
P HO CH3 rest de
O 5,6-dimetilbenzimidazol
O N CH3
H H H

O
HO CH2 H

Fig.4.4. Structura vitaminei B12.

Compusul asemănător nucleotidelor purinice se numeşte 5,6-dimetil


benzimidazol. El este unit prin două legături cu nucleul corinic:
–o legătură se realizează prin atomul de azot al benzimidazolului şi Co2+
–a doua legătură se realizează prin restul de acid fosforic al ribozei şi o catenă
ataşată la unul din cele patru nuclee pirolice.
La ionul de Co2+ este ataşată gruparea -R care poate fi cian (-CN), de la care
derivă numele de ciancobalamină. Înlocuirea grupării cian cu grupări nitro, hidroxil,
metil, 5-deoxiadenozil nu micşorează activitatea vitaminică.
Surse. Vegetalele nu conţin vitamina B12. Pentru om aportul este asigurat de
produse animale: ficat, rinichi, carne şi lapte. Biosinteza este asigurată de bacterii.
Absorbţia se face la nivelul intestinului subţire în forma unui complex cu
factorul intrinsec, o glicoproteină secretată de celulele parietale din mucoasa gastrică.
Transportul vitaminei B12 la ficat, celulele măduvei osoase şi reticulocite prin
ser presupune legarea de o proteină plasmatică numită transcobalamina II. În ţesuturile
respective este transformată în formele metabolic active 5-deoxi-adenozin-cobalamina
şi metil-cobalamina. Vitamina B12 (singura dintre vitaminele hidrosolubile) este
depozitată în ficat, legată de o proteină, transcobalamina I.
108
Eliminarea vitaminei B12 se face prin bilă, iar cum cea mai mare parte se
reabsoarbe intestinal deficitul se instalează greu. Mecanismul de acţiune biochimică.
Transportată în citoplasma celulelor, cobalamina liberă este transformată în
metilcobalamină iar în mitocondrie în 5-deoxiadenozil cobalamină, compuşi cu rol
de coenzime:
Metilcobalamina este implicată în transformarea homocisteinei în metionină,
proces care are loc în citoplasmă (vezi pag. 106).
Prin această reacţie are loc sinteza de metionină, iar FH4 devine disponibil pentru
a participa la sinteza de pirimidine şi acizi nucleici.
Dezoxiadenozil-cobalamină este şi coenzima unor mutaze
Deficienţa vitaminei B12 este determinată de aportul alimentar insuficient
(apare la vegetarieni, alcoolici şi persoane în vârstă) şi de absorbţia deficitară (atrofia
mucoasei gastrice duce la deficit de factor intrinsec). Consecinţa deficienţei de vitamina
B12 este „anemia pernicioasă “ sau boala Biermer (anemie macrocitară, hipercromă).

4.2.7.Acidul pantotenic
Structura. Acidul pantotenic poate fi considerat un produs de condensare al
acidului 2,4-dihidroxi-3,3–dimetil butiric (acid pantoic) cu β- alanina.

CH3 OH
HO CH2 C CH C NH CH2 CH2 COOH
CH3 O
Acid pantoic β-alanină

Acid pantotenic

Surse. Acidul pantotenic se află în urme în aproape toate alimentele


(pantothen=peste tot). Acidul pantotenic este sintetizat de către flora intestinală.
Mecanismul de acţiune biochimică. Acidul pantotenic este precursor în
biosinteza Coenzimei A (CoA~SH). În CoA~SH acidul pantotenic este legat de un rest
de ADP fosforilat la C3` şi de un rest de tioetanolamină (Fig.4.5).
CoA-SH prin funcţia tiol se condensează cu grupările carboxilice din substraturi
formând o legătura tioesterică cu potenţial energetic ridicat. Activarea acizilor graşi se
face cu consum de ATP, reacţia fiind catalizată de acil-CoA sintetaza:
R (CH2)n COOH + CoA-SH R (CH2)n CO~S-CoA
Acd gras Acil-CoA
ATP AMP + 2Pi (acid gras activat)

O importanţă deosebită în cadrul metabolismului glucidic şi lipidic o are Acetil-


CoA care se obţine în principal prin: degradarea aerobă a glucozei şi β-oxidarea acizilor
graşi;
Prin condensarea Acetil-CoA cu acidul oxaloacetic debutează ciclul acizilor
tricarboxilici, ultima etapă în degradarea glucozei, acizilor graşi şi a unor aminoacizi.
Deficienţa de acid pantotenic. La om nu s-a semnalat un sindrom al carenţei în
această vitamină, fapt explicat prin existenţa sa, în urme, aproape în toate alimentele, cât
şi prin sinteza sa de către flora intestinală.
109
Acid pantotenic
OH CH3
NH CO CH2 CH2 NH C CH C CH2 O
Tioetanolamina

CH2 O CH3 O P O-
NH2
CH2 O
N
O P O- N
SH

ADP
O H2 C N N
O

O OH
PO3H2
Fig. 4.5. Structura coenzimei A (CoA-SH).

4.2.8.Biotina
Structura sa conţine un heterociclu imidazolic saturat condensat cu tiofenul, un
alt heterociclu saturat. În funcţie de catena laterală se deosebesc 2 biotine (α separată din
albuşul de ou şi β izolată din ficat).
O α-biotina O
β-biotina
HN NH HN NH
HC CH CH3
HC CH
H2C CH CH HC H2C CH
S CH3 S (CH2)4- COOH
COOH
Surse. Se găseşte în natură în stare liberă sau legată de proteine prin intermediul
lizinei. La om se sintetizează de către bacteriile intestinale.
Mecanismul biochimic de acţiune. Biotina este coenzimă în transportul şi
activarea CO2. Reacţiile de carboxilare necesită bioxid de carbon “activat“, legat de
biotină.
Carboxilarea acetil-CoA cu formare de malonil-CoA:
HCO3- + Biotin - Enz CO2- - Biotin - Enzimă

ATP ADP + Pi

-
Biotin - Enzima + CH3 - CO ~ SCoA OOC - CH2 - CO ~ SCoA + Biotin - Enzima

CO2- Acetil-CoA Malonil-CoA

ca şi carboxilarea acidului piruvic cu formarea acidului oxaloacetic sunt dintre cele mai
importante (vezi metabolismul).
Deficienţa de biotină la om poate apare prin consumarea de albuş de ou crud care
conţine avidină, o proteină care se combină cu biotina şi îi împiedică absorbţia sau în
cazul hrănirii artificiale îndelungate. Semnele carenţei: tulburări digestive, instalarea unei
acido-cetoze metabolice cu acumularea de acizi organici în urină.
110
4.2.9.Vitamina C
Structura. Acidul ascorbic (vitamina C) sau 2-ceto-L-gulonolactona în forma
endiolică.
O O O
C C C OH
HO C O C + H2O O C
O -2H O
HO C O C O C
+2H
H C H C H C OH
HO C H HO C H HO C H
H2 C OH H2C OH H2 C OH
Acid ascorbic Acid dehidroascorbic Acid diceto L-gulonic

Surse. Vitamina C se sintetizează în toate organismele cu excepţia omului


plecând de la glucoză. La om vitamina C se asigură prin raţia alimentară, necesar zilnic,
60 mg.
Rol biochimic. Vitamina C funcţionează ca un cofactor în procesele metabolice.
Participă în formă redusă la reacţii de hidroxilare în care este implicat O2.
R-H + acid ascorbic + O2 R-OH + acid dehidroascorbic + H2O

Vitamina C este necesară în: hidroxilarea prolinei şi lizinei în vederea


biosintezei colagenului, în sinteza unor hormoni (adrenalina şi noradrenalina), cât şi în
protecţia celulelor împotriva radicalilor liberi ai oxigenului (ca antioxidant).
Deficitul de vitamina C conduce la scorbut, afectarea procesului de vindecare a
rănilor, de sinteză a ţesutului osos şi integrităţii vaselor sanguine.

4.3.Vitamine liposolubile; compuşi cu structură poliizoprenică

4.3.1.Vitamina A (retinolul, retinalul, acidul retinoic)


Carotenoizii sunt reprezentaţi de hidrocarburile nesaturate cu schelet izoprenic şi
derivaţii oxigenaţi ai acestora. Carotenii α, β, γ sunt hidrocarburi răspândite în morcovi,
tomate şi alte plante, colorate în roşu-portocaliu. Carotenii sunt provitamine A.
Sinteza vitaminelor A. În ficat şi peretele intestinal din β-caroten se formează 2
molecule de vitamina A (retinal) (Fig.4.6).
Absorbţia vitaminelor A.
Retinolul existent în alimente în formă de esteri se absoarbe direct în epiteliul
intestinal după hidroliza acestora în lumenul intestinal. β-carotenul din alimente se poate
absorbi ca atare dar cea mai mare parte este transformat în mucoasă intestinală în retinal
din care o parte se transformă în retinol iar o proporţie foarte mică în acid retinoic.
Cea mai mare parte din retinol se esterifică cu acizii graşi saturaţi şi se
încorporează în chilomicroni care trec în sânge pe cale limfatică. Resturile
chilomicronice se degradează în ficat, unde retinolul se depozitează ca esteri. După
hidroliza esterilor, retinolul trece în sânge şi este transportat de o proteină specifică la
ţesuturile extrahepatice unde se leagă de o proteină specifică celulară. Când capacitatea

111
proteinelor specifice celulare de a lega vitamina A este depăşită se manifestă toxicitatea
acesteia.
Acidul retinoic este transportat de către albuminele serice.

H3 C
H3 C CH3 CH3 CH3

CH3 CH3 H3 C CH3


CH3 β-caroten

O2 în prezenta sărurilor biliare


caroten dioxigenaza

H3 C CH3 CH3 CH3


CH O

CH3 Retinal (retinalaldehidă)

Reducere Oxidare

H3 C CH3 CH3 CH3 H3 C CH3 CH3 CH3


CH2 OH COOH

CH3 Retinol (Vitamina A1) CH3 Acid retinoic

Fig.4.6 Structura vitaminelor A

Funcţiile biologice
Acidul retinoic, intervine în controlul exprimării genelor (asemănător hormonilor
steroizi). Favorizează creşterea şi diferenţierea ţesuturilor. Intervine în sinteza
glicoproteinelor, funcţionând ca un transportor al oligozaharidului prin membrana lipidică
celulară.
Retinolul ca şi acidul retinoic acţionează prin receptori specifici intracelulari
influenţând sinteza unor proteine implicate în reglarea creşterii şi diferenţierii celulare.
În organism retinolul se transformă în retinil fosfat care serveşte la fel ca dolicol
fosfatul ca donor de resturi glicozil pentru sinteza glicoproteinelor şi a
mucopolizaharidelor. Retinil fosfatul este esenţial pentru sinteza unor glicoproteine cu rol
în reglarea creşterii celulare şi a secreţiei de mucus.
Retinalul este implicat în procesul vederii. El este un component al pigmentului
vizual numit rodopsină prezent în celulele cu bastonaşe din retină şi care este responsabil
de vederea la lumina slabă.
În ţesutul epitelial retinian all-trans-retinolul este izomerizat la cis-retinol
care este oxidat la 11-cis-retinaldehidă.

112
H3C CH3 CH3
H3 C CH3 CH3 CH3 11
H
C 12
O
CH3
CH3 All-trans-retinal 11
∆ -cis-retinal
C
H
O
11-cis-retinalul reacţionează cu un rest de lizină din proteina numită opsină
din celulele cu conuri şi bastonaşe formând rodopsina (Fig.4.7).
All-trans-retinal ∆11-cis-retinal

Opsina

impuls nervos

Rodopsina

Fig.4.7. Rolul vitaminei A în procesul vederii (ciclul rodopsinei)

Absorbţia de lumina este însoţită de modificarea conformaţională a opsinei şi


schimbarea izomerului 11-cis în all-trans retinal cu afinitate mică pentru opsină.
Această reacţie este însoţită de o modificare a canalelor de calciu din membrana
celulelor cu conuri. Influxul ionilor de calciu, transmite un impuls nervos, permiţând
perceperea luminii de către creier.
β-carotenul este antioxidant, având rol în protejarea ţesuturilor de acţiunea
radicalilor liberi peroxidici (R-OO.). β–carotenul acţionează ca antioxidant la presiuni
mici ale oxigenului, acţiunea sa fiind completată de vitamina E care este antioxidant la
concentraţii mari ale O2.
Lipsa vitaminei A determină deficienţe în vederea nocturnă, keratinizarea
ţesuturilor epiteliale, scăderea secreţiei mucoaselor, xeroftalmia, (uscarea conjunctivei şi
corneei).

4.3.2.Vitaminele K
Vitaminele K se află în vegetale. Se sintetizează în intestin.
Structura. Sunt derivaţi substituiţi ai naftochinonei.
Vitaminele K diferă după natura lui R.
Menadiona (vitamina K3) (R=H). Nu este compus natural.
O
CH3

R
O
Vitamina K (structura generală)

113
Menachinona (vitamina K2):

CH3
R= CH2 CH C CH2 H n = 6, 7 sau 9
n
Filochinona (vitamina K1) este forma prezentă în plante:

CH3 CH3
R= CH2 CH C CH2 CH2 CH2 CH CH2 H
3

Absorbţia vitaminei K, are loc în prezenţa sărurilor biliare, în formă de


chilomicroni. Menadiona fiind solubilă în apă se absoarbe direct.
Functiile vitaminei K
Functiile vitaminei K sunt strict corelate cu coagularea sângelui: vitamina K este
implicată în menţinerea la valori normale a factorilor de coagulare inactivi: II, VII, IX şi
X. Mai mult vitamina K este cofactor în procesul de carboxilare în poziţia γ a resturilor de
acid glutamic din unele proteine tisulare (Fig.4.8).
Protrombina conţine 10 rezidii de Glu care după γ-carboxilare permit chelarea
Ca2+ formând complexe proteina –Ca2+- fosfolipide membranare din plachetele
sanguine care activează transformarea protrombinei în trombină.
Lipsa vitaminei K poate fi determinată de malabsorbţie. Sterilizarea
intestinului prin tratament prelungit cu antibiotice duce la hemoragii prin insuficienţa
sintezei factorilor plasmatici ai coagulării.
- - -
COO O OC COO
CH2 CH
CH2 CH2
O2; CO2
Protrombină NH CH CO Protrombină NH CH CO

OH O
CH3 CH3

R R
OH O

Fig.4.8. Rolul vitaminei K în carboxilarea resturilor de acid glutamic din protrombină.

4.3.3.Vitaminele E (tocoferoli)
Vitaminele E (tocoferolii) se află în cantităţi mari în alimente.
Structura. Există mai mulţi compuşi înrudiţi care diferă prin numărul şi poziţia
grupărilor metil fixate pe compusul de bază numită tocol.
Compusul cel mai activ biologic este α-tocoferolul (5, 7, 8 trimetil-tocol).

114
CH3
CH3
H3C O CH3 CH3 CH3
CH2 CH CH2 CH CH2 CH CH3
3 3 3
HO
CH3 α-tocoferol

Absorbţia. Este transportat în sânge de către chilomicroni. Este depozitat în


ţesutul adipos.
Rolul biochimic. Funcţionează ca antioxidant prevenind formarea radicalilor
liberi în membranele celulare ale ţesuturilor expuse la presiuni mari ale O2 cum sunt
eritrocitele şi membranele aparatului respirator. Vitamina E este considerată prima linie
de apărare împotriva peroxidării acizilor graşi polinesaturaţi.

Mecanismul de acţiune:
.
CH CH CH2 CH CH +X CH CH CH CH CH
.
acid gras polinesaturat radical al acidului gras
+ O2

CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH
O OH O O
.
radical al acid gras
peroxid lipidic radical peroxil
acidului gras
Tocoferol-OH
(forma fenolică)
.
CH CH CH CH CH Tocoferol-O
O OH
peroxid lipidic

Acţiunea vitaminei E este sinergică cu acţiunea seleniului (Se). Seleniu se află


în centrul activ al glutation peroxidazei care furnizează a 2-a linie de apărare împotriva
peroxidării.
glutation peroxidază
R-OOH + 2 G-SH G-S-S-G + H2O + R-OH
(Se)
peroxid glutation glutation
lipidic redus oxidat

Seleniul este necesar pentru funcţionarea normală a pancreasului, deci


pentru o digestie normală şi o absorbţie normală de lipide şi de vit. E. Vitamina E reduce
seleniu favorizând menţinerea lui într-o formă activă.

115
5. STRUCTURA ŞI PROPRIETĂŢILE
ACIZILOR NUCLEICI

5.1.Introducere

Acizii nucleici sunt produşi de policondensare a nucleotidelor. Ei au rolul de


a păstra şi a mijloci transferul de informaţie genetică în lumea vie începând de la cele mai
simple forme de viată, până la mamifere şi om.
5.1.1.Aspecte ale fluxului de informaţie în lumea vie
1.Primul aspect:
În nucleu se află depozitat programul după care se realizează celula cu
componenţii şi funcţiile ei specifice, sub forma unor secvenţe de nucleotide, din
molecula de ADN. Informaţia din ADN este transcrisă într-o secvenţă de nucleotide din
molecula ARN mesager.
ARN mesager duce informaţia din nucleu în citoplasmă, la ribozom, unde are loc
decodificarea şi traducerea informaţiei în secvenţe specifice de aminoacizi. Relaţia dintre
cele trei tipuri de molecule: ADN, ARN şi proteine este cunoscută sub numele de
“dogma centrală a biologiei moleculare”.

ADN ARNm proteină

Această dogmă centrală a fost completată, ţinându-se seama de capacitatea de


autoreplicare a unor tipuri de ARN ca şi de cea de transcriere a informaţiei din ARN în
ADN în prezenţa enzimei, revers transcriptază.
2.Al doilea aspect:
Toată cantitatea de informaţie cuprinsă în nucleul celulei parentale, trebuie
trecută, în cursul diviziunii celulare, celulei fiice.
Prin replicarea ADN se formează molecule care sunt copii exacte ale moleculelor
iniţiale. Se asigură astfel transmiterea informaţiei genetice de-a lungul generaţiilor.

5.1.2.Tipuri de acizi nucleici


Se cunosc două clase de acizi nucleici: acid dezoxiribonucleic (ADN) şi acid
ribonucleic (ARN), fiecare având un rol diferit în stocarea, transmiterea şi exprimarea
informaţiei genetice.
1.Rolul ADN. În cele mai multe organisme, ADN are capacitatea de a stoca o
cantitate mare de informaţie genetică cu privire la biosinteza proteinelor. De exemplu, o
celulă umană conţine, depozitată în nucleu sub forma unui pachet cu diametrul de 10-5m,
informaţia pentru sinteza a 50.000-100.000 proteine. Cu toate că informaţia este
depozitată într-o formă compactă, ea poate fi accesată imediat. Capacitatea ADN de a
depozita şi transmite eficient informaţia este determinată de structura sa chimică.
2.Rolurile ARN. Se cunosc mai multe tipuri de ARN: mesager, de transport,
ribozomal şi de dimensiuni mici, cu roluri specifice.
ARN este material genetic pentru unele virusuri (virusul mozaicului de tutun,
poliovirusuri) putând avea şi acţiune catalitică.
ARNm (mesager) este transportor al informaţiei genetice din nucleu la locul de
sinteză al proteinelor (ribozom).
116
ARNt („de transfer“) face legătura între ARN mesager, şi aminoacizii ce
urmează a fi legaţi pentru sinteza proteinelor.
ARNr (ribozomal), este component esenţial al ribozomilor.

5.2.Componenţii structurali ai acizilor nucleici

Hidroliza acizilor nucleici, în mediu acid, dă naştere la pentoze, baze azotate şi


acid fosforic.
Pentoza se află în formă ciclică β−furanozică (vezi cap.X) şi este: D-riboza
pentru ARN şi D-dezoxiriboza pentru ADN.
Bazele azotate sunt molecule plane, relativ insolubile în apă. Prezintă un maxim
de absorbţie în ultraviolet între 252-271 nm, în funcţie de natura bazei azotate şi de pH.
Bazele azotate care intră în structura acizilor nucleici sunt derivate din două structuri
heterociclice: purina şi pirimidina.
Purină 6 7 4
Pirimidină
5 N
1N 3N 5
8
2 2 6
N 4 NH N
3 9 1

Tautomeria lactam lactim a bazelor azotate


Două structuri care diferă una de cealaltă prin poziţia unui atom de hidrogen şi
a unei duble legături se numesc structuri tautomere. Bazele azotate prezintă tautomerie
lactam – lactim datorită echilibrului grupărilor:
O OH
C NH C N
forma lactam forma lactim

În structura acizilor nucleici se găsesc formele lactam, care sunt mai stabile.
Derivaţii aminaţi care nu conţin grupări -OH prezintă tautomerie imino-amino, cu
echilibrul deplasat în favoarea formei amino:
NH2 NH

N C NH C
forma amino forma imino

a.Purine (derivaţi ai purinei)


S-au identificat două purine în structura acizilor nucleici: adenina (6-amino-
purina) şi guanina (2-amino-6-hidroxipurina) (Fig.5.1).
NH OH O
NH2
N N N
N HN N HN
N

NH H2 N NH H2 N N NH
N NH N N
Amino Imino Lactim Lactam
Adenina (6-amino purina) Guanina (2-amino-6-hidroxi purina)

Fig.5.1. Structura chimică a purinelor.

117
b.Pirimidine (derivaţi ai pirimidinei)
Există trei pirimidine în structura acizilor nucleici: citozina (2-hidroxi-4-amino-
pirimidina), timina (2,4-dihidroxi-5-metil-pirimidina) şi uracilul (2,4-dihidroxi-
pirimidina). (Fig.5.2). Citozina se găseşte în ADN şi ARN, timina numai în ADN şi
uracilul numai în ARN.
OH O OH O
N HN CH3 CH3
N HN
HO N O NH HO N O NH
Lactim Lactam Lactim Lactam
Uracil (2,4-dihidroxi-pirimidina) Timina (5-metil-uracil)
NH2 NH2

N N

HO N O NH
Lactim Lactam
Citozina (2-hidroxi-4-amino-pirimidina)

Fig.5.2.Structura chimică a pirimidinelor.

5.2.1.Nucleozide şi nucleotide
1.Nucleozidele rezultă prin stabilirea unei legături N-glicozidice între hidroxilul
glicozidic de la C1 al pentozei şi atomul de azot din poziţia 9 a unei baze purinice sau din
poziţia 1 a unei baze pirimidinice. Ribonucleozidele conţin ca pentoză β-D-ribofuranoza.
Cele patru ribonucleozide care intră în structura ARN sunt: adenozina (A), guanozina
(G), citidina (C) şi uridina (U) (Fig.5.3).
NH2 O
N N
N NH
9 9
5` N
HO H2 C N N N NH2
O HO H2 C
4` 1` O
3` 2`
OH OH Adenozină (A) Guanozină (G)
OH OH
NH2 O
N NH
1 1
5` O
N O
HO H2 C N
O HO H2 C
4` 1` O
3` 2` Citidină (C)
OH OH Uridină (U)
OH OH
Fig.5.3. Structura ribonucleozidelor.
Abreviaţiile A, G, C, U sunt folosite atât pentru nucleozide cât şi pentru bazele corespondente.

Dezoxiribonucleozidele conţin β-2`-dezoxi-D-ribofuranoza (Fig.5.4). Cele patru


dezoxiribonucleozide care intră în structura ADN sunt: adenozina (A), guanozina (G),
citidina (C) şi timidina (T).
118
NH2 O
N N
N NH
9 9
5` N N NH2
HO H2 C N HO H2 C N
O O
4` 1`
3` 2`
OH H HO H Dezoxiguanozină (dG)
Dezoxiadenozină (dA)
NH2 O
H3 C
N NH
1 1
5` N O N O
HO H2C HO H2C
O O
4` 1`
3` 2`
OH H OH H
Dezoxicitidină (dC) Dezoxitimidină (dT)

Fig.5.4. Structura dezoxiribonucleozidelor.


Prezenţa 2`-dezoxiribozei este abreviată prin “d” care precede litera corespunzătoare bazei azotate.

5.2.2.Structura nucleotidelor.
Nucleotidele sunt esteri fosforici ai nucleozidelor. Orice grupare hidroxil a
ribozei din molecula nucleozidelor poate fi fosforilată. În structura acizilor nucleici intră
nucleozidele fosforilate la C-5`. Restul fosfat fiind un acid tare conferă aciditate acizilor
nucleici. Se pot adăuga la monozaharid, până la trei grupări fosfat (α, β şi γ ), pentru a
forma nucleozid mono, di, tri-fosfaţi (fig. 5.5).
NH2
γ β α N
N Adenină Adenozină
O O O
5` sau
O- P O P O P O N N
O Dezoxiadenozină
O- O- O- 4` 1` (nucleozide)
X=H Dezoxiriboză
3` 2` X=OH Riboză
OH X
AMP (adenozinmonofosfat)

ADP (adenozindifosfat)

ATP (adenozintrifosfat)
Fig.5.5. Structura unor nucleotide de tip adenozin sau dezoxiadenozin mono-, di-, sau trifosfat

5.2.3.Nomenclatura nucleozidelor şi nucleotidelor


Abrevierile A, G, C, T sau U se referă la bazele azotate libere sau prezente în
structura nucleozidelor sau nucleotidelor. Prezenţa prefixului “d” arată că pentoza este
2`-dezoxi-D-riboza.

119
Nucleotidele care intră în structura ARN conţin riboză şi sunt denumite
ribonucleotide. Nucleotidele din structura ADN conţin 2`-dezoxiriboză şi se denumesc
adăugând prefixul dezoxi, la numele nucleotidului conţinând riboza (dezoxiadenozin-5`-
monofosfat sau 5`-dezoxiadenilat) (tabel 5.1.).

Tabelul nr. 5.1. - Nomenclatura nucleozidelor şi nucleotidelor

Acid Baza Pentoza Nucleozid Nucleozid


nucleic monofosfat difosfat trifosfat
ARN A Riboza Adenozina acid adenilic, ADP ATP
acid adenozin
monofosforic, AMP
ADN A Dezoxi- d-adenozina acid d-adenilic, d-ADP d-ATP
riboza d-AMP
ARN G Riboza Guanozina acid guanilic GDP GTP
acid guanozin
monofosforic, GMP
ADN G Dezoxi- d-guanozina acid d-guanilic, d-GDP d-GTP
riboza d-GMP
ARN U Riboza Uridina acid uridilic, UDP UTP
acid uridin monofosforic
UMP
ADN T Dezoxi- d-timidina acid d-timidilic, d-TDP d-TTP
riboza d-TMP
ARN C Riboza Citidina acid citidilic CDP CTP
acid citidin-monofosfat,
CMP
ADN C Dezoxi- d-citidina acid d-citidilic, d-CDP d-CTP
riboza d-CMP

5.2.4.Proprietăţile fizice ale nucleozidelor şi nucleotidelor


Nucleozidele au solubilitate în apă mai mare decât bazele azotate din structura
lor, datorită ribozei care conţine grupări polare –OH. La pH cuprins între 5 şi 9
nucleozidele sunt neutre. La valori mici ale pH-ului bazele azotate care conţin grupări
amino (G, C, A) sunt protonate la atomii de azot din heterociclu menţinând astfel
caracterul aromatic al ciclurilor şi conjugarea între electronii „p” ai grupărilor –NH2 şi
heterociclu. Grupările –OH din structura pentozei cedează protoni la pH>12.
Solubilitatea în apă a nucleotidelor este mai mare decât a nucleozidelor. Grupările
fosfat în nucleozid mono-, di- şi trifosfat sunt ionizate la pH fiziologic, ele reprezentând
locurile pentru interacţiile electrostatice ale ADN cu proteinele şi ionii metalici.
În mediu puternic bazic nucleozidele şi nucleotidele sunt stabile. Viteza de
hidroliză a legăturilor fosfat esterice este mică din cauza repulsiilor electrostatice între
resturile fosfat şi ionii hidroxil. Legăturile N-glicozidice sunt stabile în mediu bazic, ele
fiind mai labile în mediu acid.
Moleculele care conţin purine şi pirimidine absorb radiaţii ultraviolete, spectrul
de absorbţie fiind dependent de pH. La pH = 7, nucleotidele prezintă absorbanţă
maximă la 260 nm. Deoarece proteinele şi alte componente celulare nu absorb în acest
domeniu, absorbanţa la 260 nm poate fi folosită pentru determinarea cantităţii de acizi
nucleici dintr-o probă, având în vedere conţinutul lor mare în baze azotate.
120
5.2.5.Conformaţia nucleozidelor şi nucleotidelor
Nucleozidele şi nucleotidele pot adopta un număr mare de conformaţii datorită
flexibilităţii mari a ribozei, heterociclu format din cinci atomi precum şi a orientării
bazelor azotate faţă de legătura N-glicozidică.
Cei cinci atomi din molecula pentozei nu sunt coplanari. Deoarece substituenţii
de la atomii de carbon ai heterociclului nu sunt simetrici, nucleozidele prezintă două
conformaţii: C-2` endo, numită şi conformaţia S sau „South conformation” datorită
formei pe care o adoptă atomii de carbon din structura pentozei şi C-3` endo, în care
atomii de carbon ai ribozei au forma literei N, “North conformation” (Fig.5.6). Aceste
două conformaţii sunt definite în funcţie de poziţia atomilor de carbon 2` şi 3` faţă de
planul format de atomii C-1`, oxigen şi C-4`.
PO 3`
5` 2` PO 5`
4` O O Bază
Bază 4`

1` 1`
3` .
5,9 A PO 2`
. PO
7,0 A C-2` endo C-3` endo
"South" "North"

Fig.5. 6 Cele două conformaţii preferate ale pentozei

Prin convenţie, când baza ciclului şi C-5` sunt deasupra acestui plan se consideră
faţa endo. Se întâlneşte conformaţia C-2` endo când C-2` este deasupra planului şi C-3`
endo când C-3` este deasupra planului. Distanţa între grupările fosfat ataşate în poziţiile
5` şi 3` este mult mai mare pentru conformaţia C-2` endo decât pentru C-3` endo
(Fig.5.6).
O O

NH HN

1 1
N O O N
HO H2 C HO H2 C
O O

Uridină (U) OH OH Uridină (U) OH OH


Anty O Syn
O
N NH
NH
H2N
9 N
N N NH2 N 9
5`
HO H2C 5` N
O
4` 1` HO H2 C
O
3` 2` 4` 1`
OH OH Guanozină (G) 3` 2`
Anty Guanozină (G) OH OH
Syn

Fig.5.7 Conformerii Syn şi Anty ai uridinei şi guanozinei

121
Cele două forme sunt în echilibru, ribonucleotidele adoptând, în general,
conformaţia C-3` endo, favorizată de prezenţa unui substituent electronegativ în poziţia
2`, iar 2`-dezoxinucleotidele care au un atom de hidrogen în locul grupării 2`-OH,
conformaţia C-2` endo.
Există două conformaţii posibile pentru nucleozide şi nucleotide, anti şi syn,
determinate de poziţia bazelor azotate faţă de monozaharid (Fig.5.7). Repulsia sterică
dintre bazele azotate, care au structură plană şi monozaharid, limitează rotirea acestora în
jurul legăturii N-glicozidice. In natură, se produc ambii conformeri, dar forma anti
predomină. Pirimidinele manifestă preferinţă pentru forma anti.
În guanozin 5`-fosfat conformaţia syn este stabilizată de interacţiile dintre
gruparea –NH2 de la C2 din nucleul purinic şi atomii de oxigen ai grupării fosfat.
Conformerii anti sunt prezenţi în ADN-forma B în timp ce conformerii syn sunt prezenţi
în ADN- forma Z.

5.2.6.Nucleotide naturale libere


Pe lângă nucleotidele care constituie elemente de construcţie a acizilor nucleici,
există o serie de nucleotide care îndeplinesc roluri importante în ţesuturi: compuşi
macroergici (ATP, GTP), componenţi structurali ai coenzimelor (FAD, NAD+,
NADP+), acceptori de fosfat în fosforilarea oxidativă (ADP), efectori alosterici ai
activităţii enzimelor, mesageri secunzi (AMPc şi GMPc), donori ai grupărilor metil (S-
adenozil-metionina).
Adenozin-3’,5’-monofosfatul (AMPciclic, AMPc) mediază acţiunea unor
hormoni (mesageri primi) care nu traversează membrana celulară. Prin interacţia
hormonului cu un receptor membranar specific este activată adenilat ciclaza, enzimă
membranară care catalizează transformarea ATP în AMPc. AMPc are rol de “mesager
secund” intracelular, realizând prin intermediul kinazelor, activarea sau inactivarea unor
enzime (vezi hormoni). Concentraţia intracelulară a AMPc este de o mie de ori mai mică
decât concentraţia ATP (cca 1 nmol/litru faţă de 1 mmol/litru) şi este determinată de
activitatea adenilat ciclazei care catalizează sinteza sa şi a fosfodiesterazei care
catalizează transformareea sa în AMP.
S-Adenozilmetionina este forma activă a metioninei folosită ca donor de grupări
metil în reacţiile de metilare.
Guanozin-3’, 5’-monofosfatul (GMPc) ca şi AMPc reprezintă un mesager
intracelular al unor semnale extracelulare.
NH2 NH2 O
N N N
N N HN
9 9
CH3 N N N N H2 N N N
5` 5`
S+ H2 C O O H2C O H2C
O
O
CH2 O- P O O- P O
3` 3`
CH2 OH OH O OH O OH

CH NH2 Adenozin-3`,5`-monofosfatul Guanozin-3`,5`-monofosfatul


(AMP ciclic, AMPc) (GMP ciclic, GMPc)
COOH
S-Adenozilmetionină

122
Metilxantinele sunt derivaţi metilaţi ai xantinei, identificaţi la plante, care
prezintă proprietăţi farmacologice. Exemple de metilxantine sunt: cofeina (1,3,7-
trimetilxantina) din cafea, teofilina (1,3-dimetilxantina) din ceai şi teobromina (3,7-
dimetilxantina) din cacao.
O 7 O CH3
N H3 C N
HN 1 N
3
O NH NH N
O N
Xantina Cofeina
(2,6-dioxipurina) CH3
(1,3,7-trimetilxantina)
O
O CH3
H3 C N
N N
HN
O N NH
O N N
CH3 Teofilina Teobromina
(1,3-dimetilxantina) CH3 (3,7-dimetilxantina)

5.2.7.Analogi structurali sintetici ai bazelor azotate, nucleozidelor şi


nucleotidelor
Analogii structurali ai bazelor azotate şi nucleozidelor pot acţiona fie prin
încorporare în acizii nucleici fie prin inhibarea unor enzime implicate în biosinteza
ADN. Ei sunt utilizaţi în chimioterapie. Se cunosc mai multe tipuri de analogi structurali:
-5-fluoro- sau 5-iodo uracil sau uridină sunt folosiţi ca analogi structurali ai
timinei sau timidinei (5-iododezoxiuridina este folosită pentru tratarea corneei infectate
cu virusul herpes);
-6-tioguanina şi 6-mercaptopurina care conţin în poziţia 6 a nucleului purinic
gruparea –SH sunt utilizaţi în tratarea afecţiunilor tumorale;
-azidotimidina (zidovudina), derivat al timidinei, este folosit ca nucleozid
trifosfat, exclusiv de ADN polimeraza virală. Se utilizează în tratarea infecţiilor cu HIV
(virusul imunodeficienţei umane);
-5- sau 6-azauridina, 5- sau 6-azacitidina şi 8-azaguanina sunt compuşi în care
un atom de carbon din heterociclul bazei azotate este înlocuit cu azot;
O O SH
F I N
N HN N 6
5 5
9
N NH
O NH O N
5-Fluorouracil 6-Mercaptopurina
HO H2 C
O
Timină SH
HO H2 C
O 2` N
N 6
OH
5-Iodo-2`-deoxiuridină H2 N N NH
N3 OH
Azidotimidina 6-Tioguanina

123
O NH2 O
CH3
N
HN 6
HN N 8N N
NH N
6N H2N N
O N O N
8-Azaguanina S NO2
HO H2 C HO H2C
O O
HO HO N 6 N
8
N 6 NH
OH N
OH OH 9 N
Arabinozil citozină NH Azatioprin
6-Azauridină N
Alopurinol

-alopurinolul, analog al purinelor, inhibă atât sinteza de novo a acestora cât şi


activitatea xantin oxidazei, fiind folosit în tratarea hiperuricemiei;
-citarabina (arabinozil-citozină, ara-C), nucleozid în care riboza este înlocuită
cu arabinoza, este utilizat în chimioterapia cancerului şi în infecţiile virale;
-azatioprinul care este catabolizat la 6-mercaptopurină este utilizat în transplant
pentru suprimarea evenimentelor implicate în rejecţie.

5.3.Structura primară covalentă a acizilor nucleici

5.3.1.Legăturile dintre nucleotide


Acizii nucleici sunt formaţi din nucleozide legate fosfat diesteric. Lungimea
catenelor este variabilă, cele care conţin un număr mai mic de 50 nucleotide se numesc
oligonucleotide iar cele cu mai mult de 50 nucleotide se numesc polinucleotide.
Gruparea hidroxil de la C5’ a unui nucleozid este legată de gruparea hidroxil de la
C3’ a nucleozidului următor prin legătură fosfat diesterică.
În structura polinucleotidică a ARN se află: β-riboza de care se leagă bazele
azotate: adenina, guanina, uracil, citozina.
În structura polinucleotidică a ADN se află: β−dezoxiriboza
β− de care se leagă
bazele azotate: adenina, guanina, timina, citozina.

5.3.2.Polaritatea catenei
In fiecare catenă polinucleotidică, legăturile dintre nucleotide au aceeaşi orientare
de-a lungul lanţului, catenele având o polaritate specifică.
Fiecare catenă polinucleotidică va avea două capete: capătul 5`, la care gruparea
–OH de la C5’ are ataşat un rest fosfat şi capătul 3`, la care gruparea –OH de la C3’ nu
este angajată într-o legătură internucleotidică.
Prin convenţie, structura unei catene poli-nucleotidice este scrisă întotdeauna în
direcţia 5` la 3`. Structura fragmentului polinucleotidic din fig. 5.8. poate fi scrisă GCA şi
semnifică faptul că gruparea 5`-OH a guanozinei este legată cu un rest fosfat în timp ce
adenozina are gruparea 3`-OH liberă.
Două lanţuri polinucleotidice sunt antiparalele atunci când unul evoluează în
direcţia 5` 3`, iar celălalt în direcţia 3` 5` (Fig.5.9).
Diversitatea polinucleotidelor este dată de bazele azotate legate de scheletul
format din molecule de monozaharid legate între ele fosfat diesteric.

124
Ordinea bazelor determină capacitatea codificatoare a acizilor nucleici.
O

N
NH
O G
- 5` N NH2
O P O N
O
-
O
3`
NH2
X
N
O C
N O
O P O CH2
O
-
O
3`
NH2
X
N
NH
O A

O P O CH2 N N
O
-
O
3`

3` OH X
Fig.5.8 Fragment din structura unui polinucleotid şi reprezentarea sa schematică (pGCA)
(Dacă X = - OH; monozaharidul = riboza; acidul nucleic= ARN. Dacă X= -H; monozaharidul =
dezoxiriboza; acidul nucleic = ADN).

5` O 3`

CH2 O

5` B1 B1 5`
3` 3`

P P

5` B2 B2 5`
3` 3`

P P

5` B3 B3 5`
3` 3` 3` 5`
O CH2

Fig. 5.9 Catene polinucleotidice antiparalele, reprezentare schematică.

125
5.4. Conformaţia moleculei de ADN; tipuri de conformaţii

Structura secundară de dublu-helix a ADN a fost propusă de Watson şi Crick


pe baza cercetărilor întreprinse de Chargaff, Rosalind Franklin şi Wilkins :
– Chargaff prin analiza cromatografică a stabilit că în toate tipurile de ADN
izolate de la diverse specii numărul de baze purinice este egal cu cel de baze pirimidinice
(A+G=T+C);
– Franklin şi Wilkins prin difracţia razelor X, efectuată pe cristale de ADN, a
demonstrat existenţa a două perioade de identitate de-a lungul axei lungi a moleculei: una
mare de 34 Å şi una mică de 3,4 Å.
Pe baza acestor cercetări Watson şi Crick au elaborat un model tridimensional al
moleculei de ADN cu următoarele caracteristici (Fig.5.10).
Două catene antiparalele (una cu polaritate 5’-3’ şi cealaltă antiparalelă cu
polaritatea 3’-5’) formează o dublă helice cu orientare dreaptă prin răsucire în acelaşi
sens în jurul unui ax. Scheletul extern al dublului helix este format din ciclurile
monozaharidului legate între ele prin resturi fosfat care la pH fiziologic sunt ionizate şi
încărcate negativ.

O H
N O H N
H2 C
O
N G N H N C H
O N
H N O
N
H O
Dezoxiguanozină H O

Dezoxicitidină CH2
O
H
O
N N H
H2 C O
O
N A N H N
T
O H
N N
H O
O
O
Dezoxiadenozină
H2 C
Dezoxitimidină
O

Fig.5.10 Reprezentarea structurii dublu helicoidale, forma B a ADN şi a bazelor complementare


unite prin legături de hidrogen.

Bazele azotate, sunt orientate spre interior şi perpendicular pe axul helixului.


Între o bază azotată purinică de pe o catenă şi una pirimidinică de pe cealaltă catenă,
numite baze complementare se formează legături de hidrogen (fig.5.10). Adenina se
leagă de timină prin două legături de hidrogen ( A = T ) şi guanina se leagă de citozină
prin trei legături de hidrogen ( G ≡ C ). În consecinţă, în ADN dublu catenar conţinutul

126
în adenină este egal cu cel de timină şi conţinutul în guanină este egal cu cel de
citozină.
Interacţiile hidrofobe, van der Waals, dipol-dipol indus care implică orbitalii
π ai bazelor azotate produc stivuirea bazelor dintr-o catenă polinucleotidică şi determină
conformaţia helicoidală a acesteia. Intre grupările polare ale perechilor de baze din două
catene complementare, antiparalele se formează legături de hidrogen care asigură
stabilitatea termodinamică a helixului.

5.4.1.Caracteristicile structurale ale dublului helix-forma B, predominantă


în celulă, descrisă de Watson-Crick.
Cele două catene, complementare NU identice, (o catenă constituie replica
celeilalte) formează o scară în spirală cu 10 trepte sau perechi de baze pe fiecare spiră
completă a helixului.
Diametrul cilindrului ce încadrează dublul helix este de 20 Å. Distanţa dintre
planurile a două baze adiacente este 3,4 Å. Pe o spiră sunt 10 perechi de baze, deci
perioada de identitate este de 34Å.
Helixul prezintă în exterior două şanţuri: unul mic cu lăţimea de 12Å şi unul
mare cu lăţimea de 22 Å, prin intermediul cărora unele proteine şi medicamente vin în
contact cu bazele azotate fără să fie necesară desfacerea duplexului.

5.4.2.Formele structurale A şi Z ale ADN


Structura ADN, este o structură dinamică în mediul apos al celulei. Pe lângă
forma B predominantă în celule, pot exista formele A-E şi Z. Conformaţia de tip A
corespunde tot unei duble helice drepte dar este mult mai compactă; pasul helicei este de
28 Å, iar numărul de baze per tur este 11. In structura ADN forma A predomină ca şi în
ADN forma B, conformerii anty.
Conformaţia de tip Z, prezentă atât în condiţii fiziologice cât şi în condiţii
speciale (la concentraţii mari de cationi), corespunde la o helice stângă având 12 perechi
de baze per tur, pasul helicei fiind de aproximativ 57 Å. Intr-o succesiune GC
dezoxinucleotidul guaninei adoptă conformaţia syn iar cel al citozinei pe cea anti, ceea ce
face ca lanţul să evolueze în zig-zag între cele două conformaţii. Deşi prezenţa acestei
conformaţii în vivo nu este ferm dovedită, există argumente (in vitro) că structura Z
modifică interacţiunile ADN-proteine, importante în replicare, transcriere, repararea
leziunilor ADN.

5.5. Denaturarea şi renaturarea ADN

5.5.1.Denaturarea
Ruperea legăturilor de hidrogen şi a interacţiunilor van der Waals dintre catenele
moleculei ADN aflate în soluţie se poate realiza prin creşterea temperaturii, la valori
extreme de pH (molecula de ADN este stabilă la pH-uri cuprinse între 4 şi 10) sau la
modificarea tăriei ionice (Fig.5.11).
Când toate legăturile s-au rupt, catenele sunt separate iar procesul este numit
denaturare. Dacă separarea catenelor este determinată de modificări de temperatură
procesul se numeşte topire.
Prin denaturare, se modifică unele proprietăţi fizice ale ADN: scade vîscozitatea
şi creşte absorbanţa la 260 nm.
127
Renaturare ADN Denaturare ADN

Fig.5.11 Denaturarea reversibilă a ADN.

Efectul hipercrom Cantitatea de lumină (λ=260 nm), absorbită de ADN nativ,


dublu helicoidal, este mai mică decât cea absorbită de bazele purinice şi pirimidinice
izolate. Acest efect hipocrom se datorează mascării parţiale a bazelor stivuite care
interacţionează între ele. Prin denaturarea ADN-ului, creste capacitatea de absorbtie a
acestuia la λ=260 nm, efect hipercrom.
Denaturarea ADN se poate urmări prin măsurarea absorbanţei în ultraviolet în
funcţie de creşterea temperaturii. Se obţine o “curbă de topire” cu alură sigmoidală,
denotând interacţiuni cooperative între baze. Temperatura de topire (Tm), este
temperatura la care jumătate din ADN este denaturat, iar modificarea absorbanţei
reprezintă 50% din cea totală, corespunzătoare unei denaturări complete (Fig. 5.12).
Compoziţia ADN în baze azotate influenţează temperatura de topire. Un
procent mai mare de perechi de baze GC fată de AT din ADN, determină o creştere a Tm.
Conţinutul în perechi de baze GC diferă pentru diferite organisme. Pentru mamifere
conţinutul în perechi de baze GC este de 40% şi în condiţii standard punctul de topire va
fi de 870C.

1.5
Hipercromicitate (λ=260)

100
Denaturare (%)

1.4
G:C A:T 75
1.3
A:T G:C
1.2 50

1.1 25

1.0 0
Tm
0 70 80 90 100
Fig. 5.12 Curba de topire ADN. Tm creşte cu creşterea procentului de perechi de baze
G:C şi scade cu creşterea procentului de A:T. Denaturarea ADN şi absorbanţa la 260 nm cresc cu
temperatura.
128
Concentraţia cationilor monovalenţi influenţează temperatura de topire. O
creştere de zece ori a concentraţiei cationilor determină o creştere a Tm cu 16,60C.
Formamida destabilizează legăturile de hidrogen dintre baze, micşorând astfel Tm.
Catenele din duplexul ADN sau din hibridul ADN-ARN pot fi astfel separate la
temperaturi mai mici, evitându-se ruperea legăturilor fosfat diesterice care s-ar putea
produce la creşterea temperaturii pentru denaturare, în lipsa formamidei.

5.5.2.Renaturarea (annealing) ADN


Denaturarea ADN este reversibilă. Prin restabilirea valorilor de pH, temperatură,
tărie ionică la valori fiziologice, catenele, chiar şi cele complet separate, pot reforma
dublul helix. Procesul prin care catenele complementare de ADN pot să refacă
duplexul se numeşte renaturare. Viteza de renaturare depinde de: temperatură şi de
concentraţia catenelor complementare. Renaturarea (termică) se produce la temperaturi
sub temperatura de topire, prin răcire progresivă.
Renaturarea este un proces ce poate fi folosit în tehnica hibridării moleculare,
care permite combinarea unor monocatene de ADN sau a unor catene de ADN cu
ARN în condiţiile unui grad relativ crescut de complementaritate a acestora. Detectarea
regiunilor hibride ale unui heteroduplex, se poate face electrono-microscopic (contur mai
îngroşat). Vizualizarea electrono-microscopică a heteroduplexurilor ADN-ARN, formate
în soluţie, permite determinarea poziţiei intronilor în moleculele de ADN sau în cazul
heteroduplexurilor ADN, evidenţierea deleţiilor cromozomiale.
Detectarea heteroduplexurilor ca şi determinarea gradului de hibridare se pot face
şi prin marcarea uneia dintre monocatene cu 32P, urmată de autoradiografiere.
Identificarea unui anumit fragment de ADN dintr-un amestec de fragmente separate – de
exemplu, prin electroforeză în gel de agaroză, utilizează o sondă de ADN sau ARN
radioactivă. Tehnica Southern permite transferul fragmentelor de ADN de pe gelul fragil
pe o membrană solidă de nitroceluloză şi identificarea ulterioară a fragmentului de
interes.

5.6.Hidroliza acizilor nucleici

Hidroliza acizilor nucleici se poate produce atât chimic cât şi enzimatic.


Hidroliza chimică se produce în mediu bazic sau acid.
Spre deosebire de ADN, care este rezistent la hidroliza bazică, ARN este
hidrolizat chimic, în mediu bazic, la un amestec de 2`- şi 3`- nucleotide.
Mediul bazic transformă gruparea 2` – OH în reactant nucleofil care atacă legătura
3`,5`- fosfat diesterică cu formarea intermediară a unui nucleotid ciclic 2`, 3` hidrolizabil
la nucleozid – 2` sau 3`– fosfat (Fig. 5.13).
ADN mono- sau bi-catenar, ca şi ARN este hidrolizat de enzime numite
nucleaze. Aceste enzime sunt distribuite ubicuitar. Nucleazele secretate de pancreas
participă la procesul de degradare a acizilor nucleici. Nucleazele se pot împărţi în două
categorii: exonucleaze şi endonucleaze
a.Exonuclezele hidrolizează nucleotidele terminale de la capetele 5` sau 3` ale
unui lanţ polinucleotidic. Acţiunea exonucleazică este proprie şi unor enzime implicate în
biosinteza ADN, cum ar fi ADN polimerazele I şi III.
b.Endonucleazele hidrolizează legături fosfat diesterice din interiorul catenei
polinucleotidice.
129
O O O
H2 C H2 C
H2 C 3` 2` 2`
2` 3`
5` 3` 5` B1 5` B1
O
O ..O
.. H
+ H2O O PO3 H2 OH
.. .. O P O
OH
O P OH O
- +
ionul hidroxil
O OH OH
3` 2` 3` 2` 3` 2`
5` B2 5` B2 5` B2
OH OH OH
Fig.5.13 Hidroliza bazică a ARN accelerată de gruparea 2`-OH în prezența ionului hidroxil.

5.6.1.Endonuclezele de restricţie
Endonuclezele de restricţie sau restrictazele recunosc secvenţe specifice de
nucleotide de pe ADN dublu catenar (secvenţe de recunoaştere), formate de obicei din 4,
5 sau 6 nucleotide şi taie ambele catene ale ADN într-un loc specific al secvenţei
recunoscute.
a.Nomenclatura. Enzimele de restricţie au fost evidenţiate la bacterii, unde au un
rol important în protejarea celulelor bacteriene de infecţiile virale. Bacteriile îşi cruţă
propriul ADN prin metilarea unora dintre resturile de adenină şi citozină cuprinse în
secvenţele recunoscute de către enzimele de restricţie. Restrictazele taie într-un anumit
loc din secvenţa specifică orice ADN, cu excepţia celui care este metilat la nucleotidele
adeninei sau citozinei, din acea secvenţă, adică a propriului ADN. Cel mai adesea
acţiunea endonucleazică şi cea metilazică aparţine aceleiaşi proteine.
Au fost izolate peste 100 enzime de restricţie care au fost denumite în acord cu
specia bacteriană de la care au fost izolate (Tabelul 5.2). Deoarece fiecare bacterie
conţine mai multe enzime de restricţie, se utilizează o cifră romană pentru a identifica
fiecare enzimă. De exemplu, EcoRI a fost prima restrictază izolată de la
Escherichia Coli .

Tabelul 5.2 Situsurile de recunoaştere şi clivare a unor endonucleaze de restricţie.

Enzima Secvenţa recunoscută Sursa

BamH I 5`-G ↓ GATCC-3` Bacillus amyloliquefaciens H


BglII 5`-A ↓ GATCT-3` Bacillus globigii
EcoR I 5`-G ↓ AATTC-3` Escherichia coli RY13
EcoRV 5`-GAT ↓ ATC-3` Escherichia coli B946
Hind III 5`-A ↓ AGCTT-3` Haemophilus influenzae Rd
Hpa I 5`-GTT ↓ AAC-3` Haemophilus parainfluenzae
Pvu II 5`-CAG ↓ CTG-3` Proteus vulgaris
Taq I 5`-T ↓ CGA-3` Thermus aquaticus

130
b.Modalităţi de acţiune ale restrictazelor. Situsurile de recunoaştere pentru cele
mai multe enzime de restricţie sunt palindroame care prezintă dublă simetrie rotaţională.
Un palindrom este definit ca o porţiune de ADN în care secvenţa nucleotidică, citită
pe ambele catene în direcţia 5` 3` este identică.
Unele endonucleze de restricţie taie ADN bicatenar, formând capete boante
(blunt ends), drepte, necoezive. Altele taie moleculele de ADN bicatenar pe o latură a
centrului de simetrie, producând segmente purtătoare de extremităţi monocatenare
coezive, care fiind complementare se pot asocia. Sunt trei modalităţi de a tăia catena de
ADN după cum se vede în (Fig. 5.14).
Capetele fragmentelor de ADN rezultate pot fi legate între ele de către ADN
ligază formând ADN recombinat (Fig.5.15).

5`---AAGCTT---3` 5`---TGGCCA---3` 5`---GAGCTC---3`


3`---TTCGAA---5` 3`---ACCGGT---5` 3`---CTCGAG---5`

Hind III Bal I Sst I

5`---A 5`
AGCTT---3` 5`---TGG CCA---3` 5`---GAGCT3` C---3`
3`---TTCGA 5` A ---5` 3`---ACC GGT---5` 3`---C 3`TCGAG ---5`

Fig. 5.14. Cele trei posibilităţi de clivare a ADN de către restrictaze (cu capătul 5` mai lung, cu
capete boante şi cu capătul 3` mai lung).

ADN1 ADN2

5`---GAATTC---3` 5` GAATTC 3`
3`---CTTAAG---5`
3` CTTAAG 5`

EcoRI EcoRI

5`---G AATTC---3` 5` G AATTC 3`


3`---CTTAA G---5`
3` CTTAA G 5`

Renaturarea fragmentelor ADN si


sudarea lor de către ADN-ligază

5`---GAATTC 3` 5` GAATTC---3`
3`---CTTAAG 5` 3` CTTAAG---5`

Molecule de ADN recombinant


Fig. 5.15 Formarea ADN recombinant prin utilizarea enzimelor de restricţie

c.Separarea fragmentelor rezultate din acţiunea enzimelor de restricţie


asupra ADN se face prin electroforeza pe gel de poliacrilamidă pentru fragmentele mai
mici de 500 perechi de baze şi pe gel de agaroză pentru fragmentele cu dimensiuni mai
131
mari. Dimensiunea fragmentelor de restricţie se determină prin măsurarea distanţei de
migrare şi raportarea la distanţa de migrare a fragmentelor standard de ADN de
dimensiuni cunoscute

5.6.2.Hărţile de restricţie.
Orice ADN dublu catenar prezintă diferite secvenţe nucleotidice care vor fi
recunoscute şi clivate de enzime de restricţie specifice. Prin separarea fragmentelor de
restricţie şi măsurarea dimensiunii acestora este posibil să se deducă locurile unde
enzimele de restricţie taie molecula de ADN (locurile de restricţie), adică să se deseneze
harta de restricţie. Este uşor să se compare două molecule de ADN (de ex. examinarea
relaţiei între două specii de-a lungul evoluţiei) prin analizarea hărţilor de restricţie fără să
fie necesară determinarea secvenţei nucleotidice a fiecărei moleculă de ADN.

5.7.Distribuţia şi dimensiunile ADN la procariote şi eucariote

Conţinutul în ADN al celulelor de la diverse specii este diferit. Cu cât celula este
mai evoluată, are nevoie de mai multă informaţie genetică şi conţinutul în ADN este mai
mare. ADN-ul există în celule sub formă liniară sau circulară (formată prin legarea
covalentă a capetelor 5`,3`). Moleculele de ADN, cu lungimi şi greutăţi moleculare
diferite, dintr-o celulă, alcătuiesc cromozomii celulei.
Fragmentele cromozomiale care conţin informaţia genetică cu privire la sinteza
unui singur lanţ polipeptidic sau a unei singure molecule de ARN (ribozomal sau de
transfer) au fost denumite gene. Având în vedere faptul că unele proteine sunt oligomere
relaţia dintre materialul genetic (ADN) şi expresia sa finală (proteinele) este corect
exprimată prin conceptul, o genă – un lanţ polipeptidic.
Fiecare cromozom conţine un set unic de gene. Totalitatea genelor cuprinse în
cromozomii unei celule, constituie genomul acesteia.
La procariote, o moleculă de ADN circular cu 4 x 106 perechi de baze,
alcătuieşte un cromozom, care cuprinde setul complet de gene pentru specificarea
caracterelor celulei. ADN din celulele de Escherichia coli cuprinde aproximativ 4,6 x
106 perechi de baze, lungimea conturului ADN cromozomial fiind de ~1,6 mm. Diametrul
celulei de E. coli este ~2µm.
La om, fiecare cromozom conţine o singură moleculă de ADN. Cel mai scurt
cromozom uman conţine o singură moleculă de ADN cu 34 x 106 perechi de baze iar cel
mai lung cuprinde o singură moleculă de ADN cu 263 x 106 perechi de baze. Lungimea
totală a moleculelor desfăşurate de ADN dintr-o singură celulă umană este de
aproximativ 2 m. Molecula de ADN va trebui să adopte în celulă o formă cât mai
compactă , care s-o facă compatibilă cu spaţiul oferit de către celulă.
În celulele procariote, care nu au structuri subcelulare (nuclee, mitocondrii,
lizozomi, reticul endoplasmatic), ADN este distribuit într-o masă cromozomială. Pe
lângă ADN reprezentând materialul cromozomial, ce cuprinde setul complet de gene
pentru specificarea tuturor caracterelor celulei, în citoplasma celulelor bacteriene se află
cantităţi mici de ADN circular, extracromozomial. Aceste molecule, numite plasmide
conţin o cantitate redusă de informaţie genetică.
Plasmidele sunt molecule mici care trec uşor prin membrana celulei gazdă. Pe
lângă alte gene, ele conţin şi gene care specifică proteine, ce conferă bacteriei rezistentă
la antibiotice. Plasmidele pot migra de la o celulă cu rezistentă la un antibiotic la altă
132
celulă, cu sensibilitate la antibioticul respectiv, făcând-o şi pe aceasta rezistentă.
Rezistenţa la antibiotice, transferabilă nu numai în cadrul aceleiaşi specii bacteriene ci şi
de la o specie la alta, pune probleme serioase antibioterapiei.
Plasmidele sunt instrumente ideale de manipulare a genelor. Manifestând adesea
autonomie faţă de ADN cromozomial, plasmidele se autoreplică extrem de rapid.
Posibilitatea încorporării unui fragment de ADN străin într-un plasmid, prin tehnicile
ingineriei genetice, şi reintroducerea plasmidului modificat într-un organism gazdă
permite obţinerea unor mari cantităţi din gena străină sau din proteina specificată de
aceasta.
În celulele eucariote, nucleul este delimitat de citoplasmă printr-o membrană.
Cea mai mare cantitate de ADN se află în nucleu.
In perioadele de repaus ale celulei, deci în afara perioadelor de diviziune,
materialul genetic se găseşte sub formă de cromatină (cromozomii interfazici), un
material amorf, dispersat în nucleu, care conţine ADN, proteine bazice denumite histone,
proteine nehistonice denumite hertone şi cantităţi mici de ARN.
In timpul mitozei şi puţin înainte de aceasta, cromatina se condensează şi se
subdivide în cromozomi care sunt complexe ADN - proteine. Fiecare cromozom conţine
o singură moleculă de ADN linear lungimea sa variind de la un cromozom la altul.
Numărul cromozomilor depinde de specie; de exemplu, celulele somatice de la specia
umană conţin 46 de cromozomi, grupaţi în 23 de perechi.
În mitocondriile celulelor eucariote, se află molecule de ADN circular, cu masă
mică, care diferă de cel nuclear prin structură şi anumite proprietăţi. Acesta reprezintă
aproximativ 1 % din ADN celular, total.
Prezenţa ADN mitocondrial, conferă celulei o oarecare autonomie genetică, o
parte din proteinele mitocondriale sintetizându-se pe tipar de ADN propriu. Printre
acestea se află 13 subunităţi proteice ale lanţului respirator (din totalul de 67): şapte
subunităţi ale NADH dehidrogenazei (complex I), citocromul b din complexul III, trei
subunităţi ale citocrom oxidazei (complex IV), două subunităţi ale ATP sintazei.
Majoritatea proteinelor mitocondriale sunt specificate însă de gene nucleare.

