Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DE LECŢIE

OBIECTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: PSIHOLOGIE


CLASA: a X-a
SUBIECTUL: SENZAŢIILE (definiţia senzaţiilor, însuşirile senzaţiilor, producerea senzaţiilor, legile senzaţiilor, principalele
modalităţi senzoriale)

TIPUL LECŢIEI: de comunicare de noi cunoştinţe

OBIECTIVE :
Competenţă generală: Însuşirea limbajului psihologic şi utilizarea sa adecvată în acţiuni de caracterizare şi
autocaracterizare.
Obiective operaţionale: Oo1: să definească corect senzaţiile
Oo2: să analizeze însuşirile senzaţiilor.
Oo3: să precizeze producerea senzaţiilor
Oo4 :să clasifice senzaţiile, să caracterizeze diferite tipuri de senzaţii , să dea un exemplu de
aplicare a legilor sensibilităţii în viaţa cotidiană

STRATEGII DIDACTICE:
 METODE ŞI PROCEDEE:
expunerea, explicaţia didacticǎ, conversaţia, problematizarea, observaţia sistematicǎ şi independentǎ,
reflecţia personalǎ, activitatea independentǎ.
 MIJLOACE ŞI MATERIALE:
fişe de lucru individuale

BIBLIOGRAFIE:
Mielu, Zlate – coordonator - manual „Psihologie” – cls. A X-a, Edit. Aramis 2005
Tinca, Creţu ; Nicolae , Mitrofan; Mihai, Aniţei – colab.
1
Elemente esenţiale de conţinut Strategii didactice
Secvenţele lecţiei T Ob. Evaluare
Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode Mijloace

1. Captarea 3' - se va realiza analizând - participǎ la discuţii, -strategie observarea


atenţiei următoarele rânduri : argumentându-şi discursivǎ de -manual de sistematicǎ
rǎspunsurile ; tip psihologie- a elevilor;
« Imaginaţi-vă viaţa unei argumentativ- Editura
persoane care se află izolată persuasiv ; Aramis;
într-o încăpere fără lumină, -dezbaterea ;
fără nici un zgomot, fără
mâncare, fără nici un
contact cu exteriorul. Cum
credeţi că va reacţiona când
va fi scoasă de acolo ? »

- în urma discuţiilor se va
preciza faptul cǎ senzaţiile
realizează cea dintâi şi cea
mai simplă legătură
informaţională cu lumea şi
cu sine.Prin procesele
senzoriale , omului i se
semnalează însuşiri cum ar
fi lumină, sunete, vibraţii
etc., care-i orientează şi
reglează acţiunile cu
lucrurile sau îi semnalizează
stări organice legate de
trebuinţele de hrană, apărare
etc.

2
2.Comunica- - se va anunţa subiectul - ascultǎ cu atenţie
rea subiectului 2' lecţiei şi se vor comunica obiectivele lecţiei ;
şi a obiectivele într-un mod
obiectivelor accesibil, clar ;
lecţiei observarea
- se vor analiza urmǎtoarele sistematicǎ
aspecte relevante pentru a elevilor;
tema în cauzǎ :

3. Dirijarea 30' Oo - Definirea şi -manual de


1
învǎţǎrii caracterizarea -strategie psihologie-
psihologică a discursivǎ de Editura
senzaţiilor tip explicativ ; Aramis;

Senzaţiile au o foarte mare


importanţă pentru
dezvoltarea altor procese - ascultǎ ceea ce li se -expunerea ;
cognitive complexe. comunicǎ ;
Senzaţiile sunt procese
psihice ce se desfăşoară în
timp scurt şi duc la apariţia
unui produs psihic specufic,
şi anume imaginea
senzorială.
Definiţie :
Senzaţiile sunt procese
psihice elementare, prin
care se semnalizează
separat, sub forma unei
imagini simple şi primare,
însuşirile concrete ale
3
obiectelor şi fenomenelor
îm condiţiile acţiunii
directe a acestora asupra -explicaţia -manual de
analizatorilor. didacticǎ ; psihologie-
Editura
Oo2 - Însuşirile senzaţiilor Aramis;

