Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA


ŞCOALA GIMNAZIALĂ RÂŞCA
Loc. Râşca , jud. Suceava, cod 727465 Tel./ Fax 0230-570825
E-mail: scrisca@yahoo.com http://www.scrisca.wordpress.com
Nr. 1228 din 11.09.2019

ŞTIINŢE ALE NATURII. CLASA A II-A


PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
ANUL ŞCOLAR 2019-2020

ŞCOALA GIMNAZIALĂ RÂŞCA


PROFESOR ÎNV. PRIMAR: RUSU DIANA MIHAELA
DISCIPLINA: Ştiinţe ale naturii
NR. DE ORE: 1 oră/săptămână
 Științe ale naturii. Manual pentru clasa a III-a, Editura Aramis, aprobat prin O.M. nr. 5003/02.12.2014, Autori: Mihaela-Ada Radu, Dumitra Radu
Partea (partea I și partea a II-a)
Conform programelor școlare aprobate prin OMEN nr.3418/19.03.2013

Întocmit,
Prof. Înv. Rusu Diana Mihaela

Avizat şef comisie metodică, Avizat Director,


Prof.înv. Petriceanu Lenuţa Prof. Dr. Dumitruț Ionela

1
ȘTIINȚE ALE NATURII – clasa a III-a

Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii


Curriculum nucleu
Număr de ore: o oră/săptămână Total: S1 + 14 ore/semestru, S2 + 20 ore/semestru = 34 ore anual
PLANIFICARE ANUALĂ
Semestrul I

NR. UNITĂȚI DE COMPETENȚE GENERALE ȘI NR.


CRT CONȚINUTURI OBS.
ÎNVĂȚARE SPECIFICE ORE SĂPTĂMÂNA
1. Corpurile. 1. Explorarea DOMENIUL: Științele fizicii S I-V
Proprietăți caracteristicilor unor Corpuri - proprietăți S1: 9-13 sept.
ale corpuri, fenomene și ●Proprietăți ale corpurilor (formă, culoare, S2:16-20 sept
lungime, întindere, masă, volum)
corpurilor procese S3:23-27 sept.
●Stări de agregare (solid, lichid, gaz) -
1.1, 1.2 identificare în funcție de formă și volum S4: 30 sept-5 oct.
2. Investigarea mediului ●Proprietățile unor metale. Utilizări S5: 7-11 oct.
înconjurător folosind ●Magneți. Utilizări ale magneților. Busola 5
instrumente și procedee ore
specific Corpurile. Proprietăți ale corpurilor (formă,
2.1, 2.2,2.3, 2.4, 2.5 culoare,lungime, întindere, masă, volum)
Stări de agregare
Metalele. Proprietăți și utilizări
Magneți. Utilizări ale magneților
Recapitulare
Evaluare

2
2. Interacţiuni 1. Explorarea DOMENII: Științele fizicii; forțe și efecte S VI - X Saptamana
dintre caracteristicilor unor Corpuri – proprietăți; forțe și efecte S6: 14-18 oct. VIII
corpuri. corpuri, fenomene și ● Mișcare și repaus. Caracteristici ale S7: 21-25 oct. Vacanta
mișcării (distanță, durată, rapiditate)
Forţe și procese 1.2 S9: 4-8 nov.
● Interacțiuni dintre corpuri (gravitațională,
efecte 2. Investigarea mediului magnetică, electrică, de contact - frecarea) S10: 11-15 nov.
înconjurător folosind ● Efectele diferitelor interacțiuni dintre 4
instrumente și procedee corpuri (deformare, mișcare) ore
specific Mișcare și repaus
2.1, 2.2,2.3, 2.4, 2.5 Interacţiuni dintre corpuri. Gravitaţia
Interacţiunea de contact (frecarea). Interacţiunea
electrică
Recapitulare
Evaluare
3. Pământul- 1. Explorarea DOMENII: Științele pământului; Științele fizicii S XI - XIV
mediu de caracteristicilor unor Pământul - mediu de viață ; tipuri de S11: 18-22 nov.
viață corpuri, fenomene și transformări ale materiei S12: 25-29 nov
procese ● Apa, aerul, solul. Surse de apă - tipuri, S13: 2- 6 dec.
1.1, 1.2 utilizări S14: 9- 13 dec.
2. Investigarea mediului ● Mișcarea apei pe suprafața Pământului
● Schimbări ale stării de agregare a
înconjurător folosind
apei.Topire, solidificare, vaporizare,
instrumente și procedee condensare 4
specific ● Circuitul apei în natură ore
2.1, 2.2,2.3, 2.4, 2.5 ● Fenomene ale naturii: ploaie, ninsoare,
vânt, fulger, tunet
Apa, aerul, solul
Surse de apă. Mișcarea apei la suprafaţa Pământului
Transformări ale stărilor de agregare
Fenomene ale naturii. Circuitul apei în natură
Recapitulare
Evaluare

