Sunteți pe pagina 1din 48

Ministerul Educației al Republicii Moldova

Direcția Generală Educație Ștefan Vodă


Grădinița de copii s.Popeasca

Aprobat:
Șef Direcție Generală Educație
_____________ R.Burduja
„___” septembrie 2017

Planul anual
de activitate a instituției preșcolare
s.Popeasca
pentru anul de studii 2017-2018

Aprobat:
la ședinta Consiliului Pedagogic nr.1
din 13.09.2017. al instituției preșcolare
s.Popeasca.
Director al instituției preșcolare:
Zmeu Dorina / /

1
Conținutul planului anual

1. Darea de seama despre realizarea prevederilor planului anual de activitate a


instituției preșcolară s.Popeasca în anul de studii 2016-2017. ...................p.3-13
2. Cartea de vizită a instituției ....................................................................p.14
3. Obiective prioritare al colectivului pedagogic pentru 2016....................p.15.
4. Lista cadrelor didactice din grădinița de copii s.Popeasca......................p.16-17
5. Graficul petrecerii consiliilor pedagogice în anul de studii 2016-2017 ..p.18
6. Lucrul educativ-instructiv cu cadrele didactice.......................................p.19-26
7. Activitățile cextracurriculare, distracțiile literar –muzicale ……………p.27
7.2 Activități de mentorat ………………………………………………....p.27
7.3. Adunări sindicale generale ……………………………………………p.27
8. Controlul și dirijarea procesului educațional ..........................................p.28-30
9. Ședințele consiliului administrativ .........................................................p.31-33
10. Management educațional ......................................................................p.34-36
11. Perfecționarea condițiilor pentru îndeplinirea obiectivelor curriculare
.....................................................................................................................p.36
12. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor ......................................................p.37-40
12. Parteneriatul grădiniță -familie. Educație pentru familie......................p.41-44
13. Parteneriatul Grădiniță - gimnaziul s.Popeasca ................................... p.44-45
14. Lucrul administrativ - gospodăresc.......................................................p.45-46
15. Ședințele convocate de director în anul de studio 2047-2018 ………..p.48-49

2
CREȘA- GRĂDINIŢA s. POPEASCA- unitate de stat
RAPORT
Pentru anual şcolar 2016-2017, finalizat la data de 31.09.2017

PARTEA I. INFORMAŢII GENERALE

A. DATE DE IDENTIFICARE:

Denumire unităţii de învăţământ: Creșa-Gradiniță s.Popeasca

Localitate/judeţ: satul Popeasca, r-nul Ștefan Vodă

Adresa: Str. I.Creangă 20

Cod poştal: 4228

Telefon – fax: 0242-34-3-11

E - mail: dorina_zmeu@mail.ru

Instituţia preşcolară din s. Popeasca se găseşte într-o cladire construită după proiect-
tip şi respectă strict normele sanitar –igienice,deţinînd avizul pozitiv de la centrul de
sănătate publică teritorial, cerinţile şi regulile antisanitare.În conformitate cu regulile şi
normele sanitare,ea dispune de teren şi pavilioane pentru jocuri şi activităţi la aer liber,
este înzestrată cu inventar capitonat şi necapitonat,aparataj medical, materiale didactice
, jucării.

B. INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE COPII la începutul anului


şcolar 2015-2016

În anul de învatămînt 2016-2017 grădinița de copii a functionat în regim de 10,5


ore cu fregvența de 5 zile în saptămînă, cu un contingent de 133 copii cu vîrsta 1,5 -7
ani.

Nivel de Grădiniţa Grupe Nr.grupe Nr.de Limba de


învăţământ elevi predare

creșa 1 16

Preşcolar Creșa- I.mică 1 20 Română

3
Gradiniță II. mică 1 22
s.Popeasca
medie 1 25

mare 1 27

pregatitoare 1 23

TOTAL 6 133

În grădiniţă functionează 6 grupe de vîrstă : două grupe de creşă cu un contingent


de 36 de copii şi 4 grupe de grădiniţă cu un contingent de 97 copii.
În grupele de creşă frecventează zilnic cîte 25 copii, iar în grupele de grădiniţă
peste 80 copii.Copiii cu vîrsta 5-7 ani sunt cuprinşi cu instruirea în grădiniţă 97 %.

C. INFORMAŢII PRIVIND RESURSELE UMANE

C1. PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE

Nume şi prenume director: Zmeu Dorina,


Studii: superioare,
Universitatea: Universitatea de Stat din Tiraspol,
Specialitatea: Educator. Metodist. Învățător.
Grad didactic II -la clasele primare,
Vechime în învăţământ -22 ani,
Are norma de bază în unitatea de învăţământ,
Modalitatea de numire în funcţie: prin concurs, fiind director din 01.03.2016

C2. PERSONAL DIDACTIC

Nr. Studii Grad didactic


Cadre
didactice de
c-re Superi Medii Medii Superior Grad Grad
oare speciale didactic 1. didactic 2.

Cadre didact. 12 4 8 - - 1 7
Colectivul de copii a fost dirijat de cele 12 cadre didactice care au o pregătire foarte
bună în domeniul educaţiei preşcolare, cu o experiență de muncă mai sus de 30 ani,
doar 2 educatori cu o experiență de 3-5 ani. 97 % din cadrele didactice sunt cu vîrsta
medie mai sus de 50 ani, trei cadre didactice au atins virsta de pensionare.
Conform graficului fiecare cadru didactic îşi reciclează cunoştinţele pe lîngă IŞE şi
programul educaţional PAS cu PAS precum şi în cadrul seminarelor raionale şi
locale.
4
C.3. PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR

Categorie Numar de Numar Numarul de personal este

de personal persoane de Sub La nivelul Peste


inacdrate norme normative normativelor normative

Didactic 1 0,3 1 - -
auxiliar

Gradul de acoperire a posturilor existente cu personal didactic auxiliar,


conform normativelor în vigoare: 75 %

C.4. PERSONAL NEDIDACTIC

Categorie Numar de

de personal persoane
încadrate
nedidactic

Soră medicală 1

Șef de gospodărie 1

Bucătărese 2

Spălător de vase 1

Lengereasă 1

Spălătorese 2

Ajutori de educatori 6

Sanitare dădace 2

Paznici 2

Total: 18

Concluzii: Instituția este asigurată cu numărul necesar de cadre didactice și


nedidactice. În anul de studii 2016-2017 au fost angajați în cîmpul muncii 1 educator
care-și finisează studiile la Universitatea de Stat din Tiraspol și 2 cadre auxiliare. S-
au pensionat: 3 educatori.
5
Toţi membrii personalului sunt angajaţi în conformitate cu legislaţia locală şi
naţională privind ocuparea forţei de muncă şi egalitatea şanselor.Nu exista conflicte
între cadrele didactice, între cadrele didactice şi conducerea grădiniţei, între grădiniţă
şi părinţi

PARTEA A II-A. INSTITUȚIONALIZAREA OBLIGATORIE A COPIILOR


DE 5-7 ANI. Notă informativă
despre rezultatele monitorizării/evaluării pregătirii
copiilor către școală
Observarea și înregistrarea datelor constă în consemnarea procesului și a dezvoltării
copilului de la o etapă la alta.
Observarile asupra copilului ne motivează să aflăm dacă copilului îi place să
fregventeze gradinița sau nu; dacă relaționează ușor cu educătorea și colegii din
grupă.
În grupa pregătitoare „Andrieș” sunt 26 copiii :13 fete și 13 băieți. Pentru
întocmirea raportului de evaluare am folosit probe orale, scrise, practice: în
activitatea de grupă și individuală, având în vedere că o asemenea evaluare este
bazată pe observare sistematică. Evaluarea s-a realizat după standartele de învățare
șidezvoltare a copilului de 6-7 ani.
Mare majoritate a copiilor din grupă au dovedit un potențial cognitiv, foarte
bun, spirit de observație, gândire logică și rapidă, ritm de învățare foarte bun.

A. Dezvoltare fizică, a sănătății și igienei personale.


Concluzii:
- În baza activității am constatat că prețcolarii executăcorect deprinderile matrice.
Copiii se străduiesc să respecte regulile referitoare la îngrijirea și igiena personală,
alimentația sănătoasă.
-Au deprinderi de a se pieptăna, se împletesc.
-Se urcă și coboară.
-Prind mingi mari și mici.
-Sar, topăie și au un echilibru bun.
Totuși deși majoritatea copiilor cunoasc regulile și le aplică unii copii mai
rezervați, nu au inițiativă, dar raspund bine și independent.
Rezultate: Peste 23 – reușită totală
Peste 6 – reușită parțială
Sub 1 - eșec
Măsuri: Acțiuni și activități practice, jocuri.

