Sunteți pe pagina 1din 15

Științe ale naturii - clasa a III-a

PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE


Semestrul al II-lea

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : OMUL ȘI MEDIUL DE VIAȚĂ


NUMĂR DE ORE ALOCAT: 5
PERIOADA: S I, II, III, IV, V
COMPETENŢE GENERALE ȘI SPECIFICE: 1. Explorarea caracteristicilor unor corpuri, fenomene și procese
1.1. Identificarea unor relații între corpuri în cadrul unor fenomene și procese
1.2. Utilizarea unor criterii pentru ordonarea și clasificarea unor corpuri,fenomene și procese
2. Investigarea mediului înconjurător folosind instrumente și procedee specifice
2.1. Elaborarea unui plan propriu pentru realizarea unei investigații a mediului înconjurător
2.2. Aplicarea planului propriu propus pentru efectuarea unei investigații a mediului înconjurător
2.3. Reprezentarea grafică a rezultatelor unor observații realizate în cadrul investigației proprii, utilizând tabele, diagrame,
formule simple
2.4. Formularea de concluzii pe baza rezultatelor investigației proprii
2.5. Prezentarea concluziilor investigației proprii
3. Rezolvarea de probleme din viața cotidiană valorificând achizițiile despre propriul corp și despre mediul înconjurător
3.1. Recunoașterea consecințelor unu i stil de viață sănătos asupra propriului corp
3.2. Recunoașterea consecințelor propriului comportament asupra mediului înconjurător
Nr. Conținuturi Compe- Nr. Evaluare
Activități de învățare Data Resurse Obs.
crt. - detalieri - tențe ore instrumente
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Poluarea apei, a 1.1, 1.2 ●recunoașterea unor forme de poluare prin observații realizate o oră Resurse ● observare
aerului și a solului 2.1, în natură, prin realizarea unor experiențe demonstrative (de materiale: sistematică
2.2,2.3, exemplu: plasarea în aer a unor cartonașe albe unse cu Fișe de lucru, ● evaluare
manual pag. 6-7 3.2 vaselină și observarea elementelor reținute de acestea) manualul orală
caiet pag. 34-35 ●observarea efectului poluării asupra unor organisme prin tipărit/digital, ● temă de
experiențe demonstrative (de exemplu: udarea periodică a computer, lucru în clasă
unei plante cu suc de lămâie simulând ploile acide) ghiveci cu o ● interevaluare
● identificarea comportamentelor distructive ale omului față plantă, sticluță ●autoevaluare
de mediu prin jocuri de rol, simulări, chestionare (de exemplu: cu parfum,
chestionarea membrilor familiei, a prietenilor asupra felului în lămâie, carton,
care depozitează deșeurile) vaselină

1
●observarea unor aspecte dinamice ale realității
înconjurătoare sau mai îndepărtate de mediul de viață Resurse
cunoscut, prin vizionarea unor filme sau realizarea unor jocuri procedurale:
de rol ( despre poluarea solului, poluarea aerului în marile Metode:
orașe) conversația,
● exerciții de stabilire a etapelor investigației proprii (efectele explicația,
poluării mediului înconjurător) exercițiul,
●exerciții de identificare a metodelor de lucru, de stabilire a experimentul,
resurselor necesare munca
●realizarea unor estimări, predicții privind rezultatele independentă,
investigației proprii jocul
●colectarea de date utile investigației proprii din surse variate didactic
●realizarea unor desene, planșe, colaje, afișe care să ilustreze Organizare:
aspecte ale investigației realizate activitate
●compararea estimărilor și a predicțiilor inițiale cu rezultatele frontală,
obținute individuală și
●exerciții de formulare a unor concluzii cu privire la aspectul pe grupe
investigat
●prezentarea rezultatelor și a concluziilor investigațiilor
efectuate în cadrul unor activități tematice organizate la nivelul
clasei
●observarea unor fenomene și procese prin efectuarea unor
experiențe simple (evidențierea efectelor poluării aerului/apei)
2 Resurse naturale 1.1, 1.2 ●recunoașterea unor caracteristici ale unor corpuri, fenomene, o oră Resurse ● observare
. ale solului și 2.1, procese pornind de la prezentarea unor scurte texte științifice materiale: sistematică
protejarea acestora 2.2,2.3, adaptate vârstei elevilor, a unor povești sau povestiri Fișe de lucru, ● evaluare
3.2 ●identificarea unor criterii de comparare a unor corpuri, manualul orală
manual pag. 8-10 fenomene, procese din aceeași categorie (diferitele categorii tipărit/digital, ● temă de
caiet pag. 36-37 de resurse naturale ale solului) computer; lucru în clasă
●realizarea unor jocuri de rol reviste, ● interevaluare
● exerciții de stabilire a etapelor investigației proprii enciclopedii, ●autoevaluare
(măsurarea volumului unui corp cu formă neregulată) eșantioane de
●exerciții de identificare a metodelor de lucru, de stabilire a cărbuni /

