Sunteți pe pagina 1din 7

GEOGRAFIA FIZICĂ GENERALĂ CLASA A 10-A

PROIECTARE DIDACTICĂ DE LUNGĂ DURATĂ


ANUL ȘCOLAR 2018-2019

LICEUL TEORETIC ”ȘTEFAN HOLBAN”


c. Cărpineni, r. Hîncești

Competențe specifice:
1 Colectarea, prelucrarea şi interpretarea datelor şi materialelor geografice;
2 Clasificarea unor elemente, obiecte geografice;
3 Construirea unui demers ştiinţific geografic;
4 Elaborarea unor documente cu caracter geografic (scheme, schiţe, hărţi, diagrame, profiluri);
5 Interpretarea unor documente geografice (texte ştiinţifice, hărţi, diagrame, imagini, fotografii ş.a.);
6 Caracterizarea complexă a unor obiecte, procese, fenomene geografice;
7 Rezolvarea unor probleme abordate în temele studiate;
8 Întocmirea unor prognoze ale evoluţiei unor procese, fenomene geografice;
9 Prelucrarea surselor de informaţie.

Nr. Competențe Unități de învățare / Nr.


lecției specifice Subcompetențe Conținuturi de Data Resurse de
ore învățare

1. Comunicarea corectă în limba maternă cu utilizarea


3 adecvată a termenilor geografici Pămîntul – individualitate în
(Notă: competenţa este universală, pentru toate unităţile de univers
conţinut) Dicționarul
Descriptori: Noţiuni-cheie: univers, sistem geografic
• Selectarea termenilor specifici; solar, galaxie, gravitaţia terestră, DEX-ul
• Definirea termenilor noi; globul geografic, harta, planul. Manual școlar
• Utilizarea termenilor geografici in comunicare. Texte științifice
suplimentare
1 2. Aprecierea importanţei caracteristicilor şi proprietăţilor Atlasul geografic
fizice ale Terrei *Universul şi sistemul solar școlar
• Descrierea structurii universului şi a sistemului solar; *Soarele şi influenţa sa asupra Teluriu
• Argumentarea influenţei Soarelui asupra Pămintului; Pămîntului Glob negru
• Analizarea caracteristicilor şi proprietăţilor fizice ale *Forma și dimensiunile Planșe cu imagini
Pămintului; Pămîntului, mișcarea de rotație ale mișcării de
• Explicarea consecinţelor mişcărilor Pămintului; *Mișcarea de revoluție rotație și revoluție
• Aprecierea importanţei proprietăţilor fizice ale Terrei. a Terrei

Harta fizică a lumii


*Caracteristicile şi proprietăţile Glob geografic
4 fizice ale Pămintului:masa şi
densitatea, gravitaţia terestră,
3. Reprezentarea cartografică a spaţiului terestru magnetismul terestru, căldura Surse de literatură
• Analizarea modalităţilor de reprezentare cartografică a internă cu indicații
spaţiului terestru; practice pentru
7 • Explicarea elementelor planului şi hărţii geografice; *Reprezentarea cartograficăa rezolvarea
• Identificarea tipurilor de hărţidupă diferite criterii. spaţiului terestru:globul geografic, exercițiilor și
harta geografică şi planul. problemelor
4. Rezolvarea exerciţiilor, problemelor, ce ţin de *Modul de realizare a hărților
reprezentarea cartografică a spaţiului terestru
• Utilizarea hărţii fuselor orare/ a reţelei de grade în calcularea *Lucrarea practică nr. 1:
orei pe glob; Calcularea orei pe glob,utilizind
• Măsurarea distanţelor şi suprafeţelor pe hărţi; reţeaua de grade/harta fuselor
• Analizarea materialelor cartografice. orare.