5.8.Organizarea ADN la eucariote

Genomul haploid uman constă din 46 cromozomi grupaţi în 23 de perechi care


conţin aproximativ 6 x 109 perechi de baze. S-a estimat că doar 5-10% din genomul
eucariot reprezintă secvenţe codificatoare pentru proteine şi ARN. Cea mai mare parte a
ADN este necodificatoare având rol în reglarea exprimării genelor în timpul dezvoltării,
diferenţierii şi adaptării la condiţiile de mediu.
La eucariote, o genă care conţine informaţia privind structura unui lanţ
polipeptidic este întreruptă de secvenţe care nu sunt traduse via ARNm, care nu se vor
exprima în structura polipeptidului dat. Secvenţele de ADN traductibile, dintr-o anumită
genă structurală, au fost numite exoni (expressed regions), iar celelalte introni
(intervening sequences). Se apreciază, că discontinuitatea genelor reprezintă o trăsătură
comună a genomului organismelor superioare (excepţie ar face genele care codifică
histonele şi interferonul). După gradul de repetare în genomul eucariot secvenţele de
ADN se împart în:

133
a.Secvenţe de ADN unice, nerepetitive. Aproximativ 60% din ADN-ul din
fiecare celulă de la specia umană se află o singură dată în genom. Acesta este ADN care
codifică proteine.
b.Secvenţe de ADN cu grad mediu de repetare. Secvenţele de ADN care
codifică ARNr, ARNt, histone reprezintă 20% din ADN-ul eucariot şi se află în zeci până
la sute de copii per celulă.
c.Secvenţe de ADN cu grad foarte mare de repetare. Aproximativ 10% din
ADN-ul eucariot se află în mii de copii per celulă. Aceste secvenţe formate din 5-500
perechi de baze se repetă de multe ori în tandem. Ele sunt distribuite în centromerele şi
telomerele cromozomilor şi sunt prezente în 1-10 milioane de copii per genomul
haploid. Aceste secvenţe sunt inactive transcripţional având un rol structural în
cromozomi.
Deoarece aceste secvenţe de ADN au un conţinut diferit în G+C faţă de restul de
ADN din celulă, într-un gradient de clorură de cesiu formează o bandă cu poziţie diferită
faţă de restul ADN. Din acest motiv a fost denumit ADN satelit. Capetele cromozomilor
numite telomere conţin, de asemenea, secvenţe scurte de ADN care se repetă în tandem
de sute de ori. La om, secvenţa din telomeră care se repetă este AGGGTT. Acest ADN,
formează deasemenea, o bandă satelit în gradient de clorură de cesiu. ADN din
centromere şi telomere are probabil rol structural, dar rolul restului de ADN care se repetă
în copii multiple este încă necunoscut.

5.9.Organizarea structurală superioară (terţiară) a ADN

5.9.1.Structura superhelicoidală
In moleculele de ADN circular (ADN cromozomial de la E.coli, ADN
mitochondrial, plasmide) şi ADN liniar de dimensiuni mari ale cărui capete nu sunt libere
numărul de răsuciri ale unei catene în jurul celeilalte este fix. Numărul de răsuciri nu
poate fi modificat decât prin incizia unei legături fosfat diesterice de pe una dintre
catenele ADN, permiţând astfel celor două capete ale ADN să se rotească unul faţă de
celălalt.
O propritate universală a ADN dublu catenar este suprarăsucirea moleculei
în jurul propriei axe. Formele superhelicoidale sunt în raport cu forma helicoidală,
topoizomeri. Enzime specifice, denumite topoizomeraze, catalizează aceste modificări
topologice, interconvertind izomerii topologici.
Flexibilitatea structurală a ADN îi permite să adopte o structură cât mai compactă
pentru a fi compatibil cu spaţiul oferit de celulă. ADN-ul circular se răsuceşte în jurul
propriei axe iar cel nuclear se răsuceşte mai întâi în jurul proteinelor iar structurile
formate se răsucesc în jurul axei proprii apărând formele superhelicoidale
(suprarăsuciri). Ele pot fi suprarăsuciri negative şi positive (Fig.5.16).
a.Suprarăsucirile spre stânga, determinate de creşterea numărului de perechi de
baze per tur elice sunt considerate suprarăsuciri negative (negative supercoiling). Ele
se formează, când molecula de ADN se răsuceşte în direcţie opusă dublei helice cu
orientare dreaptă prezentă în ADN forma B. Structura superhelicoidală negativă este
proprie celulelor vii, ea relaxând dubla helice. Suprarăsucirile spre stânga pregătesc
ADN pentru procese care presupun separarea catenelor: replicare, transcriere,
recombinare.

134
Suprarăsuciri Suprarăsuciri
spre stânga spre dreapta
(superhelix (superhelix
negativ) pozitiv)

Helix circular normal


Fig.5.16 Molecula relaxată şi suprarăsucită spre stânga şi spre dreapta.

b.Suprarăsucurile spre dreapta (în sensul dublei helice) determinate de


scăderea numărului de perechi de baze per tur elice (faţă de 10,5 în ADN-B) sunt
considerate suprarăsuciri pozitive. Ele compactează ADN şi fac dificilă desprinderea
catenelor. Energia liberă a formelor superhelicoidale este mai mare decât cea a ADN
„relaxat“ nesuprarăsucit.

5.9.2.Topoizomerazele
Gradul de suprarăsucire al ADN bacterian este determinat de acţiunea opusă a
două enzime numite topoizomeraze care afectează topologia ADN. Aceste enzime sunt
foarte importante pentru procesul de replicare.
Sunt două tipuri de topoizomeraze:
a.Topoizomeraza I, acţionează ca o endonuclează reversibilă, este formată
dintr-un singur lanţ polipeptidic şi nu necesită ATP. Ea incizează o legătură fosfat
diesterică numai de pe una dintre catenele ADN, permiţând trecerea celeilalte catene prin
spaţiul creiat; numărul de răsuciri ale unei catene în jurul celeilelte creşte cu 1 relaxând
starea superhelicoidală a ADN. Energia legăturii fosfat diesterice incizate a fost
conservată într-o legătură fosfat esterică, implicând tirozina din centrul activ al enzimei,
printr-o reacţie reversibilă care nu necesită aport energetic (Fig.5.17).

Topoizomeraza I Topoizomeraza I Topoizomeraza I

Tyr
Tyr Tyr
5` O
5` O
OH P Enzima P
P P OH
OH 3`
Incizie si legare 3` Rotirea Disocierea
la enzimă capătului 3` enzimei

Fig.5.17 Reprezentarea mecanismului de acţiune a topoizomerazei I.

135
b.Topoizomeraza II, conţine cel puţin două subunităţi polipeptidice, necesită
ATP şi produce incizii reversibile în ambele catene ADN (Fig.5.18).
Mecanismul de acţiune al topoizomerazei II este ilustrat (Fig.5.18) prin utilizarea
unei molecule ADN relaxată care a fost transformată în etapa 1 la o moleculă cu o
suprarăsucire + şi una -. Topoizomeraza II (şi giraza) taie ambele catene ADN şi trece un
segnemt ADN prin tăietura formată, transformând suprarăsucirea + în suprarăsucire -.
ADN giraza, o topoizomerază II prezentă numai la procariote, are abilitatea
de a produce sau desfiinţa suprarăsuciri negative. ADN giraza este formată din două
subunităţi (fiecare subunitate fiind compusă din câte două lanţuri peptidice de 105 kd şi
respectiv 95 kd): una introduce superhelixuri negative cu consum de ATP (având şi
activitate ATP-azică) iar cealaltă are abilitatea de a le desfiinţa fără consum de ATP.
ADN giraza (topoizomeraza II) introduce în molecula ADN supertorsiuni
negative,, astfel încât supertorsiunile pozitive generate de avansarea bifurcaţiei de
replicare sunt în mare măsură contracarate. Cantităţile de topoizomerază I şi II sunt
reglate pentru a menţine în celulele vii un grad potrivit de superhelicitate negativă.
Anumite antibiotice ca: acid nalidixic (negram) şi derivaţii săi fluoruraţi (norfloxacin,
ciprofloxacin), superiori prin toxicitatea redusă şi prin faptul că nu dezvoltă rezistenţă
plasmidică transferabilă, suprimă creşterea şi dezvoltarea bacteriană prin inhibarea
ADN-girazei.

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

Fig.5.18 Mecanismul de acţiune al topoizomerazei II. Enzima incizează ambele catene şi trece un
segment ADN prin spaţiul creiat schimbând suprarăsucirea (+) în suprarăsucire (-).

5.10.Cromozomii eucariotelor

5.10.1.Cromatina (cromozomii interfazici), este un material amorf, dispersat în


nucleu în interfază, care conţine ADN împachetat cu proteine în cantităţi aproximativ
egale (în greutate). Sunt prezente şi cantităţi mici de ARN. Împachetarea ADN în
cromatină este mai puţin densă ca în cromozomi, pentru a putea permite accesul
enzimelor transcrierii şi replicării la molecula de ADN în perioadele de repaus ale celulei.
Cromozomii sunt complexe ADN-proteine care rezultă prin condensarea
cromatinei în timpul mitozei. Fiecare cromozom conţine o singură moleculă de ADN-
linear, lungimea sa variind de la un cromozom la altul. Împachetarea ADN într-un
cromozom presupune o scurtare de 10.000 de ori a lungimii sale din forma primară-B.
Numărul cromozomilor variază de la o specie la alta (ex. celulele somatice umane conţin
46 cromozomi.

136
5.10.2 Histonele reprezintă o clasă de proteine bazice, cu masa moleculară mică,
care interacţionează ionic cu anionii fosfat din catenele ADN, cu formare de
nucleozomi.
Există 5 tipuri de histone:
Histone bogate în lizină: H2A şi H2B şi histone bogate în arginină: H3 şi H4 care
intră în structura miezului nucleozomului,
Histone de legătură: H1 ce leagă nucleozomii între ei, cu rol în protejarea ADN de
acţiunea nuleazelor.
Histonele şi-au conservat bine structura, fapt ce demonstrează că ele şi-au
păstrat rolul stabilit iniţial de-a lungul evoluţiei eucariotelor. Secvenţa aminoacizilor în
H3 şi H4 este aproape aceeaşi la plante şi animale.

5.10.3.Nucleozomii reprezintă primul stadiu în condensarea ADN, realizând un


grad de compactare pentru ADN egal cu 7. În studiile de microscopie electronică, fibra de
cromatină arată ca un „şirag de mărgele“, mărgelele fiind nuclozomii, unitatea de bază a
cromatinei, şi „aţa“ porţiuni de ADN liber
Structural nucleozomul (unitatea repetitivă de 10 nm), are forma unui cilindru
turtit cu dimensiunile 11x11x5,5 nm. El cuprinde un octamer histonic constituit din
2H2A, 2H2B, 2H3, 2H4, în jurul căruia se înfăşoară de aproximativ 2 ori cu răsucire spre
stânga, ADN format din 140 perechi de baze. Nucleozomii au se pare aceiaşi structură la
toate eucariotele. Cantitatea de ADN care înfăşoară miezul octameric este constantă.
ADN care leagă nucleozomii se numeşte ADN de legătură, lungimea lui depinde de
organism şi ţesut şi este cuprinsă între 8 şi 120 perechi de baze (în medie 60 perechi de
baze), fig.5.19.

Miezul nucleozomului
ADN de (H2A, H2B, H3, H4)2
legătură

ADN
Histona H1

Fig. 5.19. Condensarea ADN cu ilustrarea structurii nucleozomilor.

Histona H1, nu este constituent al miezului octameric al nucleozomilor. H1 se


leagă de ADN-ul de legatură, dintre nucleozomi. Au fost identificate câteva tipuri de
histone H1. Servind ca o punte între nucleozomii adiacenţi, H1 are rol esenţial în etapa
următoare de compactare a ADN cu formarea unei structuri care arată că un solenoid
(diametru de 30 nm, pasul de 10 nm, distanţa între spire de 10 nm, pe un tur de spiră sunt
6-10 nucleozomi), şi care asigură o scurtare de 40 de ori a formei B a ADN.

137
Solenoizii se asociază între ei determinând o condensare suplimentară a ADN
(fig. 5.20).
Proteine nehistonice sunt componente ale cromatinei. În afara histonelor,
enzimelor şi a factorilor necesari replicării şi transcrierii, cromatina mai conţine şi alte
proteine, unele cu rol în destinderea stării condensate a cromatinei, pentru a permite
replicarea şi transcrierea, altele cu rol în viabilitatea celulei, ele prezentând o mobilitate
electroforetică mare.

5.10.4.Eucromatina şi heterocromatina. Eucromatina reprezintă porţiuni de


cromatină active în transcriere. Heterocromatina reprezintă regiuni de ADN inactive în
transcriere, din cauza împachetării dense a ADN.

Fig.5.20. Condensarea ADN cu formarea nucleozomilor, solenoidului şi cromozomului.

138
6. BIOSINTEZA ADN (REPLICAREA)

6.1. Replicarea este semiconservativă

Replicarea reprezintă modalitatea specifică de biosinteză a ADN, respectiv


desfacerea duplexului de ADN parental şi construirea pe fiecare dintre cele două catene a
câte unei catene fiice complementare – replica celor dintâi. Ca urmare a replicării apar
două molecule ADN fiice identice cu parentala, în fiecare dintre moleculele nou formate
conservându-se o catenă veche, parentală. Sinteza ADN poartă, din acest motiv, numele
de replicare semiconservativă (Fig.6.1).
Catene parentale

Catenă parentală Catene fiice Catenă parentală

Fig.6.1 Replicarea ADN.

După replicare şi diviziune celulară, fiecare celulă fiică primeşte o catenă


parentală de ADN şi o catenă nou sintetizată, complementară cu catena parentală, care
a servit ca matrită. Sinteza semiconservativă, asigură astfel, atât la procariote, cât şi la
eucariote, transferul de informaţie genetică de la ADN parental la ADN nou sintetizat şi
deci menţinerea stabilităţii genetice a fiecărui organism şi a speciei.
Replicarea poate fi uni- sau bidirecţională. În cele mai multa organisme (bacterii,
virusuri) replicarea este bidirecţională.

6.2. Replicarea ADN bacterian este bidirecţională

Cercetările întreprinse de John Cairns, 1963, au dus la concluzia că, la E. Coli, o


moleculă unică de ADN, de mari dimensiuni şi în general circulară (formată prin legarea
139
covalentă a capetelor 5`, 3`), alcătuieşte un cromozom. Lungimea conturului de ADN
cromozomial este de aproximativ 1 mm (de ~1000 ori mai mare decât dimensiunile unei
celule de E. Coli). Cromozomul bacterian are în timpul replicării forma literei theta (θ),
duplexul de ADN circular replicându-se simultan în ambele direcţii (Fig.6.2).
Cromozomul circular initial

ORI
ADN initial

1 Bifurcatii de
2
replicare

1 2
Puncte de initiere
replicare

Originea replicării
ADN după replicare

Fig.6.2 Ilustrarea replicării cromozomului bacterian (1 unidirecţională şi respectiv 2


bidirecţională).

Iniţierea replicării se produce în regiuni bine determinate denumite “regiuni


origine” (ori) care conţin secvenţe “consens” foarte bine conservate de-a lungul evoluţiei,
bogate în perechi A=T. La E.coli există o singură regiune Ori C formată dintr-o secvenţă
de aproximativ 240 perechi de baze necesară direcţionării începerii replicării.
Regiunea activă în replicare la un moment dat care se deplasează de-a lungul
duplexului parental reprezintă “bifurcaţia de replicare”. Pe cromozomul bacterian
evoluează două bifurcaţii de replicare, una în sens orar, cealaltă în sens antiorar. Duplexul
de ADN circular se replică simultan în ambele direcţii.
Terminarea replicării are loc atunci când cele două bifurcaţii de replicare se
întâlnesc într-o regiune opusă regiunii Ori.
Replicarea este bidirecţională atât la bacterii cât şi la virusuri.

6.3.Elementele necesare pentru sinteza de ADN

Elementele necesare pentru sinteza ADN la procariote şi la eucariote sunt


aceleaşi.
6.3.1.Substraturi
Cei patru dezoxiribonucleozid-trifosfaţi: dATP, dGTP, dCTP, dTTP sunt necesari
pentru sinteza ADN. Necesitatea prezenţei celor patru ribonucleozid-trifosfaţii: ATP,
GTP, UTP, CTP sugerează necesitatea sintezei de ARN în cursul replicării.
140
6.3.2.Matriţa (template)
Mecanismul de bază al replicării a fost înţeles odată cu recunoaşterea de către
Watson şi Crick în 1953 a complementarităţii bazelor din structura ADN-dublu catenar.
În replicarea semiconservativă, fiecare catenă parentală ADN, serveşte ca matriţă pentru
sinteza unei catene fiice, complementare.

6.3.3.ARN iniţiator sau primer este necesar iniţierii sintezei de ADN


Numai catena template nu este suficientă pentru sinteza ADN. ADN polimeraza
nu poate lega covalent primele două nucleotide, abilitate pe care ARN polimeraza o are
(leagă primele două nucleotide fără să fie necesară existenşa unui primer). Sinteza de
ADN nu poate începe decât în prezenţa unui ARN de mici dimensiuni (ARN iniţiator,
primer) care pregăteşte matriţa pentru adăugarea de nucleotide complementare.
Dezoxinucleotidele se adaugă la gruparea –OH de la capătul 3` liber al moleculei primer,
în ordinea dictată de matriţă (Fig.6.3).
Necesitatea existenţei unui primer, determinată de incapacitatea ADN
polimerazei III de a iniţia catene polinucleotidice este impusă de necesitatea asigurării
acurateţei procesului de replicare. ARN primer sintetizat sub acţiunea ADN primazei
care este o ARN polimerază ADN dependentă, lipsită de activitate de corector, este
exclus ulterior şi înlocuit, cu mare precizie, cu fragmentul de ADN corespunzător.

6.3.4.Enzimele implicate în replicare


1.ADN polimeraze – ADN dependente
La procariote, se cunosc 3 polimeraze: ADN polimerazele I, II şi III cu structuri
şi funcţii specifice.
Caracteristici comune ale celor 3 polimeraze:
ADN polimerazele au activitate polimerazică, catalizează adăugarea dezoxi-
nucleozid trifosfaţilor (dNTP) în timpul elongării lanţurior polidezoxiribonucleotidice.
Dezoxinucleotidele se adaugă unul câte unul la capătul 3` al catenei ADN în creştere, în
ordinea dictată de matriţă (Fig.6.3). ADN polimerazele catalizează atacul nucleofil al
grupării 3`-OH al ARN primer asupra dNTP complementar matriţei, cu formarea unei
legături fosfodiesterice şi eliberarea pirofosfatului. Energia eliberată prin hidroliza piro-
fosfatului asigură orientarea reacţiei spre dreapta.
Necesită o catenă ADN matriţă (template) care dictează secvenţa nucleotidelor
din catena nou sintetizată.
Direcţia de sinteză a catenelor de ADN este numai 5` → 3`.
ADN polimerazele nu iniţiază catene ADN, necesitând un ARN primer cu o
grupare 3`-OH liberă (Fig.6.3).
ADN polimerazele prezintă activitate exonucleazică 3` → 5`.
Atribute specifice celor 3 polimeraze
ADN polimeraza I a fost cel mai bine studiată deoarece are cea mai simplă
structură. ADN polimeraza I este un polipeptid cu masa de 103 kd, pe care proteazele îl
scindează în două fragmente peptidice care conţin 3 centre active enzimatice (Fig.6.4).
Fragment 36 Kd Fragment 67 Kd

Exonuclează Exonucleză Polimerază COOH


H2N 5` 3` 3` 5`

Fig. 6.4 Structura ADN polimerazei I.


141
Centrul activ pentru activitatea exonucleazică 3` 5` este situat pe acelaşi
fragment şi foarte aproape de centrul activ pentru activitatea polimerazică, permiţând
capătului 3`-ADN să se mişte între cele două centre active (Fig.6.5).
5`
Catena parentală 5`
ARN primer
ADN Catena
(10-12 nucleotide) 3`
3` complementară
-
O P O
-
O P O
O
O
CH2 U A
O CH2 U A
O

O OH
O OH
-
O P O
-
O P O
O
A O
CH2 U
O U A
CH2
O

3` PPa
..OH OH
-
O OH
O O O
-
O P O
-
O P O P O P O
O
- -
O O O
CH2 T A
CH2 T A O
O

OH H
OH H 5` 5`

Fig.6.3 Elongarea ARN primerului prin adăugarea dezoxinucleozid trifosfaţilor de către ADN
polimerază ca urmare a activităţii polimerazice.

ADN polimeraza I are activitate polimerazică redusă (comparativ cu ADN


polimeraza III) pentru care este necesară prezenţa Mg2+ şi a dezoxiribonucleotidelor
(dATP, dGTP, dCTP, dTTP). Enzima catalizează formarea a 20 de legături
fosfodiesterice înainte de eliberarea matriţei (10 nucleotide pe secundă) în timp ce ADN
polimerază III catalizează formarea mai multor mii de legături fosfodiesterice înainte de
eliberarea matriţei (1000 nucleotide pe secundă).
ADN polimeraza I, prin activitatea exonucleazică 3` → 5`, catalizează
hidroliza nucleotidului neîmperechiat corespunzător de la capătul 3` în creştere al catenei
ADN (Fig. 6.6.a).
142
Matrită
5` Centrul cu 5` Matrită
activitate
polimerazică

3` 3`
5` 5`

Centrul cu activitate
a) exonucleazică
b)
Fig.6.5 Ilustrarea activităţilor polimerazice (a) şi exonucleazice (b) ale ADN polimerazei I.

ADN polimeraza I are activitate exonucleazică 5` → 3` (excizie – reparare).


Prin activitatea sa nucleazică enzima rupe legătura fosfodiesterică terminală de la capătul
5` la care nucleotidul terminal poate avea gruparea 5`-OH liberă sau esterificată, sau
poate rupe o legătură fosfodiesterică îndepărtând un segment cu câteva nucleotide de la
capătul 5` terminal (fig. 6.6.b). Legătura clivată trebuie să facă parte dintr-o regiune
dublu helicoidală.
Activitatea exonuleazică 5`→3` este intensificată de sinteza concomitentă a
ADN.
In procesul de replicare, ADN polimeraza I îndepărtează ARN primer ca
urmare a activităţii exonucleazice 5`→3` şi îl înlocuieşte cu ADN ca urmare a activităţii
polimerazice.
ADN polimeraza II este un lanţ polipeptidic care prin activitatea exonucleazică
3’→5’ participă la repararea ADN. Nu este necesară la replicare.
ADN polimeraza III are rol central în procesul de replicare în vivo. Este
formată din 10 subunităţi polipeptidice şi are masa moleculară de aproximativ 900 kd.
Cele 10 subunităţi se grupează în 4 tipuri de subansamble, cu funcţii diferite.
Miezul holoenzimei conţine trei polipeptide diferite: subunitatea α care
catalizează formarea legăturilor fosfat diesterice, subunitatea ε cu rol de exonuclează 3`
5` şi subunitatea θ care stimulează activitatea exonucleazică.
Dimerul β este format din două polipeptide identice aşezate cap la coadă care
formează o cavitate centrală în formă circulară, suficient de largă pentru a lega ADN
dublu catenar.
Complexul γ, format din 5 polipeptide diferite, utilizează energia furnizată de
ATP pentru a plasa dimerul β în jurul moleculei ADN parental. După poziţionarea
dimerului β, enzima miez se leagă de acesta şi începe sinteza ADN.
Dimerul de asamblare τ, care este format din două polipeptide identice are rol
structural de asociere a celor două enzime miez cu complexul γ.
Structura de dimer asimetric (cele două catene ale ADN fiind substraturi
pentru subunităţi diferite ale enzimei) permite replicarea în acelaşi timp şi acelaşi loc a
ambelor catene parentale de ADN.
143
5` 3` 3`
5`
T ...... A C A
T ...... A C A

T ......
A C A
Locul de hidroliză al Locul de hidroliză al
exonucleazei 3` 5` T ...... A T ...... A
exonucleazei 5` 3`
T ...... A
C A
3` HO T ...... A
A
A T ...... A

5` 3` 5`
a) b)
Fig.6.6. Ilustrarea activităţii exonucleazice a) 3` → 5` şi b) 5` → 3` a ADN polimerazei I.

ADN polimeraza III are o procesivitate mare adică leagă strâns şi eliberează
catena matriţă numai după replicarea completă a acesteia; are o eficienţă catalitică foarte
mare în calitate de polimerază (polimerizează 1000 nucleotide pe secundă); prin
activitatea exonucleazică 3’ → 5’ are rol de corector (proofreading).
ADN polimeraza III asigură fidelitatea procesului de replicare pe două căi:
–respectarea principiului complementarităţii bazelor şi
–activitatea de corector (proofreading).
Selecţia iniţială a dezoxinucleotidelor proprii pentru crearea unei catene noi, se
face pe principiul complementarităţii bazelor cu catena matriţă. La catena în creştere se
adaugă numai dezoxinucleotidul care se leagă în centrul activ al enzimei şi este
complementar cu nucleotidul de pe catena matriţă. Se asigură astfel acurateţea sintezei cu
o frecvenţă a erorilor de 10-4 perechi de baze.
ADN polimeraza III stabileşte o legătură fosfat diesterică între capătul 3`-OH al
catenei în creştere şi nucleotidul următor, numai dacă la capătul 3`-OH se găseşte un
nucleotid corect împerecheat cu catena matriţă. Enzima are calitatea de a descoperi o
eventuală eroare de împerechere matriţă – dezoxiribonucleotid impropriu (încorporat la
capătul 3`-OH al catenei în creştere) şi de a selecta pe cel adecvat. O asemenea situaţie
poate să decurgă din apariţia tranzitorie a unor forme tautomere rare ale bazelor azotate
(frecvenţa este de 10-4-10-5). Astfel, citozina în forma imino, instabilă, se împerechează cu
adenina nu cu guanina. Dacă ADN polimeraza III nu ar avea activitate de corector ,
perechea adenină-citozină s-ar menţine în ADN nou sintetizat, generând o mutaţie.
ADN polimeraza III prin activitatea sa exonucleazică îndepărtează nucleotidul
împerecheat greşit de la capătul 3` al lanţului în creştere. În eventualitatea unor erori
repetate, ea îşi continuă activitatea exonucleazică până când găseşte capătul 3`-OH
adecvat (împerecheat cu matriţa), proces consummator de energie.
Abilitatea ADN polimerazei III de a face deosebirea între nucleotidul corect
împerecheat şi cel impropriu este compromisă când catena în creştere este foarte scurtă,
deoarece catena nouă este slab legată de matriţă. Aceasta ar putea fi o explicaţie pentru
incapacitatea ADN polimerazei III de a iniţia catene.
Ca rezultat al funcţiei de corrector a ADN polimerazei şi a imperativului
complementarităţii bazelor, frecvenţa erorilor în procesul de replicare a ADN este de una

144
la 106-107 perechi de nucleotide. Datorită existenţei unui sistem enzimatic post-replicativ
frecvenţa erorilor în ADN la E. Coli este de numai una la 109 perechi de nucleotide.
Deşi acurateţea procesului de replicare este foarte mare polimerazele pot
încorpora nucleotide analoage. Analogi ai nucleotidelor sunt utilizaţi în chimioterapie.

2.Helicazele sunt enzime care catalizează desfacerea duplexului parental de ADN


cu etalarea celor două catene complementare, permiţând citirea secvenţei nucleotidelor de
către enzimele replicării. Desfacerea duplexului parental se realizează treptat, pe porţiuni
mici de ADN, pe măsură ce replicarea avansează. Cele două catene rămân separate ca
urmare a intervenţiei proteinelor de stabilizare a ADN monocatenar, care se leagă ferm la
acesta. Energia necesară pentru desfacerea duplexului este furnizată de hidroliza ATP.

3.Topoizomerazele, rezolvă problemele topologice apărute în cursul desfacerii


duplexului parental.
Topoizomeraza I la E. Coli acţionează ca o endonuclează reversibilă. Prin
ruperea unei legături fosfat diesterice, de pe o catenă de ADN, enzima permite celor
două catene să se rotească una faţă de cealaltă, catalizând astfel relaxarea suprarăsucirilor
negative ale ADN. Reacţia nu necesită aport energetic.
ADN-giraza (topoizomeraza II), constând din două lanţuri de câte 105 kd şi
două de câte 95 kd, catalizează cu consum de ATP introducerea suprarăsucirilor negative
în AND cu scopul de a contracara în avans suprarăsucirile pozitive introduse de helizază
în procesul de replicare. În suprarăsucirile negative ale ADN natural, este înmagazinată o
cantitate apreciabilă de energie. ADN giraza care converteşte energia liberă a ATP în
energie torsională a suprarăsucirilor este prezentă numai la procariote.

4.ADN ligaza uneşte fragmentele ADN din catena lagging (sintetizată


discontinuu), rezultate în urma replicării. ADN polimeraza I cu rol de exonuclează 5`
3`, elimină ribonucleotidele din capătul 5` al fragmentelor Okazaki şi le înlocuieşte cu
dezoxiribonucleotidele corespunzătoare. ADN ligaza catalizează formarea unei legături
fosfo diesterice între gruparea 3`-OH de la capătul unei catene ADN, cu gruparea 5`-
fosfat de la capătul altei catene ADN (fig.6.7).
ADN ADN
A AMP ADN
5` 3` 5` 3` 5` 3`
5` R
O P PP
O P

3`
OH OH
Ligază
P-R-A
3` 5` Ligază-AMP 3` 5` AMP 3` 5`
Fig. 6.7. – Reacţia catalizată de ADN ligază

Reacţia catalizată de ADN-ligază este endergonică iar enzima necesită pentru


activitatea sa AMP. Sursa de AMP este: ATP pentru eucariote şi NAD+ pentru E.coli şi
alte bacterii. ADN ligaza nu poate cataliza legarea a două fragmente monocatenare de
145
ADN. Enzima are rol în: sinteza catenelor de ADN, repararea ADN şi recombinarea
genetică.

5.ADN primaza sintetizează fragmente scurte de ARN (Fig.6.8). Este o ARN


polimerază -ADN dependentă. Pentru sinteza catenei leading (continuă) este necesar un
singur ARN primer. În cazul catenei lagging (discontinuă), fiecare fragment Okazaki
necesită un ARN primer. Aceste molecule furnizează gruparea 3`-OH la care se leagă
covalent primul dezoxiribonucleotid. La eucariote moleculele de ARN primer au o
lungime de aproximativ 8-10 nucleotide.

6.4.Replicarea este semidiscontinuă

Având în vedere faptul că ADN polimerazele, din orice sursă, catalizează numai
sinteza unui lanţ polinucleotidic cu direcţia 5` → 3, iar cele două catene din molecula
ADN sunt antiparalele, ar rezulta că numai catena cu direcţia 3 ` 5` dintr-o bifurcaţie
de replicare poate fi copiată.
Cum are loc sinteza catenei având ca matriţă catena cu direcţia 5` 3` ?
Răspunsul la această întrebare l-a dat Okazaki, care pe baza cercetărilor, in vitro,
a propus un model, conform căruia replicarea este semidiscontinuă (Fig.6.8).
Sensul de deplasare al bifurcatiei 3`
5`
ARN primer
5` Catena leading
3`
Catena lagging

Fragmente Okazaki 3`
5`
ARN primer

Fig. 6.8. Modelul replicării semidiscontinuă.

Conform modelului o catenă fiică, desemnată catena în avans sau catena leading
este sintetizată continuu, în direcţia 5` 3`, de către ADN polimeraza III, iar cealaltă
catenă fiică desemnată catena în întîrziere sau catena lagging este sintetizată discontinuu
de către ADN polimeraza III. Enzima catalizează sinteza unor fragmente de 150-200
nucleotide, numite fragmente Okazaki, în direcţia 5` 3`. Sinteza fiecărui fragment
Okazaki necesită ARN primer.

6.5.Replicarea cromozomului bacterian

6.5.1.Iniţierea replicării se produce în regiunea ori C a cromozomului bacterian.


La începutul fiecărei runde de replicare are loc asamblarea replizomului,
complex de factori care cuprinde toate enzimele şi factorii replicării (Fig.6.9). Acest
proces presupune două etape:
–asamblarea primozomului la regiunea ori C;
–asocierea ADN polimerazei III cu primozomul cu formarea replizomului.

146
ADN parental
suprarăsucit
Ori C 1 2

Complexul format din dna B


proteine dna A - ATP
dna C
ATP

.......... 3

dna C

dna B
Proteine stabilizatoare
de ADN monocatenar

...
.... 4

Fig.6. 9 Formarea primozomului şi a replizomului, bifurcaţia de replicare.


1.Proteine dna A în prezenţa ATP se leagă la secvenţa specifică de nucleotide din regiunea ori C.
2.Proteinele dna A împreună cu alte proteine se agregă formând un miez proteic pe care se
înfăşoară ADN. Interacţia ADN-proteine determineă denaturarea regiunii bogate în A=T adiacente
regiunii ori C. 3.Complexul dna B6: dna C6 transferă polipeptidul dna B la regiunea ori C. 4.La
proteina dna B se leagă primaza formându-se primozomul. Desfacerea duplexului permite accesul
enzimelor: helicaza, primaza şi ADN polimeraza la fiecare dintre catenele ADN parental (formând
replizomul), pentru iniţierea replicării. Proteinele de stabilizare a ADN monocatenar ( • • • ) se
leagă ferm la acesta. Replicarea se produce continuu pe catena leading şi discontinuu pe catena
lagging.

a.Pentru asamblarea primozomului la regiunea ori C sunt necesare cel puţin


patru polipeptide diferite: dna A, dna B (helicaza), dna C şi dna G (primaza) denumite
după genele de care sunt codificate, componenta catalitică fiind primaza. Funcţia
primozomului este de a începe sinteza ADN la originea de replicare. Primozomul se
mişcă cu bifurcaţia de replicare (energia fiind furnizată de hidroliza ATP) sintetizând
primerii ARN, necesari pentru sinteza catenei leading şi a fragmentelor Okazaki.
Proteinele dna A (responsabile de corectitudinea iniţierii) în prezenţa ATP
interacţionează cu secvenţe specifice de nucleotide din regiunea ori C. Proteinele dna A
se asociază cu alte proteine formând un complex în jurul căruia se înfăşoară ADN. Acest
proces determină denaturarea unei secvenţe de ADN bogată în A şi T adiacente regiunii
ori şi formarea unei porţiuni scurte de ADN monocatenar, esenţial pentru iniţierea
sintezei noii catene (Fig. 6.9). Deşi asistă asamblarea primozomului proteinele dna A nu
sunt componente structurale ale acestuia. Proteinele dna B şi dna C formează complexul
147
dna B6 : dna C6 care transferă proteina dna B la regiunea ori C. După legarea la regiunea
ori C, proteina dna B interacţionează cu primaza formând primozomul.
b.La primozomul asamblat se ataşază ADN polimeraza III, ADN giraza şi alte
proteine formîndu-se replizomul.

6.5.2. Evenimente care au loc la nivelul bifurcaţiei de replicare

Helicaza (proteina dna B) desface duplexul parental pe anumite porţiuni numite


replicatori, prin ruperea cu consum de energie (ATP) a legăturilor de hidrogen dintre
bazele complementare. Desfacerea duplexului parental, realizată iniţial pe o porţiune
mică de ADN, continuă de-a lungul moleculei pe măsura înaintării bifurcaţiilor de
replicare, precedate de helicaze.
Desfacerea duplexului ADN permite accesul replizomului la fiecare dintre
catenele ADN parental, ce vor constitui matriţe pentru sinteza a câte unei catene fiice.

Enzima numită primază (produsul genei dna G) este partea catalitică a


primozomului care catalizează sinteza ARN primer necesar pentru iniţierea fragmentelor
Okazaki, precum şi primerul pentru sinteza catenei „leading“.

Primerii sintetizaţi de primază, sunt molecule mici de ARN (4 la 12


nucleotide), complementare catenei matriţă, care furnizează gruparea 3`-OH necesară
iniţierii sintezei de ADN.
Intr-o moleculă circulară, avansarea bifurcaţiei de replicare generează
supertorsiuni pozitive, care pot bloca replicarea. ADN giraza şi topoizomeraza I
cooperează pentru eliminarea acestor torsiuni.

Proteinele de stabilizare, prin legarea la ADN monocatenar, previn


renaturarea ADN, protejază ADN monocatenar de acţiunea nucleazelor, şi măresc
procesivitatea ADN polimerazei III pentru catena matriţă.

Elongarea ARN iniţiator constă în adăugarea succesivă de dezoxiribonucleozid


trifosfaţi la capătul 3` al acestuia. Reacţia decurge prin atacul nucleofil al grupei –OH de
la capătul 3` al moleculei primer asupra unui dezoxiribonucleozid trifosfat selectat în
ordinea dictată de matriţă (ADN monocatenar). Reacţia are loc sub acţiunea ADN
polimerazei III şi duce la formarea unei legături fosfat diesterice ce iniţiază catena ADN
fiică. ADN polimeraza III sintetizează ADN în direcţia 5` 3`. Deoarece catenele
ADN sunt antiparalele, polimeraza funcţionează asimetric.

6.5.3. Replicarea se desfăşoară in vivo cu viteze egale pentru ambele catene.


Se consideră că replizomul, complex macromolecular mare care cuprinde toate
enzimele şi factorii replicării, este ataşat la membrana nucleară iar molecula de ADN îl
străbate. Formarea unei bucle (loop) de către catena parentală (template) cu direcţia 5` →
3`, permite catenei lagging sa fie sintetizată în acelaşi timp şi în acceaşi direcţie
cu catena leading, direcţia bifurcaţiei de replicare (fig. 6.10.).

148
5` ADN ligaza

3` ADN polimeraza I
Catena "lagging"
Primaza
Helicaza Primozom

3`

5`
ADN polimeraza III
ADN giraza
Catena "leading"

5`
3`
Fig. 6.10. Modul de acţiune al replizomului în replicare. Formarea buclei de către matriţa catenei
lagging permite sinteza acesteia în aceiaşi direcţie cu catena leading.

ADN polimeraza III fiind un dimer asimetric fiecare dintre catenele ADN devine
substrat pentru cele două subunităţi diferite ale enzimei.

6.5.4.Terminarea replicării. Proteine specifice se leagă la secvenţa terminatorie


împiedicând helicaza (proteina dna B) să desfacă duplexul ADN.

6.6.Replicarea la eucariote

Replicarea la eucariote se desfăşoară după un mecanism similar cu replicarea la


procariote, cu particularităţi care derivă din organizarea genomului eucariot. Replicarea
la eucariote este semiconservativă şi se desfăşoară bidirecţional din mai multe
origini.
6.6.1.Replicarea la eucariote are loc în faza S, de sinteză, a ciclului celular.
Diviziunea celulară la eucariote are loc în patru faze distincte care constituie
ciclul celular.
Faza S, de sinteză, a ciclului celular este faza în care se sintetizează ADN. În
timp ce la procariote, a doua rundă de sinteză a ADN poate începe înainte ca diviziunea
celulară să aibă loc, la eucariote ADN nuclear este replicat în întregime şi o singură
dată per ciclu celular.
Molecula ADN care a trecut prin experienţa replicării este marcată pentru a se
evita o nouă replicare până la mitoză. Marcarea se face prin metilarea, în general a
citozinei, la 5-metil-citozină, efectuată de ADN metilaze care folosesc ca donator de
grupare metil SAM (S-adenozil metionina). Gradul de metilare este de 3-5% pentru
regnul animal.
Durata fazei S variază cu specia; la mamifere este de aproximativ 8 ore.
Diferite regiuni ale fiecărui cromozom sunt replicate în momente diferite ale fazei
S, dar invariabil în aceeaşi secvenţă.
149
Faza S este separată de faza mitotică prin perioadele de gol sintetic, G1 şi G2
(Fig.6.11).
La eucariotele superioare un număr restrâns de celule se divid activ; cele mai
multe sunt reţinute, după mitoză, în faza G0, de nondiviziune (resting phase). Decizia
intrării din faza G0 în faza G1 şi apoi în faza S, urmată de mitoză, este luată de proteine cu
activitate kinazică (variabile cu specia) activate prin interacţiunea cu diverse cicline –
proteine a căror concentraţie creşte sau scade dramatic în cursul ciclului celular.
Celulele tumorale ştiu să evite faza G0 a ciclului celular.

G2
Mitoza
Faza S

G1

G0

Fig.6.11. Fazele ciclului celular.

6.6.2.La eucariote s-au identificat cinci polimeraze, mai multe decât la


procariote: α, β, γ, δ şi ε. În tabelul 6.1 este prezentată o comparaţie a funcţiei
polimerazelor la pro- şi eucariote.
ADN polimerazazele α şi δ sunt implicate în replicarea ADN nuclear.
ADN polimeraza α este responsabilă de sinteza catenei “lagging”, în procesul de
replicare a ADN nuclear. Ea este formată din patru subunităţi, cu proprietăţi şi structuri
similare în toate celulele eucariote, una dintre subunităţi manifestând acţiune primazică.
Procesivitatea enzimei este relativ mică. Viteza reacţiei catalizate de ADN polimeraza α
(leagă de la 500 la 5000 nucleotide pe minut) este de 10 până la 100 ori mai mică decât a
reacţiei catalizate de ADN polimeraza III de la bacterii.

Tabelul 6.1. Compararea funcţiilşor polimerazelor la pro- şi eucariote.

E.coli Mamifere Funcţia


I α Excluderea ARN primeri şi completarea cu ADN,
sinteza catenei lagging.
II ε Proofreading şi repararea ADN
β Repararea ADN
γ Sinteza ADN mitochondrial
III δ Procesivitate mare, sinteza catenei leading

ADN polimeraza δ răspunde de sinteza catenei “leading”. Ea manifestă acţiune 3`


5` exonucleazică.
ADN polimerazele β şi ε sunt implicate asemănător polimerazelor I şi II de la
bacterii numai în repararea ADN, nu şi în replicarea acestuia.
ADN polimeraza γ este implicată în replicarea ADN mitocondrial.

150
6.6.3.Replicarea la eucariote începe în multe origini, este semiconservativă şi
se produce bidirecţional din fiecare origine.

Replicarea fiecărei molecule ADN începe în multe origini şi se realizează printr-o


mişcare bidirecţională a unui număr mare de bifurcaţii de replicare (fig. 6.12)
Puncte start Puncte start

ADN

Puncte stop Puncte stop

Puncte start
Repliconi

Puncte stop
segment ADN
complet replicat ( ADN parental ADN nou sintetizat)

Fig. 6.12. Reprezentarea schematică a bifurcaţiilor de replicare multiple la eucariote

La eucariote este necesar un număr mult mai mare de bifurcaţii de replicare


deoarece secvenţele ADN sunt mult mai lungi şi bifurcaţiile de replicare se mişcă mult
mai încet decât la procariote (la procariote: 1000 perechi de baze/secundă, la eucariote:
100 perechi de baze/secundă), ca urmare a interferenţelor cu nucleozomii şi proteinele
cromozomiale.
La bifurcaţiile de replicare, catena leading este sintetizată continuu şi catena
lagging este sintetizată discontinuu, ca la procariote.

6.6.4.Terminarea replicării la cromozomii liniari


In absenţa unui mecanism pentru completarea catenei lagging, moleculele ADN
vor fi scurtate, la ambele capete, cu lungimea unui ARN primer, la fiecare rundă de
replicare. Aceasta va duce la pierderea de informaţie genetică de la capetele
cromozomilor.
ADN polimeraza sintetizează catene cu direcţia 5` 3`. Ea nu poate sintetiza
capătul 5` al catenei lagging, deoarece nu poate iniţia catene ci doar extinde un ARN
primer care este complementar cu capătul 3` al catenei template. Indepărtarea primerului
şi degradarea ADN monocatenar rămas, va determina scurtarea cromozomului la fiecare
rundă de replicare (Fig. 6. 13).

Fig.6.13 Replicarea capetelor cromozomului liniar, la eucariote.

Sinteza catenei leading este continuă până la capătul cromozomului. ADN


polimeraza nu poate, însă, sintetiza capătul 5` al catenei lagging, ea poate doar extinde
151
ARN primer care este complementar cu capătul 3` al catenei template. Eliminarea
primerului şi degradarea ADN monocatenar va determina scurtarea cromozomului la
fiecare rundă de replicare.
Cromozomii eucariotelor conţin la ambele capete, structuri special, numite
telomere. Cromozomii fără telomere fiind instabili fie fuzionează cu alţi cromozomi fie
sunt degradaţi.
Telomerele sunt constituite din secvenţe de cca. 1000 nucleotide bogate în G [ex.
de oligonucleotid telomeric d(GGGGTTTTGGGG)], care se repetă în tandem.
Telomerele sunt sintetizate şi menţinute de o enzimă numită telomerază (Fig. 6.14).

Fig. 6.14 Ilustrarea mecanismului de acţiune al telomerazei. Secvenţa telomeră de la capătul 5` se


foemează prin sinteza normală a catenei lagging.

Telomerazele sunt ribonucleoproteine (complexe ce conţin proteine şi ARN) al


căror ARN conţine un segment complementar cu secvenţa care se repetă din telomeră.
ARN acţionează ca matriţă pentru reacţia în care la capătul 3` al ADN se adaugă
nucleotide.
Telomeraza funcţionează astfel similar cu o revers transcriptază; de fapt
componenta proteică a telomerazei este omoloagă cu revers transcriptaza. Telomeraza se
translocă la noul capăt 3` al ADN adăugând noi secvenţe telomere. Procesul se poate
repeta de sute de ori înainte de disocierea finală. Catena nou formată acţionează ca
template pentru formarea ADN dublu catenar.
Procesul de scurtare a cromozomului prin replicarea normală este în echilibru cu
procesul de lungire prin utilizarea telomerazei astfel încât cromozomul rămâne
aproximativ cu aceiaşi lungime.

152
Cele două telomere complementare, datorită legăturilor de hidrogen dintre bazele
azotate, formează un quadruplex telomeric, structură care reglează activitatea
telomerazei (Fig.6.15).
T
T T
G G
T
G G
G G
G G
G G
G G
G G
G G T

T T
T

Fig. 6.15. Secvenţele bogate în guanină pot forma o structură tetrameră (quadruplex).

Telomeraza există numai în anumite celule (seminale, limfocite, canceroase).


De aici rezultă o serie de aplicaţii practice în domeniul combaterii cancerului sau chiar a
prelungirii vieţii. Absenţa telomerazei în unele celule permite, la fiecare rundă de
replicare a ADN, scurtarea graduală a cromozomilor, a căror lungime nu mai poate fi
refăcută. Astfel, există un număr maxim limită de diviziuni, după care, celula nu se mai
divide (intră în apoptoză sau moarte programată).
Lipsa telomerazei poate contribui la senescenţa normală a celulelor.
Creşterea activităţii telomerazei poate permite replicarea şi creşterea celulară
necontrolată, proces care se produce în cancer.

6.6.5.Reconstituirea cromatinei
Organizarea ADN nuclear şi structura cromatinei sunt implicate în reglarea şi
iniţierea sintezei ADN. După replicare, structura cromatinei trebuie reformată.
Ritmul sintezei histonelor, proteine bazice care se asociază cu ADN pentru a
forma nucleozomii, este cel al sintezei ADN. In faza S cantitatea de ADN şi histone se
dublează.
În timpul replicării, histonele existente se asociază cu duplexul care conţine
catena fiică „leading“ iar cele nou sintetizate se asociază cu duplexul care conţine catena
fiică „lagging“.

6.6.6.Medicamente care afectează replicarea


Replicarea poate fi inhibă de anumite medicamente antibacteriene şi antivirale
Clasificarea lor se poate face în funcţie de mecanismul prin care inhibă replicarea:
a.Antimetaboliţii (5-fluorouracilul, metotrexatul, 6-mercaptopurine) reduc sau
inhibă producerea de substrate (dNTP) pentru replicare. ADN polimerazele nu pot
sintetiza ADN fără prezenţa dezoxinucleozid trifosfaţilor.
b.Substratele analoage (azidotimidina, citozin arabinozidul) pot fi încorporate în
molecula de ADN de către ADN polimeraze inhibând viitoarea replicare
c.Inhibitori ai ADN girazei (acidul nalidixic şi fluorochinolonele), enzimă care
elimină torsiunile introduce de girază în procesul replicării.

153
6.7.Sinteza de ADN pe matriţă de ARN (reverstranscrierea)

În virusurile oncogene care conţin ca material genetic ARN s-a identificat o


enzimă care poate sintetiza o catenă ADN şi apoi ADN dublu catenar pe matriţă ARN
(Fig.6.16).
Enzima este o revers transcriptază, ADN polimerază – ARN dependentă, care
se activează numai la pătrunderea în celula gazda.
Enzima activată poate construi o catenă ADN pe matriţă ARN.
Primerul folosit de revers transcriptază est un ARNt înglobat în particular virală
(preluat în cursul unei infecţii anterioare).
Enzima prezintă, suplimentar activităţii de revers transcriptază:
–activitate ribonucleazică (ribonucleaza H);
–activitate ADN polimerazică – ADN dependentă.
ARN viral este degradat enzimatic de ADN polimeraza–ARN dependentă, ca
urmare a activităţii ei ribonucleazice.
ADN format pe matriţa de ARN se autoreplică formând un duplex ADN, care
conţine informaţia prezentă în ARN viral. ADN astfel format, se inseră în genomul gazdă,
putându-se, în anumite condiţii, exprima în proteine, care pot duce la malignizarea
celulei.
Revers transcriptaza nu prezintă activitate exonucleazică 3`→5`, putând face
greşeli în replicare, ceea ce explică numărul mare de tulpini virale.
Revers transcriptaza poate utiliza ca matriţă orice ARN pe care construieşte
un ADNc (complementar), această posibilitate putând fi utilizată în obţinerea unor gene
sintetice.

Virus cu 2 molecule ARN


si revers transcriptază

Pătrundere în calula gazdă

ARN legat de revers transcriptază


Sinteza ADN de către
revers transcriptază
ARN-ADN hibrid
ARN viral Sinteza ADN dublu catenar
ADN dublu catenar
Genom gazdă Integrarea ADN în genomul celulei gazdă
ADN din celula gazdă

Fig. 6.16. Replicarea ADN pe matriţă de ARN (revers transcrierea).

154
7. MUTAŢII. REPARAREA ADN

7.1.Tipuri de mutaţii.

Mutaţiile sunt modificări permanente ale secvenţei nucleotidice a ADN.


Mutaţiile pot fi modificări ale unei singure perechi de baze (mutaţii
punctiforme) sau ale unui grup de perechi de baze. Mutaţiile punctiforme sunt cele mai
comune. Ele pot fi produse prin:

7.1.1.Substituţia unei baze cu altă bază. Este cel mai comun tip de mutaţie care
se poate divide în:
Tranziţia, în care o purina este înlocuită cu altă purină sau o pirimidină este
înlocuită cu altă pirimidină. Această mutaţie poate fi determinată de:
Prezenţa unei baze azotate în momentul împerecherii, într-o formă tautomeră
neuzuală.
Formele tautomere imino, rare, ale adeninei pot forma pereche cu citozina,
rezultând o moleculă ADN în care perechea de baze AT este înlocuită cu GC.
Transversia, în care o purina este înlocuită cu o pirimidină sau invers.

7.1.2.Deleţia unei baze sau mai multor baze, determină citirea incorectă a întregii
secvenţe ce succede deleţia. Se produc deleţii la variaţii de pH sau temperatură.

7.1.3.Inserţia unei perechi de baze, ca şi deleţia determină citirea incorectă a


întregii secvenţe ce succede inserţia. Acridina o moleculă plană se poate intercala,
necovalent între două baze azotate dintr-o catenă de ADN, urmând ca la replicare, pe
catena complementară, să se insereze corespunzător acridinei, o bază complementară,
care se leagă covalent.

7.2.Cauzele care determină apariţia mutaţiilor.

7.2.1.Erori în procesul de replicare.


Adăugarea, în procesul de replicare, a unei baze care nu este complementară cu
baza de pe catena matriţă va duce la următoarea rundă de replicare la apariţia unei mutaţii
dacă greşeala nu a fost reparată.
a.Împerecherea greşită a bazelor în cursul replicării poate să scape activităţii de
corector a ADN polimerazei III.
b.Sistemele specializate de reparare postreplicative sesizează distorsiunile
introduse în dublu helix de împerecherea greşită a bazelor, care a scăpat activităţii de
corector a ADN polimerazei III.
c.La procariote, mutaţiile produse din cauza erorilor care scapă în replicare celor
două sisteme de reparare sunt de 1 la109 perechi de baze.

7.2.2.Mutagene chimice.
Multe substanţe chimice afectează structura bazelor din ADN.
a.Agenţii nealchilanţi:
–formaldehida (HCHO): reacţionează cu grupările amino;
155
–hidroxilamina (NH2-OH) reacţionează specific cu citozina;
–acidul azotos (HNO2), dezamineaza oxidativă: citozina, adenina, guanina,
modificând împerecherea bazelor deoarece o amină se transformă în cetonă.
b.Agenţii alchilanţi.
–etilmetan sulfonatul, adaugă o grupare metil la azotul din nucleul purinic
labilizând legătura N-glicozidică prin a cărei hidroliză apare un loc depurinat;
–N-metil-N`-nitro-N-nitrozoguanidină este un agent de alchilare care duce la
mutaţii prin tranziţie şi transversie.

7.2.3.Analogi structurali ai bazelor azotate cum ar fi: 5-bromuracil şi 2 amino


purina pot fi încorporaţi în catena de ADN.
O

Br N
HN 5 N

O N H2N 2 N NH
H
5-bromo uracil 2-amino purina

a.5-bromuracilul, se împerechează de obicei cu adenina. Din cauza prezentei în


poziţia 5 a bromului, 5-bromouracilul are o proporţie mai mare de formă tautomeră
enolică decât timina şi acest tautomer se leagă cu guanina. Tranziţia produsă este AT cu
GC.
b.2-amino purina se împerechează de obicei cu timina. Forma sa tautomeră
normală (amino), se poate lega cu citozina (o legătură de hidrogen) producând mutaţia
prin tranziţie GC la AT.

7.2.4.Radiaţiile
a.Radiaţiile ultraviolete (200-400 nm) induc formarea dimerilor de timină TT
(fig.7.1). ADN polimeraza nu poate replica ADN deoarece dimerii de timină
distorsionează helixul.

UV

Formarea dimerului de Structura unui dimer


timină într-o catenă ADN de timină intracatenar

Fig. 7.1. Structura unui dimer de timină intracatenar

b.Radiaţiile ionizante, razele X, radiaţiile γ, determină deschiderea nucleului


purinic, depurinarea şi ruperea legăturilor fosfo-diesterice.

156
7.3.Repararea ADN
Molecula de ADN, fiind dublu catenară poate fi reparată în cazul apariţiei unor
leziuni. Dacă o catenă este lezată cealaltă catenă va păstra informaţia genetică şi va servi
la repararea catenei lezate. Sistemele majore de reparare a ADN sunt repararea prin
excizie, repararea directă, şi repararea prin recombinare.
7.3.1.Repararea prin excizie.
Sistemele de reparare au capacitatea de a recunoaşte şi a exciza leziunea ADN
dar şi de a înlocui ADN excizat cu ADN nou sintetizat.
a.Repararea ADN la procariote prin excizia dimerilor de timină.
Proteine specifice desfac, ATP dependent, duplexul ADN şi prin activitatea
endonucleazică, clivează o legătură fosfat diesterică, aşezată la şapte baze distanţă de
dimerul de timină, de obicei, spre capătul 5` al catenei ADN (fig.7.2)
ADN polimerază I, elimină porţiunea de ADN formată din 12 nucleotide ce
conţine dimerul de timină, prin activitatea exonucleazică 5` → 3`. ADN polimerază I
umple golurile din catena lezată. ADN ligază reface legătura fosfat diesterică între
segmentul nou sintetizat şi catena principală.
b.Repararea ADN în cazul dezaminarii uneia dintre bazele azotate (prin
dezaminarea citozinei, adeninei, guaninei rezultă uracil, hipoxantina şi xantina) se face
analog reparării prin excizie.
c.Prezenta timinei şi nu a uracilului în ADN permite repararea ADN ce conţine
citozina dezaminată (uracil). Folosirea timinei (uracilul căruia i s-a introdus o grupare
metil) în structura ADN şi nu a uracilului măreşte fidelitatea mesajului genetic.
5` 3`

3` 5`
Excizia unui fragment
de 12 nucleotide

Sinteza de ADN de către


ADN polimeraza I

Formarea unei legături covalente


de către ADN ligază

Fig. 7.2. Excizia dimerilor de timină la procariote

7.3.2.Repararea directă a ADN.


Unele baze care au suferit modificări, pot fi reparate direct, fără excizie-reparare
prin fotoreactivare. Legătura covalentă timină-timină din dimerii de timină este clivată
de ADN fotoliază, o enzimă care se află în toate organismele şi care este activată de
radiaţiile din domeniul vizibil (λ = 400-600 nm). Absenţa genetică a fotoliazei duce la
creşterea riscului de apariţie a cancerului de piele.
157
8. ACIZI RIBONUCLEICI. TRANSCRIERE

8.1.Introducere

Acizii ribonucleici (ARN), produşi de policondensare a ribonucleotidelor,


îndeplinesc un rol important în biosinteza proteinelor.
Cantitatea de ARN variază atât de la o celulă la alta cât şi în cadrul aceleiaşi
celule, în funcţie de intensitatea procesului de biosinteză a proteinelor la momentul dat.
In funcţie de rolul pe care îl au în procesul de biosinteză a proteinelor ARN pot fi
de mai multe tipuri: ARN ribozomal (ARNr), ARN de transport (ARNt), ARN mesager
(ARNm), ARN de dimensiune mică (small nuclear ARNsn), miARNs (microARNs), ARN
de interferenţă (siRNAs, small interfering RNAs).