2
resurselor necesare nisip/ pietriș /
●realizarea unor estimări, predicții privind rezultatele sare/ petrol,
investigației proprii filme didactice
●colectarea de date utile investigației proprii din surse variate
●realizarea unor desene, planșe, colaje, afișe care să ilustreze Resurse
aspecte ale investigației realizate procedurale:
●compararea estimărilor și a predicțiilor inițiale cu rezultatele Metode:
obținute conversația,
●exerciții de formulare a unor concluzii cu privire la aspectul explicația,
investigat exercițiul,
●prezentarea rezultatelor și a concluziilor investigațiilor munca
efectuate în cadrul unor activități tematice organizate la nivelul independentă,
clasei jocul
didactic
3. Resurse naturale 1.1, 1.2 ●exerciții de grupare a resurselor naturale ale subsolului în o oră Organizare: ● observare
ale subsolului și 2.1, funcție de foloasele acestora; activitate sistematică
protejarea acestora 2.2,2.3, ●exerciții de realizare a corespondenței între resurselor frontală, ● evaluare
3.2 naturale ale subsolului și produsele obținute din acestea; individuală și orală
manual pag. 11-13 ●exerciții de completare a unor enunțuri lacunare; pe grupe ● temă de
caiet pag. 38-39 ●exerciții de recunoaștere a unor resurse naturale ale lucru în clasă
subsolului prin observare directă ; ● interevaluare
●observarea unor aspecte dinamice ale realității ●autoevaluare
înconjurătoare sau mai îndepărtate de mediul de viață
cunoscut, prin vizionarea unor filme (mina de cărbuni, salina,
sonda de petrol;
●colectarea de date utile investigației proprii din surse variate
●realizarea unor desene, planșe, colaje, afișe care să ilustreze
aspecte ale investigației realizate
●compararea estimărilor și a predicțiilor inițiale cu rezultatele
obținute;
●exerciții –joc de realizare a unor obiecte decorative din
materiale reciclabile;
●identificarea comportamentelor distructive ale omului față de

3
mediu prin jocuri de rol, simulări, chestionare (de exemplu:
chestionarea membrilor familiei, a prietenilor asupra felului în
care depozitează deșeurile)
4. Menținerea stării 1.1, 1.2 ●recunoașterea unor factori de risc asupra propriei sănătăți, o oră Resurse ● observare
de sănătate a 2.1, pornind de la prezentarea unor texte scurte, vizionarea unor materiale: sistematică
omului: activitate și 2.2,2.3, filme, studii de caz (de exemplu: reducerea numărului de ore Fișe de lucru, ● evaluare
odihnă 3.2 de somn) manualul orală
●recunoașterea unor forme de odihnă activă și a necesității lor, tipărit/digital, ● temă de
manual pag. 14-16 în urma unor discuții (de exemplu: lectură, activități artistice, computer; lucru în clasă
caiet pag.40-41 sportive) filme didactice ● interevaluare
● realizarea unui program personal de echilibrare a Resurse ●autoevaluare
perioadelor de învățare cu cele de odihnă activă și somn în procedurale:
scopul aplicării zilnice Metode:
● identificarea unor reguli de protecție în timpul realizării unei conversația,
investigații, precum și în viața cotidiană (de exemplu: pentru explicația,
utilizarea instrumentelor de măsură, manipularea unor obiecte exercițiul,
casabile, fierbinți) munca
●exerciții de recunoaștere în imagini, filme didactice, a independentă,
formelor de odihnă activă; jocul
●observarea dirijată a unor scheme simple, desene pentru didactic
evidențierea relațiilor dintre componentele unui sistem (relația Organizare:
dintre programul echilibrat de muncă și odihnă și funcționarea activitate
optimă a organismului) frontală,
individuală și
pe grupe
5 Recapitulare 1.1, 1.2 Poluarea apei, a aerului și a solului o oră
. manual pag. 17 2.1, Resurse naturale ale solului și protejarea acestora
caiet pag. 42 2.2,2.3, Resurse naturale ale subsolului și protejarea acestora
3.2 Menţinerea stării de sănătate a omului: activitate și odihnă