B. Dezvoltarea socioemoțională
- Am constatat că majoritatea copiilor se implică să ia atitudine în anumite situații-
problemă, conștientizează consecințele pozitive și negative; își adopteză
comportamantul la diferite situații.
-Unii copii sunt mai rezervați, nu au inițiativă, dar raspund bine.
6
-Încearcă să formeze abilități și deprinderi de comunicare în mod familial și cel
social.
-Alină prietenii aflați în suferință.
-Cunosc ziua, luna, orașul, țara în care s-au născut.
-Are încredere că poate, că reușește, își știe calitățile, nu se teme să încerce.
Rezultate: Peste 20 – reușită totală
Peste 4 – reușită parțială
Sub 2 - eșec

Soluții: Observări
Aprecieri

C. Capacități și atitudini de învățare:


La toți copii am observat un progres în ceea ce privește cunoștinșele și reprezentprile
matematice
-Toți copiii formează și denumesc corect mulțimi după diferite criterii.
-Majoritatea recunosc și descriu corect formale geometrice învățate.
-Indentifică corect pozițiile spațiale ale obiectelor
-Alege și finalizează o activitate de interes.
-Se concentrează la o activitate 20 minute.
-Se implică în dialoguri adresând întrebări.
Rezultate: Peste 18 – reușită totală
Peste 6 – reușită parțială
Sub 2 - eșec

D. Dezvoltarea limbajului și a comunicării. Premisele citirii și scrierii.


Concluzii:
-Copiii au realizat progrese vizând volumul vocabularului, cât și exprimarea,
pronunșia corectă, clară.
-Utilizează propoziții lungi și complexe.
-Este caracteristică ambundența întrebărilor.
-Unii pot citi cărți simple, scrise cu litere mari
-Scriu unele litere ale alfabetului, își poate scrie numele.
-Înțelege cuvinte opuse simple: mare-mic, greu- ușor.
-Copilul este interesat de toate aspectele vieții. Este important ale pune la dispoziție
teme de discuție cât mai diverse.
În concluzie am remarcat rezultate îmbucurătoare la un nivel foarte bun.
Rezultate: Peste 20 – reușită totală
Peste 4 – reușită parțială
Sub 2 - eșec
Soluție: Reproectarea activităților de repetare.
E. Domeniul: Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii.
Concuzii:

7
-Copiii au formate reprezentări clare despre corpul uman, necesitățile omului și
reapectarea igienii personale
-Activitățile omului, despre fenomenele specificefiecărui anotimp.
-Descriu, enumeră, clasifică elementele componente ale mediului (plante, animale,
obiecte…).
-Clasifică animalele în diferite categori: domestice, sălbatice, păsări, insecte, pești.
-Noțiunile și reprezentările de timp, spațiu, anotimp (zilele săptămânii, lunile anului).
-Numără cu ușurință și cunoaște ordinea numerelor
-Untilizează numere și operații de calcul
-Recunoaște forme și obiecte din mediul înconjurător
-Manifestă atitudine grijulie participativă în natură.
Rezultatea: Peste 22 – reușită totală
Peste 3 – reușită parțială
Sub 1 - eșec
Măsuri:-Observări spontane
-Aprecierea comportamentelor pozitive
-Aprecierea prietenilor, colegilor
-jocuri, didactice.

PARTEA A III-A. ORGANIZAREA VIEȚII ȘI SĂNĂTĂȚII COPIILOR.

„Instrucțiunea privind organizarea măsurilor de ocrotirea vieții și sănătății copiilor


în instituții preșcolare” este un document principal în organizarea lucrului cu
personalul instituției. Pe parcursul anului de studiu 2016-2017 au fost organizate 3
instructaje cu cadrele didactice și personalul tehnic conform planului de lucru. Au
fost realizate controale operative, rezultatele lor au fost ascultate la ședințele
consiliilor administrative și profesorale.
Direcții generale în respectarea instrucțiunii cu privire la OVSC în anul 2016-2017
au fost:
*respectarea marcării albiturilor și inventarului în toate grupele de vîrstă și la
bucătărie.
*organizarea corectă a măsurilor de profilaxie a gripei A(H1N1); a preîntîmpinării
bolilor infecțioase în vederea respectării normelor sanitaro-igienice;
*respectarea tehnicii securității și organizarea lucrului cu copiii.
Reeșind din realizarea bugetului grădinița a fost asigurată permanent cu tot
necesarul pentru a menține regimul sanitar epidemiologic la un nivel înalt. Sa asigurat
cu produse de calitate pentru a întreține o alimentație sănătoasă pe tot parcursul
anului. În alimentația copiilor a predominat servirea salatelor de legume în stare
proaspătă la fiecare prînz.
Asistentul medical pe tot parcursul anului a avut la dispoziție medicamentele care
erau nevoie la primul ajutor.
Pentru întreținerea copiilor în grădiniță au fost plănuiți ...............................

8
Cotizația de întreținere a copiilor în grădiniță a fost în medie de ............................lei.
A fost respectat regimul de călire, de aflare a copiilor la aer liber pe parcursul
caniculei cît și pe parcursul întregului an.
S-au realizat: reparația acoperișului și termoizolarea pereților grădiniței;
Spre realizare: procurarea cazanelor de gaze naturale.
Concluzii: realizarea prescripțiilor este posibilă în conlucrarea cu DRE Ștefan Vodă
și APL s.Popeasca.

PARTEA IV.: ASIGURAREA DIDACTICĂ A CENTRULUI METODIC,


A GRUPELOR.
Centrul metodic este înzestrat cu material didactic și literatură metodică.
Educatoarele au la dispoziție manuale și ghiduri, literatură suplimentară. Toate
grupele sunt amenajate conform cerințelor „Standardele de învățare și dezvoltare
pentru copii de 5-7 ani” și „Ghidul cadrelor didactice pentru educație timpurie și
preșcolară” cu respectarea normelor sanitaro-igienice.
Programele de învăţare se axează pe învăţământul centrat pe copil. Majoritatea
profesorilor includ în activitatea didactică metode centrate pe copil, procese eficace
de evaluare formativă şi sumativă şi de monitorizare a învăţării.
Educatoarele au organizat spațiile educaționale în grupe, sunt selectate materiale și
jocuri potrivite ce au influențat în mod indirect la alegerea tipurilor de activitate ale
copiilor. În fiecare centru de activitate se oferă posibilitatea realizării proceselor de
cunoaștere a relațiilor prin investigația personală.
Pentru toți copiii au fost procurate caiete de evaluare, caiete pentru lucru
suplimentar, etc. La moment avem în grădiniță:
 jocuri și jucării-80%
 literatură metodică -85%
 literatură artistică pentru copii-90%
 materiale pentru lucru individual -80%
 tablouri-80%
Concluzie: funcționarea normală a Centrului metodic presupune înzestrarea cu
calculator, printer, ieșirea în internet.

PARTEA V-A: REALIZARE FUNCȚIEI DE DIRIJARE ȘI CONTROL A


ADMINISTRAȚIEI INSTITUȚIEI.

Controlul și dirijarea, graficele tuturor controalelor, formelor de lucru cu


cadrele didactice, privind îndeplinirea planului anual.
În anul de studii 2016-2017 au fost create condiții optime de activitate, care au
condus la realizarea obiectivelor ce vizează dezvoltarea personalității copilului,
pregătirii lui către debutul școlar, implimentarea noilor tehnologii educaționale
moderne conform cerințelor curriculare.
Obiectivele primordiale ale activității grădiniței de copii pentru anul de studii 2016-
2017 au fost:
9
1.Îmbogățirea conținuturilor, perfecționarea tehnologiilor și creșterea calității
evaluării copiilor în cadrul familiarizării cu natura și formării culturii ecologice
la preșcolari.

2.Dezvoltarea spiritualității copiilor prin familiarizarea cu cartea și lecturarea


organizată.

3.Stimularea dezvoltării creativității copiilor în cadrul activităților teatralizate.

Pentru realizarea obiectivelor propuse au fost planificate și organizate un șir de


consilii pedagogice, controale, etc.
a. Nr. Consiliilor planificate - 5, realizate-5
1.Organizarea activității profesionale a cadrelor
didactice și a instituției preșcolare în anul de
studii 2017-2018.
2.Aplicarea strategiilor educației pentru sănătate
a preșcolarilor
3.Educația și rigorile limbajului – o primă treptă
a cunoașterii
4.Achiziția timpurie a limbajului oral și scris –
condiție necesară educației moderne
5.Evaluarea finală, totalurile lucrului colectivului
pedagogic în anul de studii 2017-2018.

b.Nr. seminarelor practice: proiectare -4, realizate-4


-Planificarea învățării nivelului 1-2 (grupa II mica, medie);
-Educatorul-manager al grupei de preșcolari;
-Confecționarea păpușelor și atributelor pentru activitățile teatralizate;
-„Biblioteca mea” – modalități de îmbogățire a centrelor de alfabetizare.

c . Nr.Orele metodice proiectate -5, realizate-5


-Planificarea de lungă durată – modalitate inovatoare de proiectare a lucrului
educative-instructiv.
- Educația ecologică – parte component a procesului instructive-educativ la
preșcolari.
-Implimentarea tehnologiilor educaționale contemporane în cadrul activităților
cu conținut ecologic;
-Probleme generale ale organizării și abordării integer a activităților de artă
teatrală la preșcolari.
-Obiectivele dezvoltării literar-artistice la preșcolari.

10
d. Controale planificate- 6, realizate-6

Tipul de Problema examinată Terme Resurse Evaluare Responsa-


control n materiale cadre bili
didactice
Control Modalități de Ordin, Toate Consiliul Directoarea,
tematic amenajare a mediului Septem obiective, grupele pedagogic metodista.
brie plan, de vîrstă nr.2
2016 criterii
educațional
și proiectarea

toate grupele
Planificarea

di-dactică a

Control Octomb Ordin, Toate Consiliul Metodista


educativ în
procesului
instructiv-

pedagogic Șahrai N.
de vîrstă

tematic rie obiective, grupele


2016 plan, de vîrstă nr.2
criterii
scurtă durată la grupa II-
Modalități de realizare a

Control Noiemb Ordin, Grupa II- Consiliul Directoarea,


proiectelor de lungă și

compara- rie obiective, mică pedagogic metodista.


mică și grupa mare

tiv. 2016 plan, nr.2


criterii
Grupa Consiliul
Decem mare pedagogic
brie nr.3
2016

Control Februar Vizite, Toate Consiliul Metodista


Forme și mijloace

educației fizice în
grădinița de copii

tematic ie 2017 monitori- grupele pedagogic Șahrai N.


de realizare a

zare în nr.3
documen-
tația
asistentei
medicale
Control Martie Ordin, Grupa Consiliul Directoarea,
preventiv 2017 obiective, mrdie la pedagogic metodista
plan, educatoa- nr.4
criterii rea Cazac
Maia
Control Aprilie Ordin, Grupa Consiliul Directoarea,
frontal 2017 obiective, creșă pedagogic metodista
plan, nr.5
criterii

Asistarea sistematică a membrilor de administrație la activități și momente de regim


ne-a permis în primul rînd să sudiem potențialul cadrelor didactice tinere, nivelul lor
de cunoaștere a psihologiei copiilor și cerințelor curriculare; în al doilea rînd au fost
11
evitate cazurile cînd educatorul vine nepregătit la serviciu, fără planul de lucru, ori nu
îndeplinește corect momentele de regim.
Analiza activităților vizionate ajută cadrelor didactice în dezvoltarea profesională,
în menținerea culturii profesionale și mediului ambiant favorabil. Vizionarea
activităților ne-a permis în mod practic a soluționa efectiv probleme instructive,
pedagogice și educaționale.
Un rol important îi revine și asistentului medical d-nei Cojocari Efimia care
urmăreșre pe tot percursul anului respectarea exigențelor igienice atît în cadrul
activităților obligatorii cît și în afara lor.

