Sunteți pe pagina 1din 10

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Bahna

Data:19.03.2013
Clasa: a III-a A
Propunător: Prof. înv. primar, Creţu Lenuţa
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe
Disciplina: Matematică
Unitatea de învăţare: Operaţia de împărţire în intervalul 0 – 100
Element de conţinut: Recapitulare prin exerciţii şi probleme
Tipul lecţiei: recapitulare și sistematizare a cunoștințelor

Obiective cadru / obiective de referinţă : 1.3.; 2.4.; 3.1


Obiective operaţionale:

A . COGNITIVE:
Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili :
OC1 - să cunoască terminologia specifică operaţiilor matematice învăţate
OC2 - să rezolve corect exerciţii de împărţire în intervalul 0-100;
OC3 – să rezolve corect exerciţii respectând ordinea efectuării operaţiilor
OC4 - să utilizeze corect terminologia specifică operaţiilor matematice învăţate în rezolvarea de exerciţii
și probleme
OC5 – să afle corect termenul necunoscut în operaţii de înmulţire/împărţire;
OC6 - să rezolve corect probleme prin cel mult două operaţii;
OC7 - să compună oral probleme care se rezolvă prin cel mult două operaţii.

B.PSIHOMOTRICE :
Elevii :
OPM1 – să - şi dirijeze efortul oculomotor către centrul de interes sugerat de învăţător;
OPM2 – să scrie corect şi estetic, în ritm rapid ;
OPM3 – să adopte o conduită optimă desfăşurării lecţiei .

C . AFECTIVE
Elevii :
OA1 – vor participa cu interes la lecţie ;
OA2 – se vor antrena în rezolvarea sarcinilor propuse ;
OA3 – vor colabora cu învăţătorul pentru realizarea obiectivelor propuse .

Resurse :
A. Bibliografice
1. Oficiale
 Curriculum Naţional . Programe şcolare pentru învăţământ primar , Bucureşti 2005
 Victoria Pădureanu, Matematică .Manual pentru clasa a III-a, E.D.P., R.A. București
2. Metodico - didactice
 Constantin Cucoş , ( coordonator ) , Pedagogie . editura Polirom , Iaşi 2006
 Gheorghe Dumitriu , Constanţa Dumitriu , Psihopedagogie pentru examenele de
definitivare şi grade didactice , Editura Didactică şi pedagogică , Bucureşti , 2004
 Costică Lupu , Metodica predării matematicii , pentru învăţământ primar şi preşcolar
, Editura Caba, 2006

B. Metodologice :

a. Strategie didactică : inductiv – deductivă ; algoritmică ;


b. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, munca independentă problematizarea,
,,Ştiu, vreau să ştiu , am învăţat”, metoda ,,Copacul ideilor’’, metoda ,, Floare de lotus”, jocul
didactic.
c. Forme de organizare : frontală , individuală , pe grupe
d. Mijloace didactice : planşe, fişe, manuale, caiete, plicuri cu exerciţii

C. Temporale : 45 min
D. Umane : 18 elevi
Evaluare: formativă
Etapele lecţiei Ob. Elemnte de conţinut Strategia didactică
Evaluare
Metode şi Mijloace Forme de
procedee didactice organizare
0.Moment Stabileşte ordinea şi pregăteşte Se pregătesc pentru conversaţia frontal
organizatoric materialele necesare pentru lecţie . ora de matematică.

1.Captarea Orientează atenţia elevilor către planşă Munca


atenţiei pe care se află doi ghiocei. independentă ,
OC3
Fiecare ghiocel conţine un exerciţiu ce Elevii rezolvă cerinţele Exerciţiul Ghiocei cu Aprecieri
OPM1
2 min OPM2 trebuie rezolvat de elevi . Pe cealaltă Jocul didactic exerciţii frontal verbale
OA2 parte se află scris câte un cuvânt din
titllul lecţiei noi. Elevul care a Elevii descoperă titlul
terminat de rezolvat primul exerciţiile lecţiei
dar şi corect va întoarce ghioceii,
descoperind titlul lecţiei noi. (Anexa
1)
2.Enunţarea Scrie data şi titlul lecţiei pe tablă ,, Ascultă. frontal Observarea
temei şi a OPM1 Împărţirea - Recapitulare prin conversaţia sistematică a
obiectivelor OPM3 exerciţii şi probleme” comportament
1min. Astăzi, la ora de matematică, vom ului
rezolva diverse exerciţii de împărţire Scriu data şi titlul
cu numere mai mici decât 100, lecţiei pe caiete.
exerciţii de aflare a termenului
necunoscut, exerciţii în care trebuie să
respectăm ordinea efectuării
operaţiilor, vom compune şi rezolva
probleme.
3.Actualizarea Se verifică tema pentru acasă Citesc tema, urmăresc
cunoştinţelor cantitativ. dacă este realizată
dobândite
OPM1 Verifică calitativ tema pentru acasă corect. Frontal
OPM3 prin sondaj.
anterior
5 min OA1 Elevii spun cuvinte și
OA3 Verifică termenii matematici utilizaţi expresii tipice operației
„Copacul ideilor” de împărțire: deîmpărțit,
OC1 Vom completa la tablă ramurile
împărțitor, cât, de... ori Copacul
unui copac cu unele din noţiunile Brainstormingul
teoretice legate de operaţia de mai mic (puțin), ideilor frontal
împărţire. jumătate, sfert, o treime,
Planșă

4.Prezentarea Supune atenţia elevilor asupra fişei de Prezintă interes faţă de conversaţia frontal Observarea
optimă a lucru care va ghida întregul demers al oferta didactică sistematică a
OPM1 lecţiei comportamen-
conţinutului
tului
1 min.
5. Dirijarea OC1 1. Exerciţii de calcul oral:
învăţării - exerciţii de înmulţire și împărţire Conversaţia catehetică
OPM1 - dublul numărului 8 exerciţiul frontală Evaluare orală
- triplul numărului 5
OA1 - treimea numărului 9
20 min - jumătatea numărului 20
OA3 - sfertul numărului 16
Mă gândesc la un număr, îl împart la 5 și
obţin 5. Care este numărul?