3
4. Recapitulare 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,2.3, 2.4, 2.5 Recapitulare semestrială S15: 16- 20 dec.
semestrială Corpurile. Proprietăți ale corpurilor o
Interacţiuni dintre corpuri. Forţe și efecte oră
Pământul- mediu de viață

Semestrul al II-lea

COMPETENȚE GENERALE
NR. UNITĂȚI DE NR.
CRT ȘI CONȚINUTURI SĂPTĂMÂNA OBS.
ÎNVĂȚARE ORE
SPECIFICE
1. Omul și 1. Explorarea DOMENIUL: Științele vieții ; științele pământului I, II, III, IV, V, VI,
mediul de caracteristicilor unor Influența omului asupra mediului de viață S1-16: 13- 17 ian.
viaţă corpuri, fenomene și ● Poluarea apei, a solului, a aerului S2-17: 20- 24 ian.
Pământul - mediu de viață
procese 1.1, 1.2 S3-18: 22 - 31 ian.
● Resurse naturale - tipuri, folosire responsabilă
2. Investigarea Omul - menținerea stării de sănătate S4-19:3- 7 feb
mediului înconjurător ● Activitate și odihnă S5-20:10- 14 feb
folosind instrumente și S6-21:17- 21feb
procedee specific 1. Poluarea apei, a aerului și a solului
2.1,2.2,2.3 2. Resurse naturale ale solului şi protejarea acestora 6 ore
3.Rezolvarea de proble- 3. Resurse naturale ale subsolului şi protejarea
me din viața cotidiană acestora
valorificând achizițiile 4. Menţinerea stării de sănătate a omului: activitate şi
despre propriul corp și odihnă
despre mediul Recapitulare
înconjurător 3.1, 3.2 Evaluare

2. Plantele 1. Explorarea DOMENIUL: Științele vieții 5 ore VII, VIII, IX, X, XI Scoala
caracteristicilor unor Caracteristici ale lumii vii S7-22:24-28 feb Altfel
corpuri, fenomene și ● Caracteristici ale viețuitoarelor (plantele) ; nevoi
S8-23:2- 6 mart XXVII
de bază - apă, aer, hrană; creștere; reacții la
procese 1.1, 1.2
4
2. Investigarea schimbările mediului; înmulțire S9-24: 9- 13 mart S12-27:
mediului înconjurător ● Reacții ale unei plante la diferite schimbări ale 30 mart.- 3
folosind instrumente și mediului S10-25: 16- 20 mart apr
procedee specific S11-26: 23- 27 mart
1. Plantele – nevoi de bază (apă, aer, lumină, căldură) .
2.1,2.2,2.3 2. Creşterea şi înmulţirea plantelor
3. Reacţii ale plantelor la diferite schimbări ale
mediului
Recapitulare
Evaluare
3. Animalele 1. Explorarea DOMENIUL: Științele vieții XIII,XIV, XV, XVI,
caracteristicilor unor Caracteristici ale lumii vii XVII, XVIII
corpuri, fenomene și ● Caracteristici ale viețuitoarelor (animalele) ; nevoi
S13 +28: 22+24 apr
de bază - apă, aer, hrană; creștere; reacții la S14-29: 27- 30 apr.
procese 1.1, 1.2
schimbările mediului; înmulțire
2. Investigarea ● Reacții ale corpului animal la schimbări ale S15-30: 4- 8 mai.
mediului înconjurător mediului (temperatura) sau în diferite situații S16-31: 11- 15 mai.
folosind instrumente și (pericol, mișcare) S17-32:18- 22 mai.
procedee specific ● Principalele grupe de animale: insecte, pești, S18-33:25- 29 mai.
2.1,2.2,2.3 amfibieni, reptile, păsări, mamifere – caracteristici
generale, exemple de reprezentanți din mediul de
viață apropiat 6 ore

1. Mamifere şi păsări – caracteristici, creşterea şi


înmulţirea lor
2. Insecte, peşti, amfibieni, reptile – caracteristici,
creşterea şi înmulţirea lor
3. Nevoi de bază ale animalelor – apă, aer, hrană
4. Reacţii ale corpului animalelor la schimbări ale
mediului
Recapitulare
Evaluare

5
4. Recapitulare 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,2.3, Recapitulare finală XIX, XX
finală 2.4, 2.5, 3.1, 3.2 Corpuri - proprietăți S19-34: 1- 5 iun.
Forțe și efecte ; tipuri de transformări ale materiei S20-35: 8- 12 iun
Pământul - mediu de viață 2 ore
Caracteristici ale lumii vii
Influența omului asupra mediului de viață
Omul - menținerea stării de sănătate