PARTEA a VI-a: Parteneriatul educațional grădiniță-familie în vederea


îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a procesului educațional.
a. Ședințe generale -3
b. Ședințe pe grupe -20
Concluzii: Programul de dezvoltare a grădiniței din obiectivele prioritare,
preconizate pentru realizare prevede orientarea în educația copiilor la performanță
socio-culturală, învățarea pentru viață și pe parcursul întregii vieți. Pe parcursul
anului de studiu au fost organizate 3 ședințe comune cu reprezentanții comitetului
părintesc pe problemele conlucrării cu grădinița, transparenței în activitatea
comitetului și a cheltuielilor financiare.
Pe viitor activitatea asociației de părinți să fie îndreptată spre perfecționarea
spațiilor educaționale, organizarea măsurilor educaționale la nivelul instituției și a
raionului.

PARTEA A VII-A: Activitatea administrativ-gospodărească


Pe parcursul anului de studii a fost procurate 10 fotolii, masa pentru computer,
masa ovală mare, perete „OSCAR”, 8 uși-plastic, computer, panouri educaționale
Activitatea administrativ-gospodărească, aprovizionarea instituției cu utilaj
tehnologic nou depinde de nivelul fifansării instituției din partea organelor
superioare. În condiții de criză totală multe obiective au rămas nerealizate cum sunt
reparația acoperișului, reparația sistemei de încălzire și termoizolarea instituției.

PARTE A VIII-A: Planul de îmbunătăţire a calităţii educaţiei oferite pentru


anul şcolar următor
Ținînd cont de politica statului în domeniul învățămîntului, de conținuturi
„Standartelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere pînă la 7 ani” și
”Curriculumului educației copiilor de vîrstă timpurie și preșcolară în Republica
Moldova”, de opiniile și resursele comunității, în baza rezultatelor obținute la finele
anului de studii, de propunerile educatorilor și a părinților se propun pentru dezbateri
și realizări următoarele obiective:
 Aplicarea metodelor active-participative în dezvoltarea gîndirii logice la
preșcolari.
12
 Educarea deprinderilor de viață la preșcolari – necesitate pentru
integrarea cu succes în societate.
 Implimentarea / aplicarea SÎDC, cu accent pe dezvoltarea la copii a
creativității și gîndirii critice.
 Monitorizarea și evaluarea dezvoltarea copiilor în baza SÎDC.

EFECTE SCONTATE:
1.Îmbunătaţirea integrării copiilor în grădiniţă.
2. Obţinerea unor rezultate bune şi foarte bune la concursuri.
3. Utilizarea calculatorului şi a internetului de către copii şi educatoare.
4. Dezvoltarea fiecărui copil în funcţie de particularităţile proprii.
5.Implicarea părinţilor şi a factorilor locali în rezolvarea problemelor grădiniţei.
6.Functionarea structurilor responsabile în vederea evaluării interne a calităţii.
7.Menţinerea copiilor în grădiniţă.

Director:

Zmeu Dorina

L.S.

13
2.CARTEA DE VIZITĂ A INSTITUȚIEI
PREȘCOLARE:

1. Direcții principale în activitate:


Grădinița promovează o educație individualizată cu accentuate valențe
formative în funcție de ritmul propriu de dezvoltare al fiecărui copil, de
cerințele, capacitățile și nevoile sale.
Scopul nostru este de a oferi experiențe de joc coerspunzătoare,
posibilități de învățare și susținerea părinților pentru a ajuta fiecare copil
în dezvoltarea Personală, Socială și Emoțională.

2. Date despre microsectorul grădiniței:

Adresa: r-nul Ștefan Vodă, s.Popeasca, str. I.Creangă 20


Anul înființării: februarie 1977
Limba de instuire: Limba Română

Copii 0-7 ani: 133


Neinstuționalizați 0-7 ani: 64

3. Relații de colaborare: 4.Grupele funcționale: 6


Policlinica raională 1.6-3 ani gr.nr.1 „Gîngurel” 16
Gimnaziul s.Popeasca gr.nr.2 „Prichindel” 20
Instituții Învățămînt Superior 3-4 ani II mică: 22
gr.nr.4 „Țîndărică”
4-5 ani -medie: 25
gr.nr.5 „Tropoțel”
5-6 ani - mare: 27
gr. nr.6 „Buburuzele”
6-7 ani - pregătitoare: 23
gr.nr.7 „Clopoțel”

14
3.OBIECTIVELE PRIORITARE AL
COLECTIVULUI PEDAGOGIC
DIN GRĂDINIȚA DE COPII s.POPEASCA

1. Aplicarea metodelor active-participative în


dezvoltarea gîndirii logice la preșcolari.

2. Educarea deprinderilor de viață la


preșcolari – necesitate pentru integrarea cu
succes în societate.

3. Implimentarea / aplicarea SÎDC, cu accent


pe dezvoltarea la copii a creativității și
gîndirii critice.

4. Monitorizarea și evaluarea dezvoltarea


copiilor în baza SÎDC.

15
4.LISTA CADRELOR DIDACTICE CARE
ACTIVEAZĂ ÎN
GRĂDINIȚA DE COPII s.POPEASCA

Nr/r Numele, prenumele Vechimea în Funcția


CD. muncă
1. Șahrai Nadejda 7 ani Metodist, educator
2. Pogor Tatiana 34 ani Conducător muzical
3. Bodiu Olga 39 ani Educator
4. Pînzari Natalia 38 ani Educator
5. Pînzari Vera 37 ani Educator
6. Zubcov Natalia 5 ani Educator
7. Pînzari Valentina 39 ani Educator
8. Cazac Maia 2 ani Educator
9. Osipova Efimia 37 ani Educator
10. Nimerenco Valentina 37 ani Educator
11. Corețcaia Vera 40 ani Educator
12. Corețcaia Raisa 33 ani Educator

Studiile Cadrelor Didactice

Superioare: 5.
Studii superioare de scurtă durată: 7

Atestarea:

grad didactic unu-1


grad didactic doi - 7
fără grad - 4

16
ANALIZA CONTINGENTULUI DE COPII DIN GRĂDINIȚĂ

LA 01.09.2017

Nr /r Conținut Număr de copii


1. Numărul total de copii conform listelor 133
2. Nr. copiilor după ani:
2016 -1an 2
2015 - 2 ani
2014 - 3 ani
2013 - 4 ani
2012 - 5 ani
2011 - 6 ani
3. Nr. copiilor de genul:
Masculin
Feminin
4. Nr. copiilor după vîrstă:
1-2 ani - creșa
2-3 ani - I mică
3-4 ani - II mică
4-5 ani - medie
5-6 ani - mare
6-7 ani - pregîtitoare
5. Nr. copiilor după naționalitate: 133
Moldoveni
6. Nr. copiilor din familii incomplete:
Numai cu mamă
Numai cu tată
Cu tutore

17
5. GRAFICUL CONSILIILOR PRDAGOGICE
ÎN INSTITUȚIA PREȘCOLARĂ
pentru anul de studiu 2017-2018
Nr. Denumirea problemei abordate Termenul
1. Organizarea activității
profesionale a cadrelor didactice 13.09.2017
și a instituției preșcolare în anul
de studii 2017-2018.
2. Educarea deprinderilor de viață la
preșcolari – necesitate pentru 08.11.2017
integrarea cu succes în societate.
3. Aplicarea metodelor activ-
participative în dezvoltarea 11.01.2018
gîndirii logice la preșcolari.
4. Implimentarea / aplicarea SÎDC,
cu accent pe dezvoltarea la copii a 07.03.2018
creativității și gîndirii critice.
5. Monitorizarea și evaluarea
dezvoltarea copiilor în baza 10.05.2018
SÎDC.
(Evaluarea finală, totalurile lucrului colec-tivului
pedagogic în anul de studii 2017-2018).

6. Lucrul educativ-instructiv cu cadrele didactice


18
Tematica ședințelor Consiliilor Pedagogice

Consiliul Pedagogic nr.1


Nr./r Problema examinată Timpul Responsabili
Organizarea activității profesionale a
cadrelor didactice în anul de studii
2016-2017
1. Obiectivele prioritare de activitate a
instituției preșcolare s.Popeasca în anul Directoarea
2017-2018 13.09.2017 Zmeu D.

2. Aprobarea planului de activitate pentru


anul 2017-2018 (problemele înaintate, Directoarea
căile de realizare). Zmeu D.
3. Aprobarea Regulamentului de ordin
intern, anunțarea statutului grădiniței, Directoarea
aprobarea fișei postului pentru cadrele Zmeu D.
didactice.
4. Înaintarea cadrelor didactice pentru
atestarea în anul 2017-2018. Alegerea Metodista
comisiei de atestare. Șahrai N.
5. Alegerea comisiei pedagogice pentru anul Metodista
de studiu 2017-2018 Șahrai N.
6. Întărirea membrilor Consiliului Directoarea
Administrativ Zmeu D.
7. Proiectarea didactică anuală – proiectare Metodista
eficientă a activității Șahrai N.

