Sunteți pe pagina 1din 13

Științe ale naturii - clasa a III-a

PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE


Semestrul I

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : Corpurile. Proprietăți ale corpurilor


NUMĂR DE ORE ALOCAT: 6
PERIOADA: S I, II, III, IV, V, VI
COMPETENŢE GENERALE ȘI SPECIFICE: 1. Explorarea caracteristicilor unor corpuri, fenomene și procese
1.1. Identificarea unor relații între corpuri în cadrul unor fenomene și procese
1.2. Utilizarea unor criterii pentru ordonarea și clasificarea unor corpuri,fenomene și procese
2. Investigarea mediului înconjurător folosind instrumente și procedee specifice
2.1. Elaborarea unui plan propriu pentru realizarea unei investigații a mediului înconjurător
2.2. Aplicarea planului propriu propus pentru efectuarea unei investigații a mediului înconjurător
2.3. Reprezentarea grafică a rezultatelor unor observații realizate în cadrul investigației proprii, utilizând tabele, diagrame,
formule simple
2.4. Formularea de concluzii pe baza rezultatelor investigației proprii
2.5. Prezentarea concluziilor investigației proprii

Nr. Conținuturi Compe- Nr. Evaluare


Activități de învățare Data Resurse Obs.
crt. - detalieri - tențe ore instrumente
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Corpurile. 1.1, 1.2 ● exerciții de grupare a corpurilor după caracteristicile lor o oră Resurse ● observare
Proprietăți ale 2.1, (formă, culoare, lungime, întindere, masă, volum) materiale: sistematică
corpurilor (formă, 2.2,2.3, ●realizarea de măsurători pentru determinarea Fișe de lucru, ● evaluare
culoare,lungime, 2.4, 2.5 masei/volumului unui corp manualul orală
întindere, masă, ● exerciții de estimare a masei/volumului și verificare prin tipărit/digital, ● temă de
volum) măsurare; computer, lucru în clasă
● exerciții de comparare a maselor/volumelor unor corpuri corpuri cu ● interevaluare
manual pag. 6-8 ● exerciții de stabilire a etapelor investigației proprii diferite forme ●autoevaluare
caiet pag. 4-5 (măsurarea volumului unui corp cu formă neregulată) și dimensiuni,
●exerciții de identificare a metodelor de lucru, de stabilire a balanță, mase
resurselor necesare marcate,
●realizarea unor estimări, predicții privind rezultatele cilindru gradat,
investigației proprii ruletă, cântar
1
●colectarea de date utile investigației proprii din surse variate de bucătărie,
●realizarea unor desene, planșe, colaje, afișe care să ilustreze pahare,
aspecte ale investigației realizate eprubete,
●compararea estimărilor și a predicțiilor inițiale cu rezultatele corpuri
obținute lichide/solide
●exerciții de formulare a unor concluzii cu privire la aspectul
investigat Resurse
●prezentarea rezultatelor și a concluziilor investigațiilor procedurale:
efectuate în cadrul unor activități tematice organizate la nivelul Metode:
clasei conversația,
●observarea dirijată a unor scheme simple, desene pentru explicația,
evidențierea relațiilor dintre componentele unui sistem exercițiul,
●recunoașterea unor caracteristici ale unor corpuri, fenomene, experimentul,
procese pornind de la prezentarea unor scurte texte științifice munca
adaptate vârstei elevilor, a unor povești sau povestiri independentă,
●realizarea unor jocuri de rol jocul
●observarea unor fenomene și procese prin efectuarea unor didactic
experiențe simple Organizare:
2. Stări de agregare 1.1, 1.2 ●exerciții de grupare a corpurilor în solide/lichide/gazoase o oră activitate ● observare
2.1, ●exerciții de realizare a corespondenței între corpuri și frontală, sistematică
2.2,2.3, instrumentele potrivite de măsură, în funcție de starea de individuală și ● evaluare
2.4, 2.5 agregare a fiecărui corp pe grupe orală
manual pag. 9-10 ● efectuarea de experimente simple pentru observarea ● temă de
caiet pag. 6-7 proprietăților corpurilor lichide și solide lucru în clasă
●exerciții de identificare a metodelor de lucru, de stabilire a ● interevaluare
resurselor necesare ●autoevaluare
●realizarea unor estimări, predicții privind rezultatele
investigației proprii
●colectarea de date utile investigației proprii din surse variate
●realizarea unor desene, planșe, colaje, afișe care să ilustreze
aspecte ale investigației realizate
●compararea estimărilor și a predicțiilor inițiale cu rezultatele
obținute