8.2.Caracteristicile structurale ale ARN

8.2.1.Structura primară. ARN este iniţial sintetizat prin transcriere, sub forma
unui polimer monocatenar. Ribonucleotidele se condensează formând legături fosfat
diesterice între gruparea –OH din poziţia 3` a unui nucleotid şi gruparea –OH din poziţia
5` a nucleotidului succesiv, asemănător cu condensarea dezoxiribonucleotidelor din
structura ADN (cap. 6, Fig. 6.3).

8.2.2.Structura secundară.
Spre deosebire de ADN care este bicatenar, ARN este monocatenar. Pe anumite
porţiuni, acolo unde permite complementaritatea bazelor, moleculele ARN monocatenare
se organizează în structuri dublu helicoidale. Porţiunile de baze necomplementare sunt
expulzate ca bucle în afara zonelor dublu helicoidale, dând moleculei aspectul de ac de
păr (Fig.8.1).

Buclă cu baze
neâmperechiate

Segment cu baze
complementare

Fig.8.1 Structura ARN monocatenar conţinând porţiuni cu baze complementare asociate


prin legături de hidrogen şi porţiuni cu baze necomplementare.

Conţinutul în A al ARN este diferit de cel în U şi cel de G diferit de cel în C.


Ca şi timina, uracilul poate forma două legături de hidrogen cu adenina. Bazele azotate
ale ARN monocatenar pot forma perechi cu bazele complementare ale altei molecule
ARN rezultând o dublă elice. ARN dublu catenar de acest tip se află în anumite virusuri.
Cele mai multe virusuri conţin, însă, ARN monocatenar.
158
ARN monocatenar se poate asocia prin complementaritate şi cu o catenă de ADN
formând molecula hibridă ADN-ARN. In laborator, tehnica hibridării este folosită
pentru detectarea sau separarea moleculelor de ARN sau ADN.

8.2.3.Structura terţiară a ARN


Pentru realizarea rolurilor structurale sau catalitice, unele dintre moleculele ARN
trebuie să adopte structuri foarte complexe. Prin difracţia cu raze X s-a obţinut structura
tridimensională a moleculei de ARNt (Fig.8.3.b).

8.3.Rolurile diferitelor tipuri de ARN

8.3.1.ARNr
a.Caracteristicile structurale ale ARNr.
Deoarece în structura ARNr se află zone dublu catenare, întrerupte de zone
monocatenare, moleculele acestora sunt flexibile şi deformabile. ARNr este extrem de
heterogen ca formă şi mărime. In funcţie de coeficientul de sedimentare (S), care depinde
de forma şi mărimea moleculei, la procariote, se întâlnesc trei tipuri de ARNr (23S,
16S şi 5S) iar la eucariote patru tipuri de ARNr (28S, 18S, 5,8S şi 5S).
ARNr este tipul de ARN cel mai stabil metabolic şi reprezintă aproximativ 80%
din totalul de ARN celular.
Una dintre modificările care vizează nucleotidele din structura ARNr este
metilarea ribozei în poziţia 2` cu formarea 2`-O-metilriboză. Metilarea ARNr este legată
direct de dezvoltarea rezistenţei bacteriilor la antibiotice.
ARNr intră în constituţia ribozomilor având rol de componentă catalitică a
acestora ARNr 23S reprezintă centrul activ pentru formarea legăturii peptidice.
b.Ribozomii (Fig.8.2).
Ribozomii constituie sediul biosintezei proteinelor. In interiorul celulelor, ARNr este
prezent în formă liberă sau sub forma complexelor ribonucleoproteice numite ribozomi.
Ribozomii independenţi sintetizează proteine de structură iar ribozomii legaţi de
reticulul endoplasmic, cu care formează reticulul endoplasmic rugos, sintetizează
proteine de secreţie.

Fig. 8.2 Ribozomii 70 S, la procariote, şi 80 S, la eucariote, disociază în subunităţile 50 S


şi 30 S, şi respectiv 60 S şi 40 S. Cele două subunităţi ale ribozomilor conţin proteine şi ARNr de
mărimi diferite.
159
După valoarea constantei de sedimentare aceştia pot fi 70 S la bacterii şi 80 S la
eucariote. Ribozomii pot disocia reversibil, în câte două subunităţi, fiecare conţinând
ARNr şi proteine.
Proteinele din constituţia ribozomilor fie au roluri catalitice, fie sunt implicate în
recunoaşterea şi legarea diferitelor tipuri de ARN necesare biosintezei proteinelor
(ARNm, aminoacil~ARNt).
Ribozomii permit conlucrarea ARNm, ARNt şi ARNr, în vederea
desfăşurării procesului de sinteză a proteinelor.
Pe suprafaţa fiecărui ribozom există trei situsuri şi anume: situsul aminoacid,
care leagă ARNt purtător al unui aminoacid, situsul peptid, care leagă ARNt purtător al
unui lanţ polipeptidic, şi situsul de eliminare de pe care este eliberat ARNt liber.
Subunitatea mică a ribozomului leagă ARNm într-un loc specific, astfel încât
ribozomul să se afle cu locusul peptid în faţa codonului care specifică aminoacidul
iniţiator (N-formil-Metionina la procariote şi Metionina la eucariote) şi cu locusul
aminoacid în faţa codonului ce specifică aminoacidul 2.
Legarea subunităţii mari de complexul ARNm-subunitate mică determină
formarea ribozomului funcţional. ARNm şi ribozomii se pot deplasa unul în raport cu
celălalt, ribozomul glisând pe ARNm. Această deplasare reciprocă permite trecerea
tripletelor de pe ARNm care specifică aminoacizi succesivi în lanţul polipeptidic, prin faţa
locusului aminoacid, indicând acestuia complexul aminoacil~ARNt ce trebuie legat.
Aminoacizii vor fi încorporaţi în molecula proteică în curs de edificare. După sinteza unei
molecule proteice, ribozomii disociază, permiţând reluarea sintezei unei noi molecule
proteice.
8.3.2.ARNt
Celulele conţin diferite tipuri de ARNt cu secvenţe nucleotidice proprii. De
exemplu, Escherichia Coli conţine aproximativ 75 tipuri de ARNt reprezentând
aproximativ 15% din masa ARN celular total.
a) 3` b) 5`
Situs de CCA Brat TΨ
ΨC 3`
legare aminoacid

5`

Perechi de baze
complementare Brat TΨ
ΨC
Bratul DHU
Bratul
DHU

Bratul variabil
Bucla Bratul anticodon
anticodon

Anticodon

Fig.8.3 Structura ARNt. a) Structura primară a ARNt formată prin legarea covalentă a
ribonucleotidelor. Complementaritatea bazelor permite formarea de structuri bicatenare, bazele
necomplementare fiind expulzate sub forma a trei bucle. b) Structura tridimensională a ARNt.
160
a.Caracteristicile structurale ale ARNt. Moleculele ARNt, numit şi ARN
solubil sau adaptor, conţin atât la procariote cât şi la eucariote între 75 şi 90
ribonucleotide. Procentul de baze complementare din structura ARNt este deosebit de
mare comparativ cu celelalte specii ARN. Raportul A+G/U+C din ARNt este apropiat de
1. Intr-o reprezentare bidimensională ARNt nuclear, prezintă o conformaţie în “foaie
de trifoi”, având 4 zone de perechi complementare şi 3 necomplementare, expulzate ca
bucle (Fig.8.3).
Molecula ARNt are cel mai mare conţinut de baze minore. După sinteza
completă a moleculei ARNt, anumite baze azotate pot fi modificate structural prin:
metilări, tiolări, hidrogenări, rezultând baze minore (Fig.8.4).
Modificările ARNt sunt necesare pentru realizarea unei structuri care să permită
îndeplinirea rolului specific al acestei molecule. Au fost isolate şi secvenţializate peste
600 specii de ARNt de la diferite organisme, toate având forma unei foi de trifoi. După
cum se vede din Fig.8.3, numele diferitelor regiuni ale ARNt derivă din proprietăţile
chimice sau funcţionale ale acestora.
La capătul 3` toţi ARNt maturi au secvenţa nucleotidică CCA la care se leagă
aminoacidul, iar la capătul 5` terminal cei mai mulţi ARNt au restul acid guanilic. O
scvenţă dublucatenară de 7 nucleotide prezentă la toate speciile ARNt, conferă stabilitate
braţului acceptor (locul de legare al aminoacidului la ARNt).
O O O
H3C
NH NH HN NH

N O N O O
HO H2 C HO H2 C HO H2 C
O O O

OH OH OH OH OH OH
Dihidrouridină Ribotimidină Pseudouridină
(DHU) (T) (Ψ)
S O

NH N
NH

N O N N
HO H2 C HO H2 C
O O

HO OH OH OH
4-Tiouridină Inozină

Fig.8.4 Structura unor nucleozide care conţin baze minore, din ARNt.

In partea opusă braţului aminoacid se află braţul anticodon, în structura căruia se


află o parte care conţine perechi de baze complementare şi bucla care conţine o secvenţă
de trei nucleotide numită anticodon, care variază cu natura ARNt.
Braţul DHU (dihidrouracil) are rol în recunoaşterea şi legarea aminoacil-ARNt-
sintetazei, iar braţul ΤΨC, prin intermediul unei secvenţe nucleotidice, asigură legarea la
ribozom a complexului aminoacil-ARNt. Pe aceste braţe se află baze minore, ARNt fiind
tipul de ARN, cel mai bogat în baze minore. Braţul adiţional sau variabil cuprinde 4 până
la 21 ribonucleotide, aceste variaţii fiind responsabile de dimensiunile diferite ale ARNt.

161
În soluţie, ARNt adoptă o structură tridimensională în forma literei L, braţul la
care se leagă aminoacidul şi braţul TΨC aflându-se pe o latură iar anticodonul şi braţul
DHU pe cealaltă latură a literei L. Structura terţiară de forma L a ARNt este stabilizată
prin:
–forţe de stivuire între nucleele aromatice adiacente;
–legături de hidrogen între bazele majore şi minore complementare;
–legături de hidrogen în care este implicată gruparea –OH din poziţia 2` a ribozei,
care acţionează atât ca donor cât şi ca acceptor de protoni; aceste interacţii nu se produc
în molecula de ADN care conţine dezoxiriboză

b.Funcţiile ARNt. In procesul de biosinteză a proteinelor ARNt îndeplineşte două


funcţii:
Legarea aminoacizilor specifici, activaţi, prezenţi în citosol, la restul adenilic
din secvenţa CCA şi transportul acestora, la ribozomi, sub forma complexelor
aminoacil~ARNt. Există, cel puţin 20 tipuri de ARNt corespunzători celor 20 aminoacizi
care intră în structura proteinelor. Datorită caracterului degenerat al codului genetic, un
aminoacid poate fi specificat de mai mulţi codoni, ceea ce justifică existenţa unui număr
de ARNt, mai mare de 20.
Adaptarea aminoacidului transportat în dreptul codonului de pe ARNm prin
recunoaşterea codon-anticodon, pe baza complementarităţii bazelor (Fig.8.5).
3` A ~ aa1 3` A ~ aa2
C C
C C
5` 5`

Anticodon 3` C C G 5` Anticodon 3` A G U 5`
GGC UCA
ARNm
5` Codon 1 Codon 2 3`
Fig.8.5. Recunoaşterea codon-anticodon.

8.3.3.ARNm
a.Caracteristici structurale. ARNm sunt molecule monocatenare, liniare, de
lungime variabilă, sintetizate prin utilizarea uneia dintre cele două catene ADN,
desemnată drept matriţă sau template. Acest process este denumit transcriere deoarece
informaţia rămâne în limbaj nucleotidic. O genă structurală este transcrisă, în sensul
complementarităţii bazelor (A corespunde la U, iar G la C), obţinându-se o moleculă de
ARNm a cărei compoziţie în baze reflectă compoziţia în baze a genei transcrise.
Informaţia depozitată în ARNm sub forma tripletelor de nucleotide numite
codoni este decodificată la nivelul ribozomilor. ARNm conţine la capătul 5` o secvenţă

162
care nu este tradusă în proteine, denumită secvenţă “leader” (la procariote, secvenţa Shine
Dalgarno) şi la capătul 3` o secvenţă netradusă, cunoscută ca secvenţă “trailer”.
Moleculele ARNm dictează ordinea în care se leagă la ribozomi moleculele
aminoacil~ARNt, şi prin urmare, ordinea în care se leagă aminoacizii pentru formarea
polipeptidelor (Fig.8.6). Acest proces este denumit traducere deoarece limbajul este
modificat de la secvenţă nucleotidică la secvenţă de aminoacizi.
Transcriere Traducere
ADN ARN Proteine

A
U
G
ARN
C
A A
T U
A G U
C
C C
G C
A T G
U A
C G
G
C G U
G C U
G C C
A
U
U
A
G
Fig.8.6. Transformarea secvenţei de nucleotide din moleculele de ADN şi ARN în secvenţă de
aminoacizi din proteină.

Procesul de curgere a informaţiei de la ADN la ARN şi apoi la proteine a fost


denumit dogma centrală a geneticii moleculare. Acest proces de curgere a informaţiei,
a fost completat odată cu descoperirea în virusurile oncogene conţinând ca material
genetic ARN, a enzimei, revers transcriptază, care este o ADN polimerază ARN-
dependentă cu abilitatea de a construi o catenă de ADN pe matriţă de ARN:

b.ARNm procariot poate conţine informaţia pentru sinteza unui singur polipeptid
(ARNm monogenic sau monocistronic) sau a mai multor polipeptide implicate în aceiaşi
cale metabolică (ARNm poligenic sau policistronic). In ARNm policistronic, cistronii
individuali sunt separaţi prin secvenţe intercistronice denumite spaţiatori (spacers).
La procariote, între gena transcrisă, ARNm şi proteină există o relaţie de
colinearitate, succesiunea tripletelor nucleotidice dintr-o genă corespunzând exact celei a
aminoacizilor în proteina codificată.
c.ARNm eucariot rezultat în urma transcrierii este monogenic (reprezintă matriţa
pentru sinteza unui singur lanţ polipeptidic) şi, de cele mai multe ori, cu mult mai lung

163
decât ARNm citoplasmatic. La capetele 5` şi 3`, ca şi la procariote, ARNm conţine regiuni
netraductibile.
La eucariote, relaţia de colinearitate genă-ARNm-polipeptid, valabilă la
procariote, este încălcată. Gena nu este corespondentul structural al ARNm, subiect al
traducerii, fiind cu mult mai lungă decât ar fi necesar pentru codificarea unui anumit
polipeptid; ea cuprinde secvenţe codificatoare numite exoni (expressed regions) separate
prin secvenţe necodificatoare numite introni (intervening sequences).
Moleculele ARNm matur care trec în citoplasmă şi reprezintă matriţa pentru
sinteza polipeptidului iau naştere prin prelucrări, la nivelul nucleului, ale precursorilor
ARNm rezultaţi prin transcriere, una dintre prelucrările importante fiind excizia
intronilor.
ARNm eucariot are o viaţă de ordinul orelor, în timp ce ARNm bacterian are o
viaţă foarte scurtă (2-3 minute).

8.3.4.ARN nuclear de mici dimensiuni, (small nuclear RNA). Acest tip de ARN
există, în nucleu, citosol şi mitocondrie sub forma mai multor specii moleculare (U1, U2,
U4, U5, U6) bogate în uridină. Prin asociere cu proteine, generează particule
ribonucleoproteice (small nuclear ribonucleoproteins) sau snRNP ( denumite “snurps”),
cu rol în excizia intronilor din ARNm transcript primar, controlul traducerii ca şi în
recunoaşterea proteinelor ce urmează a fi exportate.

8.4.Transcrierea (biosinteza ARN pe matriţă de ADN)

Toate speciile de ARN, atât la procariote cât şi la eucariote, se sintetizează prin


transcriere, respectiv sinteza ARN pe matriţă de ADN, proces care are loc de câte ori
este nevoie în viaţa unei celule şi care implică următoarele etape: iniţierea, elongarea şi
terminarea transcrierii.

8.4.1.Procesul de biosinteză a ARN presupune:


a.Prezenţa ADN dublu helicoidal. Spre deosebire de replicare, proces care
angajază întregul cromozom, transcrierea este asimetrică, în sensul că, numai pe una
din catenele duplexului de ADN nuclear, desemnată drept catenă template, matriţă sau
necodificatoare, se construieşte pe principiul complementarităţii o catenă ARN (Fig.8.7).

Fig. 8.7 Catenele sens şi antisens din molecula ADN. Catena sens sau codificatoare are aceiaşi
orientare (5` 3`) ca şi secvenţă nucleotidică din catena ARN transcrisă.

Orientarea şi succesiunea bazelor azotate din catena netranscrisă (codificatoare) a


ADN este aceeaşi cu succesiunea bazelor din ARN nou sintetizat, cu excepţia înlocuirii
timinei cu uracilul (Fig.8.8).
164
Dacă pe molecula de ADN dublu catenar se află mai multe gene, catena template
(necodificatoare) pentru fiecare genă nu va fi obligatoriu situată pe aceiaşi catenă ADN.
Catenele ADN vor fi catene template (necodificatoare) pentru unele gene şi catene
codificatoare pentru alte gene.

Fig.8.8. Figura ilustrează faptul că ambele catene ADN pot fi catene template. Catenele template
se citesc, invariabil, în direcţia 3` 5`. Catena opusă este numită catenă codificatoare, deoarece,
este identică cu ARN transcris (cu excepţia înlocuirii T cu U).

b.Substrate. Cei patru ribonucleozid-trifosfaţi (ATP, GTP, CTP, UTP) sunt


folosiţi pentru construirea catenei ARN complementară cu catena ADN matriţă.
c.Direcţia de sinteză. Direcţia de creştere a lanţurilor ribonucleotidice este bine
determinată, rămânând obligatoriu 5` 3`.
d.Enzime. ARN polimeraza dependentă de ADN, are acţiune foarte
asemănătoare cu cea a ADN polimerazei, de care se deosebeşte, prin faptul că nu necesită
prezenţa catenei primer; ea poate iniţia sinteza catenelor poliribonucleotidice. Ca şi
ADN polimeraza, ARN polimeraza conţine zinc şi necesită prezenţa în mediu a ionilor de
megneziu (Mg 2+ ) .
Reacţia globală catalizată de ARN polimerază este:

Pentru ca reacţia să aibă loc este necesară prezenţa simultană a celor patru
ribonucleozid-5`-trifosfaţi şi a ADN. Polimeraza ataşază, la capetele 3`-hidroxil ale
catenei ARN, unităţi mononucleotidice, sintetizând ARN în direcţia 5` 3`, antiparalelă
catenei ADN folosită ca matriţă. Ca şi în cazul ADN polimerazei, hidroliza enzimatică a
pirofosfatului face ca reacţia să decurgă în celulă în sensul sintezei ARN.
Spre deosebire de ADN polimeraza III, ARN polimerazele nu au activitate de
corector.
Procariotele au o singură ARN polimerază responsabilă pentru sinteza tuturor
tipurilor ARN. Holoenzima, este un pentamer (α ββ σ), cu structură complexă,
α2ββ`σ),
constituită din:
–“enzima miez” care conţine patru subunităţi: două de tip α, una de tip β, şi una
de tip β` (α2ββ`), importantă în procesul de elongare;
–subunitatea adiţională σ, proprie procesului de iniţiere a transcrierii.
In absenţa subunităţii σ, ARN polimeraza, se leagă nespecific la ADN.

165
Eucariotele prezintă diferite ARN polimeraze:
a.ARN polimeraza mitocondrială, localizată în matrixul mitocondrial,
sintetizează toate tipurile de ARN mitocondrial;
b.ARN polimerazele nucleare, sunt enzime distincte, cu masă moleculară mare,
constituite din mai mult de zece subunităţi polipeptidice, cu sensibilitate diferită la α-
amanitină (octapeptid biciclic, toxic, existent în ciupercile otrăvitoare). ARN
polimerazele nucleare sintetizează diferite tipuri de ARN:
–ARN polimeraza I, localizată în nucleoli, care sintetizează ARNr 45S, nu este
sensibilă la α-amanitină;
–ARN polimeraza II, localizată în nucleoplasmă, sintetizează, ARNm, şi ARN
nuclear de dimensiuni mici, şi este foarte sensibilă la concentraţii mici de α-amanitină;
–ARN polimeraza III, localizată în nucleoplasmă, sintetizează, ARNt, ARNr 5S
şi ARN nuclear de dimensiuni mici, şi este sensibilă la concentraţii mari de α-amanitină;

8.4.2.Secvenţele promotor (P), sunt secvenţe specifice de nucleotide, din


molecula ADN, responsabile de orientarea corectă a ARN polimerazei la situsul de
iniţiere a transcrierii. Prin convenţie, punctul de start al transcrierii, care va dicta
capătul 5` al transcriptului primar ARN (aproape invariabil un nucleotid purinic la
procariote şi purinic sau pirimidinic la eucariote), este notat cu +1.
Secvenţele nucleotidice situate în “amonte” (upstream), faţă de punctul de start al
transcrierii, se notează cu minus, iar secvenţele situate în „aval” (downstream) faţă de +1
sunt notate cu plus.
Intre promotorii procariotelor şi promotorii eucariotelor există anumite diferenţe.
a.Promotorii procariotelor sunt situaţi în amonte faţă de +1 şi sunt notaţi cu
minus. Secvenţele nucleotidice din regiunea promotor, conservate în evoluţie, necesare
pentru asigurarea acurateţii transcrierii, au fost stabilite pentru un număr mare de gene
bacteriene.
Promotorii, pentru cele mai multe gene bacteriene, au două secvenţe consens
situate pe catena codificatoare: caseta –10 (Pribnow), situată la cca. 10 baze în „amonte”
de punctul de start al transcrierii, pentru care secvenţa nucleotidică tipică este fie identică
fie asemănătoare cu secvenţa 5`TATAAT3` şi caseta –35, identică sau similară cu
secvenţa 5`TTGACA3`, situată la 35 baze în amonte de +1 (Fig.8.9).

Fig.8.9 Promotorii, la procariote, cu o lungime de aproximativ 40 perechi de baze, conţin două


secvenţe consens localizate în poziţia –35 şi –10 (în direcţia 5` 3` pe catena codificatoare), în
amonte faţă de punctul start al transcrierii, desemnat convencţional +1. Nucleotidul care precede
punctual de start al transcrierii este notat N-1.

166
b.La eucariote, fiecare tip de ARN polimerază, utilizează promotori diferiţi.
Promotorii utilizaţi de ARN polimeraza I şi II sunt situaţi, la fel ca şi promotorul
procariot, în “amonte” faţă de punctul start al transcrierii (+1). Promotorii utilizaţi de
ARN polimeraza III sunt situaţi, de obicei, în “aval” faţă de punctul de start al transcrierii
(în porţiunea transcriptibilă a genei).
Spre deosebire de ARN polimeraza I care utilizează promotori identici, ARN
polimeraza II utilizează o diversitate de promotori, având ca secvenţe consens
(Fig.8.10.a):
–caseta TATA, asemănătoare casetei Pribnow, centrată la 25-35 perechi de baze,
în „amonte” de punctul de start al transcrierii; este considerată responsabilă de acurateţea
iniţierii transcrierii;
–casetele CAAT şi GC, situate de asemenea în amonte faţă de +1, la 40-200
perechi de baze, sunt considerate responsabile de frecvenţa transcrierii.

Fig.8.10.Promotorii eucariotelor. a.Promotorul pentru ARN polimeraza II, situat în amonte faţă de
punctul de start al transcrierii; b.Promotorul ARN polimerazei III pentru ARNr 5S, situat în aval
faţă de punctul de start al transcrierii, în regiunea de transcris a genei.

Promotorii ARN polimerazei III sunt situaţi în „aval” faţă de +1 (Fig.8.10.b).


–promotorul pentru ARNr 5S, se află în regiunea codificatoare a genei, şi
conţine două secvenţe consens: una situată la 50-70 perechi de baze, şi alta la 80-90
perechi de baze, în “aval” faţă de +1.
–promotorii pentru ARNt, se află în regiunea codificatoare a genei, şi conţin, de
asemenea, două secvenţe consens: una situată între + 8 şi +30, şi alta între +50 şi +70.

8.5.Factorii de iniţiere a transcrierii

8.5.1.La procariote, acurateţea iniţierii transcrierii este asigurată de subunitatea


σ a holoenzimei care orientează legarea specifică a enzimei la ADN. Orientarea corectă
este foarte importantă deoarece determină: locul de start al transcrierii şi catena ADN
care va servi ca matriţă. Bacteriile prezintă mai multe tipuri de factori σ, care le permit

167
celulelor bacteriene supravieţuirea în condiţii stresante de mediu, cum ar fi lipsa de azot
sau creşterea bruscă a temperaturii.
Iniţierea transcrierii presupune următoarele etape:
–formarea „complexului închis” de iniţiere ca urmare a legării holoenzimei la
promotorul specific, în regiunea –35 recunoscută de factorul σ;
ARN polimeraza holoenzima
Catena matrită

Promotor

Complexul închis format de ARN polimerază

–formarea „complexului deschis” de iniţiere care pare să fie etapa limitantă de


viteză în transcriere; prin deschiderea (topirea) ADN dublu catenar pe o porţiune de
aproximativ 10 perechi de baze, ca urmare a acţiunii factorului σ se formează o buclă
care se întinde până la punctul de start al transcrierii;
ARN polimeraza holoenzima

Complexul deschis format de ARN polimerază

–formarea primei legături fosfat diesterice între nucleotidul +1, aproape


invariabil unul purinic, şi nucleotidul +2, când ARN polimeraza se află cu situsul catalitic
în dreptul semnalului de iniţiere a transcrierii;
–după legarea primelor 10 nucleotide, subunitatea σ care disociază din
complexul ARN polimerază–ADN-ARN se asociază unei alte molecule de ARN
polimerază-miez-şi începe o nouă rundă de transcriere iar enzima miez continuă
elongarea.

8.5.2.Acurateţea iniţierii transcrierii la eucariote este realizată prin


intermediul: elementelor de activare în “cis” a genelor şi elementelor de activare în
“trans”.
a.Elementele de activare în “cis” a genelor (fig. 8.11): promotori, enhanceri,
silenceri, alte elemente reglatoare (responsive elements) asemănătoare cu enhancerii, care
mediază răspunsul la diferite semnale printre care hormonii hidrofobi, sunt secvenţe de
ADN situate pe acelaşi cromozom cu gena de reglat. Promotorii răspund de exprimarea
bazală a unor gene şi sunt situaţi “în amonte” faţă de punctul de start al transcrierii, notat
cu +1 care va dicta capătul 5` al transcriptului primar ARN, în timp ce secvenţele
168
“enhancer” sau “silencer” îndeplinesc rolul de reglatori ai exprimării genelor fiind
funcţionali în amonte sau în aval faţă de punctul de start al transcrierii şi situaţi la distanţe
uneori chiar foarte mari faţă de promotori, cu orientare 5` 3` sau 3` 5` faţă de gena
transcrisă.

Fig.8.11. Elemente de activare în “cis” implicate în transcriere la eucariote.

b.Elementele de activare în “trans” sunt factorii de iniţiere a transcrierii


(proteine specifice).
Spre deosebire de holoenzima bacteriană (α2ββ`σ), constituită din factorul
proteic σ legat tranzitoriu de ARN polimeraza (α2ββ`), care se poate lega specific la
promotori, fiecare dintre cele trei polimeraze nucleare necesită setul său unic de factori de
iniţiere a transcrierii care se leagă la o secvenţă din promotor. La eucariote un număr de
cel puţin şase factori de transcriere acţionează echivalent cu factorul σ de la
procariote.
Celulele eucariote posedă o capacitate remarcabilă de exprimare selectivă a
genelor specifice. Viteza de sinteză a unei anumite proteine, în două celule din acelaşi
organism, poate diferii de 109 ori. Astfel, de exemplu, reticulocitele (celule roşii imature)
sintetizează cantităţi mari de hemoglobină dar cantităţi nedetectabile de insulină, pe când
celulele pancreatice β produc cantităţi mari de insulină dar nu produc hemoglobină. La
procariote diferenţele între vitezele de transcriere sunt de ordinul miilor astfel încât câteva
copii din toate proteinele pe care le codifică sunt prezente în toate celulele. Mecanismul
de bază pentru iniţierea transcrierii genelor structurale la eucariote este asemănător cu cel
de la procariote.

8.5.3.Elongarea lanţului polinucleotidic


Pe măsură ce ARN polimeraza se deplasează de-a lungul catenei matriţă, la
capătul 3` terminal al ARN în creştere se adaugă ribonucleotidele dictate de matriţă
(Fig.8.12).
Catena matriţă este citită în direcţia 3` 5` iar ARN este sintetizat în direcţia 5`
3`. Toate evenimentele transcrierii decurg în bucla de transcriere care cuprinde 12-
17 perechi de baze ADN-ARN. ADN se desface în faţa buclei de transcriere şi se
renaturează în spatele buclei. Pe măsură ce molecula de ARN transcript primar se
sintetizează, are loc disocierea sa din duplexul hibrid cu catena template, permiţându-se
refacerea ADN dublu catenar.
Viteza de elongare nu este constantă, ea depinzând de secvenţele de ADN “citite“
de ARN polimerază.

169
Catena ADN codificatoare
Punctul de renaturare Punctul de denaturare

Directia de avansare a enzimei

Catena matrită

Hibrid ARN-ADN
Fig.8.12 Ilustrarea procesului de transcriere. O catenă ADN acţionează ca template. ARN creşte în
direcţia 5` 3`.

8.5.4.Terminarea transcrierii
Procariotele şi eucariotele utilizează un mecanism comun pentru sinteza ARN.
Ele prezintă similitudini în legătură cu iniţierea transcrierii dar se pare că nu au nimic
comun în legătură cu terminarea transcrierii.
La procariote, există cel puţin două modalităţi de terminare a transcrierii: rho (ρ)
dependentă şi rho independentă, rho fiind un factor proteic reglator.
a.Terminarea transcrierii independentă de factorul proteic rho este impusă
de anumiţi factori. Catena matriţă ADN conţine semnale stop.
Secvenţe nucleotidice palindromice bogate în perechi G-C, urmate de o zonă
bogată în perechi A-T, formează prin transcriere ARN cu structură în “ac de păr”, stabilă
datorită conţinutului în perechi de baze G-C (Fig.8.13). Această structură în “ac de păr”
stabilă se termină cu o secvenţă poli-U care datorită împerecherii mai sumare cu catena
ADN matriţă favorizează terminarea transcrierii.

Fig.8.13. Structură ARN în “ac de păr” favorabilă terminării transcrierii.

170
b.Terminarea transcrierii rho dependentă. Secvenţele terminatorii care nu
conţin structuri în “ac de păr” necesită prezenţa unui factor proteic rho. Factorul rho se
leagă la o secvenţă specifică de ARN monocatenar. Activitatea ATP-azică a factorului
rho determină deplasarea unidirecţională a acestuia de-a lungul ARN în creştere, spre
bucla de transcriere. ARN este desprins de catena matriţă şi de enzimă (Fig.8.14).
Terminarea transcrierii este mediată şi de alte proteine, semnalele active pentru acestea
fiind situate ca şi pentru factorul rho, pe catena ARN în creştere.

ppp 5` ARN polimeraza


Proteina rho

ATP + HOH ADP + Pi

Fig.8.14. Terminarea transcrierii rho dependentă. Proteina rho, cu rol de ATP-ază se leagă de
catena ARN în creştere pe care o desprinde de catena matriţă ADN şi de enzimă.

c.Transcriptul primar ARNm procariot este mai lung decât gena de transcris.
ARN polimeraza transcrie pe lângă gena corespunzătoare unui ARNm şi două secvenţe
suplimentare care o flanchează. ARNm transcript primar prezintă la capătul 5` o secvenţă
denumită “leader” iar la capătul 3` o secvenţă “trailer” care nu se exprimă în proteină:

La eucariote, au fost identificate câteva secvenţe terminatorii însă procesul de


terminare al transcrierii nu este încâ bine cunoscut.

8.5.5.Inhibitorii transcrierii.
Transcrierea ADN este inhibată de către unii compuşi exogeni, fie prin
modificarea structurii ADN împiedicînd atât transcrierea cât şi replicarea, fie prin
inhibarea ARN polimerazelor.
a.Antibioticul actinomicină D, ca şi colorantul acridină, prin intercalarea între
perechile de baze G ≡ C distorsionează molecula ADN împiedicînd atât transcrierea cât
şi replicarea.
171
b.α
α-amanitina (octapeptid biciclic, toxic, existent în ciupercile otrăvitoare) este
un inhibitor al ARN polimerazelor din celulele animale. In concentraţii mici inhibă ARN
polimeraza II.
c.Antibioticele din familia rifamicin, inhibă specific iniţierea transcrierii la
bacterii. Rifamicina nu împiedică legarea ARN polimerazei la promotor dar împiedică
formarea primelor legături fosfat diesterice. Odată iniţiată transcrierea, rifamicina nu are
rol inhibitor asupra procesului de elongare.
Rifampin, un derivat semisintetic al rifamicinei, inhibă iniţierea transcrierii, la
procariote, prin legarea la subunitatea β a ARN polimerazei-holoenzimă. Deoarece nu
inhibă ARN polimerazele eucariotelor, antibioticul rifampin este folosit în tratarea
tuberculozei şi a altor infecţii bacteriene.

8.6.Modificarea transcriptelor primare ARN

Pentru ca transcriptele primare să fie biologic active, multe dintre ele trebuie să
fie prelucrate posttranscriere prin:
–eliminarea exo- şi endonucleazică a unor fragmente polinucleotidice;
–adăugarea unor fragmente polinucleotidice la capetele 3` şi 5`;
–modificări covalente la nivelul unor resturi nucleotidice.

8.6.1.Modificarea transcriptelor primare ARN, la eucariote, prin eliminarea


unor fragmente polinucleotidice.

Transcriptele primare ARN conţin exoni şi introni


In cazul transcrierii la eucariote, ARN-polimerazele realizează o copie primară
identică cu întreaga genă transcrisă. In porţiunile codificatoare ale ARN transcript primar,
există secvenţe codificatoare care se exprimă (exoni) şi secvenţe care nu se exprimă
(introni).
Intronii au dimensiuni cu mult mai mari decât exonii (de peste 100 de ori). Din
genomul eucariot numai 5-10% reprezintă secvenţe codificatoare pentru proteine şi ARN.
Prezenţa intronilor şi exonilor la eucariote este tipică ARNm,r,t.

Dualitatea funcţională a moleculei de ARN


Allman şi Cech au arătat că există particule ribonucleoproteice în care activitatea
catalitică se datorează moleculei de ARN. Aceste tipuri de ARN au fost numite ribozimi.
Molecula de ARN are pe lângă rolul de moleculă informaţională şi rol catalitic.
Substratele ribozimilor sunt în general molecule de ARN iar recunoaşterea substrat-
enzimă se bazează pe recunoaşterea între nucleotide.
Există două tipuri de ribozimi:
Ribozimi care realizează activităţi autocatalitice, de exemplu anumiţi introni
care îşi catalizează propria excludere (self-splicing)
Ribozimi care catalizează transformarea unor molecule din care aceştia nu
fac parte, de exemplu ribonucleaza P care are ca substrat ARNt.

Excizia intronilor
Excizia intronilor se realizează în nucleu, pentru toate tipurile de ARN, în
prezenţa enzimelor specifice, care trebuie să recunoască secvenţele de baze de la
172
joncţiunea intron-exon şi să catalizeze excizia intronilor şi legarea exonilor. In general
intronii au la capătul 5` secvenţa GU iar la 3` secvenţa AG încadrate adesea de secvenţe
consens mai lungi. Mutaţii la nivelul joncţiunilor intron-exon pot genera un ARN
inactiv (care conţine un intron rezidual). Un defect de excludere a intronilor, având drept
consecinţă incapacitatea ARN nuclear de a “ieşi” în citoplasmă pentru a fi citit, ar putea
duce la o sinteză scăzută a lanţurilor de β-globină, fapt constatat în unele β-thalasemii.
a.Excizia intronilor din ARNr se realizează autocatalitic.
GTP sau guanozina acţionează ca agent nucleofil pentru desfacerea legăturii
fosfat diesterice de la unul din capetele intronului.
Capătul 3` eliberat, al exonului I, efectuează o transesterificare la capătul 5` al
exonului II, realizându-se odată cu excluderea intronului, legarea celor doi exoni
(splicing) Fig.8.15.

Fig.8.15. Mecanismul transesterificării în reacţia de excizie a intronilor în ARNr.

Enzima numită ribozim cu activitate autocatalitică îşi modifică structura în timpul


actului catalitic.
b.Excizia intronilor din ARNm
Excizia intronilor din ARN mesager nu este autocatalitică. Indepărtarea intronilor
este realizată de un complex asemănător ribozomului numit „splicozom” format din:
–particule ribonucleoproteice (snurps) rezultate prin asocierea ARN de
dimensiuni mici bogaţi în uracil (U1, U2, U4, U5, U6) , cu proteine;
–ARNm transcript primar, subiect al prelucrării.
Studii recente arată că acţiunea catalitică în splicozom este realizată de ARN de
dimensiuni mici. Agentul nucleofil pentru desfacerea legăturii fosfat diesterice de la unul
dintre capetele intronului nu este GTP sau guanozina, ca în cazul ARNr, ci un nucleotid
din cadrul intronului (Fig.8.16). Exonul eliberat prin atacul nucleofil asupra legăturii
fosfat diesterice dintre intron şi exonul E2, îndepărtează intronul şi se leagă de exonul 2.
173
ARNm precursor părăseşte nucleul după prelucrarea sa completă la ARNm-matur.
Splicozomul prin dimensiunea lui mare împiedică ARNm precursor să părăsescă nucleul
înainte ca prelucrarea sa să fie completă.

Fig.8.16. Mecanismul de excizie a intronului din ARNm.

c.Excizia intronului din ARNt


Unele molecule ARNt eucariot conţin în vecinătatea regiunii anticodon
succesiuni de nucleotide (20-40) ce corespund unor introni. Excluderea acestor introni se
face cu participarea unor protein-enzime organizate într-un sistem multienzimatic. Acest
sistem multienzimatic prezintă activitate de endonuclează şi ligază (Fig.8.17).
3` OH
OH 3`

Extensie 5`

5`

Prelucrări posttranscriere

Intron
ARNt matur
ARNt transcript primar

Fig.8.17. Prelucrări posttranscriere ale moleculei ARNt: îndepărtarea extensiei 5` şi a intronului şi


adăugarea secvenţei CCA la capătul 3`.
174
8.6.2.Modificări suplimentare exciziei intronilor în transcriptele primare
ARN.
a.Modificări ale ARNm eucariot (Fig.8.18).
Spre deosebire de ARNm procariot care se naşte matur, la eucariote ARNm apare
ca o copie complementară matriţei ADN. El devine funcţional numai după excizia
intronilor şi modificarea capetelor 5` şi 3`.

Fig. 8.18. Structura şi exprimarea unei gene care codifică proteine la eucariote
(SN=secvenţă necodificatoare).

Formarea capătului 5` constă în adăugarea unui rest de 7-metil guanozină prin


legătură 5`-5` trifosfat la transcriptul primar.
La unele specii modificarea la capătul 5` include şi metilarea grupării 2` hidroxi
din primul nucleotid uneori şi al doilea, adiacente 7-metil guanozinei.

175
O CH3
+
N
HN
O O O
H2N N N 2` 3` CH2 O P O P O P Transcript primar
OH HO OH OH OH
O legătură 5` - 5` trifosfat
7-metil guanozină între 7-metil-guanozină si transcriptul primar

Funcţiile capătului 5`:


–protejază moleculele de acţiunea 5` 3` exonucleazelor;
–favorizează traducerea, fiind recunoscut de către ribozomi ca semnal de iniţiere
a sintezei proteinelor.
Modificarea covalentă a capătului 3` al ARNm prin formarea unor “cozi”
poliadenilice de 200-300 nucleotide legate prin legături fosfat diesterice.
Poliadenilarea se produce după formarea capătului 5` dar înainte de excizia
intronului.
Poliadenilarea ajută la stabilizarea moleculei ARNm. In citoplasmă coada poli
A a ARNm suferă o scurtare progresivă, ca urmare a acţiunii unor 3` 5` exonucleaze.
ARNm este degradat după îndepărtarea completă a cozii poli A.
ARNm pentru histone şi interferon nu sunt poliadenilaţi.

b.Modificări ale capetelor ARNt


La procariote, ca şi la eucariote, transcriptul primar este multimeric (conţine mai
mulţi ARNt precursori). Sub acţiunea ribonucleazelor transcriptul primar multimeric este
transformat în ARNt precursori monomerici care prezintă extensii scurte 3` şi 5`.
Formarea capătului 5` al ARNt matur implică Ribonucleaza P (RNA-aza P),
enzimă cu activitate endonucleazică. Ribonucleaza P este formată dintr-o subunitate
ARN de câteva sute de nucleotide care realizează actul catalitic (poate fi considerată
ribozim) şi o proteină cu caracter bazic cu rol în respingerea repulsiilor dintre două
molecule încărcate negativ.
Formarea capătului 3` matur al ARNt din transcriptele primare multimerice.
La procariote, capătul CCA este relevat de o enzimă cu activitate exonucleotidică.
La eucariote, secvenţa CCA este adăugată ulterior de către o nucleotidil-
transferază având ca substrate ATP şi CTP.
Modificarea covalentă a unor baze sau a ozei din ARNt procariot şi eucariot.
Anumite baze din structura ARNt sunt modificate prin reacţii catalizate enzimatic:
alchilare, tiolare, hidrogenare.

c.Modificări adiţionale ale ARN ribozomal


La eucariote, prin transcrierea a sute de gene de către ARN polimeraza I rezultă
transcriptele primare 45 S, de dimensiuni mari. Prin clivarea acestora, se formează
molecule de ARNr matur: 28 S, 18 S şi 5,8 S.
La procariote, după îndepărtarea ARNt obţinut prin transcrierea unor gene ARNt
intruse, se formează ARNr maturi: 23 S, 16 S şi 5 S prin clivarea ARNr precursor 30 S.
ARNr 5 S rezultă dintr-o moleculă precursoare diferită, obţinută prin transcrierea unei
gene, 5 S, de către ARN polimeraza III.
176
Procesarea ARN r eucariot

Procesarea ARNr procariot

8.7.Reglarea transcrierii genelor la procariote

Procariotele dispun de trei tipuri de enzime care le conferă posibilitatea de a se


adapta la sursele nutritive pe care le au la dispoziţie:
Enzime constitutive sunt acele enzime la care biosinteza şi degradarea se produc
cu aceiaşi intensitate, astfel încât concentraţia enzimei este staţionară.
Enzime inductibile, implicate în căi catabolice, care sunt prezente în celule în
cantitate foarte mică. Cantitatea acestor enzime poate creşte spectaculos dacă apare în
mediu substratul lor care se comportă ca inductor.
Enzime represibile, implicate în căi anabolice, a căror concentraţie depinde de
prezenţa în mediu a unui compus denumit corepresor (produsul final al unei căi
anabolice).
Jacob şi Monod au propus teoria operonului pentru a explica inducţia şi
represia genelor la procariote.

8.7.1.Tipuri de gene:
a.gene ce codifică proteine care nu sunt necesare într-o celulă dată, numite gene
represate (fenomen determinat de modificări în structura cromatinei, absenţa
activatorilor sau prezenţa represorilor specifici);
b.gene accesibile transcrierii, care se împart în două categorii:
–gene activate constitutiv cu posibilitatea ca exprimarea lor să fie “up“ sau
“down“ reglată;
177
–gene inductibile, care sunt inactive, dar care pot fi activate ca răspuns la stimuli
specifici celulari cum ar fi: şocul termic, hormoni, esteri ai forbolului, ioni ai metalelor
grele, factori de creştere, AMPc şi stresul oxidativ.

8.7.2.Teoria operonului, model propus de Jacob şi Monod pentru a explica


mecanismul transcrierii genelor la procariote, are la bază studiile genetice asupra reglării
metabolismului lactozei la Escherichia Coli.

1.Metabolismul lactozei la Escherichia Coli


In absenţa glucozei Escherichia Coli poate utiliza lactoza ca sursă de carbon şi
energie. Enzimele implicate în metabolizarea lactozei sunt:
a.β−
β−galactozidaza
β− catalizează reacţia de hidroliză a lactozei:

In absenţa lactozei enzima este prezentă, în celulă, într-un număr minim de


exemplare.
In condiţiile în care lactoza este unica sursă de carbon, deci de energie,
β−galactozidaza
β− este sintetizată în mii de exemplare.
b.Galactozid permeaza (lactoz permeaza) este enzimă membranară cu rol în
transportul lactozei şi a altor galactozide în celulă.
c.Tiogalactozid transacetilaza catalizează transferul unei grupări acetil de pe
acetil-CoA la gruparea –OH de la carbonul C6 al compusului izopropil-β−D-tiogalactozid
(IPTG), in vitro. Rolul acestei enzime, in vivo, nu este bine precizat. Ea pare să aibă rol în
detoxifierea mediului de creştere al bacteriei.

Deoarece viteza de sinteză a acestor trei enzime creşte ca răspuns la prezenţa


lactozei în mediu, ele se numesc enzime inductibile.
d.Inductori ai β−galactozidazei
β−
Inductorul β−galactozidazei este alolactoza, forma transglicozilată a lactozei.
Alolactoza este produsă de urmele de β−galactozidază,
β− prezente în celulă înainte de
inducţie.

178
Galactozide ca izopropiltiogalactozid sunt inductori puternici
ai β−galactozidazei,
β− dar nu acţionează ca substraturi ale enzimei (sunt inductori
nemetabolizabili).

2.Operonul lactozei (lac) reprezintă un grup de gene reglate coordonat ai căror


produşi au rol în metabolizarea lactozei.
Operonul lac conţine trei elemente:
a.Genele structurale, desemnate x, y, z, conţin informaţia cu privire la
biosinteza β−galactozidazei, permeazei şi transacetilazei. Genele x, y , z sunt adiacente în
genom, transcrierea lor, respectiv sinteza unui ARNm policistronic, fiind realizată
coordonat, de la un singur promotor.
b.Gena reglatoare (i), reprezintă un fragment de ADN pe care se edifică un
ARNm ce conţine informaţia pentru sinteza proteinei represor.
Represorul este o proteină alosterică al cărei rol este reglarea vitezei de
exprimare a genelor structurale. Represorul este un tetramer, fiecare subunitate având un
loc de legare pentru inductor.
c.Operatorul (o) este un fragment de ADN, adiacent la genele structurale ale
operonului. Genele structurale ale operonului pot fi transcrise atâta timp cât operatorul
este liber. Legarea represorului la operator blochează accesul ARN polimerazei la locusul
promotor (p), având ca rezultat, suprimarea transcrierii genelor structurale interesate în
metabolizarea lactozei.

8.7.3.Controlul negativ al transcrierii genelor se produce în cazul în care


proteina represor împiedică transcrierea genelor structurale (Fig.8.19).

1.Operonul lac este un exemplu de control negativ (sau reglare negativă) al


exprimării genelor.
a.In absenţa unui inductor, represorul lac se leagă la operator (Kd=10-13M)
blocând iniţierea transcrierii genelor structurale.
b.In prezenţa inductorului, alolactoză sau IPTG, este suprimată reglarea
negativă prin represorul lac. Inductorul se leagă specific la represorul lac ataşat la
operator şi, inducând o tranziţie alosterică, îl converteşte la o conformaţie cu afinitate
redusă pentru operator. Represorul, legat de inductor, se desprinde de pe operator lăsând
loc ARN polimerazei să se lege la promotor. ARN polimeraza iniţiază sinteza ARNm
policistronic pe care se vor edifica cele trei enzime ce catabolizează lactoza. Moleculele
de repressor libere pot lega şi ele molecule de inductor, ceea ce le converteşte la forme
inapte să se lege la operator.
Prezenţa lactozei, înseamnă prezenţa inductorului, rezultatul fiind producerea
enzimelor necesare metabolizării lactozei.
179
Fig.8.19. Ilustrarea mecanismului de reglare a transcrierii genelor prin inducţie.

2.Operonul triptofanului este un alt exemplu de reglare negativă la


Escherichia Coli, care oferă o explicaţie fenomenului de represie prin produs final a
biosintezei enzimelor. Operonul triptofanului conţine cinci gene ce codifică enzime
necesare pentru biosinteza triptofanului, un promotor (p), un operator (o) şi gena
reglatoare (Fig.8.20).
a.In absenţa triptofanului, represorul sintetizat normal de către gena reglatoare
a operonului, dar în formă inactivă, este inapt să se lege la operator.
b.La concentraţii mari de triptofan însă, acesta se leagă la represor şi induce o
tranziţie conformaţională ce favorizează legarea sa la operator. Triptofanul se comportă
ca un corepresor reuşind să sisteze transcrierea genelor ce codifică enzimele implicate în
propria sa sinteză.
Operonul lac şi operonul trp reprezintă două căi prin care se realizează controlul
negativ al transcrierii genelor:
In cazul enzimelor inductibile, represorul este activ în mod normal şi genele
structurale sunt represate. In prezenţa inductorului, represorul este inactivat de către
acesta, ceea ce duce la transcrierea genelor structurale, deci la sinteza enzimelor
respective.
In cazul enzimelor represibile, represorul este inactiv în mod normal şi genele
structurale se exprimă ducând la sinteza unui anumit component celular. Când în mediu
180
se acumulează produsul final al căii anabolice respective, care se comportă drept
corepresor, represorul este activat prin formarea complexului represor-corepresor,
producîndu-se sistarea sintezei enzimelor implicate în sinteza metabolitului celular
terminal.

Fig.8.20. Ilustrarea mecanismului de reglare a transcrierii genelor prin represie.

8.7.4.Controlul pozitiv al transcrierii genelor prin represia prin catabolit


Sursa preferată de energie pentru bacterii este glucoza. Dacă bacteria (E. coli)
dispune simultan de glucoză şi alte surse de energie (lactoză sau aminoacizi), bacteria
creşte pe seama glucozei şi numai când concentraţia acesteia a atins valori minime începe
să utilizeze altă sursă de energie. Fenomenul se numeşte represie prin catabolit deoarece
glucoza suprimă sinteza enzimelor necesare catabolizării surselor alternative de energie.
AMPc are un rol important în comutarea activităţii bacteriei pe utilizarea lactozei
când concentraţia glucozei este minimă (Fig.8.21).
1.AMPc reprezintă semnalul de foame al bacteriei “hunger signal”.
AMPc este format din ATP sub acţiunea adenilat ciclazei şi este degradat de
fosfodiesterază la AMP. Concentraţia AMPc este corelată cu concentraţia glucozei. In
lipsa glucozei sau la concentraţii mici ale acesteia, concentraţia AMPc este mare. La
creşterea concentraţiei glucozei, concentraţia AMPc scade.
2.Proteina receptoare de AMPc şi AMPc stimulează transcrierea genelor
necesare sintezei enzimelor pentru catabolizarea surselor alternative de energie.
AMPc, prezent în concentraţie mare în lipsa glucozei, se leagă de proteina
receptoare de AMPc (PRAMPc) formând complexul AMPc - PRAMPc, apt să se lege pe
un locus specific din regiunea promotor (Fig. 8.21, b). Prezenţa complexului în acest
locus favorizează accesul şi legarea ARN polimerazei la promotor. Dacă lactoza este

181
prezentă în mediu, ea poate fi metabolizată, ARN polimeraza putând efectua transcrierea
genelor lac.
Când concentraţia glucozei este mare, concentraţia AMPc este redusă şi, prin
absenţa complexului AMPc - PRAMPc, ARN polimeraza nu se leagă la promotor şi
genele lac nu sunt transcrise indiferent dacă operatorul este ocupat de repressor (Fig.
8.21, a).
Complexul AMPc - PRAMPc, spre deosebire de represor, exercită un efect
pozitiv în exprimarea operonului lac.
Operonul lactozei este subiectul controlului pozitiv şi negativ. Când concentraţia
glucozei scade, complexul AMPc - PRAMPc, se leagă la operonul lac stimulând
transcrierea genelor lac, control pozitiv. In lipsa lactozei operonul este controlat de
represorul lac, control negativ. Astfel, bacteria se asigură că genele structurale x, y, z sunt
transcrise numai dacă glucoza este absentă şi lactoza este prezentă. Această dublă
modalitate de reglare conferă bacteriilor o mare flexibilitate metabolică.
a) -Glucoză
+Lactoză
locuri de
genă reglatoare control gene structurale
i p o x y z
ARN polimerază
Proteină
receptoare - AMPc ARNm policistronic

ARNm
Represor
+ Alolactoza
Represor inactiv
b) + Glucoză
+ Lactoză
locuri de
genă reglatoare control gene structurale
i p o x y z

Proteină ARN polimerază


receptoare

ARNm + Alolactoza
Represor
Represor inactiv

Fig. 8. 21 Reglarea Operonului lac. într-un mediu conţinând: a) glucoză şi lactoză, b)


lactoză.

8.8.Reglarea transcrierii genelor la eucariote

Eucariotele, în particular mamiferele, sunt mult mai complexe decât procariotele.


Pentru a menţine această complexitate este necesară o capacitate de reglare mult mai
mare. Reglarea, la nivelul transcrierii genelor, vizează două nivele.
182
8.8.1.Împachetarea cromozomului.
1.Formarea heterocromatinei poate face inaccesibil accesul “complexului” de
transcriere şi al factorilor reglatori la porţiuni din cromozom sau la întregul cromozom.
Prin formarea eucromatinei active, cromozomul este accesibil transcrierii.
2.Metilarea ADN eucariot îl face mai susceptibil sau mai puţin susceptibil la a fi
transcris. In general, o genă mai puţin metilată are şanse mult mai mari de a se exprima
decât una mai metilată.

8.8.2.Reglarea individuală a genelor.


Reglarea transcrierii genelor la eucariote este similară cu reglarea operonilor la
procariote, cu menţiunea că numărul elementelor reglatoare din scvenţele ADN şi
numărul factorilor reglatori este mult mai mare.
1.Acurateţea iniţierii transcrierii la eucariote este realizată prin intermediul
promotorilor şi a factorilor de transcriere.
2.Factorii reglatori sunt proteine specifice care interacţionează cu elementele
reglatorii din structura ADN. Au fost identificate peste 100 proteine care au rol în
reglarea transcrierii ADN. Aceste proteine conţin unul sau mai multe domenii
structurale prin intermediul cărora interacţionează cu secvenţe ADN fiecare
domeniu având un anumit rol în reglarea transcrierii:
a.Domeniile de legare la ADN responsabile pentru recunoaşterea şi legarea
factorilor reglatori la secvenţele ADN reglatoare specifice.
b.Domeniile de activare a transcrierii interacţionează cu alte proteine din
complexul de transcriere mărind viteza de iniţiere a transcrierii.
c.Domenii de legare a liganzilor. Hormonii steroizi şi tiroidieni, ca şi acidul
retinoic activează transcrierea unor gene specifice. Ei se leagă la domeniile de legare a
ligandului, din structura factorilor reglatori, care sunt cunoscuţi ca receptori
intracelulari. Legarea ligandului transformă factorul reglator într-un factor reglator
pozitiv.
3.Secvenţe ADN reglatoare. Factorii reglatori interacţionează cu anumite
secvenţe specifice din molecula ADN.
a.Elemente de activare în „cis” a genelor: enhanceri, silenceri, care sunt
secvenţe de ADN situate pe acelaşi cromozom cu gena de reglat. Secvenţele “enhancer”
sau “silencer” îndeplinesc rolul de reglatori ai exprimării genelor fiind funcţionali în
amonte sau în aval faţă de punctul de start al transcrierii şi situaţi la distanţe uneori chiar
foarte mari faţă de promotori, cu orientare 5` 3` sau 3` 5` faţă de gena transcrisă;
b.„Elemente de răspuns” sunt secvenţe de cca. 250 perechi de baze situate în
amonte de punctul de start al transcrierii. Aceste secvenţe ADN răspund la hormonii
glucocorticoizi, tiroidieni şi la alţi compuşi cu caracter hidrofob, care pot traversa cu
uşurinţă membrana celulară, legându-se ulterior la receptori specifici intracelulari.
Complexul hormon – receptor prezintă un domeniu de recunoaştere a elementului de
răspuns hormonal specific. Transcrierea genelor care dispun de un element de răspuns
hormonal, va fi activată de hormonul respectiv
„Elemente de răspuns” la stresuri termice, chimice, oxidative activează
transcrierea unui grup de gene având ca produşi proteine ce atenuează stressul: proteine
de şoc termic, proteine care chelează metale grele, proteine care se opun stressului
oxidativ.
183
9. BIOSINTEZA PROTEINELOR

9.1.Codul genetic

Traducerea este procesul prin care informaţia conţinută în secvenţa de


nucleotide din molecula ARNm este tradusă în secvenţă de aminoacizi; limbajul
nucleotidic este tradus în limbaj aminoacidic.

9.1.1.Codul genetic reprezintă relaţia dintre secvenţa de nucleotide din ARNm şi


secvenţa de aminoacizi dintr-un lanţ polipeptidic.
Secvenţa de nucleotide din ARNm este citită în grupuri de câte trei nucleotide
numite codoni.
1.Codul genetic este format din codoni. Codonii sunt grupuri de câte trei baze
adiacente care specifică aminoacizii din proteine. Deoarece ARNm conţine 4 baze azotate
(A, G, C, U), constituirea unui cuvânt cod dintr-o succesiune de trei nucleotide oferă 64
cuvinte cod pentru cei 20 de aminoacizi Tabelul 9.1.
a.Codonii stop. Dintre cei 64 codoni, 61 specifică cei 20 de aminoacizi. Trei
codoni din cei 64 (UAA, UGA, UAG) nu specifică nici un aminoacid. Aceşti codoni,
denumiţi “non sens”, stop sau terminatori reprezintă de fapt semnale de întrerupere a
traducerii ARNm. Un lanţ polipeptidic, sintetizat pe un anumit ARNm, îşi încetează
creşterea atunci când citirea ARNm a ajuns la un codon non sens.
b.Codonul start sau codonul de iniţiere. Codonul AUG specifică metionina.
Deşi metionina se află şi în interiorul lanţului polipeptidic, polipeptidele eucariotelor
încep cu metionina iar polipeptidele procariotelor încep cu metionina modificată în formă
de N-formil-metionină. Primul codon din molecula ARNm care este citit de către ribozom
este codonul AUG, denumit codon de iniţiere.
c.Codonii sinonimi. Deoarece 61 triplete de nucleotide codifică aminoacizi
particulari dar nu există decât 20 de aminoacizi ce trebuie specificaţi, rezultă că unui
singur aminoacid îi pot corespunde mai multe cuvinte cod, numite codoni sinonimi.
De exemplu, în timp ce metionina şi triptofanul sunt specificaţi de către un singur codon,
leucina, serina şi arginina sunt fiecare specificaţi de câte şase codoni, numiţi codoni
sinonimi.