Lucrul preventiv:
Consultații:
1. Planificarea de lungă durată - madalitatea Septembrie Metodistă
inovatoare de proiectare a lucrului 2017 Șahrai N.
educativ-instructiv.
2. Discutarea Regulamentului intern de Septembrie Directoarea
activitate și Statutului instituției preșcolare 2017 Zmeu D.
s.Popeasca.
3. Regimul zilei în grădinița de copii - Octombrie Metodista
posibile valori educative. 2017 Șahrai N.
4. Comportamentul nostru –model pentru Noiembrie Metodista
copii 2017 Șahrai N.

19
Seminare- practice:
1. Tipurile de evaluări și metodologia Octombrie Metodista
aplicării lor. 2017 Șahrai N.

Concursuri:
1. Cea mai originală felicitare dedicată zilei Septembrie- Educatoarele,
pedagogului. (lucrare colectivă a fiecărei octombrie părinții.
grupă) 2017
2. „Ziua ușilor deschise” - întîlniri cu Octombrie Directoarea,
părinții, discuții, planuri de colaborare. 2017 Metodista.
Părinții
3. Cea mai creativă lucrare colectivă - Octombrie- Educatoarele,
„Toamnă dulce de alviță” -concursul Noiembrie părinții.
grupelor 2017

Controale preconizate:
1. Control epizodic în toată grădinița: Luna Directoarea
1) Respectarea regulamentului intern septembrie Zmeu D.
de muncă; 2017 Metodista
2) Respectarea regimului zilei; Șahrai N.
3) Respectarea normelor sanitare.

2. Control tematic la toate grupele de vârstă: Octombrie Metodista


1) Aplicarea metodelor active- 2017 Șahrai N.
participative în dezvoltarea gîndirii Comisia metodică
logice la preșcolari
3. Control comparativ la grupa medie și Noiembrie Metodista
grupa creșă: 2017 Șahrai N.
1) Aplicarea tehnicilor noi de lucru; Comisia metodică
2) Forme de lucru cu copiii;
3) Rezultatele copiilor.

Orele metodice
1. Modalități de dezvoltare a limbajului la Octombrie Educatoarea
preșcolari. 2017 Osipova Efimia
2. Jocul în dezvoltarea gândirii logice la Octombrie Educatoarea
preșcolari 2017 Bodiu Olga
3. Interogarea multiprocesuală Noiembrie Educatoarea
2017 Pînzari Vera

Activități de vizionare colectivă


1. De vorbă cu Zâna Toamnă. Octombrie Educatoarea
2017 Cazac Maia
20
2. Activitate-joc în grupa Creșă Noiembrie Educatoare
2017 Bodiu Olga.
3. La revedere păsări călătoare – compoziție Noiembrie Cond. muzical
musical-literară 2017 Pogor Tatiana

Consiliul Pedagogic nr.2


Nr./r Problema existentă Timpul Responsabili
Educarea deprinderilor de viață la
preșcolari – necesitate pentru integrarea 08.11.2017
cu succes în societate.
1. Realizarea hotărîrii consiliului pedagogic Metodista
nr.1. Rezultatele controalelor efectuate: Șahrai N.
1) Despre aplicarea strategiilor
educației pentru sănătate a Comisia metodică.
preșcolarilor;
2) Prezentarea rezultatelor controlului
comparativ la formarea
deprinderilor igienice în grupa Creșă
și medie.
2. Din experiența de muncă a educatoarelor Metodista
Osipova Efimia, Pînzari Vera și Corețcaia Șahrai Nadejda
Vera la formarea deprinderilor igienice și Cadrele debutante:
de sănătate a copiilor. Zubcov Natalia
Cazac Maia
3. Formarea deprinderilor igienice și de Educatoarea
sănătate a copiilor din instituția preșcolară Pînzari Natalia
4. Integrarea conținuturilor educaționale în Educatoarea
scopul socializării copiilor de vîrstă Cazac Maia
timpurie.
5 Disciplinarea pozitivă – cele mai eficiente Educatoarele
metode pentru copiii de 3-4 ani. Pînzari Vera
Corețcaia Vera
6. Educația pentru sănătate în activitățile Educatoarea:
integrate și extracurriculare cu copii Zubcov Natalia
preșcolari
7. Despre organizarea și petrecerea Metodista
sărbătorilor de iarnă. Șahrai N
Lucrul preventiv:
Orele metodice
1. Forme de organizare a acivității educative Octombrie Metodista
în instituția preșcolară 2017 Șahrai N.

21
2. Impactul jocului muzical didactic în Noiembrie Conduc. muzical:
progresul educațional. 2017 Pogor Tatiana
3. Formarea curiozității la copiii preșcolari în Decembrie Educatoare:
cadrul activităților integrate 2017 Zubcov Natalia

Consultații
1. Proiectarea didactică în instituția de Septembrie Metodista
educație timpurie 2017 Șahrai N.
2. Dezvoltarea limbajului la preșcolari prin Octombrie Metodista
intermediul jocului la educarea 2017 Șahrai N.
deprionderilor de viață
3. Igiena personală a copilului mic – parte Noiembrie Metodista
component a dezvoltării deprinderilor de 2017 Șahrai N.
viață.

Seminare practice:
1. Metodele și procedeiele de activizare a Octombrie Metodista
atenției și gîndirii la copiii preșcolari 2017 Șahrai N.
2. Managimentul implimentării metodologi- Noiembrie Directoarea:
ei la „Formarea deprinderilor pentru viață 2017 Zmeu Dorina
în instituția preșcolară”.

Concursuri:
1. „Valsul fulgilor de nea” – colaj colectiv Decembrie Educatoarele
2017 Părinții.
2. „Ziua ușilor deschise” - întîlniri cu părinții, Decembrie Directoarea,
discuții, planuri de colaborare. 2017 metodista

Activități de vizionare colectivă


1. Meseria – brățară de aur. Aria curriculară: Noiembrie Educatoarea
Știința. Cunoașterea cu mediul 2017 Pînzari Valentina
2. Formarea reprezentărilor matematice. Aria Decembrie Educatoare
curriculară: Știința. Cunoașterea cu mediul 2017 Pînzari Vera.
și cultura ecologică”
3. Grupa pregătitoare: Educația pentru Decembrie Educatoare
sănătate: „Organele de simț” 2017 Nimerenco Val-na

Consiliul Pedagogic nr.3


Nr. Problema examinată Timpul Responsabili
22
Aplicarea metodelor activ- 11.01.2018
participative în dezvoltarea gîndirii
logice la preșcolari.
1. Realizarea hotărîrii consiliului pedagogic Metodista
nr.2. Rezultatele controalelor efectuate. Șahrai N.
2. Învățarea cognitivă și varietatea Metodista
metodelor active- participative. Șahrai N.
3. Demonstrarea – metodă activ Directoarea
participativă. Zmeu D.
4. Educatorii și părinții – parteneriat în Educatoarea
realizarea unui scop comun în educarea Bodiu Olga
gîndirii logice a copilului preșcolar.
5. Organizarea activității la educația Conduc. muzical:
muzicală în grădiniță. Pogor Tatiana

Lucrul preventiv:
Ore metodice
1. Formarea atitudinii de învățare la Ianuarie Metodista
preșcolari prin aplicarea metodelor 2018 Șahrai N.
active-participative în dezvoltarea
gîndirii logice.
2. Interogarea multiprocesuală Februarie Directoarea:
2018 Zmeu Dorina

3. Importanța jocurilor didactice în Ianuarie Educatoare:


dezvoltarea limbajului 2018 Pînzari Natalia
4. Creativitatea în cadrul activităților Februarie Educatoare:
verbal-artistice 2018 Cazac Maia
5. Cum îi învățăm pe copii comportamente Februarie Educatoare:
positive? 2018 Corețchi Raisa

Consultații:
1. Dezvoltarea gîndirii critice la copiii de Februarie Metodista
vîrstă preșcolară. 2017 Șahrai N.

Seminare practice:
1. Activitatea de joc și rolul ei în Ianuarie Metodista
dezvoltarea multilaterală a copiilor de 2017 Șahrai N.
vîrstă preșcolară.

Concursuri:
1. „Colajul urăturilor din bătrîni”- concursul Ianuarie Educatoarele,
grupelor. 2017 părinții

23
2. „Ziua ușilor deschise” - întîlniri cu Februarie Directoarea,
părinții, discuții, planuri de colaborare. 2017 Metodista
Părinții

Control tematic:
1 Controlului tematic „Calitatea Ianuarie Metodista
desfășurării adunărilor cu părinții în 2018 Șahrai N.
grupele de vîrstă”.
2. Stabilirea nivelului de apreciere a Februarie Metodista
frumosului creat de natură în baza 2018 Șahrai N.
textelor literare la preșcolarii grupei Comisia metodică
pregătitoare. (Ținînd cont de dezvoltarea
gîndirii logice la preșcolari)

Ativități de vizionare colectivă:


1. Știința de carte Ianuarie Educatoarea:
2018 Osipova Efimia
2 Călătorie în lumea animalelor domestice Ianuarie Educatoare:
2018 Bodiu Olga
3. O călătorie în lumea poveștilor Februarie Educatoarea
2018 Corețcaia Vera

Consiliul Pedagogic nr.4


Nr. Problema examinată Timpul Responsabili
Implimentarea / aplicarea SÎDC, cu
accent pe dezvoltarea la copii a 07.03.2018
creativității și gîndirii critice.
1. Realizarea hotărîrii consiliului pedagogic Metodista
nr.3. Rezultatele controalelor efectuate. Șahrai N.
2. Strategii de formare și dezvoltare a Educatoarea
capacităților creative la preșcolarii mari. Pînzari Valentina
3. Lecturarea organizată între viață și Educatoarea
învățătură. Lectura ca mijloc a activității Pînzari Vera
gîndirii critice.
4. Blocajele creativității. Educatoarea
Nimerenco Val-na
5. Desenul colectiv – modalitate de Educatoarea
dezvoltare a imaginației și gîndirii Osipova Efimia
creatoare.