Evaluare iniţială

5 5. Analizarea structurii interne şi a compoziţiei Pămîntului Litosfera


• Descrierea structurii interne a Pămintului; Noţiuni-cheie: crustă, litosferă, Dicționarul
• Caracterizarea tipurilor de crustă (continentală şi oceanică); astenosferă, curenţi subcrustali, geograpfic
• Analizarea compoziţiei petrografice a scoarţei terestre; mişcări DEX-ul
• Aprecierea importanţei structurii interne şi a compoziţiei tectonice, plăci litosferice, seisme, Manual școlar
Pămintului pentru natură, pentru viaţă. magmatism, geosinclinal, canion, Texte științifice
hamade, erguri, morene. suplimentare
3 6. Elaborarea unui demers ştiinţific despre prognoza * Structura internă şi compoziţia Atlasul geografic
evoluţiei scoarţei terestre Pămintului școlar
• Explicarea rolului factorilor endogeni in dinamica scoarţei *Scoarţa terestră: crusta
terestre; continentală şi oceanică. Imagini
• Analizarea cauzelor dinamicii plăcilor litosferice; * Compoziţia crustei. Colecție de roci,
• Caracterizarea generală a elementelor geostructurale ale * Dinamica scoarţei terestre.
scoarţei terestre; Procesele endogene: mişcările minerale
• Interpretarea hărţii tectonice; tectonice, vulcanismul,
• Descrierea particularităţilor specifice etapelor evoluţiei cutremurele de pămint. Planșe cu scheme
Pămintului; * Plăcile litosferice şi dinamica Harta fizică a lumii
• Aprecierea rolului scoarţei terestre în învelişul geografic. lor.
6 Prognozarea evoluţiei scoarţei terestre. * Elementele geostructurale ale
scoarţei terestre. Tabelul
7. Caracterizarea complexă a reliefului Terrei * Geocronologia Pămîntului.Scara geocronologic
• Identificarea pe harta fizică aparticularităţilor reliefului timpului geologic.
Terrei; * Etapele evoluţiei geologice şi Planșe
• Clasificarea reliefului Terrei conform diferitor criterii; paleogeografice a Pămintului. Manual școlar
• Explicarea rolului factorilor endogeni in modelarea scoarţei * Relieful. Particularităţi generale. Atlasu geograficl
terestre; Clasificarea reliefului. școlar
• Caracterizarea unităţilor majore de relief ale uscatului şi ale * Unităţile majore de relief ale Harta fizică a lumii
bazinelor oceanice; uscatului şi ale bazinelor Hărți-contur
• Explicarea rolului proceselor exogene in modelarea oceanice.
diferenţiatăa scoarţei terestre; • Procesele exogene şi tipurile de
• Caracterizarea tipurilor de relief; relief create: gravitaţional,
• Analizarea reliefului orizontului local; torenţial, fluvial, carstic, eolian,
• Aprecierea rolului scoarţei terestre în învelişul geografic. glaciar, biogen.
• Rolul scoarţei terestre in
invelişul geografic.

Probă de evaluare pe capitolul II

6 8. Caracterizarea generală a atmosferei Atmosfera terestră


• Analizarea caracteristicilor generale ale atmosferei terestre;
• Aprecierea importanţei compoziţiei şi structurii atmosferei. Noţiuni-cheie: radiaţie solară,
umiditatea aerului, condensare,
sublimare, ciclon, anticiclon,
5 9. Analiza datelor, materialelor alizee, muson, mase de aer, Scheme
grafice şi cartografice la caracterizarea vremea, harta sinoptică. Diagrame
elementelor climatice Imagini
• Caracterizarea generală a tipurilor de radiaţie solară; * Compoziţia şi structura Manual școlar
• Interpretarea hărţii climatice la caracterizarea şi repartiţia atmosferei. Harta zonelor
geografică a elementelor climatice: temperatura aerului, * Radiaţia solară. Tipurile de climatice
presiunea atmosferică, vinturile, umiditatea aerului, radiaţie solară. Repartiţia Hărți-contur
precipitaţiile atmosferice; geografică a radiaţiei Atlasul geografic
• Caracterizarea formelor de condensare a vaporilor de apă; solare pe glob. Bilanţul radiativ. școlar
• Explicarea acţiunii factorilor care determină repartiţia * Temperatura aerului. Variaţia Dicționarul
geograficăa elementelor climatice; temperaturii aerului. Repartiţia geografic
• Interpretarea graficilor variaţiei elementelor climatice in geograficăa temperaturii aerului.
diferite regiuni ale Terrei; * Umiditatea aerului. Formele de Climatograme
• Analizarea climatogramelor; condensare a vaporilor de apă.
• Caracterizarea maselor de aer; Nebulozitatea. Buclete prospecte,
• Explicarea circulaţiei generale a atmosferei; * Precipitaţiile atmosferice. alte surse
• Aprecierea importanţei circulaţiei generale a atmosferei. Repartiţia geograficăa bibliografice
5 precipitaţiilor atmosferice. despre fenomenele,
10. Citirea şi interpretarea hărţii sinoptice * Presiunea atmosferică. procesele climatice
.Descifrarea semnelor convenţionale ale hărţii sinoptice; Repartiţia geograficăa presiunii
.Descrierea stării vremii conform hărţii sinoptice; atmosferice.
.Aprecierea rolului hărţilor sinoptice la prognozarea vremii. * Vînturile.
6 * Circulaţia generală a atmosferei.
11. Descrierea zonelor climatice
• Explicarea rolului factorilor genetici ai climei; * Vremea şi prevederea ei. Harta zonelor
• Caracterizarea zonelor climatice; climatice
• Argumentarea relaţiilor dintre elementele climatice;
• Aprecierea rolului climei pentru natură şi viaţa omului. * Clima. Factorii genetici ai Probleme ce țin de
7 climei. Zonele climatice. variația
12. Rezolvarea problemelor, exerciţiilor ce ţin de elementele elementelor
climatice * Lucrarea practică nr. 2: meteorologice
• Aplicarea gradientului termic; Descrierea unei zone climatice in
9 • Aplicarea coeficientului de umezire. baza hărţii climatice şi
climatogramelor
13. Aprecierea importanţei atmosferei terestre în cadrul
învelişului geografic
* Rolul atmosferei pentruTerra.