2
3. Metalele. 1.1, 1.2 ●exerciții de recunoaștere a unor metale după aspect, duritate, o oră Resurse
Proprietăți și 2.1, elasticitate etc; materiale:
utilizări 2.2,2.3, ●observarea unor proprietăți ale metalelor prin efectuarea Fișe de lucru,
2.4, 2.5 unor experiențe simple manualul
●colectarea de date utile investigației proprii din surse variate tipărit/digital,
●realizarea unor desene, planșe, colaje, afișe care să ilustreze computer,
aspecte ale investigației realizate diferite tipuri
●compararea estimărilor și a predicțiilor inițiale cu rezultatele de metale,
obținute planșe
●exerciții de realizare a corespondenței între diferitele tipuri de didactice,
manual pag. 11-13 metale și proprietățile lor; obiecte din
caiet pag. 8-9 ●exerciții –joc de realizare a unor obiecte decorative din metal (chei,
materiale reciclabile metalice; linguriță,
●recunoașterea unor caracteristici ale unor metale, pornind ciocan, fire
de la prezentarea unor scurte texte științifice adaptate vârstei electrice etc),
elevilor magneți de
●realizarea unor jocuri de rol diferite forme
4. Magneți. Utilizări 1.1, 1.2 ● exerciții de stabilire a etapelor investigației proprii o oră și dimensiuni,
ale magneților 2.1, ( observarea proprietății de atracție/respingere a magneților; doze metalice
2.2,2.3, construirea unei busole; observarea direcției de orientare a de suc, busolă
2.4, 2.5 unui magnet suspendat); Resurse
●exerciții de identificare a metodelor de lucru, de stabilire a procedurale:
resurselor necesare Metode:
●realizarea unor estimări, predicții privind rezultatele conversația,
investigației proprii explicația,
●colectarea de date utile investigației proprii din surse variate exercițiul,
manual pag. 14-16 ●realizarea unor desene, planșe, colaje, afișe care să ilustreze experimentul,
caiet pag. 10-11 aspecte ale investigației realizate munca
●compararea estimărilor și a predicțiilor inițiale cu rezultatele independentă,
obținute jocul
●exerciții de formulare a unor concluzii cu privire la aspectul didactic
investigat Organizare:
●prezentarea rezultatelor și a concluziilor investigațiilor activitate

3
efectuate în cadrul unor activități tematice organizate la nivelul frontală,
clasei individuală și
●recunoașterea unor caracteristici ale unor corpuri, fenomene, pe grupe
procese pornind de la prezentarea unor scurte texte științifice
adaptate vârstei elevilor, a unor povești sau povestiri

5. Recapitulare 1.1, 1.2 Corpurile. Proprietăți ale corpurilor (formă, culoare,lungime, o oră
2.1, întindere, masă, volum)
manual pag. 17 2.2,2.3, Stări de agregare
caiet pag. 12 2.4, 2.5 Metalele. Proprietăți și utilizări
Magneți. Utilizări ale magneților
6 Evaluare 1.1, 1.2 Itemii probei de evaluare vizează: o oră Resurse ● evaluare
. 2.1, - Alegerea instrumentelor de măsură potrivite materiale: scrisă
manual pag. 18 2.2,2.3, pentru măsurarea masei/volumului unor corpuri; Fișe de
caiet pag. 13 2.4, 2.5 - Clasificarea denumirilor unor corpuri în funcție evaluare
de starea de agregare;
- Asocierea denumirilor unor metale cu însușirile
lor;
- Exemplificarea unor întrebuințări ale magneților.