Lucrul preventiv:
Ore metodice
24
1. Tehnici, metode și procedeie activ- Martie Educatoare:
participative în dezvoltarea gîndirii 2018 Pînzari Valentina
logice la preșcolari.
2. Învățarea experiențială începe la Aprilie Educatoare:
grădiniță 2018 Corețcaia Vera
3. Activitățile literar-artistice: „În lumea Aprilie Directoare:
poveștilor” 2018 Zmeu Dorina

Consultații:
1. Însușirea regulilor de politețe de către Martie Metodista
copii:„Învățați copiii să fie respectuoși!” 2018 Șahrai N.

Seminare practice:
1. Desenul colectiv – modalitate de Martie Metodista
dezvoltare a imaginației și gîndirii 2018 Șahrai N.
critice.
Dezvoltarea gîndirii critice și a Martie Directoarea
creativității la preșcolari prin intermediul 2018 Zmeu D.
operelor literare
Concursuri:
1. „Legenda primăverii” – înscenare la Martie Educatori,
toate grupele de vîrstă 2018 Părinți
2. Concurs - „Oul de Paști!” –colaj la Aprilie Educatori,
grupele de vîrstă 2018 părinți

Control tematic:
1. Metodica de lucru privind activitățile de Martie Metodista
cultură fizică în grupa mare 2018 Șahrai N.
Comisia metodică
2. Organizarea activităților de creație în Aprilie Metodista
toate grupele de vîrstă 2018 Șahrai N.
Comisia metodică

Ativități de vizionare colectivă:


1. Lumea miraculoasă a poveștilor Martie Educatoarea
2018 Corețchi Raisa
2. Joc didactic „Jucăria mea preferată” Martie Educatoare:
2018 Pînzari Natalia
3. Puișorul cel isteț Aprilie Educatoarea
2018 Cazac Maia
4. Păsările – prietenii noștri Aprilie Educatoarea
2018 Zubcov Natalia

25
Consiliul Pedagogic nr.5
Nr. Problema examinată Timpul Responsabili
V. Monitorizarea și evaluarea dezvoltarea
copiilor în baza SÎDC. 10.05.2018
(Evaluarea finală, totalurile lucrului colec-
tivului pedagogic în anul de studii 2017-
2018).
1. Realizarea hotărîrii consiliului pedagogic Metodista
nr.4. Șahrai N.
2. Aprobarea rapoartelor de dare de seamă Educatoarele
despre activitatea fiecărei grupe de vîrstă în
anul de studii 2017-2018.
3. Rezultatele evaluării finale în prizma Metodista
îndeplinirii cerințelor Curriculare a anului Șahrai N.
de studiu 2017-2018
4. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor în Asistenta medica-
perioada caldă a anului. lă Cojocari E.
5. Aprobarea planului de lucru pe perioada Directoarea
estivală 2018 Zmeu D.

Lucrul preventiv:
Consultații:
1. Monitorizarea copiilor preșcolari. Aprilie Metodista
2018 Șahrai N.

Concursuri:
1. „Zîmbet fiermecător de copil”- concursul Mai Educatorii:
grupelor, consacrat zilei internaționale a 2018 Pînzari Valentina
copiilor „1 Iunie” Corețcaia Raisa
2. „Ziua ușilor deschise” - întîlniri cu părinții, Aprilie Directoarea,
discuții, planuri de colaborare. 2018 Metodista.

Control tematic:
1. Pregătirea de către perioada estivală, Mai Asistenta
respectarea cerințelor de profilaxie a 2018 medicală
bolilor, Nu-otrăvirilor, etc.

7.Activitățile extracurriculare, distracțiile


literar- muzicale:
Nr. Conținutul didactic Luna Responsabili
26
Activități extracurriculare:
1. Anul Nou Decembrie 2018 Toate grupele
Spectacole –literar – muzicale:
1 8 Martie Martie 2018 Toate grupele
Distracții muzical-literare:
1. Ziua bunicuțelor Septembrie Nimerenco Val-na
2017
2. Iepurașul în ospeție la copii Noiembrie 2017 Pînzari Natalia
3. La revedere păsări călătoare Noiembrie 2017 Cazac Maia
4 Toamna la bunelul Noiembrie 2017 Zubcov Natalia
5. Toamnă dulce de alviță Noiembrie 2017 Osipova Efimia
6. Adio, dragă grădiniță” Mai 2018 Grupa pregătitoare
Scenarii literare:
1. Grigore Vieru – prieten al copiilor Februarie 2018 Grupa medie:
2. În lumea poveștilor lui Ion Creangă Martie 2018 Nimerenco Val-na
3. SOS- salvăm natura! Aprilie 2018 Osipova Efimia
7.2 Activități de mentorat:
Nr. Continutiri Luna Responsabil
1 Modalități de formare a unei dicții Pînzari Valentina
2. Activități de vizionare cu menții Pînzari Valentina
3. Acordarea consultației individuale Pînzari Valentina
pentru menți
4. Asistarea la activitățile mentorilor Pînzari Valentina
5. Jocul în familie care crește și educă Pînzari Valentina
copii cu CES
7.3 Adunări sindicale generale:
Nr. Continutiri Luna Responsabil
1 Cu privire la anexele Contractului Pînzari Valentina
colectiv de muncă
2. Utilizarea bugetului organizației Pînzari Valentina
sindicale
3. Legislația de Securitate și sănătate în Pînzari Valentina
muncă
8. Control și dirijarea procesului educațional
Tipul de Problema Termen Resurse Evaluare Responsa-
control examinată materiale cadre bili
didactice

27
Control Ordin, Toate Consiliul Directoarea,

Control epizodic în
tematic Septem- obiective, grupele pedagogic metodista.
brie 2017 plan, de vîrstă nr.2

toată grădinița.
criterii
Control comparative la grupa

Control Octom-brie Ordin, Toate Consiliul Metodista


compara- 2017 obiective, grupele pedagogic Șahrai N.
tiv plan, de vîrstă nr.2
medie și grupa creșă.

criterii
Aplicarea metodelor activ–

gîndirii logice la preșcolari


participativ în dezvoltarea

Control Noiem-brie Ordin, Toate Consiliul Directoarea,


tematic 2017 obiective, grupele pedagogic metodista.
la toate plan, de vîrstă nr.3
grupele criterii
de vîrstă
desfășurării adunărilor cu părinții

Control Ianuarie Ordin, Toate Consiliul Metodista


controlului tematic „Calitatea

tematic 2018 obiective, grupele pedagogic


plan, de vîrstă nr.4
criterii
în grupele de vîrstă”.
frumosului creat de
Stabilirea nivelului

preșcolari în grupa

Control Ordin, Grupa Consiliul Metodista


textelor literare la

tematic Februarie obiective, pregăti- pedagogic Șahrai N.


natură în baza
de apreciere a

2018 plan, toare nr.3


criterii
pre

28
Control Martie Ordin, Grupa Consiliul Directoarea,

activitățile
de cultură
Metodica
tematic 2018 obiective, mare pedagogic metodista

de lucru

fizică în
privind

grupa
mare
plan, nr.4
criterii
Control Aprilie Ordin, Toate Consiliul Directoarea,
tematic 2018 obiective, grupele pedagogic metodista

grupele de vîrstă
creație în toate
activităților de
plan, nr.5
Organizarea

criterii

Controale operative:
Nr./o Conținutul controlului Termen Responsabil Cînd și unde
operativ se vor asculta
rezultatele
contrlolului
1. Realizarea activităților Săptămînal Directoarea, Ședința
educativ-formative conform metodista săptămînală cu
orarului. educatorii
2. Nivelul pregătirii educatorilor Septembrie- Directoarea, Ședința
către adunările cu părinții. Noiembrie metodista săptămînală cu
educatorii
3. Starea documentației, Lunar Directoarea, Ședința
prezența planificării metodista săptămînală cu
sistematice a procesului educatorii
educativ-instructiv.
4. Deprinderile cultural-igienice Noiembrie Asistenta Ședința
în timpul mesei. medicală săptămînală cu
educatorii
5. Activitatea creativă a Decembrie Directoarea, Ședința
copiilor, rezultatele muncii metodista săptămînală cu
artistico-plastice. educatorii
6. Activitatea dinamică a Decembrie Asistenta Ședința
copiilor în cadrul momentelor medicală săptămînală cu
de regim. educatorii
7. Pregătirea, desfășurarea, Zilnic Asistenta Ședința
eficiența gimnasticii matinale medicală săptămînală cu
și a celei de după somn. educatorii
8, Organizarea activităților Săptămînal Directoarea, Ședința
copiilor conform panoului de metodista săptămînală cu
responsabilități (în educatorii
29
ungherașul naturii, de
serviciu la masă, la activitate)

9. Ședințele consiliului administrativ


Nr.o Problema examinată Data Responsabil Realizarea
petrecerii
* Aprobarea regulamentului intern Directoarea
al instituției s.Popeasca Zmeu D.
* Asigurarea unui regim sanitar- Asistenta
igienic și de alimentație rațională medicală
1. a copiilor de toate vîrstele. IX.2017 Cojocari E.
* Școlarizarea copiilor din Metodista
microsector, completarea grupelor Șahrai N.
30
la începutul anului de studii.
* Despre tarifarea cadrelor Directoarea
didactice și personalului auxiliar. Zmeu D.
Starea bazei tehnico-materiale Șefa de
(asigurarea cu utilaj tehnologic și gospodărie
frigorific, inventarul etc.)
Respectarea normelor de protecție Metodista
a muncii de către salariații Șahrai N.
instituției
2. Respectarea cerințelor sanitare și X.2017 Metodista
igienice în amenajarea spațiilor Șahrai N.
educaționale
Corectitudinea și calitatea Metodista
perfectării documentației grupei la Șahrai N.
început de an de studii.
Respectarea regulamentului de Directoarea
ordine interioară Zmeu D.
Pregătirea instituției către sezonul Șefa de
de iarnă gospodărie
3. Desfășurarea procesului de XI.2017 Metodista
atestare ale cadrelor didactice în Șahrai N.
anul 2017-2018
Dispanserizarea copiilor din Asistenta
instituție. medicală
Cojocari E.
Despre respectarea prevederilor Directoarea,
„Instrucțiunii privind ocrotirea Asistenta
vieții și sănătății copiilor” medicală