9.1.2.Caracteristicile codului genetic


a.Codul genetic este degenerat. Degenerarea codului, respectiv existenţa mai
multor cuvinte cod pentru acelaşi aminoacid, se manifestă în special la nivelul
nucleotidului 3 din codon. Rezultatul degenerării codului este că o mutaţie punctiformă,
care presupune schimbarea unui singur nucleotid în structura ADN şi deci a unui singur
nucleotid în structura ARNm poate să nu influenţeze secvenţa aminoacizilor din
polipeptidul codificat. Deci, degenerarea codului minimalizează efectele mutaţiilor.
Recunoaşterea codon-anticodon
In timpul sintezei proteinelor, fiecare codon (cu polaritatea 5` 3`) este
recunoscut, pe principiul complementarităţii bazelor, de un triplet de nucleotide din
structura ARNt numit anticodon (cu polaritatea 3` 5`), formându-se complexul
ARNt-ARNm (cap.8; Fig.8.5).
184
Tabelul 9.1. Codul genetic
1 2 3
U C A G
UUU  UCU  UAU  UGU  U
Phe Tyr Cys
U UUC  UCC  UAC  UGC  C
Ser
UUA  UCA  UAA  UGA}STOP A
Leu STOP
UUG  UCG  UAG  UGG}Trp G
CUU  CCU  CAU  CGU  U
His
C CUC  CCC  CAC  CGC  C
Leu  Pr o Arg
CUA  CCA  CAA  CGA  A
G ln
CUG  CCG  CAG  CGG  G

AUU ACU  AAU AGU U


 Asn Ser
AUC Ile ACC  AAC  AGC  C
Thr
A
AUA ACA  AAA AGA  A
ACG  Lys Arg G
AUG}Met AAG AGG 

GUU  GCU  GAU  GGU  U


Asp
GUC  GCC  GAC  GGC  C
G GUA Val GCA 
Ala Gly A
 GAA  GGA 
GUG  GCG  Glu GGG  G
GAG 

Cum primele două baze ale codonilor sinonimi sunt constante, asocierea
nucleotidelor 1 şi 2 din codon cu nucleotidele 3 şi 2 din anticodon este fermă,
respectând principiul complementarităţii Watson-Crick.
Asocierea nucleotidului 3 din codon cu nucleotidul 1 din anticodon este, în
general, slabă datorită particularităţii de „bază nedecisă” a nucleotidului 1 din anticodon
(capătul 5`). Această bază care încalcă regulile de complementaritate se poate asocia şi cu
alte nucleotide (efect wobble). Un ARNt care conţine un anticodon cu o bază oscilantă în
poziţia 1 (care poate fi o bază minoră de ex. inozina) se poate lega la mai mulţi codoni
sinonimi (Tabelul 9.2). In concluzie, bazele minore din anticodoni se asociază cu bazele
„oscilante“ din codoni.
b.Codul genetic nu are semne de punctuaţie. Citirea mesajului genetic se face
neîntrerupt, de la un codon start până la un codon terminator, adică începutul sau sfârşitul
unui codon nu sunt marcate de puncte sau virgule.
c.Codul genetic este universal, este aproape acelaşi la multe organisme. O
abatere de la universalitate se întâlneşte la codul genetic al mitocondriei unde, codonul
UGA corespunde triptofanului, nefiind un codon stop, codonul AUA corespunde
metioninei şi nu izoleucinei, etc.
185
d.Codul genetic nu este ambiguu, niciodată acelaşi triplet nu specifică doi
aminoacizi diferiţi.

Tabelul 9.2 Ilustrarea posibilităţilor de asociere a nucleotidului 3 din codon cu nucleotidul 1 din
anticodon.
Prima bază din anticodon A 3-a bază din codon
C G
A U
U A sau G
G U sau C
I U, C sau A

9.2.Etapele biosintezei proteinelor

Etapa de biosinteză a proteinelor presupune traducerea mesajului genetic înscris


în ADN şi transcris în ARNm. Această etapă decurge la nivelul ribozomilor şi constă în
adăugarea succesivă a câte unui reziduu aminoacidic la capătul C-terminal în creştere al
polipeptidului.

9.2.1.Etapele biosintezei proteice sunt:


1.Activarea aminoacizilor
2.Iniţierea lanţului polipeptidic
3.Elongarea lanţului polipeptidic
4.Terminarea sintezei proteinei şi eliberarea sa
5.Prelucrări posttraducere ale proteinei

1.Activarea aminoacizilor
Legătura între ARNm şi proteine este realizată de către moleculele ARNt care
leagă covalent aminoacizii activaţi şi îi adaptează în poziţiile corespunzătoare, la nivelul
ribozomului, prin recunoaştere codon-anticodon.
a.Procesul de legare a aminoacizilor, în forma lor activată, la ARNt specific
presupune trei etape.
Formarea complexului aminoacil~AMP, care conţine o legătură macroergică
de tip anhidridă mixtă, în urma reacţiei aminoacidului cu ATP:

NH2

N
N
O
R CH COO- + ATP R CH CO~ O P O N N
O
+ -
NH3 H3N + O
Aminoacid PPi
Aminoacil~AMP
(aminoacil~adenilat) OH OH

186
Transferul restului aminoacil activat la gruparea –OH din poziţia 2` sau 3` a
ribozei de la nucleotidul adenilic din capătul 3` al ARNt, cu formarea unei legături
macroergice:

ARNt
NH2

N O
N NH2
O O- P O
R CH CO~ O P O N N N
O + ARNt O N
H3N+ O-
H2C N N
AMP O
Aminoacil~AMP
(aminoacil~adenilat) OH OH

OH O CO HC R
+
H3N
Global reacţia poate fi scrisă:

aminoacil- ARN sintetaze


t 
Aminoacid + ATP + ARN t       → Aminoacil ~ ARN t + AMP + PP

Hidroliza pirofosfatului deplasează echilibrul spre dreapta, făcând reacţia


ireversibilă. În acest fel se consideră că la formarea fiecărui complex aminoacil~ARNt se
consumă 2 legături macroergice.
b.Activarea aminoacizilor este catalizată de aminoacil-ARNt sintetaze.
Fidelitatea procesului de traducere depinde, în mare măsură, de capacitatea de autocontrol
a ARNt sintetazelor. Ele manifestă o extrem de mare specificitate atât pentru aminoacizi
cât şi pentru ARNt. Pe lângă locurile de legare a ARNt şi a ATP, enzima prezintă încă
două locusuri, unul pentru legarea aminoacidului având o dimensiune adecvată acestuia şi
altul, hidrolitic. Dacă în locusul de legare a aminoacidului activat se leagă un aminoacid
neadecvat, enzima recunoaşte acel aminoacid şi-l exclude prin hidroliză.
Aminoacil-ARNt sintetazele sunt în număr de una sau chiar două pentru fiecare
aminoacid.
Greutatea moleculară, numărul de subunităţi şi secvenţa de aminoacizi este
variabilă de la o enzimă la alta.

2.Iniţierea biosintezei proteinelor la procariote


Etapa de iniţiere presupune formarea complexului 30S şi necesită participarea
următoarelor componente:
–ARNm
–subunitatea ribozomală 30 S
–N-formil metionil- ARNtfmet
–factorii de iniţiere IF-1, IF-2, IF-3 şi GTP
a.Subunitatea ribozomală 30 S rezultă prin disocierea ribozomului 70 S, proces
mediat de factorii de iniţiere IF-1 şi IF-3:

(IF-1) (IF-3)
70S ←→ 50S + 30S    → 30S ⋅ IF - 3 + 50S

187
Factorul de iniţiere IF-3 are rolul de a preveni reasocierea prematură a celor două
subunităţi ribozomale iar IF-1 măreşte viteza de disociere a aestora. De remarcat, că la
concentraţii fiziologice ale Mg2+, aproape toţi ribozomii se găsesc sub formă de ribozom
70S.
b.N-formil-metionil- ARN fMet
t , numit ARNt iniţiator, aduce metionina formilată
la codonul AUG din locusul P al subunităţii 30S. La procariote, aminoacidul N-terminal
este, invariabil, N-formil-metionina. Există două specii diferite de ARNt purtătoare ale
metioninei, pentu cele două tipuri de codoni AUG (iniţiator şi din interiorul ARNm). Atât
ARN Met
t utilizat pentru codonul AUG din interiorul lanţului cât şi ARNfMet
t utilizat pentru
codonul AUG iniţiator, leagă metionina, prin reacţia catalizată de aceiaşi aminoacil-ARNt
sintetază, generând: metionil- ARN Met
t şi metionil- ARNfMet
t . Dintre acestea numai
metionil- ARNfMet
t este susceptibilă la formilare generând aminoacidul iniţiator care se va
lega la codonul de iniţiere, şi nu la orice codon AUG de pe ARNm.
Formilarea metionil- ARNfMett este catalizată de o transformilază având ca
donator de grupare formil N -formiltetrahidrofolatul (N10-CHO-FH4):
10

fMet
metionina + ARN t → metionil ~ ARN fMet
+ ATP  t + AMP + PP
fMet 10
metionil ~ ARN t + N − CHO − FH 4 → formil - metionil ~ ARNfMet
t + FH 4

c.Factorii de iniţiere, în număr de 3 (IF-1, IF-2 şi IF-3), sunt proteine care


catalizează iniţierea biosintezei proteinelor. Ei se leagă la subunitatea mică 30S şi
catalizează formarea complexului de iniţiere 30S care conţine ARNm legat de subunitatea
30S şi fMet- ARNfMet
t legat la codonul AUG.
IF-3 favorizează legarea ARNm la subunitatea 30S după care disociează din
complex. IF-1 ajută la legarea IF-3 la subunitatea 30 S.
IF-2 catalizează legarea fMet- ARNfMet
t la codonul AUG din locusul P, de pe
ribozom. Acest proces necesită GTP.

d.Etapele iniţierii (Fig.9.1)


Este important de precizat că citirea ARNm de către ribozom se face în direcţia
5'-3', iar proteina se sintetizează începând de la capătul N-terminal.
Legarea corectă a ribozomului în dreptul codonului de iniţiere, ce specifică
aminoacidul N-terminal, este esenţială pentru citirea corectă a mesajului genetic.
Semnalul de iniţiere a traducerii la procariote, este reprezentat de o secvenţă de
nucleotide ce precede codonul de iniţiere AUG din ARNm, complementară cu o secvenţă
de nucleotide de la capătul 3` al ARNr 16S, conţinut în subunitatea 30S. Pe un ARNm
policistronic există un număr de semnale de iniţiere egal cu numărul de lanţuri
polipeptidice codificate. Ribozomul alunecă peste codonul non sens al primului lanţ
polipeptidic şi iniţiază sinteza lanţului polipeptidic următor.
Legarea subunităţii ribozomale 30 S la ARNm asistată de factorii de iniţiere
(1,2,3) este prima etapă în formarea complexului de iniţiere.

188
Etapa a doua în procesul de formare a complexului de iniţiere este reprezentată
de legarea N-formilmetioninei-ARNtfMet la complexul format anterior, respectiv,
ARNm-subunitate 30 S. Factorul de iniţiere 2 (IF-2) este decisiv în legarea ARNt
iniţiator la subunitatea 30S.
GTP acţionează ca un factor steric, în realizarea acestui complex favorizând
asocierea stabilă a IF-2 cu subunitatea ribozomala 30 S.
Etapa a treia, cuprinde procesul de legare a subunităţii ribozomale mari, 50 S,
la complexul format în etapa a doua, însoţită de hidroliza GTP şi eliberarea
factorilor de iniţiere (Fig.9.1).
În acest fel se constituie aşa numitul ribozom funcţional sau complexul de
iniţiere (70 S). Pe ribozomul 70 S sunt delimitate două situsuri de legare ARNt : situsul
aminoacil (A) şi situsul peptid (P) şi situsul E de eliminare a ARNt liber. De remarcat că
pe ribozomul funcţional în acest moment N-formilmetionil~ARNtfMet ocupă situsul
peptid (P), care este în mod obişnuit ocupat de lanţul polipeptidic în creştere, iar situsul A
(aminoacid) este liber.

Fig.9.1 Ilustrarea fazei de iniţiere în biosinteza proteinelor.

3.Elongarea lanţului polipeptidic constă în adăugarea succesivă de aminoacizi


până ce se constituie proteina de sintetizat. Procesul de elongare necesită GTP şi trei
factori de elongare (EF-Tu, EF-Ts şi EF-G), proteine prezente în celule în proporţie de
5%-10% din totalul proteinelor. Elongarea se produce în trei etape (Fig.9.2).
a.Aminoacil2-ARNt corespunzător codonului ce urmează după AUG iniţiator, se
leagă la ribozom în poziţia A, începând procesul de elongare. Legarea aminoacil2-ARNt
necesită GTP şi factorul de elongare EF-Tu. GDP rezultat din hidroliza GTP este înlocuit

189
din complexul EF-Tu-GDP de către factorul EF-Ts. EF-Tu şi EF-Ts formează un
complex care este disociat de o moleculă de GTP formându-se complexul EF-Tu-GTP
necesar legării următorului aminoacid.
EF-Tu-GTP favorizează legarea tuturor aminoacil-ARNt la locusul A, cu excepţia
fMet- ARN fMet
t .
b.Transferul restului formil-metionil la gruparea amino a aminoacil2- ARNaa2 t
din locusul A (aminoacid) conduce la formarea primei legături peptidice (restul formil-
metionil acilează gruparea amino din aminoacidul 2). Formarea legăturii peptidice este
catalizată de peptidil-transferază care face parte din subunitatea 50S.
În acest moment, locusul P (peptid) este ocupat de ARNtfMet, iar locusul A
(aminoacid) este ocupat, nefiresc, de un ARNt ce poartă dipeptidul format.
Suportul energetic al acestei reacţii de transfer este asigurat de energia rezultată
la desfacerea legăturii aminoacid iniţiator~ARNtfMet.

Fig. 9.2 Etapa de elongare

190
c.Translocarea ribozomului spre capătul 3` al ARNm pe distanţă de un
codon. În acest moment dipeptidul legat de ARNt se află în locusul P (firesc), ARNt
nelegat de aminoacid trece în locusul E de unde este eliberat în citosol, iar poziţia A este
neocupată. Alunecarea ribozomului pe ARNm se numeşte translocare.
Acest proces de translocare este controlat de către cel de-al treilea factor al
elongarii (EF-G). EF-G formează un complex cu GTP, care este hidrolizat în timpul
translocării la GDP şi Pa.
Elongarea se repetă după acelaşi mecanism pentru fiecare legătură peptidică din
structura proteinei sintetizate.

4.Terminarea sintezei şi eliberarea proteinei


Elongarea continuă până se ajunge la unul dintre codonii stop, care semnalizează
sfârşitul lanţului polipeptidic. (Fig 9.3).
Când aparatul de sinteză al proteinelor ajunge la un codon stop în ARNm, nici un
ARNt nu se mai poate lega în poziţia A în celulele normale.

Fig. 9.3. Etapa de terminare a biosintezei proteinelor

191
Codonii stop sunt recunoscuţi de anumite proteine numite factori de
eliberare.
Legarea factorilor de eliberare la codonul terminal activează peptidil-transferaza
ribozomală care acţionează ca o hidrolază desfăcând legătura polipeptid-ARNt. In urma
acţiunii acestei hidrolize, polipeptidul, ARNt şi ARNm părăsesc ribozomul. In final,
ribozomul disociază în subunităţile 30S şi 50S gata să înceapă o nouă traducere.
Necesarul energetic pentru formarea unei legături peptidice este de patru
legături macroergice.
Două dintre acestea se consumă în etapa de activare a aminoacizilor (sub formă
de ATP), iar alte două în etapa de elongare sub formă de GTP.
Faptul că la hidroliza unei legături peptidice se eliberează 5 kcal, comparativ cu
cele 29 kcal necesare pentru formarea ei, traduce ireversibilitatea procesului de
biosinteză.
Fidelitatea traducerii se asigură prin:
–acurateţea aminoaciltransferazei şi capacitatea de corector a acesteia
–recunoaşterea codon-anticodon.
Consecinţele fidelităţii scăzute a traducerii constau în înlocuirea neconservativă a
unui aminoacid cu altul, fapt care generează o proteina nefuncţională sau chiar nocivă.
Citirea greşită a codonilor terminali generează proteine anormale.
Frecvenţa erorilor în procesul traducerii la Escherichia coli este estimată la o
eroare la 2000 de aminoacizi.

5.Particularităţile biosintezei proteinelor la eucariote.


Mecanismul biosintezei proteice la eucariote este similar cu cel al procariotelor.
Diferenţele care apar sunt o consecinţă a organizării celulare mai complexe a celulei
eucariote.
a.Ribozomul eucariotelor are constanta de sedimentare 80S, compoziţia
subunităţilor 40S şi 60S fiind mai complexă decât a subunităţilor 30S şi 50S de la
ribozomul procariot. Funcţiile fiecărei subunităţi sunt însă aceleaşi la pro şi eucariote;
b.Aminoacidul iniţiator nu este N-formil-metionina, ci metionina. Ca şi la
procariote este necesar un ARNt iniţiator care este Met − ARNiMet ;
c.Pe molecula de ARNm există un singur semnal de iniţiere a traducerii. ARNm
la eucariote este monocistronic. Sinteza proteinelor la eucariote începe cu citirea
codonului AUG situat în proximitatea capătului 5` terminal, marcat de 7-metil-guanozină
legată printr-o legătură trifosfat de o succesiune de nucleotide metilate.
Ribozomul eucariot, nu „sare” peste codonii terminatori (ca cel procariot). Pe un
ARNm eucariot nu se poate sintetiza decât un singur lanţ polipeptidic;
d.Numărul factorilor de iniţiere implicaţi în biosinteza proteinelor la eucariote
este mult mai mare decât la procariote;
e.Viteza procesului de traducere este mai mare la eucariote. Pentru a se putea
realiza acest deziderat mai mulţi ribozomi se angajează simultan în citirea ARNm. În acest
fel se realizează un poliribozom (Fig. 9.4) sau polizom.

192
Fig. 9.4. Poliribozomi

9.3.Prelucrări postraducere ale moleculelor proteice

Pentru obţinerea proteinei native, biologic activă, este necesară modificarea


lanţului polipeptidic rezultat prin traducere. Aceste modificări ce se fac proteinei după ce
aceasta a fost biosintetizată se numesc prelucrări posttraducere şi constau în următoarele:
–îndepărtarea de la capătul N-terminal a N-formil metioninei sau metioninei
care au fost introduse în faza de iniţiere a sintezei proteice;
–hidroxilarea prolinei şi respectiv lizinei şi obţinerea astfel a hidoxiprolinei şi
hidroxilizinei care sunt aminoacizi ce nu au cuvinte cod. Aceşti aminoacizi sunt deosebit
de importanţi în biosinteza colagenului;
–γγ-carboxilarea acidului glutamic din structura unor proteine (cum sunt cele
implicate în coagulare), în urma acestei reacţii se formează acid γ-carboxi glutamic;
–formarea cistinei prin oxidarea cisteinei;
–iodurarea resturilor de tirozina ale tireoglobulinei, în procesul de biosinteză a
hormonilor tiroidieni;
–ataşarea la lanţul polipeptidic a unor grupări fosfat, pentru formarea
fosfoproteinelor;
–glicozilarea lanţurilor polipeptidice, formând glicoproteine;
–îndepărtarea unor peptide mici din structura unor proteine sintetizate ca
precursori. Din aceasta categorie fac parte diverse proteine de importanţă biologică cum
ar fi: insulina, glucagonul, somatostatina, etc;
–ADP-ribozilarea (mono- sau poli-ADP-ribozilarea) proteinelor, întâlnită la
eucariotele superioare, joacă un rol central în procesele de reparare, diferenţiere celulară,
carcinogeneză. Mono-ADP-ribozilarea reprezintă o modalitate de acţiune a unor toxine
bacteriene printre care toxina difterică a holerei etc., care îşi aleg ţinta printre proteinele
implicate în transducţia unor semnale celulare. Sursa de ADP riboză este NAD+;
–S-Farnezilarea polipeptidelor şi proteinelor din clasa proteinelor G, GMPc-
fosfodiesterazele diverselor ţesuturi şi alte numeroase proteine corelate cu procesele de
193
transducţie a unor semnale extracelulare sau implicate în diviziunea celulară. Donatorul
radicalului farnezil este farnezil pirofosfatul, intermediar în biosinteza colesterolului;
–acilarea proteinelor cu radicali acil ai acizilor graşi (miristoilare, palmitoilare),
modificare cu profunde implicaţii fiziologice.

9.4.Inhibitori ai biosintezei proteinelor

Există mulţi compuşi care prezintă proprietăţi de inhibitori ai biosintezei


proteinelor. Dintre aceştia cei mai mulţi aparţin clasei antibioticelor (tabelul 9.2)

Tabelul 9.2. Inhibitori ai biosintezei proteinelor.

Compusul Mecanismul de acţiune Procesul

Mitomicina Împiedică separarea catenelor Replicare


complementare de ADN
Eritromicina Inhibă translocarea prin legarea la Traducerea
subunitatea 50 S.
Tetraciclina Inhibă legarea aminoacil-ARNt la ribozomi Traducerea
Actinomicina D Se leagă la ADN Transcriere
Puromicina Blochează elongarea Traducere
Neomicina, Erori în descifrarea codului genetic Traducere
Kanamicina
Rifampicina Leagă ARN-polimeraza Transcriere
Acidul nalidixic Inhibă ADN giraza Replicare
Streptomicina Interferă cu legarea formil-metionil- Traducere
ARNTtfMet la locul de iniţiere

Deşi acţiunea compuşilor menţionaţi se manifestă, cu precădere, în organismele


procariote, unele sunt la fel de active şi în cele eucariote (puromicina, actinomicina D,
α−amanitina).

194
10. METABOLISM ENERGETIC

10.1. Metabolizarea şi transferul de energie în organismele vii

Organismele vii pentru a exista şi a se reproduce se află într-un schimb permanent


de energie şi de substanţă cu mediul înconjurător.
Sursa de energie pentru toate formele de viaţă de pe pământ este radiaţia
solară.
Plantele verzi şi unele bacterii (organisme autotrofe) utilizează energia solară
pentru a transforma prin procesul de fotosinteză, CO2 în glucoză, din care obţin alte
biomolecule.
Animalele (organisme heterotrofe) obţin energia şi biomoleculele necesare prin
consumarea plantelor verzi şi a altor animale.
Totalitatea proceselor, a transformărilor care au loc într-un organism viu
poartă denumirea de metabolism (Fig.10.1). Acesta este alcătuit din secvenţe de reacţii
denumite secvenţe metabolice. In aceste secvenţe, produsul unei reacţii devine substrat
pentru următoarea reacţie din secvenţă, produşii succesivi ai reacţiilor chimice fiind
cunoscuţi ca metaboliţi.

După funcţiile sale de bază, metabolismul este alcătuit din :


1.Catabolism, presupune degradarea constituenţilor celulari la compuşi mai
simpli. Catabolismul decurge cu mobilizare de energie, utilizată pentru desfăşurarea
diverselor activităţi: contracţie musculară, transmisie nervoasă, activităţi de transport sau
la sinteza de molecule necesare creşterii, reparării şi întreţinerii structurilor celulare.
2.Anabolism, presupune edificarea şi refacerea constituenţilor celulari din
precursori. Reacţiile anabolice sunt consumatoare de energie şi sunt dependente de cele
catabolice. Randamentele cu care celulele transformă şi utilizează energia metabolică sunt
superioare randamentelor de funcţionare a dispozitivelor creiate de om.

Figura 10.1. Procesele componente ale metabolismului

Pentru a înţelege modul în care se efectuează schimburile de energie între


organism şi mediul înconjurător şi cum are loc transferul de energie între diverse reacţii
metabolice este necesară cunoaşterea legilor fundamentale care guvernează procesele
195
însoţite de schimburi energetice. Organismele vii funcţionează în conformitate cu aceleaşi
legi care guvernează şi lumea neânsufleţită.

10.2. Noţiuni de bioenergetică

Termodinamica biochimică sau bioenergetica, este ştiinţa care studiază


transformările energetice care însoţesc reacţiile biochimice (modul în care are loc
mobilizarea, transferul şi consumul de energie de către organismele vii).
Orice eveniment natural sau provocat implică modificarea conţinutului în energie
al sistemelor participante şi schimburi de energie între aceste sisteme şi mediu. Obiectul
de studiu al termodinamicii este reprezentat de sistemele termodinamice.

10.2.1. Sistemele termodinamice, reprezintă porţiuni din univers separate real


sau imaginar de mediul înconjurător (celule izolate, un organism întreg, o reacţie sau o
secvenţă de reacţii), care schimbă energie cu mediul.

10.2.2. Funcţiile de stare reprezintă valori bine definite ale unor mărimi
variabile (temperatură, presiune, număr de moli, etc.), ce caracterizează o anumită stare a
sistemului.
Termodinamica nu urmăreşte desfăşurarea proceselor în timp. Ea analizează
modificarea conţinutului în energie al unui sistem când acesta trece dintr-o stare (starea
iniţială) în alta (starea finală) şi schimbul de energie dintre sistem şi mediul exterior.
Analiza termodinamică a unei reacţii nu dă indicaţii cu privire la mecanismul şi
viteza cu care sistemul a trecut din starea iniţială în cea finală (prin oxidarea unui mol de
glucoză, până la CO2 şi H2O, se eliberează aceiaşi cantitate de energie indiferent de calea
pe care are loc transformarea).
Timpul şi viteza nu apar în relaţiile termodinamice. Cu aceste mărimi
operează cinetica chimică.

10.2.3. Legile termodinamicii sunt relaţii între funcţiile de stare, la baza cărora
stau cele două principii ale termodinamicii:
1.Principiul I, principiul conservării energiei, afirmă că energia universului
este constantă. “Energia nu poate fi creiată nici distrusă, ea poate suferi doar transformări
dintr-o formă în alta sau poate trece de la un sistem la altul“.
2.Principiul al II-lea, principiul evoluţiei, stabileşte sensul în care au loc
transformările însoţite de schimbări de energie. El statuează că “entropia universului
creşte“ sau “orice transformare liberă şi spontană se face în direcţia corespunzătoare
creşterii entropiei, ansamblului constituit din sistem şi mediul înconjurător“.

10.3. Energia liberă

10.3.1. Energia internă a unui sistem este suma a două componente:


E = G + TS

1.Energia liberă este o componentă a energiei sistemului, convertibilă la


temperatură constantă în lucru util. Ea este reprezentată de ceea ce este ordine şi poate
deveni dezordine, de ceea ce nu este deja haotizat.
196
2.Energia legată reprezintă o fracţiune din energia internă a sistemului. Ea este
rezultatul mişcării dezordonate a particulelor componente, atomi sau molecule, şi este
dată de produsul TS. Componenta energetică dată de TS reprezintă o energie care nu
poate fi transformată în travaliu, în lucru util (la temperatură constantă). Un travaliu
înseamnă o mişcare ordonată, dezordinea nu se poate transforma la aceiaşi temperatură în
ordine.

10.3.2. In termodinamică nu se operează cu valori absolute ci cu variaţiile în


conţinutul energetic al sistemului când acesta suferă o transformare. Intr-o
transformare, ∆ Ε este determinată de variaţiile energiei libere şi a entropiei:

∆ E = ∆ G + T ∆S

Când ∆ Ε = 0, sistemul nu a absorbit şi nici nu a cedat energie mediului la


trecerea de la starea iniţială la cea finală. Variaţia energiei libere, ∆ G, este egală şi de
semn opus cu T ∆S:
∆ G = - T ∆S

O parte a energiei libere a devenit entropie, dezordine. Desfăşurarea spontană a


unei reacţii este determinată de tendinţa sistemului de a-şi mări entropia, prin rearanjarea
părţilor într-o formă mai dezordonată şi de tendinţa lor de diminuare a energiei libere.

10.3.3. Energia liberă de reacţie.


Aproape toate transformările care au loc în organismele vii, au la bază, reacţii
chimice. Se consideră transformarea chimică:

A + B C + D

Energia liberă în starea iniţială, Greactanţi, este dată de suma energiilor libere ale
reactanţilor GA şi GB. Starea finală, a rezultanţilor, are o energie liberă dată de suma GC
+ GD.
Variaţia energiei libere la trecerea reactanţilor în rezultanţi:

∆ G = Grezultanţi – Greactanţi

poartă denumirea de energie liberă de reacţie.


Energia liberă de reacţie, reprezintă variaţia energiei libere la trecerea
reactanţilor în produşi de reacţie, se exprimă în Kcal, şi măsoară gradul de
spontaneitate al transformării:
După valoarea lui ∆ G, reacţiile chimice pot fi împărţite în :
–reacţii exergonice, pentru care ∆G < 0 , reacţia evoluează spontan de la stânga
la dreapta şi poate efectua travaliu;
–reacţii endergonice, pentru care ∆G > 0, reacţia nu poate efectua travaliu şi
necesită pentru desfăşurarea de la stânga la dreapta, energie din exterior;
–reacţii la echilibru, pentru care ∆G = 0, reacţia este endergonică în ambele
sensuri, ea nu poate evolua spontan în nici un sens.

197
Energia liberă este o mărime aditivă. Majoritatea reacţiilor chimice care au loc
în organismele vii fac parte din căi metabolice. O cale metabolică este alcătuită din
secvenţe de reacţii, fiecăreia dintre acestea corespunzându-i o variaţie a energiei libere:

∆G1 ∆G2 ∆G3


A B C D

Energia liberă pe toată calea metabolică este:∆ Gtotal = ∆ G1 + ∆ G2 + ∆ G3 +

–dacă ∆ Gtotal < 0, calea metabolică este exergonică (căile catabolice, degradative
sunt exergonice;
–dacă ∆ Gtotal > 0, calea metabolică este endergonică (căile anabolice sunt
endergonice).
Energia liberă este o mărime extensivă, depinde de cantitatea de substanţă.
Deoarece energiile libere depind de cantităţile de substanţă, o aceiaşi reacţie poate avea
valori ∆G variabile în funcţie de concentraţiile reactanţilor şi ale rezultanţilor.
Pentru a putea compara diverse reacţii în ceea ce priveşte gradul lor de spontaneitate,
trebuie ca aceste reacţii să presupună transformarea unor cantităţi echivalente de
substanţe şi în aceleaşi condiţii de mediu. Pentru aceasta se defineşte o stare standard a
substanţelor şi condiţii standard de mediu ( temperatura standard este de 250 C, presiunea
de 1 atmosferă şi concentraţia molară a compuşilor este de 1M).

1.Εnergia liberă de reacţie standard (∆


1.Ε ∆G0)
0
Εnergia liberă de reacţie standard (∆G ), reprezintă variaţia energiei libere într-o
reacţie în care concentraţiile iniţiale ale reactanţilor şi ale rezultanţilor sunt 1M,
temperatura standard este de 250C (uneori 370C) şi presiunea de o atmosferă.
Relaţia dintre ∆ G şi ∆ G0` pentru transformarea:

A + B C + D
[C][D]
este ∆G = ∆G 0 + RTln
[A][B]

unde R este constanta generală a gazelor (1,98 cal/mol/grad), T este temperatura


absolută la care se desfăşoară reacţia (273 K + 250C).
Când concentraţia iniţială a reactanţilor şi a rezultanţilor este 1M, avem:

[C] ⋅[D]
=1 rezultă: ∆ G = ∆ G0
[A] ⋅[B]
La echilibru: ∆ G = 0

0 = ∆ G0 + RT ln Kechilibru

∆ G0 = - RT ln Kechilibru

∆ G0 = - 2,36 log Kechilibru


198
Plecând de la concentraţii iniţiale 1M, ale fiecărui reactant şi produs de reacţie, se
lasă reacţia să se desfăşoare până la atingerea echilibrului. Prin determinarea
concentraţiilor lui A, B, C şi D la echilibru, se determină Kechilibru . Cu ajutorul valorilor
determinate pentru Keq se poate calcula valoarea lui ∆ G0 .

2.Energia liberă de reacţie standard în condiţii de pH = 7 (∆ ∆ G0`)


Pentru a respecta condiţiile în care se desfăşoară reacţiile în organismele vii, în
biochimie concentraţia protonilor este admisă ca fiind 10-7 (pH = 7), în loc de 1M
(pH = 0). Pentru un număr foarte mare de reacţii care au loc în lumea vie aceste corecţii
sunt cunoscute. Valorile ∆ G0` pentru diferite tipuri de reacţii sunt date în tabelul 10.1.

Tabelul 10.1. Valorile ∆ G0` pentru diferite procese biochimice.


Tipul reacţiei Reacţia ∆ G0`
(kcal/mol)
Oxidare Acid palmitic + 23 O2 16 CO2 + 16 H2O - 2338,0
Oxidare Glucoză + 6O2 6 CO2 + 6 H2O -686,0
Hidroliză Zaharoză + H2O Glucoză + Fructoză - 5,5
Hidroliză Glucozo-6-P + H2O Glucoză + Pi -3,4
Hidroliză ATP + H2O ADP + PI -7,3
Izomerizare Glucozo-1-P Glucozo-6-P -1,7
Eliminare Acid malic Acid fumaric + H2O -0,88
Condensare Glicină + Glicină Glicilglicină + H2O +2,2
Condensare Acid glutamic + NH3 Glutamină + H2O +3,4

Energiile libere de reacţie standard (∆∆G0`) caracterizează tendinţa de evoluţie a


unui sistem chimic în condiţii standard, bine determinate. Valorile ∆G0` sunt utile pentru a
compara diversele transformări pe care le pot suferi compuşii biochimici.

10.4. Energia liberă pentru reacţiile de oxido-reducere

Reacţiile de oxidoreducere sunt însoţite de modificări energetice importente,


oxidările decurgând cu modificări mari de energie liberă.
Reacţiile de oxido-reducere (redox), au loc prin transfer de electroni între doi
compuşi. Unul prin cedare de electroni se oxidează fiind agentul reducător al celuilalt
compus care acceptând electroni se reduce. Reacţiile redox în soluţie sunt reversibile, la
echilibru sistemul cuprinde formele oxidată şi redusă ale compuşilor A şi B:
Ared + Box Aox + Bred

Cuplurile Ared şi Aox sau Box şi Bred , constituite din forma redusă şi forma
oxidată ale aceluiaşi compus poartă denumirea de sistem redox.
Dacă într-o soluţie se află două sisteme redox, electronii vor trece de la sistemul
cu afinitate mai mică pentru electroni (sistemul reducător), spre cel cu afinitate mai mare
(sistemul oxidant). Sensul şi intensitatea fluxului de electroni depind de afinităţile relative
pentru electroni ale celor două sisteme. Tendinţa sistemelor redox de a ceda sau primi
electroni (caracterul lor oxidant sau reducător), se măsoară cu ajutorul potenţialelor redox
(E).
199
Potenţialele redox sunt diferenţe de potenţial între două sisteme redox
cuprinse în compartimente diferite între care electronii pot circula prin intermediul a doi
electrozi conectaţi printr-un conductor, iar ionii circulă prin intermediul unei punţi
realizată prin încorporarea unui electrolit (KCl), într-un gel de agar (Fig.10.2).
Potentiometru
e-
e-
Punte de sare
Zinc Cl- K+
Cupru

Zn2+ Cu2+
SO42-
Zn2+ Cu2+
ZnSO4 CuSO4
SO42- SO42-

Zn (s) Zn2+ (aq) + 2e- Cu2+ (aq) + 2e- Cu


Reactia de oxidare Reactia de reducere
Fig. 10.2.Componentele celulei de oxido-reducere.
(–două sisteme redox cuprinse în compartimente diferite; –o punte formată dintr-un gel de agar în
care este încorporat un electrolit (KCl), prin intermediul căreia ionii circulă între cele două
compartimente; –doi electrozi conectaţi printr-un conductor prin intermediul cărora circulă
electronii între cele două compartimente; –un voltametru intercalat în circuit cu care se măsoară
diferenţa de potenţial între cele două cellule).

1.Potenţialul redox standard (E0), reprezintă diferenţa de potenţial dintre o


semicelulă cuprinzând sistemul redox de cercetat în concentraţie 1M şi o semicelulă de
referinţă. Sistemul redox de referinţă este o soluţie de acid tare în care [H+] = 1 şi în care
se barbotează H2 la presiunea de o atmosferă. Potenţialul acestei semicelule este prin
convenţie, nul.
2.Potenţialul redox standard (E0`) pentru condiţii biochimice, pH = 7, se află
măsurând E0 care este potenţialul redox standard al sistemului de oxido-reducere la pH=0,
la care se adaugă –0,421 volţi cât reprezintă potenţialul redox al unui electrod de hidrogen
în care [H+] = 10-7 ioni/litru faţă de electrodul normal de hidrogen.
In tabelul 10.2. sunt date potenţialele E0` ale unor sisteme biologice.
Un sistem redox oxidează toate sistemele cu potenţiale mai mici, după cum el
este oxidat de toate sistemele cu potenţiale mai mari, mai pozitive.
Reacţiile redox sunt procese însoţite de variaţii mari ale energiilor libere, sunt
puternic exergonice. Variaţia de energie liberă (∆ ∆ G0`) depinde de diferenţa de potenţial
(E0`) dintre participanţii la reacţii, potrivit relaţiei:

∆ G0` = - n F ∆E0`
unde: n – numărul de electroni transferaţi;
F – echivalentul caloric al lui Faraday 23,062 kcal;
∆E0` −diferenţa
− dintre potenţialele redox standard ale reactanţilor.
200
Deoarece potenţialele redox sunt uşor de măsurat, relaţia permite evaluarea
efectelor energetice ale proceselor redox din organism.

Tabelul 10.2. Potenţialele redox (E0`) ale unor sisteme biochimice.


Sistem redox E 0 ` (V)
Oxidant Reducător
½ O2 + 2H+ H2O 0,82
Citocrom c (Fe3+) Citocrom c (Fe2+) 0,22
Ubichinona (Q) Ubichinol (QH2) o,1o
Dehidroascorbat Ascorbat 0,08
Fumarat Succinat 0,03
Piruvat Lactat -0,19
GSSG 2 GSH -0,23
NAD+(NADP+) NADH (NADPH) -0,32
2H+ H2 -0,42

10.5. Compuşi macroergici

Funcţia de transportor de energie liberă între reacţiile exergonice şi cele


endergonice este îndeplinită de sistemul alcătuit din ATP pe de o parte şi ADP + Pa pe de
altă parte. Pentru a înţelege modul în care are loc transferul de energie în organismele vii
s-a definit noţiunea de legătură macroergică şi de compus macroergic.

10.5.1.Legătura macroergică. Analiza mai multor reacţii de hidroliză a unor


compuşi fosforilaţi a scos în evidenţă deosebiri semnificative în ceea ce priveşte valorile
∆G0`) pentru aceste reacţii.
(∆
Legătura care este scindată hidrolitic într-o reacţie puternic exergonică este
denumită legătură macroergică şi este reprezentată astfel: (~).Ţinându-se seama de
rolurile ATP în tranziţiile energetice valoarea limită a energiei libere de reacţie pentru
hidroliza unei legături macroergice este cea a legăturilor pirofosforice din ATP de
7,3 kcal/mol.
Compusul care are în structura sa o legătură macroergică este un compus
macroergic.

10.5.2. Reacţii de hidroliză în care se scindează legături macroergice


1.Nucleozid trifosfaţii (ATP, GTP, TTP, UTP, CTP) şi nucleozid difosfaţii
(ADP, GDP,TDP, UDP, CDP) cuprind două respectiv o legătură ~P.
Energia înmagazinată în ATP poate fi utilizată în două moduri:
Prin scindarea hidrolitică a unui rest fosforil:

ATP + HOH ADP + Pa ∆G0` = -7,3 kcal/mol

Prin detaşarea acidului pirofosforic:

ATP + HOH AMP + PPa ∆G0` = -7,3 kcal/mol

201
In molecula acidului pirofosforic (PPi) se păstrează o legătură macroergică. In
celule, acidul pirofosforic este hidrolizat imediat sub acţiunea catalitică a unei hidrolaze,
pirofosfataza:
PPa + HOH 2 Pa ∆G0`= - 9 kcal/mol.

Prin acest mod de utilizare energetică a ATP-ului se consumă ambele legături


macroergice.
2.Energia legăturii macroergice din ADP nu poate fi folosită in vivo prin
scindarea hidrolitică la AMP, din lipsa enzimei corespunzătoare:

ADP + HOH AMP + Pa ∆G0` = -7,3 kcal/mol

Nici reacţia inversă nu este posibilă. Energia conservată în legătura macroergică


din ADP poate fi utilizată pentru sinteză de ATP prin reacţia catalizată de adenilat kinază
(miokinază), în muşchi:
miokinaza
2 ADP ATP + AMP

Această spoliere a nucleotidului de fosfat macroergic are loc doar în cazurile de


urgenţă, când rezervele energetice ale celulelor sunt epuizate. Este cazul, unui muşchi
care efectuează contracţii puternice în anaerobioză.
Reacţia catalizată de adenilat kinază are trei funcţii:
–permite utilizarea legăturii macroergice din ADP pentru sinteză de ATP;
–permite transformarea AMP format în urma unor reacţii la care participă ATP în
ADP;
–permite creşterea concentraţiei AMP când scade mult concentraţia de ATP;
AMP acţionează ca semnal metabolic, activând glicoliza musculară în scopul producerii
de ATP.

3. Legături macroergice de tip anhidridă acidă sunt întâlnite în mulţi metaboliţi


intermediari, printre care metabolitul glicolitic, acid 1,3-bisfosfogliceric:
O
2- COO-
C ~OPO3
HC OH + H2 O HC OH + Pa ∆G0` = - 11,8 Kcal/mol
H2 C OPO3 2- H2 C OPO3 2-

4. Acidul fosfoenolpiruvic cuprinde o legătură ~ P, de tip fosfoenol.


-
COO COO
-

2-
C O ~PO3 + H2 O C O + Pa ∆G0` = - 14,8 Kcal/mol
CH2 CH3
5. Fosfocreatina conţine o legătură fosfoamidică. Deosebit de importantă este
relaţia dintre ATP şi creatinfosfat. În stare de repaus creatinfosfatul se poate acumula în
anumite limite în muşchi, constituindu-se ca o rezervă de legături macroergice.
202
NH2
NH~PO3H2
∆G0` = - 10,3 Kcal/mol
HN
HN
N CH2 COOH
N CH2 COOH H O Pa
2
CH3
CH3

În timpul contracţiei creatinfosfatul furnizează rapid ATP, sinteza obişnuită a


acestuia necesitând un timp mai îndelungat. Sinteza şi utilizarea creatin fosfatului în
muşchi se face prin intermediul reacţiei reversibile catalizată de creatinkinază (CPK):
NH2 NH ~PO3H2
creatin kinaza
HN HN
N CH2 COOH N CH2 COOH

CH3 ATP ADP CH3


Creatina Fosfocreatina

6.Carbamilfosfatul intermediar în procesul de sinteză a ureei conţine o legătură


macroergică prin a cărei hidroliză se eliberează 12,3 kcal/mol:
NH2
C O
O ~PO3H2

7.Tiolesterii (R-CO~SCoA), reprezintă o altă categorie importantă de compuşi


macroergici. Cei mai importanţi sunt tiolesterii coenzimei A cu acizii graşi:
CH3-(CH2)14-CO~SCoA + HOH CH3-(CH2)14-COOH + CoA-SH
∆G0` = -7,5 kcal/mol.
10.5.3. Factori care imprimă anumitor legături caracterul macroergic
a.Factorul principal care imprimă legăturilor anhidridice caracter macroergic este
stabilizarea prin rezonanţă a acizilor care rezultă prin hidroliza legăturilor
anhidridice
Acidul fosforic este stabilizat prin rezonanţă faţă de acidul pirofosforic:
O O O
..
HO P ..O ~ P OH + H2O 2 HO P OH
OH OH OH

Acidul carboxilic şi acidul fosforic prezintă fiecare mai multe structuri limită în
rezonanţă decât anhidrida carboxil-fosforică
O O O O
.. .. ..
R C ..O ~ P OH + H2O R C OH + HO P OH
OH OH
b.Prin reacţia de hidroliză se micşorează repulsiile electrostatice dintre sarcini
de acelaşi fel din molecula reactantului. Deoarece în soluţie apoasă compuşii fosforilaţi

203
sunt ionizaţi, prin reacţia de hidroliză a ATP se reduce numărul sarcinilor negative de la 4
pentru ATP la 3 pentru ADP:
O O O O O
O- P O P O P adenozină O- P O P adenozină
O- O- O- O- O-
H2O Pa

La reacţia de hidroliză a ADP se reduce numărul de sarcini negative de la 3


pentru ADP la 2 pentru AMP:
O O O
-
O P O P adenozină O- P adenozină
- - -
O O O
H2O Pa

c.Prezenţa ionilor de Mg2+ în celule. Deoarece afinitatea ADP pentru Mg2+ este
de ~ 6 ori mai mare decât afinitatea ATP, reacţia este orientată spre formare de ADP + Pa
O O O O O
- -
O P O P O P adenozină O P O P adenozină
O- O O O O

Mg2+ Mg2+
Complexul Mg - ATP Complexul Mg - ADP

d.Legătura macroergică din acidul fosfoenolpiruvic este de tip enol-fosforică.


La hidroliza acidului fosfoenolpiruvic se formează acidul enolpiruvic, care se
tautomerizează în forma cetonică, mult mai stabilă. Tautomerizarea unuia dintre produşii
de hidroliză, favorizează desfăşurarea reacţiei de la stânga la dreapta.

H2 O Pa
- - -
COO COO COO
2-
C O ~PO3 C OH C O
CH2 CH2 CH3
Fosfoenol- Enolpiruvat Piruvat
piruvat

10.5.4. Hidroliza legăturii fosfat din AMP


Legătura P-O din AMP nu este macroergică.In celule nu există enzimă care să
asigure scindarea acestei legături.
Hidroliza AMP se poate efectua in vitro:
AMP + HOH Adenozină + Pa ∆ G0` = - 3,4 kcal/mol

9.5.5. Transportul energiei în sistemele biologice, în care temperatura este


constantă, se face prin reacţii cuplate. Două reacţii sunt cuplate dacă energia liberă a
unei reacţii, care este exergonică, determină desfăşurarea celeilalte care este endergonică.

204
Cuplarea se poate face în două moduri:
-când unul dintre produşii de reacţie ai reacţiei exergonice este reactant în reacţia
endergonică (fosforilarea glucozei sau a glicerolului se face, în prezenţa enzimelor
specifice, pe seama energiei eliberate la hidroliza ATP);
-printr-un intermediar energetic comun, care în lumea vie este ATP.

ATP se află la mijlocul unei ierarhii termodinamice a compuşilor fosforilaţi


(tabelul 10.3). ATP reprezintă “moneda de schimb în tranziţiile energetice”. ATP nu
se depozitează, concentraţia intracelulară a ATP nedepăşind 1mM.

Tabelul 10.3. Valorile ∆ G0` pentru reacţiile de hidroliză ale unor compuşi macroergici şi ale unor
compuşi care nu sunt macroergici.
Compusul ∆G0`
Acidul fosfoenol piruvic -14,8
Carbamilfosfatul -12,3
Acidul 1,3-bisfosfogliceric -11,8
Creatinfosfatul -10,5
Acil-CoA -7,5
ATP ADP + Pa -7,3
Glucozo-1-fosfatul -5,0
Glucozo-6-fosfatul -3,3
Glicerol-3-fosfatul -2,2

Compuşii macroergici fosforilaţi care la hidroliza grupărilor fosfat prezintă


0`
∆G > -7,3 kcal/mol se numesc compuşi cu potenţial mare de fosforilare. ATP-ul poate
juca rolul unui intermediar energetic comun, cuplând transferul de energie de la
compuşii macroergici, cu fosforilarea ADP şi utilizarea ulterioară a energiei transferate pe
ATP în reacţiile endergonice.
reactie
exergonică
A B

ADP + Pa ATP

D C
reactie
endergonică

Reacţiile exergonice asigură desfăşurarea reacţiilor endergonice. Eliberarea de


energie în procesele exergonice se face chiar la locul desfăşurării proceselor
consumatoare şi în limitele necesare.
Fosforilarea ADP cu Pa furnizat de compuşii macroergici: acid 1,3-
bisfosfogliceric, acid fosfo-enolpiruvic, succinil~CoA reprezintă modalitatea de sinteză a
ATP în lumea vie (Fig.10.3).

205
Fosfoenol 1,3-Bisfosfo-
piruvat glicerat Glucozo- Glicerol-
6-fosfat 3-fosfat
Creatin fosfat
~P ~P
~P
Glucoză Glicerol
ADP ATP
Fig.10.3. Transferul grupării ~P de la compuşii macroergici, prin intermediul ATP, la glicerol şi
glucoză.

10.6. Utilizarea metabolică a nucleozid-trifosfaţilor

Organismele vii utilizează cantităţi mari de energie, pentru dezvoltarea şi


întreţinerea structurilor celulare, contracţia musculară, transportul activ, excitaţia
nervoasă, etc. Energia necesară desfăşurării acestor procese este susţinută de reacţiile
exergonice. Transferul energiei de la procesele exergonice la cele endergonice este
realizat prin intermediul legăturilor pirofosforice macroergice din ATP.

10.6.1.Utilizarea metabolică a ATP.


Metaboliţii primari monozaharidele, acizii graşi, aminoacizii participă la reacţiile
de sinteză sau de degradare în forme activate. Energia necesară acestor activări este
furnizată de ATP.
1.Activarea glucozei prin transformarea în glucozo-6-fosfat
Valoarea ∆ G0` pentru această reacţie este dată de:

ATP + HOH ADP + Pa ∆ G0` = -7,3 kcal/mol


glucoză + Pa glucozo-6-fosfat + HOH ∆ G0` = +3,3 kcal/mol
-----------------------------------------------------------------------------------------
glucoză + ATP glucozo-6-fosfat + ADP ∆G0` = -7.3 + 3,3 = -4 kcal/mol

Reacţia se va desfăşura cu uşurinţă de la stânga la dreapta.


2.Activarea glicerolului. Glicerolul este utilizat metabolic numai ca ester
fosforic.

glicerol + ATP glicerol-fosfat + ADP

Reacţia este catalizată de glicerol kinază.


3.Activarea aminoacizilor necesită scindarea ATP la AMP şi PPa.

aminoacid + ATP + ARNt aminoacil~ARNt + AMP + PPa

Această activare necesită mai mult de 7,3 kcal/mol. ATP-ul se scindează la AMP
+ PPa, pirofosfatul scindându-se rapid la 2Pa. O parte din energia eliberată este utilizată
pentru favorizarea termodinamică a reacţiei.

206
4.Activarea acizilor graşi necesită scindarea ATP la AMP şi PPa.
Pentru formarea legăturii macroergice C~S este nevoie de mai mult de 7,3
kcal/mol.
R-COOH + ATP + CoA-SH R-CO~SCoA + AMP + PPa
pirofosfatază
PPa + HOH 2 Pa

10.6.2.Utilizarea metabolică a celorlalţi nucleozid trifosfaţi.


Uridintrifosfatul (UTP) este utilizat pentru activarea glucozei la derivatul UDP-
glucoză.
Citidintrifosfatul (CTP) este utilizat în metabolismul lipidic.
Sinteza legăturilor peptidice consumă energie furnizată atât de ATP cât şi de
GTP.
Nucleozidtrifosfatii cu riboză si dezoxiriboză participă la sinteza legăturilor
internucleotidice din acizii nucleici în reactiile catalizate de ARN sau ADN polimeraze.
Legăturile macroenergice din aceşti NTP provin tot din ATP prin intermediul
reacţiei:
NDP + ATP ADP + XTP

Reacţia este catalizată de enzima nucleozid difosfat kinază

10.6.3.Sinteza ATP
Concentraţia de ATP în celulă este mică. Sinteza sa are loc în măsura utilizării
(rata sintezei este egală cu rata utilizării). Necesarul de ATP în celule este funcţie de
organ şi de activitatea metabolică. Sinteza ATP în celulele animale se face prin:
–fosforilare la nivel de substrat;
–fosforilare oxidativă.
1.Sinteza de ATP prin fosforilare la nivel de substrat.
Acest gen de sinteză a ATP-ului constă dintr-un ansamblu de reacţii prin care
energia mobilizată prin dehidrogenarea unui substrat este utilizată imediat pentru
fosforilarea ADP-ului la ATP. Celulele animale dispun de trei reacţii de acest gen:
-două etape din secvenţa anaerobă de degradare a glucozei (glicoliza);
-o etapă din ciclul Krebs.
a.Sinteza de ATP cuplată cu oxidarea gliceraldehidei-3-fosfat.
Esterul fosforic al gliceraldehidei este intermediar al secvenţei glicolitice.
Transformarea grupării -CHO în –COOH, reacţie puternic exergonică, este cuplată cu
sinteza de ATP. In etapa oxidativă se formează acidul 1,3-bisfosfogliceric, compus
macroergic cu potenţial mare de transfer al grupării fosfat. Gruparea ~P este transferată
pe ADP.
NAD+ NADH+H+
HC O COO ~PO3H2 ADP ATP COO-
HC OH HC OH HC OH
fosfoglicerat
H2 C OPO3 H2 H2 C OPO3 H2 kinază H2 C OPO3 H2
Pa
gliceraldehidă 1,3-bisfosfoglicerat 3-fosfoglicerat
3-fosfat

207
b.Sinteza de ATP cuplată cu transformarea acidului 2-fosfogliceric în acid
piruvic.
Legătura alcool fosforică din acidul 2-fosfogliceric este transformată în legătură
enol-fosforică, având loc creşterea potenţialului chimic al restului fosforil. Grupul fosforil
activat este transferat pe ADP.
COO- COO-
ADP ATP COO-
enolaza C O
HC OPO3 H2 C O ~PO3H2
-H2O piruvat kinaza
H2 C OH CH2 CH3
2-fosfoglicerat Piruvat
Fosfoenolpiruvat

c.Sinteza de ATP cuplată cu decarboxilarea oxidativă a acidului α-


cetoglutaric.
Transformarea acidului α-cetoglutaric, intermediar al ciclului Krebs, în acid
succinic presupune decarboxilarea asociată cu oxidarea atomului de carbon vecin, de la
starea de carbonil la carboxil. Etapa oxidativă este exergonică şi este cuplată cu sinteza de
ATP. Reacţia de decarboxilare oxidativă este catalizată de complexul enzimatic, α-
cetoglutarat dehidrogenază.
CoA-SH CO2 CoA-SH
H2 C COO-
H2 C COO -
H2 C COO-
H2 C
H2 C CO-SCoA H2 C COO-
OC COO-
α-cetoglutarat NAD+ NADH+H+ Succinil-CoA GDP+Pa GTP Succinat

2.Sinteza de ATP prin fosforilarea oxidativă în lanţul respirator.


In lanţul respirator mitocondrial are loc oxidarea coenzimelor reduse nicotinice
(NADH) şi flavinice (FADH2). Oxidarea acestor coenzime de către dioxigen are loc în
etape şi este un proces exergonic, care se finalizează cu fosforilarea ADP la ATP.
Citocrom (Fe3+) e-
e-

Citocrom (Fe2+)

Oxidarea unui mol de NADH este asociată cu sinteza a trei moli de ATP.
Oxidarea unui mol de FADH2 este asociată cu sinteza a doi moli de ATP.

10.7. Utilizarea intracelulară a oxigenului molecular

10.7.1.Lanţul respirator mitocondrial


1.Lanţul transportorilor de electroni este o cale finală, comună mai multor
procese oxidative, prezentă în celulele aerobe, prin care echivalenţii reducători (protoni
sau electroni) proveniţi din diverse substraturi reduse sunt transferaţi pe oxigenul
molecular.
Energia necesară proceselor celulare, inclusiv sintezei de ATP, este eliberată prin
oxidarea diferitelor substraturi (glucide, lipide, proteine) în proporţii ce depind de dietă,
ţesut sau starea hormonală a organismului (Fig.10.4).
208
digestie si absorbtie
Grăsimi Acizi grasi β-oxidare
+ ATP
Glicerol O2
Ciclul
Hidrati de Glucoză Acetil-CoA Krebs 2H H 2O
carbon
Lantul respirator
Proteine Aminoacizi Mitocondrie ADP

Surse extramitocondriale
de echivalenti reducători
Fig.10.4 Surse de echivalenţi reducători

Oxidarea celor mai mulţi compuşi biochimici, constă în dehidrogenări


enzimatice, catalizate de dehidrogenaze specifice, prin care echivalenţii reducători din
substrate reduse sunt transferaţi pe acceptori potriviţi (coenzime oxidate solubile NAD+ şi
FAD). In coenzimele reduse NADH, FADH2 (sau FMNH2) este înmagazinată o cantitate
mare de energie chimică.
In mitocondrii, NADH şi FADH2 pot dona direct echivalenţii reducători preluaţi
dintr-un substrat unui grup specializat de transportori de hidrogen sau de electroni,
localizaţi în membrana internă mitocondrială. Prin parcurgerea acestui lanţ de componenţi
succesivi, electronii ajung final pe oxigenul molecular, pe care-l reduc (reducere
tetravalentă) (Fig.10.5) cu formare de apă, conform reacţiei:

O 2 + 4 e- + 4 H + 
→ 2 H 2O

Nevoia de oxigen, ca acceptor final al electronilor eliberaţi din diverse oxidări,


explică cea mai mare parte a consumului de oxigen al unui organism aerob şi conferă
lanţului transportor de electroni mitocondrial denumirea adiţională de lanţ respirator.
AH2 NAD+ FPH2 2Fe3+ H2O

A NADH FP 2Fe2+ 1/2O2


+ + + +
H H 2H 2H

Fig. 10.5 Elementele componente ale lanţului respirator (FP=flavoproteină).

2.Fosforilarea oxidativă este procesul ce permite sinteza ATP din ADP şi Pa


folosind o parte din energia degajată în lanţul transportorilor de electroni.
Energia derivată din transferul electronilor prin lanţul transportorilor de electroni
este utilizată pentru pomparea protonilor de-a lungul membranei interne mitocondriale
din matrix în spaţiul intermembranar. Se generează un gradient electrochimic care
constă dintr-un gradient de protoni şi un potenţial de membrană.
Protonii din spaţiul intermembranar revin în matrix prin complexul ATP-
sintază, determinând sinteza de ATP din ADP şi fosfatul anorganic.
Oxidarea unui mol de NADH generează aproximativ 3 moli ATP în timp ce
oxidarea FADH2 generează aproximativ 2 moli ATP.
209
Fosforilarea oxidativă este sursa principală de energie în celulele aerobe.
Fosforilarea oxidativă se desfăşoară numai în ţesuturile ale căror celule posedă
mitocondrii. Numărul de mitocondrii din celulele unui ţesut reflectă activitatea
metabolică aerobă a ţesutului respectiv:
–eritrocitul matur nu poate genera energie sau ATP folosind oxigenul molecular
ca acceptor final de electroni, deoarece el nu are mitocondrii;
–celulele miocardului, ţesut exclusive aerob, au un număr mare de mitocondrii
acestea ocupând jumătate din volumul citosolului celular;
–hepatocitele umane pot conţine între 800 şi 2000 de mitocondrii pe celulă, în
ficat desfăşurându-se foarte multe procese aerobe.