2. Joc: ,,Ajută fluturaşii să ajungă fiecare


la floarea sa’’
Pe o planşă sunt flori cu exerciţii şi mai Aprecieri
mulţi fluturași pe care se află rezultatele verbale
exerciţiilor de pe flori. Elevii vor ieşi pe Jocul didactic planșa cu
rând la tablă, vor rezolva exerciţiile de pe fluturi și
floricele, ajutând astfel fluturașii să flori frontală
ajungă la flori
OA2 Exerciţiile de pe flori Calculează la tablă şi pe
12: 3= 18 : 2 = caiete exerciţiile
OC2 14: 2= 12 : 1 = propuse Aprecieri
24 : 4 = 63: 3 = verbale
OPM1 46 : 2 = 39 : 3 =
4 x 3 : 2= (5+4):3=
OPM3 3. Concurs: Elevii sunt împărţiţi pe
grupe . Fiecare grupă va primi câte 2
Floare de lotus Petale de
fișe ( petale de flori) ce conţin exerciţii
diverse floare cu
exerciţii Pe grupe
După rezolvarea exerciţiilor vor
Evaluarea
comunica rezultatele şi vor fixa
petalele pe planşă. Planşă grupei
Exerciţiile de pe petale (Anexa 2)
GRUPA 1
Rezolvă exerciţiile
Calculează: propuse
28 : 2 =
OC1 Află jumătatea numărului 22. Exerciţiul
OC2 Grupa nr.2
OC4 Calculează:
OA1 36 : 4 =
Află sfertul numărului 24
OPM2
OA2 Grupa nr.3
Deîmpărţitul este 20, împărţitorul
este 5. Care este câtul?

Micșorează de 2 ori numărul 16


Grupa nr.4
Află câtul numerelor: 36 și 9
Află numărul de 5 ori mai mic decât
20
Aprecieri
OC5 4. Află numărul necunoscut: Află termenul Caiete
Exerciţiul Frontală verbale
a x 6 = 24 m : 7 = 49 necunoscut Tablă
OA3 21 : n = 3
OC3 5.Calculează:
OPM2 49 : ( 4 + 3 ) = Caiete
7 x 8 – 16 : 4 = Rezolvă la tablă şi pe Tablă Frontală
OC4 ( 18 – 9 ) x ( 18 : 9 ) = caiete
OA2

Fișă de Pe grupe Aprecieri


6. La câtul numerelor 28 și 4 adaugă Rezolvă pe fișă și apoi lucru verbale
câtul numerelor 9 și 3. Scrie rezolvarea la tablă
într-un singur exerciţiu.

6.Obţinerea OC6 7. Într-un parc s-au plantat 48 de Elevii rezolvă problema Ştiu, vreau să ştiu, Fişă de Aprecieri
performanţei OPM2 castani, iar stejari, de 6 ori mai puţini. la tablă şi pe fișe am aflat lucru frontal verbale
5 min OA2 Câţi pomi s-au plantat în parc ? tabla

7.Feedback-ul OC7 Propun compunerea unei probleme Elevii compun Problematizarea frontal Evaluare orală
asemănătoare problema conform
3 min. OPM1
cerinţei
OA2

8.Evaluare Evaluarea se va realiza diferenţiat pe


7 min trei nivele
OC 6 Grupa 1
Mama a primit în dar de ziua ei 9
lalele și de 3 ori mai puţine zambile. Elevii rezolvă
Câte flori a primit mama? fișa exerciţiul Fişă de independent Evaluare
Grupa 2 lucru scrisă
Calculaţi:
OC2 45 : 5 = 36 : 6 =
10 : 2 = 81 : 9 =
12 : 3 = 20 : 4 =
15 : 5 = 49 : 7 =
5 x 3 :3= (5+4):3=
Grupa 3:
Evaluare orală înmulţirea până la 5
9.10.Retenţie şi OPM1 Se comunică elevilor tema pentru Elevii îşi notează tema
transfer acasă .
1min
Anexa 1

Exerciţiile de pe ghiocei:

21 : 3 + 14: 2=
4x3+2x5=
Fișă de lucru

1. La câtul numerelor 28 și 4 adaugă câtul numerelor 9 și 3. Scrie rezolvarea într-un


singur exerciţiu.

2. Într-un parc s-au plantat 48 de castani, iar stejari, de 6 ori mai puţini. Câţi pomi
s-au plantat în parc ?

Știu Vreau să știu Am aflat

3. Mama a primit în dar de ziua ei 9 lalele și de 3 ori mai puţine zambile. Câte flori a
primit mama?
Rezolvare:
Anexa 2
Tehnica ,,Floare de lotus”

Calcule

Calculează:
28 : 2 =

Află numărul de 5 ori


mai mic decât 20
. Află jumătatea numărului 22.

Calculează:
Află câtul numerelor: 36 și 9 Împărţirea 36 : 4 =

0 - 100

Micșorează Află sfertul


de 2 ori numărului 24
numărul 16
Deîmpărţitul
este 20,
împărţitorul
este 5.

Care este câtul?