Rezultatele inventarierii bunurilor Șefa de


4. materiale XII.2017 gospodărie
Analiza fregvenței copiilor pe 4 Directoarea,
luni ale anului de studii metodista.
Pregătirea grupelor către Directoarea,
Carnavalul de Crăciun și Anul metodista.
Nou.
Respectarea „Instrucțiunii cu Asistenta
privire la organizarea măsurilor de medicală
ocrotire a vieții și sănătății
copiilor”. Analiza morbidității
copiilor de vîrstă preșcolară în
anul 2017-2018.
Rezultatele controlului tematic Metodista
5. „Calitatea desfășurării adunărilor I.2018 Șahrai N.
31
cu părinții în grupele de vîrstă”.
Respectarea limitelor la agentii Șefa de
termici (apă, lumină, căldură). gospodărie
Respectarea normelor de protecție Metodista
a muncii în instituția preșcolară. Șahrai N.
Respectarea drepturilor copiilor în Metodista
instituție. Concordanța între Șahrai N.
drepturi și obligații.
Calitatea și varietatea produselor Magazionera
livrate instituției (analiza I jum. a
anului de studii).
6. Despre desfășurarea măsurilor de II.2018 Asistenta
fortificare a sănătății copiilor în medicală
regimul zilei (gimnastica, călire,
jocuri, plimbări).
Pregătirea grupelor către Metodista
desfășurarea sărbătorilor de Șahrai N.
Primăvară.
Managementul resurselor umane Directoarea
privind respectarea legislației Zmeu D.
muncii.
Participarea la solubrizarea Șefa de
teritoriului intern. gospodărie
Prevenirea intoxicațiilor Asistenta
alimentare. Respectarea regimului medicală
7. sanitaro-igienic în bucătărie, III.2018
spălătorie și în grupeleinstituției
preșcolare.
Colaborarea parteneriatului Directoarea
familie-grădiniță în dezvoltarea Zmeu D.
bazei tehnico-materiale ale
instituției preșcolară.
Analiza morbidității în primul Asistenta
trimestru a anului 2018. medicală
Rezultatele solubrizării în Șefa de
8. bilunarul ecologic. IV.2018 gospodărie

Rezolvarea situațiilor de conflict Directoarea


în colectivul instituției preșcolare Zmeu D.
s.Popeasca
Prevenirea intoxicațiilor Asistenta
alimentare. Respectarea regimului medicală
sanitaro-igienic în grădiniță.
9. Organizarea lucrului de asanare în V.2018 Asistenta
32
perioada de vară. medicală
Organizarea concediilor de vară a Directoarea
colaboratorilor. Zmeu D.

10. Managementul educațional:


Nr. Nominalizarea problemei Data Responsabil Realizarea
existente petrecerii
I. Management de curriculum
1. Precizarea obiectivelor prioritare pe În planul de Directoarea
termen de lungă durată dezvoltare a
instituției
2. Elaborarea proiectelor de lungă Permanent Directoarea,
durată, formularea obiectivelor de metodista
referință
3. Implementarea curriculumului Pe parcur- Metodista
preșcolar sul anului
de studiu
4. Elaborarea planurilor unice pentru Pe parcur- Metodista
diferite grupe de vîrstă sul anului
de studiu
5, Procurarea și utilizarea eficientă a Permanent Metodista,
materialelor curriculare la toate educatorii
33
nivelurile
6. Monitorizarea eficientă a procesului Permanent Directoarea,
de implimentare a curriculumului de metodista
bază la nivel de grupă, instituție
7. Dezvoltarea la educatori a Permanent Metodista
competenței în conceperea și
utilizarea manualelor și altor
materiale curriculare
8. Perfecționarea portofoliului cadrelor Permanent Metodista
didactice prin formularea
obiecivelor operaționale în
dependență de disciplină, vîrstă.
II. Formarea și dezvoltarea resurselor umane
1. Reinstruirea cadrelor didactice în Cursuri de Directoarea
contextul schimbărilor educaționale formare
continuă
2. Elaborarea fișei postului pentru La începu- Directoarea
toate categoriile de salariați tul anului
de studiu
3. Nominalizarea standardelor Primul Directoarea
calitative și cantitative pentru trimestru
aprecierea activității salariaților
4. Crearea condițiilor optime pentru Permanent Directoarea,
dezvoltarea și creșterea profesională metodista
a cadrelor didactice
5. Promovarea pluralismului în După Directoarea,
contextul intereselor necesitate comitetul
organizaționale, negocierea și sindical
soluționarea conflictelor
6. Organizarea activităților de Conform Metodista
perfecționare pedagogică planului
7. Organizarea activităților de Conform Directoarea
perfecționare în centre de formare graficului
continuă DGE
III. Schimbări organizaționale
1. Ridicarea nivelului culturii Permanent Directoarea,
organizaționale la nivel de grupă și metodista
a întregului colectiv
2. Integrarea salariaților în cadrul Permanent Directoarea,
instituției preșcolare s.Popeasca metodista
3. Direcționarea salariaților în vederea Permanent Directoarea,
realizării instituției metodista
4. Protecția socială a salariaților Permanent Directoarea
5. Păstrarea și transformarea valorilor Permanent Comitetul
34
și tradițiilor a organizației sindical,
administrația.
6. A ajuta corpul didactic să se Permanent Directoarea,
dezvolte și să mențină o cultură metodista
școlară profesională și un mediu
ambiant favorabil.
7. Încurajarea și susținerea dezvoltării Permanent Directoarea,
profesionale. metodista
8. A acorda sprigin profesional în După Directoarea,
soluționarea efectivă a problemelor necesitate. metodista
instructive, pedagogice și
educaționale.
IV. Evaluarea rezultatelor școlare
1. Evaluarea nivelului de adoptare a La înmatri- Metodista,
copiilor la noile condiții. cularea asistenta
copiilor medicală
2. Organizarea orelor de evaluare la Conform Educatorii
știința de carte și matematică în planului
grupele mare și pregătitoare. educatorilor
3. Organizarea evaluării inițiale, Septembrie- Metodista
formative și finale în toate grupele mai
preșcolare.
4. Analiza comparativă a rezultatelor Mai Metodista
evaluării sumative în grupa mare și
pregătitoare.

10. Perfecționarea condițiilor pentru îndeplinirea


obiectivelor curriculare
Nr/ Eșalonarea conținutului Data Responsabil Note
o petrecerii
1. A continua aprovizionarea grupelor cu Permanent Directoarea
literatură metodică de specialitate și
literatură artistică pentru copii.
2. Gestionarea fondului bibliotecar Permanent Directoarea
3. Procurarea inventarului sportiv Pe parcur- Directoarea,
sul anului educatori,
părinți
4. Pentru ungherașul naturii: Septembrie Directoarea,
Procurarea - decembrie educatori,
-ghivecilor cu flori exotice, părinți
-acvariului pentru peștișori și a
35
inventarului necesar pentru îngrijire,
- coliviei și a păsărilor
5. Pentru petrecerea eficientă a Permanent Directoarea,
activităților Metodista,
Material didactic pentru activitățile de educatori,
dezvoltare a vorbirii:
-seturi de tablouri,
-anotimpurile,
-fișe de evaluare.
6. Material didactic pentru activitățile de Permanent Directoarea,
matematică, pregătirea fișelor de Metodista,
evaluare. educatori,

7. Cabinetele: Pe parcur- Directoarea,


A amenaja sala de odihnă a educatorilor sul anului Metodista,
conform cerințelor estetice și educatori
pedagogice.
8. A amenaja cabinetul metodic. Septembrie Directoarea,
- decembrie Metodista.

12. Ocrotirea vieții și sănătății copiilor:


Nr. EȘALONAREA CONȚINUTULUI Data Responsabili Note
petrecerii
I. Respectarea regimului sanitaro-igienic
1. A petrece control permanent a stării Zilnic Asistenta
sanitaro-igienice a grupelor, a blocului medicală
alimentar, depozitelor, cabinetelor, a
terenurilor de joacă.
2. Controlul respectării regimului de Zilnic Asistenta
schimbare, de aerisire a grupelor. medicală
Director
3. Controlul respectării graficului de Conform Asistenta
schimbare a albiturilor și a calității graficului medicală
prelucrării lor.
4. Controlul calității spălării veselei în Săptămînal Asistenta
grupe și la blocul alimentar. medicală
5. Controlul păstrării și prelucrării O dată în Comisia de
produselor alimentare. trimestru rebutare

36
6. Controlul copiilor veniți după boală. După Asistenta
necesitate medicală
7. Inspectarea corectitudinii înscrierii Permanent Asistenta
copiilor noi veniți în instituția preșcolară. medicală,
Director
8. Inspectarea efectuării trierii matinale în Zilnic Asistenta
grupele de creșă, în mod special, și cele medicală,
de grădiniță. Metodist
9. Controlul copiilor la pediculoză și O dată în Asistenta
scabie. săptămînă medicală
10. Examinarea copiilor la helmenți. Conform Asistenta
graficului medicală
11. Evaluarea trecerii controlului medical de După Asistenta
către angajații grădiniței de copii. grafic. medicală

II. Deservirea medicală a copiilor


12. Asigurarea cabinetului medical cu Septembie - Asistenta
medicamentele necesare pentru primul Ianuarie, medicală
ajutor. Mai
12. Organizarea și petrecerea dispanserizării Conform Asistenta
copiilor conform vîrstei. graficului medicală,
Medicul
13. Alcătuirea planului de vaccinare și Conform Medicina
vaccinarea copiilor. planului preventivă
14. Completarea foii sănătății pe grupe. Septembrie- Educatorii
Mai
15. Controlul medical aprofundat a copiilor Conform Medicul
din instituție de către medicii specialiști. planului

16. Curs de însănătoșire și profilactică. Permanent Asistenta


medicală

III. Perfecționarea condițiilor la ocrotirea vieții și sănătății copiilor


17. Analiza dezvoltării fizice a copiilor: Lunar, Asistenta
-vîrsta fragedă, Trimestrial medicală
-vîrsta preșcolară.
18. Analiza morbidității. Lunar Asistenta
medicală
19. Control permanent a teritoriului Zilnic Asistenta
grădiniței în scopul depistării obiectelor medicală
și plantelor ce prezintă pericol pentru
viața și sănătatea copiilor.