3.Structura mitocondriilor
Mitocondriile sunt formaţiuni intracelulare, cu forme diferite, în funcţie de
ţesutul în care sunt distribuite (aproape sferice în ficat, cilindrice şi cu multe criste în
muşchiul cardiac). Mitocondriile sunt prevăzute cu două membrane (internă şi externă),
care delimitează între ele un spaţiu intermembranar (Fig.10.6). În acest spaţiu sunt
localizate câteva enzime implicate în transferul energiei înmagazinate în legăturile
macroergice ale ATP: adenilat kinaza, creatin kinaza şi nucleozid difosfat kinaza.
Membrana internă delimitează un spaţiu intern, numit matrix. Solul matrixului se
numeşte mitosol.
a.Membrana externă, liber permeabilă pentru moleculele cu masa mai mică de
10 kDa, nu reprezintă o barieră de permeabilitate, între citosol şi spaţiul
intermembranar, pentru mulţi compuşi organici, ioni, nucleotide cu rol în metabolismul
energetic.
Spatiu intermembranar
Membrana externă
Membrana
internă
Criste

Matrix

Proteine componente ale sistemului


transportorilor de electroni
Fig. 10.6 Structura mitocondriei

Are o structură lipoproteică simplă, cu un conţinut de 30-40% lipide şi 60-70%


proteine. Membrana externă conţine porine, proteine cu structură β, care formează canale
ce permit moleculelor cu masă mică să treacă prin membrană.
Proteinele cu activitate enzimatică existente în membrana externă sunt:
–kinurenin hidroxilaza;
–NADH-citocrom b5-reductaza;
–monoamin-oxidaza;

210
–enzime implicate în metabolismul lipidic (fosfolipaza A2, acil-CoA sintetaza,
glicerol fosfat acil transferaza);
– fosfonucleozidkinaze;
–pe suprafaţa externă a membranei, la nivelul tesutului nervos, sunt localizate
enzime cu rol în eliberarea neurotransmiţătorilor.
b.Membrana internă este extrem de pliată. Pliurile numite “criste” măresc
suprafaţa acestei membrane.
Este practic impermeabilă liber pentru:
–ioni anorganici: K + , Na + , Ca2 + , H+ , HO − , Pa
–nucleotide: ADP, ATP, NAD+ , NADH, CoA - SH, etc.
–compuşi organici ionizaţi sau neionizaţi: malat, oxaloacetat, glutamate, aspartat,
piruvat, acil-CoA, etc.
Este liber permeabilă pentru gaze (O 2 , CO2 , NH3 ) şi pentru molecule mici,
neionizate (apă, acid acetic, acid acetoacetic, acid 3-hidroxibutiric).
Structura membranei interne este mult mai complexă ca a membranei externe. Ea
conţine ~20% lipide complexe bogate în acizi graşi nesaturaţi şi proteine (~80%).
Cardiolipina şi fosfatidilglicerolul sunt prezente în concentraţie mare în această
membrană.
Proteinele cu activitate enzimatică existente în membrana internă sunt:
–succinat-dehidrogenaza, enzimă componentă a ciclului Krebs:
–enzime implicate în transportul acizilor graşi, din citosol, în mitosol;
–citocromul P-450 implicat în hidroxilări;
–majoritatea componenţilor lanţului transportorilor de electroni;
–o parte a sistemului de sinteză a ATP prin fosforilare oxidativă (F1F0ATP
sintaza);
–permeaze sau translocaze, sisteme proteice care permit transportul selectiv
împotriva gradientului de concentraţie, al unor perechi de compuşi din mitosol în spaţiul
intermembranar şi invers (Fig.10.7); aceste translocaze permit mitocondriilor din celulele
mamiferelor să importe din citosol compuşi ca piruvat sau acizi graşi necesari proceselor
mitocondriale oxidative, şi să exporte din mitocondrie compuşi care vor fi utilizaţi în
etape citosolice ale: lipogenezei, gluconeogenezei, ureogenezei. Anumiţi compuşi inhibă
specific unele dintre aceste translocaze.
Translocaza nucleotidelor cu adenină, prezentă în concentraţie de ~14% în
membrana internă mitocondrială, transferă ATP sintetizat, prin fosforilare oxidativă în
matrixul mitocondrial, în citosol, unde este necesar proceselor consumatoare de
energie. Adenin nucleotid translocaza este homodimer cu un singur centru de legare
pentru nucleotid, ADP sau ATP. Translocaza adoptă 2 conformaţii, la expunerea
alternativă a centrului de legare spre matrix şi spre spaţiul intern mitocondrial.
Schimbarea conformaţiei translocazei este determinată de legarea ligandului. Potenţialul
exterior pozitiv al membranei, stabilit în cursul transportului de electroni, va favoriza
transportul prin membrană al ATP cu patru sarcini negative la schimb cu ADP cu trei
sarcini negative.
Al doilea transportor important pentru fosforilarea oxidativă este translocaza
fosfatului necesar pentru sinteza de ATP în matrix. Fosfatul este transportat simport cu
un proton, pentru acest transport fiind necesar un gradient de protoni. Forţa proton

211
motrice furnizează energia necesară pentru sinteza ATP ca şi pentru preluarea a două
substraturi ADP şi fosfat.
Spatiu Membrana
intermembranar Matrix
internă

Translocarea Piruvat-
acizilor monocarboxilici HO-

Translocarea HPO42-
acizilor dicarboxilici Malat2-
Translocarea
Malat2-
acizilor tricarboxilici Citrat3- + H+

Translocarea fosfatului H2PO4- Mersalil


H+
Translocarea
nucleotidelor cu adenină ADP3-
ATP4- Atractilozid

Translocarea Glutamat
aspartat - glutamat Aspartat

Translocarea Malat
malat - α - cetoglutarat α-cetoglutarat

Fig.10.7. Principalele translocaze din membrana internă mitocondrială.

c.Matrixul conţine enzime cu rol în diferite procese metabiloce:


–enzimele ciclului Krebs (excepţie succinat-dehidrogenaza, localizată în
membrana internă);
–sistemul multienzimatic al piruvat dehidrogenazei
–enzimele β-oxidării;
–glutamat dehidrogenaza;
–o parte din enzimele ureogenezei;
–enzime ale cetogenezei;
–GOT (glutamat-oxaloacetat transaminaza);
–coenzime oxidate sau reduse (NAD+, NADP+, FAD, NADH, CoA-SH, etc.
4.Elementele componente ale lanţului transportor de electroni
Toţi componenţii lanţului respirator, cu excepţia ubichinonei, sunt proteine, de
care sunt legate grupări prostetice, capabile să participe la procese redox (să accepte şi să
doneze atomi de hidrogen sau electroni).
Proteinele componente ale lanţului respirator, cu excepţia citocromului c care este
solubilă, sunt hidrofobe, integral membranare (străbat total sau parţial membrana internă).
a.Flavoproteinele (FP) sunt considerate ca transportori de doi electroni, deşi
reducerea lor poate fi şi monoelectronică.
Flavoproteinele sunt dehidrogenaze flavinice cu grupări prostetice FMN sau
FAD:
–dehidrogenaza FMN - dependentă, notată FPN , se numeşte NADH-
dehidrogenază şi are rolul de a oxida NADH-ul care a preluat, în matrix, echivalenţi
212
reducători de la substrate ca piruvat, izocitrat, α-cetoglutarat, malat, glutamat,
β−hidroxibutirat, β-hidroxiacil-CoA;
–dehidrogenaza FAD-dependentă, notată FPS, se numeşte succinat
dehidrogenază şi preia echivalenţii reducători de la succinat
–alte flavoproteine, au FAD drept coenzimă şi pot fi:
GPDH, dehidrogenaza pentru glicerol-fosfat
ETFDH, dehidrogenaza ce acceptă echivalenţi reducători de pe ETF, un factor de
transfer de electroni ce provin, la origine, din acil-CoA.
b.Proteine cu fier şi sulf, non-heminice, conţin ioni de fier ce pot oscila între
cifrele de oxidare +2 şi +3. Fierul din aceste proteine realizează diverse coordinaţii cu
sulful anorganic şi cu atomii de sulf din rezidii de cisteină (Fig.10.8). Centrele redox Fe -
S din aceste proteine care pot accepta sau ceda un singur electron, sunt fie binucleare
(Fe2S2Cys4), fie tetranucleare (Fe4S4Cys4).
(Cys)-S S S-(Cys)
(Cys)-S S S-(Cys) Fe Fe

Fe Fe S
Fe
(Cys)-S S S-(Cys) S S

(Cys)-S Fe
Centru binuclear Fe2S2Cys4 S-(Cys)

Centru tetranuclear Fe4S4Cys4

Fig. 10.8. Structura centrelor cu Fe şi S

c.Coenzima Q (CoQ) sau Ubiqinona (UQ), singurul component neproteic al


lanţului respirator, are structură şi funcţii asemănătoare cu vitaminele K. Sunt cunoscute
variante ale CoQ care diferă prin lungimea catenei izoprenoide.
Este component lipofil, solubil în membrană, porţiunea poliizoprenică a
moleculei (la om, n=10), asigurându-i retenţia şi deplasarea în mediul lipidic al
membranei.
Funcţia sa în membranaă se bazează pe alternanţa continuă între forma oxidată
(ubichinonă) şi redusă (ubichinol), participând astfel la transferul de electroni în lanţul
respirator. Porţiunea chinonică a moleculei poate fi redusă reversibil la semichinonă cu
1e- şi 1H+ sau cu 2e- şi 2H+, la ubichinol (Fig. 10.9)

O .
O OH
H3CO CH3 H3CO CH3 H3CO CH3
+H+ ; e- +H+ ; e-

H3CO -H+ ; e- H3CO -H+ ; e- H3CO


R R R
O OH OH
Ubichinonă Semichinonă Ubichinol
(forma oxidată) CH3 (forma radicalică) (forma redusă)

R= CH2 CH C CH2 H
n
Fig. 10.9. Participarea ubichinonei la reacţii redox
213
d.Citocromii sunt hemoproteine care diferă prin structura grupării prostetice de
tip hem al cărui Fe poate oscila între Fe2+ şi Fe3+. Diferenţele structurale între
porfirinele conţinute determină diferenţe spectrale (absorbţia selectiveă diferită a unor
radiaţii din domeniul vizibil).
La mamifere se cunosc trei tipuri de citocromi (a, b, c) componenţi ai lanţului
respirator, cu subtipurile bK (sau b562 care absoarbe specific la 562 nm), bT (sau b566 care
absoarbe specific la 566 nm), c1, a, a3.
Mecanismul prin care acţionează fiecare dintre citocromi în lanţul respirator
constă în acceptarea electronilor de la un transportor cu potenţial redox standard mai
negativ (sau pozitiv mai mic) decât al său şi cedarea apoi a acestor electroni către un
transportor cu potenţial redox standard mai puţin negativ (sau electropozitiv mai mare)
(Fig. 10.10). Insuşirea citocromilor de a-şi schimba valenţa fierului între Fe2+ şi Fe3+,
diferită de a mioglobinei şi a hemoglobinei la care valenţa fierului nu se modifică odată
cu fixarea sau cedarea O2, este determinată atât de diferenţele structurale între porfirine
cât şi de componentele proteice diferite.

e- citocrom (Fe3+) e-

citocrom (Fe2+)

Fig.10.10. Mecanismul de acţiune al citocromilor

In toţi citocromii, cu excepţia citocromului a3, cele 6 coordinaţii ale Fe sunt


satisfăcute astfel încât posibilitatea legării oxigenului şi CO este redusă:
–4 cordinaţii cu atomii de azot ai porfirinei
–2 coordinaţii cu atomii apoproteinei (de regulă atomi de azot din rezidii de
histidină)
In citocromul c, Fe se leagă de apoproteină nu numai prin două legături
coordinative, realizate cu S (Met) şi cu N (His), ci şi prin 2 legături covalente. Hemul
citocromului c diferă de protoporfirina IX prin natura substituenţilor din poziţiile 2 şi 4:
fostele grupe vinil au adiţionat grupe –SH din resturile de cisteină din apoproteina
citocromului c (Fig. 10.11).
Citocromul b conţine pe aceiaşi proteină două grupe hem distincte: hem bT şi
hem bK.
Citocromul c este o proteină solubilă localizată în spaţiul intermembranar, de
unde se poate asocia, ca proteină periferică, feţei externe a membranei interne.
Citocromul a-a3 este o proteină transmembranară cu două centre de legare a
substratelor: unul pe faţa externă a membranei interne, care leagă citocromul c, iar altul
pe faţa internă a membranei interne, care leagă oxigenul molecular.
Citocromul a–a3 conţine două hemuri distincte, hem a şi hem a3, în acelaşi
complex proteic, şi doi ioni de cupru (CuA asociat cu hem a şi CuB asociat cu hem a3).
Cuprul, legat prin 4 coordinaţii de 2 atomi de sulf din cisteină şi 2 atomi de azot din
histidina din proteinele complexului, participă direct la transferul de electroni în lanţul
respirator, prin transformări reversibile din Cu2+ în Cu+.
Citocromul a3 este singurul citocrom ce leagă direct O2, reducându-l; acest
citocrom este o enzimă, o oxidază (citocrom c-oxidaza).

214
Met 80
CH 3
H 3C CH S CH 2

Lant polipeptidic
H 3C HC CH
N CH 3

N Fe2+ N

CH 2 N
HC CH CH S CH 2
-
CH 2
O OC
CH 3
CH 2 CH 3
CH 2
-
O OC Hys 18
Fig.10.11. Structura citocromului c.

5.Organizarea componenţilor lanţului transportorilor de electroni


Componentele lanţului respirator sunt dispuse secvenţial în membrana internă
mitocondrială, în ordinea descreşterii potenţialului redox negativ şi creşterii celui pozitiv.
- 0,32 V + 0,04 V + 0,25 V + 0,82 V
NADH FPN CoQ cit. b cit. c1 cit. c cit. a-a3 O2

FPS

Succinat
Cu excepţia CoQ şi a cit. c care funcţionează individual în membrană, celelalte
componente se grupează în complexe notate I, II, III şi IV (Fig.10.12) fiecare complex
catalizând o anumită reacţie de oxido-reducere.
Succinat

FPS (FAD) Complex II


Fe-S (Succinat - CoQ reductază)

NADH FPN (FMN) cit.bK, bT, c1 cit. c cit. a-a3 O2


CoQ
+ H+ Fe - S Fe - S Cu
Complex I Complex III Complex IV
(NADH - CoQ reductază) CoQH2 - cit. c reductază Citocrom c oxidază

Fig. 10.12. Organizarea componenţilor lanţului transportorilor de electroni

215
Complexul I (NADH-CoQ reductază), numit adesea NADH dehidrogenază,
transferă H+ şi electronii de pe (NADH + H+) din matrix pe CoQ. Acest complex cuprinde
cca. 40 polipeptide diferite în care sunt incluse dehidrogenaza FMN-dependentă şi câteva
proteine cu Fe şi S notate FeS1, FeS2, FeS3 şi FeS4, această ordine corespunzând
descreşterii valorii negative a potenţialului E0` . Curgerea echivalenţilor de reducere în
interiorul acestui complex este:
CoQ
+ 1e- 1e- 1e- 1e- 2e-
NADH+H FPN(FMN) FeS1 FeS2 FeS3 FeS4
CoQH2
2H+
NAD +
FPN(FMNH2) 2H+

FMN din complexul I are rolul de acceptor de 2 electroni de la NADH şi donor


de 1 electron centrelor cu FeS. Abilitatea FMN de a acţiona ca transportor de 2 respectiv
1 electron este determinată de existenţa unei forme semichinonice, stabile a FMN. CoQ,
acceptorul final de electroni al complexului I, poate acţiona de asemenea ca acceptor de 1
sau 2 electroni, datorită prezenţei unei forme intermediare semichinonice stabile. Pe lângă
partea hidrofilă CoQ conţine o parte hidrofobă formată din 10 unităţi izoprenice care
permite ancorarea CoQ în membrana lipidică.
În timp ce o moleculă NADH se oxidează şi 2 electroni sunt transferaţi la CoQ
prin complexul I, are loc de asemenea pomparea a 4 protoni de-a lungul membranei
mitocondriale, din matrix spre citosol. Energia eliberată în cursul reacţiilor care se produc
în complexul I este conservată prin pomparea concomitentă a protonilor de-a lungul
membranei.
Căderii de potenţial de 0,42 V, care reprezintă diferenţa între E `0 a NADH şi E `0 a
CoQ, îi corespunde o ∆G 0` = −19,4 kcal / mol , suficientă pentru sinteza a doi moli de ATP;
în procesul fosforilării oxidative se sintetizează însă un singur mol, restul de energie se
disipează în mediu.
Complexul II (succinat-CoQ reductază) realizează transferul echivalenţilor de
reducere de la succinat la CoQ conform schemei:
Succinat FPs(FAD) CoQH2

Fumarat FPs(FADH2) CoQ

Subunitatea principală a complexului II este succinatdehidrogenaza cu coenzima


FAD, care, fiind dispusă pe partea dinspre matrix a membranei interne mitocondriale,
catalizează dehidrogenarea succinatului la fumarat în ciclul Krebs, şi în acelaşi timp,
introduce atomii de hidrogen în lanţul respirator. Alături de această subunitate, în
complex se mai află o subunitate ce conţine trei centre cu fier şi sulf şi două proteine mici
hidrofobe.
Cantitatea mică de energie eliberată în timpul oxidării succinatului şi transportul
electronilor la CoQ este insuficientă pentru pomparea protonilor de-a lungul membranei
mitocondriale.
216
Variaţia de potenţial la transferul electronilor de la succinat la CoQ este de 0,07 V
corespunzând unei valori a ∆G 0` = −3,2 kcal / mol ; deci la nivelul acestui complex nu se
eliberează suficientă energie pentru ca prin cuplare cu fosforilarea oxidativă să se
sintetizeze ATP.
Complexul II al lanţului respirator are flavoproteine specializate pentru
introducerea în lanţ a atomilor de hidrogen de pe alte substraturi: ETFDH pentru
hidrogenii de pe acil-CoA, GPDH pentru hidrogenii de pe glicerol-3-fosfat.

Complexul III (CoQH2-citocrom c reductaza), numit adesea complexul


citocromilor bc1, asigură transferul echivalenţilor de reducere, sub formă de electroni, de
la CoQH2 la citocromul c, cuplat cu translocarea protonilor din matrix în spaţiul
intermembranar.
CoQ -citocrom c reductază
CoQH 2 + 2 cit. c (Fe3+ )          → CoQ + 2 cit. c (Fe2+ ) + 2H +

Variaţia de potenţial la acest transfer este de 0,18 V, căreia îi corespunde


0`
∆G = −7,75 kcal / mol ceea ce asigură ca prin cuplarea cu fosforilarea oxidativă să se
sintetizeze un mol de ATP.
Citocromii din structura acestui complex sunt notaţi bK, bT şi c1. Din acest
complex face parte şi cel puţin o proteină cu Fe şi S. CoQ şi CoQH2 se deplasează între
complexul I şi III.
La mamifere, complexul III este dimeric, fiecare monomer fiind alcătuit din 11
subunităţi din care 3 au grupări prostetice cu rol de centre redox; citocromul b şi c1 conţin
grupări hem iar proteina Rieske conţine centrul cu Fe şi S de tipul 2Fe2S. Dimerul, în
formă de pară, prezintă 3 domenii: un domeniu care pătrunde în matrix, altul care
pătrunde în spaţiul intermembranar care conţine capetele proteinei Rieske şi ale
citocromului c1 şi domeniul transmembranar care constă din 8 segmente α-helix ale
proteinei hidrofobe, citocromul b, helixuri ancorate de membrană ale proteinei cu Fe şi S,
citocromul c1 şi alte subunităţi.

Complexul IV (citocrom c oxidaza) catalizează reducerea tetravalentă a


oxigenului molecular, acceptorul final de electroni al lanţului:
Citocromoxidază
O2 + 4 e- + 4 H+ 2 H2O

ADP + Pa ATP

Complexul IV este un dimmer ai cărui monomeri sunt compuşi din câte 13


subunităţi. Miezul complexului IV cuprinde subunităţile hidrofobe I, II şi III codificate de
ADN mitochondrial (celelalte subunităţi sunt codificate nuclear şi transportate în
mitocondrie). O porţiune concavă de pe suprafaţa proteinei orientată către spaţiul
intermembranar conţine resturi aminoacidice care pot interacţiona cu resturile de lizină
din citocromul c, donorul de electroni pentru complexul IV.
Complexul IV conţine 4 centre redox: citocromul a, citocromul a3, şi doi atomi de
cupru CuB şi CuA. Acest complex cuprinde şi ioni de Mg2+ şi ioni de Zn2+.

217
Pe baza unor determineări spectroscopice, se admite că în complexul IV
electronii recepţionaţi de la cit. c de către cit.a trec de la acesta pe proteina cu CuA şi de
aici pe cit. a3 şi proteina cu CuB care îi transferă apoi pe oxigen.
Pe lângă cei 4 electroni utilizaţi pentru reducerea oxigenului, alţi 4 protoni sunt
translocaţi din mitocondrie în spaţiul intermembranar (pentru fiecare 2 electroni care
traversează complexul IV sunt translocaţi 2 protoni).
Căderea de potenţial la trecerea electronilor mediată de complexul IV este de 0,54
V căreia îi corespunde o valoare ∆G 0` = −24,8 kcal / mol , deci energie suficientă pentru
sinteza a trei moli de ATP; nu se sintetizează însă decât un singur mol.
Funcţionarea lanţului respirator mitocondrial este prezentată în Fig.10.13.

nH+ nH+ nH+


Spatiu
intermembranar + + + + + +
Fe-S
CoQ Fe-S Cit.c
Membrana
internă FMN Fe-S Cit. b Cit.a-a3
-
mitocondrială 2e Cit.c1 (Cu)
FADH2
- - - - - +
-
NADH (2e ) -
1/2O2 - +
Succinat +
-
NAD+ Fumarat H2O - +
- +
Oxaloacetat
ADP + Pi ATP H+
sintaza
Malat ATP

Matrix mitocondrial ATP


ATP-ADP
antiport
ADP

Fig.10.13 Ilustrarea localizării în membrana internă mitocondrială a complexelor I….IV, a ATP


sintazei şi a circuitului protonilor prin membrana internă.

Legătura între transportul de electroni în lanţul respirator şi fosforilarea oxidativă


este realizată prin “forţa proton motrice”.

Complexul V sau ATP-sintaza mitochondrială, cunoscută de asemenea şi sub


numele de F1F0-ATP-aza, este formată din două domenii (Fig.10.14):
–porţiunea F0, liposolubilă, parte integrantă a membranei interne;
–porţiunea F1, hidrosolubilă, ancorată pe F0 şi care proemină în matrix, sub formă
de particule sferice.
F0 conţine 4 subunităţi proteice, având rol de translocază de protoni (restul
membranei fiind impermeabilă pentru aceştia) prin membrana internă, spre matrix.
218
Trunchiul care intervine în ataşarea F1 la F0 conţine câteva proteine, una dintre ele,
conferind ATP-sintazei sensibilitate la inhibiţia prin oligomicină.
F1, implicată în activitatea catalitică a complexului, conţine centrul de legare
pentru ATP şi ADP şi este formată din 9 subunităţi având structura α3β3γδε:
–α şi β leagă nucleotidele ADP şi ATP subunitatea β conţinând centrul catalitic
–γ este o “poartă de protoni”
–δ este implicată în ataşarea subunităţii F1 la membrană
–ε este o subunitate reglatoare
Date experimentale demonstrează:
–dacă F1 este detaşată de F0, F1 devine o ATP-hidrolază (ATP-ază)
–dacă F1 + F0 sunt incluse într-o membrană sintetică, plasată într-un gradient de
pH, ele sintetizează ATP din ADP şi P
–dacă doar F0 se include într-o membrană sintetică integră, plasată într-un
gradient de pH, membrana devine permeabilă pentru protoni.
β
ATP
α α
ADP β γ β
+ α ATP
Pi

γ H+
Interior
Membrana internă
mitocondrială

Exterior

Fig.10.14 Structura ATP-sintazei (F0 – subunitate conductoare de protoni şi F1 –implicată în


activitatea catalitică a complexului). Trecerea protonilor prin F0 determină rotirea acestei subunităţi
şi a subunităţii γ care face legătura între F0 şi F1. Subunitatea F1 este fixată în membrană şi nu se
roteşte. Subunitatea β catalizează fosforilarea ADP cu formare de ATP. La o rotaţie completă se
sintetizează 3 moli ATP.

6.Teoria chemiosmotică
Teoria chemiosmotică, propusă în 1961 de Peter Mitchell, postulează că
transportul direcţionat al electronilor prin lanţul respirator produce translocări vectoriale
de protoni prin membrana internă mitocondrială, din matrix, în spaţiul intermembranar
(Fig.10.13).
Membrana internă mitocondrială este străbătută de la o faţă la cealaltă de
complexele I, III şi IV ale lanţului respirator care sunt “ pompe de protoni” din matrix în
spaţiul intermembranar.
Diferenţa de pH apărută prin funcţionarea pompelor de protoni corespunde unui
matrix mai alcalin şi unui spaţiu intermembranar mai acid.

219
Gradientul de pH apărut ( ∆pH ) este parţial convertit într-un potenţial de
membrană ( (∆Ψ ) , prin schimbul de H+ cu cationi şi de HO− cu anioni, prin membrana
internă.
Dublul gradient, de pH şi de sarcină, care apare prin funcţionarea lanţului
respirator determină apariţia forţei proton-motrice (∆µ H+ ) , conform relaţiei:

R ⋅T
∆µ +H = ∆Ψ - 2,3 ∆pH
F
Această forţă (cu valoare maximă de ~230 mV) reprezintă energia disponibilă
pentru sinteza ATP prin fosforilare oxidativă şi pentru alte procese endergonice
mitocondriale.
Prin ATP sintază protonii acumulaţi în spaţiul intermembranar vor fi translocaţi
înapoi în matrix. Această translocare se realizează însă în josul gradientului de pH şi de
sarcină, deci cu eliberare de energie; energia eliberată va servi la sinteza de ATP:

ADP 3− + HPO 24 - + H + + energie 


→ ATP 4 − + HOH
Cantitatea de energie necesară (∆G `ATP ) va depinde de concentraţiile
intramitocondriale ale ATP, ADP şi P şi se va calcula prin relaţia:

[ADP] ⋅ [P]
∆G `ATP = ∆G `0 + RT ln
[ATP]
Lanţul respirator cuplat cu fosforilarea oxidativă va produce un circuit al
protonilor prin membrana internă, reprezentat în Fig. 10.13.

7.Fosforilarea oxidativă şi cuplarea ei cu lanţul respirator mitocondrial


Fosforilarea oxidativă înseamnă sinteza de ATP din ADP şi Pi, catalizată de
ATP sintază (complexul V), utilizând energia eliberată în lanţul respirator.
Energia degajată la trecerea echivalenţilor reducători între două cupluri redox este
direct proporţională cu diferenţa de potenţial ce însoţeşte transferul şi se calculează după
relaţia (vezi metabolismul energetic):
∆G 0` = − n ⋅ F ⋅ ∆E `0

Pentru reacţia globală de reoxidare a NADH+H+:


NADH + H+ + 1/2 O2 → NAD+ + H2O
variaţia potenţialului redox standard pe tot lanţul respirator este ∆E `0 = 1,14 V valoare
rezultată din însumarea căderilor de potenţial la nivelul celor trei complexe. Energia
eliberată la reoxidarea NADH+H+ în lanţul respirator este:
∆G 0` = −2 x 23,06 x (+ 0,82 - (- 0,32)) = - 52,6 kcal
Această energie este cedată treptat, o parte din ea fiind utilizată pentru procesul
de fosforilare oxidativă.
La intrarea echivalenţilor de reducere în lanţul respirator prin complexul I se
asigură formarea a trei moli de ATP / atom gram de oxigen redus pe când la intrarea
220
prin complexul II se asigură formarea a numai doi moli de ATP / atom gram de
oxigen redus.
Raportul între numărul de moli de ATP produşi şi oxigenul (în atomi gram)
consumat este numit “cât de fosforilare”. El se simbolizează P/O şi este 3/1 pentru
reoxidarea NADH+H+ şi 2/1 pentru reoxidarea FADH2.
Intrucât la oxidarea NADH se sintetizează trei moli de ATP pentru care se
consumă 3 x 7,3 = 21,9 kcal/mol, randamentul utilizării energiei libere pentru sinteza de
ATP este: 21,9 x 100/52,6 = 42%.

8.Inhibitori ai fosforilării oxidative


Compuşii cu efect inhibitor asupra fosforilării oxidative pot fi:

a.Inhibitorii lanţului respirator sunt compuşi care se leagă de anumiţi


componenţi ai lanţului, prevenind curgerea electronilor şi translocarea protonilor. Aceşti
compuşi inhibă atât consumul de oxigen cât şi fosforilarea oxidativă. Exemple de
compuşi din această clasă sunt:
–rotenone (insecticide de origine vegetală), amitalul (compus din clasa
barbituricelor), pericidina (antibiotic), pentru complexul I
–tenoiltrifluoracetona, pentru complexul II
–antimicina A, mixotiazolul, pentru complexul III
–CN-, CO, azida ( N3− ), pentru complexul IV.

b.Inhibitorii fosforilării includ:


–oligomicina, care inhibă ATP-sintaza
–atractilozidul, care blochează translocarea nucleotidelor cu adenină.
Efectul inhibitor al acestor compuşi asupra lanţului respirator este înlăturat prin
decuplanţi.

9.Decuplanţi ai fosforilării oxidative


Decuplanţii sunt acizi slabi, lipofili, care acţionează ca transportori de protoni
prin membrana internă. Aceşti compuşi sunt solubili în membrană atât în formă ionizată
cât şi neionizată.
În prezenţa decuplanţilor lanţul respirator funcţionează cu viteză maximă,
indiferent de valoarea raportului ATP/ADP, iar energia lanţului respirator este disipată
sub formă de căldură. 2,4-dinitrofenolul, dicumarolul şi alţi compuşi aromatici cu
caracter acid acţionează ca decuplanţi (Fig.10.15).
Ţesutul adipos brun este un ţesut termogenic foarte răspândit la animalele
adaptate la frig, la cele care hibernează, la nou-născut. Proteina de decuplare UCP-1
care se găseşte exclusiv în membrana internă a mitocondriilor ţesutului brun, transportă
protonii din spaţiul intermembranar în matrix decuplând astfel sinteza de ATP de
transportul protonilor.

221
Matrix Spatiu intermembranar
Mediu bazic Mediu acid
-
O

-
O NO2

HO
HO
NO2

HO 2,4-dinitrofenol
Membrană
internă
Fig.10.15 Acţiunea 2,4-Dinitrofenolului ca decuplant, ionofor de protoni care echilibrează
pH-ul de-a lungul membranei mitocondriale.

Frigul determină activarea sistemului nervos simpatic care prin eliberarea


noradrenalinei stimulează lipoliza (Fig.10.16).

Frigul sensibilizează hipotalamusul


Creier Nervul simpatic Celulă din tesutul
adipos brun

Norepinefrină Receptor β H+ H+
adrenergic UCP-1 H+
AMPc
H2O
Protein kinaza A NADH FADH
+ 2
H
1/2O2+2H+
ATP Sintaza
Acizi grasi

Trigliceride

Fig.10.16. Frigul stimulează via noradrenalină eliberarea acizilor graşi liberi care
activează proteina de decuplare, conductoare de protoni, UCP-1.

Acizii graşi liberi produşi prin lipoliză activează UCP-1 pentru transportul
protonilor în matrix. Se presupune că stimularea transportului de protoni de către acizii
graşi este determinată de eliberarea protonilor de către grupările carboxil. UCP-1 face
parte din familia transportorilor mitocondriali având structură asemănătoare cu
translocaza nucleotidelor cu adenină cu deosebirea că prezintă un canal specific pentru
transportul protonilor în matrix. Frigul cronic stimulează via norepinefrină transcrierea
genei UCP-1 stimulând biogeneza mitocondrială şi eventual hiperplazia ţesutului adipos
brun. La animalele care nu hibernează, la naştere, se găsesc depozite discrete de ţesut
adipos brun care se răresc la dezvoltarea ulterioară.
222
Recent s-au descoperit alte patru proteine de decuplare UCP-2, UCP-3, UCP-4 şi
UCP-5 cu secvenţă aminoacidică similară cu UCP-1, în alte ţesuturi decât ţesutul adipos
brun. Prezenţa acestor proteine în ţesuturi cum ar fi muşchiul scheletic pare să aibă rol în
reglarea consumului de energie şi probabil în obezitate.
Mitocondriile din ţesutul adipos brun au foarte puţine complexe ATP-sintazice
sau nu au deloc. Energia mobilizată din lanţul respirator este folosită în special pentru
producere de căldură.

10.Controlul respirator
Organismele vii produc energie şi deci sintetizează ATP în funcţie de necesităţile
de consum din fiecare moment. Fosforilarea oxidativă cuplată cu lanţul respirator,
constituind etapa finală a degradării glucidelor, lipidelor şi proteinelor, controlul
respirator se poate exercita prin:
–intermediari ai degradării celor trei clase de compuşi;
–compuşi şi factori implicaţi direct în lanţul respirator şi fosforilarea oxidativă
(complexe enzimatice, coenzime reduse, ATP, ADP, O2, Pi, etc.).
S-a constatat că, dintre aceştia, rolul principal îl are ADP-ul.
Deoarece ADP-ul se cuplează cu Pi pentru a forma ATP, controlul respirator
se mai numeşte şi “control prin acceptor de fosfat”.
Controlul respirator se exercită prin forţa proton motrice:
Când respiraţia are loc, translocarea H+ din matrix va determina creşterea ∆pH şi
∆Φ ducând la creşterea forţei proton motrice. Fosforilarea ADP la ATP se produce numai
când energia disponibilizată din translocarea protonilor prin F0, înapoi în matrix, va
depăşi ca valoare energia necesară sintezei ATP prin F1.
Când ADP se fosforilează, raportul ATP/ADP creşte, ∆G `ATP creşte şi
fosforilarea oxidativă începe să scadă, eventual se opreşte. L.R. translocă protonii contra
forţei proton-motrice; aceasta, nemaifiind disipată prin acţiunea ATP-sintazei, va creşte
∆µ + spre valorile ei maxime; în aceste condiţii respiraţia diminuă sau se opreşte.
Η
Utilizarea ATP-ului în procese endergonice celulare va creşte concentraţia ADP-
ului, deci va descreşte energia necesară F.O. Reluarea F.O. va micşora forţa proton-
motrice, iar respiraţia va fi stimulată
Viteza de funcţionare a lanţului respirator depinde de concentraţia acceptorului de
fosfat, adică de concentraţia ADP-ului, rol justificat de următoarele fapte:
–ADP este modulator alosteric pentru multe enzime cu rol reglator care
controlează diversele etape ale degradării glucidelor, lipidelor şi proteinelor;
–intensitatea fluxului de protoni prin componenta F0 a ATP sintazei este
determinată de nivelul ADP;
–factorul de cuplare din ATP sintază, present în cantităţi limitate în membrane
internă mitocondrială, rămâne “blocat” în forma energizată în lipsa ADP.
În concluzie, consumul celular de ATP controlează activitatea lanţului respirator.
Scăderea vitezei F.O. va micşora viteza L.R. şi invers. Viteza L.R. va afecta raportul de
concentraţii NADH/NAD+ sau FADH2/FAD, care vor influenţa vitezele ciclului Krebs, β-
oxidării acizilor graşi sau altor procese mitocondriale.

223
10.7.2. Alte modalităţi de utilizare celulară a oxigenului
În multe ţesuturi, circa 15% din consumul total de oxigen nu utilizează L.R.
mitocondrial.
Multe dintre reacţiile în care se consumă O2 au loc în formaţiuni intracelulare
numite peroxizomi, unde enzime, adesea flavoproteine, reduc direct O2 la H2O2 în
timpul oxidării unor substrate ca: acil-CoA, etanol, xantină. H2O2 produsă poate fi
descompusă de catalază sau poate fi utilizată la oxidarea altor substrate, ca metanol sau
etanol.
În mitocondrii sau reticulul endoplasmic există diferite enzime, clasificate ca
oxidaze sau oxigenaze, care utilizează O2 direct.
Oxidazele nu încorporează O2 în substratul pe care îl oxidează, ci reduc oxigenul
la apă (ca în cazul citocrom c-oxidazei) sau la H2O2 (ca în cazul monoaminoxidazelor ,
MAO, sau a aminoacidoxidazelor). Toate oxidazele au grupări prostetice ce vehiculează
electroni: flavine sau ioni de cupru.
Oxigenazele sunt enzime care încorporează oxigen în substrat. Ele pot fi:
–dioxigenaze, care includ toată molecula de O2 în substrat (ex. sinteza retinalului
prin oxidarea β−carotenului, în intestin) :
− CH = CH − + O2 
→ − CH = O + - CH = O

–monooxigenaze (hidroxilaze sau oxidaze cu funcţiuni mixte), enzime care


încorporează în molecula substratului numai un atom de oxigen, conform reacţiei:
R -H + O2 + XH 2 
→ R - OH + H 2O + X
Substrat redus Coreducăorr

unde R-H este substratul care se hidroxilează, reprezentat de: compuşi sintetizaţi
endogen (cholesterol, hormone steroizi, acizi graşi) sau compuşi exogeni (medicamente,
aditivi alimentari, componenţi ai fumului de ţigară, pesticide şi alte substanţe chimice
care intră în organism prin inhalare absorbţie prin piele sau ingestie alimentară) iar XH2
coreducător, donator de hidrogen, care poate fi:
–NADPH (implicat în biosinteza steroizilor, transformările vitaminei D,
metabolizarea xenobioticelor şi a unor medicamente);
–ascorbat (implicat în sinteza noradrenalinei din dopamină, hidroxilările prolinei
sau lizinei, la biosinteza colagenului);
–tetrahidrobiopterina (sinteza DOPA şi a tirozinei);
–NADH (desaturarea acizilor graşi);

10.8. Lanţuri transportoare de electroni necuplate cu fosforilarea oxidativă

In celule există şi alte lanţuri transportoare de electroni ce utilizează O2, care nu


sunt însă cuplate cu fosforilarea oxidativă, toate asociate cu membrane. Rolul lor este
restrâns la reducerea O2 în vederea încorporării în anumiţi compuşi chimici. Cele mai
frecvente cazuri sunt reprezentate de procesele de hidroxilare catalizate de
monooxigenaze (cu rol dublu de oxidaze şi hidroxilaze).

10.8.1. Citocromul P-450 reprezintă o familie de hemoproteine (se cunosc


peste 1000 de astfel de enzime) din clasa monooxigenazelor, prezente la bacterii, plante,
224
peşti, mamifere. În formă redusă, asociat cu CO, absoarbe specific la 450 nm. Citocromul
P-450 conţine o singură grupare hem de care se leagă oxigenul şi un centru pentru legarea
substratului. Fe2+ din structura hemului este legat cu cei 4 atomi de azot din ciclurile
pirolice şi cu 2 liganzi, unul fiind o grupare –SH dintr-un rest de cisteină localizat la
capătul carboxi terminal al citocromului.
În celulele mamiferelor, citocromul P-450 este component al sistemelor
transportoare de electroni, prezente în reticulul endoplasmic şi în membrana internă
mitocondrială. Medierea transportului de electroni de la coenzimele NADH şi NADPH,
donoare de câte doi electroni, la citocromul P-450 care prezintă o singură grupare hem şi
acceptă, prin urmare, un singur electron, este realizată de o flavoproteină numită
NADPH-citocrom P-450 reductază. Flavoprotein reductaza NADPH dependentă
acceptă simultan 2 electroni de la NADPH şi îi transferă individual fie prin intermediul
unei proteine cu Fe şi sulf, la nivelul mitocondriei fie direct pe citocromul P-450, la
nivelul reticulului endoplasmic. Gruparea redox activă din molecula flavoproteinei este
izoaloxazina care poate fi redusă în trepte (Fig. 10.17).

R R H R H
H3 C N N O H3 C N N O H3 C N N O
- +
C e +H C e-+H+ C

NH . NH NH
H3 C N C H3 C N C H3 C N C
O H O
O
FAD sau FMN FADH2 sau FMNH2
(forma oxidată) FAD sau FMN
(semichinonă) (forma redusă)

Fig.10.17 Ilustrarea mecanismului de reducere al izoaloxazinei.

Transportul electronilor de la NADPH la citocromul P-450 este realizat de două


sisteme distincte transportoare de electroni care se află aproape exclusiv în mitocondrie
sau în reticulul endoplasmic.

10.8.2.Sistemul monooxigenazic microzomial, dependent de citocromul P-


450, asociat reticulului endoplasmic (Fig.10.18).
Citocrom P-450
reductaza Citocrom b5
1e-
2e- FAD
NADPH 1e
FMN

Citocrom P-450

Fig.10.18 Componente ale sistemului monooxigenazic microzomial, dependent de citocromul P-


450, asociat reticulului endoplasmic. Citocrom reductaza este legată doar cu capătul hidrofob de
membrană pe când citocromul P-450 este integral membranar.
225
In reticulul endoplasmic al celulelor hepatice, renale şi din tractul respirator,
NADPH cedează electronii NADPH- citocrom P-450 reductazei, flavoproteină ce
conţine, ca şi nitric oxid sintaza, ambele nucleotide flavinice (FAD şi FMN) în calitate
de grupări prostetice. Reductaza primeşte electronii de la NADPH şi îi depozitează între
cele două molecule flavinice urmând a fi transferaţi individual pe citocrom P-450.
Citocromul P-450 leagă oxigenul la gruparea hem dar conţine şi un loc pentru
legarea substratului (R-H) pe care urmează să fie introdus oxigenul (Fig.10.19).
NADPH FAD, FMN Fe2+ R-H
+H+ O2
Citocrom P-450 Citocrom
reductaza P-450
H2O
NADP+ FADH2, FMNH2 Fe3+
R-OH
Fig.10.19. Hidroxilări dependente de citocromul P-450 în reticulul endoplasmic.

În anumite reacţii catalizate de citocrom P-450 microzomial, transferul celui de-al


doilea electron se poate face de la citocromul b5 (hemoproteină cu masă mică), nu direct
de la citocrom P-450 reductază. Citocromul b5 poate fi redus atât de NADPH-citocrom P-
450 reductază cât şi de altă flavoproteină componentă a sistemului microzomial numită
NADH-citocrom b5 reductază.

10.8.3. Sistemul NADPH-adrenodoxin reductază dependent de citocromul P-


450 din mitocondrii.
In mitocondrii, sistemul monooxigenazic dependent de citocromul P-450,
implicat în biosinteza steroizilor, utilizează în loc de citocrom P-450 reductaza sistemului
microzomial, alte două proteine: o flavoprotein-reductază (NADPH-adrenodoxin
reductaza FAD-dependentă), izolată iniţial din suprarenală şi o proteină,
adrenodoxina, ce transferă electronii citocromului P-450. Citocromul P-450 este
localizat în membrana internă mitocondrială, pe faţa mitosolică a membranei. Ambele
proteine necesare menţionate mai sus sunt proteine periferice, mai curând ale matrixului
mitocondrial (Fig.10.20).
Adrenodoxin reductaza
FAD dependentă
NADPH + H+

A
dr
FAD en
Fe, S od SH + O2
ox
in S-OH + H2O
a
Matrix Fe, S

Membrana internă Cit. P-450

Fig.10.20 Complexul mitocondrial al citocromului P-450. Citocromul P-450 este proteină


integrală a membranei interne mitocondriale. Adrenodoxina şi adrenodoxin-reductaza sunt
proteine periferice.
226
Anumite activităţi dependente de citocromul P-450 sunt constitutiv exprimate,
altele sunt inductibile prin diverşi compuşi, de ex. prin medicamente ca fenobarbital.
În ficat, citocromul P-450 asigură hidroxilarea unor compuşi de origină exogenă
(medicamente) dar şi a unor compuşi endogeni (unii hormone), care, devenind solubili se
elimină uşor din organism. Hidroxilările citocrom P-450 dependente pot converti un
compus inactiv la forma sa activă, de exemplu fenacetina la paracetamol sau codeina la
morfină. In anumite cazuri, moleculele hidroxilate pot fi mitogene sau cancerigene:
hidrocarburi aromatice policiclice, nitrozamine, amine aromatice.
În cortexul suprarenalei, citocromul P-450 participă la sinteza hormonilor
gluco şi mineralocorticoizi din colesterol.

10.8.4. Nitric oxid sintaza (NOS) are structură asemănătoare cu citocromul P-


450.
Prima proteină identificată la mamifere care prezintă pe acelaşi lanţ peptidic 3
grupări prostetice: FAD, FMN şi hem este NOS. Pentru elucidarea rolului acestei enzime
în stările normale şi patologice, s-a primit premiul Nobel în 1998.
NOS catalizează transformarea L-argininei în L-citrulină proces în care se
eliberează NO⋅ . Producerea de NO⋅ este un process necesar pentru menţinerea tonusului
vascular, agregării plachetare, transmisiei neuronale şi citotoxicităţii bacteriene şi/sau
tumorale. NO⋅ produs de celulele pulmonare este transportat de hemoglobină la nivelul
vaselor de sânge producând relaxarea acestora. NO⋅ produs de macrophage se combină cu
anionul superoxid formând radicalul hidroxil, foarte reactiv, cu rol în distrugerea
bacteriilor.
L − arg inină + NADPH → L − citrulină + NO⋅ + NADP+

Au fost identificate 3 gene specifice pentru cele 3 izoenzime ale NOS: NOS-I (de
origine neuronală), NOS-II (din macrofage sau inductibilă), NOS-III (din endoteliul
vascular). Cele trei izoenzime au structură asemănătoare dar diferă prin modul de reglare.
Mecanismul de acţiune al NOS este similar cu cel catalizat de citocromul P-450.
Atomii de oxigen încorporaţi în L-citrulină şi NO⋅ provin din oxigenul atmosferic.
Procesul de oxigenare este mediat de tetrahidrobiopterină (H4B) cofactor necesar
pentru toate reacţiile analoage cu reacţia de hidroxilare a fenilalaninei. NOS conţine un
domeniu cu rol de reductază ce conţine FAD şi FMN şi un domeniu cu rol de oxigenază
ce conţine hem şi BH4 (Fig.10.21). Transportul electronilor între cele două domenii este
controlat de calmodulină.

NADPH e-

e- e- HEM
FAD FMN Calmodulină
BH4
Reductază L-Arginină L-Citrulină + NO .
Oxigenază

Fig.10.21 Ilustrarea transferului de electroni de la domeniul cu rol de reductază la cel


oxigenazic facilitat de calmodulină.

227
Activitatea celor două domenii este reglată de calmodulină. NOS din macrophage
este totdeauna activă deoarece calmodulina este strâns legată de enzimă. NOS din celulele
neuronale şi endoteliale leagă slab calmodulina astfel încât enzima devine activă numai
după legarea Ca2+ la calmodulină.
Transportul electronilor se produce într-un mod asemănător cu cel din sistemul
citocromului P-450. NADPH donează electroni care vor reduce FAD iar acesta reduce
FMN. FMN reduce Fe3+ din gruparea prostetică hem la care se leagă oxigenul necesar
oxigenării substratului, L-arginină. Reacţia globală este inhibată de monoxidul de carbon
iar activitatea enzimei este dependentă de legarea calmodulinei care necesită concentraţii
mari de calciu pentru izoenzimele din celulele neuronale şi endoteliale.

10.9.Specii incomplet reduse ale oxigenului

Deşi metabolismul aerob conferă mari avantaje formelor de viaţă pe pământ,


oxigenul - element indispensabil dar şi „duplicitar” - este sursa unor specii foarte active,
obţinute prin reducerea secvenţială a O2. Termenul „specii reactive ale oxigenului”
(SRO) desemnează nu numai radicalii de oxigen ci şi alţi derivaţi non-radicalici ai
oxigenului, Tabelul 10.4 „Speciile active radicalice derivate din oxigen sunt stări chimice
ale oxigenului caracterizate prin prezenţa unui electron neîmperecheat în orbitali atomici
sau moleculari. Acest număr impar de electroni oferă reactivitate chimică radicalului liber
prin tendinţa de a extrage un electron de la o altă moleculă, oxidând-o, pentru a-şi
completa propriul orbital.

Tabel ul 10.4 Specii reactive de oxigen şi azot.


Radicali Non-radicali
Superoxid, O2•- Peroxid de hidrogen, H2O2
Hidroxil, HO• Acid hiplocloros, HOCl
Peroxil, ROO• Oxigen singlet, 1O2
Alcooxil, RO• Peroxinitrit, ONOO-
Hidroperoxil, HOO• Ozon, O3
Oxid de azot, •NO

Moleculele oxidate pot fi enzime (cel mai vulnerabil rest aminoacidic este
metionina care devine metionin-sulfoxid), receptori celulari, lipide membranare, ADN.
Activarea O2 poate fi realizată fie prin transformare în starea singlet 1O2 (de ex.
prin fotoactivare), fie prin reducere secvenţială (Fig.10.22).
Cea mai mare parte a oxigenului molecular consumat de către celulele
aerobe este redus tetravalent cu formare de H2O.

Reducerea monovalentă, urmare a transferului unui singur electron pe O2


formează radicalul superoxid O −2ɺ , cu reactivitate selectivă, în echilibru cu forma sa
protonată, radicalul hidroperoxil (HO2•).
Intracelular, acest radical se formează în cursul unor procese metabolice ce au loc
în: mitocondrii, peroxizomi şi reticul endoplasmic ca şi în cursul fagocitozei în monocite,
macrofage şi neutrofile.

228
Durata de viaţă a radicalului superoxid este de numai 1µ sec. Radicalul superoxid
se poate combina cu oxidul nitric cu formarea anionului peroxinitrit din care se
formează radicalul nitro şi radicalul hidroxil care este cel mai puternic mutagen.
Prin acceptarea unui electron de către radicalul superoxid se formează anionul
peroxid, care nu este radical.
Anionul superoxid nu are o reactivitate mare dar prin reacţia de dismutare
catalizată de superoxid dismutază este transformat în peroxid de hidrogen, H2O2 :

.
O2 + O2
. + 2H+
H2O2 + O2
superoxid
dismutază

Peroxidul de hidrogen poate fi descompus de către ionii metalici, tioli, catalază


sau peroxidaze.
O2 O2 (oxigen singlet)
-
+e
. + H+
HO2.
NO. O2
anion radicalul
superoxid hidroperoxil
ONOO- +e-
anion
peroxinitrit 2 +H + + H+
O2 HO2 H2O2
anion peroxid peroxid
de hidrogen
+e-
NO2.... OH
stare de tranzitie
HO- + HO.
anion radical
NO3 .NO2 + HO. hidroxil hidroxil
anion radicalul radicalul + e- + 2H+
nitrat nitro hidroxil
2H2O

Fig. 10.22 Schema formării speciilor reactive de oxigen (SRO) şi azot.

Radicalul hidroxil este forma cea mai “incriminată” în patologia radicalilor liberi
derivaţi din oxigen, deoarece are o mare reactivitate, iar organismele nu dispun de nici o
armă de apărare. Această formă apare în multe reacţii ce constituie variante ale reacţiei
Haber-Weiss:
Fe 2 +
H 2O 2 + O −2ɺ → HO ⋅ + HO − + O 2

De subliniat că, pe cale evolutivă, organismele au favorizat, totuşi, reducerea


tetravalentă a O2 la H2O prin reacţia catalizată de citocrom oxidază, care nu produce
specii reactive de oxigen.

229
10.9.1.Sursele de SRO în organism
Surse endogene de SRO, în condiţii fiziologice, sunt cele legate de implicarea
oxigenului în procese ca:
–amplificarea transportului electronic la nivelul membranei fagocitelor sub
acţiunea unor antigeni, sau în mitocondrii în prezenţa unor inductori sau
pseudosubstraturi;
–activitatea enzimatică a unor proteine (xantinoxidaza, ciclooxigenaze,
monoaminoxidaza, triptofan şi indolamin oxigenaze);
–proliferarea peroxizomală în cursul oxidării acizilor graşi cu catenă lungă
însoţită de creşterea producţiei de apă oxigenată;
–autooxidarea unor compuşi: Fe2+, hem, tioli, adrenalină;
–biosinteza hormonilor tiroidieni;
–transformarea acidului arahidonic în prostaglandine, tromboxani, lipoxine;
Surse exogene de SRO pot fi:
–unii compuşi aromatici, paracetamol, solvenţi (CCl4), nitriţi, hidrazine, SO2,
metale toxice ca aluminiul şi cadmiul din apa potabilă ;
– aditivii alimentari chimici, fumul de ţigară, gazele de eşapament;
–radiaţiile UV, razele X şi microundele.
În condiţii patologice sau de activare metabolică (inflamaţii, metabolizarea unor
xenobiotice) se adaugă alte surse de SRO, în special procesele de liză celulară cu
deversarea şi expunerea acizilor graşi polinesaturaţi (AGPN), principalul substrat al SRO.

10.9.2. Mijloace de protecţie a organismului împotriva speciilor reactive ale


oxigenului
Deşi în organism presiunea O2 este redusă la limita confortului metabolic, iar
concentraţiile ionilor Fe2+ şi Cu+ liberi sunt riguros controlate, condiţiile formării
radicalilor liberi derivaţi din oxigen nu pot fi în întregime eliminate.
Oxigenul dizolvat în membranele în care se află transportorii de electroni va
genera continuu şi inevitabil O −2ɺ care prin dismutare duce la H2O2.
Celulele dispun de mecanisme enzimatice (superoxid dismutaza, glutation
peroxidaza, glutation reductaza, catalaza) şi neenzimatice (vitaminele: A, B, C, E,
glutationul, coenzima Q) care le permit, dacă nu evitarea peroxidării, cel puţin
menţinerea acestui process la nivele scăzute, compatibile cu activitatea celulară
normală.

10.9.3. Caracteristicile sistemelor protectoare antioxidante (AO)


Acţionează în anumite etape ale activării O2 prevenind formarea radicalilor liberi
sau descompunându-i pe cei formaţi;
Sunt interconectate metabolic pentru a-şi asigura regenerarea;
In interiorul celulei, sistemele antioxidante sunt localizate în imediata apropiere a
surselor de radicali (membrane, microzomi, mitocondrii).
Sistemele antioxidante constituie apărarea nespecifică, prin excelenţă
eficientă, a cărei redundanţă permite organismelor să reziste la diferite agresiuni.
Antioxidanţii constituie prima ţintă a radicalilor liberi ei găsindu-se în orice
celulă, componentă celulară sau lichid biologic. In organele şi celulele expuse radicalilor
liberi (ficat, hematii, plămâni) antioxidanţii se găsesc în cantitate mare şi structuri variate.

230
Localizarea antioxidanţilor le permite să acţioneze în cupluri, completându-se
reciproc:
–în mediu hidrofil (citoplasmatic), acţionează vitamina C, glutationul;
–în mediu lipofil (membranar), acţionează vitamina E, carotenii;
–în mitocondrii: superoxid dismutaza, catalaza, vitaminele C, E, coenzima Q;
–în citoplasma celulară: superoxid dismutaza, glutationul, glutation peroxidaza;
–în sânge: albumina, bilirubina, acidul uric ceruloplasmina, vitamine, hormoni.
Sistemele de protecţie naturale sunt concentrate mai ales pe primul radical, O −2ɺ şi
pe ultimul (peroxizii), lăsând astfel descoperit radicalul hidroxil, HO•. Pentru a mări
eficienţa, pentru aceiaşi specie reactivă de oxigen acţionează antioxidanţi enzimatici şi
neenzimatici, localizaţi în medii diferite (membrane, citoplasmă, lichide extracelulare).

10.9.4.Mijloace de protecţie enzimatice


Sistemul enzimatic de apărare împotriva speciilor reactive ale oxigenului care
cuprinde: superoxid dismutaza, glutation peroxidaza, glutation reductaza, catalaza prin
care compuşii agresivi sunt transformaţi în compuşi inactivi, este prezentat în Fig.10.23:

Catalază
+ e- . H2O
O2 O2 H 2O 2

Glutation
Superoxid peroxidză
dismutază
G-S-S-G
2 G-SH
NADPH + H+
Glutation
reductază
NADP+

2 G-SH
Fig. 10.23 Sistemul enzimatic de apărare împotriva speciilor reactive ale oxigenului.
(SOD mitocondrială transformă radicalul superoxid în H2O2. Apa oxigenată este descompusă în
mitocondrie de către glutation peroxidază sau difuzează în citosol şi este descompusă în
peroxizomi de către catalază).

10.10 .”Arderea respiratorie” în leucocite fagocitante

Fagocitoza este procesul cel mai important al imunităţii de tip celular, care constă
în recunoaşterea, includerea în interiorul celulei şi distrugerea agentului patogen de
către diverse tipuri de celule albe (neutrofile, macrofage, monocite), Fig.10.24.
La interacţia agenţilor patogeni cu componente din plasmă, se eliberează în sânge
factori chemotactici: peptide, endotoxine, leucotriene, etc., care interacţionează cu
receptorii leucocitelor polimorfonucleare declanşând sistemul activator al fagocitozei
(explozia respiratorie) caracterizată prin trei trăsături esenţiale:
231
–creşterea consumului de oxigen în scopul producerii premeditate de forme
reactive ale oxigenului: H2O2, ClO − , HO⋅ , oxigen singlet O1 , anion superoxid O −ɺ
2
2
(produs al unei NADPH-oxidaze membranare, leucocitare);
–stimularea degradării oxidative a glucozei pe calea pentozo fosfaţilor, cale
producătoare de NADPH;
–activarea sistemelor producătoare de specii reactive ale oxigenului: NADPH-
oxidaza, superoxid dismutaza, mieloperoxidaza.

FAGOZOM
BACTERIA

HO. ClO-
-
HO O21 H2O
MP
. H+
2O
SOD
H2O2 Cl-

. SOD H2O
2O H2O2 GPx
+
H
O2 2O2
2 G-SH G-S-S-G
NADPH-oxidaza
GR
NADP+NADPH
+ NADP+ NADP+ NADPH
R
Calea pentozelor

+
MEMBRANA PLASMATICĂ

Fig. 10.24 „Explozia respiratorie” în fagocitoză şi mecanisme celulare de combatere a


toxicităţii oxigenului (SOD=superoxid dismutază, MP=mieloperoxidază, GR=glutation reductază,
GPx=glutation peroxidază).