4
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : Interacțiuni dintre corpuri. Forțe și efecte
NUMĂR DE ORE ALOCAT: 5
PERIOADA: S VII, VIII, IX, X, XI
COMPETENŢE GENERALE ȘI SPECIFICE: 1. Explorarea caracteristicilor unor corpuri, fenomene și procese
1.1 Identificarea unor relații între corpuri în cadrul unor fenomene și procese
1.2. Utilizarea unor criterii pentru ordonarea și clasificarea unor corpuri,fenomene și procese
2. Investigarea mediului înconjurător folosind instrumente și procedee specifice
2.1. Elaborarea unui plan propriu pentru realizarea unei investigații a mediului înconjurător
2.2. Aplicarea planului propriu propus pentru efectuarea unei investigații a mediului înconjurător
2.3. Reprezentarea grafică a rezultatelor unor observații realizate în cadrul investigației proprii, utilizând tabele, diagrame,
formule simple
2.4. Formularea de concluzii pe baza rezultatelor investigației proprii
2.5. Prezentarea concluziilor investigației proprii

Nr. Conținuturi Compe- Nr. Evaluare


Activități de învățare Data Resurse Obs.
crt. - detalieri - tențe ore instrumente
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Mișcare și repaus 1.1, 1.2 ●exerciții de recunoaștere a forțelor care acționează pentru o oră Resurse ● observare
2.1, producerea mișcării; materiale: sistematică
2.2,2.3, ●exerciții de observare a corpurilor aflate în mișcare/repaus și Fișe de lucru, ● evaluare
2.4, 2.5 a reperelor luate în considerare; manualul orală
●exerciții de observare a vitezei de deplasare a unor corpuri în tipărit/digital, ● temă de
funcție de forța care acționează pentru producerea mișcării; computer, bile lucru în clasă
●exerciții de observare și precizare a transformărilor suferite de plastic, ● interevaluare
de corpuri sub acțiunea unor forțe; hârtie, ●autoevaluare
● exerciții de stabilire a etapelor investigației proprii ( starea de magneți,
mișcare /repaus a unor corpuri față de un reper; deformarea jucării din
unor corpuri asupra cărora a acționat o forță; atracția plastic,
manual pag. 20-21 magnetică exercitată asupra unor corpuri metalice de mărimi plastilină,
caiet pag. 14-15 diferite); bureți, planșe
●exerciții de identificare a metodelor de lucru, de stabilire a didactice
resurselor necesare
●realizarea unor estimări, predicții privind rezultatele Resurse
investigației proprii procedurale:
5
●colectarea de date utile investigației proprii din surse variate Metode:
●realizarea unor desene, planșe, colaje, afișe care să ilustreze conversația,
aspecte ale investigației realizate explicația,
●compararea estimărilor și a predicțiilor inițiale cu rezultatele exercițiul,
obținute experimentul,
●exerciții de formulare a unor concluzii cu privire la aspectul munca
investigat independentă,
●promovarea rezultatelor investigației proprii cu ajutorul unor jocul
mijloace diverse (de exemplu: fotografii, desene, afișe, colaje, didactic
pliante, broșuri,machete); Organizare:
activitate
frontală,
individuală și
pe grupe
1. Interacțiuni dintre 1.1, 1.2 ●exerciții de observare a corpurilor de diferite dimensiuni și o oră Resurse ● observare
corpuri. Gravitația 2.1, mase, asupra cărora acționează forța de gravitație; materiale: sistematică
