Sunteți pe pagina 1din 4

CHIMIE

Clasa a VII-a
PLANIFICARE ANUALĂ
Instituția de învățământ: ……………………………………
Disciplina de studiu: CHIMIE
Numele și prenumele cadrului didactic: ..........................................................
Clasa: a VII-a
Nr. ore: 2 ore/săptămână
Nr. de săptămâni în anul școlar 2019 – 2020: 35 de săptămâni din care o săptămână Programul „Școala Altfel”
Manualul utilizat: Chimie. Clasa a VII-a, autori: Luminița Irinel Doicin, Silvia Gîrtan, Mădălina Veronica Angelușiu, Editura Art Klett,
București, 2019
Conform Programei Școlare pentru disciplina Chimie cuprinsă în Anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3393/28.02.2017 și
cu respectarea planului-cadru de învățământ aprobat prin OMENCS nr. 3590/05.04.2016.
Auxiliar recomandat: Caietul elevului. Chimie. Clasa a VII-a, autori: Luminița Irinel Doicin, Silvia Gîrtan, Mădălina Veronica Angelușiu,
Editura Art Klett, București, 2019
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. ore Săptămâna Observaţii
învăţare specifice alocate
Test predictiv 1 S1

Chimia știință a 1.1 Aparatură și ustensile utilizate în laboratorul de 13 S1 – S7


naturii 1.2 chimie
2.1 Norme de protecție a muncii în laborator
2.2 Materie. Substanță
2.3 Fenomene fizice. Fenomene chimice
3.1 Proprietăți fizice. Proprietăți chimice
3.2 Substanță pură. Amestecuri de substanțe. Puritate
4.1 Metode de separare a componentelor din
4.2 amestecuri omogene
Metode de separare a componentelor din
amestecuri eterogene
Recapitulare pentru evaluarea unității de învățare
Evaluarea unității de învățare
Activități remediale sau de progres
Substanțe și 1.1 Apa în natură 10 S8 – S12
amestecuri în 2.2 Soluții apoase. Solubilitatea substanțelor
natură 2.3 Concentrația procentuală masică a soluțiilor
3.1 Aerul
3.2 Solul – amestec eterogen
4.1 Poluarea aerului, a apei și a solului
4.2 Proiect – Poluarea mediului înconjurător
Recapitulare pentru evaluarea unității de învățare
Evaluarea unității de învățare
Activități remediale sau de progres
Atom. Element 1.2 Definiția atomului. Element chimic. Simbol chimic 10 S13 – S17
chimic 1.3 Nucleul
2.1 Învelișul de electroni
2.2 Izotopi
3.1 Masa atomică. Mol de atomi
3.2 Tabelul Periodic al Elementelor
4.2 Relația dintre structura învelișului de electroni și
poziția ocupată de un element în Tabelul Periodic
al Elementelor
Recapitulare pentru evaluarea unității de învățare
Evaluarea unității de învățare
Activități remediale sau de progres
Ioni. Metale și 1.1 Formarea ionilor pozitivi. Caracterul metalic 9 S18 – S22
nemetale. Molecule 1.2 Formarea ionilor negativi. Caracterul nemetalic
1.3 Metale și nemetale. Proprietăți fizice. Aliaje
2.1 Formarea compușilor ionici. Proprietăți fizice
2.2 Formarea unor molecule
2.3 Proprietăți fizice ale unor compuși moleculari
3.1 Recapitulare pentru evaluarea unității de învățare
4.2 Evaluarea unității de învățare
Activități remediale sau de progres
Valența. Substanțe 1.1 Valența. Stabilirea valenței unui element 9 S22 – S26
chimice 1.3 Formula chimică a unei substanțe
2.1 Substanțe simple. Substanțe compuse
2.3 Substanțe compuse. Oxizi. Baze. Acizi. Săruri
3.1 pH-ul soluțiilor
4.1 Proiect – Prepararea și folosirea unui indicator
4.2 acido-bazic la determinarea pH-ului unor soluții
Recapitulare pentru evaluarea unității de învățare
Evaluarea unității de învățare
Activități remediale sau de progres
Calcule pe baza 1.3 Mol. Masă molară 10 S27 – S31
formulei chimice 2.3 Raport atomic. Raport de masă
3.1 Compoziția procentuală elementală a unei
3.2 substanțe compuse
4.2 Determinarea formulei chimice a unei substanțe
compuse
Determinarea masei unei element dintr-o cantitate
dată de substanță compusă
Determinarea masei de substanță compusă care
conține o cantitate dată dintr-un element
Recapitulare pentru evaluarea unității de învățare
Evaluarea unității de învățare
Activități remediale sau de progres
Recapitulare finală 1.1 Recapitulare finală 6 S32 – S34
1.2 Evaluare finală
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
4.1
4.2
Competenţele generale și specifice din programa școlară urmărite în unitățile de învățare

1. Explorarea unor fenomene și proprietăți ale substanțelor întâlnite în activitatea cotidiană


1.1. Identificarea unor proprietăți/fenomene, substanțe/amestecuri în contexte cunoscute
1.2. Descrierea unor fenomene și proprietăți ale substanțelor întâlnite în contexte cunoscute prin utilizarea terminologiei
specifice chimiei
1.3. Utilizarea simbolurilor specifice chimiei pentru reprezentarea unor elemente, substanțe simple sau compuse și
transformări ale substanțelor

2. Interpretarea unor date și informații obținute în cadrul unui demers investigativ


2.1. Formularea unor ipoteze cu privire la caracteristicile substanțelor și a relațiilor dintre ele
2.2. Utilizarea echipamentelor de laborator și a tehnologiilor informatice pentru a studia proprietăţi/fenomene
2.3. Investigarea unor procese și fenomene în scopul identificării noțiunilor și relațiilor relevante

3. Rezolvarea de probleme în situații concrete, utilizând algoritmi și instrumente specifice chimiei


3.1. Identificarea informațiilor și datelor necesare rezolvării unei probleme în contexte variate
3.2. Rezolvarea de probleme calitative și cantitative pe baza conceptelor studiate

4. Evaluarea consecințelor proceselor și acțiunii substanțelor chimice asupra propriei persoane și asupra
mediului înconjurător
4.1. Identificarea consecințelor proceselor chimice asupra organismului și asupra mediului înconjurător
4.2. Aprecierea impactului substanțelor chimice asupra organismului și asupra mediului înconjurător

S-ar putea să vă placă și