Complexul NADPH oxidazei, situat în membrana plasmatică, conţine o


flavoproteină FAD dependentă şi un citocrom de tip b de potenţial mic (citocromul b558)
şi catalizează reacţia:
NADPH − oxidază
NADPH + H + + 2O 2     → 2O −2ɺ + NADP + + 2H +

Anionul superoxid este substrat al superoxid dismutazei, conform reacţiei:

Superoxid dismutază
2O −2ɺ + 2H +      → H 2 O 2 + O 2

Mieloperoxidaza are ca substrat anionii Cl − , pe care îi transformă în acizi


hipohalogenaţi mult mai reactivi, conform reacţiei:
Mieloperoxidază
H 2 O 2 + Cl-     
→ ClO − + H 2 O

232
Prin reacţia Haber-Weiss se formează HO⋅ , formă puternic reactivă a oxigenului:
Fe 2 +
H 2 O 2 + Oɺ-2 → HO⋅ + HO - + O 2

Localizarea sistemului generator de anion superoxid pe suprafaţa externă a


membranei leucocitului, membrană care prin invaginare crează peretele intern al
fagozomului, permite atacul direct al O −2ɺ şi al speciilor reactive generate de acesta asupra
bacteriei ingerate, (Fig.10.24). Fagozomul interacţionează cu lizozomul care activează
enzimele hidrolitice (proteaze). Formele reactive ale oxigenului inhibă antiproteazele
prezente normal în celulă.

10.11. Reoxidarea NADH citosolic

NAD+ este coenzima dehidrogenazelor atât pentru reacţiile care au loc în


mitocondrie cât şi pentru cele din citoplasmă:

SH2 + NAD+ Sox + NADH + H+

1.La nivel mitocondrial NADH + H+ se oxidează prin preluarea directă a


echivalenţilor de reducere de către lanţul respirator

2.Reoxidarea NADH + H+ produs în citoplasmă.


NADH produs în citoplasmă în timpul glicolizei (oxidarea gliceraldehid-3-fosfat
acid-3-fosfogliceric) poare fi reoxidat în condiţii anaerobe în reacţia acid piruvic
acid lactic sau se reoxidează prin introducerea echivalenţilor de reducere în lanţul
respirator. Deoarece membrana internă mitocondrială este impermeabilă pentru NADH,
procesul are loc pe căi indirecte numite navete (shuttle).

Naveta glicerolfosfatului este unidirecţională şi are ca scopuri:


a.menţinerea concentraţiei necesare de NAD+ în citoplasmă şi
b.furnizarea de echivalenţi de reducere lanţului respirator.
Glicerol 3-fosfat dehidrogenaza citosolică catalizează reacţia de reducere a
dihidroxi-acetonfosfatului (DHAP, intermediar glicolitic) la glicerol 3-fosfat; deoarece
membrana externă mitocondrială este permeabilă pentru glicerol 3-fosfat, acesta pătrunde
cu uşurinţă în spaţiul intermembranar. Pe suprafaţa externă a membranei interne
mitocondriale este localizată glicerol 3-fosfat dehidrogenaza mitocondrială care
reoxidează glicerol-fosfatul la dihidroxiacetonfosfat, cei doi atomi de hidrogen fiind
preluaţi de coenzima acestei enzime, care este de tip flavoproteină FAD-dependentă.
Enzima este apoi reoxidată prin transferul echivalenţilor de reducere pe ubichinona din
lanţul respirator. Dihidroxiacetonfosfatul revine în citoplasmă şi suita de reacţii se reia
(Fig.10.25).
Naveta realizează transportul a doi electroni de pe NADH citoplasmatică în
mitocondrie, la lanţul transportorilor de electroni. Deoarece electronii de pe NADH
citosolică intră în lanţul transportorilor de electroni prin intermediul FADH2, se
sintetizează numai doi moli de ATP faţă de trei moli ATP obţinuţi prin reoxidarea NADH
mitocondrială formată în ciclul Krebs sau prin β-oxidarea acizilor graşi.

233
Citosol Membrana externă Membrana internă

NAD+ Glicerol-3-fosfat Glicerol-3-fosfat FAD

Glicerol-3-fosfat Glicerol-3-fosfat
dehidrogenaza dehidrogenaza
FADH2
NADH + H+ Dihidroxiaceton Dihidroxiaceton
fosfat fosfat
LR

Fig. 10.25 Naveta glicerolfosfatului.

Naveta malat-aspartat este bidirecţională. La transferul echivalenţilor de


reducere concură malatdehidrogenazele şi glutamic-oxaloacetic-transaminazele
citoplasmatice şi mitocondriale precum şi transportori specializaţi pentru transferul prin
membrana internă mitocondrială a malatului, glutamatului, aspartatului şi alfa-
cetoglutaratului. Prin acţiunea acestei navete se asigură atât reoxidarea NADH + H+
citoplasmatic, cât şi, reglarea cuplurilor NADH – NAD+ extra şi intramitocondriale fig
10.26.
Membrană internă
Citosol Matrix

NAD+ Malat
1
Malat
NAD+

Malat dehidrogenaza Malat dehidrogenaza


α-ceto
NADH+H + α-ceto glutarat
Oxaloacetat glutarat Oxaloacetat NADH+H+

Transaminare Transaminare

Glutamat Aspartat Aspartat Glutamat

H+ H+

Fig.10.26 Naveta malat-aspartat

234
11. HIDRAŢI DE CARBON, FUNCŢII ŞI STRUCTURI

11.1.Roluri şi clasificare

Sunt molecule universal răspândite ca urmare a diversităţii lor structurale şi


funcţionale. Denumirea de hidraţi de carbon, îşi are originea în formula moleculară a
reprezentanţilor tipici ai acestei clase Cn(H2O)n, în care fiecărui atom de carbon îi
corespunde o moleculă de apă. Substanţele fundamentale ale acestei clase sunt
monozaharidele din care prin condensare rezultă oligozaharidele şi polizaharidele.

11.1.1. Funcţii ale hidraţilor de carbon


Sunt substanţe energogene, reprezentând sursa energetică majoră pentru cele mai
multe organisme (D-glucoza, este combustibil preferat pentru unele ţesuturi, iar
carbohidraţii complecşi, de ex. amidonul în plante şi glicogenul în ţesuturile animale,
sunt o formă de stocare a energiei);
Au rol structural , intrând în constituţia ţesutului de susţinere la plante (de ex.
celuloza), scheletului insectelor şi crustaceelor (de ex. chitina), peretelui celular la
bacterii (de ex. peptidoglicani sau mureine);
Sunt componente structurale ale nucleotidelor din constituţia ADN şi ARN
(ex. riboza şi dezoxiriboza).
Se leagă de multe proteine şi lipide;
Favorizează comunicarea intercelulară, fiind constituenţi ai situsurilor de
recunoaştere de pe suprafaţa externă membranară.

11.1.2.Clasificarea hidraţilor de carbon


După componentele rezultate la hidroliză:
1.Oze, monozaharide şi derivaţi ai lor, care nu pot genera prin hidroliză compuşi
mai simpli din aceeaşi clasă.
2.Ozide, molecule de natură glucidică, care prin hidroliză formează două sau mai
multe oze. Acestea pot fi:
a.Holozide, generează prin hidroliză doar compuşi de natură glucidică, oze şi
derivaţi ai acestora: oligoholozidele = oligozaharide (ex. dizaharidele, antigenele de grup
sanguin), dau prin hidroliză 2-10 oze pe când poliholozidele numite şi poliozide sau
polizaharide sunt polimeri compuşi din mai mult de 10 unităţi monozaharidice şi pot fi
omogene (se condensează oze de acelaşi fel) şi heterogene (se condensează diverse tipuri
de oze).
b.Heterozide, generează prin hidroliză pe lângă oze şi un compus de natură
neglucidică numit aglicon, care poate fi: o bază azotată (compus heterociclic aromatic
cu azot) sau un lipid (în glicolipide).

11.2. Monozaharide

11.2.1. Clasificare
1.După natura funcţiei carbonilice:
Aldoze, monzaharide care conţin o grupare aldehidică: (-CH=O).
Cetoze, monozaharide care conţin o grupare cetonică: ( >C=O).
235
2.După numărul atomilor de carbon din molecula monozaharidelor:
Trioze, monozaharide cu trei atomi de carbon.
Tetroze, monozaharide cu patru atomi de carbon.
Pentoze, monozaharide cu cinci atomi de carbon.
Hexoze, monozaharide cu şase atomi de carbon.

11.2.2. Nomenclatura
Pentru desemnarea compusului se combină nomenclatura dată de numărul
atomilor de carbon cu a grupărilor carbonilice. De exemplu, glucoza este o aldohexoză
(monozaharid cu 6 atomi de carbon –hexoza, care conţine o grupare aldehidică –aldo).
Atomii de carbon din grupările carbonilice (aldehidice sau cetonice) au cel mai mic indice
numeric: C1 în aldoză şi C2 în cetoză.
1 1
HC O H2C OH
2
H C OH 2 C O
3 3
H C OH H C OH

11.3. Formula generală


a.Pentru o aldoză b.Pentru o cetoză
H2C OH
HC O
C O
HC OH
n
HC OH
H2C OH n
H2C OH
unde n = 1, 2, 3 ... n = 0, 1, 2 ...

11.4. Structuri

11.4.1. Forme liniare


Atomi de carbon asimetrici
In moleculele ozelor, atomii de carbon ce aparţin funcţiei alcool secundar, sunt
atomi de carbon asimetrici. Moleculele monozaharidelor cu excepţia cetotriozei conţin
unul sau mai mulţi atomi de carbon asimetrici. Prezenţa atomilor de carbon asimetrici
într-o moleculă, conferă acesteia activitate optică, însuşirea de a devia planul de
polarizare a luminii atunci când un fascicul de lumină polarizată străbate substanţa.
Configuraţia atomilor de carbon
Un atom de carbon asimetric poate exista sub forma a două configuraţii spaţiale
distincte, opuse între ele. Un mod simplu de a scrie formulele configuraţionale ale unei
molecule cu carbon asimetric este folosirea formulelor de proiecţie în plan.
Cel mai simplu monozaharid, glicerinaldehida, care prezintă un singur atom de
carbon asimetric, există în două forme optic active, antipozi optici sau enantiomeri,
denumite D şi L convenţional considerate cu configuraţie dextrogiră cu gruparea –OH pe
partea dreaptă şi levogiră cu gruparea –OH pe partea stângă.

236
HC O HC O
HO C H H C OH
H2C OH H2C OH
L (-) D (+)

Seriile sterice D şi L
Această încadrare a compuşilor optic activi în seriile D şi L este destinată unei
mai bune clasificări şi nomenclaturi a substanţelor. Toate monozaharidele, care au atomul
de carbon asimetric, cel mai depărtat de gruparea carbonil, cu aceeaşi configuraţie ca şi
atomul de carbon asimetric din D glicerin aldehidă aparţin seriei D. Toate
monozaharidele, care au atomul de carbon asimetric, cel mai depărtat de gruparea
carbonil, cu aceeaşi configuraţie ca şi atomul de carbon asimetric din L glicerin aldehida
aparţin seriei L. In Fig. 11.1 şi 11.2 sunt redate structurile stereoizomerilor cetozelor şi
aldozelor aparţinând seriilor D.
H2C OH

C O

H 2 C OH
Dihidroxiacetonă

H2C OH
C O

H C OH
H2 C OH
D-eritruloză
H2C OH H2C OH

C O C O

H C OH HO C H

H C OH H C OH

H2C OH H2C OH
D-ribuloză D-xiluloză

H2C OH H2C OH H2C OH H2C OH


C O C O C O C O
H C OH HO C H H C OH HO C H
H C OH H C OH HO C H HO C H
H C OH H C OH H C OH H C OH
H2C OH H2C OH H2C OH H2C OH
D-psicoză D-fructoză D-sorboză D-tagatoză

Fig.11.1. Structura cetozelor din seria D.

237
HC O

H C OH

H2C OH

D-gliceraldehidă

HC O HC O
H C OH HO C H

H C OH H C OH
H2C OH H2C OH
D-eritroză D-treoză

HC O HC O HC O HC O

H C OH HO C H H C OH HO C H

H C OH H C OH HO C H HO C H

H C OH H C OH H C OH H C OH

H2C OH H2C OH H2C OH H2C OH

D-riboză D-arabinoză D-xiloză D-lixoză

HC O HC O HC O HC O HC O HC O HC O HC O

H C OH HO C H H C OH HO C H H C OH HO C H H C OH HO C H

H C OH H C OH HO C H HO C H H C OH H C OH HO C H HO C H

H C OH H C OH H C OH H C OH HO C H HO C H HO C H HO C H

H C OH H C OH H C OH H C OH H C OH H C OH H C OH H C OH

H2C OH H2C OH H2C OH H2C OH H2C OH H2C OH H2C OH H2C OH


D-aloză D-altroză D-glucoză D-manoză D-guloză D-idoză D-galactoză D-taloză

Fig.11.2 Structura aldozelor din seria D

11.4.2. Forme ciclice. Sunt mult mai răspândite atât în soluţie cât şi în stare
solidă decât formele liniare.

Semiacetali şi semicetali ciclici


Prin adiţia intramoleculară a grupărilor –OH din poziţiile 4, 5 sau 6 la gruparea
carbonil din molecula aldozelor sau cetozelor se formează semiacetali şi respectiv
semicetali polihidroxilici ciclici, stabili.
Gruparea hidroxil, apărută la fostul carbon carbonilic, poartă numele de hidroxil
semiacetalic sau glicozidic şi se deosebeşte ca reactivitate de celelalte grupări –OH.
Reacţiile de formare a semiacetalilor pentru aldoze şi a semicetalilor pentru
cetoze pot fi schematizate:

238
HC O HC O HC OH HC OH
H C OH H C OH H C OH H C OH
O
O
HO C H HO C H HO C H sau HO C H
sau
H C OH H C OH H C H C OH
H C OH H C OH H C OH H C
H2C OH H2C OH H2C OH H2C OH
D-Glucoză D-Glucofuranoză D-Glucopiranoză

H2 C OH H2 C OH
H2C OH H2C OH
HO C HO C
C O C O
HO C H HO C H
HO C H HO C H O O
sau sau
H C OH H C OH
H C OH H C OH
H C H C OH
H C OH H C OH
H2C OH H2C
H2C OH H2C OH
D-Fructoză D-Fructofuranoză D-Fructopiranoză

Prin ciclizare apar heterocicluri de 5 şi 6 atomi:

O
-piranozice, din cinci atomi de carbon si unul
de oxigen, al căror nume derivă de la piran.
Piran
O
-furanozice, din patru atomi de carbon si un atom
de oxigen, al căror nume derivă de la furan.
Furan

Pentru hexoze sunt caracteristice ciclurile piranozice, pentru riboză şi fructoză


sunt caracteristice ciclurile furanozice.

Carbonul anomeric
Prin ciclizarea unui monozaharid pot apare doi stereoizomeri ciclici care diferă
între ei doar prin configuraţia noului carbon asimetric, numiţi anomeri (α
α şi β).
–anomerul α; are –OH glicozidic aşezat de aceeaşi parte a catenei de atomi de
carbon cu oxigenul din ciclu;
–anomerul β; are –OH glicozidic aşezat invers poziţiei oxigenului din ciclu.

239
H C OH HO C H

H C OH H C OH
O O
HO C H HO C H

Anomer α Αnomer β

11.4.3. Forme de perspectivă (W.N. Haworth)


În reprezentarea Haworth ciclurile piranozice şi furanozice sunt poligoane
regulate situate într-un plan perpendicular pe planul hârtiei.
Oxigenul este situat în spatele planului hârtiei, numerotarea atomilor de carbon se
face în sens orar.
Laturile poligonului dinspre observator sunt îngroşate.
Toţi substituenţii atomilor de carbon care în formulele de proiecţie sunt aşezaţi la
dreapta catenei se scriu sub planul ciclului, iar cei aşezaţi la stânga catenei se scriu
deasupra planului.
CH2 OH
CH2OH HOH2C H
O H HOHC O OH
H O OH H O CH OH
H 2
OH H OH H H HO H H OH
HO OH H H H CH2 OH HO OH
H OH H OHH OH H
OH
α-D Glucopiranoză β-D Glucofuranoză β-D Fructofuranoză α-D Fructopiranoză

11.4.4. Monozaharide reprezentative.


Cele mai reprezentative dintre monozaharide sunt pentozele şi hexozele, deoarece
unele dintre ele apar în natură (libere sau combinate), în cantităţi foarte mari.
1.Triozele: glicerin aldehida şi dihidroxiacetona nu se găsesc în stare liberă în
natură, dar esterii lor cu acidul fosforic sunt intermediari în transformările biochimice ale
hidraţilor de carbon.
2.Tetrozele, nu se întâlnesc în natură. Au fost obţinute prin degradarea
pentozelor.
3.Pentozele: Aldopentoze
D(-)–riboza, intră ca şi D-dezoxiriboza în structura acizilor nucleici şi a unor
coenzime necesare activităţii enzimelor.

HC O HC O H C OH
H C OH H C OH H C OH O HOH2 C
O
H C OH H C OH H C OH
OH
H C OH HO CH2 C H HO CH2 C H
OH OH
H2C OH OH

D-Riboza α-D ribofuranoză

240
D(+)–xiloza intră în constituţia proteoglicanilor. Este mult răspândită în natură în
formă de xilan, un polizaharid ce însoţeşte celuloza în lemn.
HC O

H C OH
HOH2 C H
O
HO C H
OH H
H C OH H OH
H2C OH H OH
D-Xiloza α-D Xilofuranoză

Cetopentozele: D-ribuloza şi D şi L–xiluloza apar ca intermediari în degradarea


monozaharidelor.
H2C OH H2C OH

C O C O

H C OH H C OH

HO C H H C OH

H2C OH H2C OH
L-Xiluloza D-Ribuloza

4.Hexoze
Aldohexoze
D(+)-glucoza naturală sau dextroza, se află în stare liberă în fructe şi flori. Este
principalul zahăr din sânge. Combinată cu ea însăşi se găseşte în maltoză, amidon,
glicogen şi cu alte monozaharide în lactoză şi zaharoză. Este materie primă pentru
formarea depozitelor de glicogen hepatic sau muscular. Furnizează atomi de carbon şi
hidrogen pentru diferite sinteze care au loc în organism. Este absentă în condiţii normale
în urină.
D(+)-galactoza nu se găseşte liberă decât foarte rar. Este constituent al
dizaharidului lactoză. Se sintetizează în glanda mamară din glucoză. Intră în constituţia
glicolipidelor, glicoproteinelor şi a glicozamino-glicanilor.
HC O

H C OH

HO C H
CH2OH
HO C H HO O OH
H
OH H
H C OH
H H
H2C OH H OH
D-Galactoza β-D Galactopiranoză

D(+)-manoza, nu se întâlneşte liberă în natură. Este hexoza componentă a


glicoproteinelor.
241
HC O

HO C H

HO C H
CH2OH
H C OH H O H
H
OH OH
H C OH
HO OH
H2C OH H H
D-Manoza α-D Manopiranoză

Cetohexoza D(-)-fructoza sau levuloza este cel mai dulce monozaharid. Este
constituent al dizaharidului numit zaharoză. Amestecul echimolecular de D-fructoză şi D-
glucoză formează mierea. Se află în urme în sânge. Este abundentă în lichidul seminal
care mai conţine şi aminoacizi şi vitamina C.
H2C OH

C O

HO C H
HOH2 C OH
H C OH O
H HO
H C OH
H CH2 OH
H2C OH OHH
D-Fructoză β-D Fructofuranoză

11.4.5. Izomeria monozaharidelor. Izomerii sunt compuşi care au aceeaşi


formulă chimică dar diferă prin proprietăţile fizice şi chimice.
1.Izomeria de funcţiune, apare la monozaharidele care au aceeaşi formulă
moleculară dar grupări carbonil diferite:
-glucoza şi fructoza au formula chimică: C6H12O6
-glucoza este o aldohexoză iar fructoza este o cetohexoză.
2.Stereoizomeria
a.Enantiomerii. Se află în relaţia corp şi imagine în oglindă. Diferă prin
configuraţia tuturor atomilor de carbon asimetrici corespondenţi conţinuţi. Rotesc planul
luminii polarizate cu acelaşi unghi dar în sensuri diferite. Au proprietăţi şi denumiri
identice.
HC O HC O

H C OH HO C H

HO C H H C OH

HO C H H C OH

H C OH HO C H

H2C OH H2C OH
D-Galactoză L-Galactoză

242
b.Diastereoizomeri. Au proprietăţi fizico-chimice diferite, denumiri diferite.
Rotesc planul luminii polarizate cu unghiuri diferite. Diferă prin configuraţie la cel puţin
un carbon asimetric şi cel mult (n-1) din carbonii asimetrici conţinuţi. Fiecare enantiomer
dintr-o pereche este diastereoizomer cu toţi stereoizomerii celorlalte perechi de
enantiomeri.

c.Epimeri. Sunt monozaharide care diferă prin configuraţia unui singur atom de
carbon asimetric conţinut. Este un caz particular de diastereoizomerie. (Ex: -D-manoza
este epimer la C2 al D-glucozei și D-galactoza este epimer la C4 al D-glucozei).
În mediu bazic, are loc o izomerizare prin stabilirea unui echilibru între aldoze,
cetoze şi diastereoizomeri ai lor.
HC O HC O HC O
H C OH H C OH HO C H
HO C H HO- HO C H HO- HO C H
HO C H H C OH H C OH
H C OH H C OH H C OH
H2C OH H2C OH H2C OH
D-Galactoză D-Glucoză D-Manoză

d.Anomeri. Sunt un caz particular de diastereoizomeri. Apar la monozaharide


după ciclizare, care presupune transformarea carbonului din gruparea carbonil în carbon
asimetric purtător al grupării –OH
Mutarotaţia. Anomerii α şi β au proprietăţi fizice şi chimice diferite (solubilitate
în apă, rotaţie specifică, punct de topire). La dizolvare în apă între anomerii α şi β se
stabileşte un echilibru prin intermediul formei liniare.
CH2OH
O
OH
HO OH
CH2OH
OH
OH α-Glucoza
OH CH O
HO CH2OH
OH O OH
OH
HO
OH
β-Glucoza

11.5. Derivaţi ai monozaharidelor

11.5.1. Esteri ai monozaharidelor cu acidul fosforic. Derivaţii fosforilaţi ai


monozaharidelor se găsesc în toate celulele organismelor, fiind intermediari importanţi în
metabolismul glucidic. Fosfoglucide mai importante sunt:
243
−α D-glucozo-1-fosfat
−α D-glucozo-6-fosfat
−α D-fructozo-6-fosfat
−α D-fructozo-1,6-bisfosfat.
CH2OH
O
OH
HO OPO3 H 2
OH
α-D-Glucozo-1-fosfat

11.5.2. Dezoxizaharuri. Posedă un atom de hidrogen în locul unei grupări


hidroxil.
2-dezoxi-D-riboza este componentul glucidic al acidului dezoxiribonucleic
L-fucoza (6-dezoxi-L-galactoza), este component al glicoproteinelor şi al
peretelui celular bacterian.
HC O
HC OH
HO C H
HO C H
H C OH
OH H C OH
HO H2 C O
O H C OH O
H C OH
H3 C OH
HO C H
H C CH3 HO OH
OH H2C OH OH
2-dezoxi-D-ribofuranoză L-Galactoză L-Fucoza β-L-Fucoza

11.5.3. Aminozaharuri, prezintă o grupare –NH2 în locul unei grupări –OH. Se


întâlnesc în constituţia glicozaminoglicanilor, glicoproteinelor şi a unor glicolipide.
D-glucozamina (2-amino-2-dezoxi-D-glucoza). Este constituent al acidul
hialuronic
D-galactozamina (2-amino-2-dezoxi-D-galactoza). Este constituent al condroitin
sulfaţilor din cartilagii.
Gruparile -NH2 din aminozaharuri pot fi uneori acilate (-NH-CO-R) sau
sulfatate (-NH-SO3H).

CH2OH CH2OH CH2OH


O HO O
O
OH OH
OH
OH HO OH OH
HO
NH2 NH-CO-CH3 NHSO3H
2-amino-2-dezoxi-D-glucoza N-acetilglucozamina Galactozamina N-sulfatată

Acidul neuraminic. Se formează prin reacţia de condensare aldolică între acid


piruvic şi manozamină.
244
COOH

C OH
H
CH2 H2N O COOH
R
O H H
H C OH
H OH
H2N C H OH H
Acid β-neuraminic
C H

H C OH

H C OH R
H2C OH

Este întâlnit în formă ciclică (ciclul piranozic).


Acizii sialici sunt produşi de substituţie ai acidului neuraminic (acilare la
gruparea -NH2 din acidul β neuraminic). Dacă acilarea se face cu acidul acetic se
formează acidul N-acetil neuraminic (NANA).

H
H3C-OC-HN O COOH
R
H H
H OH
OH H
Acid N-Acetil-Neuraminic
(NANA)

11.5.4. Derivaţi acizi ai monozaharidelor. Sunt două tipuri importante de acizi


formaţi astfel:
1.Acizi aldonici, formaţi prin oxidarea enzimatică sau cu agenţi oxidanţi slabi a
grupării aldehidice. Din D-glucoză se formează acid D-gluconic care în forma fosforilată
este intermediar în metabolismul glucidic).

HC O COOH
H C OH H C OH
HO C H HO C H
+ [O]
H C OH H C OH
H C OH H C OH
H2C OH H2C OH
D-Glucoza Acid D-gluconic

245
2.Acizi uronici, formaţi prin oxidarea energică a grupării hidroxil de la atomul de
carbon primar din aldoze, la gruparea carboxil. Din D-glucoza se formează acid D-
glucuronic, component al proteoglicanilor. Acidul D-glucuronic este implicat în
metabolismul bilirubinei. Epimerul la C5 al acidului glucuronic este acidul L-iduronic,
care intră în constituţia glicoz-aminoglicanilor.
CH=O CH=O

H C OH H C OH

HO C H COOH HO C H H
O H O H
H C OH H H C OH H COOH
H
H OH H
OH
H C OH HO OH HO C H HO OH
H OH H OH
COOH COOH
Acid D-Glucuronic Acid α-D-Glucuronic Acid L-Iduronic Acid β-L-Iduronic

11.5.5. Produşi de reducere ai monozaharidelor.


Sunt intermediari în căi metabolice minore. Aldozele şi cetozele pot fi reduse la
gruparea carbonil cu formarea alcoolilor polihidroxilici corespunzători.
Prin reducerea aldozelor se obţine alcoolul corespunzător:
-D-glucoza => D-sorbitol
-D-galactoza => D-galactitol (dulcitol)
-D-manoza => D-manitol
-D-riboza => D-ribitol
Prin reducerea cetozelor se formează 2 alcooli deoarece în procesul de reducere
apare un nou carbon asimetric.
HC O CH2-OH CH2 -OH CH2 -OH HC O

H C OH H C OH C O HO C H HO C H

HO C H HO C H + 2H HO C H HO C H + 2H HO C H
+ 2H
+ 2H
H C OH H C OH H C OH H C OH H C OH

H C OH H C OH H C OH H C OH H C OH

H2C OH H2C OH H2C OH H2C OH H2C OH


D-Glucoza D-Sorbitol D-Fructoza D-Manitol D-Manoza

11.6. Legături glicozidice

Ozele participă cu –OH glicozidic la formarea produşilor de condensare ce


conţin legături O-glicozidice (α
α sau β) sau N-glicozidice (α
α sau β).

11.6.1. Legături N-glicozidice (αα sau β). Un monozaharid poate reacţiona prin
gruparea –OH glicozidică cu gruparea –NH2 din: amine, baze azotate, aminoacizi (ex. cu
gruparea -NH2 din radicalul amino-acidului asparagina) formând un N-glicozid.

246
CH2-OH CH2-OH
O O Legătura N-glicozidică
OH + H2N-R
OH
HO OH Amină HO
OH NH-R
OH
α-D-Glucopiranoza

În nucleozide legătura N-glicozidică se formează prin eliminarea de H2O între –


OH glicozidic al ribozei şi o bază azotată:
NH2 O

N NH
N

N N N O
HO CH2 HO CH2
O Legătură O Legătură
N-glicozidică N-glicozidică

OH OH OH OH
Adenozină Uridină

Nucleozidele esterificate la gruparea –OH primar cu H3PO4 formează nucleotide.

11.6.2. Legături O-glicozidice


Un monozaharid poate reacţiona prin gruparea –OH glicozidica cu: un alcool,
fenol, acid, gruparea –OH dintr-un aminoacid hidroxilat (serina sau treonina) formând un
glicozid.
CH2-OH CH2-OH
O O Legătura O-glicozidică
OH + HO-R
OH
Alcool
HO OH HO
OH O-R
OH
α-D-Glucopiranoza

Legături O-glicozidice se află în: di şi polizaharide, glicoproteine, proteoglicani,


glicozaminoglicani, glicolipide, produşi de condensare ai acidului glucuronic cu steroizi
sau bilirubina.
Derivaţii de la glucoză se numesc glucozide, de la fructoză→ → fructozide iar de la
galactoză → galactozide.
1.Daca monozaharidul reacţionează cu alt monozaharid, glicozidele se
numesc dizaharide.
a.Dizaharide reducătoare, monocarbonilice.
Ozele componente se leagă prin eliminarea unei molecule de apă între o grupare
–OH glicozidică şi o grupare –OH cu reactivitate normală. Aceste dizaharide prezintă

247
fenomenul de mutarotaţie, gruparea –OH glicozidică liberă, putând avea configuraţia
α sau β.
Maltoza. Două glucopiranoze se leagă între ele prin legatură α (1→ →4)
glucozidică.

CH2-OH CH2-OH
O O
OH OH (H, OH)
HO O
OH OH
α-D (+)-Glucopiranozil (1 4) D-Glucopiranoză
Maltoza

Este structura repetitivă din amidon şi glicogen.


Izomaltoza. Două glucopiranoze se leagă între ele prin legatură α (1→
→6) glucozidică
formând α-D (+)-Glucopiranozil (1 6) D-Glucopiranoză:
CH2-OH
O
OH

HO O
HO
CH2
O
OH (H, OH)
HO
Izomaltoza OH

Este unitatea structurală din amilopectină, glicogen şi numeroase polizaharide de


origine bacteriană. Nu se găseşte liberă în natură şi nu este fermentată de drojdii.
Celobioza. Două glucopiranoze, se leagă între ele prin legătura β (1-4) glucozidică
formând β-D (+)-Glucopiranozil (1 4) D-Glucopiranoză. Celobioza este
structura repetitivă din celuloză.
Lactoza. O galactopiranoză şi o glucopiranoză se leagă β (1→4) formând β-D (+)-
Galactopiranozil (1 4) D-Glucopiranoză. Lactoza se găseşte în laptele mamiferelor, care o
sintetizează din glucoză.
CH2-OH
CH2-OH
O
O
OH (H, OH) OH (H, OH)
CH2-OH CH2-OH
O O OH HO O O OH
OH OH
HO Lactoză
OH Celobioză
OH

248
b.Dizaharide nereducătoare. Ozele componente se leagă O-glicozidic prin
eliminarea de H2O între grupările –OH glicozidice ale celor două monozaharide. Nu
prezintă mutarotaţie.
Zaharoza (sucroza). α–D-glucopiranoza se leagă de β-D-fructofuranoză prin
legătura diglicozidică (1→2) între atomii de carbon anomerici.
CH2-OH 1
O HOH2C
H
O
1 2 5
OH H HO

HO O CH2 OH
OH HO H

α-D (+)-Glucopiranozil (1 2) β−D-Fructofuranoză

11.7. Polizaharidele sau glicanii

Polizaharidele sau glicanii, pot fi: homoglicani sau heteroglicani.


a.Homoglicanii sunt polimeri: de glucoză numiţi glicani, de manoză numiţi
manani, de galactoză numiţi galactozani, etc. Cei mai răspândiţi sunt glicanii: celuloză,
amidon, glicogen.
Amidonul, este răspândit în lumea vegetală. Este un amestec în proporţii
variabile între două polizaharide:
–unul liniar – amiloza;
–unul ramificat – amilopectina;
Amiloza conţine resturi glucozil legate α-(1→4)-glucozidic. Formează structuri
helicoidale.
Amilopectina, conţine resturi glucozil legate α-(1→4) şi α-(1→6)-glucozidic.
CH2-OH CH2-OH CH2 -OH CH2 -OH
O O O O
4 OH OH
1
OH OH

HO O O O O
OH OH OH OH
CH2 -OH CH2 CH2 -OH
CH2 -OH CH2 -OH
O O O O O
1
4 OH OH OH OH OH

O O O O
OH OH OH OH
OH OH
Amilopectina

Între două puncte succesive de ramificare sunt 25-30 glucopiranoze.


Amilopectina are o structură de tip globular, foarte condensată din cauza ramificaţiilor.
Prin hidroliza parţială a amidonului rezultă dextrine.
Glicogenul, este un polizaharid format din α-glucopiranoze legate prin legături
α-(1→4) şi α-(1→6)-glucozidice. Este mai ramificat decât amilopectina (între două
ramificaţii succesive sunt 5-15 glucopiranoze).
Este forma de depozitare a glucozei, în cantităţi mai mari în ficat şi muşchi.
Conţine ca şi amilopectina un singur capăt reducător şi mai multe capete
nereducătoare, unde au loc procesele de sinteză şi degradare.

249
b.Heteroglicanii sunt produşi de condensare a mai multor tipuri de unităţi
structurale. Cei mai răspândiţi heteroglicani sunt proteoglicanii şi poliozidele
bacteriene.

11.8.Glicozaminoglicanii (GAG sau mucopolizaharide)

11.8.1. Structura
GAG conţin o unitate dizaharidică repetitivă formată din:
-aminozaharuri: -D-glucozamina;
-D-galactozamina.
-acizi uronici: -acid D-glucuronic;
-acid L-iduronic.
Acid uronic

Hexozamină

Sunt 7 tipuri de GAG (acidul hialuronic, condroitin 4 şi 6 sulfaţii, dermatan


sulfatul, keratan sulfatii, heparan sulfatul şi heparina), care diferă prin:
–natura celor 2 oze din constituţia unităţii dizaharidice;
–modul de legare în unităţile dizaharidice;
–modul de legare al unităţilor dizaharidice în macromoleculă şi numărul acestora;
–prin numărul şi localizarea grupărilor sulfat;
–prin funcţie şi localizare.

11.8.2. Caracteristici generale:


Sunt componenţi ai matricei extracelulare sau substanţei fundamentale care
este localizată la suprafaţa celulelor sau intercelular în cartilagii, tendoane, piele şi a
lichidului sinovial din articulaţii;
Sunt macromolecule liniare, care reţin cantităţi mari de apă, datorită numărului
mare de grupări acide (-COO- şi –OSO3-) pe care le conţin în structură.
Formează soluţii coloidale, geluri, care realizează un ciment intercelular flexibil,
cu proprietăţi lubrefiante şi antişoc;
GAG nu se află în stare liberă în ţesuturi. Cu excepţia acidului hialuronic GAG se
leagă covalent cu proteinele formând proteoglicani. Acidul hialuronic se asociază ionic cu
proteoglicanii.

11.8.3.Tipuri de GAG
1.Acidul hialuronic:
Este întâlnit în ţesuturi embrionare, lichid sinovial, cordon ombilical, corp vitros,
tendoane, piele. Este prezent în substanţa fundamentală a tuturor ţesuturilor conjunctive.
Unitatea dizaharidică este formată din:
–acid β-D-glucuronic şi
250
–N-acetil glucozamina.
- -
COO CH2 -OH COO
O O O
O O
OH OH
O
H HO H
OH NH OH
C O
n
legătura β−1,3-glucuronidică CH3 legătura β−1,4-hexozaminidică

Caracteristici:
Este singurul polimer liniar nesulfatat care nu formează legături covalente cu
molecule proteice;
Este un polianion la pH fiziologic, care poate lega cationi, sarcinile negative
fiind repartizate uniform în lungul moleculei (10 Å distantă între ele).
Molecula este hidrofilă, soluţiile chiar diluate, au vâscozităţi foarte mari.
Este hidrolizat de hialuronidază, enzimă cu o afinitate pentru legăturile β (1→4)
glucozaminidice. Hialuronidaza se găseşte în ţesuturile animale precum şi în toxinele
unor insecte, şerpi.
Structura sa reticulată, determină ocuparea unui volum foarte mare şi înlesneşte
anumite migrări – celulare sau subcelulare – în cursul morfogenezei şi în perioadele de
vindecare a rănilor.

2.Condroitina are o structură asemănătoare cu acidul hialuronic.


Se află în cantităţi mici în substanţa fundamentală a ţesutului conjunctiv. Unitatea
dizaharidică este formată din:
–acid β-D-glucuronic şi
–N-acetil-galactozamina.
Derivaţii cu acid sulfuric: condroitin 4-sulfatul şi condroitin 6-sulfatul sunt
componente structurale majore ale ţesutului cartilaginos, sunt uşor solubili în apă şi sunt
strâns legaţi de colagen, având rol de susţinere în perioada de elaborare a structurii
fibrilare a colagenului. Prin capacitatea lor de a fixa ioni de Ca2+ participă la procesul de
osificare, concentraţia lor în ţesuturi scăzând sistematic, cu vârsta.
- -
COO CH2-OH COO
O HO O O
O O
OH OH
O
H H
OH NH OH
C O
n
legătura β−1,3-glucuronidică CH3 legătura β−1,4-hexozaminidică
Condroitina
3.Dermatan sulfatul însoţeşte condroitin-sulfaţii în cartilagii, vase, tendoane.
Se află în piele în cantităţi mai mari decât alte mucopolizaharide.
Unitatea dizaharidică este formată din:
–acid L-iduronic;

251
–N-acetil-D-galactozamina-4-sulfatată.
Dermatan sulfatul este un stereoizomer al condroitin 4-sulfatului. Acidul L-
iduronic se formează prin epimerizarea la C5 a acidului glucuronic, procesul fiind funcţie
de gradul de sulfatare. Sulfatarea fiind incompletă dermatan-sulfatul conţine atât acid
glucuronic cât şi iduronic.

4.Keratan sulfatul se află în cartilajul costal uman, în discurile intervertebrale, şi


în alte ţesuturi conjunctive.
Keratan sulfatul şi dermatan sulfatul se aşează între fibrele de colagen jucând un
rol important în asigurarea transparenţei corneei.
Unitatea dizaharidică:
–D-galactoza (grupările galactozil înlocuiesc acidul uronic);
–N-acetil D-glucozamina –6 sulfat.
Se întalneşte într-o concentraţie foarte mică la naştere şi creşte cu vârsta.

5.Heparina este un mucopolizaharid de secreţie.


Este sintetizat de toate ţesuturile care cuprind mastocite. Mastocitele căptuşesc
pereţii arteriali la nivelul organelor: plămân, ficat, miocard.
Unitatea dizaharidică repetitivă este formată din:
–acid-D-glucuronic sau acid L-iduronic, de obicei sulfatate la: -OH de la C2;
–glucozamina, care la gruparea amino este sulfatată (proporţie mare) sau
acetilată, iar la gruparea –OH de la C6 este esterificată (proporţie mai mică) cu H2SO4.
Iniţial în structura heparinei este acid D-glucuronic, dar 5-epimeraza transformă
90% din acidul D glucuronic în acid L-iduronic.
- - -
COO CH2 OSO3 CH2 OSO3
O O -
O O
COO
OH OH OH OH
O O
O - O -
OSO3 NH OSO3 -
NH SO3
COCH3

Heparina localizată sub formă de granule intracelulare în mastocite, este


eliberată extracelular, sub influenţa unor stimuli.
Este anticoagulant. Heparina se leagă de un rest de lizină din antitrombină III
plasmatică, mărind ca urmare a unei modificări conformaţionale capacitatea acesteia de a
inhiba serin proteze, cum ar fi trombina.
Heparina activează lipoprotein lipaza. Se leagă specific de lipoprotein lipaza
prezentă în pereţii capilarelor determinând eliberarea enzimei în plasmă. Lipoprotein
lipaza eliberează acizi graşi din trigliceridele vehiculate de lipoproteinele serice.

6.Heparan sulfatul se găseşte pe suprafaţa externă a multor celule (din piele,


pereţii aortei) sub formă de proteoglican.
Structura este asemănătoare cu a heparinei, însă predomină glucozamina N-
acetilată şi acidul D-glucuronic. Glucozamina este mai puţin sulfatată ca în heparină.
Participă la procesele de comunicare intercelulară, la medierea creşterii celulelor.
Poate acţiona ca receptor.

252
11.8.4.Proteoglicanii sunt substanţe care conţin în moleculă un glicozaminoglican legat
covalent de o proteină numită proteină miez (core proteins). Conţin 95% glicozamino-
glicani si 5% proteine.
Au fost identificate mai multe tipuri de proteoglicani agregaţi: extracelulari
(AGRECAN-cartilaje, VERSICAN-pereţii vaselor, NEUROCAN, BREVICAN-ţesutul
nervos, DECORINĂ, LUMICAN-cornee, BIGLICAN, PERLECAN-membranele
bazale), membranari (CEREBROGLICAN,GLIPICAN, SYNDECAN,BETAGLICAN),
intracelulari (SERGLICINA-granulele de secreţie din mastocite, eozinofile, bazofile,
neutrofile, trombocite, macrofage tisulare, monocite).
1.Legăturile între glicozaminoglicani (GAG) şi proteinele miez sunt de 2
tipuri:
–Legături O-glicozidice
–Legături N-glicozidice
In keratansulfat apare legătura O-glicozidică şi N-glicozidică.
Pentru heparină, condroitin sulfaţi, heparansulfat, şi dermatan sulfat legatura O-
glicozidică se face între xiloza (componentă a unei unităţi trizaharidice –Xyl-Gal-Gal-
care face legătura între GAG şi proteină) şi serină din proteină.
GAG
Proteină
sulfat
serina
sau O Xyl Gal Gal Acid uronic N-Ac hexozamină
treonina n

legături O-glicozidice
2.Caracteristici generale:
Proteoglicanii se asociază între ei şi cu proteinele componente ale matrixului: cu
colagenul, elastina precum şi cu proteinele de adeziune din matrix: fibronectina şi
laminina.
Proteoglicanii formează cu acidul hialuronic, agregate de proteoglicani
(Fig.11.3). Pe o moleculă de acid hialuronic se asociază ionic, prin capătul amino
terminal al proteinei miez din moleculă, mai mulţi monomeri de proteoglicani. O
proteină de legatură, „link protein“, se leagă hidrofob la acidul hialuronic şi la proteina
miez din proteoglican.
Proteoglicanii din cauza formării agregatelor moleculare mari, pot acţiona ca site,
care permit difuzia în spaţiul extracelular doar a moleculelor mici nu şi a celor mari.
Partea polizaharidică a proteoglicanilor care este un polianion, leagă cationii Na+
+
şi K . Osmotic este atrasă apă în matrixul extracelular, asigurând astfel turgescenta
ţesuturilor.

3.Rolurile glicozaminoglicanilor şi a proteoglicanilor:


Acidul hialuronic poate permite în anumite afecţiuni migrarea celulelor tumorale
prin matrixul extracelular;
Condroitin sulfatii şi acidul hialuronic prezenţi în cantităţi mari în cartilagii,
contribuie la compresibilitatea acestora. Condroitin sulfatii au rol important în procesul
de osificare.
Heparan sulfatul este ataşat ca proteoglican de membrana plasmatică a celulelor,
proteina miez traversând membrana. El poate acţiona ca receptor, mediind comunicarea
253
intercelulară. Unele celule tumorale au o cantitate mai mică de heparan sulfat la suprafaţa
lor, ceea ce determină scăderea adezivităţii celulare.
Fiind component structural al membranei glomerulare renale alături de
colagen de tip IV şi laminină, are rol în determinarea selectivităţii filtrării
glomerulare.
Cantitatea de condroitin sulfaţi în cartilagii scade cu vârsta în timp ce cantitatea
de keratan sulfat şi acid hialuronic creşte cu vârsta. Modificări ale cantităţii acestora cu
vârsta s-au observat şi în piele.

Proteoglicani

condroitinsulfat
cheratansulfat
acid
proteine hialuronic
de
legătură
proteina miez

Fig.11.3 Reprezentarea schematică a unui agregat de proteoglican.

11.9. Glicoproteinele

Multe proteine sunt covalent ataşate de lanţuri polizaharidice liniare sau


ramificate. Pe o proteină se pot lega de la 1 la peste 30 oligozaharide, lanţul
oligozaharidic având 2 până la 10 monozaharide. Glicoproteinele: nu conţin o unitate
dizaharidică repetitivă, nu conţin acizi uronici, conţin cantităţi variabile de carbohidraţi.
Legăturile carbohidraţi-proteine:
1.Legaturi O-glicozidice. Partea oligozaharidică se ataşează prin gruparea –OH
din Ser sau Thr de partea proteică (ex de legatură frecvent întâlnită: α-N-acetil-
galactozamina şi Ser sau Thr din proteine.
NH
CH2-OH
O CH2 CH Serina din structura
O
O CO proteinei
OH

H
NH
N-Acetil-Galactozamină legătura O-glicozidică
COCH3

2.Legăturile N-glicozidice. Sunt trei clase de glicoproteine N-glicozilate: cu


multă manoză, cu multă manoză şi alţi componenţi şi complexe. Toate aceste trei tipuri
conţin un miez polizaharidic care se leagă de proteină prin azotul amidic al asparaginei
(Fig.11.4).

254
Biosinteza glicoproteinelor presupune următoarele etape:
-formarea unui oligozaharid precursor şi transferul acestuia pe proteina
acceptoare la nivelul reticulului endoplasmic;
-prelucrarea oligozaharidului precursor din molecula glicoproteinelor, la nivelul
complexului Golgi, cu formarea glicoproteinelor „mature”, conţinând un fragment
oligozaharidic specific.
Funcţiile glicoproteinelor
Glicoproteinele se întâlnesc la toate formele de viaţă şi sunt ubicuitar
distribuite; sunt componenţi structurali ai membranelor celulare sau ai matrixului
celular;
În general, activitatea biologică a glicoproteinelor este realizată de partea
proteică în timp ca partea glucidică are rol în modularea funcţiei glicoproteinelor ca şi în
stabilirea destinaţiei şi duratei de existenţă a acestora.
Au rol de lubrefianţi (ex: sunt componenti ai mucusurilor);
Intervin în comunicarea intercelulară, celulă-virus, celulă-bacterie, celulă-celulă
(fibronectina are un rol important în procesul de adeziune celulară având implicaţii în
transformarea neoplazică a ţesuturilor);
Au rol de hormoni (ex: gonadotropinele, tireotropina);
Au rol în apărarea organismului (ex: imunoglobulinele, interferonul, factorii
sistemului complement);
Au rol în coagularea sângelui (fibrinogenul, trombina);
Sunt transportori ai unor compuşi endo sau exogeni: feritina, ceruloplasmina,
factorul intrinsec, proteinele de transport ale unor hormoni, haptoglobina (proteină de
fază acută care complexează hemoglobina extracorpusculară din sânge împiedicând
filtrarea glomerulară renală a acesteia şi pătrunderea în tubii renali unde hemoglobina are
tendinţa să precipite) .
Colagenul şi elastina au rol structural important în constituirea matrixului celular.
Glicoforinele, proteine integrale, prezente în glicocalixul eritrocitar (reprezintă
aproximativ 10% din totalul proteinelor membranare), au rol în controlul schimbului
ionic transmembranar.
Acid sialic Acid sialic

Man Man Man Gal Gal Gal

Man Man Man N-Ac-Glc Man Man N-Ac-Glc N-Ac-Glc

Man Man Man Man Man Man

Man N-Ac-Glc Man N-Ac-Glc Man

N-Ac-Glc N-Ac-Glc N-Ac-Glc

N-Ac-Glc N-Ac-Glc N-Ac-Glc Fucoză

Asparagina Asparagina Asparagina


Glicoproteine cu continut Glicoproteine hibride Glicoproteine complexe
bogat în manoză
Fig.11.4. Structura tipurilor majore de N-glicoproteine
(Gal = galactoza, N-Ac-Glc = N-Acetilglucozamina Man=manoza).
255
12. METABOLISMUL HIDRAŢILOR DE CARBON

12.1. Digestia şi absorbţia glucidelor

Principalele glucide cu valoare nutritivă din alimente se află sub formă de mono-,
di- sau polizaharide:
–polizaharide: amidon (polizaharid vegetal din cereale, cartofi), glicogen şi
celuloză (lipsită de valoare nutritivă deoarece nu poate fi hidrolizată în tractul digestiv al
omului);
–dizaharide: zaharoză (din fructe), maltoză, lactoză (din lapte);
–monozaharide: glucoză, fructoză, galactoză, arabinoză, etc.
Deoarece singura formă absorbabilă este cea de monozaharid, dizaharidele şi
polizaharidele trebuie mai întâi hidrolizate, în tubul digestiv uman, la monozaharidele
componente.

12.1.1.Digestia glucidelor
Digestia glucidelor reprezintă procesul hidrolitic prin care glucidele ingerate sunt
transformate în monozaharide, apte pentru absorbţie. Procesul este catalizat de enzime
specifice, cu localizări specifice, numite glicozidaze.
1.Digestia amidonului, prezent în cantitate mare în dietă, începe în cavitatea
bucală şi continuă în duoden prin acţiunea succesivă a două endoglicozidaze:
–amilaza salivară, produsă de glandele parotide, activă la pH = 6,6 - 6,8 în
prezenţa ionilor de clor;
–amilaza pancreatică, deversată în duoden cu sucul pancreatic, cu pH optim de
acţiune 7,1.
Ambele enzime îşi încep acţiunea de la periferie către centru, desfăcând hidrolitic
exclusiv legături α−1,4-glucozidice din interiorul moleculei de amidon; ele nu
hidrolizează legături α−1,4-sau α−1,6-glucozidice ale resturilor de glucoză aflate la
punctele de ramificare ale moleculei.
Produşii de hidroliză parţială obţinuţi sub acţiunea amilazei salivare şi
pancreatice sunt:
–maltoza şi izomaltoza;
–maltotrioza şi malto-oligozaharide lineare cu 4-6 unităţi de glucoză, legate α-
1,4;
–dextrine limită (oligozaharide cu cel puţin o legătură α−1,6-glucozidică şi cu 5-
8 resturi de glucoză)
2.Digestia oligozaharidelor se realizează prin detaşarea hidrolitică a resturilor
monozaharidice de la capetele nereducătoare al oligozaharidelor din lumenul intestinal şi
necesită exoglicozidaze, asociate “marginii în perie” a celulelor epiteliale ale duodenului
şi jejunului.
Izomaltaza (oligo-1,6-glucozidaza) hidrolizează legăturile α-1,6-glucozidice din
izomaltoză şi din dextrine limită.
Glucoamilaza (exo-1,4-glucozidaza) şi alte maltaze hidrolizează legături α-1,4
din maltotrioză şi din malto-oligozaharide de la capetele nereducătoare ale
oligozaharidelor.

256
Digestia dizaharidelor, provenite direct din alimentaţie sau prin hidroliza
enzimatică a amidonului, se realizează în intestinul subţire sub acţiunea dizaharidazelor,
enzime ce manifestă specificitate pentru natura dizaharidului şi a legăturii glucozidice.
Astfel, maltoza este hidrolizată de maltază (α α-glucozidază), lactoza de lactază (β β-
galactozidază), zaharoza de zaharază (α α-glucozidază sau β-fructozidază). Toate aceste
enzime sunt concentrate la nivelul jejunului şi sunt sintetizate de către enterocite. Ele nu
acţionează în lumenul intestinal ci la nivelul marginii în perie a enterocitului, în
vecinătatea sistemului de transport al monozaharidelor rezultate. De remarcat că
membrana plasmatică a celulelor epiteliale intestinale (suprafaţa apicală) are o structură
microvilară, ceea ce măreşte substanţial suprafaţa activă în procesul de digestie şi
absorbţie a zaharurilor.
Compuşii glucidici fără valoare nutritivă ingeraţi (celuloza, pectine) vor fi
eliminaţi, deoarece nu există în intestinul omului enzime capabile să-i digere.

12.1.2.Absorbţia monozaharidelor
Absorbţia monozaharidelor (glucoză, galactoză, fructoză, manoză, pentoze) se
realizează prin sistemul port hepatic şi implică două mecanisme posibile:
–transportul activ (energodependent), de obicei unidirecţional, contra
gradientului de concentraţie;
–difuzia facilitată care poate fi bidirecţională.
Ambele mecanisme necesită sisteme proteice de transport, localizate în
membrana luminală a enterocitelor caracterizate prin: stereospecificitate de substrat,
saturabilitate, inhibiţie specifică prin diverşi compuşi.
S-a evidenţiat prezenţa unui transportor proteic (I) pentru glucoză, galactoză,
xiloză (monozaharide cu aceeaşi configuraţie la C2) şi a unui transportor proteic (II)
pentru fructoză şi alte monozaharide (Fig.12.1).
Transportorul proteic I realizează transportul simultan (simport) al Na+ şi al
ozei potrivite din lumen în celula epitelială intestinală. Legarea Na+ determină creşterea
afinităţii transportorului pentru monozaharid. Na+ pătruns în celula epitelială intestinală
prin membrana apicală (absorbtivă), este eliberat odată cu glucoza realizându-se
transportul glucozei împotriva gradientului de concentraţie.
Proteina transportoare I este cuplată cu „pompa de sodiu” (Na+-K+-ATP-aza de
transport), o enzimă localizată în membrana celulară, care pompează Na+ în afara celulei,
contra gradientului de concentraţie, în schimbul ionilor de K+, energia necesară
procesului fiind eliberată prin hidroliza ATP. Activitatea acestei enzime, situată în
membrana bazală, permite menţinerea gradientului de concentraţie a Na+ şi deci
reâncărcarea transportorului cu glucoză.
Glucoza acumulată în enterocit iese din celulă prin difuziune facilitată, mediată
de un transportor proteic prezent în membrana bazală, fără consum de energie.
Transportorul proteic II facilitează difuzia fructozei, galactozei şi glucozei în
enterocit, prin membrana luminală, fără să fie necesară prezenţa Na+ şi ATP.
Transportorul proteic prezent în membrana bazală, mediază ieşirea ozelor din
celulele epiteliale în capilarele sanguine.

12.1.3.Deficite enzimatice în digestia şi absorbţia glucidelor


Deficitul enzimatic al unor glicozidaze poate limita digestia şi absorbţia
intestinală a glucidelor în anumite situaţii (defecte genetice, declin fiziologic cu vârsta,
257
rezecţii de mucoasă intestinală) sau poate duce la intoleranţă la dizaharide. Deficitul de
lactază duce la intoleranţă la lactoză, iar deficitul de zaharază duce la intoleranţă la
zaharoză.
Semnele clinice ale intoleranţei la dizaharide sunt comune şi se exprimă prin
dureri abdominale, diaree. Acumularea în intestin a dizaharidelor, compuşi osmotic
activi, creşte presiunea osmotică şi favorizează intrarea apei din spaţiile interstiţiale în
lumenul intestinal ducând la pierderi digestive de apă. Procesele fermentative declanşate
de flora microbiană generează gaze şi produşi cu caracter acid care irită mucoasa
intestinală.
Transportorul proteic I
realizează transportul
Glucoză simultan al glucozei si al Na+
Glucoză Na+
Galactoză Glucoză
Fructoză Galactoză

Transportorul proteic II
independent de Na+

Marginea în perie

Pompa Epiteliu intestinal


Na+ - K+
Na+ ATP
3Na+
Glucoză
Galactoză 2K+
Fructoză 2K+
ADP + Pi

Capilare Proteină transportoare care


facilitează iesirea din celulă
pentru toate zaharurile
Fig.12.1 Transportul glucozei, fructozei şi galactozei de-a lungul epiteliului intestinal.
Transportorul proteic I cuplat cu pompa de Na+-K+ permite transportul glucozei şi galactozei,
simultan cu Na+, împotriva gradientului lor de concentraţie. Transportorul II independent de Na+
permite transportul fructozei, galactozei şi glucozei în sensul gradientului de concentrazie.

12.2.Căile de metabolizare a glucozei

Glucoza reprezintă un combustibil important pentru ţesuturile glucodependente


şi sursă pentru obţinerea unor compuşi ca: pentoze, acizi uronici, glicerol şi acetil-CoA,
NADPH, aminoacizi neesenţiali şi produşi specializaţi derivaţi din aceştia (purine,
pirimidine, porfirine).
Pentru utilizarea glucozei drept sursă de energie este necesară parcurgerea
glicolizei (degradarea incompleteă, până la lactat sau piruvat) şi a ciclului Krebs
(degradarea completă, până la CO2).
258
degradare Acid lactic
Acid piruvic incompletă
Glicoliză 3ATP 2ATP
degradare
completă LR LR

ciclul Krebs NADH + FADH2


Acetil~CoA
CO2 + H2O

Pentoze Nucleotide Acizi


nucleici
Glucoză Calea
pentozo-fosfatilor
NADPH + H+ necesar biosintezelor
reductive

Sinteză proteoglicani
Calea Acizi uronici
UDP-Glucuronatului
Detoxifierea unor compusi
endogeni sau exogeni
Sinteză de glicogen
Calea de metabolizare pe care o parcurge glucoza este decisă de starea
metabolică a ţesutului respectiv.
În faza anabolică, caracterizată prin abundenţă de substrate energogene, rezultat
al absorbţiei postprandiale, glucoza va fi transformată în piruvat şi apoi oxidată în ciclul
Krebs în vederea asigurării resurselor energetice ale organismului. În această fază glucoza
este folosită drept combustibil energogen de către toate ţesuturile (atât glucodependente
cât şi glucoindependente).
Când posibilităţile ficatului de a stoca glucoza sub formă de glicogen au fost
depăşite (2-3 ore postprandial), glucoza este transformată în triacilgliceroli, fosfolipide şi
colesterol.
In faza catabolică (în perioade interprandiale sau în cursul unei activităţi fizice
sau intelectuale intense), glucoza reprezintă combustibilul principal numai pentru
ţesuturile glucodependente care o obţin prin glicogenoliză şi gluconeogeneză hepatică.
Sursă de energie pentru celelalte ţesuturi devin rezervele de lipide constituite în faza
anabolică şi, în extremis, proteinele.

12.3.Glicoliza

Glicoliza cunoscută şi sub numele de calea Embden – Meyerhof - Parnas, este o


cale metabolică ce se desfăşoară în citosolul celulelor la procariote şi eucariote prin
care glucoza este oxidată până la piruvat.
In condiţiile aerobe, în care ţesuturile dispun de oxigen, piruvatul rezultat în
glicoliză este oxidat în continuare până la CO2 şi H2O prin antrenarea sa în ciclul Krebs şi
lanţul respirator (Fig.12.2).
În condiţii anaerobe, piruvatul este redus la lactat de către lactat dehidrogenază
(LDH). NAD+ regenerat prin această reacţie permite continuarea glicolizei, în condiţiile

259
unui aport scăzut de oxigen. În condiţiile unei disponibilităţi de oxigen, lactatul este
transformat în piruvat.
În condiţii anaerobe, în drojdii şi alte organisme are loc fermentaţia alcoolică
prin care piruvatul este transformat în acetaldehidă şi apoi în etanol, regenerând NAD+
care permite continuarea glicolizei.
Glucoză
NAD+
Glicoliză
Lantul respirator NADH + H+
NAD+
NADH + H+
+
NADH + H Piruvat
Fermentatia alcoolică
NAD+
NADH + H+
Fermentatia
lactică NAD+
Etanol + CO2
CO2 + H2O Lactat
Fig.12.2 Soarta metabolică a piruvatului rezultat din glicoliză în condiţii aerobe şi anaerobe.