37
IV. Respectarea instrucțiunii „Ocrotirea vieții și sănătății copiilor în instituția
preșcolară” („IOVSC”).
20. Controlul corectitudinii eliberării și O dată pe Asistenta
transportării hranei de la blocul alimentar săptămînă medicală
în grupe.
21. Controlul respectării „IOVSC” de către O dată în Director
colaboratorii grădiniței. lună

22. Controlul fixării mobilierului, prizelor, O dată în Metodist,


șefa de
întrerupătoarelor și a utilajului de pe lună gospodărie,
teren. Asistenta
medicală
23. Controlul marcării inventarului moale și Zilnic Asistenta
tare în grupe și la blocul alimentar. medicală

V. Lucrul sanitar-instructiv cu angajații grădiniței, cu părinții.


24. Consultații pentru educatori, părinți: Noiembrie, Asistenta
-profilaxia tuberculozei; decembrie, medicală
-masajul punctat; februarie,
-respectarea regulilor de igienă mai.
personală;
-profilaxia bolilor infecțioase;
 Calea parcurgerii microbilor și
pătrunderea lor în organism;
 Rolul personalului g/c în
profilaxia bolilor infecțioase:
-profilaxia toxico infecțiilor alimantare;
-gripa de tip H1N1;
25. Cerințe sanitaro-igienice față de Asistenta
încăperile și teritoriul instituției: medicală
 Menținerea sanitară a terenurilor și
încăperilor;
 Cerințe față de eluminare;
 Îngrijirea și marcarea inventarului
moale și tare.
26. Regimul de aier: Asistenta
 Aierisirea corectă a încăperilor; medicală
 Regimul spălării încăperilor.
27. Organizarea hranei copiilor: Asistenta
 Reguli de aducere a hranei; medicală
 Regulile de folosire a apei
38
potabile;
 Reguli de spălare a veselei.
28. Igiena personal a copiilor și personalului: Asistenta
 Îngrijirea mîinilor și exteriorului; medicală
 Îngrihâjirea locului de lucru și
odihnă a copiilor și personalului.

VI. Organizarea și petrecerea măsurilor de călire.


29. Organizarea și petrecerea primirii Zilnic Educatorii
copiilor la aer liber.
30. Petrecerea înviorării la aer liber în Zilnic Educatorii
perioada caldă a anului.
31 Aerisirea sălilor de grupă. Zilnic Educatorii
32. Petrecerea exercițiilor de călire după Zilnic Educatorii
somnul de masă.
33 Petrecerea activităților de cultură fizică După plan Educatorii
la aer liber în perioada caldă a anului.
34. Petrecerea distracțiilor, sărbătorilor După plan Educatorii
sportive, „Zilei sănătății”, matineilor.
35. Respectarea regimului sanitaro- Zilnic Asistenta
epidimiologic în scopul profilaxiei medicală
bolilor infecțioase și intestinale.
36. Lucrul de profilaxie a traumatismului. Zilnic Asistenta
medicală
37. Controlul alimentației calorice a copiilor Zilnic Asistenta
preșcolari. medicală
38. Organizarea și petrecerea vizitelor, După plan Educatorii
excursiilor, plimbărilor cu scop după
hotarele grădiniței.
VII. Organizarea alimantației copiilor
39. Formarea comisiei de triaj. Septembrie Director
40. Aprovizionarea sistematică cu produse Zilnic Asistenta
alimentare de calitate. medicală,
magazionera
41. Controlul strict al calității și condițiilor Zilnic Director,
de păstrare a produselor alimentare în Asistenta
frigidere și depozite. medicală
42. Controlul rebutării produselor Zilnic Comisia de
alimentare. rebutare

43. Controlul păstrării probelor diurne. Zilnic Asistenta


medicală

39
44. Controlul respectării normelor Zilnic Asistenta
alimentare naturale la blocul alimentar și medicală,
în grupe. Director
45. Controlul respectării tehnologiilor de Zilnic Asistenta
preparare a bucatelor. medicală,
Director
46. Întocmirea meniului perspectiv și zilnic. Săptămînal Asistenta
și zilnic medicală, șefa
gospodăriei
47. Îmbogățirea asortimentului de produse Pe parcurs Asistenta
alimentare în alimentație, a sucurilor, medicală,
fructelor și legumelor proaspete de Director
sezon.

VIII Respectarea regulilor de securitate. Activitatea sanitar-instructivă cu


colaboratorii instituției și cu părinții.
48 Cunoașterea angajaților cu „IOVSC”. O dată în Director,
trimestru Responsabil
SSM
49. Formarea cunoștințelor despre regulile Lunar Educatori
de circulație la copiii preșcolari și
părinți.
50. Petrecerea seminarelor la : Octombrie - Asistenta
-cunoașterea plantelor otrăvitoare; Mai medicală
-ciupercilor necomestibile;
- daunile mucegaiului.
51. Instruirea personalului tehnic în vederea Conform Asistenta
respectării normelor sanitaro-igienice și planului medicală
epidemiologice. asist. med.
52. Compltarea ungherașului sanitar cu După Asistenta
informațiile despre bolile specifice necesitate medicală
anotimpului sau altor situații: gripă,
hepatită, meninghită, etc.
53. Perfectarea pliantelor pentru părinți pe Octombrie, Asistenta
diverse teme: decembrie, medicală
-„ Sănătatea preșcolarului”; februarie,
-„ Alimentația corectă a copiilor”; mai.
-„ Îngrijirea dinților”;
-„ Sfaturi practice la ....”
54. Alfabetizarea părinților prin conversații, O dată în Asistenta
consultații la preîntîmpinarea și evitarea lună. medicală,
traumatismului în rîndurile copiilor, Director
toxico-infecțiilor alimentare și a
respectării regimului zilei.
40
13. Parteneriatul grădiniță-familie:
Nr. Nominalizarea măsurii Data Responsabil Not
petrecerii ă

I.Adunări generale cu părinții


1. Parteneriatul educațional grădiniță- Septembrie Metodista:
familie din prizma respectării 2017 Șahrai N.
Statutului instituției preșcolare
s.Popeasca Educatorii
2. Cerințe educaționale unice (analiza Decembrie Directoarea
conlucrării pe parcursul anului). 2017 Zmeu D.
3. Intoxicațiile alimentare / otrăvirile. Martie Asiatenta
Factorii de risc și prevenirea lor. 2018 medicală
Cojocari E.
4. Rezultatele anului de studiu 2017- Mai Metodista:
2018. Probleme și soluții. 2018 Șahrai N.

II.Adunări cu părinții în grupele instituției preșcolare

Grupa Creșă (1,5-2ani)


1. Particularitățile de vîrstă la 2-3 ani. Septembrie Educatoare:
2017 Bodiu Olga

2 Rolul și importanța dezvoltării Decembrie Educatoare:


personalității la cea mai fragedă vîrstă. 2017 Bodiu Olga

3. Încăpățînările și capriciile. Februarie Educatoare:


2018 Bodiu Olga
4. Jocul – activitate de bază a dezvoltării Mai Educatoare:
multilaterală a copiilor 2018 Bodiu Olga

Grupa I mică (2-3 ani)


1. Parteneriatul educational familie- Septembrie Educatoare:
grădiniță. 2017 Pînzari Natalia
2. Educarea deprinderilor de comportare Februarie Educatoare:
civilizată și a relațiilor sociale 2018 Pînzari Natalia
reciproce
3. Agresivitatea copiilor preșcolari Mai Educatoare:
41
2018 Pînzari Natalia

Grupa II mică (3-4ani)


1 Autoritatea părintească Octombrie Pînzari Vera
2017 Cazac Maia
2. Fără joc nu există dezvoltare Ianuarie Pînzari Vera
2018 Cazac Maia
3. Evaluarea copiilor la sfîrșit de an Mai 2018 Pînzari Vera
Cazac Maia

Grupa medie (4-5ani)


1. Încrederea în sine se educă în familie Octombrie Educatorii:
2017 Zubcov N.
Corețcaia Vera
2. Sfaturi pentru mămicile cu băieței. Februarie Educatorii:
2018 Zubcov N.
Corețcaia Vera
3. Rolul taților în educarea și dezvoltarea Mai Educatorii:
copiilor. 2018 Zubcov N.
Corețcaia Vera

Grupa mare (5-6 ani)


1. Nu! Pălmuirii. Octombrie Educatorii
2017 Pînzari V-na
Corețchi R..
2. Emoțiile părintești … cum să le Decembrie Educatorii
stăpînim? 2017 Pînzari V-na
Corețchi R..
3. Pedepse și consecințe. Februarie Educatorii
2018 Pînzari V-na
Corețchi R..
4. Plăcerea cărții „Pregătirea pentru citit. Mai Educatorii
2018 Pînzari V-na
Corețchi R..

Grupa pregătitoare (6-7 ani).