6. Evaluare Itemii probei de evaluare vizează: o oră Resurse ● evaluare


- Selectarea unor enunțuri care descriu acțiuni ce nu materiale: scrisă
manual pag. 18 dăunează sănătății; Fișe de
4
caiet pag. 43 - Recunoașterea și numirea unor resurse naturale pe evaluare
imagini date;
- Recunoașterea și numirea unor resurse naturale
descrise în enunțuri;
- Numirea resurselor naturale folosite pentru obținerea
unor produse;
- Enumerarea a cel puțin trei măsuri de protejare a
resurselor naturale;
- Numirea a cel puțin o măsură de prevenire a poluării
apei/aerului / solului.

5
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : Plantele
NUMĂR DE ORE ALOCAT: 5
PERIOADA: S VI, VII, VIII, IX, X
COMPETENŢE GENERALE ȘI SPECIFICE: 1. Explorarea caracteristicilor unor corpuri, fenomene și procese
1.1. Identificarea unor relații între corpuri în cadrul unor fenomene și procese
1.2. Utilizarea unor criterii pentru ordonarea și clasificarea unor corpuri,fenomene și procese
2. Investigarea mediului înconjurător folosind instrumente și procedee specifice
2.1. Elaborarea unui plan propriu pentru realizarea unei investigații a mediului înconjurător
2.2. Aplicarea planului propriu propus pentru efectuarea unei investigații a mediului înconjurător
2.3. Reprezentarea grafică a rezultatelor unor observații realizate în cadrul investigației proprii, utilizând tabele, diagrame,
formule simple
Nr. Conținuturi Compe- Nr. Evaluare
Activități de învățare Data Resurse Obs.
crt. - detalieri - tențe ore instrumente
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Plantele – nevoi de 1.1, 1.2 ● efectuarea de experimente simple pentru observarea o oră Resurse ● observare
bază (apă, aer, 2.1, comportamentelor unor plante la lumină/în lipsa luminii, la materiale: sistematică
lumină, căldură) 2.2,2.3 căldură/în lipsa acesteia; Fișe de lucru, ● evaluare
● exerciții de stabilire a etapelor investigației proprii (nevoi de manualul orală
bază ale plantelor) tipărit/digital, ● temă de
manual pag. 20-22 ●exerciții de selectare a unor imagini, fragmente de film computer, lucru în clasă
caiet pag. 44-45 reprezentând plante cărora le lipsesc ghivece, ● interevaluare
apa/aerul/căldura/lumina; pământ de ●autoevaluare
●exerciții de completare a unor enunțuri lacunare; flori, plante,
●exerciții de identificare a metodelor de lucru, de stabilire a boabe de grâu,
resurselor necesare bol de
●realizarea unor estimări, predicții privind rezultatele sticlă,vase
investigației proprii transparente,
●colectarea de date utile investigației proprii din surse variate vată, boabe
●realizarea unor desene, planșe, colaje, afișe care să ilustreze de fasole, cutii
aspecte ale investigației realizate de carton,
●compararea estimărilor și a predicțiilor inițiale cu rezultatele imagini cu
obținute plante din
6
●exerciții de formulare a unor concluzii cu privire la aspectul diferite medii
investigat de viață/din
●prezentarea rezultatelor și a concluziilor investigațiilor diferite zone
efectuate în cadrul unor activități tematice organizate la nivelul ale globului
clasei ;reviste, atlas
2. Creșterea și 1.1, 1.2 ●exerciții de completare a unor enunțuri lacunare; o oră botanic, ● observare
înmulțirea 2.1, ●exerciții de selectare a unor enunțuri care descriu condițiile enciclopedii sistematică
plantelor 2.2,2.3 optime de dezvoltare a plantelor; ● evaluare
●exerciții de ordonare a unor imagini reprezentând etapele de Resurse orală
manual pag. 23-25 dezvoltare ale plantelor până la maturitate; procedurale: ● temă de
caiet pag. 46-47 ●realizarea unor fișe de portofoliu; Metode: lucru în clasă
●exerciții de identificare a metodelor de lucru, de stabilire a conversația, ● interevaluare
resurselor necesare explicația, ●autoevaluare
●realizarea unor estimări, predicții privind rezultatele exercițiul,
investigației proprii experimentul,
●colectarea de date utile investigației proprii din surse variate munca
●realizarea unor desene, planșe, colaje, afișe care să ilustreze independentă,
aspecte ale investigației realizate jocul
●compararea estimărilor și a predicțiilor inițiale cu rezultatele didactic
obținute Organizare:
●exerciții de formulare a unor concluzii cu privire la aspectul activitate
investigat frontală,
●promovarea rezultatelor investigației proprii cu ajutorul unor individuală și
mijloace diverse (de exemplu: fotografii, desene, afișe, colaje, pe grupe
pliante, broșuri,machete)