1. Calitatea – este însuşirea


care diferenţiază o senzaţie
de alta.
2. Intensitatea senzaţiei
este proporţională cu cea a -conversaţia ; observarea
stimulului. sistematicǎ
3. Durata senzaţiei a elevilor;
corespunde , în general,
duratei acţiunii stimulului.
Trebuie să se ţină seama de
- perioada de latenţă –
senzaţia nu apare
imediat după acţiunea
stimulului, ci după un
interval de cca. 100-
150 miimi de secundă
- efectul de postacţiune
se referă la faptul că ,
după încetarea
acţiunii stimulului, se
menţine câteva miimi
de secundă o urmă, o
imagine consecutivă.
4. Tonalitatea afectivă se
4
referă la faptul că senzaţiile - elevii vor utiliza corect -strategie
sunt însoţite de trăiri conceptele de bază ale didacticǎ de tip
afective plăcute sau cunoaşterii senzoriale argumentativ-
neplăcute. deductiv ; -manual de
5. Valoarea informaţională psihologie-
se referă la faptul că Editura
senzaţiile reflectă : Aramis;
- însuşiri ale obiectelor
exterioare şi pe această bază
mişcările şi acţiunile pot fi
eficiente : senzaţii
exteroceptive (auditive, observarea
vizuale, gustative, tactile, sistematicǎ
provocate de însuşirile -conversaţia ; a elevilor;
obiectelor)
- gradul de încordare
musculară şi direcţia de - elevii vor exemplifica
orientare a mişcărilor: cu situaţii concrete din
senzaţii proprioceptive viaţa lor
( provocate de stările
tensionale de la nivelul
articulaţiilor şi sistemului -problematiza-
osteomuscular) rea ;
- stări interne legate de
satisfacerea trebuinţelor
fundamentale: senzaţii
interoceptive (foame, sete,
durere).
5. Caracterul conştient -
este o însuşire a senzaţiilor
care apare numai după ce s-
5
au dezvoltat alte procese -manual de
psihice, cum ar fi : gândirea, psihologie-
memoria şi mecanismele Editura
limbajului. La începutul Aramis;
vieţii, senzaţiile nu pot fi
conştientizate ; între 1 şi 3
ani apare conştiinţa şi -strategie
senzaţiile încep să aibă o discursivǎ de
astfel de calitate.. La adult tip explicativ;
multe senzaţii rămân
inconştiente, doar unele
ajung să fie conştientizate. observarea
sistematicǎ
Oo3 - Producerea senzaţiilor a elevilor;
Omul dispune de cele mai
multe senzaţii şi cu cea mai
diversă implicare în viaţa şi - elevii vor explica
activitatea lui. Mecanismele contribuţia senzaţiilor la
de producere a senzaţiilor dezvoltarea fiinţei umane
sunt analizatorii – ansamble
structural-funcţionale care -expunerea;
fac posibila apariţia -explicaţia ;
senzaţiilor.
Analizatorul este format din
a) Receptor – componenta
care transformă energia
excitanţilor exteriori în
influx nervos.
b) Calea de conducere a
influxului nervos este
componenta intermediară.
6
c) Veriga centrală este cea -manual de
mai importantă componentă psihologie-
a analizatorului. Ea este o Editura
zonă corticală specializată Aramis;
în decodificarea, -strategie
transformarea impulsurilor didacticǎ de tip observarea
nervoase în fapt psihic. argumentativ- sistematicǎ
d) Conexiunea inversă – deductiv ; a elevilor;
asigură autoreglarea
analizatorului, în vederea
recepţionării cât mai bune a
stimulilor. -conversaţia ;

Oo - Clasificarea senzaţiilor
4 Legile senzaţiilor
- vor prezenta unele -problematiza-
Clasificarea senzaţiilor se situaţii petrecute în rea ;
folosesc două criterii : viaţa lor,
I. Tipul aparatului exemplificând
specializat pentru recepţie : senzaţiile
- senzaţii auditive temǎ de
- senzaţii vizuale -activitatea lucru în
- senzaţii olfactive etc. independentǎ; clasǎ ;
II. Natura conţinutului
informaţional ( ce fel de -exerciţiul;
însuşiri concrete sunt
semnalizate prin
respectivele senzaţii) :
a) senzaţii care furnizează
informaţii despre obiectele
şi fenomenele lumii externe
7
: vizuale, auditive, olfactive, -observaţia -manual de
gustative, cutanate sistematicǎ şi psihologie-
b) senzaţii care furnizează independentǎ; Editura observarea
informaţii despre poziţia şi Aramis; sistematicǎ
mişcarea propriului corp : a elevilor;
proprioceptive,
chinestezice, de echilibru
c) senzaţii care ne
informează despre
modificările mediului
intern: foame, sete, durere. -conversaţia;
Senzaţiile sunt : vizuale,
auditive, cutanate, olfactive,
gustative, proprioceptive,
chinestezice, organice, de
durere.
-activitatea
Legile senzaţiilor : - ascultǎ ceea ce li se independentǎ;
1. Legea intensităţii comunicǎ ;
2. Legea adaptării
3. Legea contrastului
senzorial
4. Legea sensibilizării
5. Legea sinesteziei
6. Legea compensaţiei
7. Legea semnificaţiei -reflecţia
personalǎ;

8
4.Obţinerea - se vor trece în revistǎ observarea
performanţei ; elementele-cheie ale temei, sistematicǎ
asigurarea 5' prezente în schema lecţiei a elevilor;
feed-back-ului (anexa nr.1)
- expunerea
explicaţia

- se va realiza frontal, prin


5.Intensificarea evaluarea rǎspunsurilor
retenţiei şi 7' obţinute la solicitǎrile - participǎ la discuţii - evaluare
transferului adresate; evaluarea va avea orală
o componentǎ predominant
stimulativǎ; - conversaţia

6. Evaluarea 3' - se vor da îndrumǎri


performanţei bibliografice, referitoare la
tema abordatǎ.

9
ANEXA NR. 1
SCHEMA LECŢIEI
10
DEFINIŢIA SENZAŢIILOR

Senzaţiile sunt procese psihice elementare, prin care se semnalizează separat, sub forma unei imagini simple şi primare,
însuşirile concrete ale obiectelor şi fenomenelor în condiţiile acţiunii directe a acestora asupra analizatorilor.

I. ÎNSUŞIRILE SENZAŢIILOR
1. Calitatea
2. Intensitatea
3. Durata
4. Tonalitatea afectivă
5. Valoarea informaţională
6. Caracterul conştient

II. PRODUCEREA SENZAŢIILOR


Apariţia senzaţiilor este posibilă datorită analizatorilor, care se compun din :
1. Receptor
2. Calea de conducere
3. Veriga centrală
4. Conexiunea inversă

IV. CLASIFICAREA SENZAŢIILOR . LEGILE SENZAŢIILOR


1. Senzaţii exteroceptive 1. Legea intensităţii
2. Senzaţii proprioceptive 2. Legea adaptării
3. Senzaţii interoceptive 3. Legea contrastului senzorial
4. Legea sensibilizării
5. Legea sinesteziei
6. Legea compensaţiei
7. Legea semnificaţiei

11

S-ar putea să vă placă și