Sunteți pe pagina 1din 4

FIŞA POSTULUI - Paznic

FISA POSTULUI

Titular Post:........................................

I. Pozitia in COR : 915204

1. Postul : Agent paza

2. Conditii de ocupare a postului :

a) Studii : -scoala generala sau studii medii ;

b) Vechime : minim 5 ani ( in domeniu);

c) Alte conditii : - nu este in nici una din situatiile de incompatibilitate, expres prevazute de Legea
nr:22/1969;

3. Relatii :

a) ierarhice : se subordoneaza Directorului de Logistica

b) functionale : – personal administrativ si de executie

c) colaborare : - cu personalul de paza

d) de reprezentare : – nu este cazul;

4. Obiectivele postului :
Sa respecte cu strictete indatoririle de serviciu conform art.48 din Legea. nr.333/2003 si prevederile
planului de paza, find direct raspunzatori pentru paza si securitatea obiectivelor, bunurilor si valorilor
incredintate;

Sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni producerea
oricaror fapte de natura sa aduca prejudicii unitatilor pazite;

Sa pazeasca obiectivul, bunurile si valorile nominalizate in planul de paza si sa asigure integritatea


acestora;

Sa permita accesul in ebiectiv numai in conformitate cu reglementarile legale si cu dispozitiile interne;

Sa efectueze controlul la intrarea/iesirea in/din obiectiv a persoanelor, a materialelor si a altor bunuri;

Sa opreasca si sa legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii ca au savarsit infractiuni sau
alte fapte ilicite in obiectivul pazit, pe cele ce incalca normele interne stabilite prin regulamente

proprii, in cazul infractiunilor flagrante sa opreasca si sa predea politiei pe faptuitor, bunurile sau valorile
care fac obiectul infractiunii sau al altor fapte ilicite luand masuri pentru conservarea ori paza lor,
intocmeste un proces-verbal in care sunt consemnate masurile luate;

Sa incunostiinteze de indata, seful ierachic si conducerea unitatii beneficiare despre producerea oricarui
eveniment in timpul executarii serviciului si despre masurile luate;

Sa sesizeze politia in /legatura cu orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul unitatii sa-si dea
concursul pentru indeplinirea misiunilor ce revin politiei pentru prinderea infractorilor;

Sa informeze, de indata, conducerea unitatii si politia despre evenimentele produse pe timpul activitatii
de paza si sa tina evidenta acestora;

Asigura si mentine paza si securitatea tuturor bunurilor mobile si imobile ale societatii comerciale din
incinta punctului de lucru.

5.Atributii, sarcini, lucrari si responsabilitati:

Asigura paza si securitatea masinilor societatii aflate atat in parcul auto cat si in parcarea societatii;

Asigura linistea si ordinea din incinta societatii;

Asigura respectarea normelor de protectie impotriva incendiilor, inclusiv prin verificarea prizelor;

Sa verifice respectarea de catre toti salariatii a normelor de protectie impotriva incendiilor si sa le


interzica acestora activitatile care le-ar putea provoca;

Sa ia masuri pentru inlaturarea unor abateri de la regulile privind ordinea, linistea, protectia angajatilor
si a incintei societatii , a produselor si materialelor;

Sa intocmeasca process-verbal de predarea serviciului;

Asigura respectarea normelor privind traficul de marfuri si materiale impiedicand sustragerea acestora.

Asigura paza panourilor de publicitate din incinta;

Asigura controlul pazei efectuate de RPG, precum si a magazinelor din incinta Punctului de lucru.

Are obligatia sa-si desfasoare activitatea in limitele stabilite de fisa postului;


Va raspunde oricaror cerinte venite din partea conducerii societatii comerciale, legat de specificul
activitatii ;

Are obligatia sa respecte cu strictete disciplina muncii , in cazul nerespectarii conducerea va lua masurile
cele mai severe, ajungandu-se pana la desfacerea disciplinara a contractului de munca;

Va pastra confidentialitatea asupra informatiilor referitoare la activitatea societatii comerciale;

Rezolvarea prompta a sarcinilor transmise de conducere;

Cooperare cu ceilalti salariati;

Raspunde personal material si disciplinar pentru orice distrugeri, degradari, disparitii sau furturi ale
echipamentelor, instrumentelor si a tuturor obiectelor de inventar aflate in primire;

Are obligatia sa aduca la cunostinta conducerii situatiile ivite in desfasuraea activitatii

Are obligatia sa repare integral paguba produsa din vina sa prin neindeplinirea, indeplinirea defectuoasa
sau cu intarziere a sarcinilor prin prezenta fisa a postului.

6.Limite de competenta :

a)Raspunderi :

- raspunde de calitatea seviciilor prestate;

- raspunde personal, material si disciplinar pentru orice distrugeri, degradari, disparitii sau furturi ale
echipamentelor, instrumentelor si a tuturor obiectelor de inventar aflate in dotarea sa;

- raspunde pentru modul de indeplinire a atributiilor, sarcinilor si resposabilitatilor in fata sefilor


ierarhici;

- este obligat sa repare integral paguba produsa prin distrugeri, degradari, disparitii sau furturi ale
echipamentelor, instrumentelor si a tuturor obiectelor de inventar aflate in dotarea sa;

b)Propuneri :

- aduce la cunostiinta sefilor ierarhici orice fel de masuri care ar putea aduce o inbunatatire, ameliorare
in activitatea departamentului din care face parte;

7.Responsabilitati suplimentare :

- executarea tuturor altor sarcini trasate de catre conducerea societatii

8.Conditii de lucru :

Locul de munca: .........................


Programul de lucru: 8 ore/zi;

Programul poate fi prelungit in urmatoarele situatii : control al institutiilor abilitate, situatii de forta
majora,stari de necesitate, etc.

9.Raspundere :

Titularul postului raspunde , dupa caz, civil, disciplinar, material sau penal in cazul nerespectarii
atributiilor, sarcinilor sau lucrarilor ce-I revin, precum si a legislatiei in vigoare.

INTOCMIT,

Functia:.........................................

Nume si prenume:........................

Semnatura:...................................

Am luat la cunostinta si primit un exemplar

Nume si prenume:.......................

Semnatura:..................................

Data:.............................................

S-ar putea să vă placă și