2.2,2.3, ●exerciții de observare a vitezei de deplasare a unor corpuri de Fișe de lucru, ● evaluare
2.4, 2.5 mărimi diferite, aflate în cădere liberă; manualul orală
● exerciții de stabilire a etapelor investigației proprii (influența tipărit/digital, ● temă de
masei asupra vitezei de cădere liberă a corpurilor); corpuri cu lucru în clasă
●exerciții de identificare a metodelor de lucru, de stabilire a diferite forme/ ● interevaluare
resurselor necesare dimensiuni/ ●autoevaluare
●realizarea unor estimări, predicții privind rezultatele mase,balanță,
manual pag. 23-24 investigației proprii mase marcate,
caiet pag. 16-17 ●colectarea de date utile investigației proprii din surse variate imagini
●realizarea unor desene, planșe, colaje, afișe care să ilustreze Metode:
aspecte ale investigației realizate explicația,
●compararea estimărilor și a predicțiilor inițiale cu rezultatele exercițiul,
obținute experimentul,
●exerciții de formulare a unor concluzii cu privire la aspectul jocul
investigat didactic
●completarea unor fișe de observații;
● implicarea în alegerea modalităților de lucru (individual/ în
6
grup)
● asumarea unor roluri și responsabilități în cadrul echipelor
2. Interacțiunea de 1.1, 1.2 ●exerciții de observare a acțiunii forței de frecare asupra unor o oră Resurse ● observare
contact (frecarea). 2.1, corpuri aflate în mișcare; materiale: sistematică
Interacțiunea 2.2,2.3, ●exerciții de selectare a unor imagini, fragmente de film Fișe de lucru, ● evaluare
electrică 2.4, 2.5 reprezentând schimbarea stării de mișcare/repaus sub manualul orală
acțiunea forței de frecare; tipărit/digital, ● temă de
● efectuarea unor experimente simple pentru a evidenția stofă de lână, lucru în clasă
manual pag. 23-24 interacțiunea electrică a corpurilor; rigle de plastic, ● interevaluare
caiet pag. 16-17 ● exerciții de stabilire a etapelor investigației proprii ( acțiunea bile de sticlă, ●autoevaluare
forței de frecare exercitată de un corp aflat în deplasare, pe baloane
suprafețe diferite; electrizarea prin frecare; deplasarea unui Metode:
corp folosind alte corpuri de sprijin); explicația,
●exerciții de identificare a metodelor de lucru, de stabilire a exercițiul,
resurselor necesare experimentul,
●realizarea unor estimări, predicții privind rezultatele jocul
investigației proprii didactic
●colectarea de date utile investigației proprii din surse variate
●realizarea unor desene, planșe, colaje, afișe care să ilustreze
aspecte ale investigației realizate
●compararea estimărilor și a predicțiilor inițiale cu rezultatele
obținute
●exerciții de formulare a unor concluzii cu privire la aspectul
investigat
3. Recapitulare 1.1, 1.2 Mișcare și repaus o oră
2.1, Interacțiuni dintre corpuri. Gravitația
2.2,2.3, Interacțiunea de contact (frecarea). Interacțiunea electrică
2.4, 2.5
4. Evaluare 1.1, 1.2 Itemii probei de evaluare vizează: o oră Resurse ● evaluare
2.1, - Alegerea termenilor care completează enunțuri materiale: scrisă
2.2,2.3, adevărate referitoare la starea de mișcare/repaus a Fișe de
2.4, 2.5 corpurilor; evaluare
- Observarea unor imagini și precizarea forțelor care
7
acționează pentru a produce mișcarea;
- Formularea unor răspunsuri la întrebări referitoare la
relația dintre masa corpului și forța de împingere.