1. Lectura – condiție primordial pentru Noiembrie Educatorii
dezvoltarea intelectuală a copiilor 2017 Osipova E.
Nimerenco V.
2. Încrederea în sine se educă în familie. Februarie Educatorii
2018 Osipova E.
Nimerenco V.
3. Cum să-I învățăm pe copii valoarea Aprilie Educatorii
banilor. 2018 Osipova E.
42
Nimerenco V.
Octombrie, Directoarea,
III. Ziua ușilor deschise decembrie, Metodista
februarie,
aprilie
IV. Discuții și schimburi de idei și
experiență între părinți:
- Cum să apreciezi capacitățile Octombrie, Educatorii
copilului? Decembrie, grupelor de
-Cum să educăm dragostea de muncă, Februarie , vîrstă.
responsabilitatea și sinceritatea? Aprilie
-Cum să educă politețea?
-Cum să evităm conflictele?
-Educația dragostei de carte.
V. Concursuri și expoziții tematice Conform Educatorii
pentru grupele de vîrstă: planului grupelor,
- Cea mai originală felicitare dedicată anual. Părinții
zilei pedagogului;
- Cea mai creativă lucrare colectivă
„Toamnă dulce de alviță”;
-Valsul fulgilor de nea”-colaj colectiv;
- Colajul urăturilor din bătrîni;
- „Legenda primăverii” – înscenare la
grupă;
- Oul de Paști!
- Zîmbet fiermecător de copil.
VI. Sărbători pentru părinți:
- „Ziua bunicuțelor”; Septembrie Educatorii
- „Toamna de aur”; Octombrie grupelor de
-„Revelion 2017-2018”; Decembrie vîrstă.
-„ Mărțișoare dau în floare”; Martie
-„Adio grădiniță” Mai

13. Realizarea parteneriatului grădiniță -gimnaziul


s.Popeasca

Nr. Nominalizarea măsurilor Termenul Responsabili Notă

1. Întîlnirea lucrătorilor medicali ai


gimnaziului și grădiniței cu părinții
copiilor din grupele pregătitoare:

43
-nivelul de dezvoltare fizică a copiilor Septembrie Asistenta
la debutul școlar; 2016 medicală
-vaccinarea copiilor;
-supraîncărcarea și supraoboseala.
2. Activități cu copiii:
- Participarea copiilor la careul din
prima zi de școală; Pe Metodista,
- Organizarea excursiilor la școală pe parcursul Educatori,
parcursul anului ( bibliotecă, clasă, anului Învățători.
cantină, sala sportivă);
- Organizarea expozițiilor comune cu
elevii din clasele primare „Toamna de
aur”, „Mărțișor 2018”; „1 Iunie”.
- activitatea de patronaj - repararea
jucăriilor și cărților cu ajutorul
elevilor;
- Acordarea ajutorului la salubrizarea
terenului grădiniței;
- Participarea elevilor cl.1 la
sărbătoarea „Adio grădiniță”.
3. Activități cu cadrele didactice:
- Participarea reciprocă la consiliile
profesorale; Pe Metodista,
-Vizionarea comună a activităților în percursul Educatori,
grupa pregătitoare; anului Învățători.
-Schimb de experiență;
- Mese rotunde „Continuitatea
grădiniță-școală”.

14. Lucrul administrativ-gospodăresc:

Nr. Nominalizarea măsurilor Termenul Responsabili Notă

1. Gestionarea și păstrarea bunurilor Permanent Șefa de


mobiliare și de inventar ale instituției. gospodărie
2. Procurarea și asigurarea cu: Educatorii,
-materiale didactice pentru activitățile Lunar după Șefa de
educativ-formative obligatorii; posibilitate, gopodărie,
-detergenți, dezinfectanți pentru Directoarea,
44
grupele de vîrstă, blocului alimentar, Comitetul
spălătorie; părintesc
-veselă (cratițe de email, cuțite, Trimestrial,
fundișoare pentru blocul alimentar);
-vopsea, perii; Iulie -
Repația depozitului alimentar; August
3. Întocmirea documentelor și registrelor Pe Director,
necesare, programului de măsuri parcursul Educatori,
pentru protecția muncii. anului. Responsabil pe
PM.
4. Reparația cosmetică: Iulie- Director,
- a sălilor de grupă; August Șefa de
-dormitoarelor; 2016 gospodărie;
-vestiarelor; Educatorii.
-blocului alimentar;
-spălătoriei.
5. Aprovizionarea cu nisip a nisipierilor După Șefa de
de pe terenul de joc. necesitate gospodărie
6. Aprovizionarea instituției cu utilaj Pe Directoarea,
tehnologic nou (cazan de gaze parcursul APL
naturale). anului
7. Pregătirea instituției pentru Octombrie- Șefa de
funcționarea în perioada de iarnă noiembrie gospodărie
8. Organizarea controlului sistematic O dată în Șefa de
asupra funcționării sistemului de lună gospodărie,
încălzire, apeductului și sistemului de Educatorii
canalizare
9. Organizarea măsurilor de consum Permanent Șefa de
rațional a energiei electrice, apei și gospodărie
căldurii.
10. Menținerea teritoriului în starea Permanent Șefa de
sanitaro-igienică bună; gospodărie
- Organizarea vinerilor sanitare;
- Îngrijirea sectoarelor.
11. Decontarea bunurilor materiale uzate După Contabilitatea
necesitate APL
12. Controlul funcționării tehnicii sanitare, O dată în Educatorii,
a sistemului de canalizare, apeduct. lună Șefa de
gospodărie
13. Reîncărcarea stingătoarelor și După Șefa de
reutilizarea ungherașului antiincendiar necesitate gospodărie
cu materialele necesare.

45
15. Ședințele convocate de director în anul de studiu
2017-2018

Nr. Întrbările puse în discuție Data Responsabil Notă

1. Aprobarea regulamentului intern August Directoare


pentru salariații grădiniței de copii 2017
2. Rezultatele controlului pregătirii August Directoare,
grupelor și sectoarelor pentru anul de 2017 Asistenta
studiu 2017-2018. medicală
3. Organizarea instructajului cu Septembrie Director
subiectele: 2017 Zmeu D.
 Protecția vieții și sănătății Asist. Medic.:
copiilor; Cojocari E.
 Responsabilitățile funcționale Resp. Pe SSM
ale Cadrelor Didactice; Pînzari V-na.
 Tehnica securității muncii și
securitatea antiincendiară.
4. Analiza stării documentației Cadrelor Septembrie Metodista
didactice 2017 Șahrai N.
5. Discutarea și aprobarea programului Septembrie Director
Sfințirii Grădiniței de copii 2017 Zmeu D.
6. Rezultatele examenului medical al Octombrie Asis. Medical
copiilor. Analiza morbilității copiilor. 2017 Cojocari E.
7. Măsurile de pregătire a instituției Octombrie Director.
preșcolare către perioada rece a 2017 Zmeu D.
anului Șefa de gosp.:
Mîndru V.
46
8. Nivelul organizării alimentației Noiembrie Director
copiilor în grădinița de copii 2017 Zmeu D.
(rezultatele raidurilor prin grupe, Asist. Medic.:
blocului alimentar, analiza Cojocari E.
meniurilor).
9. Respectarea normelor sanitaro- Noiembrie Asist. Medic.:
igienice în încăperile instituției 2017 Cojocari E.
preșcolare Șefa de gosp.:
Mîndru V.
10 Nivelul respectării regimului de Noiembrie Director
activitate de către lucrătorii grădiniței 2017 Zmeu D.
de copii.
11. Discutarea și aprobarea planului de Decembrie Director
organizare a matineielor de Anul Nou 2017 Zmeu D.
(oformarea sălii, cadourile copiilor,
conținutul matineielor).
12. Aprobarea graficului concediului Decembrie Director
anual a lucrătorilor instituției 2018 Zmeu D.
preșcolare
13. Analiza morbidității copiilor pe anul Ianuarie Asis. Medicală
2017. Aprobarea planului de lucru în 2018 Cojocari E.
vederea micșorării % de morbiditate.
14. Discutarea rezultatelor verificării Ianuarie Director
realizării măsurilor instrucțiunilor cu 2018 Zmeu D.
subiectul: „Ocrotirea vieții și sănătății Asis. Medicală
copiilor” Cojocari E.
15. Profilaxia gripei și a infecțiilor virale Februarie Asis. Medicală
acute (rezultatele pe grupe de vîrstă, 2018 Cojocari E.
situația existentă, numărul de
certificate de boală pe grupe).
16. Raport de activitate pentru prima Februarie Metodista:
jumătate a anului de studiu 2017- 2018 Șahrai N.
2018
17. Discutarea și aprobarea planului de Februarie Conduc.
organizare a matineielor de 2018 Muzical:
primăvară. Pogor T.
18. Rezultatele testării copiilor din grupa Martie Metodista:
pregătitoare cu genericul „Copiii la 2018 Șahrai N.
debutul școlar
19. Nivelul organizării lucrului cu Martie Director
părinții (rezultatele organizării 2018 Zmeu D.
adunărilor părintești).
20. Respectarea regimului zilei și Aprilie Director
activitatea motrică a copiilor pe 2018 Zmeu D.

47
parcursul zilei (gimnastica, trierea Asis. Medicală
matinală, jocuri mobile, plimbări, Cojocari E.
călire)
21. Perfectarea documentației cadrelor Aprilie Director
didactice, asistentei medicale, blocul 2018 Zmeu D.
alimentar (rezultatele verificărilor Metodista:
curente) Șahrai N.
22. Totalurile progresului educativ- Mai Metodista:
instructiv. Darea de seamă despre 2018 Șahrai N.
activitatea organizată în a II jumătate
a anului de studiu 2017-2018
23. Organizarea lucrului de asanare a Mai Director
copiilor în perioada de vară. 2018 Zmeu D.
Proiectarea activităților în această
perioadă.
24. Organizarea și desfășurarea Mai Director
sărbătorilor „Adio, grădiniță!” și „1 2018 Zmeu D.
iunie-ziua copiilor”.

25. Teritoriul grădiniței de copii în grija Mai Director


fiecărui membru a colectivului 2018 Zmeu D.
(rezultatele concursului „Cel mai Metodista:
amenajat teren de joacă, cel mai Șahrai N.
original răzor de flori”) Comitet.sindical

48

S-ar putea să vă placă și