3. Reacții ale ●exerciții de grupare a plantelor după criterii care fac referire o oră ● observare
plantelor la diferite la condițiile de viață (ex-iubitoare de lumină/umbră); sistematică
schimbări ale ●exerciții de realizare a corespondenței între diferite tipuri de ● evaluare
mediului plante și modurile de înmulțire; orală
● efectuarea de experimente simple pentru observarea unor ● temă de
manual pag. 26-28 reacții ale plantelor la schimbările mediului; lucru în clasă
caiet pag. 48-49 ●exerciții de identificare a metodelor de lucru, de stabilire a ● interevaluare
7
resurselor necesare ●autoevaluare
●realizarea unor estimări, predicții privind rezultatele
investigației proprii
●colectarea de date utile investigației proprii din surse variate
●realizarea unor desene, planșe, colaje, afișe care să ilustreze
aspecte ale investigației realizate
●compararea estimărilor și a predicțiilor inițiale cu rezultatele
obținute
●exerciții de formulare a unor concluzii cu privire la aspectul
investigat
●prezentarea rezultatelor și a concluziilor investigațiilor
efectuate în cadrul unor activități tematice organizate la nivelul
clasei

4. Recapitulare Plantele – nevoi de bază (apă, aer, lumină, căldură) o oră


manual pag. 29 Creșterea și înmulţirea plantelor
caiet pag. 50 Reacţii ale plantelor la diferite schimbări ale mediului

5. Evaluare Itemii probei de evaluare vizează: o oră Resurse ● evaluare


manual pag. 30 - Completarea unor enunțuri lacunare referitoare la materiale: scrisă
caiet pag. 51 condițiile necesare creșterii și dezvoltării plantelor; Fișe de
- Realizarea corespondenței între enunțuri privind evaluare
condițiile de viață și urmări ale expunerii plantelor la
acele condiții;
- Prezentarea caracteristicilor, condițiilor de viață și
adaptărilor la mediu pentru unele plante (cactus, nufăr,
plante de acvariu);
- Ordonarea cuvintelor unui enunț referitor la creșterea
și dezvoltarea plantelor

8
9
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : Animalele
NUMĂR DE ORE ALOCAT: 6
PERIOADA: S XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI
COMPETENŢE GENERALE ȘI SPECIFICE: 1. Explorarea caracteristicilor unor corpuri, fenomene și procese
1.1. Identificarea unor relații între corpuri în cadrul unor fenomene și procese
1.2. Utilizarea unor criterii pentru ordonarea și clasificarea unor corpuri,fenomene și procese
2. Investigarea mediului înconjurător folosind instrumente și procedee specifice
2.1. Elaborarea unui plan propriu pentru realizarea unei investigații a mediului înconjurător
2.2. Aplicarea planului propriu propus pentru efectuarea unei investigații a mediului înconjurător
2.3. Reprezentarea grafică a rezultatelor unor observații realizate în cadrul investigației proprii, utilizând tabele, diagrame,
formule simple
Nr. Conținuturi Compe- Nr. Evaluare
Activități de învățare Data Resurse Obs.
crt. - detalieri - tențe ore instrumente
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Mamifere și păsări 1.1, 1.2 ●exerciții de grupare a animalelor în mamifere/păsări, după o oră Resurse ● observare
– caracteristici, 2.1, caracteristicile cunoscute; materiale: sistematică
creșterea și 2.2,2.3 ●utilizarea unor modele pentru identificarea caracteristicilor Fișe de lucru, ● evaluare
înmulțirea lor principale ale corpurilor reprezentate (de exemplu, mulaje ale manualul orală
unor tipuri de animale din diferite grupe) tipărit/digital, ● temă de
●observarea dirijată a unor scheme simple, desene pentru computer, lucru în clasă
identificarea etapelor unor fenomene/ procese (de exemplu: enciclopedii, ● interevaluare
manual pag. 32-34 creșterea și înmulțirea mamiferelor/păsărilor); planșe, filme ●autoevaluare
caiet pag. 52-53 ●exerciții de realizare a corespondenței între diferite tipuri de didactice
mamifere/păsări și modurile de înmulțire;
●exerciții de completare a unor enunțuri lacunare; Resurse
●exerciții de recunoaștere a mamiferelor/păsărilor pe procedurale:
imagini/planșe /filme Metode:
●exerciții de recunoaștere a mamiferelor/păsărilor din conversația,
descrieri; explicația,
●exerciții de realizare a corespondenței între animale și exercițiul,
modurile de înmulțire; experimentul,
●exerciții de ordonare a unor imagini reprezentând etapele de munca
10
dezvoltare ale animalelor până la maturitate; independentă,
●recunoașterea unor caracteristici ale unor corpuri, fenomene, jocul
procese pornind de la prezentarea unor scurte texte științifice didactic
adaptate vârstei elevilor, a unor povești sau povestiri Organizare:
activitate
frontală,
individuală și
pe grupe