8
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : Pământul- mediu de viață
NUMĂR DE ORE ALOCAT: 7
PERIOADA: S XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII
COMPETENŢE GENERALE ȘI SPECIFICE: 1. Explorarea caracteristicilor unor corpuri, fenomene și procese
1.1 Identificarea unor relații între corpuri în cadrul unor fenomene și procese
1.2. Utilizarea unor criterii pentru ordonarea și clasificarea unor corpuri,fenomene și procese
2. Investigarea mediului înconjurător folosind instrumente și procedee specifice
2.1. Elaborarea unui plan propriu pentru realizarea unei investigații a mediului înconjurător
2.2. Aplicarea planului propriu propus pentru efectuarea unei investigații a mediului înconjurător
2.3. Reprezentarea grafică a rezultatelor unor observații realizate în cadrul investigației proprii, utilizând tabele, diagrame,
formule simple
2.4. Formularea de concluzii pe baza rezultatelor investigației proprii
2.5. Prezentarea concluziilor investigației proprii

Nr. Conținuturi Compe- Nr. Evaluare


Activități de învățare Data Resurse Obs.
crt. - detalieri - tențe ore instrumente
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Apa, aerul, solul 1.1, 1.2 ●precizarea rolului apei/aerului/solului pentru viețuitoare; o oră Resurse ● observare
2.1, ●exerciții de observare pe imagini, filme didactice, a utilizărilor materiale: sistematică
2.2,2.3, diferitelor tipuri de sol; a folosirii apei în viața oamenilor, Fișe de lucru, ● evaluare
2.4, 2.5 animalelor, plantelor; manualul orală
●realizarea unor experimente simple care să pună în evidență tipărit/digital, ● temă de
proprietățile apei/aerului/solului; computer, lucru în clasă
● exerciții de stabilire a etapelor investigației proprii (existența eprubete, ● interevaluare
aerului în mediul înconjurător; existența aerului în sol; mostre de sol, ●autoevaluare
permeabilitatea solului; mișcarea aerului); hârtie,
●exerciții de identificare a metodelor de lucru, de stabilire a lumânări,
resurselor necesare pahare, pâlnie
●realizarea unor estimări, predicții privind rezultatele de sticlă,
manual pag. 30-32 investigației proprii morișcă de
caiet pag. 22- 23 ●colectarea de date utile investigației proprii din surse variate hârtie
●realizarea unor desene, planșe, colaje, afișe care să ilustreze
aspecte ale investigației realizate Resurse
●compararea estimărilor și a predicțiilor inițiale cu rezultatele procedurale:
9
obținute Metode:
●exerciții de formulare a unor concluzii cu privire la aspectul conversația,
investigat explicația,
●prezentarea rezultatelor și a concluziilor investigațiilor exercițiul,
efectuate în cadrul unor activități tematice organizate la nivelul experimentul,
clasei munca
independentă,
jocul
didactic
Organizare:
activitate
frontală,
individuală și
pe grupe
2. Surse de apă. 1.1, 1.2 ●exerciții de observare pe imagini, filme didactice, a utilizărilor o oră ● observare
Mișcarea apei la 2.1, apei din râuri, lacuri, mări și oceane; sistematică
suprafața 2.2,2.3, ●observarea unor hărți ale apelor curgătoare din mediul ● evaluare
Pământului 2.4, 2.5 apropiat; Resurse orală
●exerciții de observare a apei colectate din diverse surse (lac, materiale: ● temă de
baltă, de la robinet etc); Fișe de lucru, lucru în clasă
●confecționarea unei moriști de apă; manualul ● interevaluare
●exerciții de observare a mișcării apei sub acțiunea aerului; tipărit/digital, ●autoevaluare
manual pag. 33-35 ●precizarea surselor de apă necesare omului; computer,
caiet pag. 24-25 ● exerciții de stabilire a etapelor investigației proprii (mișcarea filme
apei; proprietățile apei provenite din diferite surse); didactice, hărți
●exerciții de identificare a metodelor de lucru, de stabilire a ale apelor
resurselor necesare curgătoare;
●realizarea unor estimări, predicții privind rezultatele
investigației proprii
●colectarea de date utile investigației proprii din surse variate
●realizarea unor desene, planșe, colaje, afișe care să ilustreze
aspecte ale investigației realizate
●compararea estimărilor și a predicțiilor inițiale cu rezultatele

10
obținute
●exerciții de formulare a unor concluzii cu privire la aspectul
investigat
●promovarea rezultatelor investigației proprii cu ajutorul unor
mijloace diverse (de exemplu: fotografii, desene, afișe, colaje,
pliante, broșuri,machete)