Probă de evaluare pe capitolul


III

6 14. Caracterizarea componentelor hidrosferei Hidrosfera


• Analizarea materialelor graficedespre repartiţia apei peglob;
• Aprecierea importanţei circuitului planetar al apei in natură; Noţiuni-cheie: salinitate,
• Analizarea caracteristicilor specifice părţilor component ale transparenţa
Oceanului Planetar; apei, curenţi maritimi, tsunami,
maree, 4
• Explicarea proprietăţilor chimiceşi fizice ale apelor oceanice; debitul riului, estuar, liman, deltă. Dicționarul
• Explicarea dinamicii apelor în ocean; geografic
• Caracterizarea generală a apelor subterane (freatice şi de • Repartiţia apei pe glob. DEX-ul
adincime); Componentele hidrosferei. Manual școlar
• Caracterizarea generală a rîurilor (elementele riului, reţea • Oceanul Planetar: oceane, mări, Texte științifice
hidrografică, sistem fluvial, dependent riurilor de climă şi golfuri, suplimentare
relief, alimentarea riurilor, regimul hidrologic al riurilor; strimtori. Atlasu geograficl
• Clasificarea lacurilor după geneza cuvetelor lacustre; • Proprietăţile chimice şi fizice ale școlar
• Caracterizarea generală a mlaştinilor şi a gheţarilor; apelor oceanice.
3 • Aprecierea importanţei hidrosferei in invelişul geografic. • Dinamica apelor în ocean: Harta fizică a lumii
mişcări ondulatorii, mişcări Hărți-contur
15. Elaborarea unui demers ştiinţific despre rolul hidrosferei ritmice, mişcări Imagini
pentru Terra de translaţie marină
• Colectarea şi prelucrarea datelor şi informaţiilor; • Apele uscatului: apele subterane,
• Construirea reprezentărilor grafice; riurile, lacurile, mlaştinile,
• Formularea concluziilor desprerolul hidrosferei pentru Terra. gheţarii.

* Rolul hidrosferei în învelişul


geografic.

Evaluare sumativă pe capitolul


IV

1 16. Argumentarea interacţiunii biosferei cu alte geosfere ale Biosfera 4


Terrei ore Imagini
• Explicarea rolului factorilor care condiţionează răspindirea Noţiuni-cheie: biosfera, plancton, Manual școlar
organismelor in domeniile: acvatic şi continental de viaţă; necton, bentos. Atlasul geografic
• Identificarea relaţiilor reciproce dintre biosferă şi celelalte școlar
geosfere. • Biosfera. Domeniile de viaţă pe Dicționarul
Pămint. geografic
• Interacţiunea biosferei cu
celelalte geosfere ale Terrei.

6 17. Caracterizarea complexă a solurilor Terrei Solul 3 Atlasul geografic


• Explicarea rolului factorilor de formare a solului; ore școlar
• Clasificarea solurilor; Noţiuni-cheie: factori de Dicționarul
• Interpretarea hărţii solurilor; pedogeneză. geografic
• Manifestarea comportamentului critic şi util faţă de utilizarea Harta fizică a lumii
solurilor. • Solul şi caracteristicile lui. Monstre de diferite
• Factorii de pedogeneză. soluri
• Principalele tipuri de sol pe
Terra. Repartiţia geografică a
solurilor pe glob. Solul şi
activitatea omului.