2. Insecte, pești, 1.1, 1.2 ●exerciții de grupare a animalelor în insecte /pești /amfibieni / ● observare
amfibieni, reptile – 2.1, reptile, după caracteristicile cunoscute; sistematică
caracteristici, 2.2,2.3 ●utilizarea unor modele pentru identificarea caracteristicilor ● evaluare
creșterea și principale ale corpurilor reprezentate (de exemplu, mulaje ale orală
înmulțirea lor unor tipuri de animale din diferite grupe) ● temă de
●observarea dirijată a unor scheme simple, desene pentru lucru în clasă
manual pag. 35-37 identificarea etapelor unor fenomene/ procese (de exemplu: ● interevaluare
caiet pag. 54-55 creșterea și înmulțirea mamiferelor/păsărilor); ●autoevaluare
●exerciții de realizare a corespondenței între diferite tipuri de
animale și modurile de înmulțire/ creștere și dezvoltare;
●exerciții de completare a unor enunțuri lacunare;
●exerciții de recunoaștere a insctelor / peștilor / amfibienilor /
reptilelor pe imagini/planșe /filme
●exerciții de realizare a corespondenței între animale și
modurile de înmulțire;
●exerciții de ordonare a unor imagini reprezentând etapele de
dezvoltare ale animalelor până la maturitate;
●recunoașterea unor caracteristici ale unor animale pornind
de la prezentarea unor scurte texte științifice adaptate vârstei
elevilor, a unor povești sau povestiri

3. Nevoi de bază ale 1.1, 1.2 ●observarea dirijată a unor scheme simple, desene pentru Resurse ● observare
animalelor – apă, 2.1, identificarea etapelor unor fenomene/ procese ; materiale: sistematică
11
aer, hrană 2.2,2.3 ●recunoașterea unor caracteristici ale unor corpuri, fenomene, Fișe de lucru, ● evaluare
manual pag. 38-40 procese pornind de la prezentarea unor scurte texte științifice manualul orală
caiet pag. 56-57 adaptate vârstei elevilor, a unor povești sau povestiri tipărit/digital, ● temă de
●observarea unor aspecte dinamice ale realității computer, lucru în clasă
înconjurătoare sau mai îndepărtate de mediul de viață enciclopedii, ● interevaluare
cunoscut, prin vizionarea unor filme sau realizarea unor jocuri planșe, filme ●autoevaluare
de rol didactice
●completarea unor fișe de observații;
● implicarea în alegerea modalităților de lucru (individual/ în Resurse
grup) procedurale:
● asumarea unor roluri și responsabilități în cadrul echipelor Metode:
●realizarea unor fișe de portofoliu; conversația,
●exerciții de selectare a unor imagini, fragmente de film explicația,
reprezentând nevoi de bază ale animalelor; exercițiul,
4. Reacții ale corpului 1.1, 1.2 ●exerciții de grupare a animalelor după criterii care fac referire experimentul, ● observare
animalelor la 2.1, la condițiile de viață (ex-iubitoare de căldură/frig); munca sistematică
schimbări ale 2.2,2.3 ●exerciții de realizare a corespondenței între diferite categorii independentă, ● evaluare
mediului de animale și modurile de adaptare la mediu; jocul orală
manual pag.41-43 ●exerciții de recunoaștere a unor animale după caracteristicile didactic ● temă de
caiet pag. 58-59 care relevă adaptarea la mediu; Organizare: lucru în clasă
●completarea unor fișe de observații; activitate ● interevaluare
●recunoașterea unor caracteristici ale unor corpuri, fenomene, frontală, ●autoevaluare
procese pornind de la prezentarea unor scurte texte științifice individuală și
adaptate vârstei elevilor, a unor povești sau povestiri pe grupe
●observarea unor aspecte dinamice ale realității
înconjurătoare sau mai îndepărtate de mediul de viață
cunoscut, prin vizionarea unor filme sau realizarea unor jocuri
de rol
●prezentarea concluziilor observațiilorefectuate în cadrul unor
activități tematice organizate la nivelul clasei
5. Recapitulare 1.1, 1.2 Mamifere și păsări – caracteristici, creșterea și înmulţirea lor
manual pag. 44 2.1, Insecte, pești, amfibieni, reptile – caracteristici, creșterea și
caiet pag. 60 2.2,2.3 înmulţirea lor
12
Nevoi de bază ale animalelor – apă, aer, hrană
Reacţii ale corpului animalelor la schimbări ale mediului