3. Transformări ale 1.1, 1.2 ●realizarea unor experiențe simple pentru observarea o oră Resurse ● observare
stărilor de agregare 2.1, vaporizării, condensării, solidificării, topirii ; materiale: sistematică
2.2,2.3, ●realizarea corespondenței între transformările de stare Fișe de lucru, ● evaluare
2.4, 2.5 observate și denumirile acestora; manualul orală
●discutarea unor activități cotidiene în scopul explicării lor prin tipărit/digital, ● temă de
prisma transformărilor de stare; computer, lucru în clasă
manual pag. 37-39 ● exerciții de stabilire a etapelor investigației proprii eprubete, ● interevaluare
caiet pag. 26-27 (vaporizarea apei; timpul de topire /solidificare pentru diferite spirtieră, ●autoevaluare
materiale; timpul de evaporare pentru lichide diferite; aspectul mostre de
unor corpuri lichide după solidificare); corpuri/materi
●exerciții de identificare a metodelor de lucru, de stabilire a ale- apă, unt,
resurselor necesare ceară, ulei,
●realizarea unor estimări, predicții privind rezultatele lapte; colorant
investigației proprii alimentar,
●colectarea de date utile investigației proprii din surse variate cuburi de
●realizarea unor desene, planșe, colaje, afișe care să ilustreze gheață, corpuri
aspecte ale investigației realizate calde/reci
●compararea estimărilor și a predicțiilor inițiale cu rezultatele
obținute
●exerciții de formulare a unor concluzii cu privire la aspectul
investigat
4. Fenomene ale 1.1, 1.2 ●realizarea unor experiențe simple pentru observarea o oră Resurse ● observare
naturii. Circuitul 2.1, circuitului apei în natură; materiale: sistematică
apei în natură 2.2,2.3, ●observarea dirijată a unor scheme simple, desene pentru Fișe de lucru, ● evaluare
2.4, 2.5 evidențierea relațiilor dintre componentele unui sistem manualul orală
(vapori, picături și transformările de stare corespunzătoare); tipărit/digital, ● temă de
11
manual pag. 40-43 ●observarea unor aspecte dinamice ale realității computer, lucru în clasă
caiet pag. 28-29 înconjurătoare sau mai îndepărtate de mediul de viață eprubete, ● interevaluare
cunoscut prin vizionarea unor filme sau realizarea unor jocuri spirtieră, ●autoevaluare
de rol (fulgeru, tunetul, ploaia) cuburi de
● exerciții de stabilire a etapelor investigației proprii (macheta gheață, planșe
circuitului apei în natură); didactice,
●exerciții de identificare a metodelor de lucru, de stabilire a jucării de
resurselor necesare hîrtie, vase de
●realizarea unor estimări, predicții privind rezultatele sticlă
investigației proprii Resurse
●colectarea de date utile investigației proprii din surse variate procedurale:
●realizarea unor desene, planșe, colaje, afișe care să ilustreze Metode:
aspecte ale investigației realizate conversația,
●compararea estimărilor și a predicțiilor inițiale cu rezultatele explicația,
obținute exercițiul,
●exerciții de formulare a unor concluzii cu privire la aspectul experimentul,
investigat munca
●promovarea rezultatelor investigației proprii cu ajutorul unor independentă
mijloace diverse (de exemplu: fotografii, desene, afișe, colaje, Organizare:
pliante, broșuri,machete) activitate
●completarea unui calendar al naturii. frontală,
individuală și
pe grupe
5. Recapitulare 1.1, 1.2 Apa, aerul, solul o oră
manual pag. 44-45 2.1, Surse de apă. Mișcarea apei la suprafața Pământului
caiet pag. 20 2.2,2.3, Transformări ale stărilor de agregare
2.4, 2.5 Fenomene ale naturii. Circuitul apei în natură
5 Evaluare 1.1, 1.2 Itemii probei de evaluare vizează: o oră Resurse ● evaluare
. 2.1, - realizarea corespondenței între transformările materiale: scrisă
manual pag. 45 2.2,2.3, de stare observate și denumirile acestora; Fișe de
caiet pag. 21 2.4, 2.5 - observarea încolțirii semințelor în diferite tipuri evaluare
de sol;
- selectarea denumirilor unor corpuri care își
12
modifică/nu-și modifică starea de agregare;
- realizarea corespondenței între tipurile de sol și
utilizările acestora;
- gruparea surselor de apă cunoscute--------- ape
curgătoare/stătătoare;
- completarea unor enunțuri lacunare referitoare
la fenomene ale naturii, precipitații.
6. Recapitulare 1.1, 1.2 Corpurile. Proprietăți ale corpurilor (formă, culoare,lungime, o oră
semestrială 2.1, întindere, masă, volum)
manual pag. 46-47 2.2,2.3, Stări de agregare
caiet pag. 32 2.4, 2.5 Metalele. Proprietăți și utilizări
Magneți. Utilizări ale magneților Mișcare și repaus
Interacțiuni dintre corpuri. Gravitația
Interacţiunea de contact (frecarea). Interacţiunea electrică
Apa, aerul, solul
Surse de apă. Mișcarea apei la suprafața Pământului
Transformări ale stărilor de agregare
Fenomene ale naturii. Circuitul apei în natură

13