9 18. Prelucrarea informaţiilor selectate din Internet şi din alte Învelişul geografic 5
surse despre funcţionalităţile legităţilor principale ale Noţiuni-cheie: inveliş geografic, ore Dicționarul
învelişului geografic zonalitate, azonalitate, ritmicitate, geographic
• Explicarea legităţilor învelişului geografic; asimetrie. Manual școlar
• Aprecierea funcţionalităţii legităţilor invelişului geografic. Atlasul geografic
• Argumentarea rolului omuluiin invelişul geografic. • Părţile structurale şi școlar
componentele învelişului Imagini ale
geografic. diferitor peisaje
• Legităţile principale ale geografice
invelişului geografic.
• Învelişul geografic şi societatea
umană.

Evaluare sumativă pe capitolele


V-VII
*Lecție de totalizare.

Principalele denumiri geografice

Mări: Marea Neagră, Marea Azov, Marea Mediterană, Marea Roşie, Marea Nordului, Marea Norvegiei, Marea Baltică, Marea Barents, Marea Albă, Marea Kara,
Marea Laptev, Marea
Siberiei de Vest, Marea Bering, Marea Ohotsk, Marea Galbenă, Marea Japoniei, Marea Chinei de Est, Marea Chinei de Sud, Marea Java, Marea Celebes,
MareaBanda,
Marea Arabiei, Marea Timor, Marea Coralilor, Marea Beafort, Marea Bafin, Marea Labradorului, Marea Caraibilor.
Golfuri: Hudson, Alaska, Mexic, Californiei, Biscaya, Finic, Botnic, Bengal, Aden, Guineei, Carpentaria, Marele Golf Australian.
Strîmtori: Drake, Magellan, Davis, Bering, Gibraltar, Bosfor, Dardanele, Calais (Dover), Mozambic, Bab el Mandeb.
Insule: Groenlanda, Newfoundland, Cuba, Antilele Mari, Haiti, Ţara Focului, Madagascar, Sri Lanka, Capul Verde, Canare, Marea Britanie, Irlanda, Islanda,
Novaia Zemlea, Kurile,
Filipine, Sumatera, Noua Guinee, Tasmania, Noua Zeelanda.
Peninsule: Alaska, Labrador, Florida, California, Yucatan, Somalia, Iberică, Scandinaviei, Kola, Apeninică, Balcanică, Crimeea, Arabia, India, Indochina,
Malacca, Coreea, Kamceatka,
York, Antarctica.
Munţi: Brooks, Stincoşi, Coastei, Cascadelor, Serra Nevada, Appalaşi, Anzi, Scoţiei, Scandinaviei, Pennini, Pirinei, Alpi, Pădurea Neagră, Carpaţi, Apenini,
Caucaz, Hindukuşi, Himalaya,
Tian Shan, Ural, Verhoiansk, Cerski, Marii Cumpene de Ape, Alpii-Australiei, Atlas, Capului, Scorpiei.
Vulcani: Popocatepeti, Llullaillaco, Kilimanjaro, Kenya, Vezuviu, Etna, Kliucev, Krakatau.
Podişuri: Boemiei, Podolic, Central Rus, Siberiei Centrale, Iranian, Deccan, Tibet, Etiopiei, Australiei de Vest, Preriilor, Marelui Bazin, Mexic, Braziliei,
Patagoniei.
Cîmpii: Llanos, Amazonului, Gran Chaco, Entre Rios, Pampas, Mississippi, LitoralăAtlantică, Mozambic, Marea Cimpie a Australiei, Europei de Est, Germano-
Polonă, Bazinul Londrei
Bazinul Parisului, Padului, Romană, Siberiei de Vest, Turanului, Indului, Gangelui, Marea Cimpie Chineză.
Rîuri: Ebro, Sena, Rin, Dunăre, Pad, Nipru, Volga, Peciora, Tigru şi Eufrat, Indus,Gange, Brahmaputra, Obi cu Irtiş, Enisei cu Angara, Lena, Amudaria, Sirdaria,
Amur,Huang He,
Chiang Jiang, Mekong, Yukon, Mackenzie, Colorado, Mississippi cu Missouri,Sf. Laurenţiu, Orinoco, Amazon, Parana cu Paraguay, Nil, Niger, Congo,
Zambezi,Orange, Murray cu Darling.
Lacuri: Onega, Ladoga, Marea Caspică, Aral, Balhaş, Issik-Kul, Baikal, Eyre, MareleLac al Ursului, Winnipeg, Marele Lac Sărat, Superior, Michigan, Huron,
Erie, Ontario,Maracaibo,
Titicaca, Victoria, Cead, Tanganyika, Nyasa (Malavi).