12.3.1.Rolurile glicolizei
a.Glicoliza este prima etapă în degradarea aerobă, totală, a glucozei la CO2, H2O
şi energie. Este un proces puternic exergonic (∆G0` = - 47 kcal) în care se formează
direct 2 moli de ATP şi se oferă substraturi pentru ciclul Krebs şi lanţul respirator.
În condiţiile unei cantităţi crescute de glucoză (postprandial), toate ţesuturile,
inclusiv cele insulino-dependente (ţesutul adipos, muşchiul), vor utiliza glucoza în
vederea obţinerii resurselor energetice.
Glicoliza este singura modalitate de producere de ATP în celulele fără
mitocondrii (eritrocite, fibre musculare albe)
b.Glicoliza furnizează precursori pentru diferite procese anabolice.
Glucoza existentă în cantităţi mari postprandial, este captată de ficat şi alte
ţesuturi şi transformată în lipide de rezervă, respectiv trigliceride, formă de depozitare
a energiei la care se va face apel în condiţiile în care concentraţia glucozei în sânge este
redusă. Glicoliza furnizează atât componenta glicerol a trigliceridelor cât şi acetil-CoA
necesară sintezei acizilor graşi. Glicerolul este utilizat de asemenea, de către ficat, în
vederea obţinerii fosfolipidelor, iar acetil-CoA în scopul sintezei colesterolului. Aceşti
compuşi de natură lipidică vor fi exportaţi ţesuturilor extrahepatice, cu precădere ţesutului
adipos, sub formă de lipoproteine.
Glicoliza furnizează scheletul de atomi de carbon pentru sinteza unor compuşi
biochimici:
–alanina din piruvat
–glicerol-fosfat din dihidroxiacetonfosfat
–serina din acid 3-fosfogliceric
–2,3-bisfosfoglicerat
In perioadele interprandiale glucoza reprezintă combustibilul principal numai
pentru ţesuturile glucodependente, care o obţin prin glicogenoliză şi gluconeogeneză
hepatică. Pentru celelalte ţesuturi, sursa de energie este reprezentată de rezervele de
lipide constituite în faza anabolică (postprandial), şi în extremis, proteinele.
260
12.3.2.Transportul facilitat al glucozei în celule independent de Na+.
Transportul glucozei prin membranele celulare, fără consum de energie, este
favorizat de o familie de cel puţin 14 proteine transportoare de glucoză desemnate
GLUT-1 la GLUT-14 . Aceste proteine sunt localizate în membranele celulare în două
stări conformaţionale. Ele au două situsuri de legare cu afinităţi diferite pentru glucoză,
unul pe faţa internă şi altul pe faţa externă a membranei. Când glucoza din spaţiul
extracelular se leagă de transportor conformaţia acestuia se modifică glucoza fiind
transportată de-a lungul membranei în spaţiul intracelular.
Genele care specifică transportorii de glucoză se exprimă în mod diferit, în
funcţie de ţesut. De exemplu, GLUT-1 şi GLUT-3 se află în toate celulele (cu excepţia
ficatului şi a celulelor β-din pancreas) unde favorizează difuzia, lent dar constant, a
glucozei în celule unde urmează să fie metabolizată (afinitatea lor pentru glucoză este
mare). GLUT-4 este în cantitate mare în ţesutul adipos şi muscular sinteza sa fiind indusă
de insulină. Insulina stimulează transportul glucozei în celulele insulino dependente
musculare şi adipoase prin redistribuirea GLUT-4 din citoplasmă în membrana
plasmatică. Insulina nu influenţează, semnificativ, transportul glucozei în ţesuturi insulino
independente ca: ficat, creier, eritrocite, cornee, cristalin, leucocite.
In timp ce GLUT-1, 3 şi 4 sunt implicaţi în captarea glucozei din sânge, GLUT-2
care se găseşte în ficat, rinichi, intestin şi celulele β-din pancreas şi are afinitate mică
pentru glucoză poate fie să transporte glucoza din sânge în aceste celule când
concentraţia glucozei în sânge este mare fie invers când concentraţia glucozei în sânge
este mică (de ex., în foame). Activitatea GLUT-2 depinde de concentraţia glucozei în
sânge. Glut 2 mediază creşterea captării glucozei de către celulele β din pancreas care
duce la creşterea secreţiei de insulină fiind considerat “senzor pentru glucoză”. GLUT-5
care se exprimă în intestin, rinichi, testicule, muşchi, adipos şi creier, mediază transportul
activ intestinal şi renal al glucozei şi este transportor pentru fructoză.

12.3.3.Glicoliza cuprinde două etape (Fig.12.3):


Etapa hexozelor, consumatoare de 2 moli ATP, cuprinde reacţiile prin care
glucoza este fosforilată la glucozo-6-fosfat, izomerizată la fructozo-6-fosfat şi apoi
transformată în fructozo-1,6-bisfosfat.
Etapa triozelor, în care se produc 4 moli ATP. Fructozo-1,6-bisfosfatul este
transformat în două trioze: o cetotrioză şi o aldotrioză. Cele două trioze sunt transformate
în acid piruvic.
Reacţiile glicolizei, etapa hexozelor
CH=O CH=O H2C OH

H C OH H C OH C O
ATP ADP
HO C H HO C H HO C H
Hexokinaza
H C OH H C OH Glucozo-6-fosfat H C OH
Mg2+ izomeraza
H C OH H C OH H C OH

H2C OH H2C OPO3 H2 H2C OPO3 H2


Glucoză Glucozo-6-fosfat Fructozo-6-fosfat

261
a.Transformarea glucozei în glucozo-6-fosfat. Glucozo-6-fosfatul este aşezat la
răscrucea unor căi metabolice ca: glicoliza, gluconeogeneza, calea pentozo fosfaţilor,
glicogenogeneza şi glicogenoliza.
Metabolizarea glucozei este precedată, de fosforilare, condiţie necesară
rămânerii ei în celulă. Gruparea fosfat, puternic ionizată la pH-fiziologic, conferă
moleculei de glucozo-6-fosfat o încărcare netă negativă şi şanse minime de a străbate
membrana celulară.
Fosforilarea glucozei este o reacţie ireversibilă catalizată de kinaze, donatorul
grupării fosfat fiind molecula de ATP care reacţionează sub forma complexului Mg-ATP.

Glucoză
ATP
1
ADP
Glucozo-6-fosfat
2
Etapa hexozelor
Fructozo-6-fosfat
ATP
3
ADP
Fructozo-1,6-bisfosfat
4

Gliceraldehid-3-fosfat Dihidroxiaceton-fosfat
H3PO4
NAD+
NADH + H+ 5

1,3-Bisfosfoglicerat
ADP
6 Fosforilare la nivel de substrat
ATP
Etapa triozelor
3-Fosfoglicerat
7
2-Fosfoglicerat

8
H2O
Fosfoenolpiruvat
ADP
9 Fosforilare la nivel de substrat
ATP
Piruvat

Fig.12. 3 Reprezentarea schematică a etapelor glicolizei

Hexokinaza, enzimă alosterică, prezentă în cele mai multe ţesuturi, necesită


prezenţa Mg2+. În ţesuturile mamiferelor au fost identificate 4 izoenzime. Hexokinazele I,
262
II şi III au masa moleculară de 100 KDa iar hexokinaza IV (numită glucokinază) are 48
KDa. Toate cele 4 hexokinaze sunt enzime citoplasmatice; hexokinaza I se poate asocia
reversibil cu membrana externă mitocondrială. Hexokinazele I, II şi III sunt enzime
nespecifice care catalizează fosforilarea hexozelor: D-glucoză, D-manoză şi D-fructoză.
Hexokinazele I, II şi III diferă din punct de vedere al distribuţiei tisulare.
Hexokinaza I este forma predominantă în creier, hexokinaza II în muşchi şi ţesut adipos
iar hexokinaza III în rinichi.
Aceste izoenzime au KM mic (0,1 mM), deci afinitate mare faţă de glucoză,
permiţând reţinerea glucozei în celulă chiar la concentraţii mici ale acesteia în sânge (5
mM). Ele sunt inhibate alosteric, temporar şi ireversibil, de concentraţiile mari de
glucozo-6-fosfat, produsul acţiunii lor. Acumularea temporară de glucozo-6-fosfat în
celulă va opri fosforilarea glucozei, evitându-se sechestrarea inutilă a fosfatului în celulă.

Glucokinaza sau hexokinaza D, este una dintre izoenzimele hexokinazelor


prezentă numai în ficat. Utilizează drept substrat exclusiv glucoza. Este o enzimă
inductibilă.
Glucokinaza are KM mare (6 mM), deci afinitate mică faţă de glucoză. Este foarte
activă postprandial şi relativ inactivă când concentraţia glucozei în sânge este mică.
Curba de saturare a glucokinazei cu glucoză este o sigmoidă.
Activitatea glucokinazei este indusă de concentraţia mare de insulină şi nu este
inhibată de concentraţii mari ale glucozo-6-fosfatului, produsul acţiunii ei (Fig.12.4).
Activitatea ei este inhibată indirect de către fructozo-6-fosfat. O proteină specială
reglatoare pentru glucokinază, care în mod surprinzător este localizată în nucleul celulelor
hepatice este răspunzătoare de acest efect. Ea acţionează prin sechestrarea glucokinazei
sub forma unui complex inactiv (glucokinază-proteina reglatoare a glucokinazei) în
nucleu. Fructozo-6-fosfatul favorizează translocarea glucokinazei din citosol în nucleu
unde prin legarea cu proteina reglatoare, printr-un mecanism alosteric, formează un
complex inactiv.
Glucoza

Membrana plasmatică
Glucoza
glucokinaza
activă
Complex inactiv
Glucozo - 6 - fosfat
glucokinază - proteină
reglatoare

Fructozo - 6 - fosfat Nucleu

Piruvat
Fig.12.4 Reglarea activităţii glucokinazei prin translocarea ei între citosol şi nucleu.
Glucoza măreşte activitatea glucokinazei prin favorizarea translocării în citosol.
Fructozo-6-fosfatul inhibă glucokinaza prin stimularea translocării în nucleu. Activitatea
glucokinazei este inhibată complet prin legarea ei la proteina reglatoare din nucleu.

263
Concentraţiile mari de glucoză contracarează efectul inhibitor al fructozo-6-
fosfatului. Printr-un mecanism alosteric glucoza favorizează disocierea glucokinazei de
proteina reglatoare, promovând translocarea glucokinazei din nucleu în citosol unde îşi
exercită activitatea catalitică.
Capacitatea ficatului de a “tampona” concentraţia glucozei sanguine este
determinată de caracteristicile reglatoare ale glucokinazei:
–S0,5 pentru glucoză (~7 mM) este mare (concentraţia glucozei pentru care
activitatea glucokinazei este jumătate din viteza maximă);
–curba de saturare a glucokinazei cu glucoză este o sigmoidă;
–glucoza stimulează activarea glucokinazei prin translocarea ei din nucleu în
citosol.
La concentraţia glucozei 5 mM, activitatea glucokinazei este aproape în echilibru
cu activitatea glucozo-6-fosfatazei.
H3PO4 Glucoză ATP
glucozo-6-fosfatază glucokinaza
H2O Glucozo-6
ADP
-fosfat
Acest ciclu în gol între glucoză şi glucozo-6-fosfat, cu pierdere de ATP, combinat
cu procesul de gluconeogeneză, contribuie semnificativ, la îndeplinirea rolului ficatului,
de “tamponare” a concentraţiei glucozei sanguine. Acesta este un mecanism prin care
este împiedicată consumarea fosfatului de către ficat.
Fosforilarea glucozei urmată de defosforilare constituie un ciclu în gol care are
loc în hepatocite.

b.Conversia glucozo-6-fosfatului la fructozo-6-fosfat.


Enzima care realizează izomerizarea reversibilă a celor două oze este glucozo-6-
fosfat izomeraza. Enzima acţionează numai asupra anomerului α al glucozo-6-fosfatului.

c.Fosforilarea fructozo-6-fosfatului (F-6-P) la fructozo-1,6-bisfosfat (F-1,6-P2)


se realizează într-o reacţie ireversibilă (∆G 0` = −3,4Kcal) catalizată de 6-fosfofructo-1-
kinază (FFK-1). 6-fosfofructo-1-kinaza este o enzimă inductibilă şi alosterică a cărei
activitate este controlată de numeroşi efectori metabolici, pozitivi sau negativi.
Activitatea acestei enzime are un rol important în reglarea vitezei glicolizei.

H2 C OH H2C OPO 3 H 2

C O C O
ATP ADP
HO C H HO C H

H C OH 6-fosfofructo-1-kinaza H C OH
(FFK-1)
H C OH H C OH

H2C OPO 3 H2 H2C OPO 3 H 2


Fructozo-6-fosfat Fructozo-1,6-bisfosfat

264
Reacţii glicolitice, etapa triozelor

a.Scindarea fructozo-1,6-bisfosfatului.
Fructozo-1,6-bisfosfatul este scindat la două trioze: gliceraldehid-3-fosfat şi
dihidroxiaceton-fosfat, într-o reacţie reversibilă catalizată de o liază, fructozo-1,6-
bisfosfat liaza sau aldolaza.
Au fost descrise mai multe aldolaze, toate fiind formate din patru subunităţi.
Aldolaza A se află în mai multe ţesuturi pe când aldolaza B se află în ficat şi rinichi.
Între esterii fosforici ai triozelor obţinute se stabileşte un echilibru, conversia
unuia în celălalt fiind catalizată de o triozofosfat izomerază.

H2C OPO3 H2

C O
HC O H2C OPO3 H 2
HO C H Aldolaza
H C OH + C O
H C OH
H2C OPO3 H 2 H2C OH
H C OH Gliceraldehidă-3-fosfat Dihidroxiaceton-fosfat
H2C OPO3 H2
Triozofosfat izomeraza
Fructozo-1,6-bisfosfat

Cum forma aldehidică este foarte reactivă, echilibrul de mai sus este deplasat în
sensul formării acesteia, în funcţie de gradul său de utilizare.

b.Oxidarea gliceraldehid-3-fosfatului la 1,3-bisfosfoglicerat catalizată de


gliceraldehid-3-fosfat dehidrogenază, NAD+ -dependentă. Enzima este un tetramer format
din patru polipeptide identice. Fiecare polipeptid conţine patru grupări –SH provenite de
la patru resturi de cisteină. Inhibiţia ireversibilă a enzimei de către iodoacetat sugerează
prezenţa unei grupări –SH în centrul activ al acesteia. Procesul de oxidare presupune
următoarele etape:
Adiţia unei grupări –SH din centrul activ al enzimei la gliceraldehid-3-fosfat, cu
formarea unui semitioacetal (analog semiacetalilor) şi oxidarea semitioacetalului pe
seama NAD+ legat, cu formarea unui tioester care înmagazinează energia eliberată în
timpul oxidării:
H H
CO-NH2 CO-NH2
CO-NH2

N N OH OH OPO3 H2 N O OH OPO3 H2
HC O
SH S CH CH CH2 S ~ C CH CH2
+ HC OH
Enzimă H2 C OPO3 H2 Enzimă Enzimă

265
Fosforoliza tioesterului cu formarea 1,3-bisfosfogliceratului şi eliberarea
grupării –SH a enzimei:

H H H H
CO-NH2 CO-NH2
O

O OH OPO3 H2 C ~ OPO3 H 2
N N
S ~ C CH CH2 + H3PO4 SH + HC OH

H2 C OPO3 H2
Enzimă Enzimă
Dacă în mediu este prezent arsenatul, el competiţionează cu fosfatul anorganic
în reacţia de mai sus, cu formare de 1-arseno-3-fosfoglicerat, care hidrolizează spontan la
3-fosfoglicerat cu eliberare de căldură, fără sinteză de ATP. Acesta este un exemplu al
abilităţii arsenatului de a decupla oxidarea de fosforilare.

Oxidarea NADH legat de enzimă de către NAD+ liber:


H H CO-NH2
CO-NH2
NAD+ NADH + H+ N SH
N
SH

Enzimă
Enzimă

c.Transformarea 1,3-bisfosfogliceratului în 3-fosfoglicerat cu producere de


ATP.
1,3-bisfosfogliceratul conţine o legătură acilfosfat care prin hidroliză eliberează
12 kcal/mol (macroergică). Deoarece energia legăturii fosfat-terminală a ATP este de
ordinul 8 kcal/mol, rezultă posibilitatea formării unei molecule de ATP prin transferul
restului fosforil de pe 1,3-bisfosfoglicerat pe ADP (fosforilare la nivelul substratului).
Reacţia este catalizată de fosfoglicerat kinază:
O
ADP ATP COOH
C ~ OPO3 H2
2+
Mg
HC OH HC OH
Fosfogliceratkinază
H2 C OPO3H2 H2C OPO3H2

1,3-Bisfosfoglicerat Acid 3-fosfogliceric


Desfăşurarea etapei:
gliceraldehid − 3 − P + Pa + ADP + NAD+ 
→ 3 − fosfoglicerat + ATP + NADH + H +

implică necesitatea reoxidării permanente a NADH rezultat în citosol în cursul glicolizei.

266
d.Transformarea 3-fosfogliceratului în 2-fosfoglicerat sub acţiunea unei
mutaze specifice, fosfoglicerat mutaza, în prezenţa Mg2+:
COOH COOH
Fosfoglicerat mutaza
HC OH HC OPO 3 H 2
2+
Mg H2 C OH
H2 C OPO 3 H 2
Acid 3-fosfogliceric Acid 2-fosfogliceric
e.Transformarea 2-fosfogliceratului în piruvat are loc în două etape.
În prima etapă, o enolază, enzimă care necesită prezenţa Mg2+ sau Mn2+ şi este
susceptibilă la inhibiţia prin fluoruri, catalizează transformarea 2-fosfogliceratului la 2-
fosfoenolpiruvat:
COOH COOH
Enolază
HC OPO3 H2 C O ~ PO3H2
- H2O
H2C OH CH2
Acid 2-fosfogliceric Acid 2-fosfoenolpiruvic
În etapa a doua, piruvat kinaza catalizează transferul grupării fosforil de pe
compusul macroergic, 2-fosfoenolpiruvat, pe ADP cu formarea unei molecule de ATP. Se
formează astfel o moleculă de ATP prin fosforilare la nivelul substratului:
COOH Piruvat kinaza COOH
C O ~ PO3H2 C O

CH2 CH3
ADP ATP Acid piruvic
Acid 2-fosfoenolpiruvic
Etapa catalizată de piruvat kinază reprezintă un punct de control important al
glicolizei. Piruvat kinaza din toate ţesuturile este activată alosteric de fructozo-1,6-
bisfosfat (“feed-forward stimulare”, stimulare prin intermediar glicolitic anterior) şi este
inhibită de ATP.
Au fost identificate două izoenzime ale piruvat kinazei: L proprie ficatului şi M
proprie muşchiului. Izoenzimele de tip L sunt enzime alosterice, tetrameri, a căror
activitate este influenţată de numeroşi efectori metabolici. Piruvat kinaza hepatică este o
enzimă interconvertibilă activă în forma defosfo promovată de insulină şi inactivă în
forma fosfo, promovată de glucagon şi catecolamine. Insulina acţionează ca inductor al
piruvat kinazei, activând transcrierea genei corespunzătoare, în timp ce glucagonul
acţionează ca represor.

12.3.4.Glicoliza în eritrocite
In eritrocit, are loc o deviere a 1,3-bisfosfogliceratului din calea glicolitică
acesta putând fi convertit la 2,3-bisfosfoglicerat sub acţiunea unei mutaze specifice şi
apoi la 3-fosfoglicerat sub acţiunea aceleiaşi enzime care manifestă şi activitate
fosfatazică Fig. 12.5).
2,3-bisfosfogliceratul este modulator al legării oxigenului la hemoglobină
(stabilizează forma T a hemoglobinei deoxigenate). Acest compus, prezent în eritrocit, la
concentraţii echimoleculare cu hemoglobina, scade marcant afinitatea hemoglobinei
pentru oxigen, favorizând oxigenarea ţesuturilor.
267
In eritrocit, circa 25% din glucoza angajată în glicoliză trece prin “şuntul” 2,3-
bisfosfogliceratului, ocolind prima fosforilare la nivel de substrat din glicoliză; se reduce
astfel cantitatea totală de ATP produsă în glicoliză.
Glucoză

1,3-Bisfosfoglicerat
2,3-Bisfosfoglicerat mutază

ADP
2,3-Bisfosfoglicerat
ATP

3-Fosfoglicerat
2,3-Bisfosfoglicerat fosfatază

2-Fosfoglicerat H3PO4

Lactat
Fig.12.5. Reacţiile şuntului 2,3-bisfosfogliceratului catalizate de o enzimă bifuncţională
2,3-bisfosfoglicerat mutază/fosfatază.

Afinitatea hemoglobinei pentru oxigen este influenţată de viteza de desfăşurare a


glicolizei în eritrocit. Deficite enzimatice în glicoliză pot duce fie la creşterea, fie la
scăderea concentraţiei de 2,3-bisfosfoglicerat, funcţie de situarea deficitului-înainte de
sinteza 1,3-bisfosfogliceratului sau după. In deficitul genetic al hexokinazei eritrocitare
afinitatea hemoglobinei pentru oxigen este crescută iar oferta de oxigen către ţesuturi
scăzută.

12.3.5.Reglarea glicolizei
Reglarea glicolizei se realizează la nivelul enzimelor ce catalizează cele trei
reacţii ireversibile din glicoliză (Fig.12. 6)
a. Glucoză → Glucozo − 6 − fosfat
b. Fructozo − 6 − fosfat → Fructozo − 1,6 − bisfosfat
c. Fosfoenolpiruvat → Piruvat
Activitatea acestor enzime poate fi influenţată prin modificarea:
–cantităţii de enzimă, prin inducţie sau represie
–eficienţei enzimei, prin:
*control hormonal (reglare covalentă)
*control metabolic (reglare allosterică)
a.Hexokinazele sunt enzime din ţesuturile extrahepatice care catalizează
fosforilarea glucozei chiar la concentraţii mici ale acesteia în sânge (~5mM). Au afinitate
mare pentru glucoză, deci KM mic.
Hexokinazele sunt inhibate de glucozo-6-fosfat, produsul acţiunii lor.
Glucokinaza, prezentă în ficat, are afinitate mică pentru glucoză (KM mare). Are
activitate mare postprandial când concentraţia glucozei în sânge este mare şi este practic
inactivă la concentraţii mici ale glucozei în sânge.
268
Glucokinaza este indusă de concentraţia mare a insulinei
Glucokinaza nu este inhibată de glucozo-6-fosfat, produsul acţiunii ei.

b.6-Fosfofructo-1-kinaza (FFK-1) catalizează reacţia limitantă de viteză a


glicolizei.
Activarea FFK-1 de către fructozo-2,6-bisfosfat, reprezintă un mecanism
reglator important la nivelul ficatului (Fig. 12.7).

Glucoză
Hexokinaza ATP Gkucokinaza Insulină
KM=0,1 mM KM=10 mM Glucagon
ADP

Glucozo-6-P
Insulină
AMP
Fructozo-2,6-P2
Fructozo-6-P
ATP ATP
Fosfofructokinaza 1 Citrat
ADP Glucagon
Fructozo-1,6-P2
Glucagon
Acetil-CoA
Acil-CoA
Alanină, ATP

Fosfoenolpiruvat
ADP Piruvat kinaza Insulina
(activă defosfo) Fructozo-1,6-P2
ATP
Piruvat
Fig.12.6. Ilustrarea etapelor reglatoare ale glicolizei.

În ficat, fructozo-2,6-bisfosfatul se sintetizează sau degradează sub acţiunea 6-


fosfofructo-2-kinazei (FFK-2), enzimă bidomenială interconvertibilă. Enzima are două
domenii:
–un domeniu kinazic, activ în forma defosforilată a enzimei care catalizează
reacţia, în perioade anabolice (nutriţie), la raport insulină/glucagon mare:

Fructozo-6-fosfat + ATP Fructozo-2,6-bisfosfat + ADP

–un domeniu fosfatazic, activ în forma fosforilată a enzimei care catalizează


reacţia, în perioade catabolice (foame), la raport glucagon/insulină mare:

269
Fructozo-2,6-bisfosfat + H2O Fructozo-6-fosfat + H3PO4

Postprandial, prin acţiunea FFK-2, se formează fructozo-2,6-bisfosfatul care, în


ficat, prin activarea FFK-1 stimulează glicoliza în scopul producerii de acizi graşi
pentru sinteza triacilglicerolilor.
În foame, FFK-2 fosforilată de către protein kinaza A via AMPc, transformă
fructozo-2,6-bisfosfatul la fructozo-6-fosfat. Activitatea FFK-1 scade deoarece
concentraţia fructozo-2,6-bisfosfatului, efectorul său alosteric pozitiv, scade.
În nutriţie, insulina activează o fosfatază care defosforilează FFK-2. In forma
defosfo, FFK-2 catalizează transformarea fructozo-6-fosfatului la fructozo-2,6-bisfosfat,
activator al FFK-1.
Fosforilarea FFK-2 comută enzima de la kinază la fosfatază; astfel nu se mai
formează noi cantităţi de fructozo-2,6-bisfosfat, iar cele preexistente dispar prin hidroliză.
Activitatea enzimei glicolitice FFK-1 scade dramatic prin lipsa fructozo-2,6-bisfosfatului,
activatorul ei allosteric specific (Fig. 12.7).
*Activarea FFK-1 de către AMP, este un important mecanism reglator în
muşchi.
Deficitul energetic celular din muşchi în timpul efortului (concentraţii scăzute de
ATP, respectiv mari de AMP) activează FFK-1. Prin intensificarea glicolizei creşte
concentraţia ATP.

H3PO4
Foame 4 Glucozo-6-P
FFK-2
AMPc P Insulină

Fructozo-2,6-P2 Protein ADP 5 Fosfatază Fructozo-6-P


3
kinaza A
ATP
H3PO4

FFK-2
1 ATP
Nutritie ATP
ADP
FFK-1 ADP
2
Fructozo-1,6-P2
Fig.12.7 Rolul FFK-2 în reglarea glicolizei
Fructozo-2,6-bisfosfatul este un activator al FFK-1 (2), care transformă fructozo-6-fosfatul în
fructozo-1,6-bisfosfat. FFK-2 acţionează ca o kinază în starea de nutriţie (1) şi ca o fosfatază în
foame (4). Fosforilarea FFK-2 (3) este realizată de o protein kinază, activată prin AMPc în
perioade catabolice, iar defosforilarea (5) de către o fosfatază activată de insulină.

*Activitatea FFK-1 este inhibită de creşterea concentraţiilor citratului


citosolic şi a ATP-ului, ambele reflectând o disponibilitate crescută de substrate

270
energetice alternative glucozei (acizi graşi sau corpi cetonici), precum şi de scăderea
pH-ului (creşterea concentraţiei H+).

c. Piruvat kinaza este activată de fructozo-1,6-bisfosfat şi este inhibată de


alanină, ATP, acetil-CoA, acil-CoA.
Piruvat kinaza hepatică este activată de insulină (în starea de nutriţie) şi este
inhibită de glucagon (în foame).

12.3.6.Bilanţul energetic al glicolizei


Bilanţul energetic al glicolizei arată ce procent din energia eliberată este
conservată în ATP-ul produs.

Glucoză
2 ATP
2 ADP
2 Trioze-P
2 NAD+
2 NADH + H+
4 ADP
4 ATP

2 Piruvat 2 Lactat
Beneficiul net: 4-2 = 2 ATP/mol glucoză degradată la lactat.

Deoarece în glicoliza anaerobă, ∆G `0 = −47 Kcal/mol , rezultă:


2 ⋅ 7,3 ⋅100
Beneficiul energetic = = 31%
47
Beneficiul energetic al glicolizei aerobe este mai mare, deoarece oxidarea
mitocondrială a echivalenţilor reducători, preluaţi din glicoliză sub formă de NADH, va
permite sinteza suplimentară de ATP prin fosforilare oxidativă, cuplată cu lanţul
respirator. Echivalenţii reducători de pe NADH sunt transferaţi în mitocondrie prin
navetele glicerol-fosfatului şi malat-aspartat.

12.3.7. Boli associate glicolizei


Acidoza lactică determinată de producţia excesivă de acid lactic prin glicoliza
anaerobă şi utilizarea redusă a acestuia (boli respiratorii, cardiovasculare, etc.).
Anemii hemolitice, cauzate de defecte enzimatice ale:
–piruvat kinazei eritrocitare (se produce liză celulară datorită scăderii
concentraţiei ATP şi a creşterii permeabilităţii membranei eritrocitului);
–hexokinazei eritrocitare (scade concentraţia intermediarilor glicolitici şi a 2,3-
bisfosfogliceratului)
12.4.Soarta metabolică a piruvatului
Piruvatul poate fi metabolizat astfel:

271
–în condiţii aerobe, piruvatul este oxidat complet, via ciclul Krebs, la CO2 şi
H2O.
–în condiţii anaerobe, este redus la lactat în scopul reoxidării NADH produs în
glicoliză.
– prin carboxilare cu consum de ATP este transformat în oxaloacetat iar prin
transaminare în alanină (Fig. 12.8).
Glucoză
NADH + H+
NAD+
Transaminare
Alanină Piruvat Lactat
Piridoxal fosfat Lactat
dehidrogenaza
ATP
Piruvat CO2 CO2
Piruvat
carboxilaza Biotină NAD+ dehidrogenaza
NADH + H+
ADP + P
Oxaloacetat Ciclul
Acetil -CoA CO2+H2O
Krebs
Fig.12.8 Reprezentarea schematică a căilor de transformare a piruvatului

12.4.1.Decarboxilarea oxidativă a piruvatului


1.Complexul multienzimatic al piruvat-dehidrogenazei
Transformarea piruvatului în acetil-CoA este un proces biochimic complex care
are loc în matrixul mitocondrial (în mitosol) şi utilizează “complexul multienzimatic al
piruvat-dehidrogenazei” cu următoarele activităţi catalitice:
a.Piruvatdehidrogenaza, decarboxilantă (enzimă tetramerică: α2β2);
b.Dihidrolipoil-transacetilaza (enzimă monomerică);
c.Dihidrolipoil-dehidrogenaza (enzimă dimerică);
d.Protein-kinaza (reglatoare);
e.Fosfatază specifică, dependentă de Ca2+ şi Mg2+, asociată, tranzitoriu,
complexului.
Subunităţile proteice enzimatice sunt astfel asamblate fizic în complexul
enzimatic, încât produsul activităţii unor subunităţi devine substrat pentru activitatea altor
subunităţi vecine (Fig.12.9).
Pentru activitatea complexului sunt necesare cinci coenzime diferite:
–TPP+ (tiamin-pirofosfat), asociat ca grupare prostetică piruvatdehidrogenazei;
–Acid lipoic, fixat amidic pe dihidrolipoil-transacetilază;

S S SH SH
- -
(CH2)4 COO (CH2) 4 COO

Lipoat Dihidrolipoat

–Coenzima A (CoA-SH) liberă;


–FAD, asociat dihidrolipoil-dehidrogenazei;
–NAD+ liber;
Reacţia globală a decarboxilării oxidative a piruvatului este:
272
NAD+ NADH + H+
- TPP+ , Lipoat O
H3 C C COO
FAD
+ CoA-SH H3 C C S-CoA + CO2
O Piruvatdehidrogenaza
Piruvat Acetil-CoA

Mecanismul reacţiei catalizate de complexul piruvatdehidrogenazei este ilustrat


în Fig. 12.9.
-
H3 C C COO

O
Piruvat
H NAD+ NADH + H+

+ S
R1 N Piruvatdehidrogenaza
decarboxilantă
R2 FADH2 Dihidrolipoil
H3 C FAD
dehidrogenaza
+
TPP H CO2

H3C C OH
S S
+ S
R1 N (CH2 )4 CO NH Enzimă
Lipoat - Enzima
R2
H3C
Hidroxietil-TPP SH SH

(CH2)4 CO NH Enzimă
Dihidrolipoat - Enzima
Dihidrolipoil
transacetilaza O
H3C C
O
S HS
H3C C S-CoA
(CH2) 4 CO NH Enzimă CoA-SH Acetil-CoA
Acetil-dihidrolipoat-Enzima

Fig.12.9 Mecanismul de acţiune al complexului piruvat dehidrogenazei.

Decarboxilarea oxidativă a piruvatului este un proces exergonic


( ∆G o` = −8Kcal / mol) , ireversibil. Ireversibilitatea acestei reacţii constituie motivul
pentru care acizii graşi cu număr par de atomi de carbon sau diverşi aminoacizi ce
formează prin degradare acetil~SCoA nu sunt glucoformatori.
NADH-ul produs în procesul de decarboxilare a piruvatului va fi reoxidat în
lanţul respirator, eveniment cuplat cu sinteza a 3 ATP prin fosforilare oxidativă, pentru
fiecare moleculă de NADH oxidată.

273
12.4.2.Reglarea piruvat dehidrogenazei prin efectori alosterici şi prin
modificare covalentă (Fig.12. 10)
1.Reglarea covalentă, fosfo-defosfo. Complexul piruvat dehidrogenazei există în
două forme:
–“defosfo”, forma activă, menţinută prin activitatea unei fosfoprotein-fosfataze
activată de Ca2+;
–“fosfo”, forma inactivă, obţinută în prezenţa unei kinaze, AMPc independentă,
activată de concentraţii crescute de ATP, acetil-CoA şi NADH, dar inhibată prin creşterea
concentraţiei piruvatului, CoA-SH, NAD+, ADP.
Piruvat dehidrogenaz kinaza şi piruvat dehidrogenaz fosfataza sunt
componente ale complexului piruvat dehidrogenazei.

(ATP, NADH, Acetil-CoA) (Piruvat, CoA-SH, NAD+, Ca2+ )

ATP ADP
Kinază

Piruvat dehidrogenază Piruvat dehidrogenază


"defosfo" "fosfo"
(complex activ) (complex inactiv)

Fosfatază
H3PO4 H2O
+ 2+
(ADP, NAD , CoA-SH, Ca )
Insulină (în adipos nu în ficat)

Fig.12.10 Reglarea covalentă şi alosterică a activităţii piruvat dehidrogenazei.

2.Reglarea alosterică.
Forma activă, defosfo, a complexului piruvat dehidrogenazei este inhibată
alosteric de concentraţii crescute de: acetil-CoA, NADH (produşii acţiunii sale) şi ATP
care sunt în acelaşi timp şi activatori alosterici, ai piruvat dehidrogenaz-kinazei, enzimă
ce inactivează piruvat dehidrogenaza prin fosforilare.
Piruvatul ca şi CoA-SH şi NAD+, substraturi ale complexului multienzimatic,
inactivează, la concentraţii mari, piruvat dehidrogenaz-kinaza.
ATP, acetil-CoA şi NADH rezultate prin β-oxidarea acizilor graşi, în condiţiile
unui aport glucidic scăzut, inactivează complexul piruvat dehidrogenazei făcând
imposibilă utilizarea piruvatului provenit din lactat şi alanină în scop energetic, acesta
fiind orientat spre gluconeogeneză.
Activitatea complexului piruvat dehidrogenază este crescută, în faza
anabolică, când necesităţile energetice crescute impun antrenarea unor cantităţi mai mari
de acetil-CoA provenită din glucoză, în ciclul Krebs.

274
12.5.Ciclul Krebs

Ciclul Krebs (ciclul acizilor tricarboxilici), proces mitosolic, este o cale de


degradare oxidativă a acetil~CoA şi reducere a coenzimelor NAD+ şi FAD care vor fi
apoi reoxidate în lanţul respirator cu formare de ATP.
Ciclul Krebs reprezintă calea finală comună pentru oxidarea aerobă a
glucidelor, lipidelor şi proteinelor deoarece glucoza, acizii graşi şi cei mai mulţi
aminoacizi sunt metabolizaţi la acetil~CoA sau intermediari ai ciclului.
Ciclul Krebs are un rol important în gluconeogeneză, lipogeneză şi interconversia
unor aminoacizi, anumiţi intermediari ai ciclului fiind utilizaţi în biosinteză de glucoză,
aminoacizi, acizi graşi.
Ciclul începe prin reacţia dintre acetil~CoA şi oxaloacetat prin care se formează
citratul, acid tricarboxilic cu şase atomi de carbon în moleculă. Deoarece pentru oxidarea
unei cantităţi mari de acetil~CoA este necesară o cantitate mică de oxaloacetat se poate
considera că oxaloacetatul are rol catalitic (Fig.12.11).
Acetil~CoA CoA-SH
(C2 )

Oxaloacetat Citrat
(C4 ) (C6 )

CO2 CO2

Fig.12.11 Ilustrarea rolului catalitic al oxaloacetatului în ciclul Krebs.

12.5.1.Reacţiile ciclului Krebs şi enzimele implicate (Fig.12.12)


1.Citrat sintaza, una dintre enzimele reglatoare ale ciclului, catalizează
formarea unei legături carbon-carbon între gruparea metil a acetil~CoA şi gruparea
carbonil a oxaloacetatului. Formarea citratului este asociată cu hidroliza unei legături tiol-
esterice, ceea ce deplasează reacţia spre formare de citrat şi CoA-SH, o reacţie
exergonică. Activitatea enzimei este stimulată de oxaloacetat şi inhibată de excesul de
citrat.
2.Aconitaza (aconitaz hidrataza) catalizează izomerizarea citratului la
izocitrat. Reacţia se produce în două etape: deshidratarea citratului, alcool terţiar
neoxidabil, la cis-aconitat urmată de rehidratarea acestuia la izocitrat, alcool secundar ce
se poate dehidrogena. Citratul este o moleculă prochirală, (citratul este moleculă
simetrică ce poate fi transformată în izocitrat, moleculă asimetrică). Deşi citratul este o
moleculă simetrică, aconitaza reacţionează asimetric cu citratul, adică cei doi atomi de
carbon transformaţi în CO2 în ciclu nu sunt cei proveniţi din acetil~CoA. Citratul din
centrul activ al citrat sintazei este transferat direct în centrul activ al aconitazei, fără să
treacă în soluţie. Aconitaza este inhibată prin fluoracetat.
3.Izocitrat-dehidrogenaza catalizează reacţia limitantă de viteză a ciclului
(reacţia cu constanta de viteză cea mai mică); este cea mai importantă enzimă
reglatoare a ciclului Krebs. Izocitratul suferă o oxidare însoţită de decarboxilare,
formând α-cetoglutarat.

275
A fost demonstrată existenţa a două izoenzime ale izocitrat dehidrogenazei:
una NAD+ dependentă, prezentă exclusiv intramitosolic şi cealaltă NADP+ dependentă
având o dublă localizare: intramitosolică şi citosolică.
Izocitrat dehidrogenaza NAD+ dependentă este o enzimă alosterică stimulată de
ADP şi Ca2* şi inhibată de ATP şi NADH.
H3C CO SCoA
Acetil-CoA
O
CoA-SH
- Citrat sintaza
C COO -
H2C COO
Malat -
dehidrogenaza H2C COO -
H2O HO C COO
Oxaloacetat
-
H2C COO
-
HO CH COO Citrat
NAD+ NADH+H+
- Aconitază
H2C COO
Fe2+ H2O
Fumaraza L-Malat
-
H2C COO
H2O -
- C COO
H C COO
-
- HC COO
O OC C H Cis-aconitat
Fumarat
H2O
FADH2
Fe2+ Aconitază
Succinat dehidrogenaza
FAD -
- H2C COO
H2C COO
-
- HC COO
H2C COO
-
Succinat HO CH COO
ATP Izocitrat
CoA-SH NAD+
Mg2+
Succinat ADP+Pa NADH+H+
tiokinaza Izocitrat
- NADH+H+ dehidrogenaza
H2C COO
NAD+ H2C COO
-

CH2
CoA-SH
CO2
CH2
O C ~S-CoA a-Cetoglutarat -
dehidrogenaza O C COO
Succinil-CoA CO2 α−Cetoglutarat
α−

Fig.12.12. Reacţiile ciclului Krebs

Izocitrat dehidrogenaza NADP+ dependentă este inhibată de ADP şi stimulată de


ATP. Enzima este activă în perioade ce stimulează sintezele fiind implicată alături de
enzima malică şi dehidrogenazele şuntului pentozelor, în furnizarea NADPH necesar
sintezelor reductive ce se desfăşoară în citosol.

276
4.Complexul multienzimatic al α-ceto-glutarat-dehidrogenazei, catalizează
decarboxilarea oxidativă a α-cetoglutaratului la succinil~SCoA similar cu decarboxilarea
piruvatului. Acest complex care reglează activitatea ciclului are următoarele
caracteristici:
–utilizează drept cofactori: TPP, acid lipoic, CoA-SH, NAD+, FAD, ca şi
piruvat-dehidrogenaza;
–nu este susceptibil de reglare prin fosforilare-defosforilare;
–manifestă activităţile enzimatice: α-cetoglutarat-dehidrogenaza decarboxilantă,
dihidrolipoil-transsuccinilaza, dihidrolipoil-dehidrogenaza;
–este inhibat de concentraţii crescute de ATP, succinil~CoA, NADH şi activat
de Ca2+, CoA-SH şi NAD+.

5.Succinat-tiokinaza (succinil~CoA sintetaza) catalizează transformarea


succinil-CoA la succinat, o reacţie de fosforilare la nivel de substrat, cu formarea unui
compus macroergic fosforilat, GTP:
Succinil ~ SCoA + GDP + H 3PO 4 ←
→ Succinat + CoA − SH + GTP
Ţesuturile în care se produce gluconeogeneza (ficat şi rinichi) conţin două
izoenzime ale succinat tiokinazei, una specifică pentru GDP şi alta specifică pentru
ADP. GTP-ul format este utilizat pentru biosinteza proteinelor mitocondriale sau pentru
decarboxilarea oxaloacetatului la fosfoenolpiruvat proces care leagă activitatea ciclului
Krebs de orientarea oxaloacetatului spre gluconeogeneză. Ţesuturile nongluconeogene au
doar izoenzima care utilizează ADP.
Transformarea succinil-CoA la succinat se poate produce, exclusiv în ţesuturile
extrahepatice, prin reacţia catalizată de succinil~CoA-acetoacetat-CoA transferază
(tioforaza). Enzima catalizează transferul CoA-SH de pe succinil-CoA pe acetoacetat, un
corp cetonic, permiţând metabolizarea ulterioară a acetoacetatului sub formă de
acetoacetil~CoA (vezi corpi cetonici):
Succinil ~ SCoA + Acetoacetat 
→ Succinat + Acetoacetil ~ SCoA

6.Succinat dehidrogenaza, singura enzimă a ciclului Krebs care nu este


mitosolică ci este localizată în membrana internă a mitocondriei, catalizează oxidarea
succinatului la fumarat. Enzima este componentă a complexului respirator II şi are ca
grupare prostetică FAD. Activitatea ei este inhibată competitiv de malonat ca şi de
concentraţii mari de oxaloacetat.

7.Fumaraza catalizează hidratarea fumaratului cu formarea L-malatului. Enzima


prezintă stereospecificitate.

8.Malatdehidrogenaza oxidează malatul la oxaloacetat în prezenţa NAD+.


Echilibrul reacţiei este orientat spre formarea oxaloacetatului datorită folosirii continue a
acestuia pentru sinteza acidului citric, pentru gluconeogeneză sau pentru formarea
aspartatului prin transaminare.
Transformarea Succinat Oxaloacetat, presupune o secvenţă de reacţii
identică cu cea care se produce în β-oxidarea acizilor graşi: dehidrogenare,
hidratare, dehidrogenare.

277
12.5.2.Ecuaţia globală a ciclului Krebs şi beneficiul energetic al ciclului
Ciclul Krebs constituie o cale finală de degradare, comună glucidelor, lipidelor,
proteinelor.
Hidrati de carbon Proteine Lipide

Piruvat Acetil-CoA
(C2 )

Oxaloacetat
(C4 ) H2O Citrat
(C6 )
H2O

L-Malat Cis-aconitat
(C4 ) (C6 )
H2O
2H
Izocitrat
H2O (C6 )
Fumarat
(C4 ) CO2
2H
α−Cetoglutarat
α−
(C5 )
2H
CO2
Succinat NAD+ Succinil-CoA
(C4 )
2H
~ P H2O FP
~P
CoQ

Cit. b, c1 ~P

Cit. c

1/2 O2 Cit. aa3 ~P

H2O

Fig. 12.13 Bilanţul energetic al ciclului Krebs (FP=flavoproteină, Cit.=citocromi).

Acizii graşi intră în ciclul Krebs prin componenta acetil-CoA, produs al β-


oxidării.

278
Aminoacizii glucoformatori (glutamat, aspartat, arginină, prolină, histidină,
valină, metionină, serină, glicocol, treonină, cisteină, tirozină, fenilalanină) se
catabolizează pe căi proprii formând intermediari ai ciclului Krebs.
Aminoacizii cetoformatori: leucina şi lizina generează acetoacetat şi
acetoacetil-CoA care nu pot fi transformate în glucoză. Aminoacizii cetoformatori ca şi
acizii graşi pot furniza numai acetil-CoA.
Glucidele şi anumiţi aminoacizi pot furniza, prin piruvat, pe lângă acetil-CoA
care se consumă şi oxaloacetatul care permite amorsarea ciclului Krebs. Reacţia de
formare a acetil-CoA condiţionează, utilizarea grăsimilor.
CH 3 − CO ~ SCoA + 3NAD + + FAD + GDP + Pa + 2HOH 
→
2CO 2 + CoA − SH + 3( NADH + H + ) + FADH 2 + GTP

Prin oxidarea acetil-CoA se formează două molecule de CO2 şi patru perechi


de echivalenţi reducători (3NADH + 3H+ + FADH2) ce vor fi oxidaţi în lanţul respirator
cu formarea a 3 x 3 + 2 = 11 moli ATP.
Se formează GTP sau ATP printr-o fosforilare la nivel de substrat.
Beneficiul total este de 11 ATP + 1 GTP = 12 moli NTP (nucleozid trifosfat),
pentru fiecare moleculă de acetil-CoA degradată (Fig.12.13).

12.5.3.Reglarea activităţii ciclului Krebs

Acetil-CoA CoA-SH ATP


Citrat
Oxaloacetat NADH
Succinil-CoA
Citrat sintaza
L-Malat

Fumarat Citrat

Succinat Cis-aconitat

Succinil-CoA Izocitrat

ADP
Succinil-CoA α−cetoglutarat Izocitrat
dehidrogenaza dehidrogenaza
Ca2+
NADH NADH
NAD+ α−Cetoglutarat
ATP
CoA-SH
Ca2+

Fig.12.14. Reprezentarea etapelor reglatoare din ciclul Krebs.

279
Activitatea ciclului este reglată prin:
–cantitatea de acetil~CoA, provenită din glucoză, aminoacizi sau acizi graşi;
–cantitatea de oxaloacetat, care introduce acetil~CoA în ciclul Krebs;
–cantitatea de O2 şi de ADP, deci prin viteza funcţionării lanţului respirator şi a
fosforilării oxidative, ce permit refacerea continuă a NAD+ şi a FAD, necesare
funcţionării ciclului Krebs;
–modificarea activităţii celor trei enzime reglatoare ale ciclului: citrat sintaza,
izocitrat dehidrogenaza şi α-cetoglutarat dehidrogenaza (concentraţii crescute de
NADH şi ATP inhibă aceste enzime, Fig.12.14).

12.5.4.Ciclul Krebs, cale amfibolică


O cale amfibolică este o cale metabolică implicată atât în procese catabolice, cât
şi în cele anabolice.

1.Procese catabolice.
Ciclul Krebs reprezintă o cale pentru oxidarea acetil-CoA derivată din hidraţi
de carbon, acizi graşi şi aminoacizi. Electronii generaţi prin funcţionarea ciclului sunt
transferaţi în lanţul mitocondrial al transportorilor de electroni unde se formează ATP,
prin fosforilarea oxidativă.

2.Procese anabolice
Intermediarii ciclului Krebs sunt utilizaţi ca precursori pentru biosinteza multor
compuşi.
a.Cei doi cetoacizi ai ciclului, oxaloacetatul şi α-cetoglutaratul, pot forma prin
reacţiile de transaminare sau aminare reductivă, aminoacizii corespunzători (aspartic
şi glutamic). Deoarece reacţiile de transaminare sunt reversibile, anumiţi aminoacizi sunt
transformaţi, în funcţie de necesităţile celulei, în intermediari ai ciclului Krebs.

Reacţiile de transaminare catalizate de GOT şi GPT:


- - -
COO - COO
COO COO
C NH2 + C O C O + C NH2
CH2 CH2 CH2 CH2
- -
CH2 COO CH2 COO
- Oxaloacetat - Aspartat
COO COO
Glutamat α-cetoglutarat

- -
COO COO
- -
C O + H3C CH COO C NH2 + H3C C COO
CH2 NH2 CH2 O
Alanină Piruvat
CH2 CH2
- -
COO COO
α-cetoglutarat Glutamat

280
Reacţia de aminare reductivă:
- -
COO COO

C O + NH4+ + NAD(P)H C NH2 + NAD(P)+ + H2O


CH2 CH2

CH2 CH2
- -
COO COO
α-cetoglutarat Glutamat

Şi alţi aminoacizi se transformă în intermediari ai ciclului Krebs, furnizând astfel


scheletul atomilor de carbon pentru gluconeogeneză (Fig.12.15).

Glicină Lactat
Cisteină Glucoză
Serină
Treonină Acetoacetil-CoA
Acizi grasi
Transaminare Leucină
Triptofan Alanină Piruvat Acetil-CoA Izoleucină
Triptofan
Oxaloacetat
(citosolic)

Glucoză Fosfoenol- Oxaloacetat Compusi steroidici


piruvat Acizi grasi
Transaminare
Malat Aspartat Acetil-CoA
Malat
(Citosolic)
Pirimidine Citrat
Tirozină (mitosolic) Citrat
Fenilalanină Fumarat (citosolic)

CO2
Izoleucină
Metionină Succinil-SCoA
α-cetoglutarat
Valină
Purine
Transaminare
Propionat CO2 Histidină
Porfirine Arginină Glutamat Glutamină
(hem) Prolină

Fig.12.15. Implicarea ciclului Krebs în transaminare, gluconeogeneză (indicată prin liniile groase),
sinteză de acizi graşi

b.Acidul aspartic este utilizat în biosinteza nucleotidelor pirimidinice iar


glutamina provenită din glutamat iniţiază biosinteza nucleotidelor purinice.
c.Succinatul este utilizat în biosinteza hemului prin ciclul succinat-glicină.
d.Oxaloacetatul transportat din mitosol în citosol ca malat, este convertit la
fosfoenol-piruvat care se angajază în gluconeogeneză.
e.Citratul, reprezintă forma de transport a acetil-CoA din mitosol în citosol,
membrana mitocondrială fiind impermeabilă pentru acetil-CoA. Acetil-CoA, eliberată de
281
pe citrat, în citosol, de către ATP-citrat liază, este utilizat în sinteza de novo a acizilor
graşi sau a colesterolului.

12.5.5.Reacţii anaplerotice
Utilizarea intermediarilor ciclului Krebs în diferite procese biosintetice necesită
refacerea acestora prin mecanisme complementare. Reacţiile care permit creşterea
concentraţiei intermediarilor ciclului Krebs, determinând astfel creşterea vitezei de
oxidare a acetil-CoA, poartă numele de reacţii anaplerotice (ana = din nou; pliro = a
umple, a completa).

1.Reacţia de carboxilare a piruvatului la oxaloacetat este cea mai importantă


reacţie anaplerotică. Această reacţie este catalizată de piruvatcarboxiligază, enzimă
localizată intramitosolic care necesită biotină drept grupare prostetică:
- -
COO COO
Piruvat carboxiligaza C O + ADP + Pa
C O + CO2 + ATP
(Biotină)
CH3 CH2
Piruvat -
COO
Oxaloacetat

Efectorul alosteric pozitiv al piruvat carboxiligazei, enzimă alosterică, este


acetil-CoA. În absenţa acetil-CoA piruvatcarboxiligaza este complet inactivă. Piruvatul
este precursor atât pentru acetil-CoA cât şi pentru oxaloacetat (Fig.12.15). Abilitatea
acetil-CoA de a stimula piruvat carboxiligaza şi de a inhiba piruvat dehidrogenaza ajută
celula în stabilirea soartei piruvatului.
Acumularea de acetil-CoA va induce creşterea activităţii piruvat carboxiligazei,
favorizând astfel intrarea restului acetil în ciclul de oxidare, prin cuplare cu oxaloacetatul.
Diminuarea concentraţiei de acetil-CoA, favorizează activitatea piruvat
dehidrogenazei, enzimă ce catalizează formarea acetil-CoA prin decarboxilarea oxidativă
a piruvatului.
Piruvat carboxiligaza este prima enzimă a gluconeogenezei. Orientarea
piruvatului spre ciclul Krebs sau spre gluconeogeneză va fi decisă de disponibilităţile
energetice ale ţesuturilor.
In fază catabolică, enzimele cheie ale ciclului Krebs sunt inhibate la concentraţii
mari de NADH, provenit din β-oxidarea acizilor graşi. În această situaţie oxaloacetatul se
reduce la malat şi iese din citosol unde va fi utilizat în gluconeogeneză.

2.Reacţia catalizată de glutamat dehidrogenază prin care este furnizat α-


cetoglutarat ciclului Krebs este de asemenea o reacţie anaplerotică :
- -
COO COO
Glutamat
HC NH2 + NAD+ + H2O C O + NH3 + NADH + H+
dehidrogenaza
(CH2 )2 (CH2 )2
- -
COO COO
Glutamat α−Cetoglutarat
α−

282
3.Reacţii anaplerotice sunt considerate şi căile de degradare a acizilor graşi cu
număr impar de atomi de carbon şi a unor aminoacizi (izoleucină, valină,
metionină), soldate cu formarea succinil-CoA (vezi pg. 344, Fig. 14.9).
Reacţiile de transaminare de tipul (Oxaloacetat + Glutamat Aspartat + α-
Cetoglutarat) nu sunt reacţii anaplerotice deoarece ele produc un intermediar al ciclului
Krebs (α-Cetoglutarat) consumând un alt intermediar (Oxaloacetat).

12.5.6.Bilanţul energetic al arderii glucozei


Pentru stabilirea bilanţului energetic al oxidării glucozei, se vor urmării etapele
oxidative şi bilanţul lor energetic:
Glucoză
Fosforilări (glicoliză) Fosforilări
la nivel de substrat cuplate cu lantul respirator

1,3-Bisfosfoglicerat 3-Fosfoglicerat Gliceraldehidă-3-fosfat 1,3-Bisfosfoglicerat


2 ATP
2(NADH + H+ ) 2x3 ATP = 6ATP
Fosfoenol piruvat Piruvat (naveta malat-aspartat)
2 ATP 2 (NADH+H+) 2x2 ATP = 4 ATP
(naveta glicerol fosfatului)
2 Piruvat
(decarboxilare oxidativă)
2 CO2 2(NADH + H+ ) 2x3 ATP = 6ATP

2 Acetil-CoA
(ciclul Krebs)

Succinil~CoA Succinat 2x3 NADH+H+ 2x3x3 ATP = 18 ATP


2 GTP 2x1 FADH2 2x2 ATP = 4 ATP
(GTP ATP) 2 x 2 CO2
6 ATP 34 ATP
32 ATP
Total: 40 moli ATP (prin naveta malat-aspartat)
38 moli ATP (prin naveta glicerol fosfatului)
40-2 (ATP investit în glicoliză) = 38 ATP
38-2 (ATP investit în glicoliză) = 36 ATP
Fig. 12.16. Bilanţul oxidării complete a unui mol de glucoză.

–în condiţii de aerobioză, NADH format în etapa catalizată de gliceraldehid-3-


fosfat dehidrogenază se oxidează la nivelul lanţului respirator generând fie 3 moli, fie 2
moli ATP pentru fiecare mol de gliceraldehidă, funcţie de sistemul navetă utilizat (naveta
malatului sau a glicerolfosfatului FAD dependentă); cum naveta malatului se utilizează în
cea mai mare măsură, se poate considera că pentru fiecare mol de glucoză oxidată total se
formează în această etapă 6 moli ATP;
–decarboxilarea oxidativă a piruvatului în prezenţa piruvat dehidrogenazei
NADH;
283
–dehidrogenarea izocitratului în prezenţa izocitrat dehidrogenazei NAD
dependente NADH;
–decarboxilarea oxidativă a α-cetoglutaratului în prezenţa α-cetoglutarat
dehidrogenazei NADH;
–dehidrogenarea malatului în prezenţa malat dehidrogenazei NADH;
–oxidarea succinatului la fumarat FADH2.
Există două etape, în glicoliză, în care ATP se obţine prin fosforilare la nivelul
substratului şi o etapă în ciclul Krebs (pg. 206).
Bilanţul oxidării complete a unui mol de glucoză până la CO2 şi H2O este de 38
moli ATP (Fig.12.16); prin oxidarea glucozei în condiţii de aerobioză se eliberează 38 x
7,3 = 277 kcal/mol glucoză.
Oxidarea glucozei în condiţii standard generează 686 kcal/mol:
C6 H12O 6 + 6O 2 
→ 6CO 2 + 6H 2O
277 x100
Randamentul “arderii” complete a glucozei este: = 40%.
686

12.6.Gluconeogeneza (GNG)

Caracteristicile gluconeogenezei:
–este procesul biochimic prin care se sintetizează, în organism, glucoza din
compuşi ca aminoacizi (care formează piruvat sau intermediari ai ciclului Krebs), lactat,
glicerol (care formează dihidroxiacetonfosfat), propionat (provenit din acizi graşi cu
număr impar de atomi de carbon ca şi din aminoacizii cu radical ramificat valina şi
izoleucina); acizii graşi cu număr par de atomi de carbon nu sunt gluconeogeni.
–are loc în principal în ficat şi rinichi, glucoza formată fiind eliberată în sânge
în scopul menţinerii glicemiei în limite normale, în intervalul mai lung dintre mese sau în
inaniţie (foame).
–este un proces caracteristic fazei catabolice caracterizate prin raport
glucagon/insulină mare.
–începe la 4-6 ore de la ultima masă şi devine maximă la ~ 16 ore, când
rezervele (variabile) de glicogen hepatic s-au epuizat.
Cele mai multe dintre reacţiile GNG sunt reacţii ale glicolizei, dar parcurse
invers, cu participarea aceloraşi enzime ca în glicoliză.
Cele trei etape ireversibile, specifice glicolizei, catalizate de kinaze (piruvat
kinaza, FFK-1, hexokinaza/glucokinaza) care necesită consum mare de energie se produc
în GNG prin folosirea enzimelor specifice (piruvat carboxilaza, fosfoenolpiruvat
carboxikinaza, fructozo-1,6-bisfosfataza, glucozo-6 fosfataza).
Unele dintre enzimele participante la GNG sunt citosolice, altele sunt
mitocondriale. Schema generală a GNG este prezentată în Fig.12.17.
GNG este un proces reductiv (necesită NADH + H+), consumator de energie
provenită din arderea acizilor graşi furnizaţi prin lipoliză, din ţesutul adipos.
Sinteza unui mol de glucoză plecând de la 2 moli de piruvat necesită 6 moli ATP
şi 2 moli NADH + H+ conform reacţiei globale:
2Piruvat + 6ATP + 4HOH + 2(NADH + H + ) → Glucoză + 6ADP + 6Pi + 2NAD+

284
Glucoză P
Glucokinază
Hexokinază Glucozo-6-fosfatază

Glucozo-6-fosfat

P
Fructozo-6-fosfat
Fosfofructokinaza-1 Fructozo-1,6-bisfosfatază
Fructozo-1,6-bisfosfat

Dihidroxiaceton-P Gliceraldehidă-3-P

Glicerol Glicerol-3-P

Fosfoenolpiruvat

fosfoenolpiruvat
Aminoacizi carboxikinaza
Oxaloacetat Piruvat kinaza
Ciclul
Krebs
piruvat
carboxilaza Aminoacizi
Succinil-CoA Piruvat Alanină
piruvat Lactat
dehidrogenaza
Propionat
Acetil-CoA

Fig.12.17 Schema generală a gluconeogenezei.