6. Evaluare 1.1, 1.2 Resurse ● evaluare


manual pag. 45 2.1, materiale: scrisă
caiet pag. 61 2.2,2.3 Fișe de
evaluare

13
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : Recapitulare finală
NUMĂR DE ORE ALOCAT: 1
PERIOADA: S XVII
COMPETENŢE GENERALE ȘI SPECIFICE: 1. Explorarea caracteristicilor unor corpuri, fenomene și procese
1.1. Identificarea unor relații între corpuri în cadrul unor fenomene și procese
1.2. Utilizarea unor criterii pentru ordonarea și clasificarea unor corpuri,fenomene și procese
2. Investigarea mediului înconjurător folosind instrumente și procedee specifice
2.1. Elaborarea unui plan propriu pentru realizarea unei investigații a mediului înconjurător
2.2. Aplicarea planului propriu propus pentru efectuarea unei investigații a mediului înconjurător
2.3. Reprezentarea grafică a rezultatelor unor observații realizate în cadrul investigației proprii, utilizând tabele, diagrame,
formule simple
2.4. Formularea de concluzii pe baza rezultatelor investigației proprii
2.5. Prezentarea concluziilor investigației proprii
3. Rezolvarea de probleme din viața cotidiană valorificând achizițiile despre propriul corp și despre mediul înconjurător
3.1. Recunoașterea consecințelor unu i stil de viață sănătos asupra propriului corp
3.2. Recunoașterea consecințelor propriului comportament asupra mediului înconjurător

Nr. Conținuturi Compe- Nr. Evaluare


Activități de învățare Data Resurse Obs.
crt. - detalieri - tențe ore instrumente
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
manual pag. 46-47 1.1, 1.2, Corpurile. Proprietăţi ale corpurilor Resurse ● observare
caiet pag. 62-63 2.1, 2.2, Stări de agregare; transformări ale stărilor de agregare ; materiale: sistematică
2.3, 2.4, Circuitul apei în natură Fișe de lucru, ● evaluare
2.5, 3.1, Metalele. Proprietăţi și utilizări manualul orală
3.2
Magneţi. Utilizări ale magneţilor tipărit/digital, ● temă de
Interacţiuni dintre corpuri- Gravitaţia; interacţiunea de contact computer lucru în clasă
(frecarea);interacţiunea electrică Resurse ● interevaluare
Apa, aerul, solul; surse de apă; mișcarea apei la suprafaţa procedurale: ●autoevaluare
Pământului Metode:
Poluarea apei, a aerului și a solului conversația,
Resurse naturale ale solului/subsolului și protejarea acestora explicația,
Menţinerea stării de sănătate a omului: activitate și odihnă exercițiul,
Plantele – nevoi de bază; creșterea și înmulţirea plantelor; experimentul,
14
reacţii ale plantelor la diferite schimbări ale mediului munca
Mamifere și păsări – caracteristici, creșterea și înmulţirea lor independentă
Insecte, pești, amfibieni, reptile – caracteristici, creșterea și Organizare:
înmulţirea lor activitate
Nevoi de bază ale animalelor – apă, aer, hrană frontală,
Reacţii ale corpului animalelor la schimbări ale mediului individuală și
pe grupe
,

15