11.6.1.Etapele specifice GNG


Cele trei etape ireversibile ale GNG, catalizate de enzime specifice GNG sunt:
1.Transformarea piruvatului în fosfoenolpiruvat
2.Transformarea fructozo-1,6-bisfosfatului în fructozo-6-fosfat
3.Transformarea glucozo-6-fosfatului în glucoză.

1.Transformarea piruvatului în fosfoenolpiruvat necesită acţiunea a două


enzime: piruvat carboxilază, enzimă exclusiv mitocondrială şi fosfoenolpiruvat
carboxikinază, prezentă în cantităţi egale în mitocondrie şi citosol, conform reacţiei:

Piruvat + ATP + GTP + H2O Fosfoenol piruvat+ADP +GDP +P +2H+

285
Piruvatul produs din lactat, alanină şi alţi aminoacizi este transformat în
mitocondrie la oxaloacetat de către piruvat carboxilază (fig.12.18), enzimă exclusiv
mitocondrială care necesită biotină şi ATP, conform reacţiei:
Piruvatcarboxilaza
HOOC-CO-CH3 + CO2 + ATP HOOC-CO-CH2-COOH + ADP + Pi
(Biotină)

Efectorul alosteric al acestei enzime este acetil-CoA.


Deoarece oxaloacetatul nu poate traversa direct membrana internă mitocondrială
este convertit la malat sub acţiunea malat dehidrogenazei, în prezenţa NADH provenit
din degradarea acizilor graşi sau prin transaminare la aspartat, compuşi care sunt
translocaţi în citosol şi reconvertiţi la oxaloacetat. Reducerea oxaloacetatului la malat în
interiorul mitosolului şi reoxidarea sa extramitosolică este favorizată de raportul
NADH/NAD+, mult mai crescut în mitosol decât în citosol. Conversia oxaloacetatului la
malat, urmată de reconversia sa la oxaloacetat în citosol, reprezintă o modalitate de export
a NADH mitosolic fără de care gluconeogeneza nu ar fi posibilă.
În citosol, oxaloacetatul este decarboxilat de fosfoenolpiruvat carboxikinază cu formare
de fosfoenolpiruvat. Această reacţie necesită GTP (fig.12.18).

Citosol Glucoză
Glucagon
Fosfoenolpiruvat via AMPc
CO2
fosfoenol-piruvat
carboxikinaza GDP ADP piruvat kinaza
GTP ATP Alanină
NADH+H+
Oxaloacetat Piruvat Lactat
+
NAD NAD +
Asp NADH + H+
Malat

Tesut
Piruvat adipos
piruvat CO2 piruvat Glucagon
carboxilaza ATP dehidrogenaza via AMPc
Biotină
ADP+P Acizi
Asp Oxaloacetat NADH+H+ grasi
NADH+H+
Acizi
NAD+ grasi
Acetil-Coa
Malat

Mitocondrie Corpi cetonici

Sânge
Fig. 12.18 Etapele gluconeogenezei din lactat şi alanină.

286
O altă cale de export a oxaloacetatului în citosol poate fi conversia sa la
fosfoenol-piruvat de către fosfoenolpiruvat carboxikinaza mitocondrială. Fosfoenol-
piruvatul este transportat în citosol şi reprezintă direct substrat pentru GNG.
Fosfoenolpiruvatul este convertit la fructozo-1,6-bisfosfat prin parcurgerea
inversă a etapelor glicolizei (Fig.12.17).

2.Transformarea fructozo-1,6-bisfosfatului în fructozo-6-fosfat, este etapă


hidrolitică, catalizată de fructozo-1,6-bisfosfataza citosolică, enzimă alosterică sensibilă
la starea energetică celulară. Enzima este inhibată de AMP şi stimulată de ATP.
Fructozo-6-fosfatul este transformat în glucozo-6-fosfat de către aceeaşi
izomerază care este implicată şi în glicoliză.

3.Transformarea glucozo-6-fosfatului în glucoză, etapă hidrolitică, în care se


eliberează şi fosfat anorganic, este catalizată de glucozo-6-fosfatază, enzimă
unidirecţională ancorată pe membrana reticulului endoplasmic. Glucozo-6-fosfataza
este implicată atât în gluconeogeneză cât şi în glicogenoliză.

12.6.2.Substratele chimice utilizate în gluconeogeneză


Sunt două categorii de substrate pentru gluconeogeneză:
1.Substrate ce aduc gluconeogenezei atomi de carbon de provenienţă neglucidică:
anumiţi aminoacizi şi acizi graşi cu număr impar de atomi de carbon;
2.Substrate ca: lactat, alanină, glicerol ce aduc gluconeogenezei hepatice atomi
de carbon proveniţi din glucoza degradată glicolitic într-un ţesut extrahepatic. În
perioadele în care ficatul face gluconeogeneză activă, există două circuite de substrate
între ficat şi ţesuturile periferice, gluco-dependente:
–ciclul lactatului (ciclul Cori), Fig 12.19.
Eritrocit
Ficat Sânge
Muschi în contractii
Glicogen anaerobe intense

Glucoză Glucoză Glucoză


Glicoliza
GNG

2 ATP
2 Lactat 6 ATP
2 Piruvat 2 Piruvat

2 Lactat Lactat 2 Lactat

Fig. 12.19 Ciclul lactatului (Cori)

–ciclul alaninei (ciclul Felig), Fig .12.20.


In ambele cicluri, glucoza sintetizată de ficat prin GNG este exportată prin sânge
ţesuturilor periferice gluco-dependente (eritrocit, muşchi în contracţie intensă).

287
Sânge Muschi
Ficat

Glucoză Glucoză Glucoză Glicogen


Uree

Glicoliza
GNG

Ureogeneză
6 ATP Aminoacizi
2 Lactat 2 ATP
2 Piruvat
2 Piruvat NH3
2 NH3

2 Alanină Alanină 2 Alanină


Fig.12.20 Ciclul alaninei (Felig)

Ţesutul periferic ce participă la un astfel de ciclu trebuie să poată degrada


glucoza glicolitic, nu total la CO2 şi H2O, şi apoi să exporte la ficat, prin sânge, piruvatul
provenit din glucoză, fie sub formă de lactat, fie ca alanină. Un ţesut nu poate participa la
ciclul alaninei decât dacă posedă mitocondrii şi este suficient de oxigenat.

Gluconeogeneza din lactat


Lactatul provenit din degradarea glucozei în eritrocit, muşchi în contracţie sau
alte ţesuturi, trece în sânge de unde este captat de miocard, ficat, rinichi. În miocard,
lactatul este degradat oxidativ până la CO2 şi H2O cu formare de ATP, pe când ficatul şi
rinichiul convertesc lactatul în glucoză prin gluconeogeneză (Fig.12.18).
Atomii de carbon aduşi de lactat intră în mitocondrie sub formă de piruvat şi ies
din mitocondrii în citosol sub formă de aspartat.
Lactatul aduce ţesutului gluconeogenic atât atomii de carbon necesari sintezei
moleculei de glucoză, cât şi echivalenţii reducători necesari, care sunt eliberaţi în citosol,
sub acţiunea LDH, sub formă de NADH.

Gluconeogeneza din aminoacizi.


Aminoacizii care prin transaminare sau prin alte transformări pot genera un
intermediar al ciclului Krebs sunt potenţial glucoformatori. Doar doi aminoacizi,
leucina şi lizina, nu pot fi utilizaţi în procesul de gluconeogeneză. Ei sunt ceto-formatori
deoarece prin degradare formează acetil-CoA din care se pot obţine corpii cetonici.
În foame, creşterea concentraţiei hormonilor catabolici în sânge şi scăderea
concentraţiei insulinei determină proteoliza proteinelor musculare. Aminoacizii
eliberaţi din proteinele musculare pot trece în sânge de unde sunt captaţi de ficat şi
utilizaţi ca substraturi pentru gluconeogeneză. Majoritatea acestor aminoacizi însă
participă la reacţia de transaminare în celula musculară, cetoacizii formaţi fiind degradaţi
oxidativ în muşchi sau eliberaţi în sânge, de unde sunt captaţi şi folosiţi de ficat pentru
sinteza de glucoză.
Glutamatul, care a colectat prin transaminare grupările amino din aminoacizi,
transferă apoi aceste grupări piruvatului sintetizat în muşchi prin glicoliză sau prin
catabolizarea unor cetoacizi. Alanina astfel formată părăseşte muşchiul şi va duce la
ficat atât scheletul de atomi de carbon necesari gluconeogenezei, cât şi amoniacul
(toxic) care va fi transformat în uree. (Fig.12.20).
288
Proteoliza excesivă poate afecta integritatea celulară. O cale pentru limitarea
proteolizei excesive, în inaniţie, este sinteza şi utilizarea corpilor cetonici.

Gluconeogeneza din glicerol


În inaniţie sau foame, în ţesutul adipos este activată lipoliza triacilglicerolilor, cu
eliberare în sânge de acizi graşi şi glicerol. Glicerolul este captat de ficat şi utilizat în
gluconeogeneză (Fig.12.21). Acizii graşi captaţi de ficat şi alte ţesuturi vor fi degradaţi
oxidativ, cu producere de energie. Excesul de acetil-CoA de origine lipidică va fi
convertit, în ficat, la corpi cetonici, care vor fi eliberaţi în sânge.
Glucoză H3PO4
CITOSOL
ATP Glucozo-6-fosfataza
Glucokinaza
ADP (reticul endoplasmic)
Glucozo-6-fosfat

Fructozo-6-fosfat
ATP H3PO4
Fosfofructokinaza-1
ADP Fructozo-1,6-bisfosfataza
Fructozo-1,6-bisfosfat

Dihidroxiacetonfosfat Gliceraldehid-3-fosfat
P
NAD+
+
NADH+H NADH+H+
NAD+ 1,3-Bisfosfoglicerat
Glicerol-3-fosfat ADP
ATP
ADP 3-Fosfoglicerat
Glicerolkinaza
ATP
Glicerol
2-Fosfoglicerat
enzime inactive
enzime inductibile H2O
Fosfoenolpiruvat
Fig.12.21 Gluconeogeneza din glicerol

Gluconeogeneza din acid propionic


Acidul propionic în forma sa activă de propionil~CoA, provine în organism din
două surse:
–β-oxidarea acizilor graşi cu număr impar de atomi de carbon;
–metabolismul aminoacizilor ramificaţi (valină, izoleucină).
Utilizarea propionil-CoA în GNG presupune transformările reprezentate în Fig.
12.22:

289
CO2 + H2O CH3
Propionil-CoA carboxilaza
H3 C CH2 CO H C COOH
Biotină
Propionil - CoA CO
ATP ADP + Pa D-metil-malonil-CoA
COOH Metilmalonil-CoA
CH2 racemază
CH3
CH2
Metilmalonil-CoA izomerază
HOOC C H
CO Coenzima vit. B12
Succinil-CoA CO
(Intermediar al ciclului Krebs) L-metil-malonil-CoA
Fig.12.22. Transformarea propionil~CoA în intermediar al ciclului Krebs.

12.6.3.Reglarea gluconeogenezei
Reglarea gluconeogenezei se realizează prin: concentraţia substratelor,
concentraţia ATP (nivelul energetic celular), modificarea concentraţiei enzimelor
reglatoare ale gluconeogenezei şi în mod esenţial prin modificarea activităţii
enzimelor reglatoare ale gluconeogenezei.
Intensitatea procesului de gluconeogeneză trebuie să fie invers proporţională cu
intensitatea glicolizei. Efectorii pozitivi ai enzimelor cheie din glicoliză sunt efectori
negativi ai enzimelor cheie din gluconeogeneză.

1.Modificarea concentraţiei enzimelor reglatoare din glicoliză şi


gluconeogeneză prin modificări hormonale

a.Insulina reprimă transcrierea genelor pentru enzimele reglatoare ale


gluconeogenezei, în schimb induce sinteza glucokinazei şi piruvatkinazei hepatice,
ambele enzime ale glicolizei.
În condiţiile secreţiei de insulină este stimulată glicoliza şi inhibată lipoliza,
condiţie nefavorabilă desfăşurării gluconeogenezei.

b.Glucagonul, glucocorticoizii şi adrenalina cresc viteza de transcriere a


genelor enzimelor reglatoare ale gluconeogenezei; transcrierea genei pentru
fosfoenolpiruvat carboxikinază este stimulată în special de glucocorticoizi.
Prin lipoliza trigliceridelor din ţesutul adipos activată de glucagon,
glucocorticoizi şi adrenalină, se formează glicerol, substrat al gluconeogenezei, şi acizi
graşi. Prin degradarea acizilor graşi se eliberează cantităţi mari de energie sub formă de
ATP necesar în reacţiile de formare a fosfoenolpiruvatului şi a 1,3-bisfosfogliceratului şi
echivalenţi reducători sub formă de NADH necesari reducerii 3-fosfogliceratului la 3-
fosfogliceraldehidă. Acetil-CoA rezultată prin β-oxidare activează piruvatcarboxiligaza şi
inhibă piruvat dehidrogenaza, decizând intrarea piruvatului în gluconeogeneză.

290
2.Modificarea covalentă sau alosterică a activităţii enzimelor reglatoare din
gluconeogeneză (Fig.12.23).
a.Piruvat-carboxiligaza este activată alosteric de acetil-CoA.
Piruvat-carboxiligaza, enzimă ce catalizează conversia piruvatului la oxaloacetat
este în competiţie pentru acelaşi substrat cu piruvat dehidrogenaza, enzimă ce catalizează
decarboxilarea oxidativă a piruvatului.
Lactat

Piruvat
Fructozo-1,6- CO2
bisfosfat Acetil-CoA
ATP
ATP ADP+P
Alanină Oxaloacetat
Acetil-CoA GTP
Acil-CoA GDP + CO2
Fosfoenolpiruvat

Fructozo-1,6-bisfosfat
ATP
Citrat AMP
ADP
Fructozo-2,6-
AMP ATP
H3PO4 bisfosfat
Fructozo-2,6-
bisfosfat Fructozo-6-fosfat

Glucozo-6-fosfat
ADP
Fructozo-6-fosfat H3PO4
ATP
Glucoză
Fig.12.23. Etapele reglatoare în gluconeogeneză.

În perioadele de gluconeogeneză activă, la raport glucagon/insulină mare, nevoile


energetice ale ţesuturilor sunt satisfăcute pe seama excesului de lipide. Creşterea cantităţii
de ATP prin degradarea acizilor graşi şi scăderea ADP, acceptorul de fosfat, vor încetini
fosforilarea oxidativă. Creşterea raportului NADH/NAD+, cuplată cu creşterea ATP-ului,
vor inhiba enzimele cheie ale ciclului Krebs. Citratul acumulat iese în citosol şi inhibă
glicoliza. Acetil-CoA va stimula transformarea piruvatului provenit din lactat sau alanină
în oxaloacetat şi orientarea oxaloacetatului spre gluconeogeneză, nu spre amplificarea
ciclului Krebs. Excesul de acetil-CoA de origine lipidică va fi convertit în corpi cetonici
(Fig.12.18).
b.Fosfoenolpiruvat carboxikinaza, indusă de hormonii catabolici, este stimulată
de creşterea concentraţiilor ATP şi oxaloacetat. Acţiunea simultană a piruvat kinazei şi a
fosfoenolpiruvat-carboxikinazei este evitată în condiţiile ce favorizează gluconeogeneza.
La concentraţii mari de glucagon şi mici de insulină cantitatea de piruvat-kinază
hepatică este mică, iar piruvat kinaza existentă este în forma fosforilată, deci inactivă, şi
este inhibată alosteric de alanină, acetil-CoA şi acizii graşi.
291
Activitatea piruvat kinazei este stimulată de fructozo-1,6-bisfosfat. Scăderea
concentraţiei fructozo-1,6-bisfosfatului va contribui la inhibiţia piruvatkinazei.
c.Fructozo-1,6-bisfosfataza este inhibată alosteric de AMP şi fructozo-2,6-
bisfosfat, ambii compuşi fiind activatori alosterici ai 6-fosfofructokinazei 1, enzima
reglatoare a glicolizei.
În lipsa inhibitorului alosteric fructozo-2,6-bisfosfat, fructozo-1,6-bisfosfataza
este activă în gluconeogeneză. Enzima glicolitică, 6-fosfofructokinaza 1, este inactivată
prin absenţa activatorului specific ei, fructozo-2,6-bisfosfat.
d.Glucozo-6-fosfataza. Evitarea funcţionării simultane a glucozo-6-fosfatazei şi
a glucokinazei, fapt care ar duce la un consum inutil de ATP, este realizată prin
concentraţia de glucoză sanguină şi prin acţiunea unor factori hormonali.
Când concentraţia glucozei sanguine creşte, activitatea glucokinazei (indusă de
insulină) creşte paralel cu activitatea glicogen sintazei, ceea ce duce la depunere de
glicogen.
Când concentraţia glucozei scade activităţile celor două enzime scad, ceea ce
duce la creşterea activităţii glucozo-6-fosfatazei şi glicogen fosforilazei cu eliberare de
glucoză.

12.6.4. Ingestia de etanol inhibă gluconeogeneza


Prin oxidarea etanolului la acetaldehidă, în citosolul celulelor parenchimului
hepatic, unde este localizată aproape exclusiv alcool dehidrogenaza (ADH) a cărei
coenzimă este NAD*, se produc echivalenţi reducători care sunt transportaţi în
mitocondrie prin naveta malat-aspartatsau glicerol-fosfat. Capacitatea oamenilor de a
metaboliza alcoolul depinde de abilitatea ficatului lor de a transporta echivalenţii
reducători din citosol în mitosol prin navete. Acetaldehida generată traversează
membrana mitocondrială şi este oxidată în mitosol, de către acetaldehid dehidrogenaza
(AcDH), NAD+ dependentă, la acetat.
NAD+ NADH+H+ NAD+ NADH+H+

CH3-CH2-OH CH3-CH=O CH3-COO-


ADH AcDH
Etanol Acetaldehidă Acetat

Acetaldehida poate complexa proteine, acizi nucleici sau alţi compuşi fapt ce
explică efectele toxice asociate consumului de alcool.
Efectele metabolice ale intoxicaţiei cu alcool sunt determinate de acţiunea celor
două enzime ADH şi AcDH a căror rezultantă este creşterea raportului NADH/NAD+.
Excesul de NADH în citosol orienteză echilibrul reacţiilor catalizate de lactat
dehidrogenază şi malat dehidrogenază în direcţia formării lactatului şi malatului:

Piruvat + NADH + H
+
LDH
→ Lactat + NAD +
(Etanol + Piruvat Acetaldehidă + Lactat)

Malat dehidrogenază
sau Oxaloacetat + NADH + H +    → Malat + NAD+
(Etanol+Oxaloacetat Acetaldehidă + Malat)

292
Aceste reacţii inhibă sinteza de glucoză prin limitarea piruvatului şi
oxaloacetatului necesare pentru reacţia catalizată de piruvat carboxiligază şi respectiv,
fosfoenolpiruvat carboxikinază.
Excesul de NADH în mitocondrie produs de AcDH reduce activitatea ciclului
Krebs, acetil-CoA fiind orientată spre sinteza de acizi graşi. Reducerea NAD+ citosolic
duce la scăderea activităţii glicerol-3-fosfat dehidrogenazei (în direcţia glicerol-3-fosfat
dihidroxiacetonfosfat) rezultând o creştere a concentraţiei glicerol-3-fosfatului care
furnizează glicerolul activat pentru sinteza trigliceridelor. Aceste două procese determină
depozitarea acizilor graşi în ficat ducând la sindromul de ficat gras.

12.7.Alte căi de metabolizare a glucozei

12.7.1.Calea pentozofosfaţilor denumită şi şuntul pentozo-fosfaţilor sau calea


fosfogluconatului
1.Este un proces biochimic localizat exclusiv în citosolul celulelor din ficat,
ţesutul adipos, glanda mamară în lactaţie, cortexul suprarenalelor, gonade,
eritrocite, cornee.
2.Reprezintă o cale anabolică de metabolizare a glucozei, în care nu se
consumă O2 (etapele oxidative sunt catalizate de dehidrogenaze NADP+ dependente), nu
se consumă şi nici nu se produce ATP dar se folosesc cei 6 atomi de carbon ai glucozei
pentru generarea de pentoze şi NADPH necesar biosintezelor reductive (spre deosebire
de NADH care este oxidat în vederea obţinerii de ATP). Cu toate acestea, pe această cale
glucoza este oxidată şi în anumite condiţii poate fi complet oxidată la CO2 şi H2O. Aprox.
30% din glucoza oxidată în ficat este orientată pe această cale.
Principalele roluri ale căii pentozo-fosfaţilor sunt:
a. Generarea echivalenţilor reducători, în formă de NADPH, pentru:
–diverse biosinteze reductive: de hormoni steroizi, colesterol, acizi graşi,
aminoacizi via glutamat dehidrogenază;
–regenerarea G-SH consumat în reacţia de descompunere a apei oxigenate,
catalizată de glutationperoxidază:
Glutation peroxidază
2 G - SH + H 2O 2    → G − S − S − G + 2 H 2O
–transformarea Met-hemoglobinei în hemoglobină;
–funcţionarea monoxigenazelor (hidroxilazelor), dependente de citocromul P450;
–sinteza anionului superoxid ( O −2ɺ ), specie bactericidă, produsă sub acţiunea
NADPH-oxidazei, din membrana leucocitului.
-transformarea ribonucleotidelor în dezoxiribonucleotide (prin acţiunea
ribonucleotid reductazei) care necesită cantităţi mari de NADPH ca sursă de electroni, în
cazul oricărei proliferări celulare rapide.
b.Producerea de ribozo-5-fosfat pentru biosinteza nucleozidelor, nucleotidelor,
coenzimelor (NAD+, FAD, CoA-SH), polinucleotidelor (ARN, ADN), etc.
c.Metabolizarea pentozelor din dietă, derivate din digestia acizilor nucleici ca
şi transformarea catenelor de carbon ale monozaharidelor din dietă în intermediari
glicolitici/gluconeogenici.

293
3.Calea pentozelor implică două etape majore: oxidativă şi neoxidativă.

a.Etapa oxidativă, ireversibilă;

H O
HO
C NADPH+H+ C COO
-
NADPH+H+
NADP+ NADP+ CO2
H C OH H C OH H C OH H2C OH
HOH
O O
HO C H Glucozo-6-fosfat HO C H Lactonaza HO C H 6-fosfo-gluconat
C O
dehidrogenază dehidrogenază
H C OH H C OH H C OH H C OH

H C H C H C OH H C OH

H2C OPO3 H2 H2C OPO3 H2 H2C OPO3 H2 H2C OPO 3 H2


Glucozo-6-fosfat 6-fosfo-glucono-lactonă 6-fosfo-gluconat Ribulozo-5-fosfat

Fig.12.24 Etapa oxidativă a căii pentozofosfaţilor

Pentru fiecare moleculă de glucozo-6-fosfat care parcurge etapa oxidativă a căii


pentozelor se produc (Fig.12.24):
–o moleculă de CO2;
–două molecule de NADPH;
–o moleculă de pentoză fosforilată, ribulozo-5-fosfat
Enzimele care catalizează reacţiile etapei oxidative: glucozo-6-fosfat
dehidrogenaza şi 6-fosfogluconat dehidrogenaza sunt active în perioade alimentare şi
sunt induse de insulină. Glucozo-6-fosfat dehidrogenaza, cu specificitate pentru
anomerul β, este inhibită alosteric de fructozo-1,6-bisfosfat, substrat al glicolizei, de
către acizii graşi activaţi şi de către NADPH. Reoxidarea NADPH va produce
accelerarea şuntului.

b.etapa neoxidativă, desemnată generării ribozo-5-fosfatului şi în egală


măsură transformării pentozelor din dietă în monozaharide cu 6 (fructozo-6-fosfat) şi
3 (gliceraldehidă-3-fosfat) atomi de carbon care pot fi utilizate în glicoliză, este diferită
în celulele ţesutului adipos faţă de ficat.
Această etapă este reversibilă, permite conversia pentozelor în hexoze sau
invers, sensul etapei fiind impus de necesităţile metabolice ale celulei. Un ţesut poate
sintetiza riboza necesară sintezei de nucleotide şi acizi nucleici, din fructozo-6-fosfat,
numai prin parcurgerea etapei neoxidative, reversibile a căii pentozofosfaţilor, fără să fie
necesară parcurgerea întregii căi.
Ribulozo-5-fosfatul, format în etapa oxidativă, este transformat sub acţiunea
ribulozo-5-fosfat-epimerazei, la epimerul său xilulozo-5-fosfat, ca şi la ribozo-5-fosfat
sub acţiunea ribozo-5-fosfat cetoizomerazei (Fig.12.25).

294
H2C OH

C O
izomeraza epimeraza
H C OH

HC O H C OH H2C OH

H C OH H2C OPO3 H2 C O
Ribulozo-5-fosfat
H C OH HO C H

H C OH H C OH

H2C OPO3 H2 H2C OPO3 H2


Ribozo-5-fosfat Xilulozo-5-fosfat
Fig.12.25. Reacţiile de epimerizare şi izomerizare ale ribulozo-5-fosfatului.

Pentozele, sintetizate în această etapă, sunt fie utilizate pentru sinteza acizilor
nucleici, coenzimelor, compuşilor macroergici fie reconvertite la hexoze.
Etapele conversiei pentozelor la hexoze, care implică transaldolaza şi
transcetolaza, sunt menţionate în Fig. 12.26.
Transcetolaza, a cărei coenzimă este tiaminpirofosfatul, transferă fragmentul
glicolaldehidă de pe xilulozo-5-fosfat pe ribozo-5-fosfat cu formarea sedoheptulozo-7-
fosfatului şi a gliceraldehid-3-fosfatului. Formarea gliceraldehid-3-fosfatului reprezintă
un punct de interferenţă a glicolizei cu şuntul pentozelor.
Transaldolaza catalizează transferul restului dihidroxiacetonă, de pe sedulozo-7-
fosfat pe gliceraldehidă-3-fosfat, cu formarea eritrozo-4-fosfatului şi a fructozo-6-
fosfatului (intermediar comun al glicolizei şi căii pentozelor).
Eritrozo-4-fosfatul poate accepta un rest glicolaldehidă, provenit de la o altă
moleculă de xilulozo-5-fosfat, formându-se fructozo-6-fosfat şi gliceraldehid-3-fosfat,
ambele substrate ale glicolizei.
Gliceraldehid-3-fosfatul se poate izomeriza la dihidroxiaceton-fosfat, formând
prin condensare fructozo-1,6-bisfosfatul care sub acţiunea fructozo-1,6-bisfosfatazei,
etapă specifică gluconeogenezei, formează glucozo-6-fosfat.
Rezultatul net al căii pentozelor, dacă nu se utilizează numai pentru producerea
de ribozo-5-fosfat, este oxidarea glucozo-6-fosfatului care conţine 6 atomi de carbon la
un monozaharid cu 5 atomi de carbon. Alternativ, 3 moli de pentoze sunt convertiţi în 2
moli de hexoze şi 1 mol de trioză (Fig.12.26). Hexozele pot fi reciclate în cale în formă
de glucozo-6-fosfat pentru a produce mai mult NADPH. Trioza (gliceraldehidă-3-fosfat)
poate fi oxidată la piruvat în glicoliză sau transformată în fructozo-6-fosfat sau glucozo-
6-fosfat în gluconeogeneză.
Bilanţul net al căii pentozelor este oxidarea nui mol de glucoză conform reacţiei:

3 Glucozo-6-fosfat + 6 NADP+ 2 Fructozo-6-fosfat + 3 CO2 + 6 (NADPH + H+) +


Gliceraldehidă-3-fosfat

Această exprimare globală a căii pentozofosfaţilor arată că în acest proces


biochimic glucoza este degradată oxidativ fără intervenţia oxigenului şi fără
producere de ATP.

295
6 NADPH 3 CO2
3 Glucozo-6-P 3 Ribulozo-5-P
C6 C5
epimerază epimerază

izomerază

Xilulozo-5-P Ribozo-5-P Xilulozo-5-P


C5 C5 C5
transcetolază

Gliceraldehidă-3-P Sedoheptulozo-7-P
C3 C7
transaldolază Eritrozo-4-P
C4 transcetolază
Fructozo-6-P
C6 Fructozo-6-P
C6
Gliceraldehidă-3-P
C3

Glicoliză
Fig.12.26. Etapa neoxidativă a căii pentozo-fosfaţilor în ţesutul adipos

4.Interdependenţa funcţională a căii pentozo-fosfaţilor cu glicoliza şi


gluconeogeneza permit adaptarea acesteia la necesităţile diverselor ţesuturi în diferite
momente metabolice. Relaţiile reciproce între intensitatea glicolizei şi a şuntului
pentozelor, ambele stimulate de insulină, sunt redate în Fig.12.27.

Glucozo-6-fosfat

6-Fosfo-gluco glucozo-6-fosfat
izomeraza
dehidrogenaza
Fructozo-6-fosfat
6-Fosfo-gluconolactonă
Fosfofructokinaza-1
lactonaza
Fructozo-1,6-bisfosfat
Acid 6-fosfogluconic
Aldolaza
6-fosfogluconat
2 Trioze fosforilate dehidrogenaza

Ribulozo-5-fosfat
Piruvat
Glicoliza Calea pentozelor
Fig.12.27. Relaţiile reciproce între glicoliză şi calea pentozofosfaţilor

Creşterea concentraţiei fructozo-1,6-bisfosfatului, substrat al glicolizei, va


produce inhibarea şuntului prin inhibarea glucozo-6-fosfat dehidrogenazei, astfel încât
conversia ulterioară a pentozelor la hexoze, eventuale substraturi ale glicolizei nu se mai
produce.
296
5.Intensitatea căii pentozofosfaţilor depinde de starea fiziologică a celulei.
Sensul desfăşurării acestei căi este producerea de NADPH şi pentoze.
Reoxidarea NADPH, calea majoră fiind biosinteza acizilor graşi, va produce accelerarea
şuntului.
Creşterea raportului NADP+/NADPH reprezintă un semnal ce induce
oxidarea glucozei pe calea şuntului pentozelor, aşa cum creşterea raportului
NAD+/NADH induce glicoliza.
În anumite ţesuturi, în special în hematii care sunt expuse condiţiilor puternic
oxidante, intensitatea şuntului este controlată de raportul GSSG/G-SH (glutation
oxidat/glutation redus), Fig. 12.28.
H2O2 G-SH NADP+ Glucozo-6-P

Glutation- Glutation- Glucozo-6-fosfat


peroxidază reductaza dehidrogenaza

H2O G-S-S-G NADPH+H+ 6-P-Gluconat NADP+

6-fosfo-gluconat
dehidrogenaza

Ribulozo-5-fosfat NADPH+H+

Fig. 12.28. Şuntul pentozelor furnizează NADPH pentru reducerea glutationului oxidat.

Viteza şuntului creşte de asemenea în perioade de creştere a organismului, care


solicită biosinteza de proteine şi acizi nucleici.

6.Deficienţe ale unor enzime implicate în calea pentozelor


a.Deficienţa genetică a transcetolazei exprimată în afinitatea extrem de redusă a
acesteia pentru TPP (tiaminpirofosfat), duce la tulburări neurologice şi comportamentale,
agravate de aportul scăzut de tiamină în dietă (sindromul Wernicke-Korsakoff).
b.Deficienţa de glucozo-6-fosfat dehidrogenază se manifestă în special în
eritrocit unde calea pentozelor este unica sursă de NADPH (lipsesc malic enzima şi
izocitrat dehidrogenaza), necesar menţinerii glutationului în forma redusă. Deficienţa
enzimatică se exprimă în susceptibilitatea crescută a eritrocitului la hemoliză, determinată
de scăderea conţinutului de glutation redus. Deficienţa enzimatică este accentuată de
administrarea unor medicamente cu caracter oxidant (aspirină, antimalarice).
Frecvenţa mare a deficienţei de glucozo-6-fosfat dehidrogenază la indivizii care
trăiesc în regiuni cu incidenţa crescută a malariei reprezintă o încercare de adaptare la
mediu, întrucât agentul etiologic al malariei (un parazit din genul Plasmodium) este
dependent de concentraţii optime de G-SH, implicit de buna funcţionare a căii pentozelor.

12.7.2.Calea acidului glucuronic


Calea acidului glucuronic reprezintă o cale metabolică de degradare oxidativă
a glucozei care are loc în citosol.
1.Formarea UDP-glucozei şi a UDP-glucuronatului

297
Prima etapă în calea acidului glucuronic presupune activarea glucozo-1-
fosfatului sub formă de uridin-difosfat-glucoză (UDP-glucoză) şi necesită UTP şi
enzima UDP-glucozo-pirofosforilaza.
Glucoză
Glicozaminoglicani
Glucozo-6-P
O

2(NADH+H+)
PPa CH2OH HN -
CH2OH COO
UTP
O H H O H 2NAD+
H H O H
H H O O O N
OH H OH H H
OH H
HO O-P HO O P O P O CH2 dehidrogenază
O HO O-UDP
H OH H OH - -
O O H OH
Glucozo-1-P H2O
UDP-glucoză UDP-glucuronat
OH OH
Glicogen + R-COOH
Sinteza de
glicogen -
COO
Acid glucuronic
Sinteza H O O-CO-R
CH2OH glicoproteinelor H
Acid L-gulonic OH H
OH O H HO H
H
OH H H OH
H O-UDP L-xiluloză
β -Glucuronoconjugati
H OH L-gulono-lactonă
UDP-galactoză Xilitol
om, maimută, cobai

D-Xiluloză
2-ceto L-gulonolactonă
D-xilulozo-5-fosfat
Acid ascorbic

Calea pentozelor

Fig.12.29 Calea acidului glucuronic

a.UDP-glucoza poate servi ca donor de glucoză în sinteza di- şi polizaharidelor


sau poate fi oxidată la UDP-glucuronat în prezenţa unei dehidrogenaze NAD-
dependente (Fig.11.29).
b.UDP-glucuronatul, forma activă a glucuronatului, poate servi ca donator de
rest glucuronozil pentru:
–Sinteza unor glicozaminoglicani (polizaharide acide): heparină, condroitin
sulfaţi.
–Reacţia de conjugare cu diverşi compuşi endo- sau exogeni din clasa
aminelor, fenolilor, acizilor carboxilici, de ex. bilirubină, steroizi, morfină, acid
salicilic, mentol, reprezintă o etapă importantă în detoxifierea organismului. Conjugarea
acestor compuşi cu acidul glucuronic, proces numit glucurono-conjugare, conduce la
creşterea solubilităţii în apă a compuşilor respectivi care pot fi astfel eliminaţi pe cale
urinară sau biliară.
Conjugarea cu glucuronatul catalizată de glucuronozil transferaze, enzime
inductibile, prezente în special în ficat, conduce la glucuronozide (compuşi de natură
298
glicozidică având configuraţia β) (Fig.12.29). Imaturitatea sau deficienţele genetice ale
glucuronozil-transferazelor duc la perturbarea proceselor de detoxifiere.

2.Formarea pentozelor şi metabolizarea monozaharidelor nefosforilate


Acidul glucuronic poate urma o cale de metabolizare ce conduce la xiluloză,
substrat al căii pentozelor. Calea debutează cu reducerea NADPH dependentă a acidului
glucuronic la acid gulonic care, este oxidat la acid 3-ceto-gulonic într-o reacţie NAD*
dependentă. Prin decarboxilarea acidului 3-ceto-gulonic se formează L-xiluloză.
Conversia L-xilulozei la izomerul natural implică transformarea NADP+ dependentă la
xilitol care, prin oxidare în prezenţa NAD+, trece în D-xiluloză (Fig.12.29).
3.Formarea acidului ascorbic (vitamina C)
Acidul L-gulonic poate fi convertit la acid ascorbic la cele mai multe animale, cu
excepţia maimuţelor antropoide, omului, cobaiului. Reacţia implică formarea
intermediară a gulonolactonei care, sub acţiunea gulonolacton-oxidazei, este oxidată la
2-ceto-L-gulonolactonă, aceasta izomerizându-se la acid ascorbic. Incapacitatea unor
mamifere de a sintetiza ascorbat se datorează lipsei genetice a gulonolacton-oxidazei şi
le face tributare aportului exogen de vitamină C.
Imposibilitatea conversiei L-xilulozei la D-xiluloză duce la eliminarea în urină a
L-xilulozei şi reprezintă o enzimopatie datorată lipsei L-xilitol-dehidrogenazei NADP
dependente. Această maladie ereditară este cunoscută sub numele de pentozurie
esenţială.

12.8.Metabolizarea fructozei

Fructoza parvine organismului din dietă: fructe, miere sau este ingerată sub formă
de zaharoză care prin hidroliză intestinală formează glucoză şi fructoză. Ea se află în
cantitate mare în plante. O mare parte din fructoza astfel obţinută va fi reconvertită, în
ficat, la glucoză. Există două posibilităţi de transformare a fructozei.

1.Transformarea fructozei în fructozo-6-fosfat.


Glucokinaza hepatică nu poate fosforila fructoza. Hexokinaza poate însă
transforma fructoza în fructozo-6-P prin reacţia:
Hexokinază
Fructoză + ATP    → Fructozo - 6 - fosfat + ADP

Cantitatea de fructozo-6-P formată pe această cale este foarte mică deoarece


glucoza este un inhibitor competitiv foarte puternic pentru hexokinază. Cu toate acestea
cantităţi mici de fructoză pot fi metabolizate în ţesutul adipos şi în muşchi.
2.Transformarea fructozei în fructozo-1-fosfat.
Fructoza este fosforilată sub acţiunea fructokinazei, enzimă specifică prezentă în
ficat, formând fructozo-1-fosfat (Fig.12.30). Enzima nu acţionează asupra glucozei şi spre
deosebire de glucokinază activitatea ei nu este influenţată de foame sau insulină fapt care
explică de ce fructoza din sângele diabeticilor este epurată de ficat cu viteză normală.
Ficatul posedă o aldolază specifică, aldolaza B, care transformă fructozo-1-P în
dihidroxiaceton-P şi gliceraldehidă. Aceste două trioze sunt utilizate în moduri diferite în
funcţie de condiţiile celulare. Ele pot fi degradate prin glicoliză sau pot fi substrate pentru
gluconeogeneză.

299
Metabolizarea fructozei este mai rapidă decât a glucozei deoarece intervenţia
aldolazei B face ca două enzime glicolitice reglatoare, glucokinaza şi fosfofructo-kinaza-
1, să nu fie implicate.
Lipsa reglării transformării fructozei în trioze poate însă introduce în calea
Embden-Meyerhof cantităţi mari de intermediari glicolitici, conducând eventual la
lactacidemie sau la amplificarea lipogenezei.
Dietă NADH+H+ NAD+

D-Fructoză D-Sorbitol
ATP
Blocată în fructozurie fructokinaza
esentială ADP

Fructozo-1-fosfat
Blocată în intolerantă aldolaza B
ereditară la fructoză
D-Gliceraldehidă
+
NADH + H alcool
+ dehidrogenază
NAD
Glicerol
ATP glicerol
ADP kinază
Dihidroxiacetonfosfat Glicerol-3-fosfat
glicerol fosfat
D-Glucoză dehidrogenază
(gluconeogeneză) Lipide
triozkinaza
Gliceraldehidă-3-fosfat

ADP ATP
Glicogen Piruvat sau Lactat
(fructoliză, analog glicolizei)

Fig.12.30. Ilustrarea schemei de metabolizare a fructozei

3.Generarea fructozei din glucoză (calea poliolilor).


În unele ţesuturi, fructoza poate fi generată din glucoză pe calea poliolilor:

H O
C H2C OH H2C OH

H C OH H C OH C O

HO C H HO C H sorbitol HO C H
aldoz reductaza dehidrogenaza
H C OH H C OH H C OH

H C OH NADPH+H+ H C OH NAD+ H C OH
+
H2C OH NADP H2C OH NADH+H+ H2C OH
Glucoză Sorbitol Fructoză

300
Aldozoeductaza se află în multe ţesuturi: cristalin, retină, celulele Schwann din
nervii periferici, ficat, rinichi, placentă, hematii şi în celulele din ovare şi veziculele
seminale. In celulele din ficat, ovare, spermă şi veziculele seminale se găseşte sorbitol
dehidrogenaza care oxidează sorbitolul cu producerea fructozei.
Fructoza generată pe această cale în veziculele seminale va fi secretată şi va
reprezenta sursa majoră de energie pentru spermatozoizi. Mitocondriile spermatozoizilor
conţin lactatdehidrogenază, enzimă exclusiv citosolică în orice altă celulă.
Spermatozoizii pot metaboliza complet fructoza la CO2 şi H2O, prin combinarea
eficientă a proceselor: fructoliză, captarea lactatului în mitocondrii şi oxidarea succesivă a
lactatului la piruvat, acetil-CoA, CO2 şi H2O. Se exclude astfel necesitatea funcţionării
“navetelor” în transportul echivalenţilor reducători, din citosol în mitocondrie.

4.Influenţa hiperglicemiei asupra metabolizării sorbitolului


Concentraţia glucozei în celulele menţionate anterior este mare în hiperglicemie
glucoza putând pătrunde în aceste celule fără să fie necesară prezenţa insulinei.
În diabetul zaharat, când concentraţia intracelulară a glucozei este mare şi
furnizare de NADPH este adecvată, activitatea aldozreductazei este foarte crescută
ducând la acumulare de sorbitol dar şi la depleţia NADPH, cofactor al glutation
reductazei, enzimă implicată în apărarea antioxidantă.
In celulele în care sorbitol dehidrogenaza este în concentraţie mică sau
absentă, (de exemplu retină, cristalin, rinichi şi celulele nervoase) sorbitolul este
sechestrat în celule (nu se metabolizează şi nici nu poate traversa membranele celulare)
determinând modificări osmotice ca urmare a retenţiei de apă. Stările patologice asociate
cu acest fenomen pot fi: cataracta, neuropatia periferică, afecţiuni vasculare care pot duce
la nefropatie şi retinopatie.

5.Corelaţii clinice
“Fructozuria esenţială” este o afecţiune benignă, asimtomatică clinic,
determinată de lipsa fructokinazei sau defecte ale acesteia. Se caracterizează prin apariţia
unor cantităţi mari de fructoză în sânge şi urină, după mese bogate în fructoză.
“Intoleranţa ereditară la fructoză” este determinată de scăderea sau absenţa
activităţii aldolazei B. Se caracterizează prin:
–blocarea fosfatului intracelular ca urmare a acumulării de fructozo-1-fosfat, şi
inhibarea fosforilării oxidative;
–hipoglicemie severă după ingestie de fructoză, ca urmare a inhibării
fosforilazei a, enzima reglatoare din glicogenoliză, prin fructozo-1-fosfat.

12.9.Metabolismul galactozei

Galactoza, aldohexoză epimeră cu glucoza la C4, parvine organismului fie prin


hidroliza lactozei alimentare, în intestin, fie prin conversia glucozei la galactoză
(aportul alimentar de galactoză nefiind obligatoriu).
În organism, galactoza intră în constituţia: lactozei din laptele matern, lipidelor
complexe (gangliozide, cerebrozide), glicoproteinelor, glicozaminoglicanilor (ex.
condroitin sulfaţi).
UDP-glucoza serveşte ca intermediar în procesul de transformare a galactozei în
glucoză, conform schemei din Fig.12.31.
301
1.Transformarea galactoză glucoză parcurge etapele prezentate în
Fig.12.31.
a.Fosforilarea galactozei sub acţiunea galactokinazei cu formarea galactozo-1-
fosfatului.
b.Transferul restului galactozil pe UDP-glucoză sub acţiunea UDP-glucozo,
galactozo-1-fosfat uridil-transferază.
c.Interconversia celor două oze, prin epimerizarea la C4 catalizată de UDP-
glucozo-4-epimerază, care se produce la nivelul nucleozid-difosfaţilor.
Echilibrul reacţiei UDP − Galactoză ←→ UDP − Glucoză este deplasat în funcţie de
necesităţile organismului. Echilibrul este favorabil formării galactozei în perioadele de
lactaţie, când glanda mamară sintetizează cantităţi mari de lactoză şi în perioadele de
formare a structurilor glicolipidice (mielină).
Galactoza Glucozo-1-fosfat Sinteza de cerebrozide,
galacto- ATP UDP-Glucoza gangliozide, GAG, glicoproteine
kinaza
ADP
Galactozo-1-fosfat UDP-Galactoză
uridil
transferaza
epimeraza

UDP-Glucoza Glicogenn
glicogen sintaza
UDP Glicogen(n + 1)
H3PO4
fosforilaza
rest de glicogen
Lactoza Glucozo-1-fosfat

Glucozo-6-fosfat
ADP HOH
ATP H3PO4

Glucoză
Fig.12.31 Metabolizarea galactozei

2.Deficienţe enzimatice în metabolismul galactozei


a.Deficienţa galactokinazei duce la galactozemie şi galactozurie şi se
manifestă clinic prin apariţia cataractei
–se acumulează galactoză în sânge (galactozemie), apare galactoză în urină
(galactozurie);
–sub acţiunea aldozo-reductazei, galactoza se transformă intracelular în galactitol
(poliol) care produce modificări osmotice; contribuie la producerea cataractei, la nivelul
cristalinului, prin modificarea agregării şi solubilităţii proteinelor proprii.
b.Deficienţa uridil-transferazei (UDP-glucozo, galactozo-1-fosfat uridil
transferază) se manifestă clinic prin alterări hepatice, cataractă, tulburări neuropshice.
Consecinţele deficienţei sunt:

302
–se acumulează galactozo-1-fosfat (citotoxic) în ficat şi galactoză liberă (prin
inhibiţia secundară a galactokinazei);
–se produce depleţie celulară de fosfat liber;
–apar: icter, leziuni renale, cerebrale, deteriorare mentală, cataractă, scădere în
greutate
–nou-născuţii cu defect de uridil-transferază, diagnosticaţi rapid, se pot dezvolta
normal, dar cu excluderea lactozei (a laptelui) din dietă.

12.10.Metabolizarea glicogenului

12.10.1.Introducere
Glucoza este singura sursă de energie pentru eritrocitele mamiferelor şi sursa
majoră de energie pentru creier. Creierul consumă 75% din glucoza oxidată zilnic pe cale
aerobă, restul fiind consumată în mare parte de eritrocite, muşchi scheletici şi miocard.
Deoarece nici eritrocitele nici creierul nu depozitează glucoza, este necesară o sursă
constantă care să menţină glicemia normală. Această sursă este reprezentată de glucoza
din dietă şi de glucoza produsă prin gluconeogeneză sau glicogenoliză (degradarea
glicogenului).
Glicogenul reprezintă forma de depozitare a excesului de glucide în
organismele animale, la care se face apel în faza catabolică a metabolismului. Cantităţi
semnificative de glicogen se găsesc în muşchi ( 1% din greutatea umedă) şi în ficat (6%
din greutatea umedă).
Depozitele de glicogen sunt utilizate de către cele două ţesuturi în scopuri
diferite:
–ficatul utilizează depozitul de glicogen în scopul menţinerii glicemiei;
–muşchiul, lipsit de glucozo-6-fosfatază, utilizează glicogenul ca rezervă de
energie, strict, pentru satisfacerea necesităţilor proprii, de ATP.
Rezervele de glicogen, scad dramatic în ficat, în cursul a 12-24 ore de inaniţie, iar
în muşchi, în cursul unei activităţi musculare intense, ca urmare a glicogenolizei; ele se
refac în faza anabolică a metabolismului, caracterizată prin abundenţă de substrate
energogene (glucidice).
Muşchiul în contracţie mobilizează glicogenul pentru producerea de ATP.
Producerea de ATP şi soarta atomilor de carbon din glicogen depinde de tipul fibrei
musculare “albă” sau “roşie”.
Fibrele musculare roşii sunt continuu irigate sanguin, conţin cantităţi mari de
mioglobină şi un număr mare de mitocondrii. Glicogenul mobilizat în aceste celule este
transformat în piruvat care din cauza disponibilităţii de oxigen şi mitocondrii poate fi
convertit la CO2 şi H2O.
În contrast, fibrele musculare albe, au mai puţină mioglobină şi doar câteva
mitocondrii. Glicogenoliza în acest ţesut furnizează substrat pentru glicoliză al cărui
produs final este în principal lactatul. Fibrele musculare albe au o disponibilitate
enormă pentru glicogenoliză şi glicoliză, mult mai mare decât fibrele musculare roşii.
Cum depozitul lor de glicogen este limitat, fibrele musculare albe pot funcţiona la
capacitatea maximă o perioadă limitată de timp. Pieptul şi inima de pui sunt cele mai
bune exemple de muşchi alb şi respectiv, roşu. Inima bate continuu, are multe mitocondrii
şi este irigată puternic. Depozitul de glicogen în miocard este necesar pentru efort intens.
303
Muşchiul pieptului de pui nu este supus efortului continuu. Deoarece glicogenul poate fi
mobilizat rapid, muşchiul pieptului este desemnat pentru o activitate intensă pe o perioadă
scurtă de timp. Spre deosebire de pui, unde muşchiul alb se distinge uşor de cel roşu, cei
mai mulţi muşchi scheletici din corpul uman sunt compuşi dintr-un amestec de fibre roşii
şi albe care conferă muşchiului capacitatea de contracţie rapidă şi susţinută.
Granule de glicogen cu diametrul de 10-40 nm se află în citoplasma
hepatocitelor şi a celulelor musculare. Granulele de glicogen sunt abundente în ficatul
animalelor bine hrănite şi sunt aproape absente în ficat la 24 ore de foame. Activitatea
intensă determină o scădere a cantităţii de granule de glicogen în muşchi. Aceste granule
sunt complexe ale glicogenului cu enzimele implicate în sinteza şi degradarea sa
(Fig.12.32).

10 - 40 nm

Glicogen

Capete Enzime
nereducătoare Granule de glicogen

Capătul reducător

H2C OH H2C OH H2C OH


H OH H O H H O H
H H H
OH H OH H OH H
HO O O Legătură α-1 6
H OH H OH H OH
O

H2C OH H2C OH CH 2 H2 C OH H2 C OH
H O H H O H H O H H O H H O H
H H H H H
OH H OH H OH H OH H OH H
HO O O O O OH
H OH H OH H OH H OH H OH

Legătură α-1 4
Fig.12.32 Ilustrarea structurii glicogenului şi a granulelor de glicogen.

Glicogenul este un homopolizaharid ramificat, format din resturi de α-D-


glucopiranoze, legate α−1,4, în porţiunile liniare şi α−1,6, la punctele de ramificare ale
moleculei (Fig.12.32). Glicogenul prezintă o structură arborescentă. Catenele laterale sunt
formate în medie din 10-15 unităţi de glucoză, în centrul moleculei întâlnindu-se o
ramificaţie de 3-5 unităţi de glucoză.

12.10.2.Metabolismul glicogenului cuprinde: degradarea intracelulară a


glicogenului (glicogenoliza) şi biosinteza intracelulară a glicogenului
(glicogenogeneza).
1.Degradarea glicogenului (glicogenoliza)
Glicogenoliza este un proces citosolic care cuprinde patru etape:

304
a.Fosforoliza glicogenului catalizată de glicogen fosforilază este prima etapă în
procesul de degradare, în care glucoza este eliberată din glicogen, în formă activată
(fosforilată), fără consum de ATP. Acidul fosforic este utilizat pentru clivarea legăturii α-
1,4-glicozidice cu formarea glucozo-1-fosfatului. Această reacţie se produce la unu sau
mai multe capete terminale, nereducătoare, ale porţiunii liniare din molecula glicogenului
(Fig.12.33).
CH2-OH CH2-OH CH2 -OH CH2 -OH CH2 -OH
O O O O O
4
+ H3PO4
OH OH OH OH + OH

HO O O O HO OPO3 H2 HO O
OH OH OH OH OH
Glicogen (structură partială) α-D-Glucozo-1-fosfat Glicogenn-1

Fig.11.33 Reacţia catalizată de glicogenfosforilază.

Acţiunea enzimei încetează când se ajunge la 4 resturi de glucoză înaintea unui


punct de ramificare.
b.Deramificarea moleculei de glicogen este catalizată de o enzimă cu activitate
dublă: –transferazică (amilo-1,4-1,6-glucan transferază);
–hidrolazică (amilo-1,6-glucozidaza).

6 H3PO4 6 glucozo-1-P
P

glicogen fosforilaza

enzima de deramificare
(transferază)

glucoză H2 O

enzima de deramificare
(glucozidază)

Fig.12.34. Etapele principale ale glicogenolizei

305
Prin activitatea sa transferazică, enzima detaşază un fragment de maltotrioză din
porţiunea de patru resturi de glucoză anterioară unui punct de ramificare şi îl mută,
ancorându-l la capătul nereducător al altei porţiuni lineare; se expune astfel restul de
glucoză legat α-1,6-glucozidic. Prin activitatea sa hidrolazică, enzima detaşază restul de
glucoză legat α-1,6 rămânând o porţiune lineară, care devine susceptibilă la atacul
fosforilazei. Restul detaşat hidrolitic se desprinde ca glucoză liberă (Fig. 12.34). In
muşchi activitatea hexokinazei este aşa de mare încât glucoza liberă este imediat
fosforilată şi metabolizată pe calea glicolizei.

c.Izomerizarea glucozo-1-P glucozo-6-P este catalizată de o glucomutază,


enzimă care necesită drept cofactor Mg2+. Este singura enzimă comună sintezei şi
degradării de glicogen.
d.Soarta glucozo-6-fosfatului este diferită în funcţie de ţesut
In ficat, glucozo-6-fosfatul este hidrolizat, sub acţiunea glucozo-6-fosfatazei, la
glucoză, care trece în circulaţie în scopul satisfacerii nevoilor energetice ale ţesuturilor
glucodependente. În faza catabolică a metabolismului, intrarea glucozo-6-fosfatului în
glicoliză este exclusă deoarece glucagonul inhibă glicoliza prin scăderea concentraţiei
fructozo-2,6-bisfosfatului, activator al 6-fosfofructokinazei-1, şi inactivarea piruvat-
kinazei, pe care o converteşte la forma fosfo-inactivă.
In muşchi, ţesut lipsit de glucozo-6-fosfatază, glucozo-6-fosfatul va intra în
glicoliză, servind ca sursă de energie.
e.Calea lizozomală de degradare a glicogenului.
Glicogenul captat în lizozomi prin autofagie, este degradat sub acţiunea α-
glucozidazei lizozomale, activă în mediu acid (pH optim 4). Resturile de glucoză de la
capetele nereducătoare ale glicogenului sunt detaşate hidrolitic şi transportate în citosol.
Deficitul acestei enzime determină acumulare de glicogen în multe ţesuturi şi este fatală.

12.10.3.Reglarea glicogenolizei
a.Glicogen fosforilaza, enzima reglatoare a procesului de glicogenoliză, poate fi
reglată covalent (prin fosfo-defosforilare) şi alosteric. Activatorul alosteric al enzimei
este AMP în timp ce concentraţii mari de glucoză şi ATP sunt inhibitori alosterici ai
enzimei. Activarea prin AMP se manifestă în mod deosebit în ţesutul muscular, unde
concentraţia AMP creşte în eforturi intense.
Glicogen fosforilaza se găseşte în ţesuturi în două forme interconvertibile prin
fosforilare-defosforilare, desemnate drept “a” şi respectiv “b”. Glicogen fosforilaza “b”
este un dimer de subunităţi identice, fiecare subunitate putând fi fosforilată la un singur
rest de serină. Prin fosforilare, dimerii se asociază pentru a forma glicogen fosforilaza “a”
tetramerică, mult mai activă.
Interconversia celor două forme ale glicogen fosforilazei este realizată prin
acţiunea antagonistă a două enzime (Fig.12.35): fosforilaz-kinaza şi fosforilaz-
fosfataza.
b.Fosforilaz-kinaza este constituită din patru tipuri de subunităţi fiecare
prezentă în patru copii (α, β, γ, δ)4. Subunitatea δ care funcţionează ca subunitate
catalitică, este reprezentată de calmodulină, proteină care fixează calciu şi care, funcţie de
concentraţia citosolică a acestuia, îşi modifică conformaţia. Subunităţile
α, β şi γ îndeplinesc roluri reglatorii.

306
ATP ADP
Fosforilaz kinaza
Glicogen
(glucoză)n

Glicogen fosforilaza "b" Glicogen fosforilaza "a"


(defosfo), inactivă (fosfo), activă

Glucozo-1-P +
Fosfoprotein fosfataza-1 (glucoză)n-1
P H2O

Fig.12.35 Reprezentarea interconversiunii glicogen fosforilazei.

Fosforilaz kinaza este prezentă în două forme interconvertibile. Conversia


formei inactive b la forma activă a se realizează prin fosforilare la subunităţile α şi β în
prezenţa ATP şi a protein kinazei AMPc dependente. Forma fosfo activă a fosforilaz
kinazei este reconvertită la forma defosfo inactivă, sub acţiunea unei fosfataze, activată
de insulină, identică cu fosfoprotein fosfataza-1.
AMPc, mesagerul secund format ca răspuns la acţiunea adrenalinei, în ficat şi
muşchi, şi a glucagonului în ficat, stimulează activitatea protein kinazei AMPc
dependentă, care va activa fosforilaz kinaza prin fosforilare. Fosforilaz kinaza activă va
activa glicogen fosforilaza care va scinda fosforolitic glicogenul. Activarea, în cascadă, a
glicogenolizei realizează o amplificare a răspunsului celulei la stimulul iniţial.
Restabilirea glicemiei determină scăderea secreţiei de glucagon şi în final
inactivarea glicogen fosforilazei.
În ficat, glicogenoliza este controlată de adrenalină nu numai prin creşterea
concentraţiei de AMPc, mediată prin receptori β ci şi prin mesagerii secunzi
intracelulari: inozitol trisfosfat (IP3) şi diacilglicerol DAG, ambii rezultaţi în urma
interacţiunii adrenalinei cu receptori adrenergici de tip α1.
Ca2+, eliberat, din reticulul endoplasmic în citosol, sub acţiunea IP3, activează
fosforilaz kinaza, prin legarea la subunitatea δ a enzimei reprezentată de calmodulină.
După cum se vede în Fig. 12.36 Ca2+ este un activator atât al fosforilaz kinazei a cât şi al
fosforilaz kinazei b. Activarea la maximum a fosforilaz kinazei necesită atât fosforilarea
resturilor specifice de serină ale enzimei cât şi interacţia Ca2+